Službeni glasnik – br. 08 / 2015

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XXII.  BROJ 8.                                      Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –

Hvar, 20. studenog 2015. godine                              plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

 

                Na temelju članka 5. i 6. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”, broj: 44/05, 44/06 i 109/07), čl. 25. stavak 1. alineja 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), članka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 8/13 i 11/13), na sjednici održanoj 19. studenog 2015. godine, Gradsko vijeće Grada Hvara donosi

 

R J E Š E NJ E

o početku mirovanja mandata člana Gradskog vijeća

 

I.

 

Utvrđuje se da dana 19. studenog 2015. godine započinje mirovanje mandata člana Gradskog vijeća gđe. Nade Jeličić.

Gđa. Nade Jeličić želi svoj mandat staviti u mirovanje iz osobnih razloga.

Uvidom u podneseni zahtjev, Mandatna komisija je utvrdila da su sukladno odredbama članka 8. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela u jedinicama lokalne samouprave (“Narodne Novine” br. 44/05, 44/06, 109/07 i 144/12) nastupili zakonski uvjeti za početak mirovanja mandata gđe. Jeličić izabrane na Kandidacijskoj listi grupe birača

 

II.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/15-01/37

URBROJ: 2128/01-02-15- 02

Hvar, 19. studenog 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 5. i 6. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” br. broj 44/05, 44/06 i 109/07), čl. 25. stavak 1. alineja 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), članka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 8/13 i 11/13), na sjednici održanoj 19. studenog 2015. godine, Gradsko vijeće Grada Hvara donosi

 

R J E Š E N J E

o početku obnašanja mandata člana Gradskog vijeća

 

I.

 

Gđa Katia Zaninović Dawnay neizabrani kandidat s kandidacijske liste grupe birača počinje obnašati mandat člana Gradskog vijeća Grada Hvara s danom 19. studenog 2015. godine, a na temelju zakonom utvrđenog određivanja zamjenika izabranog člana nezavisne liste.

 

II.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/15-01/37

URBROJ: 2128/01-02-15- 05

Hvar, 19. studenog 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Na temelju odredbe članka 14. i 130. Zakona o proračunu (“NN”, broj: 87/08 i 136/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11,  2/11-pročišćeni tekst,  6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 12. sjednici održanoj dana 19. studenog 2015. godine,  d o n o s i

 

O D L U K U

o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna

Grada Hvara za 2015. godinu

 

Članak 1.

 

                U Odluci o izvršavanju proračunu Grada Hvara za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 3/15) , članak 10. mijenja se i izmijenjeni glasi:

.

„Članak 10.

 

                U Proračunu se utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju nije bilo moguće predvidjeti.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja koji mogu ugroziti okoliš i ostalih nepredvidivih nesreća, za izvršavanje sudskih odluka i nagodbi za isplatu naknade i rente te za druge nepredviđene rashode.

Sredstva iz stavka 2. i 3. ovoga članka mogu iznositi najviše do 0,50% proračunskih prihoda bez primitka.

Sredstva proračunske zalihe planiraju se u iznosu od 81.720,00 kuna.“

Članak 2.

 

                Ova Odluka stupa na snagu  osmog  dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”..

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

G r a d s k o  v i j e ć e

 

KLASA: 400-01/15-01/11

URBROJ: 2128/01-02-15-06

Hvar, 19. studenog 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju članaka 115. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 157/13, 152/14 i 99/15) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 12. sjednici održanoj dana 19. studenog 2015. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni Programa socijalne skrbi Grada Hvara

za 2015. godinu

Članak 1.

 

U Programu socijalne skrbi Grada Hvara za 2015.godinu („Službeni glasnik Grada Hvara“ broj: 3/15)  u glavi II. OSNOVNE AKTIVNOSTI  GRADA  HVARA  NA  PLANU SOCIJALNE  SKRBI,  u tablici, mijenja se ukupan iznos te iznosi  sredstava u točkama :

 

1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja

………………………………………………………… 20.000,00 kuna

  6. alineja 1.

– Pomoći za novorođenu djecu…………….. 80.000,00 kuna,

  10.  Sufinanciranje cijene prijevoza …….. 10.000,00 kuna

 

      UKUPNO:…………………………… 1.137.000,00 kuna

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog  dana od dana objave u  „Službenom glasniku Grada Hvara.“

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

KLASA: 500-01/15-01/41

URBROJ: 2128/01-02-15-04

Hvar, 19. studenog  2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine», broj : 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst,  6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara, na 12. sjednici održanoj dana 19. studenog 2015. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi

Grada Hvara za 2015.godinu

 

Članak 1.

 

U Programu javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2015.godinu („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 3/15 ) mijenja se članak 2. tako da izmijenjeni glasi:

 

„GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA – HVAR

Program 1001- knjižnična djelatnost

Za redovnu djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice u Proračunu Grada Hvara za 2015. godinu predviđen je iznos od     503.000,00 kn

Od ukupno navedenog  iznosa:

 

A) za rashode za zaposlene predviđen je iznos od 359.100,00 kuna, a od toga:

–        za plaće predviđen je iznos od 300.000,00 kuna,

–        za ostale rashode za zaposlene predviđen je iznos od 7.500,00 kuna,

–        za doprinose na plaće predviđen je iznos od 51.600,00 kuna,

B) za materijalne rashode predviđen je iznos od 73.900,00 kuna, a od toga:

–        za naknadu za troškove zaposlenima predviđen je iznos od 10.500,00 kuna,

–        za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 11.400,00 kuna,

–        za rashode za usluge predviđen je iznos od: 47.000,00 kuna,

–        za ostale nespomenute rashode predviđen je iznos od 5.000,00 kuna.

 

Tekući projekt  T 1001 -02- Kupnja knjižne građe i opreme

C) za kupnju knjižne građe i opreme predviđen je iznos od 70.000,00 kuna, od čega se 10.000,00  kuna za kupnju opreme i namještaja, a  za nabavku knjiga predviđen iznos od 60.000,00 kuna“

 

Članak 2.

 

Članak 4. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

„54. HVARSKE LJETNE PRIREDBE U 2015. GODINI

Aktivnost A1016 01

U 2015. godini za realizaciju 54.HVARSKIH LJETNIH PRIREDABA predviđen je ukupan iznos od 680.000,00 kuna i to iz općih prihoda 184.000,00 kuna, od ulaznica 246.000,00 kuna, iz pomoći 130.000,00 kuna, te iz donacija 120.000,00 kuna.

Od ukupno navedenog iznosa:

A)  za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 20.000,00 kuna,

B)  za rashode za usluge predviđen je iznos od 600.000,00 kuna,

C)  za ostale nespomenute rashode poslovanja predviđen je iznos od 60.000,00 kuna. „

 

Članak 3.

 

Članak 5. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

„OSTALE KULTURNE MANIFESTACIJE I PRIREDBE

Aktivnost A1016 02

Za godinu 2015. godinu predviđen je iznos od 45.000,00 kuna i to za ostale kulturne manifestacije (Dani hvarskog kazališta i slično). Iznos je predviđen za rashode za usluge, odnosno za intelektualne i osobne usluge- honorare i sl. “

Članak 4.

 

Članak 7. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

„ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE

Aktivnost A 1016 05

Za održavanje spomenika kulture predviđen je iznos od 1.435.000,00 kuna i to za rashode za  materijal i energiju iznos od 120.000,00 kuna, te za rashode za usluge iznos od 1.315.000,00 kuna (za tekuće i investicijsko održavanje, komunalne te intelektualne i osobne usluge i ostale usluge – uređenje prostora)“

 

Članak 5.

 

Članak 8. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

„DODATNA ULAGANJA NA SPOMENICIMA KULTURE

Kapitalni projekt  K 1016 06

U Proračunu Grada Hvara za 2015. godinu planirana su sredstva za obnovu zgrade Arsenal u ukupnom iznosu od 6.970.000,00 kuna.

Za dodatna ulaganja na Arsenalu sa Fontikom predviđen je iznos od 6.970.000,00 kuna i to 2.070.000,00 kuna iz pomoći Ministarstva kulture, te 4.900.000,00 kuna iz viškova prethodnih godina (izdvojena sredstva  poreza na dohodak).“

Članak 6.

 

Članak 9. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

„DODATNA ULAGANJA NA PALAČI  VUKAŠINOVIĆ

Kapitalni projekt K 1016 08

U proračunu Grada Hvara za 2015.godinu planiraju se sredstva za obnovu zgrade palače Vukašinović u iznosu od 916.000,00 kuna i to iz općih prihoda 721,00 kunu, iz pomoći 120.000,00 kuna te 795.279,00 kuna iz viškova prethodne godine ( izdvojena sredstava od poreza na  dohodak ).“

 

Članak 7.

 

Članak 10. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

„OPREMANJE SPOMENIKA KULTURE

Kapitalni projekt  K 1016 07

U Proračuna Grada Hvara za 2015.godinu planiraju se sredstva za digitalizaciju kina Veneranda  (600.000,00 kuna) te za nabavku sitnog inventara u iznos od 5.000,00 kuna, odnosno  ukupno u iznosu od 605.000,00 kuna.

 

Članak 8.

 

Članak 11. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

„UKUPNA SREDSTVA ZA JAVNE POTREBE U KULTURI

Grad Hvar je u Proračunu za 2015. godinu predvidio sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Hvara u ukupno iznosu od:

12.014.000,00 kuna“

 

Članak 9.

 

Ova  Odluka stupa na snagu osmog dana  od dana objave u «Službenom glasniku Grada  Hvara», a sredstva će se isplaćivati temeljem zahtjeva korisnika i financijskih mogućnosti proračuna, i uz odobrenje Gradonačelnika.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

Gradsko vijeće

 

KLASA: 612-01/15-01/14

URBROJ: 2128/01-02-15-04

Hvar, 19. studenog  2015.godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 76. stavak 4. Zakona o sportu («Narodne novine», br. 71/06 i 150/08- uredba, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13,11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara na 12. sjednici održanoj dana 19. studenog  2015. godine,  d o n o s i:

ODLUKU

o izmjeni Programa javnih potreba u sportu

Grada Hvara za 2015. godinu

 

 

 

 

Članak 1.

       

                 U Programu javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2015.godinu („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 3/15 ) mijenja se članak 3. tako da izmijenjeni glasi:

 

„PROGRAMI ODRŽAVANJA, UNAPREĐENJA I IZGRADNJE SPORTSKIH TERENA

Aktivnost:  A1015 01- održavanje sportskih terena

Za programe održavanja, unapređenja i izgradnje sportskih terena i objekata na području Grada Hvara za 2015. godinu predviđen je iznos od

………………………………………. 210.000,00 kuna,

od čega se 10.000,00 kuna odnosi na materijal za tekuće i investicijsko održavanje, a iznos od 200.000,00 kuna odnosi se na uređenje i održavanje sportskih terena.“

 

Članak 2.

 

Članak 4. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

„Ukupna sredstva namijenjena sportu u Proračunu Grada Hvara za 2015. godinu iznose   1.190.000,00 kuna.“

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u  «Službenom glasniku Grada Hvara«. Sredstva će se isplaćivati temeljem zahtjeva korisnika i financijskih mogućnosti Proračuna Grada Hvara, a uz odobrenje gradonačelnika.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD   HVAR

Gradsko  vijeće

 

KLASA: 620-01/15-01/03

URBROJ: 2128/01-02-15-04

Hvar, 19. studenoga 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka  25. Statuta Grada Hvara («Službeni Grada Hvara», broj  5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara, na 12. sjednici održanoj dana 19. studenog  2015. godine,  d o n o s i

 

ODLUKU

o izmjeni Programa financiranja ostalih udruga, udruženja i društava za 2015. godinu

 

Članak 1.

 

U Programu financiranja ostalih udruga, udruženja i društava za 2015.godinu („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 3/15 ) mijenja se članak 1. tako da izmijenjeni glasi:

„Ovim Programom obuhvaćene su udruge, udruženja i društva koja nisu obuhvaćena Programom javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2015. godinu,  te Programom javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2015.godinu. Za udruge, udruženja i društva  čiji su planovi i programi rada, te djelatnosti predviđene za realizaciju u 2015. godini od interesa za Grad Hvar,  u proračunskoj 2015. godini osiguravaju se sredstva kako slijedi:

–        Dobrovoljno vatrogasno društvo Hvar  za redovno poslovanje u iznosu od 1.350.000,00 kuna,

–        Dobrovoljno vatrogasno društvo Hvar za kapitalnu donaciju za završetak Vatrogasnog doma u  iznosu od 700.000,00 kuna,

–        Hrvatska gorska služba spašavanje  u iznosu od 10.000,00 kuna,

–        Udruženje obrtnika otoka Hvara u iznosu od 150.000,00 kuna,

–        Udruga „Pjover“ Velo Grablje u iznosu od 50.000,00 kuna,

–        Zavičajna udruga „Bruška zora“ u iznosu od 10.000,00 kuna,

–        Udruga „LAG ŠKOJI“ Hvar u iznosu od 110.000,00 kuna,

–        Udruga „Dignitea“ Hvar u iznosu do 10.000,00 kuna,

–        Udruga veterana MOmp „Zvir“ otok Hvar u iznosu od 10.000,00 kuna

–        Udruga „Forske užance“ Hvar u iznosu od 20.000,00 kuna,

–        Udruga „Hvar metropola mora“ Hvar u iznosu od 80.000,00 kuna,

–        Udruga turističkih vodiča otoka Hvara u iznosu od 5.000,00 kuna

–        Udruga „Hrvatski master šef“ Hvar u iznosu od 50.000,00 kuna

–        Ostale nespomenute udruge u iznosu od 15.000,00 kuna,

odnosno ukupno: 2.570.000,00 kuna.

Sredstva planirana za ostale nespomenute udruge, udruženja i društva isplaćivati će se  po posebnom zaključku gradonačelnika.“

 

Članak 2.

 

Ova  Odluka stupa na snagu osmog  dana  od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

Sredstva će se isplaćivati temeljem zahtjeva korisnika, a sukladno financijskih mogućnosti proračuna.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

Gradsko vijeće

 

KLASA: 612-01/15-01/15

URBROJ: 2128/01-02-15-04

Hvar, 19. studenog  2015.godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj: 36/95, 109/95-Uredba, 21/96- Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- proč.tekst,82/04, 110/04- Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 08/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 12. sjednici održanoj dana 19. studenog 2015. godine, donosi:

 

ODLUKU

o izmjeni Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015. godinu

za Grad Hvar

Članak 1.

 

U Programu gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015.godinu za Grad Hvar (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 3/15, 5/15 i 7/15)

 

Točka II – IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA, mijenja se i glasi:

Program izgradnje javnih površina je u Prilogu br. 1 ovog Programa

ukupno: ………………………………………..  1.237.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2015. godine. Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

–  iz sredstava komunalnog doprinosa……… 817.000,00 kn

–  iz potpore Županije…………………………… 100.000,00 kn

–  iz viškova prethodnih godina………………. 320.000,00 kn

ukupno:…………………………………………. 1.237.000,00 kn

 

Točka III – IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA, mijenja se i glasi:

Program izgradnje nerazvrstanih cesta je u Prilogu br. 2 ovog Programa.

ukupno:…………………………………………. 1.510.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2015. godine. Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

–  iz sredstava komunalnog doprinosa……… 683.000,00 kn

–  iz viškova prethodnih godina………………. 827.000,00 kn

ukupno:…………………………………………. 1.510.000,00 kn

 

Točka IV – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE, mijenja se i glasi:

Program izgradnje mreže javne rasvjete je u Prilogu br. 3 ovog Programa.

ukupno: …………………………………………… 760.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2015. godine. Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

–  iz sredstava komunalnog doprinosa……… 450.000,00 kn

–  iz prihoda od nefinancijske imovine………. 10.000,00 kn

–  iz viškova prethodnih godina………………. 300.000,00 kn

ukupno:……………………………………………. 760.000,00 kn

 

Točka V – IZGRADNJA GROBLJA, mijenja se i glasi:

 

-za izgradnju groblja…………………………….. 200.000,00 kn

-za otkup zemljišta……………………………….. 270.000,00 kn

ukupno:……………………………………………. 470.000,00 kn

Rok je prosinac 2015. godine. Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

–  iz sredstava komunalnog doprinosa…….. 100.000,00 kn

–  iz viškova prethodnih godina………………. 369.412,00 kn

-iz ostalih izvora………………………………………… 588,00 kn

ukupno:……………………………………………. 470.000,00 kn

 

Točka VI – IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM, mijenja se i glasi:

Za izgradnju i proširenje mjesnih mreža na području Grada Hvara:

ukupno:……………………………………………….. 100.000 kn

Rok izgradnje je prosinac 2015. godine. Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

– iz potpore Županije…………………………….. 100.000,00 kn

 

Točka VII – IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU OTPADNIH I OBORINSKIH VODA, mijenja se i glasi:

Program izgradnje objekata i uređaja za odvodnju otpadnih i oborinskih voda je u Prilogu br. 4 ovog Programa.

ukupno: ………………………………………… 1.105.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2015. godine. Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

–  iz vodnog doprinosa…………………………….. 35.000,00 kn

–  iz viškova prethodnih godina…………… 1.000.000,00 kn

–  iz sredstava od legalizacije zgrada………….. 70.000,00 kn

ukupno:…………………………………………. 1.105.000,00 kn

 

Točka VIII – SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA, mijenja se i glasi:

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa temeljem procijenjenih troškova po pojedinim djelatnostima

iznose:

Izgradnja javnih površina………………. 1.237.000,00 kn

Izgradnja nerazvrstanih cesta…………. 1.510.000,00 kn

Izgradnja javne rasvjete……………………. 760.000,00 kn

Izgradnja groblja……………………………… 470.000,00 kn

Izgradnja objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom              100.000,00 kn

Izgradnja objekata i uređaja za odvodnju otpadnih i oborinskih voda      1.105.000,00 kn

Ukupno:………………………………………… 5.182.000,00 kn

 

Članak 2.

 

Prilozi: Prilog br. 1

JAVNE POVRŠINE – PROGRAM ZA 2015. GODINU,

Prilog br. 2

NERAZVRSTANE CESTE – PROGRAM ZA 2015. GODINU,

Prilog br. 3

JAVNA RASVJETA – PROGRAM ZA 2015. GODINU, te

Prilog br. 4

OBJEKTI I UREĐAJI ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH I OBORINSKIH VODA – PROGRAM ZA 2015. GODINU

mijenjaju se i izmijenjeni su sastavni dio ove Odluke.

 

Članak 3.

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 363-01/15-01/64

Urbroj: 2128/01-02-15-08

Hvar, 19. studenog 2015. g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Na temelju članka 28. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine”, broj: 36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročiš.tekst, 82/04, 110/04-uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/1, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 08/14) Gradsko vijeće Grada Hvara na 12. sjednici održanoj dana 19.11.2015. godine, donosi:

 

ODLUKU

o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015. godinu

za Grad Hvar

 

Članak 1.

 

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015. godinu za Grad Hvar („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 3/15)

 

u točki II ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, mijenjaju se iznosi tako da sada glase:

 

Održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa:

 

Predviđena  sredstva:

–   za izvršenje radova u iznosu od……….. 1.925.000,00  kn

–   za nabavu opreme u iznosu od …………… 950.000,00  kn

ukupno : ………………………………………. 2.875.000,00  kn

Izvori  financiranja :

–   iz komunalne naknade………………………. 645.000,00  kn

–   iz pomoći…………………………………………. 590.000,00 kn

–   iz ostalih izvora………………………………. 1.640.000,00 kn

 

– Održavanje javnih površina

 

Predviđena  sredstva:

–   za izvršenje radova/usluga u iznosu od… 920.000,00  kn

–   za materijal u iznosu od………………………. 75.000,00  kn

ukupno :…………………………………………. 995.000,00  kn

Izvori  financiranja :

–   iz komunalne naknade………………………. 695.000,00  kn

–   iz općih prihoda……………………………….. 300.000,00  kn

 

– Održavanje nerazvrstanih cesta

 

Predviđena  sredstva:

–   za izvršenje  radova/usluga  u iznosu od. 150.000,00  kn

–   za materijal  u iznosu od …………………… 120.000,00  kn

ukupno : …………………………………………. 270.000,00  kn

Izvori  financiranja :

–   iz komunalne naknade………………………. 270.000,00  kn

 

– Održavanje javne rasvjete

 

Predviđena  sredstva:

–   usl. održavanja i materijal u iznosu od…. 500.000,00  kn

–   utrošak električne energ. u iznosu od  …. 440.000,00  kn

ukupno : …………………………………………. 940.000,00  kn

Izvori  financiranja :

–   iz komunalne naknade………………………. 940.000,00  kn

 

 

– Održavanje groblja

 

Predviđena  sredstva:

–   održavanje groblja …………………………… 250.000,00  kn

ukupno : …………………………………………. 250.000,00  kn

Izvori  financiranja :

–   iz komunalne naknade………………………. 250.000,00  kn

 

Članak 2.

 

Točka III SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA mijenja se i glasi:

Sredstva potrebna za ostvarivanje  ovog  Programa temeljem procijenjenih troškova po pojedinim djelatnostima  iznose:

 1. održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa 2.875.000,00  kn
 2. održavanje javnih površina……………… 995.000,00  kn
 3. održavanje nerazvrstanih cesta………… 270.000,00  kn
 4. održavanje javne rasvjete………………… 940.000,00  kn
 5. održavanje groblja ………………………… 250.000,00  kn

Ukupno……………………………………. 5.330.000,00 kn

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 363-01/15-01/63

Urbroj: 2128/01-02-15-04

Hvar,­ 19.11.2015.g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) te članka 7. st.3. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim i visokim učilištima (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj 11/10)  Gradsko vijeće Grada Hvara na 12. sjednici održanoj dana 19. studenog 2015. godine, donosi

 

ODLUKU

O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA STIPENDIJU GRADA HVARA

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom raspisuje se natječaj za Stipendiju Grada Hvara.

 

Članak 2.

 

Stipendije dodjeljuje Grad Hvar, a namijenjene su srednjoškolskim učenicima i studentima s područja Grada Hvara koji se školuju izvan mjesta prebivališta.

Za 2015/2016. školsku godinu odobravaju se 3 učeničke i 6 studentskih stipendija za stipendiranje učenika i studenata Grada Hvara, od 01. rujna 2015. do 30. lipnja 2016.godine.

Sukladno čl.12 Pravilnika, Gradonačelnik može donijeti Odluku da se jedna Stipendija dodijeli kandidatu koji u natječaju nije prikupio dovoljan broj bodova za dodjelu Stipendije a koji ima izuzetno težak socijalni status.

 

Članak 3.

 

Za učenike srednjih škola koji se školuju izvan Grada Hvara visina Stipendije iznosi 800,00 kuna mjesečno, a za studente koji se školuju na višim i visokim učilištima 1.000,00 kuna mjesečno.

Za učenika ili studenta iz socijalno ugrožene obitelji, prema posebnoj odluci Gradonačelnika, visina Stipendije iznosi 1.600,00  mjesečno.

 

Članak 4.

 

Na temelju ove Odluke Gradonačelnik Grada Hvara raspisati će natječaj koji će se objaviti na oglasnoj ploči i na službenim internetskim stranicama Grada.

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 602-04/15-01/01

URBROJ: 2128/01-02-15-02

Hvar, 19. studenog 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 41. stavka 5. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe («Narodne novine», br. 24/11, 61/11, 27/13, i 2/14) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara» br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara na 12. sjednici održanoj dana 19. studenog 2015. godine, donosi

 

ODLUKU

O OBUSTAVI ISPLATE SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE IZ

PRORAČUNA GRADA HVARA

 

Članak 1.

 

Obustavlja se isplata sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada Hvara, utvrđena Odlukom o financiranju političkih stanaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Grada Hvara, Klasa: 402-01/15-01/50, Urbroj: 2128/01-02-15-02 od 19. lipnja 2015. godine političkoj stranci Živi zid, Pavlenski put 5G, Zagreb, OIB: 84052989092, na prijedlog Državnog izbornog povjerenstva, zbog ne objave podataka o donacijama primljenih tijekom godine do 15. srpnja 2015.godine.

 

 

 

 

Članak 2.

 

Obustava isplate iz točke 1. ove Odluke traje do objave podataka o donacijama, a iznos isplate se umanjuje razmjerno vremenskom razdoblju zakašnjenja objave.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 402-01/15-01/117

URBROJ: 2128/01-02-15-03

Hvar, 19. studeni 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), članka 28. u svezi sa člankom 9. Zakona o zaštiti i spašavanju («NN», broj: 174/04, 79/07, 39/09 i 127/10) i članka 10. stavak 1. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja («NN», broj: 40/08 i 44/08), Gradsko vijeće Grada Hvara na 12. sjednici održanoj dana 19. studenog 2015. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o imenovanju novog člana Stožera zaštite i spašavanja Grada Hvara

 

I.

 

U Stožer zaštite i spašavanja Grada Hvara imenuju se:

Željko   Šeravić voditelj Odjela za preventivne i planske poslove u PUZS Split umjesto mr. sc. Nataše Nazor Jovović, predstavnice područnog ureda Odjela za preventivne i planske poslove.

 

II.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 214-01/15-01/14

URBROJ: 2128-01-02-15-03

Hvar, 19. studenog 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 12. sjednici održanoj 19. studenog 2015. godine, donosi

 

ODLUKU

o provođenju projekta izgradnje Sportskog centra u gradu Hvaru

 

Članak 1.

 

Grad Hvar obvezuje se u Proračunu za 2016. godinu osigurati 300.000 kuna za izradu projektne dokumentacije Sportskog centra u gradu Hvaru

 

Članak 2.

 

Određuje se 2016. godina kao rok za izradu idejnog projekta Sportskog centra u gradu Hvaru.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 620-01/14-01/12

URBROJ: 2128/01-02-15-8

Hvar, 19. studenog 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj I područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine«, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 356. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («NN», broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09 , 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 12. sjednici održanoj 19. studenog 2015. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva nekretnine

 

Daje se suglasnost kupcu Ketil Moen, OIB:09876639068, iz Norveške, za stjecanje prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj, označenoj kao čest. zem. 1397/1, zk. ul. 985 k.o. Brusje za 1/4 dijela.

 

Obrazloženje:

                Ketil Moen OIB:09876639068, iz Norveške, dostavio je zahtjev 1. rujna 2015. godine, Gradu Hvaru za stjecanje prava vlasništva 1/4 dijela nekretnine označene kao zem. 1397/1, zk. ul. 985 k.o. Brusje, zaprimljeno u pisarnici Grada Hvara 24. rujna 2014. g., a u svezi davanja očitovanja – suglasnosti za stjecanje prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj, obzirom da je kupac strani državljanin.

Stjecanje prava vlasništva na predmetnoj nekretnini od strane norveškog državljana ne protivi se interesima jedinice lokalne samouprave Grada Hvara, stoga je riješeno kao u dispozitivu ovog Zaključka.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/15-01/43

URBROJ: 2128/01-02-15-03

Hvar, 19. studenog 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 356. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («NN», broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09 , 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 12. sjednici održanoj 19. studenog 2015. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva nekretnine

 

Daje se suglasnost kupcu Simon Morseth OIB: 47980676370, iz Norveške, za stjecanje prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj, označenoj kao čest. zem. 3780/56, i to baš Poduložak 1, prva etaža 15/100, zk. ul. 2462 k.o. Hvar.

 

Obrazloženje:

                Simon Morseth OIB: 47980676370, iz Norveške, iz Norveške dostavio je Zahtjev za donošenje dopunske odluke o neprotivljenju stjecanja vlasništva,zaprimljeno u pisarnici Grada Hvara 12. listopada 2015. g u svezi davanja očitovanja-suglasnosti za stjecanje prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj, obzirom da je kupac strani državljani.

Stjecanje prava vlasništva na predmetnoj nekretnini od strane norveškog državljana ne protivi se interesima jedinice lokalne samouprave Grada Hvara, stogaje riješeno kao u dispozitivu ovog Zaključka.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/15-01/45

URBROJ: 2128/01-02-15-03

Hvar, 19. studenog 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

S A D R Ž A J

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA

 

 1. Rješenje o stavljanju vijećničkog mandata u mirovanje…………………………………………………………………… 233
 2. Rješenje o početku obnašanja vijećničkog mandata………………………………………………………………………… 233
 3. Izmjene i dopune Proračuna Grada Hvara za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu…………… 234
 4. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Hvara za 2015. godinu………………………………. 255
 5. Odluka o izmjeni Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2015. godinu………………………………………… 255
 6. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2015. godinu……………………………. 255
 7. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2015. godinu…………………………….. 256
 8. Odluka o izmjeni programa financiranja ostalih udruga, udruženja i društava Grada Hvara za 2015. ……. 257
 9. Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015. godinu za Grad Hvar………………………………………………………………………………… 257
 10. Odluka o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015. godinu za Grad Hvar………………………………………………………………………………… 261
 11. Odluka o raspisivanju natječaja za stipendiju Grada Hvara …………………………………………………………….. 261
 12. Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Grada Hvara…………. 261
 13. Odluka o Zamjeni člana Stožera zaštite i spašavanje………………………………………………………………………. 262
 14. Odluka o provođenju projekta izgradnje sportskog centra………………………………………………………………. 263
 15. Zaključak o suglasnosti za stjecanje prava vlasništva nekretnina u k.o. Hvar, Ketil Moen……………………. 263
 16. Zaključak o suglasnosti za stjecanje prava vlasništva nekretnina u k.o. Hvar, Simon Morseth……………… 263

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA

 

 1. Izmjene i dopune Plana prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2015. godinu 264

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Grada Hvara

Odgovorni urednik: tajnica Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur. – List izlazi po potrebi

Priprema i izrada: ŽGIRO, vl. Davor Sarjanović, Jelsa

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO