Javno savjetovanje

Ponovna javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Pais

Sukladno člancima 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i zaključku iz Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Pais (KLASA: 350-01/19-01/122, URBROJ: 2128/01-03-21-47) gradonačelnik Grada Hvara objavljuje ponovnu

Izvješće o javnoj raspravi Urbanističkog plana uređenja Dolac

Temeljem članka 105. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 155/13,65/17, 114/18 i 39/19 i 98/19) i članka 25. st. 1. al. 8. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“ br. 3/18, 10/18 i 2/21), gradonačelnik Grada Hvara 10. ožujka

Obavijest o poništavanju javnih rasprava

Temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Hvara i otežane organizacije javne rasprave zbog COVID 19 mjera poništava se Javna rasprava o Urbanističkom planu uređenja Sveta Nedjelja zakazana od 28. srpnja do 28. kolovoza 2020. godine i javno izlaganje o prijedlogu Urbanističkog plana