Prostorno planiranje

PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU GRADA HVARA ZA RAZDOBLJE OD 2024. DO 2028. GODINE

Na temelju članka 39. Zakona o Pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/2023) i na temelju Pravilnika o sadržaju Plana upravljanja pomorskim dobrom (NN 150/23), te na temelju članka 25. Statuta Grada Hvara  («Službeni glasnik Grada Hvara» br. 03/18 10/18 i 2/21), Gradsko vijeće Grada Hvara na 35. sjednici održanoj dana 15. travnja  2024.g. donijelo je:

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za razdoblje od 2024. do 2028. godine

Suglasnost Lučke kapetanije Split od 22. travnja 2024. godine

Grafički prikaz Plana upravljanja pomorskim dobrom 2024. – 2024.

Rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete u gradu Hvaru

Grad Hvar je u 2022. godini realizirao projekt rekonstrukcije i modernizacija javne rasvjete kako bi postigao viši stupanj energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete na način da su postojeće neučinkovite svjetiljke zamijenjene visoko efikasnim LED svjetiljkama, s kvalitetnom optikom i znatno višim stupnjem energetske efikasnosti.

Zamjena svjetiljki provedena je pored područja grada Hvara i u ostalim mjestima općine (Milna, Bojanić Bad, Brusje, Jagodna, Sv. Nedjelja, Velo Grablje, Vira, Zaraće)

Projektom je uveden sustav pametne rasvjete, kao prvi korak prema platformi pametnog grada.

Sustav je otvoren za prihvat raznih IoT uređaja u budućnosti.

Dodatna ušteda u potrošnji javne rasvjete ostvarena upotrebom svjetiljki koje omogućuju postavljanje više razine osvijetljenosti tijekom noći.

Projektom je predviđeno da se energetski potencijal infrastrukture javne rasvjete pomoću pametnog upravljanja javnom rasvjetom i potrošnje energije iste, iskoristi u svrhu kreiranja platforme koja će omogućiti postavljanje punionica električnih vozila na mreži javne rasvjete Grada Hvara.

Na taj način će Grad Hvar moći iskoristiti već postojeću infrastrukturu i zakupljene kapacitete električne snage i na znatno povoljniji način osigurati svojim građanima i posjetiteljima infrastrukturu za punjenje električnih vozila u budućnosti.

Vrijednost projekt je 2.705.550,00 kn, a radove je izvodila tvrtka Polux d.o.o. iz Splita.

Projekt je sufinanciran sredstvima HBOR-a kroz ESIF financijski instrument.

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Križna luka (istočni dio)“ i s tim u vezi Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara za Križnu luku (istočni dio)

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Križna luka (istočni dio)“ (u daljnjem tekstu UPU Križna luka) i s tim u vezi Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara za Križnu luku (istočni dio) trajat će od 14. prosinca 2021. do 14. siječnja 2022. godine.

Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Urbanističkog plana „Križna luka (istočni dio)“ i s tim u vezi  Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara za Križnu luku (istočni dio) (u daljnjem tekstu: ID PPUG Hvara za Križnu luku) bit će izloženi na javni uvid u prostorijama Odsjeka za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, u Hvaru, Ulica Vicka Butorovića 4, od 14. prosinca 2021. do 14. siječnja 2022. godine, svaki radni dan od 9 do 13 sati. Isti dokument će biti objavljen i na web stranici Grada Hvara na internetskoj adresi www.hvar.hr.

Javno izlaganje o UPU Križna luka i s tim u vezi ID PPUG Hvara za Križnu luku održat će se u srijedu, 12. siječnja, u 11 sati u galeriji  Arsenal, na Trgu Sv. Stjepana 43, u Hvaru, (uz primjenu svih aktualnih protuepidemijskih mjera) te putem online sustava.

Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na UPU Križna luka i s tim u vezi ID PPUG Hvara za Križnu luku mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno sa 14. siječnja 2022. godine.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na UPU Križna luka i s tim u vezi ID PPUG Hvara za Križnu luku mogu se dati na način da sudionici u javnoj raspravi:

–    postavljaju pitanja tijekom, javnog Izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,

–    daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

–    svoje prijedloge i primjedbe u pisanom obliku dostave na adresu: Grad Hvar, Odsjek za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara,  Ulica Milana Kukurina 2, 21450 Hvar ili putem e-pošte na adresu urbanizam@hvar.hr  od 14. prosinca do zaključno 14. siječnja 2022.

 

Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisane te moraju sadržavati ime i prezime, adresu i potpis podnositelja. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti u Odsjeku za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu Jedinstvenog upravnog odjela grada Hvara, Ulica Vicka Butorovića, Hvar ili putem e-pošte na adresu: urbanizam@hvar.hr.


 

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Križna luka (istočni dio)“ i s tim u vezi Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara za Križnu luku (istočni dio)

ID PPUG Hvara za područje Križna luka_ prijedlog_2021

ID PPUG Hvara za područje Križna luka_ prijedlog_rujan 2021

Javna rasprava (javni uvid i javno izlaganje) o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Zone stanovanja u zelenilu

Javni uvid o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Zone stanovanja u zelenilu trajat će 8 dana, od 2. prosinca do zaključno 10. prosinca 2021. godine svaki radni dan od 9 do 13 sati u prostorijama Odsjeka za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, u Hvaru, Ulica Vicka Butorovića, na mrežnim stranicama Grada Hvara (www.hvar.hr) te na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Javno izlaganje održat će se 8. prosinca 2021. u 11 sati u galeriji na katu Arsenala, Trg sv. Stjepana 43, u gradu Hvaru (uz primjenu svih aktualnih protuepidemijskih mjera) te putem online sustava.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Zone stanovanja u zelenilu mogu se dati na način da sudionici u javnoj raspravi:

– postavljaju pitanja tijekom, javnog Izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,

– daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

– svoje prijedloge i primjedbe u pisanom obliku dostave na adresu: Grad Hvar, Odsjek za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar ili putem e-pošte na adresu urbanizam@hvar.hr. od 2. prosinca do zaključno 10. prosinca 2021.

Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisane te moraju sadržavati ime i prezime, adresu i potpis podnositelja. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti u Odsjeka za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu Jedinstvenog upravnog odjela grada Hvara, Ulica Vicka Butorovića, Hvar, na telefon +385 (0)21 681 740 ili e-mail: urbanizam@hvar.hr.

Dokumentacija je dostupna na poveznicama:

A_TEKSTUALNI DIO x 2

ODREDBE_ID_UPU Zona stanovanja u zelenilu_11_ 2021

SAŽETAK_1_ IZMJENA I DOPUNA

1_Namjena_ID UPU_studeni 2021

2.1_Promet_ID UPU_studeni 2021

2.2_Elektroenergetika_ID UPU_studeni_2021

2.3_Telekomunikacije_ID UPU_studeni_2021

2.4_Vodoopskrba_ID UPU_studeni_2021

2.5_Odvodnja_ID UPU_studeni_2021

3_Uvjeti korištenja_ID UPU_studeni_2021

4_Uvjeti gradnje_ID UPU_studeni_2021