Sluzbeni glasnik 2015

Službeni glasnik – br. 10 / 2015

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XXII.  BROJ 10.                                    Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –

Hvar, 28. prosinca 2015. godine                               plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

                Na temelju odredbe članka 14. i 130. Zakona o proračunu (“NN”, broj: 87/08, 136/12 i 15/15) i  članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11,  2/11-pročišćeni tekst,  6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2015. godine,

d o n o s i

 

O D L U K U

o izvršavanju Proračuna Grada Hvara

za 2016. godinu

 

I              OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom ( u daljnjem tekstu: Odluka) uređuje struktura prihoda, primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti Gradonačelnika u izvršavanju Proračuna te druga pitanja u izvršavanju proračuna.

 

II   STRUKTURA PRIHODA PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

 

Članak 2.

 

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te Plana razvojnih programa i obuhvaća sve prihode i rashode, te primitke i izdatke Proračuna i proračunskih korisnika Grada Hvara.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda čine prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od pristojbi i po posebnim propisima, prihodi od prodaje robe te pružanja usluga i donacija, prihodi od kazni i upravnih mjera i ostali prihodi te  prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

Račun rashoda čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima, donacije i ostali rashodi, te  rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

Posebni dio proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Rashodi i izdaci Proračuna moraju biti raspoređeni u Proračunu prema propisanim proračunskim klasifikacijama te uravnoteženi s prihodima i primicima.

Plan razvojnih programa čine rashodi za održavanje i izgradnju  komunalne infrastrukture, druga kapitalna ulaganja te  kapitalne pomoći, a odnose se na razdoblje od 2016.-2018.godine,  a isti su razrađeni po pojedinim programima, sa ciljevima, mjerama i pokazateljima  rezultata.

 

Članak 3.

 

Financijski plan proračunskog korisnika čine prihodi i primici po vrstama, rashodi i izdaci za trogodišnje razdoblje raspoređeni u programe, te razvrstani prema proračunskim klasifikacijama te obrazloženje prijedloga financijskog plana.

 

III    IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

 

1. Upravljanje prihodima i izdacima

 

Članak 4.

 

Sredstva proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu: Korisnici) koji su u Posebnom dijelu Proračuna određeni za nositelje sredstava po pojedinim stavkama.

Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom i do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.

Na temelju članka 48. i 52. Zakona o Proračunu određuje se izuzeće od obveze uplate namjenskih prihoda i primitaka, te vlastitih prihoda proračunskih korisnika: Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“ i Gradske knjižnice i čitaonice Hvar u korist Proračuna Grada Hvara. O ostvarenim   prihodima i izvršenim rashodima, proračunski korisnici dužni su izvijestiti Grad Hvar ( Službu za proračun i financije Grada Hvara ) do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec.

 

Članak 5.

 

Korisnici koriste sredstva Proračuna u skladu sa svojim Godišnjim financijskim planom. Korisnici smiju preuzimati obveze samo do visine sredstava osiguranih u posebnom dijelu Proračuna i za namjene utvrđene Proračunom. Zbog neravnomjernog priljeva sredstava u Proračun, Gradonačelnik može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinom korisniku.

 

Članak 6.

 

Korisnici moraju pri dogovaranju o uvjetima ispunjenja obveza koje podmiruju iz Proračuna uzimati u obzir ugovorene rokove plaćanja.

Korisnici koriste sredstva za plaćanje već izvršenih isporuka i usluga. Korisnici mogu preuzeti obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u slijedećim godinama, uz suglasnost Gradonačelnika.

 

Članak 7.

 

Korisnici mogu sklapati ugovore o nabavi robe, obavljanju usluga i ustupanju radova u visini dodijeljenih financijskih sredstava, a u skladu s Godišnjim planom nabave, Zakonom o javnoj nabavi («NN», broj: 90/11,  83/13, 143/13 i 13/14 ) i naputcima koje donosi ministar financija.

 

2. Izvršavanje proračuna

 

Članak 8.

 

Proračun se izvršava na temelju Godišnjeg plana za izvršavanje Proračuna, po dinamici utvrđenoj planovima, a u skladu s njegovim likvidnim mogućnostima. Izvršavanje i prijenos sredstava utvrđenih Proračunom vršit će Služba za proračun i financije JUO Grada Hvara po odobrenju gradonačelnika.

 

 

 

Članak 9.

 

Korisnici su obvezni Gradonačelniku dostaviti Godišnji financijski plan po pojedinim stavkama. Svi korisnici proračunskih sredstava dužni su uz godišnje financijsko izvješće dostaviti Gradu Hvaru  i izvješće o utrošku sredstava primljenih iz Gradskog proračuna.

 

3. Proračunska zaliha

 

Članak 10.

 

U Proračunu se utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju nije bilo moguće predvidjeti.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja koji mogu ugroziti okoliš i ostalih nepredvidivih nesreća, za izvršavanje sudskih odluka i nagodbi za isplatu naknade i rente te za druge nepredviđene rashode.

Sredstva iz stavka 2. i 3. ovoga članka mogu iznositi najviše do 0,50% proračunskih prihoda bez primitka.

Sredstva proračunske zalihe planiraju se u iznosu od 100.900,00 kuna.

Članak 11.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik da tijekom godine zbog neravnomjernog pritjecanja sredstava može koristiti sredstva stalne pričuve  i namjenska sredstva.

 

Članak 12.

 

Ako se tijekom godine na temelju propisa poveća djelokrug i nadležnost korisnika, što zahtjeva i povećana proračunska sredstva, ili se osnuje novi korisnik, sredstva za navedene namjene osiguravaju se iz tekuće proračunske pričuve.

Ako se tijekom godine, na temelju propisa, smanji djelokrug i nadležnost pojedinog korisnika, što zahtjeva smanjena sredstva, ili ako korisnik prestane poslovati, neutrošena sredstva će se prenijeti u proračunsku pričuvu ili korisniku koji je preuzeo njegove poslove.

 

4. Preraspodjela sredstava

 

Članak 13.

 

Preraspodjela utvrđenih sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika može se izvršiti najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci koja se umanjuje, odnosno u skladu Zakonom o proračunu.

Gradonačelnik je obvezan  izvijestiti Gradsko vijeće o preraspodjelama iz stavka 1. ovoga članka u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

 

Članak 14.

 

Sredstva koja su Proračunom osigurana za donacije udrugama čija je djelatnost od interesa za Grad  Hvar, raspoređivat će se u skladu sa provedenim  javnim natječajem ili javni pozivom, a prema likvidnim mogućnostima Proračuna, a sukladno uvjetima iz članka 5. ove Odluke.

 

Članak 15.

 

Ako prihodi koje ostvaruje Grad Hvar budu pogrešno naplaćeni ili naplaćeni u većoj svoti od propisane, pogrešno ili više naplaćene svote vratit će se uplatitelju na teret tih prihoda ili će se preknjižiti na prihode koje je uplatitelj trebao podmiriti.

 

5. Privremene mjere

 

Članak 16.

 

Ako u tijeku godine nastanu nove ili veće obveze za Proračun ili se dogode promjene gospodarskih kretanja te niža naplata prihoda, Gradonačelnik može na prijedlog Službe za proračun i financije obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka ( privremena obustava  izvršavanja Proračuna), a sve sukladno odredbama članka 43. Zakona o proračunu.

Članak 17.

 

Odluke koje Gradonačelnik predlaže Gradskom vijeću moraju sadržavati financijsku procjenu posljedica za proračun iz koje mora biti razvidno da li se temeljem predloženog povećavaju ili smanjuju prihodi ili rashodi Proračuna.

Ako se tijekom godine usvoje Odluke na osnovu kojih nastaju nove obveze za proračun, sredstva se moraju  osigurati u proračunu.

 

7. Isplata sredstava

 

Članak 18.

 

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Odgovorna osoba mora prije isplate provjeriti i potpisati pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene obveze.

Doznaka sredstava proračunskim korisnicima kao i donacije vršiti će se samo uz pismeni zahtjev  korisnika, koji  treba sadržavati  specifikaciju troškova za koje se traži donacija. Uz zahtjev je potrebno priložiti  kopiju ugovora sa Gradom Hvarom,  dokaz o nastalom trošku (kopija računa,  naloga i sl.), a uz zahtjev  koji se predaje  prije nastalog  troška, potrebno je naknadno dostaviti  izvješće sa dokazom o  utrošku doznačenih  sredstava. Isto se ne odnosi na prijenose koji se isplaćuju prema posebnim zakonima.

Način preuzimanja obveza i izvještavanja o preuzetim obvezama te način isplate uređuje Gradonačelnik. Naredbodavac za isplatu sredstava iz Gradskog proračuna je Gradonačelnik Grada Hvara.

 

Članak 19.

 

Sredstva za ostala materijalna prava zaposlenika isplaćivat će se temeljem utvrđenih kriterija i visine planiranih proračunskih sredstava.

 

Članak 20.

 

Korisnicima kojima se sredstva za zaposlene osiguravaju u Gradskom proračunu ne dozvoljava se povećanje broja zaposlenih djelatnika, osim u opravdanim slučajevima uz suglasnost Gradonačelnika i uz osiguranje sredstava za novozaposlene.

Radi pravovremenog doznačivanja sredstava za 2016. godinu za plaće i druge namjene, Korisnici su obvezni Gradonačelniku dostaviti rješenje o zasnivanju i o prestanku radnog odnosa djelatnika koji se financiraju iz Proračuna.

Rješenje iz stavka 2. ovoga članka valja dostaviti u roku od osam dana od dana zasnivanja ili prestanka radnog odnosa djelatnika.

 

8. Odgovornost

 

Članak 21.

 

Prava i odgovornosti po ovoj odluci ima Gradonačelnik.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za preuzimanje obveza, verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava tijela koje vodi i utvrđivanje prava naplate , te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

 

9. Proračunski nadzor i unutarnji nadzor

 

Članak 22.

 

Nadzor nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem Korisnika te nad zakonitošću i svrhovitom uporabom proračunskih sredstava obavlja se sukladno odredbama Zakona o proračunu, a unutarnji nadzor može provesti Gradonačelnik, odnosno osoba koju on ovlasti.

 

Članak 23.

 

Korisnici moraju omogućiti provođenje nadzora i dati sve potrebite podatke, isprave i izvješća koja se odnose na proračunski nadzor.

Ako se prilikom proračunskog nadzora  utvrdi da je bio povrijeđen propis ili akt čije se provođenje nadzire, odlukom se nalaže postupak za uklanjanje utvrđenih nepravilnosti u određenom roku.

 

Članak 24.

 

Ako se prilikom vršenja proračunskog nadzora utvrdi da su sredstva bila upotrijebljena protivno odluci ili Proračunu, stavke izdataka u financijskom planu Korisnika umanjuju se za opseg nenamjenski utrošenih sredstava ili se privremeno obustavlja isplata sredstava iz stavki s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena.

Mjere iz prethodnog stavka izvršavaju se na temelju odluke koju donosi Gradonačelnik.

 

IV  UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM I DUGOVIMA

 

1. Upravljanje gradskom imovinom

 

Članak 25.

 

Gradska imovina je financijska i nefinancijska imovina u vlasništvu Grada Hvara.

Za izvršavanje javnih službi i djelatnosti u javnom interesu Grad Hvar može svojom imovinom osnivati ustanove,  trgovačka društva i druge pravne osobe.

Gradskom imovinom upravlja Gradonačelnik na temelju zakona, Statuta Grada Hvara i općih akata Gradskog vijeća.

 

2. Upravljanje financijskom imovinom

 

Članak 26.

 

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna u skladu sa odredbom članka 62. Zakona o proračunu upravlja Gradonačelnik. Naredbodavac za isplatu sredstava iz Gradskog proračuna je Gradonačelnik Grada Hvara.

Privremeno slobodna novčana sredstva mogu se kratkoročno oročiti u poslovnoj banci ili uložiti u državne vrijednosne papire, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja, o čemu odlučuje Gradonačelnik.

Novčana sredstva iz članka 1. i 2. ovog članka ne smiju se ulagati u dionice i udjele trgovačkih društava.

 

3. Izvršavanje javnih službi

 

Članak 27.

 

Za izvršavanje javnih službi i djelatnosti u javnom interesu, Grad Hvar može svojom imovinom osnivati ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe.

Pravne osobe u kojima Grad Hvar ima najmanje 25% udjela u kapitalu moraju najkasnije u roku od 9 mjeseci nakon isteka poslovne godine, ali najmanje 30 dana prije objave poziva za sjednicu skupštine dostaviti Gradonačelniku dnevni red sjednice skupštine te podnijeti sve revizijske izvještaje i izvještaje nadzornih tijela za proteklu poslovnu godinu, ako ih ne sadrži dnevni red sjednice skupštine.

 

4. Stjecanje nefinancijske dugotrajne imovine

 

Članak 28.

 

Nefinancijska dugotrajna imovina može se stjecati kupnjom samo u opsegu potrebnom za ispunjavanje zadaća Korisnika.

Gradonačelnik Odlukom propisuje načela i standarde za provedbu odredbi stavka 1.  ovoga članka, pri čemu mora poštovati načela učinkovitosti i ekonomičnosti.

 

5.   Upravljanje nefinancijskom dugotrajnom imovinom

 

Članak 29.

 

Korisnici upravljaju nefinancijskom dugotrajnom imovinom koju posjeduju prema Zakonu o proračunu , što podrazumijeva korištenje imovine, njezino održavanje i davanje u zakup.

 

Članak 30.

 

Čelnik Korisnika mora imovinom upravljati s brigom dobroga gospodara i voditi popis o toj imovini u skladu sa odredbom članka 11. Zakona o proračunu.

 

Članak 31.

 

Nefinancijska dugotrajna imovina mora se osigurati, ako je to propisano zakonom.

O osiguranju nefinancijske dugotrajne imovine u drugim okolnostima odlučuje čelnik proračunskog korisnika, poštujući analize troškova i koristi te načela učinkovitosti i ekonomičnosti raspolaganja proračunskim sredstvima.

Nadoknada za štetu nastalu na nefinancijskoj dugotrajnoj imovini  isplaćuje se iz Proračuna.

 

Članak 32.

 

Sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske dugotrajne imovine i od nadoknade štete s osnove osiguranja koriste se samo za kapitalne rashode.

 

V   ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTVA

 

Članak 33.

Zaduživanje i davanje jamstava provodi  se do visine i na način propisan Zakonom. Odluku o zaduživanju i davanju jamstava donosi Gradsko vijeće Grada Hvara. Odluku o suglasnosti za zaduživanje i davanje jamstava pravnim osobama u gradskom vlasništvu te ustanova čiji je Grad Hvar osnivač i većinski vlasnik donosi Gradsko vijeće Grada Hvara.

Grad Hvar  u proračunskoj 2016. godini može dati jamstva  pravnim osobama u većinskom vlasništvu Grada Hvara najviše do ukupnog  iznosa od 500.000,00 kuna.

 

VI     PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 34.

 

Ova Odluka stupa na snagu  prvog  dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”., a primjenjuje se od 01. siječnja 2016.godine.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

G r a d s k o  v i j e ć e

 

KLASA:400-01/15-01/21

URBROJ: 2128/01-02-15-02

Hvar,  23. prosinca 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članaka 115. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”, broj: 157/13), Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj: 74/14)  i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj dana  23. prosinca 2015. godine, d o n o s i

 

P R O G R A M

SOCIJALNE SKRBI GRADA HVARA

ZA 2016. GODINU

 

 

 

 

I    UVOD

 

Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi , Grad Hvar je obvezan osigurati sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i posebnom propisu, u skladu sa socijalnim planom i mrežom djelatnosti socijalne skrbi na svojem području.

Korisnik socijalne skrbi je samac ili obitelj  koji u sustavu socijalne skrbi ostvaruje prava na novčane naknade, potpore i druge oblike pomoći te socijalne usluge, propisane Zakonom o socijalnoj skrbi.

Grad Hvar namjerava unaprijediti aktivnost na planu socijalne skrbi programiranjem mjera i oblika socijalne skrbi, kategorije će biti utvrđeni ovim Programom, a prema mogućnostima i sredstvima planiranim Proračunom Grada Hvara za 2016. godinu.

Iz Programa je vidljivo da će aktivnosti Grada Hvara na planu socijalne skrbi u 2016. godini imati osnovni cilj ublažiti posljedice socijalne ugroženosti, a sastavljen je u dvije cjeline:

–     prva cjelina odnosi se na prikaz aktivnosti Grada Hvara na planu socijalne skrbi tijekom 2016. godine,

–     u drugoj cjelini izloženi su uvjeti (kriteriji za ostvarivanje prava i oblika socijalne skrbi, kategorija korisnika) i realizacija programa vrstom korisnika.

 

II   OSNOVNE AKTIVNOSTI GRADA HVARA NA PLANU SOCIJALNE SKRBI

 

AKTIVNOSTI

SREDSTVA

(u kunama)

1.  Pomoć za podmirenje troškovastanovanja

20.000

2.  Subvencioniranje  stacionara

20.000

3.  Pomoć udrugama

          65.000

4.  Troškovi borbe protiv ovisnosti

12 .000

5.  GD Crvenog križa Hvar

185.000

6.   Jednokratne novčane pomoći

280.000

7.   Pomoći za novorođenu djecu

100.000

8.  Darovi djeci od navršene 1godine života do polaska uškolu-predškolska i djeci u

osnovnoj školi

45.000

9.   Ostale naknade u naravi

120.000

10.  Subvencija boravka djece uDječjem vrtiću “VanđelaBožitković” iz socijalno

ugroženih obitelji

15.000

11.  Stipendiranje učenika istudenata

250.000

12.  Pomoć Gradu Vukovaru zastipendije

40.000

13.  Sufinanciranje cijene prijevoza

20.000

14.  Izgradnja doma za starije osobe

50.000

U K U P N O:

1.222.000

 

1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja

Troškovi stanovanja u smislu Zakona o socijalnoj skrbi su: troškovi najamnine, komunalne naknade, električne energije, plina, grijanja, vode, odvodnje te drugi troškovi stanovanja u skladu sa posebnim propisima.

Pravo na pomoć za stanovanje ima samac ili članovi kućanstva pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi, ako plaćanje troškova stanovanja ne ostvaruju po drugoj osnovi.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na način da nadležna služba Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu, temeljem rješenja koje se donosi u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

 

3.   Pomoć udrugama

Odobravanje financijskih sredstava udrugama iz područja socijalne skrbi u 2016.godini, vršiti će se putem javnog natječaja / javnog poziva, a sve u skladu s odredbama Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj: 74/14) te Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge  (“Narodne novine”, broj: 26/15).

 

5.   Gradsko društvo Crvenog križa Hvar

Isplata sredstava vršiti će se sukladno Pravilniku o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog crvenog križa (“Narodne novine”, broj: 18/11).

 

6.   Jednokratne pomoći

Jednokratna pomoć je poseban oblik novčane ili materijalne pomoći samcu ili kućanstvu koji su se našli u položaju trenutačne materijalne ugroženosti iz razloga na koje nisu mogli, odnosno ne mogu utjecati te radi toga nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe kao što su rođenje ili školovanje djeteta, bolest ili smrt člana obitelji, elementarne nepogode, nabavke osnovnih predmeta u kućanstvu, nabavke neophodne odjeće i obuće i drugo.

Pod jednokratnom novčanom pomoći smatra se i novčana pomoć umirovljenicima i socijalno ugroženima osobama, koja se temeljem posebne odluke gradonačelnika isplaćuje povodom božićnih blagdana.

Jednokratnu novčanu pomoć odobrava Gradonačelnik i iznosi do 6.000,00 kuna godišnje, a iznimno zbog velikih zdrastvenih problema (hitne operacije) ili velikih troškova liječenja može odobriti do 15.000,00 kuna godišnje.

 

7.   Pomoći za novorođenu djecu – 3.000,00 kuna po novorođenom djetetu

Kriteriji za ostvarivanje prava na pomoć za novorođenu djecu su:

–        jedan od roditelja mora imati boravište i prebivalište na području Grada Hvara ne kraće od godinu dana i novorođeno dijete mora imati prebivalište na području Grada Hvara

–        da se zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za novorođenu djecu podnese najkasnije do jedne godine života djeteta.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava je:

–        potvrda Policijske postaje Hvar o prebivalištu i boravištu na području Grada Hvara jednog od roditelja i djeteta,

–        preslika osobne iskaznice izdate od Policijske postaje Hvar jednog od roditelja,

–        fotokopija rodnog lista djeteta.

 

8.   Darovi djeci od navršene 1 godine života do polaska u osnovnu školu – predškolskoj djeci, kao i djeci u Osnovnoj školi Hvar – poklanjati će se sukladno financijskim mogućnostima Grada Hvara za vrijeme božićnih blagdana.

 

9.   Ostale naknade u naravi obuhvaćaju troškove koje Grad Hvar ima vezano uz:

–     financiranje zapošljavanja dva pomoćnika u nastavi, djeci s posebnim potrebama koja pohađaju osnovnu školu,

–     sufinanciranje programa odgoja i naobrazbe djece s teškoćama u razvoju s područja  Grada Hvara  (Poliklinika SUVAG, Centar za autizam ),

–     financiranje životnog osiguranja nezbrinute djece iz doma „Maestral“, kao i ostale naknade za čijim bi se financiranjem javila potreba tijekom 2016.godine.

 

10. Subvencija boravka djece u Dječjem vrtiću “Vanđela Božitković” iz socijalno ugroženih obitelji

U pedagoškoj godini 2015/2016 u Dječji vrtić “Vanđela Božitković” kojeg je osnivač Grad Hvar upisano je 190 djece. Dječji vrtić polaze i djeca iz socijalno ugroženih obitelji što će se financirati iz ovog Programa. Pravo na subvenciju boravka djece u dječjem vrtiću, temeljem zahtjeva i priložene dokumentacije, imaju roditelji djece s teškoćama u razvoju, djeca čija obitelj ima rješenje Centra za socijalnu skrb o pravu na pomoć za uzdržavanje, djeca roditelja korisnika stalne pomoći te djeca koja žive u posebno teškim obiteljskim okolnostima.

 

11.  Stipendiranje učenika i studenata sukladno Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim i visokim učilištima, kao i sufinanciranje cijene autobusnog prijevoza učenika i studenata.

 

Ovaj će se Program realizirati u suradnji sa Ministarstvom rada i socijalne skrbi, Splitsko-dalmatinskom županijom, Uredom za rad, zdravstvo i socijalnu skrb i Domom zdravlja.

Realizacija ovog Programa provoditi će se sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi te sukladno ovom Programu, temeljem pismenih zahtjeva korisnika, a odluku o svakom predmetu donosi Gradonačelnik.

 

III ZAVRŠNE ODREDBE

 

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“ a primjenjuje se od 01.siječnja 2016.godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 500-01/15-01/97

URBROJ: 2128/01-02-15-02

Hvar, 23. prosinca 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine», broj : 47/90, 27/93 i 38/09), Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15), te članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj 5/09,7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara, na 15. sjednici održanoj dana 23.  prosinca 2015. godine, d o n o s i

 

P  R  O  G  R  A  M

javnih potreba u kulturi Grada Hvara

za 2016. godinu

 

Članak 1.

 

                Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Hvara, jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Hvar, koje su utvrđene kao javne potrebe u kulturi, a osobito:

–        redovna djelatnost ustanova kulture kojima je osnivač Grad Hvar,

–        redovna djelatnost ustanova kulture, udruga u kulturi i drugih organizacija u kulturi koje su od interesa za Grad Hvar,

–        programi muzejsko-galerijske i likovne djelatnosti,

–        programi u području kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti,

–        programi izdavačke djelatnosti, te akcije i manifestacije u književno-nakladničkoj i knjižarskoj djelatnosti,

–        programi poticanja i razvitka kulturno-umjetničkoga amaterizma, akcije i manifestacije u području kazališne, glazbeno-scenske, glazbene i plesne djelatnosti,

–        programi međunarodne kulturne suradnje ,

–        programi koji promiču kulturu mladih i alternativnu kulturu,

–        programi rekonstrukcije, sanacije, adaptacije investicijskog održavanja i opremanja objekata kulture od interesa za Grad Hvar,

–        ostali kulturni programi.

 

Članak 2.

 

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA – HVAR

Program 3001- knjižnična djelatnost

 

Za redovnu djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice u Proračunu Grada Hvara za 2016. godinu predviđen je iznos od     .623.800,00 kn

Od ukupno navedenog  iznosa:

A) za rashode za zaposlene predviđen je iznos od 360.100,00 kuna, a od toga:

–        za plaće predviđen je iznos od 300.000,00 kuna,

–        za ostale rashode za zaposlene predviđen je iznos od 8.500,00 kuna,

–        za doprinose na plaće predviđen je iznos od 51.600,00 kuna,

 

B) za materijalne rashode predviđen je iznos od 102.200,00 kuna, a od toga:

–        za naknadu za troškove zaposlenima predviđen je iznos od 17.500,00 kuna,

–        za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 15.000,00 kuna,

–        za rashode za usluge predviđen je iznos od: 57.500,00 kuna,

–        za ostale nespomenute rashode predviđen je iznos od 12.200,00 kuna,

C) za financijske rashode predviđen je iznos od 3.500,00 kuna, za bankarske i usluge platnog prometa.

 

Tekući projekt  T 3001-02 – Kupnja knjižne građe i opreme

 

D) za kupnju knjižne građe i opreme predviđen je iznos od 158.000,00 kuna, od čega se 13.000,00  kuna za kupnju opreme i namještaja,  za nabavku knjiga predviđen iznos od 140.000,00 kuna te za nabavu umjetničkih, literarnih i znanstvenih djela iznos od 5.000,00 kuna.

 

Članak 3.

REDOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI

Aktivnost A 1018 03 – donacije udrugama u kulturi

 

Za redovnu djelatnost udruga u kulturi planira se iznos od 600.000,00 kuna.

Odobravanje financijskih sredstava udrugama u kulturi u 2016.godini vršiti će se putem javnog natječaja/javnog poziva, a sve u skladu  sa odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj: 74/14) te Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15).

 

Članak 4.

 

55. HVARSKE LJETNE PRIREDBE U 2016. GODINI

Aktivnost A1018 01

 

U 2016. godini za realizaciju 55. HVARSKIH LJETNIH PRIREDABA predviđen je ukupan iznos od 670.000,00 kuna i to iz općih prihoda 150.000,00 kuna, od ulaznica 250.000,00 kuna, iz pomoći 130.000,00 kuna te iz donacija 140.000,00 kuna.

Od ukupno navedenog iznosa:

A) za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 10.000,00 kuna,

B) za rashode za usluge predviđen je iznos od 600.000,00 kuna,

C) za ostale nespomenute rashode poslovanja predviđen je iznos od 60.000,00 kuna.

Članak 5.

 

OSTALE KULTURNE MANIFESTACIJE I PRIREDBE

Aktivnost A1018 02

 

Za godinu 2016. godinu predviđen je iznos od 50.000,00 kuna i to za ostale kulturne manifestacije (Dani hvarskog kazališta i slično). Od ukupnog iznosa na rashode za usluge, odnosno za intelektualne i osobne usluge – honorare i ostale usluge predviđen je iznos od 45.000,00 kuna, a za ostale nespomenute rashode poslovanja predviđen je iznos od 5.000,00 kuna za reprezentaciju i za ostale nespomenute  rashode  poslovanja.

Članak 6.

 

DONACIJE MUZEJU HVARSKE BAŠTINE

Aktivnost A 1018 04

 

Donacije Muzeju hvarske baštine odnose se uglavnom na sufinanciranje programskih aktivnosti i uređenje ljetnikovca Hanibala Lucića, kao i na kapitalnu donaciju za arhivsko spremište, za sanaciju crkve Sv. Marak, te za otkup spomeničke građe.

Za programsku djelatnost očuvanja spomeničku baštine, kao i programe muzejsko-galerijske i likovno-izložbene djelatnosti predviđen je iznos od 75.000,00 kn, a za održavanje  ljetnikovca Hanibala Lucića predviđen je iznos od              50.000,00 kn.

Za kapitalnu donaciju za uređenje arhivskog spremišta predviđen je iznos od      50.000,00 kn,

za  sanaciju crkve Sv. Marak predviđen je iznos 50.000,00 kn, te

Za otkup spomeničke građe predviđen je iznos .50.000,00 kn.

Sve navedeno  u Proračunu Grada Hvara za 2016.godinu čine ukupan iznos od 275.000,00 kn.

 

Članak 7.

 

ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE

Aktivnost A 1018 05

 

Za održavanje spomenika kulture predviđen je iznos od 1.600.000,00 kuna i to za rashode za  materijal i energiju iznos od 140.000,00 kuna, te za rashode za usluge iznos od

1.460.000,00 kuna( za tekuće i investicijsko održavanje, komunalne  te intelektualne i osobne usluge i ostale usluge- uređenje prostora).

 

Članak 8.

 

DODATNA ULAGANJA NA ZGRADI ARSENAL

Kapitalni projekt  K 1018 06

 

U Proračunu Grada Hvara za 2016. godinu planirana su sredstva za obnovu zgrade Arsenal u ukupnom iznosu od 3.500.000,00 kuna.

Za dodatna ulaganja na Arsenalu sa Fontikom predviđen je iznos od 3.500.000,00 kuna i to iz vlastitih prihoda iznos od 500.000,00 kuna,  iz  očekivanih pomoći iznos od 1.000.000,00 kuna te 2.000.000,00 iz viškova prethodnih godina (izdvojena sredstava od poreza na dohodak).

 

Članak 9.

 

DODATNA ULAGANJA NA PALAČI  VUKAŠINOVIĆ

Kapitalni projekt K 1018 08

 

U Proračunu Grada Hvara za 2016 .godinu planiraju se sredstva za obnovu zgrade palače Vukašinović u iznosu od 700.000,00 kuna i to iz vlastitih prihoda 100.000,00 kunu, iz pomoći 100.000,00 kuna te 500.00,00 kuna iz viškova prethodne godine (izdvojena sredstava od poreza na dohodak).

 

Članak 10.

 

OPREMANJE SPOMENIKA KULTURE

Kapitalni projekt  K 1018 07

 

U Proračuna Grada Hvara za 2016.godinu planiraju se sredstva za digitalizaciju kina Veneranda  (200.000,00 kuna), te  10.000,00 kuna za nabavku druge oprema za ostale spomenike kulture, odnosno ukupno 210.000,00 kuna.

Članak 11.

 

UKUPNA SREDSTVA ZA JAVNE POTREBE U KULTURI

Grad Hvar je u Proračunu za 2016. godinu predvidio sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Hvara u ukupno iznosu od:

8.228.800,00 kuna.

 

Članak 12.

 

Ovaj  Program stupa na snagu prvog dana  od dana objave u «Službenom glasniku Grada  Hvara», a primjenjuje se od 01. siječnja 2016.godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

Gradsko vijeće

 

KLASA: 612-01/15-01/32

URBROJ: 2128/01-02-15-02

Hvar, 23. prosinca 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 76. stavak 4. Zakona o sportu («Narodne novine», br. 71/06. i 150/08- uredba,124/10,124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15) i članka 25. Statuta Grada Hvara ( «Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13,11/13 i 8/14)  Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2015. godine,

d o n o s i:

P  R  O  G  R  A  M

javnih potreba u sportu Grada Hvara

za 2016. godinu

 

Članak 1.

 

Javne potrebe u sportu za koje se osiguravaju sredstva iz Proračuna Grada Hvara jesu sportske djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u sportu od interesa za Grad Hvar, koje su utvrđene kao javne potrebe u sportu, a osobito:

–        redovna djelatnost udruga u sportu i drugih organizacija u sportu koje su od interesa za Grad Hvar,

–        programi poticanja i razvitka sportskih aktivnosti među polaznicima osnovne i srednje škole,

–        programi održavanja, unapređenja i izgradnja sportskih terena i objekata na području Grada Hvara,

–        programi suradnje na području otoka Hvara, međuotočne suradnje, pa i međuotočne sportske suradnje, prvenstveno među mladima,

–        ostali sportski programi, prema potrebi.

 

Članak 2.

 

DONACIJE  SPORTSKIM  UDRUGAMA

Aktivnost A 1017 02 – donacije sportskim udrugama

Za djelatnost  udruga u sportu planira se iznos od 1.000.000,00 kuna.

Odobravanje financijskih sredstava sportskim udrugama u 2016.godini vršiti će se putem javnog natječaja/javnog poziva, a sve u skladu  sa odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj: 74/14) te Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15).

 

Članak 3.

 

PROGRAMI ODRŽAVANJA, UNAPREĐENJA I IZGRADNJE SPORTSKIH TERENA

Aktivnost:  A1017 01- održavanje sportskih terena

 

Za programe održavanja, unapređenja i izgradnje sportskih terena i objekata na području Grada Hvara za 2016. godinu predviđen je iznos od………………………………………………………………………………

……………………………………………………. 210.000,00 kuna,

od čega se 10.000,00 kuna odnosi na materijal za tekuće i investicijsko održavanje, a iznos od 200.000,00 kuna odnosi se na uređenje i održavanje sportskih terena.

Aktivnost:  A1017 03- Izgradnja sportskog centra

 

Za programe izgradnje sportskog centra u 2016.godini predviđen je iznos od     200.000,00 kuna.

 

Članak 4.

 

Ukupna sredstva namijenjena sportu u Proračunu Grada Hvara za 2016. godinu u iznose  1.410.000,00 kuna.

 

Članak 5.

 

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u  «Službenom glasniku Grada Hvara«, a primjenjuje se od 01. siječnja 2016. godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD   HVAR

Gradsko  vijeće

 

KLASA: 620-01/15-01/12

URBROJ: 2128/01-02-15-02

Hvar, 23. prosinca 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 32. i 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15 ), te članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni Grada Hvara», broj  5/09.,7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara, na 15. sjednici održanoj dana  23. prosinca 2015. godine,

d o n o s i

 

P  R  O  G  R  A  M

financiranja ostalih udruga civilnog društva

Grada Hvara za 2016. godinu

 

Članak 1.

 

Ovim Programom obuhvaćene su ostale udruge  civilnog društva  Grada Hvara koje nisu obuhvaćene Programom socijalne skrbi Grada Hvara za 2016.godinu, Programom javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2016.godinu,  te Programom      javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2016.godinu. Udruge civilnog društva koje su posebno navedene u Proračunu Grada Hvara za 2016. godinu i kojima se dio sredstava odobrava temeljem posebnih propisa su:

–        Dobrovoljno vatrogasno društvo Hvar  za redovno poslovanje u iznosu od 1.300.000,00 kuna,

–        Dobrovoljno vatrogasno društvo Hvar za kapitalnu donaciju za završetak Vatrogasnog doma u  iznosu od 300.000,00 kuna,

–        Hrvatska gorska služba spašavanje  u iznosu od 10.000,00 kuna.

Za sve ostale udruge civilnog društva Grada Hvara planira se iznos od 380.000,00 kuna u 2016.godini, a odobravanje financijskih sredstava  vršiti će se putem javnog natječaja/javnog poziva, a sve u skladu  sa odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj: 74/14) te Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15).

 

Članak 2.

 

Ovaj  Program stupa na snagu prvog dana  od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara», a primjenjuje se od 01. siječnja 2016.godine.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

Gradsko vijeće

KLASA: 612-01/15-01/33

URBROJ: 2128/01-02-15-02

Hvar, 23. prosinca  2015.godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”,broj: 36/95, 109/95- Uredba, 21/96- Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- proč.tekst,82/04, 110/04- Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 08/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj dana 23.12.2015. godine, donosi:

 

PROGRAM

gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu

za 2016. godinu za Grad Hvar

 

 

 

I – OPĆE ODREDBE

 

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Hvara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine za:

–        javne površine,

–        nerazvrstane ceste,

–        groblja,

–        javnu rasvjetu,

–        opskrbu pitkom vodom.

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

 

II – IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

 

Program izgradnje nerazvrstanih cesta je u Prilogu br. 1 ovog Programa.

Za izgradnju predviđeno je: ……………….. 1.570.000,00 kn

Za otkup zemljišta predviđeno je: ………….. 100.000,00 kn

ukupno: ………………………………………… 1.670.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2016. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

–   iz sredstava komunalnog doprinosa …….. 700.000,00 kn

–   iz potpora Županije……………………………. 100.000,00 kn

–   iz prihoda od nefinancijske imovine (za otkup zemljišta) 100.000,00 kn

–   iz ostalih izvora…………………………………. 770.000,00 kn

 

III – IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

 

Program izgradnje javnih površina je u Prilogu br. 2 ovog Programa

ukupno: …………………………………………… 900.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2016. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz sredstava komunalnog doprinosa……… 800.000,00 kn

– iz pomoći………………………………………….. 100.000,00 kn

ukupno: …………………………………………… 900.000,00 kn

 

IV – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

 

Program izgradnje mreže javne rasvjete je u Prilogu br. 3 ovog Programa.

ukupno: ………………………………………… 1.110.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2016. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz sredstava komunalnog doprinosa …….. 550.000,00 kn

– iz pomoći………………………………………….. 550.000,00 kn

– iz prihoda od nefinancijske imovine……….. 10.000,00 kn

ukupno: ………………………………………… 1.110.000,00 kn

 

V – IZGRADNJA GROBLJA

 

Za izgradnju groblja……………………………… 100.000,00 kn

Za otkup zemljišta predviđeno je…………. 1.740.000,00 kn

ukupno: ………………………………………… 1.840.000,00 kn

Rok je prosinac 2016. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz sredstava komunalnog doprinosa……… 450.000,00 kn

-iz ostalih izvora:………………………………. 1.390.000,00 kn

ukupno: ………………………………………… 1.840.000,00 kn

 

 

 

 

 

VI – IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA

OPSKRBU PITKOM VODOM

 

Za izgradnju i proširenje mjesnih mreža na području Grada Hvara:

ukupno: …………………………………………… 150.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2016. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

– iz potpora Županije…………………………….. 100.000,00 kn

– iz ostalih izvora…………………………………… 50.000,00 kn

ukupno: …………………………………………… 150.000,00 kn

 

VII   SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE  PROGRAMA

 

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog  Programa temeljem procijenjenih troškova po pojedinim djelatnostima  iznose:

Izgradnja nerazvrstanih cesta………… 1.670.000,00  kn

Izgradnja javnih površina………………… 900.000,00  kn

Izgradnja javne rasvjete………………… 1.110.000,00  kn

Izgradnja groblja………………………….. 1.840.000,00  kn

Izgradnja objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom              150.000,00  kn

Ukupno:………………………………………… 5.670.000,00 kn

 

IX – ZAVRŠNE ODREDBE

 

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine.

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 363-01/15-01/163

Urbroj: 2128/01-02-15-02

Hvar,­ 23. prosinac 2015. g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Na temelju članka 28. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj: 36/95, 109/95-uredba, 21/96-uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročiš.tekst, 82/04, 110/04- uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik  Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj dana 23.12.2015. godine, donosi

 

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti

iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu

za 2016. godinu za Grad Hvar

 

I     UVODNE ODREDBE

 

Programom održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine (u daljnjem tekstu: Programom)  u skladu s predviđenim sredstvima i izvorima financiranja, određuju se poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja  komunalne infrastrukture na području Grada Hvara kojima se osigurava obavljanje komunalnih djelatnosti:

 

1.   održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa,

2.   održavanje javnih površina,

3.   održavanje nerazvrstanih cesta,

4.   održavanje javne rasvjete

5.   održavanje groblja.                

Ovim se programom utvrđuje opis i opseg održavanja s procjenom troškova po pojedinim komunalnim djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje  Programa s naznakom izvora financiranja i vrijednosti planiranih sredstava, kao i nositelji provedbe Programa.

 

II   ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 

                Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. ovog  Programa, utvrđuje se kako slijedi :

 

1. Održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa

 

                Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje javno- prometnih površina, odnosno: cesta, gradskih ulica, trgova, javnih prolaza, javnih stuba, parkirališta, pločnika, autobusnog stajališta, taksi stajališta, dječjih igrališta,  javnih sportskih terena i sličnih površina.

Pod održavanjem čistoće obalnog pojasa podrazumijeva se čišćenje  plaža i žala na Paklenim otocima kao i plaža i žala koja nisu dana u koncesiju.

Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća:

 

1.   Redovno i izvanredno pometanje (ručno i strojno)

2.   Redovno i izvanredno pranje (ručno i strojno), a ovisi o stupnju i vrsti onečišćenja (komunalni otpad, sezonski otpad, grafiti, onečišćenje uljima, mazivima i sl.)

Čišćenje i pranje javnih prometnih površina najčešće se obavlja slijedećim tehnologijama:

–     ručno čišćenje koje obuhvaća pometanje, te uklanjanje sipine  od nanosa nakon obilnih kiša

–     strojno čišćenje pomoću čistilica različitih kapaciteta,

–     pranje javno prometnih površina.

3.   Redovito izvanredno uklanjanje vegetacije koja raste na asfaltiranim, betoniranim ili popločanim javno prometnim površinama. Uklanjanje se obavlja fizički (čupanjem, struganjem i sl.) i  kemijski (tretiranjem herbicidima)

4.   Nabava, postavljanje i održavanje košarica za otpatke (zidnih i samostojećih  košarica, košarica s pepeljarom),  pepeljara i košarica za feces/pseći otpad/, pražnjenje istih , te zbrinjavanje prikupljenog otpada.

5.   Pranje i čišćenje kamenih , betonskih i sl. elemenata smještenih na ili uz javno prometne površine i u parkovima.

6.   Prema ukazanoj  potrebi i zimskim uvjetima: čišćenje snijega u pješačkim zonama  i  posipavanje solju  poledica  u pješačkim zonama, stubama i prilazima itd.

Na području grada Hvara (podjela na  6 zona)  planira se ručno i strojno čišćenje  prema opisu iz Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda  – Komunalno Hvar d.o.o.:

–     mehaničko čišćenje 1. zone  svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike ,

–     mehaničko čišćenje  2. zone  u sezoni svakodnevno, a  izvan turističke sezone  dva puta tjedno ili po posebnoj narudžbi,

–     ručno pometanje 3., 4., 5. i 6. zone svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike,

–     pražnjenje  i čišćenje košarica za otpatke   dva do tri  puta svakodnevno , uključujući nedjelje i praznike,

–     pranje Trga sv. Stjepana ( Pjace) , Obale Riva i Obale Fabrika  izvodit će se mehanički /pumpom i ručno, prema potrebi i u dogovoru s Gradom, a u razdoblju lipanj – rujan najmanje  jednom tjedno.

 

                Održavanje čistoće obalnog pojasa obuhvaća:

 

1.   Redovno i izvanredno čišćenje šetnica i obalnog  pojasa, osim lokacija za koje je izdana koncesija

2.   Redovno i izvanredno  čišćenje  plaža i žala na Paklenim otocima

Na području grada Hvara  planira se  čišćenje  Paklenih otoka i obalnog pojasa  prema opisu iz Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda  – Komunalno Hvar d.o.o.:

–     čišćenje šetnica i obalnog pojasa  istočnog dijela, zapadnog dijela i Svete  Nedjelje   svakodnevno, uključujući  nedjelje i praznike –  tijekom  turističke sezone (4 mjeseca),

–     čišćenje i odvoz otpada sa gradskih plaža (koje nisu dane u koncesiju)   na  Paklenim  otocima  i obalnom pojasu od Vele Garške do Dubovice u periodu   od 01.04. 2016. god. do 31.10.2016. god.  svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike,

–     preuzimanje pravilno pakiranog sakupljenog otpada od koncesionara  u periodu od 01.04. 2016. god. do 31.10.2016. god.

–     pražnjenje  i čišćenje košarica za otpatke na obalnom pojasu dva do tri  puta svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike.

 

                Predviđena  sredstva:

–   za izvršenje  radova u iznosu od………. 2.050.000,00  kn

–   za nabavu opreme u iznosu od ………… 1.300.000,00  kn

ukupno : ………………………………………. 3.350.000,00  kn

 

Izvori  financiranja :

–   iz komunalne naknade………………………. 600.000,00  kn

–   iz pomoći………………………………………. 1.420.000,00 kn

–   iz ostalih izvora………………………………. 1.330.000,00 kn

 

2. Održavanje javnih površina

 

                Pod održavanjem  javnih površina podrazumijeva se: održavanje javnih zelenih površina, održavanje  urbane opreme  (klupa, košarica , pepeljara i sl) , sanacija oštećenih asfaltnih, betonskih i popločenih površina, nabava,  postava  i održavanje oznaka ulica, parkova i sl,…..

                Održavanje javnih zelenih površina obuhvaća :

1.   Održavanje parkova, drvoreda, živica, cvjetnjaka, travnjaka, skupina stabala ili pojedinačnih stabala,

2.   Održavanje zelenih površina uz ceste i ulice

3.   Održavanje cvjetnih korita i vaza

4.   Održavanje dječjih igrališta s pripadajućom opremom

5.   Održavanje parkovne opreme, javnih fontana i sustava za navodnjavanje.

Na području grada Hvara  redovno se održavaju   parkovi  Veli đardin, Mali đardin, park Šumica, park kod Franjevačkog samostana, arboretum u gradskim zidinama tvrđave Fortica,  dječje igralište Šumica u Hvar, dječje igralište u Brusju, park u Brusju, te ostale uređene javne zelene površine.

Planirani radovi na održavanju javnih zelenih površina sastoje se od:

–        Redovni i izvanredni hortikulturni radovi  –  održavanje i njega travnjaka (košenje i sakupljanje trave, lišća, prozračivanje te obnova travnjaka), održavanje i njega sezonskih i trajnih cvjetnjaka, cvjetnih vaza, grmova, živica i stabala,

–        Redovna i izvanredna fitosanitetska zaštita bilja,

–        Zbrinjavanje zelenog otpada,

–        Redovno i izvanredno čišćenje i sakupljanje otpada s javnih zelenih površina,

–        Građevinski radovi na održavanju parkovnih staza i drugih pješačkih površina , stubišta i sl vezanih za javne zelene površine,

–        Redovno i izvanredno održavanje postojeće parkovne opreme (klupa, dječjih igračaka, cvjetnih korita i sl.), sustava za navodnjavanje i  fontana,

–        Nabava i postava nove parkovne opreme,

–        Nabava sadnog materijala- sezonskih cvjetnica, grmova, stabala, travnih busena i dr.,

–        Ostali poslovi strukovno potrebni za održavanje javnog zelenila i opreme

–        Uređenje javnih površina.

Osim redovnog  i izvanrednog održavanja tijekom godine, planirani su i radovi pojačanog održavanja pojedinih javnih zelenih površina s namjerom obnove i uvođenja novih sadržaja na postojeće zelene površine: park Šumica i arboretum unutar gradskih zidina tvrđave Fortica.

Na području grada Hvara planira se održavanje javnih zelenih površina   prema opisu iz Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda  – Komunalno Hvar d.o.o.

Postava i održavanje oznaka naziva  ulica, parkova, trgova obuhvaća:

1.   Nabava i postava  kamenih i metalnih natpisnih ploča na novim lokacijama, kao i zamjenu postojećih, dotrajalih ili oštećenih oznaka.

2.   Nabava i postava  kućnih brojeva na novim lokacijama

Održavanje urbane opreme obuhvaća:

1.   Nabava i postava urbane opreme: klupe, košarice  za otpad, pepeljare,  opreme za reklamiranje, gradski satovi, nadstrešnice  i sl.

 

                Predviđena  sredstva:

–   za izvršenje  radova/usluga  u iznosu od. 900.000,00  kn

–   za materijal  u iznosu od……………………. 100.000,00  kn

ukupno :………………………………………. 1.000.000,00  kn

 

                Izvori  financiranja :

–   iz komunalne naknade……………………. 1.000.000,00  kn

 

3. Održavanje nerazvrstanih cesta

 

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se odvijaju tijekom cijele godine na cestama, uključujući sve objekte i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta, poboljšanje elemenata ceste, osiguranja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa.

1.   Redovno i parcijalno održavanje  podrazumijeva  izvođenje radova kojima se saniraju oštećenja asfaltnih površina, udarnih rupa, ulegnuća, mrežastih oštećenja na kolnicima, pješačkim površinama i na trgovima, te uklanjanje arhitektonskih barijera na javnim površinama- prilagodba nogostupa osobama smanjene pokretljivosti.

2.   Održavanje makadamskih površina podrazumijeva radove održavanja neasfaltiranih, makadamskih površina, sanaciju udarnih rupa, kolotraga i drugih lokalnih oštećenja.

3.   Održavanje ogradnih i potpornih zidova, te drugih betonskih građevina podrazumijeva sanaciju istih koji se nalaze u cestovnom zemljištu uz nerazvrstanu cestu i na javnim površinama, izrada novih zidova, sanacija i uređenje novih betonskih staza, stuba i sl.

4.   Hitne intervencije podrazumijevaju obilazak grada nakon obilnijih kiša i drugih vremenskih nepogoda te izvođenje radova čije bi odgađanje izvršenja ugrožavalo sigurnost prometa, zdravlje i imovinu ljudi, izlazak na teren po pozivu prometne policije ili po pozivu nadležnih službenika Grada.

5.   Održavanje okomite i vodoravne prometne signalizacije, turističke (smeđe)  i ostale signalizacije, te dodatne opreme za regulaciju prometa, podrazumijevaju se poslovi postave i održavanja novih ili zamjene dotrajalih znakova, signalizacije i opreme cesta (izuzev prometnih svjetala). Zamjena dotrajale signalizacije vrši se prema potrebi dok se obnavljanje horizontalne prometne signalizacije vrši prije početka turističke sezone.

 

                Predviđena  sredstva:

–   za izvršenje  radova/usluga  u iznosu od.. 300.000,00 kn

–   za materijal  u iznosu od ……………………… 90.000,00 kn

ukupno : ………………………………………….. 390.000,00 kn

 

 

               

                Izvori  financiranja :

–   iz komunalne naknade……………………….. 290.000,00 kn

–   iz ostalih izvora…………………………………. 100.000,00 kn

 

4. Održavanje javne rasvjete

 

Pod Održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje uređaja i objekata javne rasvjete, uključivo podmirivanje troškova električne energije.

Pod upravljanje i održavanje uređaja i objekata javne rasvjete podrazumijeva se :

–        redovna zamjena ili otklanjanje nedostataka na objektima i uređajima javne rasvjete (izvori svijetlosti, predspojne naprave, armature, elektro ormari i dr.) radi održavanja sustava u stanju funkcionalne ispravnosti,

–        preventivno održavanje  koje podrazumijeva radove na zamjeni većeg broja rasvjetnih tijela stupova i kabela, elektroenergetskih ormarića, prema  izvršenom pregledu na temelju kojeg se donosi procjena prema važećim tehničkim normativima,

–        ličenje stupova, nosača, ferala  i drugih metalnih elemenata javne rasvjete

–        izvanredno održavanje obavlja se u najkraćem mogućem roku kada postoji pretpostavka da bi kvar ili oštećenje moglo prouzročiti daljnje štetne posljedice ( poslije ne vremena, prometne nezgode i sl.)

–        pojačano održavanje kada se vrši zamjena većeg broja  uređaja i objekata javne rasvjete ili proširenje javne rasvjete

–        uređenje grada za vrijeme blagdana :  nabava, montaža, priključenje , održavanje i kontinuirana kontrola tijekom perioda postave, te demontaža opreme  za blagdansko ukrašavanje. Uključena je i   nabava jelki za blagdansko ukrašavanje grada.

–        Provedba studije energetske učinkovitosti

Na području grada Hvara planira se održavanje javne rasvjete   prema opisu iz Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda  – Komunalno Hvar d.o.o.

 

                Predviđena  sredstva:

–   usluga održavanja i mat. u iznosu od……. 450.000,00 kn

–   utrošak električne energije u iznosu od  .. 440.000,00 kn

ukupno : ………………………………………….. 890.000,00 kn

 

                Izvori  financiranja :

–   iz komunalne naknade……………………….. 890.000,00 kn

 

5. Održavanje groblja

 

Sredstva za održavanje groblja  planiraju se kao učešće u troškovima  održavanja i uređenja  Gradskog groblja Hvar, kao i drugih groblja na području grada Hvara.

Pod održavanjem i uređenjem podrazumijeva se:

–        uređenje  mrtvačnica  i trjemova  pred mrtvačnicama

–        uređenje pristupnih  staza oko  groblja

–        uređenje kapela i vanjskih zidova

–        izrada potrebne tehničke  dokumentacije

–        radovi na proširenju groblja

 

                Predviđena  sredstva:

–   održavanje groblja …………………………… 100.000,00  kn

ukupno : …………………………………………. 100.000,00  kn

Izvori  financiranja :

–   iz komunalne naknade…………………………. 20.000,00 kn

–   iz ostalih izvora…………………………………… 80.000,00 kn

 

III SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE  PROGRAMA

 

Sredstva potrebna za ostvarivanje  ovog  Programa temeljem procijenjenih troškova po pojedinim djelatnostima  iznose:

1. održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa  3.350.000,00  kn

2. održavanje javnih površina………… 1.000.000,00  kn

3. održavanje nerazvrstanih cesta……… 390.000,00  kn

4. održavanje javne rasvjete……………… 890.000,00  kn

5. održavanje groblja ………………………. 100.000,00  kn

Ukupno…………………………………………. 5.730.000,00 kn

 

IV  ZAVRŠNE ODREDBE

 

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016.godine.

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 363-01/15-01/164

Urbroj: 2128/01-02-15-02

Hvar,­ 23. prosinca 2015. g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 28. st.l. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine”, broj: 36/95, 109/95-uredba, 21/96-uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročiš.tekst, 82/04, 110/04-uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 ,11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2015. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015. godinu

za Grad Hvar

 

Članak 1.

 

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona komunalnom gospodarstvu za 2015. godinu za Grad Hvar („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 3/15 8/15) u točki II ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRA-STRUKTURE  mijenjaju se iznosi za ukupn predviđena sredstva i izvore financiranja tako da sada glase:

„Održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa:

-. za izvršenje radova u iznosu od………… 2.060.000,00 kn

-. za nabavu opreme u iznosu od…………….. 950.000,00 kn

ukupno:…………………………………………. 3.010.000,00 kn

 

 

Izvori financiranja:

-. iz komunalne naknade………………………. 645.000,00 kn,

-. iz pomoći………………………………………… 510.000,00 kn,

-. iz ostalih izvora…………………………….. 1.855.000,00kn.”

 

Članak 2.

 

Točka III SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA mijenja se i glasi:

„Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa temeljem procijenjenih troškova po pojedinim djelatnostima iznose:

 1. 1.     održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa               3.010.000,00 kn
 2. 2.     održavanje javnih površina……….    995.000,00 kn
 3. 3.     održavanje nerazvrstanih cesta….    270.000,00 kn
 4. 4.     održavanje javne rasvjete…………..    940.000,00 kn
 5. 5.     održavanje groblja……………………… 250.000,00 kn

Ukupno:………………………………………. 5.465.000,00 kn”

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 363-01/15-01/63

Urbroj: 2128/01-02-15-06

Hvar, 23. prosinca 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbi članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09,7/09,8/09,1/11,2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2015.godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Plana pometanja, čišćenja i pranja grada, održavanja javnih površina, čišćenja i održavanja obalnog pojasa, odvoza otpada s Paklenih otoka,održavanja javne rasvjete i održavanja sustava oborinskih voda za  2016. godinu

 

Članak 1.

 

Prihvaća se Plan pometanja, čišćenja i pranja grada, održavanja javnih površina, čišćenja i održavanja obalnog pojasa, odvoza otpada s Paklenih otoka,održavanja javne rasvjete i održavanja sustava oborinskih voda za  2016.godinu  trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o. iz Hvara, u ukupnom iznosu od 2.498.521,00 kuna bez PDV-a, a što je u skladu sa visinom tih izdataka  u Proračunu Grada Hvara za 2016.godinu.

Članak 2.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara da temeljem ovog Zaključka sklopi ugovor sa trgovačkim društvom Komunalno Hvar d.o.o. za poslove iz članka 1. ovog Zaključka.

Članak 3.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-01/15-01/138

URBROJ: 2128/01-02-15-03

Hvar, 23. prosinca 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

KOMUNALNO HVAR d.o.o.             

21450 HVAR, Vlade Stošića 7

OIB: 85724396887

 

P   L   A   N

ZA 2016. GODINU

 

–        POMETANJA, ČIŠĆENJA I PRANJA GRADA,

–        ODRŽAVANJA JAVNIH  POVRŠINA,

–        ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA OBALNOG POJASA,

–        ODVOZA  OTPADA S PAKLENIH OTOKA,

–        ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE,

–        ODRŽAVANJA  SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJE

 

HVAR, listopad  2015.

 

A) POMETANJE, ČIŠĆENJE  I PRANJE GRADA

 

SVAKODNEVNO:   7  RADNIKA, DVIJE ČISTILICE, ELEKTROKOLICA I AUTO ZA PRANJE GRADA

 

         2        radnika na uličnim strojnim čistilicama

         4        radnika za ručno pometanje ulica

0,5     radnika na elektrokolicima

         0,5     radnika za pranje grada

 

1. ZONA:  Autobusna stanica Dolac, Pjaca, Fabrika do Zvijezde mora i naprijed šetnicom uz more do hotela Amfore pa prema Majerovici do rta Kovač, s jedne strane, zatim  Riva, Križa uz more sve do trgovine Kerum u Križnoj luci na jednoj strani i hotela Galeb na drugoj strani, svakodnevno nedjeljom i praznikom

–        Mala električna strojna čistilica – jedan radnik cijelu godinu

 

2.  ZONA:  Zastupi, Šamoreta dolac, Sv. Katarina, Bukainka, dio Lučice, Vrisak, dio Križne luke, Križni rat, te svi ostali djelovi grada Hvara uključujući gradske prometnice, te prigradska naselja Milna i Brusje, tretiraju se u sezoni svakodnevno, a van sezone dva puta tjedno ili po posebnoj narudžbi.

–     Velika strojna čistilica- jedan radnik cijelu godinu

 

3. ZONA: Od autobusne stanice strmom ulicom kroz istočna Gradska vrata do zapadnih Gradskih vrata, sve okomite i sve paralelne ulice od Pjace do ceste ispod tvrđave Španjola.

–     ručno pometanjejedan radnik cijelu godinu

 

4. ZONA: Od zapadnih Gradskih vrata do Sv. Katarine, cijela Gojava, Sv. Marak, Bankete, ispred Gradske Loggie, sve okomite ulice od Fabrike do hotela Pharos, pored toga oko štandova te veli i mali đardin na Pjaci.

–     ručno pometanje – jedan radnik cijelu godinu

 

5. ZONA: Ulica južno od Dječjeg vrtića, ulica iza Poljoprivredne zadruge, cijela Sv. Mikula, ulica južno od Stolne crkve do pozzerie Kogo, južno ispod zida palaće Vukašinović do skretanja u Burak,  Burak do obiteljske kuće Matković i sve okomite ulice prema Rivi.

–     ručno pometanje – jedan radnik cijelu godinu

 

6. ZONA: Cijela Glavica s okomitim ulicama prema Burgu i Lučici, od obiteljske kuće Matković  prema školi, sve okomite ulice prema Lučici, cijela Lučica, osim uz more, prema obiteljskoj kući Lovrinčević, dalje strmom ulicom do Križne luke.

–     ručno pometanje – jedan radnik cijelu godinu

 

SVI KOŠEVI U GRADU prazne se i čiste dva – tri puta dnevno, nedjeljom i praznokom od 01. svibnja do 31. listopada, 

–     jedan radnik 6 (šest) mjeseci 

 

                PRANJE GRADA svakodnevno u noćnim satima u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna.

– dva radnika 3 (tri) mjeseca

 

Potrebna sredstva:   7  radnika                                   

Plaća…………………………………………………. 717.186,00 kn

Mat. troškovi………………………………………. 91.700,00 kn

Nemat. i rež. tr……………………………………. 77.000,00 kn

Ukupno:………………………………………….. 885.886,00 kn

                                                                                                                    

B) ODRŽAVANJE JAVNIH  POVRŠINA

 

B.1.) ZELENE POVRŠINE

 

SVAKODNEVNO:  5  RADNIKA I AUTOMOBIL

 

Održavanje svih javnih zelenih površina i  gradskih parkova – od Križne luke do punte Kovač, zalijevanje, košenje i dosijavanje trave uz obveznu sadnju sezonskog cvijeća i autohtonog bilja.

Pored toga vrši se redovito održavanje trajnog ukrasnog bilja (oleandri, tamarisi, palme itd.) uz morski pojas i u užoj gradskoj jezgri. 

 

Potrebna sredstva:   5  radnika                                     

Plaća:……………………………………………….. 501.036,00 kn

Mater. troš………………………………………….. 37.500,00 kn

Nemat. i rež.tr…………………………………….. 55.000,00 kn

Ukupno:…………………………………………… 593.536,00 kn

 

B.2.) OSTALE JAVNE  POVRŠINE

 

SVAKODNEVNO:   1  RADNIK

 

Iskustvom iz dosadašnjih aktivnosti u servisiranju Grada, ukazala se nužna potreba za zapošljavanjem jednog kvalificiranog radnika za održavanje na javnim površinama, kako u gradu Hvaru, tako i u prigradskim naseljima. U navedeno održavanje spadaju slijedeće aktivnosti:

–        održavanje i bojanje klupa,

–        održavanje  i bojanje oštećenih košarica, pepeljara i dr.,

–        održavanje i popravci raznih oštećenja na javnim površinama grada,

–        održavanje dječjih i sportskih igrališta,

–        održavanje rukohvata i ograda,

–        održavanje turističke signalizacije,

–        po potrebi i prema mogućnostima obavlja razne intervencije u i na objektima u vlasništvu grada Hvara.

 

Potrebna sredstva:   1  radnik                                  

Plaća:……………………………………………….. 110.848,00 kn

Mat. troškovi………………………………………. 51.500,00 kn

Nemat. i rež.tr…………………………………….. 11.000,00 kn

Ukupno:…………………………………………… 173.348,00 kn

 

C)  ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE OBALNOG POJASA

 

SVAKODNEVNO: 2 RADNIKA

 

1. ISTOČNI DIO: Šetnica i obalni pojas od uvale Pokonji dol do kupališta ispred hotela “Galeb”, osim lokacija za koje je izdana koncesija ili koncesijsko odobrenje, održava jedan radnik svakim radnim danom nedjeljom i praznikom (4 mjeseca).

 

2. ZAPADNI DIO: Šetnica i obalni pojas od Rotonde do uvale Podstine, osim lokacija za koje je izdana koncesija ili koncesijsko odobrenje, održava jedan radnik svakim radnim danom, nedjeljom i praznikom (4 mjeseca).

 

3. SVETA NEDJELJA: Obalni pojas od Velog kamika do kupališta Zogon, obalni pojas (kupalište)  Jagodna i obalni pojas (kupalište) Bojanić bod, svakim danom, nedjeljom i praznikom održava jedan radnik svakim radnim danom, nedjeljom i praznikom (4 mjeseca).

 

4. KOŠEVE NA OBALNOM POJASU prazni dva – tri puta dnevno, jedan radnik s elektro-kolicima svakim radnim danom, nedjeljom i praznikom tijekom cijele godine.

 

Potrebna sredstva:  2  radnika                           

Plaće…………………………………………………. 195.096,00 kn           

Mat. troškovi……………………………………… 13.000,00 kn

Nemat. i rež. tr…………………………………… 27.750,00 kn

Ukupno:………………………………………….. 230.096,00 kn

 

D)  ODVOZ OTPADA SA PAKLENIH OTOKA

 

SVAKODNEVNO: 2 RADNIKA I BRODICA

 

                U 2016. godini predviđamo jednog voditelja brodice, dva radnika (po 6 mjeseci) i  brodicu, za  odvoz otpada sa područja Paklenih otoka.

Napomena: Brodica će biti u eksploataciji od 01. svinja do 31. listopada, ukupno šest mjeseci. Voditlj brodice će tijekom zimskog perioda, kada brodica nije u eksploataciji voditi brigu o redovnom servisiranju i održavanju brodice i pogonskih motora. U ostalo vrijeme bit će dodjeljen kao ispomoć vrtlarskoj grupi, kojoj se u tom razdoblju znatno povećava obim posla.

 

Potrebna sredstva:    2  radnika

Plaće…………………………………………………. 217.260,00 kn

Mat. troškovi………………………………………. 68.000,00 kn

Nemat i rež. tr…………………………………….. 22.000,00 kn

Ukupno:…………………………………………… 307.260,00 kn

 

 

E) ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

 

SVAKODNEVNO:  2 RADNIKA I AUTOMOBIL

 

Zbog dotrajalosti javne rasvjete u posljednjih par godina uložena su znatno veća sredstva za troškove održavanja. U održavanje ne spada, kako se misli, samo mjenjanje pregorjelih žarulja. U najveći i najkompliciraniji dio posla spadaju popravci oštećenih kandelabera, popravci i mjenjanje oštećenih zračnih i podzemnih kablova, mjenjanje razbijenih stakala na feralima, bojanje kandelabera i ferala kako bi im se produžio vijek trajanja. Ova usluga pruža se na cijelom području grada Hvara s prigradskim naseljima: Brusje, Bruške vale, Milna, Velo Grablje, Zaraće selo, Uvale Velo i Malo Zaraće i Sveta Nedjelja.

 

Potrebna sredstva:   2  radnika   

Plaće…………………………………………………. 208.395,00 kn

Mat. troškovi……………………………………… 78.000,00 kn

Nemat. i rež. troš…………………………………. 22.000,00 kn

Ukupno:…………………………………………… 308.395,00 kn

 

F) RADOVI PO POSEBNOJ NARUDŽBI

               

                Po posebnoj narudžbi, prema prihvaćenom troškovniku, uz naplatu vršimo slijedeće poslove:

 

–        čišćenje gradskih prometnica od nanosa poslije obilnih kiša

–        intervencije na sustavu oborinske odvodnje

–        postavu kandelabera, prometnih znakova, putokaza i rampi

–        uređenje i kićenje grada za prigodne blagdane

 

G) Z A K LJ U Č A K        

 

MATERIJALNI TROŠAK:

 

– 2 radna odijela godišnje 2×350………………. 700,00 kn

– 1 par cipela …………………………………………… 400,00 kn

– 1 kišna kabanica…………………………………… 200,00 kn   

– 1 gumene čizme……………………………………… 100,00 kn   

– 4 para rukavica godišnje……………………….. 100,00 kn

                                                                        1.500,00 kn

 

MATERIJALNI TROŠAK GODIŠNJE PO RADNIKU IZNOSI  1.500,00 kn

 

REKAPITULACIJA BROJA SVIH POTREBNIH RADNIKA 

 

– 4        NKV RADNIKA POMETAČA

– 1        RADNIK NA VELIKOJ STROJNOJ ČISTILICI

– 1        RADNIK NA MALOJ ELEKTRIČNOJ STROJNOJ ČISTILICI

– 1        KV ELEKTRIČAR

– 1        (BRAVAR) POMOĆNIK KV. ELEKTRIČARU

– 5        VRTLARA

– 1        VODITELJ BRODICE

– 2        NKV RADNIKA NA BRODICI  (6 mjeseci)

– 1,5     VOZAČA ELEKTROKOLICA

– 3        NKV RADNIKA NA ODRŽAVANJU OBALNOG POJASA ( 4 mjeseca )

– 2        RADNIKA ZA PRANJE GRADA (3 mjeseca)

– 1        KV RADNIK NA ODRŽAVANJU OSTALIH JAVNIH POVRŠINA

 

SVEUKUPNO 19  RADNIKA TIJEKOM CIJELE GODINE

OČEKIVANI MATERIJALNI TROŠKOVI GODIŠNJE

 

A)

 1. Metle 40 kom x 30,00 Kn…………………… 1.200,00 kn
 2. Plastične vreće za koševe po Gradu……. 25.000,00 kn
 3. 3.     Gorivo i mazivo za veliki strojni pometač i potrošena struja za mali strojni pometač     55.000,00 kn

B1)

 1. Gorivo za automobil, kosilicu i motornu pilu                                                 10.000,00 kn
 2. Nabava sezon. sadnica, trajnica, gnjojiva, sjemena i sl 20.000,00 kn

 

B2)

1… Materijal za održavanje javnih površina                                                         50.000,00 kn

 

C)

1… Plastične vreće za koševe na obalnom pojasu                                                 10.000,00 kn

 

D)

1… Gorivo i mazivo za brodicu ………………. 60.000,00 kn

2… Plastične vreće za koševe po Paklenim otocima 5.000,00 kn

 

E)

1… Gorivo za automobil za električara……… 10.000,00 kn

2… Materijal za javnu rasvjetu…………………. 65.000,00 kn

 

UKUPNO:………………………………………… 311.200,00 kn

 

NEMATERIJALNI TROŠAK (godišnje po radniku)

-…. prijevoz, prigodne nagrade, režijski troškovi                                  11.100,00 kn

 

REKAPITULACIJA FINANCIJSKOG PLANA

ZA 2016. GODINU

UKUPNO:……………………………………… 2.498.521,00 kn

PDV     25%:…………………………………….. 624.630,00 kn

SVEUKUPNO:………………………………. 3.123.151,00 kn

 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11, 64/15), članka 3. stavak 3. i 4. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj 23. prosinca 2015. godine, donosi

 

O D L U K U

o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostor broj: 2. u objektu tvrđave Španjola-Fortica

 

Članak 1.

 

Grad Hvar kao zakupodavac nudi dosadašnjem zakupniku sklapanje novog ugovora o zakupu za poslovni prostor broj: 2. u  objektu tvrđave Španjola-Fortica, označena kao čest. zgr. 147 i čest. zem. 343/2 k.o. Hvar, kako slijedi:

–        poslovni prostor broj: 2, površine 34,31 m2, zakupnik Obrt za proizvodnju i trgovinu «KAIROS», vlasnik Suzana Barbarić iz Hvara, za obavljanje djelatnosti trgovine na malo: suvenirnica (isključuje prehrambene artikle), iznos zakupnine je 1.132,23 kuna mjesečno (34,31m2x33,00 kune = 1.132,23 kune) plus porez na dodanu vrijednost (PDV), sukladno Odluci o utvrđivanju visine zakupnine za poslovne prostore u objektu gradske tvrđave Španjola.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se na određeno vrijeme od dvije godine i to od 01. siječnja 2016. do 31. prosinca 2017. godine, uz podmirenje dospjelih obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne ( regionalne ) samouprave, osim ako je sukladno posebnim  propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička i pravna osoba pridržava rokova plaćanja, uz dostavu sredstva osiguranja plaćanja- zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika na iznos zakupnine i troškova, ovjerenu od javnog bilježnika.

 

Članak 2.

 

Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, za prihvat ponude i podmirenje dospjelih obveza, te dostavu potvrde Grada Hvara, Komunalno Hvar d.o.o. i Porezne uprave o podmirenim obvezama, te zadužnice iz članka 1. ove Odluke Gradu Hvaru, a radi sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora, u protivnom se neće sklopiti ugovor sa dosadašnjim zakupnikom, već se  pokrenuti postupak dodjele poslovnog prostora putem javnog natječaja.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-03/15-01/17

URBROJ: 2128/01- 01/1-15-03

Hvar, 23. prosinca 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst ), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11, 64/15), članka 3. stavak 3. i 4.Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09 , 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj 23. prosinca 2015. godine, donosi

 

O D L U K U

o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostor u zgradi ex Bonaparte čest. zgr. 28 k.o. Hvar

 

Članak 1.

 

Grad Hvar kao zakupodavac nudi dosadašnjem zakupniku TINTINNA MARE j. d. o. o. iz Visa, Zagrebačka 80, sklapanje novog ugovora o zakupu za poslovni prostor u prizemlju zgrade ex Bonaparte, označene kao čest. zgr. 28 k.o. Hvar, na adresi: Trg sv. Stjepana 4 u Hvaru, predio Šćikovi bok, što u naravi predstavlja jednu poslovnu prostoriju površine 11 m2 bez sanitarnog čvora, na određeno vrijeme do donošenja pravomoćnog rješenja temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine („NN“, broj: 92/96….) ali ne duže od dvije godine, tj. od 01. siječnja 2016. do 31. prosinca 2017. godine, za obavljanje djelatnosti mjenjačkih poslova-mjenjačnica, visina zakupnine 2.575,00 kuna plus PDV mjesečno, uz podmirenje dospjelih obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne ( regionalne ) samouprave, osim ako je sukladno posebnim  propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička i pravna osoba pridržava rokova plaćanja, uz dostavu sredstva osiguranja plaćanja- zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika na iznos zakupnine i troškova, ovjerenu od javnog bilježnika.

 

Članak 2.

 

Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, za prihvat ponude i podmirenje dospjelih obveza, te dostavu potvrde Porezne uprave o podmirenim obvezama, potvrde Grada Hvara i tvrtki u vlasništvu Grada o podmirenim obvezama, zadužnice iz članka 1. ove Odluke Gradu Hvaru, a radi sklapanja ugovora o zakupu, u protivnom se neće sklopiti ugovor sa dosadašnjim zakupnikom, već se  pokrenuti postupak dodjele poslovnog prostora putem javnog natječaja.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-03/1 5-01/16

URBROJ: 2128/01-01/1-15-03

Hvar, 23. prosinca 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara” broj 5/09,7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13 ) te članka 3., 15. i 35. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina („Službeni glasnik Grada Hvara” broj 2/14 ) Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o sporazumnom raskidu Ugovora o zakupu javne površine

 

Članak 1.

 

Utvrđuje se da su GRAD HVAR kao zakupodavac i JAKOV HANČEVIĆ, vi. Uslužnog obrta „HANČEVIĆ,, kao zakupnik, dana 17.09.2015. godine zaključili Ugovor o zakupu javne površine ispred poslovnog prostora konobe GOJAVA, Hvar, Skaline od Gojave 11, KLASA:363-02/15-01/144, Urbroj: 2128/01-01/1-15-02, na vremenski rok do 31.12.2017.godine.

 

Članak 2.

 

Prihvaća se zamolba Jakova Hančević, vi. Uslužnog obrta „HANČEVIĆ,, za sporazumnim raskidom Ugovora iz članka 1. Ove Odluke, sa danom 01. prosinca 2015. godine.

 

Članak 3.

 

Grad Hvar i Jakov Hančević, vi. Uslužnog obrta „HANČEVIĆ”, sklopiti će Sporazumni raskid ugovora o zakupu javne površine iz čl.l ove Odluke.

 

Članak 4.

 

Za provođenje ove Odluke, zadužuje se Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada.

 

Članak 5.

 

Ova Odluka objaviti će se u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD   HVA R

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 363-02/15-01/144

Urbroj: 2128/01-01/1-15-04

Hvar, 01. prosinca 2015. godine

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ:

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA

 1. Proračun Grada Hvara za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu………………………………….. 297
 2. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Hvara za 2016. godinu…………………………………………………….. 322
 3. Program socijalne skrbi Grada Hvara za 2016. godinu………………………………………………………………… 325
 4. Program javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2016. godinu……………………………………………………. 327
 5. Program javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2016. godinu……………………………………………………. 328
 6. Program financiranja ostalih udruga civilnog društva Grada Hvara za 2016……………………………………. 329
 7. Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016. godinu za Grad Hvar…………………………………………………………………………………………………………………………….. 329
 8. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016. godinu za Grad Hvar…………………………………………………………………………………………………………………………….. 332
 9. Odluka o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona za 2015. godinu za Grad Hvar o komunalnom gospodarstvu za 2015. godinu za Grad Hvar……………………………………………….. 335
 10. Zaključak o prihvaćanju Plana pometanja, čišćenja i pranja grada, održavanja javnih površina, čišćenja i održavanja obalnog pojasa, odvoza otpada s Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete i održavanja sustava oborinske odvodnje za 2016. godinu……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 335
 11. Odluka o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostor broj: 2. u objektu tvrđave Španjola-Fortica…………………………………………………………………………………………………………………….. 338
 12. Odluka o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostor u zgradi Bonaparte čest. zgr. 28 k.o. Hvar………………………………………………………………………………………………………………………………. 339

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA

 

 1. Odluka o sporazumnom raskidu Ugovora o zakupu javne površine………………………………………………. 339
 2. Plan prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2016. godinu…………………… 340

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Grada Hvara

Odgovorni urednik: tajnica Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur. – List izlazi po potrebi

Priprema i izrada: ŽGIRO, vl. Davor Sarjanović, Jelsa

Službeni glasnik – br. 09 / 2015

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XXII.  BROJ 9.                                      Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –

Hvar, 21. prosinca 2015. godine                               plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

                Na temelju članka 48. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj: 33/01,60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara» br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) i članka 29. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Hvara za 2015. godinu («Službeni glasnik Grada Hvara» br. 3/15 i 8/15), Gradsko vijeće Grada Hvara na 14. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2015. godine, donosi

 

ODLUKU

o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti kapitalnog ulaganja s Grada Hvara na Dječji vrtić

„Vanđela Božitković” iz Hvara

 

Članak 1.

 

Grad Hvar prenosi bez naknade Dječjem vrtiću „Vanđela Božitković” knjigovodstvenu vrijednost kapitalnih ulaganja na zgradi Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković iz Hvara, ulica Hanibala Lučića 3,a koje je financirao Grad Hvar. Ulaganja se odnose na energetsku sanaciju zgrade Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković” u Hvaru u okviru projekta „Solution”, a obuhvaćaju radove energetske sanacije izvršene u periodu 2013. – 2015. godina.

 

Članak 2.

 

Ukupna knjigovodstvena vrijednost izvršenih kapitalnih ulaganja iz članka 1. ove Odluke na dan 30. studenog 2015.godine, iznosi 1.163.897,86 kuna, prema iskazanim podacima u konto kartici Grada Hvara konto 021232-„Dodatno ulaganja na zgradi vrtića”.

 

Članak 3.

 

Dječji vrtić „Vanđela Božitković” iz Hvara obvezuje se da knjigovodstvenu vrijednost kapitalnog ulaganja iz članka 2. ove Odluke evidentira u svojim poslovnim knjigama, a Grad Hvar će istu vrijednost isknjižiti iz svojih poslovnih knjiga.

 

 

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJE

GRAD  HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 401-01/15-01/61

URBROJ: 2128/01-02-15-02

Hvar, 18. prosinca 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbi članka 90. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj: 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik” broj: 5/09.,7/09.,8/09., 1/11.,2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 14. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2015. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti Komunalnom Hvar d.o.o. za dodatno zaduženje za realizaciju Jadranskog projekta, Pod projekta Hvar

 

Članak 1.

 

Gradsko vijeće Grada Hvara je Zaključkom o davanju suglasnosti Komunalnom Hvar d.o.o. za zaduženje za realizaciju Jadranskog projekta, Pod-projekt Hvar, od 22. prosinca 2009.godine, Klasa: 363-01/08-01/17, Urbroj: 2128-01-02-09-8 dalo suglasnost Komunalnom Hvar d.o.o. za zaduženje u iznosu od 8.577.500,00 kuna od Hrvatskih voda, a sve sukladno Ugovoru o pod-zajmu za pod-projekt Hvara, Klasa: 363-01/08-01/17, Urbroj: 2128-01-01/1-09-9 kojeg su 23. prosinca 2009. godine sklopile Hrvatske vode, Komunalno Hvar d.o.o. i Grad Hvar.

 

 

 

Članak 2.

 

Ovim Zaključkom daje se suglasnost Komunalnom Hvar d.o.o. za povećanje iznosa zaduženja od Hrvatskih voda za realizaciju Jadranskog projekta, Pod-projekta Hvar, za 200.750,00 kuna, sukladno Prvom dodatku ugovora o podzajmu za potprojekt Hvar i sada iznosi 8.778.250,00 kuna

 

Članak 3.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvar i direktor Komunalnog Hvar d.o.o. za sklapanje Prvog dodatka ugovora o podzajmu za potprojekt Hvar iz članka 2. ovog Zaključka, a koji se odnosi na povećanje glavnice Podzajma.

 

Članak 4.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD    HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 400-01/10-01/10

Urbroj: 2128/01-02-15-10

Hvar, 18. prosinca 2015. g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 150.-155. Zakona o obveznim odnosima («NN», broj: 35/05, 41/08 i 125/11) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 14. sjednici održanoj 18. prosinca 2015. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o sklapanju predugovora za stjecanje nekretnina za izgradnju novog groblja Kruvenica

Članak 1.

 

Prihvaća se tekst Prijedloga predugovora o prodaji između Damira Grgurevića, Igora Grgurevića i Berislava Grgurevića kao prodavatelja, nasljednici Marije Grgurević rod. Domančić, u zemljišnim knjigama upisana kao vlasnik za cijelo, svi zastupani po Jurici Domančiću, odvjetniku iz Hvara i Grada Hvara kao kupca, radi preuzimanja obveze za zaključenje kupoprodajnog ugovora za prodaju:

–      5136/5544 dijela č.zem. 115/2, K.O. Hvar (5163 m2)

–      č.zem. 116, K.O. Hvar u cijelosti (2194 m2)

–      73/3060 dijela č. zem. 118/1, K.O. Hvar (73 m2)

–      31/1047 dijela č.zem. 119/4, K.O. Hvar, (31 m2) a sve u Z.U. 194

a koje su naravi u zahvatu novog groblja „Kruvenica”, što ukupno iznosi 7461 m2.

 

Članak 2.

 

Gradsko vijeće Grada Hvara je na 4.sjednici održanoj 26. kolovoza 2013. godine, donijelo Odluku o stjecanju nekretnina izravnom pogodbom KLASA: 940-01/12-01/119, URBROJ: 2128/01-02-13-18 („Službeni glasnik Grada Hvara” broj 7/13) te odredilo naknadu u iznosu od 30 EUR/m2. Slijedom navedenog, ukupna cijena za 7461 m2 iznosi 223 830,00 EUR (dvjesto dvadeset i tri tisuće osamsto trideset eura) u protuvrijednosti u kunama prema prodajnom tečaju HNB na dan isplate.

 

Članak 3.

 

Način i dinamika isplate kupoprodajne cijene od strane kupca Grada Hvara prema prodavateljima, navedena je u Prijedlogu predugovora o prodaji, koji je Prijedlog prilog ovom Zaključku.

Kupac se obvezuje prodavateljima isplatiti kaparu u iznosu od 44.776,00 EUR-a (slovima: četrdeset četiri tisuće sedamsto sedamdeset šest eura), u roku od 5 radnih dana od potpisa ovog predugovora. Kapara se ugovara sukladno čl. 303 i 304 Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15). Kupac se obvezuje isplatiti prodavateljima ostatak ugovorene cijene u iznosu od 179.054,00 EUR-a ( sto sedamdeset devet tisuća i pedestet četiri eura), u roku od pet radnih dana od potpisa glavnog ugovora.

 

Članak 4.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara na potpisivanje predugovora o prodaji između Damira Grgurevića, Igora Grgurevića i Berislava Grgurevića kao prodavatelja, svi zastupani po Jurici Domančiću, odvjetniku iz Hvara.

 

Članak 5.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/12-01/119

URBROJ: 2128/01-01/1-15-25

Hvar, 18. prosinca 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11, 64/15 ), članka 3. stavak 3. i 4. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 14. sjednici održanoj 18. prosinca 2015. godine, donosi

O D L U K U

o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostor broj: 1. u objektu tvrđave Španjola-Fortica

 

Članak 1.

 

Grad Hvar kao zakupodavac nudi dosadašnjem zakupniku sklapanje novog ugovora o zakupu za poslovni prostor broj: 1. u  objektu tvrđave Španjola-Fortica, označena kao čest. zgr. 147 i čest. zem. 343/2 k.o. Hvar, kako slijedi:

–     poslovni prostor broj: 1, površine 43,53 m2, zakupnik Trgovački obrt «BISTRI», vlasnik Katarina Škare iz Hvara, za obavljanje djelatnosti trgovine na malo: suvenirnica (isključuje prehrambene artikle), iznos zakupnine je 1.131,78 kuna mjesečno (43,53 m2x 26,00kuna= 1.131,78 kuna) plus porez na dodanu vrijednost (PDVsukladno Odluci o utvrđivanju visine zakupnine za poslovne prostore u objektu gradske tvrđave Španjola.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se na određeno vrijeme od dvije godine i to od 01. siječnja 2016.do 31. prosinca 2017. godine, uz podmirenje dospjelih obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne ( regionalne ) samouprave, osim ako je sukladno posebnim  propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička i pravna osoba pridržava rokova plaćanja, uz dostavu sredstva osiguranja plaćanja- zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika na iznos zakupnine i troškova, ovjerenu od javnog bilježnika.

 

Članak 2.

 

Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, za prihvat ponude i podmirenje dospjelih obveza, te dostavu potvrde Grada Hvara, Komunalno Hvar d.o.o. i Porezne uprave o podmirenim obvezama, te zadužnice iz članka 1. ove Odluke Gradu Hvaru, a radi sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora, u protivnom se neće sklopiti ugovor sa dosadašnjim zakupnikom, već se  pokrenuti postupak dodjele poslovnog prostora putem javnog natječaja.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-03/15-01/11

URBROJ: 2128/01-01/1-15-02

Hvar, 18. prosinca 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11, 64/15), članka 3. stavak 3. i 4. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 14. sjednici održanoj 18. prosinca 2015. godine, donosi

 

O D L U K U

o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostor u tzv. Kući Soljačić, čest. zgr. 220 k.o. Hvar, Kroz Burak 17

 

Članak 1.

 

Grad Hvar kao zakupodavac nudi sklapanje novog ugovora o zakupu dosadašnjem  zakupniku MAKSI 925 j.d.o.o. OIB: 66549862529 iz Zagreba, Kloštarska 28, trgovina na malo –prodaja nakita i suvenira poslovni prostor u prizemlju kuće Soljačić čest. zgr. 220 k.o. Hvar površine 7,23 m2 ali ne duže od dvije godine, tj. od 01. siječnja 2016. do 31. prosinca 2017. godine, u iznosu od 1.184,50 kuna bez PDV mjesečne zakupnine, uz podmirenje dospjelih obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim  propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička i pravna osoba pridržava rokova plaćanja, uz dostavu sredstva osiguranja plaćanja – zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika na iznos zakupnine i troškova, ovjerenu od javnog bilježnika.

 

Članak 2.

 

Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, za prihvat ponude i podmirenje dospjelih obveza, te dostavu potvrde Porezne uprave o podmirenim obvezama, potvrde Grada Hvara i tvrtki u vlasništvu Grada o podmirenim obvezama, zadužnice iz članka 1. ove Odluke Gradu Hvaru, a radi sklapanja ugovora o zakupu, u protivnom se neće sklopiti ugovor sa dosadašnjim zakupnikom, već se  pokrenuti postupak dodjele poslovnog prostora putem javnog natječaja.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-03/15-01/13

URBROJ: 2128/01-01/1-15-02

Hvar, 18. prosinca 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst ), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11), članka 3. stavak 3. i 4. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 14. sjednici održanoj 18. prosinca 2015. godine, donosi

 

ODLUKU

o ne sklapanju novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostora broj: 2. u objektu tvrđave Španjola-Fortica

 

Članak 1.

 

Ugovorne strane su sklopile Ugovor o zakupu poslovnog prostora u prizemlju zgrade označene kao čest. zgr. 147 i č.zem. 343/2, k.o. Hvar u Hvaru, poslovni prostor broj: 2. u objektu tvrđave Španjola-Fortica KLASA: 372-03/14-01/15 urbroj:2128-01-01/l-14-03 od 10. listopada 2014. godine, ovjeren od Javnog bilježnika Ivana Bradarića iz Splita, Obala hrvatskog preporoda 9, broj: OV-5741/2014 od 22. 10. 2014. godine i to na određeno vrijeme od 01. siječnja 2015. godine do 31. prosinca 2015.

 

Članak 2.

 

Nakon provedene rasprave i glasanja odlučeno je da „Prijedlog Odluke o sklapanju novog ugovora o zakupu poslovnog prostora a poslovni prostor broj: 2. u objektu tvrđave Španjola-Fortica s dosadašnjim zakupnikom nije prošao te je odlučeno kao u naslovu.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči Grada i u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-03/15-01/12

URBROJ: 2128/01-02/15-02

Hvar, 18. prosinca 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11), članka 3. stavak 3. i 4. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 14. sjednici održanoj 18. prosinca 2015. godine, donosi

 

 

 

ODLUKU

o ne sklapanju novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostor u zgradi ex Bonaparte čest. zgr. 28 k.o. Hvar

 

Članak 1.

 

Ugovorne strane su sklopile Ugovor o zakupu poslovnog prostora u prizemlju zgrade označene kao čest.
zgr. 28 k.o. Hvar u Hvaru KLASA: 372-03/14-01/19 urbroj:2128-01-01/l-15-03 od 22. siječnja 2015.
godine, ovjeren od Javnog bilježnika Boriće Kovačevića iz Splita, Ivana Gundulića 44/11, broj: OV-
228/2015 od 28. 1. 2015. godine i to na određeno vrijeme od 01. siječnja 2015. godine do donošenja
pravomoćnog rješenja temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske
komunističke vladavine („NN”, broj:     92/96), ali ne duže od jedne godine tj. do 31. prosinca 2015.

 

Članak 2.

 

Nakon provedene rasprave i glasanja odlučeno je da „Prijedlog Odluke o sklapanju novog ugovora o zakupu poslovnog prostora u zagradi ,,ex Bonaparte” s dosadašnjim zakupnikom nije prošao te je odlučeno kao u naslovu.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči Grada i u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-03/15-01/ 14

URBROJ: 2128/01-02/15-02

Hvar, 18. prosinca 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („NN” br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), Odluke o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Grada Hvara” br. 8/14 i 4/15), članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) i Odluke gradonačelnika Grada Hvara (Klasa: 340-01/15-01/44, Urbroj: 2128/01-01/1-15-01 od 19. listopada 2015. godine), Gradsko vijeće Grada Hvara na 14. sjednici održanoj 18.12.2015. godine, donosi:

 

ODLUKU

o povjeravanju komunalnih poslova Održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Hvara

za razdoblje 2015.-2017.g.

 

 

 

 

Članak 1.

 

Utvrđuje se daje „Borova d.o.o.” iz Hvara (OIB: 11017032107), najpovoljniji ponuditelj za obavljanje komunalnih poslova Održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Hvara, a na temelju natječaja obavljenog prikupljanjem ponuda, koji je raspisan Odlukom Gradonačelnika od 19.10.2015. godine, a zaključen dana 20.11.2015.g.

 

Članak 2.

 

„Borovi d.o.o.” povjeravaju se poslovi Održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Hvara za razdoblje od dana potpisivanja ugovora do 31.12.2017.g.

 

Članak 3.

 

Poslovi Održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Hvara podrazumijevaju poslove navedene u Odluci o nerazvrstanim cestama („Službeni glasnik Grada Hvara” br. 2/14 i 4/15), Odluci o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Grada Hvara” br. 8/14 i 4/15) i troškovniku koji je sastavni dio natječajne dokumentacije.

 

Članak 4.

 

Zadužuje se Gradonačelnik Grada Hvara za zaključenje ugovora o obavljanju komunalnih poslova Održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Hvara.

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 340-01/15-01/44

URBROJ: 2128/01-02-15-06

Hvar, 18.12.2015.g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 132. Zakona o gradnji („NN”, broj 153/13) i odredbe članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), po prethodno pribavljenom mišljenju Turističke zajednice Grada Hvara, Gradsko vijeće Grada Hvara, na 14. sjednici, održanoj 18.12.2015. godine, donosi

 

ODLUKU

o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone za 2016.g.

 

I.    UVOD

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom privremeno se zabranjuje izvođenje građevinskih radova za vrijeme turističke sezone na području Grada Hvara, odnosno određuju se vrste radova, područja, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojem se privremeno zabranjuje izvođenje građevinskih radova, utvrđuju se opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima mogu izvoditi građevinski radovi te provođenje nadzora.

 

II.  PODRUČJA, RAZDOBLJA I VRIJEME PRIVREMENE ZABRANE IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA

 

Članak 2.

 

Područje za koje se privremeno zabranjuje izvođenje građevinskih radova je cijelo područje Grada Hvara.

 

Članak 3.

 

Zabrana se odnosi na razdoblje od 15. svibnja do 15. listopada.

 

Članak 4.

 

Zabrana se odnosi na dnevno vrijeme od 0 do 24 sata.

 

III    VRSTE GRAĐEVINA, ODNOSNO RADOVA KOJI SE NE SMIJU IZVODITI

 

Članak 5.

 

Privremeno se zabranjuje izvođenje zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine.

 

IV  NADZOR NAD PROVEDBOM ODLUKE

 

Članak 6.

 

Nadzor nad provedbom ove Odluke provode komunalni redari Grada Hvara.

 

Članak 7.

 

U obavljanju nadzora komunalni redari postupaju sukladno odgovarajućim odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji („Narodne novine”, br. 153/13) i Zakona o gradnji („Narodne novine”, br. 153/13).

 

V   IZNIMNI SLUČAJEVI NA KOJE SE ODREDBE OVE ODLUKE NE ODNOSE

 

Članak 8.

 

Odredbe ove Odluke ne odnose se na:

–        građenje objekata za koje je odlukom Vlade ili posebnim zakonom utvrđen interes Republike Hrvatske,

–        radovi na uklanjanju građevina na temelju inspekcijskog rješenja ili odluke drugog tijela državne vlasti,

–        građenje građevina, odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je ova Odluka stupila na snagu

–        hitni radovi na popravcima objekata i uređaja komunalne i ostale infrastrukture kojima se sprječava nastanak posljedica opasnih za život i zdravlje ljudi kao i veća oštećenja nekretnine,

–        nužni radovi na popravcima građevina kada zbog oštećenja postoji neposredna opasnost za život i zdravlje ljudi,

–        saniranje posljedica prirodnih katastrofa i nepogoda.

VI     PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 9.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o privremenoj zabrani izvođenj građevinskih radova tijekom turističke sezone (Službeni glasnik Grada Hvara, broj 9/14 i 3/15).

 

Članak 10.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”, primjenjuje se od iduće kalendarske godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATTNSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-01/15-01/152

URBROJ: 2128-01-02-15-04

Hvar, 18.12.2015.g

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 


 

 

 


 


 

 

SADRŽAJ

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA

 

 1. Odluka o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti kapitalnog ulaganja s Grada Hvara na Dječji vrtić  „Vanđela Božitković“ iz Hvara………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 289
 2. Zaključak o davanju suglasnosti Komunalnom Hvar d.o.o. za dodatno zaduženje za realizaciju Jadranskog projekta, Pod-projekta Hvar……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 289
 3. Zaključak o sklapanju predugovora o prodaji – gradsko groblje „Kruvenica“…………………………………….. 290
 4. Odluka o sklapanju novog ugovora o zakupu poslovnog prostora broj 1 u objektu Španjola-Fortica dosadašnjem zakupniku ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 291
 5. Odluka o sklapanju novog ugovora o zakupu poslovnog prostora u Kući Soljačić dosadašnjem zakupniku 291
 6. Odluka o ne sklapanju novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostora broj: 2. u objektu tvrđave Španjola-Fortica…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 292
 7. Odluka o ne sklapanju novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostor u zgradi ex Bonaparte čest. zgr. 28 k.o. Hvar……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 292
 8. Odluke o povjeravanju komunalnih poslova Održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Hvara za razdoblje 2015.-2017.g……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 292
 9. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone za 2016.g……….. 293

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Grada Hvara

Odgovorni urednik: tajnica Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur. – List izlazi po potrebi

Priprema i izrada: ŽGIRO, vl. Davor Sarjanović, Jelsa

Službeni glasnik – br. 08 / 2015

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XXII.  BROJ 8.                                      Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –

Hvar, 20. studenog 2015. godine                              plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

 

                Na temelju članka 5. i 6. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”, broj: 44/05, 44/06 i 109/07), čl. 25. stavak 1. alineja 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), članka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 8/13 i 11/13), na sjednici održanoj 19. studenog 2015. godine, Gradsko vijeće Grada Hvara donosi

 

R J E Š E NJ E

o početku mirovanja mandata člana Gradskog vijeća

 

I.

 

Utvrđuje se da dana 19. studenog 2015. godine započinje mirovanje mandata člana Gradskog vijeća gđe. Nade Jeličić.

Gđa. Nade Jeličić želi svoj mandat staviti u mirovanje iz osobnih razloga.

Uvidom u podneseni zahtjev, Mandatna komisija je utvrdila da su sukladno odredbama članka 8. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela u jedinicama lokalne samouprave (“Narodne Novine” br. 44/05, 44/06, 109/07 i 144/12) nastupili zakonski uvjeti za početak mirovanja mandata gđe. Jeličić izabrane na Kandidacijskoj listi grupe birača

 

II.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/15-01/37

URBROJ: 2128/01-02-15- 02

Hvar, 19. studenog 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 5. i 6. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” br. broj 44/05, 44/06 i 109/07), čl. 25. stavak 1. alineja 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), članka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 8/13 i 11/13), na sjednici održanoj 19. studenog 2015. godine, Gradsko vijeće Grada Hvara donosi

 

R J E Š E N J E

o početku obnašanja mandata člana Gradskog vijeća

 

I.

 

Gđa Katia Zaninović Dawnay neizabrani kandidat s kandidacijske liste grupe birača počinje obnašati mandat člana Gradskog vijeća Grada Hvara s danom 19. studenog 2015. godine, a na temelju zakonom utvrđenog određivanja zamjenika izabranog člana nezavisne liste.

 

II.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/15-01/37

URBROJ: 2128/01-02-15- 05

Hvar, 19. studenog 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Na temelju odredbe članka 14. i 130. Zakona o proračunu (“NN”, broj: 87/08 i 136/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11,  2/11-pročišćeni tekst,  6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 12. sjednici održanoj dana 19. studenog 2015. godine,  d o n o s i

 

O D L U K U

o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna

Grada Hvara za 2015. godinu

 

Članak 1.

 

                U Odluci o izvršavanju proračunu Grada Hvara za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 3/15) , članak 10. mijenja se i izmijenjeni glasi:

.

„Članak 10.

 

                U Proračunu se utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju nije bilo moguće predvidjeti.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja koji mogu ugroziti okoliš i ostalih nepredvidivih nesreća, za izvršavanje sudskih odluka i nagodbi za isplatu naknade i rente te za druge nepredviđene rashode.

Sredstva iz stavka 2. i 3. ovoga članka mogu iznositi najviše do 0,50% proračunskih prihoda bez primitka.

Sredstva proračunske zalihe planiraju se u iznosu od 81.720,00 kuna.“

Članak 2.

 

                Ova Odluka stupa na snagu  osmog  dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”..

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

G r a d s k o  v i j e ć e

 

KLASA: 400-01/15-01/11

URBROJ: 2128/01-02-15-06

Hvar, 19. studenog 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju članaka 115. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 157/13, 152/14 i 99/15) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 12. sjednici održanoj dana 19. studenog 2015. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni Programa socijalne skrbi Grada Hvara

za 2015. godinu

Članak 1.

 

U Programu socijalne skrbi Grada Hvara za 2015.godinu („Službeni glasnik Grada Hvara“ broj: 3/15)  u glavi II. OSNOVNE AKTIVNOSTI  GRADA  HVARA  NA  PLANU SOCIJALNE  SKRBI,  u tablici, mijenja se ukupan iznos te iznosi  sredstava u točkama :

 

1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja

………………………………………………………… 20.000,00 kuna

  6. alineja 1.

– Pomoći za novorođenu djecu…………….. 80.000,00 kuna,

  10.  Sufinanciranje cijene prijevoza …….. 10.000,00 kuna

 

      UKUPNO:…………………………… 1.137.000,00 kuna

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog  dana od dana objave u  „Službenom glasniku Grada Hvara.“

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

KLASA: 500-01/15-01/41

URBROJ: 2128/01-02-15-04

Hvar, 19. studenog  2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine», broj : 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst,  6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara, na 12. sjednici održanoj dana 19. studenog 2015. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi

Grada Hvara za 2015.godinu

 

Članak 1.

 

U Programu javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2015.godinu („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 3/15 ) mijenja se članak 2. tako da izmijenjeni glasi:

 

„GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA – HVAR

Program 1001- knjižnična djelatnost

Za redovnu djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice u Proračunu Grada Hvara za 2015. godinu predviđen je iznos od     503.000,00 kn

Od ukupno navedenog  iznosa:

 

A) za rashode za zaposlene predviđen je iznos od 359.100,00 kuna, a od toga:

–        za plaće predviđen je iznos od 300.000,00 kuna,

–        za ostale rashode za zaposlene predviđen je iznos od 7.500,00 kuna,

–        za doprinose na plaće predviđen je iznos od 51.600,00 kuna,

B) za materijalne rashode predviđen je iznos od 73.900,00 kuna, a od toga:

–        za naknadu za troškove zaposlenima predviđen je iznos od 10.500,00 kuna,

–        za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 11.400,00 kuna,

–        za rashode za usluge predviđen je iznos od: 47.000,00 kuna,

–        za ostale nespomenute rashode predviđen je iznos od 5.000,00 kuna.

 

Tekući projekt  T 1001 -02- Kupnja knjižne građe i opreme

C) za kupnju knjižne građe i opreme predviđen je iznos od 70.000,00 kuna, od čega se 10.000,00  kuna za kupnju opreme i namještaja, a  za nabavku knjiga predviđen iznos od 60.000,00 kuna“

 

Članak 2.

 

Članak 4. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

„54. HVARSKE LJETNE PRIREDBE U 2015. GODINI

Aktivnost A1016 01

U 2015. godini za realizaciju 54.HVARSKIH LJETNIH PRIREDABA predviđen je ukupan iznos od 680.000,00 kuna i to iz općih prihoda 184.000,00 kuna, od ulaznica 246.000,00 kuna, iz pomoći 130.000,00 kuna, te iz donacija 120.000,00 kuna.

Od ukupno navedenog iznosa:

A)  za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 20.000,00 kuna,

B)  za rashode za usluge predviđen je iznos od 600.000,00 kuna,

C)  za ostale nespomenute rashode poslovanja predviđen je iznos od 60.000,00 kuna. „

 

Članak 3.

 

Članak 5. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

„OSTALE KULTURNE MANIFESTACIJE I PRIREDBE

Aktivnost A1016 02

Za godinu 2015. godinu predviđen je iznos od 45.000,00 kuna i to za ostale kulturne manifestacije (Dani hvarskog kazališta i slično). Iznos je predviđen za rashode za usluge, odnosno za intelektualne i osobne usluge- honorare i sl. “

Članak 4.

 

Članak 7. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

„ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE

Aktivnost A 1016 05

Za održavanje spomenika kulture predviđen je iznos od 1.435.000,00 kuna i to za rashode za  materijal i energiju iznos od 120.000,00 kuna, te za rashode za usluge iznos od 1.315.000,00 kuna (za tekuće i investicijsko održavanje, komunalne te intelektualne i osobne usluge i ostale usluge – uređenje prostora)“

 

Članak 5.

 

Članak 8. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

„DODATNA ULAGANJA NA SPOMENICIMA KULTURE

Kapitalni projekt  K 1016 06

U Proračunu Grada Hvara za 2015. godinu planirana su sredstva za obnovu zgrade Arsenal u ukupnom iznosu od 6.970.000,00 kuna.

Za dodatna ulaganja na Arsenalu sa Fontikom predviđen je iznos od 6.970.000,00 kuna i to 2.070.000,00 kuna iz pomoći Ministarstva kulture, te 4.900.000,00 kuna iz viškova prethodnih godina (izdvojena sredstva  poreza na dohodak).“

Članak 6.

 

Članak 9. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

„DODATNA ULAGANJA NA PALAČI  VUKAŠINOVIĆ

Kapitalni projekt K 1016 08

U proračunu Grada Hvara za 2015.godinu planiraju se sredstva za obnovu zgrade palače Vukašinović u iznosu od 916.000,00 kuna i to iz općih prihoda 721,00 kunu, iz pomoći 120.000,00 kuna te 795.279,00 kuna iz viškova prethodne godine ( izdvojena sredstava od poreza na  dohodak ).“

 

Članak 7.

 

Članak 10. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

„OPREMANJE SPOMENIKA KULTURE

Kapitalni projekt  K 1016 07

U Proračuna Grada Hvara za 2015.godinu planiraju se sredstva za digitalizaciju kina Veneranda  (600.000,00 kuna) te za nabavku sitnog inventara u iznos od 5.000,00 kuna, odnosno  ukupno u iznosu od 605.000,00 kuna.

 

Članak 8.

 

Članak 11. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

„UKUPNA SREDSTVA ZA JAVNE POTREBE U KULTURI

Grad Hvar je u Proračunu za 2015. godinu predvidio sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Hvara u ukupno iznosu od:

12.014.000,00 kuna“

 

Članak 9.

 

Ova  Odluka stupa na snagu osmog dana  od dana objave u «Službenom glasniku Grada  Hvara», a sredstva će se isplaćivati temeljem zahtjeva korisnika i financijskih mogućnosti proračuna, i uz odobrenje Gradonačelnika.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

Gradsko vijeće

 

KLASA: 612-01/15-01/14

URBROJ: 2128/01-02-15-04

Hvar, 19. studenog  2015.godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 76. stavak 4. Zakona o sportu («Narodne novine», br. 71/06 i 150/08- uredba, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13,11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara na 12. sjednici održanoj dana 19. studenog  2015. godine,  d o n o s i:

ODLUKU

o izmjeni Programa javnih potreba u sportu

Grada Hvara za 2015. godinu

 

 

 

 

Članak 1.

       

                 U Programu javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2015.godinu („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 3/15 ) mijenja se članak 3. tako da izmijenjeni glasi:

 

„PROGRAMI ODRŽAVANJA, UNAPREĐENJA I IZGRADNJE SPORTSKIH TERENA

Aktivnost:  A1015 01- održavanje sportskih terena

Za programe održavanja, unapređenja i izgradnje sportskih terena i objekata na području Grada Hvara za 2015. godinu predviđen je iznos od

………………………………………. 210.000,00 kuna,

od čega se 10.000,00 kuna odnosi na materijal za tekuće i investicijsko održavanje, a iznos od 200.000,00 kuna odnosi se na uređenje i održavanje sportskih terena.“

 

Članak 2.

 

Članak 4. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

„Ukupna sredstva namijenjena sportu u Proračunu Grada Hvara za 2015. godinu iznose   1.190.000,00 kuna.“

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u  «Službenom glasniku Grada Hvara«. Sredstva će se isplaćivati temeljem zahtjeva korisnika i financijskih mogućnosti Proračuna Grada Hvara, a uz odobrenje gradonačelnika.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD   HVAR

Gradsko  vijeće

 

KLASA: 620-01/15-01/03

URBROJ: 2128/01-02-15-04

Hvar, 19. studenoga 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka  25. Statuta Grada Hvara («Službeni Grada Hvara», broj  5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara, na 12. sjednici održanoj dana 19. studenog  2015. godine,  d o n o s i

 

ODLUKU

o izmjeni Programa financiranja ostalih udruga, udruženja i društava za 2015. godinu

 

Članak 1.

 

U Programu financiranja ostalih udruga, udruženja i društava za 2015.godinu („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 3/15 ) mijenja se članak 1. tako da izmijenjeni glasi:

„Ovim Programom obuhvaćene su udruge, udruženja i društva koja nisu obuhvaćena Programom javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2015. godinu,  te Programom javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2015.godinu. Za udruge, udruženja i društva  čiji su planovi i programi rada, te djelatnosti predviđene za realizaciju u 2015. godini od interesa za Grad Hvar,  u proračunskoj 2015. godini osiguravaju se sredstva kako slijedi:

–        Dobrovoljno vatrogasno društvo Hvar  za redovno poslovanje u iznosu od 1.350.000,00 kuna,

–        Dobrovoljno vatrogasno društvo Hvar za kapitalnu donaciju za završetak Vatrogasnog doma u  iznosu od 700.000,00 kuna,

–        Hrvatska gorska služba spašavanje  u iznosu od 10.000,00 kuna,

–        Udruženje obrtnika otoka Hvara u iznosu od 150.000,00 kuna,

–        Udruga „Pjover“ Velo Grablje u iznosu od 50.000,00 kuna,

–        Zavičajna udruga „Bruška zora“ u iznosu od 10.000,00 kuna,

–        Udruga „LAG ŠKOJI“ Hvar u iznosu od 110.000,00 kuna,

–        Udruga „Dignitea“ Hvar u iznosu do 10.000,00 kuna,

–        Udruga veterana MOmp „Zvir“ otok Hvar u iznosu od 10.000,00 kuna

–        Udruga „Forske užance“ Hvar u iznosu od 20.000,00 kuna,

–        Udruga „Hvar metropola mora“ Hvar u iznosu od 80.000,00 kuna,

–        Udruga turističkih vodiča otoka Hvara u iznosu od 5.000,00 kuna

–        Udruga „Hrvatski master šef“ Hvar u iznosu od 50.000,00 kuna

–        Ostale nespomenute udruge u iznosu od 15.000,00 kuna,

odnosno ukupno: 2.570.000,00 kuna.

Sredstva planirana za ostale nespomenute udruge, udruženja i društva isplaćivati će se  po posebnom zaključku gradonačelnika.“

 

Članak 2.

 

Ova  Odluka stupa na snagu osmog  dana  od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

Sredstva će se isplaćivati temeljem zahtjeva korisnika, a sukladno financijskih mogućnosti proračuna.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

Gradsko vijeće

 

KLASA: 612-01/15-01/15

URBROJ: 2128/01-02-15-04

Hvar, 19. studenog  2015.godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj: 36/95, 109/95-Uredba, 21/96- Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- proč.tekst,82/04, 110/04- Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 08/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 12. sjednici održanoj dana 19. studenog 2015. godine, donosi:

 

ODLUKU

o izmjeni Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015. godinu

za Grad Hvar

Članak 1.

 

U Programu gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015.godinu za Grad Hvar (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 3/15, 5/15 i 7/15)

 

Točka II – IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA, mijenja se i glasi:

Program izgradnje javnih površina je u Prilogu br. 1 ovog Programa

ukupno: ………………………………………..  1.237.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2015. godine. Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

–  iz sredstava komunalnog doprinosa……… 817.000,00 kn

–  iz potpore Županije…………………………… 100.000,00 kn

–  iz viškova prethodnih godina………………. 320.000,00 kn

ukupno:…………………………………………. 1.237.000,00 kn

 

Točka III – IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA, mijenja se i glasi:

Program izgradnje nerazvrstanih cesta je u Prilogu br. 2 ovog Programa.

ukupno:…………………………………………. 1.510.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2015. godine. Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

–  iz sredstava komunalnog doprinosa……… 683.000,00 kn

–  iz viškova prethodnih godina………………. 827.000,00 kn

ukupno:…………………………………………. 1.510.000,00 kn

 

Točka IV – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE, mijenja se i glasi:

Program izgradnje mreže javne rasvjete je u Prilogu br. 3 ovog Programa.

ukupno: …………………………………………… 760.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2015. godine. Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

–  iz sredstava komunalnog doprinosa……… 450.000,00 kn

–  iz prihoda od nefinancijske imovine………. 10.000,00 kn

–  iz viškova prethodnih godina………………. 300.000,00 kn

ukupno:……………………………………………. 760.000,00 kn

 

Točka V – IZGRADNJA GROBLJA, mijenja se i glasi:

 

-za izgradnju groblja…………………………….. 200.000,00 kn

-za otkup zemljišta……………………………….. 270.000,00 kn

ukupno:……………………………………………. 470.000,00 kn

Rok je prosinac 2015. godine. Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

–  iz sredstava komunalnog doprinosa…….. 100.000,00 kn

–  iz viškova prethodnih godina………………. 369.412,00 kn

-iz ostalih izvora………………………………………… 588,00 kn

ukupno:……………………………………………. 470.000,00 kn

 

Točka VI – IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM, mijenja se i glasi:

Za izgradnju i proširenje mjesnih mreža na području Grada Hvara:

ukupno:……………………………………………….. 100.000 kn

Rok izgradnje je prosinac 2015. godine. Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

– iz potpore Županije…………………………….. 100.000,00 kn

 

Točka VII – IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU OTPADNIH I OBORINSKIH VODA, mijenja se i glasi:

Program izgradnje objekata i uređaja za odvodnju otpadnih i oborinskih voda je u Prilogu br. 4 ovog Programa.

ukupno: ………………………………………… 1.105.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2015. godine. Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

–  iz vodnog doprinosa…………………………….. 35.000,00 kn

–  iz viškova prethodnih godina…………… 1.000.000,00 kn

–  iz sredstava od legalizacije zgrada………….. 70.000,00 kn

ukupno:…………………………………………. 1.105.000,00 kn

 

Točka VIII – SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA, mijenja se i glasi:

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa temeljem procijenjenih troškova po pojedinim djelatnostima

iznose:

Izgradnja javnih površina………………. 1.237.000,00 kn

Izgradnja nerazvrstanih cesta…………. 1.510.000,00 kn

Izgradnja javne rasvjete……………………. 760.000,00 kn

Izgradnja groblja……………………………… 470.000,00 kn

Izgradnja objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom              100.000,00 kn

Izgradnja objekata i uređaja za odvodnju otpadnih i oborinskih voda      1.105.000,00 kn

Ukupno:………………………………………… 5.182.000,00 kn

 

Članak 2.

 

Prilozi: Prilog br. 1

JAVNE POVRŠINE – PROGRAM ZA 2015. GODINU,

Prilog br. 2

NERAZVRSTANE CESTE – PROGRAM ZA 2015. GODINU,

Prilog br. 3

JAVNA RASVJETA – PROGRAM ZA 2015. GODINU, te

Prilog br. 4

OBJEKTI I UREĐAJI ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH I OBORINSKIH VODA – PROGRAM ZA 2015. GODINU

mijenjaju se i izmijenjeni su sastavni dio ove Odluke.

 

Članak 3.

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 363-01/15-01/64

Urbroj: 2128/01-02-15-08

Hvar, 19. studenog 2015. g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Na temelju članka 28. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine”, broj: 36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročiš.tekst, 82/04, 110/04-uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/1, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 08/14) Gradsko vijeće Grada Hvara na 12. sjednici održanoj dana 19.11.2015. godine, donosi:

 

ODLUKU

o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015. godinu

za Grad Hvar

 

Članak 1.

 

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015. godinu za Grad Hvar („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 3/15)

 

u točki II ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, mijenjaju se iznosi tako da sada glase:

 

Održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa:

 

Predviđena  sredstva:

–   za izvršenje radova u iznosu od……….. 1.925.000,00  kn

–   za nabavu opreme u iznosu od …………… 950.000,00  kn

ukupno : ………………………………………. 2.875.000,00  kn

Izvori  financiranja :

–   iz komunalne naknade………………………. 645.000,00  kn

–   iz pomoći…………………………………………. 590.000,00 kn

–   iz ostalih izvora………………………………. 1.640.000,00 kn

 

– Održavanje javnih površina

 

Predviđena  sredstva:

–   za izvršenje radova/usluga u iznosu od… 920.000,00  kn

–   za materijal u iznosu od………………………. 75.000,00  kn

ukupno :…………………………………………. 995.000,00  kn

Izvori  financiranja :

–   iz komunalne naknade………………………. 695.000,00  kn

–   iz općih prihoda……………………………….. 300.000,00  kn

 

– Održavanje nerazvrstanih cesta

 

Predviđena  sredstva:

–   za izvršenje  radova/usluga  u iznosu od. 150.000,00  kn

–   za materijal  u iznosu od …………………… 120.000,00  kn

ukupno : …………………………………………. 270.000,00  kn

Izvori  financiranja :

–   iz komunalne naknade………………………. 270.000,00  kn

 

– Održavanje javne rasvjete

 

Predviđena  sredstva:

–   usl. održavanja i materijal u iznosu od…. 500.000,00  kn

–   utrošak električne energ. u iznosu od  …. 440.000,00  kn

ukupno : …………………………………………. 940.000,00  kn

Izvori  financiranja :

–   iz komunalne naknade………………………. 940.000,00  kn

 

 

– Održavanje groblja

 

Predviđena  sredstva:

–   održavanje groblja …………………………… 250.000,00  kn

ukupno : …………………………………………. 250.000,00  kn

Izvori  financiranja :

–   iz komunalne naknade………………………. 250.000,00  kn

 

Članak 2.

 

Točka III SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA mijenja se i glasi:

Sredstva potrebna za ostvarivanje  ovog  Programa temeljem procijenjenih troškova po pojedinim djelatnostima  iznose:

 1. održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa 2.875.000,00  kn
 2. održavanje javnih površina……………… 995.000,00  kn
 3. održavanje nerazvrstanih cesta………… 270.000,00  kn
 4. održavanje javne rasvjete………………… 940.000,00  kn
 5. održavanje groblja ………………………… 250.000,00  kn

Ukupno……………………………………. 5.330.000,00 kn

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 363-01/15-01/63

Urbroj: 2128/01-02-15-04

Hvar,­ 19.11.2015.g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) te članka 7. st.3. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim i visokim učilištima (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj 11/10)  Gradsko vijeće Grada Hvara na 12. sjednici održanoj dana 19. studenog 2015. godine, donosi

 

ODLUKU

O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA STIPENDIJU GRADA HVARA

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom raspisuje se natječaj za Stipendiju Grada Hvara.

 

Članak 2.

 

Stipendije dodjeljuje Grad Hvar, a namijenjene su srednjoškolskim učenicima i studentima s područja Grada Hvara koji se školuju izvan mjesta prebivališta.

Za 2015/2016. školsku godinu odobravaju se 3 učeničke i 6 studentskih stipendija za stipendiranje učenika i studenata Grada Hvara, od 01. rujna 2015. do 30. lipnja 2016.godine.

Sukladno čl.12 Pravilnika, Gradonačelnik može donijeti Odluku da se jedna Stipendija dodijeli kandidatu koji u natječaju nije prikupio dovoljan broj bodova za dodjelu Stipendije a koji ima izuzetno težak socijalni status.

 

Članak 3.

 

Za učenike srednjih škola koji se školuju izvan Grada Hvara visina Stipendije iznosi 800,00 kuna mjesečno, a za studente koji se školuju na višim i visokim učilištima 1.000,00 kuna mjesečno.

Za učenika ili studenta iz socijalno ugrožene obitelji, prema posebnoj odluci Gradonačelnika, visina Stipendije iznosi 1.600,00  mjesečno.

 

Članak 4.

 

Na temelju ove Odluke Gradonačelnik Grada Hvara raspisati će natječaj koji će se objaviti na oglasnoj ploči i na službenim internetskim stranicama Grada.

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 602-04/15-01/01

URBROJ: 2128/01-02-15-02

Hvar, 19. studenog 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 41. stavka 5. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe («Narodne novine», br. 24/11, 61/11, 27/13, i 2/14) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara» br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara na 12. sjednici održanoj dana 19. studenog 2015. godine, donosi

 

ODLUKU

O OBUSTAVI ISPLATE SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE IZ

PRORAČUNA GRADA HVARA

 

Članak 1.

 

Obustavlja se isplata sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada Hvara, utvrđena Odlukom o financiranju političkih stanaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Grada Hvara, Klasa: 402-01/15-01/50, Urbroj: 2128/01-02-15-02 od 19. lipnja 2015. godine političkoj stranci Živi zid, Pavlenski put 5G, Zagreb, OIB: 84052989092, na prijedlog Državnog izbornog povjerenstva, zbog ne objave podataka o donacijama primljenih tijekom godine do 15. srpnja 2015.godine.

 

 

 

 

Članak 2.

 

Obustava isplate iz točke 1. ove Odluke traje do objave podataka o donacijama, a iznos isplate se umanjuje razmjerno vremenskom razdoblju zakašnjenja objave.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 402-01/15-01/117

URBROJ: 2128/01-02-15-03

Hvar, 19. studeni 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), članka 28. u svezi sa člankom 9. Zakona o zaštiti i spašavanju («NN», broj: 174/04, 79/07, 39/09 i 127/10) i članka 10. stavak 1. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja («NN», broj: 40/08 i 44/08), Gradsko vijeće Grada Hvara na 12. sjednici održanoj dana 19. studenog 2015. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o imenovanju novog člana Stožera zaštite i spašavanja Grada Hvara

 

I.

 

U Stožer zaštite i spašavanja Grada Hvara imenuju se:

Željko   Šeravić voditelj Odjela za preventivne i planske poslove u PUZS Split umjesto mr. sc. Nataše Nazor Jovović, predstavnice područnog ureda Odjela za preventivne i planske poslove.

 

II.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 214-01/15-01/14

URBROJ: 2128-01-02-15-03

Hvar, 19. studenog 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 12. sjednici održanoj 19. studenog 2015. godine, donosi

 

ODLUKU

o provođenju projekta izgradnje Sportskog centra u gradu Hvaru

 

Članak 1.

 

Grad Hvar obvezuje se u Proračunu za 2016. godinu osigurati 300.000 kuna za izradu projektne dokumentacije Sportskog centra u gradu Hvaru

 

Članak 2.

 

Određuje se 2016. godina kao rok za izradu idejnog projekta Sportskog centra u gradu Hvaru.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 620-01/14-01/12

URBROJ: 2128/01-02-15-8

Hvar, 19. studenog 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj I područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine«, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 356. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («NN», broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09 , 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 12. sjednici održanoj 19. studenog 2015. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva nekretnine

 

Daje se suglasnost kupcu Ketil Moen, OIB:09876639068, iz Norveške, za stjecanje prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj, označenoj kao čest. zem. 1397/1, zk. ul. 985 k.o. Brusje za 1/4 dijela.

 

Obrazloženje:

                Ketil Moen OIB:09876639068, iz Norveške, dostavio je zahtjev 1. rujna 2015. godine, Gradu Hvaru za stjecanje prava vlasništva 1/4 dijela nekretnine označene kao zem. 1397/1, zk. ul. 985 k.o. Brusje, zaprimljeno u pisarnici Grada Hvara 24. rujna 2014. g., a u svezi davanja očitovanja – suglasnosti za stjecanje prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj, obzirom da je kupac strani državljanin.

Stjecanje prava vlasništva na predmetnoj nekretnini od strane norveškog državljana ne protivi se interesima jedinice lokalne samouprave Grada Hvara, stoga je riješeno kao u dispozitivu ovog Zaključka.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/15-01/43

URBROJ: 2128/01-02-15-03

Hvar, 19. studenog 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 356. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («NN», broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09 , 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 12. sjednici održanoj 19. studenog 2015. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva nekretnine

 

Daje se suglasnost kupcu Simon Morseth OIB: 47980676370, iz Norveške, za stjecanje prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj, označenoj kao čest. zem. 3780/56, i to baš Poduložak 1, prva etaža 15/100, zk. ul. 2462 k.o. Hvar.

 

Obrazloženje:

                Simon Morseth OIB: 47980676370, iz Norveške, iz Norveške dostavio je Zahtjev za donošenje dopunske odluke o neprotivljenju stjecanja vlasništva,zaprimljeno u pisarnici Grada Hvara 12. listopada 2015. g u svezi davanja očitovanja-suglasnosti za stjecanje prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj, obzirom da je kupac strani državljani.

Stjecanje prava vlasništva na predmetnoj nekretnini od strane norveškog državljana ne protivi se interesima jedinice lokalne samouprave Grada Hvara, stogaje riješeno kao u dispozitivu ovog Zaključka.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/15-01/45

URBROJ: 2128/01-02-15-03

Hvar, 19. studenog 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

S A D R Ž A J

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA

 

 1. Rješenje o stavljanju vijećničkog mandata u mirovanje…………………………………………………………………… 233
 2. Rješenje o početku obnašanja vijećničkog mandata………………………………………………………………………… 233
 3. Izmjene i dopune Proračuna Grada Hvara za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu…………… 234
 4. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Hvara za 2015. godinu………………………………. 255
 5. Odluka o izmjeni Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2015. godinu………………………………………… 255
 6. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2015. godinu……………………………. 255
 7. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2015. godinu…………………………….. 256
 8. Odluka o izmjeni programa financiranja ostalih udruga, udruženja i društava Grada Hvara za 2015. ……. 257
 9. Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015. godinu za Grad Hvar………………………………………………………………………………… 257
 10. Odluka o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015. godinu za Grad Hvar………………………………………………………………………………… 261
 11. Odluka o raspisivanju natječaja za stipendiju Grada Hvara …………………………………………………………….. 261
 12. Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Grada Hvara…………. 261
 13. Odluka o Zamjeni člana Stožera zaštite i spašavanje………………………………………………………………………. 262
 14. Odluka o provođenju projekta izgradnje sportskog centra………………………………………………………………. 263
 15. Zaključak o suglasnosti za stjecanje prava vlasništva nekretnina u k.o. Hvar, Ketil Moen……………………. 263
 16. Zaključak o suglasnosti za stjecanje prava vlasništva nekretnina u k.o. Hvar, Simon Morseth……………… 263

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA

 

 1. Izmjene i dopune Plana prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2015. godinu 264

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Grada Hvara

Odgovorni urednik: tajnica Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur. – List izlazi po potrebi

Priprema i izrada: ŽGIRO, vl. Davor Sarjanović, Jelsa

Službeni glasnik – br. 07 / 2015

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XXII.  BROJ 7.                                      Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –

Hvar, 24. rujna 2015. godine                                    plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

 

                Na temelju članka 109. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08, 136/12  i 15/15), Pravilnika o  polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj: 24/13) te članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara» br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara na 09. sjednici održanoj dana 23. rujna 2015. godine,  d o n o s i

 

P O L U G O D I Š NJ I    I Z V J E Š T A J

O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2015. GODINU

 

Članak 1.

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2015. godinu sadrži:

 

 1. Opći dio Proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
 2. Posebni dio Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
 3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu  novca i kapitala,
 4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
 5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
 6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te
 7. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

 

Članak 2.

 

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2015.godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

R E P U B L I K A    H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D    H V A R

Gradsko vijeće

 

Klasa: 400-01/15-01/16

Urbroj: 2128/01-02-15-03

Hvar, 23. rujna 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                                                                                                                   Fabijan Vučetić, v.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naziv:  GRAD HVAR                                                                                                                       Matični broj: 02541122

Adresa: Milana Kukurina 2, 21450 HVAR                                                                                         Šifra djelatnosti: 8411

OIB: 01250166084                                                                                                                               Šifra grada: 153

RKP: 30509                                                                                                                                         Razina: 22

 

OBRAZLOŽENJE

OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

ZA 01-06/2015. GODINE                                                                 

 

PRIHODI  I  PRIMICI

 

 1. Prihodi poslovanja u odnosu na plan ostvareni su sa 28,52%, a ostvarenje po skupinama je slijedeće:

–        Porezni prihodi (skupina 61) su ostvareni sa 23,20% godišnjeg plana, a manje ostvarenje je vezano uz izmjenu poreznih propisa i načina knjiženja izdvojenih sredstava od poreza na dohodak za kapitalne projekte na otocima, odnosno prije su se ta sredstva evidentirala kao porezni prihod Grada i bila su deponirana na računu kod HBOR-a, a ove godine sredstvima raspolaže državni proračun i evidentiraju se kao prihod države, a Grad nakon što povuče (utroši) ista sredstva evidentira ih kao pomoć iz državnog proračuna. Iz navedenih  je razloga manje  polugodišnje ostvarenje ovih  prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

–        Pomoći (skupina 63) su ostvarene sa 27,43% plana, ali su veće u odnosu na isto razdoblje 2014.godine iz razloga što je dio pomoći iz 2014.godine doznačen početkom 2015.godine.

–        Prihod od imovine (skupina 64) su ostvareni sa 39,10%  plana, a u odnosu na prethodnu godinu sa 117,29 %,  povećanje je rezultat većeg ostvarenja prihoda od zakupa nekretnina.

–        Prihodi od pristojbi i po posebnim propisima (skupina 65) su ostvareni sa 37,22% plana, a ostvarenje je veće nego prošle godine zbog većeg prihoda od državnih biljega, vodnog doprinosa te komunalne naknade, dok su drugi prihodi manje ostvareni.

–        Prihodi od prodaje roba, pruženih usluga i donacije (skupina 66) ostvareni su sa 29,54% plana uz znatno bolje ostvarenje u odnosu na prošlu godinu .

–        Prihodi od kazni i ostali prihodi (skupina 68) su ostvareni sa 32,37%plana , uz znatno veće ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu.

 1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na plan su ostvareni sa 1,10% , a i manji su u odnosu na prethodnu godinu zbog neostvarenja prihoda od prodaje građevinskog zemljišta.
 2. Primici od zaduženja nisu planirani, a niti realizirani, dok prihodi od povrata danih zajmova trgovačkim društvima nisu ostvareni, (isti se odnose na planirani povrat jamstva naplaćenog sa žiro računa Grada Hvara od strane Hypo-Alpe-Adria Bank d.d., a za kredit Sportskog centra Hvar d.o.o. Hvar).
 3. Ukupni prihodi i primici su ostvareni sa 28,15% plana i veći su za 4,75 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

 

RASHODI  I  IZDACI

 

 1. Rashodi poslovanja su izvršeni sa 29,62%  u odnosu na plan, te 76,08% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine,  izvršenje po skupinama je slijedeće:

–        Rashodi za zaposlene (skupina 31) su izvršeni sa 47,71% u odnosu na godišnji plan te su veći za 2,69% u odnosu na prethodnu godinu.

–        Materijalni rashodi (skupina 32) izvršeni su sa 36,01% u odnosu na godišnji plan, te su za 20,05%  manji u odnosu na prethodnu godinu.

–        Financijski rashodi (skupina 34) su izvršeni sa 21,39%  u odnosu na godišnji plan, a veći su za 17,67% u odnosu na prethodnu godinu zbog većih izdataka za bankarske usluge.

–        Subvencije (skupina 35) u ovom razdoblju nisu izvršavane.

–        Pomoći korisnicima drugih proračuna (skupina 36) izvršene su sa 8,84% u odnosu na godišnji plan, odnosno 39,68% u odnosu na prethodnu godinu.

–        Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) izvršene su sa 28,68% godišnjeg plana, a za 9,09% su manje nego prethodne godine, a radi se o troškovima vezanim za socijalni program, izvršeni su samo oni izdaci koji su bili nužni, iako se nastojalo pripomoći svim socijalno ugroženim skupinama građana.

–        Ostali rashodi (skupina 38) izvršeni su sa 8,82% godišnjeg plana, a manje ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu je za 64,75% zbog kasnog donošenja proračuna.

 1. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su izvršeni sa 24,58% godišnjeg plana, a za 36,44% su veći u odnosu na prošlu godinu, najveća stavka je dodatno ulaganje u zgradu „Arsenal“.
 2. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su sa 58,40% godišnjeg plana, a odnose se na naplatu jamstva Sportskog Centra Hvar.
 3. Ukupna realizacija rashoda i izdataka je 28,24 u odnosu na godišnji plan, odnosno za 13,95% su manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, pogotovo je manja realizacija neredovitih izdataka zbog kasnog donošenja Proračuna za 2015.godinu.

 

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENIH PROGRAMA

 

 1. Glava: 00101

 

 1. Program: 1001 je izvršen sa 52,74%. Rashodi u ovom programu su vezani za troškove rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika, Gradske uprave, te ostale opće usluge, naknade i rashode.
 2. Program: 1002 je izvršen sa 39,90%. Rashodi u ovom programu su vezani za financijske izdatke, što uključuje i obveze po danom jamstvu Sportskom centru (što se redovno naplaćuje).
 3. Program: 1003 je izvršen sa 23,01%. Izdaci u ovom programu vezani su za javni red i sigurnost (protupožarnu zaštitu, sustav zaštite i spašavanja te usluge policije).
 4. Program: 1004 je izvršen sa 0,00%. Rashodi u ovom programu su vezani za održavanje poslovnih i uredskih prostora, a nije bilo nikakvih izdataka.
 5. Program: 1005 je izvršen sa 0,00%. Rashodi u ovom programu su vezani za poticaje razvoja poduzetništva tj. poljoprivrede i malog gospodarstva. Nije bilo nikakvih izdataka.
 6. Program: 1006 je izvršen sa 6,09%. Rashodi u ovom programu su vezani za izgradnju i održavanje lokalnih cesta i putova. Nije bilo izdataka za kupnju zemljišta za ceste, a ni izdataka za gradnju, dok su izdaci za održavanje izvršeni u planiranom iznosu.
 7. Program: 1007 je izvršen sa 0,00%. Ovaj program se odnosi na zbrinjavanje otpada te rješavanja problema kanalizacije. Nije bilo izdataka zbog kasnog donošenja proračuna, a i zbog zastoja u realizaciji programa sanacije odlagališta komunalnog otpada i gradnje oborinske kanalizacije.
 8. Program: 1008 je izvršen sa 3,96%. Ovaj program se odnosi na izradu prostorne dokumentacije, kupnju zemljišta za opće namjene, geodetsko-katastarske poslove, te na uređenje Etno-eko sela. Rashodi su izvršeni samo vezano za prostorne planove.
 9. Program: 1009 je izvršen sa 0,00%, a odnosi se na rashode vezane sa razvoj vodovodne mreže. Realizacija programa je vezana uz radove Hv.vodovoda. Nije bilo izdataka po ovom programu.
 10. Program: 1010 je izvršen sa 27,31%, a odnosi se na ulaganje u održavanje i izgradnju javne rasvjete, te trošak električne energije za javnu rasvjetu. Realizacija ovog programa je u planiranim iznosima.
 11. Program: 1011 je izvršen sa 19,28%, a odnosi se na poslove vezane uz izgradnju i održavanje javnih površina. Realizacija ovog programa također kasni zbog naprijed navedenog kasnog donošenja Proračuna za 2015.godinu.
 12. Program: 1012 je izvršen sa 0,00%, a odnosi se troškove vezane za izgradnju gradskog groblja, uključujući i kupnju zemljišta. Izvršenja nije bilo jer je nastao zastoj oko kupnje zemljišta za izgradnju gradskog groblja.
 13. Program: 1013 je izvršen sa 20,67%, a odnosi se na poslove održavanja i uređenja obalnog pojasa. Ovaj program je realiziran u dijelu čišćenja i odvoza otpada, dok dio vezan za održavanje čeka realizaciju.
 14. Program: 1014 je izvršen sa 13,58%, a odnosi se na troškove tj.donacije u zdravstvu. Iako Grad nema zakonsku obvezu izdvajati za zdravstvo u interesu građana je povećani zdravstveni standard po stoga su i planirane donacije. Tekuće donacije su izvršene samo Hitnoj medicinskoj pomoći, dok ostalih donacija nije bilo.
 15. Program: 1015 je izvršen sa 14,67%, a radi se o programu unapređenja i razvoja sporta na području grada. Program je manje izvršen zbog nedostatka nenamjenskih sredstava.
 16. Program: 1016 je izvršen sa 27,88%, a radi se o programskoj djelatnosti u kulturi, donacijama udrugama i ustanovama u kulturi, te održavanje i ulaganje u očuvanje spomenika kulture. Osim izdataka u dodatno ulaganje u zgradu „Arsenal“ i Palaču Vukašinović za koje postoje namjenska sredstva, nije bilo skoro nikakvih izdataka.
 17. Program: 1017 je izvršen sa 0,00%, a odnosi se na donacije vjerskim zajednicama.
 18. Program: 1018 je izvršen sa 9,15%, a odnosi se na potpore strankama i ostalim udrugama. Bilo je malo potpora zbog manjka nenamjenskih sredstava.
 19. Program: 1019 je izvršen sa 0,00%, a radi se o potporama Osnovnoj i Srednjoj školi Hvar, te izdacima vezanim za izgradnju novog objekta Srednje škole Hvar te školskog igrališta.
 20. Program: 1020 je izvršen sa 27,42%, a odnosi se na poslove socijalne skrbi. Socijalne pomoći su izvršavane sukladno financijskim mogućnostima, socijalnom programu, te ocjeni o stvarnim potrebama tražitelja pomoći.

 

 1. Glava: 00102

 

1.   Program: 2001 je izvršen sa 48,65%. Rashodi u ovom programu su vezani za izdvajanje iz Gradskog Proračuna za djelatnost Dječjeg vrtića Hvar, te za dodatno ulaganje na zgradi Dječjeg vrtića Hvar. Realizacija ovog programa je u skladu sa planom.

 

 1. Glava: 00103

 

1.   Program: 3001 je izvršen sa 45,36%. Rashodi u ovom programu su vezani za izdvajanje iz Gradskog proračuna za djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice Hvar. Realizacija ovog programa  je u skladu sa planom.

 

 

Hvar, 16. srpnja 2015.god.

 

 

Voditeljica Službe za proračun i financije:                                                                                            Zakonski predstavnik:

Margita Petrić Hraste, v.r.                                                                                                              Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

 

 

 

 

 

 

 

                Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj: 36/95, 109/95- Uredba, 21/96- Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- proč.tekst,82/04, 110/04- Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 9. sjednici održanoj dana 23.09.2015. godine, donosi:

 

ODLUKU

o izmjeni Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015. godinu

za Grad Hvar

 

Članak 1.

 

U Programu gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015. godinu za Grad Hvar (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 02/15 i 05/15) u dijelu IV – Izgradnja javne rasvjete mijenjaju se pojedine stavke navedene u Prilogu ove Odluke.

Ukupni iznos i izvori financiranja ne mijenjaju se.

 

Članak 2.

 

Prilog:

– „Prilog br. 3JAVNA RASVJETA – PROGRAM IZGRADNJE KOM. INFRASTRUKTURE ZA 2015. GODINU“, iz rujna 2015.,

sastavni je dio ove Odluke.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka s prilogom iz članka 2. ove Odluke stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 363-01/15-01/64

Urbroj: 2128/01-02-15-06

Hvar,­ 23.09.2015.g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članaka 107. i 109. Zakona o cestama („NN“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14 – dalje u tekstu Zakon) i odredbe članka 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 9. sjednici održanoj dana 23.09.2015. godine, donosi

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama

 

Članak 1.

 

U Odluci o Nerazvrstanim cestama („Službeni glasnik Grada Hvara“, br. 2/14 – dalje u tekstu Odluka) mijenja se preambula Odluke te glasi:

„Na temelju odredbe članka 109. stavka 1. i 2. Zakona o cestama („NN“, broj 84/11, 22/13 , 54/13 i 148/13 – dalje u tekstu Zakon) i odredbe članka 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09,1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 12. sjednici održanoj dana 19. ožujka 2014. godine, donosi:“

 

Članak 2.

 

Članak 6. Odluke mijenja se i glasi:

„Za potrebe upravljanja, građenja i održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Hvara Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara ustrojila je jedinstvenu Bazu podataka o nerazvrstanim cestama, koja je sastavni dio ove Odluke.

Baza podataka o nerazvrstanim cestama, koja je sastavni dio ove Odluke, odnosi se na evidenciju cesta izgrađenih do dana stupanja na snagu Zakona o cestama (stupio na snagu 28. srpnja 2011.) i vidljivih na službenoj ortofoto snimci iz 2011. godine.

Baza podataka o nerazvrstanim cestama sastoji se od alfanumeričkog popisa svih cesta i od grafičkog dijela s prikazom pojedine ceste na ortofoto podlozi.

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara ažurirat će, dopunjavati i voditi jedinstvenu Bazu podataka o nerazvrstanim cestama u elektronskom (GIS) formatu.“

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-01/14-01/33

URBROJ: 2128/01-02-15-04

Hvar, 23.09.2015.g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ:

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA:

 

 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2015. godinu……………………………………….. 197
 2. Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015. godinu za Grad Hvar………………………………………………………………………………… 229
 3. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama……………………………………………………………. 229

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Grada Hvara

Odgovorni urednik: tajnica Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur.

List izlazi po potrebi – Tisak: “ArtInt” d.o.o. JELSA

Službeni glasnik – br. 06 / 2015

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XXII.  BROJ 6.                                      Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –

Hvar, 3. kolovoza 2015. godine                                plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

 

                Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11), članka 3. stavak 3. i 4. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 8. sjednici održanoj  31.  srpnja 2015. godine, d o n o s i

 

O D L U K U

o nesklapanju novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostor u zgradi ex Bonaparte čest. zgr. 28 k.o. Hvar

 

Članak 1.

 

Ugovorne strane su sklopile Ugovor o zakupu poslovnog prostora u prizemlju zgrade označene kao čest. zgr. 28 k.o. Hvar u Hvaru KLASA: 372-03/13-01/11 urbroj:2128-01-01/1-13-09 od 30. rujna 2013. godine, ovjeren od Javnog bilježnika Katice Valić iz Zagreba, Trg N.Š. Zrinjskog 17, broj: OV-8815/13 od 29. 10. 2013. godine i to na određeno vrijeme od 01. listopada 2013. godine do donošenja pravomoćnog rješenja temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine („NN“, broj: ……92/96 ), ali ne duže od jedne godine tj. do 30. rujna 2014. godine te ponovo 30. rujna  2014.g. do 30. rujna 2015.,  KLASA: 372-03/14-01/11 URBROJ:2128-01-02-14-02 od 09. srpnja uz uvjet da zakupnik u poslovnom prostoru ne prodaje alkoholna pića, pivo i vino.

 

Članak 2.

 

Nakon provedene rasprave i glasanja odlučeno je da „Prijedlog Odluke o sklapanju novog ugovora o zakupu poslovnog prostora u zagradi „ex Bonaparte“ s dosadašnjim zakupnikom nije prošao te je odlučeno kao u naslovu.

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči Grada i u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-03/15-01/02

URBROJ: 2128/01-02-15-02

Hvar, 31. srpnja 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11), članka 3. stavak 3. i 4 Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 I 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 8. sjednici održanoj 31. srpnja 2015. godine, d o n o s i

 

O D L U K U

o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostor broj: 3. u objektu tvrđave Španjola-Fortica

 

Članak 1.

 

Grad Hvar kao zakupodavac nudi dosadašnjem zakupniku Ugostiteljski obrt «Laguna», vlasnik Nenad Vasović iz Hvara, sklapanje novog ugovora o zakupu za poslovni prostor broj: 3 površine 30,55 m2, a sastoji se od točionika i spremišta, sa terasom kao vanjskim štekatom površine 180 m2 i sanitarnim čvorom površine 35,62 m2, koji se nalazi na središnjem platou objekta tvrđave Španjola-Fortica, označena kao čest. zgr. 147 i čest. zem. 343/2 k.o. Hvar, za obavljanje ugostiteljske djelatnosti caffe bar, na određeno vrijeme i to od 15. listopada 2015. godine do 15. listopada 2016. godine.

Odlukom Gradonačelnika Grada Hvara o utvrđivanju visine zakupnine za poslovne prostore u objektu gradske tvrđave Španjola-Fortica Klasa:372-03/14-01/16 URBORJ:2128-01-01/1-14-01 od 10. rujna 2014. godine, utvrđena je visina zakupnine za poslovni prostor broj 3. površine 30,55 m2 x43,00 kune = 1.313,65 kuna mjesečno plus PDV.

Terasa kao vanjski štekat površine 180 m2 visina zakupnine određena je u paušalnom iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno plus PDV, za period od 01. svibnja do 31.listopada.

Zakupnik poslovnog prostora broj 3 u obvezi je održavati urednim i dostupnim zajedničke sanitarne prostorije / površine 35,62 m2 / svim posjetiteljima tvrđave.

Zakupnik je dužan podmiriti dospjele obveze prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim  propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička i pravna osoba pridržava rokova plaćanja, uz dostavu sredstva osiguranja plaćanja- zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika na iznos zakupnine i troškova, ovjerenu od javnog bilježnika.

 

Članak 2.

 

Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, za prihvat ponude i podmirenje dospjelih obveza, te dostavu potvrde Porezne uprave o podmirenim obvezama, potvrdu Grada Hvara i tvrtki u vlasništvu Grada o podmirenim obvezama, zadužnice iz članka 1. ove Odluke Gradu Hvaru, a radi sklapanja ugovora o zakupu, u protivnom se neće sklopiti ugovor sa dosadašnjim zakupnikom, već se  pokrenuti postupak dodjele poslovnog prostora putem javnog natječaja.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-03/15-01/

URBROJ: 2128/01-02-15-02

Hvar, 31. srpnja 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11), članka 3. stavak 3. i 4. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 8. sjednici održanoj  31.  srpnja 2015. godine, d o n o s i

 

O D L U K U

o ne sklapanju novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostor br. 3 u Fontiku

 

Članak 1.

 

Ugovorne strane su sklopile Ugovor o zakupu poslovnog prostora u zgradi Fontik na Trgu sv. Stjepana u Hvaru, označenoj kao čest. zgr. 203 k.o. Hvar, poslovni prostor broj 3., površine 29,28 m2, klasa: 372-03/13-01/18, urbroj: 2128-/01-01/1-13-04 od 10. listopada 2013.g., ovjeren od javnog bilježnika Jadranke Plenković iz Starog Grada, Kod sv. Roka 4, broj: OV-4484/13 od 17. 10. 2013.g. i to na određeno vrijeme od 01.10. 2013. godine do 01.10. 2014. godine te ponovo od 1.10.2014 do 30.09.2015 godine, klasa: 372-01/14-01/12 urbroj: 2128-01-02-14-02  od  27. kolovoza 2014. godine, uz uvjet da zakupnik  u poslovnom prostoru ne prodaje alkoholna pića, pivo i vino, uz uvjet da zakupnik  u poslovnom prostoru ne prodaje alkoholna pića, pivo i vino.

 

Članak 2.

 

Nakon provedene rasprave i glasanja odlučeno je da „Prijedlog Odluke o sklapanju novog ugovora o zakupu poslovnog prostora br. 3 u Fontiku“ s dosadašnjim zakupnikom nije prošao te je odlučeno kao u naslovu.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči Grada i u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-03/15-01/04

URBROJ: 2128/01-02-15-02

Hvar, 31. srpnja 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst ), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11), članka 3. stavak 3. i 4. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 8. sjednici održanoj  31.  srpnja 2015. godine, d o n o s i

 

 

O D L U K U

o ne sklapanju novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostor br. 2 u Fontiku

 

Članak 1.

 

Ugovorne strane su sklopile Ugovor o zakupu poslovnog prostora u zgradi Fontik na Trgu sv. Stjepana u Hvaru, označenoj kao čest. zgr. 203 k.o. Hvar, poslovni prostor broj 2., površine 27,44 m2, klasa: 372-03/13-01/18 urbroj: 2128-01-01/1-13-03 od 10. listopada 2013.g., ovjeren od javnog bilježnika Katice Valić iz Zagreba, Trg N. Š. Zrinskog 17, broj: OV-8816/13 od 29. 10. 2013.g. i to na određeno vrijeme od 01.10. 2013. godine do 01.10. 2014. godine te ponovo od 1.10.2014 do 30.09.2015 godine, klasa: 372-01/14-01/12 urbroj: 2128-01-02-14-02 od 25. srpnja 2014. godine, uz uvjet da zakupnik  u poslovnom prostoru ne prodaje alkoholna pića, pivo i vino, uz uvjet da zakupnik  u poslovnom prostoru ne prodaje alkoholna pića, pivo i vino.

 

Članak 2.

 

Nakon provedene rasprave i glasanja odlučeno je da „Prijedlog Odluke o sklapanju novog ugovora o zakupu poslovnog prostora br. 2 u Fontiku“ s dosadašnjim zakupnikom nije prošao te je odlučeno kao u naslovu.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči Grada i u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-03/15-01/04

URBROJ: 2128/01-02-15-02

Hvar, 31. srpnja 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst), članka 35. a Zakona o otocima («NN», broj: 149/99, 32/02 i 33/06) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 8. sjednici održanoj 31. srpnja 2015. godine, donosi

 

Z A K L J U Č A K

o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa nekretnina u k.o. Hvar- Pakleni otoci

 

I.

 

Povodom ponude ponuditelja Martina Novak Obučina pok. Ivana iz Zagreba, Iločka1, od 07. lipnja 2015. godine, Grad Hvar neće se koristiti pravom prvokupa u predmetu ponude za prodaju nekretnina označene kao čest. zem. 3914/20 površine 34952 m2, 1/12 dijela čest. zem. 4044 površine 5578 m2, 1/12 dijela čest. zem. 3954/2 površine 320 m2, 1/12 dijela 3963 površine 518 m2, 1/12 dijela čest. zem. 3969/1 površine248 m2, 1/12 dijela čest. zem. 3969/2 površine252  m2, sve k.o. Hvar -Pakleni otoci, za iznos kupoprodajne cijene od 35.000,00 kuna.

 

II.

 

Po zaključenju ugovora o kupoprodaji u kojem je navedena kupoprodajna cijena predmetne nekretnine u iznosu iz točke I. ovog Zaključka, ponuditelj se obvezuje dostaviti fotokopiju ugovora Gradu Hvaru.

 

III.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/14-01/72

URBROJ: 2128/01-02-15-06

Hvar, 31. srpanj 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 356. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («NN», broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09,7/09 , 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 08. sjednici održanoj 31. srpnja 2015. godine, d o n o s i

 

Z A K L J U Č A K

o davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva nekretnine

 

Daje se suglasnost kupcu Erik Frimannslund Brede OIB: 22610256505, iz Norveške, za stjecanje prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj, označenoj kao čest. zem. 204/2, zgr., površine 111 m2, zk. ul. 154 k.o. Brusje.

 

O b r a z l o ž e n j e:

 

Erik Frimannslund Brede OIB: 22610256505, iz Norveške dostavio je Zahtjev za donošenje dopunske odluke o neprotivljenju stjecanja vlasništva, a koja se veže na  podnesak sa dokumentacijom Gradskom vijeću Grada Hvara, od 29. svibnja 2015. godine, zaprimljeno u pisarnici Grada Hvara 08. lipnja 2015.g

u svezi davanja očitovanja- suglasnosti za stjecanje prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj, obzirom da je kupac strani državljanin.

 

Stjecanje prava vlasništva na predmetnoj nekretnini od strane norveškog državljana ne protivi se interesima jedinice lokalne samouprave Grada Hvara, stoga je riješeno kao u dispozitivu ovog Zaključka.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/15-01/25

URBROJ: 2128-01-02-15-06

Hvar, 31. srpnja 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S A D R Ž A J:

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA:

 

 1. Odluka o nesklapanju novog ugovora o zakupu poslovnog prostora u zgradi ex. Bonaparte s    dosadašnjim zakupnikom………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 193
 2. Odluka o sklapanju novog ugovora o zakupu poslovnog prostora broj 3 u objektu Španjola-Fortica dosadašnjem zakupniku ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 193
 3. Odluka o nesklapanju novog ugovora o zakupu poslovnog prostora br. 3 u Fontiku dosadašnjim zakupnikom             194
 4. Odluka o nesklapanju novog ugovora o zakupu poslovnog prostora br. 2 u Fontiku s dosadašnjim zakupnikom          195
 5. Zaključak o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa nekretnina u k.o. Hvar, Pakleni otoci…………………. 195
 6. Zaključak o davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva nekretnine………………………………………….. 195

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Grada Hvara

Odgovorni urednik: tajnica Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur.

List izlazi po potrebi – Tisak: “ArtInt” d.o.o. JELSA

Službeni glasnik – br. 05 / 2015

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XXII.  BROJ 5.                                      Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –

Hvar, 20. lipnja 2015. godine                                   plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

 

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine», br. 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine”, broj: 24/13) te članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara na 06. sjednici održanoj dana 19. lipnja 2015. godine, donosi

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2014. GODINU

 

Članak 1.

 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2014. godinu sadrži:

 1. Opći dio Proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
 2. Posebni dio Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
 3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
 4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
 5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
 6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,te
 7. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

 

Članak 2.

 

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2014. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA   HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD   HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 400-01/15-01/12

Urbroj: 2128/01-02-15-03

Hvar, 19.06.2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                                                                                                                    Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naziv:  GRAD HVAR                                                                                                                       Matični broj: 02541122

Adresa: Milana Kukurina 2, 21450 HVAR                                                                                         Šifra djelatnosti: 8411

OIB: 01250166084                                                                                                                              Šifra grada: 153

RKP: 30509                                                                                                                                         Razina: 22

 

OBRAZLOŽENJE

OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

ZA 2014. GODINU                                                                  

 

PRIHODI  I  PRIMICI

 

 1. Prihodi poslovanja u odnosu na plan ostvareni su sa 98,61%, a ostvarenje po skupinama je slijedeće:

–        Porezni prihodi (skupina 61) su ostvareni sa 102,92%, što je u skladu sa planom.

–        Pomoći (skupina 63) su ostvareni sa 55,62%, što je znatno manje od planiranih pomoći. Značajnije pomoći koje su planirane a nisu realizirane su: pomoći iz EU fondova za uređenje zgrade vrtića, te pomoć ministarstva kulture za zgradu „Arsenala“ (doznačeno početkom 2015.).

–        Prihod od imovine (skupina 64) su ostvareni sa 108,65%, što je veće za 8,65% u odnosu na plan, najveće odstupanje je kod pozitivnih tečajnih razlika koje nisu bile planirane, a radi se o pozitivnim teč.razlikama uzrokovanim porastom tečaja USD na oročena sred.ostvarena prodajom „Vile Leonidas“.

–        Prihodi od pristojbi i po posebnim propisima (skupina 65) su ostvareni sa 102,05%, što je u skladu sa planom.

–        Prihodi od prodaje roba, pruženih usluga i donacije (skupina 66) ostvareni su sa 104,19%, što je uz manje odstupanje u skladu sa planom.

–        Prihodi od kazni i ostali prihodi (skupina 68) su ostvareni sa 96,17%, što je uz manje odstupanje također u skladu sa planiranim iznosima.

 1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na plan su ostvareni sa 98,57%.
 2. Primici od zaduženja nisu planirani, a niti realizirani.
 3. Ukupni prihodi i primici su ostvareni sa 98,61%.

 

RASHODI  I  IZDACI

 

 1. Rashodi poslovanja su izvršeni sa 91,33%  u odnosu na plan, izvršenje po skupinama je slijedeće:

–        Rashodi za zaposlene (skupina 31) su izvršeni sa 99,50% što je u skladu sa planom.

–        Materijalni rashodi (skupina 32) izvršeni su sa 92,00%, manje izvršenje je kod većine pojedinačnih rashoda.

–        Financijski rashodi (skupina 34) su izvršeni sa 97,35% , što je u skladu sa planom.

–        Subvencije (skupina 35) su izvršene sa 79,67%, manje izvršenje je zbog manjih zahtjeva korisnika subvencija.

–        Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) izvršene su sa 80,68%, radi se o troškovima vezanim za socijalni program, a izvršeni su samo oni izdaci koji su bili nužni, iako se nastojalo pripomoći svim socijalno ugroženim skupinama građana.

–        Ostali rashodi (skupina 38) izvršeni su sa 85,69%, najznačajnije odstupanje je kod kapitalnih donacija neprofitnim organizacijama (podskupina 382), izvanrednih rashoda (podskupina 385 – proračunska pričuva), te kapitalnih pomoći (podskupina 386), jer nije bilo realizacije svih planiranih programa od strane trg.društava (Komunalno Hvar i Hvarski vodovod).

 1. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su izvršeni sa 79,96%, a izvršenje po skupinama je:

–        Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine (skupina 41) izvršeni su sa 69,27% zbog ne realizacije planirane kupnje zemljišta potrebnog za izgradnju lokalnih cesta te za gradsko groblje.

–        Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) izvršeni su sa 76,28%, nerealizirani su određeni izdaci vezani za kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu, opremu te prostorne planove.

–        Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (skupina 45) izvršeni su sa 85,41%. Izdaci su vezani za ulaganja u zgradu Arsenal, Palaču Vukašinović, te zgradu Dj.vrtića Hvar, slabije izvršenje je uzrokovano izostankom realizacije nekih planiranih radova.

 1. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su sa 97,71%, a u skladu su sa proračunom. (NAPOMENA: zajam po kome su vršeni izdaci u 2013.god. u cijelosti je otplaćen).
  1. Ukupna realizacija rashoda i izdataka je 89,07% u odnosu na plan.

 

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENIH PROGRAMA

 

 1. Glava: 00101

 

 1. Program: 1001 je izvršen sa 95,39%. Rashodi u ovom programu su vezani za troškove rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika i Gradske uprave. Izvršeni rashodi su u skladu sa planom, nije bilo prekoračenja planiranih iznosa.
 2. Program: 1002 je izvršen sa 97,53%. Rashodi u ovom programu su vezani za financijske izdatke, a izvršeni su u skladu sa planom.
 3. Program: 1003 je izvršen sa 84,21%. Izdaci u ovom programu vezani su za javni red i sigurnost (protupožarnu zaštitu, sustav zaštite i spašavanja te usluge policije).
 4. Program: 1004 je izvršen sa 88,89%. Rashodi u ovom programu su vezani za održavanje poslovnih i uredskih prostora.
 5. Program: 1005 je izvršen sa 81,73%. Rashodi u ovom programu su vezani za poticaje razvoja poduzetništva tj. poljoprivrede i malog gospodarstva. Najznačajniji rashod je vezan za potporu Udruženju obrtnika za izradu studije razvoja.
 6. Program: 1006 je izvršen sa 71,17%. Rashodi u ovom programu su vezani za izgradnju i održavanje lokalnih cesta i putova. Nije bilo izdataka za kupnju zemljišta za ceste, a izdaci za gradnju i održavanje su nešto manji od planiranih.
 7. Program: 1007 je izvršen sa 49,82%. Ovaj program se odnosi na zbrinjavanje otpada te rješavanja problema kanalizacije. Značajno odstupanje je vezano za pomoć Komunalnom za sanaciju odlagališta komunalnog otpada jer se kasni sa projektima, a nije bilo ni rashoda vezanih za održavanje oborinske kanalizacije.
 8. Program: 1008 je izvršen sa 88,86%. Ovaj program se odnosi na izradu prostorne dokumentacije, kupnju zemljišta za opće namjene, geodetsko-katastarske poslove, te na uređenje Etno-eko sela. Rashodi su izvršeni sukladno planu osim kod izrade prostorno planske dokumentacije gdje se kasni sa realizacijom ugovorenih planova.
 9. Program: 1009 je izvršen sa 97,32%, a odnosi se na rashode vezane sa razvoj vodovodne mreže. Realizacija programa je u skladu sa planom, a uvjetovana tempom radova koje vodi Hv.vodovod Jelsa.
 10. Program: 1010 je izvršen sa 98,15%, a odnosi se na ulaganje u održavanje i izgradnju javne rasvjete, te trošak električne energije za javnu rasvjetu. Realizacija ovog programa je u planiranim iznosima.
 11. Program: 1011 je izvršen sa 93,49%, a odnosi se na poslove vezane uz izgradnju i održavanje javnih površina. Realizacija ovog programa, uz malo odstupanje, je u skladu sa planom, osim izgradnje koja je za 11,27% manja od plana.
 12. Program: 1012 je izvršen sa 0,00%, a odnosi se troškove vezane za izgradnju gradskog groblja, uključujući i kupnju zemljišta. Izvršenja nije bilo jer je nastao zastoj oko kupnje zemljišta za izgradnju gradskog groblja.
 13. Program: 1013 je izvršen sa 95,37%, a odnosi se na poslove održavanja i uređenja obalnog pojasa. Ovaj program je realiziran u skladu sa planom, osim dijela koji se odnosi na nabavke materijala.
 14. Program: 1014 je izvršen sa 78,41%, a odnosi se na troškove tj.donacije u zdravstvu. Iako Grad nema zakonsku obvezu izdvajati za zdravstvo u interesu građana je povećani zdravstveni standard po stoga su i planirane donacije. Tekuće donacije Hitnoj medicinskoj pomoći izvršene su sa 96,16%, dok su donacije ostalim ustanovama izostale.
 15. Program: 1015 je izvršen sa 95,14%, a radi se o programu unapređenja i razvoja sporta na području grada. Program je uz manje odstupanje izvršen u skladu sa planom i programom, osim rashoda vezanih za nabavke materijala za održavanje objekata.
 16. Program: 1016 je izvršen sa 87,91%, a radi se o programskoj djelatnosti u kulturi, donacijama udrugama i ustanovama u kulturi, te održavanje i ulaganje u očuvanje spomenika kulture. Manje izvršenje programa je uglavnom vezano za manje izvršenje ulaganja u zgradu Arsenal, kao i rashoda vezanih za održavanje i opremanje spomenika kulture.
 17. Program: 1017 je izvršen sa 93,67%, a odnosi se na donacije vjerskim zajednicama. Izvršenje je u skladu sa planom.
 18. Program: 1018 je izvršen sa 84,77%, a odnosi se na potpore strankama i ostalim udrugama. Potpora strankama je realizirana u skladu sa Odlukom o financiranje političkih stranaka, dok je potpora ostalim udrugama vezana za zahtjeve udruga, te ocjenu o stvarnim aktivnostima pojedine udruge.
 19. Program: 1019 je izvršen sa 21,66%, a radi se o potporama Osnovnoj i Srednjoj školi Hvar, te izdacima vezanim za izgradnju novog objekta Srednje škole Hvar te školskog igrališta. Neke planirane donacije su izostale jer nije bilo zahtjeva za pojedine planirane aktivnosti, dok izdataka za izgradnju škole i igrališta nije bilo jer projektna dokumentacija nije završena.
 20. Program: 1020 je izvršen sa 83,21%, a odnosi se na poslove socijalne skrbi i socijalne pomoći. Socijalne pomoći su izvršavane sukladno financijskim mogućnostima, socijalnom programu, te ocjeni o stvarnim potrebama tražitelja pomoći.

 

 

 1. Glava: 00102

 

1.     Program: 2001 je izvršen sa 92,85%. Rashodi u ovom programu su vezani za izdvajanje iz Gradskog

Proračuna za djelatnost Dječjeg vrtića Hvar, te za dodatno ulaganje na zgradi Dj.vrtića Hvar. Realizacija ovog programa je u skladu sa planom, osim dodatnog ulaganja zbog kašnjenja sa realizacijom radova..

 

 1. Glava: 00103

 

1.     Program: 3001 je izvršen sa 97,99%. Rashodi u ovom programu su vezani za izdvajanje iz Gradskog

proračuna za djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice Hvar. Realizacija ovog programa  je u skladu sa planom.

Hvar, 24. travnja 2015.god.

 

 

Voditeljica Službe za proračun i financije:                                                                                       Zakonski predstavnik:

Margita Petrić Hraste, v.r.                                                                                               Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

 

 

 

 

 

                Na temelju članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu («Narodne novine», broj: 124/14) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara na 06. sjednici održanoj dana 19. lipnja 2015. godine donosi

 

ODLUKU

O RASPODJELI REZULTATA, TE POKRIĆU MANJKOVA IZ OSTVARENIH VIŠKOVA

 

 1. U Bilanci stanja na dan 31.12.2014. godine, iskazani su viškovi prihoda poslovanja u svoti od =15.897.068,40 kuna, a istovremeno su iskazani manjkovi prihoda od nefinancijske imovine (bez viškova od prodaje Vile Leonidas) u svoti od =6.393.644,55 kuna, te manjak primitaka od financijske imovine u svoti od =166.103,58 kuna.
 2. Izvršiti pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine u svoti od =6.393.644,55 kuna, te manjak primitaka od financijske imovine u svoti od =166.103,58 kuna (ukupno =6.559.748,13 kuna) iz viškova prihoda poslovanja.
 3. Ostale viškove prihoda koristiti u skladu sa namjenama utvrđenim Proračunom za 2015. godinu.
 4. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA   HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD   HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 400-01/15-01/14

Urbroj: 2128/01-02-15-02

Hvar, 19.06.2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 3. stavak 2., članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine”, broj: 48/13 – pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara, na 06. sjednici održanoj dana 19. lipnja 2015. godine, donosi

 

ODLUKU

o financiranju političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača iz Proračuna

Grada Hvara

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom uređuje način i uvjeti raspoređivanja sredstava osiguranih u Proračunu Grada Hvara, za redovito godišnje financiranje političkih stranaka čiji su kandidati izabrani za vijećnike Gradskog vijeća Grada Hvara i vijećnika izabranih s liste grupe birača.

 

 

 

 

Članak 2.

 

Pravo na isplatu sredstava prema ovoj Odluci imaju one političke stranke koje imaju najmanje jednog vijećnika u Gradskom vijeću Grada Hvara i vijećnici koji su u Gradsko vijeće Grada Hvara izabrani s liste grupe birača.

 

Članak 3.

 

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka te vijećnika izabranih s liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Hvara iznose 7.000,00 kuna po vijećniku godišnje.

Vijećniku Gradskog vijeća izabranom s liste grupe birača podzastupljenog spola i političkoj stranci za svakog člana podzastupljenog spola izabranog s njene liste, pripada i pravo na naknadu u visini 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku Gradskog vijeća Grada Hvara

 

Članak 4.

 

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Hvara osigurana u Proračunu Grada Hvara, raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog vijećnika, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstava razmjerno broju njezinih vijećnika u Gradskom vijeću u trenutku njegovog konstituiranja.

Ukoliko pojedinom vijećniku (ili vijećnici) nakon konstituiranja Gradskog vijeća prestane članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno stavku 1. ovog članka, ostaju političkoj stranci kojoj je vijećnik pripadao u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća Grada Hvara.

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno stavku 1. ovog članka pripadaju političkoj stranci koja je pravni sljednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

 

Članak 5.

 

Sredstva iz članka 3. ove Odluke raspoređuju se tromjesečno u jednakim iznosima, odnosno ukupno u iznosu od 7.000,00 kuna godišnje za svakog vijećnika, odnosno ukupno u iznosu od 7.700,00 kuna godišnje za svaku vijećnicu Gradskog vijeća Grada Hvara.

U slučaju da vijećniku Gradskog vijeća Grada Hvara (ili Gradskom vijeća Grada Hvara u cjelini) tijekom godine započne ili prestane mandat utvrdit će se razmjerni iznos iz stavka 1 .ovog članka.

Sredstva iz stavka 1. ili 2. ovog članka doznačavati će se na žiro račun političkih stranka, odnosno na poseban račun vijećnika izabranih s liste grupe birača, te su dužni knjigovodstveno ih obrađivati i omogućiti uvid nadležnim tijelima o načinu raspolaganja sredstvima.

 

Članak 6.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o financiranju političkih stranaka iz proračuna Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 7/2007).

 

 

 

Članak 7.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 402-01/15-01/50

URBROJ: 2128/01-02-15-02

Hvar, 19. lipnja 2015.godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj: 36/95, 109/95-Uredba, 21/96-Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – proč.tekst, 82/04, 110/04- Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 06. sjednici održanoj dana 19.06.2015. godine, donosi:

 

ODLUKU

o izmjeni Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015. godinu

za Grad Hvar

 

Članak 1.

 

U Programu gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015. godinu za Grad Hvar (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 02/15)

IV – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Program izgradnje mreže javne rasvjete izmijenjen je i naveden u Prilogu br. 3 ovog Programa. Ukupni iznos i izvori financiranja ne mijenjaju se i ostaju:

ukupno:………………………………………… 1.070.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2015. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

–  iz sredstava komunalnog doprinosa……… 550.000,00 kn

–  iz prihoda od nefmancijske imovine……….. 20.000,00 kn

–  iz viškova prethodnih godina………………. 500.000,00 kn

ukupno:…………………………………………. 1.070.000,00 kn

 

Članak 2.

 

Prilozi: Prilog br. 3

JAVNA RASVJETA – PROGRAM ZA 2015. GODINU, lipanj 2015.

mijenja se i izmijenjeni je sastavni dio ove Odluke.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka sa prilozima iz članka 2. ove Odluke stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 363-01/15-01/64

Urbroj: 2128/01-02-15-04

Hvar, 19.06.2015.g

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

GRAD HVAR                                                                                                                                                   Hvar, lipanj 2015.

Služba za komunalne djelatnosti,

prostorno uređenje, graditeljstvo

i zaštitu okoliša

 

Prilog br. 3                                                                                                                                JAVNA RASVJETA   

PROGRAM IZGRADNJE KOM. INFRASTRUKTURE ZA 2015. GODINU

 

Iznos (kn bez PDV-a)                Iznos (kn s PDV-om)

 

Radovi iskopa, postavljanja kabela, traka uzemljenja i izrada

temelja za javnu rasvjetu na raznim lokacijama                                                             295.000,00

368.750,00

Dobava rasvjetnih tijela, kablova, traka uzemljenja, drugog elektro

materijala te stupova za javnu rasvjetu                                                                          196.200,00

245.250,00

Dobava i ugradnja akcentne rasvjete hvarskog Mandrača                                              55.000,00

68.750,00

Radovi na rekonstrukciji javne rasvjete tvrđave Fortica s bedemima

i pristupnim stazama                                                                                                     231.800,00

289.750,00

Izrada i ugradba ručno rađenih kamenih lampi                                                               40.000,00

50.000,00

Rekonstrukcija javne rasvjete u gradskim parkovima Veli i Mali Đardin                       38.000,00

                                                                                                                                                                                          47.500,00

                                                                                                             Ukupno (kn) s PDV-om:                             1.070.000,00

 


                Temeljem članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara na 6. sjednici održanoj 19. lipnja 2015. godine, donosi

 

PLAN

O NAČINU POSTAVLJANJA PRIVREMENIH POKRETNIH OBJEKATA

 

 

I   OPĆENITO

 

Privremenim pokretnim objektom u smislu ovog Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata (u daljnjem tekstu: Plan) smatraju se: kiosci, montažni objekti-kućice, prodajni stolovi (štandovi), bankomati te drugi jednostavni objekti koji su montirani na takav način da se lako mogu ukloniti.

 

Tipovi montažnih objekata:

 1. 1.          zatvoreni kiosci za prodaju tiska,
 2. 2.          otvoreni pultovi natkriti tendom koji imaju zatvoreni dio ispod prodajne površine i to:

a)          mali štand površine do lm2 za prodaju poljoprivrednih proizvoda (Prilog 1.)

b)         veliki štand površine do 2m2 za prodaju suvenira, voća i povrća… (Prilog2.)

c)          štand za iznajmljivanje bicikala do 1 m2 (Prilog 3.)

d)         štand za iznajmljivanje automobila i/ ili motorkotača do 1 m2 (Prilog 3.)

 1. 3.          škrinje za prodaju tvornički pakovanog sladoleda, maksimalnih dimenzija 175x 65 cm,
 2. 4.          panoi ili štafelaji za prodaju slika,
 3. 5.          pult za prodaju palačinki maksimalnih dimenzija 165 x 67 i si.

Gore navedeni tipovi montažnih objekata iz točke 2. a),b),c),d) moraju biti drveni a dimenzije moraju odgovarati odgovarajućoj skici u prilogu. Boja drvene konstrukcije mora biti u nijansi ebanovine (smeđe / crna). Tenda mora biti boje bijele kave, bez mogućnosti isticanja natpisa reklama i natpisa tvrtki. Ne dozvoljava se zatvaranje prednjih, stražnjih i bočnih strana štanda kao ni druga prekrajanja izgleda objekta.

Iznimno na lokaciji sa sjeverne strane Velog đardina te ispred HP-a na Rivi, dozvoljava se dodatna tenda na stražnjoj strani objekta kao zaštita od sunca ali na način da se svi objekti u nizu usklade izgledom tende koja se montira i učvršćuje bez oštećenja zelene površine.

Uz štand za iznajmljivanje bicikala i štand za iznajmljivanje motorkotača, može se koristiti dodatnih 1 m2 kako bi se dala mogućnost prezentacije sredstava za iznajmljivanje.

Uz štand za iznajmljivanje automobila, može se koristiti dodatan prostor za prezentaciju jednog automobila.

Škrinja za prodaju tvornički pakovanog sladoleda se može postaviti na podest koji ne može biti veći od 2,2 m2.

 

II   OPIS POJEDINIH LOKACIJA / Hvar

 

1.   LOKACIJA: ISPRED HP-a NA RIVI

SMJEŠTAJ: uz istočni zid zelene površine ispred zgrade Hrvatske pošte i nasuprot agencije „Fontana”

SADRŽAJ: prodaja razglednica ,slika, bižuterije,suvenira; prodaja poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi,eterična ulja, autohtono ljekovito bilje);

KAPACITET:

–   prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira…….. 5

–   prodaja poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje   6

 

2.   LOKACIJA: IZMEĐU VELOG I MALOG ĐARDINA

SMJEŠTAJ: sa sjeverne strane Velog đardina i sa južne strane Malog đardina, uz respektiranje gabarita i ulaza u đardin

SADRŽAJ: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira; prodaja autohtonih hvarskih rukotvorina, prodaja poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje);

KAPACITET:

–   prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira…… 12

–   prodaja poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje   6

–   prodaja autohtonih hvarskih rukotvorina……………. 2

 

3.   LOKACIJA: ISTOČNA STRANA VELOG ĐARDINA

SMJEŠTAJ: uz istočnu stranu Velog đardina (do ulaza u đardin)

SADRŽAJ: prodaja sladoleda;

KAPACITET:

–   prodaja sladoleda……………………………………………. 1

 

4.   LOKACIJA: ISTOČNA STRANA MALOG ĐARDINA

SMJEŠTAJ: uz istočnu stranu Malog đardina (do stepenica)

SADRŽAJ: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, prodaja poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje);

KAPACITET:

–   prodaja razglednica,slika,bižuterije,suvenira……….. 2

–   prodaja poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje   1

 

5.   LOKACIJA: ARSENAL

SMJEŠTAJ: ispred Arsenala
SADRŽAJ: izrada i prodaja portreta;

KAPACITET : ukupno……………………………………… 1

 

6.   LOKACIJA: RIVA

SMJEŠTAJ: ispred agencije Jadrolinije

SADRŽAJ: prodaja poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje); montažni objekt Nautičkog centra Hvar; KAPACITET:

–   poljoprivredni proizvodi………………………………….. 2

–   montažni objekt Nautičkog centra Hvar…………….. 1

–   reklamni panoi za izletničke brodove…………………. 3

 

7.   LOKACIJA: MINI GOLF IGRALIŠTE

SMJEŠTAJ: kod MINI golf igrališta u gradskom parku „Šumica”

SADRŽAJ: montažni objekt – prodaju tiskovina;

KAPACITET: ukupno………………………………………. 1

 

8.  LOKACIJA: KUPALIŠTE

SMJEŠTAJ: nasuprot južnog ulaza u hotel „Amfora”

SADRŽAJ: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, potrepština za plažu; prodaja sladoleda; prodaja poljoprivrednih proizvoda (pčelinjih proizvoda, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje), prodaja voća i povrća,

KAPACITET: ukupno ……………………………………… 4

 

9.   LOKACIJA: UVALA KRIŽA

SMJEŠTAJ: na javnoj površini ispred depadanse hotela”Dalmacija” te ispred zida maslinika Franjevačkog samostana

SADRŽAJ: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira; poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje), sladoleda, pult za prodaju palačinka;

KAPACITET:

–   prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, prodaja poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito

bilje)…………………………………………………………….. 4

–   prodaja sladoleda……………………………………………. 1

–   prodaja palačinki……………………………………………. 1

 

10. LOKACIJA: KRIŽNA LUKA

SMJEŠTAJ: uz zapadni rub ceste iznad žala

SADRŽAJ: prodaja tiskovina, iznajmljivanje

motorkotača;

KAPACITET: ukupno………………………………………. 2

 

11. LOKACIJA: DOLAC I

SMJEŠTAJ: uz sjeverni zid Biskupije i ispred mesnice „Pivac”

SADRŽAJ: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, kožne galanterije, potrepštine za plažu; iznajmljivanje motorkotača i automobila;

KAPACITET:

–   prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, kožne galanterije, potrepštine za plažu               5

–   iznajmljivanje motorkotača………………………………. 3

–   iznajmljivanje automobila………………………………… 2

 

12. LOKACIJA: DOLAC II

SMJEŠTAJ: zapadno i sjeverno od Autobusnog kolodvora

SADRŽAJ: iznajmljivanje bicikala, automobila i motorkotača, bankomat;

KAPACITET:

–   bankomat………………………………………………………. 2

–   iznajmljivanje bicikala…………………………………….. 1

–   iznajmljivanje automobila i motorkotača…………….. 3

 

13. LOKACIJA: PUT ZA TVRĐAVU „ŠPANJOLA“

SMJEŠTAJ: u usjeku desno od ulaznih stepenica na početku šetnice za tvrđavu Španjola

SADRŽAJ: poljoprivredni proizvodi (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

KAPACITET: ukupno………………………………………. 1

 

14. LOKACIJA: BUKAINKA

SMJEŠTAJ: Ulica Šime Tome Buzolića 9

SADRŽAJ: iznajmljivanje motorkotača;

KAPACITET: ukupno………………………………………. 1

 

III           OPIS POJEDINIH LOKACIJA/ Milna

 

1.   LOKACIJA: MILNA 1

SMJEŠTAJ: kraj telefonske govornice

SADRŽAJ: prodaja tiskovina, prehrambeni proizvodi, poljoprivredni proizvodi (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

KAPACITET: ukupno………………………………………. 4

 

 

2.   LOKACIJA: MILNA 2

SMJEŠTAJ: na javnoj površini na ulazu u Milnu sa desne strane

SADRŽAJ: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira; potrepštine za plažu,

KAPACITET: ukupno………………………………………. 2

 

IV  OPIS POJEDINIH LOKACIJA/ Brusje

 

1.   LOKACIJA: Autobusna stanica Brusje (bez skice u prilogu)

SMJEŠTAJ: na javnoj površini

SADRŽAJ: poljoprivredni proizvodi (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

KAPACITET: ukupno………………………………………. 2

 

V   LOKACIJA – BURAK

 

Temeljem inicijative Udruženja obrtnika otoka Hvara, Ulica kroz Burak, određuje se kao lokacija u kojoj bi se mladim slikarima i umjetnicima dala mogućnost prezentirati isključivo svoje rukotvorine i to na način da se stalak ili stolić (max. dimenzija 0,50 m2) postavlja i uklanja svakodnevno i to bez naknade, a temeljem zaključka gradonačelnika Grada Hvara.

 

VI  ZAVRŠNE ODREDBE

 

 1. Nadzor nad primjenom ovog Plana provoditi će komunalno redarstvo Grada Hvara.
 2. Grafički prikazi su sastavni dio ovog Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata.
 3. Ovlašćuje se Gradonačelnik da na pojedinim lokacijama utvrđenim ovim Planom izmijeni namjenu prodajnog mjesta pod uvjetom da se na raspisani natječaj za konkretno prodajno mjesto nije nitko prijavio , a postoji zainteresiranost za prodaju drugih proizvoda na toj lokaciji.
 4. Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”
 5. Danom stupanja na snagu ovog Plana prestaje važiti Plan o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata („Službeni glasnik Grada Hvara” br. 2/14).

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-02/15-01/172

URBROJ: 2128/01-02-15-02

Hvar, 19. lipnja 2015.godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), članka 14. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14 i 4/14 – ispravak), članka 1. Zaključka o davanju ponuda za sklapanje novog ugovora dosadašnjim korisnicima javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 9/14), Odluke o gradskim porezima Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14 i 5/14) i Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj:2/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 6. sjednici održanoj 19. lipnja 2015. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o neprihvaćanju Zaključka o davanju javne površine na korištenje dosadašnjoj zakupnici za razdoblje 2015. – 2017.

 

Ne prihvaća se Zaključak o davanju javne površine na korištenje dosadašnjoj zakupnici Ivoni Gatolin, vlasnici P.T.O. ,,1-NOTE” za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira, na lokaciji Istočna strana velog đardina, pod rednim brojem B-13, zbog nepravovremenosti.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD   HVA R

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-02/15-01/67

Urbroj: 2128/01-02-15-06

Hvar, 19. lipnja 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst), članka 35.a Zakona o otocima («NN», broj: 34/99, 149/99-Uredba, 32/02 i 33/06) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 6. sjednici održanoj 19. lipnja 2015. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa idealnog dijela 1/8 nekretnine označene kao čest. zem. 3911/1 zk. ul. 3477 k.o. Hvar

 

I.

 

Povodom ponude ponuditelja Nade Žiljak iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 35a, OIB: 1498443404 zastupana po Odvjetničkom društvu Beloša&Jukić j.t.d. iz Zagreba, Martićeva 31 c, od 14. svibnja 2015. godine, Grad Hvar neće se koristiti pravom prvokupa u predmetu ponude za prodaju 1/8 dijela nekretnine označene kao čest. zem. 3911/1, pašnjak i šuma površine 155.230 m2 zk. ul. 3477 k.o. Hvar, Pakleni otoci, za iznos kupoprodajne cijene od 155.230,00 EUR-a, protuvrijednost u kunama po prodajnom tečaju kune u odnosu na EUR tečajne liste Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.

 

II.

 

Po zaključenju ugovora o kupoprodaji u kojem je navedena kupoprodajna cijena predmetne nekretnine u iznosu iz točke I. ovog Zaključka, ponuditelj se obvezuje kopiju ugovora dostaviti Gradu Hvaru.

 

III.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/15-01/24

URBROJ: 2128-01-02-15-03

Hvar, 19. lipnja 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 356. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («NN», broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09 , 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 06. sjednici održanoj 19. lipnja 2015. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva nekretnine

 

Daje se suglasnost kupcu Erik Frimannslund Brede OIB: 22610256505, iz Norveške, za stjecanje prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj, označenoj kao čest. zgr. 204/1 površine 162 m2 (kuća), čest.zem. 1545/1 površine 126 m2 (vrt), čest. zem. 1546 površine 453 m2 (vrt) i čest. zem. 1552/5 površine 94 m2 (vrt) zk. ul. 1141 k.o. Brusje.

Obrazloženje:

 

Erik Frimannslund Brede OIB: 22610256505, iz Norveške dostavio je podnesak sa dokumentacijom Gradskom vijeću Grada Hvara, od 29. svibnja 2015. godine, zaprimljeno u pisarnici Grada Hvara 08. lipnja 2015.g., u svezi davanja očitovanja- suglasnosti za stjecanje prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj, obzirom daje kupac strani državljani.

Stjecanje prava vlasništva na predmetnoj nekretnini od strane norveškog državljana ne protivi se interesima jedinice lokalne samouprave Grada Hvara, stoga je riješeno kao u dispozitivu ovog Zaključka.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/15-01/25

URBROJ: 2128-01-02-15-03

Hvar, 19. lipnja 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Temeljem članka 59. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN, br. 82/13), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), odredbe članka 35. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, br. 05/09, 07/09, 08/09, 01/11, 02/11-pročišćeni tekst, 06/13 i 11/13) i članka 27. Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, br. 6/11, 9/11 i 6/13), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

RJEŠENJE

o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provjeru poznavanja osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima na području Grada Hvara

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Povjerenstva za provjeru poznavanja osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima na području Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara” br. 10/10) vrši se slijedeća izmjena:

„2. Barbara Tudor Đerek, prof. – član, razrješava se dužnosti člana,

3. Mirjana Kolumbić, prof. – član, razrješava se dužnosti člana,

 

 1. Josipa Perišić Pavić, prof., imenuje se za člana,
 2. Marinko Petrić, prof. – imenuje se za člana .”

 

II

 

Ovo Rješenje objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

KLASA: 300-01/10-01/06

URBROJ: 2128-01-01/1-15-2

Hvar, 21. svibnja 2015. godine

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju članka 4. Pravilnika o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu („Narodne novine” broj 76/14) i članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara” broj 5/09,7/09, 8/09,1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13 ), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o prodaji poljoprivrednih proizvoda na čest.zem. 1881/1

 

I

 

Ovom Odlukom određuje se mjesto za prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda za 2015. godinu, nositelju Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Roić Davoru, Ulica Vicka Butorovića 18, Hvar, OIB:09889730077.

 

 

II

 

Lokacija štanda je na čest. zem. 1881/1 k.o. Hvar, predio Kopito, uz prometnicu D-l. Maksimalna dimenzija štanda je 2m2.

 

III

 

Ova Odluka objaviti će se u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD   H V A R

GRADONAČELNIK

KLASA: 334-01/15-01/01

Urbroj: 2128/01-01/1-15-02

Hvar, 21. svibnja 2015. godine

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 63/14), odredbe članka 5. Uredbe o postupku izdavanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN, br. 36/04, 63/08 i 133/13) i odredbe članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara” br. 05/09, 07/09, 08/09, 01/11 i 02/11-pročišćeni tekst 06/13 i 11/13) Gradonačelnik Grada Hvara dana 09. lipnja 2015. g., donosi

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2015.g.

 

Članak 1.

 

U Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2015.g. („Službeni glasnik Grada Hvara” br. 09/14) u glavi 1. UVODNE NAPOMENE u točki II. iza riječi „Svete Nedjelje” dodaje se zarez i riječi „te pripadajući morski dio”.

U glavi 2. PLAN REDOVNOG UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM točkA IV. a) mijenja se i glasi: „Na mikrolokacijama a izvan lučkog područja i područja danih u koncesiju od strane Splitsko dalmatinske županije i to: Fabrika, Šćikov bok, Ispred Atlasa, uvala Križa, Od moleta Franjevačkog samostana do koncesije „ZVIR-a”, uvala Križna luka (operativna obala između h.Bodul i h.Galeb) i Vela Majerovica (vanjska strana vanjskog muleta „Plivački“) biti će postavljene „bačve sa suncobranom” za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja brodica, sredstava i prijevoza putnika.

Nabavku i postavu „bačve sa suncobranom” na mikrolokacijama iz stavka 1. ovog članka, izvršiti će i financirati Grad Hvar u suglasju s Nautičkim centrom Hvar d.o.o. Hvar te Komunalnim Hvar d.o.o. Hvar.

U ovoj 2015.g. mogu se na istim mikrolokacijama koristiti i već postojeće „bačve s suncobranom” koje se po izgledu moraju prilagoditi onima koje postavlja Grad Hvar i po broju ih ne može biti više nego je propisano ovim Planom.

»Korisnici koncesijskih odobrenja mogu koristiti „bačvu sa suncobranom” na najviše dvije mikrolokacije na kojoj pretežito obavljaju djelatnost iznajmljivanja brodica i sredstava, te vrše ukrcaj i iskrcaj putnika u obavljanju djelatnosti prijevoza putnika.

Broj i naknada paušalno za korištenje „bačve sa suncobranom” (bez obzira da li se radi o novopostavljenoj „bačvi” ili već postojećoj), po brodici ili po metru dužnom brodice (za područja koje graniče s područjem lučke uprave i područja danih u koncesiju) na mikrolokacijama iznositi će kako slijedi:

 


 

        MIKROLOKACIJA                                                   BROJ                                         NAMJENA                    IZNOS

 1. Fabrika (Mandrač jug)                                                        1                             iznajm.brodica        po brodici/2.000,00 kn
 2. Fabrika (Mandrač sjever)                                                    1                              taxi prijevoz         po brodici/10.000,00 kn
 3. Šćikov bok                                                                          2                             iznajm.brodica        po brodici/2.000,00 kn

(1+1)                           taxi prijevoz         po brodici/10.000,00 kn

trad.alt.prijev.putnika   po brodici/1.000,00 kn

podmornica         po sredstvu/10.000,00 kn

 1. Pored Atlasa                                                                       1                             iznajm.brodica        po brodici/1.500,00 kn
 2. Rotonda                                                                               2                            iznajm.brodica        po brodici/1.500,00 kn

(1+1)                   trad.alt.prijev. putnika   po brodici/1.000,00 kn

jedrilice i sl.          po brodici/5.000,00 kn

6.   U Križa                                                                                 3

–     ispred kuće Matković                                                           1                             iznajm.brodica        po brodici/1.500,00 kn

–  u Križa, žalo                                                                         1                             iznajm.brodica        po brodici/1.500,00 kn

–     ispred h.Dalmacija (depadansa)                                            1                       trad.alt.prijev. putnika  po brodici/1.000,00 kn

i taxi prijevoz         po brodici/5.000,00 kn

 1. Križna luka (između h.Bodul i h.Galeb)                              1                             iznajm.brodica             paušal 800,00 kn
 2. V.Majerovica-vanj.str.vanj.muleta „Plivački”                     2                             iznajm.brodica           paušal 2.000,00 kn

(1+1)                           taxi prijevoz           po brodici/10.000 kn

 

 

                Na „bačvi sa suncobranom” može se nalaziti naziv „GRAD HVAR – RENT A BOAT” ili „GRAD HVAR -PRIJEVOZ PUTNIKA” s nazivima korisnika konc.odobrenja ili obrtnika te pravne osobe koja obavlja prijevoz putnika.

Uz „bačvu sa suncobranom” može se nalaziti jedna reklama do 0,5 m2 s slikama područja Grada Hvara te slikama brodica za iznajmljivanje bez natpisa pojedinog korisnika koncesijskog odobrenja ili obrtnika te pravne osobe koja obavlja prijevoz putnika.

Ugovori za iznajmljivače brodica sklapati će se i izdavati koncesijska odobrenjartia jednu (1) godinu dana, kao i za taxi prijevoz putnika.

Na ostalim mikrolokacijama za koje se daje koncesijsko odobrenje za iznajmljivanje sredstava, koncesionar može u ovoj 2015.g., uz pisani zahtjev postaviti po izgledu na „bačve” u postavi Grada Hvara „bačve sa suncobranom” ili manji pult veličine lmx0,5m s nazivom „GRAD HVAR – NAZIV TVRTKE”, te platiti naknadu za postavu u iznosu od 1.000,00 (tisućukuna).

Dosadašnjim urednim korisnicima, koncesijska odobrenja izdavati će se na tri (3) godine dana.

Za ukrcaj i iskrcaj putnika za „barkarijole” sukladno čl. 30. Točke III. Pravilnika o redu u luci Hvar sklopiti će se Sporazum o zajedničkoj suradnji s Nautičkim centrom Hvar d.o.o. Hvar te pojedinačni ugovori s „barkarijolima” s ugovorenom naknadom od 2.000,00 kn (dvijetisućekuna) godišnje. Ugovori će se sklapati na period od dvije (2) godine dana.

U ime Grada Hvara, postavu, čuvanje i skladištenje u zimskom periodu „bačve sa suncobranom” učiniti će NAUTIČKI CENTAR HVAR d.o.o. i KOMUNALNO HVAR d.o.o. u suglasju s Službom za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Hvara i Službom za gospodarstvo i gospodarenje imovinom Grada.

Na svim mikrolokacijama, nije dozvoljena postava „bačve sa suncobranom” bez odobrenja Grada Hvara.

U glavi 4. POPIS DJELATNOSTI u točki VII. mijenja se i glasi „ Na kopnenom dijelu pomorskog dobra na području Grada Hvara mogu se obavljati sve djelatnosti propisane Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja (NN br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i ovim Planom upravljanja pomorskim dobrom. Na morskom dijelu pomorskog dobra Grada Hvara ne mogu se obavljati djelatnosti navedene u Uredbi o postupku davanja koncesljsklh odobrenja u oblasti ugostiteljstva I trgovine te komercljalno-rekreacljskl sadržaji s(oslm suncobrana i ležaljki) bez posebne pisane suglasnosti nadležne Lučke kapetanije, Gradonačelnika Grada Hvara i NAUTIČKOG CENTRA HVAR d.o.o. Hvar”

                U glavi 5. MIKROLOKACIJE u točki VIII. u TUMAČU KRATICA redni broj 4. briše se.

Pod red.br. 1. UVALA KRIŽNA LUKA (k.č. dio 3906/1 i dio 3774/1) dodaje se „1 DIO UVALE KRIŽA (k.č. dio 4654) te nastavno pod 1.4. K-R.S. – Ježaljke – 65 kom na dijelu k.č. 3906/1 i dio k.č.4654″.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada

Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 342-01/14-01/50

URBROJ: 2128-01-01/1-15-06

Hvar, 09. lipnja 2015.g.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN”, broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 35. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ZAKLJUČAK

u svezi financijskog izvješća za 2014. godinu u trgovačkom društvu Komunalno Hvar d.o.o.

 

I.

 

Gradonačelnik Grada Hvara prihvaća godišnja financijska izvješća za 2014. godinu koje je utvrdila Uprava društva Komunalno Hvar d.o.o.:

 1. Bilanca,
 2. Račun dobiti i gubitka,
 3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća,
 4. Prijava poreza na dobitak za 2014. godinu.

 

II.

 

Gradonačelnik prihvaća prijedlog Odluke o uporabi dobitka kojom se čisti dobitak ostvaren u 2014. godini, nakon oporezivanja, raspoređuje kao zadržani dobitak.

 

III.

 

Gradonačelnik prihvaća prijedlog Odluka o davanju razrješnice za 2014. godinu direktoru Društva i članovima Nadzornog odbora.

 

IV.

 

Ovlašćuje se Rino Budrović, kao predstavnik Grada u trgovačkom društvu Komunalno Hvar d.o.o., da temeljem ovog Zaključka donese potrebne odluke u Skupštini društva, temeljem kojih će se provesti odredbe ovog Zaključka.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 021-02/15-01/01

Urbroj: 2128-01-01/l-15-02

Hvar, 11. lipnja 2015.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN”, broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 35. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ZAKLJUČAK

u svezi financijskog izvješća za 2014. godinu u trgovačkom društvu Nautički centar Hvar d.o.o.

 

I.

 

Gradonačelnik Grada Hvara prihvaća godišnja financijska izvješća za 2014. godinu:

 1. Bilanca,
 2. Račun dobiti i gubitka,
 3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća,
 4. Prijava poreza na dobitak za 2014. godinu.

 

II.

 

Gradonačelnik prihvaća prijedlog Odluke o uporabi dobitka kojom se čisti dobitak ostvaren u 2014. godini, nakon oporezivanja, raspoređuje kao zadržani dobitak.

 

 

III.

 

Gradonačelnik prihvaća prijedlog Odluka o davanju razrješnice za 2014. godinu direktoru Društva i članovima Nadzornog odbora.

 

IV.

 

Ovlašćuje se Ivan Pavičić, kao predstavnik Grada u trgovačkom društvu Nautički centar Hvar d.o.o., da temeljem ovog Zaključka donese potrebne odluke u Skupštini društva, temeljem kojih će se provesti odredbe ovog Zaključka.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 021-07/15-01/01

Urbroj: 2128-01-01/l-15-02

Hvar, 11. lipnja 2015.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN”, broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 35. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09,1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ZAKLJUČAK

u svezi financijskog izvješća za 2014. godinu u trgovačkom društvu Fontik d.o.o.

 

I.

 

Gradonačelnik Grada Hvara prihvaća godišnja financijska izvješća koje je utvrdila Uprava društva Fontik d.o.o. za 2014. godinu:

 1. Bilanca,
 2. Račun dobiti i gubitka,
 3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća,
 4. Prijava poreza na dobitak za 2014. godinu.

 

II.

 

Gradonačelnik prihvaća prijedlog Odluke o uporabi dobitka kojom se čisti dobitak ostvaren u 2014. godini, nakon oporezivanja, raspoređuje kao zadržani dobitak.

 

III.

 

Gradonačelnik prihvaća prijedlog Odluka o davanju razrješnice za 2014. godinu direktoru Društva i članovima Nadzornog odbora.

IV.

 

Ovlašćuje se Fabijan Bronzović, kao predstavnik Grada u trgovačkom društvu Fontik d.o.o., da temeljem ovog Zaključka donese potrebne odluke u Skupštini društva, temeljem kojih će se provesti odredbe ovog Zaključka.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 021-06/15-01/01

Urbroj: 2128-01-01/1-15-02

Hvar, 11. lipnja 2015

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN”, broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 35. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ZAKLJUČAK

u svezi financijskog izvješća za 2014. godinu u trgovačkom društvu Hvarski vodovod d.o.o;

 

I.

 

Gradonačelnik Grada Hvara prihvaća godišnja financijska izvješća koje je utvrdila Uprava društva Hvarskog vodovoda d.o.o. Jelsa za 2014.godinu:

 1. Bilanca,
 2. Račun dobiti i gubitka,
 3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća.

Račun dobiti i gubitaka za 2014. godinu, u kojem je iskazana svota gubitka u iznosu od 1.655.080,00 kuna.

 

II.

 

Gradonačelnik prihvaća prijedlog Odluke o davanju razrješnice za 2014. godinu direktoru Društva.

 

III.

 

Ovlašćuje se Zoran Domančić, kao predstavnik Grada u trgovačkom društvu Hvarski vodovod d.o.o., da temeljem ovog Zaključka donese potrebne odluke u Skupštini društva, temeljem kojih će se provesti odredbe ovog Zaključka.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 325-01/15-01/29

Urbroj: 2128-01-01/1-15-02

Hvar, 11. lipnja 2015

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN”, broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 35. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ZAKLJUČAK

u svezi financijskog izvješća za 2014. godinu u trgovačkom društvu EKO-HVAR j.t.d.

 

I.

 

Gradonačelnik Grada Hvara prihvaća godišnja financijska izvješća koje je utvrdila Uprava društva EKO-HVARj.t.d. za 2014. godinu:

 1. Bilanca,
 2. Račun dobiti i gubitka,
 3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća,
 4. Prijava poreza na dobitak za 2014. godinu.

II.

 

Gradonačelnik prihvaća prijedlog Odluke o uporabi dobitka kojom se čisti dobitak ostvaren u 2014. godini, nakon oporezivanja, raspoređuje kao zadržani dobitak.

III.

 

Gradonačelnik prihvaća prijedlog Odluke o davanju razrješnice za 2014. godinu direktoru Društva.

 

IV.

 

Ovlašćuje se Rino Budrović, kao predstavnik Grada u trgovačkom društvu Eko-Hvar j.t.d., da temeljem ovog Zaključka donese potrebne odluke u Skupštini društva, temeljem kojih će se provesti odredbe ovog Zaključka.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 021-03/15-01/01

Urbroj: 2128-01-01/1-15-04

Hvar, 11. lipnja 2015.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN”, broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 35. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ZAKLJUČAK

u svezi financijskog izvješća za 2014. godinu u trgovačkom društvu Sportski centar Hvar d.o.o.

 

I.

 

Gradonačelnik Grada Hvara ne prihvaća godišnja financijska izvješća koje je utvrdila Uprava društva Sportski centar Hvar d.o.o. za 2014. godinu.

 

II.

 

Gradonačelnik smatra da su Gradu Hvaru, kao članu Društva, uskraćena prava koja ima kao član Društva, a posebno pravo odlučivanja o :

–        financijskim izvješćima društva,

–        izvješću Uprave o stanju društva,

–        upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka,

–        davanju razrješnice članovima Uprave,

–        kao i uskraćivanju informacija o poslovanju društva.

 

III.

 

Zbog naprijed navedenog Gradonačelnik od Uprave Društva traži hitno sazivanje Skupštine društva.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 021-04/15-01/01

Urbroj: 2128-01-01/1-15-02

Hvar, 11. lipnja 2015.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 


 

SADRŽAJ

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA

 

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2014. godinu…………………………………………………………………… 153
 2. Odluka o raspodjeli rezultata, te pokriću manjkova iz ostvarenih viškova………………………………………………………………… 184
 3. Odluka o financiranju političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača iz proračuna Grada Hvara……………….. 184
 4. Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015. godinu za Grad Hvar……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 185
 5. Plan o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata……………………………………………………………………………………. 186
 6. Zaključak o neprihvaćanju Zaključka o davanju javnih površina na korištenje dosadašnjim zakupnicima za razdoblje 2015.- 2017.godine…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 188
 7. Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa 1/8 dijela nekretnine-čest. zem. 3911/1 k.o. Hvar………………………….. 188
 8. Zaključak o davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva nekretnine…………………………………………………………………. 188

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA

 

 1. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provjeru poznavanja osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima na području Grada Hvara……………………………………………………………………….. 189
 2. Odluka o prodaji poljoprivrednih proizvoda na čest. zem. 1881/1 k.o. Hvar…………………………………………………………….. 189
 3. Odluka o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim doObrom na području Grada Hvara za 2015.g……………………… 189
 4. Zaključak u svezi financijskog izvješća za 2014. godinu u trgovačkom društvu Komunalno Hvar d.o.o………………………. 190
 5. Zaključak u svezi financijskog izvješća za 2014. godinu u trgovačkom društvu Nautički centar Hvar d.o.o………………….. 190
 6. Zaključak u svezi financijskog izvješća za 2014. godinu u trgovačkom društvu Fontik d.o.o……………………………………… 191
 7. Zaključak u svezi financijskog izvješća za 2014. godinu u trgovačkom društvu Hvarski vodovod d.o.o………………………. 191
 8. Zaključak u svezi financijskog izvješća za 2014. godinu u trgovačkom društvu Eko Hvar j.t.d…………………………………… 191
 9. Zaključak u svezi financijskog izvješća za 2014. godinu u trgovačkom društvu Sportski centar Hvar d.o.o………………….. 192

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Grada Hvara

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSA

Službeni glasnik – br. 04 / 2015

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XXII.  BROJ 4.                                      Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –

Hvar, 18. svibnja 2015. godine                                 plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

 

                Na temelju članka 2. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br: 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) i članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-­pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), te po Uputi za otklanjanje nedostataka od strane Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji (Klasa: 023-01/14-01/224, Urbroj: 2181-02-01-14-2 od 9, prosinca 2014.g.), Gradsko vijeće Grada Hvara na 4. sjednici održanoj 15.05.2015. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Hvara

 

Članak 1.

 

U Odluci o komunalnim djelatnostima na području Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, br. 8/14) u članku 2. brišu se točke 1., 2., 4. i 5. te tekst istog članka označen kao 1), 2), 4) i 5).

 

Članak 2.

 

U članku 2, točka 3. postaje točka 1., točka 6. postaje točka 2., točka 7. postaje točka 3., točka 8. postaje točka 4., točka 9. postaje točka 5., točka 10. postaje točka 6., točka 11. postaje točka 7., točka 12. postaje točka 8., te tekst pod oznakom 3) postaje tekst pod oznakom 1), tekst pod oznakom 6) postaje tekst pod oznakom 2), tekst pod oznakom 7) postaje tekst pod oznakom 3), tekst pod oznakom 8) postaje tekst pod oznakom 4), tekst pod oznakom 9) postaje tekst pod oznakom 5), tekst pod oznakom 10) postaje tekst pod oznakom 6), tekst pod oznakom 11) postaje tekst pod oznakom 7), tekst pod oznakom 12) postaje tekst pod oznakom 8).

 

Članak 3.

 

U Članku 3., točki 1. briše se dio teksta koji glasi „Hvarski vodovod” d.o.o. Jelsa.

 

 

 

 

Članak 4.

U članku 4. briše se dio teksta koji se odnosi na dio obavljanje opskrbe pitkom vodom od strane trgovačkog društva „Hvarski vodovod” d.o.o. Jelsa:

„Trgovačko društvo „Hvarski vodovod” d.o.o. Jelsa obavlja sljedeće komunalne djelatnosti: – opskrba pitkom vodom, Uvjeti i način obavljanja djelatnosti iz prethodnog stavka ovog članka propisani su Zakonom o vodama („Narodne novine”, broj: 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14).”

 

Članak 5.

 

U članku 4. briše se dio teksta koji se odnosi na dio obavljanje javne odvodnje, odlaganja komunalnog otpada i održavanje čistoće od strane trgovačkog društva „Komunalnog Hvar” d.o.o.:

–          javna odvodnja

–          odlaganje komunalnog otpada,

–          održavanje čistoće

 

Članak 6.

 

U članku 4., predzadnji stavak, briše se tekst: „Zakona o vodama”.

 

Članak 7.

 

U članku 5. brišu se podstavke 1., 2., 3., 8. i 9.:

–          opskrba pitkom vodom,

–          odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,

–          crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih i sabirnih jama,

–          skupljanje i odvoz komunalnog otpada,

–          odlaganje komunalnog otpada.

 

Članak 8.

 

U članku 2., točki 8. briše se tekst: „obavljanje pogrebnih poslova”, te u nastavku članka, u tekstu pod oznakom 8) briše se riječ „opremanje”.

 

 

 

 

 

Članak 9.

 

U članku 5., podstavka 4., briše se tekst: „obavljanje komunalnih poslova” te se mijenja tekstom: „prijevoz pokojnika”.

 

Članak 10.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-01/14-01/171

URBROJ: 2128/01-02-15-03

Hvar, 15.05.2015.g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara” broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 4. sjednici održanoj dana 15.05.2015. godine, donosi

 

ODLUKU

o dopuni Odluke o korištenju i zakupu

javnih površina

 

Članak 1.

 

U Odluci o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14 i 4/14 – ispravak) u glavi VI UGOVOR O ZAKUPU u članku 31. dodaje se stavak 3. koji glasi:

„Prijenos prava iz ugovora može se odobriti samo sa roditelja na dijete i obrnuto te izmedu bračnih drugova.“

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-02/14-01/35

URBROJ: 2128-01-02-15-

Hvar, 15. 05. 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 10. stavka 5. Zakona o trgovini („Narodne novine” broj 87/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13 i 30/14) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) Gradsko vijeće Grada Hvara na 4. sjednici održanoj dana 15. svibnja 2015. godine, daje

ODOBRENJE

O POSTAVI AUTOMATA

 

Članak 1.

 

Odobrava se postavljanje automata za led, obrtu za turističke usluge Kvia Tours, vl. Ante Puljić, OIB: 67487635132, Vlade Stošića 5 i to na čest. zem. 383/6 k.o. Hvar (u naravi poslovni prostor u prizemlju na adresi Vlade Stošića 5 na Dolcu), sukladno skici Grada.

Odobrenje se daje na rok do 30. rujna 2015.godine.

 

Članak 2.

 

Ovo Odobrenje će se objaviti u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA:363-02/15-01/95

URBROJ: 2128/01-02-15-03

Hvar, 15. svibnja 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj: 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), a na temelju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Hvara dostavljena od Stožera zaštite i spašavanja Grada Hvara, Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj dana 15. svibnja 2015. godine, donosi

 

SMJERNICE

ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZASTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA HVARA U 2015. GODINI

 

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa utvrđenih Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša, kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sastava zaštite i spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe i zapovjedništva, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2015. godini.

Smjernice se odnose na slijedeće subjekte:

1.) Civilna zaštita (Stožer zaštite i spašavanja, Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Hvara)

a)        U suradnji sa Područnim uredom DUZS-a u Splitu izvršiti osposobljavanje i uvježbavanje Stožera zaštite i spašavanja i civilne zaštite,

b)       Ažurirati Procjenu ugroženosti od požara i Planove zaštite od požara, Plan mobilizacije, sukladno važećim propisima.

c)        Osigurati materijalno tehničke pretpostavke za rad Zapovjedništava.

d)       Gradsko vijeće Grada Hvara usvojilo je Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Hvara, te Plan zaštite i spašavanja Grada Hvara i Plan civilne zaštite Grada Hvara na sjednici održanoj dana 31. srpnja 2013. godine.

e)        Osnovati i popuniti postrojbe civilne zaštite i druge organizirane snage civilne zaštite sukladno potrebama koje proizlaze iz Procjene ugroženosti.

 

2.) Vatrogastvo

a)        Radovi na dovršetku Vatrogasnog doma u Hvaru, na lokaciji Dolac,

b)       nabava nove opreme u skladu s financijskim mogućnostima,

c)        dva člana DVD-a Hvar pohađaju Visoku školu za sigurnost, smjer zaštite od požara,

d)       održavanje postojeće opreme,

e)        uključenje u programe obuke za specijalnosti u organizaciji Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije,

f)        Ugovor sa Hrvatskim cestama, intervencije na državnoj cesti D 116 i tunelu “Dubovica-Selca”,

g)       Obuka operativne postrojbe DVD-a Hvar po Programu obuke za 2015. godinu,

h)       Zapošljavanje deset sezonskih vatrogasaca u razdoblju od 01.06.-30.09. 2015.godine,

i)         Zajedno sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Policijskom upravom Split ulaganje u sastav javnog uzbunjivanja i mogućnost aktivacije postojećih sirena iz Vatrogasnog doma u Hvaru.

 

3) Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti

 

a) Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Split

–          suradnja stalno, a intervencij a po pozivu, po potrebi,

–          osnovan Obavještajni punkt Hvar (formirana jedinica za intervenciju od 16 članova).

b) Hitna medicinska pomoć – Ispostava Hvar i Dom zdravlja -Ispostava Hvar

–          Suradnja, pripravnost i dežurstvo je stalno u Domu zdravlja-tzv. Alergološki centar u Hvaru, tijekom cijele godine, a posebno u tijeku turističke sezone.

–          Potrebna je dostupnost laboratorija i rengena izvan radnog vremena u slučajevima hitnih intervencija.

–          Plovilo Nautičkog centra Hvar d.o.o. opremiti koferom za hitne intervencije, a Ambulantu na Trgu Sv. Stjepana AED ( defibrilatorom).

c) Hrvatski Crveni križ- Gradsko društvo Hvar

–          U 2015. godini planira se održati 6 akcija dobrovoljnog darivanja krvi.

–          Održavanje tečaja osposobljavanja iz prve pomoći za vozače.

–          Na nivou Hvara osposobiti pomladak Osnovne škole Hvar i Srednje škole Hvar (mladež) u pružanju prve pomoći, uslijediti će otočko natjecanje iz prve pomoći.

–          Oformljena je ekipa odraslih koja će biti osposobljena za pružanje prve pomoći u eventualnim katastrofama- elementarnim nepogodama.

–          U planu je tečaj osposobljavanja za spašavanje na moru – vodi, za realizaciju tečaja treba biti postignuta koordinacija izmedu hotelskih kuća, turističkih zajednica, te otočkih gradova i općina.

–          U slučaju stradavanja pučanstva aktivisti Crvenog križa angažirati će se na smještaju ugroženih u prostorijama Osnovne škole Hvar.

–          Nabavka osnovnih živežnih namirnica osigurala bi se kod T.O. “IVAN” iz Hvara.

–          Formiran je interventni tim Crvenog križa Hvar od 20 članova za intervenciju u slučaju većih nesreća i katastrofa.

 

d) Komunalno redarstvo Grada Hvara

–          Uz pomoć tvrtke Komunalno Hvar d.o.o. i građevinske operative sa područja Grada Hvara izvršiti saniranje ilegalnih deponija komunalnog otpada te postaviti table upozorenja o zabrani odlaganja komunalnog otpada na nedozvoljenim mjestima.

–          U suradnji sa DVD Hvar i Hvarskim vodovodom d.o.o. Jelsa vršiti snabdijevanje pučanstva pitkom vodom za naselja Malo Grablje, te Bruške uvale, te izvršiti potrebno čišćenje bunara.

 

e) Turistička zajednica Grada Hvara

–          Nabava propagandnog materijala (plakat, letak) u svezi zabrane paljenja vatre na otvorenom, te postava plakata na području Paklenih otoka, te ostalim nastanjenim i nenastanjenim uvalama na području Grada Hvara.

f) Udruge gradana za zaštitu i spašavanje – Lovačka udruga otoka Hvara, Lovna podružnica Hvar

–          Prema vlastitom Planu aktivnosti za 2015. godinu izvršiti akciju čišćenja zapuštenih i zaraslih puteva, obilježavanje staza u svrhu lakše prohodnosti i veće preglednosti. Nautički centar Hvar d.o.o. i Ronilački klub Pelegrin

–          suradnja stalno, intervencija po pozivu – po potrebi.

Za sve planirane aktivnosti obuhvaćene Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Hvara u Proračunu Grada Hvara za 2015. godinu, planirana su financijska sredstva sukladno mogućnostima i zakonskim obvezama, te su navedena u priloženoj tablici koja je sastavni dio ovih Smjernica.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 214-01/14-01/17

UBROJ: 2128-01-02-15-02

Hvar, 15. svibnja 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 2015. GODINI

 

R.br.

OPIS POZICIJE

REALIZIRANO U

2014. god. (kn)

PLANIRANO ZA

2015. god. (kn)

1. CIVILNA ZAŠTITA:• (stožeri zaštite i spašavanja, zapovjedništva i postrojbe civilne zaštite, povjerenici civilne zaštite, voditelji skloništa)• Osiguravanje uvjeta za evakuaciju, zbrinjavanje, sklanjanje i druge aktivnosti i mjere u zaštiti i spašavanju• Izrada Procjena ugroženosti, Planova zaštite i spašavanja i Planova CZ

• provodenje vježbi zaštite i spašavanja

• nabava osobne i skupne opreme

• obuka i osposobljavanje članova operativnih snaga.

0,00

20.000,00

UKUPNO:

0,00

20.000,00

2. VATROGASTVO:(Javne vatrogasne postrojbe, vatrogasne zajednice (županija/grad/općina), dobrovoljne vatrogasne postrojbe, vatrogasna zapovjedništva (županija/grad/općina)• potreba razvoja vatrogastva u dijelu materijalnog razvoja, organizacije djelovanja, osposobljavanja članstva uvježbavanja i drugih planiranih aktivnosti.

1.936.988,00

2.010.000,00

UKUPNO:

1.936.988,00

2.010.000,00

3. SKLONIŠTA:• Tekuće održavanje• Tehnička kontrola• Investicijsko održavanje

UKUPNO:

4. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZiS (HGSS, Crveni križ, planinari, kinolozi, radioamateri i dr.)• sufinanciranje djelatnosti udruga u dijelu koji je namijenjen jačanju sposobnosti sustava ZiS-a.

10.000,00

10.000,00

UKUPNO:

10.000,00

10.000,00

5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJIMA JE ZiS REDOVITA DJELATNOST:Hitna pomoć, javno zdravstvo, socijalna služba, veterinarska služba, zaštita bilja, zaštita okoliša, javna poduzeća za održavanje komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, čistoća, groblja, i drugo) kao i pravne osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom i drugim djelatnostima od interesa za ZiS.• dogradnja i financiranje sposobnosti službi i pravnih osoba koje su posebno značajne za sustav ZiS-a.

UKUPNO:

SVEUKUPNO ZA SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

1.946.988,00

2.040.000,00

*Napomena: Realizacija sredstava može se iskazati i kroz godišnju analizu stanja sustava ZiS.

 

 

                Temeljem članka 4. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara (“NN”, broj: 92/10); temeljem Zakona o vatrogastvu (“NN”, broj: 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04 – pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10); sukladno Programu aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015. godini (“NN”, broj: 36/15), te članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11­pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj dana 15. svibnja 2015. godine, d o n o s i

 

 

 

PLAN

operativne provedbe Programa aktivnosti zaštite od požara za Grad Hvar u 2015. godini sa planom motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenih prostora

 

OPERATIVNI PLAN je sačinjen u suradnji sa ŠUMARIJOM HVAR, DOBROVOLJNIM VATROGASNIM DRUŠTVOM HVAR, KOMUNALNO HVAR d.o.o. i TURISTIČKOM ZAJEDNICOM GRADA HVARA, a temeljem dokumenata: Procjene ugroženosti od požara Grada Hvara i Plana zaštite od požara Grada Hvara izradenih “ZAST” d.o.o. Zavod za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu čovjekove okoline Split, na koje dokumente je Policijska uprava Split, Odsjek za zaštitu od požara izvršio kontrolu i dao pozitivno mišljenje Broj: 511-12-18-19998/1­2001-04 od 19. listopada 2001. godine shodno Zakonu o zaštiti od požara.

“Hrvatske šume” d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Split, Šumarija Hvar svoj je Plan zaštite šuma od požara za 2015. godinu donijela, planira službu motrenja i dojave, ophodnje u periodu od 01. lipnja do 15. rujna 2015. godine na području Šumarije Hvar, cijeli otok sa pripadajućim otocima. Po Planu zaštite šuma od požara za 2015. godinu, na području Šumarije Hvar planirano je motrenje i ophodnja po mjestu i vremenu za područje Grada Hvara kako slijedi:

–          ophodnja Milna -Dubovica od 07 do 19 sati,

–          promatračnica Vela Glava -Hvar od 06 do 22 sata,

–          ophodnja Brusje – Vidikovac od 07 do 19 sati.

Grad Hvar ovim planom regulira pitanja protupožarne zaštite na području Grada Hvara, koordinirajući sve radnje s Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Hvar, Komunalno Hvar d.o.o., Šumarijom Hvar i Turističkom zajednicom Grada Hvara.

1.   U Gradu Hvaru ne iskazuje se potreba izrade Plana sa zaduženjima i uspostavom ustroja za provedbu mjera čuvanja, tjelesnog osiguranja i drugih oblika preventivne zaštite građevina i površina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara, uključujući i zabranu nekontroliranog i neovlaštenog pristupa.

Objekti “Sunčanog Hvara”, d.d. (hoteli i upravna zgrada) takoder su zaštićeni i osigurani planom poslovodstva dioničkog društva, od strane djelatnika i zaštitarskih organizacija.

Objekti otvorenih trafostanica u vlasništvu Hrvatske elektroprivrede kao mogući izvor požara, potrebno je osigurati čišćenjem zaštitnog pojasa oko trafostanica, za što je odgovorna Hrvatska elektroprivreda – Pogon Hvar.

2.   Temeljem Plana zaštite šuma od požara Šumarije Hvar, samo jedna motrilačka postaja je locirana na području Grada Hvara, promatračnica “Vela glava” Hvar.

U dogovoru DVD-a Hvar i Grada Hvara – na području Grada Hvara uspostavljaju se dva ophodarska mjesta i to:

• TVRĐAVA NA POLJUN (iznad Grada Hvara), od 1. lipnja do 15. rujna 2015. godine – od 00,00 do 24,00 sata;

• VIDIKOVAC LEVANDA (Velo Grablje) – od 1. lipnja do 1. listopada 2015. godine, u vremenu od 07,00 do 01,00 sati.

Dojava požara obavljat će se radio-vezom, odnosno mobitelom putem DVD-a Hvar (koji ima organizirano danonoćno dežurstvo), te putem Centra 112.

Odgovorne osobe su:

Rino Budrović, dipl. ing., gradonačelnik Grada    Hvara,

Nikola Škare, zapovjednik Dobrovoljnog             vatrogasnog društva Hvar,

Danka Jelen, upraviteljica Šumarije Hvar.

Tijekom protupožarne i turističke sezone 2015., pored zaposlenih “sezonaca” u Hrvatskim šumama, svi zaposleni takoder sezonski, na rok od 4 mjeseca, od 01. lipnja do 30. rujna, – u motrilačkim i ophodarskim službama, u dogovoru Grada Hvara, Turističke zajednice, Komunalno Hvar d.o.o. i DVD-a Hvar biti će članovi DVD-a Hvar (dobrovoljni vatrogasci s položenim vatrogasnim ispitom).

U DVD-u Hvar tijekom čitave godine uspostavljeno je 24-satno dežurstvo, koje je u periodu od 01. lipnja do 30. rujna “pojačano”, te će biti u izravnoj vezi s motrilačkim postajama i izvidačko-preventivnom ophodarskom službom, koja će u spomenutom razdoblju biti u funkciji svakodnevno od 22,00 sati do 07,00 sati ujutro.

3.   GRAD HVAR suradujući s DVD-om Hvar, u vremenu od O1. lipnja do 30. rujna 2015. godine ustrojava izvidačko-preventivne ophodnje koje na licu mjesta poduzimaju mjere za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti.

Spomenute ophodnje otkrivaju i dojavljuju, ali također odmah počinju gasiti požar, dakle, u začetku požara ostaju na licu mjesta djelujući trenutačno. Djelatno vrijeme izvic~ačko­preventivne ophodnje je od 22,00 do 07,00 sati, a ophodnju će vršiti po dva vatrogasca (sezonski djelatnici DVD-a, Grada, Turističke zajednice Hvar i Komunalno Hvar d.o.o.) – sa specijalnim vozilom na kojem je instalirana “Tamanini” crpka.

Odgovorne osobe za provedbu ove mjere su: Mate Jeličić, predsjednik DVD-a Hvar i

Nikola Škare, zapovjednik DVD-a Hvar.

Članovi Gradskog zapovjedništva protupožarne zaštite Grada Hvara su: Mate Jeličić, Joško Martinić i Rino Budrović. Izvidačko-preventivna ophodnja obavljat će se od 22,00 do 07,00 sati na slijedećim pravcima:

• Grad – Dolac – Bukainka – Križna luka – Križa – Pokonji dol

• Grad – hotel “Sirena” – Majerovica – punta Kovač – Šumica /park/

• Grad – Bardo – Vira – ulaz u lovište “Pelegrin”

• Grad – smetlište – Brusje – Velo Grablje

• Grad – Milna – Zoraće – Dubovica – tunel. /južni ulaz /

Dojava potencijalnih izvora opasnosti obavljat će se sustavom vatrogasnih veza, preko dežurne službe u Vatrogasnom domu, odnosno preko Centra 112.

Sredstva (dodatna) za djelatnike izvidačko-preventivne ophodnje osiguravaju Grad Hvar, Turistička zajednica Grada Hvara i Komunalno Hvar d.o.o..

Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, u suradnji sa Stožerom protupožarne zaštite Grada Hvara pregledali su i ažurirali popis (=članstvo) protupožarnih interventnih grupa, koje su takoder u stanju pripravnosti.

Od 01. do 15. lipnja, te od 15. do 30. lipnja 2015. „dežurne“ su po dvije grupe, a od 1. srpnja do 31. kolovoza, svakih 15 dana „dežurne“ su po 3 interventne grupe, dok je od l. rujna do 30. rujna predviđeno „dežurstvo“ dvije interventne grupe.

U slučaju većih požara svi članovi interventnih grupa, po rasporedu objavljenom na oglasnoj ploči Grada, kao i temeljem obavijesti koje se dostavljaju na kućnu adresu – na zvuk sirene dužni su se bez poziva javiti na zborno mjesto i krenuti u akciju gašenja, a ukoliko je to potrebno posebnim pozivima putem kurira pozivaju se i ostale interventne grupe.

Operativni stožer eventualnih intervencija stacioniran je u zgradi Grada Hvara Ured gradonačelnika, u Hvaru, Milana Kukurina 2.

U Proračunu Grada Hvara za 2015. godinu (oSlužbeni glasnik Grada Hvara», broj: 3/15) planiran je ukupan iznos za protupožarnu zaštitu 2.010.000,00 kuna, za tekuće donacije DVD- a Hvar iznos od 1.200.000,00 kuna, za kapitalnu donaciju DVD-a Hvar iznos od 700.000,00 kuna za dovršetak Vatrogasnog doma, te za ostale rashode za protupožarnu zaštitu u iznosu od 110.000,00 kuna.

4.   Na području Grada Hvara i prigradskih naselja (Milna, Brusje, Velo Grablje i Sveta Nedjelja) nastavljene su akcije uklanjanja otpada sa otvorenih prostora (nekontrolirana “divlja” odlagališta komunalnog otpada), te uredenje deponija «Stanišće» ođ strane tvrtke KOMUNALNO HVAR d.o.o. Akcija uklanjanja nepropisno odloženoga komunalnog otpada trajnoga je karaktera, kao i uređenje deponija «Stanišće», a odgovorni izvršitelj je Komunalno Hvar d.o.o. iz Hvara, dok su odgovorne osobe: Ivica Novak, direktor Komunalno Hvar d.o.o. i gradski komunalni redari.

5.   Na području Grada Hvara prohodne su slijedeće šumske ceste:

1. Pelegrin:

a/    ulaz u lovište do uvale Parja,

b/   ulaz u lovište do uvale Duga,

c/    uvala Parja do “bunkera”,

d/   uvala Parja – uvala Pelegrin,

e/    od ceste kroz lovište do uvale Vela Garška,

f/    od uvale Parja do uvale Mala Parja,

g/   od ceste do Humca,

h/   od uvale Pelegrinska do V. Tocila /izvršen proboj/. Na poluotoku Pelegrin, to je ukupno 15,6 km šumskih cesta i protupožarnih puteva /prohodnih/.

2.   od stare otočke ceste do “bruških” uvala: Jagodna, Lozna, Sviračina, Stiniva…,

3.   od državne ceste D-116, tj. od Milne do Maloga Grablja i Veloga Grablja,

4.   od državne ceste D-116 do Gornjeg i Donjeg Zoraća, 5. od vidikovca LEVANDA do Sv. Mikule,

6.   od vidikovca LEVANDA do pozicija: Na podne, Kopanja, Korito,

7.   od tunela (sjeverni ulaz) do Vale Sv. Antonija,

8.   Tatinja- Grabovac u dužini od 4,1 km,

9.   Poljun-Vela Glava Napoje u dužini od 2,7 km,

10.    Zle njive – Dučino u dužini od 2,2 km i Zelenice- Malo Grablje,

11.    Cesta Velo Grablje – Malo Grablje,

12.    Cesta od tunela Dubovica do Sv. Nedjelje.

I u narednome periodu (sukladno financijskim mogućnostima Grada Hvara) koristit će se nazočnost kvalitetnih izvodača radova na otoku Hvaru i u Gradu Hvaru – za probijanje novih i poboljšanje (popravak već probijenih šumskih putova i poljskih cesta, prema planu Komisije za uređenje – probijanje poljskih putova na području Grada Hvara, koje je prihvaćen i ažuriran svake godine, prema mogućnostima.

Sve prethodno navedene postojeće šumske ceste prohodne su za navalna vatrogasna vozila, a do “bruških” uvala istim se cestama vrši i opskrba vodom tijekom sušnih mjeseci.

6.   Odluka o provedbi posebnih mjera zaštite od požara (uređenje, osiguranje, čuvanje) na gradskome deponiju (Stanišće) donesena je dana 22. travnja 1998. godine, na 27. sjednici Gradskoga poglavarstva. Ista je odluka važeća i regulira provedbu navedenih zaduženja, a za izvršavanje ove odluke odgovoran je Ivica Novak, direktor Komunalno Hvar d.o.o. gradonačelniku Grada Hvara.

Prema Programu aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015. godini, biti će obavljen pregled gradske deponije «Stanišće» u Hvaru, te dostavljen Gradu Zapisnik o obavljenom inspekcijskom pregledu od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Uprava za inspekcijske poslove, Sektor inspekcije zaštite okoliša.

7.   U Gradu Hvaru, u nekoliko tvrtki na raspolaganju je lakša građevinska mehanizacija. Vlasnici lakše građevinske mehanizacije na području Grada Hvara jesu:

• “Borova” d.o.o. (vl. Magda Ravlić),

• U.O. “Bura” (vl. Mladen Miličić),

• “HVAR” d.d. za građevinarstvo (vl. Jure Puljić) ,

• KOMUNALNO HVAR d.o.o. (direktor Ivica Novak).

Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom Glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 214-01/15-01/05

URBROJ: 2128-01-02-15-02

Hvar, 15. svibnja 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-­pročišćeni tekst), članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («NN», broj: 26/03-­pročišćeni tekst, 82/04, 119/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 , 94/13 i 153/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 4. sjednici održanoj 15. svibnja 2015. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu

za 2014. godinu

 

I.

 

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014. godinu.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-01/13-01/89

URBROJ: 2128-01-02-15-10

Hvar, 15. svibnja 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13­-pročišćeni tekst), članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («NN», broj : 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 119/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 , 94/13 i 153/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj 15. svibnja 2015. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014. godinu

 

I.

 

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014. godinu.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-01/13-01/90

URBROJ: 2128-01-02-15-10

Hvar, 15. svibnja 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13­-pročišćeni tekst), članka 20. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom («NN», broj: 94/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-­pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj 15. svibnja 2015. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara za 2014. godinu

 

I.

 

Prihvaća se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara za 2014. godinu.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 350-01/14-01/40

URBROJ: 2128-01-02-15-16

Hvar, 15. svibnja 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst), članka 35. a Zakona o otocima („NN“, broj: 34/99, 149/99-Uredba, 32/02 i 33/06) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09,7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 4. sjednici održanoj 15. svibnja 2015. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa idealnog dijela 39/576 nekretnine označene kao čest. zem. 3914/28 zk. ul. 2483 k.o. Hvar

 

I.

 

Povodom ponude ponuditelja Ante Bibić pok. Vjekoslava iz Hvara, Petra Kasandrića 9, OIB: 27611214875 od 16. ožujka 2015. godine, Grad Hvar neće se koristiti pravom prvokupa u predmetu ponude za prodaju 39/576 dijela nekretnine označene kao čest. zem. 3914/28, pašnjak površine 2770 m2 zk. ul. 2483 k.o. Hvar, Pakleni otoci, za iznos kupoprodajne cijene od 10.000,00 EUR-a, protuvrijednost u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate.

 

II.

 

Ponuditelj je dostavio fotokopiju Ugovora o kupoprodaji nekretnine, ovjeren od Javnog bilježnika Jadranke Plenković BROJ: OV-1645/14 od 13.05.2014. godine, u kojem je navedena kupoprodajna cijena predmetne nekretnine u iznosu iz točke I. ovog Zaključka.

 

III.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/15-01/17

URBROJ: 2128-01-02-15-02

Hvar; 15. svibnja 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (oNarodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst), članka 35. a Zakona o otocima («NN», broj: 34/99, 149/99-Uredba, 32/02 i 33/06) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09,7/09, 8/09,1/1 l, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 4. sjednici održanoj 15. svibnja 2015. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa idealnog dijela 39/576 nekretnine označene kao čest. zem. 3914/28 zk. ul. 2483 k.o. Hvar

 

I.

 

Povodom ponude ponuditelja Đuka Bibić ud. Vjekoslava iz Hvara, Petra Kasandrića 9, OIB: 58525551580 od 16. ožujka 2015. godine, Grad Hvar neće se koristiti pravom prvokupa u predmetu ponude za prodaju 39/576 dijela nekretnine označene kao čest. zem. 3914/28, pašnjak površine 2770 m2 zk. ul. 2483 k.o. Hvar, Pakleni otoci, za iznos kupoprodajne cijene od 10.000,00 EUR-a, protuvrijednost u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate.

 

II.

 

Ponuditelj je dostavio fotokopiju Ugovora o kupoprodaji nekretnine, ovjeren od Javnog bilježnika Jadranke Plenković BROJ: OV-1645/14 od 13.05.2014. godine, u kojem je navedena kupoprodajna cijena predmetne nekretnine u iznosu iz točke I. ovog Zaključka.

 

III.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/15-01/16

URBROJ: 2128-01-02-15-02

Hvar, 15. svibnja 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst), članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („NN“, broj: 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13 i 152/14) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 11/13i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj 15. svibnja 2015. godine, donosi

 

 

 

ZAKLJUČAK

o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa 5/12 dijela nekretnine čest. zgr. 539 zk. ul. 211 k. o. Hvar

 

I.

 

Povodom ponude ponuditeljice Katie Zaninović Dawnay rod. Zaninović OIB: 89538029556, iz Hvara, Ulica Kroz Burak 63, zastupana po punomoćnici Darijani Godinović, odvjetnici iz Hvara, od 13. travnja 2015. godine, Grad Hvar neće se koristiti pravom prvokupa u predmetu ponude za prodaju 5/12 dijela nekretnine označene kao čest. zgr. 539, kuća za stanovanje površine 165 m2, zk. ul. 211 k.o. Hvar, u naravi odnosi se na:

–          stan položen u prizemlju istočnog dijela zgrade, sa ulazom istočno od glavnog ulaza u zgradu, ukupne neto korisne površine 55,95 m2, koji se sastoji od kuhinje i blagavaonice, kupaonice i dnevnog boravka, te pripadajuće lođe površine 8,97 m2, što čini ukupnu površinu od 64,92 m2, za iznos kupoprodajne cijene od 250.000,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti prema prodajnom tečaju HNB.

 

II.

 

Po zaključenju ugovora o kupoprodaji u kojem je navedena kupoprodajna cijena predmetne nekretnine u iznosu iz točke I. ovog Zaključka, ponuditelj se obvezuje dostaviti fotokopiju ugovora Gradu Hvaru.

 

III.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/15-01/19

URBROJ: 2128-01-02-15-02

Hvar, 15. svibnja 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), članka 28. u svezi sa člankom 9. Zakona o zaštiti i spašavanju («NN», broj: 174/04, 79/07, 39/09 i 127/10) i članka 10. stavak l. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja («NN», broj: 40/08 i 44/08), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj dana 15. svibnja 2015. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja

Grada Hvara

 

I.

 

U Stožer zaštite i spašavanja Grada Hvara imenuju se:

 

 

 1. Rino Budrović, dipl. ing., gradonačelnik Grada Hvara, načelnik
 2. Ivko Gavranić, načelnik Policijske postaje Hvar, član
 3. Nikola Škare, zapovjednik DVD Hvar, član
 4. mr. sc. Nataša Nazor Jovović, voditeljica Odjela za preventivne i planske poslove Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Split, član
 5. Mladen Mužinić, predstavnik Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Split, član
 6. Ivica Novak, direktor Komunalno Hvar d.o.o., član
 7. Milan Lakoš, prof. voditelj Službe društvenih djelatnosti, član
 8. Drago Carić, dr., predstavnik Doma zdravlja, Ispostava Hvar, član
 9. Antun Matković, zapovjednik Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara, član.

 

II.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Hvara /Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 6/13/.

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 214-01/15-01/04

URBROJ: 2128-01-02-15-02.

Hvar, 15. svibnja 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), članka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju («NN», broj: 174/04, 79/07, 39/09 i 127/10) i članka 19. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja («NN», broj: 40/08 i 44/08), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj dana 15. svibnja 2015. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara

 

I.

 

U Odluci o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 1/09, 6/13), točka IV. mijenja se i glasi:

U Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Hvara imenuju se:

 1. Antun Matković, zapovjednik
 2. Panajoti Gilve, prof., načelnik
 3. mr.sc. Nataša Nazor Jovović, voditeljica Odjela za preventivne i planske poslove Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Split, član
 4. Joško Martinić, član
 5. Maja Budrović, član
 6. Ivan Pejović, član
 7. Drago Carić, dr., član
 8. Pjer Filičević, član
 9. Ivica Novak, član.

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 214-01/15-01/08

URBROJ: 2128-01-02-15-01

Hvar, 15. svibnja 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. stavak 1. točka 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) i članka 32. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj dana 15. svibnja 2015. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Odbora za predlaganje imena ulica i trgova

 

I.

 

Bira se Odbor za predlaganje imena ulica i trgova Gradskog vijeća Grada Hvara u sastavu:

 

 1. Zorka Bibić, prof., predsjednica
 2. Ivan Buzolić, član
 3. Nikša Bibić, član
 4. Mate Bracanović, član
 5. Vesna Barbarić, prof., članica
 6. Lenka Kovačević, članica.

 

II.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru Odbora za predlaganje imena ulica i trgova („Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 6/13).

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/15-01/20

URBROJ: 2128-01-02-15-1

Hvar, 15. svibnja 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. stavak l. točka 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) i članka 36. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj dana 15. svibnja 2015. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Odbora za školstvo, kulturu i šport

 

I.

 

U Odbor za školstvo, kulturu i šport biraju se:

 

 1. Sanja Ćurin, prof., predsjednica
 2. Dino Perić, član
 3. Zoran Sansović, prof., član
 4. Ivo Tudor, bacc. oec., član
 5. Ivana Visković, dipl. učiteljica, članica
 6. Ante Visković, član.

 

II.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru Odbora za školstvo, kulturu i šport («Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 7/13).

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/15-01/21

URBROJ: 2128-01-02-15-01

Hvar, 15. svibnja 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. stavak l. točka 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) i članka 35. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj dana 15. svibnja 2015. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Odbora za uređenje i poboljšanje kopnenog i pomorskog prometa na području Grada Hvara

 

I.

 

U Odbor za uređenje i poboljšanje kopnenog i pomorskog prometa na području Grada Hvara biraju se:

 

 1. Teo Jeličić, predsjednik
 2. Mate Jeličić, član
 3. Antun Plenković, član
 4. Jurko Petrić, član
 5. Aleksa Filičević, član
 6. Filko Hraste, član
 7. Nikola Škare, član.

 

II.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru Odbora za uredenje i poboljšanje kopnenog i pomorskog prometa na području Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 7/13).

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/15-01/22

URBROJ: 2128-01-02-15-01

Hvar, 15. svibnja 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11- pročišćeni tekst, 6/13,11/13 i 8/14) i članka 38. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10 i 2/11­pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj dana 15. svibnja 2015. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina

 

I.

 

Bira se Povjerenstvo za procjenu vrijednosti nekretnina Gradskog vijeća Grada Hvara u sastavu:

 

 1. Margita Visković, predsjednica
 2. Vilma Plazonja, članica
 3. Nikola Petrić, član
 4. Ivan Pavičić, član
 5. Marija Marković, članica.

 

II.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru Povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina («Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 6/13).

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/15-01/23

URBROJ: 2128-01-02-15-1

Hvar, 15. svibnja 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) i članka 37. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11­pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj dana 15. svibnja 2015. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja

 

I.

 

Bira se Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Gradskog vijeća Grada Hvara u sastavu:

 

 1. Sanja Ćurin, prof., predsjednica
 2. Antun Plenković, član
 3. Dražen Bonković, član
 4. Matko Lušić, član
 5. Joško Martinić, član.

 

II.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru Komisije za dodjelu javnih priznanja («Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 6/13) .

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/15-01/24

URBROJ: 2128-01-02-15-1

Hvar, 15. svibnja 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13,11/13 i 8/14) i članka 25. stavak 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača («Narodne novine», broj: 41/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj dana 15. svibnja 2015. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o osnivanju Povjerenstva za zaštitu potrošača

 

I.

 

Osniva se Povjerenstvo za zaštitu potrošača u sastavu:

 

 1. Karla Karković, predsjednica
 2. Ivan Pavičić, član
 3. Dora Domančić, član
 4. Mandica Huljić, član
 5. Predstavnik Udruge potrošača Grada Hvara (ako djeluje na lokalnom području) .

 

II.

 

Povjerenstvo za zaštitu potrošača je savjetodavno tijelo Gradonačelnika koje daje mišljenje na pružanje javnih usluga (javna vodoopskrba, javna odvodnja, prikupljanje komunalnog otpada i dr.), čiji je djelokrug rada određen Zakonom o zaštiti potrošača.

 

III.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o osnivanju Povjerenstva za zaštitu potrošača Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 3/14)

 

IV.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/15-01/25

URBROJ: 2128-01-02-15-01

Hvar, 15. svibnja 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. stavak 1. točka 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj dana 15. svibnja 2015. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Povjerenstva za praćenje i poboljšanje zdravstvene zaštite na području Grada Hvara

 

I.

 

U Povjerenstvo za praćenje i poboljšanje zdravstvene zaštite na području Grada Hvara biraju se:

 

 1. Aleksandra Borčić, predsjednica
 2. Maja Budrović, članica
 3. Drago Carić, dr. med., član
 4. Jurica Miličić, mag. iur., član
 5. Rina Ivandić, članica
 6. Ozren Đerek dr. med., član
 7. Darija Miličić, članica.

 

II.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru Povjerenstva za praćenje i poboljšanje zdravstvene zaštite na području Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 7/13).

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/15-01/26

URBROJ: 2128-01-02-15-01

Hvar, 15. svibnja 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst) i članka 5. stavak 2. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12 ), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj dana 15. svibnja 2015. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Povjerenstva za provedbu postupka natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora

 

I.

 

U Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora biraju se:

 

 1. Mandica Huljić, predsjednica
 2. Mate Bracanović, član
 3. Fabijan Vučetić, član
 4. Matea Dulčić, članica
 5. Marija Mlinac, članica.

 

II.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru Povjerenstva za provedbu postupka natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 6/13).

 

 

 

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/15-01/27

URBROJ: 2128-01-02-15-01

Hvar, 15. svibnja 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), članka 39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj dana 15. svibnja 2015. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Odbora za ravnopravnost spolova

 

I.

 

Bira se Odbor za ravnopravnost spolova Gradskog vijeća Grada Hvara u sastavu:

 

 1. Marija Mlinac, predsjednica
 2. Prošperina Jeličić, članica
 3. Karla Karković, članica
 4. Matea Dulčić, članica
 5. Fabijan Bronzović, član
 6. Tomo Bratanić, član
 7. Juraj Ćurin, član.

 

II.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru Odbora za ravnopravnost spolova („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 6/13).

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/15-01/28

URBROJ: 2128-01-02-15-01

Hvar, 15. svibnja 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju članka 25. stavak I. točka 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) i članka 40. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj dana 15. svibnja 2015. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Odbora za protokol

 

I.

 

U Odbor za protokol biraju se:

 

 1. Zorka Bibić, prof., predsjednica
 2. Zoran Vajagić, dr. stom.,član
 3. Alessandra Tudor, dipl. oec., članica.

 

II.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru Odbora za protokol («Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 7/13 ).

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/15-01/29

URBROJ: 2128-01-02-15/01

Hvar, 15. svibnja 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 8., 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08 i 61/11), članka 5. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 12/10 i 3/15) i članka 35. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 11/l, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), a sukladno Proračunu Grada Hvara, Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

PLAN

PRIJAMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA HVARA

 

Članak 1.

 

Ovim Planom prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara (u daljnjem tekstu: Plan ), utvrđuje se prijam službenika i vježbenika za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (stručno osposobljavanje za rad) u Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara tijekom 2015. godine.

 

Članak 2.

 

Plan sadrži:

–        stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Službama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara,

–        potreban broj službenika na neodređeno vrijeme,

–        potreban broj vježbenika na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (stručno osposobljavanje za rad).

 

Članak 3.

 

Na temelju ovog Plana, slobodna radna mjesta popunjavati će se putem javnog natječaja. Radna mjesta koja se popunjavaju na određeno vrijeme, popunjavati će se putem oglasa koji se objavljuje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Radna mjesta popunjavati će se sukladno proračunskim sredstvima, ovom Planu i Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara.

 

Članak 4.

 

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Službama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, potreban broj službenika na neodređeno vrijeme, utvrđuje se u tabeli koja je sastavni dio Plana.

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta iz stavka 1. ovog članka obuhvaća prikaz ukupnog broja zaposlenih službenika u Službama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, a planira se potreban broj službenika i vježbenika na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (stručno osposobljavanje za rad).

 

Članak 5.

 

Tijekom 2015. planira se primiti u službu 4 nova službenika, te 5 vježbenika na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (stručno osposobljavanje za rad).

 

JEDINSTVENI UPR.AVNI ODJEL GRADA HVARA

Red. br.

SLUŽBE

stvarno stanje popunjenosti

radnih mjesta po službama

Plan zapošljavanja za 2015. godinu

1.

Pročelnik

0

1 pročelnik

2.

Služba tajništva Grada

3

1 vježbenik na stručnom osposobljavanju

3.

Služba za proračun i financije

4

1 vježbenik na stručnom osposobljavanju

4.

Služba za društvene djelatnosti

1

1 vježbenik na stručnom osposobljavanju

5.

Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom Grada

3

1 vježbenik na stručnom osposobljavanju

6.

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

9

3 službenika

1 vježbenik na stručnom osposobljavanju

UKUPNO:

20

9

 

 

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 020-01/15-01/16

URBROJ: 2128-01-01/1-15-01

Hvar, 06. svibnja 2015.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014. godinu

 

I.    ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA I OBALNOG POJASA

– Sredstva za izvršenje radova

Planirano: 2.187.000,00 kn

Izvršeno: 2.083.053,72 kn

– Sredstva za nabavu opreme

Planirano: 1.200.000,00 kn

Izvršeno: 1.196.273,00 kn

 

Ukupno planirano: 3.387.000,00 kn

Ukupno Izvršeno: 3.279.326,72 kn

 

SREDSTVA ZA IZVRŠENJE RADOVA

– Čišćenje javnih površina

 1. Pometanje i čišćenje grada (I.-XII. ‘14.)

………………………………………………………… 825.429,97

 1. Usluge uređenja javnih površina…………… 377.145,00
 2. Uklanjanje reklama…………………………………. 9.042,50
 3. Veterinarske usluge – Ulov i zbrinjavanje pasa i mačaka                6.630,00
 4. Komunalne usluge – Odvoz otpada

iz Šumice………………………………………………. 4.687,50

 1. Dezinsekcija palmi……………………………….. 45.000,00
 2. Komunalne usluge – Nadzor nad

deratizacijom ………………………………………… 6.250,00

– Čišćenje obalnog pojasa

 1. Čišćenje obale i obalnog pojasa

(IV.-X. ’14.)………………………………………. 364.125,80

 1. Čišćenje Paklenih otoka (IV.-X.’14.)…….. 374.742,95

UKUPNO………………………………………. 2.083.053,72

 

SREDSTVA ZA NABAVU OPREME

 

 1. Sufinanciranje el. čistilice za pometanje javnih površina 100.000,00 kn
 2. Sufinanciranje nabavke kontejnera……. 194.460,80 kn
 3. Prijenos Komunalnom Hvar za nabavu specijalnog vozila             458.200,00 kn
 4. Prijenos Komunalnom Hvar za kupnju kontejnera 285.142,20 kn
 5. Prijenos Komunalnom Hvar za kupnju kontejnera (dozn. Fonda)  36.600,00 kn
 6. Prijenos Komunalnom Hvar za modul za pranje grada 121.870,00 kn

UKUPNO…………………………………. 1.196.273,00 kn

 

 

II. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

 

– Sredstva za izvršenje radova – materijal

Planirano: 101.500,00 kn

Izvršeno: 73.236,08 kn

– Sredstva za izvršenje radova – rad-usluga

Planirano: 730.000,00 kn

Izvršeno: 643.692,75 kn

 

Ukupno planirano: 831.500,00 kn

Ukupno Izvršeno: 716.928,83 kn

 

SREDSTVA ZA IZVRŠENJE RADOVA – MATERIJAL

 1. Novogodišnja jelka – Liesna………………… 3.000,00 kn
 2. Daske za popravak štekata K. luka……….. 6.562,50 kn
 3. Sadnice za zelene površine / parkove….. 26.855,00 kn
 4. Materijal za novogodišnje ukrašavanje….. 9.955,14 kn
 5. Pepeljare za javne površine…………………. 6.157,19 kn
 6. Obavjesne table za javne površine………… 3.900,00 kn
 7. Kućni brojevi – Format M…………………… 2.406,25 kn
 8. Naljepnica za “Zeleni otok”…………………. 7.125,00 kn
 9. Obavjesne turističke table……………………. 5.175,00 kn
 10. Daske za popravak klupa na javnim površinama 2.100,00 kn

UKUPNO……………………………………… 73.236,08 kn

 

SREDSTVA ZA IZVRŠENJE RADOVA –

RAD-USLUGA

 1. Održavanje zelenih površina / parkova

(I.-XII. ’14.)………………………………….. 574.606,25 kn

 1. Uređenje stubišta iza groblja……………… 24.778,25 kn
 2. Popravak štekata u Križnoj luci………….. 24.500,00 kn
 3. Postava i uređenje klupa i koševa…………. 5.656,25 kn
 4. Fugiranje i popravci pločnika…………….. 14.152,00 kn

UKUPNO …………………………………… 643.692,75 kn

 

III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

 

– Sredstva za izvršenje radova – materijal

Planirano: 100.000,00 kn

Izvršeno: 93.747,10 kn

– Sredstva za izvršenje radova – rad-usluga

Planirano: 450.000,00 kn

Izvršeno: 350.309,66 kn

 

Ukupno planirano: 550.000,00 kn

Ukupno Izvršeno: 444.056,76 kn

 

SREDSTVA ZA IZVRŠENJE RADOVA –

MATERIJAL

 1. Cement i arm. mreža – poljski put,

uvala Perdikovina………………………………. 7.016,10 kn

 1. Agregat i tampon – poljski put,

uvala Perdikovina………………………………. 4.360,00 kn

 1. Prometni znakovi…………………………….. 34.282,50 kn
 2. Cement – poljski put, vrh Sv. Nikole…… 17.986,00 kn
 3. Cement i arm. mreža – poljski put,

uvala Kalober………………………………….. 18.227,50 kn

 1. Agregat – poljski put, uvala Kalober……. 11.875,00 kn

UKUPNO …………………………………….. 93.747,10 kn

 

SREDSTVA ZA IZVRŠENJE RADOVA –

RAD-USLUGA

 1. Horizontalna signalizacija- VPS inž……. 81.246,50 kn
 2. Saniranje rupa na cestama – Komunalno… 1.875,00 kn
 3. Uklanjanje vodenih nanosa sa cesta – Komunalno 2.100,00 kn

 

 1. Postava prometnih znakova – Komunalno

……………………………………………………….. 2.663,75 kn

 1. Održavanje nerazvrstanih cesta

– Borova……………………………………….. 262.424,41 kn

UKUPNO …………………………………… 350.309,66 kn

 

IV. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

 

– Sredstva za izvršenje radova – materijal za održavanje i dva djelatnika

Planirano: 445.000,00 kn

Izvršeno: 434.345,72 kn

– Sredstva za izvršenje radova – utrošak el. energije za javnu rasvjetu

Planirano: 435.000,00 kn

Izvršeno: 433.451,52 kn

 

Ukupno planirano: 880.000,00 kn

Ukupno Izvršeno: 867.797,24 kn

 

SREDSTVA ZA IZVRŠENJE RADOVA – MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE I DVA DJELATNIKA

– Materijal i dijelovi za održavanje JR

 1. Stezaljke, spojke i drugi potrošni materijal

– For Stifa ………………………………………… 9.840,95 kn

 1. Dijelovi za svečanu Novogodišnju

rasvjetu ………………………………………….. 34.218,75 kn

 1. Materijal po m. Antoana …………………….. 2.029,80 kn
 2. El. ormarići za štandove na J.P. …………… 1.012,50 kn

 

– Usluge održavanja JR

 1. Održavanje javne rasvjete

(I.-XII. ’14.)………………………………….. 387.243,72 kn

UKUPNO …………………………………… 434.345,72 kn

 

SREDSTVA ZA IZVRŠENJE RADOVA

– UTROŠAK EL. ENERGIJE ZA JAVNU   

  RASVJETU

1. . Utrošak el. energije za javnu rasvjetu… 433.451,52 kn

….. UKUPNO …………………………………… 433.451,52 kn

 

V. ODRŽAVANJE GROBLJA

 

Planirano: 50.000,00 kn

Izvršeno: 0,00 kn

 

 

 

REKAPITULACIJA

 

 

Planirano

Izvršeno

I. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA I OBALNOGPOJASA

3,387.000,00

3.279.326,72

II. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

831.500,00

716.928,83

III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

550.000,00

444.056,76

IV. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

880.000,00

867.797,24

V. ODRŽAVANJE GROBLJA

50.000,00

0,00

  UKUPNO:

5.698.500,00

5.308.109,55

 

 

Voditelj Službe za komunalne djelatnosti,

prostorno uredenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša:

Doro Abdulmar dipl. ing. građ., v.r.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 363-01/13-01/89

Urbroj: 2128/01-01/1-15-09

Hvar, 31.3.2015.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014. godinu

 

I IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

 

Planirano: 900.000,00 kn

Izvršeno: 798.593,44 kn

 

 1. Izgradnja “zelenih otoka” na raznim lokacijama

……………………………………………………. 256.972,19 kn

 1. Postava pocinčane ogade na javnim površinama

……………………………………………………… 61.000,00 kn

 1. Izgradnja ogradnog zida kod sv. Marka

i izgradnja zida kod “Stare smrče”………. 50.000,00 kn

 1. Izgradnja/rekonstrukcija kamenog pločnika na Rivi

(područje ispred Splitske banke)………. 194.191,25 kn

 1. Izgradnja stubišta (Križna luka – kod Stambene 1, Križna luka – izmedu ulica Janka Zazjala i Martina Vučetića, Križni rat – Ulica Ambroza Bodlovića)

……………………………………………………. 236.430,00 kn

                                                             798.593,44 kn

 

II   IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA I OTKUP ZEMLJIŠTA

– Izgradnja nerazvrstanih cesta:

Planirano: 1.472.000,00 kn

Izvršeno: 1.066.156,03 kn

– Otkup zemljišta:

Planirano: 100.000,00 kn

Izvršeno: 0,00 kn

 

Ukupno planirano: 1.572.000,00 kn

Ukupno Izvršeno: 1.066.156,03 kn

 

 1. Zemljani radovi i izgradnja potpornog zida na cesti Os 3 – Ograde (Ulica Marina Gazarovića)

……………………………………………………. 272.347,12 kn

 1. Asfaltiranje cesta na raznim lokacijama (Ulica Milana Kukurina, Šetalište A.T. Petrića; Ulica braće Buzolić, razne manje lokacije)           184.070,88 kn
 2. Proširenje ceste i izgradnja nogostupa u Ulici braće Buzolić          109.884,13 kn
 3. Rekonstrukcija puta Dubovica – Sv. Nedjelja, zemljani radovi       54.750,00 kn
 4. Izgradnja poljskog puta Spile s potpornim zidovima i drenažnim sustavom  260.103,90 kn
 5. Izrada projekta Ulice Ivana Buzolića…… 22.500,00 kn
 6. Izrada izvedbenog projekta prometnice

Ograde ………………………………………….. 75.000,00 kn

 

 

 1. Izrada glavnog projekta prometnice

Pais……………………………………………….. 50.000,00 kn

 1. Izrada projekta za ceste istočno od groblja – idejni projekt              37.500,00 kn

                                                          1.066.156,03 kn

 

III IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

 

Planirano: 620.000,00 kn

Izvršeno: 604.388,35 kn

 

 1. Radovi iskopa, postavljanja kabela, traka uzemljenja i izrada temelja za javnu rasvjetu na raznim

lokacijama…………………………………….. 317.845,00 kn

 1. Dobava i postava rasvjemih tijela (stupovi, svjetiljke i žarulje) na raznim lokacijama na području Grada Hvara          169.322,10 kn
 2. Rasvjetna tijela – ferali tipa Hvar………… 30.250,00 kn
 3. Izrada i postava kamenih lampi………….. 58.500,00 kn
 4. Izrada temelja za kandelabere

(Komunalno Hvar)…………………………….. 3.471,25 kn

 1. Lampe za javnu rasvjetu……………………. 25.000,00 kn

                                                             604.388,35 kn

 

IV IZGRADNJA GROBLJA

Planirano: 150.000,00 kn

Izvršeno: 0,00 kn

 

V   IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

 

Planirano: 170.000,00 kn

Izvršeno: 165.438,06 kn

 

 1. Kapitalna pomoć Hvarskom vodovodu za izgradnju vodovodne mreže Zaraće             137.938,06 kn
 2. Prijenos za vodovod Grablje……………… 27.500,00 kn

                                                             165.438,06 kn

 

VI IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU OTPADNIH I OBORINSKIH VODA

Planirano: 785.000,00 kn

Izvršeno: 445.082,70 kn

 

 1. Izgradnja oborinskog sustava odvodnje od Ograda do mora – 1. faza            140.000,00 kn
 2. Rekonstrukcija, izmještanje, sanacija fekalne odvodnje na raznim lokacijama (Ulica Vicka Butorovića, Ulica Lucije Rudan, Ulica Jurja Matijevića, rekonstrukcija septičkih jama na

Rivi)………………………………………………. 81.932,70 kn

 1. Izrada idejnog projekta odvodnje za naselje

Brusje…………………………………………….. 40.000,00 kn

 1. Izrada idejnog projekta odvodnje za naselje Sv. Nedjelja               64.500,00 kn
 2. Izmjene i dopune glavnog projekta izgradnje uređaja za pročišćivanje i podmorskog ispusta fekalne odvodnje u Gradu Hvaru 67.500,00 kn
 3. Linearna sanacija cjevovoda

DN 250mm…………………………………….. 51.150,00 kn

                                                             445.082,70 kn


 

REKAPITULACIJA

 

 

Planirano

Izvršeno

I IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

900.000,00

798.593,44

IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA I

1.572.000,00

1.066.156,03

OTKUP ZEMLJIŠTA
III IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

620.000,00

604.388,35

IV IZGRADNJA GROBLJA

150.000,00

0,00

V IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA

170.000,00

165.438,06

OPSKRBU PITKOM VODOM
IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA
VI ODVODNJU OTPADNIH I OBORINSKIH

785.000,00

445.082,70

VODA
  UKUPNO:

4.197.000,00

3.079.658,58

 

Voditelj Službe za komunalne djelatnosti,

prostorno uredenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša:

Doro Abdulmar dipl. ing. građ., v.r.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 363-01/13-01/90

Urbroj: 2128/01-01/1-15-09

Hvar, 31.3.2015.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

IZVJEŠĆE

O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA HVARA za 2014. godinu

ožujak, 2015.

SADRŽAJ :

 

 1. 1.     UVOD
 2. 2.     OBVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
 3. 3.     DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA GRADA HVARA
 4. 4.     PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA HVARA
 5. 5.     ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU GRADA HVARA , UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA
 6. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA TE OSTVARIVANJU CILJEVA NA PODRUČJU GRADA HVARA
 7. 7.     PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA GOSPODARENJE OTPADOM TE STATUS SANACIJE NEUSKLAĐENIH ODLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPADOM
 8. 8.     PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM UKLANJANJU
 9. 9.     MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA,
 10. 10.  OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA,
 11. 11.  MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA, TE MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA I PLASTIKE TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA,
 12. 12.  POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA, ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM,
 13. 13.  ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA
 14. 14.  ZAKLJUČAK

 

 1. 1.        UVOD

Grad Hvar smješten je u zaljevu na jugozapadnom kraju otoka Hvara. Obuhvaća ukupno 7586 ha (75,86 km2) i 6 naselja. Okrenut je prema jugu, za razliku od susjednih grada Starog Grada i općine Jelsa, koji su okrenuti prema zapadu, odnosno sjeveru. Južno od gradske luke nalaze se Pakleni otoci.

Prema Strategiji prostornog razvoja Republike Hrvatske, otok Hvar pripada velikim otocima, nositeljima razvitka, sa posebno naglašenim kvalitetama za  razvoj turizma.

Tablica 1. Površina te broj stanovnika, kućanstava i gustoća naseljenosti na području Grada Hvara prema popisu iz 2011. godine

Naselja

Površina (km2)

Broj stanovnika

Broj kućanstava

Gustoća naseljenosti (st/km2)

GRAD HVAR

75,86

4251

1553

56,03

Izvor: DZS

 

Prema popisu stanovništva 2011. godine u naseljima grada Hvara nalazilo se 4251 stanovnika, prosječne gustoće naseljenosti od 56,03 st/km2.

Područje grada Hvara obuhvaća 6 naselja: Brusje, Hvar, Milna, Velom Grablje,  Sv. Nedjelja i Zaraće. Staro naselje Malo Grablje nema stalnih stanovnika, a u Velom Grablju je  2011. živjelo 7 stanovnika. Izmjenama i dopunama Zakona o područjima županija, gradova i općina (NN 86/06) određeno je naselje Jagodna, koje je do tada bilo dio naselja Sv. Nedjelja.

Na području grada Hvara za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja miješanog komunalnog i glomaznog otpada osnovana je tvrtka Komunalno Hvar d.o.o. Sakupljeni otpad se odvozi na službeno odlagalište Stanišće na području grada Hvara.

Gradsko vijeće Grada Hvara je na 19. sjednici održanoj 19. rujna 2014. godine donijelo Plan gospodarenja otpadom Grada Hvara za razdoblje od 2014.-20120. godine., a odluka o donošenju  objavljna je u Službenog glasniku Grada Hvara br 7/14, iz rujna 2014. godine.

Na  nacrta plan gospodarenja otpadom Grada Hvara ishođena je prethodna suglasnost Upravnog odjela za graditeljstvo, komunalne poslove , infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-Dalmatinske županije  od 02.rujan 2014. godine.

Stavkom 1. članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13) propisano je da jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu.

Člankom 174. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13) propisano je da postojeći županijski, gradski i općinski planovi gospodarenja otpadom koji su doneseni na temelju Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 178/04., 111/06., 60/08. i 87/09.) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, ostaju na snazi do isteka roka na koji su doneseni u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona i Plana.

 

 1. 2.        OBVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

 

Jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati:

 

 • javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog komunalnog otpada,
 • odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada,
 • sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan ovom Zakonu te uklanjanje tako odbačenog otpada,
 • provedbu Plana,
 • donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba,
 • provođenje edukativno  -informativnih aktivnosti na svom području,
 • mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada.

 

Više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje jedne ili više obveza, te je dužna sudjelovati u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada, te osigurati provedbu obveze na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom osiguravajući pri tom javnost rada.

 

 1. 3.        DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA GRADA HVARA

 

U Prostornom planu Grada Hvara ( Službeni glasnik Grada Hvara br 02/07) , u čl. 92. navodi se slijedeće :

Na postojećem odlagalištu komunalnog otpada Stanišće  koje se nalazi  uz cestu prema Brusju  ograničene su mogućnosti daljnjeg odlaganja, a uvjeti su neprihvatljivi.

Planira se sanacija postojećeg odlagališta u granicama određenim ovim planom.  Do izgradnje Županijskog centra za zbrinjavanje otpada, odlaganje otpada će se obavljati na postojećem odlagalištu komunalnog otpada Stanišće uz provođenje mjera sanacije. Na odlagalištu Stanišće predviđa se i postavljanje reciklažnog dvorišta uz mogućnost baliranja odvojeno prikupljenih komponenata otpada. Ovo odlagalište ostaje u funkciji dok se ne izgradi Županijski centar za gospodarenje otpadom, te pretovarna stanica na području Starog Grada.

Po zatvaranju i završetku sanacije prostor odlagališta će se privesti novoj namjeni.

 

 1. 4.        PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA HVARA

 

Plan gospodarenja otpadom Grada Hvara za razdoblje od 2014.-20120. godine, objavljen  je u Službenog glasniku Grada Hvara br 7/14, iz rujna 2014. godine.

Na  Nacrt plana gospodarenja otpadom Grada Hvara za razdoblje 2014.-2020. godine od  Upravnog odjela za graditeljstvo, komunalne poslove , infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-Dalmatinske županije dobivena je Prethodna suglasnost , Klasa: 351-02/14-01/84, Ur.Br: 218171-10-14-2   od 02.rujan 2014. godine.

Sukladno postojećim zakonskim propisima, a ponajviše Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), Grad Hvar donio je  Plan gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu  Plan) čijom provedbom, a s ciljem očuvanja ljudskog zdravlja te smanjenja utjecaja na okoliš, će se nastojati ostvariti sljedeće:

 • uspostaviti sustav cjelovitog gospodarenja otpadom u skladu sa Planom gospodarenja otpadom RH i Planom gospodarenja otpadom Splitsko-dalmatinske županije;
 • povećati udio odvojeno prikupljanog otpada;
 • recikliranje i ponovna oporaba otpada;
 • prethodna obrada otpada prije konačnog odlaganja;
 • smanjenje udjela biorazgradivog otpada u komunalnom otpadu;
 • izdvajanje goriva iz otpada;
 • smanjenje količina otpada koje se odlažu na odlagalištima;
 • smanjivanje štetnih utjecaja otpada na okoliš;
 • sanacija „divljih“ odlagališta;
 • samoodrživo financiranje sustava gospodarenja komunalnim otpadom.

 

U skladu s člankom 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) Grad Hvar je izradio Plan koji sadrži:

 • Ø Analizu te ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području jedinice lokalne samouprave;
 • Ø Podatke o vrstama i količinama:
 • Proizvedenog otpada,
 • Odvojeno sakupljenog otpada,
 • Odlaganju komunalnog i biorazgradivog otpada te
 • Ostvarivanju ciljeva;
  • Ø Podatke o:
  • Postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom,
  • Statusu sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom;
   • Ø Podatke o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju;
   • Ø Mjere potrebne za ostvarivanje ciljeva smanjivanja i sprječavanja otpada, uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada;
   • Ø Opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada;
   • Ø Mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada;
   • Ø Mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada;
   • Ø Popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana;
   • Ø Organizacijske aspekte, izvore i visinu financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom;
   • Ø Rokove i nositelje izvršenja Plana.

 

Ciljevi i mjere :

 

Da bi se postiglo smanjivanje odloženog otpada te na taj način smanjio pritisak na sastavnice okoliša, Strategija određuje koncept gospodarenja otpadom:

 • izbjegavanje nastanka otpada, što rezultira maksimalnim smanjivanjem količine i opasnih svojstava neizbježnog otpada na mjestu nastanka, tako da u sljedeće faze gospodarenja otpadom odlazi manje ukupnog, a osobito neškodljivog otpada,
 • vrednovanje – oporaba neizbježnog otpada ima zadaću iskoristiti materijalna i energetska svojstva otpada za proizvodnju sekundarnih sirovina i energije u granicama tehničkih mogućnosti te ekoloških i ekonomskih dobrobiti; ova faza započinje odvojenim skupljanjem korisnih i opasnih komponenti otpada i njihovim prijevozom do mjesta iskorištavanja,
 • odlaganje (zbrinjavanje) ostatnog otpada na uređena, kontrolirana odlagališta (sanirana postojeća ili nova), kao najniže rangiranoga u hijerarhiji otpada; uključene su sanacije odlagališta i drugih starih opterećenja.

 


 

 

 


Tablica 7. Koncept cjelovitog sustava gospodarenja otpadom

 

Izbjegavanje

 

Neizbjegnuti otpad

 

Vrednovanje otpada

 

– materijalna reciklaža i ponovna   uporaba

– biološka reciklaža i ponovna uporaba

– energetska reciklaža i ponovna uporaba

 

Kontrolirana odlagališta

 

– manji proizvodni otpad

– proizvod s manje otpada

– uporaba primjerenije ambalaže

 

Prevencija stvaranja otpada najvažnija je karika u pravilnom gospodarenju otpadom. Sprečavanjem nastanka otpada, smanjuje se količina nastalog otpada. Uvođenjem sustava naplate odvoza otpada iz kućanstava i poslovnih subjekata, po količini nastalog otpada, najviše bi se postiglo u sprečavanju nastanka otpada. Ovakav sustav naplate bio bi poticajan za stanovništvo, rezultat bi bio izbjegavanje stvaranja otpada.

Vrednovanje-iskorištavanje pojedinih vrsta otpada bitna je pretpostavka uspješnog djelovanja cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Odvojeno skupljanje pojedinih vrsta otpada preduvjet je za materijalno, biološko ili energetsko iskorištavanje otpadnih materijala.

Temeljni cilj svakog sustava održivog gospodarenja otpadom jest smanjivanje ili sprječavanje nastanka otpada. Uspostava sustava održivog gospodarenja otpadom na nekom području je dugotrajan proces kojem dužnu pažnju trebaju posvetiti svi stanovnici tog područja zajedno sa svojim izabranim predstavnicima. Potrebno je provoditi određene opće mjere koje čine okosnicu samog sustava kao što su:

 • odvojeno sakupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada;
 • odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) otpada;
 • provođenje izobrazno – informativne aktivnosti na svom području;
 • provedba akcija prikupljanja otpada.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) nalaže odvojeno sakupljanje otpada čija se vrijedna svojstva (materijalna i energetska) mogu iskoristiti. Razvrstavanjem i odvojenim sakupljanjem otpada na mjestu nastanka omogućuje se njegova ponovna uporaba, recikliranje ili oporaba otpada u energetske svrhe, uz smanjenje količina ostatnog otpada koji se mora zbrinuti na odlagalište otpada.

Kako bi se osiguralo da građani aktivno počnu primjenjivati načela smanjenja proizvodnje otpada u svakodnevnom životu i koristiti infrastrukturu za odvojeno odlaganje otpada JLS dužna je o svom trošku, na odgovarajući način osigurati godišnje provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom na svojem području, a osobito javne tribine, informativne publikacije o gospodarenju otpadom i objavu putem javnih medija.

Edukaciju je potrebno provoditi prema ciljnim skupinama: za djecu predškolske i školske dobi, za mlade, odraslo stanovništvo, poduzetnike i obrtnike te državnu administraciju.

Izvješće o provedbi gore navedenih aktivnosti sastavni je dio godišnjeg izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom JLS.

Jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje Izvješće o provedbi Plana jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu.

 

 1. 5.        ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU GRADA HVARA , UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA

 

Otpad koji nastaje na području grada Hvara i njegovih naselja svrstava se u sljedeće djelatnosti (temeljem Uredbe o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada NN 50/05, 39/09)

Tablica: Djelatnosti iz kojih nastaje otpad na području Grada Hvara

Šifra djelatnosti

Naziv djelatnosti

02 00 00 Otpad iz poljodjelstva, vrtlarstva, proizvodnje vodenih kultura, šumarstva, lovstva i ribarstva, pripremanja i prerade hrane
08 00 00 Otpad od proizvodnje, formulacije, dobave i uporabe (PFDU) premaza (boje, lakovi i staklasti emajli), ljepila, sredstva za brtvljenje i tiskarskih boja
13 00 00 Otpadna ulja i otpad od tekućih goriva (osim jestivog ulja i otpada iz poglavlja 05, 12 i 19)
15 00 00 Otpadna ambalaža; apsorbensi, materijali za brisanje i upijanje, filtarski materijali i zaštitna odjeća koja nije specificirana na drugi način

 

 

16 00 00 Otpad koji nije drugdje specificiran u katalogu
17 00 00 Građevinski otpad i otpad od rušenja objekata (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih lokacija)
18 00 00 Otpad koji nastaje kod zaštite zdravlja ljudi i životinja i/ili srodnih istraživanja (isključujući otpad iz kuhinja i restorana koji ne potječe iz neposredne zdravstvene zaštite)
19 00 00 Otpad iz uređaja za postupanje s otpadom, uređaja za pročišćavanje gradskih otpadnih voda i pripremu pitke vode i vode za industrijsku uporabu
20 00 00 Komunalni otpad (otpad iz kućanstava i slični otpad iz obrta, industrije i ustanova) uključujući odvojeno skupljene sastojke

 

Skupljanje, prijevoz i zbrinjavanje komunalnog otpada

 

Na području grada Hvara za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja miješanog komunalnog i glomaznog otpada osnovana je tvrtka Komunalno Hvar d.o.o. Sakupljeni otpad se odvozi na službeno odlagalište Stanišće na području grada Hvara.

Na području grada Hvara miješani komunalni otpad se prikuplja putem 125 kontejnera kapaciteta 1100 l   i 384 kontejnera kapaciteta 120 l. Kontejneri su u vlasništvu grada Hvara te su raspoređeni po svim naseljima grada Hvara.

Dinamika odvoza miješanog komunalnog otpada van sezone je svakodnevno (u centru grada dva puta dnevno ) odnosno više puta dnevno u sezoni. Iako učestalo pražnjenje i odvoz miješanog otpada iz centra grada, posebno na Obali Riva u  turističkoj sezoni, ipak nije dostatno i potrebno ga je još dodatno pojačati.

Sakupljanje se obavlja sa šest vozila za prijevoz komunalnog otpada.

Za sakupljanje i odvoz glomaznog otpada koristi se kiper otvorenog tipa kapaciteta 2 t. Glomazni otpad odvozi se po pozivu. Uslugu sakupljanja i odvoza glomaznog otpada tvrtka Komunalno Hvar d.o.o. naplaćuje kroz fiksne troškove.

Cijenu za usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada grada Hvara naplaćuje svojim građanima, a obračunava se prema volumenu.

Dvije kategorije su za obračun:

fiksni dio – 12,00 kn + PDV – nepromjenjiv je i naplaćuje se jednom mjesečno,

varijabilni dio – 0,29 kn/l + PDV – korisnike se zadužuje u litrama otpada.

Vanjski obveznici (oni koji povremeno borave u naseljima grada Hvara) plaćaju prema gore navedenim cijenama.

 

Na području grada Hvar postavljeni su na zelenim otocima  kontejneri za prihvat ostalog otpada kao što su :

– kontejneri za papir ( plavi)  kapaciteta 240 l 4 komada i kapaciteta 1100 l , 17 kom. Po uredima, bankama i stambenim zgradama postavljene su kutije za papir. Svakodnevno se prikuplja  kartonska ambalaža iz trgovina, hotela i sl.

– kontejneri za plastiku i metal ( žuti)  kapaciteta 240 l , 4 komada i kapaciteta 1100 l , 17 kom.

Nepovratna plastična ambalaža iz kućanstva skuplja se jedanput mjesečno, dok se kontejneri za plastiku i metal prazne jedanput tjedno.

– kontejneri za staklo ( zeleni) kapaciteta 240 l 4 komada i kapaciteta 1100 l , 17 kom.

 

Procjena količina komunalnog otpada

Prema podacima iz tvrtke Komunalno Hvar d.o.o. količina sakupljenog miješanog komunalnog i glomaznog otpada za  2014. godinu prikazana je u tablici :

 

Količine sakupljenog komunalnog otpada u 2014. godini

 

GODINA

MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD (t)

GLOMAZNI OTPAD

(t)

2014.

4883,15

496,29

 

Uz podatke o količini evidentiranog otpada, potrebno je poznavanje postojećeg stanja o:

 

a)   ukupnom broju stanovnika,

b)   broju stanovnika obuhvaćenih organiziranim odvozom otpada.

 

Organizirani odvoz otpada obuhvaća 100 % stanovništva.

Prema Planu gospodarenja otpadom SDŽ , prosječna specifična količina komunalnog otpada je 0,8 kg/stan/dan.

Prema podacima iz tvrtke Komunalno Hvar d.o.o. procjenjuje se da mjesečna količina miješanog komunalnog otpada u 2014. godini iznosi 243,05 t.

Specifična količina komunalnog otpada, po stalnom stanovniku obuhvaćenom organiziranim odvozom, za 2014.godinu, iznosila je:

Spec. Količina (kg/stan/dan)= 2769,00 x 1000 / (4262 x 365) = 1,18 kg/stan/dan

Broj turističkih noćenja za 2014 godinu, prema podacima iz Turističke zajednice grada Hvara, iznosi 567 229. Prema razlici u količini miješanog komunalnog otpada u ljetnim mjesecima (lipanj, srpanj, kolovoz i rujan) i količine u ostalim mjesecima izračunato je da specifična količina komunalnog otpada po turistu iznosi 0,67 kg/turist/dan.

 

Procjena količine otpada, za razdoblje do 2020.godine, izrađena je na osnovu podataka  i procjena o:

–        broju stanovništva (DZS) i količini komunalnog otpada za 2014. god. (iz dokumentacije tvrtke komunalno Hvar d.o.o.),

–        indeks starosti za grad Hvar u 2001. i 2011. godini iznose 85,5 i 123,3; u razdoblju od 2001. do 2011. godine došlo je do rasta broja stanovnika na području grada Hvara; stoga se očekuje prirast broja stanovnika u sljedećim godinama od 2,68%,

–        Izračun očekivanog broja turističkih noćenja u sljedećih 8 godina koristi srednji prirast od 6,42 %.

 

Tablica:  Prikaz očekivanog kretanja količina komunalnog otpada

 

Godina

Broj stanovnika

Komunalni otpad od stanovništva (t/god)

Komunalni otpad od turista

(t/god)

Komunalni otpad – ukupno

(t/god)

2014.

4262

2769

1532

4294

2015.

4273

2776

1630

4392

2016.

4284

2783

1734

4496

2017.

4294

2790

1845

4607

2018.

4305

2797

1963

4725

2019.

4317

2804

2089

4851

2020.

4329

2812

2223

4985

 

Vrijednosti koje su navedene u tablici su procijenjene u ovisnosti o dostupnim parametrima. One kao takve ovise o mnogim faktorima od kojih su najznačajnije broj stanovnika, kvaliteta života stanovnika te sustav gospodarenja otpadom na nekom području.

 

 1. 6.        PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA TE OSTVARIVANJU CILJEVA NA PODRUČJU GRADA HVARA

 

Postavljanje zelenih otoka

 

Grad Hvar je krajem 2014. godine započeo s uređenjem i postavljanjem  odgovarajućeg broja i vrsta spremnika za odvojeno sakupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila koji nisu obuhvaćeni sustavom gospodarenja posebnom kategorijom otpada, na javnoj površini.

Pri tome, treba u svojim planovima proračunati maksimalnu udaljenost od mjesta stanovanja do mjesta za smještaj posuda/kontejnera (oko 350 m). Jednom zelenom otoku treba gravitirati minimalno 500 stanovnika. S obzirom na ukupan broj stanovnika (4262), uvažavajući slobodne površine, prometnice i zelene površine koje su na površinama naselja više ili manje prisutne, primijenit će se i drugi važeći kriteriji.

 

Uvažavajući broj stanovnika i prostorni raspored naselja, te određene preporuke, Planom gospodarenja otpadom Splitsko-dalmatinske županije predviđeno je postavljanje 8 zelenih otoka (koji će se sastojati od spremnika za papir i karton, staklo, plastičnu i metalnu ambalažu) na području grada Hvara. Prema Prostornom planu grada Hvara za postavljanje kontejnera (odnosno zelenih ili reciklažnih otoka) potrebno je osigurati odgovarajući prostor, po mogućnosti ograđen prikladnom ogradom ili zelenilom, na način da se ne ometa kolni i pješački promet i ne zagađuje okoliš.

 

Prije postavljanja zelenih otoka izvršiti će se edukacija i informiranje stanovništva putem letaka, edukacija u školi i sl. Također će se obavijestiti i poslovni subjekti o razvrstavanju otpada (papir, plastika, metalna ambalaža).

 

Grad Hvar dužan je   prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) u roku od godine dana od stupanja na snagu ovog Zakona osigurati ispunjenje obveza iz članka 35. stavka 1. točke 1. i 2. koje se odnose na postavljanje odgovarajućeg broja spremnika za papir, metal, staklo, plastiku i tekstil te omogućiti funkcioniranje reciklažnog dvorišta.

 

Određivanje lokacije reciklažnog dvorišta

 

Grad Hvar mora omogućiti odgovarajuću infrastrukturu za odvojeno prikupljanje opasnog otpada iz kućanstava putem reciklažnog dvorišta ili mobilnog uređaja.

 

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/013) članku 35. broj i položaj reciklažnog dvorišta ovisi o broju stanovnika pojedine jedinice lokalne samouprave. S obzirom na broj stanovnika u gradu Hvaru (4262 stanovnika)  Grad Hvar  je obavezan osigurati funkcioniranje jednog reciklažnog dvorišta. Prema PPUG Hvara na odlagalištu Stanišće predviđa se postavljanje reciklažnog dvorišta uz mogućnost baliranja odvojeno prikupljenih komponenata otpada. Ovo odlagalište ostaje u funkciji dok se ne izgradi Županijski centar za gospodarenje otpadom te pretovarna stanica na području Starog Grada.

 

U sklopu područja  obuhvata odlagališta Stanišće nije moguće organizirati reciklažno dvorište, već je lokacija predviđena u neposrednoj blizini odlagališta , te će kao takva biti uvrštena u Izmjene i dopune PPUG Hvara. Nakon usvajanja Izmjena i dopuna PPUG Hvara moći će se pristupiti ishođenju potrebnih dozvola za gradnju reciklažnog dvorišta.  Do tada građani grada Hvara koriste privremeno reciklažno dvorište na površini u sklopu operativnog dvorišta  Komunalno Hvar d.o.o. na Dolcu.

 

Nabava i postavljanje kontejnera za glomazni otpad

 

Uslugu prijevoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada omogućena je  na zahtjev stanovništva.

 


 

Tablica :  Način na koji je prikupljen proizvedeni i odvojeno prikupljeni otpad, te podaci o vrstama i količinama proizvedenog i odvojeno prikupljenog otpada.

Tvrtka ili naziv

Područje sa kojeg je otpad skupljen (općina/grad)

Broj stanovnika obuhvaćen skupljanjem

Naziv otpada

Ukupno sakupljeno (preuzeto u tekućoj godini)

tona

Komunalno Hvar d.o.o.

Grad Hvar

4262

Mješani komunalni otpad

4.883,15 t

Komunalno Hvar d.o.o.

Grad Hvar

4262

papir

145 t

Komunalno Hvar d.o.o.

Grad Hvar

4262

plastika

10,44 t

 

 

 

 

Temeljem Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, na bazi provedenih ispitivanja sastava komunalnog otpada daje se prikaz prosječnog godišnjeg sastava komunalnog otpada:

Tablica 6. Sastav komunalnog otpada

 

Komponenta otpada

mas % srednja

vrijednost

Kuhinjski i bio-otpad

42,1

Papir i karton

20,0

Koža i kosti

3,1

Drvo

1,3

Tekstil

8,0

Staklo

6,8

Metali

4,1

Inertni

1,9

Plastika

12,0

Guma

0,7

Posebni

0,3

 

Iz pregleda tablice vidljivo je da je udio biorazgradivog otpada cca ¾ ukupne količine. Veći dio tog otpada može se kompostirati i reciklirati. Rezultati ove analize upućuju na zaključak da je potrebno što više odvajati otpad po vrstama kako bi se postigao cilj „nula otpada“, odnosno smanjile količine otpada koje se odlažu na odlagališta.

 

 

 

 1. 7.        PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA GOSPODARENJE OTPADOM TE STATUS SANACIJE NEUSKLAĐENIH ODLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPADOM,

 

Na području grada Hvara ne postoje građevine i uređaji za gospodarenje otpadom osim službenog odlagališta komunalnog otpada na cesti prema Brusju (odlagalište Stanišće). Mogućnosti daljnjeg odlaganja su ograničene, a uvjeti neprihvatljivi.

Ovo odlagalište potrebno je djelomično sanirati i omogućiti daljnje odlaganje otpada  dok se ne izgradi Regionalni  centar za gospodarenje otpadom Splitsko- Dalmatinske županije, te pretovarna stanica na području Starog Grada.

Planira se sanacija postojećeg odlagališta u granicama određenim Prostornim planom uređenja grada Hvara, te se po potpunom završetku sanacije i nakon zatvaranja odlagališta, prostor odlagališta prekriva pokrovnim brtvenim sustavom, te se planira privesti novoj namjeni.

Za projekt sanacije odlagališta Stanišće u Hvaru  ishođena je Lokacijska dozvola 25.srpnja 2013. godine , te zbog korekcije zone obuhvata ishođena je Izmjena i dopuna lokacijske dozvole 24. prosinca 2014. godine.

U  veljači 2015. godine kompletirana je tehnička dokumentacija – Glavni projekt sanacije odlagališta.

U tijeku je izrada elaborata za formiranje parcele, temeljem kojeg će se pristupiti otkupu preostalog  zemljišta i rješavanju imovinsko-pravnih odnosa.

 

 

 

Naziv odlagališta

Opis

Status korištenja

Status aktivacije

Stanišće

Službeno odlagalište Grada Hvara od 1959. godine, nema osnovne infrastrukture i ne zadovoljava  uvjete rada kao odlagalište neopasnog otpada.

Aktivno

U pripremi

 

 

 1. 8.        PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM UKLANJANJU

 

Na području grada Hvara do sada  nije bilo  divljih odlagališta otpada. U slučaju pojave nakupine odbačenog otpada, nakon dojave lokalnog stanovništva, uklanjalo  se u što kraćem vremenskom roku.

Od ove godine pojavila su se problematična divlja odlagališta:

–        Dosadašnje plansko nasipanje terena na području iza „Teniskih  terena“  U Šamoreta dolcu izmaklo je kontroli, te  osim nasipanja građevinskog otpada nagomilala se veća količina ostalog otpada. Potrebno je planirati sanaciju ovog divljeg odlagališta.

–        Za potrebe odlaganja građevinskog otpada do ove godine nije bilo rješenja. Tijekom 2014. godine odlučeno je da se otkupi zemljište koje neposredno graniči s odlagalištem Stanišće, te da se na tom području odlaže građevinski otpad. Kako se sve to do sada odvijalo bez kontrole, pojavila se veća količina ostalog otpada, te je i ovo divlje odlagalište potrebno sanirati  na način da i nadalje bude odlagalište građevinskog otpada koje će imati kontrolu budućeg koncesionara.

–        Problematično je i prekomjerno gomilanje metalnog otpada, olupina i sl. na privatnim parcelama, a posebno je problematična lokacija u gradu Hvaru na križanju Ulice antifašizma i Ulice jerka Mišetića, na prilazu gradu u Ulici Miće Marchija, te na prilazu  mjestu Brusju.

Smatramo da je mjere sanacije ovih novonastalih divljih odlagališta  potrebno poduzeti u što hitnijem roku,  za što je potrebno predvidjeti i  sredstva u proračunu.

 

 1. 9.        MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA,

 

Temeljni cilj svakog sustava održivog gospodarenja otpadom jest smanjivanje ili sprječavanje nastanka otpada. Uspostava sustava održivog gospodarenja otpadom na nekom području je dugotrajan proces kojem dužnu pažnju trebaju posvetiti svi stanovnici tog područja zajedno sa svojim izabranim predstavnicima. Potrebno je provoditi određene opće mjere koje čine okosnicu samog sustava kao što su:

 

 1. 1.     odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) otpada;
 2. 2.     provođenje izobrazno – informativne aktivnosti na svom području;
 3. 3.     odvojeno sakupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada;
 4. 4.     provedba akcija prikupljanja otpada.

 

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) nalaže odvojeno sakupljanje otpada čija se vrijedna svojstva (materijalna i energetska) mogu iskoristiti. Razvrstavanjem i odvojenim sakupljanjem otpada na mjestu nastanka omogućuje se njegova ponovna uporaba, recikliranje ili oporaba otpada u energetske svrhe, uz smanjenje količina ostatnog otpada koji se mora zbrinuti na odlagalište otpada.

 

Izobrazno-informativne aktivnosti

Kako bi se osiguralo da građani aktivno počnu primjenjivati načela smanjenja proizvodnje otpada u svakodnevnom životu i koristiti infrastrukturu za odvojeno odlaganje otpada JLS dužna je o svom trošku, na odgovarajući način osigurati godišnje provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom na svojem području, a osobito javne tribine, informativne publikacije o gospodarenju otpadom i objavu putem javnih medija.

Edukaciju je potrebno provoditi prema ciljnim skupinama: za djecu predškolske i školske dobi, za mlade, odraslo stanovništvo, poduzetnike i obrtnike te državnu administraciju.

Izvješće o provedbi gore navedenih aktivnosti sastavni je dio godišnjeg izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom JLS.

 

–        Grad Hvar je u listopadu 2014. godine tiskao 3000 primjeraka brošure koja informira građane o načinu odvojenog prikupljanja otpada na području Grada Hvara. Brošura je podijeljena građanima. Daljnje aktivnosti na edukaciji i informiranju planiraju se u tijeku 2015. godine .

 

 

Akcija prikupljanja otpada

Pravna i fizička osoba – obrtnik može, u suradnji s osobom koja posjeduje važeću dozvolu iz članka 86. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) za gospodarenje vrstom otpada koji će se prikupljati akcijom, organizirati akciju prikupljanja određenog otpada u svrhu provedbe sportskog, edukativnog, ekološkog ili humanitarnog sadržaja ako je ishodila suglasnost upravnog odjela jedinice lokalne samouprave nadležnog za poslove zaštite okoliša. Zahtjev za suglasnost za organizaciju akcije prikupljanja otpada podnosi se najmanje dva mjeseca prije početka akcije.

Nadležni upravni odjel dužan je dostaviti izvješće o provedenim akcijama prikupljanja otpada na svojem području Agenciji za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

–        2014 godine grad Hvar se pridružio regionalnoj akciji čišćenja Let’s do it! Mediterranean, koja se održala pod nazivom Plava  i Zelena čistka koje su  održane je petak 09.svibnja 2014.godine. Oko provedbe ove akcije bila je zadužena Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Hvara  u suradnji s Komunalno hvar d.o.o. , te je predano  Izvješće o provedenoj akciji prikupljanja otpada. Grad Hvar je temeljem uspješno provedene akcije dobio Zahvalnicu. Sudjelovanje u gore navedenim akcijama planira se i u narednim godinama.

 

–        Isto tako Grad Hvar i ribarska zadruga Hvar od 2014. godine  uključeni su u pilot projekt prikupljanja odbačene ribolovne opreme  u sklopu Projekta upravljanja napuštenom ribarskom opremom u Jadranskoj regiji kojeg je projektni partner Javna ustanova Rera SDŽ . U tu svrhu  u ribarskoj luci Vira uz  luku Tribunj , postavljeni su specijalni kontejeneri za prikupljanje odbačenih ribolovnih alata i opreme kao i otpada iz ribarskih mreža. Za provođenje ove akcije i projekta osiguran je promotivni i materijal i oprema

 

 1. 10.     . OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA,

 

Sakupljanje, prijevoz i obrada predmeta i/ili tvari koji se mogu smatrati otpadom u svrhu zaštite javnog interesa nužni su ako bi ne primjenjivanje istog moglo:

 • ugroziti zdravlje ljudi ili izazvati neprihvatljivo uznemiravanje ljudi,
 • izazvati rizik od onečišćenja voda, zraka, tla i/ili ugrožavanje životinja ili biljaka ili narušavanje njihovih prirodnih životnih uvjeta,
 • narušiti održivo korištenje voda ili tla,
 • onečistiti okoliš u većoj mjeri od neophodnog,
 • izazvati opasnosti od požara ili eksplozije
 • izazvati prekomjernu buku,
 • pogodovati pojavi ili razmnožavanju uzročnika bolesti,
 • narušiti javni red i sigurnost ili
 • značajno narušiti izgled mjesta, krajolika i/ili kulturnog dobra.

 

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) nalaže odvojeno sakupljanje otpada čija se vrijedna svojstva (materijalna i energetska) mogu iskoristiti.

Razvrstavanjem i odvojenim sakupljanjem otpada na mjestu nastanka omogućuje se njegova ponovna uporaba, recikliranje ili oporaba otpada u energetske svrhe, uz smanjenje količina ostatnog otpada koji se mora zbrinuti na odlagalište otpada.

 

Do sada su kroz različite  Pravilnike regulirani sljedeći načini postupanja s posebnim kategorijama otpada i to:

 • ambalažom i ambalažnim otpadom;
 • otpadnim gumama;
 • otpadnim električnim i elektroničnim uređajima i opremom;
 • otpadnim uljima;
 • otpadnim vozilima;
 • otpadnim baterijama i akumulatorima;
 • građevinskim otpadom;
 • otpadom koji sadrži azbest;
 • medicinskim otpadom;
 • muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi;
 • otpadom iz proizvodnje titan-dioksida;
 • polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima;
 • otpadom od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina.

U opasni otpad u komunalnom otpadu spadaju:

 • istrošene baterije;
 • ambalaža od kemikalija, pesticida, boja, ulja, sredstava za čišćenje;
 • fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu;
 • posude pod tlakom;
 • ostaci lijekova;
 • infektivni materijal;
 • razni drugi predmeti koji sadrže opasne elemente i spojeve.

 

Jedinica lokalne samouprave mora omogućiti odgovarajuću infrastrukturu za odvojeno prikupljanje opasnog otpada iz kućanstava putem reciklažnog dvorišta ili mobilnog uređaja.

Također potrebno je i educirati stanovništvo za korištenje ekološko prihvatljivih proizvoda.

 

Prema Prostornom planu Splitsko-dalmatinske županije (Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije, br. 01/03, 08/04, 05/05, 05/06, 13/07, 09/13) na području županije nema građevina za obradu i odlaganje opasnog otpada. Postojeća lokacija za skladištenje opasnog otpada je na području grada Solina na predjelu Karabaš. Do uspostave sustava zbrinjavanja opasnog otpada za cijelu Državu, na nivou Županije će se osigurati privremeno skladištenje opasnog otpada (izvan zona sanitarne zaštite izvorišta voda za piće) do konačnog zbrinjavanja izvan područja županije.

 

Grad Hvar je na većim zelenim otocima kao i na privremenom reciklažnom dvorištu postavio posebne posude za odvajanje istrošenih baterija .

Na reciklažnom dvorištu odlažu se i  otpadna ulja –  mineralno i jestivo otpadno ulje.

 

 1. 11.      MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA, TE MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA I PLASTIKE TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA

 

 • Na području grada Hvara miješani komunalni otpad se prikuplja putem 125 kontejnera kapaciteta 1100 l   i 384 kontejnera kapaciteta 120 l. Kontejneri su u vlasništvu grada Hvara te su raspoređeni po svim naseljima grada Hvara.

Dinamika odvoza miješanog komunalnog otpada van sezone je svakodnevno (u centru grada dva puta dnevno ) odnosno više puta dnevno u sezoni. Sakupljanje se obavlja sa šest vozila za prijevoz komunalnog otpada.

 • Do sada se na području grada Hvara izdvajanje korisnog otpada iz komunalnog odvijalo stihijski ovisno o svijesti i volji pojedinaca. U tu svrhu  Komunalno Hvar je uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pribavilo 70 vrtnih kompostera zapremine 400 l za zainteresirane građane

Područje naselja Brusje, Velo Grablje, Malo Grablje, Zaraće i Sv. Nedjelja ima obilježja ruralne sredine. Stanovništvo se bavi uzgojem domaćih životinja te poljoprivrednim kulturama (vinogradarstvo, voćarstvo i ratarstvo). Na temelju tih djelatnosti cijeli bio-otpad (hrana i ostaci hrane) iz kućanstava upotrebljava se za hranjenje domaćih životinja, time je komunalni otpad neopterećen bio-otpadom.

 • Grad Hvar je u prvoj fazi  postavio osam zelenih otoka (24 posuda), čime je se zadovoljen zahtjev postavljen u Planu gospodarenja otpadom Splitsko-dalmatinske županije. Međutim, s obzirom na raštrkanost naselja grada Hvara  do kraja 2016. godine postaviti će se još 43 zelena otoka. Oprema za planirane zelene otoke je pribavljena uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.  Osim spremnika za papir i karton, staklo, plastičnu i metalnu ambalažu,   osiguran je  i  jedan spremnik za tekstil kapaciteta 1500 l.
 • Za sakupljanje i odvoz glomaznog otpada koristi se kiper otvorenog tipa kapaciteta 2 t. Glomazni otpad odvozi se po pozivu.

 

 

 1. 12.      POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA, ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM

 

Redni broj

Naziv provedenog projekta

Utrošena financijska sredstva

Izvor financijskih sredstava

1. Uređenje zelenih otoka

256.972,19 kn

Grad Hvar

2. Dobava opreme za zelene otoke

457.203,00 kn

267.216,60 kn  FZOEU

189.986,40 kn  Grad Hvar

3. Dobava kompostera za biootpad iz kućanstva

22.400,00 kn

13.440,00  kn FZOEU

8.960,00 kn Grad Hvar

4. Dobava spec. Vozila za skupljanje i odvoz komunalnog otpada

458.200,00 kn

257.100,00 kn  FZOEU

201.100,00 knj  Grad Hvar

5. Štampanje brošure s uputama za odvajanje otpada 3000 kom

9.500,00 kn

Grad Hvar

 

 1. 13.      ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA

(Navesti što je predviđeno Planom gospodarenja otpadom za prethodnu godinu i što je od toga izvršeno.)

Redni broj

Predviđeno PGO za 2014. g

Izvršeno

DA/NE/DJELOMIČNO

1.

EDUKACIJA

DJELOMIČNO

2.

ZELENI OTOCI 8 KOM

DA

3.

POSUDE ZA BIO OTPAD

NE

4.

POSUDE ZA KOMPOSTIRANJE

DJELOMIČNO

5.

KONTEJNERI ZA MJEŠANI KOMUNALNI OTPAD 1100 L

DA

6.

KONTEJNERI ZA GLOMAZNI OTPAD 7 M3

DA

 


 

 

 1. 14.      ZAKLJUČAK

 

 • U 2014. godini u Gradu Hvaru  pokrenute su aktivnosti provedbe Plana gospodarenja

otpadom Grada Hvara  za razdoblje 2014.-20120. godine.

 

 • Poboljšanje aktivnosti i mjera gospodarenja otpadom opterećeno je nepostojanjem županijskog centra za odlaganje otpada, potrebom sanacije postojećeg odlagališta Stanišće, nepostojanjem    uređene deponije građevinskog otpada, ograničenim  mogućnostima odvoza otpada iz centra grada, velikim povećanjem količine otpada tijekom ljetnih mjeseci , odvozom otpada s Paklenih otoka itd.

 

 • Prioritetna aktivnost je sanacija i zatvaranje komunalnog odlagališta otpada „Stanišće“. Sanacija postojećeg odlagališta ovisi o ishođenju građevinske dozvole kojoj prethodi rješenje imovinsko-pravnih odnosa dok rokovi zatvaranja ovise o izgradnji Županijskog odlagališta komunalnog otpada što je još  u tijeku planiranja .

 

 • Nova divlja odlagališta građevinskog i drugog otpada na području Grada Hvara predstavljaju novi ekološki problem, ali i potencijalnu opasnost ,te ih je potrebno što prije sanirati.

 

 • Potrebno je uspostaviti što učinkovitiju suradnju komunalnog redarstva Grada hvara s Inspekcijom zaštite okoliša , a posebno na pitanjima uklanjanja postojećih i sprječavanja budućih „ privatnih deponija metala, olupina i građevinskog otpada“.

 

 • Realizacija opreme i objekata te gradnja i uređenje  zelenih otoka odvija se planiranim intezitetom. Problem predstavljaju lokacije zelenih otoka u centru grada ( Obala Riva, Obala Fabrika, Trg sv. Stjepana – Pjaca isl), koje se do sada nisu realizirale zbog neiznalaženja odgovarajućih lokacija za smještaj zelenih otoka.  Problem predstavlja i veliko područje zbijene gradnje u povijesnoj  gradskoj jezgri, u  kojem je gotovo nemoguće organizirati  zelene otoke na javnim površinama koje su ujedno dostupne za prilaz vozilima za odvoz otpada.

 

 • Rezultati odvajanja otpada nisu zadovoljavajući , pa je neophodno potrebno uložiti veće napore i aktivnosti na edukaciji i informiranju građana.

 

 • Realizacija i gradnja reciklažnog dvorišta ne odvija se planiranim intezitetom.  Razlog tome je potreba uvrštenja nove lokacije RD u prostorno-planskoj dokumentaciji kako bi se moglo započeti s izradom tehničke dokumentacije, te kasnije gradnjom reciklažnog dvorišta. U očekivanju smo usvajanja Izmjena i dopuna PPUG Hvara kako bi postupak moga započeti.

 

 • U razdoblju do 2020. godine mjere i realizacija gospodarenja otpadom mora se znatno pojačati i poboljšati u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom  ( NN 94/13)  i prostorno planskom dokumentacijom.

 

R E P U B L I K A    H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D    H V A R

Jedinstveni upravni odjel

Služba za komunalne djelatnosti,

prostorno uređenje, graditeljstvo

i zaštitu okoliša

 

Klasa: 350-01/14-01/40

Urbroj: 2128/01-03-15-13

Hvar, 30.ožujak 2015. godine

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA:

 

 1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Hvara…………………. 125
 2. Odluka o dopuni Odluke o korištenju i zakupu javnih površina………………………………………………………. 126
 3. Odobrenje o postavi automata…………………………………………………………………………………………………….. 126
 4. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Hvara u 2015. godini.. 126
 5. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti zaštite od požara za Grad Hvar u 2015. godini sa planom motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenih prostora………………………………………………………………………………………………………. 128
 6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014. godinu…………………………………………………………………………………. 130
 7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014. godinu…………………………………………………………………………………. 131
 8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara za 2014. godinu 131
 9. Zaključak o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa idealnog dijela 39/576 nekretnine čest. zem. 3914/28 zk. ul. 2483 k.o. Hvar………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 131
 10. Zaključak o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa idealnog dijela 39/576 nekretnine čest. zem. 3914/28 zk. ul. 2483 k.o. Hvar………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 132
 11. Zaključak o očitovanju na ponudu o praw prvokupa 1/12 idealnog dijela vlasništva nekretnine čest. zgr. 539 zk.ul. 211 k.o. Hvar………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 132
 12. Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Hvara……………………………………………………… 132
 13. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara………….. 133
 14. Rješenje o imenovanju Odbora za predlaganje imena ulica i trgova………………………………………………….. 133
 15. Rješenje o imenovanju Odbora za školstvo kulturu i sport……………………………………………………………… 134
 16. Rješenje o imenovanju Odbora za uređenje i poboljšanje kopnenog i pomorskog prometa na području Grada Hvara    134
 17. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina……………………………………………. 134
 18. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja……………………………………………………… 135
 19. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za zaštitu potrošača…………………………………………………………………… 135
 20. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za praćenje i poboljšanje zdravstvene zaštite na području Grada Hvara 135
 21. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka natječaja za zakup i kupoprodaju poslovnog prostora        136
 22. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova……………………………………………………….. 136
 23. Rješenje o imenovanju Odbora za protokol…………………………………………………………………………………… 137

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA:

 

 1. Plan prijama u službu u Jedinstveni Upravni odjel Grada Hvara……………………………………………………… 137
 2. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014. godinu……………………………………………………………………………………………………. 138
 3. Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014. godinu………………………………………………………………………………………………………………………… 139
 4. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara za 2014. godinu……………………………….. 141

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSA

Službeni glasnik – br. 03 / 2015

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XXII.  BROJ 3.                                      Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –

Hvar, 4. svibnja 2015. godine                                   plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

                Na temelju odredbe članka 14. i 130. Zakona o proračunu (“NN”, broj: 87/08, 136/12 i 15/15) i  članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11,  2/11-pročišćeni tekst,  6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj dana 30. travnja 2015. godine,

d o n o s i

 

O D L U K U

o izvršavanju Proračuna Grada Hvara

za 2015. godinu

 

I OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

                Ovom se Odlukom (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuje struktura prihoda, primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti Gradonačelnika u izvršavanju Proračuna te druga pitanja u izvršavanju proračuna.

 

II   STRUKTURA PRIHODA PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

 

Članak 2.

 

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda čine prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od pristojbi i po posebnim propisima, prihodi od prodaje robe te pružanja usluga i donacija, prihodi od kazni i upravnih mjera i ostali prihodi te  prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

Račun rashoda čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima, donacije i ostali rashodi, te  rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

Posebni dio proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Rashodi i izdaci Proračuna moraju biti raspoređeni u Proračunu prema propisanim proračunskim klasifikacijama te uravnoteženi s prihodima i primicima.

Plan razvojnih programa čine rashodi za održavanje i izgradnju  komunalne infrastrukture, druga kapitalna ulaganja te  kapitalne pomoći, a odnose se na razdoblje od 2015.-2017.godine,  a isti su razrađeni po pojedinim programima, sa ciljevima, mjerama i pokazateljima  rezultata.

 

Članak 3.

 

                Financijski plan proračunskog korisnika čine prihodi i primici po vrstama, rashodi i izdaci za trogodišnje razdoblje raspoređeni u programe, te razvrstani prema proračunskim klasifikacijama te obrazloženje prijedloga financijskog plana.

 

III    IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

 

1. Upravljanje prihodima i izdacima

 

Članak 4.

 

                Sredstva proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu: Korisnici) koji su u Posebnom dijelu Proračuna određeni za nositelje sredstava po pojedinim stavkama.

Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom i do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.

Na temelju članka 48. i 52. Zakona o Proračunu određuje se izuzeće od obveze uplate namjenskih prihoda i primitaka, te vlastitih prihoda proračunskih korisnika: Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“ i Gradske knjižnice i čitaonice Hvar u korist proračuna Grada Hvara. O pristiglim namjenskim i vlastitim prihodima osim prihoda iz proračuna Grada Hvara proračunski korisnik dužan je o visini i namjeni  izvijestiti Službu za proračun i financije Grada Hvara, jednom godišnje i to, prilikom izrade prijedloga Proračuna za slijedeću godinu.

 

Članak 5.

 

                Korisnici koriste sredstva Proračuna u skladu sa svojim Godišnjim financijskim planom. Korisnici smiju preuzimati obveze samo do visine sredstava osiguranih u posebnom dijelu Proračuna i za namjene utvrđene Proračunom. Zbog neravnomjernog priljeva sredstava u Proračun, Gradonačelnik može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinom korisniku.

 

Članak 6.

 

Korisnici moraju pri dogovaranju o uvjetima ispunjenja obveza koje podmiruju iz Proračuna uzimati u obzir ugovorene rokove plaćanja.

Korisnici koriste sredstva za plaćanje već izvršenih isporuka i usluga. Korisnici mogu preuzeti obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u slijedećim godinama, uz suglasnost Gradonačelnika.

 

Članak 7.

 

                Korisnici mogu sklapati ugovore o nabavi robe, obavljanju usluga i ustupanju radova u visini dodijeljenih financijskih sredstava, a u skladu s Godišnjim planom nabave, Zakonom o javnoj nabavi («NN», broj: 90/11,  83/13, 143/13 i 13/14 ) i naputcima koje donosi ministar financija.

 

2. Izvršavanje proračuna

 

Članak 8.

 

                Proračun se izvršava na temelju Godišnjeg plana za izvršavanje Proračuna, po dinamici utvrđenoj planovima, a u skladu s njegovim likvidnim mogućnostima. Izvršavanje i prijenos sredstava utvrđenih Proračunom vršit će Služba za proračun i financije JUO Grada Hvara po odobrenju gradonačelnika.

 

 

 

Članak 9.

 

Korisnici su obvezni Gradonačelniku dostaviti Godišnji financijski plan po pojedinim stavkama. Svi korisnici proračunskih sredstava dužni su uz godišnje financijsko izvješće dostaviti Gradu Hvaru  i izvješće o utrošku sredstava primljenih iz Gradskog proračuna.

 

3. Proračunska zaliha

 

Članak 10.

 

                U Proračunu se utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju nije bilo moguće predvidjeti.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja koji mogu ugroziti okoliš i ostalih nepredvidivih nesreća, za izvršavanje sudskih odluka i nagodbi za isplatu naknade i rente te za druge nepredviđene rashode.

Sredstva iz stavka 2. i 3. ovoga članka mogu iznositi najviše do 0,50% proračunskih prihoda bez primitka.

Sredstva proračunske zalihe planiraju se u iznosu od 103.620,00 kuna.

 

Članak 11.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik da tijekom godine zbog neravnomjernog pritjecanja sredstava može koristiti sredstva stalne pričuve  i namjenska sredstva.

 

Članak 12.

 

                Ako se tijekom godine na temelju propisa poveća djelokrug i nadležnost korisnika, što zahtjeva i povećana proračunska sredstva, ili se osnuje novi korisnik, sredstva za navedene namjene osiguravaju se iz tekuće proračunske pričuve.

Ako se tijekom godine, na temelju propisa, smanji djelokrug i nadležnost pojedinog korisnika, što zahtjeva smanjena sredstva, ili ako korisnik prestane poslovati, neutrošena sredstva će se prenijeti u proračunsku pričuvu ili korisniku koji je preuzeo njegove poslove.

 

4. Preraspodjela sredstava

 

Članak 13.

 

                Preraspodjela utvrđenih sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika može se izvršiti najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci koja se umanjuje, odnosno u skladu Zakonom o proračunu.

Gradonačelnik je obvezan  izvijestiti Gradsko vijeće o preraspodjelama iz stavka 1. ovoga članka u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

 

Članak 14.

 

                Sredstva koja su Proračunom osigurana za donacije udrugama čija je djelatnost od interesa za Grad i Hvar,raspoređivat će se u skladu s potrebama pojedine udruge, a prema likvidnim mogućnostima Proračuna, a sukladno uvjetima iz članka 5. ove Odluke.

 

Članak 15.

 

                Ako prihodi koje ostvaruje Grad Hvar budu pogrešno naplaćeni ili naplaćeni u većoj svoti od propisane, pogrešno ili više naplaćene svote vratit će se uplatitelju na teret tih prihoda ili će se preknjižiti na prihode koje je uplatitelj trebao podmiriti.

 

5. Privremene mjere

 

Članak 16.

 

Ako u tijeku godine nastanu nove ili veće obveze za Proračun ili se dogode promjene gospodarskih kretanja te niža naplata prihoda, Gradonačelnik može na prijedlog Službe za proračun i financije obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka ( privremena obustava  izvršavanja Proračuna), a sve sukladno odredbama članka 43. Zakona o proračunu.

Članak 17.

 

                Odluke koje Gradonačelnik predlaže Gradskom vijeću moraju sadržavati financijsku procjenu posljedica za proračun iz koje mora biti razvidno da li se temeljem predloženog povećavaju ili smanjuju prihodi ili rashodi Proračuna.

Ako se tijekom godine usvoje Odluke na osnovu kojih nastaju nove obveze za proračun, sredstva se moraju  osigurati u proračunu.

 

7. Isplata sredstava

 

Članak 18.

 

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Odgovorna osoba mora prije isplate provjeriti i potpisati pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene obveze.

Doznaka sredstava proračunskim korisnicima kao i donacije vršiti će se samo uz pismeni zahtjev  korisnika, koji  treba sadržavati  specifikaciju troškova za koje se traži donacija. Uz zahtjev je potrebno priložiti  dokaz o nastalom trošku (kopija računa,  naloga i sl.), a uz zahtjev  koji se predaje  prije nastalog  troška, potrebno je naknadno dostaviti  izvješće sa dokazom o  utrošku doznačenih  sredstava. Isto se ne odnosi na prijenose koji se isplaćuju prema posebnim zakonima.

Način preuzimanja obveza i izvještavanja o preuzetim obvezama te način isplate uređuje Gradonačelnik. Naredbodavac za isplatu sredstava iz Gradskog proračuna je Gradonačelnik Grada Hvara.

 

Članak 19.

 

                Sredstva za ostala materijalna prava zaposlenika isplaćivat će se temeljem utvrđenih kriterija i visine planiranih proračunskih sredstava.

 

Članak 20.

 

                Korisnicima kojima se sredstva za zaposlene osiguravaju u Gradskom proračunu ne dozvoljava se povećanje broja zaposlenih djelatnika, osim u opravdanim slučajevima uz suglasnost Gradonačelnika i uz osiguranje sredstava za novozaposlene.

Radi pravovremenog doznačivanja sredstava za 2015. godinu za plaće i druge namjene, Korisnici su obvezni Gradonačelniku dostaviti rješenje o zasnivanju i o prestanku radnog odnosa djelatnika koji se financiraju iz Proračuna.

Rješenje iz stavka 2. ovoga članka valja dostaviti u roku od osam dana od dana zasnivanja ili prestanka radnog odnosa djelatnika.

 

8. Odgovornost

 

Članak 21.

 

                Prava i odgovornosti po ovoj odluci ima Gradonačelnik.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za preuzimanje obveza, verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava tijela koje vodi i utvrđivanje prava naplate , te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

 

9. Proračunski nadzor i unutarnji nadzor

 

Članak 22.

 

                Nadzor nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem Korisnika te nad zakonitošću i svrhovitom uporabom proračunskih sredstava obavlja se sukladno odredbama Zakona o proračunu, a unutarnji nadzor može provesti Gradonačelnik, odnosno osoba koju on ovlasti.

 

Članak 23.

 

                Korisnici moraju omogućiti provođenje nadzora i dati sve potrebite podatke, isprave i izvješća koja se odnose na proračunski nadzor.

Ako se prilikom proračunskog nadzora  utvrdi da je bio povrijeđen propis ili akt čije se provođenje nadzire, odlukom se nalaže postupak za uklanjanje utvrđenih nepravilnosti u određenom roku.

 

Članak 24.

 

Ako se prilikom vršenja proračunskog nadzora utvrdi da su sredstva bila upotrijebljena protivno odluci ili Proračunu, stavke izdataka u financijskom planu Korisnika umanjuju se za opseg nenamjenski utrošenih sredstava ili se privremeno obustavlja isplata sredstava iz stavki s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena.

Mjere iz prethodnog stavka izvršavaju se na temelju odluke koju donosi Gradonačelnik.

 

IV  UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM I DUGOVIMA

 

1. Upravljanje gradskom imovinom

 

Članak 25.

 

                Gradska imovina je financijska i nefinancijska imovina u vlasništvu Grada Hvara.

Za izvršavanje javnih službi i djelatnosti u javnom interesu Grad Hvar može svojom imovinom osnivati ustanove,  trgovačka društva i druge pravne osobe.

Gradskom imovinom upravlja Gradonačelnik na temelju zakona, Statuta Grada Hvara i općih akata Gradskog vijeća.

 

2. Upravljanje financijskom imovinom

 

Članak 26.

 

                Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna u skladu sa odredbom članka 62. Zakona o proračunu upravlja Gradonačelnik. Naredbodavac za isplatu sredstava iz Gradskog proračuna je Gradonačelnik Grada Hvara.

Privremeno slobodna novčana sredstva mogu se kratkoročno oročiti u poslovnoj banci ili uložiti u državne vrijednosne papire, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja, o čemu odlučuje Gradonačelnik.

Novčana sredstva iz članka 1. i 2. ovog članka ne smiju se ulagati u dionice i udjele trgovačkih društava.

3. Izvršavanje javnih službi

 

Članak 27.

 

                Za izvršavanje javnih službi i djelatnosti u javnom interesu, Grad Hvar može svojom imovinom osnivati ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe.

Pravne osobe u kojima Grad Hvar ima najmanje 25% udjela u kapitalu moraju najkasnije u roku od 9 mjeseci nakon isteka poslovne godine, ali najmanje 30 dana prije objave poziva za sjednicu skupštine dostaviti Gradonačelniku dnevni red sjednice skupštine te podnijeti sve revizijske izvještaje i izvještaje nadzornih tijela za proteklu poslovnu godinu, ako ih ne sadrži dnevni red sjednice skupštine.

 

4. Stjecanje nefinancijske dugotrajne imovine

 

Članak 28.

 

                Nefinancijska dugotrajna imovina može se stjecati kupnjom samo u opsegu potrebnom za ispunjavanje zadaća Korisnika.

                Gradonačelnik Odlukom propisuje načela i standarde za provedbu odredbi stavka 1.  ovoga članka, pri čemu mora poštovati načela učinkovitosti i ekonomičnosti.

 

5.   Upravljanje nefinancijskom dugotrajnom imovinom

 

Članak 29.

 

Korisnici upravljaju nefinancijskom dugotrajnom imovinom koju posjeduju prema Zakonu o proračunu, što podrazumijeva korištenje imovine, njezino održavanje i davanje u zakup.

 

Članak 30.

 

                Čelnik Korisnika mora imovinom upravljati s brigom dobroga gospodara i voditi popis o toj imovini u skladu sa odredbom članka 11. Zakona o proračunu.

 

Članak 31.

 

Nefinancijska dugotrajna imovina mora se osigurati, ako je to propisano zakonom.

O osiguranju nefinancijske dugotrajne imovine u drugim okolnostima odlučuje čelnik proračunskog korisnika, poštujući analize troškova i koristi te načela učinkovitosti i ekonomičnosti raspolaganja proračunskim sredstvima.

Nadoknada za štetu nastalu na nefinancijskoj dugotrajnoj imovini  isplaćuje se iz Proračuna.

 

Članak 32.

 

                Sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske dugotrajne imovine i od nadoknade štete s osnove osiguranja koriste se samo za kapitalne rashode.

 

V   ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTVA

 

Članak 33.

Zaduživanje i davanje jamstava provodi  se do visine i na način propisan Zakonom. Odluku o zaduživanju i davanju jamstava donosi Gradsko vijeće Grada Hvara. Odluku o suglasnosti za zaduživanje i davanje jamstava pravnim osobama u gradskom vlasništvu te ustanova čiji je Grad Hvar osnivač i većinski vlasnik donosi Gradsko vijeće Grada Hvara.

Grad Hvar  u proračunskoj 2015. godini može dati jamstva  pravnim osobama u većinskom vlasništvu Grada Hvara najviše do ukupnog  iznosa od 500.000,00 kuna.

 

VI     PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 34.

 

                Ova Odluka stupa na snagu  prvog  dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”..

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

G r a d s k o  v i j e ć e

 

KLASA:400-01/15-01/11

URBROJ: 2128/01-02-15-02

Hvar, 30. travnja 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                         Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članaka 115. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi (“NN”, broj: 157/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj dana  30. travnja 2015. godine,  d o n o s i

 

P R O G R A M

SOCIJALNE SKRBI GRADA HVARA

ZA 2015. GODINU

 

I    UVOD

 

Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi , Grad Hvar je obvezan osigurati sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i posebnom propisu, u skladu sa socijalnim planom i mrežom djelatnosti socijalne skrbi na svojem području.

Korisnik socijalne skrbi je samac ili obitelj  koji u sustavu socijalne skrbi ostvaruje prava na novčane naknade, potpore i druge oblike pomoći te socijalne usluge, propisane Zakonom o socijalnoj skrbi.

Grad Hvar namjerava unaprijediti aktivnost na planu socijalne skrbi programiranjem mjera i oblika socijalne skrbi, kategorije će biti utvrđeni ovim Programom, a prema mogućnostima i sredstvima planiranim Proračunom Grada Hvara za 2015. godinu.

Iz Programa je vidljivo da će aktivnosti Grada Hvara na planu socijalne skrbi u 2015. godini imati osnovni cilj ublažiti posljedice socijalne ugroženosti, a sastavljen je u dvije cjeline:

–        prva cjelina odnosi se na prikaz aktivnosti Grada Hvara na planu socijalne skrbi tijekom 2015. godine,

–        u drugoj cjelini izloženi su uvjeti (kriteriji za ostvarivanje prava i oblika socijalne skrbi, kategorija korisnika) i realizacija programa vrstom korisnika.

 

II   OSNOVNE AKTIVNOSTI GRADA HVARA NA PLANU SOCIJALNE SKRBI

 

AKTIVNOSTI

SREDSTVA

(u kunama)

1. Pomoć za podmirenje troškovastanovanja

      30.000,00

2. Subvencioniranje  stacionara

    20.000,00

3. Pomoć udrugama- HVIDR-a otoka Hvara- Županijska udruga slijepih- Županijska udruga gluhih

– Udruga osoba s invaliditetom otoka Hvara

– ostale udruge invalidnih i hendikepiranih osoba

       12.000,00          3.000,00          5.000,00

        40.000,00

        5.000,00

 4.- Troškovi borbe protiv ovisnosti- GD Crvenog križa Hvar za redovnu djelatnosti- GD Crvenog križa Hvar za projekt „Čovjek u potrebi-naš prioritet“

–   Udruga „Mali princ“

       12.000,00

      155.000,00

30.000,00

5.000,00

5. Jednokratne novčane pomoći

     280.000,00

6.- Pomoći za novorođenu djecu- Darovi djeci od navršene 1 godine života do polaska u školu-predškolska i djeci u osnovnoj školi- ostale naknade u naravi

         100.000,00

        45.000,00

120.000,00

7. Subvencija boravka djece u Dječjem vrtiću “Vanđela Božitković” iz socijalno ugroženih obitelji

        15.000,00

8. Stipendiranje učenika i studenata9. Pomoć Gradu Vukovaru za stipendije10. Sufinanciranje cijene prijevoza11.Izgradnja doma za starije osobe

190.000,00

       40.000,00

30.000,00

50.000,00

U K U P N O:

1.187.000,00

 

1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja

Troškovi stanovanja u smislu Zakona o socijalnoj skrbi su: troškovi najamnine, komunalne naknade, električne energije, plina, grijanja, vode, odvodnje te drugi troškovi stanovanja u skladu sa posebnim propisima.

Pravo na pomoć za stanovanje ima samac ili članovi kućanstva pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi, ako plaćanje troškova stanovanja ne ostvaruju po drugoj osnovi.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na način da nadležna služba Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu, temeljem rješenja koje se donosi u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

 

2.  Subvencioniranje stacionara

 

3.   Pomoć udrugama

HVIDR-a otoka Hvara, Hrvatski savez slijepih Splitsko-dalmatinske županije i Društvo gluhih Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, Udruga osoba s invaliditetom otoka Hvara, a odnosi se na potporu za redovnu djelatnost spomenutih udruga i ostalih udruga koje se brinu o invalidnim i hendikepiranim osobama.

 

4.   Pomoć ostalim udrugama uključuje:

–        edukacijski projekti za građane (roditelje učenika osnovne i srednje škole, za djelatnike u školstvu),

–        edukacija voditelja i suradnika preventivnih programa,

–        preventivno-obrazovni projekti i predavanja za djecu i mladež,

–        potpora udrugama koje skrbe o ovisnicima, Udruga “Mali Princ”

–        potpora Gradskom društvu Crvenog križa za redovnu djelatnost i posebno za program „Čovjek u potrebi-naš prioritet“.

 

5.    Jednokratne pomoći

Jednokratna pomoć je poseban oblik novčane ili materijalne pomoći samcu ili kućanstvu koji su se našli u položaju trenutačne materijalne ugroženosti iz razloga na koje nisu mogli, odnosno ne mogu utjecati te radi toga nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe kao što su rođenje ili školovanje djeteta, bolest ili smrt člana obitelji, elementarne nepogode, nabavke osnovnih predmeta u kućanstvu, nabavke neophodne odjeće i obuće i drugo.

Pod jednokratnom novčanom pomoći smatra se i novčana pomoć umirovljenicima i socijalno ugroženima osobama, koja se temeljem posebne odluke gradonačelnika isplaćuje povodom božićnih blagdana .

Jednokratnu novčanu pomoć odobrava Gradonačelnik i iznosi do 6.000,00 kuna godišnje, a iznimno zbog velikih zdrastvenih problema (hitne operacije) ili velikih troškova liječenja može odobriti do 15.000,00 kuna godišnje.

 

6.1. Pomoći za novorođenu djecu – 2.000,00 kuna po novorođenom djetetu

                Kriteriji za ostvarivanje prava na pomoć za novorođenu djecu su:

–        jedan od roditelja mora imati boravište i prebivalište na području Grada Hvara ne kraće od godinu dana i novorođeno dijete mora imati prebivalište na području Grada Hvara

–        da se zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za novorođenu djecu podnese najkasnije do jedne godine života djeteta.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava je:

–        potvrda Policijske postaje Hvar o prebivalištu i boravištu na području Grada Hvara jednog od roditelja i djeteta,

–        preslika osobne iskaznice izdate od Policijske postaje Hvar jednog od roditelja,

–        fotokopija rodnog lista djeteta.

 

6.2.   Darovi djeci od navršene 1 godine života do polaska u osnovnu školu- predškolskoj djeci, kao i djeci u Osnovnoj školi Hvar – poklanjati će se sukladno financijskim mogućnostima Grada Hvara za vrijeme božićnih blagdana.

 

6.3.   Ostale naknade u naravi obuhvaćaju troškove koje Grad Hvar ima vezano uz:

–        financiranje zapošljavanja dva pomoćnika u nastavi, djeci s posebnim potrebama koja pohađaju osnovnu školu,

–        sufinanciranje programa odgoja i naobrazbe djece s teškoćama u razvoju s područja Grada Hvara  (Poliklinika SUVAG, Centar za autizam ),

–        financiranje životnog osiguranja nezbrinute djece iz doma „Maestral“, kao i ostale naknade za čijim bi se financiranjem javila potreba tijekom 2015.godine.

 

7.   Subvencija boravka djece u Dječjem vrtiću “Vanđela Božitković” iz socijalno ugroženih obitelji

U pedagoškoj godini 2014/2015 u Dječji vrtić “Vanđela Božitković” kojeg je osnivač Grad Hvar upisano je 192 djece. Dječji vrtić polaze i djeca iz socijalno ugroženih obitelji što će se financirati iz ovog Programa. Pravo na subvenciju boravka djece u dječjem vrtiću, temeljem zahtjeva i priložene dokumentacije, imaju roditelji djece s teškoćama u razvoju, djeca čija obitelj ima rješenje Centra za socijalnu skrb o pravu na pomoć za uzdržavanje, djeca roditelja korisnika stalne pomoći te djeca koja žive u posebno teškim obiteljskim okolnostima.

 

8. i 9.  Stipendiranje učenika i studenata sukladno Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim i visokim učilištima, kao i sufinanciranje cijene autobusnog prijevoza učenika i studenata.

 

Ovaj će se Program realizirati u suradnji sa Ministarstvom rada i socijalne skrbi, Splitsko-dalmatinskom županijom, Uredom za rad, zdravstvo i socijalnu skrb i Domom zdravlja.

Realizacija ovog Programa provoditi će se sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi te sukladno ovom Programu, temeljem pismenih zahtjeva korisnika, a odluku o svakom predmetu donosi Gradonačelnik.

 

III ZAVRŠNE ODREDBE

 

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

KLASA: 500-01/15-01/41

URBROJ: 2128/01-02-15-02

Hvar, 30.travnja  2015.godine

 

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                         Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ( «Narodne novine», broj: 47/90., 27/93. i 38/09. ) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni Grada Hvara», broj  5/09.,7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara, na 03. sjednici održanoj dana 30. travnja 2015. godine, d o n o s i

 

P  R  O  G  R  A  M

javnih potreba u kulturi Grada Hvara

za 2015.godinu

 

Članak 1.

 

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Hvara, jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Hvar, koje su utvrđene kao javne potrebe u kulturi, a osobito:

 

–        redovna djelatnost ustanova kulture kojima je osnivač Grad Hvar,

–        redovna djelatnost ustanova kulture, udruga u kulturi i drugih organizacija u kulturi koje su od interesa za Grad Hvar,

–        programi muzejsko-galerijske i likovne djelatnosti,

–        programi u području kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti,

–        programi izdavačke djelatnosti, te akcije i manifestacije u književno-nakladničkoj i knjižarskoj djelatnosti,

–        programi poticanja i razvitka kulturno-umjetničkoga amaterizma, akcije i manifestacije u području kazališne, glazbeno-scenske, glazbene i plesne djelatnosti,

–        programi međunarodne kulturne suradnje,

–        programi koji promiču kulturu mladih i alternativnu kulturu,

–        programi rekonstrukcije, sanacije, adaptacije investicijskog održavanja i opremanja objekata kulture od interesa za Grad Hvar,

–        ostali kulturni programi.

 

Članak 2.

 

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA – HVAR

Program 1001- knjižnična djelatnost

 

Za redovnu djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice u Proračunu Grada Hvara za 2015. godinu predviđen je iznos od     503.000,00 kn

Od ukupno navedenog  iznosa:

 

A) za rashode za zaposlene predviđen je iznos od 353.100,00 kuna, a od toga:

–        za plaće predviđen je iznos od 300.000,00 kuna,

–        za ostale rashode za zaposlene predviđen je iznos od 7.500,00 kuna,

–        za doprinose na plaće predviđen je iznos od 45.600,00 kuna,

 

B) za materijalne rashode predviđen je iznos od 79.900,00 kuna, a od toga:

–        za naknadu za troškove zaposlenima predviđen je iznos od 10.500,00 kuna,

–        za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 13.400,00 kuna,

–        za rashode za usluge predviđen je iznos od: 51.000,00 kuna,

–        za ostale nespomenute rashode predviđen je iznos od 5.000,00 kuna.

 

Tekući projekt  T 1001-02 – Kupnja knjižne građe i opreme

 

C) za kupnju knjižne građe i opreme predviđen je iznos od 70.000,00 kuna, od čega se 10.000,00  kuna za kupnju opreme i namještaja, a  za nabavku knjiga predviđen iznos od 60.000,00 kuna.

 

Članak 3.

REDOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI

Aktivnost A 1016 03- donacije udrugama u kulturi

 

Za udruge u kulturi čiji su planovi i programi rada, te     djelatnosti predviđene za realizaciju u 2015. godini od interesa za Grad Hvar – bit će u proračunskoj 2015. godini predviđena sredstva kako slijedi:

–   Pjevačko društvo Hvar………………………… 80.000,00 kn

–   Hvarsko pučko kazalište………………………. 65.000,00 kn

–   Dramski studio mladih Hvar………………… 60.000,00 kn

–   Klapa «Galešnik» Hvar…………………………. 0.000,00 kn

–   Folklorno društvo «Šaltin» Hvar…………… 50.000,00 kn

–   GSU «Stela Maris» – Hvar…………………… 80.000,00 kn

–   Klapa «Bodulke» – Hvar………………………. 30.000,00 kn

–   Pjevačko društvo mladih Hvar……………… 20.000,00 kn

–   Matica Hrvatska, ogranak Hvar…………….. 30.000,00 kn

–   Hvarska gradska glazba……………………… 100.000,00 kn

–   Udruga Baletni studio Hvar………………….. 15.000,00 kn

–   Vokalno glazbena udruga „Primanota“ Hvar

………………………………………………………… 10.000,00 kn

–   Ostale nespomenute udruge u kulture………. 5.000,00 kn

 

Sve navedeno ukupno čini iznos od ….. 585.000,00 kn.

 

Sredstva planirana za ostale nespomenute udruge u kulturi  isplaćivati će se udrugama koje nisu poimenično navedene u prethodnom stavku, a temeljem njihovog Zahtjeva i po posebnom zaključku gradonačelnika.

 

Članak 4.

 

53. HVARSKE LJETNE PRIREDBE U 2015. GODINI

Aktivnost A1016 01

 

U 2015. godini za realizaciju 54.HVARSKIH LJETNIH PRIREDABA predviđen je ukupan iznos od 640.000,00 kuna i to iz općih prihoda 150.000,00 kuna, od ulaznica 220.000,00 kuna, iz pomoći 130.000,00 kuna te iz donacija 140.000,00 kuna.

Od ukupno navedenog iznosa:

A) za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 25.000,00 kuna,

 

B) za rashode za usluge predviđen je iznos od 555.000,00 kuna,

 

C) za ostale nespomenute rashode poslovanja predviđen je iznos od 60.000,00 kuna.

Članak 5.

 

OSTALE KULTURNE MANIFESTACIJE  I PRIREDBE

Aktivnost A1016 02

 

Za godinu 2015. godinu predviđen je iznos od 50.000,00 kuna i to za ostale kulturne manifestacije (Dani hvarskog kazališta i slično ). Od ukupnog iznosa na rashode za usluge, odnosno za intelektualne i osobne usluge- honorare i ostale usluge predviđen je iznos od 45.000,00 kuna, a za ostale nespomenute rashode poslovanja predviđen je iznos od 5.000,00 kuna za reprezentaciju i za ostale nespomenute  rashode  poslovanja.

Članak 6.

 

DONACIJE MUZEJU HVARSKE BAŠTINE

Aktivnost A 1016 04

 

Donacije Muzeju hvarske baštine odnose se uglavnom na sufinanciranje programskih aktivnosti i uređenje ljetnikovca Hanibala Lucića, kao i na kapitalnu donaciju za arhivsko spremište, za sanaciju crkve Sv. Marak, te za otkup spomeničke građe.

Za programsku djelatnost očuvanja spomeničku      baštine, kao i programe muzejsko-galerijske i likovno-izložbene djelatnosti predviđen je iznos od

………………………………………………………….. 75.000,00 kn,

a za održavanje  ljetnikovca Hanibala Lucića predviđen je iznos od      50.000,00 kn.

Za kapitalnu donaciju za uređenje arhivskog spremišta predviđen je iznos od      50.000,00 kn,

za  sanaciju crkve Sv. Marak predviđen je iznos

………………………………………………………….. 50.000,00 kn,

te za otkup spomeničke građe predviđen je iznos 50.000,00 kn.

Sve navedeno u Proračunu Grada za 2015. godinu čine ukupan iznos od       275.000,00 kn.

 

Članak 7.

 

ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE

Aktivnost A 1016 05

 

Za održavanje spomenika kulture predviđen je iznos od 2.155.000,00 kuna i to za rashode za  materijal i energiju iznos od 160.000,00 kuna, te za rashode za usluge iznos od 1.995.000,00 kuna (za tekuće i investicijsko održavanje, komunalne  te intelektualne i osobne usluge i ostale usluge- uređenje prostora).

 

Članak 8.

 

DODATNA ULAGANJA NA ZGRADI ARSENAL

Kapitalni projekt  K 1016 06

 

U Proračunu Grada Hvara za 2015. godinu planirana su sredstva za obnovu zgrade Arsenal u ukupnom iznosu od 6.600.000,00 kuna.

Za dodatna ulaganja na Arsenalu sa Fontikom predviđen je iznos od 6.600.000,00 kuna i to iz općih prihoda iznos od 620.000,00 kuna,  iz  očekivanih pomoći iznos od 1.080.000,00 kuna te 4.900.000,00 iz viškova prethodnih godina ( izdvojena sredstava od poreza na dohodak).

Članak 9.

 

DODATNA ULAGANJA NA PALAČI  VUKAŠINOVIĆ

Kapitalni projekt K 1016 08

 

U proračunu Grada Hvara za 2015.godinu planiraju se sredstva za obnovu zgrade palače Vukašinović u iznosu od 1.060.000,00 kuna i to iz općih prihoda 144.721,00 kunu, iz pomoći 120.000,00 kuna te 795.279,00 kuna iz viškova prethodne godine (izdvojena sredstava od poreza na dohodak).

 

Članak 10.

 

OPREMANJE SPOMENIKA KULTURE

Kapitalni projekt  K 1016 07

 

U Proračuna Grada Hvara za 2015.godinu planiraju se sredstva za digitalizaciju kina Veneranda  (600.000,00 kuna), te  30.000,00 kuna za nabavku druge oprema za ostale spomenike kulture, odnosno ukupno 630.000,00 kuna.

 

Članak 11.

 

UKUPNA SREDSTVA ZA JAVNE POTREBE U KULTURI

Grad Hvar je u Proračunu za 2015. godinu predvidio sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Hvara u ukupno iznosu od:

12.498.000,00 kuna

 

Članak 12.

 

Ovaj  Program stupa na snagu prvog dana  od dana objave u «Službenom glasniku Grada  Hvara». Sredstva će se isplaćivati temeljem zahtjeva korisnika prema financijskim mogućnostima proračuna, i uz odobrenje  Gradonačelnika.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

Gradsko vijeće

 

KLASA:612-01/15-01/14

URBROJ: 2128/01-02-15-02

Hvar,  30. travnja  2015.godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                         Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 76. stavak 4. Zakona o sportu («Narodne novine», br. 71/06 i 150/08 – uredba, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) i članka 25.  Statuta Grada Hvara ( «Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13,11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj dana  30. travnja  2015. godine, d o n o s i:

P  R  O  G  R  A  M

javnih potreba u sportu Grada Hvara

za 2015. godinu

 

 

 

Članak 1.

      

Javne potrebe u sportu za koje se osiguravaju sredstva iz Proračuna Grada Hvara jesu sportske djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u sportu od interesa za Grad Hvar, koje su utvrđene kao javne potrebe u sportu, a osobito:

–        redovna djelatnost udruga u sportu i drugih organizacija u sportu koje su od interesa za Grad Hvar,

–        programi poticanja i razvitka sportskih aktivnosti među polaznicima osnovne i srednje škole,

–        programi održavanja, unapređenja i izgradnja sportskih terena i objekata na području Grada Hvara,

–        programi suradnje na području otoka Hvara, međuotočne suradnje, pa i međuotočne sportske suradnje, prvenstveno među mladima,

–        ostali sportski programi, prema potrebi.

 

Članak 2.

 

DONACIJE  SPORTSKIM  UDRUGAMA

Aktivnost A 1015 02 – donacije sportskim udrugama

 

Za djelatnost  udruga u sportu predviđen je iznos od 980.000,00 kuna koji će se rasporediti na slijedeći način:

–   Nogometni klub Hvar…………………….. 300.000,00 kuna

–   Nogometni klub «Levanda» Velo Grablje

……………………………………………………… 35.000,00 kuna

–   Muški rukometni klub Hvar……………… 70.000,00 kuna

–   Ženski rukometni klub Hvar……………… 70.000,00 kuna

–   Boćarski klub «Levanda» Velo Grablje… 5.000,00 kuna

–   Boćarski klub Brusje…………………………. 5.000,00 kuna

–   Boćarski klub «Gdinj» Hvar……………….. 5.000,00 kuna

–   Boćarski klub «Zlatan otok»

Sveta Nedjelja…………………………………. 20.000,00 kuna

–   Jedriličarski klub „Zvir“ Hvar …………. 370.000,00 kuna

–   Udruga za mali nogomet Hvar…………… 20.000,00 kuna

–   Jedriličarski klub “Reful” Hvar……………. 8.000,00 kuna

–   Boćarski klub „Ružmarin“………………….. 7.000,00 kuna

–   Pikado klub „For“……………………………… 5.000,00 kuna

–   Sportski klub „Hvar Marathon“…………. 20.000,00 kuna

–   Sportsko-ribolovni klub „Kurenat“ Hvar. 5.000,00 kuna

–   Vaterpolo klub Hvar………………………… 10.000,00 kuna

–   Sportsko pomorsko ribolovna udruga „Palmižana“ Hvar  10.000,00 kuna

–   Ronilački klub „Pelegrin“…………………. 10.000,00 kuna

–   Ostale nespomenute sportske udruge……. 5.000,00 kune

 

Sredstva planirana za ostale nespomenute sportske udruge  isplaćivati će se udrugama koje nisu poimenično navedene u prethodnom stavku, a temeljem njihovog Zahtjeva i po posebnom zaključku gradonačelnika.

 

Članak 3.

 

PROGRAMI ODRŽAVANJA, UNAPREĐENJA I IZGRADNJE SPORTSKIH TERENA

Aktivnost:  A1015 01- održavanje sportskih terena

 

Za programe održavanja, unapređenja i izgradnje sportskih terena i objekata na području Grada Hvara za 2015. godinu predviđen je iznos od……………………………………………………. 360.000,00 kuna,

od čega se 10.000,00 kuna odnosi na materijal za tekuće i investicijsko održavanje, a iznos od 350.000,00 kuna odnosi se na uređenje i održavanje sportskih terena.

 

 

Članak 4.

 

Ukupna sredstva namijenjena sportu u Proračunu Grada Hvara za 2015. godinu u iznose  1.340.000,00 kuna.

 

Članak 5.

 

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u  «Službenom glasniku Grada Hvara«. Sredstva će se isplaćivati temeljem zahtjeva korisnika i financijskih mogućnosti Proračuna Grada Hvara, a uz odobrenje gradonačelnika.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD   HVAR

Gradsko  vijeće

 

KLASA: 620-01/15-01/03

URBROJ: 2128/01-02-15-02

Hvar, 30. travnja 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                         Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka  25. Statuta Grada Hvara («Službeni Grada Hvara», broj  5/09.,7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara, na 03. sjednici održanoj dana 30. travnja 2015. godine, d o n o s i

 

P  R  O  G  R  A  M

financiranja ostalih udruga, udruženja i društava

za 2015. godinu

 

Članak 1.

 

 

Ovim Programom obuhvaćene su udruge, udruženja i društva koja nisu obuhvaćena Programom javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2015. godinu,  te Programom javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2015. godinu. Za udruge, udruženja i društva  čiji su planovi i programi rada, te djelatnosti predviđene za realizaciju u 2015. godini od interesa za Grad Hvar,  u proračunskoj 2015. godini osiguravaju se sredstva kako slijedi:

 

–   Dobrovoljno vatrogasno društvo Hvar  za redovno poslovanje u iznosu od 1.200.000,00 kuna,

–   Dobrovoljno vatrogasno društvo Hvar za kapitalnu donaciju za završetak Vatrogasnog doma u  iznosu od 700.000,00 kuna,

–   Hrvatska gorska služba spašavanje  u iznosu od 10.000,00 kuna,

–   Udruženje obrtnika otoka Hvara u iznosu od 120.000,00 kuna,

–   Udruga „Pjover“ Velo Grablje u iznosu od 50.000,00 kuna,

–   Zavičajna udruga „Bruška zora“ u iznosu od 10.000,00 kuna,

–   Udruga „LAG ŠKOJI“ Hvar u iznosu od 110.000,00 kuna,

–   Udruga „Dignitea“ Hvar u iznosu do 10.000,00 kuna,

–   Udruga veterana MOmp „Zvir“ otok Hvar u iznosu od 10.000,00 kuna

–   Udruga „Forske užance“ Hvar u iznosu od 20.000,00 kuna,

–   Udruga „Hvar metropola mora“ Hvar u iznosu od 80.000,00 kuna,

–   Udruga turističkih vodiča otoka Hvara u iznosu od 5.000,00 kuna

–   Udruga „Hrvatski master šef“ Hvar u iznosu od 50.000,00 kuna

–   Ostale nespomenute udruge u iznosu od 15.000,00 kuna.

Odnosno ukupno: 2.390.000,00 kuna.

Sredstva planirana za ostale nespomenute udruge, udruženja i društva isplaćivati će se  po posebnom zaključku gradonačelnika.

 

Članak 2.

 

Ovaj  Program stupa na snagu prvog dana  od dana objave u «Službenom glasniku Grada  Hvara».

Sredstva će se isplaćivati temeljem zahtjeva korisnika a sukladno financijskih mogućnosti proračuna.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

Gradsko vijeće

 

KLASA: 612-01/15-01/15

URBROJ: 2128/01-02-15-02

Hvar, 30. travnja 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                         Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 28. st.1. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj: 36/95, 109/95-Uredba, 21/96-uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročiš.tekst, 82/04, 110/04- uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj dana 30.04.2015. godine, donosi

 

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti

iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu

za 2015. godinu za Grad Hvar

 

I     UVODNE ODREDBE

 

Programom održavanja komunalne infra-strukture za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine (u daljnjem tekstu: Programom)  u skladu s predviđenim sredstvima i izvorima financiranja, određuju se poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja  komunalne infrastrukture na području Grada Hvara kojima se osigurava obavljanje komunalnih djelatnosti:

 

 1. 1.     održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa,
 2. 2.     održavanje javnih površina,
 3. 3.     održavanje nerazvrstanih cesta,
 4. 4.     održavanje javne rasvjete
 5. 5.     održavanje groblja.

 

Ovim se programom utvrđuje opis i opseg održavanja s procjenom troškova po pojedinim komunalnim djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje  Programa s naznakom izvora financiranja i vrijednosti planiranih sredstava, kao i nositelji provedbe Programa.

 

II   ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 

                Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. ovog  Programa, utvrđuje se kako slijedi :

 

1. Održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa

 

                Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje javno- prometnih površina, odnosno: cesta, gradskih ulica, trgova, javnih prolaza, javnih stuba, parkirališta, pločnika, autobusnog stajališta, taksi stajališta, dječjih igrališta,  javnih sportskih terena i sličnih površina.

Pod održavanjem čistoće obalnog pojasa podrazumijeva se čišćenje  plaža i žala na Paklenim otocima kao i plaža i žala koja  nisu  dana u koncesiju.

Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća:

 

1.   Redovno i izvanredno pometanje (ručno i strojno)

2.   Redovno i izvanredno pranje (ručno i strojno), a ovisi o stupnju i vrsti onečišćenja (komunalni otpad, sezonski otpad, grafiti, onečišćenje uljima, mazivima i sl.)

Čišćenje i pranje javnih prometnih površina najčešće se obavlja slijedećim tehnologijama:

–   ručno čišćenje koje obuhvaća pometanje, te uklanjanje sipine  od nanosa nakon obilnih kiša

–   strojno čišćenje pomoću čistilica različitih kapaciteta,

–   pranje javno prometnih površina.

3.   Redovito izvanredno uklanjanje vegetacije koja raste na asfaltiranim, betoniranim ili popločanim javno prometnim površinama. Uklanjanje se obavlja fizički (čupanjem, struganjem i sl.) i  kemijski (tretiranjem herbicidima)

4.   Nabava, postavljanje i održavanje košarica za otpatke (zidnih i samostojećih  košarica, košarica s pepeljarom),  pepeljara i košarica za feces/pseći otpad/, pražnjenje istih , te zbrinjavanje prikupljenog otpada.

5.   Pranje i čišćenje kamenih , betonskih i sl. elemenata smještenih na ili uz javno prometne površine i u parkovima.

6.   Prema ukazanoj  potrebi i zimskim uvjetima: čišćenje snijega u pješačkim zonama  i  posipavanje solju  poledica  u pješačkim zonama, stubama i prilazima itd.

 

Na području grada Hvara (podjela na  6 zona)  planira se ručno i strojno čišćenje  prema opisu iz Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda  – Komunalno Hvar d.o.o.:

–   mehaničko čišćenje 1. zone  svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike ,

–   mehaničko čišćenje  2. zone  u sezoni svakodnevno, a  izvan turističke sezone  dva puta tjedno ili po posebnoj narudžbi,

–   ručno pometanje 3., 4., 5. i 6. zone svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike,

–   pražnjenje  i čišćenje košarica za otpatke   dva do tri  puta svakodnevno , uključujući nedjelje i praznike,

–   pranje Trga sv. Stjepana ( Pjace) , Obale Riva i Obale Fabrika  izvodit će se mehanički /pumpom i ručno, prema potrebi i u dogovoru s Gradom, a u razdoblju lipanj – rujan najmanje  jednom tjedno.

 

Održavanje čistoće obalnog pojasa obuhvaća:

 

1.   Redovno i izvanredno čišćenje šetnica i obalnog  pojasa, osim lokacija za koje je izdana koncesija

2.   Redovno i izvanredno  čišćenje  plaža i žala na Paklenim otocima

 

Na području grada Hvara  planira se  čišćenje  Paklenih otoka i obalnog pojasa  prema opisu iz Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda  – Komunalno Hvar d.o.o.:

–   čišćenje šetnica i obalnog pojasa  istočnog dijela, zapadnog dijela i Svete  Nedjelje   svakodnevno, uključujući  nedjelje i praznike –  tijekom  turističke sezone (4 mjeseca),

–   čišćenje i odvoz otpada sa gradskih plaža (koje nisu dane u koncesiju)   na  Paklenim  otocima  i obalnom pojasu od Vele Garške do Dubovice u periodu   od 01.04. 2015. god. do 31.10.2015. god.  svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike,

–   preuzimanje pravilno pakiranog sakupljenog otpada od koncesionara  u periodu od 01.04. 2015. god. do 31.10.2015. god.

–   pražnjenje  i čišćenje košarica za otpatke na obalnom pojasu dva do tri puta svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike.

 

Predviđena  sredstva:

–   za izvršenje  radova u iznosu od………. 2.245.000,00  kn

–   za nabavu opreme u iznosu od …………… 950.000,00  kn

______________________________________________

ukupno : ………………………………………. 3.195.000,00  kn

 

Izvori  financiranja:

–   iz komunalne naknade……………………….. 700.000,00 kn

–   iz pomoći…………………………………………. 710.000,00 kn

–   iz ostalih izvora………………………………. 1.785.000,00 kn

 

2. Održavanje javnih površina

 

                Pod održavanjem javnih površina podrazumijeva se: održavanje javnih zelenih površina, održavanje  urbane opreme  ( klupa, košarica, pepeljara i sl), sanacija oštećenih asfaltnih, betonskih i popločenih površina, nabava, postava i održavanje oznaka ulica, parkova i sl…

               

Održavanje javnih zelenih površina obuhvaća :

1.   Održavanje parkova, drvoreda, živica, cvjetnjaka, travnjaka, skupina stabala ili pojedinačnih stabala,

2.   Održavanje zelenih površina uz ceste i ulice

3.   Održavanje cvjetnih korita i vaza

4.   Održavanje dječjih igrališta s pripadajućom opremom

5.   Održavanje parkovne opreme, javnih fontana i sustava za navodnjavanje.

Na području grada Hvara  redovno se održavaju   parkovi  Veli đardin, Mali đardin, park Šumica, park kod Franjevačkog samostana, arboretum u gradskim zidinama tvrđave Španjola,  dječje igralište Šumica u Hvar te dječje igralište u Brusju, park u Brusju, te ostale uređene javne zelene površine.

Planirani radovi na održavanju javnih zelenih površina sastoje se od:

–   Redovni i izvanredni hortikulturni radovi  –  održavanje i njega travnjaka (košenje i sakupljanje trave, lišća, prozračivanje te obnova travnjaka), održavanje i njega sezonskih i trajnih cvjetnjaka, cvjetnih vaza, grmova, živica i stabala,

–   Redovna i izvanredna fitosanitetska zaštita bilja,

–   Zbrinjavanje zelenog otpada,

–   Redovno i izvanredno čišćenje i sakupljanje otpada s javnih zelenih površina,

–   Građevinski radovi na održavanju parkovnih staza i drugih pješačkih površina , stubišta i sl vezanih za javne zelene površine,

–   Redovno i izvanredno održavanje postojeće parkovne opreme (klupa, dječjih igračaka, cvjetnih korita i sl.), sustava za navodnjavanje i  fontana,

–   Nabava i postava nove parkovne opreme,

–   Nabava sadnog materijala- sezonskih cvjetnica, grmova, stabala, travnih busena i dr.,

–   Ostali poslovi strukovno potrebni za održavanje javnog zelenila i opreme

–   Uređenje javnih površina.

Osim redovnog  i izvanrednog održavanja tijekom godine, planirani su i radovi pojačanog održavanja pojedinih javnih zelenih površina s namjerom obnove i uvođenja novih sadržaja na postojeće zelene površine – park Šumica i arboretum unutar gradskih zidina tvrđave Španjola.

Na području grada Hvara planira se održavanje javnih zelenih površina   prema opisu iz Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda  – Komunalno Hvar d.o.o.

Postava i održavanje oznaka naziva  ulica, parkova, trgova obuhvaća:

1.   Nabava i postava  kamenih i metalnih natpisnih ploča na novim lokacijama, kao i zamjenu postojećih, dotrajalih ili oštećenih oznaka.

2.   Nabava i postava  kućnih brojeva na novim lokacijama

Održavanje urbane opreme obuhvaća:

1.   Nabava i postava urbane opreme: klupe, košarice  za otpad, pepeljare,  opreme za reklamiranje, gradski satovi, nadstrešnice  i sl.

 

Predviđena  sredstva:

–   za izvršenje  radova/usluga  u iznosu od

…………………………………………………… 1.000.000,00  kn

–   za materijal  u iznosu od……………………. 100.000,00  kn

______________________________________________

ukupno :………………………………………. 1.100.000,00  kn

 

Izvori  financiranja :

–   iz komunalne naknade………………………. 570.000,00  kn

–   iz ostalih izvora………………………………… 530.000,00  kn

 

3. Održavanje nerazvrstanih cesta

 

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se odvijaju tijekom cijele godine na cestama, uključujući sve objekte i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta, poboljšanje elemenata ceste, osiguranja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa.

1.   Redovno i parcijalno održavanje  podrazumijeva  izvođenje radova kojima se saniraju oštećenja asfaltnih površina, udarnih rupa, ulegnuća, mrežastih oštećenja na kolnicima, pješačkim površinama i na trgovima, te uklanjanje arhitektonskih barijera na javnim površinama – prilagodba nogostupa osobama smanjene pokretljivosti.

2.   Održavanje makadamskih površina podrazumijeva radove održavanja neasfaltiranih, makadamskih površina, sanaciju udarnih rupa, kolotraga i drugih lokalnih oštećenja.

3.   Održavanje ogradnih i potpornih zidova, te drugih betonskih građevina podrazumijeva sanaciju istih koji se nalaze u cestovnom zemljištu uz nerazvrstanu cestu i na javnim površinama, izrada novih zidova, sanacija i uređenje novih betonskih staza, stuba i sl.

4.   Hitne intervencije podrazumijevaju obilazak grada nakon obilnijih kiša i drugih vremenskih nepogoda te izvođenje radova čije bi odgađanje izvršenja ugrožavalo sigurnost prometa, zdravlje i imovinu ljudi, izlazak na teren po pozivu prometne policije ili po pozivu nadležnih službenika Grada.

5.   Održavanje okomite i vodoravne prometne signalizacije, turističke (smeđe)  i ostale signalizacije, te dodatne opreme za regulaciju prometa, podrazumijevaju se poslovi postave i održavanja novih ili zamjene dotrajalih znakova, signalizacije i opreme cesta (izuzev prometnih svjetala). Zamjena dotrajale signalizacije vrši se prema potrebi dok se   Obnavljanje horizontalne prometne signalizacije obavezno se vrši prije početka turističke sezone.

 

Predviđena  sredstva:

–   za izvršenje  radova/usluga  u iznosu od. 350.000,00  kn

–   za materijal  u iznosu od …………………….. 90.000,00  kn

______________________________________________

ukupno : …………………………………………. 440.000,00  kn

 

Izvori  financiranja :

–   iz komunalne naknade………………………. 350.000,00  kn

–   iz pomoći………………………………………….. 50.000,00  kn

–   iz ostalih izvora………………………………….. 40.000,00  kn

 

4. Održavanje javne rasvjete

 

Pod  javna rasvjeta podrazumijeva se upravljanje i održavanje uređaja i objekata javne rasvjete uključivo podmirivanje troškova električne energije.

Pod upravljanje i održavanje uređaja i objekata javne rasvjete podrazumijeva se :

–        redovna zamjena ili otklanjanje nedostataka na objektima i uređajima javne rasvjete (izvori svijetlosti, predspojne naprave, armature, elektro ormari i dr.) radi održavanja sustava u stanju funkcionalne ispravnosti,

–        preventivno održavanje  koje podrazumijeva radove na zamjeni većeg broja rasvjetnih tijela stupova i kabela, elektroenergetskih ormarića, prema  izvršenom pregledu na temelju kojeg se donosi procjena prema važećim tehničkim normativima,

–        ličenje stupova, nosača, ferala  i drugih metalnih elemenata javne rasvjete

–        izvanredno održavanje obavlja se u najkraćem mogućem roku kada postoji pretpostavka da bi kvar ili oštećenje moglo prouzročiti daljnje štetne posljedice ( poslije ne vremena, prometne nezgode i sl.)

–        pojačano održavanje kada se vrši zamjena većeg broja  uređaja i objekata javne rasvjete ili proširenje javne rasvjete

–        uređenje grada za vrijeme blagdana :  nabava, montaža, priključenje , održavanje i kontinuirana kontrola tijekom perioda postave, te demontaža opreme  za blagdansko ukrašavanje. Uključena je i   nabava jelki za blagdansko ukrašavanje grada.

–        Provedba studije energetske učinkovitosti

Na području grada Hvara planira se održavanje javne rasvjete   prema opisu iz Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda  – Komunalno Hvar d.o.o.

 

Predviđena  sredstva:

–   usluga održavanja i materijal  u iznosu od

……………………………………………………… 440.000,00  kn

–   utrošak električne energije  u iznosu od  440.000,00  kn

______________________________________________

ukupno : …………………………………………. 880.000,00  kn

 

Izvori  financiranja :

–   iz komunalne naknade………………………. 880.000,00  kn

 

5. Održavanje groblja

 

Sredstva za održavanje groblja  planiraju se kao učešće u troškovima  održavanja i uređenja  Gradskog groblja Hvar, kao i drugih groblja na području grada Hvara.

Pod održavanjem i uređenjem podrazumijeva se:

–        uređenje  mrtvačnica  i trjemova  pred mrtvačnicama

–        uređenje pristupnih  staza oko  groblja

–        uređenje kapela i vanjskih zidova

–        izrada potrebne tehničke  dokumentacije

–        radovi na proširenju groblja

 

Predviđena  sredstva:

–   održavanje groblja …………………………… 350.000,00  kn

______________________________________________

ukupno : …………………………………………. 350.000,00  kn

 

Izvori  financiranja :

–   iz komunalne naknade………………………. 200.000,00  kn

–   iz drugih izvora………………………………… 150.000,00  kn

 

III    SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE  PROGRAMA

 

Sredstva potrebna za ostvarivanje  ovog  Programa temeljem procijenjenih troškova po pojedinim djelatnostima  iznose:

1. održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa  3.195.000,00  kn

2. održavanje javnih površina………… 1.100.000,00  kn

3. održavanje nerazvrstanih cesta……… 440.000,00  kn

4. održavanje javne rasvjete……………… 880.000,00  kn

5. održavanje groblja ………………………. 350.000,00  kn

______________________________________________

Ukupno…………………………………………. 5.995.000,00 kn

 

IV  ZAVRŠNE ODREDBE

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 363-01/15-01/63

Urbroj: 2128/01-02-15-02

Hvar,­ 30.04.2015.g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                         Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”,broj: 36/95, 109/95- Uredba, 21/96- Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- proč.tekst,82/04, 110/04- Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 08/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj dana 30.04.2015. godine, donosi:

 

PROGRAM

gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015. godinu za Grad Hvar

 

I – OPĆE ODREDBE

 

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Hvara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine za:

–   javne površine,

–   nerazvrstane ceste,

–   groblja,

–   javnu rasvjetu,

–   opskrbu pitkom vodom,

–   odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

 

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

 

II – IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

 

Program izgradnje javnih površina je u Prilogu br. 1 ovog Programa

ukupno: ………………………………………… 1.400.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2015. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz sredstava komunalnog doprinosa: ……. 800.000,00 kn

– iz potpore Županije…………………………….. 100.000,00 kn

– iz viškova prethodnih godina………………. 500.000,00 kn

ukupno: ………………………………………… 1.400.000,00 kn

 

III – IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

 

Program izgradnje nerazvrstanih cesta je u Prilogu br. 2 ovog Programa.

Za izgradnju predviđeno je: ……………….. 1.400.000,00 kn

Za otkup zemljišta predviđeno je: ………….. 300.000,00 kn

ukupno: ………………………………………… 1.700.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2015. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz sredstava komunalnog doprinosa …….. 700.000,00 kn

– iz potpora Županije…………………………….. 200.000,00 kn

– iz prihoda od nefinancijske imovine (za otkup

.. Zemljišta………………………………………….. 300.000,00 kn

– iz viškova prethodnih godina………………. 500.000,00 kn

ukupno: ………………………………………… 1.700.000,00 kn

 

IV – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

 

Program izgradnje mreže javne rasvjete je u Prilogu br. 3 ovog Programa.

ukupno: ………………………………………… 1.070.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2015. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz sredstava komunalnog doprinosa …….. 550.000,00 kn

– iz prihoda od nefinancijske imovine……….. 20.000,00 kn

– iz viškova prethodnih godina………………. 500.000,00 kn

ukupno: ………………………………………… 1.070.000,00 kn

 

V – IZGRADNJA GROBLJA

 

Za izgradnju groblja……………………………… 500.000,00 kn

Za otkup zemljišta predviđeno je……………. 270.000,00 kn

ukupno: …………………………………………… 770.000,00 kn

Rok je prosinac 2015. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz sredstava komunalnog doprinosa……… 450.000,00 kn

– iz ostalih izvora…………………………………….. 3.588,00 kn

– iz viškova prethodnih godina………………. 316.412,00 kn

ukupno: …………………………………………… 770.000,00 kn

 

VI – IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA

         OPSKRBU PITKOM VODOM

 

Za izgradnju i proširenje mjesnih mreža na području Grada Hvara:

ukupno: …………………………………………… 300.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2015. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

– iz potpora Županije: …………………………… 250.000,00 kn

– iz ostalih proračunskih prihoda …………….. 50.000,00 kn

ukupno: …………………………………………… 300.000,00 kn

 

VII – IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA

ODVODNJU OTPADNIH I OBORINSKIH VODA

 

Program izgradnje objekata i uređaja za odvodnju otpadnih i oborinskih voda je u Prilogu br. 4 ovog Programa.

ukupno: ………………………………………… 1.500.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2015. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz općih prihoda…………………………………. 270.000,00 kn

– iz potpora Županije…………………………….. 200.000,00 kn

– iz vodnog doprinosa…………………………….. 30.000,00 kn

– iz viškova prethodnih godina……………. 1.000.000,00 kn

ukupno: ………………………………………… 1.500.000,00 kn

 

VIII SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE  PROGRAMA

 

Sredstva potrebna za ostvarivanje  ovog  Programa temeljem procijenjenih troškova po pojedinim djelatnostima  iznose:

Izgradnja javnih površina……………… 1.400.000,00  kn

Izgradnja nerazvrstanih cesta………… 1.700.000,00  kn

Izgradnja javne rasvjete………………… 1.070.000,00  kn

Izgradnja groblja…………………………….. 770.000,00  kn

Izgradnja objekata i uređaja za opskrbu pitkom

vodom …………………………………………….. 300.000,00  kn

Izgradnja objekata i uređaja za odvodnju otpadnih i

oborinskih voda…………………………….. 1.500.000,00  kn

______________________________________________

Ukupno:………………………………………… 6.740.000,00 kn

 

IX – ZAVRŠNE ODREDBE

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 363-01/15-01/64

Urbroj: 2128/01-02-15-02

Hvar,­ 30.04.2015.g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                         Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Na temelju odredbi članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj dana 30. travnja 2015. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Plana pometanja, čišćenja i pranja grada, održavanja javnih površina, čišćenja i održavanja obalnog pojasa, odvoza otpada s Paklenih otoka,održavanja javne rasvjete i održavanja sustava oborinskih voda za 2015. godinu

 

Članak 1.

 

Prihvaća se Plana pometanja, čišćenja i pranja grada, održavanja javnih površina, čišćenja i održavanja obalnog pojasa, odvoza otpada s Paklenih otoka,održavanja javne rasvjete i održavanja sustava oborinskih voda za 2015. godinu trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o. iz Hvara, u ukupnom iznosu od 2.498.521,00 kuna bez PDV-a, a što je u skladu sa visinom tih izdataka u Proračunu Grada Hvara za 2015. godinu.

 

Članak 2.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara da temeljem ovog Zaključka sklopi ugovor sa trgovačkim društvom Komunalno Hvar d.o.o. za poslove iz članka 1. ovog Zaključka.

 

Članak 3.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-01/15-01/65

URBROJ: 2128/01-02-15-03

Hvar, 30. travnja 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                         Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

KOMUNALNO HVAR d.o.o.

21450 HVAR, Vlade Stošića 7

OIB:85724396887

HVAR, travanj 2015.

 

P L A N

ZA 2015. GODINU

–   POMETANJA, ČIŠĆENJA I PRANJA GRADA,

–   ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA,

–   ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA OBALNOG POJASA,

–   ODVOZA OTPADA S PAKLENIH OTOKA,

–   ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE,

–   ODRŽAVANJA SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJE

 

 

 

A) POMETANJE, ČIŠĆENJE I PRANJE GRADA

 

SVAKODNEVNO: 7 RADNIKA, DVIJE ČISTILICE, ELEKTROKOLICA I AUTO ZA PRANJE GRADA

2 radnika na uličnim strojnim čistilicama

4 radnika za ručno pometanje ulica

0,5 radnika na elektrokolicima

0,5 radnika za pranje grada

 

1. ZONA: Autobusna stanica Dolac, Pjaca, Fabrika do Zvijezde mora i naprijed šetnicom uz more do hotela Amfore pa prema Majerovici do rta Kovač, s jedne strane, zatim Riva, Križa uz more sve do trgovine Kerum u Križnoj luci na jednoj strani i hotela Galeb na drugoj strani, svakodnevno nedjeljom i praznikom

– Mala električna strojna čistilica – jedan radnik cijelu godinu

 

2. ZONA: Zastupi, Šamoreta dolac, Sv. Katarina, Bukainka, dio Lučice, Vrisak, dio Križne luke, Križni rat, te svi ostali djelovi grada Hvara uključujući gradske prometnice, te prigradska naselja Milna i Brusje, tretiraju se u sezoni svakodnevno, a van sezone dva puta tjedno ili po posebnoj narudžbi.

– Velika strojna čistilica- jedan radnik cijelu godinu

 

3. ZONA: Od autobusne stanice strmom ulicom kroz istočna Gradska vrata do zapadnih Gradskih vrata, sve okomite i sve paralelne ulice od Pjace do ceste ispod tvrđave Španjola.

– ručno pometanje – jedan radnik cijelu godinu

 

4. ZONA: Od zapadnih Gradskih vrata do Sv. Katarine, cijela Gojava, Sv. Marak, Bankete, ispred Gradske Loggie, sve okomite ulice od Fabrike do hotela Pharos, pored toga oko štandova te veli i mali đardin na Pjaci.

– ručno pometanje – jedan radnik cijelu godinu

 

5. ZONA: Ulica južno od Dječjeg vrtića, ulica iza Poljoprivredne zadruge, cijela Sv. Mikula, ulica južno od Stolne crkve do pozzerie Kogo, južno ispod zida palaće Vukašinović do skretanja u Burak, Burak do obiteljske kuće Matković i sve okomite ulice prema Rivi.

– ručno pometanje – jedan radnik cijelu godinu

 

6. ZONA: Cijela Glavica s okomitim ulicama prema Burgu i Lučici, od obiteljske kuće Matković prema školi, sve okomite ulice prema Lučici, cijela Lučica, osim uz more, prema obiteljskoj kući Lovrinčević, dalje strmom ulicom do Križne luke.

– ručno pometanje – jedan radnik cijelu godinu

 

SVI KOŠEVI U GRADU prazne se i čiste dva – tri puta dnevno, nedjeljom i praznokim od 01. svibnja do 31. listopada

– jedan radnik 6 (šest) mjeseci

 

PRANJE GRADA svakodnevno u noćnim satima u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna.

– dva radnika 3 (tri) mjeseca

 

Potrebna sredstva: 7 radnika

Plaća…………………………………………………. 717.186,00 kn

Mat.troškovi……………………………………….. 91.700,00 kn

Nemat. i rež. tr……………………………………. 77.000,00 kn

Ukupno:…………………………………………… 885.886,00 kn

 

 

 

B) ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

 

B.1.) ZELENE POVRŠINE

 

SVAKODNEVNO: 5 RADNIKA I AUTOMOBIL

 

Održavanje svih javnih zelenih površina i gradskih parkova – od Križne luke do punte Kovač, zalijevanje, košenje i dosijavanje trave uz obveznu sadnju sezonskog cvijeća i autohtonog bilja.

Pored toga vrši se redovito održavanje trajnog ukrasnog bilja (oleandri, tamarisi, palme itd.) uz morski pojas i u užoj gradskoj jezgri.

 

Potrebna sredstva: 5 radnika

Plaća:……………………………………………….. 501.036,00 kn

Mater. Troš………………………………………… 37.500,00 kn

Nemat. i rež.tr…………………………………….. 55.000,00 kn

Ukupno:…………………………………………… 593.536,00 kn

 

B.2.) OSTALE JAVNE POVRŠINE

 

SVAKODNEVNO: 1 RADNIK

 

Iskustvom iz dosadašnjih aktivnosti u servisiranju Grada, ukazala se nužna potreba za zapošljavanjem jednog kvalificiranog radnika za održavanje na javnim površinama, kako u gradu Hvaru, tako i u prigradskim naseljima. U navedeno održavanje spadaju slijedeće aktivnosti:

–   održavanje i bojanje klupa,

–   održavanje i bojanje oštećenih košarica, pepeljara i dr.,

–   održavanje i popravci raznih oštećenja na javnim površinama grada

–   održavanje dječjih i sportskih igrališta,

–   održavanje rukohvata i ograda,

–   održavanje turističke signalizacije

–   po potrebi i prema mogućnostima obavlja razne intervencije u i na objektima u vlasništvu grada Hvara

 

Potrebna sredstva: 1 radnik

Plaća: ………………………………………………. 110.848,00 kn

Mat.troškovi ………………………………………. 51.500,00 kn

Nemat. i rež.tr. …………………………………… 11.000,00 kn

Ukupno: ………………………………………….. 173.348,00 kn

 

C) ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE OBALNOG POJASA

 

SVAKODNEVNO: 2 RADNIKA

 

1. ISTOČNI DIO: Šetnica i obalni pojas od uvale Pokonji dol do kupališta ispred hotela “Galeb”, osim lokacija za koje je izdana koncesija ili koncesijsko odobrenje, održava jedan radnik svakim radnim danom nedjeljom i praznikom (4 mjeseca).

 

2. ZAPADNI DIO: Šetnica i obalni pojas od Rotonde do uvale Podstine, osim lokacija za koje je izdana koncesija ili koncesijsko odobrenje, održava jedan radnik svakim radnim danom, nedjeljom i praznikom (4 mjeseca).

 

3. SVETA NEDJELJA: Obalni pojas od Velog kamika do kupališta Zogon, obalni pojas (kupalište) Jagodna i obalni pojas (kupalište) Bojanić bod, svakim danom, nedjeljom i praznikom održava jedan radnik svakim radnim danom, nedjeljom i praznikom (4 mjeseca).

 

4. KOŠEVE NA OBALNOM POJASU prazni dva – tri puta dnevno, jedan radnik s elektro-kolicima svakim radnim danom, nedjeljom i praznikom tijekom cijele godine.

 

Potrebna sredstva: 2 radnika

Plaće ………………………………………………… 195.096,00 kn

Mat. Toškovi ……………………………………… 13.000,00 kn

Nemat. i rež. tr. ………………………………….. 27.750,00 kn

Ukupno: ………………………………………….. 230.096,00 kn

 

D) ODVOZ OTPADA SA PAKLENIH OTOKA

 

SVAKODNEVNO: 2 RADNIKA I BRODICA

 

U 2015. godini predvidamo jednog voditelja brodice, dva radnika (po 6 mjeseci) i brodicu, za odvoz otpada sa područja Paklenih otoka.

Napomena: Brodica će biti u eksploataciji od 01. svinja do 31. listopada 2014. ukupno šest mjeseci. Voditlj brodice će tijekom zimskog perioda, kada brodica nije u eksploataciji voditi brigu o redovnom servisiranju i održavanju brodice i pogonskih motora. U ostalo vrijeme bit će dodjeljen kao ispomoć vrtlarskoj grupi, kojoj se u tom razdoblju znatno povećava obim posla.

 

Potrebna sredstva: 2 radnika

Plaće ………………………………………………… 217.260,00 kn

Mat. troškovi ……………………………………… 68.000,00 kn

Nemat i rež. tr. …………………………………… 22.000,00 kn

Ukupno: ………………………………………….. 307.260,00 kn

 

E) ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

 

SVAKODNEVNO: 2 RADNIKA I AUTOMOBIL

 

Zbog dotrajalosti javne rasvjete u posljednjih par godina uložena su znatno veća sredstva za troškove održavanja. U održavanje ne spada, kako se misli, samo mjenjanje pregorjelih žarulja. U najveći i najkompliciraniji dio posla spadaju popravci oštećenih kandelabera, popravci i mjenjanje oštećenih zračnih i podzemnih kablova, mjenjanje razbijenih stakala na feralima, bojanje kandelabera i ferala kako bi im se produžio vijek trajanja. Ova usluga pruža se na cijelom području grada Hvara s prigradskim naseljima: Brusje, Bruške vale, Milna, Velo Grablje, Zaraće selo, Uvale Velo i Malo Zaraće i Sveta Nedjelja.

 

Potrebna sredstva: 2 radnika

Plaće ………………………………………………… 208.395,00 kn

Mat. troškovi ……………………………………… 78.000,00 kn

Nemat. i rež. troš. ……………………………….. 22.000,00 kn

Ukupno: ………………………………………….. 308.395,00 kn

 

F) RADOVI PO POSEBNOJ NARUDŽBI

 

Po posebnoj narudžbi, prema prihvaćenom troškovniku, uz naplatu vršimo slijedeće poslove:

–   čišćenje gradskih prometnica od nanosa poslije obilnih kiša

–   intervencije na sustavu oborinske odvodnje

–   postavu kandelabera, prometnih znakova, putokaza i rampi

–   uređenje i kićenje grada za prigodne blagdane

 

 

 

 

 

 

 

G) ZAKLJUČAK

 

MATERIJALNI TROŠAK:

 

–   2 radna odijela godišnje 2 x 350 ……………. 700,00 kn

–   1 par cipela ………………………………………….. 400,00 kn

–   1 kišna kabanica ………………………………….. 200,00 kn

–   1 gumene čizme ……………………………………. 100,00 kn

–   4 para rukavica godišnje ……………………… 100.00 kn

                                                                     1.500,00 kn

 

MATERIJALNI TROŠAK GODIŠNJE PO RADNIKU IZNOSI 1.500,00 kn

 

REKAPITULACIJA BROJA SVIH POTREBNIH RADNIKA

– 4           NKV RADNIKA POMETAČA

– 1           RADNIK NA VELIKOJ STROJNOJ ČISTILICI

– 1           RADNIK NA MALOJ ELEKTRIČNOJ STROJNOJ ČISTILICI

– 1           KV ELEKTRIČAR

– 1           (BRAVAR) POMOĆNIK KV. ELEKTRIČARU

– 5           VRTLARA

– 1           VODITELJ BRODICE

– 2           NKV RADNIKA NA BRODICI (6 mjeseci)

– 1,5        VOZAČA ELEKTROKOLICA

– 3           NKV RADNIKA NA ODRŽAVANJU OBALNOG POJASA (4 mjeseca)

– 2           RADNIKA ZA PRANJE GRADA (3 mjeseca)

– 1           KV RADNIK NA ODRŽAVANJU OSTALIH JAVNIH POVRŠINA

SVEUKUPNO 19 RADNIKA TIJEKOM CIJELE GODINE

 

OČEKIVANI MATERIJALNI TROŠKOVI GODIŠNJE

 

A)

1. …. Metle 40 kom x 30,00 Kn ……………………. 1.200,00

2. …. Plastične vreće za koševe po Gradu……… 25.000,00

3. …. Gorivo i mazivo za veliki strojni pometač i potrošena struja za mali strojni pometač  55.000,00

B1)

1. …. Gorivo za automobil, kosilicu i

…….. motornu pilu……………………………………… 10.000,00

2. …. Nabava sezon. sadnica, trajnica, gnjojiva, sjemena i sl.               20.000,00

B2)

1. …. Materijal za održavanje javnih

…….. površina…………………………………………… 50.000,00

C)

1…… Plastične vreće za koševe na obalnom

…….. pojasu………………………………………………. 10.000,00

D)

1. …. Gorivo i mazivo za brodicu…………………. 60.000,00

2. …. Plastične vreće za koševe po Paklenim

…….. otocima………………………………………………. 5.000,00

E)

1. …. Gorivo za automobil za električara……….. 10.000,00

2. …. Materijal za javnu rasvjetu…………………… 65.000,00

…….. UKUPNO: ……………………………….. 311.200,00 kn

 

NEMATERIJALNI TROŠAK (godišnje po radniku)

 

– prijevoz, prigodne nagrade, režijski troškovi 11.100,00 kn

 

 

REKAPITULACIJA FINANCIJSKOG PLANA

ZA 2015. GODINU

UKUPNO:……………………………………… 2.498.521,00 kn

PDV 25%:………………………………………… 624.630,00 kn

SVEUKUPNO:………………………………. 3.123.151,00 kn

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13­-pročišćeni tekst ), članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN», broj: 28/10) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/123, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj 30. travnja 2015. godine, donosi

 

ODLUKU

o visini osnovice i koeficijenta za obračun plaće gradonačelnika/ce i zamjenika/ce gradonačelnika koji dužnost obavljaju profesionalno

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom određuje se visina osnovice i koeficijenti za obračun plaća gradonačelnika/ce i zamjenika/ce gradonačelnika, koji dužnost obavljaju profesionalno, a sredstva za rad osiguravaju se u proračunu Grada Hvara.

 

Članak 2.

 

Visina bruto osnovica za obračun plaće gradonačelniku/ci i zamjeniku/ci gradonačelnika iznosi 6.000,00 kuna. Koeficijenti za obračun plaće gradonačelniku/ci i zamjeniku/ci gradonačelnika odreduju se u slijedećim vrijednostima:

1. Gradonačelnik/ca…………………………………………… 2,94,

2. Zamjeniku/ci gradonačelnika…………………………… 2,49.

 

Članak 3.

 

Plaću gradonačelnika/ce i zamjenika/ce gradonačelnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaća iz članka 2. ove Odluke, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.

 

Članak 4.

 

Pojedinačna rješenja o visini plaće gradonačelnika/ce i zamjenika/ce gradonačelnika donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela ili namještenik Jedinstvenog upravnog odjela koji je za to pisano ovlašten od strane gradonačelnika, sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi („NN”, broj: 86/08 i 61/11).

 

Članak 5.

 

Ostala materijalna prava gradonačelnika/ce i zamjenika/ce gradonačelnika isplaćuju se na način i u visini utvrđen Pravilnikom o plaćama i drugim materijalnim pravima službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara.

 

Članak 6.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini osnovice i koeficijenta za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavljaju profesionalno («Službeni glasrlik Grada Hvara», broj: 6/10).

 

Članak 7.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/15-01/13

URBROJ: 2128-01-02-15-02

Hvar, 30. travnja 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                         Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (“Narodne novine”, broj: 33/Ol, 60/012-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (“NN”, broj: 28/10) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj 30. travnja 2015. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara

 

Članak 1.

 

U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 11/10) u članku 2. POPIS RADNIH MJESTA, RADNA MJESTA II. KATEGORIJE, u potkategoriji radnog mjesta viši savjetnik, naziv radnog mjesta mijenja se i glasi:

 

4. viši savjetnik za prostorno uređenje, graditeljstvo i uređenje grada – pomoćnik voditelja, klasifikacijski rang 4., koeficijent 1,60.

Radno mjesto pod rednim brojem 4. postaje radno mjesto pod rednim brojem 5.

6. viši savjetnik za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo, klasifikacijski rang 4. koeficijent 1,50,

 

U potkategoriji radnog mjesta viši stručni suradnik dodaje se radno mjesto pod brojem 7.

7. viši stručni suradnik za graditeljstvo, zaštitu okoliša i poslove EU, klasifikacijski rang 6, koeficijent 1,35.

Radno mjesto pod rednim brojem 7. postaje radno mjesto pod rednim brojem 8.

 

 

Članak 2.

 

U članku 2. Odluke RADNA MJESTA III. KATEGORIJE, Potkategorija radnog mjesta Referent, mijenja se i glasi:

16. referent-komunalni redar, klasifikacijski rang 11, koeficijent 1,09

17. referent-prometni redar, klasifikacijski rang 11, koeficijent 1,09

18. referent-komunalni izvidnik, klasifikacijski rang 11., koeficijent 1,05.

Radna mjesta od rednog broja 8. do 16. postaju radna mjesta od rednog broja 9. do 18.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA:021-01/15-01/12

Urbroj: 2128-01-02-15-02

Hvar, 30. travnja 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                         Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj 30. travnja 2015. godine, donosi

 

PROGRAM RADA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA ZA PERIOD OD TRAVNJA DO 31. PROSINCA

2015. GODINE

 

UVODNI DIO

 

Gradsko vijeće Grada Hvara kao predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi program rada koji sadrži poslove i zadatke utvrđene Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), Statutom Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) i drugim pozitivnim zakonskim propisima.

Program rada treba smatrati otvorenim za sve prijedloge koje se odnose na nadležnost Gradskog vijeća, iako nisu obuhvaćene ovim Programom rada.

Radna tijela Gradskog vijeća, Gradonačelnik koji je nadležan za obavljanje izvršnih poslova jedinice lokalne samouprave, izravno će se uključiti u realizaciju svojih obveza iz ovog Programa. Nositelji poslova iz Programa, kao i ovlašteni predlagatelji obvezni su odgovarajuće materijale o kojima će raspravljati Gradsko vijeće pripremiti u predviđenim rokovima.

 

 

 

 

 

PROGRAMSKI DIO

 

II TROMJESJEČJE

 

1.   Proračun Grada Hvara za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu Odluka o izvršenju Proračuna Grada Hvara za 2015. godinu

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun Predlagatelj : Gradonačelnik

Rasprava: travanj 2015. godine

2.   Program socijalne skrbi Grada Hvara za 2015. godinu

Nositelj izrade: Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada i Služba za financije i proračun

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava : travanj 2015.godine

3.   Program javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2015.g., Program javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2015. godinu, Program financiranja ostalih udruga, udruženja i društava Grada Hvara za 2015. godinu

Nositelj izrade: Služba za društvene djelatnosti i Služba za financije i proračun

Predlagatelj : Gradonačelnik

Rasprava : travanj 2015. godine

4.   Plan pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenje Paklenih otoka, održavanje javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda za 2015. godinu

Nositelj izrade: Komunalno Hvar d.o.o.

Predlagatelj : Gradonačelnik

Rasprava : travanj 2015.godine

5.   Program održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za Grad Hvar za 2015. godinu, Programa gradnje komunalne infrastrukture iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za Grad Hvar za 2015. godinu

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uredenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Predlagatelj : Gradonačelnik

Rasprava : travanj 2015. godine

6.   Program rada Gradskog vijeća Grada Hvara za 2015. godinu

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun, Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada, Služba za komunalno gospodarstvo, prostorno uredenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša, Služba za društvene djelatnosti i Služba tajništva Grada Predlagatelj : Gradonačelnik

Rasprava: travanj 2015.godine

7.   Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Hvara za 2015.godinu Nositelj izrade: Služba za financije i proračun, DVD Hvar, Područni ured za zaštitu i spašavanje Split, Crveni križ-Gradsko društvo Hvar, Tajništvo grada Predlagatelj : Gradonačelnik

Rasprava: travanj 2015. godina

8.   Plan operativne provedbe programa aktivnosti zaštite od požara za Grad Hvar u 2015. godini sa planom motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenih prostora

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun, Dobrovoljno vatrogasno društvo Hvar, Hrvatske šume-Šumarija Hvar, Komunalno Hvar d.o.o. i Tajništvo grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: travanj 2015. godina

9. Plan o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata (po potrebi)

Nositelj izrade: Služba za gospodarstvo i gospodarenje nekretninama grada i Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Predlagatelj : Gradonačelnik

Rasprava : svibanj 2015.godina

10.           Operativni plan za pripremu turističke sezone – godine 2015. godine,

Nositelj izrade: Odbor za razvoj i unapredenje turizma, Turistička zajednica, Grad Hvar

Predlagatelj : Gradonačelnik

Rasprava : svibanj 2015. godine

11.           Komunalni red u Gradu Hvaru (tematska sjednica)

Nositelj izrade i Predlagatelj: Gradonačelnik, Komunalno Hvar d.o.o., Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uredenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Rasprava: svibanj 2015. godine

12.           Program 55. Hvarskih ljetnih priredbi

Nositelj izrade: Služba za društvene djelatnosti Predlagatelj : Gradonačelnik

Rasprava: svibanj 2015. godine

13.           Imovinsko pravni predmeti iz nadležnosti Gradskog vijeća

Nositelj izrade: Tajništvo Grada

Predlagatelj : Gradonačelnik

Rasprava: trajno

14. Izbor i imenovanja radnih tijela Gradskog vijeća Nositelj izrade: Odbor za izbor i imenovanja

Predlagatelj : Gradonačelnik i Odbor za izbor i imenovanja

Rasprava : trajno

15.           Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014. godinu, Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uredenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: lipanj 2015. godine

16. Funkcioniranje zdravstvene službe na području Grada Hvara

Nositelj izrade i predlagatelj: Gradonačelnik, Dom zdravlja Splitsko dalmatinske Županije, Ispostava Hvar, Ustanova hitne medicinske pomoći, ordinacije u zakupu

Rasprava : lipanj 2015.godine

17. Prometna povezanost Grada Hvara (tematska sjednica)

Nositelj izrade i predlagatelj : Gradonačelnik i Odbor za unapredenje i poboljšanje kopnenog i pomorskog prometa

Rasprava: lipanj 2015. godine

 

III TROMJESJEČJE

 

1.   Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Hvara za 2014.godinu

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: srpanj 2015. godine

2.   Odluka o izradi Urbanističkog plana uredenja (UPU) Sveta Nedjelja, Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara, Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja (UPU) Brusje

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Odbor za urbanizam i prostorno uređenje

Predlagatelj : Gradonačelnik

Rasprava : rujan 2015. godine

3.   Odluka o komunalnom redu

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Predlagatelj : Gradonačelnik

Rasprava : rujan 2015. godine

4.   Izmjene i dopune Proračuna Grada Hvara za 2015. godinu (po potrebi)

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun

Predlagatelj : Gradonačelnik

Rasprava: rujan 2015. godine

5.   Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Hvara za razdoblje siječanj- lipanj 2015.g.

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun Predlagatelj : Gradonačelnik

Rasprava: rujan 2015. godine

6.   Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Hvara Nositelj izrade: Komisija za dodjelu javnih priznanja Predlagatelj : Gradonačelnik

Rasprava: rujan 2015. godine

7.   Program kulturnih zbivanja u zimskom razdoblju u Gradu Hvaru

Nositelj izrade: Služba za društvene djelatnosti i Odbor za školstvo, kulturu i šport

Predlagatelj : Gradonačelnik

Rasprava : rujan 2015.godine

8.   Izvješće o stanju u školstvu (tematska sjednica)

Nositelj izrade: Osnovna škola Hvar, Srednja škola Hvar i Odbor za školstvo, kulturu i šport

Predlagatelj : Gradonačelnik

Rasprava : rujan 2015.godine

9.   Izvješće o stanju u športu (tematska sjednica)

Nositelj izrade: Športske udruge i Odbor za školstvo, kulturu i šport

Predlagatelj : Gradonačelnik

Rasprava : rujan 2015. godine

10. Odluka o raspisivanju natječaja za stipendiju Grada Hvara u školskoj godini 2015/2016.

Nositelj izrade: Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada

Predlagatelj : Gradonačelnik

Rasprava: rujan 2015. godine

 

IV TROMJESJEČJE

 

1.   Proračun Grada Hvara za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu ili Odluka o privremenom financiranju Grada Hvara za razdoblje siječanj- ožujak 2016. godinu, Odluka o izvršenju Proračuna Grada Hvara za 2016. godinu ili Odluka o izvršenju Odluke o privremenom financiranju Grada Hvara za razdoblje siječanj- ožujak 2016.g.

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun Predlagatelj : Gradonačelnik

Rasprava: prosinac 2015. godine

2.   Program socijalne skrbi Grada Hvara za 2016. godinu

Nositelj izrade: Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada i Služba za financije i proračun

Predlagatelj : Gradonačelnik

Rasprava : prosinac 2015.godine

3.   Program javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2016.g., Program javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2016. godinu

Nositelj izrade: Služba za društvene djelatnosti i Služba za financije i proračun

Predlagatelj : Gradonačelnik

Rasprava : prosinac 2015. godine

4.   Plan pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenje Paklenih otoka, održavanje javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda za 2016. godinu

Nositelj izrade: Komunalno Hvar d.o.o.

Predlagatelj : Gradonačelnik

Rasprava : prosinac 201 S.godine

5.   Program održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za Grad Hvar za 2016. godinu, Program gradnje komunalne infrastrukture iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za Grad Hvar za 2016. godinu

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno urectenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Predlagatelj : Gradonačelnik

Rasprava : prosinac 2015. godine

6.   Izmjene i dopune Proračuna Grada Hvara za 2015. godinu

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava : prosinac 2015. godine

7.   Program rada Gradskog vijeća Grada Hvara za 2016. godinu

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Služba za financije i proračun, Služba za gospodarstvo i gospodarenje nekretninama grada, Služba za društvene djelatnosti i Služba tajništva grada

Predlagatelj : Gradonačelnik

Rasprava: prosinac 2015. godine

8.   Izvješće o radu Dječjeg vrtića «Vanđela Božitković», Gradske knjižnice i čitaonice Hvar, Turističke zajednice Grada Hvara za 2015. godinu

Nositelj izrade: javne ustanove i Turistička zajednica

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: studeni -prosinac 2015. godine

9.   Analiza turističke godine 2015., te izvješće i priprema turističke godine-sezone 2016.

Nositelj izrade: Turistička zajednica Grada Hvara, Gradonačelnik Grada Hvara i Odbor za razvoj i unapredenje turizma

Predlagatelj : Gradonačelnik

Rasprava: studeni -prosinac 2015. godine

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/15-01/14

URBROJ: 2128-01-02-15-01

Hvar, 30. travnja 2015.g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                         Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 52. stavak 1. i članka 56 Zakona o financiranju vodnog gospodarstva («Narodne novine», broj: 153/09 i 56/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj 30. travnja 2015. godine, donosi

 

ODLUKU

o naknadi za razvoj

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom uvodi obveza plaćanja naknade za razvoj radi osiguranja ravnomjernog razvoja javne vodoopskrbe na cijelom vodoopskrbnom području otoka Hvara.

Prikupljena sredstva naknade za razvoj koristit će se za financiranje:

–        otkupa i uređenja zemljišta potrebnog za izgradnju vodnih građevina te radi zaštite izvorišta u zonama sanitarne zaštite,

–        izrade projekata i stručnog nadzora nad izgradnjom komunalnih i vodnih građevina,

–        izgradnju magistralnih (glavnih) cjevovoda i drugih vodnih građevina,

–        sufinanciranje izgradnje mjesnih mreža.

 

Članak 2.

 

Naknada za razvoj utvrduje se u iznosu od 1,00 kn/m3.

Iznos naknade za razvoj ne podliježe obvezi obračunavanja poreza na dodanu vrijednost. Obveznici naknade za razvoj su sve kategorije korisnika usluge javne vodoopskrbe na području otoka Hvara.

 

Članak 3.

 

Naknada za razvoj obračunavat će se putem računa za vodnu uslugu kojeg obveznicima ispostavlja Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa (dalje u tekstu: Isporučitelj).

 

Članak 4.

 

Naknada za razvoj prihod je Isporučitelja.

Isporučitelj je u obvezi prikupljena sredstva naknade za razvoj evidentiraju svojim poslovnim knjigama na posebnom kontu (poziciji).

Način raspoređivanja i utroška prikupljenih sredstava naknade za razvoj za financiranje iz članka l. ove Odluke određuje se godišnjim investicijskim programom kojeg donosi Skupština Isporučitelja na prijedlog Uprave.

O namjenskom utrošku prikupljenih sredstava naknade za razvoj Uprava je dužna izvještavati Skupštinu Isporučitelja najmanje jedanput godišnje.

Upravi isporučitelja zabranjeno je raspolagati sredstvima naknade za razvoj suprotno odredbi stavka 3. ovoga članka.

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 325-01/15-01/21

URBROJ: 2128-01-02-15-02

Hvar, 30. travnja 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                         Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 25. stavak 1. podstavak 14. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara” broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 -pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj 30. travnja 2015. godine, donosi

 

ODLUKU

o usklađivanju djelatnosti trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o. sa Zakonom o vodama

 

Članak l.

 

Prihvaća se prijedlog statusnih promjena trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o. iz Hvara u pravcu usklađivanja djelatnosti sa Zakonom o vodama (“Narodne novine”, broj: 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), po modelu “odvajanje s osnivanjem”, na slijedeći način:

Društvu Komunalno Hvar d.o.o. iz Hvara ostaju sve registrirane djelatnosti, osim djelatnosti vezanih za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, koje se prenose na novo trgovačko društvo “Odvodnja Hvar d.o.o.”, kojemu je osnivač Grad Hvar i u cjelokupnom je vlasništvu Grada Hvara.

 

Članak 2.

 

Gradsko vijeće obvezuje Komunalno Hvar d.o.o. da izradi plan podjele Društva, kao i prijedlog Odluke o izmjenama Izjave o osnivanju društva Komunalno Hvar d.o.o. u svezi sa Planom podjele.

 

Članak 3.

 

Za sve daljnje postupke u svezi sa provedbom statusnih promjena društva Komunalno Hvar d.o.o. i Odvodnja Hvar d.o.o., u ime Grada Hvara ovlašten je gradonačelnik Grada Hvara Rino Budrović.

 

Članak 4.

 

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o uskladivanju djelatnosti trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o. sa Zakonom o vodama. Odluka je donesena na 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Hvara, Klasa: 363-01/14-01/113, Urbroj: 2128-01-02-14-02, u Hvaru, 13. kolovoza 2014., objavljena u Službenom glasniku Grada Hvara”, broj: 6/14.

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-01/15-01/56

URBROJ: 2128-01-02-15-02

Hvar, 30. travnja 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                         Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 132. i članka 167. Zakona o gradnji („NN”, broj 153/13) i odredbe članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, I/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), po prethodno pribavljenom mišljenju Turističke zajednice Grada Hvara, te po Uputi za otklanjanje nedostataka od strane Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji (Klasa: 023-01/15-01/29, Urbroj: 2181-02-01-15-2 od 4. veljače 2015.g.), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 03. sjednici, održanoj 30.04.2015. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom

turističke sezone

 

Članak 1.

 

U Odluci o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone („Službeni glasnik Grada Hvara”, br. 9/14) članak 5. mijenja se i glasi:

„Nadzor nad provedbom ove Odluke provode komunalni redari Grada Hvara.”

 

Članak 2.

 

Članak 6. mijenja se i glasi:

„U obavljanju nadzora komunalni redari postupaju sukladno odgovarajućim odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji („Narodne novine”, br. 153/13) i Zakona o gradnji („Narodne novine”, br. 153/13).”

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-01/14-01/180

URBROJ: 2128-01-02-15-08

Hvar, 30.04.2015.g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                         Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13) i članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara” broj 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj 30. travnja 2015. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara

 

Članak 1.

 

U Odluci o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara (Službeni glasnik Grada Hvara 1/12, u daljnjem tekstu: Odluka), u članku 4., iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

„Krajem 2013.g. na snagu je stupio Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13). Ovim izmjenama PPUG-a Hvara, PPUG će se uskladiti sa člankom 201. ovog Zakona, kojim se traži definiranje neuređenih dijelova građevinskog područja i izgrađenih dijelova tih područja planiranih za urbanu preobrazbu.“

 

Članak 2.

 

U članku 5. Odluke, u stavku 1. iza točke 8. dodaje se točka 9. koja glasi: 9. Usklađenje PPUG-a sa člankom 201. Zakona o prostornom uređenju.

U stavku 2. u točki 3.1. iza alineje 4. dodaje se alineja 5. koja glasi:

– Definiranje neuređenih dijelova građevinskog područja i izgrađenih dijelova tih područja planiranih za urbanu preobrazbu

 

Članak 3.

 

Odluka o izradi izmjena i dopuna PPUG-a dostavit će se tijelima i osobama iz stavka 1. članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji te urbanističkoj inspekciji.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 350-01/15-01/34

URBROJ: 2128/01-02-15-01

Hvar, 30.04.2015. god.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                         Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 10. stavka 4. Zakona o trgovini („Narodne novine” broj 87/08, 1 16/08, 76/09, I 14/11, 68/13 i 30/14) i članka 25. Statuta Grada Hvara (,,Službeni glasnik Grada Hvara” broj 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) Gradsko vijeće Grada Hvara na 3. sjednici održanoj dana 30. travnja 2015. godine, donosi

 

ODLUKU

o uvjetima prodaje robe putem pokretne prodaje na području Grada Hvara

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom određuju se uvjeti, način i naknada na kojima je dopušteno vršiti pokretnu prodaju pokretnim vozilom za prodaju, na području Grada Hvara.

 

Članak 2.

 

Pod pokretnom prodajom smatra se prodaja bez stalnog prodajnog mjesta iz posebno uređenog i opremljenog vozila za prodaju robe, a u skladu s odredbama posebnih propisa.

Uvjeti koji moraju biti ispunjeni propisani su ovom Odlukom, te se utvrđuju svakom podnosiocu zahtjeva, rješenjem kojeg donosi Gradonačelnik Grada Hvara, a koji zadržava pravo ocjene svakog konkretnog zahtjeva.

Pokretnu prodaju na području Grada mogu obavljati pravne i fizičke osobe te OPG-i koji su registrirani za obavljanje djelatnosti trgovine, i to isključivo na javno-prometnoj površini pogodnoj za zaustavljanje vozila.

Zabranjuje se pokretna prodaja u centru grada i u zoni zabrane prometa.

 

Članak 3.

 

Svako zadržavanje vozila kojim se obavlja prodaja dulje od 15 minuta na jednom mjestu ne predstavlja pokretnu prodaju te ista nije dozvoljena.

Kretanje i zaustavljanje vozila za pokretnu prodaju mora se odvijati tako da ne ometa promet na javno – prometnim površinama, ne ugrožava sigurnost kupaca, prolaznika i drugih sudionika u prometu.

Pokretna prodaja nije dozvoljena na cestama na kojima nije moguće zaustaviti vozilo bez opasnosti za sigurnost prometa u kupaca i drugih sudionika u prometu, raskrižjima, prilazima i priključcima na javnu cestu, na mjestima gdje se zaustavljanjem vozila zaklanja preglednost prometnih znakova i smjerokaza kao i na zelenim površinama, parkovima i dječjim igralištima.

 

Članak 4.

 

Naknada za obavljanje pokretne prodaje iznosi 2.500,00 kuna godišnje, koju je potrebno platiti odmah po primitku Rješenja iz članka 6.ove Odluke.

Za korištenje javne površine u kraćem periodu, plaća se naknada u iznosu od 100,00 kuna dnevno.

 

Članak 5.

 

Zahtjev za odobrenje prodaje robe putem pokretne prodaje, obavezno treba sadržavati:

–        naziv pravne ili fizičke osobe koja obavlja pokretnu prodaju;

–        vrstu robe koja je predmet prodaje;

–        mjesto i vrijeme zaustavljanja,

–        ispravu nadležnog tijela kojom dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti trgovine.

Za odobrenje prodaje robe putem pokretne prodaje u naseljima Brusje, Jagodna, Malo Grablje, Milna, Sveta Nedjelja, Velo Grablje i Zaraće, potrebno je ishoditi i suglasnost mjesnog odbora.

Od osobe čiji zahtjev ne sadržava sve priloge iz stavka 1. ovoga članka zatražit će se nadopuna zahtjeva pismenim putem, te je stranka dužna u roku od tri (3) dana od dana primitka zahtjeva za nadopunu dostaviti traženu dokumentaciju. U suprotnom zahtjev za izdavanje rješenja će se odbiti.

 

Članak 6.

 

Po zahtjevu iz članka 5. ove Odluke, donosi se Rješenje koje mora sadržavati:

–        naziv, adresu i OIB pravne ili fizičke osobe koja obavlja pokretnu prodaju na području Grada Hvara;

–        opis robe koja je predmet prodaje;

–        registracijsku oznaku vozila kojim će se vršiti pokretna prodaja;

–        popis mjesta (naselja) i eventualnu lokaciju na kojoj pokretni prodavač može obavljati trgovinu na malo izvan prodavaonica putem pokretne prodaje;

–        visinu i način plaćanja naknade iz članka 4. Ove Odluke;

–        vremensko razdoblje u kojem će se odvijati prodaja.

Rješenje mora biti u vozilu cijelo vrijeme obavljanja prodaje u pokretu te se isto mora pokazati na zahtjev ovlaštenih osoba Grada Hvara.

 

Članak 7.

 

Rješenje se također može otkazati bez otkaznog roka donošenjem novoga rješenja u upravnom postupku i to ukoliko se utvrdi da osoba krši odredbe zakonskih i podzakonskih propisa, odredaba ove Odluke i uvjete propisanih rješenjem.

U slučaju da fizička ili pravna osoba prestane vršiti pokretnu prodaju temeljem rješenja iz članka 6. ove Odluke, Grad Hvar nema obvezu vraćanja uplaćene naknade iz članka 4. ove Odluke.

 

Članak 8.

 

Zahtjev za izdavanje rješenja iz č1.6. ove Odluke će se odbiti ukoliko podnositelj zahtjeva ima nepodmirenih dugovanja prema Gradu Hvaru po bilo kojoj osnovi.

 

Članak 9.

 

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi Ministarstvo financija u suradnji s komunalnim redarom Grada Hvara, dok nadzor u dijelu prometnih propisa obavlja prometna policija.

Novčanom kaznom od 2.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba, počinitelj prekršaja, koja obavlja pokretnu prodaju na području Grada Hvara suprotno odredbama ove Odluke. Za prekršaj iz stavka 2. ovog članka kaznit će se i fizička osoba – obrtnik ili nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna.

 

Članak 10.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANLIA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 333-01/15-01/01

URBROJ: 2128/01-02-15-03

Hvar, 30. travnja 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                         Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) i članka 3. Zaključka o davanju ponude za sklapanje novog ugovora dosadašnjim korisnicima javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 9/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj 30. travnja 2015. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o očitovanjima na ponudu za sklapanje – produženje ugovora

 

I.

 

Prihvaća se Izvješće o očitovanjima na ponudu za sklapanje – produženje ugovora Službe za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada, Klasa: 363-02/15-01/99, Urbroj: 2128/01-02-15-01 od 17. travnja 2015. godine.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-02/15-01/99

Urbroj: 2128/01-02-15-02

Hvar, 30. travnja 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                         Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11 -pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), članka 14. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14 i 4/14 – ispravak), članka 1. Zaključka o davanju ponuda za sklapanje novog ugovora dosadašnjim korisnicima javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 9/14), Odluke o gradskim porezima Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14 i 5/14) i Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 2. sjednici održanoj 29. travnja 2015. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

O DAVANJU JAVNIH POVRŠINA NA KORIŠTENJE DOSADAŠNJIM ZAKUPNICIMA

za razdoblje 2015. – 2017. godina

 

Članak 1.

 

Korisnicima javne površine iz članka 2. i 3. ovog Zaključka koji su sa Gradom Hvarom sklopili ugovore o zakupu javne površine i koji su istekli 31. prosinca 2014.godine, a koji su u potpunosti i na vrijeme izvršavali svoje financijske obveze prema Gradu Hvaru, odobrava se sklapanje ugovora o zakupu javne površine za razdoblje 2015 – 2017, odnosno od 01. svibnja 2015. do 31. prosinca 2017. godine.

 

Članak 2.

 

Korisnici iz članka 1. ovog Zaključka su:

 

 

1) na lokaciji: ISPRED HP-a NA RIVI

 

l. Željka MARTINOVIĆ, vl. K.O. „KAMENI OTOK” – Donji Humac, Donji Humac bb

za prodaju………….. razglednica, slika, bižuterije i suvenira

po rednom broju ………………………………  B-18 (ex r.br. 3)

zakup javne površine…………………… 3.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………  20.000,00 kn/godišnje

 

2. Antun BARČOT, vlasnik BOTANICA – HVAR, obrt za proizvodnju i usluge

Hvar, Hanibala Lucića 18

za prodaju…………………………… poljoprivrednih proizvoda

(pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

po rednim brojem ……………………………….. L-8 (ex r.br. 2)

zakup javne površine ………………….. 5.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………… 6.000,00 kn/godišnje

 

3. Milan IVANOVIĆ, vlasnik T.O. “TAY” – Hvar

za prodaju …………  razglednica, slika, bižuterije i suvenira

pod rednim brojem …………………………..  B-19 (ex r.br. 1)

zakup javne površine ………………….  3.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………  15.000,00 kn/godišnje

 

4. Luka ŠKARE – Hvar, Vlade Stošića 5

za prodaju…………………………… poljoprivrednih proizvoda

(pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

po rednim brojem ……………………………  L-9 (ex r.br. L-7)

zakup javne površine ………………….  5.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ………… ….. 6.000,00 kn/godišnje

 

5. Zora BRIŠKI, vlasnica U.O. „DINO” – Zaraće

za prodaju …………  razglednica, slika, bižuterije i suvenira

pod rednim brojem ……………………..  B-20 (ex r.br. B-14)

zakup javne površine ………………….. 3.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……….. …. 15.000,00 kn/godišnje

 

6. Marija TUDOR – Hvar, Ulica Miće Marchija 8

za prodaju…………………………… poljoprivrednih proizvoda

(pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

pod rednim brojem…………………………. L-10 (ex r.br. L-8)

zakup javne površine ………………….. 5.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………… 6.000,00 kn/godišnje

 

7. Nikola MILIČIĆ – Hvar, Ulica kroz Burak 99

za prodaju ……….poljoprivrednih proizvoda

(pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

pod rednim brojem ………….. L-I 1 (ex r.br. SL ili KOK 2)

zakup javne površine ………………….. 5.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………… 6.000,00 kn/godišnje

 

8. Sandro GLASNOVIĆ, vlasnik T.O. “GLASNOVIĆ” – Zagreb, Ilica 168

za prodaju …………. razglednica, slika, bižuterije i suvenira

pod rednim brojem………………………. B-21 (ex r.br. B-17)

zakup javne površine ………………….. 3.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………. 20.000,00 kn/godišnje

 

9. Juraj HURE – Brusje, Ulica kroz Brusje 37

za prodaju ………………………….. poljoprivrednih proizvoda

(pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

po rednim brojem………………………………………………. L-12

zakup javne površine…………………… 5.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu………………. 6.000,00 kn/godišnje

 

10. Tanja STJEPIĆ, vlasnica PIPI, obrt za trgovinu – Hvar, Sv. Križica 28

za prodaju………….. razglednica, slika, bižuterije i suvenira

pod rednim brojem ……………………… B-22 (ex r.br. B-19)

zakup javne površine ………………….. 3.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………. 15.000,00 kn/godišnje

 

11. Ljubica DRAGUN – Brusje, Mandrač 9

za prodaju ………………………….. poljoprivrednih proizvoda

(pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

pod rednim brojem ………………………. L-13 (ex r.br. L-11)

zakup javne površine…………………… 5.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………… 6.000,00 kn/godišnje

 

2) na lokaciji: IZMEĐU MALOG I VELOG ĐARDINA

 

1. Ante DULČIĆ – Brusje, Ulica kroz Brusje 44

za prodaju ………………………….. poljoprivrednih proizvoda

(pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono Ijekovito bilje)

pod rednim brojem ……………………………………………… L 1

zakup javne površine ………………… 10.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………… 6.000,00 kn/godišnje

 

2. Suzana PRIMORAC, vlasnica P.T.O. “DONNA” – Hvar, Burak bb

za prodaju………….. razglednica, slika, bižuterije i suvenira

pod rednim brojem………………………………………………. B 1

zakup javne površine…………………. 20.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………. 15.000,00 kn/godišnje

 

3. Dinka NOVAK, vlasnica T.Z.O. “DIN” – Hvar, Kroz Burak 31

za prodaju………….. razglednica, slika, bižuterije i suvenira

pod rednim brojem …………………………………….. B-2 i B-3

zakup javne površine …………………………….. 20.000,00 kn

/prodajno mjesto/godišnje

porez na javnu površinu…………………………. 15.000,00 kn

/prodajno mjesto/godišnje

 

4. Petar ŠKARE – Hvar, V lade Stošića 5

za prodaju ………………………….. poljoprivrednih proizvoda

(pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

­pod rednim brojem ……………………………………………… L 2

zakup javne površine…………………. 10.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………… 6.000,00 kn/godišnje

 

5. Marina PRIMORAC, vlasnica SFINGA, obrt za trgovinu na malo Osijek, Frana Krste Frankopana 60

za prodaju …………. razglednica, slika, bižuterije i suvenira

pod rednim brojem …………………………………………….  B-4

zakup javne površine ………………..  20.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………  20.000,00 kn/godišnje

 

6. Tanja STJEPIĆ, vlasnica PIPI, obrt za trgovinu – Hvar, Sv. Križića 28

za prodaju …………. razglednica, slika, bižuterije i suvenira

pod rednim brojem ……………………………………………..  B 5

zakup javne površine ………………..  20.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………  15.000,00 kn/godišnje

 

7. Antonio ČIČIĆ, vlasnik T.O. “LORENCA” – Hvar

za prodaju………….. razglednica, slika, bižuterije i suvenira

pod rednim brojem………………………………………………. B 6

zakup javne površine ………………..  20.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………. 15.000,00 kn/godišnje

 

8. Ivica RAVLIĆ – Hvar, Marina Gazarovića 10                         

za prodaju ………………………….. poljoprivrednih proizvoda

(pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje

pod rednim brojem……………………………………………… L 3

zakup javne površine ………………… 10.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………..  6.000,00 kn/godišnje

 

9. Ivica TOMIČIĆ – Hvar, Marina Blagaića 26

za prodaju………………….. autohtonih hvarskih rukotvorina

pod rednim brojem …………………………………………….. A 1

zakup javne površine…………………… 7.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………. 11.250,00 kn/godišnje

 

10. Adriana ŠEPUTIĆ, vlasnica P.U.O. “NADALINA” – Hvar, Ive Roića 16

za prodaju …………. razglednica, slika, bižuterije i suvenira

pod rednim brojem ……………………………………………..  B 7

zakup javne površine…………………. 20.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………. 15.000,00 kn/godišnje

 

11. Vesna MIHOVILČEVIĆ, vlasnica P.T.O. „ĐULA“ – Hvar

za prodaju………….. razglednica, slika, bižuterije i suvenira

pod rednim brojem ……………………………………………..  B 8

zakup javne površine ………………… 20.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu…………….. 15.000,00 kn/godišnje

 

12. Petar MIHOVILČEVIĆ, vlasnik ETERIK, obrt za proizvodnju i usluge Hvar, Ivana Buzolića 13

za prodaju …………. razglednica, slika, bižuterije i suvenira

pod rednim brojem ……………………………………………..  B 9

zakup javne površine ………………..  20.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………  15.000,00 kn/godišnje

 

14. Stane JELIČIĆ – Brusje, Ulica Priko 12

za prodaju ………poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono Ijekovito bilje)

pod rednim brojem ……………………………………………… L 4

zakup javne površine ………………… 10.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………… 6.000,00 kn/godišnje

 

15. Živko MIHOVILČEVIĆ – Brusje, Ulica Glavica 28

za prodaju…………………………… poljoprivrednih proizvoda

(pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

­pod rednim brojem………………………………………………. L 5

zakup javne površine…………………. 10.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu………………. 6.000,00 kn/godišnje

 

16. Cvjetko MAZALIN, vlasnik P.T.O. “MAZO” – Hvar, Ulica Jurja Matijevića 10

za prodaju …………. razglednica, slika, bižuterije i suvenira

pod rednim brojem……………………………………………. B-10

zakup javne površine ………………… 20.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………. 15.000,00 kn/godišnje

 

17. Mario BRACANOVIĆ, vlasnik P.T.O. “ABRAXAS” – Hvar, Š. Buzolića Tome 21

za prodaju………….. razglednica, slika, bižuterije i suvenira

pod rednim brojem……………………………………………. B-11

zakup javne površine…………………. 20.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………. 15.000,00 kn/godišnje

 

18. Josip MIJAČ, vlasnik P.T.O. “MIJAČ” – Hvar

za prodaju …………. razglednica, slika, bižuterije i suvenira

pod rednim brojem……………………………………………. B-12

zakup javne površine ………………… 20.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………. 15.000,00 kn/godišnje

 

 

19. Željko PLETIKOSIĆ – Hvar, Martina Vučetića 16

za prodaju………………….. autohtonih hvarskih rukotvorina

pod rednim brojem…………………………………………….. A-2

zakup javne površine ………………….. 7.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………. 11.250,00 kn/godišnje

 

20. Stjepan DULČIĆ – Hvar, Lucije Rudan 1

za prodaju…………………………… poljoprivrednih proizvoda

(pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

pod rednim brojem………………………………………………. L-6

zakup javne površine ………………… 10.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………… 6.000,00 kn/godišnje

 

3) . na lokaciji: ISTOČNA STRANA VELOG ĐARDINA

 

1. LEDO d.d. – Zagreb, Čavićeva 1 a

za prodaju………………………………………………….. sladoleda

pod rednim brojem……………………………………………. SL-1

zakup javne površine…………………… 1.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu………………. 8.000,00 kn/godišnje

 

4) . na lokaciji: ISTOČNA STRANA MALOG ĐARDINA

 

1. Đurda BIBIĆ NIKOLIĆ, vlasnica P.T.O. “MOJ SAN” – Hvar, Petra Kasandrića 9

za prodaju …………. razglednica, slika, bižuterije i suvenira

pod rednim brojem……………………………. B-17 (ex r.br. 1)

zakup javne površine…………………. 20.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………. 15.000,00 kn/godišnje

 

2. Ivica VISKOVIĆ, vlasnik T.O. “KRAIĆ” – Hvar, Obala Fabrika 5

za,prodaju………………………….. poljoprivrednih proizvoda

(pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

pod rednim brojem………………………………. L-7 (ex r.br. 3)

zakup javne površine ………………….. 4.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………… 8.000,00 kn/godišnje

 

5) na lokaciji: ARSENAL

 

1. Ana PELAJIĆ – Split, Stepinčeva 13

za izradu i prodaju ………………………………………… portreta

pod rednim brojem ………………………………………………..  1

zakup javne površine……………………… 500,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu………………. 8.000,00 kn/godišnje

 

6) na lokaciji: RIVA

 

1. Marica TODOROVIĆ – Brusje, Ulica kroz Brusje 37

za prodaju…………………………… poljoprivrednih proizvoda

(pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono Ijekovito bilje)

pod rednim brojem…………………………….. L-14 (ex r.br. 3)

zakup javne površine ………………….. 2.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………… 6.000,00 kn/godišnje

 

2. Milka CARIĆ – Brusje, Mandrač 23

za prodaju…………………………… poljoprivrednih proizvoda

(pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

pod rednim brojem ……………………………. 1-15 (ex r.br. 6)

zakup javne površine ………………….. 2.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………… 6.000,00 kn/godišnje

 

 

 

7) na lokaciji: MINI GOLF IGRALIŠTE

 

1. TISAK d.d. – Zagreb, Slavonska avenija 2

za prodaju……………………… tiskovina i bezalkoholnih pića

pod rednim brojem…………………………………………………. 1

zakup javne površine…………………… 5.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu……………… 7.200,00 kn/godišnje

 

8) na lokaciji: KUPALIŠTE

 

1. Matko DOMANČIĆ, vlasnik T.O. “MATKO BOATS” – Hvar, Riva 17

za iznajmljivanje: ……………………….. brodova (rent a boat)

pod rednim brojem……………………………………………. RB 3

zakup javne površine 7.500,00 kn/godišnje porez na javnu površinu   7.500,00 kn/godišnje

 

2. Ante MILIČIĆ, vlasnik SHIRE, uslužni obrt – Hvar, Put Podstina 14

za prodaju:…………………………………………… voća i povrća

pod rednim brojem:………………………………………………… 1

zakup javne površine…………………… 2.457,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………… 4.500,00 kn/godišnje

 

3. Ante MILIČIĆ, vlasnik SHIRE, uslužni obrt – Hvar, Put Podstina 14

za prodaju: ………………………………………………..  sladoleda

pod rednim brojem: ………………………………………………. 2

zakup javne površine ………………….. 2.700,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………… 4.500,00 kn/godišnje

 

4. Ivo RADOJKOVIĆ, vlasnik T.O. „ZVIR” – Hvar, Fabrika 14

za prodaju …………………………………..  potrepština za plažu

pod rednim brojem…………………………………………………. 3

zakup javne površine ………………….. 7.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………. 11.250,00 kn/godišnje

 

5. Ivo RADOJKOVIĆ, vlasnik T.O. „ZVIR” – Hvar, Fabrika 14

za prodaju ……………………….. razglednica, slika, bižuterije,

suvenira, kožne galanterije i potrepština za plažu pod rednim brojem   4

zakup javne površine ………………….. 2.000;00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………. 11.250,00 kn/godišnje

 

9) na lokaciji: UVALA KRIŽA

 

l. FORKA, proizvodna zadruga – Hvar

za prodaju: ………………………………………………..  sladoleda

pod rednim brojem: ……………………………………………….. 1

zakup javne površine ………………….. 1.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………… 4.500,00 kn/godišnje

 

2. Jelka SKANSI – Hvar, Domovinskog rata 20

za prodaju…………………………… poljoprivrednih proizvoda

(pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje) pod rednim brojem:   2

zakup javne površine …………………….. 500,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………… 4.500,00 kn/godišnje

 

3. Sebastijan ĆIBARIĆ, vlasnik S.O.T. ROKO – Zagreb, Lelijska 40D

za prodaju: ……………………… suvenira i plažnog programa

pod rednim brojem: …………………………………………… 4 i 5

zakup javne površine ………………………………. 2.000,00 kn

/prodajno mjesto/godišnje

porez na javnu površinu ………………………… 15.000,00 kn

/prodajno mjesto/godišnje

 

4. Ljubica ĆEJIĆ, vlasnica U.O. „PALAČINKO” – Hvar

za pravljenje i prodaju…………………………………… palačinki

pod rednim brojem…………………………………………………. 6

zakup javne površine ………………….. 1.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………… 4.500,00 kn/godišnje

 

10) na lokaciji: KRIŽNA LUKA

 

1. TISAK d.d. – Zagreb, Slavonska avenija 2

za prodaju ………………………………………………….. tiskovina

pod rednim brojem ………………………………………………… 1

zakup javne površine ………………….. 5.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………… 7.776,00 kn/godišnje

 

2. Dino PERIĆ, vlasnik U.O. „BRLJO” – Hvar, Jelke Bučić 8

za iznajmljivanje …………………………………….. motorkotača

pod rednim brojem: ……………………………………………….. 4

zakup javne površine ………………….. 1.500,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………… 7.500,00 kn/godišnje

 

11) na lokaciji: DOLAC I

 

1. Antonio ČIČIĆ, vlasnik T.O. “LORENCA” – Hvar

za prodaju:……………………………………… razglednica, slika,

bižuterije, suvenira, kožne galanterije i potrepština za plažu

pod rednim brojem:…………………………………………… SU-1

zakup javne površine ………………… 10.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu…………….. 11.250,00 kn/godišnje

 

2. Stana ČIČIĆ, vlasnica T.O. “DUJE” – Zagreb, Đurdevačka 42

za prodaju:……………………………………… razglednica, slika,

bižuterije, suvenira, kožne galanterije i potrepština za plažu

pod rednim brojem:…………………………………………… SU-2

zakup javne površine…………………… 5.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu…………….. 15.000,00 kn/godišnje

 

3. Antonio ČIČIĆ, vlasnik T.O. “LORENCA” – Hvar

za prodaju:……………………….. razglednica, slika, bižuterije,

suvenira, kožne galanterije i potrepština za plažu

pod rednim brojem: ………………………………………….. SU-3

zakup javne površine ………………….. 5.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………. 11.250,00 kn/godišnje

 

4. Sebastijan BRKIĆ, vlasnik IVANA, obrt za trgovinu – Zagreb, Sunekov 1. odvojak 11

za prodaju:……………………………………… razglednica, slika,

bižuterije, suvenira, kožne galanterije i potrepština za plažu pod rednim brojem:                 SU-4 i SU-5

zakup javne površine……………………………….. 5.000,00 kn

/prodajno mjesto/godišnje

porez na javnu površinu ………………………… 15.000,00 kn

/prodajno mjesto/godišnje

 

5. Alen LOLIĆ, vlasnik U.O. “LUKA RENT” – Hvar, Riva 24

za iznajmljivanje …………………………………….. motorkotača

pod rednim brojem …………………………………… M-1 i M-2

zakup javne površine……………………………….. 2.500,00 kn

/prodajno mjesto/godišnje

porez na javnu površinu…………………………… 7.500,00 kn

/prodajno mjesto/godišnje

 

 

 

 

6. Matko DOMANČIĆ, vlasnik T.O. “MATKO BOATS” – Hvar, Riva 17

za iznajmljivanje …………………………………….. motorkotača

pod rednim brojem ……………………………………………. M-3

zakup javne površine ………………….. 2.500,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………… 7.500,00 kn/godišnje

 

7. Alen LOLIĆ, vlasnik U.O. “LUKA RENT” – Hvar, Riva 24

za iznajmljivanje ………………………………………. automobila

pod rednim brojem…………………………………………………. 1

zakup javne površine ………………… 10.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………… 7.500,00 kn/godišnje

 

8. RAPIDUS d.o.o. – Split, Dubrovačka 61

za iznajmljivanje ………………………………………. automobila

pod rednim brojem ………………………………………………… 2

zakup javne površine ………………… 10.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………… 7.500,00 kn/godišnje

 

12) na lokaciji: DOLAC II

 

l . Zvonimir KOLOVRAT, vlasnik U.O. “NAVIGARE” – Hvar, Ulica dr.Mate Miličića 7

za iznajmljivanje …………………… automobila i motorkotača

pod rednim brojem …….  A-1, A-2 i A-3 (ex r.br. 1, 2 i 3)

zakup javne površine ……. ukupno: 20.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu.. ukupno: 22.500,00 kn/godišnje

 

2. Mirsada VRBANIĆ, vlasnica MI & TI, obrt za usluge – Hvar, Ivana Buzolića 10

za iznajmljivanje ……………………………………………… bicikli

pod rednim brojem …………………………….. B-1 (ex r.br. 4)

zakup javne površine ………………….. 1.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………… 7.500,00 kn/godišnje

 

3. SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d. – Split, Ruđera Boškovića 16

za postavu ……………………………………………….. bankomata

pod rednim brojem ………………………………… 1 (ex r.br. 5)

zakup javne površine ………………… 30.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………. 10.000,00 kn/godišnje

 

13) na lokaciji: PUT ZA TVRĐAVU “ŠPANJOLU”

 

1 . Matko PANDOL – Hvar, Martina Vučetića 12

za prodaju ……….poljoprivrednih proizvoda

(pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

pod rednim brojem ………………………………………………… 1

zakup javne površine ………………….. 1.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………… 4.500,00 kn/godišnje

 

14) na lokaciji: MILNA 1

 

l. TISAK d.d. – Zagreb, Slavonska avenija 2

za prodaju ………………………………………………….. tiskovina

pod rednim brojem ……………………………………………… T-1

zakup javne površine ………………….. 3.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu …………….. 7.776,00 kn/godišnje

 

2. Dijana TUDOR, vlasnica T.O. „DIJANA” – Milna

za prodaju …………………………….. prehrambenih proizvoda

pod rednim brojem: …………………………………………….. P-1

zakup javne površine …………………….. 500,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………… 6.480,00 kn/godišnje

 

 

 

 

15) na lokaciji: MILNA 2

 

1. Sebastijan BRKIĆ, vlasnik IVANA, obrt za trgovinu – Zagreb, Sunekov 1. odvojak 11

za prodaju: …………………………………….. razglednica, slika,

bižuterije, suvenira, kožne galanterije i potrepština za plažu

pod rednim brojem: ……………………………………………….. 1

zakup javne površine ………………….. 1.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………. 15.000,00 kn/godišnje

 

Članak 3.

 

Korisnik iz članka 1.ovog Zaključka je i D.D.A. -HVAR d.o.o. koji je Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu pod brojem: Tt-14/5664-4 od 26. studenoga 2014. godine promijenio naziv tvrtke te sada glasi

 

1. ZEZALO d.o.o. – Hvar, Ulica Šime Buzolić Tome 9 na lokaciji BUKAINKA

za iznajmljivanje …………………………………….. motorkotača

pod rednim brojem ………………………………………………… 1

zakup javne površine ………………….. 1.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………… 7.500,00 kn/godišnje

 

Članak 4.

 

Temeljem ovog Zaključka Gradonačelnik i gore navedeni korisnici sklopit će Ugovor o zakupu javne površine na rok od 3 godine sukladno Odluci o korištenju i zakupu javnih površina.

Rok za sklapanje Ugovora o zakupu i preuzimanje javne površine na korištenje je 60 dana od dana donošenja ove Odluke.

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-02/15-01/99

Urbroj: 2128/01-02-15-03

Hvar, 30. travnja 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                         Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14), Odluke o visini zakupnina za korištenje javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 1/12 i 2/14), članka 31. st.2. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj 30. travnja 2015. godine, donosi

 

 

 

ODLUKU

o prijenosu prava iz ugovora o zakupu javne površine

 

Članak 1.

 

Zahtjevu Antonio Čičić, vlasnika obrta za trgovinu „LORENCA” , Martina Benetovića 9, Hvar, za prijenos prava i obveza na potpisivanje novog ugovora o zakupu javne površine na lokaciji Izmedu Malog i Velog đardina, pod rednim brojem B-6, a temeljem č1.2. st.2. točke 7. Zaključka o davanju javnih površina na korištenje dosadašnjim zakupnicima za razdoblje 2015-2017 KLASA: 363­-02/15-01/99, URBROJ: 2128/01-02-15-03 koje je Gradsko vijeće donijelo 30. travnja 2015., na novog zakupnika i to Stana Čičić, vlasnica trgovačkog obrta DUJE , s e   u d o v o l j a v a.

 

Članak 2.

 

Zahtjevu Stane Čičić, vlasnice trgovačkog obrta za trgovinu DUJE, Đurdevačka 42, Zagreb, za prijenos prava i obveza na potpisivanje novog ugovora o zakupu javne površine na lokaciji Dolac I pod rednim brojem SU-2, a temeljem č1.2. st.11. točke 2. Zaključka o davanju javnih površina na korištenje dosadašnjim zakupnicima za razdoblje 2015-2017 KLASA: 363-02/15-01/99, URBROJ: 2128/01-02­15-03 koje je Gradsko vijeće donijelo 30. travnja 2015., na novog zakupnika i to Antonio Čičić, vlasnik trgovačkog obrta „LORENCA” , s e   u d o v o 1 j a v a.

 

Članak 3.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara na potpisivanje Ugovora o zakupu javne površine na lokaciji Izmedu Malog i Velog đardina pod rednim brojem B-6 sa Stanom Čičić, na rok do 31. prosinca 2017. godine.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara na potpisivanje Ugovora o zakupu javne površine na lokaciji Dolac I pod rednim brojem SU-2 sa Antoniom Čičić, na rok do 31.prosinca 2017. godine.

 

Obrazloženje

 

Antonio Čičić, vlasnik obrta za trgovinu „LORENCA”, Martina Benetovića 9, Hvar je dugogodišnji zakupnik javne površine na lokaciji između Malog i Velog đardina pod rednim brojem B-6. Ugovor o zakupu javne površine za navedenu lokaciju KLASA: 363-02/12-01/20, URBROJ: 2128/01-01/1-12-03 od 17. ožujka 2012. godine, istekao je 31. prosinca 2014. godine.

Stana Čičić, vlasnica trgovačkog obrta DUJE, Đurdevačka 42, Zagreb, je dugogodišnji zakupnik javne površine na lokaciji Dolac I pod rednim brojem SU-2. Ugovor o zakupu javne površine za lokaciju SU-2, KLASA: 363-02/12-01/45, URBROJ: 2128/01-01/1-12-03 od 17. ožujka 2012. godine, istekao je 31. prosinca 2014. godine.

Temeljem Zaključka o davanju ponude za sklapanje novog ugovora dosadašnjim korisnicima javnih površina, koje je Gradsko vijeće donijelo na 22. sjednici održanoj 19. prosinca 2014.godine, Antonio Čičić i Stana Čičić su se pravovremeno očitovali da su zainteresirani za sklapanje novog ugovora na daljnji rok od tri godine.

Antonio Čičić, dana 24. ožujka 2015. godine, podnio je zamolbu Gradu Hvaru KLASA: 363-­02/15-01/72 kojom traži da se pravo na potpisivanje novog ugovora o zakupu javne površine na lokaciji izmedu malog i velog đardina pod rednim brojem B-6 prenese s njegovog imena na ime njegove majke Stane Čičić, vl. trgovačkog obrta DUJE.

Stana Čičić, dana 24 ožujka 2015. godine, podnijela je zamolbu Gradu Hvaru KLASA: 363-­02/15-01/71 kojom traži da se pravo na potpisivanje novog ugovora o zakupu javne površine na lokaciji Dolac I pod rednim brojem SU-2 prenese s njezinog imena na ime njenog sina Antonio Čičić, vl. Obrta za trgovinu „LORENCA”.

Člankom 31.st.2. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14), propisano je:

„Gradsko vijeće Grada Hvara, može prenijeti prava iz ugovora o zakupu novim ugovorom o zakupu, na zahtjev fizičke ili pravne osobe, pod istim uvjetima pod kojima je lokaciju koristio dosadašnji zakupnik. U slučajevima prijenosa prava iz ugovora, dosadašnji zakupnik ili zakupnik koji treba sklopiti novi ugovor o zakupu, dužan je podmiriti sve obveze nastale s osnova korištenja lokacije prethodnog zakupnika.”

Obzirom da je temeljem Potvrde Grada Hvara od 09. siječnja 2015. godine, uvidom u stanje dugovanja Porezne uprave Ispostave Hvar te u stanje dugovanja Komunalno Hvar d.o.o., utvrđeno da Antonio Čičić i Stana Čičić nemaju dospjelih dugovanja, to je odlučeno kao u člancima 1.,2.i 3. ove Odluke.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 363-02/15-01/71

Urbroj: 2128/01-02-15-02

Hvar, 30. travnja 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                         Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01 -vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14), Odluke o visini zakupnina za korištenje javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 1/12 i 2/14), članka 31. st.2. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj 30. travnja 2015. godine, donosi

 

ODLUKU

o prijenosu prava iz ugovora o zakupu javne površine

 

Članak 1.

 

Zahtjevu Josipa Mijača, vlasnika obrta za proizvodnju i trgovinu MIJAČ, Ulica Jurja Matijevića 3, Hvar, za prijenos prava i obveza na potpisivanje novog ugovora o zakupu javne površine na lokaciji između Malog i Velog đardina a temeljem č1.2. st.2. točka 18. Zaključka o davanju javnih površina na korištenje dosadašnjim zakupnicima za razdoblje 2015-2017 KLASA: 363-02/15-01/99, URBROJ: 2128/01-02-15-03 koje je Gradsko vijeće donijelo 30. travnja 2015., na novog zakupoprimca i to Vanja Mijač, Hvar, Ulica Pavla Rossa 6, vlasnika obrta za proizvodnju ART WORKSHOP, se udovoljava.

 

Članak 2.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara na potpisivanje Ugovora o zakupu javne površine sa Vanjom Mijač, na rok do 31. prosinca 2017. godine.

 

Obrazloženje

 

Josip Mijač, vlasnik obrta za proizvodnju i trgovinu MIJAČ, Ulica Jurja Matijevića 3, Hvar, je dugogodišnji zakupnik javne površine na lokaciji između malog i velog đardina. Ugovor o zakupu javne površine KLASA: 363-02/12-01/34, URBROJ: 2128/01-01/1-12-03 od 17. ožujka 2012. godine, istekao je 31. prosinca 2014. godine.

Temeljem Zaključku o davanju ponude za sklapanje novog ugovora dosadašnjim korisnicima javnih površina, koje je Gradsko vijeće donijelo na 22. sjednici održanoj 19. prosinca 2014. godine, Josip Mijač se pravovremeno očitovao da je zainteresiran za sklapanje novog ugovora na daljnji rok od tri godine.

Josip Mijač je dana 07. siječnja 2015. godine, dostavio zamolbu kojom traži da se pravo na potpisivanje novog ugovora o zakupu javne površine, s njegovog imena prebaci na njegovu kćer Vanju Mijač, vl. obrta za proizvodnju ART WORKSHOP.

Člankom 31.st.2. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14), propisano je:

„Gradsko vijeće Grada Hvara, može prenijeti prava iz ugovora o zakupu novim ugovorom o zakupu, na zahtjev fizičke ili pravne osobe, pod istim uvjetima pod kojima je lokaciju koristio dosadašnji zakupnik.

U slučajevima prijenosa prava iz ugovora, dosadašnji zakupnik ili zakupnik koji treba sklopiti novi ugovor o zakupu, dužan je podmiriti sve obveze nastale s osnova korištenja lokacije prethodnog zakupnika.”

Obzirom da je temeljem Potvrde Grada Hvara od 09. siječnja 2015. godine, uvidom u stanje dugovanja Porezne uprave Ispostave Hvar te u stanje dugovanja Komunalno Hvar d.o.o., utvrđeno da Josip Mijač i Vanja Mijač nemaju dospjelih dugovanja, to je odlučeno kao u člancima 1. i 2. ove Odluke.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 363-02/15-01/85

Urbroj: 2128/01-02-15-02

Hvar, 30. travnja 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                         Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru («Narodne novine», broj: 141/06), članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13,11/13 i 8/14 ), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

I.

 

Ovom Odlukom imenuje Ivana Tudor, OIB: 05834671731 zamjenica gradonačelnika Grada Hvara osobom zaduženom za nepravilnosti u Gradu Hvaru, jedinici lokalne samouprave. Kontakt podaci osobe zadužene za nepravilnosti:

–      telefon 021/ 741-608,

–      fax 021/718-096,

–      E-mail, procelnik@hvar.hr

 

II.

 

Sukladno odredbama članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, osoba zadužena za nepravilnosti u Gradu Hvaru Ivana Tudor obvezna je:

 1. zaprimati obavijesti o nepravilnostima,
 2. pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima,
 3. sastavljati polugodišnje i godišnje izvješće o nepravilnostima iz članka 12., 14. i 15. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika («Narodne novine», broj: 70/12),
 4. surađivati s nadležnom ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima.

 

III.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti KLASA: 020-01/12-01/42 URBROJ: 2128-01-01/1-13-02 od 11. lipnja 2013. godine.

 

IV.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada
Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 020-01/15-01/10

URBROJ: 2128-01-01/1-15-01

Hvar, 09. travnja 2015.

 

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN”, broj: 86/08 i 61/11), članka 32. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN”, broj: 74/10) i članka 35. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela

Grada Hvara

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 12/10), u članku 10. alineja 1. riječi:” poslove komunalnog redarstva u provedbi propisa o komunalnom redu i drugih propisa čiju provedbu nadzire komunalno redarstvo”, brišu se.

 

Članak 2.

 

U članku 12. dodaje se alineja 3. koja glasi:

„- prati natječaje i sudjeluje u pripremama i realizaciji projekata Grada za apliciranje na strukturne i druge fondove Europske unije, koordinira suradnju sa razvojnim agencijama, LAG-om i drugim tijelima, te poslove komunalnog i prometnog redara u provedbi propisa o komunalnom redu i drugih propisa koji odreduju postupanje komunalnih i prometnih redara.”

 

Članak 3.

 

U članku Pravilnika 13. REDNI BROJ: 1. NAZIV RADNOG MJESTA: Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, UVJETI ZA RADNO MJESTO/ POTREBNO STRUČNO ZNANJE:

– magistar struke/stručni specijalist (VSS), dodaju se riječi: „pravne, ekonomske, građevinske, arhitektonske, politološke i druge društvene i humanističke struke”.

 

Članak 4.

 

U članku 13. C. SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I GOSPODARENJE IMOVINOM GRADA, radna mjesta pod REDNIM BROJEM: 12.,13., 14., 15., 16. i 17., brišu se.

 

Članak 5.

 

U članku 13. D. SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, radna mjesta REDNI BROJ 18. i 19., postaju radna mjesta REDNI BROJ:12 i 13., te se vrši slijedeća dopuna:

 

REDNI BROJ 12

NAZIV RADNOG MJESTA: voditelj Službe za društvene djelamosti

UVJETI ZA RADNO MJESTO/POTREBNO STRUČNO ZNANJE

–     magistar struke/stručni specijalist (VSS ) pedagoške, pravne struke, dodaju se riječi: „društvene i humanističke struke”,

 

REDNI BROJ 13

NAZIV RADNOG MJESTA: viši referent za socijalnu skrb, školstvo, zdravstvo i šport

UVJETI ZA RADNO MJESTO/POTREBNO STRUČNO ZNANJE

–     sveučilišni /stručni prvostupnik (VŠS ) pravne struke, dodaju se riječi: „društvene i humanističke struke”.

 

Članak 6.

 

U članku 13. E. SLUŽBA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA, mijenja se i glasi:

„REDNI BROJ: 14

RADNO MJESTO I kategorije – potkategorija radnog mjesta – viši rukovoditelj

NAZIV RADNOG MJESTA: voditelj Službe za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

KLASIFIKACIJSKI RANG: 3.

BROJ SLUŽBENIKA: 1

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

–        rukovodi, organizira i koordinira rad Službe

–        priprema potrebite akte iz domene ove Službe za Gradsko vijeće i gradonačelnika

–        prati propise iz oblasti ove Službe i brine se za njihovu primjenu

–        izrađuje potrebita izvješća za Gradsko vijeće i gradonačelnika

–        prati stanje u oblastima koje je u nadležnosti Službe i predlaže mjere za unapređenje stanja

–        koordinira i organizira radove na izradi i donošenju prostornih planova, organizacije nadzora nad prostornim i urbanističkim planiranjem, na čuvanju i pohranjivanju urbanističke dokumentacije,

–        priprema nacrte odluka i drugih akata kojima se uređuju pitanja u području prostornog uređenja,

–        prati i proučava stanje u prostoru i ostvarivanje politike prostornog uređenja u odnosu na ostvarivanje ciljeva društvenog i gospodarskog razvitka

–        koordinira radove na nekretninama u vlasništvu Grada i kapitalnih investicija koje se izvode na području Grada Hvara

–        predlaže utuživanje potraživanja

–        obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i gradonačelnika.

ODGOVORNOST:

–        za uredno i pravodobno obavljanje poslova Službe kao i izravno zaduženih poslova i zadataka odgovara pročelniku i gradonačelniku.

UVJETI ZA RADNO MJESTO/ POTREBNO STRUČNO ZNANJE

–        magistar struke / stručni specijalist (VSS) građevinske, arhitektonske struke

–        pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–        organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje službom

–        položen državni stručni ispit

–        poznavanje rada na osobnom računalu

VRSTA RADNOG ODNOSA:

–     radni odnos na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.

 

REDNI BROJ: 15

RADNO MJESTO II kategorije – potkategorija radnog mjesta – viši savjetnik

NAZIV RADNOG MJESTA: viši savjetnik za prostorno uredenje, graditeljstvo i uredenje grada ­pomoćnik voditelja

KLASIFIKACIJSKI RANG: 4.

BROJ SLUŽBENIKA: 1

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

–        izrađuje programe izrade prostorne dokumentacije Grada

–        obavlja upravne, stručne i druge poslove iz oblasti prostornog uređenja sukladno propisima i pravilima struke

–        prikuplja i obrađuje tehničku dokumentaciju za izradu prostornih planova i za izdavanje potrebitih dozvola za realizaciju gradnje i rekonstrukcije (lokacijska i građevna dozvola), te ishođenje suglasnosti nadležnih tijela

–        vrši kontrolu lokacijskih i građevnih dozvola

–        prati i provodi propise iz oblasti prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša i brine se o primjeni istih

–        koordinira i prati radove na izradi i donošenju prostornih planova, organizacije nadzora nad prostornim i urbanističkim planovima, na čuvanju i pohranjivanju urbanističke dokumentacije

–        nadzire izradu prostornih planova kojih je investitor Grad Hvar – prati realizaciju provedbe prostornih planova Grada

–        sudjeluje u osmišljavanju i pripremi razvojnih projekata

–        izrađuje idejna rješenja uredenja i opremanja gradskih javnih (prometnih, zelenih i rekreacijskih) površina i obalnog pojasa

–        izrađuje nacrte prijedloga vizualnog identiteta Grada

–        radi na realizaciji gradnje i rekonstrukcije na nekretninama koje spadaju u zaštićena kulturna dobra

–        koordinira rad sa konzervatorskom službom radi zaštite područja i objekata registriranih kao zaštićene spomeničke cjeline odnosno spomenici kulture

–        obavlja građevinske i druge nadzore na izgradnji i rekonstrukciji nekretnina kad je investitor Grad Hvar i kad oni nisu povjereni drugim pravnim ili fizičkim osobama

–        koordinira rad nadzornih službi na izgradnjama sa drugim javnim poduzećima koji rade na javnim površinama

–        priprema i obrađuje potrebnu dokumentaciju za kapitalne investicije Grada

–        prikuplja, obrađuje, dostavlja podatke i učestvuje u provođenju postupaka javne nabave radova, roba i usluga iz svog djelokruga

–        izrađuje godišnje i dugoročne prijedloge programa izgradnje i rekonstrukcije gradskih nekretnina

–        izrađuje nacrte odluka, programa i izvješća za Gradsko vijeće i gradonačelnika iz oblasti svoje nadležnosti

–        obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Službe, pročelnika i gradonačelnika.

ODGOVORNOST:

–        za svoj rad odgovara voditelju Službe, pročelniku i gradonačelniku.

UVJETI ZA RADNO MJESTO / POTREBNO STRUČNO ZNANJE

–        magistar struke / stručni specijalist (VSS) građevinske ili arhitektonske struke

–        četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–        položen državni stručni ispit

–        poznavanje rada na osobnom računalu

 

 

VRSTA RADNOG ODNOSA:

–        radni odnos na neodredeno vrijeme s punim radnim vremenom

 

REDNI BROJ: 16

RADNO MJESTO II kategorija – potkategorija radnog mjesta – viši savjetnik

NAZIV RADNOG MJESTA: Viši savjetnik za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo KLASIFIKACIJSKI RANG: 4.

BROJ SLUŽBENIKA: 1

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

–        izrađuje programe uređenja i održavanja komunalne infrastrukture

–        izrađuje nacrte prijedloga odluka u svezi utvrđivanja visine i raspoređivanja sredstava za uređenje komunalne infrastrukture

–        obavlja stručne i druge poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva, sukladno propisima i pravilima struke, a odnose se na komunalni doprinos (izrada rješenja i izračuna), te vrši nadzor izdanih lokacijskih i građevnih dozvola u svezi komunalnog doprinosa

–        prikuplja tehničku dokumentaciju za izdavanje potrebitih dozvola za realizaciju gradnje i rekonstrukcije komunalnih objekata (lokacijska i građevna dozvola), te ishodenje suglasnosti nadležnih tijela

–        obavlja građevinske i druge nadzore na izgradnji objekata komunalne infrastrukture na području Grada Hvara koje investira Grad Hvar, kad nadzor nije povjeren drugim fizičkim odnosno pravnim osobama

–        koordinira rad nadzornih službi na izgradnjama sa drugim javnim poduzećima koji rade na javnim površinama

–        priprema i obrađuje potrebnu dokumentaciju radi investicija Grada na komunalnim objektima Grada

–        prati propise iz oblasti komunalnog gospodarstva, prostornog uređenja, građenja, te se brine o primjeni istih

–        sudjeluje i priprema potrebne podatke za provođenje postupka javne nabave roba, usluga i radova iz svog djelokruga

–        sudjeluje u osmišljavanju i pripremi razvojnih projekata

–        učestvuje u izradi idejnih rješenja za radove građenja i rekonstrukcije na nekretninama Grada

–        obavlja poslove uređenja i korištenja javnih površina, te izdaje posebne uvjete građenja u svezi izgradnje komunalne infrastrukture na javnim površinama

–        izrađuje nacrte prijedloga odluka, programa i izvješća za Gradsko vijeće i gradonačelnika iz oblasti svoje nadležnosti

–        obavlja poslove u svezi izgradnje i održavanja javne rasvjete

–        obavlja poslove u svezi geodetskih usluga

–        vrši evidentiranje i ažuriranje podataka izvršenih i planiranih projekata i radova iz djelokruga Službe

–        obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Službe, pročelnika i gradonačelnika.

ODGOVORNOST:

–        za svoj rad odgovara voditelju Službe, pročelniku i gradonačelniku

UVJETI ZA RADNO MJESTO / POTREBNO STRUČNO ZNANJE

–        magistar struke /stručni specijalist (VSS) arhitektonske ili građevinske struke

–        četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–        položen državni stručni ispit

–        poznavanje rada na osobnom računalu

VRSTA RADNOG ODNOSA:

–        radni odnos na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.

 

REDNI BROJ: 17

RADNO MJESTO II kategorije – potkategorija radnog mjesta – savjetnik

NAZIV RADNOG MJESTA: viši stručni suradnik za graditeljstvo, zaštitu okoliša i poslove Europske unije (EU)

KLASIFIKACIJSKI RANG: 6

BROJ SLUŽBENIKA: 1

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

–        obavlja upravne, stručne i druge poslove iz oblasti prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša sukladno propisima i pravilima struke

–        prikuplja i obrađuje tehničku dokumentaciju za izdavanje potrebitih dozvola za realizaciju gradnje i rekonstrukcije (lokacijska i građevna dozvola), te ishođenje suglasnosti nadležnih tijela

–        obavlja stručne i druge poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva, sukladno propisima i pravilima struke, a odnose se na komunalni doprinos (izrada rješenja i izračuna), te vrši nadzor izdanih lokacijskih i građevnih dozvola u svezi komunalnog doprinosa

–        prati propise iz oblasti prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša i brine se o primjeni istih

–        sudjeluje u osmišljavanju i pripremi razvojnih projekata

–        prati natječaje i sudjeluje u pripremama projekata Grada za apliciranje na strukturne i druge EU fondove

–        koordinira suradnju Grada s Fondom za zaštitu okoliša, razvojnim agencijama, LAG – om, konzultantskim kućama i drugim tijelima koji sudjeluju na natječajima za bespovrama sredstva EU programa

–        sudjeluje u provedbi EU projekata

–        izrađuje idejna rješenja uređenja i opremanja gradskih javnih (prometnih, zelenih i rekreacijskih) površina i obalnog pojasa

–        radi na realizaciji gradnje i rekonstrukcije na nekretninama pod zaštitom

–        obavlja građevinske i druge nadzore na izgradnji i rekonstrukciji nekretnina kad je investitor Grad Hvar i kad oni nisu povjereni drugim pravnim ili fizičkim osobama

–        koordinira rad sa konzervatorskom službom radi zaštite područja i objekata registriranih kao zaštićene spomeničke cjeline odnosno spomenici kulture

–        koordinira rad nadzornih službi na izgradnjama sa drugim javnim poduzećima koji rade na javnim površinama

–        koordinira rad službi nadležnih za zaštitu okoliša na djelatnostima koje obavljaju druga javna poduzeća koji rade na zaštiti okoliša i postupanju s otpadom

–        priprema i obrađuje potrebnu dokumentaciju za kapitalne investicije Grada

–        prikuplja, obrađuje, dostavlja podatke i učestvuje u provođenju postupka javne nabave radova, roba i usluga iz svog djelokruga

–        izrađuje nacrte odluka, programa i izvješća za Gradsko vijeće i gradonačelnika iz oblasti svoje nadležnosti

–        obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Službe, pročelnika i gradonačelnika.

 

 

ODGOVORNOST:

–        za svoj rad odgovara voditelju Službe, pročelniku i gradonačelniku.

UVJETI ZA RADNO MJESTO / POTREBNO STRUČNO ZNANJE

–        magistar struke / stručni specijalist (VSS) arhitektonske struke

–        jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–        položen državni stručni ispit

–        poznavanje rada na osobnom računalu

VRSTA RADNOG ODNOSA:

–        radni odnos na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom

 

REDNI BROJ: 18

RADNO MJESTO II kategorije – potkategorija radnog mjesta – viši stručni suradnik

NAZIV RADNOG MJESTA: samostalni upravni referent za komunalno gospodarstvo

KLASIFIKACIJSKI RANG: 6.

BROJ SLUŽBENIKA: 1

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

–        obavlja upravne i druge poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva (komunalni doprinos, komunalni priključci)

–        obavlja poslove uređenja i korištenja javnih površina, te izdaje posebne uvjete građenja u svezi izgradnje komunalne infrastrukture na javnim površinama

–        donosi rješenja u upravno-pravnom postupku u domeni komunalnog gospodarstva, postupa po žalbama izjavljenih na prvostupanjska rješenja,

–        prati propise iz oblasti komunalnog gospodarstva i brine se o primjeni istih

–        izdaje suglasnosti za priključenja na sustav vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda

–        obavlja administrativne poslove za potrebe Službe

–        obavlja poslove u svezi prometa i ulazaka u grad motornih vozila

–        obavlja poslove u svezi prometne signalizacije (horizontalne i venikalne)

–        obavlja poslove u svezi katastra za potrebe Službe

–        izrađuje nacrte prijedloga odluka, programe i izviješća za gradonačelnika i Gradsko vijeće iz svog djelokruga poslova

–        obavlja poslove vezane za poljoprivredne i druge zelene površine

–        obavlja poslove arhive za potrebe Službe

–        obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Službe, pročelnika i gradonačelnika

ODGOVORNOST:

–        za svoj rad odgovara voditelju Službe, pročelniku i gradonačelniku

UVJETI ZA RADNO MJESTO /POTREBNO STRUČNO ZNANJE

–        magistar struke / stručni specijalist (VSS) pravne, ekonomske ili poljoprivredne struke

–        jedna godina radnog iskustva na odgovarajučim poslovima

–        položen državni stručni ispit

–        poznavanje rada na osobnom računalu

VRSTA RADNOG ODNOSA:

–        radni odnos na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.

REDNI BROJ:19

RADNO MJESTO III kategorije-potkategorija radnog mjesta-viši referent

NAZIV RADNOG MJESTA: viši referent za komunalno redarstvo -koordinator

KLASIFIKACIJSKI RANG: 9.

BROJ SLUŽBENIKA: 1

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

–        organizira i koordinira nadzor nad provedbom Odluke o komunalnom redu i drugih propisa donesenih na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o održivom gospodarenju otpada i Zakona o građevinskoj inspekciji, te odgovara za provedbu pozitivnih propisa i općih akata,

–        organizira i koordinira rad komunalnih redara, vodi brigu o njihovoj opremi i tehničkim pomagalima,

–        vodi urudžbeni zapisnik i arhiv iz svog djelokruga rada i rada komunalnih redara,

–        prati stanje u oblasti komunalnog reda, te podnosi izvješća s prijedlozima mjera

–        donosi rješenja u svrhu održavanja komunalnog reda

–        u okviru svojih ovlasti podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka, postupa po žalbama, kontrolira naplatu novčane kazne, podnosi zahtjev za prisilnu naplatu i zahtjeve zamjene novčane kazne kaznom zatvora ili rada za opće dobro sukladno Zakonu o prekršajima,

–        vodi upravni postupak iz svog djelokruga,

–        surađuje s predstavnicima mjesnih odbora, pravnih i fizičkih osoba,

–        osigurava izradu obavijesti i informacija iz svog djelokruga rada,

–        obavlja poslove protupožarne zaštite objekata u nadležnosti Grada,

–        obavlja i druge poslove po nalogu voditelja službe, pročelnika i gradonačelnika.

ODGOVORNOST:

–        za svoj rad odgovara voditelju, pročelniku i gradonačelniku.

UVJETI ZA RADNO MJESTO:

–        srednja stručna sprema ( SSS ) upravne, tehničke ili druge struke

–        jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–        položen državni stručni ispit

–        poznavanje rada na osobnom računalu

VRSTA RADNOG ODNOSA:

–        radni odnos na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.

 

REDNI BROJ : 21, 22, 23

RADNO MJESTO III kategorije – potkategorija radnog mjesta referent

NAZIV RADNOG MJESTA: referent – komunalni redar KLASIFIKACIJSKI RANG: 11.

BROJ SLUŽBENIKA: 3

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

–        obavlja nadzor nad provedbom Odluke o komunalnom redu i drugih propisa donesenih na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o održivom gospodarenju otpada i Zakona o građevinskoj inspekciji, te odgovara za provedbu tih odluka,

–        obavlja nadzor nad provedbom i drugih odluka Grada za koje je tom odlukom zadužen, odgovara za provedbu tih odluka,

–        prati stanje u oblasti komunalnog reda, te podnosi izvješća s prijedlozima mjera

–        donosi rješenja u svrhu održavanja komunalnog reda i druga rješenja sukladno ovlastima iz pozitivnih propisa i općih akata,

–        u okviru svojih ovlasti naplaćuje mandatne kazne, odnosno podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka

–        donosi prekršajne naloge sukladno Zakonu o prekršajima,

–        nadzire korištenje javne površine te u tom smislu poduzima odgovarajuće mjere u skladu s svojim ovlastima

–        obavlja poslove protupožarne zaštite objekata u nadležnosti Grada

–        obavlja i druge poslove po nalogu koordinatora, voditelja, pročelnika i gradonačelnika.

ODGOVORNOST:

–        za svoj rad odgovara koordinatoru, voditelju, pročelniku i gradonačelniku

UVJETI ZA RADNO MJESTO:

–        srednja stručna sprema (SSS -IV stupanj) upravne, tehničke ili druge struke

–        jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–        položen državni stručni ispit

–        poznavanje rada na osobnom računalu

VRSTA RADNOG ODNOSA:

–        radni odnos na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom

 

REDNI BROJ : 24

RADNO MJESTO III kategorije – potkategorija radnog mjesta referent

NAZIV RADNOG MJESTA: referent – prometni redar KLASIFIKACIJSKI RANG: 11.

BROJ SLUŽBENIKA: 1

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

–        obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslove upravljanja prometom,

–        izdaje naredbe za premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, Odlukom o uređenju prometa na području Grada Hvara, Odlukom o poslovima premještanja i blokadi nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, visini troškova premještanja i čuvanja vozila, blokade i deblokade vozila te povjeravanju poslova

–        naplaćuje novčanu kaznu za nepropisno zaustavljeno i parkirano vozilo, odnosno izdaje obvezni prekršajni nalog sukladno zakonu,

–        izrađuje izvješća i zapisnike,

–        surađuje s policijom i drugim institucijama,

–        obavlja i druge poslove po nalogu voditelja, pročelnika i gradonačelnika.

ODGOVORNOST:

–        za svoj rad odgovara voditelju, pročelniku i gradonačelniku

UVJETI ZA RADNO MJESTO:

–        srednja stručna sprema (SSS -IV stupanj) upravne, tehničke ili druge struke

–        jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–        položen državni stručni ispit

–        poznavanje rada na osobnom računalu

VRSTA RADNOG ODNOSA:

–        radni odnos na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom

 

REDNI BROJ: 25, 26.

RADNO MJESTO III kategorije- potkategorija radnog mjesta -referent

NAZIV RADNOG MJESTA: referent- komunalni izvidnik

KLASIFIKACIJSKI RANG:11

BROJ SLUŽBENIKA: 2

 

 

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

–        prati stanje u oblasti komunalnog reda (komunalni izvidnik), te podnosi izvješća s prijedlozima mjera

–        nadzire korištenje javne površine te u tom smislu poduzima odgovarajuće mjere u skladu s svojim ovlastima

–        vrši poslove dostavljanja pošte i drugih pošiljaka (dostavljač)

–        vrši snimanje sjednica Gradskog vijeća i drugih javnih skupova i manifestacija

–        vodi brigu o službenom automobilu, vozač,

–        prodaja ulaznica u objektima u vlasništvu Grada (tvrdava Španjola, zgrada Arsenal-hvarsko kazalište i dr.)

–        obavlja i druge poslove po nalogu voditelja, pročelnika i gradonačelnika.

ODGOVORNOST:

–        za svoj rad odgovara voditelju, pročelniku i gradonačelniku.

UVJETI ZA RADNO MJESTO:

–        srednja stručna sprema (SSS-III stupanj) upravne, tehničke ili druge struke

–        jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–        položen državni stručni ispit

–        poznavanje rada na osobnom računalu

VRSTA RADNOG ODNOSA:

–        radni odnos na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom

 

Članak 7.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 113/01/10-01/25

Urbroj: 2128-01-01/1-15-03

Hvar, 29. travnja 2015.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 95. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13), članka 35. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13), Gradonačelnik Grada Hvara dana 17. travnja 2015. godine donosi

 

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Opuzena glavica

 

1)     Utvrduje se Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Opuzena glavica i upućuje na javnu raspravu (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).

2)     Prijedlog Plana je izradila tvrtka Geoprojekt d.d. iz Splita. Elaborat Prijedloga Plana je sastavni dio ovog Zaključka.

3)     Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Opuzena Glavica (u daljnjem tekstu: Prijedlog plana).

4)     Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel, Služba za komunalne djelatnosti, prostomo uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Hvara da objavi i provede javnu raspravu o Prijedlogu Plana, te da po završetku iste pripremi i objavi izvješće o provedenoj javnoj raspravi.

5)     Ovaj Zaključak će se objaviti u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

 

KLASA: 350-01/14-01/131

URBROJ: 2128/01-01/1-15-14

Hvar, 17.04.2015. godine

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Sukladno članku 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/15), Odluci o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Opuzena Glavica (Službeni giasnik Grada Hvara broj 4/14), te Zaključku Klasa: 350-01/14-01/131, URBROJ:2128/01-01-15-14 od 17. travnja 2015. godine, Gradonačelnik Grada Hvara objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

OPUZENA GLAVICA

 

1)     Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Opuzena Giavica (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).

2)     Prijedlog Plana je utvrđen Zaključkom Klasa: 350-01/14-01/131, URBROJ: 2128/01-01­/15-14 od 17. travnja 2015. godine,

3)     Javna rasprava o Prijedlogu Plana provest će se u razdoblju od petnaest dana, od 03. svibnja do 18. svibnja 2015. godine.

4)     Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Plana bit će izložen u prostorijama Službe za komunalne djelatnosti, prostomo uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, u Hvaru, ulica Vicka Butorovića 4, a uvid se može izvršiti radnim danom od 9,00 do 13,00 sati.

5)     Javno izlaganje Prijedloga Plana održat će se 12. svibnja u 11,00 sati u prostorijama Gradske Loggie.

6)     Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogu se iznijeti usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, ili dostaviti u pisanom obliku za vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno sa 18. svibnja 2015. godine na adresu: Grad Hvar, Služba za komunalne djelatnosti, prostomo uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, ulica Milana Kukurina 2, 21450 Hvar.

7)     Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir u izradi Izvješća o javnoj raspravi.

8)     Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu Prijedloga Plana, u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja. Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje, smatra se da je mišljenje dano i da je Prijedlog plana izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od utjecaja na Plan.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 350-01/14-01/131

URBROJ: 2128/1-01/1-15-15

Hvar, 20.04.2015.godine

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

SADRŽAJ

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA

 

 1. Proračun Grada Hvara za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu………………………………………. 41
 2. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Hvara za 2015. godinu…………………………………………………………. 65
 3. Program socijalne skrbi Grada Hvara za 2015. godinu…………………………………………………………………….. 68
 4. Program javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2015. godinu………………………………………………………… 70
 5. Program javnih potreba u športu Grada Hvara za 2015. godinu………………………………………………………… 71
 6. Program financiranja ostalih udruga, udruženja i društava Grada Hvara u 2015. godini………………………… 72
 7. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015. godinu za Grad Hvar…………………………………………………………………………………………………………………………………. 73
 8. Program gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015. godinu za Grad Hvar…………………………………………………………………………………………………………………………………. 76
 9. Zaključak o prihvaćanju Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanje javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda za 2015. godinu…………………… 80
 10. Plan pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanje javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda za 2015. godinu……………………………………………………….. 80
 11. Odluka o visini osnovice i koeficijenta za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavljaju profesionalno…………………………………………………………………………………………………………………………….. 82
 12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara………………………………………………………………………………………………………………………………. 83
 13. Program rada Gradskog vijeća Grada Hvara za period od travnja do 31. prosinca 2015. godine…………….. 83
 14. Odluka o naknadi za razvoj………………………………………………………………………………………………………….. 85
 15. Odluka o usklađivanju djelatnosti trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o. sa Zakonom o vodama…… 86
 16. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone       87
 17. Odluka o dopuni Odluke o izradi Prostornog plana uređenja Grada Hvara…………………………………………. 87
 18. Odluka o uvjetima prodaje robe putem pokretne prodaje na području Grada Hvara……………………………… 87
 19. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o očitovanjima na ponudu za sklapanje-produženje ugovora ……………… 89
 20. Zaključak o davanju javnih površina na korištenje dosadašnjim zakupnicima za razdoblje 2015.-2017. godine              89
 21. Odluka o prijenosu prava za sklapanje ugovora o zakupu javne površine (Čičić)…………………………………. 93
 22. Odluka o prijenosu prava za sklapanje ugovora o zakupu javne površine (Mijač)………………………………… 94

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA

 

 1. Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti…………………………………………………………………….. 95
 2. Plan prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2015. godinu……………………….. 96
 3. Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara…… 120
 4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Opuzena glavica……. 123
 5. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Opuzena glavica…………….. 123

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSA

Službeni glasnik – br. 02 / 2015

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XXII.  BROJ 2.                                      Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –

Hvar, 8. travnja 2015. godine                                   plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

                Na temelju članka 25. stavak 1. alineja 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14, članka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 8/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na I konstituirajućoj sjednici održanoj dana 07. travnja 2015. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Mandatne komisije

 

 

Bira se Mandatna komisija Gradskog vijeća Grada Hvara u sastavu:

 1. Ivana Visković, dipl. učiteljica, predsjednica
 2. Teo Jeličić, član
 3. Drago Carić, dr. med., član.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 021-05/15-01/05

URBROJ: 2128-01-02-15-01

Hvar, 07. travnja 2015. godine

PREDSJEDATELJ

GRADSKOG VIJEĆA:

Matko Martinić, dipi. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14, članka 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 8/13 i 11/13), sukladno članku 78. stavak 2., članku 79. stavak 3. i 81. stavak 2. Zakona o lokalnim izborima («NN», broj: 144/12 ), Gradsko vijeće Grada Hvara na I konstituirajućoj sjednici održanoj dana 07. travnja 2015. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika

                Utvrđuje se da 07. travnja 2015. godine započinje mirovanje mandata vijećnika Rina Budrovića, u Gradskom vijeću Grada Hvara.

                Fabijan Vučetić počinje obnašati dužnost zamjenika vijećnika Gradskog vijeća Grada Hvara, sa danom 07. travnja 2015. godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 021-05/15-01/04

URBROJ: 2128-01-02-15-02

Hvar, 07. travnja 2015. godine

PREDSJEDATELJ

GRADSKOG VIJEĆA:

Matko Martinić, dipi. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. stavak 1. alineja 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), članka 6. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 8/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na I konstituirajućoj sjednici održanoj dana 07. travnja 2015. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Odbora za izbor i imenovanja

 

Bira se Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Hvara u sastavu:

 1. Ivana Visković, dipl. učiteljica, predsjednica
 2. Mandica Huljić, članica
 3. Aleksandra Borčić, članica
 4. Tonči Dujmović, član
 5. Jurica Miličić, mag. iur., član

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

 

 

KLASA: 021-05/15-01/06

URBROJ: 2128-01-02-15-01

Hvar, 07. travnja 2015. godine

PREDSJEDATELJICA

GRADSKOG VIJEĆA:

Ivana Visković, dipl. učiteljica, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 32. i 34. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 125/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 25. stavak 1. alineja 20. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) i članka 7. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 8/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na I konstituirajućoj sjednici održanoj dana 07. travnja 2015. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Hvara

 

                Fabijan Vučetić bira se za predsjednika Gradskog vijeća Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 021-05/15-01/07

URBROJ: 2128-01-02-15-01

Hvar, 07. travnja 2015. godine

PREDSJEDATELJICA

GRADSKOG VIJEĆA:

Ivana Visković, dipl. učiteljica, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 34. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi («NN, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 125/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 25. stavak 1. alineja 20. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) i članka 19. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13,8/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na I konstituirajućoj sjednici održanoj dana 07. travnja 2015. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru prvog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Hvara

 

                Teo Jeličić bira se za prvog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 021-05/15-01/08

URBROJ: 2128-01-02-15-01

Hvar, 07. travnja 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 34. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 125/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 25. stavak 1. alineja 20. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) i članka 19. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 8/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na I konstituirajućoj sjednici održanoj dana 07. travnja 2015. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru drugog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Hvara

 

                Zoran Sansović, prof. bira se za drugog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 021-05/15-01/ 09

URBROJ: 2128-01-02-15-01

Hvar, 07. travnja 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. stavak 1. alineja 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), članka 31. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 8/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 02. sjednici održanoj dana 07. travnja 2015. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Odbora za financije i proračun

 

Bira se Odbor za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Hvara u sastavu:

 1. Ante Kovačević, predsjednik
 2. Ivan Pavičić, član
 3. Fabijan Bronzović, član
 4. Želko Pavišić, član
 5. Ivo Tudor, član
 6. Frane Zuvela, član.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 021-05/15-01/ 10

URBROJ: 2128-01-02-15-01

Hvar, 07. travnja 2015. godine

 

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Hvara, na temelju članka 53. stavka 13. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine” broj 144/12), donosi

 

ODLUKU

O ODREĐIVANJU ČLANA STRUČNOG TIMA I VISINI NAKNADE ZA OBAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH I TEHNIČKIH POSLOVA U PROVEDBI PRIJEVREMENIH IZBORA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE U 2015. GODINI

 

I

 

Anica Grančić, OIB: 56056696517 članica je stručnog tima za obavljanje administrativnih i tehničkih poslova u provedbi prijevremenih lokalnih izbora na području Grada Hvara i Općine Milna.

 

II

 

Poslovi iz točke I ove Odluke vezani su za informatičko praćenje izbornog postupka, i to: ispisi rješenja o kandidaturama, rješenja o određivanju biračkih mjesta, rješenja o imenovanju biračkih odbora, unosi podataka o odazivu građana na dane izbora, unosi rezultata i izrada rješenja u 1. i 2. krugu izbora.

 

III

 

Članici Stručnog tima za obavljene poslove iz točke II ove Odluke, određuje se naknada u visini 75% iznosa od 1.440,00 kuna neto za oba kruga glasovanja. (Preostalih 25% naknade, obveza je Općine Milna, sukladno ocjeni Državnog izbornog povjerenstva, Klasa: 013-06/15-20/03, Urbroj: 507/11-15-6 od 10. 03. 2015. godine, temeljenoj na broju biračkih mjesta u Gradu Hvaru: 6 biračkih mjesta, a u Općini Milna: 2 biračka mjesta,)

 

IV

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

GRAD HVAR

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

GRADA HVARA

 

KLASA: 013-03/15-01/15

URBROJ: 2128-15-1

Hvar, 24. ožujka 2015.

PREDSJEDNIK:

Željko Paršić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA

 

 1. Rješenje o izboru Mandatne komisije……………………………………………………………………………………………. 37
 2. Rješenje o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika…………………… 37
 3. Rješenje o izboru Odbora za izbor i imenovanja……………………………………………………………………………… 37
 4. Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Hvara………………………………………………………….. 38
 5. Rješenje o izboru prvog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Hvara…………………………………………….. 38
 6. Rješenje o izboru drugog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Hvara…………………………………………… 38
 7. Rješenje o izboru Odbora za financije i proračun…………………………………………………………………………….. 38

 

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA HVARA

 

1. . Odluka o određivanju člana stručnog tima i visini naknade za obavljanje administrativnih i tehničkih           poslova u provedbi prijevremenih izbora u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave                         u 2015. godini…………….. 39

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSA

Službeni glasnik – br. 01 / 2015

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XXII.  BROJ 1.                                      Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –

Hvar, 5. veljače 2015. godine                                   plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

 

                Na  temelju  članka 88.  stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne Novine», broj: 33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 125/2008, 36/2009, 150/2011, 144/2012 i 19/2013-pročišćeni tekst), Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Hvara («Narodne novine», broj: 8/2015) dana 04. veljače  2015. godine, d o n o s i:

 

O  D  L  U  K  U

o izvršavanju Odluke o financiranju poslova, funkcija i programa  Grada Hvara za razdoblje

od 01. siječnja do 31.ožujka 2015.godine

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuje se način izvršavanja Odluke o financiranu poslova, funkcija i programa Grada Hvara za razdoblje od 01.siječnja do 31.ožujka  2015. godine (u daljnjem tekstu Odluka), upravljanje prihodima i primicima, te rashodima i izdacima, kao i prava i obveze korisnika.

 

Članak 2.

 

Odluka se sastoji od Računa prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka i Računa financiranja. U Računu prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka iskazani su prihodi i primici, te rashodi i izdaci utvrđeni za financiranje javnih potreba  Grada Hvara na temelju zakonskih i drugih propisa. U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske  imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovine i otplatu  zajmova.

 

Članak 3.

 

Sredstva u Odluci osiguravaju se korisnicima koji su u Posebnom dijelu Odluke određeni za nositelje sredstava na pojedinim računima.

 

 

 

Članak 4.

 

Korisnici smiju preuzimati obveze samo do visine sredstava osiguranih u posebnom dijelu Odluke i za namjene utvrđene Odlukom.  Zbog neravnomjernog priljeva sredstava Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Hvara (u daljnjem tekstu: Povjerenik)  može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinom korisniku.

 

Članak 5.

 

Ako pojedini korisnik ne može nepredviđene rashode i izdatke podmiriti iz vlastitih ušteda, Povjerenik može odlučiti da se ti izdaci podmire iz ušteda drugih korisnika, tj. može izvršiti prenamjenu proračunskih sredstava.

 

Članak 6.

 

O korištenju sredstava tekuće pričuve odlučuje Povjerenik i ona se planiraju  u iznosu od 20.000,00 kuna.

 

Članak 7.

 

Izvršavanje i prijenos sredstava utvrđenih Odlukom vršit će Služba za proračun i financije JUO Grada Hvara, a po nalogu Povjerenika.

 

Članak 8.

 

Na temelju članka 48. i 52. Zakona o Proračunu («Narodne novine»,broj: 87/2008 i 136/1012 ) određuje se izuzeće od obveze uplate namjenskih prihoda i primitaka, te vlastitih prihoda proračunskih korisnika: Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“ i Gradske knjižnice i čitaonice Hvar u korist računa Grada Hvara. O pristiglim namjenskim i vlastitim prihodima osim prihoda iz Odluke proračunski korisnik dužan  je o visini i namjeni  izvijestiti Službu za proračun i financije  JUO Grada Hvara.

Članak 9.

 

Ako prihodi koje ostvaruje Grad Hvar budu pogrešno naplaćeni ili naplaćeni u većoj svoti od propisane, pogrešno ili više naplaćene svote vratit će se uplatitelju na teret tih prihoda ili će se preknjižiti na prihode koje je uplatitelj trebao podmiriti.

 

Članak 10.

 

Korisnicima kojima se sredstva za zaposlene osiguravaju u Odluci ne dozvoljava se povećanje broja zaposlenih djelatnika.

 

Članak 11.

 

Radi pravovremenog planiranja i doznake proračunskih sredstava, korisnici su dužni dostaviti upravnom odjelu svaki akt o osnivanju i prestanku radnog odnosa djelatnika koji se financiraju iz Odluke.

Akt iz stavaka 1. ovoga članka treba dostaviti u roku od 8 dana od dana zasnivanja ili prestanka radnog odnosa.

 

Članak 12.

 

Radi osiguranja zakonskog, racionalnog i svrsishodnog korištenja sredstava proračuna, Povjerenik  neposredno kontrolira  naplatu prihoda i izvršenje izdataka, te financijsko i materijalno poslovanje korisnika proračunskih sredstava.

Za slučaj neracionalnog korištenja sredstava poduzet će se mjere propisane Zakonom o proračunu.

Korisniku koji se ne pridržava odredbi ove Odluke uskratit će se sredstva iz proračuna.

 

Članak 13.

 

Naredbodavac za isplatu sredstava iz Odluke  je Povjerenik.

 

Članak 14.

 

Ova Odluka stupa snagu  prvog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika  Grada Hvara

 

KLASA: 400-01/15-01/02

URBROJ: 2128/01-02-15-01

Hvar, 04. veljače 2015.g.

 

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske

za obavljanje poslova iz nadležnosti

Gradskog vijeća i gradonačelnika

                                                   Grada Hvara:

Matko Martinić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( “Narodne novine”, broj: 33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 125/2008, 36/2009, 150/2011, 144/2012 i 19/2013-pročišćeni tekst, Odluke o financiranju poslova, funkcija i programa Grada Hvara za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2015. godine donesenoj 04. veljače 2015. godine, članaka 115. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine, broj: 157/2013 i 152/2014), Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Hvara („Narodne novine“ broj: 8/2015), dana 04. veljače  2015. godine, donosi

 

P R O G R A M

SOCIJALNE SKRBI GRADA HVARA

ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2015. GODINE

 

I    UVOD

 

Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, Grad Hvar je obvezan osigurati sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i posebnom propisu, u skladu sa socijalnim planom i mrežom djelatnosti socijalne skrbi na svojem području.

Korisnik socijalne skrbi je samac ili obitelj  koji u sustavu socijalne skrbi ostvaruje prava na novčane naknade, potpore i druge oblike pomoći te socijalne usluge, propisane Zakonom o socijalnoj skrbi.

Grad Hvar namjerava unaprijediti aktivnost na planu socijalne skrbi programiranjem mjera i oblika socijalne skrbi, kategorije će biti utvrđeni ovim Programom, a prema mogućnostima i sredstvima planiranim Odlukom o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa Grada Hvara za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2015. godine donesenoj 04. veljače 2015. godine.

Iz Programa je vidljivo da će aktivnosti Grada Hvara na planu socijalne skrbi u 2015. godini imati osnovni cilj ublažiti posljedice socijalne ugroženosti, a sastavljen je u dvije cjeline:

–  prva cjelina odnosi se na prikaz aktivnosti Grada Hvara na planu socijalne skrbi tijekom prvih tri mjeseca 2015. godine,

–  u drugoj cjelini izloženi su uvjeti (kriteriji za ostvarivanje prava i oblika socijalne skrbi, kategorija korisnika) i realizacija programa vrstom korisnika.

 

II   OSNOVNE AKTIVNOSTI GRADA HVARA NA PLANU SOCIJALNE SKRBI

 

AKTIVNOSTI

SREDSTVA

(u kunama)

1. GD Crvenog križa Hvar

40.000,00

2. Jednokratne novčane pomoći

10.000,00

3. Pomoći za novorođenu djecu

20.000,00

4. Ostale naknade u naravi

50.000,00

5. Subvencija boravka djece u Dječjem vrtiću „Vanđela Božitković” iz socijalno ugroženih obitelji

2.000,00

6. Stipendiranje učenika i studenata

60.000,00

7. Sufinanciranje cijene prijevoza

3.000,00

U K U P N O:

185.000,00

 

2.   Jednokratne pomoći

Jednokratna pomoć je poseban oblik novčane ili materijalne pomoći samcu ili obitelji koji su se našli u položaju trenutačne materijalne ugroženosti iz razloga na koje nisu mogli, odnosno ne mogu utjecati,te radi toga nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe kao što su rođenje ili školovanje djeteta, bolest ili smrt člana obitelji, elementarne nepogode, nabavke osnovnih predmeta u kućanstvu, nabavke neophodne odjeće i obuće i drugo.

Jednokratnu novčanu pomoć odobrava Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća  i gradonačelnika Grada Hvara i iznosi do 6.000,00 kuna godišnje, a iznimno zbog velikih zdrastvenih problema (hitne operacije) ili velikih troškova liječenja može odobriti do 15.000,00 kuna godišnje.

 

3.   Pomoći za novorođenu djecu – 2.000,00 kuna po novorođenom djetetu

 

                Kriteriji za ostvarivanje prava na pomoć za novorođenu djecu su:

–        jedan od roditelja mora imati boravište i prebivalište na području Grada Hvara ne kraće od godinu dana i novorođeno dijete mora imati prebivalište na području Grada Hvara

–        da se zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za novorođenu djecu podnese najkasnije do jedne godine života djeteta.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava je:

–        potvrda Policijske postaje Hvar o prebivalištu i boravištu na području Grada Hvara jednog od roditelja i djeteta,

–        preslika osobne iskaznice izdate od Policijske postaje Hvar jednog od roditelja,

–        fotokopija rodnog lista djeteta.

 

4.   Ostale naknade u naravi obuhvaćaju troškove koje Grad Hvar ima vezano uz:

–     financiranje zapošljavanja dva pomoćnika u nastavi, djeci s posebnim potrebama koja                 pohađaju osnovnu školu,

–     sufinanciranje programa odgoja i naobrazbe djece s teškoćama u razvoju s područja    Grada Hvara (Centar za autizam),

–     financiranje životnog osiguranja nezbrinute djece iz doma „Maestral“, kao i ostale naknade za čijim bi se financiranjem javila potreba tijekom 2015.godine.

 

5.  Subvencija boravka djece u Dječjem vrtiću “Vanđela Božitković” iz socijalno ugroženih obitelji

U pedagoškoj godini 2014/2015 u Dječji vrtić “Vanđela Božitković” kojeg je osnivač Grad Hvar upisano je 192 djece. Dječji vrtić polaze i djeca iz socijalno ugroženih obitelji što će se financirati iz ovog Programa. Pravo na subvenciju boravka djece u dječjem vrtiću, temeljem zahtjeva i priložene dokumentacije, imaju roditelji djece s teškoćama u razvoju, djeca roditelja korisnika stalne pomoći i djeca koja žive u posebno teškim obiteljskim okolnostima.

 

6.  Stipendiranje učenika i studenata sukladno Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim i visokim učilištima.

 

Ovaj će se Program realizirati u suradnji sa Ministarstvom rada i socijalne skrbi, Splitsko-dalmatinskom županijom, Uredom za rad, zdravstvo i socijalnu skrb i Domom zdravlja Hvar.

 

Realizacija ovog Programa provoditi će se sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, temeljem pismenih zahtjeva korisnika, a odluku o svakom predmetu donosi Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Hvara.

 

III  ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika  Grada Hvara

 

KLASA: 500-01/15-01/13

URBROJ:  2128/01-02-15-01

Hvar, 04.veljače 2015. godine

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske

za obavljanje poslova iz nadležnosti

Gradskog vijeća i gradonačelnika

                                                   Grada Hvara:

Matko Martinić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju članka  88.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 125/2008, 36/2009, 150/2011, 144/2012 i 19/2013 – pročišćeni tekst), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj: 47/1990, 27/1993 i 38/2009), Odluke o financiranju poslova, funkcija i programa Grada Hvara za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2015. godine donesene 04. veljače 2015.godine, Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Hvara („Narodne novine“, broj: 8/2015) dana 04. veljače 2015. godine, donosi:

 

P  R  O  G  R  A  M

javnih potreba u kulturi Grada Hvara za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2015. godine

 

Članak 1.

 

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Odluci o financiranju poslova, funkcija i programa Grada Hvara a razdoblje od 01. siječnja do 31.ožujka 2015.godine, jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Hvar, koje su utvrđene kao javne potrebe u kulturi, a osobito:

 

–        redovna djelatnost ustanova kulture kojima je osnivač Grad Hvar,

–        redovna djelatnost ustanova kulture, udruga u kulturi i drugih organizacija u kulturi koje su od interesa za Grad Hvar,

–        programi muzejsko-galerijske i likovne djelatnosti,

–        programi u području kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti,

–        programi izdavačke djelatnosti, te akcije i manifestacije u književno-nakladničkoj i knjižarskoj djelatnosti,

–        programi poticanja i razvitka kulturno-umjetničkoga amaterizma, akcije i manifestacije u području kazališne, glazbeno-scenske, glazbene i plesne djelatnosti,

–        programi međunarodne kulturne suradnje ,

–        programi koji promiču kulturu mladih i alternativnu kulturu,

–        programi rekonstrukcije, sanacije, adaptacije investicijskog održavanja i opremanja objekata kulture od interesa za Grad Hvar,

–        ostali kulturni programi.

 

1. GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA – HVAR

Program 1001- knjižnična djelatnost

 

Za redovnu djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice predviđen je iznos od 108.000,00 kn

Od ukupno navedenog  iznosa:

 

A) za rashode za zaposlene predviđen je iznos od 88.500,00 kuna, a od toga:

–        za plaće predviđen je iznos od 75.000,00 kuna,

–        za doprinos na plaće predviđen je iznos od 13.500,00 kuna,

B) za materijalne rashode predviđen je iznos od 19.500,00 kuna, a od toga:

–        za naknadu za troškove zaposlenima predviđen je iznos od 2.700,00 kuna,

–        za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 4.000,00 kuna,

–        za rashode za usluge predviđen je iznos od: 11.200,00 kuna,

–        za ostale nespomenute rashode predviđen je iznos od 1.600,00 kuna.

2.   REDOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI

Aktivnost A 1016 03 – donacije udrugama u kulturi

Za udruge u kulturi čiji su planovi i programi rada, te djelatnosti predviđene za realizaciju, predviđena su sredstva kako slijedi:

–   Pjevačko društvo Hvar………………………… 10.000,00 kn

–   Dramski studio mladih Hvar………………… 10.000,00 kn

–   Klapa «Galešnik» Hvar…………………………. 5.000,00 kn

–   GSU «Stela Maris» – Hvar…………………… 10.000,00 kn

–   Hvarska gradska limena glazba…………….. 10.000,00 kn

Sve navedeno ukupno čini iznos od ……. 45.000,00 kn,

 

3. ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE

Aktivnost A 1016 05

 

Za održavanje spomenika kulture predviđen je iznos od 107.000,00 kuna i to za rashode za materijal i energiju i ostale materijalne rashode iznos od 7.000,00 kuna, te za rashode za usluge iznos od 100.000,00 kuna.

 

4. DODATNA ULAGANJA NA SPOMENICIMA KULTURE

Kapitalni projekt  K 1016 06

Za dodatna ulaganja na Arsenalu sa Fontikom predviđen je iznos od 2.100.000,00 kuna za dovršetak započetih radova u 2014. godini, na rekonstrukciji i unutrašnjem uređenje hvarskog Arsenala s kazalištem.

 

5.   DODATNA ULAGANJA NA PALAČI VUKAŠINOVIĆ

Kapitalni projekt  K 1016 08

Za dodatna ulaganja na  Palači Vukašinović predviđen je iznos od 150.000,00 kuna za dovršetak započetih radova u 2014.godini.

 

6.   UKUPNA SREDSTVA ZA JAVNE POTREBE U KULTURI

Ukupna sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Hvara za  razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2015. godine iznose:

 

2.510.000,000 kuna

 

Isplata sredstava po ovom Programu  isplaćivati će se temeljem zahtjeva korisnika i  prema financijskim mogućnostima Grada Hvara, a uz odobrenje Povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Hvara.

 

Članak 2.

 

Ovaj  Program stupa na snagu prvog dana  od dana objave u «Službenom glasniku Grada  Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika  Grada Hvara

 

KLASA:612-01/15-01/03

URBROJ: 2128/01-02-15-01

Hvar, 04. veljače 2015. godine

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske

za obavljanje poslova iz nadležnosti

Gradskog vijeća i gradonačelnika

                                                   Grada Hvara:

Matko Martinić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka  88. stavak 1.Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 125/2008, 36/2009, 150/2011, 144/2012 i 19/2013- pročišćeni tekst), članka 76. stavak 4. Zakona o sportu («Narodne novine», broj: 71/2006, 150/2008 – Uredba, 124/2010, 124/2011, 86/2012 i 94/2013), Odluke o financiranju poslova, funkcija i programa Grada Hvara za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2015. godine donesene 04. veljače 2015. godine, Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Hvara („Narodne novine“, broj: 8/2015) dana 04. veljače 2015. godine, donosi:

 

P  R  O  G  R  A  M

javnih potreba u sportu Grada Hvara za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2015. godinu

 

Članak 1.

 

                Javne potrebe u sportu za koje se osiguravaju sredstva  u Odluci o financiranju poslova, funkcija i programa Grada Hvara a razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2015. godine jesu sportske djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u sportu od interesa za Grad Hvar, koje su utvrđene kao javne potrebe u sportu, a osobito:

–        redovna djelatnost udruga u sportu i drugih organizacija u sportu koje su od interesa za Grad Hvar,

–     programi poticanja i razvitka sportskih aktivnosti među polaznicima osnovne i srednje škole,

–     programi održavanja, unapređenja i izgradnja sportskih terena i objekata na području Grada Hvara,

–        programi suradnje na području otoka Hvara, međuotočne suradnje, pa i međuotočne sportske suradnje, prvenstveno među mladima,

–        ostali sportski programi, prema potrebi.

 

1.   SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI SPORTSKIH UDRUGA

Aktivnost A 1015 02 – donacije sportskim udrugama

Za djelatnost  udruga u sportu predviđen je iznos od 140.000,00 kuna koji će se rasporediti na slijedeći način:

 

–   Nogometni klub Hvar………………………. 30.000,00 kuna

–   Ženski rukometni klub Hvar……………… 10.000,00 kuna

–   Jedriličarski klub “Zvir” Hvar………….. 100.000,00 kuna

 

2.   PROGRAMI ODRŽAVANJA, UNAPREĐENJA I IZGRADNJE SPORTSKIH TERENA

 

Aktivnost:  A1015 01 – održavanje sportskih terena

Za programe održavanja, unapređenja i izgradnje sportskih terena i objekata na području Grada Hvara predviđen je iznos od 1.000,00 kuna,  i odnosi se na materijal za tekuće i investicijsko održavanje.

 

3. UKUPNA SREDSTVA ZA PROGRAM  JAVNIH POTREBA U SPORTU za period od 01. siječnja do 31. ožujka 2015. godine iznose 141.000,00 kuna.

 

Sredstva će se isplaćivati temeljem zahtjeva korisnika i financijskih mogućnosti Grada Hvara, a uz odobrenje Povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Hvara.

 

Članak 2.

 

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u  «Službenom glasniku Grada Hvara« .

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika  Grada Hvara

 

KLASA: 620-01/15-01/01

URBROJ: 2128/01-02-15-01

Hvar, 04. veljače 2015. godine

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske

za obavljanje poslova iz nadležnosti

Gradskog vijeća i gradonačelnika

                                                   Grada Hvara:

Matko Martinić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 4. stavak 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN, broj: 79/07) i članka 25. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09,1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i Gradonačelnika, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Programa mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2015. godini i Plana provedbe obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2015. godini

 

I.

 

Prihvaća se Program mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2015. godini i Plan provedbe obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2015. godini, KLASA: 541-02/15-04/3 urbroj: 2181-103-01-15-1 od 09. siječnja 2015. godine, izrađeni od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko dalmatinske županije, Split, Vukovarska 46.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika  Grada Hvara

 

KLASA: 500-01/15-01/05

URBROJ: 2128-01-02-15-02

Hvar, 04. veljače 2015.

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske

za obavljanje poslova iz nadležnosti

Gradskog vijeća i gradonačelnika

                                                   Grada Hvara:

Matko Martinić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o visini naknade za rad Gradskog izbornog povjerenstva Grada Hvara

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za rad Gradskog izbornog povjerenstva Grada Hvara za provođenje izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Hvara.

 

Članak 2.

 

Izbori za članove Vijeća Mjesnih odbora Brusje, Milna – Malo Grablje, Jagodna i Sveta Nedjelja provedeni su dana 28. prosinca 2014. godine.

 

Članak 3.

 

Visina naknade iz članka 1. ove Odluke određuje se u neto iznosu od 1.000,00 kuna (slovima: tisuću kuna) za svakog člana Gradskog izbornog povjerenstva Grada Hvara.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 013-03/14-01/02

URBROJ: 2128-01-01/1-14-02

Hvar, 30. prosinca 2014.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing.,v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara«, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), u svezi sa člankom 50. Odluke o pravilima za izbor članova vijeća mjesnih odbora («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/14), Gradonačelnik Grada Hvara na I konstituirajućoj sjednici Vijeća Mjesnog odbora Brusje, održanoj dana 07. siječnja 2015. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o konstituiranju Vijeća Mjesnog odbora Brusje

 

I.

 

Utvrđuje se da je dana 07. siječnja 2015. godine konstituirano Vijeće Mjesnog odbora Brusje.

 

II.

 

U Vijeće Mjesnog odbora Brusje izabrani su:

 1. Dragutin Dulčić, OIB: 16340539323, Brusje, Molo Bonda 25, predsjednik
 2. Mandica Huljić, OIB: 75227206447, Brusje, Pod Selo 2, član
 3. Petar Palarić, OIB: 64872096019, Brusje, Pod Selo 4, član
 4. Dragutin Jeličić, OIB: 30100476671, Brusje, Priko 12, član
 5. Luka Miličić, OIB: 67278850105, Brusje, Kroz Brusje 24, član.

Mandat predsjednika i članova Vijeća Mjesnog odbora Brusje traje četiri godine.

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 020-01/14-01/93

URBROJ: 2128-01-01/1-15-05

Hvar, 07. siječnja 2015.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing.,v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara«, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), u svezi sa člankom 50. Odluke o pravilima za izbor članova vijeća mjesnih odbora («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/14), Gradonačelnik Grada Hvara na I konstituirajućoj sjednici Vijeća Mjesnog odbora Jagodna, održanoj dana 07. siječnja 2015. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o konstituiranju Vijeća Mjesnog odbora Jagodna

I.

 

Utvrđuje se daje dana 07. siječnja 2015. godine konstituirano Vijeće Mjesnog odbora Jagodna.

 

II.

 

U Vijeće Mjesnog odbora Jagodna izabrani su:

 1. Goran Brstilo, OIB: 16455915281, Jagodna, Pod Jagodna 17, predsjednik
 2. Dinko Zaninović, OIB: 00381291881, Jagodna, Pod Jagodna 11, član
 3. Matko Matijević, OIB: 59985127652, Jagodna, Bojanić Bad 24, član.

Mandat predsjednika i članova Vijeća Mjesnog odbora Jagodna traje četiri godine.

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 020-01/14-01/93

URBROJ: 2128-01-01/1-15-06

Hvar, 07. siječnja 2015.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing.,v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara«, broj: 5/09, 7/09 8/09, 1/11,2/11-pročišćeni tekst,6/13, 11/13 i 8/14), u svezi sa člankom 50. Odluke o pravilima za izbor članova vijeća mjesnih odbora («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/14), Gradonačelnik Grada Hvara na I konstituirajućoj sjednici Vijeća Mjesnog odbora Milna-Malo Grablje, održanoj dana 13. siječnja 2015. godine, donosi

 

 

 

RJEŠENJE

o konstituiranju Vijeća Mjesnog odbora

Milna-Malo Grablje

 

I.

 

Utvrđuje se daje dana 13. siječnja 2015. godine konstituirano Vijeće Mjesnog odbora Milna – Malo Grablje.

 

II.

 

U Vijeće Mjesnog odbora Milna-Malo Grablje izabrani su:

 1. Joško Tudor, Milna, Milna 29, predsjednik
 2. Nikša Tudor, Milna, Milna 39, član
 3. Ivica Tudor, Milna, Milna 52, član.

Mandat predsjednika i članova Vijeća Mjesnog odbora Milna-Malo Grablje traje četiri godine.

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 020-01/14-01/93

URBROJ: 2128-01-01/1-15-08

Hvar, 13. siječnja 2015.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing.,v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara«, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), u svezi sa člankom 50. Odluke o pravilima za izbor članova vijeća mjesnih odbora («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/14), Gradonačelnik Grada Hvara na I konstituirajućoj sjednici Vijeća Mjesnog odbora Sveta Nedjelja, održanoj dana 13. siječnja 2015. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o konstituiranju Vijeća Mjesnog odbora

Sveta Nedjelja

 

I.

 

Utvrđuje se daje dana 13. siječnja 2015. godine konstituirano Vijeće Mjesnog odbora Sveta Nedjelja.

 

II.

 

U Vijeće Mjesnog odbora Sveta Nedjelja izabrani su:

 1. Antun Plenković, Sv. Nedjelja, Put mora novi 5, predsjednik
 2. Jurica Milatić, Sv. Nedjelja, Put zogona 4, član
 3. Andro Kolumbić, Sv. Nedjelja, Put police 23, član.

Mandat predsjednika i članova Vijeća Mjesnog odbora Sveta Nedjelja traje četiri godine.

 

 

 

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 020-01/14-01/93

URBROJ: 2128-01-01/1-15-09

Hvar, 13. siječnja 2015.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing.,v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 


 

 

 

SADRŽAJ

 

 

POVJERENIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA GRADA HVARA:

 

 1. Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa Grada Hvara za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2015. godine………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
 2. Odluka o izvršavanju Odluke o financiranju poslova, funkcija i programa Grada Hvara za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2015. godine……………………………………………………………………………………………………………………………… 29
 3. Program socijalne skrbi Grada Hvara za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2015. godine………………. 30
 4. Program javnih potreba u kulturi Grada Hvara za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2015. godine….. 31
 5. Program javnih potreba u sportu Grada Hvara za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2015. godine….. 32
 6. Zaključak o prihvaćanju Programa mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2015. godini i Plana provedbe obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2015. godini            33

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA

 

 1. Odluka o visini naknade za rad Gradskog izbornog povjerenstva Grada Hvara…………………………………… 33
 2. Rješenje o konstituiranju Vijeća Mjesnog odbora Brusje………………………………………………………………….. 34
 3. Rješenje o konstituiranju Vijeća Mjesnog odbora Jagodna……………………………………………………………….. 34
 4. Rješenje o konstituiranju Vijeća Mjesnog odbora Milna-Malo Grablje………………………………………………. 35
 5. Rješenje o konstituiranju Vijeća Mjesnog odbora Sveta Nedjelja………………………………………………………. 35

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSA