Sluzbeni glasnik 2014

Službeni glasnik – br. 09 / 2014

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XXI.  BROJ 9.                                        Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –

Hvar, 22. prosinca 2014. godine                               plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

 

Na temelju članaka 115. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine” broj: 157/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 22. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni Programa socijalne skrbi Grada Hvara

za 2014. godinu

 

Članak 1.

 

U Programu socijalne skrbi Grada Hvara za 2014.godinu („Službeni glasnik Grada Hvara” broj: 12/13) uglavi II. OSNOVNE AKTIVNOSTI GRADA HVARA NA PLANU SOCIJALNE SKRBI, u tablici, mijenja se ukupan iznos te iznosi sredstava u točkama :

„1.. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja

………………………………………………………… 25.000,00 kuna

5… Jednokratne novčane pomoći………… 280.000,00 kuna

6. . alineja 1.

….. – Pomoći za novorođenu djecu…….. 100.000,00 kuna,

6. . alineja 2.

….. – Darovi djeci od navršene 1 godine života do polaska u školu-predškolska i djeci u osnovnoj školi

……………………………………………………….. 45.000,00 kuna,

7… Subvencija boravka djece u vrtiću….. 20.000,00 kuna,

9… Sufinanciranje cijene prijevoza……….. 10.000,00 kuna

UKUPNO: …………………………………. 1.137.000,00 kuna

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara.”

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA:500-01/13-01/57

URBROJ: 2128/01-02-14-09

Hvar, 19. prosinca 2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl.iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ( «Narodne novine», broj: 47/90., 27/93. i 38/09.) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) Gradsko vijeće Grada Hvara, na 22. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2014. godinu

 

Članak 1.

 

U Programu javne potrebe u kulturi Grada Hvara za 2014.godinu („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 12/13, 2/14 i 6/14) mijenja se članak 4. tako da izmijenjeni glasi:

 

 

 „Članak 4.

 

53. HVARSKE LJETNE PRIREDBE U 2014. GODINI    Aktivnost A1016 01

U 2014. godini za realizaciju 53. HVARSKIH LJETNIH PRIREDABA predviđen je ukupan iznos od 620.000,00 kuna i to iz općih prihoda 120.000,00 kuna, od ulaznica 230.000,00 kuna, iz pomoći 130.000,00 kuna te iz donacija 140.000,00 kuna.

Od ukupno navedenog iznosa:

A)  za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 4.000,00 kuna,

B)  za rashode za usluge predviđen je iznos od 556.000,00 kuna,

C)  za ostale nespomenute rashode poslovanja predviđen je iznos od 60.000,00 kuna. „

 

Članak 2.

 

Članak 5. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

 

„Članak 5.

 

OSTALE KULTURNE MANIFESTACIJE I PRIREDBE                 Aktivnost A 1016 02

Za godinu 2014. godinu predviđen je iznos od 48.000,00 kuna i to za ostale kulturne manifestacije (Dani hvarskog kazalište i slično). Od ukupnog iznosa na rashode za usluge, odnosno za intelektualne i osobne usluge – honorare i ostale usluge predviđen je iznos od 45.000,00 kuna, a za ostale nespomenute rashode poslovanja predviđen je iznos od 3.000,00 kuna za reprezentaciju i za ostale nespomenute rashode poslovanja.”

 

Članak 3.

 

Članak 7. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

 

„Članak 7.

 

ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE

Aktivnost A 1016 05

Za održavanje spomenika kulture predviđen je iznos od 1.795.000,00 kuna i to za rashode za materijal i energiju iznos od 200.000,00 kuna, te za rashode za usluge iznos od 1.595.000,00 kuna (za tekuće i investicijsko održavanje te intelektualne i osobne usluge).”

 

Članak 4.

 

Članak 8. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

 

„Članak 8.

 

DODATNA ULAGANJA NA ZGRADI ARSENAL

Kapitalni projekt K 1016 06

U Proračunu Grada Hvara za 2014. godinu planirana su sredstva za obnovu zgrade Arsenal u ukupnom iznosu od 2.268.000,00 kuna. Za dodatna ulaganja na Arsenalu sa Fontikom predviđen je iznos od 2.268.000,00 kuna i to iz općih prihoda 1.200.000,00 kuna, iz očekivanih pomoći 1.000.000,00 kuna te iz vlastitih prihoda (ulaznica) 68.000,00 kuna.”

 

Članak 5.

 

Članak 9. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

 „Članak 9.

 

OPREMANJE SPOMENIKA KULTURE

Kapitalni projekt K 1016 07

U Proračunu Grada Hvara za 2014. godinu planiraju se sredstva za opremanje gradske tvrđave Španjola i Loggie, i to za nabavu sitnog inventara u iznosu od 10.000,00 kuna te za nabavu opreme u iznos od 90.000,00 kuna, odnosno ukupno 100.000,00 kuna.”

 

Članak 6.

 

Članak 9.a mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

 

„Članak 9.a

 

DODATNA ULAGANJA NA PALAČI VUKAŠINOVIĆ

Kapitalni projekt K 1016 08

U proračunu Grada Hvara za 2014. godinu planiraju se sredstva za obnovu zgrade palače Vukašinović u iznosu od 600.000,00 kuna i to iz općih prihoda 580.000,00, te 20.000,00 kuna iz vlastitih prihoda.”

 

Članak 7.

 

Članak 10. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

 

„Članak 10.

 

UKUPNA SREDSTVA ZA JAVNE POTREBE U KULTURI

Grad Hvar je u Proračunu za 2014. godinu predvidio sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Hvara u ukupno iznosu od:

6.772.000,00 kuna

 

Članak 8.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA:612-01/13-01/37

URBROJ: 2128/01-02-14-08

Hvar, 19. prosinca 2014. g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl.iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 76. stavak 4. Zakona o sportu («Narodne novine», br. 71/06. i 150/08-uredba, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) Gradsko vijeće Grada Hvara na 22. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2014. godine, donosi:

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2014. godinu

 

 

Članak 1.

 

U Programu javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2014.godinu („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 12/13 i 6/14) mijenja se članak 2. tako da izmijenjeni glasi:

 

„Članak 2.

 

DONACIJE SPORTSKIM UDRUGAMA

Aktivnost A 1015 02 – donacije sportskim udrugama

Za djelatnost udruga u sportu predviđen je iznos od             1.140.000,00 kuna

koji će se rasporediti na slijedeći način:

– Nogometni klub Hvar……………………… 400.000,00 kuna

– Nogometni klub «Levanda»

.. Velo Grablje…………………………………… 20.000,00 kuna

– Muški rukometni klub Hvar……………… 80.000,00 kuna

– Ženski rukometni klub Hvar……………… 90.000,00 kuna

– Boćarski klub «Levanda» Velo Grablje…. 5.000,00 kuna

– Boćarski klub Brusje………………………….. 5.000,00 kuna

– Boćarski klub «Gdinj» Hvar……………….. 5.000,00 kuna

– Boćarski klub «Zlatan otok»

.. Sveta Nedjelja…………………………………. 20.000,00 kuna

– Jedriličarski klub „Zvir” Hvar za redovno poslovanje 200.000,00 kuna

– Jedriličarski klub „Zvir” za troškove novogodišnje regate  200.000,00 kuna

– Ronilački klub «Pelegrin» Hvar…………. 20.000,00 kuna

– Udruga za mali nogomet Hvar……………. 20.000,00 kuna

– Jedriličarski klub “Reful” Hvar……………. 8.000,00 kuna

– Boćarski klub „Ružmarin”…………………… 7.000,00 kuna

– Pikado klub „For”……………………………… 5.000,00 kuna

– Sportski klub„Hvar Marathon”………….. 20.000,00 kuna

– Sportsko-ribolovni klub „Kurenat” Hvar.. 5.000,00 kuna

– Košarkaški klub Hvar……………………….. 10.000,00 kuna

– Ostale nespomenute sportske udruge…. 20.000,00 kune.

Sredstva planirana za ostale nespomenute sportske udruge isplaćivati će se udrugama koje nisu poimenično navedene u prethodnom stavku, a temeljem njihovog Zahtjeva i po posebnom zaključku gradonačelnika.”

 

Članak 2.

 

Članak 3. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

 

„Članak 3.

 

PROGRAMI ODRŽAVANJA, UNAPREĐENJA I IZGRADNJE SPORTSKIH TERENA

Aktivnost: A1015 01- održavanje sportskih terena

Za programe održavanja, unapređenja i izgradnje sportskih terena i objekata na području Grada Hvara za 2014. godinu predviđen je iznos od………………………..615.000,00 kuna, od čega se 15.000,00 kuna odnosi na materijal za tekuće i investicijsko održavanje, a iznos od 600.000,00 kuna odnosi se na uređenje i održavanje sportskih terena.”

 

Članak 3.

 

Članak 4. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

 

 

 

 

 

„Članak 4.

 

Ukupna sredstva namijenjena sportu u Proračunu Grada Hvara za 2014. godinu u iznose………………………………………….1.755.000,00 kuna.”

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 620-01/13-01/11

URBROJ: 2128/01-02-14-06

Hvar, 19. prosinca 2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl.iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj: 36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- proč.tckst, 82/04, 110/04- Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 22. sjednici održanoj dana 19.12.2014. godine, donosi:

 

ODLUKU

o izmjeni Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014. godinu

za Grad Hvar

 

Članak 1.

 

U Programu gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014.godinu za Grad Hvar (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 12/13, 2/14 i 06/14)

 

točka II – IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA mijenja se i glasi: Program izgradnje javnih površina je u Prilogu br. 1 ovog Programa.

Ukupno:………………………………………………900.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2014. godine. Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz sredstava komunalnog doprinosa:……. 850.000,00 kn

– iz ostalih proračunskih prihoda…………….. 50.000,00 kn

 

točka III – IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA mijenja se i glasi: Program izgradnje nerazvrstanih cesta je u Prilogu br. 2 ovog Programa.

Za izgradnju predviđeno je:……………….. 1.472.000,00 kn

Za otkup zemljišta predviđeno je:………….. 100.000,00 kn

Ukupno:……………………………………….. 1.572.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2014. godine. Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz sredstava komunalnog doprinosa:….. 1.450.000,00 kn

– iz potpora Županije:……………………………… 22.000,00 kn

– iz ostalih proračunskih prihoda:…………… 100.000,00 kn

točka IV – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE mijenja se i glasi: Program izgradnje mreže javne rasvjete je u Prilogu br. 3 ovog Programa.

Ukupno:………………………………………………620.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2014. godine. Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz sredstava komunalnog doprinosa:……. 550.000,00 kn

– iz ostalih proračunskih prihoda:…………….. 70.000,00 kn

 

točka V. – IZGRADNJA GROBLJA mijenja se i glasi:

Za otkup zemljišta predviđeno je:……………. 100.000,00 kn

Ukupno:………………………………………………100.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2014. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz ostalih proračunskih prihoda:…………….. 100.000,00 kn

 

točka VI – IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM mijenja se i glasi: Ukupno:…………………………………………….. 170.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2014. godine. Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz komunalnih priključaka:……………………. 10.000,00 kn

– iz ostalih proračunskih prihoda:…………… 160.000,00 kn

 

točka VII – IZGRADNJA OBJEKATA 1 UREĐAJA ZA ODVODNJU OTPADNIH I OBORINSK1H VODA mijenja se i glasi:

Program izgradnje objekata i uređaja za odvodnju otpadnih i oborinskih voda je u Prilogu br. 4 Ukupno:………………………………………………765.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2014. godine. Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz vodnog doprinosa:……………………………. 35.000,00 kn

– iz ostalih proračunskih prihoda:…………… 730.000,00 kn

 

Članak 2.

 

Prilozi: Prilog br. 1

JAVNE POVRŠINE – PROGRAM ZA 2014 GODINU, Prilog br. 2

NERAZVRSTANE CESTE – PROGRAM ZA 2014. GODINU,

Prilog br. 3

JAVNA RASVJETA – PROGRAM ZA 2014.GODINU, te

Prilog br. 4

OBJEKTI I UREĐAJI ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH I OBORINSKIH VODA – PROGRAM ZA 2014. GODINU

mijenjaju se i izmijenjeni su sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

 

Ova Odluka sa prilozima iz članka 2. ove Odluke stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

KLASA: 363-01/13-01/144

URBROJ: 2128/01-02-14-08

Hvar, 19.12.2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl.iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

GRAD HVAR

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

 

Prilog br. 1

 

JAVNE POVRŠINE – PROGRAM ZA 2014. GODINU

 

J.C. (kn s PDV)

Iznos (kn s PDV)

Izgradnja i obnova stubišta na raznim lokacijama-kod Stambene 1 (l=52m), na Križnom ratu (l=25m), Križna luka (l=50m), uređenje stubišta između U. Marina Gazarovića i Lucije Rudan

239.000,00

 

 

239.000,00

Izgradnja hidranta i popravak kamenog pločnika šetnice na Hvarskoj rivi.

195.000,00

 

 

195.000,00

Gradnja “zelenih otoka” na području grada Hvara -1. faza

260.000,00

 

 

260.000,00

Gradnja “zelenih otoka” na području grada Hvara – 2. faza

95.000,00

 

 

95.000,00

Gradnja ogradnih kamenih zidova na javnim zelenim površinama u Gradu Hvaru (Majerovica-stoljetna smrča i park Sv. Marak)

50.000,00

 

 

50.000,00

Zaštitne ograde na raznim lokacijama

61.000,00

 

 

61.000,00

Ukupno (kn) s PDV-om

 

900.000,00

 

 

GRAD HVAR

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

 

Prilog br. 2

 

NERAZVRSTANE CESTE – PROGRAM ZA 2014. GODINU

 

J.C. (kn s PDV)

Iznos (kn s PDV)

Asfaltiranje na raznim lokacijama u Gradu Hvaru

200.000,00

 

 

200.000,00

Izrada projektne dokumentacije (idejni/glavni/izvedbeni projekti) za prometnice na području Grada Hvara

170.000,00

 

 

170.000,00

Nadzor na radovima izgradnje

40.000,00

 

 

40.000,00

Gradnja nogostupa i proširenje kolnika u Ulici braće Buzolić

110.000,00

 

 

110.000,00

Rekonstrukcija poljskih puteva -Izgradnja potpornog zida Kopito -Spile II. faza -Razne lokacije

243.000,00

209.621,25

55.000,00

 

 

507.621,25

Zemljani radovi na izgradnji, probijanju ulica – na lokaciji Ograde OS-3

272.378,75

 

 

272.378,75

Otkup zemlje

100.000,00

 

 

100.000,00

Izrada tehničke dokumentacije i pripremni radovi na izgradnji ceste Velo Grablje – Malo Grablje

172.000,00

172.000,00

Ukupno (kn) s PDV-om  

1.572.000,00

 

 

 

GRAD HVAR

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

 

Prilog br. 3

 

JAVNA RASVJETA – PROGRAM ZA 2014. GODINU

 

J.C.

Iznos

 

(kn s PDV)

(kn s PDV)

Iskop, kabeli, traka uzemljenja za postavu javne rasvjete na raznim lokacijama na području Grada Hvara

337.500,00

 

 

337.500,00

Dobava i postava rasvjetnih tijela (temelji, stupovi i rasvjetna tijela) na raznim lokacijama na području Grada Hvara

160.000,00

 

 

160.000,00

Dobava ručno rađenih lampi za staru gradsku jezgru

25.000,00

 

 

25.000,00

Dostava i postava metalnih “hvarskih ferala”

37.500,00

 

 

37.500,00

Dobava i ugradnja kamenih lampi na šetnici Put Križa

60.000,00

 

 

60.000,00

Ukupno (kn) s PDV-om: 

 

620.000,00

 

 

 

GRAD HVAR

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

 

Prilog br. 4

 

OBJEKTI I UREĐAJI ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH I OBORINSKIH VODA – PROGRAM ZA 2014. GODINU

J.C.                                Iznos:

(kn bez PDV-a)                (kn bez PDV-a)

 

Izgradnja oborinskog sustava odvodnje od Ograda do mora – 1. faza                                                                         134.000,00

 

Nadzor nad radovima izgradnje fekalne i oborinske kanalizacije                                                                                   71.000,00

 

Linearna sanacija cjevovoda DN 250mm                                                                                                                      64.000,00

 

Izrada idejnog projekta otpadnih voda za naselje Brusje                                                                                                50.000,00

 

Izrada idejnog projekta otpadnih voda za naselje Sv. Nedjelja                                                                                       82.000,00

 

Izgradnja i rekonstrukcija oborinske odvodnje na pet lokacija                                                                                     135.875,00

 

Rekonstrukcija odvodnje u dvorištu kuće Jelušić                                                                                                          40.000,00

 

Izmjene i dopune glavnog projekta izgradnje uređaja za pročišćivanje

i podmorskog ispusta fekalne odvodnje u Gradu Hvaru                                                                                               84.375,00

 

Rekonstrukcija, izmještanje, sanacija fekalne odvodnje na raznim lokacijama:

Ulica Vicka Butorovića                                                                                      22.500,00

Ulica Lucije Rudan                                                                                            18.750,00

Ulica Jurja Matijevića                                                                                        25.000,00

Rekonstrukcija septičkih jama na Rivi                                                               37.500,00

103.750,00

 

Ukupno (kn) bez PDV-a                                                                                                                                          765.000,00

 

 

 

 

 

 

                Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj: 36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – proč.tekst, 82/04, 110/04- Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 22. sjednici održanoj dana 19.12.2014. godine, donosi:

 

ODLUKU

o izmjeni Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014. godinu

za Grad Hvar

 

Članak 1.

 

U Programu gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014.godinu za Grad Hvar (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 12/13, 2/14 i 06/14)

 

točka II – IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA mijenja se i glasi: Program izgradnje javnih površina je u Prilogu br. 1 ovog Programa.

Ukupno:………………………………………………900.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2014. godine. Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz sredstava komunalnog doprinosa:…….. 850.000,00 kn

– iz ostalih proračunskih prihoda……………… 50.000,00 kn

 

točka III – IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA mijenja se i glasi: Program izgradnje nerazvrstanih cesta je u Prilogu br. 2 ovog Programa.

Za izgradnju predviđeno je:………………… 1.472.000,00 kn

Za otkup zemljišta predviđeno je:…………… 100.000,00 kn

Ukupno:………………………………………… 1.572.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2014. godine. Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz sredstava komunalnog doprinosa:….. 1.450.000,00 kn

– iz potpora Županije:……………………………… 22.000,00 kn

– iz ostalih proračunskih prihoda:…………… 100.000,00 kn

 

točka IV – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE mijenja se i glasi: Program izgradnje mreže javne rasvjete je u Prilogu br. 3 ovog Programa.

Ukupno:………………………………………………620.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2014. godine. Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz sredstava komunalnog doprinosa:…….. 550.000,00 kn

– iz ostalih proračunskih prihoda:…………….. 70.000,00 kn

 

točka V. – IZGRADNJA GROBLJA mijenja se i glasi:

Za otkup zemljišta predviđeno je:…………… 100.000,00 kn

Ukupno:…………………………………………… 100.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2014. godine.

 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz ostalih proračunskih prihoda:…………… 100.000,00 kn

 

točka VI – IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM mijenja se i glasi: Ukupno:…………………………………………….. 170.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2014. godine. Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz komunalnih priključaka: …………………… 10.000,00 kn

– iz ostalih proračunskih prihoda:…………… 160.000,00 kn

točka VII – IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU OTPADNIH I OBOR1NSKIH VODA mijenja se i glasi:

Program izgradnje objekata i uređaja za odvodnju otpadnih i oborinskih voda je u Prilogu br. 4 Ukupno:………………………………………………765.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2014. godine. Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz vodnog doprinosa:……………………………. 35.000,00 kn

– iz ostalih proračunskih prihoda:…………… 730.000,00 kn

 

Članak 2.

 

Prilozi:

Prilog br. 1

JAVNE POVRŠINE – PROGRAM ZA 2014 GODINU,

Prilog br. 2

NERAZVRSTANE CESTE – PROGRAM ZA 2014. GODINU,

Prilog br. 3

JAVNA RASVJETA – PROGRAM ZA 2014.GODINU, te

Prilog br. 4

OBJEKTI I UREĐAJI ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH I OBORINSKIH VODA – PROGRAM ZA 2014. GODINU

mijenjaju se i izmijenjeni su sastavni dio ove Odluke.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka sa prilozima iz članka 2. ove Odluke stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-01/13-01/144

URBROJ: 2128/01-02-14-08

Hvar, 19.12.2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl.iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAD HVAR

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

 

Prilog br. 1

 

JAVNE POVRŠINE – PROGRAM ZA 2014. GODINU

                                                                                                                                J.C. (kn s PDV)             Iznos (kn s PDV)

Izgradnja i obnova stubišta na raznim lokacijama

-kod Stambene 1 (l=52m), na Križnom ratu (l=25m), Križna luka (l=50m),

uređenje stubišta između U. Marina Gazarovića i Lucije Rudan                                   239.000,00

                                                                                                                                                                                   239.000,00

Izgradnja hidranta i popravak kamenog pločnika šetnice na Hvarskoj rivi.                  195.000,00

                                                                                                                                                                                    195.000,00

Gradnja “zelenih otoka” na području grada Hvara -1. faza                                           260.000,00

                                                                                                                                                                                    260.000,00

Gradnja “zelenih otoka” na području grada Hvara – 2. faza                                            95.000,00

                                                                                                                                                                                      95.000,00

Gradnja ogradnih kamenih zidova na javnim zelenim površinama u

Gradu Hvaru (Majerovica-stoljetna smrča i park Sv. Marak)                                         50.000,00                                                                    50.000,00

Zaštitne ograde na raznim lokacijama                                                                             61.000,00

                                                                                                                                                                                      61.000,00

Ukupno (kn) s PDV-om                                                                                                                                           900.000,00

 

GRAD HVAR

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

 

Prilog br. 2

 

NERAZVRSTANE CESTE – PROGRAM ZA 2014. GODINU

                                                                                                                                J.C. (kn s PDV)             Iznos (kn s PDV)

 

Asfaltiranje na raznim lokacijama u Gradu Hvaru                                                        200.000,00

                                                                                                                                                                                    200.000,00

Izrada projektne dokumentacije (idejni/glavni/izvedbeni projekti) za

prometnice na području Grada Hvara                                                                           170.000,00

                                                                                                                                                                                    170.000,00

Nadzor na radovima izgradnje                                                                                        40.000,00

                                                                                                                                                                                      40.000,00

Gradnja nogostupa i proširenje kolnika u Ulici braće Buzolić                                      110.000,00

                                                                                                                                                                                    110.000,00

Rekonstrukcija poljskih puteva

-Izgradnja potpornog zida Kopito                                                                    243.000,00

-Spile II. faza                                                                                                   209.621,25

-Razne lokacije                                                                                                   55.000,00

                                                                                                                                                                                    507.621,25

Zemljani radovi na izgradnji, probijanju ulica – na lokaciji Ograde OS-3                     272.378,75

                                                                                                                                                                                    272.378,75

Otkup zemlje                                                                                                                100.000,00

                                                                                                                                                                                    100.000,00

Izrada tehničke dokumentacije i pripremni radovi na

izgradnji ceste Velo Grablje – Malo Grablje                                                                 172.000,00

                                                                                                                                                                                    172.000,00

Ukupno (kn) s PDV-om                                                                                                                                        1.572.000,00

 

 

GRAD HVAR

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

 

Prilog br. 3

 

JAVNA RASVJETA – PROGRAM ZA 2014. GODINU

                                                                                                                                J.C. (kn s PDV)             Iznos (kn s PDV)

Iskop, kabeli, traka uzemljenja za postavu javne rasvjete na raznim

lokacijama na području Grada Hvara                                                                            337.500,00

                                                                                                                                                                                    337.500,00

Dobava i postava rasvjetnih tijela (temelji, stupovi i rasvjetna tijela)

na raznim lokacijama na području Grada Hvara                                                           160.000,00

                                                                                                                                                                                    160.000,00

Dobava ručno rađenih lampi za staru gradsku jezgru                                                     25.000,00

                                                                                                                                                                                     25.000,00

Dostava i postava metalnih “hvarskih ferala”                                                                 37.500,00

                                                                                                                                                                                      37.500,00

Dobava i ugradnja kamenih lampi na šetnici Put Križa                                                   60.000,00

                                                                                                                                                                                      60.000,00

Ukupno (kn) s PDV-om:                                                                                                                                          620.000,00

 

 

GRAD HVAR

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

 

Prilog br. 4

 

OBJEKTI I UREĐAJI ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH I OBORINSKIH VODA

– PROGRAM ZA 2014. GODINU

                                                                                                                                J.C. (kn s PDV)             Iznos (kn s PDV)

 

Izgradnja oborinskog sustava odvodnje od Ograda do mora – 1. faza                                                                         134.000,00

 

Nadzor nad radovima izgradnje fekalne i oborinske kanalizacije                                                                                  71.000,00

 

Linearna sanacija cjevovoda DN 250mm                                                                                                                      64.000,00

 

Izrada idejnog projekta otpadnih voda za naselje Brusje                                                                                                50.000,00

 

Izrada idejnog projekta otpadnih voda za naselje Sv. Nedjelja                                                                                       82.000,00

 

Izgradnja i rekonstrukcija oborinske odvodnje na pet lokacija                                                                                    135.875,00

 

Rekonstrukcija odvodnje u dvorištu kuće Jelušić                                                                                                          40.000,00

 

Izmjene i dopune glavnog projekta izgradnje uređaja za pročišćivanje

i podmorskog ispusta fekalne odvodnje u Gradu Hvaru                                                                                               84.375,00

 

Rekonstrukcija, izmještanje, sanacija fekalne odvodnje na raznim lokacijama:

Ulica Vicka Butorovića                                                                                      22.500,00

Ulica Lucije Rudan                                                                                           18.750,00

Ulica Jurja Matijevića                                                                                        25.000,00

Rekonstrukcija septičkih jama na Rivi                                                               37.500,00

                                                                                                                                                                                    103.750,00

Ukupno (kn) bez PDV-a                                                                                                                                          765.000,00

 

 

 

 

                Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara” broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), članka 14.st. 3. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara” broj: 2/14 i 4/14-ispravak) i Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata (“Službeni glasnik Grada Hvara” broj: 2/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 22. sjednici održanoj 19. prosinca 2014. godine, donosi slijedeći

 

ZAKLJUČAK

o davanju ponude za sklapanje novog ugovora dosadašnjim korisnicima javnih površina

 

Članak 1.

 

Dosadašnjim korisnicima javnih površina (osim korisnika javnih površina za postavu štekata) koji su sa Gradom Hvarom sklopili ugovor o zakupu javne površine i koji istječu 31. prosinca 2014. godine, i koji u potpunosti i na vrijeme izvršavaju svoje financijske obveze prema Gradu Hvaru, ponuditi će se sklapanje novog ugovora o zakupu, pod istim uvjetima i to ako je pojedino mjesto i lokacija predviđena Planom o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata.

 

Članak 2.

 

Korisnici iz članka 1. ovog Zaključka se moraju očitovati da li prihvaćaju ponudu iz istog članka i to u roku od 45 dana od donošenja ovog Zaključka na sjednici Gradskog vijeća Grada Hvara.

 

Članak 3.

 

Zadužuje se Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada da provede ovaj Zaključak te pripremi izvješće o očitovanjima iz članka 2. ovog Zaključka.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-02/14-01/277

URBROJ: 2128/01-02-14-02

Hvar, 19. prosinca 2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl.iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 132. i članka 167. Zakona o gradnji („NN”, broj 153/13) i odredbe članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09,1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13), te po prethodno pribavljenom mišljenju Turističke zajednice Grada Hvara, Gradsko vijeće Grada Hvara, na 22. sjednici, održanoj 19. 12. 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone

 

I     UVOD

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom određuje se područje i razdoblje kalendarske godine u kojem se ne smiju graditi građevine, odnosno izvoditi radovi, vrste građevina, odnosno radova koji se ne smiju izvoditi, provođenje nadzora nad primjenom ove Odluke i prekršajne sankcije.

 

II   PODRUČJE ZABRANE

 

Članak 2.

 

Područja za koja se zabranjuje izvođenje građevinskih radova su sva naselja na području Grada Hvara te priobalna područja u kojima se obavljaju turističke djelatnosti.

 

III RAZDOBLJE KALENDARSKE GODINE ZABRANE

 

Članak 3.

 

Razdoblje kalendarske godine u kojem je zabranjeno građenje građevina, odnosno izvođenje radova je razdoblje od 15. svibnja do 15. listopada za cijelo područje Grada Hvara.

 

IV  VRSTE GRAĐEVINA, ODNOSNO RADOVA KOJI SE NE SMIJU IZVODITI

 

Članak 4.

 

Privremeno se zabranjuje izvođenje svih zemljanih iskopa, uklanjanje dijela ili cijelih građevina, zidanje, odnosno izrada konstruktivnih dijelova građevine, betoniranje, izrada krovne konstrukcije, te žbukanje koje se izvodi uz uporabu građevinskih strojeva.

 

 

 

 

V   NADZOR NAD PROVEDBOM ODLUKE

 

Članak 5.

 

Nadzor nad provedbom ove Odluke provode komunalni redari Grada Hvara. Komunalni redari dužni su utvrditi svaku gradnju, odnosno izvođenje pojedinih građevinskih radova i investitora, odnosno izvođača koji gradi ili izvodi radove. U obavljanju nadzora komunalni redar je ovlašten:

–      rješenjem narediti pravnoj i fizičkoj osobi trenutan prekid radova i uklanjanje materijala i strojeve s javnih površina,

–      naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja uz izdavanje potvrde o istome,

–      izdati obvezni prekršajni nalog,

–      podnijeti optužni prijedlog Prekršajnom sudu.

 

VI  PREKRŠAJNE SANKCIJE

 

Članak 6.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba u svojstvu izvođača ako gradi protivno ovoj Odluci.

Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba u svojstvu izvođača ako gradi protivno ovoj Odluci.

 

VII   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 7.

 

Odredbe ove Odluke ne odnose se na:

–      građenje objekata za koje je odlukom Vlade ili posebnim zakonom utvrđen interes Republike Hrvatske,

–      radovi na uklanjanju građevina na temelju inspekcijskog rješenja ili odluke drugog tijela državne vlasti,

–      građenje građevina, odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je ova Odluka stupila na snagu.

 

Članak 8.

 

Iznimno, građevinski radovi koji se mogu izvoditi u razdoblju navedenom u članku 3. i članku 4. ove Odluke, uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika su:

–      hitni radovi na popravcima objekata i uređaja komunalne i ostale infrastrukture kojima se sprječava nastanak posljedica opasnih za život i zdravlje ljudi kao i veća oštećenja nekretnine,

–      nužni radovi na popravcima građevina kada zbog oštećenja postoji neposredna opasnost za život i zdravlje ljudi.

–      saniranje posljedica prirodnih katastrofa i nepogoda.

 

Članak 9.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju razdoblja i vremena u kojem se ne mogu graditi određene vrste građevina, odnosno izvoditi građevinski radovi na području Grada Hvara (Službeni glasnik Grada Hvara, broj 5/05, 4/07, 1/08).

Članak 10.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”, a primjenjuje se od iduće kalendarske godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

KLASA: 363-01/14-01/180

URBROJ: 2128-01-02-14-05

Hvar, 19. prosinca 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl.iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst), članka 35. a Zakona o otocima («NN», broj: 149/99, 32/02 i 33/06 ) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09,7/09, 8/09,1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13 ), Gradsko vijeće Grada Hvara na 22. sjednici održanoj 19. prosinca 2014. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa nekretnina u k.o. Hvar- Pakleni otoci

 

I.

 

Povodom ponude ponuditeljice Dinke Kovačević ud. Stjepana iz Hvara, zastupana po punomoćnici Darijani Godinović, odvjetnici iz Hvara, od 09. prosinca 2014. godine, Grad Hvar neće se koristiti pravom prvokupa u predmetu ponude za prodaju nekretnina označene kao čest. zem. 4071/2 površine 998 m2, čest. zem. 4073/2 površine 624 m2 Zk. ul.1377 k.o. Hvar – Pakleni otoci, za iznos kupoprodajne cijene od 80.000,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti prema prodajnom tečaju HNB.

 

II.

 

Po zaključenju ugovora o kupoprodaji u kojem je navedena kupoprodajna cijena predmetnih nekretnina u iznosu iz točke I. ovog Zaključka, ponuditelj se obvezuje dostaviti fotokopiju ugovora Gradu Hvaru.

 

III.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 940-01/14-01/89

URBROJ: 2128-01-02-14-02

Hvar, 19. prosinca 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl.iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju odredbe članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09,7/09 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 22. sjednici održanoj prosinca 2014. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o razrješenju dužnosti predsjednice i člana Odbora za protokol Grada Hvara

 

I.

 

Alessandra Tudor, dipl. oec. iz Hvara razrješava se dužnosti predsjednice Odbora za protokol Grada Hvara, temeljem podnesene neopozive ostavke od 05. studenog 2014. godine.

 

II.

 

Prošper Zaninović iz Hvara razrješava se dužnosti člana Odbora za protokol Grada Hvara, temeljem podnesene neopozive ostavke od 14. studenog 2014. godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/14-01/20

URBROJ: 2128-01-02-14-02

Hvar, 19. prosinca 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl.iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Temeljem članka 10. i 11. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN, br. 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09), odredbe članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN, br. 36/04, 63/08,133/13 i 63/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i odredbe članka 34. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara” br.05/09, 07/09, 08/09, 01/11, 02/11-pročišćeni tekst, 06/13 i 10/13) Gradonačelnik Grada Hvara dana 26. studenog 2014.g., donosi

 

PLAN

upravljanja pomorskim dobrom na području

Grada Hvara za 2015. godinu

 

1. UVODNE NAPOMENE

 

I.

 

Ovim Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2015.g.(u daljnjem tekstu: Plan) uređuje se:

–      plan redovnog upravljanja pomorskim dobrom

–      sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom,

–      popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti koji se mogu obavljati na području Grada Hvara

–      mikrolokacije za obavljanje djelatnosti.

II.

 

Pomorsko dobro na području Grada Hvara proteže se od granice sa Gradom Stari Gradom na sjeveru do granice na jugu sa Općinom Jelsa. Pomorsko dobro u kopnenom dijelu obuhvaća obalni dio katastarskih općina: K.O. Brusje, K.O. Hvar, K.O. Velo Grablje i K.O. Jelsa za područje Svete Nedjelje.

 

2.   PLAN REDOVNOG UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM

 

III.

 

Grad Hvar upravlja pomorskim dobrom sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama (NN br. 158/03, 141/06 i 38/09), Uredbom o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (NN, br. 36/04,63/08,133/13 i 63/14) i ovim Planom na način da:

a)   zaštićuje i održava pomorsko dobro u općoj upotrebi sanacijom manjih oštećenja nastalih na pomorskom dobru (saniranje manjih pukotina na plažama na prostorima namijenjenim sunčanju, popravljanje ograda i stepenica za ulaz u more i sl.), uređenjem plaža dovozom pijeska i drugog materijala na način da se ne mijenja granica kopnenog i morskog dijela pomorskog dobra, čišćenjem i odvozom smeća, postavljanjem posuda za odlaganje smeća na plažama, postavljanjem tuševa i sl., osigurava postavljanje i održavanje sanitarnih objekata, rukohvata, te table upozorenja zabrane i informacije, poduzima mjere u slučaju iznenadnih onečišćenja mora za kupanje, te mjera sanacije oštećenja na objektima pomorskog dobra kada je to nužno zbog sprečavanja ozljeđivanja osoba i oštećenja stvari.

Za sve navedene radnje utvrđuje se obveza gradskih tvrtki: KOMUNALNO HVAR d.o.o. i NAUTIČKOG CENTRA d.o.o. Hvar

b)   na dijelovima pomorskog dobra za koja je dodijeljena koncesija ili koncesijsko odobrenje za obavljanje određene djelatnosti na morskoj obali, o zaštiti i održavanju pomorskog dobra brine se ovlaštenik koncesije, odnosno korisnik koncesijskog odobrenja

c)   dodjeljuje koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru koje ne isključuju niti ograničavaju opću upotrebu pomorskog dobra, putem Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Grada Hvara.

 

IV.

 

a)   Na određenim mikrolokacijama izvršiti će se postava prijenosnih WC-a i to u ljetnom periodu.

Sve predradnje u svezi postave WC-a izvršiti će Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom Grada Hvara u suradnji s Službom za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Hvara.

b)   Utvrđuje se obveza Nautičkog centra d.o.o. osigurati ograđivanje plaža plutajućim branama i opreme za pružanje prve pomoći;

Na području koncesija ili koncesijskog odobrenja obveza koncesionara je postava, briga o postavi, popravcima, skladištenju skala i plutača propisanih Pravilnikom o uređenju plaža a koje je osigurala Turistička zajednica grada Hvara.

Ako se na koncesioniranom području postavljaju kabine za presvlačenje, brigu o njima vodi koncesionar, dok se za postavu kabina na javnim površinama grada treba zatražiti suglasnost grada u smislu lokacija kabina.

 

V.

 

Uz nadležna tijela Županije i Lučke kapetanije, nadzor nad korištenjem pomorskog dobra dužni su vršiti i komunalni redari te Nautički centar d.o.o. Hvar.

Ukoliko se utvrdi da se korištenje pomorskog dobra ne vrši na način propisan zakonom, odnosno daje u suprotnosti s koncesijskim odobrenjem izdatim od Vijeća za dodjelu koncesijskog odobrenja Grada Hvara, komunalni redari dužni su o tome izvijestiti Lučku kapetaniju Ispostava Hvar, druga nadležna tijela te Gradonačelnika i Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja Grada Hvara.

 

3. SREDSTVA ZA REDOVNO UPRAVLJANJE

 

VI.

 

Za provedbu mjera redovnog upravljanja pomorskim dobrom koristit će se sredstva u ukupnom iznosu od      1.605.000,00 kn

Sredstva iz stavka 1. ove točke osigurat će se iz slijedećih izvora:

–  iz naknada za koncesije na pomorskom dobru na području Grada koje pripadaju Gradu  450.000,00 kn

–  sredstva od naknada za koncesijska odobrenja na području Grada    600.000,00 kn

–  dodatna sredstva Proračuna Grada Hvara za 2015.g

………………………………………………………. 105.000,00 kn

–  sredstva iz boravišne pristojbe……………… 50.000,00 kn

–  sredstva iz proračuna Županije za 2015.g. namijenjena za upravljanje pomorskim dobrom              200.000,00 kn

–  sredstva državnog Fonda za zaštitu okoliša

………………………………………………………. 200.000,00 kn

Sredstva iz stavka 2. ove točke rasporedit će se za:

a) čišćenje obalnog pojasa

–  od Bojanić Bada do Milne

–  od Milne do punte Pelegrina

–  od punte Pelegrina do uvale Sv. Ante

–  i odvoz smeća sa Paklenih otoka………. 685.000,00 kn

 

b) redovno održavanje i uređenje pomorskog dobra (materijal, sitni popravci, uređenje pristupa moru)

–  tekuće održavanje…………………………….. 70.000,00 kn

–  sanacija pješačke staze uz more na stijeni (kosi) u Zaraću              75.000,00 kn

–  sanacija pristana u Križnoj luci u Hvaru

……………………………………………………… 81.250,00 kn

–  poploćenje kamenom šetnice od Rotonde do Amfore – 3.faza        250.000,00 kn

–  uređenje Šetališta A.T.Petrića (od k.br.18 do 8) 3.faza

……………………………………………………. 300.000,00 kn

–  sanacija postojeće fekalne odvodnje i vodovoda

……………………………………………………… 62.500,00 kn

–  dobava i ugradnja nove urbane opreme (klupe, koševi, sat, panoi, oglasne ploče)         31.250,00 kn

 

c) obveza uređenja pomorskog dobra

–  od Bojanić Bada do Milne

–  od Milne do punte Pelegrina

–  od punte Pelegrina do uvale Sv.Ante

u ime Grada a sredstvima zainteresiranih korisnika konc. odobrenja u svrhu poboljšanja kvalitete usluga

(ne financira se sredstvima proračuna)………… 0,00 kn

d) naknada članovima Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja          50.000,00 kn

Pored raspoređenih sredstava postoji i daljnja obveza žurne sanacije svih muleta na području Grada Hvara, za što će Grad Hvar nastojati osigurati inicijalna sredstva te dodatna sredstva od nadležnih institucija.

 

4. POPIS DJELATNOSTI

 

VII.

 

Na pomorskom dobru na području Grada Hvara mogu se obavljati sve djelatnosti propisane Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN br. 36/04, 63/08,133/13 i 63/14).

Za iznajmljivanje brodica Grad Hvar će osigurati specijalne oznake (naljepnice) za pojedine mikrolokacije, koje će se korisnicima izdavati prilikom izdavanja koncesijskih odobrenja.

 

5. MIKROLOKACIJE

 

VIII.

 

Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja Grada Hvara, u postupku rješavanja zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja, određuje mikrolokacije propisano navedenom Uredbom. Mikrolokacije za obavljanje djelatnosti iz točke VII. ovog Plana mogu se određivati na slijedećim dijelovima pomorskog dobra:

 

TUMAČ KRATICA:

1.1.S. –       djelatnost na pomorskom dobru – Iznajmljivanje sredstava

2. UG.T. –  djelatnost na pomorskom dobru – Ugostiteljstvo i trgovina

3. K-R.S. – djelatnost na pomorskom dobru – Komercijalno-rekreacijski sadržaji

4. O.R. –     djelatnost na pomorskom dobru – Obuka ronioca/Organizacija ronilačkih izleta

 

1. UVALA KRIŽNA LUKA (k.č. dio k.č. 3906/1 i dio 3774/1)

1.1. I.S. – brodice na motorni pogon – sjeverni molet – 20 kom

1.2. I.S. – brodice na motorni pogon – operativna obala između h.Bodul i h. Galeb – 32 kom

1.3. I.S. – brodica na motorni pogon – 2 kom na dijelu k.č. 3906/1

1.4. K-R.S. – ležaljke – 35 kom na dijelu k.č. 3906/1

1.3. UG.T. – terasa ugostiteljskog objekta

1.4. I.S.- kajaci-20 kom

 

2. ŽALO ISPRED HOTELA GALEB (k.č.dio 3774/1)

2.1. I.S. – brodice na motorni pogon – 5 kom

2.1. K-R.S. – ležaljke – 60 kom

2.2. K-R.S. – suncobrani – 10 kom

 

3. UVALA POKONJI DOL (k.č. dio 2013 i dio 3774/1)

3.1. UG.T. – terasa ugostiteljskog objekta

 

4. VELA MAJEROVICA – kod “Plivačkog”, ispred CROATIE d.d.

do U.O.”Falko”(k.č. 628,166/1, 4666,166/3,166/8, 4667,166/10,166/4)

4.1. I.S. – brodice na motorni pogon – 65 kom

4.2. I.S. – sredstvo za vuču s opremom(banana, tuba, guma, skije, padobran i si.) – 1 kom

4.3. I.S. – pedaline – 2 kom

4.4. K-R.S. – ležaljke – 245 kom

4.5. K-R.S. – suncobrani – 60 kom

 

5. PUNTA KOVAČ, UVALA PODSTINE (k.č. 45/1, dio 45/3)

5.1. K-R.S. – ležaljke – 85 kom

5.2. K-R.S. – suncobrani – 5 kom

 

6. UVALA MALA GARŠKA (k.č. dio 45/3)

6.1. LS. – brodice na motorni pogon – 10 kom

 

7. UVALA VELA GARŠKA (k.č. dio 1/5 i 1/6)

7.1. I.S. – ležaljke – 22 kom

7.2. I.S. – suncobrani – 5 kom

7.3. UG.T – objekat

7.4. UG.T. – terasa ugostiteljskog objekta

 

8. UVALA PARJA (k.č. dio 1/3)

8.1. I.S. – brodica na motorni pogon – 3 kom

 

9. UVALA VIRA (k.č. dio 823)

9.1. I.S. – brodica na motorni pogon – 10 kom

9.2. UG.T. – montažni objekat

9.3. K-R.S. – ležaljke – 30 kom

9.4. K-R.S. – pedaline – 4 kom

9.5. K-R.S.-kajaci-3 kom

 

10. UVALA PRIBINJA (k.č. dio 823)

10.1.1. S. – brodice na motorni pogon – 10 kom

10.2. I.S. – pedaline – 2 kom

10.3. K-R.S. – ležaljke – 20 kom

10.4. K-R.S. – suncobrani – 5 kom

 

11. UVALA KALOBER (Rukavac) (k.č. dio 823)

11.1. I.S. – brodice na motorni pogon – 10 kom

 

12. UVALA JAGODNA – Brusje (k.č. dio 823)

12.1. K-R.S. – ležaljke – 25 kom

 

13. UVALA STINIVA (k.č. dio 244)

13.1. K-R.S.-ležaljke – 10 kom

 

14. UVALA LOZNA (k.č. dio 823)

14.1. I.S. – brodica na motorni pogon – 10 kom

14.2. I.S. – daske za jedrenje – 5 kom

 

15. MALA I VELA MEKIĆEVICA (k.č. dio 3686/1 i 3686/2)

15.1. K-R.S. – ležaljke – 35 kom

15.2. K-R.S. – suncobrani – 5 kom

 

16. VELO ŽALO – naselje MILNA (k.č. dio 3481)

16.1. K-R.S. – ležaljke – 70 kom

16.2. K-R.S. – suncobrani – 20 kom

16.3. UG.T. – škrinja za sladoled – 1 kom

16.4. UG.T. – terasa ugostiteljskog objekta

 

17. MALA MILNA (k.č. dio 3481)

17.1. K-R.S. – ležaljke – 20 kom

17.2. K-R.S. – suncobrani – 20 kom

17.3. K-R.S. – masaža na plaži – 1 mjesto

 

18. PODRUČJE IZMEĐU VELOG ŽALA I MALE MILNE (k.č. dio 3481)

18.1.1. S. – brodice na motorni pogon – 10 kom

18.2. I.S.-kajaci-4 kom

18.2. K-R.S. – ležaljke – 20 kom

18.2. K-R.S. – suncobrani – 20 kom

 

19. UVALA ZORAĆE (k.č. dio 1095 i 1096, dio 1339/2)

19.1. K-R.S. – ležaljke (Velo i Malo žalo, Stijene) – 30 kom

19.2. K-R.S. – suncobrani (Velo i Malo žalo, Stijene) – 25 kom

19.3. UG.T. – terasa ugostiteljskog objekta

 

20. UVALA JAGODNA – naselje SV. NEDJELJA (k.č. dio 130/11, 130/8)

20.1. I.S. – brodice na motorni pogon – 10 kom

20.2. I.S. – kajaci – 5 kom

20.3. O.R. – ukrcaj/iskrcaj za ronilačke izlete/obuka

 

21. UVALA JUŽNA I SJEVERNA NA O.JEROLIM – Pakleni otoci (k.č. dio 3912 i 3911/3)

21.1. K-R.S.-ležaljke – 160 kom

21.2. K-R.S. – suncobrani – 40 kom

 

22. UVALA STIPANSKA – JUŽNA I SJEVERNA – O.MARINKOVAC (k.č. dio 3913/1)

22.1. I.S. – skuter- 3 kom

22.1. K-R.S. – ležaljke – 200 kom

22.2. K-R.S. – suncobrani – 100 kom

 

23. UVALA ŽDRILCA- O. MARINKOVAC (k.č. dio 3913/1)

23.1. K-R.S. – ležaljke – 70 kom

23.2. K-R.S. – suncobrani – 20 kom

 

24. UVALA VINOGRADIŠĆE – o.SV. KLEMENT (ispred k.č. 4071/3 i 4107)

24.1. I.S. – brodice na motorni pogon – 5 kom

24.2. I.S.-kajaci – 10 kom

24.3. K-R.S. – ležaljke – 55 kom

24.4. K-R.S. – suncobrani – 10 kom

24.5. UG.T. – terasa ugostiteljskog objekta

 

25. UVALA PALMIŽANA (k.č. dio 4125 i 4068)

25.1. UG.T. – terasa ugostiteljskog objekta

 

26. UVALA VLAKA – O. SV.KLEMENT (k.č. dio 4155/2 i 4155/1)

26.1. K-R.S. – ležaljke – 20 kom

 

IX.

 

Korisnici koncesijskih odobrenja dužni su se pridržavati Odluke o komunalnom redu Grada Hvara (SI. glasnik Grada Hvara br. 06/96, 05/97, 05/02, 04/03, 03/04, 04/06 i 01/08)

 

PRAVILA PONAŠANJA KORISNIKA KONCESIJSKIH ODOBRENJA

 

a) Precizno određenje lokacije za obavljanje gospodarske djelatnosti

Gospodarska djelatnost određenja koncesijskim odobrenjem može se obavljati na način da se za iznajmljivanje odobrenih sredstava koristi prostor pomorskog dobra. Prostor uz more mora biti prohodan i mora postojati slobodan pristup javnom pomorskom dobru.

Kod iznajmljivanja ležaljki, prije iznajmljivanja i po završetku radnog dana ležaljke moraju biti složene na određenom mjestu.

 

 

b) Obveza korisnika koncesijskog odobrenja

Korisnik koncesijskog odobrenja može obavljati samo odobrenu gospodarsku djelatnost u prijavljenom opsegu, s tim da na odobrenom prostoru održava red i čistoću plaže. Odvoz otpada – smeća vrši KOMUNALNO HVAR d.o.o. Hvar.

 

c) Kontrola koncesijskog odobrenja

Kontrolu korištenja pomorskog dobra po izdanom koncesijskom odobrenju vršit će nadležna tijela i komunalni redari Grada Hvara uz suradnju Nautičkog centra Hvar d.o.o.

 

d) Ukidanje koncesijskog odobrenja

Koncesijsko odobrenje biti će ukinuto ako dva puta uzastopce nadležna tijela prijave nepravilnosti u obavljanju djelatnosti.

 

6.      IZDAVANJE KONCESIJSKOG ODOBRENJA I VISINA NAKNADE

6.1.   VIJEĆE ZA DAVANJE KONCESIJSKIH ODOBRENJA

 

X.

 

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja Grada Hvara (u nastavku: Vijeće) nadležno je za izdavanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru Grada Hvara (u nastavku: odobrenja).

Vijeće se sastoji od predsjednika i četiri člana, koji su predstavnici slijedećih tijela:

–      predstavnik Gradskog vijeća Grada Hvara (tri predstavnika)

–      predstavnik Županijskog upravnog odjela za pomorstvo (jedan predstavnik)

–      predstavnik Lučke kapetanije (jedan predstavnik)

 

XI.

 

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja Grada Hvara dužno je utvrditi usklađenost zahtjeva za koncesijska odobrenja sa ovim Planom.

 

397.

 

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja Grada Hvara određuje za koje je mikrolokacije odnosno koncesijska odobrenja potrebno ugovorom odrediti međusobne obveze.

 

XIII.

 

Sukladno čl. 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (NN br.36/04, 63/08,133/13 i 63/14) troškove Vijeća i naknada članovima Vijeća isplaćuje se iz sredstava Proračuna Grada Hvara.

 

6.2.   PREDSJEDNIK VIJEĆA ZA DAVANJE KONCESIJSKIH ODOBRENJA

 

XIV.

 

Radom Vijeća rukovodi Predsjednik vijeća izabran između članova Vijeća. Predsjednik Vijeća skrbi o provođenju odluka i akata Vijeća.

 

6.3. ZAHTJEV ZA KONCESIJSKO ODOBRENJE

 

XV.

 

Zahtjev se prilaže na obrascu UT-XII-71, propisan Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN br. 36/04, 63/08,133/13 i 63/14). U zahtjevu se navodi, pod točkom 2 MIKROLOKACIJA: Broj mikrolokacije.

Zahtjeve za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru podnose se Vijeću za dodjelu koncesijskih odobrenja odmah po donošenju Plana u pravilu do 01. travnja 2015. godine.

Zahtjevu se prilaže:

 1. Dokaz o vlasništvu sredstava s kojima se namjerava obavljati djelatnost na pomorskom dobru ili dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstava koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva
 2. Dokaz o sposobnosti brodice za plovidbu
 3. Osnovne podatke o podnositelju zahtjeva, adresa i broj telefona/mobitela
 4. Potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Hvaru i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Hvara (Komunalno Hvar d.o.o. i Nautički centar Hvar d.o.o.) te potvrda Porezne uprave
 5. Bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika sukladno iznosu naknade za koncesijsko odobrenje

 

6.4. DODJELA KONCESIJSKOG ODOBRENJA

 

XVI.

 

Visina naknade za sve djelatnosti na pomorskom dobru sukladno ovome Planu iznositi će sukladno Uredbi o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) gdje je Grad Hvar svrstan u Turistički razred “A” (Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (NN, br. 122/09). Naknade iznose kako slijedi:

 

 

 

Tablica 1.

Djelatnost

Sredstvo

Obračunska jedinica

Naknada(kuna)

IZNAJMLJIVANJESREDSTAVA Brodica na motornipogon

*Po metru dužnom

300,00

Jedrilica, brodica navesla

*Po metru dužnom

200,00

Skuter **

Po plovilu

6.000,00

Dječji skuter do 2 kW

Po plovilu

3.000,00

Sredstvo za vuču sopremom ** (banana,tuba, guma, skije,

padobrani i si.)

Po kW

50,00

Daska za jedrenje,sandolina, pedalina i sl.

Po komadu

450,00

Podmornica **

Po komadu

3.000,00

Pribor i oprema zaronjenje

Po komadu

20,00

UGOSTITELJSTVOI TRGOVINA Kiosk, prikolice,objektii montažni objekti do12 m2 i si.

Paušal

15.000,00

Pripadajuća terasaobjekta

Po m2

400,00

Stand (rukotvorine,igračke, suveniri i si)

Paušal

6.000,00

Ambulantna prodaja(škrinja, aparati zasladoled i si.)

Paušal

5.000,00

KOMERCIJALNO -REKREACIJSKISADRŽAJI Jumping **

Paušal

12.000,00

Aqua park i drugimorski sadržaji **

Paušal

8.000,00

Zabavni sadržaji

Po komadu

1.500,00

Suncobrani i ležaljke

Po komadu

40,00

Kulturne, komercijalne,zabavne, športskepriredbe

Po m2/dan

7,00

Snimanjekomercijalnogprograma i

reklamiranje

Paušal /dan

1.000,00

Slikanje, fotografiranje

Paušal

500,00

*    podnosi se jedan zahtjev za sva sredstva

** Sukladno članku 8. stavku 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru Vijeće je dužno po službenoj dužnosti zatražiti suglasnost Lučke kapetanije s naslova sigurnosti plovidbe za obavljanje djelatnosti sredstvima koja su u ovim Tablicama označene s dvije zvjezdice * Prilikom utvrđivanja duljine plovila u obračun se uzima duljina preko svega

 

 

 

 

399.

 

Koncesijska odobrenja određuju se sukladno odredbama Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru.

Koncesijska odobrenja određuju se na rok do 5 (pet) godina.

Koncesijska odobrenja sa mikrolokacijom na prostoru koji je odobren prestaju istekom perioda kalendarske godine.

 

XVIII.

 

Ukoliko se za istu mikrolokaciju za obavljanje djelatnosti do sazivanja sjednice Vijeća prijavi više kandidata prednost će se pod istim uvjetima dodijeliti po slijedećem:

–      dosadašnji korisnik pod uvjetom da na njegov rad nisu evidentirane pritužbe kod Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja odnosno da nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Hvaru

–      po datumu predaje potpunog zahtjeva za koncesijsko odobrenje.

 

XIX.

 

Neće biti odobreno Koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru:

–      bez suglasnosti Lučke kapetanije Split za djelatnosti: iznajmljivanje skutera, odnosno za gliser za vuču banana, padobrana, skija i sl., podmornice, aqua park i druge morske sadržaje, jumping

–      bez suglasnosti Ministarstva zaštite prirode RH za djelatnosti na području značajnog

–      krajolika (st.6.čl.8. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja (NN br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i čl. 178. Zakona o zaštiti prirode NN br. 80/13)

–      ukoliko postoje neriješene obaveze tražitelja koncesijskog odobrenja prema Gradu Hvaru

–      na mikrolokacijama koje se nalaze na prostoru koji se koristi temeljem koncesije ili drugog akta Grada Hvara

–      na mikrolokacijama koje nisu navedene u ovom Planu upravljanja pomorskim dobrom.

Dokazi za navedeno sastavni su dio predmetnog spisa.

 

XX.

 

Ukoliko se pojavi interes za ishođenjem koncesijskog odobrenja za obavljanjem djelatnosti na mikrolokaciji koja nije naznačena u točki 5. MIKROLOKACIJE Gradonačelnik može naknadno dopuniti ovaj Plan.

 

7. ZAVRŠNE ODREDBE

 

399.

 

Ovaj Plan stupa na snagu 01. siječnja 2015.g., a objavit će se u «Službenom glasniku Grada Hvara»

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 342-01/14 -01/50

URBROJ: 2128/01-01/1-14-01

Hvar, 26. studeni 2014.g.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ:

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA

 

1… Izmjene i dopune Proračuna Grada Hvara za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu…………… 365

2… Odluka o izmjeni Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2014. godinu………………………………………… 385

3… Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2014. godinu……………….. 385

4… Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2014. godinu………………… 386

5… Odluka o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014. godinu za Grad Hvar……………………………………………………………………………………………………. 387

6… Odluka o izmjeni Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014. godinu za Grad Hvar………………………………………………………………………………………………………… 390

7… Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone……………………… 392

8… Zaključak o davanju ponude za sklapanje novog ugovora dosadašnjim korisnicima javnih

….. površina………………………………………………………………………………………………………………………………….. 393

9… Zaključak o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa nekretnina u k.o. Hvar-Pakleni otoci………………….. 394

10. Rješenje o razrješenju dužnosti predsjednice i člana Odbora za protokol Grada Hvara………………………… 394

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA

 

1… Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2015. godinu……………………………….. 394

2… Izmjene i dopune Plana prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2014. godinu 400

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSA

Službeni glasnik – br. 07 / 2014

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XXI.  BROJ 7.                                        Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –

Hvar, 22. rujna 2014. godine                                    plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

 

          Na temelju članka 109. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08 i 136/12), Pravilnika o  polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj: 24/13) te članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara» br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) Gradsko vijeće Grada Hvara na 19. sjednici održanoj dana 19.rujna 2014. godine, d o n o s i

 

 

 

P O L U G O D I Š NJ I    I Z V J E Š T A J

O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2014. GODINU

 

 

Članak 1.

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2014. godinu sadrži:

 

 1. Opći dio Proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
 2. Posebni dio Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
 3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu  novca i kapitala,
 4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
 5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, te
 6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

 

 

Članak 2.

                Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2014.godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

R E P U B L I K A    H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D    H V A R

Gradsko vijeće

 

Klasa: 400-01/14-01/08
Urbroj: 2128/01-02-14-03

Hvar,  19.09.2014. godine

 

PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                                                                                             Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naziv:  GRAD HVAR                                                                      Matični broj: 02541122

Adresa:  21450 HVAR

Šifra djelatnosti: 8411

Žiro-račun: 2500009-1815300001

OIB: 01250166084

 

       OBRAZLOŽENJE

OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

ZA 01-06/2014.GODINU                                                                  

PRIHODI  I  PRIMICI

 1. Prihodi poslovanja u odnosu na plan ostvareni su sa 29,71%, što je s obzirom da se većina prihoda ostvaruje u II polugodištu realno ostvarenje.
 2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na plan su ostvareni sa 18,60%, a ovise uglavnom o realizaciji planirane prodaje zemljišta.
 3. Primici od povrata zajmova nisu do sada ostvareni, a ovise o naplati po regresnom zahtjevu od strane Sportskog centra Hvar.
 4. Ukupni prihodi i primici u odnosu na godišnji plan su realizirani sa 29,52%.
 5. Ukupno ostvareni prihodi su za 7,89% veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

 

RASHODI  I  IZDACI

 

 1. Rashodi poslovanja u odnosu na godišnji plan izvršeni sa 37,86%. Pojedinačno izvršenje prikazano je u tabelarnom prikazu o izvršenju proračuna. Nije bilo izvršenja iznad planiranih iznosa.
 2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su izvršeni sa 19,74%, nije bilo izvršenja iznad planiranih iznosa.
 3. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova izvršeni su sa 109,36%, tj. došlo je do prekoračenja planiranog iznosa zbog prisilne naplate po izdanom jamstvu Sportskom centru Hvar.
 4. Ukupna realizacija rashoda i izdataka u odnosu na godišnji plan je 33,07%, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine je 207,88%. Veliko povećanje u odnosu na prethodnu godinu je vezano za nepostojanje proračuna u prvom polugodištu 2013. godine kada se određeni izdaci nisu mogli izvršavati, kao i isplate u ovoj godini koje se odnose na naknadu za deposedirano zemljište.

 

Hvar, 11. kolovoza 2014.god.

 

Voditeljica Službe za proračun i financije:

Margita Petrić Hraste, v.r.

Zakonski predstavnik:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 5. stavka 1. i 4., članka 86. stavka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama («NN», broj: 67/08, 48/10-Odluka Ustavnog suda RH i 74/11) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) Gradsko vijeće Grada Hvara na 19. sjednici održanoj dana 19. rujna 2014. godine, donosi

 

O D L U K U

o izmjeni Odluke o poslovima premještanja i blokadi nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, visini troškova premještanja i čuvanja vozila, blokade i deblokade vozila te povjeravanju poslova

 

Članak 1.

 

U Odluci o poslovima premještanja i blokadi nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, visini troškova premještanja i čuvanja vozila, blokade i deblokade vozila te povjeravanju poslova („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/14) u članku 6. riječ „komunalnog“ briše se.

 

Članak 2.

 

U članku 8. riječi: „nakon plaćanja svih dužnih troškova” brišu se.

 

Članak 3.

 

U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi: „Ukoliko je vlasnik ili korisnik premještenog vozila državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin, a troškove premještanja i čuvanja nije u mogućnosti podmiriti odmah, te troškove može platiti u roku od 8 dana od dana preuzimanja vozila. U tom slučaju vlasniku odnosno korisniku vozila isto će biti vraćeno odmah uz izdavanje uplatnice smavedenim rokom plaćanja.“

Stavak 3. briše se.

 

Članak 4.

 

Članak 11. briše se.

Članak 5.

 

U članku 15. stavak 4. briše se, a stavak 5. postaje stavak 4. koji se mijenja i glasi:

„Ukoliko je vlasnik ili korisnik blokiranog vozila državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin, a troškove blokade i deblokade nije u mogućnosti podmiriti odmah, iste može platiti u roku od 8 dana od dana postavljene blokade odnosno izvršene deblokade.“

 

Članak 6.

 

U članku 16. stavak 1. briše se, a stavci 2. i 3., postaju stavci 1. i 2.

 

Članak 7.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-01/14-01/122

URBROJ: 2128-01-02-14-03

Hvar, 19. rujna 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredaba članaka 18. i 19. Odluke o javnim priznanjima Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/93, 2/95, 2/97, 2/02, 5/05, 5/07 i 5/09) i članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09,7/09, 8/09, 1/11 i 2/11­-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) Gradsko vijeće Grada Hvara na 19. sjednici održanoj dana 19. rujna 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o dodjeli javnog priznanja Grada Hvara

 

Radoslav Benčić, dodjeljuje se zlatna plaketa i uvjerenje.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 060-01/14-01/03

URBROJ: 2128/01-02-14-03

Hvar, 19. rujna 2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredaba članaka. 7., 9. i 14. Odluke o javnim priznanjima Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/93, 2/95, 2/97, 2/02, 5/05, 5/07 i 5/09) i članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11­pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) Gradsko vijeće Grada Hvara na 19. sjednici održanoj dana 19. rujna 2014. godine, donosi

 

O D L U K U

o dodjeli javnog priznanja Grada Hvara

 

MIRJANA KOLUMBIĆ, dodjeljuje se osobna nagrada Grada Hvara u obliku diplome i novčane nagrade od 5.000,00 kuna.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 060-01/14-01/04

URBROJ: 2128/01-02-14-02

Hvar, 19. rujna 2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredaba članaka. 18. i 19. Odluke o javnim priznanjima Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/93, 2/95, 2/97, 2/02, 5/05, 5/07 i 5/09) i članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) Gradsko vijeće Grada Hvara na 19. sjednici održanoj dana 19. rujna 2014. godine, donosi

 

O D L U K U

o dodjeli javnog priznanja Grada Hvara

 

                Draško Baumgarten, dodjeljuje se srebrna plaketa Grada Hvara i uvjerenje.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 060-01/14-01/06

URBROJ: 2128/01-02-14-02

Hvar, 19. rujna 2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredaba članaka 7. i 14. Odluke o javnim priznanjima Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/93, 2/95, 2/97, 2/02, 5/05, 5/07 i 5/09) i članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11­pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) Gradsko vijeće Grada Hvara na 19. sjednici održanoj dana 19. rujna 2014. godine, donosi

 

O D L U K U

o dodjeli javnog priznanja Grada Hvara

 

FREE FOR RADIO, dodjeljuje se kolektivna nagrada Grada Hvara u obliku diplome i plakete.

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 060-01/14-01/03

URBROJ: 2128/01-02-14-04

Hvar, 19. rujna 2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) te članka 7. st.3. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim i visokim učilištima (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj 11/10) Gradsko vijeće Grada Hvara na 19. sjednici održanoj dana 19. rujna 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA

STIPENDIJU GRADA HVARA

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom raspisuje se natječaj za Stipendiju Grada Hvara.

 

Članak 2.

 

Stipendije dodjeljuje Grad Hvar, a namijenjene su srednjoškolskim učenicima i studentima s područja Grada Hvara koji se školuju izvan mjesta prebivališta.

Za 2014/2015. školsku godinu odobravaju se 2 učeničke i 5 studentskih stipendija za stipendiranje učenika i studenata Grada Hvara, od 01. rujna 2014. do 30. lipnja 2015. godine. Sukladno č1. 12 Pravilnika, Gradonačelnik može donijeti Odluku da se jedna Stipendija dodijeli kandidatu koji u natječaju nije prikupio dovoljan broj bodova za dodjelu Stipendije a koji ima izuzetno težak socijalni status.

 

Članak 3.

 

Za učenike srednjih škola koji se školuju izvan Grada Hvara visina Stipendije iznosi 800,00 kuna mjesečno, a za studente koji se školuju na višim i visokim učilištima 1.000,00 kuna mjesečno.

Za učenika ili studenta iz socijalno ugrožene obitelji, prema posebnoj odluci Gradonačelnika, visina Stipendije iznosi 1.600,00 mjesečno.

 

Članak 4.

 

Na temelju ove Odluke Gradonačelnik Grada Hvara raspisati će natječaj koji će se objaviti na oglasnoj ploči i na službenim internetskim stranicama Grada.

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 602-04/ 14-0 l /01

URBROJ: 2128-01-02-14-02

Hvar, 19. rujna 2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-­pročišćeni tekst), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11), članka 3. stavak 3. i 4. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 19. sjednici održanoj 19. rujna 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostor broj: 1. i 2, u objektu tvrdave Španjola-Fortica

 

Članak 1.

 

Grad Hvar kao zakupodavac nudi dosadašnjim zakupnicima sklapanje novog ugovora o zakupu za poslovne prostore broj: 1. i 2. u objektu tvrdave Španjola-Fortica, označena kao čest. zgr. 147 i čest. zem. 343/2 k.o. Hvar, kako slijedi:

1./  poslovni prostor broj: 1, površine 43,53 m2, zakupnik Trgovački obrt «BISTRI», vlasnik Katarina Škare iz Hvara, za obavljanje djelatnosti trgovine na malo: suvenirnica (isključuje prehrambene artikle), iznos zakupnine je 1.131,78 kuna mjesečno (43,53 m2 x 26,00 kuna = 1.131,78 kuna) plus porez na dodanu vrijednost (PDV),

2./  poslovni prostor broj: 2, površine 34,31 m2, zakupnik Obrt za proizvodnju i trgovinu «KAIROS», vlasnik Suzana Barbarić iz Hvara, za obavljanje djelatnosti trgovine na malo: suvenirnica (isključuje prehrambene artikle), iznos zakupnine je 1.132,23 kuna mjesečno (34,31 m2 x 33,00 kune = 1.132,23 kune) plus porez na dodanu vrijednost (PDV),              sukladno Odluci o utvrdivanju visine zakupnine za poslovne prostore u objektu gradske tvrđave Španjola-Fortica KLASA: 372-03/14-01/16 URBROJ: 2128-01-01/1-14-01 od 10. rujna 2014. godine.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se na odredeno vrijeme od jedne godine i to od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine, uz podmirenje dospjelih obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička i pravna osoba pridržava rokova plaćanja, uz dostavu sredstva osiguranja plaćanja – zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika na iznos zakupnine i troškova, ovjerenu od javnog bilježnika.

 

Članak 2.

 

Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, za prihvat ponude i podmirenje dospjelih obveza, te dostavu potvrde Grada Hvara, Komunalno Hvar d.o.o. i Porezne uprave o podmirenim obvezama, te zadužnice iz članka 1. ove Odluke Gradu Hvaru, a radi sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora, u protivnom se neće sklopiti ugovor sa dosadašnjim zakupnikom, već se pokrenuti postupak dodjele poslovnog prostora putem javnog natječaja.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-01/14-01/15

URBROJ: 2128-01-02-14-02

Hvar, 19. rujna 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-­pročišćeni tekst), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11), članka 3. stavak 3. i 4. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 19. sjednici održanoj 19. rujna 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostor broj: 3. u objektu tvrdave Španjola-Fortica

 

Članak 1.

 

Grad Hvar kao zakupodavac nudi dosadašnjem zakupniku Ugostiteljski obrt «Laguna», vlasnik Nenad Vasović iz Hvara, sklapanje novog ugovora o zakupu za poslovni prostor broj: 3 površine 30,55 m2, a sastoji se od točionika i spremišta, sa terasom kao vanjskim štekatom površine 180 m2 i sanitarnim čvorom površine 35,62 m2, koji se nalazi na središnjem platou objekta tvrđave Španjola-Fortica, označena kao čest. zgr. 147 i čest. zem. 343/2 k.o. Hvar, za obavljanje ugostiteljske djelatnosti caffe bar, na određeno vrijeme i to od 15. listopada 2014. godine do 15. listopada 2015. godine.

Odlukom Gradonačelnika Grada Hvara o utvrđivanju visine zakupnine za poslovne prostore u objektu gradske tvrđave Španjola-Fortica Klasa:372-03/14-01/16 URBROJ:2128-01-01/1-14-01 od 10. rujna 2014. godine, utvrđena je visina zakupnine za poslovni prostor broj 3. površine 30,55 m2 x 43,00 kune = 1.313,65 kuna mjesečno plus PDV.

Terasa kao vanjski štekat površine 180 m2 visina zakupnine određena je u paušalnom iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno plus PDV, za period od 01. svibnja do 31. listopada.

Zakupnik poslovnog prostora broj 3 u obvezi je održavati urednim i dostupnim zajedničke sanitarne prostorije /površine 35,62 m2/ svim posjetiteljima tvrđave.

Zakupnik je dužan podmiriti dospjele obveze prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička i pravna osoba pridržava rokova plaćanja, uz dostavu sredstva osiguranja plaćanja – zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika na iznos zakupnine i troškova, ovjerenu od javnog bilježnika.

 

Članak 2.

 

Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, za prihvat ponude i podmirenje dospjelih obveza, te dostavu potvrde Porezne uprave o podmirenim obvezama, potvrdu Grada Hvara i tvrtki u vlasništvu Grada o podmirenim obvezama, zadužnice iz članka 1. ove Odluke Gradu Hvaru, a radi sklapanja ugovora o zakupu, u protivnom se neće sklopiti ugovor sa dosadašnjim zakupnikom, već se pokrenuti postupak dodjele poslovnog prostora putem javnog natječaja.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-01/14-01/18

URBROJ: 2128-01-02-14-01

Hvar, 19. rujna 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13­-pročišćeni tekst), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11), članka 3. stavak 3. i 4. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09 , 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 19. sjednici održanoj 19. rujna 2014. godine, donosi

 

 

 

 

ODLUKU

o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na odredeno vrijeme za poslovni prostor u zgradi ex Bonaparte čest. zgr. 28 k.o. Hvar

 

Članak 1.

 

Grad Hvar kao zakupodavac nudi dosadašnjem zakupniku TINTINNA MARE j. d. o. o. iz Visa, Zagrebačka 80, sklapanje novog ugovora o zakupu za poslovni prostor u prizemlju zgrade ex Bonaparte, označene kao čest. zgr. 28 k.o. Hvar, na adresi: Trg sv. Stjepana 4 u Hvaru, predio Šćikovi bok, što u naravi predstavlja jednu poslovnu prostoriju površine 11 m2 bez sanitarnog čvora, na određeno vrijeme do donošenja pravomoćnog rješenja temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine („NN”, broj: 92/96….), ali ne duže od jedne godine, tj. od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine, za obavljanje djelatnosti mjenjačkih poslova­-mjenjačnica, visina zakupnine 2.575,00 kuna plus PDV mjesečno, uz podmirenje dospjelih obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička i pravna osoba pridržava rokova plaćanja, uz dostavu sredstva osiguranja plaćanja – zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika na iznos zakupnine i troškova, ovjerenu od javnog bilježnika.

 

Članak 2.

 

Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, za prihvat ponude i podmirenje dospjelih obveza, te dostavu potvrde Porezne uprave o podmirenim obvezama, potvrde Grada Hvara i tvrtki u vlasništvu Grada o podmirenim obvezama, zadužnice iz članka 1. ove Odluke Gradu Hvaru, a radi sklapanja ugovora o zakupu, u protivnom se neće sklopiti ugovor sa dosadašnjim zakupnikom, već se pokrenuti postupak dodjele poslovnog prostora putem javnog natječaja.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-03/14-01/19

URBROJ: 2128-01-02-14-01

Hvar, 19. rujna 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13­-pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 19. sjednici održanoj 19. rujna 2014. godine, donosi

ZAKLJUČAK

povodom peticije Udruge za održivi razvoj Grada i otoka Hvara „DIGNITEA“

 

I.

 

Gradsko vijeće Grada Hvara kao predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave traži osnivanje vlastite lučke uprave, sukladno članku 75. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, radi učinkovitijeg upravljanja, gradnje i korištenja luke otvorene za javni promet na području Grada Hvara.

 

II.

 

Traži se obustava naplata naknade za vez u komunalnom dijelu luke do osnivanja vlastite lučke uprave na području Grada Hvara.

 

III.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 342-01/14-01/44

URBROJ: 2128-01-02-14-01

Hvar, 19. rujna 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-­pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 19. sjednici održanoj 19. rujna 2014. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o promjeni članka 75. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama

 

I.

 

Predlaže se promjena članka 75. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj: 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11-Odluka USRH) uvođenjem novog pojma: lokalna lučka uprava, koji bi glasio:

„Radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet koje su od županijskog i lokalnog značaja za područje svake županije osniva se jedna županijska lučka uprava, a mogu se osnivati i lokalne lučke uprave.

Osnivač županijske lučke uprave iz stavka l. ovoga članka je županija (u daljnjem tekstu: županijska lučka uprava), a odluku o njenom osnivanju donosi županijska skupština.

Osnivač lokalne lučke uprave iz stavka 1. ovog članka je jedinica lokalne samouprave na čijem se području nalazi lučka uprava (u daljnjem tekstu: lokalna lučka uprava), a odluku o njenom osnivanju donosi općinsko ili gradsko vijeće.

Odluka o osnivanju lučke uprave iz stavka 1. ovoga članka može se donijeti nakon utvrđivanja lučkog područja.

Na lučke uprave iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se odredbe ovoga Zakona koje se odnose na lučku upravu koju osniva Vlada Republike Hrvatske, ako neko pitanje za te lučke uprave nije drugačije uređeno.

Ministar će donijeti propis kojim će se odrediti kriteriji za osnivanje lokalnih lučkih uprava iz stavka l. ovoga članka.“

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 342-01/14-01/45

URBROJ: 2128-01-02-14-01

Hvar, 19. rujna 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 41. stavka l. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi («NN», broj: 10/97, 107/07 i 94/13), članka 107. Statuta Dječjeg vrtića «Vanđela Božitković» («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 12/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 19. sjednici održanoj dana 19. rujna 2014. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića «Vanđela Božitković» – Hvar

 

I.

 

Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića «Vanđela Božitković» – Hvar, koji je usvojen na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića dana 06. kolovoza 2014. godine.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 601-01/14-01/12

URBROJ: 2128-01-02-14-02

Hvar, 19. rujna 2014. godine

 

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst), članka 35.a Zakona o otocima («NN», broj: 149/99, 32/02 i 33/06) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09,7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 19. sjednici održanoj 19. rujna 2014. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa 1/4 dijela nekretnina upisanih u zk. ul. 1428, 909, 1416

k.o. Hvar

 

I.

 

Povodom ponude ponuditelja Ljiljane Meneghello Ostojčić iz Zagreba, Prilaz Gjure Deželića 18, OIB:57584379003 putem punomoćnika Petar Ćubela, odvjetnik iz Zagreba, Vlaška 72 c od 18. kolovoz 2014. godine, Grad Hvar neće se koristiti pravom prvokupa u predmetu ponude za prodaju 1/4 dijela nekretnina označenih kao:

–   čest. zem. 4076/1 površine 447 m2, upisana u zk.ul. 1428,

–   čest. zem. 4076/4 površine 221 m2, upisana u zk.ul. 1428,

–   čest. zem. 4076/5 površine 257 m2, upisana u zk.ul. 1428,

–   čest. zem. 4079/1 površine 236 m2, upisana u zk.ul. 1428,

–   čest. zem. 4075 površine 1.503 m2, upisana u zk.ul. 909,

–   čest. zem. 4077 površine 74 m2, upisana u zk.ul. 909,

–   čest. zem. 4076/2 površine 236 m2, upisana u zk.ul. 1416,

–   čest. zem. 4076/3 površine 269 m2, upisana u zk.ul. 1416,

–   čest. zem. 4076/6 površine 525 m2, upisana u zk.ul. 1416,

–   čest. zem. 4079/2 površine 92 m2, upisana u zk.ul. 1416, sve k.o. Hvar, Pakleni otoci, za iznos kupoprodajne cijene od 130.000,00 kuna.

 

II.

 

Po zaključenju ugovora o kupoprodaji u kojem je navedena kupoprodajna cijena predmetne nekretnine u iznosu iz točke I. ovog Zaključka, ponuditelj se obvezuje dostaviti fotokopiju ugovora Gradu Hvaru.

 

III.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

 

KLASA: 940-01/14-01/64

URBROJ: 2128-01-02-14-02

Hvar, 19. rujna 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-­pročišćeni tekst), članka 21. stavak 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom («Narodne novine», broj: 94/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) i dobivenoj Prethodnoj suglasnosti na Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara za razdoblje 2014.-2020. godine od Upravnog odjela za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko dalmatinske županije, KLASA: 351-02/14-01/84, URBROJ:2181/1-10-14-2 od 02. rujna 2014. godine, Gradsko vijeće Grada Hvara na 19. sjednici održanoj 19. rujna 2014. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara za razdoblje 2014. – 2020. godine

 

I.

 

Donosi se Plan gospodarenja otpadom Grada Hvara za razdoblje od 2014. – 2020. godine, kojeg je izradila tvrtka Zeleni servis d.o.o. iz Splita, Templarska 23, dana 09. lipnja 2014. godine.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 350-01/14-01/40

URBROJ: 2128-01-02-14-11

Hvar, 19. rujna 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

P L A N

GOSPODARENJA OTPADOM GRADA HVARA ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020- GODINE

 

Naručitelj:          GRAD HVAR

PREDMET:       Nacrt Plana gospodarenja otpadom           Grada Hvara za razdoblje 2014.- 2020.                 godine

Izrađivač:           Zeleni servis d.o.o. – Split

            

Broj projekta:    32/2014-1

            

Voditelj izrade:  Duje Šegvić mag.ing.naft.rud.

Suradnici:        Marijana Vuković        mag.biol.univ.spec.oecol.

Boška Matošić dipl. ing. kem. teh.

Smiljana Blažević dipl. iur.

Sanja Petrušić dipl.ing.kem.teh.

Datum izrade: Split, 09.06.2014.

 

ZELENI SERVIS d.o.o. – pridržava sva

neprenesena prava

ZELENI SERVIS d.o.o. nositelj je neprenesenih autorskih prava sadržaja ove dokumentacije prema članku 5. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima RH (NN 167/03). Zabranjeno je svako neovlašteno korištenje ovog autorskog djela, a napose umnožavanje, objavljivanje, davanje dobivenih podataka na uporabu trećim osobama kao i uporaba istih osim za svrhu i sukladno ugovoru između Naručitelja i Zelenog servisa.

 

Sadržaj

 

 1. 1.     UVOD

1.1.     Nazivlje u planu

1.2.     Načela gospodarenja otpadom

1.3.     Lista propisa koji uređuju gospoarenje otpadom u Republici Hrvatskoj

1.4.     Planski dokumenti gospodarenja otpadom na području Republike Hrvatske

1.5.     Obveze jedinica lokalne samouprave

 1. 2.     OSNOVNI PODACI  O GRADU HVARU

2.1.     Položaj Grada Hvara

2.2.     Naselja Grada Hvara

2.3.     Prirodne vrijednosti

2.4.     Kulturno-povijesne vrijednosti

2.5.     Gospodarstvo

 1. 3.     ANALIZA I OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU GRADA HVARA UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA

3.1.     Skupljanje, prijevoz i zbrinjavanje komunalnog otpada

3.2.     Procjena količina komunalnog otpada

 1. 4.     PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA OTPADA

4.1.     Djelatnosti iz kojih nastaje otpad, vrste i količine otpada

 1. 5.     GRAĐEVINE I UREĐAJI ZA GOSPODARENJE OTPADOM
 2. 6.     PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM UKLANJANJU
 3. 7.     MJERE POTREBNE ZA OSTVARIVANJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPREČAVANJA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA
 4. 8.     MJERE GOSPODARENJA OTPADOM

8.1.     Opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada

8.2.     Popis projekata važnih za provedbu odredbi plana

8.3.     Mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

8.4.     Mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog, (glomaznog) komunalnog otpada

 1. 9.     ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM
 2. 10.  ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA

1. UVOD

 

Gospodarenje otpadom je pojam koji obuhvaća niz aktivnosti, odluka i mjera u čijem provođenju je potrebna uska suradnja političkog vodstva jedinica lokalne samouprave, stručnjaka te samog stanovništva pojedinog područja. Republika Hrvatska od svog osnutka donijela je cijeli niz pravnih propisa koji za zadatak imaju pružiti osnovu i temelj uspostavljanju funkcionalnog sustava gospodarenja otpadom na cijelom njenom području. Okvir sustava gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj dan je u sljedećim dokumentima i propisima:

 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13);
 • Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05);
 • Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2007.-2015. (NN 85/07, 126/10, 31/11);
 • Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13);
 • Strategije zaštite okoliša Republike Hrvatske (NN 46/02).

 

Tijekom procesa približavanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji usvojen je i cijeli niz pravnih propisa, uredbi i pravilnika, koji detaljnije reguliraju gospodarenje posebnim vrstama otpada.

 

Sukladno postojećim zakonskim propisima, a ponajviše Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), Grad Hvar donosi Plan gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu  Plan) čijom provedbom, a s ciljem očuvanja ljudskog zdravlja te smanjenja utjecaja na okoliš, će se nastojati ostvariti sljedeće:

 

 • uspostaviti sustav cjelovitog gospodarenja otpadom u skladu sa Planom gospodarenja otpadom RH i Planom gospodarenja otpadom Splitsko-dalmatinske županije;
 • povećati udio odvojeno prikupljanog otpada;
 • recikliranje i ponovna oporaba otpada;
 • prethodna obrada otpada prije konačnog odlaganja;
 • smanjenje udjela biorazgradivog otpada u komunalnom otpadu;
 • izdvajanje goriva iz otpada;
 • smanjenje količina otpada koje se odlažu na odlagalištima;
 • smanjivanje štetnih utjecaja otpada na okoliš;
 • sanacija „divljih“ odlagališta;
 • samoodrživo financiranje sustava gospodarenja komunalnim otpadom.

 

U skladu s člankom 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) Grad Hvar je izradio Plan koji sadrži:

 • Ø Analizu te ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području jedinice lokalne samouprave;
 • Ø Podatke o vrstama i količinama:
 • Proizvedenog otpada,
 • Odvojeno sakupljenog otpada,
 • Odlaganju komunalnog i biorazgradivog otpada te
 • Ostvarivanju ciljeva;
  • Ø Podatke o:
  • Postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom,
  • Statusu sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom;
   • Ø Podatke o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju;
   • Ø Mjere potrebne za ostvarivanje ciljeva smanjivanja i sprječavanja otpada, uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada;
   • Ø Opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada;
   • Ø Mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada;
   • Ø Mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada;
   • Ø Popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana;
   • Ø Organizacijske aspekte, izvore i visinu financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom;
   • Ø Rokove i nositelje izvršenja Plana.

 

Plan gospodarenja otpadom Grada Hvara za razdoblje 2014.-2020., a sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) donosi se prema sljedećem postupku:

 

  Postupak donošenja Plana gospodarenja otpadom
1. Jedinica lokalne samouprave (JLS) dužna je za prijedlog plana gospodarenja otpadom ishoditi prethodnu suglasnost upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave nadležnog za poslove zaštite okoliša (nadležnog upravnog tijela)
2. Nadležno upravno tijelo izdaje prethodnu suglasnost ako utvrdi da je prijedlog Plana gospodarenja otpadom JLS usklađen sa odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, propisa donesenih na temelju ovog Zakona i Plana gospodarenja otpadom RH
3. Plan gospodarenja otpadom JLS donosi predstavničko tijelo JLS (gradsko odnosno općinsko vijeće)
4. Plan gospodarenja otpadom JLS donosi se za razdoblje od 6 godina, izmjene i dopune po potrebi.
5. Plan gospodarenja otpadom JLS objavljuje se u službenom glasilu JLS.

 

Sukladno članku 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) jedinica lokalne samouprave prethodno donošenju Plana njegov prijedlog mora objaviti radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti i to na sljedeći način:

 • Ø Putem medija JLS izvješćuju javnost o mjestu na kojem je nacrt Plana gospodarenja otpadom dostupan te o načinu i vremenu iznošenja mišljenja, prijedloga i primjedbi;
 • Ø Rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja ne može biti kraći od 30 dana od dana objave.

 

1.1.   Nazivlje u planu

 

Ambalažni otpad definiran je u kategorijama Kataloga otpada i predstavlja svaku ambalažu ili ambalažni materijal koji ostane nakon što se proizvod otpakira i odvoji od ambalaže, isključujući proizvodne ostatke.

 

Biološki razgradivi otpad je otpad koji se može razgraditi biološkim aerobnim ili anaerobnim postupkom.

 

Biootpad je biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slični otpad iz proizvodnje prehrambenih proizvoda.

 

Biorazgradivi komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede, šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad.

 

Centar za gospodarenje otpadom je sklop više međusobno funkcionalno i/ili tehnološki povezanih građevina i uređaja za obradu komunalnog otpada.

 

Gospodarenje otpadom su djelatnosti sakupljanja, prijevoza, oporabe i zbrinjavanja i druge obrade otpada, uključujući nadzor nad tim postupcima te nadzor i mjere koje se provode na lokacijama nakon zbrinjavanja otpada, te radnje koje poduzimaju trgovac otpadom ili posrednik.

 

Građevina za gospodarenje otpadom je građevina za sakupljanje otpada (skladište otpada, pretovarna stanica i reciklažno dvorište), građevina za obradu otpada i centar za gospodarenje otpadom. Ne smatra se građevinom za gospodarenje otpadom građevina druge namjene u kojoj se obavlja djelatnost oporabe otpada.

 

Građevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne može bez prethodne oporabe koristiti za građenje građevine zbog kojeg građenja je nastao.

 

Inertni otpad je otpad koji ne podliježe značajnim fizikalnim, kemijskim i/ili biološkim promjenama.

 

Integralni koncept gospodarenja otpadom sadrži osnovna načela izbjegavanja nastanka otpada, vrednovanja otpada čiji se nastanak nije mogao izbjeći (materijalna, biološka i energetska reciklaža) te odlaganje otpada koji se ne može drugačije iskoristiti.

 

Izdvajanje je podjela otpada u grupe sličnih materijala kao npr. papir, staklo, plastika, metali, biorazgradivi otpad. Također je to i sortiranje unutar iste grupe otpada (bijelo i tamno staklo, različite vrste plastike).

 

Komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva.

 

Krupni (glomazni) komunalni otpad je predmet ili tvar koju je zbog zapremine i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i određen je naputkom iz članka 29. stavka 11 Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

 

Materijalna oporaba je svaki postupak oporabe koji ne uključuje energetsku oporabu i preradu u materijale koji će se koristiti kao gorivo.

 

Miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstava i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.) te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 01.

 

Morski otpad je otpad u morskom okolišu i obalnom području u neposrednom kontaktu s morem koji nastaje ljudskim aktivnostima na kopnu ili moru, a nalazi se na površini mora, u vodenom stupcu, na morskom dnu ili je naplavljen.

 

Nadležno upravno tijelo je tijelo županije, Grada Zagreba, odnosno velikog grada, koje, prema nadležnostima uređenim Zakonom o zaštiti okoliša, obavlja poslove u području zaštite okoliša.

 

Nasipavanje otpada je postupak oporabe pri kojem se odgovarajući otpad koristi za nasipavanje iskopanih površina ili u tehničke svrhe pri krajobraznom uređenju i kojim se otpad koristi kao zamjena za materijal koji nije otpad sukladno ovom Zakonu i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

 

Neopasni otpad je otpad koji ne posjeduje niti jedno od opasnih svojstava određenih Dodatkom III. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

 

Neusklađeno odlagalište je odlagalište koje ne ispunjava uvjete propisane pravilnikom iz članka 104. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) i određeno je odlukom iz članka 26. Stavka 6. navedenog Zakona.

 

Obrada otpada su postupci oporabe ili zbrinjavanja i postupci pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja.

 

Obrađivač otpada je pravna ili fizička osoba čija je uloga da pribavi propisane dozvole za obavljanje djelatnosti, obrađuje otpad koristeći najbolje dostupne tehnologije, prijavljuje vrste i količine otpada koje su reciklirali, zbrinuli (obradili ili odložili) nadležnom tijelu, gospodari pojedinim vrstama otpada na propisani način te naplaćuje zbrinjavanje prema količini otpada.

 

Odlagalište je građevina namijenjena odlaganju otpada na površinu ili pod zemlju (podzemno odlagalište), uključujući:

 • interno odlagalište otpada na kojem proizvođač odlaže svoj otpad na samom mjestu proizvodnje;
 • odlagalište otpada ili njegov dio koji se može koristiti za privremeno skladištenje otpada (npr. za razdoblje duže od jedne godine);
 • iskorištene površinske kopove ili njihove dijelove nastale rudarskom eksploatacijom i/ili istraživanjem pogodne za odlaganje otpada.

 

Odvojeno sakupljanje je sakupljanje otpada na način da se otpad odvaja prema njegovoj vrsti i svojstvima kako bi se olakšala obrada i sačuvala vrijedna svojstva otpada.

 

Održivi razvitak je razvitak društva, koji kao temeljne kriterije uključuje ekološku, gospodarsku i socio-kulturnu održivost, i koji s ciljem unaprjeđenja kvalitete života i zadovoljavanja potreba današnjeg naraštaja uvažava iste mogućnosti zadovoljavanja potreba idućih naraštaja, te omogućuje dugoročno očuvanje kakvoće okoliša, georaznolikosti, bioraznolikosti te krajobraza.

 

Onečišćavanje okoliša je promjena stanja okoliša uslijed nedozvoljene emisije i/ili drugog štetnog djelovanja, ili izostanaka potrebnog djelovanja, ili utjecaja zahvata koji može promijeniti kakvoću okoliša.

 

Onečišćivač je svaka fizička i pravna osoba, koja posrednim ili neposrednim djelovanjem, ili propuštanjem djelovanja uzrokuje onečišćivanje okoliša.

 

Okoliš je prirodno i svako drugo okruženje organizama i njihovih zajednica uključivo i čovjeka koje omogućuje njihovo postojanje i njihov daljnji razvoj: zrak, more, vode, tlo, zemljina kamena kora, energija te materijalna dobra i kulturna baština kao dio okruženja koje je stvorio čovjek; svi u svojoj raznolikosti i ukupnosti uzajamnog djelovanja.

 

Opasni otpad je otpad koji posjeduje jedno ili više opasnih svojstava određenih Dodatkom III. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13).

 

Oporaba otpada je svaki postupak ponovne obrade otpada radi njegova korištenja u materijalne i energetske svrhe. Postupci oporabe su:

 • R1              Korištenje kao gorivo ili na drugi način za proizvodnju energije;
 • R2              Obnavljanje (reklamacija)/regeneracija otapala;
 • R3              Recikliranje/obnavljanje organskih tvari koje se ne koriste kao otapala (uključujući kompostiranje i druge procese biološke prerade);
 • R4              Recikliranje/obnavljanje metala i metalnih spojeva;
 • R5              Recikliranje/obnavljanje drugih neorganskih materijala;
 • R6              Regeneracija kiselina i lužina;
 • R7              Oporaba (recovery) sastojaka koji se koriste za suzbijanje zagađenja (pollution);
 • R8              Oporaba (recovery) sastojaka iz katalizatora;
 • R9              Ponovna prerada iskorištene nafte ili drugi način ponovne uporabe (re-use) nafte;
 • R10            Obrada (treatment) zemljišta korisna za poljoprivredu ili ekološka poboljšanja;
 • R11            Upotreba otpadnog materijala dobivenog iz bilo kojeg od postupaka od R1-R10;
 • R12            Razmjena otpada radi podvrgavanja bilo kojem od postupaka od R1-R12;
 • R13            Skladištenje otpada predviđenog za bilo koji od postupaka od R1-R-12 (osim privremenog skladištenja, skladištenja otpada na mjestu nastanka prije prikupljanja).

 

Otpad je svaka tvar ili predmet koji posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. Otpadom se smatra i svaki predmet i tvar čije su sakupljanje, prijevoz i obrada nužni u svrhu zaštite javnog interesa.

 

Otpadna ulja su mineralna ili sintetička ulja za podmazivanje ili industrijska ulja koja su postala neprikladna za uporabu za koju su prvobitno namijenjena, primjerice ulja iz motora s unutarnjim izgaranjem i ulja reduktora, ulja za podmazivanje, ulja za turbine i hidraulička ulja.

 

Podzemno odlagalište je duboko zalegnuta, izolirana, hidrodinamski cjelovita geološka zamka sedimenata koja je raskrivena dubokom bušotinom kroz koju se otpad odlaže utiskivanjem. Podzemno odlagalište može biti i postrojenje za trajno skladištenje otpada u dubokim geološkim slojevima, kao što su to rudnici soli ili kalija.

 

Ponovna uporaba je svaki postupak kojim se omogućava ponovno korištenje proizvoda ili dijelova proizvoda, koji nisu otpad, u istu svrhu za koju su izvorno načinjeni.

 

Posebno skupljene frakcije otpada su posebno prikupljene homogene frakcije otpada iz kućanstava ili sličnog otpada, a prikupljaju ga javna poduzeća, neprofitne organizacije ili privatne tvrtke iz područja organiziranog prikupljanja otpada (prema čl. 2(b) Uredbe EU o statistici otpada br. 2150/2002).

 

Posjednik otpada je proizvođač otpada ili pravna i fizička osoba koja je u posjedu otpada.

 

Postrojenje za spaljivanje otpada je nepokretna ili pokretna tehnička jedinica, te oprema namijenjena toplinskoj obradi otpada, sa ili bez oporabe topline proizvedene izgaranjem, putem spaljivanja oksidacijom otpada kao i ostalim postupcima toplinske obrade kao što su piroliza, uplinjavanje ili plazma postupak, ako se tvari nastale obradom kasnije spaljuju.

 

Postrojenje za suspaljivanje otpada je nepokretna ili pokretna tehnička jedinica kojoj je osnovna svrha proizvodnja energije ili proizvoda i koja koristi otpad kao redovno ili dodatno gorivo ili u kojoj se otpad termički obrađuje u svrhu njegova zbrinjavanja putem spaljivanja oksidacijom otpada kao i ostalim postupcima toplinske obrade kao što su piroliza, uplinjavanje ili plazma postupak, ako se tvari nastale obradom kasnije spaljuju.

 

Postupci gospodarenja otpadom su: sakupljanje otpada, interventno sakupljanje otpada, priprema za ponovnu uporabu, priprema prije oporabe i zbrinjavanja, postupci oporabe i zbrinjavanja, trgovanje otpadom, posredovanje u gospodarenju otpadom, prijevoz otpada, energetska oporaba određenog otpada, sakupljanje otpada u reciklažno dvorište i privremeno skladištenje vlastitog proizvodnog otpada.

 

Pretovarna stanica (transfer stanica) je građevina za skladištenje, pripremu i pretovar otpada namijenjenog prijevozu prema mjestu njegove oporabe ili zbrinjavanja.

 

Proizvodni otpad je otpad koji nastaje u proizvodnom procesu u industriji, obrtu i drugim procesima, osim ostataka iz proizvodnog procesa koji se koriste u proizvodnom procesu istog proizvođača.

 

Proizvođač otpada je svaka osoba čijom aktivnošću nastaje otpad i/ili koja prethodnom obradom, miješanjem ili drugim postupkom mijenja sastav ili svojstva otpada.

 

Reciklažno dvorište (RD) je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.

 

Reciklažno dvorište za građevni otpad je građevina namijenjena razvrstavanju, mehaničkoj obradi i privremenom skladištenju građevnog otpada.

 

Recikliranje je svaki postupak oporabe, uključujući ponovnu preradu organskog materijala, kojim se otpadni materijali prerađuju u proizvode, materijale ili tvari za izvornu ili drugu svrhu osim uporabe otpada u energetske svrhe, odnosno prerade u materijal koji se koristi kao gorivo ili materijal za zatrpavanje.

 

Registar onečišćenja okoliša je skup podataka o izvorima, vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja, prijenosa i odlaganja onečišćujućih tvari i otpada u okoliš.

 

Sanacija je skup propisanih mjera i/ili aktivnosti kojima se uspostavlja ili nadomješta stanje okoliša koje je bilo prije nastanka štete, odnosno onečišćenja okoliša.

Skladištenje otpada je privremeni smještaj otpada u skladištu najduže do godinu dana.

 

Sakupljanje otpada je prikupljanje otpada, uključujući prethodno razvrstavanje otpada i skladištenje otpada u svrhu prijevoza na obradu.

 

Spaljivanje otpada  je postupak oporabe, odnosno zbrinjavanja otpada u kojem se spaljuje otpad sa ili bez oporabe topline proizvedene izgaranjem. To uključuje oksidacijsko spaljivanje otpada, kao i druge termičke procese, poput pirolize, rasplinjavanja ili plazma procesa, sve dok se rezultirajući produkti tih obrada nakon toga spaljuju.

 

Suspaljivanje otpada je postupak oporabe, odnosno zbrinjavanja otpada čija je prvenstvena svrha proizvodnja energije ili materijalnih produkata (proizvoda) i u kojem se otpad koristi kao redovno ili dopunsko gorivo ili u kojem se otpad termički obrađuje radi zbrinjavanja. To uključuje oksidacijsko spaljivanje otpada, kao i druge termičke procese, poput pirolize, rasplinjavanja ili plazma procesa, sve dok se rezultirajući produkti tih obrada nakon toga spaljuju.

 

Šteta u okolišu je svaka šteta nanesena:

 • biljnim i/ili životinjskim vrstama i njihovim staništima te krajobraznim strukturama, a koja ima bitan nepovoljan utjecaj na postizanje ili održavanje povoljnog stanja vrste ili stanišnog tipa i kakvoće krajobraza. Bitnost nepovoljnog utjecaja procjenjuje se u odnosu na izvorno stanje, uzimajući u obzir mjerila propisana posebnim propisima;
 • vodama, a koja ima bitan negativan utjecaj na stanje voda: ekološko, kemijsko i/ili količinsko, u skladu sa posebnim propisima;
 • moru, a koja ima bitan negativan utjecaj na očuvanje i postizanje dobrog ekološkog stanja mora sukladno posebnim propisima;
 • tlu, čije onečišćenje odnosno oštećenje je dovelo do rizika za njegove ekološke funkcije i zdravlje ljudi, u skladu s posebnim propisima;
 • zemljanoj kamenoj kori čije onečišćenje odnosno oštećenje je dovelo do rizika za njene ekološke funkcije i zdravlje ljudi, u skladu s posebnim propisima.

 

Štetna tvar je tvar štetna za ljudsko zdravlje ili okoliš, s dokazanim akutnim i kroničnim toksičnim učincima, vrlo nadražujuća, kancerogena, mutagena, nagrizajuća, zapaljiva i eksplozivna tvar, ili tvar koja u određenoj dozi i/ili koncentraciji ima takva svojstva.

 

Termička obrada otpada su postupci spaljivanja, suspaljivanja i drugi postupci obrade otpada kojima se promjenom temperature otpada postiže promjena strukture i svojstva otpada;

 

Tokovi otpada su ukupni tokovi otpada iz kućanstava, tvrtki, institucija i/ili proizvodnih postrojenja koji se reciklira, termički obrađuje i/ili zbrinjava.

 

Upravno tijelo jest upravno tijelo jedinice lokalne samouprave – grada i općine i upravno tijelo jedinica područne (regionalne) samouprave – županije i Grada Zagreba, nadležno za poslove zaštite okoliša.

 

Zbrinjavanje otpada je svaki postupak koji nije oporaba otpada, uključujući slučaj kad postupak kao sekundarnu posljedicu ima obnovu tvari ili energije. U Dodatku I. ovoga Zakona sadržan je popis postupaka zbrinjavanja koji ne isključuje druge moguće postupke zbrinjavanja otpada, a to su:

 • D1 – Odlaganje otpada u ili na tlo (na primjer odlagalište itd.);
 • D2 – Obrada otpada na ili u tlu (na primjer biološka razgradnja tekućeg ili muljevitog otpada u tlu itd.);
 • D3 – Duboko utiskivanje otpada (na primjer utiskivanje otpada crpkama u bušotine, iscrpljena ležišta soli, prirodne šupljine itd.);
 • D4 – Odlaganje otpada u površinske bazene (na primjer odlaganje tekućeg ili muljevitog otpada u jame, bazene, lagune itd.);
 • D5 – Odlaganje otpada na posebno pripremljeno odlagalište (odlaganje u povezane komore koje su zatvorene i izolirane jedna od druge i od okoliša itd.);
 • D6 – Ispuštanje otpada u kopnene vode isključujući mora/oceane;
 • D7 – Ispuštanje otpada u mora/oceane uključujući i ukapanje u morsko dno;
 • D8 – Biološka obrada otpada koja nije specificirana drugdje u ovim postupcima, a koja za posljedicu ima konačne sastojke i mješavine koje se zbrinjavaju bilo kojim postupkom navedenim pod D 1 – D 12;
 • D9 – Fizikalno-kemijska obrada otpada koja nije specificirana drugdje u ovim postupcima, a koja za posljedicu ima konačne sastojke i mješavine koje se zbrinjavaju bilo kojim postupkom navedenim pod D 1 – D 12 (na primjer isparavanje, sušenje, kalciniranje itd.);
 • D10 – Spaljivanje otpada na kopnu;
 • D11 – Spaljivanje otpada na moru (Ovaj je postupak zabranjen zakonodavstvom EU-a i međunarodnim konvencijama);
 • D12 – Trajno skladištenje otpada (na primjer smještaj spremnika u rudnike itd.);
 • D13 – Spajanje ili miješanje otpada prije podvrgavanja bilo kojem postupku navedenim pod D 1 – D 12, (ako nijedna druga oznaka D nije odgovarajuća, ova može obuhvatiti prethodne postupke prije odlaganja uključujući prethodnu preradu, primjerice, između ostalog, sortiranje, drobljenje, sabijanje, peletiranje, sušenje, usitnjavanje, kondicioniranje ili odvajanje prije podvrgavanja bilo kojem od postupaka navedenim pod D1 – D12);
 • D14 – Ponovno pakiranje otpada prije podvrgavanja bilo kojem od postupaka navedenim pod D 1 – D 13 i
 • D15 – Skladištenje otpada prije primjene bilo kojeg od postupaka zbrinjavanja navedenim pod D 1 – D 14 (osim privremenog skladištenja otpada na mjestu nastanka, prije sakupljanja).

 

Zeleni (reciklažni) otoci su skupine raznovrsnih posuda u kojima se odvojeno sakupljaju reciklirajući materijali (papir, staklo, plastika, metali, biorazgradivi otpad).

 

1.2.   Načela gospodarenje otpadom

 

Gospodarenje otpadom se temelji na uvažavanju opće prihvaćenih načela zaštite okoliša, uređenih posebnim propisima, poštivanju načela međunarodnog prava zaštite okoliša, uvažavanju znanstvenih spoznaja i najbolje svjetske prakse, a osobito na sljedećim načelima:

1.   „Načelo onečišćivač plaća“ – proizvođač otpada, prethodni posjednik otpada, odnosno posjednik otpada snosi troškove mjera gospodarenja otpadom te je financijski odgovoran za provedbu sanacijskih mjera zbog štete koju je prouzročio ili bi je mogao prouzročiti otpad;

 

2.   „Načelo blizine“ – obrada otpada mora se obavljati u najbližoj odgovarajućoj građevini ili uređaju u odnosu na mjesto nastanka otpada, uzimajući u obzir gospodarsku učinkovitost i prihvatljivost za okoliš;

 

3.   „Načelo samodostatnosti“ – gospodarenje otpadom će se obavljati na samodostatan način omogućavajući neovisno ostvarivanje propisanih ciljeva na razini države, a uzimajući pri tom u obzir zemljopisne okolnosti ili potrebu za posebnim građevinama za posebne kategorije otpada;

 

4.   „Načelo sljedivosti“ – utvrđivanje porijekla otpada s obzirom na proizvod, ambalažu i proizvođača tog proizvoda kao i posjed tog otpada uključujući i obradu.

 

U svrhu sprječavanja nastanka otpada te primjene propisa i politike gospodarenja otpadom primjenjuje se red prvenstva gospodarenja otpadom, i to:

 1. Sprječavanje nastanka otpada;
 2. Priprema za ponovnu uporabu;
 3. Recikliranje;
 4. Drugi postupci oporabe npr. energetska oporaba i
 5. Zbrinjavanje otpada.

 

Ciljevi gospodarenja otpadom su:

 • Ø izbjegavanje i smanjivanje nastajanja otpada i smanjivanje opasnih svojstava otpada, i to posebice:
 • razvojem čistih tehnologija koje koriste manje prirodnih izvora;
 • tehničkim razvojem i promoviranjem proizvoda koji ne pridonose ili u najmanjoj mogućoj mjeri pridonose povećanju štetnog utjecaja otpada i opasnosti onečišćenja;
 • razvojem odgovarajućih metoda zbrinjavanja opasnih tvari sadržanih u otpadu namijenjenom oporabi,
  • Ø oporaba otpada recikliranjem, ponovnom uporabom ili obnovom odnosno drugim postupkom koji omogućava izdvajanje sekundarnih sirovina, ili uporabu otpada u energetske svrhe;
  • Ø zbrinjavanje otpada na propisani način;
  • Ø sanacija otpadom onečišćenog okoliša.

 

U ostvarivanju navedenih ciljeva trebaju se uzimati u obzir najučinkovitije raspoložive tehnologije i gospodarska provedivost u skladu s načelima gospodarenja otpadom.

 

Gospodarenje otpadom mora se provoditi na način koji ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i koji ne dovodi do štetnih utjecaja na okoliš, a posebice kako bi se izbjeglo sljedeće:

 • rizik od onečišćenja mora, voda, tla i zraka te ugrožavanja biološke raznolikosti;
 • pojava neugode uzrokovane bukom i/ili mirisom;
 • štetan utjecaj na područje kulturno – povijesnih, estetskih i prirodnih vrijednosti te drugih vrijednosti koje su od posebnog interesa;
 • nastajanje eksplozije ili požara.

 

 

1.3.   Lista propisa koji uređuju gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj

 

PROPIS

NARODNE NOVINE

Zakon o održivom gospodarenju otpadom

94/13

Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada

50/05, 39/09

Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu

97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13, 86/13

Odluka o uvjetima označavanja ambalaže

155/05, 24/06, 28/06

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske

130/05

Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama

40/06, 31/09, 156/09, 111/11, 86/13

Pravilnik o očevidniku pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću posredovanja u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada i pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću izvoza neopasnog otpada

51/06

Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave

59/06, 109/12

Uredba o nadzoru prekograničnog prometa otpadom

69/06, 17/07, 39/09

Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima

124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13

Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima

133/06, 31/09, 156/09, 45/12, 86/13

Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima

136/06, 31/09, 156/09, 53/12, 86/13, 91/13

Pravilnik o gospodarenju otpadom

23/14, 51/14

Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest

42/07

Pravilnik o načinu i uvjetima termičke obrade otpada

45/07

Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom

72/07

Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom

42/14, 48/14

Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2007. – 2015. godine

85/07, 126/10, 31/11

Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada

117/07, 111/11, 17/13, 62/13

Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom

38/08

Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi

38/08

Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan – dioksida

70/08

Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest

89/08

Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima

105/08

Pravilnik o gospodarenju otpadom od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina

128/08

Naputak o načinu izračuna naknade gospodarenja komunalnim otpadom

129/11, 137/11

 

1.4.   Planski dokumenti gospodarenja otpadom na području Republike Hrvatske

 

 1. Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05);
 2. Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2007.- 2015. g. (NN 85/07, 126/10, 31/11);
 3. Županijski (regionalni) plan gospodarenja otpadom i Plan gospodarenja otpadom Grada Zagreba;
 4. Gradski, odnosno općinski planovi gospodarenja otpadom;
 5. Plan gospodarenja otpadom proizvođača otpada.

 

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05)

 

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Strategija) predstavlja temeljnu viziju dugoročnog gospodarenja otpadom te ga postavlja kao nacionalni prioritet. Vizija izložena u Strategiji je „bezdeponijski koncept“ kojem se teži kao idealu za čije ostvarenje je potrebno zatvaranje kruga nastajanja otpada od izbjegavanja generiranja otpada, smanjenje količina, reciklaže i oporabe te iskorištavanja inertnog ostatka.

Strategija je sačinjena u skladu sa Europskim trendovima u gospodarenju otpadom. Ona je također i izravan odgovor na mišljenju Europske unije iz 2004. gdje se gospodarenje otpadom imenuje kao najveći pojedinačni problem zaštite okoliša i gdje Europsko vijeće odlučuje da uspostavljanje gospodarenja otpadom predstavlja prioritet i u kratkoročnom i u dugoročnom razdoblju.

Strategija je ustvrdila da količina otpada u državi kontinuirano raste, a istovremeno je infrastruktura koja bi taj otpad trebala zbrinuti neodgovarajuća.

 

Najveći problemi identificirani u Strategiji su:

 • Više od 3.000 divljih deponija;
 • Neadekvatno zbrinjavanje medicinskog otpada;
 • Nepouzdani podaci i sustav prikupljanja podataka;
 • Otpad u moru, marinama i ribogojilištima.

 

Strategijom su definirani i osnovni strateški ciljevi u gospodarenju otpadom čije ostvarenje jamči jačanje sustava i njegovo funkcioniranje tako da se ostvari temeljna funkcija – zaštita ljudskog zdravlja i okoliša te racionalno korištenje resursa.

 

Strateški ciljevi gospodarenja otpadom:

 • Izbjegavanje i smanjivanje količine otpada na izvoru te otpada kojega se mora odložiti uz materijalnu i energetsku oporabu otpada;
 • Razvitak infrastrukture za cjeloviti sustav gospodarenja otpadom (IVO koncept – Izbjegavanje, Vrednovanje, Odlaganje);
 • Smanjivanje rizika od otpada;
 • Doprinos zaposlenosti u Republici Hrvatskoj;
 • Edukacija upravnih struktura, stručnjaka i javnosti za rješavanje problema.

 

Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj

(NN 85/07, 126/10, 31/11)

 

Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj osnovni je dokument o gospodarenju otpadom u RH za razdoblje 2007.- 2015. godine i njegov glavni zadatak je organiziranje i provođenje mjera koje je potrebno poduzeti kako bi se ostvarili ciljevi propisani Strategijom:

 • uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom;
 • sanacija i zatvaranje postojećih odlagališta;
 • sanacija „crnih točaka“ – lokacija u okolišu visoko opterećenih otpadom;
 • razvoj i uspostava regionalnih i županijskih centara za gospodarenje otpadom s pred-obradom otpada prije konačnog zbrinjavanja ili odlaganja i uspostava potpune informatizacije sustava gospodarenja otpadom.

 

Plan gospodarenja otpadom sadrži podatke o vrstama, količinama i podrijetlu otpada za koje treba osigurati gospodarenje; uvjete gospodarenja posebnim kategorijama otpada; uvjete gospodarenja opasnim otpadom; uvjete gospodarenja komunalnim otpadom; razmještaj lokacija i uređaja za oporabu i zbrinjavanje otpada i rokove; opće tehničke zahtjeve za građevine i uređaje za gospodarenje otpadom; procjenu i moguće izvore potrebnih sredstava te propisanu tehniku za procjenu troškova sustava gospodarenja komunalnim otpadom.

 

Plan gospodarenja otpadom u splitsko-dalmatinskoj županiji za razdoblje od 2007.-2015. godine

 

Jedinice područne (regionalne) samouprave (županije) imaju sukladno Strategiji gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05) obavezu:

 • donijeti županijske planove gospodarenja otpadom, usklađene s Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i pri tome surađivati s gradovima i općinama na svom području;
 • prostornim planovima utvrditi lokacije za građevine i postrojenja za gospodarenje otpadom i poticati županijski (regionalni) centar za gospodarenje otpadom uz podršku JLS;
 • sanirati i pomagati sanaciju i zatvaranje odlagališta sukladno planu gospodarenja otpadom.

 

Plan gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji je planski dokument gospodarenja otpadom u županiji, koji je donesen u skladu sa starim Zakonom o otpadu (NN 178/04, 153/05, 111/06) za razdoblje od osam godina. Plan je usklađen sa Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05) i Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 85/07) te sa Strategijom zaštite okoliša Republike Hrvatske (NN 46/02) i Programom zaštite okoliša Splitsko-dalmatinske županije (Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije br. 1A/8).

 

Plan gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave

 

Plan gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave je instrument kojim će se nastojati postići održivo gospodarenje otpadom. U tom smislu njegova svrha je pružiti pregled postojećeg stanja na terenu i to na način da se detaljno utvrdi sljedeće:

 • djelatnosti iz kojih nastaje otpad (sukladno Uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada NN 50/05, 39/09);
 • vrste otpada koje nastaju iz gornjih djelatnosti (sukladno Uredbi 50/05, 39/09);
 • karakteristike otpada;
 • tokovi otpada;
 • količina otpada;
 • način sakupljanja te postupanje sa otpadom;
 • planirana financijska sredstva koja su potrebna za održivo gospodarenje otpadom.

 

Cilj Plana gospodarenja otpadom je utvrditi postojeće stanje u smislu nastajanja vrsta i količina otpada, tokova otpada te planiranje istoga radi ostvarivanje strateških ciljeva gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.

 

1.5.   Obveze jedinica lokalne samouprave

 

Republika Hrvatska je u srpnju 2013. godine donijela Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) koji detaljno propisuje dužnosti tijela državne uprave, regionalne i lokalne samouprave te privrednika po pitanju održivog gospodarenja otpadom.

 

Sukladno članku 28. navedenog Zakona jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati kako slijedi u tablici:

 

 

OBVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE (ČL. 28)

 •  
Javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
 •  
Odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) otpada
 •  
Sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan ovom Zakonu te uklanjanje tako odbačenog otpada
 •  
Provedbu Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
 •  
Donošenje i provedbu plana gospodarenja otpadom JLS
 •  
Provođenje izobrazno – informativne aktivnosti na svom području
 •  
Mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada

 

Više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje jedne ili više gore navedenih obveza. Jedinica lokalne samouprave dužna je sudjelovati u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada.

 

Sukladno članku 29. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) jedinice lokalne samouprave su dužne plaćati poticajnu naknadu za smanjenje količina miješanog komunalnog otpada prema rješenju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ova mjera je propisana s ciljem poticanja jedinice lokalne samouprave da, u okviru svojih ovlasti, provede mjere radi smanjenja količine miješanog komunalnog otpada koji nastaje na području jedinice lokalne samouprave.

 

Sukladno članku 30. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) predstavničko tijelo JLS donosi odluku o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada koja sadrži kako slijedi u tablici:

 

 

SADRŽAJ ODLUKE

 •  
Kriterij obračuna količine otpada
 •  
Standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada
 •  
Najmanju učestalost odvoza otpada prema područjima
 •  
Obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu
 •  
Područje pružanja javne usluge (vidi gore članak 30.)
 •  
Odredbe propisane uredbom iz članka 29. stavka 10. ovog Zakona
 •  
Opće uvjete ugovora s korisnicima

 

Nakon donošenja odluke predstavničko tijelo JLS dužno je istu bez odlaganja dostaviti Ministarstvu zaštite okoliša i prirode te je objaviti u službenom glasilu i na mrežnim stranicama JLS. Iznos jedinične naknade za litru, odnosno kilogram utvrđuje odlukom davatelj usluge po ishođenoj suglasnosti izvršnog tijela JLS.

 

Članak 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) propisuje da JLS izvršava obvezu odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i to na način da osigura kako slijedi u tablici:

 

OBVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE (ČL. 35)

 •  
Funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice na svom području
 •  
Postavljanje odgovarajućeg broja i vrsta spremnika za odvojeno sakupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila koji nisu obuhvaćeni sustavom gospodarenja posebnom kategorijom otpada, na javnoj površini
 •  
Obavještavanje kućanstava o lokaciji i izmjeni lokacije reciklažnog dvorišta, mobilne jedinice i spremnika za odvojeno sakupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila
 •  
Uslugu prijevoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge

Obveze koje su propisane u članku 35.  navedenog Zakona su u ovisnosti i o broju stanovnika pojedine jedinice lokalne samouprave i to kako je navedeno:

 • Jedinica koja ima 1.500 stanovnika ili manje, a nije osigurala funkcioniranje reciklažnog dvorišta, dužna je osigurati funkcioniranje istog na svojem području posredstvom mobilne jedinice koja se u smislu predmetnog Zakona smatra reciklažnim dvorištem;
 • Jedinica koja ima više od 1.500 stanovnika dužna je osigurati funkcioniranje najmanje jednog reciklažnog dvorišta i još po jedno na svakih idućih 25.000 stanovnika na svojem području;
 • Jedinica koja ima više od 100.000 stanovnika dužna je osigurati funkcioniranje najmanje četiri reciklažna dvorišta i još po jedno na svakih idućih 30.000 stanovnika na svojem području;
 • Jedinica lokalne samouprave dužna je u naseljima u kojima se ne nalazi reciklažno dvorište osigurati funkcioniranje istog posredstvom mobilne jedinice koja se u smislu predmetnog Zakona smatra reciklažnim dvorištem.

 

Člankom 39. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) propisana je obaveza jedinici lokalne samouprave da o svom trošku, na odgovarajući način osigura godišnje provedbu izobrazno – informativnih aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom na svojem području, a osobito javne tribine, informativne publikacije o gospodarenju otpadom i objavu specijaliziranih priloga kao što su televizija i radio.

 

Izvješće o provedbi gore navedenih aktivnosti sastavni je dio godišnjeg izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom kojeg prema članku 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) jedinica lokalne samouprave treba dostaviti jednom godišnje do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu jedinici područne (regionalne) samouprave. Navedeno izvješće JLS je prema navedenom Zakonu dužna i objaviti u svom službenom glasilu.

 

2. OSNOVNI PODACI O GRADU HVARU

 

2.1.     Položaj Grada Hvara

 

Grad Hvar smješten je u zaljevu na jugozapadnom kraju otoka Hvara. Obuhvaća ukupno 7586 ha (75,86 km2) i 6 naselja. Okrenut je prema jugu, za razliku od susjednih grada Starog Grada i općine Jelsa, koji su okrenuti prema zapadu, odnosno sjeveru. Južno od gradske luke nalaze se Pakleni otoci.

 

Prema Strategiji prostornog razvoja Republike Hrvatske, otok Hvar pripada velikim otocima, nositeljima razvitka, sa posebno naglašenim kvalitetama za  razvoj turizma.

 

Grad Hvar odlikuju ugodna klima, prirodne i krajobrazne vrijednosti, među kojima treba posebno istaknuti Paklene otoke koji su zaštićeni u kategoriji zaštićenog  krajobraza te graditeljska baština visoke razine vrijednosti. Položaj i smještaj  grada su izrazito  povoljni  za razvoj pomorskog prometa i nautičkog turizma, djelatnosti koje Hvar povezuju sa širim prostorima i podloga su za razvitak kvalitetnog turizma. S druge strane, iznimna kvaliteta  prostora uzrok je velikim zahtjevima za stambenom, turističkom i vikend izgradnjom, koje prati sve veća preopterećenost  postojeće infrastrukture.

 

 

Tablica 1. Površina te broj stanovnika, kućanstava i gustoća naseljenosti na području Grada Hvara prema popisu iz 2011. godine

Naselja

Površina (km2)

Broj stanovnika

Broj kućanstava

Gustoća naseljenosti (st/km2)

GRAD HVAR

75,86

4251

1553

56,03

Izvor: DZS

 

 

Prema popisu stanovništva 2011. godine u naseljima grada Hvara nalazilo se 4251 stanovnika, prosječne gustoće naseljenosti od 56,03 st/km2.

 

2.2.     Naselja Grada Hvara

 

Područje grada Hvara obuhvaća 6 naselja: Brusje, Hvar, Milna, Velom Grablje,  Sv. Nedjelja i Zaraće. Staro naselje Malo Grablje nema stalnih stanovnika, a u Velom Grablju je  2011. živjelo 7 stanovnika. Izmjenama i dopunama Zakona o područjima županija, gradova i općina (NN 86/06) određeno je naselje Jagodna, koje je do tada bilo dio naselja Sv. Nedjelja.

 

Problem ukupnog razvoja Grada Hvara  je doseljavanje stanovnika u naselje Hvar, uz naglašenu depopulaciju naselja u unutrašnjosti otoka. Pri tome je rast izgradnje  brži od rasta stanovništva, pa se na obalnom području  koncentrirala izgradnja velikog broja stambenih objekata te objekata koji se koriste za turizam ili kao kuće za odmor. Ovu izgradnju  ne prati adekvatna izgradnja infrastrukturnih sustava,  niti razvoj gospodarskih djelatnosti.  Problem infrastrukturnog opremanja ovog područja je i velika razlika u potrebnim kapacitetima u ljetnom razdoblju  u odnosu na  ostatak godine.

 

Slika 1. Položaj grada Hvara

 

2.3.     Prirodne vrijednosti

 

Prostorni plan uređenja mora primarno štititi dijelove prirode koji su prema Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13) upisani ili predloženi za upis u upisnik zaštićenih dijelova prirode pri nadležnom Ministarstvu. Na području grada Hvara zaštićeni su Pakleni otoci i otočić Galešnik kao značajni krajobraz te horizontalni čempres u parku Franjevačkog samostana u gradu Hvaru kao pojedinačni spomenik. Također je predložena je zaštita rta Pelegrin kao značajni krajobraz te Lucićev perivoj kao hortikulturni spomenik.

 

2.4.     Kulturno – povijesne vrijednosti

 

Prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03) zaštićeni su slijedeće urbane i ruralne cjeline , arheološki lokaliteti i pojedinačni spomenici:

 

1.   Urbana cjelina grada Hvara (RST 540).

 • Ruralna cjelina Brusje
 • Ruralna cjelina Velo Grablje
 • Ruralna cjelina Malo Grablje
 • Ruralna cjelina Zarače
 • Ruralna cjelina Sv. Nedjelja

2.   Arheološki lokaliteti su:

 • Hidroarheološko nalazište Palmižana (RST 871)
 • Villa rustica Soline (RST 878)
 • Pretpovijesne gomile Vira  (RST  869)
 • Pretpovijesna utvrda Lompić, uvala Gračišće (nije naveden u popisu)
 • Evidentirano je arheološko nalazište u Hvarskim Njivama.
 • Podmorje otoka do izobate 50 m predstavlja hidroarheoloišku zonu

3.   Pojedinačni spomenici u zaštićenoj povijesnoj cjelini grada Hvara:

 • Arsenal sa fontikom i kazalištem RST 215
 • Gradska tvrđava Fortica ( Španjola) RST 214
 • Gradske zidine ( Br.reg. 210, R 35/58-64) RST 210
 • Katedrala i biskupski dvor (Br.reg. 206, R 81/50) RST206
 • Loža i sat kula (Br. reg. 219, R 24/199-68) RST 219
 • Zapadna obala Fabrika (Br.reg. 213, R 35/56-64) RST 213
 • Mandrač (Br.reg. 212, R35/44-64) RST 212
 • Gradsko groblje RST 359
 • Gotička palača Hektorović (Br.reg. 579, R 24/73-71) RST 579
 • Ljetnikovac Hanibala Lucića (nema rješenja)
 • Crkva Sv. Kuzme i Damjana( Br.reg. 211) RST211
 • Crkva Sv. Duha (Br.reg. 208) RST 208
 • Crkva Zvijezda mora RST 283
 • Crkva i samostan benediktinki RST  209
 • Crkva Sv. Roka RST 216
 • Crkva Sv. Venerande RST 220
 • Crkva Sv. Marije Magdalene  RST 402
 • Franjevački samostan i crkva (RST 205
 • Crkva Sv. Marka s ostacima dominikanskog samostana RST 218
 • Gotička kuća RST 482
 • Gotička kuća Strossmayer RST 297
 • Gotička kuća RST 478
 • Gotička kuća RST 480
 • Gotička kuća uz bunar RST 565
 • Gotička kuća u  Grodi RST 570
 • Gradske zidine RST 210
 • Kasnoantički zidovi u kući  Gazarović RST1114
 • Hotel Slavija RST 902
 • Kompleks Gazzari RST 487
 • Kompleks kuća Gazzari RST 295
 • Kompleks kuća uz crkvu Sv Ivana RST 481
 • Kuća Barišić  RST 296
 • Kuća Bibić RST 916
 • Kuća Bracanović RST 723
 • Kuća Bučić RST 610
 • Kuća Domančić RST  601
 • Kuća Gargurić RST  284
 • Kuća Jurić RST 1108
 • Kuća Machiedo RST 286
 • Kuća Machiedo (Bonin) RST 477
 • Kuća Marchi (Stalio) RST 600
 • Kuća Marchi RST 619
 • Kuća Marić RST 917
 • Kuća Maričić Domančić  RST 285
 • Kuća Maričić  RST 914
 • Kuća Matijević RST 915
 • Kuća Matković RST 762
 • Kuća Mihovilčević RST 903
 • Kuća Novak RST 16
 • Kuća Padovan RST 612
 • Kuća Rosso RST 707
 • Kuća Stanušić Bibić RST 282
 • Kuća Vučetić RST 599
 • Kuća Vučetić RST 695
 • Kuća Vučetić RST 935
 • Kuća uz Anuncijatu RST 623
 • Kuća uz bunar u Grodi RST 694
 • Macel RST 1027
 • Palača Paladinić RST 475
 • Palača Paladinić (donja) RST  479
 • Palača Radošević Vukašinović RST 15
 • Renesansna kuća RST 524
 • Sklop gotičko baroknih kuća ispred crkve Sv. Duha RST 430
 • Crkva Anuncijata E
 • Crkva Kruvenica E
 • Zdenac na Pjaci E
 • Zdenac u Grodi E
 • Renesansni stup ispred Kruvenice E
 • Gotička kuća Fazinić E
 • Spomen ploča NOB RST 854
 • Spomen ploča na zgradi Arsenala (NOB) RST 855
 • Spomen ploča palim borcima (NOB) RST 809
 • Štab mornarice NOVJ (NOB) RST 812

4.   Pojedinačni spomenici izvan zaštićene urbane cjeline grada Hvara:

 • Crkva Sv. Jurja, Brusje (RST 866)
 • Mjesno groblje, Brusje (RST 867)
 • Ruševine ljetnikovca Rinaldi, Brusje (E 692)
 • Kuća Zudenigo, uvala Maslinica (E)
 • Ljetnikovac Ilijić, uvala Maslinica (E)
 • Ljetnikovac Vidali, uvala Konopikova
 • Kuća Bučić, uvala Radonića dol
 • Ljetnikovac Bartučević, uvala  Lučišće (E 694)
 • Crkva Sv. Nikole, vrh Sv. Nikola (E)
 • Ljetnikovac Kasandrić, Dubovica (RST 903)
 • Stambeno gospodarska zgrada, Dubovica (RST  903)
 • Crkva Sv. Stjepana, Dubovica (E)
 • Ljetnikovac  Ivanić, Mala Milna (RST 874)
 • Crkva Sv. Klementa , Sv Klement (RST 877)
 • Ostaci crkve Sv. Pelegrina, rt Pelegrin ( RST 875)
 • Crkva Sv. Pelegrina, rt Pelegrin (RST 876),
 • Svjetionik Pokonji Dol, Pokonji Dol (RST 873),
 • Vojna promatračnica Smokovik (RST 865),
 • Baterija Galešnik, Galešnik (E 872)
 • Baterija Andreis, Hvar (RST 868)
 • Tvrđava   Napoleon, Hvar  (RST 870)
 • Crkva Sv. Vida, Velo Grablje (RST 905),
 • Crkva BDM , Zaraće (RST  901)

Unutrašnjost područja Grada evidentirana je kao etno zona.

Cijelo područje otoka Hvara evidentirano je kao kultivirani agrarni krajolik.

 

2.5.     Gospodarstvo

 

Gospodarski razvoj otoka Hvara bio je dugo obilježen tradicionalnim djelatnostima, poljoprivredom i ribarstvom, a u XIX st. posebno su se razvili pomorstvo i trgovina. Poznato je da su pomorci s otoka uspješno ploveći drvenim jedrenjacima trgovali po cijelom Sredozemlju i posredovali čak između luka na Crnom moru, u Sjevernoj Africi i na  portugalskoj obali Atlantskog oceana.

Razvoj željeznih brodova na parni pogon , za koje su vjerojatno trebala znatno veća sredstva od onih kojima su raspolagali lokalni brodari, oslabio je ulogu pomorstva i trgovine, a bolesti loze uništile dobar dio prosperitetnog vinogradarstva i vinarstva te trgovine vinom, pa je sve do sredine XX stoljeća otok imao raznovrsno ali u načelu slabo razvijeno gospodarstvo.

 

Tek je razvoj turizma od šezdesetih godina donio novi i značajan prosperitet, ali se nažalost i pokazalo da oslanjanje na samo jednu gospodarsku granu ne može donijeti stabilan gospodarski razvitak. Došlo je naime do neselektivnog prelaska iz primarnog u tercijarni sektor, uz zapuštanje poljoprivrede i  bez razvoja sekundarnih djelatnosti.

 

Zanimljivo je i to da je turizam u početku razdoblja intenzivnog razvitka bio uspješan i konkurentan, ali tokom vremena nije uspijevao slijediti nove razvojne trendove, tako da je već prije ratnih zbivanja bio u stagnaciji, pa i padu. Tome je doprinijela i nerazvijena  infrastruktura koje nije mogla kvalitetno pratiti nove  potrebe razvoja.

 

Iako turizam ostaje okosnica gospodarskog razvoja grada Hvara potrebno je razviti i sve one gospodarske djelatnosti koje su s turizmom komplementarne, kao što su poljoprivreda i ribarstvo, a i one koje s turizmom nisu u konfliktu, kao što su ekološki prihvatljiva proizvodnja i servisi

 

Razvoj turizma zahtijeva i značajna ulaganja u infrastrukturu, posebno za aktiviranje novih turističkih područja izvan samog naselja Hvar te ulaganje radi dosljednog i cjelovitog provođenja zaštite okoliša, a posebno zaštite mora i obale  koji su i najvažniji turistički resursi.

 

Gospodarski razvoj je baziran na turizmu, pomorstvu, poljoprivrednoj proizvodnji te proizvodnim i servisnim djelatnostima malih mjerila i čistih tehnologija.

 

Na području grada Hvara od gospodarskih subjekata aktivna su:

–        Ljekarna

–        Dom zdravlja

–        Ambulanta

–        Auto limar x 2

–        Auto mehaničar x 2

–        Trgovina mješovitom robom x 4

–        Samoposluge

–        Otkupna stanica za ribu + pakiranje ribe

 

3.  ANALIZA I OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU GRADA HVARA UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA

 

Otpad koji nastaje na području grada Hvara i njegovih naselja svrstava se u sljedeće djelatnosti (temeljem Uredbe o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada NN 50/05, 39/09):

 

Tablica 2. Djelatnosti iz kojih nastaje otpad na području Grada Hvara

Šifra djelatnosti

Naziv djelatnosti

02 00 00

Otpad iz poljodjelstva, vrtlarstva, proizvodnje vodenih kultura, šumarstva, lovstva i ribarstva, pripremanja i prerade hrane

08 00 00

Otpad od proizvodnje, formulacije, dobave i uporabe (PFDU) premaza (boje, lakovi i staklasti emajli), ljepila, sredstva za brtvljenje i tiskarskih boja

13 00 00

Otpadna ulja i otpad od tekućih goriva (osim jestivog ulja i otpada iz poglavlja 05, 12 i 19)

15 00 00

Otpadna ambalaža; apsorbensi, materijali za brisanje i upijanje, filtarski materijali i zaštitna odjeća koja nije specificirana na drugi način

16 00 00

Otpad koji nije drugdje specificiran u katalogu

17 00 00

Građevinski otpad i otpad od rušenja objekata (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih lokacija)

18 00 00

Otpad koji nastaje kod zaštite zdravlja ljudi i životinja i/ili srodnih istraživanja (isključujući otpad iz kuhinja i restorana koji ne potječe iz neposredne zdravstvene zaštite)

19 00 00

Otpad iz uređaja za postupanje s otpadom, uređaja za pročišćavanje gradskih otpadnih voda i pripremu pitke vode i vode za industrijsku uporabu

20 00 00

Komunalni otpad (otpad iz kućanstava i slični otpad iz obrta, industrije i ustanova) uključujući odvojeno skupljene sastojke

 

3.1.     Skupljanje, prijevoz i zbrinjavanje komunalnog otpada

 

Na području grada Hvara za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja miješanog komunalnog i glomaznog otpada osnovana je tvrtka Komunalno Hvar d.o.o. Sakupljeni otpad se odvozi na službeno odlagalište Stanišće na području grada Hvara.

Na području grada Hvara miješani komunalni otpad se prikuplja putem 130 kontejnera kapaciteta 1100 l (tablica 3.). Kontejneri su u vlasništvu grada Hvara te su raspoređeni po svim naseljima grada Hvara.

 

Tablica 3. Broj kontejnera po naseljima Grada Hvara

 

NASELJA

BROJ KONTEJNERA (ljeti)

BROJ KONTEJNERA (zimi)

Brusje

9

9

Milna

7

7

Zarače

3

3

Sveta Nedjelja

21

21

Pakleni otoci

3

3

grad Hvar

133

87

UKUPNO

176

130

 

Dinamika odvoza miješanog komunalnog otpada van sezone je svakodnevno (u centru grada dva puta dnevno) odnosno više puta dnevno u sezoni. Sakupljanje se obavlja sa šest vozila za prijevoz komunalnog otpada a to su:

–  Mercedes rotopres                                  16 m3

–  Iveco PN                                                13 m3

–  MAN                                                        8 m3

–  ISUZU                                                     5 m3

–  MAN auto podizač                               5 -7 m3

–  Mercedes kiper                                         2 m3

Uslugu sakupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada tvrtka Komunalno Hvar d.o.o. naplaćuje od grada Hvara.

 

Za sakupljanje i odvoz glomaznog otpada koristi se kiper otvorenog tipa kapaciteta 2 t. Glomazni otpad odvozi se po pozivu. Uslugu sakupljanja i odvoza glomaznog otpada tvrtka Komunalno Hvar d.o.o. naplaćuje kroz fiksne troškove.

 

Cijenu za usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada grada Hvara naplaćuje svojim građanima, a obračunava se prema volumenu.

 

Dvije kategorije su za obračun:

 • fiksni dio – 12,00 kn + PDV – nepromjenjiv je i naplaćuje se jednom mjesečno,
 • varijabilni dio – 0,29 kn/l + PDV – korisnike se zadužuje u litrama otpada.

 

Vanjski obveznici (oni koji povremeno borave u naseljima grada Hvara) plaćaju prema gore navedenim cijenama.

 

Na području grada Hvar postavljeni su kontejneri za prihvat ostalog otpada kao što su kontejneri (10 komada) za papir. Po uredima, bankama i stambenim zgradama postavljene su kutije za papir. Svakodnevno se prikuplja  kartonska ambalaža iz trgovina, hotela i sl i jednom mjesečno se skuplja nepovratna plastična ambalaža iz kućanstva.

 

3.2.   Procjena količina komunalnog otpada

 

Prema podacima iz tvrtke Komunalno Hvar d.o.o. količina sakupljenog miješanog komunalnog i glomaznog otpada za razdoblje od 2010. do 2013. godine prikazano je u tablici 4.

 


 

Tablica 4. Količine sakupljenog komunalnog otpada u razdoblju od 2010. do 2013. godine

 

GODINA

MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD (t)

GLOMAZNI OTPAD (t)

2013.

4202,01

466,89

2012.

4000,57

492,28

2011.

4706,28

522,92

2010.

4151,93

461,32

 

 

                Uz podatke o količini evidentiranog otpada, potrebno je poznavanje postojećeg stanja o:

a)   ukupnom broju stanovnika,

b)   broju stanovnika obuhvaćenih organiziranim odvozom otpada.

 

Organizirani odvoz otpada obuhvaća 100 % stanovništva.

Prema Planu gospodarenja otpadom Splitsko-dalmatinske županije prosječna specifična količina komunalnog otpada je 0,8 kg/stan/dan.

 

Također, radi izrade projekcije količina otpada za buduće razdoblje, potrebno je uvidjeti promjene koje su nastale u proteklom razdoblju, u prvom redu:

 

a)   promjenama broja stanovnika između dva popisa stanovništva,

b)   promjenama u ustroju teritorijalnih jedinica,

c)   migraciji stanovništva uslijed ratnih događanja,

d)   prirodnom prirastu stanovništva,

e)   socijalno-gospodarstvenoj aktivnosti.

 

Prema podacima iz tvrtke Komunalno Hvar d.o.o. procjenjuje se da mjesečna količina miješanog komunalnog otpada u 2013. godini iznosi 230,07 t.

 

GODINA

BROJ NOĆENJA

2013.

549 370

2012.

474 739

2011.

468 819

 

Specifična količina komunalnog otpada, po stalnom stanovniku obuhvaćenom organiziranim odvozom, za 2013.godinu, iznosila je:

 

Spec. Količina (kg/stan/dan)= 2760,81 x 1000 / (4251 x 365) = 1,77 kg/stan/dan

 

Broj turističkih noćenja za 2013 godinu, prema podacima iz Turističke zajednice grada Hvara, iznosi 549 370. Prema razlici u količini miješanog komunalnog otpada u ljetnim mjesecima (lipanj, srpanj, kolovoz i rujan) i količine u ostalim mjesecima izračunato je da specifična količina komunalnog otpada po turistu iznosi 0,65 kg/turist/dan.

 

Spec. Količina (kg/turist/dan)= 360,16 x 1000 / 549 370 = 0,65 kg/turist/dan

 

Procjena količine otpada, za razdoblje do 2020.godine, izrađena je na osnovu podataka  i procjena o:

–        broju stanovništva (DZS) i količini komunalnog otpada za 2013. god. (iz dokumentacije tvrtke komunalno Hvar d.o.o.),

–        indeks starosti za grad Hvar u 2001. i 2011. godini iznose 85,5 i 123,3; u razdoblju od 2001. do 2011. godine došlo je do rasta broja stanovnika na području grada Hvara; stoga se očekuje prirast broja stanovnika u sljedećim godinama od 2,68%,

–        prema broju turističkih noćenja, u 2012. godini prirast je iznosio 1,26 %, a u 2013.  11,58% (podaci iz Turističke zajednice grada Hvara). Stoga za izračun očekivanog broja turističkih noćenja u sljedećih 8 godina koristit ćemo srednji prirast od 6,42 %.

 


 

Tablica 5. Prikaz očekivanog kretanja količina komunalnog otpada

Godina

Broj stanovnika

Komunalni otpad od stanovništva (t/god)

Komunalni otpad od turista

(t/god)

Komunalni otpad – ukupno

(t/god)

2013.

4251

2762

1440

4202

2014.

4262

2769

1532

4294

2015.

4273

2776

1630

4392

2016.

4284

2783

1734

4496

2017.

4294

2790

1845

4607

2018.

4305

2797

1963

4725

2019.

4317

2804

2089

4851

2020.

4329

2812

2223

4985

 

 

Vrijednosti koje su navedene u tablici su procijenjene u ovisnosti o dostupnim parametrima. One kao takve ovise o mnogim faktorima od kojih su najznačajnije broj stanovnika, kvaliteta života stanovnika te sustav gospodarenja otpadom na nekom području. Unaprijeđenijem postojećeg sustava gospodarenja otpadom na području grada Hvara (odvojeno sakupljanje otpada, izdvajanje iskoristivih komponenti iz otpada, edukacija stanovništva te ostale mjere za smanjivanje i sprečavanje nastanka otpada) za očekivati je da dođe i do povećanja količine komunalnog otpada koju je potrebno zbrinuti odlaganjem na odlagalište otpada.

 

4.  PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA OTPADA

 

4.1    Djelatnosti iz kojih nastaje otpad, vrste i količine otpada

 

Prema djelatnostima koje su na području Grada Hvara vrste otpada koje nastaju iz tih djelatnosti su podijeljene po kategorijama.

 

4.1.1 Otpad iz poljodjelstva, vrtlarstva, proizvodnje vodenih kultura, šumarstva, lovstva i ribarstva, pripremanja i prerade hrane (šifra djelatnosti 02 00 00)

 

Postupanje s nusproizvodima životinjskog porijekla uređeno je Zakonom o veterinarstvu (NN 82/13, 148/13). Prema članku 102. Zakona jedinice lokalne samouprave dužne su osigurati sakupljanje i propisno zbrinjavanje lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina te snositi troškove za spomenute radnje. Poslove sakupljanja obavljaju pravne ili fizičke osobe registrirane za sakupljanje nusproizvoda.

 

Nusproizvodi životinjskog porijekla nastaju u objektima za preradu mesa, riba, jaja, mlijeka, u hladnjačama, skladištima, na tržnicama, u prodavaonicama mesa, ribarnicama, ugostiteljstvu i drugim objektima javne prehrane, na mjestima gdje se proizvode namirnice životinjskog porijekla te brojnim drugim mjestima.

 

Ovlašteni sakupljač i zbrinjavatelj otpada životinjskog porijekla je tvrtka Agroproteinka iz Sesvetskog Kraljevca koja otpad termički obrađuje.

 

4.1.2 Otpad od proizvodnje, formulacije, dobave i uporabe (PFDU) premaza (boje, lakovi i staklasti emajli), ljepila, sredstva za brtvljenje i tiskarskih boja (šifra djelatnosti 08 00 00)

 

Otpad iz djelatnosti 08 00 00 nastaje u tiskarama. Ovdje spadaju i otpadni tiskarski toneri, koje generira danas skoro svako domaćinstvo, uredi i kancelarijski prostori. Njih treba vratiti dobavljaču, a nikako bacati u komunalni otpad, jer spadaju u opasni otpad.

 

4.1.3 Otpadna ulja i otpad od tekućih goriva osim jestivog ulja i otpada iz poglavlja 05, 12 i 19 (šifra djelatnosti 13 00 00)

 

Pravilnikom o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13) člankom 6. propisano je da su posjednici otpadnih ulja dužni osigurati sakupljanje i privremeno skladištenje otpadnih ulja nastalih njihovom djelatnošću. Sakupljanje i odvoz otpadnih motornih ulja vrše ovlaštene tvrtke koje su ishodile dozvolu za gospodarenje tom vrstom otpada. Otpadna ulja i otpad od tekućih goriva nastaju u automehaničarskim servisima, građevinskim tvrtkama koje otpad predaju ovlaštenim sakupljačima. Postupak oporabe ove vrste otpada je R-1.

 

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) posjednik otpadnih ulja različitih kategorija, ako je to tehnički izvedivo, ne smije ih miješati međusobno i ne smije ih miješati s drugim vrstama otpada ili tvarima, ako to miješanje sprječava i/ili onemogućuje njihovu obradu.

 

4.1.4 Otpadna ambalaža; apsorbensi, materijali za brisanje i upijanje, filtarski materijali i zaštitna odjeća koja nije specificirana na drugi način (šifra djelatnosti 15 00 00)

 

Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13, 86/13) uređuje postupanje sa ambalažnim otpadom te obveze prodavatelja/uvoznika. Pravilnik pozitivno djeluje na svijest stanovništva, PET i MET ambalaža se odvaja i ne završava u komunalnom otpadu. Povrat i/ili skupljanje ambalaže organizirano je preko prodajnih mjesta, uz isplatu povratne naknade potrošačima. Time je spriječeno opterećivanje odlagališta i prirode ovom vrstom otpada, otpadna ambalaža postala je sirovina za recikliranje te se iz nje rade novi proizvodi.

 

Proizvođači otpadne ambalaže koja je onečišćena opasnim tvarima, materijala za brisanje, filtarskih materijala i zaštitne odjeće koja nije specificirana na drugi način, otpad predaju ovlaštenim sakupljačima odnosno zbrinavateljima.

 

Na području naselja grada Hvara postoji odvojeno sakupljanje papira, kartona i plastike.

4.1.5 Otpad koji nije drugdje specificiran u katalogu (šifra djelatnosti 16 00 00)

 

Iz djelatnosti 16 00 00 nastaje otpad iz održavanja vozila kao što su: otpadna vozila, gume, filtri za ulje, tekućine za kočnice, antifriz, željezne kovine, obojene kovine, plastika, staklo, stara oprema koja sadrži opasne tvari, plinovi u posudama pod tlakom i odbačene kemikalije, baterije i akumulatori i dr. Navedene vrste otpada nastaju u manjim auto-servisnim radionicama koje su, sukladno zakonskoj regulativi, odgovorne kao proizvođači/posjednici otpada predati otpad ovlaštenim sakupljačima.

 

Pravilnik o otpadnim vozilima (NN 136/06, 31/09, 156/09, 53/12, 86/13, 91/13) propisuje u članku 10. da je sakupljač dužan preuzeti otpadno vozilo bez naplate od posjednika otpadnog vozila. Posjednik otpadnog vozila obvezan je otpadno vozilo u cijelosti predati sakupljaču te potpisom ovjeriti ispunjeni obrazac Pratećeg lista za opasni otpad i jedan primjerak zadržati za sebe.

 

Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN 40/06, 31/09, 156/09, 111/11, 86/13) propisuje u članku 5. da je ovlašteni sakupljač otpadnih guma dužan preuzeti otpadne gume bez naplate od posjednika guma.

 

Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 133/06, 31/09, 156/09, 45/12, 86/13) člankom 8. propisuje da su prodavatelji i posjednici dužni postaviti spremnike za odvojeno skupljanje otpadnih baterija i akumulatora u svom poslovnom prostoru ili neposrednoj blizini. Prodavatelj i posjednik dužan je preuzimati otpadne baterije i akumulatore kakve ima u svom prodajnom programu, bez naknade i obveze kupnje za krajnjeg korisnika i bez obzira na proizvođača, uključujući otpadne baterije i akumulatore koje mogu biti sastavni dijelovi uređaja koji prodaje ili servisira.

 

Ove vrste otpada na području grad Hvar nastaju u autoservisima. Otpad se predaje ovlaštenim sakupljačima na postupke oporabe R-3 i R-4.

 

4.1.6 Građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih lokacija (šifra djelatnosti 17 00 00)

 

Sukladno Pravilniku o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08) građevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne može bez prethodne oporabe koristiti za građenje građevine zbog čijeg građenja je nastao.

 

Posjednik građevnog otpada je:

 • vlasnik građevine;
 • investitor;
 • izvođač kojem je vlasnik građevine odnosno investitor na temelju valjanog pravnog posla prenio pravo raspolaganja odnosno posjedništva nad građevnim otpadom;
 • treća osoba kojoj je vlasnik građevine odnosno investitor na temelju valjanog pravnog posla prenio pravo raspolaganja odnosno posjedništva nad građevnim otpadom.

 

Pravilnikom je određeno da se ova kategorija otpada ne smije odlagati na mjestu nastanka niti na lokacijama koje nisu za to predviđene te da je posjednik građevnog otpada dužan snositi sve troškove gospodarenja građevnim otpadom (skup aktivnosti i mjera koje obuhvaćaju odvojeno skupljanje, oporabu i/ili zbrinjavanje građevnog otpada).

 

Jedinice lokalne samouprave dužne su putem reciklažnog dvorišta osigurati preuzimanje građevnog otpada sa svojeg područja. Reciklažno dvorište je građevina namijenjena razvrstavanju, mehaničkoj obradi i privremenom skladištenju građevnog otpada. Prema članku 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) grada Hvara (kao JLS sa više od 1.500 stanovnika) ima obvezu osigurati funkcioniranje reciklažnog dvorišta.

 

Građevinski otpad na području županije se ne zbrinjava na odgovarajući način. Gotovo sav građevinski otpad završi na odlagalištima komunalnog otpada i divljim odlagalištima, što višestruko povećava troškove sanacije, zauzima korisni volumen odlagališta i nove površine.

 

Na lokaciji Centar za gospodarenje otpadom i čistiji okoliš (CGO) u Lećevici predviđeno je postrojenje za postupanje s građevinskim otpadom.

 

Prema Prostornom planu Splitsko-dalmatinske županije (Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije, br. 01/03, 08/04, 05/05, 05/06, 13/07, 09/13) zbrinjavanje i oporaba neopasnog građevinskog otpada (građevinski materijal iz iskopa i obrađeni građevinski otpad) može se vršiti u napuštenim eksploatacijskim poljima mineralnih sirovina (u kojima je prestala eksploatacija) i u kojima se prema prostornim mogućnostima i posebnim propisima mogu osigurati tehnološki i prostorni uvjeti dugoročnog zbrinjavanja, a sve sukladno projektu sanacije i planiranoj namjeni devastiranog područja. Definirane lokacije za zbrinjavanja i oporabu neopasnog građevinskog otpada su:

 • Područje uz eksploatacijsko polje Sveti Juraj – Sveti Kajo (Kaštela, Solin),
 • Područje uz eksploatacijsko polje 10. kolovoz (Klis),
 • Prisike (Muć).

Na ovim lokacijama mogu se graditi postrojenja za oporabu i oplemenjivanje građevinskog otpada i mineralnih sirovina sve dok obavljanje navedene djelatnosti nije u koliziji s planiranom eksploatacijom. Prostornim planom uređenja Općine/Grada mogu se planirati i druga reciklažna dvorišta.

 

Na području grada Hvara ne postoji reciklažno dvorište za građevinski otpad.

 

Građevinski otpad ne smije sadržavati azbestne ploče, plastiku, drvo, metal, kabele i druge ne-građevinske materijale. Čistu šutu, bez udjela kabela, plastike, metala i drva moguće je reciklirati u kvalitetan građevinski materijal.

 

4.1.7 Otpad koji nastaje kod zaštite zdravlja ljudi i životinja i/ili srodnih istraživanja (šifra djelatnosti 18 00 00)

 

Proizvođač medicinskog otpada dužan je na mjestu nastanka osigurati gospodarenje ovim otpadom sukladno Pravilniku o gospodarenju medicinskim otpadom (NN 72/07), a naročito u pogledu odvojenog skupljanja, vođenja evidencije, spremanja u odgovarajuće spremnike i privremenog skladištenja u posebno odvojenom prostoru do obrade ili predaje ovlaštenoj osobi koja ima propisanu dozvolu za gospodarenje medicinskim otpadom.

 

Proizvođač medicinskog otpada dužan je preuzimati medicinski otpad koji nastaje obavljanjem kućne njege i ostalih sličnih aktivnosti u kojima nastaje medicinski otpad te osigurati njegovu obradu, oporabu i/ili zbrinjavanje o vlastitom trošku. Djelatnici ustanova koje obavljaju kućnu njegu, patronažu i slične djelatnosti, dužni su preuzimati medicinski otpad nastao njihovom djelatnošću radi obrade, oporabe i/ili zbrinjavanja. Ljekarne su dužne preuzimati stare lijekove i sličan farmaceutski otpad neovisno o podrijetlu. Na području grada Hvara nalazi se ljekarna, dom zdravlja i ambulanta.

 

4.1.8 Otpad iz uređaja za postupanje s otpadom, uređaja za pročišćavanje gradskih otpadnih voda i pripremu pitke vode i vode za industrijsku uporabu (šifra djelatnosti 19 00 00)

 

Otpad iz ove djelatnosti nastaje u  privrednim objektima koji za obavljanje svoje djelatnosti trebaju posjedovati vodopravnu dozvolu, i to kod održavanja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (separatora, taložnica, mastolov i sl.). Nastaju sljedeće vrste otpada:

 • 19 08 09 – mješavine masti i ulja iz odvajača ulje/voda koje sadrže samo jestivo ulje i  masnoće;
 • 19 08 10* – mješavine masti i ulja iz odvajača ulje/voda koje nisu navedene pod 19 08 09;
 • 19 08 13* – muljevi koji sadrže opasne tvari iz ostalih obrada industrijskih otpadnih voda.

 

Navedene vrste otpada nastaju na području grada Hvara prvenstveno u turističko-ugostiteljskim objektima koji se nalaze na području naselja.

 

4.1.9 Komunalni otpad (otpad iz kućanstava i slični otpad iz obrta, industrije i ustanova) uključujući odvojeno skupljene sastojke (šifra djelatnosti 20 00 00)

 

Otpadno jestivo ulje

 

Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13) definira „otpadno jestivo ulje“ kao svako ulje koje nastaje obavljanjem ugostiteljske i turističke djelatnosti, industriji, obrtu, zdravstvenoj djelatnosti, javnoj upravi i drugim sličnim djelatnostima u kojima se priprema više od 20 obroka dnevno. Posjednik otpadnih ulja je pravna ili fizička osoba koja posjeduje otpadna ulja pri čijem obavljanju djelatnosti stalno ili povremeno nastaju otpadna ulja. Obveza posjednika otpadnih jestivih ulja je da osiguraju da se otpadna jestiva ulja, koja nastanu pripremom hrane skupljaju odvojeno od drugog otpada u posebnim spremnicima te su dužni osigurati sakupljanje i privremeno skladištenje otpadnih ulja nastalih njihovom djelatnošću.

 

Na području grada Hvara brojni su uslužni objekti koji pripremaju hranu, odnosno restorani i hoteli, koji predaju otpadna jestiva ulja, na postupanje shodno zakonu, ovlaštenoj tvrtki.

 

Električni i elektronički otpad

 

Prema Pravilniku o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (čl. 3 NN 42/14, 48/14) električni i elektronički otpad (EE otpad) je: otpadna električna i elektronička oprema uključujući sve komponente, podsklopove i potrošne materijale koji u trenutku odbacivanja čine dio proizvoda, koji nastaju u gospodarstvu (komercijalne, industrijske, institucionalne i druge djelatnosti) i u kućanstvu. EE otpad iz kućanstva podrazumijeva: hladnjake, zamrzivače, perilice i sušilice rublja, perilice posuđa, štednjake, električne radijatore, klima-uređaje, TV prijamnike, male kućanske aparate i drugi EE otpad mase veće od 30 kg.

 

Stanovništvo grada Hvara može putem ovlaštenih zbrinjavatelja besplatno zbrinuti EE-otpad koji se generira u njihovim domaćinstvima. EE otpad iz kućanstva ovlašteni skupljač je dužan preuzeti unutar 30 dana od dana poziva.

 

Posjednik EE otpada obvezan je EE otpad predati u cijelosti i u stanju iz kojeg je vidljivo da nije prethodno rastavljan radi vađenja zasebnih komponenti ili dijelova. Takvim EE otpadom smatraju se i prethodno nerastavljeni dijelovi EE opreme koja se sastoji od više cjelina (npr. monitori računala, elektromotori crpki ili kompresora i sl.).

 

Potrebno je organizirati i informirati stanovništvo o odvojenom prikupljanju elektroničkog otpadu.

 

Stanovništvo grada  može na besplatni telefon 0800 444 110 naručiti odvoz EE- otpada koji obavlja ovlašteni koncesionar Tehnomobil d.o.o. (tel.382-011; mob. 091 315 4000) bez naplate.  EE otpad iz kućanstva skupljač je dužan preuzeti unutar 30 dana od dana poziva.

Potrebno je educirati stanovništvo da elektronički otpad ne bacaju u glomazni otpad i da se EE otpad ne smije deponirati na deponiju komunalnog otpada,  jer najveći dio EE otpada spada u kategoriju opasnih otpada koji se treba odvojeno prikupljati i predavati ovlaštenom sakupljaču.

 

Bio-otpad

 

Bio-otpad je biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slični otpad iz proizvodnje prehrambenih proizvoda.

 

Prema članku 56. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) osoba koja je ovlaštena gospodariti bio-otpadom te jedinica lokalne samouprave dužni su u dokumentima koje donose temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom osigurati odvojeno prikupljanje bio-otpada s ciljem kompostiranja, digestije ili energetske oporabe bio-otpada.

 

Prema članku 24. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) definirana su ograničenja u vezi odlaganja biorazgradivog komunalnog otpada, pri čemu je najveća dopuštena masa biorazgradivog komunalnog otpada koja se godišnje smije odložiti na svim odlagalištima i neusklađenim odlagalištima u Republici Hrvatskoj u odnosu na masu biorazgradivog komunalnog otpada proizvedenog u 1997. godini iznosi:

 

 • 75 %, odnosno 567.131 tona do 31. prosinca 2013.
 • 50 %, odnosno 378.088 tona do 31. prosinca 2016.
 • 35 %, odnosno 264.661 tona do 31. prosinca 2020.

 

Područje naselja Brusje, Velo Grablje, Malo Grablje, Zaraće i Sv. Nedjelja ima obilježja ruralne sredine. Stanovništvo se bavi uzgojem domaćih životinja te poljoprivrednim kulturama (vinogradarstvo, voćarstvo i ratarstvo). Na temelju tih djelatnosti cijeli bio-otpad (hrana i ostaci hrane) iz kućanstava upotrebljava se za hranjenje domaćih životinja, time je komunalni otpad neopterećen bio-otpadom.

 

Komunalni otpad

 

Komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva.

 

Prosječna specifična količina komunalnog otpada na području županije je 0,8 kg/stan/dan).

 

Temeljem Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, na bazi provedenih ispitivanja sastava komunalnog otpada daje se prikaz prosječnog godišnjeg sastava komunalnog otpada:

 

Tablica 6. Sastav komunalnog otpada

 

Komponenta otpada

mas % srednja

vrijednost

Kuhinjski i bio-otpad

42,1

Papir i karton

20,0

Koža i kosti

3,1

Drvo

1,3

Tekstil

8,0

Staklo

6,8

Metali

4,1

Inertni

1,9

Plastika

12,0

Guma

0,7

Posebni

0,3

 

Iz pregleda tablice vidljivo je da je udio biorazgradivog otpada cca ¾ ukupne količine. Veći dio tog otpada može se kompostirati i reciklirati. Rezultati ove analize upućuju na zaključak da je potrebno što više odvajati otpad po vrstama kako bi se postigao cilj „nula otpada“, odnosno smanjile količine otpada koje se odlažu na odlagališta.

 

Do sada se na području grada Hvara izdvajanje korisnog otpada iz komunalnog odvijalo stihijski ovisno o svijesti i volji pojedinaca.

 

5. GRAĐEVINE I UREĐAJI ZA GOSPODARENJE OTPADOM

 

Na području grada Hvara ne postoje građevine i uređaji za gospodarenje otpadom osim službenog odlagališta.

 

Na području obuhvata Prostornog plana uređenja grada Hvara na postojećem odlagalištu komunalnog otpada na cesti prema Brusju (odlagalište Stanišće) mogućnosti daljnjeg odlaganja su ograničene, a uvjeti neprihvatljivi.

 

Na odlagalištu Stanišće predviđa se i postavljanje reciklažnog dvorišta uz mogućnost baliranja odvojeno prikupljenih komponenata otpada. Ovo odlagalište ostaje u funkciji dok se ne izgradi Županijski centar za gospodarenje otpadom, te pretovarna stanica na području Starog Grada.

 

Do izgradnje Županijskog centra za zbrinjavanje otpada, odlaganje otpada će se obavljati na postojećem odlagalištu komunalnog otpada Stanišće.

 

Planira se sanacija postojećeg odlagališta u granicama određenim Prostornim planom uređenja grada Hvara.

 

Po zatvaranju i završetku sanacije prostor odlagališta će se privesti novoj namjeni.

 

6. PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM UKLANJANJU

 

Na području grada Hvara nema divljih odlagališta otpada. U slučaju pojave nakupine odbačenog otpada, nakon dojave lokalnog stanovništva, uklanjanju se u što krećem vremenskom roku.

 

7.  MJERE POTREBNE ZA OSTVARIVANJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPREČAVANJA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA

 

Da bi se postiglo smanjivanje odloženog otpada te na taj način smanjio pritisak na sastavnice okoliša, Strategija određuje koncept gospodarenja otpadom:

 • izbjegavanje nastanka otpada, što rezultira maksimalnim smanjivanjem količine i opasnih svojstava neizbježnog otpada na mjestu nastanka, tako da u sljedeće faze gospodarenja otpadom odlazi manje ukupnog, a osobito neškodljivog otpada,
 • vrednovanje – oporaba neizbježnog otpada ima zadaću iskoristiti materijalna i energetska svojstva otpada za proizvodnju sekundarnih sirovina i energije u granicama tehničkih mogućnosti te ekoloških i ekonomskih dobrobiti; ova faza započinje odvojenim skupljanjem korisnih i opasnih komponenti otpada i njihovim prijevozom do mjesta iskorištavanja,
 • odlaganje (zbrinjavanje) ostatnog otpada na uređena, kontrolirana odlagališta (sanirana postojeća ili nova), kao najniže rangiranoga u hijerarhiji otpada; uključene su sanacije odlagališta i drugih starih opterećenja.

 


 


Tablica 7. Koncept cjelovitog sustava gospodarenja otpadom

 

Izbjegavanje

 

Neizbjegnuti otpad

 

Vrednovanje otpada

 

– materijalna reciklaža i ponovna   uporaba

– biološka reciklaža i ponovna uporaba

– energetska reciklaža i ponovna uporaba

 

Kontrolirana odlagališta

 

– manji proizvodni otpad

– proizvod s manje otpada

– uporaba primjerenije ambalaže

 

Prevencija stvaranja otpada najvažnija je karika u pravilnom gospodarenju otpadom. Sprečavanjem nastanka otpada, smanjuje se količina nastalog otpada. Uvođenjem sustava naplate odvoza otpada iz kućanstava i poslovnih subjekata, po količini nastalog otpada, najviše bi se postiglo u sprečavanju nastanka otpada. Ovakav sustav naplate bio bi poticajan za stanovništvo, rezultat bi bio izbjegavanje stvaranja otpada.

 

Vrednovanje-iskorištavanje pojedinih vrsta otpada bitna je pretpostavka uspješnog djelovanja cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Odvojeno skupljanje pojedinih vrsta otpada preduvjet je za materijalno, biološko ili energetsko iskorištavanje otpadnih materijala.

 

Temeljni cilj svakog sustava održivog gospodarenja otpadom jest smanjivanje ili sprječavanje nastanka otpada. Uspostava sustava održivog gospodarenja otpadom na nekom području je dugotrajan proces kojem dužnu pažnju trebaju posvetiti svi stanovnici tog područja zajedno sa svojim izabranim predstavnicima. Potrebno je provoditi određene opće mjere koje čine okosnicu samog sustava kao što su:

 

 • odvojeno sakupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada;
 • odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) otpada;
 • provođenje izobrazno – informativne aktivnosti na svom području;
 • provedba akcija prikupljanja otpada.

 

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) nalaže odvojeno sakupljanje otpada čija se vrijedna svojstva (materijalna i energetska) mogu iskoristiti. Razvrstavanjem i odvojenim sakupljanjem otpada na mjestu nastanka omogućuje se njegova ponovna uporaba, recikliranje ili oporaba otpada u energetske svrhe, uz smanjenje količina ostatnog otpada koji se mora zbrinuti na odlagalište otpada.

 

Izobrazno-informativne aktivnosti

 

Kako bi se osiguralo da građani aktivno počnu primjenjivati načela smanjenja proizvodnje otpada u svakodnevnom životu i koristiti infrastrukturu za odvojeno odlaganje otpada JLS dužna je o svom trošku, na odgovarajući način osigurati godišnje provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom na svojem području, a osobito javne tribine, informativne publikacije o gospodarenju otpadom i objavu putem javnih medija.

 

Edukaciju je potrebno provoditi prema ciljnim skupinama: za djecu predškolske i školske dobi, za mlade, odraslo stanovništvo, poduzetnike i obrtnike te državnu administraciju.

 

Izvješće o provedbi gore navedenih aktivnosti sastavni je dio godišnjeg izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom JLS.

 

Akcija prikupljanja otpada

 

Pravna i fizička osoba – obrtnik može, u suradnji s osobom koja posjeduje važeću dozvolu iz članka 86. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) za gospodarenje vrstom otpada koji će se prikupljati akcijom, organizirati akciju prikupljanja određenog otpada u svrhu provedbe sportskog, edukativnog, ekološkog ili humanitarnog sadržaja ako je ishodila suglasnost upravnog odjela jedinice lokalne samouprave nadležnog za poslove zaštite okoliša. Zahtjev za suglasnost za organizaciju akcije prikupljanja otpada podnosi se najmanje dva mjeseca prije početka akcije.

 

Nadležni upravni odjel dužan je dostaviti izvješće o provedenim akcijama prikupljanja otpada na svojem području Agenciji za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

 

Ove godine grad Hvar se pridružio regionalnoj akciji čišćenja Let’s do it! Mediterranean, koja se održala pod nazivom Plava čistka i održana je petak 09.svibnja 2014.godine.

 

8.  MJERE GOSPODARENJA OTPADOM

 

8.1    Opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada

 

Sakupljanje, prijevoz i obrada predmeta i/ili tvari koji se mogu smatrati otpadom u svrhu zaštite javnog interesa nužni su ako bi ne primjenjivanje istog moglo:

 • ugroziti zdravlje ljudi ili izazvati neprihvatljivo uznemiravanje ljudi,
 • izazvati rizik od onečišćenja voda, zraka, tla i/ili ugrožavanje životinja ili biljaka ili narušavanje njihovih prirodnih životnih uvjeta,
 • narušiti održivo korištenje voda ili tla,
 • onečistiti okoliš u većoj mjeri od neophodnog,
 • izazvati opasnosti od požara ili eksplozije
 • izazvati prekomjernu buku,
 • pogodovati pojavi ili razmnožavanju uzročnika bolesti,
 • narušiti javni red i sigurnost ili
 • značajno narušiti izgled mjesta, krajolika i/ili kulturnog dobra.

 

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) nalaže odvojeno sakupljanje otpada čija se vrijedna svojstva (materijalna i energetska) mogu iskoristiti.

 

Razvrstavanjem i odvojenim sakupljanjem otpada na mjestu nastanka omogućuje se njegova ponovna uporaba, recikliranje ili oporaba otpada u energetske svrhe, uz smanjenje količina ostatnog otpada koji se mora zbrinuti na odlagalište otpada.

 

Do sada su kroz različite  Pravilnike regulirani sljedeći načini postupanja s posebnim kategorijama otpada i to:

 • ambalažom i ambalažnim otpadom;
 • otpadnim gumama;
 • otpadnim električnim i elektroničnim uređajima i opremom;
 • otpadnim uljima;
 • otpadnim vozilima;
 • otpadnim baterijama i akumulatorima;
 • građevinskim otpadom;
 • otpadom koji sadrži azbest;
 • medicinskim otpadom;
 • muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi;
 • otpadom iz proizvodnje titan-dioksida;
 • polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima;
 • otpadom od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina.

U opasni otpad u komunalnom otpadu spadaju:

 • istrošene baterije;
 • ambalaža od kemikalija, pesticida, boja, ulja, sredstava za čišćenje;
 • fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu;
 • posude pod tlakom;
 • ostaci lijekova;
 • infektivni materijal;
 • razni drugi predmeti koji sadrže opasne elemente i spojeve.

 

Jedinica lokalne samouprave mora omogućiti odgovarajuću infrastrukturu za odvojeno prikupljanje opasnog otpada iz kućanstava putem reciklažnog dvorišta ili mobilnog uređaja.

 

Također potrebno je i educirati stanovništvo za korištenje ekološko prihvatljivih proizvoda.

 

Prema Prostornom planu Splitsko-dalmatinske županije (Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije, br. 01/03, 08/04, 05/05, 05/06, 13/07, 09/13) na području županije nema građevina za obradu i odlaganje opasnog otpada. Postojeća lokacija za skladištenje opasnog otpada je na području grada Solina na predjelu Karabaš. Do uspostave sustava zbrinjavanja opasnog otpada za cijelu Državu, na nivou Županije će se osigurati privremeno skladištenje opasnog otpada (izvan zona sanitarne zaštite izvorišta voda za piće) do konačnog zbrinjavanja izvan područja županije.

 

8.2. Popis projekata važnih za provedbu odredbi plana

 

Popis projekata za period 2014. – 2020. godine:

a)   Edukativne kampanje (sredstva javnog informiranja, letci i sl.);

b)   Postavljanje zelenih otoka;

c)   Posude za kompostiranje kod kuće;

d)   Osigurati reciklažno dvorište;

e)   Posude za biorazgradivi otpad;

f)    Postavljanje tabli sa znakom zabrane odlaganja otpada;

g)   Sanacija divljih odlagališta;

h)   Nabava kontejnera za glomazni otpad.

 

Edukativne kampanje

 

Stanovništvo grada i njegovih naselja potrebno je kroz radionice, pisane materijale i predavanje educirati o:

 • potrebi razvrstavanja otpada;
 • pravilnom postupanju sa otpadom;
 • štetnosti divljih odlagališta po okoliš;
 • mjerama i akcijama koje se namjeravaju poduzeti kako bi se spriječilo neovlašteno odlaganje otpada;
 • mjerama, poticajima i akcijama usmjerenim na štednju energije.

 

Za ocjenu uspješnosti primjene sustava primarne reciklaže potrebno je putem dostupnih javnih medija izvješćivati stanovništvo o količini izdvojenih korisnih tvari, predviđenim planovima poboljšanja i provoditi ankete o primjeni sustava primarne reciklaže.

Za što efikasniju i kvalitetniju provedbu primarnog odvajanja obavezan je daljnji nastavak edukacije na svim razinama društva.

 

Sanacija divljih odlagališta

 

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) članku 36. obveze jedinice lokalne samouprave osigurava služba nadležna za komunalni red JLS (komunalni redar):

 • Ø mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada:
 • uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu;
 • uspostava sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada;
 • provedba redovitog godišnjeg nadzora područja jedinice lokalne samouprave radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada, a posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada;
 • druge mjere sukladno odluci predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave;
  • Ø mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš.

Sredstva za provedbu spomenutih mjera osiguravaju se u proračunu jedinice lokalne samouprave. Način provedbe mjera uređuju se odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada, koja se odmah po donošenju dostavlja Ministarstvu te objavljuje u službenom glasilu i na mrežnim stranicama jedinice lokalne samouprave.

 

Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi spomenutih mjera podnijeti predstavničkom tijelu te jedinice do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu. Jedinica lokalne samouprave ima pravo na naknadu troška uklanjanja otpada od vlasnika, odnosno posjednika nekretnine, ako vlasnik nije poznat, odnosno od osobe koja, sukladno posebnom propisu, upravlja određenim područjem (dobrom), na kojem se otpad nalazio.

 

Postavljanje tabli sa znakom zabrane odlaganja otpada

 

U slučaju nekontroliranog odlaganja otpada, odnosno nastanka divljih odlagališta postaviti će se table sa informacijama o zabrani odlaganja građevnog i drugog krupnog otpada, odnosno sa informacijom odlaganja istog u namjenske kontejnere.

 

8.3. Mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

 

Prema Planu gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2007 – 2015. god. procijenjena povećanja udjela otpada koji će se odvajati iz komunalnog otpada primarnim izdvajanjem do 2015. godine dana su u niže prikazanoj tablici:

 

vrsta otpada

odvajanje iz komunalnog otpada (%)

Bio-otpad

3

Papir i karton

6

Staklo

6

Metal

6

Plastika+ PET

2

 

Primarna reciklaža i odvojeno sakupljanje otpada ovisno o stanju tehnike i tržišnih uvjeta stalno se dopunjava i mijenja. Za što efikasniju i kvalitetniju provedbu primarnog odvajanja obavezan je daljnji nastavak edukacije na svim razinama društva. Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada je mjera kojom se potiče jedinica lokalne samouprave da, u okviru svojih ovlasti, provede mjere radi smanjenja količine miješanog komunalnog otpada koji nastaje na njenom području.

 

Vlada RH će uredbom propisati granične količine miješanog komunalnog otpada po ekvivalentu stanovniku u određenom razdoblju i način obračuna poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada i način gospodarenja komunalnim otpadom u vezi obveza propisanih čl. 28 Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

 

 

 

Postavljanje kanti za komunalni otpad za svako domaćinstvo

Svako domaćinstvo, koje se nalazi dalje od zelenog otoka, nabaviti će vlastitu kantu za komunalni otpad. Stanovništvo treba mijenjati navike u vezi s odlaganjem otpada u svoju kantu. Struktura smeća ukazuje na razinu gospodarenja otpadom. Prevencija nastajanja i ponovna upotreba otpada zbog najpovoljnijeg utjecaja na okoliš najvažnija je stavka gospodarenja otpadom. Stvaranjem manje količine otpada koji će se odlagati građani će plaćati i manju cijenu za odvoz otpada što je dodatni poticaj uz ekološku svijest svakog pojedinca.

 

Smatra se da naknada za gospodarenje otpadom ne smije iznositi više od 1 % dohotka kućanstva.

 

Grad Hvar će nastojati postići visoku primarnu reciklažu, nagraditi i subvencionirati građane koji recikliraju svoj komunalni otpad.

 

Posude za kompostiranje kod kuće

 

Izdvojeni biorazgradivi otpad se može kompostirati u okućnicama, koje zadovoljavaju uvjete za njegovu provedbu. Potrebno je  edukacijama o kompostiranju poticati građane za samostalno kompostiranje. Pravilnim kompostiranjem dobije se zreo mrvičast kompost tamnosmeđe do crne boje koji miriše na šumsku zemlju kojeg koristimo za prihranjivanje vrtova i zelenih površina.

 

S obzirom na geografski položaj grada Hvara, posude za kompostiranje mogle bi biti jako korisne za stanovništvo naselja koji imaju okućnice.

 

Posude za bio-otpad

 

Bio-otpad je biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slični otpad iz proizvodnje prehrambenih proizvoda. Prema članku 56. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) osoba koja je ovlaštena gospodariti bio-otpadom te jedinica lokalne samouprave dužni su u dokumentima koje donose temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom osigurati odvojeno prikupljanje bio-otpada s ciljem kompostiranja, digestije ili energetske oporabe bio-otpada.

 

Otpad će se odvoziti u najbližu pretovarnu stanicu koja vrši sakupljanje bio-otpada  ili direktno u Centar za gospodarenjem otpadom i čistiji okoliš „Lećevica“. Prema Prostornom planu uređenja Splitsko-dalmatinske županije pretovarna stanica je previđena u Starom Gradu. U sklopu pretovarne stanice mogu se graditi kompostane.

 

S obzirom se dio stanovništvo na područje naselja grada Hvara bavi uzgojem domaćih životinja te poljoprivrednim kulturama (vinogradarstvo, voćarstvo i ratarstvo), miješani komunalni otpad uglavnom je neopterećen bio-otpadom iz tih djelatnosti jer se cijeli bio-otpad (hrana i ostaci hrane) iz kućanstava upotrebljava za hranjenje domaćih životinja, čime se umanjuje potreba za kupovinom i korištenjem posuda za bio-otpad.

 

8.4. Mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

 

Postavljanje zelenih (reciklažnih) otoka

 

JLS treba osigurati postavljanje odgovarajućeg broja i vrsta spremnika za odvojeno sakupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila koji nisu obuhvaćeni sustavom gospodarenja posebnom kategorijom otpada, na javnoj površini.

Pri tome, JLS treba u svojim planovima proračunati maksimalnu udaljenost od mjesta stanovanja do mjesta za smještaj posuda/kontejnera (oko 350 m). Jednom zelenom otoku treba gravitirati minimalno 500 stanovnika. S obzirom na ukupan broj stanovnika (4251), uvažavajući slobodne površine, prometnice i zelene površine koje su na površinama naselja više ili manje prisutne, primijenit će se i drugi važeći kriteriji.

 

Uvažavajući broj stanovnika i prostorni raspored naselja te određene preporuke, Planom gospodarenja otpadom Splitsko-dalmatinske županije predviđeno je postavljanje 8 zelenih otoka (koji će se sastojati od spremnika za papir i karton, staklo, plastičnu i metalnu ambalažu) na području grada Hvara. Prema Prostornom planu grada Hvara za postavljanje kontejnera (odnosno zelenih ili reciklažnih otoka) potrebno je osigurati odgovarajući prostor, po mogućnosti ograđen prikladnom ogradom ili zelenilom, na način da se ne ometa kolni i pješački promet i ne zagađuje okoliš.

 

Prije postavljanja zelenih otoka izvršiti će se edukacija i informiranje stanovništva putem letaka, edukacija u školi i sl. Također će se obavijestiti i poslovni subjekti o razvrstavanju otpada (papir, plastika, metalna ambalaža).

 

Grad Hvar će postaviti u prvoj fazi osam zelenih otoka (24 posuda), čime će se zadovoljiti zahtjevi postavljeni u Planu gospodarenja otpadom Splitsko-dalmatinske županije. Međutim, s obzirom na raštrkanost naselja grada Hvara i na financijske mogućnosti, do kraja 2016. godine postaviti će se još 43 zelena otoka. Osim spremnika za papir i karton, staklo, plastičnu i metalnu ambalažu, potrebno je osigurati i spremnik za tekstil.

 

Slika 2. Primjer zelenog otoka

 

Jedinice lokalne samouprave dužne su prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) u roku od godine dana od stupanja na snagu ovog Zakona osigurati ispunjenje obveza iz članka 35. stavka 1. točke 1. i 2. koje se odnose na postavljanje odgovarajućeg broja spremnika za papir, metal, staklo, plastiku i tekstil te omogućiti funkcioniranje reciklažnog dvorišta.

 

Određivanje lokacije reciklažnog dvorišta

 

Jedinica lokalne samouprave mora omogućiti odgovarajuću infrastrukturu za odvojeno prikupljanje opasnog otpada iz kućanstava putem reciklažnog dvorišta ili mobilnog uređaja.

 

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/013) članku 35. broj i položaj reciklažnog dvorišta ovisi o broju stanovnika pojedine jedinice lokalne samouprave. S obzirom na broj stanovnika u gradu Hvaru (4251 stanovnika) JLS je obavezna osigurati funkcioniranje reciklažnog dvorišta. Prema PPUG Hvara na odlagalištu Stanišće predviđa se postavljanje reciklažnog dvorišta uz mogućnost baliranja odvojeno prikupljenih komponenata otpada. Ovo odlagalište ostaje u funkciji dok se ne izgradi Županijski centar za gospodarenje otpadom te pretovarna stanica na području Starog Grada.

 

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. Reciklažno dvorište je namijenjeno isključivo građanima, kojim mogu besplatno i za okoliš primjereno odložiti iskoristivi i problematični otpad iz kućanstava. U reciklažnom dvorištu ne vrši se nikakva dodatna prerada otpada već je jedina funkcija skupljanje otpada, kao što su: papir i karton, valovita ljepenka, drvo (ambalaža i sl.), ambalažno staklo, limenke od pića i napitaka, bezbojno ravno staklo, crne metale, obojene metale, PET ambalažu, zeleni otpad (trava, lišće, granje i sl.), kućanske aparate (bijela tehnika) i dijelove autokaroserija, PVC ambalažu, opasni otpad u količinama koje nastaju u kućanstvima i dr.

 

Reciklažno dvorište mora udovoljavati sljedećim tehničko-tehnološkim uvjetima definiranim Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14):

 • otpad skladištiti odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju,
 • primarni spremnici za skladištenje otpada koji moraju biti:

ü  izrađeni od materijala otpornog na djelovanje uskladištenog otpada,

ü  izrađeni na način koji omogućava sigurno punjenje, pražnjenje, odzračivanje, uzimanje uzoraka te po potrebi osigurati nepropusno zatvaranje,

ü  označeni čitljivom oznakom koja sadrži podatke o nazivu posjednika otpada, ključni broj i naziv otpada, datum početka skladištenja otpada, naziv proizvođača otpada te u slučaju opasnog otpada, oznaku odgovarajućeg opasnog svojstva otpada,

 • građevina mora biti opremljena prirodnom ventilacijom,
 • građevina treba imati podnu površinu otpornu na djelovanje otpada i lako perivu,
 • građevinu treba opremiti s opremom i sredstvima za čišćenje rasutog i razlivenog otpada ovisno o kemijskim i fizikalnim svojstvima otpada,
 • onemogućiti istjecanje oborinske vode koja je došla u doticaj s otpadom na tlo, u vode, podzemne vode i more,
 • neovlaštenim osobama onemogućiti pristup otpadu,
 • na vidljivom i pristupačnom mjestu obavljanja tehnološkog procesa postaviti upute za rad,
 • označiti sukladno Pravilniku

RECIKLAŽNO DVORIŠTE

SKRAĆENI NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA ILI OBRTA

BROJ UPISA U OČEVIDNIK RECIKLAŽNIH DVORIŠTA

RADNO VRIJEME

 • opremiti odgovarajućom vagom;
 • opremiti video nadzorom ukoliko se u reciklažnom dvorištu obavlja trgovanje otpadom,
 • uvjeti za gospodarenje opasnim otpadom:

ü  građevina natkrivena,

ü  onemogućen dotok oborinskih voda na otpad,

ü  skladištenje opasnog otpada mora biti pod neprekidnim nadzorom,

 • skladištenje tekućeg otpada i otpada koji sadrži tekućine treba obavljati na način da se u slučaju izlijevanja ili rasipanja tekućeg otpada spriječi da otpad dospije u okoliš ili sustav javne odvodnje otpadnih voda,
 • skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja tekućeg otpada i otpada koji sadrži tekućine treba opremiti sekundarnim spremnikom kapaciteta od najmanje 110 % kapaciteta najvećeg primarnog spremnika koji se nalazi na slivnoj površini tog sekundarnog spremnika, odnosno 25 % kapaciteta svih primarnih spremnika na istoj slivnoj površini, a odvodi tekućine sa slivne površine skladišta, ukoliko postoje, moraju biti povezani s nepropusnim kolektorom do spremnika za obradu otpadne vode,
 • tekući otpad nepodudarnih kemijskih svojstava (npr. otpadne lužine i kiseline, oksidansi, zapaljive kemikalije i dr.) ne smije se skladištiti jedan pokraj drugoga ili jedan iznad drugoga već se isti mora skladištiti u odvojenim prostorijama ili u istoj prostoriji, ali u prostorima razdvojenim barijerom koja u slučaju istovremenog izlijevanja ili rasipanja sprečava kemijske reakcije,
 • skladištenje otpada koji ima svojstvo H1, H2, H3-A, H3-B i/ili H12 obavljati u zatvorenom skladištu i odvojeno od drugog otpada,
 • skladištenje plinovitog otpada treba opremiti primarnim spremnicima koji se mogu hermetički zatvoriti i koji udovoljavaju posebnim propisima kojima se uređuje oprema pod tlakom,
 • osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je osigurati da je izvan radnog vremena reciklažnog dvorišta onemogućen pristup neovlaštenim osobama na lokaciju reciklažnog dvorišta i pristup otpadu,
 • osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je osobi koja radi u reciklažnom dvorištu osigurati pisane i ovjerene upute o postupanju u vezi:

ü  zaprimanja otpada, uključujući i provjeru vrste otpada, vaganje i utvrđivanje prava korisnika na besplatno korištenje usluga reciklažnog dvorišta,

ü  provjere funkcionalnih svojstava pojedinih spremnika,

ü  čišćenja i uklanjanja rasutog i/ili razlivenog otpada, odnosno otpada kojeg nije dopušteno zaprimiti u reciklažnom dvorištu,

ü  postupanja u slučaju izvanrednih događaja,

 • osoba koja zaprima otpad u reciklažnom dvorištu dužna je razvrstati zaprimljeni otpad odvojeno po vrsti, svojstvu i agregatnom stanju u odgovarajućim spremnicima,
 • osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna zaprimati otpad propisan Dodatkom III Pravilnika o gospodarenju otpadom i otpad propisom posebnim propisom koji uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada,
 • osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je gospodariti posebnim kategorijama otpada sukladno posebnim propisima koji uređuju gospodarenje posebnom kategorijom otpada,
 • osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je sakupljeni otpad predati osobi ovlaštenoj za gospodarenje tom vrstom otpada, osim ako se radi o posebnoj kategoriji otpada sa kojom mora postupati sukladno posebnim propisom kojom se uređuje gospodarenje tom posebnom kategorijom otpada,
 • reciklažno dvorište mora se upisati u očevidnik reciklažnih dvorišta te očevidnik trgovaca otpadom ako obavlja djelatnost trgovanja otpadom.

 

Nabava i postavljanje kontejnera za glomazni otpad

 

Uslugu prijevoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada treba omogućiti na zahtjev stanovništva.

 

9.  ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM

 

Grad Hvar je dužan osigurati provedbu mjera gospodarenja otpadom na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom osiguravajući pri tom javnost rada.

 

Trošak sakupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada plaćaju stanovnici grada Hvara.

 


Tablica 8. Predložena realizacija opreme i objekata u periodu 2014.-2020. Grada Hvara i procjena troškova

Oprema

Količina (kom)

Procjena troškova

(cijena** po komadu) / kn

Kontejneri za komunalni otpad od 1100 lPosude za bio otpad od 120 l*Posude za kompostiranje doma od 240 l*

Kontejneri za papir i karton od 1100 l

Kontejneri za metalnu ambalažu od 1100 l

Kontejneri za PET ambalažu od 1100 l

Kontejneri za staklenu ambalažu od 1100 l

Kontejner za tekstilni otpad od 1,5m3                                                                    

ovisno o potrebama

i zahtjevima građana

1616 kn

229 kn

295 kn

2207 kn

2207 kn

2207 kn

2207 kn

4300 kn

*Napomena: Posude za bio otpad i kompostiranje doma će se nabaviti ovisno o  zahtjevima građana u skladu sa financijskim mogućnostima grada Hvara

** Cijena je izražena bez PDV-a.

 

Cijena kontejnera preuzeta je sa stranica tvrtke GRADATIN d.o.o. u trenutku izrade Plana gospodarenja otpadom.

 

U Planu nabave grada Hvara za 2014. godinu definirana su sredstva za gospodarenje otpadom:

 

Sredstva / kn

Nabavka komunalne opreme

500 000

Sanacija divljih odlagališta

76 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Financijski iznosi određivat će se svake godine ovisno o mogućnostima proračuna Grada Hvara.

 

10.  ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA

 

U tablici u nastavku data su okvirna financijska sredstva i godine ostvarivanja planiranih projekata koja će ovisiti o financijskim mogućnostima grada Hvara, radom i zalaganjem gradskih čelnika, samoj volji stanovnika grada Hvara, a i o izgradnji Centra za gospodarenje otpadom i čistiji okoliš „Lećevica“ i kompostane koja je Planom gospodarenja otpadom Splitsko-dalmatinske Županije predviđena na otoku Hvaru.

 

Tablica 9. Financijska sredstva i godine ostvarivanja planiranih projekata

 

Ulaganja

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

Edukacija

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Zeleni otoci (8 kom)***

ü

ü

ü

ü

ü

Posude za bio-otpad

ü

ü

ü

ü

Posude za kompostiranje

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Kontejneri za miješani komunalni otpad 1100 l*

ü

ü

ü

ü

Kontejner za glomazni otpad 7 m3**

ü

ü

ü

ü

Reciklažno dvorište – mobilna jedinica

ü

* kontejneri za miješani komunalni otpad će se nabavljati po potrebi

** kontejner za glomazni otpad će se po zahtjevu građana dostavljati na dogovorenu lokaciju

***prema PGO SDŽ grad Hvar je dužan postaviti 8 zelenih otoka koje će postaviti ove godine nakon čega se planira na još 43 lokacije postaviti zelene otoke

 

 

Izvori financiranja su: sredstva iz godišnjeg Državnog proračuna, sufinanciranje od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, županijski proračun te općinski proračun.

Drugi izvori su: krediti, koncesije, donacije i fondovi EU-a.

 

Jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu.

 

 

 

 

                Temeljem članka 27. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN, br. 73/97) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 19. sjednici održanoj dana 19. rujna 2014.g., d o n o s i

 

RJEŠENJE

o dopuni Rješenja o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

 

I.

 

U Rješenju o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda („Službeni glasnik Grada Hvara”, br. 06/13 ) u točki I. dodaje se novi član pod red.br.

5. Šime Šurjak, dipl.inž.grad.

 

II.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO- DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 021-05/13-01/18

URBROJ: 2128-01-02-13-02

Hvar,19. rujna 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl.iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-­pročišćeni tekst), članka 39. stavak 1. Zakona o prostornom uredenju («Narodne novine», broj: 153/13) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-­pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 18. sjednici održanoj 13. kolovoza 2014. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

u svezi Izvješća o stanju u prostoru Grada Hvara 2007. – 2014.

 

Izvješće o stanju u prostoru Grada Hvara 2007. – 2014., izrađeno od tvrtke APE d.o.o. za arhitekturu, planiranje i ostale poslovne djelatnosti iz Zagreba, Ozaljska 61, poslati na doradu izradivaču, uz preporuke koje je dostavio Odbor za urbanizam i prostorno uređenje Gradskog vijeća Grada Hvara na XII sjednici održanoj 31. srpnja 2014. godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 350-01/13-01/193

URBROJ: 2128-01-02-14-50

Hvar, 13. kolovoza 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl.iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) i članka 8. stavak 2. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o utvrđivanju visine zakupnine za poslovne prostore u objektu gradske tvrđave Španjola –Fortica

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuje se visina zakupnine za poslovne prostore u objektu gradske tvrđave Španjola-Fortica, označene kao čest. zgr. 147 površine 255 m2 i čest. zem. 343/2 površine 4.020 m2 zk.u1.2729 k.o. Hvar, vlasništvu Grada Hvara, kao i namjena pojedinih poslovnih prostora.

 

Članak 2.

 

Cijena zakupa – visina zakupnine za poslovne prostore u objektu gradske tvrđave Španjola-Fortica za obavljanje slijedećih djelatnosti iznosi:

1./  za poslovni prostor broj 1., površine 43,53 m2, obavljanje trgovine na malo: suvenirnica (isključuje prehrambene artikle), visina zakupnine 26,00 kuna po m2 mjesečno plus porez na dodanu vrijednost (PDV), /43,53m2 x 26,00 kuna = 1.131,78 kuna plus PDV mjesečno/,

2.   /za poslovni prostor broj 2., površine 34,31 m2, obavljanje trgovine na malo: suvenirnica ( isključuje prehrambene artikle), visina zakupnine 33,00 kuna po m2 mjesečno plus porez na dodanu vrijednost (PDV), /34,31m2 x 33,00 kuna =1.132,23 kune plus PDV mjesečno/,

3.   za poslovni prostor broj 3., površine 30,55 m2, obavljanje ugostiteljske djelatnosti caffe bar, visina zakupnine 43,00 kune po m2 mjesečno plus porez na dodanu vrijednost ( PDV )

/30,SSm2 x 43,00 kuna=1.313,65 kuna plus PDV mjesečno/,

– Terasa kao vanjski štekat površine 180 m2 visina zakupnine odreduje se u paušalnom iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno plus PDV, za period od 01. svibnja do 31. listopada.

– Zakupnik poslovnog prostora broj 3. u obvezi je održavati urednim i dostupnim zajedničke sanitarne prostorije svim posjetiteljima tvrdave / sanitarni čvor površine 35,62 m2/.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave na oglasnoj ploči (vižjoli) Grada Hvara, a objaviti će se i u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

Obrazloženje:

 

Na 17. i 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Hvara održanoj 09. srpnja i 13. kolovoza 2014. godine pod točkom 8. odnosno 10. i 11. dnevnog reda, „Prijedlog Odluke o ponudi za sklapanje novog ugovora o zakupu poslovnog prostora broj l., 2. i 3. u objektu tvrđave Španjola-Fortica“, vođena je rasprava o zakupu poslovnih prostora na tvrđavi u okviru koje je pokrenuta inicijativa za donošenje posebne Odluke o utvrđivanju visine zakupnine za poslovne prostore u objektu tvrđave Španjola-Fortica.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke iz slijedećih razloga.

Kad je Grad Hvar nakon dugogodišnjeg zakupa došao u posjed objekta gradske tvrđave Španjola­-Fortica, nastojao je spomenuti objekt staviti u funkciju što prije, davanjem u zakup pojedinih poslovnih prostora, kako bi posjetitelji pored razgledavanja objekta i panorame grada, mogli dobiti i dodatne sadržaje – ponudu, stoga je Gradsko vijeće Grada Hvara donijelo je Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u objektu tvrđavi Španjola – Fortica KLASA: 372­03/10-O1/06 urbroj:2128-01-01-10-1od 09. travnja 2010. godine, kojim odlukom je odredilo početnu cijenu zakupnine i namjenu za poslovne prostore:

–     za poslovni prostor broj 1. početna cijena zakupnine 1.000,00 kuna mjesečno, trgovačka djelatnost­suvenirnica (isključuje prehrambene artikle),

–     za poslovni prostor broj 2. početna cijena zakupnine 1.000,00 kuna mjesečno, trgovačka djelatnost ­suvenirnica (autohtoni otočki proizvodi),

–     za poslovni prostor broj 3. /zatvoreni prostor, štekat i sanitarne prostorije/ početna cijena zakupnine 1.200,00 kuna mjesečno, ugostiteljska djelatnost-caffe bar.

Zakupnik poslovnog prostora pod br.3. je u obvezi održavati sanitarne prostorije urednim i dostupnim svim posjetiteljima tvrđave, za vrijeme kada je tvrđava otvorena za posjetitelje.

Od 01. siječnja 2014. godine zakupnici su u obvezi plaćati i porez na dodanu vrijednost na ugovoreni iznos zakupnine.

Dok nije proradio ugostiteljski objekt-caffe bar u objektu gradske tvrđave Španjola, Grad Hvar je osiguravao vodu za piće posjetiteljima tvrđave u turističkoj sezoni u iznosu 40.000,00 kuna. Prostor gradske tvrđave Španjola-Fortica kao spomenika kulture i sam njezin položaj je specifičan, smještena je na brdu iznad grada Hvara s pogledom na grad i Paklene otoke, do iste se dolazi pješice ili motornim vozilom, nema organiziranog prijevoza. Radno vrijeme pojedinih poslovnih prostora vezano je za radno vrijeme objekta, koji je otvoren za posjet u pravilu tijekom turističke sezone (od svibnja do listopada mjeseca), zimi je zatvoren izuzev prethodnih najava posjeta i za Božićno novogodišnje praznike, stoga se donosi posebna Odluka o utvrđivanju visine zakupnine za poslovne prostore u objektu gradske tvrdave Španjola-Fortica.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KI,ASA: 372-03/14-01/16

URBROJ: 2128-01-01/1-14-01

Hvar, 10. rujna 2014.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 95. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12 i 80/13), a koji se primjenjuje temeljem članka 188. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), članka 39. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 34. Statuta grada Hvara (Sl.gl. grada Hvara br. 3/01, 4/04, 6/04, 1/09 i 6/06), Gradonačelnik Grada Hvara donosi sljedeći:

 

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju konačnog prijedloga UPU-a Brusje

 

I.

 

1.   Utvrđuje se Konačni prijedlog UPU-a Brusje izrađen od tvrtke JURCON PROJEKT d.o.o. iz Zagreba, temeljem Nacrta konačnog prijedloga plana te Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu UPU-a Velo Grablje.

2.   Zadužuje se Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara da pribavi mišljenje Javne ustanove – Zavoda za prostorno uređenje SDŽ te suglasnost Župana, sukladno čl. 98. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), a koji se primjenjuje temeljem članka 188. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13)

3.   Prije upućivanja Konačnog prijedloga UPU-a Brusje Gradskom vijeću Grada Hvara na donošenje, nositelj izrade Plana će sudionicima u javnoj raspravi dostaviti pisanu obavijest s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih očitovanja, prijedloga i primjedbi.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvar“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 350-01/12-01/126

Urbroj: 2128-01-01/1-14-40

Hvar, 09. rujna 2014. god.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 95. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), a koji se primjenjuje temeljem članka 188. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), članka 39. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01­-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 34. Statuta grada Hvara (Sl.gl. grada Hvara br. 3/01, 4/04, 6/04, 1/09 i 6/06), Gradonačelnik Grada Hvara donosi sljedeći:

 

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju konačnog prijedloga (2)

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara

 

I.

 

1.   Utvrđuje se Konačni prijedlog (2) Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara izrađen od tvrtke GISPLAN d.o.o. iz Splita, temeljem Nacrta konačnog prijedloga Plana te Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara.

2. Zadužuje se Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara da pribavi mišljenje Javne ustanove – Zavoda za prostorno uređenje SDŽ te suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, sukladno čl. 97. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), a koji se primjenjuje temeljem članka 188. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13)

3.   Prije upućivanja Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara Gradskom vijeću Grada Hvara na donošenje, nositelj izrade Plana će sudionicima u javnoj raspravi dostaviti pisanu obavijest s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih očitovanja, prijedloga i primjedbi.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 350-01/12-01/15

Urbroj: 2128-01-01/1-14-105

Hvar, 05. rujna 2014. god.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

RJEŠENJE

o imenovanju predstavnika Grada Hvara u Nadzornom odboru trgovačkog društva Nautički centar Hvar d.o.o.

 

Za predstavnike Grada Hvara u Nadzornom odboru trgovačkog društva Nautički centar Hvar d.o.o. iz Hvara imenuju se:

 

 

1. MANDICA HULJIĆ OIB: 75227206447 iz Brusja,

2. MATKO LUSIĆ OIB: 39161634238 iz Hvara, Ulica Jelke Bučić 6.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 021-05/14-01/15

URBROJ: 2128/01-01/1-14-05

Hvar, 25. rujna 2014.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 41. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi («Narodne novine» br. 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 103. Statuta  Dječjeg vrtića Vanđela Božitković Hvar, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vanđela Božitković, uz prethodnu suglasnost  Gradskog vijeća Grada Hvara Klasa: 601-01/14-01/12, Urbroj: 2128-01-02-14-02 od 19. rujna 2014. godine, donosi

                                        

P  R  A  V  I  L  N  I  K

O  UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU  RADA DJEČJEG VRTIĆA VANĐELA BOŽITKOVIĆ HVAR

 

I  OPĆE  ODREDBE

 

Članak 1.

 

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada (u daljnjem tekstu: Pravilnik), pobliže se uređuje ustrojavanje rada, uvjeti i način rada, potreban broj, zadaće, odgovarajuća stručna sprema pojedinih djelatnika te druga pitanja u svezi s ustrojstvom, djelokrugom i načinom rada Dječjeg vrtića Vanđela Božitković (u daljnjem tekstu: Vrtić).

 

Članak 2.

 

Vrtić se bavi odgojem i obrazovanjem te skrbi o djeci predškolske dobi poradi poticanja cjelovitog razvoja osobnosti djeteta i kvalitete njegova života sukladno Zakonu o predškolskom odgoju  i obrazovanju (u daljnjem tekstu: Zakon), propisima donesenim na osnovi zakona, Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece, kurikuluma u predškolskom odgoju i odredbama Statuta Vrtića.

 

II  UNUTARNJE USTROJSTVO  I NAČIN  RADA

 

Članak 3.

 

Vrtić ustrojava svoj rad na način kojim će se najbolje ostvariti svrha, ciljevi i zadaće predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci.

Ustrojstvo i  rad vrtića temelji se na humanističkom, znanstveno utvrđenom, stručnom, profesionalnom, djelotvornom, odgovornom  i  pravovremenom obavljanju  odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci i drugim  poslovima  i  zadaćama utvrđenim  Godišnjim planom i programom rada i normativima utvrđenim Državnim pedagoškim standardom.

 

 

Članak 4.

 

Vrtić se ustrojava kao predškolska ustanova u kojoj se ostvaruju programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi, programi za darovitu djecu, programi predškole, programi ranog učenja stranih jezika, programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja i drugi programi u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja, stručno-razvojni poslovi, poslovi u svezi s početkom i završetkom pedagoške godine te izvršavanju stručno-administrativni, računovodstveno-financijski  i  pomoćno-tehničko poslovi.

 

Članak 5.

 

Rad vrtića ustrojava se u jednom objektu u Hvaru, u ulici Hanibala Lucića 3.

 

Članak 6.

 

Ravnatelj i Upravno vijeće odgovorni su za planiranje i ostvarivanje Godišnjeg plana i programa rada vrtića te ukupne zadaće vrtića, a posebno su odgovorni za uspostavljanje stručno utemeljenog, racionalnog i djelotvornog ustrojstva.

 

Članak 7.

 

Unutarnjim ustrojstvom poslovi Vrtića razvrstavaju se na:

 

–     poslove vođenja vrtića

–     stručno-razvojne poslove i poslove predškolskog odgoja

–     upravno-pravne poslove

–     administrativno-računovodstvene poslove

–     poslove prehrane

–     poslove čišćenja

–     poslove tehničkog održavanja.

 

Članak 8.

 

Poslovi vođenja vrtića sadrže: ustrojavanje vrtića, vođenje rada i poslovanja, planiranje i programiranje, praćenje ostvarivanja Godišnjeg plana i programa rada, suradnju s državnim, županijskim, gradskim tijelima i stručnim djelatnicima, te druge poslove u svezi s vođenjem poslovanja vrtića.

 

Članak 9.

 

Stručno – razvojni poslovi i poslovi predškolskog odgoja sadrže: neposredan rad s djecom, izvedba programa njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi, programi za darovitu djecu, programa predškole, programa ranog učenja stranih jezika, programa umjetničkog, kulturnog, vjerskog i športskog sadržaja, stručno usavršavanje, suradnju s roditeljima, planiranje i valorizaciju, vođenje pedagoške dokumentacije, poslove stručnih suradnika te ostale poslove utvrđene Godišnjim planom i programom rada.

 

Članak 10.

 

Upravno pravni poslovi sadrže: primjenu zakona i propisa donesenih na temelju zakona, izradu pravilnika, rješenja, odluka, zaključaka i drugih akata, poslove u svezi s radnim odnosima, pružanje stručne pomoći u poslovima u svezi s radnim odnosima, obavljanje opće pravnih poslova tj. sastavljanje ugovora koje vrtić sklapa, briga u statusno pravnim pitanjima, provedbu natječaja i oglasa, vođenje dokumentacije i evidencije, suradnju s državnim, županijskim, gradskim tijelima i djelatnicima i ostale pravne poslove u svezi s djelatnošću vrtića.

 

Članak 11.

 

Administrativno računovodstveni poslovi sadrže: zapremanje i otpremanje pošte, urudžbiranje, poslove prijepisa, fotokopiranja, izradu financijskog izvješća, izradu financijskog plana,  kvartalnog, polugodišnjeg i godišnjeg obračuna, poslove planiranja, obračun plaća, naknada, poreza, doprinosa, drugih materijalnih izdataka, obračun korisnika usluga, poslove evidencije, blagajničke i druge poslove utvrđene propisima o računovodstvenom poslovanju.

 

Članak 12.

 

Poslovi prehrane djece sadrže: organizirane i nabavku prehrambenih artikala, organiziranje i pripremanje obroka, serviranje hrane, svakodnevno održavanje prostora za pripremu obroka, posuđa za pripremanje i serviranje hrane te čuvanje prehrambenih artikala.

 

Članak 13.

 

Poslovi čišćenja obuhvaćaju: čišćenje unutarnjih prostora, podova, prozora i ostalih staklenih površina, namještaja i druge opreme, čišćenje i uređenje vanjskog okoliša te ostale poslove u svezi čišćenja i održavanja prostora i objekata vrtića.

 

Članak 14.

 

Poslovi tehničkog održavanja sadrže: čuvanje i održavanje objekata vrtića i drugih prostora, održavanje uređaja i opreme za grijanje (kotlovnica), održavanje električnih, vodovodnih i plinskih instalacija i opreme, gromobrana, održavanje i uređivanje vanjskog prostora (okoliša) i objekata, manje popravke i druge poslove održavanja i čuvanja objekata vrtića i prostora.

 

Članak 15.

 

Tjedno radno vrijeme raspoređuje se u šest radnih dana.

Raspored radnog vremena utvrđuje se Godišnjim  planom i programom  rada vrtića.

 

III   RADNICI   VRTIĆA

 

Članak  16.

 

Stručni  radnici u vrtiću su odgojitelji, stručni suradnici (ravnatelj, pedagog, defektolog-logoped , zdravstveni voditelj).

Radnici  iz stavka 1. ovog članka, pored općih uvjeta, moraju imati odgovarajuću stručnu spremu prema odredbama Zakona i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću te položen stručni ispit.

 

 

 

 

Članak 17.

 

Radnici  iz članka 16. ovog Pravilnika mogu napredovati  i stjecati zvanja odgojitelj – mentor i odgojitelj – savjetnik te stručni suradnik – mentor i stručni suradnik – savjetnik.

 

Članak 18.

 

Ostali radnici u vrtiću su tajnik, voditelj računovodstva, glavni kuhar, kuhar, radnik na tehničkom odražavanju,spremačica-pomoćnica.

Radnici iz stavka 1.  ovog članka, pored općih uvjeta, moraju imati i odgovarajuću stručnu spremu prema odredbama Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću.

 


Članak 19.

 

IV     POPIS I OPIS POSLOVA RADNIH MJESTA U DJEČJEM VRTIĆU VANĐELA BOŽITKOVIĆ – BROJ  RADNIKA – UVJETI –  STRUČNA   SPREMA

 

NAZIV SKUPINEPOSLOVA POSLOVI VOĐENJA VRTIĆA
Naziv radnog mjesta RAVNATELJ
UVJETI PREMA ZAKONU I STATUTU
POSEBNI UVJETIBROJ RADNIKA PREMA ZAKONU I STATUTU1
OPIS POSLOVA * ustrojava rad Vrtića, vodi poslovanje i rukovodi radom* predlaže unutarnje ustrojstvo i način rada Vrtića* predstavlja, zastupa i potpisuje za Vrtić te odgovara za zakonitost rada

* donosi odluke sukladno ovlaštenjima utvrđenim Statutom, ovim Pravilnikom i drugim općim aktima Vrtića

* predlaže Godišnji plan i program rada te Plan razvoja Vrtića

* osigurava ustrojstvene, i formacijske te stručno administrativne pretpostavke za funkcioniranje Vrtića

* podnosi izvješća o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa o rezultatima poslovanja vrtića Upravnom vijeću, državnim tijelima i osnivaču, najmanje jedanput godišnje

* sudjeluje u pripremi sjednica Upravnog vijeća te izvršava donesene odluke  i opće akte

*predlaže Upravnom vijeću odluku o izboru odgojitelja i stručnih suradnika, sklapa ugovore o radu i odlučuje o prestanku ugovora o radu

* odlučuje o raspoređivanju zaposlenika na radno mjesto

* odlučuje o pravima i obvezama iz rada i u svezi s radom

* izdaje naloge zaposlenicima u svezi s izvršavanjem pojedinih poslova

* sudjeluje u radu Upravnog vijeća, stručnih tijela, državnih tijela i tijela osnivača

* obavlja i druge poslove sukladno Zakonu, drugim zakonima, Statutu , ovom Pravilniku i drugim općim aktima

NAZIV SKUPINE POSLOVA STRUČNO-RAZVOJNI POSLOVI  I POSLOVI PREDŠKOLSKOG ODGOJA
Naziv radnog mjesta STRUČNI SURADNIK PEDAGOG
UVJETI VSS profesor pedagog, dipl. pedagogpripravnički staž – 12 mjeseci
BROJ RADNIKA 0,5
OPIS POSLOVA * predlaže i ostvaruje Godišnji plan i program rada vrtića  iz svojega djelokruga te izrađuje izvješće o njegovom izvršenju* izrađuje i provodi dnevni program rada*  sudjeluje u ustroju i obavljanju stručno-pedagoškog rada u Vrtiću

* brine o cjelovitom odgojno-obrazovnom procesu, a osobito predlaže inovacije,  suvremene metode i oblike rada koji će pridonijeti maksimalnom razvoju dječjih sposobnosti

* planira oblike suradnje s roditeljima i pomaže im u rješavanju odgojnih situacija

*održava edukativne radionice za roditelje

*  pridonosi razvoju timskog rada u dječjem vrtiću i afirmira djelatnost te javno prezentira rezultate unapređivanja odgojno obrazovne prakse

* obavlja poslove u svezi upisa djece u Vrtić

* ostvaruje redovite programe njege i socijalne skrbi djece iz svojega djelokruga

* predlaže i sudjeluje u ostvarivanju programa odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolske dobi, ustrojava rad i  prati rad u odgojnoj skupini

* osigurava  odgovarajuće uvjete neophodne za izvođenje redovitih programa i drugih programa umjetničkog, kulturnog, vjerskog, sportskog i drugog sadržaja

* sudjeluje u izradi redovitih i posebnih programa Vrtića i prati njihovo ostvarivanje

* ustrojava i vodi odgovarajuću pedagošku dokumentaciju te izrađuje odgovarajuća izvješća i evidencije

* skrbi o stručnom usavršavanju i napredovanju stručnih djelatnika Vrtića sukladno Zakonu i drugim propisima

* surađuje s djecom, roditeljima, stručnim i drugim djelatnicima Vrtića, državnim i drugim tijelima

* sudjeluje u pripremi i radu stručnih tijela, prati stručnu literaturu i dr.

* obavlja i sve druge poslove po nalogu ravnatelja

NAZIV SKUPINEPOSLOVA STRUČNO-RAZVOJNI POSLOVI I POSLOVI PREDŠKOLSKOG ODGOJA
Naziv radnog mjestaBROJ RADNIKA STRUČNI SURADNIK DEFEKTOLOG-LOGOPED0,5
UVJETI VSS dipl. defektolog-logoprdpripravnički staž 12 mjeseci
OPIS POSLOVA * predlaže i ostvaruje Godišnji plan i program rada Vrtića iz svojega djelokruga te izrađuje izvješća o njegovom izvršenju*  sudjeluje u ustroju i obavljanju stručno-pedagoškog rada u Vrtiću* izrađuje i provodi dnevni plan rada

* radi na prepoznavanju, ublažavanju i uklanjanju teškoća u razvoju

*ostvarivanje i praćenje ostvarivanja programa

*sudjeluje u promišljanju materijalnih i organizacijskih uvjeta

*otkrivanje djece s posebnim potrebama

*planiranje i  rad s djecom s glasovno-govornim poremećajima, poremećajima pažnje, poduzimanje odgovarajućih mjera

* utvrđuje najprimjerenije metode rada u suradnji s odgojiteljima, te upoznaje odgojitelje, ostale suradnike i roditelje  sa specifičnostima djece s teškoćama u razvoju

* surađuje sa zdravstvenom i socijalnom službom te drugim čimbenicima u prevenciji razvojnih poremećaja

* sudjeluje u izradi individualnog (prilagođenog) programa rada za djecu s teškoćama u razvoju i za djecu s posebnim potrebama

* ostvaruje neposredan rad s djecom s teškoćama u razvoju i s djecom s posebnim potrebama

* surađuje s roditeljima, stručnim i drugim djelatnicima Vrtića, državnim i drugim tijelima, SUVAGOM i stručnim tijelima i pojedincima

*planira, priprema i vodi radionice za roditelje

* sudjeluje u pripremi i radu stručnih tijela Vrtića

*planira, organizira i vodi radionice za potporu roditeljima

* ustrojava i vodi odgovarajuću pedagošku dokumentaciju te izrađuje odgovarajuću pedagošku dokumentaciju te izrađuje odgovarajuća izvješća i evidencije

* obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja

NAZIV SKUPINE POSLOVA STRUČNO-RAZVOJNI POSLOVI I POSLOVI PREDŠKOLSKOG ODGOJA
Naziv radnog mjesta ZDRAVSTVENI VODITELJ
Broj radnika 0,5
UVJETI VŠS viša medicinska sestrapripravnički staž 12 mjeseci
OPIS POSLOVA * predlaže Godišnji plan i program rada iz svojega djelokruga i izrađuje izvješća o njegovu ostvarivanju* izrađuje i izvršava dnevni plan rada odnosno ostvarivanja redovnih, posebnih i drugih programa vrtića* sudjeluje u izradi i ostvarivanju izvedbenog odgojno obrazovnog i zdravstvenog  programa te programa socijalne skrbi o djeci predškolske dobi, prati njegovo ostvarivanje i izrađuje odgovarajuća izvješća

*  osigurava i unapređuje zaštitu zdravlja djece te u timskom radu s ostalim članovima tima, odgojiteljima, roditeljima i ostalim čimbenicima sudjeluje u ostvarivanju tih zadataka

* stručno planira prehranu radi poticanja optimalnog rasta i razvoja sve djece te prati, nadzire i predlaže mjere za poboljšanje sanitarno-higijenskih uvjeta rada u dječjem vrtiću

* povezuje dječji vrtić s odgovarajućim službama u lokalnoj zajednici, a rezultate ispitivanja zdravstvene zaštite djece kao sastavnog dijela odgojno – obrazovnog rada javno prezentira

* obavlja nadzor nad svim radnim i pomočim prostorijama  i prostorijama Vrtića i predlaže mjere kojima se osigurava čuvanje zdravlja djece i sprječavanju zarazne zaraze i druge bolesti

* odgovara za rad i čistoću svih prostora, igračaka, opreme i inventara Vrtića koji se koristi u radu s djecom

* sudjeluje u sastavljanju jelovnika, nadzire postupak pripremanja hrane, stanje čistoće kuhinje i drugih prostora i prostorija u kojima se priprema,  servira i čuva hrana

* nadzire djelatnike Vrtića u svezi primjene higijenskih mjera (nošenja propisane odjeće, obuće, zaštitnih kapa i rubaca) prilikom rada u kuhinji

* upućuje djelatnike Vrtića na redoviti, a prema potrebi i izvanredni sanitarni pregled i ustrojava zdravstveno prosvjećivanje

* vodi odgovarajuću pedagošku i zdravstvenu dokumentaciju  i izrađuje odgovarajuće  evidencije

sudjeluje u radu stručnih tijela i prati stručnu literaturu

* organizira i prati rad tehničkog osoblja

* obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja

NAZIV SKUPINEPOSLOVA STRUČNO-RAZVOJNI POSLOVI I POSLOVI PREDŠKOLSKOG ODGOJA
Naziv radnog mjestaBroj radnika ODGOJITELJ15
UVJETI VŠS odgojitelj predškolske djece-sručni/a prvostupnik/ca predškolskog odgoja (baccalaurea)Pripravnički staž 12 mjeseci
OPIS POSLOVA * predlaže godišnji plan i program rada iz svojega djelokruga i izrađuje izvješće o ostvarivanju programa rada*  ostvaruje neposredne zadaće odgoja i naobrazbe predškolske djece* predlaže i izvršava tromjesečni, tjedni i dnevni plan ostvarivanja redovitih, posebnih i drugih programa Vrtića

* osigurava potrebne uvjete, ustrojava rad i radi u odgojnoj skupini

* sudjeluje u izradi i ostvarivanju izvedbenog odgojno- obrazovnog programa i prati njegovo ostvarivanje

* vodi odgovarajuću pedagošku dokumentaciju te izrađuje odgovarajuće evidencije

* skrbi se o prostoru u kojem borave djeca, posebice s obzirom na njegovu pedagošku i estetsku osmišljenost i higijensko zdravstvene uvjete

* skrbi se o didaktičkim i drugim sredstvima rada vrtića neophodnim u radu s djecom te o ispravnosti tih sredstava

* surađuje s roditeljima , drugim djelatnicima Vrtića i širom društvenom zajednicom

* vodi stručne radionice za roditelje

* sudjeluje u radu stručnih tijela Vrtića, prati stručnu literaturu i dr.

* redovito se priprema za rad s djecom

* stručno se usavršava kroz individualne i kolektivne oblike usavršavanja

*obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja

NAZIV SKUPINEPOSLOVA UPRAVNO-PRAVNI POSLOVI
Naziv radnog mjesta TAJNIK
Broj radnika 0,5
UVJETI VSS, dipl. pravnikVŠS, upravni pravnikrad na računalu

1 godina radnog iskustva na srodnim poslovima

probi rad 90 dana

OPIS POSLOVA * ustrojava rad tajništva i odgovoran je za izvršavanje svih poslova u tajništvu* izvršava sve imovinsko-pravne poslove te poslove vezane uz statusne promjene Vrtića* izrađuje prijedloge Statuta  Vrtića, drugih općih akata i odluka

* obavlja pravne i administrativne poslove u svezi zasnivanja i prestanka radnog odnosa odnosno sklapanja i prestanka ugovora o radu te ostvarivanja prava i obveza zaposlenika iz rada i u svezi s radom

* vodi urudžbeni zapisnik i pismohranu

* vodi odgovarajuće evidencije i izrađuje odgovarajuća izvješća u svezi s ostvarivanjem prava i obveza zaposlenika iz područja rada

vodi i čuva dokumentaciju zaposlenika Vrtića iz područja rada

* nadzire vođenje dokumentacije i evidencije iz  područja zaštite na radu i zaštite od požara

* sudjeluje u pripremi sjednica Upravnog vijeća i stručnih tijela Vrtića

* obavlja upravne i administrativno-pravne poslove vezane za upis djece  u Vrtić i ispis djece iz Vrtića

* prati i proučava pravne propise i odgovoran je za njihovu primjenu te o novim propisima izvješćuje ravnatelja

*obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i općim aktima Vrtića odnosno po nalogu ravnatelja

NAZIV SKUPINEPOSLOVA ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSTVENI POSLOVI
Naziv radnog mjesta VODITELJ RAČUNOVODSTVA
Broj radnika 1
UVJETI VSS, VŠS  ekonomskog usmjerenja1 godina radnog iskustva na srodnim poslovimarad na računalu

pokusni rad 90 dana

OPIS POSLOVA *  organizira rad u računovodstvu* brine o poštivanju rokova važnih za financijsko poslovanja*  priprema financijska izvješća i materijale za osnivača,  ravnatelja i Upravno vijeće

* prati  i proučava propise koji se odnose na rad računovodstvo, te daje prijedloge za izradu obrazaca i normativnih akata koji se odnose na to područje

* vodi brigu o čuvanju i arhiviranju računovodstvene dokumentacije

priprema materijale za rad inventurnih komisija, vrši obračun inventurnih  listi, te ostale poslove u svezi sa inventurom

* vrši knjiženje sve financijske dokumentacije po dokumentima

* izrađuje periodične obračune i izvješća, završni obračun te financijske planove

izrađuje statistička izvješća, vezana uz financijsko knjigovodstvo

* knjiži kartoteku sitnog inventara i osnovnih sredstava

* obračunava otpise vrijednosti sitnog inventara i osnovnih sredstava

* vođenje knjigovodstva plaća i popratnih obrazaca

* otvara i vodi porezne kartice radnika

*obračunava plaće radnika

* suradnja sa FINA agencijom, REGOSOM, poreznom upravom, HZZO-om, HZMIO-om

*obračun i isplata putnih troškova i ostalih primanja radnika

*poslovi s korisnicima usluga-ugovori, uplatnice

*knjiži naplatu usluga korisnika vrtića, te vodi brigu o pravovremenim uplatama

*vodi brigu o čuvanju i arhiviranju računovodstvene dokumentacije

*rad sa strankama u svezi obračuna boravka djece u vrtiću

*plaćanje računa dobavljača

* obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja

NAZIV SKUPINE POSLOVA POSLOVI PREHRANE
Nzaiv radnog mjesta GLAVNA KUHARICA
BROJ IZVRŠITELJA 1
UVJETI KV, VKV kuhar1 godina radnog iskustva na tim poslovimapokusni rad 90 dana
OPIS POSLOVA * organizira i prati  rad u kuhinji* svakodnevno prima i provjerava kakvoću i količinu živežnih  namirnica*određuje i raspoređuje  količinski namirnice prema jelovniku i broju djece

* sudjeluje u sastavljanju jelovnika

* odgovora za utrošak pojedinih namirnica, utvrđenom normativu kalorične vrijednosti obroka u odnosu na životnu dob djece

* pazi i odgovora za održavanje higijene u kuhinji, priručnom skladištu  i ostalog posuđa

* sudjeluje u svim glavnim fazama pri kuhanju, kuha i priprema

* vođenje dnevne potrošnje namirnica, izrada mjesečnog trebovanja namirnica

* nadzire i stručno pomaže drugim radnicima u kuhinji

* obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja

NAZIV SKUPINE POSLOVA POSLOVI PREHRANE
Naziv radnog mjesta KUHARICA
BROJ RADNIKA 1
UVJETI KV kuhar1 godina radnog iskustvaprobni  rad 60 dana
OPIS  POSLOVA * sudjeluje u svim glavnim fazama pri kuhanju*pomoćni poslovi u pripremanju hrane*prema danim uputama obavlja sve pomoćne poslove u preuzimanju, čišćenju i pripremanju namirnica

* obavlja pomoćne poslove vezane uz kuhanje i dovršavanje jela

* pomaže pri raspoređivanju obroka po objektima

*pere i dezinficira pribor za jelo i cjelokupni prostor kuhinje

* odlaže  u namijenjeni prostor sav otpad

* pranje suđa i kuhinje nakon završetka rada

* poslovi serviranja

*pazi na čistoću osnovnih i pomoćnih sredstava za rad u kuhinji kao i odjeće i obuće

* obavlja   poslove po nalogu  glavne kuharice

* obavlja  i druge poslove po nalogu ravnatelja

NAZIV SKUPINE POSLOVA POSLOVI TEHNIČKOG ODRŽAVANJA
Naziv radnog mjesta RADNIK NA TEHNIČKOM ODRŽAVANJU DOMAR – LOŽAČ
Broj radnika 1
UVJETI KV, VKV strojobravar, električar,vodoinstalater  ili slično zanimanjepoložen ispit za stručnjaka zaštite na radupoložen ispit iz protupožarne zaštite

vozački ispit «B» kategorije

1 godina radnog iskustva na sličnim poslovima

pokusni rad: 60 dana

OPIS POSLOVA * poslovi stručnjaka zaštite na radu* poslovi rukovaoca centralnog grijanja* poslovi održavanja objekata, postrojenja, opreme i okoliša

* prati i održava u ispravnom stanju sve električne, vodovodne, toplinske i gromobranske instalacije

*samostalno otklanja manje kvarove na svim vrstama instalacija

*vrši nabavu rezervnih dijelova i materijala za redovno održavanje objekata, postrojenja i opreme

*održava u ispravnom stanju  inventar vrtića za koji je zadužen

*vodi brigu o održavanju vanjskih i unutrašnjih prostora  objekata

* obavlja popravke na didaktičkom  materijalu, koji su otklonjive prirode

* vodi brigu o hitnom i ispravnom servisiranju strojeva i opreme koja se nalazi pod garancijom

* vodi brigu o ispravnom načinu otklanjanja većih kvarova na opremi, instalacijama i strojevima

* vodi brigu o pravovremenom servisiranju aparata za gašenje, opreme, postrojenja i instalacija u skladu sa Zakonom

* vodi brigu o odgovarajućim upozorenjima i natpisima koji se odnose na primjenu Pravilnika o protupožarnoj zaštiti i zaštiti na radu

* obilazi sve objekte Vrtića prema potrebi

-održava vanjski prostor vrtića i kosi travu

* obavlja sve poslove po nalogu ravnatelja

NAZIV SKUPINE POSLOVA POSLOVI ČIŠĆENJA
Naziv radnog mjesta SPREMAČICA
Broj radnika 5
UVJETI NKV, NSS radnikprobni rad: 30 dana
OPIS POSLOVA * svakodnevno obavlja poslove čišćenja i higijene prostorija u kojima borave djeca, hodnika i drugih prostorija u objektu* čišćenje namještaja i premazivanje zaštitnim sredstvima* pranje i dezinficiranje sanitarnih čvorova tri puta dnevno

* svakodnevno čišćenje tepiha i prostirača, te jednom mjesečno iznošenje i provjetravanje

*svakodnevno čišćenje okoliša objekata : igrališta, nadstrešnice, terasa i dr.

* čišćenje vrata, prozora, lustera, prostora za otpad

* dezinfekcija kanti za otpad

* skidanje zavjesa za pranje i njihovo postavljanje

* redovito presvlačenje dječje posteljine

* svakodnevno postavljanje i raspremanje ležaljki

*pranje i glačanje rublja

*dezinfekcija igračaka

*dovodi hranu na kolicima iz kuhinje do soba dnevnih boravaka

*servira i skuplja posuđe nakon jela te  vraća u kuhinju

* obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja

 

 

V BORAVAK U PROSTORU VRTIĆA

 

Članak 20.

 

Radnici Vrtića te druge osobe mogu boraviti u prostoru Vrtića samo tijekom radnog vremena Vrtića.

 

Članak 21.

 

U prostoru Vrtića zabranjeno je:

–     pušenje

–     nošenje oružja

–     pisanje po zidovima i inventaru vrtića

–     unošenje i konzumiranje alkohola i narkotičkih sredstava

–     unošenje sredstava, opreme i uređaja koji mogu izazvati požar ili eksploziju

–     unošenje tiskovina nepoćudnog sadržaja.

Odgojitelji i roditelji ne smiju bez odobrenja ravnatelja dovoditi u Vrtić strane osobe. Svim osobama zabranjeno je dovoditi životinje u prostorije i radni okoliš Vrtića.

 

 

 

 

Članak 22.

 

Dužnost je radnika i drugih osoba koje borave u Vrtiću skrbiti se o imovini vrtića prema načelu dobroga gospodara.

 

Članak 23.

 

Radnici Vrtića moraju se racionalno koristiti sredstvima Vrtića koja su im stavljena na raspolaganje. Svaki uočeni kvar na instalacijama električne struje, plina ili vodovoda, grijanja ili drugi kvar, radnici su obavezni prijaviti ravnateljici, tajniku ili radniku na tehničkom održavanju.

 

Članak 24.

 

Radnici Vrtića dužni su se kulturno odnositi prema roditeljima i drugim osobama koje borave u Vrtiću.

 

Članak 25.

Nakon isteka radnog vremena radnici su dužni uredno pospremiti radne materijale, zatvoriti prozore, isključiti električne aparate i zaključati radne prostorije.

Članak 26.

 

Na gospodarskom dvorištu  Vrtića mogu se kretati i zadržavati samo radnici Vrtića, osobe koje obavljaju poslove za Vrtić i službene osobe.

 

VI  RADNO VRIJEME

 

Članak 27.

 

Radno vrijeme vrtića je od 6,30 do 18,30 sati.

Djeca mogu boraviti u vrtiću samo u vremenu određenom za izvođenje odgojno-obrazovnog programa i drugih oblika rada.

Roditelji ili skrbnici dužni su djecu, čistu i urednu dovesti u Vrtić.

 

Članak 28.

 

Radnici su dužni dolaziti na posao i odlaziti s posla prema rasporedu radnog vremena. Način evidencije nazočnosti na radu određuje ravnatelj.

 

Članak 29.

 

Materijali se mogu unositi i iznositi za vrijeme radnog vremena, a izvan radnog vremena samo uz odobrenje ravnatelja.

 

VI  RAD S DJECOM

 

Članak 30.

 

Odgojno-obrazovni rad s djecom u svim programima ustrojenim u Vrtiću odvija se u suglasju sa Programskim osnovama i Koncepcijom razvoja predškolskog odgoja i obrazovanja utvrđenog od Ministarstva prosvjete i kulture u veljači 1991. Znakovitost ovim Programskim osnovama daje fleksibilnost u postavi ustrojstva rada, planiranju i postavi neposrednih zadaća, te koncepciji rada sa nezaobilaznim zahtjevom humanističke razvojne osnove. Odgojno – obrazovni rad planiira se u skladu s kurikulumom predškolskog odgoja i obrazovanja, kojeg donosi ministar  znanosti, obrazovanja i sporta.

Rad s djecom provodi se u jasličkim i vrtićkim odgojnim skupinama.

Broj djece u skupinama iz stavka 1. ovog članka određuje se prema Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe te aktima osnivača.

 

Članak 31.

 

Za vrijeme rada odgojitelji i drugi radnici dužni su biti primjereno odjeveni, odnosno nositi urednu i čistu zaštitnu odjeću i obuću.

Dnevni odmor (stanku)  radnici koriste tako da se osigura redovito ostvarivanje programa, nadzor nad djecom i komuniciranje sa strankama.

 

Članak 32.

 

Roditelji mogu razgovarati s odgojiteljima  i stručnim suradnicima  u dane primanja roditelja ili iznimno u vrijeme koje odredi odgojitelj odnosno stručni suradnik.

 

 

 

Članak 33.

 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Vanđela Božitković od 23.travnja 1999. godine i izmjene i dopune istog  od 18.srpnja 2003.g.

 

Članak 34.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Vrtića, a nakon što je pribavljena prethodna suglasnost osnivača Gradskog vijeća Grada Hvara.

 

RAVNATELJICA:

Sanja Ćurin, prof., v.r.

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

                                        Fabijan Vučetić, v.r.

 

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA

 

 1. Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Hvara za 2014. godinu………………………………………. 221
 2. Odluka o izmjeni Odluke o poslovima premještanja i blokadi nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, visini troškova premještanja i čuvanja vozila, blokade i deblokade vozila te povjeravanju poslova……………………………… 246
 3. Odluka o dodjeli javnog priznanja Grada Hvara……………………………………………………………………………. 246
 4. Odluka o dodjeli javnog priznanja Grada Hvara……………………………………………………………………………. 247
 5. Odluka o dodjeli javnog priznanja Grada Hvar……………………………………………………………………………… 247
 6. Odluka o dodjeli javnog priznanja Grada Hvara……………………………………………………………………………. 247
 7. Odluka o raspisivanju natječaja za stipendiju Grada Hvara……………………………………………………………… 247
 8. Odluka o ponudi za sklapanje novog ugovora o zakupu poslovnog prostora broj 1. i 2., u objektu tvrdave Španjola-Fortica………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 248
 9. Odluka o ponudi za sklapanje novog ugovora o zakupu poslovnog prostora broj 3., u objektu tvrdave Španjola-Fortica………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 248
 10. Odluka o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostor ex Bonaparte čest. zgr. 28 k.o. Hvar………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 249
 11. Zaključak povodom peticije Udruge za održivi razvoj Grada i otoka Hvara „DIGNITEA”………………….. 250
 12. Zaključak o promjeni članka 75. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama………………………………. 250
 13. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković”-Hvar……………………………………………………………………………………………………………………… 250
 14. Zaključak o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa 1/4 dijela nekretnina upisanih u zk. ul. 1428, 909, 1416 k.o. Hvar………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 251
 15. Zaključak o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara za razdoblje 2014.-2020. godine…….. 251
 16. Plan gospodarenja otpadom Grada Hvara za razdoblje 2014.-2020. godine………………………………………. 251
 17. Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda             274
 18. Zaključak u svezi Izvješća o stanju u prostoru Grada Hvara 2007-2014……………………………………………. 274

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA

 

 1. Odluka o utvrdivanju visine zakupnine za poslovne prostore u objektu gradske tvrdave Španjola-Fortica 274
 2. Zaključak o utvrdivanju konačnog prijedloga UPU-a Brusje…………………………………………………………… 275
 3. Zaključak o utvrdivanju konačnog prijedloga (2) Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara 276
 4. Rješenje o imenovanju predstavnika Grada Hvara u Nadzornom odboru trgovačkog društva Nautički centar Hvar d.o.o……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 276

 

DJEČJI VRTIĆ „VANĐELA BOŽITKOVIĆ”

 

 1. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković”-Hvar…………………. 276

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSA

Službeni glasnik – br. 06 / 2014

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XXI.  BROJ 6.                                        Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –

Hvar, 14. kolovoza 2014. godine                              plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

 

                Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ( «Narodne novine», broj : 47/90., 27/93. i 38/09. ) i čanka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) Gradsko vijeće Grada Hvara, na 18. sjednici održanoj dana 13. kolovoza  2014. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2014. godinu

 

Članak 1.

 

U Programu javne potrebe u kulturi Grada Hvara za 2014.godinu („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 12/13 i 2/14 ) mijenja se članak 2. tako da izmijenjeni glasi:

 

Članak 2.

 

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA – HVAR

Program 1001- knjižnična djelatnost

 

Za redovnu djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice u Proračunu Grada Hvara za 2014. godinu predviđen je iznos od………..531.000,00 kn

Od ukupno navedenog  iznosa:

 

A) za rashode za zaposlene predviđen je iznos od 357.100,00 kuna, a od toga:

–        za plaće predviđen je iznos od 300.000,00 kuna,

–        za ostale rashode za zaposlene predviđen je iznos od 7.500,00 kuna,

–        za doprinose na plaće predviđen je iznos od 49.600,00 kuna,

 

B) za materijalne rashode predviđen je iznos od 93.900,00 kuna, a od toga:

–        za naknadu za troškove zaposlenima predviđen je iznos od 10.500,00 kuna,

–        za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 19.000,00 kuna,

–        za rashode za usluge predviđen je iznos od: 59.400,00 kuna,

–        za ostale nespomenute rashode predviđen je iznos od 5.000,00 kuna.

 

Tekući projekt  T 1001 -02- Kupnja knjižne građe i opreme

 

C) za kupnju knjižne građe i opreme predviđen je iznos od 80.000,00 kuna, od čega je 20.000,00  kuna za kupnju opreme i namještaja, a za nabavku knjiga predviđen iznos od 60.000,00 kuna.“

 

Članak 2.

 

Članak 3. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

 

Članak 3.

 

REDOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI

Aktivnost A 1016 03- donacije udrugama u kulturi

 

Za udruge u kulturi čiji su planovi i programi rada, te djelatnosti predviđene za realizaciju u 2014. godini od interesa za Grad Hvar – bit će u proračunskoj 2014. godini predviđena sredstva kako slijedi:

–        Pjevačko društvo Hvar……………………… 80.000,00 kn

–        Hvarsko pučko kazalište…………………… 50.000,00 kn

–        Dramski studio mladih Hvar…………….. 60.000,00 kn

–        Klapa «Galešnik» Hvar…………………….. 30.000,00 kn

–        Folklorno društvo «Šaltin» Hvar……….. 30.000,00 kn

–        GSU «Stela Maris» – Hvar……………….. 80.000,00 kn

–        Klapa «Bodulke» – Hvar…………………… 30.000,00 kn

–        Plesni studio mladih Hvar…………………. 20.000,00 kn

–        Matica Hrvatska , ogranak Hvar………… 25.000,00 kn

–        Hvarska gradska glazba………………….. 100.000,00 kn

–        Udruga Baletni studio Hvar………………. 10.000,00 kn

–        Ostale nespomenute udruge u kulturi….. 20.000,00 kn

 

Sve navedeno ukupno čini iznos od 535.000,00 kn.

Sredstva planirana za ostale nespomenute udruge u kulturi  isplaćivati će se udrugama koje nisu poimenično navedene u prethodnom stavku, a temeljem njihovog Zahtjeva i po posebnom zaključku gradonačelnika.“

 

Članak 3.

 

Članak 4. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

 

Članak 4.

 

53. HVARSKE LJETNE PRIREDBE U 2014. GODINI

Aktivnost A1016 01

 

U 2014. godini za realizaciju 53.HVARSKIH LJETNIH PRIREDABA predviđen je ukupan iznos od 620.000,00 kuna i to iz općih prihoda 150.000,00 kuna, od ulaznica 210.000,00 kuna, iz pomoći 130.000,00 kuna te iz donacija 130.000,00 kuna.

Od ukupno navedenog iznosa:

A) za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 10.000,00 kuna,

B) za rashode za usluge predviđen je iznos od 570.000,00 kuna,

C) za ostale nespomenute rashode poslovanja predviđen je iznos od 40.000,00 kuna. „

Članak 4.

 

Članak 7. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

 

Članak 7.

 

ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE

Aktivnost A 1016 05

 

Za održavanje spomenika kulture predviđen je iznos od 1.825.000,00 kuna i to za rashode za  materijal i energiju iznos od 235.000,00 kuna, te za rashode za usluge iznos od 1.590.000,00 kuna (za tekuće i investicijsko održavanje te intelektualne i osobne usluge).“

 

Članak 5.

 

Članak 9. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

 

Članak 9.

 

 

OPREMANJE SPOMENIKA KULTURE

Kapitalni projekt  K 1016 07

 

U Proračunu Grada Hvara za 2014.godinu planiraju se sredstva za opremanje gradske tvrđave Španjola i Loggie, i to za nabavu sitnog inventara u iznosu od 10.000,00 kuna te za nabavu  opreme u iznos od 145.000,00 kuna, odnosno ukupno 155.000,00 kuna.“

 

Članak 6.

 

Iza članka 9. dodaje se članak 9.a  koji glasi:

 

Članak 9.a

 

DODATNA ULAGANJA NA PALAČI  VUKAŠINOVIĆ

Kapitalni projekt K 1016 08

 

U proračunu Grada Hvara za 2014.godinu planiraju se sredstva za obnovu zgrade palače Vukašinović u iznosu od 650.000,00 kuna i to iz općih prihoda.“

Članak 7.

 

Članak 10. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

Članak 10.

 

UKUPNA SREDSTVA ZA JAVNE POTREBE U KULTURI

Grad Hvar je u Proračunu za 2014. godinu predvidio sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Hvara u ukupno iznosu od:

 

8.701.000,00 kuna

 

Članak 8.

 

Ova  Odluka stupa na snagu osmog dana  od dana objave u «Službenom glasniku Grada  Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

Gradsko vijeće

KLASA: 612-01/13-01/ 37

URBROJ: 2128/01-02-14-06

Hvar, 13. kolovoza 2014.g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 76. stavak 4. Zakona o sportu («Narodne novine», br. 71/06. i 150/08- uredba,124/10,124/11, 86/12 i 94/13) i članka 25.  Statuta Grada Hvara ( «Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13)  Gradsko vijeće Grada Hvara na 18. sjednici održanoj dana 13.kolovoza 2014. godine, d o n o s i:

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2014. godinu

 

Članak 1.

      

                U Programu javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2014.godinu („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 12/13) mijenja se članak  2. tako da izmijenjeni glasi:

 

Članak 2.

 

DONACIJE  SPORTSKIM  UDRUGAMA

Aktivnost A 1015 02 – donacije sportskim udrugama

Za djelatnost  udruga u sportu predviđen je iznos od 1.080.000,00 kuna koji će se rasporediti na slijedeći način:

 

–        Nogometni klub Hvar………………….. 400.000,00 kuna

–        Nogometni klub «Levanda»

Velo Grablje………………………………… 20.000,00 kuna

–        Muški rukometni klub Hvar………….. 70.000,00 kuna

–        Ženski rukometni klub Hvar………….. 40.000,00 kuna

–        Boćarski klub «Levanda»

Velo Grablje………………………………….. 5.000,00 kuna

–        Boćarski klub Brusje………………………. 5.000,00 kuna

–        Boćarski klub «Gdinj» Hvar……………. 5.000,00 kuna

–        Boćarski klub «Zlatan otok»

Sveta Nedjelja………………………………. 20.000,00 kuna

–        Jedriličarski klub „Zvir“ Hvar za redovno

poslovanje…………………………………. 200.000,00 kuna

–        Jedriličarski klub „Zvir“ za troškove novogodišnje regate              200.000,00 kuna

–        Ronilački klub «Pelegrin» Hvar …….. 20.000,00 kuna

–        Udruga za mali nogomet Hvar………… 20.000,00 kuna

–        Jedriličarski klub “Reful” Hvar………… 8.000,00 kuna

–        Boćarski klub „Ružmarin“……………….. 7.000,00 kuna

–        Pikado klub „For“………………………….. 5.000,00 kuna

–        Sportski klub„Hvar Marathon“………. 20.000,00 kuna

–        Sportsko-ribolovni klub „Kurenat“

Hvar…………………………………………….. 5.000,00 kuna

–        Košarkaški klub Hvar……………………. 10.000,00 kuna

–        Ostale nespomenute sportske

udruge……………………………………….. 20.000,00 kune.

 

Sredstva planirana za ostale nespomenute sportske udruge  isplaćivati će se udrugama koje nisu poimenično navedene u prethodnom stavku, a temeljem njihovog Zahtjeva i po posebnom zaključku gradonačelnika.“

 

Članak 2.

 

Članak 3. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

 

Članak 3.

 

PROGRAMI ODRŽAVANJA, UNAPREĐENJA I IZGRADNJE SPORTSKIH TERENA

Aktivnost:  A1015 01- održavanje sportskih terena

Za programe održavanja, unapređenja i izgradnje sportskih terena i objekata na području Grada Hvara za 2014.godinu predviđen je iznos od 720.000,00 kuna, od čega se 20.000,00 kuna odnosi na materijal za tekuće i investicijsko održavanje, a iznos od 700.000,00 kuna odnosi se na uređenje i održavanje sportskih terena.“

 

 

 

 

Članak 3.

 

Članak 4. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

 

Članak 4.

 

Ukupna sredstva namijenjena sportu u Proračunu Grada Hvara za 2014.godinu u iznose 1.800.000,00 kuna.“

 

Članak 4.

Ova  Odluka stupa na snagu osmog dana  od dana objave u «Službenom glasniku Grada  Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD   HVAR

Gradsko  vijeće

 

KLASA: 620-01/13-01/11

URBROJ: 2128/01-02-14-04

Hvar, 13. kolovoza 2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 28. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine”, broj: 36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročiš.tekst, 82/04,110/04-uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/1, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) Gradsko vijeće Grada Hvara na 18. sjednici održanoj dana 13.08.2014. godine, donosi:

 

ODLUKU

o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014. godinu

za Grad Hvar

 

Članak 1.

 

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014. godinu za Grad Hvar („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 12/13 i 2/14) u točki II ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, mijenjaju se iznosi tako da sada glase:

 

Održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa:

 

Predviđena  sredstva:

–   za izvršenje  radova u iznosu od………. 2.117.000,00  kn

–   za nabavu opreme u iznosu od…………. 1.100.000,00  kn

ukupno : ………………………………………. 3.217.000,00  kn

Izvori  financiranja :

–   iz komunalne naknade……………………….. 670.000,00 kn

–   iz drugih izvora……………………………… 2.547.000,00  kn

 

 

 

 

 

-Održavanje javnih površina

 

Predviđena  sredstva:

–   za izvršenje  radova/usluga

u iznosu od……………………………………… 805.000,00  kn

–   za materijal  u iznosu od …………………… 150.000,00  kn

ukupno :………………………………………….. 955.000,00  kn

 

Izvori  financiranja :

–   iz komunalne naknade………………………. 550.000,00  kn

–   iz drugih izvora………………………………… 405.000,00  kn

 

-Održavanje nerazvrstanih cesta

 

Predviđena  sredstva:

–   za izvršenje  radova/usluga  u iznosu od……………………… 700.000,00  kn

–   za materijal  u iznosu od……………………. 100.000,00  kn

ukupno :………………………………………….. 800.000,00  kn

 

Izvori  financiranja :

–   iz komunalne naknade………………………. 380.000,00  kn

–   iz drugih izvora………………………………… 420.000,00  kn

 

-Održavanje groblja

 

Predviđena  sredstva:

–   održavanje groblja …………………………..  500.000,00  kn

ukupno :………………………………………….. 500.000,00  kn

 

Izvori  financiranja :

–   iz komunalne naknade……………………… 200.000,00  kn

–   iz drugih izvora……………………………….. 300.000,00  kn

 

Članak 2.

 

Točka III SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA mijenja se i glasi:

Sredstva potrebna za ostvarivanje  ovog  Programa temeljem procijenjenih troškova po pojedinim djelatnostima  iznose:

1… održavanje čistoće javnih površina i obalnog

….. pojasa……………………………………….. 3.217.000,00  kn

2… održavanje javnih površina……………… 955.000,00  kn

3… održavanje nerazvrstanih cesta………… 800.000,00  kn

4… održavanje javne rasvjete………………… 940.000,00  kn

5… održavanje groblja…………………………. 500.000,00  kn

Ukupno: ……………………………………….. 6.412.000,00 kn

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-01/13-01/143

URBROJ: 2128/01-02-14-06

Hvar, 13.08.2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj: 36/95, 109/95- Uredba, 21/96- Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- proč.tekst,82/04, 110/04- Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 18. sjednici održanoj dana 13.08.2014. godine, donosi:

 

ODLUKU

o izmjeni Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014. godinu

za Grad Hvar

 

Članak 1.

 

U Programu gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014.godinu za Grad Hvar (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 12/13 i 2/14)

 

točka II – IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA mijenja se i glasi:

Program izgradnje javnih površina je u Prilogu br. 1 ovog Programa.

Ukupno: 900.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2014. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz sredstava komunalnog doprinosa: ……  750.000,00 kn

– iz ostalih proračunskih prihoda…………….. 50.000,00 kn

– iz potpore Županije……………………………. 100.000,00 kn

ukupno: …………………………………………… 900.000,00 kn

 

točka III – IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA mijenja se i glasi:

Program izgradnje nerazvrstanih cesta je u Prilogu br. 2 ovog Programa.

Za izgradnju predviđeno je: ……………….  2.100.000,00 kn

Za otkup zemljišta predviđeno je: ………….  200.000,00 kn

Ukupno: ……………………………………….. 2.300.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2014. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz sredstava komunalnog doprinosa: ……  800.000,00 kn

– iz potpora Županije……………………………. 200.000,00 kn

– iz prihoda od nefinancijske imovine

.. (za otkup zemljišta)……………………………. 200.000,00 kn

– iz ostalih izvora:……………………………… 1.100.000,00 kn

ukupno:…………………………………………. 2.300.000,00 kn

 

točka IV – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE mijenja se i glasi:

Program izgradnje mreže javne rasvjete je u Prilogu br. 3 ovog Programa.

Ukupno: 620.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2014. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz sredstava komunalnog doprinosa: ……  450.000,00 kn

– iz ostalih proračunskih prihoda…………… 170.000,00 kn

ukupno: …………………………………………… 620.000,00 kn

 

točka V. – IZGRADNJA GROBLJA mijenja se i glasi:

Za izradu tehničke dokumentacije predviđeno je:

…………………………………………………………  100.000,00 kn

Za radove proširenja groblja:

…………………………………………………………  105.000,00 kn

Za otkup zemljišta predviđeno je:

………………………………………………………  1.800.000,00 kn

Ukupno: ……………………………………….. 2.005.000,00 kn

Rok je prosinac 2014. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz sufinanciranja građana …………………  1.150.000,00 kn

– iz ostalih proračunskih prihoda …………..  855.000,00 kn

ukupno: ………………………………………… 2.005.000,00 kn

 

točka VII – IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU OTPADNIH I OBORINSKIH VODA mijenja se i glasi:

Program izgradnje objekata i uređaja za odvodnju otpadnih i oborinskih voda je u Prilogu br. 4

Ukupno: 1.415.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2014. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz potpora Županije:……………………………. 200.000,00 kn

– iz vodnog doprinosa:……………………………. 15.000,00 kn

– iz drugih prihoda:……………………………. 1.200.000,00 kn

ukupno: ………………………………………… 1.415.000,00 kn

 

Članak 2.

 

Prilozi:

Prilog br. 1

JAVNE POVRŠINE-PROGRAM ZA 2014 GODINU,

Prilog br. 2

NERAZVRSTANE CESTE – PROGRAM ZA 2014. GODINU,

Prilog br. 3

JAVNA RASVJETA – PROGRAM ZA 2014.GODINU, te

Prilog br. 4

OBJEKTI I UREĐAJI ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH I OBORINSKIH VODA – PROGRAM ZA 2014. GODINU

mijenjaju se i izmijenjeni su sastavni dio ove Odluke.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka sa prilozima iz članka 2. ove Odluke stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-01/13-01/144

URBROJ: 2128/01-02-14-06

Hvar, 13.08.2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 25. stavak 1. podstavak 14. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik GradaHvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09,1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13 ), Gradsko vijeće Grada Hvarana 18. sjednici održanoj 13. kolovoza2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o usklađivanju djelatnosti trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o. sa Zakonom o vodama

 

Članak 1.

 

Prihvaća se prijedlog statusnih promjena trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o. iz Hvara u pravcu usklađivanja djelatnosti sa Zakonom o vodama („Narodne novine”, broj: 153/09, 63/11,130/11, 56/13 i 14/14), po modelu „ odvajanja s preuzimanjem”, na slijedeći način:

Društvu Komunalno Hvar d.o.o. ostaju djelatnosti koje su isključivo vezane za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, a na trgovačko društvo For d.o.o. iz Hvara, koje je osnovao Grad Hvar i koje je u cjelokupnom vlasništvu Grada Hvara, prenose se sve ostale djelatnosti, za koje je tvrtka Komunalno Hvar d.o.o. iz Hvara do sada bilo registrirano.

 

Članak 2.

 

Gradsko vijeće obvezuje Komunalno Hvar d.o.o. da izradi Plan podjele Društva, kao i prijedlog Odluke o izmjenama Društvenog ugovora Komunalno Hvar d.o.o. u svezi sa Planom podjele.

 

Članak 3.

 

Za sve daljnje postupke u svezi sa provedbom statusnih promjena društva Komunalno Hvar d.o.o. i For d.o.o., a u ime Grada Hvara ovlaštenje gradonačelnik Grada Hvara, Rino Budrović.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-01/14-01/113

URBROJ: 2128-01-02-14-02

Hvar, 13. kolovoza 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09,1/11,2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13 ), Gradsko vijeće Grada Hvara na 18. sjednici održanoj 13. kolovoza 2014. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

povodom peticije s otoka Sv. Klement (predio Palmižana-Vinogradišće) i pravovremene pripreme sljedeće turističke sezone

 

I.

 

                Traži se poduzimanje svih potrebnih mjera za sprječavanje održavanja manifestacije zvane Yacht Week, kao i sličnih događanja u takvom obliku, na području Grada Hvara (ne samo u centru grada), radi kršenja zakonskih i moralnih normi.

 

II.

 

Kako bi se mogle provoditi gradske odluke i zakonski propisi nalaže se Gradonačelniku, kao izvršnom tijelu i poslodavcu, da stavi u funkciju komunalno redarstvo, te ga osposobi i uspostavi operativnu povezanost s policijom, radi provođenja svih odluka i zaključaka Grada a posebno Odluke o remećenju javnog reda i mira i Odluke o zabrani ispijanja alkohola na javim površinama.

 

III.

 

Kako bi se za sljedeću turističku godinu (sezonu 2015.) na vrijeme obavile pripreme, treba hitno pristupiti promjeni ključnih gradskih odluka i to: Odluke o komunalnom redu, Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti, Odluke o javnom redu i miru i Odluke o korištenju i zakupu javnih površina, te Plana postavljanja privremenih objekata, kao i Odluke o sistematizaciji radnih mjesta, na način da se uvedu takve odredbe koje će omogućiti efikasno sankcioniranje dosadašnjih i budućih kršitelja zakona i gradskih odluka.

Gradsko vijeće zadužuje Gradonačelnika da, u suradnji s odgovarajućim radnim tijelima Vijeća, pripremi izmjene spomenutih odluka najkasnije do 30. studenog 2014. godine kako bi se one mogle usvojiti i početi primjenjivati od 1. siječnja 2015. godine.

Također se zadužuje Gradonačelnika da hitno organizira pripremne sastanke s predstavnicima hvarskih ugostitelja i obrtnika, s nadležnima u policiji, državnim inspektoratom, sanitarnim inspektorima i lučkom kapetanijom u svrhu izmjena gradskih odluka i pripreme turističke sezone.

 

V.

 

Održati tematsku sjednicu Gradskog vijeća o turizmu najkasnije do 15. studenog ove godine, a temeljem zaključaka s te sjednice Gradonačelnik, Turistička zajednica i Odbor za turizam moraju napraviti operativni plan priprema za turističku godinu 2015. koji će se dostaviti Vijeću na usvajanje do 15. prosinca ove godine.

 

VI.

 

Traži se od Gradonačelnika kao predsjednika Turističke zajednice da se hitno formira destinacijski menadžment koji će u okviru svojih djelatnosti obavljati zadaće strateškog i operativnog menadžmenta, kojim će se Hvar promovirati na svjetskom tržištu kao poželjna destinacija, koja predstavlja prostor za izražavanje naše kulture i identiteta, nacionalnog ponosa, poslovnih vještina i napose kao prostor za dugoročno održiv rast i razvoj, s naglaskom na odgovorni turizam te suživot raznih vidova turističke ponude.

 

VII.

 

Ovaj Zaključak u pisanom obliku i cjelovitog sadržaja poslat će se na znanje sljedećim poslovnim subjektima:

1. ACI Marina Opatija

2. The Yacht Week CEO William Wenkel

3. Međunarodna zabava d.o.o. (Carpe Diem).

 

VIII.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 210-01/14-01/08

URBROJ: 2128-01-02-14-03

Hvar, 13. kolovoza 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13 ), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 18. sjednici održanoj dana 13. kolovoza 2014. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Konačnog izvješća sa prijedlogom za gašenje Povjerenstva za pokretanje otočke

radio postaje

I.

                Prihvaća se Konačno izvješće Povjerenstva za pokretanje otočke radio postaje Gradskog vijeća Grada Hvara Klasa: 032-01/13-01/08 urbroj: 2128-01-02-14-19 od 06. kolovoza 2014. godine.

 

II.

 

Zaključak Gradskog vijeća Grada Hvara u svezi pokretanja lokalne-otočke radio postaje (Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 7/13 i 10/13 ) stavlja se van snage.

III.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

 

 

KLASA: 032-01/13-01/08

URBROJ: 2128-01-02-14-20

Hvar, 13. kolovoza 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. i 35. b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,125/08, 36/09,150/11,144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 25. i 37. stavak 1. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 7 11/13 ), Gradsko vijeće Grada Hvara na 18. sjednici održanoj 13. kolovoza 2014. godine, razmatralo je Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika Grada Hvara za period od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o neprihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Hvara

 

Ne prihvaća se Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika Grada Hvara za period od 01. siječnja do 30. prosinca 2014. godine Klasa: 020-01/14-01/08 Urbroj: 2128-01-01/1-14-03 od 22. srpnja 2014. godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 020-01/14-01/08

URBROJ: 2128-01-02-14-04

Hvar, 13. kolovoza 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), odredbe članka 5. Uredbe o postupku izdavanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN, br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i odredbe članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara” br. 05/09, 07/09, 08/09, 01/11 i 02/11-pročišćeni tekst 06/13 i 11/13) Gradonačelnik Grada Hvara dana 31. srpnja 2014.g., donosi

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2014.g.

 

Članak 1.

 

U Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2014.g. („Službeni glasnik Grada Hvara” br. 12/13 i 05/14) u glavi 2. PLAN REDOVNOG UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM točka IV. a) mijenja se i glasi:

„Na određenim mikrolokacijama izvršiti će se postava prijenosnih WC-a i to u ljetnom periodu. Na svakoj mikrolokaciji Fabrika, Šćikov bok, Ispred Atlasa, uvala Križa, Od moleta Franjevačkog samostana do koncesije ,,ZVIR-a”, uvala Križna luka, Žalo ispred hotela Galeb i Vela Majerovica biti će postavljene „bačve sa suncobranom” za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja brodica. Nabavku i postavu „bačve sa suncobranom” na navedenim mikrolokacijama, kojih može biti najviše dvije na svakoj mikrolokaciji, sufinancirati će korisnici koncesijskih odobrenja na toj mikrolokaciji. Na „bačvi sa suncobranom” može se nalaziti naziv „GRAD HVAR – RENT A BOAT” s nazivima iznajmljivača.

Uz „bačvu sa suncobranom” može se nalaziti jedna reklama do 0,5 m2 sa slikama područja Grada Hvara te slikama brodica za iznajmljivanje bez natpisa pojedinog iznajmljivača.”

 

Članak 2.

 

U glavi 6. IZDAVANJE KONCESIJSKOG ODOBRENJA I VISINA NAKNADE u točki XVI. Tablica 2. briše se.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD   HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 342-01/13-01/67

URBROJ: 2128-01-01/1-14-09

Hvar, 31. srpnja 2014.g.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi («NN», broj: 10/97,107/07 i 94/13 ), članka 53. stavak 3. Statuta Dječjeg vrtića «Vanđela Božitković» («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 12/13 ) i članka 34. Statuta Grada Hvara ( «Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09,1/11,2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13 ), Gradonačelnik Grada Hvara na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković” Hvar, donosi

 

RJEŠENJE

o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića «Vanđela Božitković» – Hvar

 

I.

 

SANJA ĆURIN, prof., iz Hvara, imenuje se ravnateljicom Dječjeg vrtića «Vanđela Božitković» Hvar, sa danom 13. kolovoza 2014. godine, na mandat od četiri godine.

 

II.

 

Izmijenjeni Ugovor o radu s imenovanom potpisat će predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković” Hvar.

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD   HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 601-01/14-01/10

URBROJ: 2128-01-01/1-14-02

Hvar, 30. srpnja 2014. godine

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN, broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 125/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13 ), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

RJEŠENJE

o razrješenju predstavnika Grada Hvara u Nadzornom odboru trgovačkog društva Fontik d.o.o.

 

I.

 

Razrješava se dužnosti predstavnik Grada Hvara imenovan u Nadzorni odbor trgovačkog društva Fontik d.o.o. i to:

1.   Jurica Petrić, temeljem podnesene ostavke dana 09. lipnja 2014. godine.

 

II.

 

Ovo Rješenje objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD   HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 021-05/14-01/15

URBROJ: 2128-01-01/1-14-04

Hvar, 31. srpnja 2014.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN, broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 125/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13 ), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

RJEŠENJE

o razrješenju predstavnika Grada Hvara u Nadzornom odboru trgovačkog društva Nautički centar Hvar d.o.o.

 

 

I.

 

Razrješuju se dužnosti predstavnici Grada Hvara imenovani u Nadzorni odbor trgovačkog društva Nautički centar Hvar d.o.o. i to:

 1. Karla Karković,
 2. Mate Bracanović, temeljem podnesene ostavke dana 09. lipnja 2014. godine.

 

II.

 

Ovo Rješenje objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD   HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 021-05/14-01/15

URBROJ: 2128-01-01/1-14-03

Hvar, 31. srpnja 2014.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 


 

SADRŽAJ

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA

 

 1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Hvara za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016.godinu…………………………. 165
 2. Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2014. godinu……………………………… 185
 3. Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u športu Grada Hvara za 2014. godinu……………………………… 186
 4. Odluka o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014. godinu za Grad Hvar……………………………………………………………………………………………………………………… 187
 5. Odluka o izmjeni Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014. godinu za Grad Hvar……………………………………………………………………………………………………………………… 188
 6. Odluka o usklađivanju djelatnosti trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o. sa Zakonom o vodama……………….. 193
 7. Zaključak povodom peticije s otoka Sv. Klement (predio Palmižana- Vinogradišće) i pravovremene pripreme slijedeće turističke sezone…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 193
 8. Zaključak o prihvaćanju Konačnog izvješća sa prijedlogom za gašenje Povjerenstva za pokretanje otočke radio postaje 194
 9. Zaključak o neprihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Hvara za period od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 194

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA

 

 1. Izmjene i dopune Plana prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2014. godinu…………. 195
 2. Odluka o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2014. godinu………. 219
 3. Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković”-Hvar………………………………………………… 219
 4. Rješenje o razrješenju predstavnika Grada Hvara u Nadzornom odboru trgovačkog društva Fontik d.o.o…………… 219
 5. Rješenje o razrješenju predstavnika Grada Hvara u Nadzornom odboru trgovačkog društva Nautički centar Hvar d.o.o. 220

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSA

Službeni glasnik – br. 05 / 2014

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XXI.  BROJ 5.                                        Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –

Hvar, 10. srpnja 2014. godine                                  plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

 

                Na temelju odredbe članka 5. stavka 1. i 4., članka 86. stavka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama («NN», broj: 67/08, 48/10-Odluka Ustavnog suda RH i 74/11) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) Gradsko vijeće Grada Hvara na 17. sjednici održanoj dana 09. srpnja 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o poslovima premještanja i blokadi nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, visini troškova premještanja i čuvanja vozila, blokade i deblokade vozila te povjeravanju poslova

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom, u daljnjem tekstu Odluka, Grad Hvar uređuje obavljanje poslova što su vezani uz premještanje i blokadu nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, određivanje visine troškova premještanja i čuvanja vozila, blokadu i deblokadu vozila te povjeravanje tih poslova na području Grada Hvara.

 

II. POVJERAVANJE OBAVLJANJA POSLOVA

 

Članak 2.

 

Grad Hvar je osnovao trgovačko društvo Fontik d.o.o., OIB: 17236693942 sa sjedištem u Hvaru, kao pravnu osobu za obavljanje poslova premještanja, čuvanja, blokiranja i deblokiranja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila.

 

Članak 3.

 

Grad Hvar ovom Odlukom povjerava tvrtki Fontik d.o.o., obavljanje poslova premještanja, čuvanja, blokiranja i deblokiranja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na području grada Hvara.

 

Članak 4.

 

Međusobne pravne, financijske i ostale odnose koji proizlaze iz povjeravanja obavljanja poslova temeljem odredbe članka 3. ove Odluke, a osobito one koje se tiču početka i prestanka obavljanja ovih poslova, uvjeta za njihovo obavljanje kao i pitanja naknade za obavljanje tih poslova, ugovorom će kao ovršnom ispravom regulirati Grad Hvar, s jedne strane i Fontik d.o.o., s druge strane, te će ga potvrditi (solemnizirati) kod javnog bilježnika.

 

Članak 5.

 

Fontik d.o.o. može obavljanje povjerenih poslova iz članka 3. ove Odluke prenijeti na drugu pravnu ili fizičku osobu.

 

III.   OBAVLJANJE POSLOVA, VISINE TROŠKOVA I PLAĆANJE

 

a/ Premještanje vozila

 

Članak 6.

 

Vozilo koje nije propisno zaustavljeno ili parkirano, upotrebom specijalnog vozila „pauk”, premjestiti će se na parkiralište za premještena vozila temeljem naredbe policijskog službenika ili prometnog komunalnog redara.

 

Članak 7.

 

Prije premještanja položaj nepropisno parkiranog ili zaustavljenog vozila utvrđuje se fotografijom, skicom ili video zapisom.

Prije podizanja i premještanja nepropisnog zaustavljenog ili parkiranog vozila, djelatnici koji obavljaju premještanje vozila dužni su vozilo pregledati i utvrditi možebitna ranija oštećenja. Ukoliko oštećenja na vozilu postoje, opisati će se, fotografirati, te naznačiti u naredbi za premještanje vozila.

 

Članak 8.

 

Fontik d.o.o. mora osigurati svakog dana cjelodnevno dežurstvo na parkiralištu za premještena vozila kako bi vlasnicima odnosno korisnicima premještenih vozila bilo omogućeno da mogu nakon plaćanja svih dužnih troškova svakog dana u vremenu od 00,00 do 24,00 sata preuzeti premješteno vozilo.

Članak 9.

 

Fontik d.o.o. prilikom preuzimanja premještenog vozila od strane vlasnika ili korisnika sastavlja zapisnik o preuzimanju vozila.

U Zapisnik o preuzimanju vozila unosi se broj naredbe o premještanju vozila, specifikacija troškova premještanja ili troškova započete radnje premještanja, troškovi čuvanja ukoliko su nastali, te konstataciju da se vozilo predaje neoštećeno, odnosno ako su na vozilu prilikom premještanja nastala oštećenja popis nastalih oštećenja i ranije nastala oštećenja.

 

Članak 10.

 

Troškove premještanja i čuvanja vozila snosi vlasnik odnosno korisnik premještenog vozila. Vlasnik odnosno korisnik premještenog vozila dužan je podmiriti troškove premještanja i čuvanja vozila Fontik d.o.o.

Ukoliko je vlasnik odnosno korisnik premještenog vozila državljanin Republike Hrvatske, a troškove premještanja i čuvanja nije u mogućnosti podmiriti odmah, te troškove može platiti u roku od 8 dana od dana preuzimanja vozila. U tom slučaju vlasniku odnosno korisniku vozila isto će biti vraćeno odmah, uz izdavanje uplatnice s navedenim rokom plaćanja.

Radi osiguranja plaćanja troškova premještanja i čuvanja vozila od vlasnika premještenog vozila koji nije državljanin Republike Hrvatske, Fontik d.o.o. može zatražiti jamčevinu, a ako vlasnik neće ili ne može položiti jamčevinu, Fontik d.o.o. može zadržati vozilo.

 

Članak 11.

 

Vlasniku odnosno korisniku premještenog vozila ono mora biti vraćeno odmah po dostavi dokaza o podmirenju troškova premještanja, odnosno premještanja i čuvanja.

 

Članak 12.

 

Trošak nastao premještanjem vozila na parkiralište za premještena vozila iznosi 400,00 kuna.

Vlasnik odnosno korisnik vozila koji se zatekne na mjestu nepropisno zaustavljenog odnosno parkiranog vozila u vrijeme kada je započeta radnja premještanja vozila, a premještanje nije završeno, za troškove dolaska specijalnog vozila „pauk” plaća 50% naknade iz stavka 1. ovog članka, odnosno 200,00 kuna.

 

Članak 13.

 

Ukoliko vlasnik odnosno korisnik premještenog vozila isto ne preuzme sa parkirališta za premještena vozila do kraja onog dana kada je vozilo premješteno na to parkiralište, snositi će troškove čuvanja za svaki idući započeti dan u iznosu od 100,00 kuna.

 

b/ Blokada i deblokada vozila

 

Članak 14.

 

Autobus, teretni automobil, priključno vozilo i radni stroj koji su parkirani na mjestu koje nije namijenjeno parkiranju tih vrsta vozila, Fontik d.o.o. blokirati će napravom za blokiranje kotača (lisicama), a po naredbi komunalnog redara Grada Hvara.

 

 

 

Članak 15.

 

Troškove blokade i deblokade vozila iz članka 14. ove odluke snosi vlasnik odnosno korisnik vozila.

Troškovi blokade i deblokade iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se u ukupnom iznosu od 400,00 kuna.

Vlasnik odnosno korisnik vozila iz članka 14. ove Odluke, ukoliko se zatekne na mjestu blokade vozila u trenutku kada je blokada već započeta, a nije završena, može tražiti da se započeta blokada vozila prekine, u tom je slučaju isti dužan nadoknaditi trošak započete blokade vozila u iznosu od 200,00 kuna.

Vlasnik odnosno korisnik vozila dužan je troškove blokade i deblokade platiti odmah i to prije deblokade vozila.

Ukoliko vlasnik odnosno korisnik blokiranog vozila državljanin Republike Hrvatske, a troškove blokade i deblokade nije u mogućnosti platiti odmah, iste može platiti u roku od 8 dana od dana postavljene blokade odnosno izvršene deblokade.

 

Članak 16.

 

Blokirano vozilo mora se deblokirati odmah nakon dostavljanja dokaza o podmirenju troškova nastalih blokadom vozila.

Nakon deblokade vozila, vlasnik odnosno korisnik vozila dužan je odmah ukloniti vozilo sa mjesta na kojem je bilo nepropisno parkirano odnosno blokirano.

Ukoliko vlasnik odnosno korisnik blokiranog vozila do kraja onog dana kada je vozilo blokirano uz predočenje potvrde o plaćenim troškovima blokade vozila ne zatraži deblokadu vozila i ne ukloni vozilo s mjesta na kojem je bilo nepropisno parkirano, snosit će troškove blokade i deblokade za svaki slijedeći započeti dan u iznosu od 100,00 kuna.

 

Članak 17.

 

Naplaćeni troškovi premještanja i čuvanja vozila odnosno blokade i deblokade autobusa, teretnog automobila, priključnog vozila ili radnog stroja prihodi su tvrtke Fontik d.o.o.

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 18.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju izmještanja vozila s javnih površina na području Grada Hvara komunalnom djelatnošću („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 1/06).

 

Članak 19.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-01/14-01/122

URBROJ: 2128-01-02-14-02

Hvar, 09. srpnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora («Narodne novine», broj: 125/11), članka 3. stavak 3. i 4. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 17. sjednici održanoj 09. srpnja 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o ponudi za sklapanje novog ugovora o zakupu poslovnog prostora na lokaciji Dolac u Hvaru

 

Članak 1.

 

Grad Hvar kao zakupodavac nudi dosadašnjem zakupniku KONZUM trgovina na veliko i malo d.d., Zagreb, M. Čavića 1a, sklapanje novog ugovora o zakupu poslovnog prostora koji se nalazi u prizemlju poslovnog objekta označenog kao čest. zgr. 587/1 površine 209 m2, 587/2 površine 154 m2, 587/3 površine 314 m2 i čest. zem. 386/1 površine 308 m2 upisane u zk.ul. 894 k.o. Hvar, (Grad Hvar je uknjižen kao suvlasnik za 27/30 dijela, a HVAR d.d. Hvar, V. Stošića 5 za 3/30 dijela) u Hvaru, na lokaciji Dolac, ukupne površine 985 m2, u vlasništvu Grada Hvara 886,50 m2.

 

Članak 2.

 

Prihvaća se ponuda KONZUM trgovina na veliko i malo d.d., Zagreb, M.Čavića 1 a od 12. lipnja 2014. godine, za sklapanje novog ugovora o zakupu poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke na određeno vrijeme od dvije (2) godine i to od 10. rujna 2014. do 09. rujna 2016. godine, za obavljanje registrirane djelatnosti- trgovine, uz uvjet redovitog izvršavanja obveza iz ugovora o zakupu i podmirenja dospjelih obveza prema jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave i državnom proračunu, osim ako je posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička i pravna osoba pridržava rokova plaćanja, uz dostavu osiguranja plaćanja-zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika na iznos zakupnine i troškova, ovjerenu od javnog bilježnika.

 

Članak 3.

 

Zakupnina za poslovni prostor u vlasništvu Grada Hvara iz članka 1. ove Odluke iznosi 886,50 m2 x 150,00 kuna = 132.975,00 kuna mjesečno plus PDV.

 

Članak 4.

 

Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, za prihvat ponude i podmirenje dospjelih obveza prema jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave i državnom proračunu, te dostavu potvrde Porezne uprave o podmirenim obvezama i potvrde Grada Hvara i tvrtki u vlasništvu Grada o podmirenim obvezama, te dostavi zadužnicu na iznos zakupnine i troškova ovjerenu od javnog bilježnika.

Nakon ispunjenja obveza iz prethodnog stavka sklopiti će se ugovor o zakupu poslovnog prostora sa sadašnjim zakupnikom.

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-03/14-01/09

URBROJ: 2128-01-02-14-02

Hvar, 09. srpnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11), članka 3. stavak 3. i 4. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 17. sjednici održanoj 09. srpnja 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovne prostore

broj: 1., 2. i 3. u Fontiku

 

Članak 1.

 

Grad Hvar kao zakupodavac nudi dosadašnjim zakupnicima sklapanje novog ugovora o zakupu za poslovne prostore broj: 1., 2. i 3. u Fontiku, označena kao čest. zgr. 203 k.o. Hvar, na Trgu sv. Stjepana i to:

1./  PTO «PUPO», vlasnik Bert Barišić iz Hvara, poslovni prostor broj: 1, površine 53,76 m2 x 400 kuna = 21.504,00 kuna mjesečno plus PDV – visina zakupnine,

2./  Tisak trgovačko d.d. iz Zagreba, Slavonska avenija 11 a, poslovni prostor broj: 2, površine 27,44 m2 x 400 kuna =10.976,00 kuna mjesečno plus PDV-visina zakupnine,

3./  Burak d.o.o. iz Hvara, poslovni prostor broj: 3, površine 29,28 m2 x 400 kuna = 11.712,00 kuna mjesečno plus PDV- visina zakupnine, na određeno vrijeme i to od 01. listopada 2014. godine do 30. rujna 2015. godine, uz podmirenje dospjelih obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička i pravna osoba pridržava rokova plaćanja, uz dostavu sredstva osiguranja plaćanja – zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika na iznos zakupnine i troškova, ovjerenu od javnog bilježnika, uz uvjet da zakupnik u poslovnom prostoru ne prodaje alkoholna pića, pivo i vino.

 

 

Članak 2.

 

Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, za prihvat ponude i podmirenje dospjelih obveza, te dostavu potvrde Porezne uprave o podmirenim obvezama, potvrde Grada Hvara i tvrtki u vlasništvu grada o podmirenim obvezama, zadužnice iz članka 1. ove Odluke Gradu Hvaru, a radi sklapanja ugovora o zakupu, u protivnom se neće sklopiti ugovor sa dosadašnjim zakupnikom, već se pokrenuti postupak dodjele poslovnog prostora putem javnog natječaja.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-01/14-01/12

URBROJ: 2128-01-02-14-02

Hvar, 09. srpnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11), članka 3. stavak 3. i 4. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09 , 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 17. sjednici održanoj 09. srpnja 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostor u zgradi ex Bonaparte čest. zgr. 28 k.o. Hvar

 

Članak 1.

 

Grad Hvar kao zakupodavac nudi dosadašnjem zakupniku Tisak trgovačko d.d. iz Zagreba, Slavonska avenija 11a, sklapanje novog ugovora o zakupu za poslovni prostor u prizemlju zgrade ex Bonaparte, označene kao čest. zgr. 28 k.o. Hvar, predio Šćikovi bok, što u naravi predstavlja jednu poslovnu prostoriju površine 14 m2, na određeno vrijeme i to od 01. listopada 2014. godine do donošenja pravomoćnog rješenja temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine („NN”, broj: 92/96….) ali ne duže od jedne godine, tj. do 30. rujna 2015. godine, visina zakupnine 5.700,00 kuna plus PDV mjesečno, uz podmirenje dospjelih obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička i pravna osoba pridržava rokova plaćanja, uz dostavu sredstva osiguranja plaćanja- zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika na iznos zakupnine i troškova, ovjerenu od javnog bilježnika, uz uvjet da zakupnik u poslovnom prostoru ne prodaje alkoholna pića, pivo i vino.

 

Članak 2.

 

Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, za prihvat ponude i podmirenje dospjelih obveza, te dostavu potvrde Porezne uprave o podmirenim obvezama, potvrde Grada Hvara i tvrtki u vlasništvu Grada o podmirenim obvezama, zadužnice iz članka 1. ove Odluke Gradu Hvaru, a radi sklapanja ugovora o zakupu, u protivnom se neće sklopiti ugovor sa dosadašnjim zakupnikom, već se pokrenuti postupak dodjele poslovnog prostora putem javnog natječaja.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-03/14-01/11

URBROJ: 2128-01-02-14-02

Hvar, 09. srpnja 2014.

 

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („NN”, broj: 125/11) i članka 3. stavak 3. i 4. u svezi sa člankom 9. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara, dana 09. srpnja 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o ponudi za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora u Palači Vukašinović

 

Članak 1.

 

Grad Hvar kao zakupodavac nudi sadašnjem korisniku Gradskoj organizaciji Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske Hvar iz Hvara, sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora koji se nalazi na drugom katu Palače Vukašinović, nekretnina označena kao čest. zgr. 311 k.o. Hvar, što u naravi predstavlja jednu poslovnu prostoriju površine 24,28 m2.

 

 

 

 

Članak 2.

 

Namjena poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke je obavljanje registrirane djelatnosti političke stranke SDP-a.

 

Članak 3.

 

Zakupnina za poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke iznosi 10,00 kuna po m2 mjesečno plus porez na dodanu vrijednost (PDV).

 

Članak 4.

 

Poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke daje se u zakup na određeno vrijeme sadašnjem korisniku i to od sklapanja ugovora o zakupu do 31. prosinca 2016. godine.

Ukoliko započnu radovi na obnovi i sanaciji Palače Vukašinović, te se ukaže potreba za iseljenjem Gradske organizacije SDP-a Hvar prije 31. prosinca 2016. godine, zakupnik je dužan osloboditi prostor od osoba i stvari, po prethodno dostavljenom pismenom zahtjevu za iseljenje od strane Grada Hvara.

 

Članak 5.

 

Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluku, za prihvat ponude i podmirenje dospjelih obveza prema jedinici lokalne (područne) regionalne samouprave i državnom proračunu, te dostavu potvrde Porezne uprave o podmirenim obvezama i potvrde Grada Hvara i tvrtki u vlasništvu Grada o podmirenim obvezama, zadužnicu na iznos zakupnine i troškova ovjerenu od javnog bilježnika.

Nakon ispunjenja obveza iz prethodnog stavka sklopiti će se ugovor o zakupu poslovnog prostora.

 

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-01/14-01/13

URBROJ: 2128-01-02-14-03

Hvar, 09. srpnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („NN”, broj: 125/11) i članka 3.stavak 3. i 4. u svezi sa člankom 9. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09,1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara, dana 09. srpnja 2014. godine, donosi

ODLUKU

o ponudi za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora u Palači Vukašinović

 

Članak 1.

 

Grad Hvar kao zakupodavac nudi sadašnjem korisniku Gradskoj organizaciji Hrvatske demokratske zajednice Hvar iz Hvara, sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora koji se nalazi na drugom katu Palače Vukašinović, nekretnina označena kao čest. zgr. 311 k.o. Hvar, što u naravi predstavlja jednu poslovnu prostoriju površine 27,90 m2.

 

Članak 2.

 

Namjena poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke je obavljanje registrirane djelatnosti političke stranke HDZ-a.

 

Članak 3.

 

Zakupnina za poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke iznosi 10,00 kuna po m2 mjesečno plus porez na dodanu vrijednost (PDV).

 

Članak 4.

 

Poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke daje se u zakup na određeno vrijeme sadašnjem korisniku i to od sklapanja ugovora o zakupu do 31. prosinca 2016. godine.

Ukoliko započnu radovi na obnovi i sanaciji Palače Vukašinović, te se ukaže potreba za iseljenjem Gradske organizacije HDZ-a Hvar prije 31. prosinca 2016. godine, zakupnik je dužan osloboditi prostor od osoba i stvari, po prethodno dostavljenom pismenom zahtjevu za iseljenje od strane Grada Hvara

 

Članak 5.

 

Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluku, za prihvat ponude i podmirenje dospjelih obveza prema jedinici lokalne (područne) regionalne samouprave i državnom proračunu, te dostavu potvrde Porezne uprave o podmirenim obvezama i potvrde Grada Hvara i tvrtki u vlasništvu Grada o podmirenim obvezama, zadužnicu na iznos zakupnine i troškova ovjerenu od javnog bilježnika.

Nakon ispunjenja obveza iz prethodnog stavka sklopiti će se ugovor o zakupu poslovnog prostora.

 

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-01/14-01/13

URBROJ: 2128-01-02-14-02

Hvar, 09. srpnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju članka 30. st. 1. Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine” broj: 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01-ispr., 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 – Odluka USRH, 73/08 i 25/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara” broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) Gradsko vijeće Grada Hvara na 17. sjednici održanoj 09. srpnja 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Hvara

 

Članak 1.

 

U Odluci o gradskim porezima Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara” broj: 2/14) u glavi IV KAZNENE ODREDBE članak 22. mijenja se i glasi:

„Za kršenje odredaba ove Odluke primjenjuju se kaznene odredbe određene Zakonom o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave”.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara.”

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 410-01/14-01/01

URBROJ: 2128/01-02-14-03

Hvar, 09. srpnja 2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14), Odluke o visini zakupnina za korištenje javnim površinama (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 1/12 i 2/14), članka 31. st.2. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 17. sjednici održanoj 09. srpnja 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o prijenosu prava iz ugovora o zakupu javne površine

 

Članak 1.

 

Zahtjevu Ljilje Miličić i Ante Miličić, vlasnik uslužnog obrta SHIRE iz Hvara, za prijenos prava i obveza iz Ugovora o zakupu javne površine na lokaciji KUPALIŠTE, pod rednim brojem 1, KLASA: 363-02/12-01/127, URBROJ: 2128/01-01/1-12-03 od 21. svibnja 2012.godine, te iz Ugovora o zakupu javne površine na lokaciji KUPALIŠTE, pod rednim brojem 2, KLASA: 363-02/12-01/126, URBROJ: 2128/01-01/1-12-03 od 21. svibnja 2012. godine na novog zakupoprimca i to Ante Miličić, Put Podstina 14, Hvar, vlasnik uslužnog obrta SHIRE ,se udovoljava.

 

Članak 2.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara na potpisivanje Ugovora o zakupu javne površine sa Antom Miličić, pod istim uvjetima, na rok do 31. prosinca 2014. godine. Zakupnina za 2014. godinu, je uplaćena.

 

Obrazloženje

 

Ljilja Miličić i Ante Miličić,vlasnik uslužnog obrta SHIRE postavili su zahtjev Gradu Hvaru za prijenos prava i obveza iz Ugovora o zakupu javne površine.

Ljilja Miličić, kao tadašnja vlasnica uslužnog obrta SHIRE, je sklopila dva ugovora o zakupu javne površine na lokaciji Kupalište pod rednim brojevima 1 i 2, i to Ugovor KLASA: 363-02/12-01/127, URBROJ: 2128/01-01/1-12-03 od 21. svibnja 2012. godine te, KLASA: 363-02/12-01/126, URBROJ: 2128/01-01/1-12-03 od 21. svibnja 2012. godine. Temeljem Ugovora o ortakluku između Ljije Miličić i Ante Miličić, Ante Miličić je dana 11. ožujka 2014. godine pristupio kao ortak, dok je Ljilja Miličić 06. svibnja 2014.godine istupila iz zajedničkog obrta te je Ante Miličić jedini vlasnik obrta SHIRE.

Člankom 31. st. 2. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14), propisano je:

„Gradsko vijeće Grada Hvara, može prenijeti prava iz ugovora o zakupu novim ugovorom o zakupu, na zahtjev fizičke ili pravne osobe, pod istim uvjetima pod kojima je lokaciju koristio dosadašnji zakupnik. U slučajevima prijenosa prava iz ugovora, dosadašnji zakupnik ili zakupnik koji treba sklopiti novi ugovor o zakupu, dužan je podmiriti sve obveze nastale s osnova korištenja lokacije prethodnog zakupnika.“

Obzirom da je temeljem Potvrde Grada Hvara, uvidom u stanje dugovanja Porezne uprave Ispostave Hvar te u stanje dugovanja Komunalno Hvar d.o.o., utvrđeno da Ante Miličić i Ljilja Miličić nemaju dospjelih dugovanja, to je odlučeno kao u člancima 1. i 2. Ove Odluke.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 363-02/14-01/176

Urbroj: 2128/01-03-14-03

Hvar, 09.srpnja 2014.godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14), Odluke o visini zakupnina za korištenje javnim površinama (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 1/12 i 2/14), članaka 14. i 16. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 17. sjednici održanoj 09. srpnja 2014. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

 

Članak 1.

 

Grad Hvar provesti će javni natječaj za davanje u zakup slobodnih javnih površina na rok od zaključenja ugovora do 31. prosinca 2014. godine i to na lokacijama:

 

1. ISTOČNA STRANA MALOG ĐARDINA

SMJEŠTAJ: uz istočnu stranu Malog đardina (do stepenica)

SADRŽAJ I KAPACITET: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira         1 mjesto (pozicija B-16)

Početna cijena zakupnine za:

– prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira

…………………………………………….. 20.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 20.000,00 kn/godišnje)

 

2. ARSENAL

SMJEŠTAJ: ispred Arsenala

SADRŽAJ I KAPACITET: izrada i prodaja portreta

………………………………………………… 1 mjesto (pozicija 1)

Početna cijena zakupnine za:

– izradu i prodaju portreta…………. 500,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 8.000,00 kn/godišnje)

 

3. UVALA KRIŽA

SMJEŠTAJ: na javnoj površini ispred depadansa hotela “Dalmacija” te ispred zida maslinika Franjevačkog samostana

SADRŽAJ I KAPACITET: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje), sladoleda, pult za prodaju palačinki

…………………………………………………. 1 mjesto (pozicija 3)

Početna cijene zakupnine za:

– prodaju razglednica, slika, bižuterije, suvenira i potrepština za plažu      2.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 15.000,00 kn/godišnje)

-prodaju poljoprivrednih proizvoda

………………………………………………… 500,00 kn/godišnje,

{Porez na korištenje javne površine je 6.000,00 kn/godišnje)

-prodaju sladoleda…………………. 1.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 6.000,00 kn/godišnje)

-pravljenje i prodaju palačinki.. 1.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 6.000,00 kn/godišnje)

 

Temeljem ovog Zaključka, Gradonačelnik Grada Hvara raspisati će natječaj koji će se provesti putem pisanih ponuda u zatvorenim kuvertama. Povjerenstvo za javne površine otvara ponude i odabire najpovoljnijeg ponuđača.

 

Članak 2.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-02/14-01/198

URBROJ: 2128/01-02-14-2

Hvar, 09. srpnja 2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 356. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («NN», broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 13/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09 , 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 17. sjednici održanoj 09. srpnja 2014. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti za stjecanje prava

vlasništva nekretnine

 

Daje se suglasnost kupcu Ketil Moen, iz Norveške, Sorenskriverveien 6C, 2005 Raellingen, zastupan po punomoćniku Franetović Zvonimiru, odvjetniku iz Stari Grada, za stjecanje prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj, označenoj kao čest. zem. 1397/1 površine 294 m2 zk. ul. 985 k.o. Brusje za 1/2 dijela.

 

Obrazloženje:

 

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, Uprava za građansko, trgovačko i upravno pravo dostavilo je podnesak sa dokumentacijom Gradskom vijeću Grada Hvara, pod brojem Klasa: UP/I-940-01/14-01/1 urbroj: 514-04-02-14-04 od 21. svibnja 2014. godine, zaprimljeno u pisarnici Grada Hvara 20. lipnja 2014., u svezi davanja očitovanja – suglasnosti za stjecanje prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj, obzirom da je kupac strani državljanin.

Stjecanje prava vlasništva na predmetnoj nekretnini od strane norveškog državljana ne protivi se interesima jedinice lokalne samouprave Grada Hvara, imenovani je već vlasnik 1/4 dijela navedene nekretnine, stoga je riješeno kao u dispozitivu ovog Zaključka.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/14-01/50

URBROJ: 2128-01-02-14-02

Hvar, 09. srpnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 17. sjednici održanoj 09. srpnja 2014. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Elaborata uspostava sustava upravljanja bukom okoliša Grada Hvara

 

I.

 

Prihvaća se Elaborat uspostava sustava upravljanja bukom okoliša Grada Hvara (oznaka elaborata: 201 l-KB-078-1) izrađen od tvrtke DARH 2 d.o.o. iz Samobora, Ljubičin prolaz 3.

 

II.

 

Za narednu godinu osigurati sredstva u Proračunu Grada Hvara za nabavu sustava za mjerenje razine buke na području Grada Hvara.

 

III.

 

U ugovorima o zakupu javnih površina za 2015. godinu i dalje unijeti posebnu odredbu o dozvoljenoj razini buke.

 

IV.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-01/13-01/111

URBROJ: 2128-01-02-14-03

Hvar, 09. srpnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09,1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 17. sjednici održanoj dana 09. srpnja 2014. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

 

 1. Tražimo da se već od petka 11. srpnja 2014. godine vrati katamaranska linija koja je bila
  unaprijed oglašena za ovu sezonu i kao takva je uspješno zaživjela. Nije nam bitan brodar
  nego linija.
 2. Osim što nam ta linija nedostaje, velik problem su karte već kupljene unaprijed preko interneta. S obzirom na velik broj putnika prema Hvaru i iz Hvara, ne možemo ostati na trenutnom broju linija (npr. iz Hvara za Split od 06,00 do 13,45 sati imamo na raspolaganju samo 180 mjesta, „Krilo“ nam dodaje još 200-250 mjesta).
 3. Brodar koji održava liniju, bilo trajektnu, bilo katamaransku, mora poštovati stavke Ugovora: sigurnost, brzinu i komfor.
 4. Za zimski period, kada katamaran zbog vremenskih uvjeta ne može pristati u Hvaru, a na istoj liniji postoji trajekt iz Korčule prema Splitu, tražimo da se uvede obveza da trajekt u tim slučajevima mora prihvatiti putnike iz Hvara prema Splitu.
 5. Ubuduće, tražimo da se Agencija za obalni linijski pomorski promet redovito konzultira sa lokalnom zajednicom kada radi planove za linije i povezivanje Hvara s kopnom. Pri tome mislimo na Gradonačelnika Grada Hvara, Gradsko vijeće, Turističku zajednicu Grada Hvara i Odbor za razvoj i unapređenje turizma.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 342-01/14-01/29

Urbroj: 2128-01-01/1-14-04

Hvar, 09. srpnja 2014.g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09,1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvarana 16. izvanrednoj sjednici održanoj dana 26. lipnja 2014. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

u svezi inicijative Udruženja obrtnika otoka Hvara

 

Podržava se inicijativa Udruženja obrtnika otoka Hvara broj: 20-14 od 23. lipnja 2014. godine, u dijelu ovlasti Grada Hvara kao jedinice lokalne samouprave, s rokom izvršenja odmah.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/14-01/17

URBROJ: 2128-01-02-14-02

Hvar, 26. lipnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 29. stavak 2. točka 1. Statuta Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković” (Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 12/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 17. sjednici održanoj dana 09. srpnja 2014. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o imenovanju četiri člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića «Vanđela Božitković» – Hvar

 

I.

 

U Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Vanđela Božitković» imenuju se:

 1. Fabijan Vučetić, član
 2. Ivana Višković, član
 3. Margita Jurić, član
 4. Đurđa Bracanović, član.

 

II.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 601-01/14-01/08

URBROJ: 2128-01-02-14-02

Hvar, 09. srpnja 2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Odluci o izmjeni Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja novog groblja „Kruvenica”, koja je objavljena u „Službenom glasniku Grada Hvara, broj: 4/14 od 10. lipnja 2014., te se daje

 

ISPRAVAK

Odluke o izmjeni Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja novog groblja „Kruvenica”

 

Članak 2. umjesto: „Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 (osam) dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara” treba glasiti: “Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 350-01/10-01/118

URBROJ: 2128-01-02-14-13

Hvar, 07. srpnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN” broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o visini naknade za rad preko student ili učeničkog servisa

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuje se iznos naknade koju Grad Hvar isplaćuje učenicima i studentima za rad preko učeničkog ili student servisa.

 

Članak 2.

 

Naknada za rad iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se u neto iznosu kako slijedi:

 1. Za rad na naplati ulaza u gradsku tvrđavu „Španjolu” 31,00 kuna po satu,
 2. Za rad na naplati ulaza u zgradu „Arsenal”

………………………………………………….. 25,00 kuna po satu,

 1. Za ostale poslove…………………… 28,00 kuna po satu.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 334-01/14-01/10

URBROJ: 2128/01-01/1-14-02

Hvar, 15. svibnja 2014.god.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), odredbe članka 5. Uredbe o postupku izdavanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN, br. 36/04, 63/08 i 133/13) i odredbe članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara” br. 05/09, 07/09, 08/09, 01/11 i 02/11-pročišćeni tekst 06/13 i 11/13) Gradonačelnik Grada Hvara dana 06. lipnja 2014.g., donosi

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2014.g.

 

Članak 1.

 

U Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2014.g. („Službeni glasnik Grada Hvara” br. 12/13) u glavi 2. PLAN REDOVNOG UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM u točki 4. a) dopunjuje se:

„Na mikrolokacijama Fabrika, Šćikov bok, Ispred Atlasa, uvala Križa, Od moleta Franjevačkog samostana do koncesije ,,ZVIR-a”, uvala Križna luka, Žalo ispred hotela Galeb i Vela Majerovica biti će postavljenje „bačve sa suncobranom” za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja brodica. Nabavku i postavu „bačvi sa suncobranom” navedenim mikrolokacijama sufinancirati će korisnici koncesijskih odobrenja.

Na „bačvama sa suncobranom” može se nalaziti naziv „GRAD HVAR – RENT A BOAT” s nazivima iznajmljivača bez ikakovih drugih reklamnih sadržaja.”

 

U glavi 5. MIKROLOKACIJE u točki 8. iza rednog broja 29. dodaje se redni broj: 30. uvala VELI DOLAC (ispred dijela čest.zem.930/1)

30.1.    K-R.S. – suncobrani – 5 kom

30.2.    K-R.S. – ležaljke – 15 kom

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 342-01/13-01/67

URBROJ: 2128-01-01/1-14-06

Hvar, 06. lipnja 2014.g.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 7. i članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju («NN», broj: 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), te članka 3. stavak 1. Pravilnika o ustroju, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanja („NN”, broj: 111/07) i članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradonačelnik Grada Hvara, dana 10. lipnja 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o osnivanju Specijalističke postrojbe civilne zaštite Grada Hvara

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom uređuje se osnivanje, sastav, veličina i popuna Specijalističke postrojbe civilne zaštite Grada Hvara.

 

Članak 2.

 

Specijalistička postrojba civilne zaštite Grada Hvara osniva se kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja kojih su nositelji operativne snage zaštite i spašavanja koje se u okviru redovne djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem te za provođenje mjera civilne zaštite.

 

Članak 3.

 

Osniva se Specijalistička postrojba civilne zaštite:

Specijalistička postrojba civilne zaštite Grada Hvara za spašavanje iz ruševina – laki tim broji 20 pripadnika i dva potražna psa, koja u svom sastavu ima četiri (4) skupine (Medicinski dio 2 pripadnika, Logistički dio 3 pripadnika, Pretraga 7 pripadnika, Spašavanje 6 pripadnika) te zapovjednik tima i časnik za vezu.

Shematski prikaz ustroja Specijalističkog tima civilne zaštite za spašavanje iz ruševina daje se u prilogu i sastavni je dio ove Odluke.

 

Članak 4.

 

Osobni i materijalni ustroj postrojbe iz članka 3. ove Odluke provodi se sukladno Pravilniku o ustroju, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanja („NN”, broj: 111/07 ). Osobni i materijalni ustroj može se mijenjati sukladno promjenama u Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Hvara.

 

Članak 5.

 

Popuna postrojbe iz članka 3. ove Odluke provodi se prvenstveno članovima udruga građana, klubova, organizacija i zajednica koje se određenim oblikom zaštite i spašavanja bave u svojoj,redovitoj djelatnosti kao i imateljima specijalističkih znanja od značaja za sustav zaštite i spašavanja.

Na temelju pisanog zahtjeva nadležnog tijela Grada Hvara popunu i raspoređivanje pripadnika u specijalističke postrojbe civilne zaštite obavlja Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Split u suradnji s područno nadležnom Upravom za obranu u Splitu.

 

Članak 6.

 

Osobama koje su raspoređene u specijalističku postrojbu civilne zaštite izdaje se iskaznica pripadnika civilne zaštite. Evidenciju o izdanim iskaznicama pripadnika civilne zaštite vodi Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Split.

 

Članak 7.

 

Specijalistička postrojba civilne zaštite mobilizira se u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće čije posljedice nadilaze mogućnosti gotovih operativnih snaga Grada Hvara.

Mobilizacija specijalističke postrojbe civilne zaštite provodi se po nalogu Gradonačelnika Grada Hvara, na zahtjev gradskog zapovjednika civilne zaštite, a izvršitelj mobilizacije je Područni ured za zaštitu i spašavanje Split, Državne uprava za zaštitu i spašavanje u suradnji sa nadležnim tijelima Grada Hvara sukladno operativnom planu civilne zaštite Grada Hvara.

Mobilizirani pripadnici specijalističke postrojbe civilne zaštite ostvaruju prava (naknada plaće, putni troškovi, osiguranje itd.) sukladno važećim propisima.

 

Članak 8.

 

Sredstva potrebna za ustrojavanje, opremanje, obučavanje i djelovanje gradske specijalističke postrojbe civilne zaštite osiguravaju se u proračunu Grada Hvara.

 

 

 

Članak 9.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 214-01/14-01/10

URBROJ: 2128-01-01/1-14-01

Hvar, 10. lipnja 2014.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 7. i članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju («NN», broj: 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), te članka 3. stavak 1. Pravilnika o ustroju, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanja („NN”, broj: 111/07) i članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09,7/09,8/09,1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradonačelnik Grada Hvara, dana 10. lipnja 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Hvara

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom uređuje se osnivanje, sastav, veličina i popuna Postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Hvara (u daljnjem tekstu: Postrojba opće namjene).

 

Članak 2.

 

Postrojba opće namjene osniva se kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja kojih su nositelji operativne snage zaštite i spašavanja koje se u okviru redovne djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem te za provođenje mjera civilne zaštite.

 

Članak 3.

 

Postrojba opće namjene sastavljena je od jednog tima koji u svom sastavu ima dvije (2) skupine po 10 pripadnika, a svaka skupina ima zapovjednika i 3 ekipe po tri člana.

Postrojba civilne zaštite opće namjene broji ukupno 20 pripadnika.

Shematski prikaz ustroja Postrojbe opće namjene daje se u prilogu sastavni je dio ove Odluke.

 

Članak 4.

 

Popuna Postrojbe opće namjene provodi se raspoređivanjem vojnih obveznika i drugih građana s mjestom prebivališta na području Grada Hvara.

 

Članak 5.

 

Na temelju pisanog zahtjeva nadležnog tijela Grada Hvara popunu i raspoređivanje pripadnika u Postrojbu opće namjene obavlja Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Split u suradnji s područno nadležnom Upravom za obranu u Splitu.

 

Članak 6.

 

Osobama koje su raspoređene u Postrojbu opće namjene izdaje se iskaznica pripadnika civilne zaštite. Evidenciju o izdanim iskaznicama pripadnika civilne zaštite vodi Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Split.

 

Članak 7.

 

Materijalni ustroj utvrđuje se prema namjenskim zadaćama te standardiziranoj opremi i materijalno tehničkim sredstvima koji su dostupni na tržištu i kompatibilni s opremom drugih operativnih snaga.

Materijalna popuna planira se, osigurava i izvršava sukladno mogućnostima, planovima razvoja, smjernicama i zadaćama sustava zaštite i spašavanja Grada Hvara.

 

Članak 8.

 

Osobni i materijalni ustroj Postrojbe opće namjene može se mijenjati sukladno promjenama u Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Hvara.

 

Članak 9.

 

Postrojba opće namjene se mobilizira u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće čije posljedice nadilaze mogućnosti gotovih operativnih snaga Grada Hvara.

Mobilizacija Postrojbe opće namjene provodi se po nalogu Gradonačelnika Grada Hvara. Mobilizaciju Postrojbe opće namjene provodi Područni ured za zaštitu i spašavanje Split, Državne uprava za zaštitu i spašavanje u suradnji sa nadležnim tijelima Grada Hvara sukladno operativnom planu civilne zaštite grada Hvara.

Mobilizirani pripadnici Postrojbe opće namjene ostvaruju prava (naknada plaće, putni troškovi, osiguranje itd.) sukladno važećim propisima.

 

Članak 10.

 

Sredstva potrebna za ustrojavanje, opremanje, obučavanje i djelovanje Postrojbe opće namjene osiguravaju se u proračunu Grada Hvara.

 

Članak 11.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 214-01/14-01/11

URBROJ: 2128-01-01/1-14-01

Hvar, 10. lipnja 2014.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 29. stavak 1. podstavak 5. Zakona o zaštiti i spašavanju («NN», broj: 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), a u skladu s Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Hvara, Gradonačelnik Grada Hvara, dana 10. lipnja 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Gradu Hvaru

 

Članak 1.

 

Operativne snage koje će sudjelovati u akcijama zaštite i spašavanja na području Grada Hvara su:

 1. Stožer zaštite i spašavanja Grada Hvara,
 2. Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Hvara,
 3. Povjerenici civilne zaštite po naseljima,
 4. Postrojba za opće namjene Civilne zaštite Grada Hvara,
 5. Specijalistička postrojba Civilne zaštite za spašavanje iz ruševina,
 6. Zavod za javno zdravstvo Splitsko dalmatinske županije,
 7. Dom zdravlja Splitsko dalmatinske županije -Ispostava Hvar,
 8. Zavod za hitnu medicinsku pomoć Splitsko dalmatinske županije-Ispostava Hvar,
 9. Ljekarna Lakoš-Marušić, Hvar
 10. Dobrovoljno vatrogasno društvo Hvar,
 11. Crveni križ Gradsko društvo Hvar,
 12. Ronilački klub „Pelegrin”, Hvar,
 13. Lovačka udruga otoka Hvara-Lovna podružnica Hvar, Hvar,
 14. Hrvatska gorska služba spašavanja-Stanica Split.

 

Članak 2.

 

Operativne snage sudionici su zaštite i spašavanja, a pozivaju se, mobiliziraju i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprečavanja nastanka, ublažavanja te uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Operativne snage dužne su u obavljanju redovitih djelatnosti planirati mjere i poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofe i velike nesreće, te prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti okolnostima kada je proglašena katastrofa.

Operativnim snagama rukovodi i koordinira Gradonačelnik Grada Hvara uz stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja Grada Hvara.

U katastrofama i velikim nesrećama Gradonačelnik Grada Hvara izravno zapovijeda operativnim snagama zaštite i spašavanja Grada Hvara.

 

Članak 3.

 

Pravne osobe koje će, poradi nekoga od interesa zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada Hvara, dobiti zadaću su:

 1. Komunalno Hvar d.o.o., Hvar,
 2. Veterinarska ambulanta „Pharos” d.d.-Stari Grad,
 3. Hvarski vodovod d.o.o., Jelsa,
 4. HEP d.o.o. Zagreb-Elektrodalmacija Split – Pogon Hvar, Stari Grad,
 5. Hrvatske šume, Šumarija Hvar, Jelsa,
 6. Lučka kapetanija-Ispostava Hvar, Hvar,
 7. Nautički centar Hvar d.o.o., Hvar,
 8. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Split, Vukovarska 35,
 9. Hrvatske ceste d.o.o., Županijske ceste Split, Split,
 10. Čazmatrans Dalmacija d.o.o., Benkovac, Ul. Petra Zoranića 7 (obavlja autobusni linijski prijevoz na području Grada i otoka Hvara).

 

Članak 4.

 

Pravne osobe iz članka 3. ove Odluke, dobivanjem radne zadaće, stječu status sudjelovanja u provedbi utvrđenih mjera zaštite i spašavanja na cjelokupnom području Grada Hvara, te su dužne postupati u skladu s odredbama članka 18. do 23. Zakona o zaštiti i spašavanju («NN», broj: 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10)

 

Članak 5.

 

Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje Grada Hvara su one pravne osobe koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima najznačajniji nositelji tih djelatnosti na području Grada Hvara i otoka Hvara.

 

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 214-01/14-01/12

URBROJ: 2128-01-01/1-14-01

Hvar, 10. lipnja 2014.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj: 19/13) i članka 35. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/09, 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni Odluke o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom mijenja se Odluka o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14), na način kako slijedi:

 

–     u članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Pripremu i provedbu postupka bagatelne nabave provode ovlašteni predstavnici naručitelja koje imenuje Gradonačelnik Grada Hvara, odlukom za svaki postupak bagatelne nabave zasebno, te određuje njihove obveze i ovlasti u postupku bagatelne nabave”.

–     U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi: „Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 70.000,00 kuna naručitelj provodi izdavanjem narudžbenice jednom gospodarskom subjektu”.

–     U članku 6. stavak 1. i stavak 2. brišu se, a dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 1. i 2..

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a biti će objavljena u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 020-01/14-01/13

URBROJ: 2128/01-01/01-14-2

Hvar, 07. srpnja 2014. godine

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 39. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN», broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni Odluke o službenim mobilnim telefonima u Gradu Hvaru

 

Članak 1.

 

                U Odluci o službenim mobilnim telefonima u Gradu Hvaru («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 6/09 i 11/13 ), u članku 2. u tabeli, točka 2. mijenja se i glasi:

«2. zamjenik gradonačelnika, broj mobitela 1 komad, visina mjesečnog iznosa 800,00 kuna. «

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 020-01/14-01/52

URBROJ: 2128-01-01/1-14-01

Hvar, 11. lipnja 2014.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju članka 95. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), a koji se primjenjuje temeljem članka 188. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), članka 39. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 -vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 34. Statuta grada Hvara (Sl.gl. grada Hvara br. 3/01, 4/04, 6/04, 1/09 i 6/06), Gradonačelnik Grada Hvara donosi sljedeći:

 

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju konačnog prijedloga UPU-a

etno – eko sela Zaraće

I.

 

1.   Utvrđuje se Konačni prijedlog UPU-a etno-eko sela izrađen od tvrtke APE d.o.o. iz Zagreba, temeljem Nacrta konačnog prijedloga plana te Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu UPU-a etno-eko sela Zaraće.

2.   Zadužuje se Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara da pribavi suglasnost Javne ustanove – Zavoda za prostorno uređenje SDZ te suglasnost Župana, sukladno 51. 98. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), a koji se primjenjuje temeljem članka 188. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13)

3.   Prije upućivanja Konačnog prijedloga UPU -a etno-eko sela Zaraće Gradskom vijeću Grada Hvara na donošenje, nositelj izrade Plana će sudionicima u javnoj raspravi dostaviti pisanu obavijest s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih očitovanja, prijedloga i primjedbi.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Grada
Hvar”.

 

REPUBLIKA   HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD   HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 350-01/09-01/62

Urbroj: 2128-01-01/1-14-64

Hvar, 07. srpnja 2014.god.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 95. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), a koji se primjenjuje temeljem članka 188. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), članka 39. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 -vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 34. Statuta grada Hvara (Sl.gl. grada Hvara br. 3/01, 4/04, 6/04, 1/09 i 6/06), Gradonačelnik Grada Hvara donosi sljedeći:

 

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju konačnog prijedloga UPU-a Velo Grablje

 

I.

 

1.   Utvrđuje se Konačni prijedlog UPU-a Velo Grablje izrađen od tvrtke APE d.o.o. iz Zagreba, temeljem Nacrta konačnog prijedloga plana te Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu UPU-a Velo Grablje.

2.   Zadužuje se Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara da pribavi suglasnost Javne ustanove – Zavoda za prostorno uređenje SDZ te suglasnost Župana, sukladno čl. 98. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), a koji se primjenjuje temeljem članka 188. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13)

3.   Prije upućivanja Konačnog prijedloga UPU -a Velo Grablje Gradskom vijeću Grada Hvara na donošenje, nositelj izrade Plana će sudionicima u javnoj raspravi dostaviti pisanu obavijest s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih očitovanja, prijedloga i primjedbi.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Hvar”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD   HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 350-01/11-01/52

Urbroj: 2128-01-01/1-14-59

Hvar, 07. srpnja 2014.god.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2014.g. koji je objavljen u „Službenom glasniku Grada Hvara” br. 12 od 24. prosinca 2013.g., te se daje

 

ISPRAVAK

Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2014.g.

 

U točki 9. st.l. iza riječi Odluke o komunalnom redu Grada Hvara umjesto riječi „(Sl.glasnik Grada Hvara br. 04/02, 07/05, 01/07, 04/07, 04/11 i 05/11)” trebaju stajati riječi: (Službeni glasnik Grada Hvara br. 06/96, 05/97, 05/02, 04/03, 03/04, 04/06 i 01/08)

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD   HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 342-01/13-01/67

URBROJ: 2128-01-01/1-14-09

Hvar, 07. srpnja 2014.g.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 


 

 

 


 


 

 

 

SADRŽAJ

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA

 

 1. Odluka o poslovima premještanja i blokadi nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, visini troškova premještanja i čuvanja vozila, blokade i deblokade vozila te povjeravanju poslova……………………………………………………………… 149
 2. Odluka o ponudi za sklapanje novog Ugovora o zakupu poslovnog prostora na lokaciji Dolac u Hvaru.. 151
 3. Odluka o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovne prostore 1., 2., i 3. u Fontiku   151
 4. Odluka o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostor u zgradi ,,ex Bonaparte” čest.-zgr. 28 k.o. Hvar…………………………………………………………………………………………………………………………….. 152
 5. Odluka o ponudi za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora u Palači Vukašinović………………… 152
 6. Odluka o ponudi za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora u Palači Vukašinović………………… 153
 7. Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Hvara………………………………………………………….. 154
 8. Odluka o prijenosu prava iz ugovora o zakupu javne površine………………………………………………………… 154
 9. Zaključak o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina……………………………………………… 155
 10. Zaključak o davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva nekretnine………………………………………….. 155
 11. Zaključak o prihvaćanju Elaborata uspostava sustava upravljanja bukom okoliša Grada Hvara……………. 156
 12. Zaključak u svezi ukidanja katamaranske linije……………………………………………………………………………… 156
 13. Zaključak u svezi inicijative Udruženja obrtnika otoka Hvara………………………………………………………….. 156
 14. Rješenje o imenovanju četiri člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković”…………………… 157
 15. Ispravak Odluke o izmjeni Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja novog groblja „Kruvenica”….. 157

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA

 

 1. Odluka o visini naknade za rad preko student ili učeničkog servisa………………………………………………….. 157
 2. Odluka o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2014.g…. 157
 3. Odluka o osnivanju Specijalističke postrojbe civilne zaštite Grada Hvara………………………………………….. 158
 4. Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Hvara………………………………………….. 159
 5. Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Gradu Hvaru………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 160
 6. Odluka o izmjeni Odluke o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti…………………………….. 160
 7. Odluka o izmjeni Odluke o službenim mobilnim telefonima u Gradu Hvaru……………………………………… 161
 8. Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga UPU-a etno-eko sela Zaraće……………………………………….. 161
 9. Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga UPU-a Velo Grablje………………………………………………….. 161
 10. Ispravak Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2014.g………………………….. 162

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSA

Službeni glasnik – br. 04 / 2014

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XXI.  BROJ 4.                                        Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –

Hvar, 10. lipnja 2014. godine                                   plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

 

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08 i 136/12), Pravilnika o  polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj: 24/13) te članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara» br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst,  6/13 i 11/13) Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj dana 09.lipnja 2014. godine, d o n o s i

 

G O D I Š NJ I    I Z V J E Š T A J

O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2013. GODINU

 

Članak 1.

 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2013. godinu sadrži:

 

 1. Opći dio Proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
 2. Posebni dio Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
 3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu  novca i kapitala,
 4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
 5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, te
 6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

 

 

Članak 2.

                Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2013.godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

R E P U B L I K A    H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D    H V A R

Gradsko vijeće

 

Klasa: 400-01/14-01/ 04
Urbroj: 2128/01-02-14- 03

Hvar, 09.06.2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naziv:  GRAD HVAR                                                                                                                            Matični broj: 02541122

Adresa:  21450 HVAR                                                                                                                              Šifra djelatnosti: 8411

Žiro-račun: 2500009-1815300001                                                                                                                 OIB: 01250166084

 

OBRAZLOŽENJE

OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

ZA 2013.GODINU

 

PRIHODI  I  PRIMICI

 

 1. Prihodi poslovanja u odnosu na plan ostvareni su sa 100,16%, a ostvarenje po skupinama je slijedeće:

–          Porezni prihodi (skupina 61) su ostvareni sa 101,95%, što je u skladu sa planom.

–          Pomoći (skupina 63) su ostvareni sa 87,03% zbog neizvršenja obećanih potpora iz državnog  proračuna, te od Lučke uprave SDŽ (iste su primljene početkom 2014.god.).

–          Prihod od imovine (skupina 64) su ostvareni sa 99,00%, što je u skladu sa planom.

–          Prihodi od pristojbi i po posebnim propisima (skupina 65) su ostvareni sa 100,72%.

–          Prihodi od prodaje roba, pruženih usluga i donacije (skupina 66) ostvareni su sa 100,72%.

–          Prihodi od kazni i ostali prihodi (skupina 68) su ostvareni sa 93,61%, što je uz manje odstupanje također u skladu sa planiranim iznosima.

 1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na plan su ostvareni sa 102,09%.
 2. Primici od zaduženja nisu planirani, a niti realizirani.
 3. Ukupni prihodi i primici su ostvareni sa 100,17%.

 

RASHODI  I  IZDACI

 

 1. Rashodi poslovanja su izvršeni sa 82,78%  u odnosu na plan, izvršenje po skupinama je slijedeće:

–          Rashodi za zaposlene (skupina 31) su izvršeni sa 98,89% što je u skladu sa planom.

–          Materijalni rashodi (skupina 32) izvršeni su sa 74,71%, manje izvršenje je kod većine pojedinačnih rashoda jer je proračun za 2013.godinu donesen tek u srpnju pa se određeni izdaci nisu ni mogli izvršavati, a također se vodilo računa o smanjenju određenih rashoda.

–          Financijski rashodi (skupina 34) su izvršeni sa 153,61% zbog neplaniranih negativnih tečajnih razlika koje su se morale evidentirati na kraju godine, a odnose se na oročena dolarska sredstva, dok su drugi financijski rashodi u skladu sa planom.

–          Subvencije (skupina 35) su izvršene sa 32,08%, jer nije bilo realizacije subvencija poljoprivrednicima.

–          Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) izvršene su sa 67,39%, radi se o troškovima vezanim za socijalni program, a izvršeni su samo oni izdaci koji su bili nužni, iako se nastojalo pripomoći svim socijalno ugroženim skupinama građana.

–          Ostali rashodi (skupina 38) izvršeni su sa 84,58%, najznačajnije odstupanje je kod kapitalnih pomoći (podskupina 386), jer nije bilo realizacije planiranih programa od strane trg.društava (Komunalno Hvar i Hvarski vodovod).

 1. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su izvršeni sa 45,93%, a izvršenje po skupinama je:

–          Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (skupina 41) izvršeni su sa 73,15% zbog ne realizacije planirane kupnje zemljišta potrebnog za izgradnju lokalnih cesta te za gradskog groblja.

–          Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) izvršeni su sa 41,75%, nerealizirani su određeni izdaci vezani za sva kapitalna ulaganja zbog kasnog usvajanja proračuna, a i drugih objektivnih okolnosti.

–          Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (skupina 45) izvršeni su sa 30,34%. Izdaci su vezani za ulaganja u zgradu Arsenal i zgradu Dj.vrtića Hvar, slabije izvršenje je uzrokovano izostankom realizacije planiranih radova do kraja godine.

 1. Izdaci za otplatu zajmova izvršeni su sa 99,07%, a u skladu su sa proračunom i otplatnim planom, (NAPOMENA: zajam po kome su vršeni izdaci u 2013.god. u cijelosti je otplaćen).
 2. Ukupna realizacija rashoda i izdataka je 76,79% u odnosu na plan.

 

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENIH PROGRAMA

 

 1. Glava: 00101

 

 1. Program: 1001 je izvršen sa 88,16%. Rashodi u ovom programu su vezani za troškove rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika i Gradske uprave. Izvršeni rashodi su manji od planiranih poglavito rashodi vezani za Gradsko vijeće. Nešto manje realizirani su i ostali rashodi vezani za ovaj program, nije bilo prekoračenja planiranih iznosa.
 2. Program: 1002 je izvršen sa 105,33%. Rashodi u ovom programu su vezani za financijske izdatke, a došlo je do prekoračenja planiranih izdataka zbog obračuna negativnih tečajnih razlika koje smo imali na oročena dolarska sredstva.
 3. Program: 1003 je izvršen sa 94,61%. Izdaci u ovom programu vezani su za javni red i sigurnost. Manje realizirani su ostali izdaci vezani za protupožarnu zaštitu.
 4. Program: 1004 je izvršen sa 57,37%. Rashodi u ovom programu su vezani za održavanje poslovnih i uredskih prostora. Dio planiranih rashoda nije realiziran do kraja godine.
 5. Program: 1005 je izvršen sa 32,08%. Rashodi u ovom programu su vezani za poticaje razvoja poduzetništva tj. poljoprivrede i malog gospodarstva. Znatno manje su subvencije poljoprivrednicima zbog manjih zahtjeva.
 6. Program: 1006 je izvršen sa 35,81%. Rashodi u ovom programu su vezani za izgradnju i održavanje lokalnih cesta i putova. Nije bilo izdataka za kupnju zemljišta za ceste, a izdaci za gradnju i održavanje su manji zbog problema vezanih za javne nabavke.
 7. Program: 1007 je izvršen sa 52,48%. Ovaj program se odnosi na zbrinjavanje otpada te rješavanja problema kanalizacije. Značajno odstupanje je vezano za pomoć Komunalnom za sanaciju odlagališta komunalnog otpada jer se kasni sa projektima, a nije bilo ni rashoda vezanih za održavanje oborinske kanalizacije.
 8. Program: 1008 je izvršen sa 64,03%. Ovaj program se odnosi na izradu prostorne dokumentacije, kupnju zemljišta za opće namjene, geodetsko-katastarske poslove, te na uređenje Etno-eko sela. Rashodi su manji jer se kasni sa radovima vezanim za uređenje Etno-eko sela, kao i prostornih planova i geodetskih poslova.
 9. Program: 1009 je izvršen sa 32,49%, a odnosi se na rashode vezane sa razvoj vodovodne mreže. Realizacija programa je uvjetovana tempom radova koje vodi Hv.vodovod Jelsa.
 10. Program: 1010 je izvršen sa 86,53%, a odnosi se na ulaganje u održavanje i izgradnju javne rasvjete, te trošak električne energije za javnu rasvjetu. Realizacija ovog programa je u planiranim iznosima, osim izgradnje zbog problema uz javne nabavke.
 11. Program: 1011 je izvršen sa 80,87%, a odnosi se na poslove vezane uz izgradnju i održavanje javnih površina. Realizacija ovog programa, uz malo odstupanje, je u skladu sa planom, osim izgradnje.
 12. Program: 1012 je izvršen sa 28,94%, a odnosi se troškove vezane za izgradnju gradskog groblja, uključujući i kupnju zemljišta. Izvršeni se samo troškovi vezani za održavanje postojećeg gradskog groblja.
 13. Program: 1013 je izvršen sa 79,68%, a odnosi se na poslove održavanja i uređenja obalnog pojasa. Ovaj program je realiziran u skladu sa planom, osim usluga održavanja tj.uređenja obalne šetnice.
 14. Program: 1014 je izvršen sa 77,16%, a odnosi se na troškove tj.donacije u zdravstvu. Iako Grad nema zakonsku obvezu izdvajati za zdravstvo u interesu građana je povećani zdravstveni standard po stoga su i planirane donacije. Tekuće donacije Hitnoj medicinskoj pomoći izvršene su sa 100%, dok su ostale donacije manje.
 15. Program: 1015 je izvršen sa 78,25%, a radi se o programu unapređenja i razvoja sporta na području grada. Program je uz manje odstupanje izvršen u skladu sa planom i programom, osim rashoda vezanih za uređenje objekta „Tenis“koji se izvršavaju u 2014.godini.
 16. Program: 1016 je izvršen sa 66,35%, a radi se o programskoj djelatnosti u kulturi, donacijama udrugama i ustanovama u kulturi, te održavanje i ulaganje u očuvanje spomenika kulture. Manje izvršenje programa je uglavnom vezano za manje izvršenje ulaganja u zgradu Arsenal, kao i rashoda vezanih za održavanje spomenika kulture.
 17. Program: 1017 je izvršen sa 34,33%, a odnosi se na donacije vjerskim zajednicama. Manje izvršenje je zbog manjih pismenih zahtjeva od strane vjerskih zajednica.
 18. Program: 1018 je izvršen sa 90,68%, a odnosi se na potpore strankama i ostalim udrugama. Potpora strankama je realizirana u skladu sa Odlukom o financiranje političkih stranaka, dok je potpora ostalim udrugama vezana za zahtjeve udruga, te ocjenu o stvarnim aktivnostima pojedine udruge.
 19. Program: 1019 je izvršen sa 30,44%, a radi se o potporama školstvu, te izdacima vezanim za izgradnju školskog igrališta. Većina planiranih potpora je izostala jer nije bilo ni zahtjeva za pojedine planirane aktivnosti, dok izdataka za izgradnju igrališta nije bilo jer projekt nije pokrenut.
 20. Program: 1020 je izvršen sa 67,91%, a odnosi se na poslove socijalne skrbi i socijalne pomoći. Socijalne pomoći su izvršavane sukladno financijskim mogućnostima, socijalnom programu, te ocjeni o stvarnim potrebama tražitelja pomoći. Stipendije su manje izvršene zbog izostanka natječaja za 2012/2013 godinu, a izdataka za izgradnju doma za starije nije bilo jer projekt je u mirovanju.

 

 

 1. Glava: 00102

 

1.     Program: 1001 je izvršen sa 89,42%. Rashodi u ovom programu su vezani za izdvajanje iz Gradskog

Proračuna za djelatnost Dječjeg vrtića Hvar, te za dodatno ulaganje na zgradi Dj.vrtića Hvar. Realizacija ovog programa je u skladu sa planom, osim dodatnog ulaganja zbog kašnjenja sa realizacijom radova..

 

 1. Glava: 00103

 

1.     Program: 1001 je izvršen sa 96,87%. Rashodi u ovom programu su vezani za izdvajanje iz Gradskog

proračuna za djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice Hvar. Realizacija ovog programa uz manje odstupanje u skladu je sa planom.

 

Hvar, 24. travnja 2014.god.

 

Voditeljica Službe za proračun i financije:                                                                                            Zakonski predstavnik:

Margita Petrić Hraste, v.r.                                                                                                              Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

 

 

 

Na osnovi članka 84. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu («Narodne novine» br. 114/10 i 31/11) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara» br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj dana 09. lipnja 2014. godine donosi

 

ODLUKU

O RASPODJELI REZULTATA, TE POKRIĆU MANJKOVÁ IZ OSTVARENIH VIŠKOVA

 

1.   U Bilanci stanja na dan 31.12.2013.godine, iskazani su viškovi prihoda poslovanja u svoti od =15.384.070,75 kuna, a istovremeno su iskazani manjkovi prihoda od nefinancijske imovine (bez viškova od prodaje Vile Leonidas) u svoti od =1.994.662,58 kuna, te manjak primitaka od financijske imovine u svoti od =901.495,09 kuna.

2.   Izvršiti pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine u svoti od =1.994.662,58 kuna, te manjak primitaka od financijske imovine u svoti od =901.495,09 kuna (ukupno =2.896.157,67 kuna) iz viškova prihoda poslovanja.

3.   Ostale viškove prihoda koristiti u skladu sa namjenama utvrđenim Proračunom za 2014. godinu.

4.   Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 400-01/14-01/ 05

Urbroj: 2128/01-02-14- 02

Hvar, 09.06.2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 86. i članka 89. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine”, broj 153/13) i članka 25. Statuta Grada Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj:5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst i 6/13, 11/13, Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici, održanoj 09. lipnja 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Opuzena glavica

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Opuzena glavica („Službeni glasnik Grada Hvara” broj 2/08) u daljnjem tekstu: „Odluka o izradi Izmjena i dopuna UPU-a”.

 

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

 

Članak 2.

 

Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Opuzena glavica je: Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine”, broj 153/13), Statut Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13, 11/13), Prostorni plan uređenja Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj 2/07 i 9/10) i ova Odluka.

 

RAZLOZI ZA DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA UPU-a

 

Članak 3.

 

(1)   UPU-om je unutar obuhvata plana od cca 3,1 hektar, cca 1,2 hektara zemljišta planirano za izgradnju prometnih i komunalnih zahvata, a ostali dio za izgradnju građevina stambene namjene. Realizacija javnih prometnih i komunalnih zahvata u obuhvatu UPU-a je prema propisima RH u nadležnosti jedinice lokalne samouprave.

(2)   Tvrtka “Dal – kon ing” d.o.o. iz Splita, vlasnik zemljišta u zoni obuhvata predmetnog plana, priprema u skladu s UPU-om gradnju građevina stambene namjene, čemu mora prethoditi komunalno opremanje zone.

(3)   Promjena gospodarske situacije i sagledavanje mogućnosti ulaganja u komunalno opremanje predmetne zone je uvjetovalo potrebu preispitivanja planskih rješenja. U svezi s tim, tvrtka “Dal – kon ing” je pokrenula inicijativu za pristupanje izradi izmjena UPU-a, s ciljem planiranja racionalnijeg opsega izgradnje infrastrukturnih građevina, čime bi se znatno smanjili troškovi otkupa zemljišta i troškovi izgradnje, a time i realnosti pripreme zemljišta za gradnju planiranog naselja.

(4)   Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Hvara koje su u tijeku se revidira dio planskih rješenja i odredbi, a koje se odnose između ostalog i na elemente propisane UPU-om, čime se stvaraju preduvjeti za izmjenu UPU-a. Temeljem članka 113. stavak 2 Zakona o prostornom uređenju, izrada i donošenje izmjena i dopuna PPUG-a i UPU-a se mogu izrađivati i donositi istodobno.

OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA UPU-a

 

Članak 4.

 

Izmjene i dopune UPU-a prozvane u članku 3 izradit će se u tekstualnom i grafičkom dijelu za područje obuhvata plana, unutar granica određenih Odlukom o donošenju UPU-a.

 

SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA UPU-a

 

Članak 5.

 

Područje, koje je predmet obuhvata Izmjena i dopuna UPU-a planirano je PPUG-om kao građevinsko područje naselja (neizgrađeni dio) – mješovita namjena. Temeljem UPU-a su izvedeni pripremni zemljani radovi za središnju prometnicu – Os 2, a ostali dio zemljišta je relativno strma sjeverna padina obrasla makijom, koja na sjevernoj i istočnoj strani graniči s izgrađenim dijelom naselja Hvar.

 

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

 

Članak 6.

 

Osnovni ciljevi Izmjene i dopune UPU-a su redefiniranje planskih rješenja prometne i komunalne infrastrukture, te usklađenje odredbi plana s Izmjenama i dopunama PPUG-a Hvara, a sve u cilju omogućavanja komunalnog opremanja zone i gradnje stambenog naselja.

U izradi rješenja, primijeniti odredbe PPUG-a kojima se određuje obveza planiranja i izvedbe parkirališnih površina u javnom režimu korištenja.

 

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA

UPU-a

 

Članak 7.

 

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna UPU-a stručne podloge (sociološko, demografsko, ekonomsko, ekološko, energetsko, graditeljsko, hortikulturno, estetsko i drugo obilježje) – nisu potrebne i neće se pribavljati, a izmijenjena planska rješenja će se temeljiti na Izmjenama i dopunama PPUG-a Hvara.

 

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

 

Članak 8.

 

U izradi će se koristiti raspoloživa dokumentacija vezana za rješenje zahvata koji su predmet ovih izmjena i dopuna, kao i druga dokumentacija koju iz svog djelokruga osiguravaju tijela i pravne osobe određene posebnim propisima.

 

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I

DOPUNA UPU-a

 

Članak 9.

 

U izradi Izmjena i dopuna UPU-a u smislu davanja zahtjeva (podataka, planskih smjernica, propisanih dokumenata) sudjelovat će:

 • Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Split, Odjel za zaštitu i spašavanje – Moliških Hrvata 1, Split
 • Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Trg hrvatske bratske zajednice bb, Split
 • Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb
 • Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova, Vukovarska 35, 21000 Split
 • HEP – Operator distribucijskog sustava d.d., Distribucijsko područje Elektrodalmacija Split, Odsjek razvoja, Poljička cesta bb, Split
 • Elektrodalmacija Split, Pogon Hvar, 21460 Stari Grad,
 • Hvarski vodovod d.o.o., Jelsa, Radičina bb, 21465 Jelsa
 • Komunalno Hvar d.o.o., 21450 Hvar

 

Članak 10.

 

Javnopravnim tijelima iz članka 9. Nositelj izrade dostavit će ovu Odluku odmah po donošenju, s pozivom da mu u roku od 15 dana od dana dostave, daju zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna UPU-a.

Ukoliko navedena javnopravna tijela ne dostave svoje zahtjeve u navedenom roku, smatrat će se da ih nemaju.

 

PLANIRANI ROKOVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU-a, ODNOSNO POJEDINIH NJEGOVIH FAZA I ROKOVI ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU-a TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA

 

Članak 11.

 

Za izradu Izmjena i dopuna UPU-a utvrđuju se sljedeći rokovi:

1)     dostavljanje zahtjeva iz članka 90. Zakona o prostornom uređenju: 15 dana;

2)     izrada Nacrta prijedloga: 15 dana od dana dostave zahtjeva javnopravnih tijela iz članka 9. ove Odluke;

3)     javna rasprava će se provesti u trajanju od 15 dana;

4)     izrada Nacrta konačnog prijedloga: 15 dana od dana izrade Izvješća o javnoj raspravi, te utvrđivanje Konačnog prijedloga od strane Gradonačelnika;

5)     upućivanje Konačnog prijedloga Ministarstvu radi ishođenja suglasnosti iz članka 106 Zakona;

6)     dostava izvornika plana 8 dana od dana objave Odluke o donošenju Izmjena i dopuna plana u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA UPU-a

 

Članak 12.

 

Izradu Izmjena i dopuna UPU-a će financirati podnositelj inicijative za izradu Izmjena i dopuna UPU-a, tvrtka “Dal – kon ing” d.o.o. iz Splita, temeljem članka 63. stavak 2. i 168. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju.

 

Članak 13.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 350-01/14-01/131

URBROJ: 2128-01-02-14-03

Hvar, 09. lipnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj: 19/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09,7/09, 8/09, 1/11,2/11- pročišćeni tekst, 06/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj 09. lipnja 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja novog groblja „Kruvenica“

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom mijenja se Odluka o donošenju detaljnog plana uređenja novog groblja „Kruvenica” („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 12/10) i to na način da članak 3. se mijenja i glasi:

„Područje obuhvata Detaljnog plana uređenja obuhvaća nekretnine označene kao: čest. zgr. 5, dio čest. zem. 9/2, dio čest. zem. 9/7, dio čest. zem. 9/14, čest. zem. 115/1, dio čest. zem. 115/2, čest. zem. 116, dio čest. zem. 118/1, dio čest. zem. 119/4, dio čest. zem. 343/1 i dio čest. zem. 4558, sve k. o. Hvar.”

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 (osam) dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 350-01/10-01/118

URBROJ: 2128/01-02-14-12

Hvar, 09. lipnja 2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

Na temelju članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj 09. lipnja 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni Odluke o stjecanju nekretnine izravnom pogodbom

 

Članak 1.

 

U Odluci o stjecanju nekretnina izravnom pogodbom („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj:7/13), u članku 1. tekst koji glasi: „čest. zem. 5 k. o. Hvar, vlasnici: Evica Mihovilčević 14/291, Ivica Mihovilčević 14/291, Ankica Ravlić 14/291 i Živko Mihovilčević 249/291, otkupna površina 176 m2” -briše se.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/12-01/119

URBROJ: 2128/01-02-14-22

Hvar, 09. lipnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01,60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11 i 144/12 ), članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14), Odluke o visini zakupnina za korištenje javnim površinama (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 1/12 i 2/14), članka 31. st.2. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj 09. lipnja 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o prijenosu prava iz ugovora o zakupu

javne površine

 

Članak 1.

 

Zahtjevu Zvonka Brkića, T.O. „IVANA”, Sunekov 1. odvojak 11 iz Zagreba, za prijenos prava i obveza iz Ugovora o zakupu javne površine na lokaciji Dolac I pod rednim brojevima SU-4 i SU-5 KLASA: 363-02/12-01/43 URBROJ: 2128/01-01/1-12-03 od 17. ožujka 2012.godine te Ugovora o zakupu javne površine na lokaciji Milna 2 pod rednim brojem 1, KLASA: 363-02/12-01/64, URBROJ: 2128/01-01/1-12-03 od 17. ožujka 2012. godine, na novog zakupoprimca i to Sebastijana Brkića, vlasnika obrta za trgovinu IVANA, Sunekov 1. odvojak 11 , Zagreb, se udovoljav.

Članak 2.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara na potpisivanje Ugovora o zakupu javne površine sa Sebastijanom Brkićem, pod istim uvjetima, na rok do 31. prosinca 2014. godine.

Zakupninu za 2014. godinu, Sebastijan Brkić je dužan uplatiti prije potpisivanja novog ugovora o zakupu.

 

Obrazloženje

 

Zvonko Brkić, T.O. „IVANA”, Sunekov 1. odvojak 11 iz Zagreba postavio je zahtjev Gradu Hvaru za prijenos prava i obveza iz Ugovora o zakupu javne površine na lokaciji Dolac I pod rednim brojevima SU-4 i SU-5 KLASA: 363-02/12-01/43 URBROJ: 2128/01-01/1-12-03 od 17. ožujka 2012. godine te Ugovora o zakupu javne površine na lokaciji Milna 2 pod rednim brojem 1, KLASA: 363-02/12-01/64, URBROJ: 2128/01-01/1-12-03 od 17. ožujka 2012. godine.

Člankom 31. st.2. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14), propisano je:

„Gradsko vijeće Grada Hvara, može prenijeti prava iz ugovora o zakupu novim ugovorom o zakupu, na zahtjev fizičke ili pravne osobe, pod istim uvjetima pod kojima je lokaciju koristio dosadašnji zakupnik. U slučajevima prijenosa prava iz ugovora, dosadašnji zakupnik ili zakupnik koji treba sklopiti novi ugovor o zakupu, dužan je podmiriti sve obveze nastale s osnova korištenja lokacije prethodnog zakupnika.”

Obzirom da je temeljem Potvrde Grada Hvara od 28.04.2014.godine, uvidom u stanje dugovanja Porezne uprave Ispostave Hvar te u stanje dugovanja Komunalno Hvar d.o.o., utvrđeno da Zvonko Brkić i Sebastijan Brkić nemaju dospjelih dugovanja, to je odlučeno kao u člancima 1. i 2. Ove Odluke.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 401-01/14-01/05

Urbroj: 2128/01-02-14-02

Hvar, 09. lipnja 2014.godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj: 19/13- pročišćeni tekst), članka 38. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine”, broj: 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 15. sjednici, održanoj 09. lipnja 2014. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o provedbi otvorenog postupka javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma, s jednim gospodarskim subjektom, na razdoblje

do dvije godine

 

 

I.

 

Grad Hvar, kao javni naručitelj, sukladno Planu nabave za proračunsku 2014. godinu, provest će otvoreni postupak javne nabave za sklapanje okvirnog sporazuma, s jednim gospodarskim subjektom, u kojem nisu određeni svi uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi.

 

II.

 

Okvirni sporazum iz točke I. ovog Zaključka sklopit će se na razdoblje do dvije godine a izvršnošću odluke o odabiru nastaje okvirni sporazum (članak 99. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi).

 

III.

 

Dokumentacijom za nadmetanje, sukladno članku 3. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama („Narodne novine”, broj; 10/12), pored ostalog biti će određen:

 

–        predmet nabave: RADOVI UNUTRAŠNJEG UREĐENJA ZGRADE HVARSKOG KAZALIŠTA

–        vrsta postupka javne nabave: otvoreni postupak javne nabave za sklapanje okvirnog sporazuma,

–        procijenjena vrijednost nabave: 8.000.000,oo kuna.

Za provedbu otvorenog postupka javne nabave zaduženi su ovlašteni predstavnici javnog naručitelja – Grada Hvara i to:

Nela Rakić Paduan, dipl. iur., Šime Šurjak, dipl. ing. grad. i Suada Bićanić, dipl. iur.

 

V.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 612-08/14-01/58

URBROJ: 2128/01-02-14-01

Hvar, 09. lipnja 2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj 09. lipnja 2014. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Projekta prometnog rješenja regulacije prometa na području Grada Hvara

 

I.

 

Prihvaća se Projekt prometnog rješenja regulacije prometa na području Grada Hvara oznake TPK 42/11 izrađen od tvrtke Platea konzalting d.o.o. Split, Vrančićeva 4, a primjena će uslijediti nakon turističke sezone.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 340-01/14-01/29

URBROJ: 2128-01-02-14-01

Hvar, 09. lipnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 21. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj 09. lipnja 2014. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o poništenju javnog natječaja

 

(1)   Poništava se javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina KLASA:3-63-02/14-01/83, URBROJ: 2128/01-01/1-14-03 od 15.svibnja 2014. objavljen na oglasnoj ploči Grada te na web stranici Grada Hvara.

(2)   Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 363-02/14-01/83

Urbroj: 2128/01-02-14-04

Hvar, 09. lipnja 2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj 09. lipnja 2014. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnih redara Grada Hvara za period 01. lipnja 2013. do

30. svibnja 2014. godine

 

I.

 

Prihvaća se Izvješće o radu komunalnih redara I i II vrste Grada Hvara, za period od 01. lipnja 2013. do 30. svibnja 2014. godine.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-01/14-01/106

URBROJ: 2128-01-02-14-02

Hvar, 09. lipnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 14. sjednici održanoj 06. svibnja 2014. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o razrješenju dužnosti člana Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Hvara

 

Zoran Domančić iz Hvara, razrješava se dužnosti člana Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Hvara, temeljem podnesene ostavke dana 18. ožujka 2014. godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/13-01/14

URBROJ: 2128-01-01/1-14-05

Hvar, 06. svibnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Nakon izvršenog uspoređivanja utvrđena je pogreška u Odluci o korištenju i zakupu javnih površina objavljene u „Službenom glasniku Grada Hvara” broj 2/14 od 25.ožujka 2014.godine , te se daje

 

ISPRAVAK

ODLUKE O KORIŠTENJU I ZAKUPU JAVNIH POVRŠINA

 

U članku 49. točci 3. umjesto „kad prekrši odredbu članka 46. st.1. ove Odluke” treba stajati „kad prekrši odredbu članka 46. st.1. točke 4. ove Odluke”

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-02/14-01/35

URBROJ: 2128/01-02-14-03

Hvar, 16. svibnja 2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN” broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), i članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o cijeni ulaznica u Gradsku tvrđavu „Španjolu” (Forticu)

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuje se cijena ulaznica za posjetitelje Gradske tvrđave „Španjole” (Fortice) u iznosi od 30,00 kuna s uključenim PDV-om (Slovima: Trideset kuna).

Djeci do 7 godina ulaz je besplatan, a mladima od 7 do 16 godina naplaćuje se 50% cijene tj. 15,00 kuna.

Za agencijske grupe iznad 10 osoba kojima se naplata vrši putem vouchera na cijenu ulaznice od 30,00 kuna odobrit će se popust od 10%, a vodičima grupa ulaz je besplatan.

 

Članak 2.

 

Naplatu ulaza će vršiti djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara ili studenti i učenici za koje Grad Hvar ima sklopljen Ugovor sa Student (učeničkim) servisom. Naplata se vrši isključivo u kunama.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Grada Hvara, objaviti će se u Službenom Glasniku Grada Hvara, a primjenjivat će se od 01.06.2014.godine.

 

Članak 4.

 

Početkom primjene ove Odluke prestaje važiti „Odluka o utvrđivanju cijene ulaznice i naplate ulaska u Gradsku tvrđavu Spanjolu – Forticu” od 30.06.2009.god. (Službeni glasnik grada Hvara br. 5/09 i 9/10).

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 334-01/14-01/10

URBROJ: 2128/01-01/1-14-01

Hvar, 15. svibnja 2014.god.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN” broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o cijeni ulaznica u zgradu Arsenal-Hvarsko kazalište

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuje se cijena ulaznica za posjetitelje Arsenala tj. prostora kazališta u iznosi od 15,00 kuna s uključenim PDV-om (Slovima: Petnaest kuna).

Djeci do 7 godina ulaz je besplatan, a za mlade od 7 do 18 godina ulaznica iznosi 10,00 kuna s uključenim PDV-om.

Za agencijske grupe iznad 10 osoba kojima se naplata vrši putem vouchera na cijenu ulaznice od 15,00 kuna odobrit će se popust od 10%, a vodičima grupa ulaz je besplatan.

 

Članak 2.

 

Naplatu ulaza će vršiti djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara ili studenti i učenici za koje Grad Hvar ima sklopljen Ugovor sa Student (učeničkim) servisom. Naplata se vrši isključivo u kunama.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Grada Hvara, objaviti će se u Službenom Glasniku Grada Hvara, a primjenjivat će se od 09.06.2014.godine.

 

Članak 4.

 

Početkom primjene ove Odluke prestaje važiti „Odluka o utvrđivanju cijene ulaznice i naplate ulaska u zgradu Arsenal-hvarsko kazalište od 18.06.2010. god. (Službeni glasnik grada Hvara br. 8/10 i 10/10).

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 334-01/14-01/17

URBROJ: 2128/01-01/1-14-01

Hvar, 02. lipnja 2014.god.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA

 

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Hvara za 2013. godinu………………………………………….. 113
 2. Odluka o raspodjeli rezultata, te pokriću manjkova iz ostvarenih viškova……………………………………….. 140
 3. Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Opuzena glavica……………………………. 141
 4. Odluka o izmjeni Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja novog groblja „Kruvenica”…………….. 142
 5. Odluka o izmjeni Odluke o stjecanju nekretnine izravnom pogodbom……………………………………………. 143
 6. Odluka o prijenosu prava iz ugovora o zakupu javne površine……………………………………………………… 143
 7. Zaključak o provedbi otvorenog postupka javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od dvije godine za radove unutrašnjeg uređenja zgrade hvarskog kazališta……. 143
 8. Zaključak o prihvaćanju Projekta prometnog rješenja regulacije prometa na području Grada Hvara……. 144
 9. Zaključak o poništenju Javnog natječaja za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina od 15. svibnja 2014. godine…………………………………………………………………………………………………………………………. 144
 10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnih redara Grada Hvara za period 01. lipnja 2013. do 30. svibnja 2014. godine……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 144
 11. Rješenje o razrješenju dužnosti člana Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Hvara…… 145
 12. Ispravak Odluke o korištenju i zakupu javnih površina……………………………………………………………….. 145

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA

 

 1. Odluka o cijeni ulaznica u Gradsku tvrđavu „Španjolu” (Forticu)…………………………………………………. 145
 2. Odluka o cijeni ulaznica u zgradu Arsenal-Hvarsko kazalište……………………………………………………….. 146

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSA

Službeni glasnik – br. 03 / 2014

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XXI.  BROJ 3.                                        Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –

Hvar, 7. svibnja 2014. godine                                   plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

 

                Na temelju članka 3. stavka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj: 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 14. sjednici održanoj dana 06. svibnja 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Hvara

 

Članak 1.

 

U Odluci o komunalnim djelatnostima Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 11/10 ), u članku 16. stavku 1. alineji 2. riječi: „poslovi obnove horizontalne prometne signalizacije”, brišu se.

U istom članku stavak 3. mijenja se i glasi:

„Pod obavljanjem komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta, podrazumijeva se:

–   planiranje održavanja i mjera zaštite nerazvrstanih cesta i prometa na njima,

–   redovito i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta, što podrazumijeva izvođenje radova kojima se saniraju oštećenja asfaltnih površina, udarnih rupa, ulegnuća, mrežastih i uzdužnih oštećenja na kolnicima, pješačkim površinama i na trgovima, te uklanjanje arhitektonskih barijera na javnim površinama – prilagodba nogostupa osobama smanjene pokretljivosti,

–   ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta,

–   održavanje makadamskih površina, što podrazumijeva radove održavanja neasfaltiranih, makadamskih površina, sanaciju udarnih rupa, kolotraga i drugih lokalnih oštećenja,

–   održavanje ogradnih i potpornih zidova te drugih betonskih građevina, što podrazumijeva sanaciju istih koji se nalaze u cestovnom zemljištu uz nerazvrstanu cestu i na javnim površinama, izrada novih zidova, sanacija i uređenje novih betonskih staza, nogostupa, stuba i sl.

–   stručni nadzor i kontrolu kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja nerazvrstanih cesta,

–   ustupanje usluga stručnog nadzora i kontrole kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja nerazvrstanih cesta,

–   osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s nerazvrstanih cesta,

–   ophodnju i redovno praćenje stanja nerazvrstanih cesta,

–   hitne intervencije, odnosno obilazak grada nakon obilnijih kiša i drugih vremenskih nepogoda te izvođenje radova čije bi odgađanje izvršenja ugrožavalo sigurnost prometa, zdravlje i imovinu ljudi; izlazak na teren po pozivu prometne službe policije ili po pozivu nadležnih službenika Grada,

–   zamjenu, obnavljanje, popravljanje vertikalne i horizontalne prometne signalizacije, te turističke i ostale signalizacije te dodatne opreme za regulaciju prometa, podrazumijevaju se poslovi postave i održavanja novih ili zamjene dotrajalih znakova, signalizacije i opreme cesta (izuzev prometnih svjetala). Zamjena dotrajale signalizacije vrši se po potrebi, dok se obnavljanje horizontalne prometne signalizacije obavezno vrši prije početka turističke sezone,

–   čišćenje, zamjenu i popravke otvorenog sustava za oborinsku odvodnju,

–   zaštitu pokosa nasipa, usjeka i zasjeka,

–   uništenje nepoželjne vegetacije (košenja trave na zemljištu što pripada ulici i drugoj nerazvrstanoj javnoj površini te uklanjanje, granja, grmlja i drugog raslinja iz profila ceste),

–   održavanje prohodnosti u zimskim uvjetima (zimska služba),

–   uklanjanje snijega i leda.”

 

Članak 2.

 

Članak 17. stavak 4. mijenja se i glasi:

„Cijena usluge isplaćuje se izvršitelju usluge prema dostavljenim računima o izvršenim poslovima ili prema privremenim mjesečnim i okončanim situacijama, koje ovjerava osoba naručitelja koja vrši nadzor nad obavljanjem poslova.”

 

 

Članak 3.

 

Članak 18. mijenja se i glasi:

„Postupak povjeravanja obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora iz članka 16. stavka 1. ove Odluke provodi se:

–   po pozivu za dostavu ponuda objavljenom na internetskim stranicama Grada Hvara u bagatelnim postupcima javne nabave,

–   provođenjem otvorenog postupka javne nabave objavljivanjem poziva za nadmetanje u elektroničkom oglasniku javne nabave.

Pozivu za dostavu ponuda pristupiti će se kada vrijednost poslova komunalnih djelatnosti u godišnjem iznosu ne prelazi vrijednost od 200.000 kn za usluge i robu, te 500.000 kn za radove.

Provođenju otvorenog postupka javne nabave pristupiti će se kada vrijednost poslova komunalnih djelatnosti u godišnjem iznosi ili prelazi vrijednost od 200.000 kn za usluge i robu, te 500.000 kn za radove.”

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Grada Hvara«.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

KLASA: 363-01/10-01/114

URBROJ: 2128-01-02-14-02

Hvar, 06. svibnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01 -vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14), Odluke o visini zakupnina za korištenje javnim površinama (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 1/12 i 2/14), članaka 14. i 16. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 14. sjednici održanoj 06. svibnja 2014. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

 

Članak 1.

 

Grad Hvar provesti će javni natječaj za davanje u zakup slobodnih javnih površina na rok od zaključenja ugovora do 31.prosinca 2014. godine i to na lokacijama:

 

1. ISTOČNA STRANA VELOG ĐARDINA

SMJEŠTAJ: uz istočnu stranu Velog đardina (do ulaza u đardin)

SADRŽAJ I KAPACITET: prodaja razglednica, slika,bižuterije i suvenira ili izrada i prodaja portreta

…………………………………… 2 mjesta (pozicije B-14 i B-15)

Početna cijena zakupnine za:

-. prodaju razglednica, slika,bižuterije i suvenira:……………

………………………………………………… 3.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 20.000,00 kn/godišnje)

-. za izradu i prodaju portreta…………… 500,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 8.000,00 kn/godišnje)

 

2. ISTOČNA STRANA MALOG ĐARDINA

SMJEŠTAJ: uz istočnu stranu Malog đardina (do stepenica)

SADRŽAJ I KAPACITET: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira         1 mjesto (pozicija B-16)

Početna cijena zakupnine za:

-. prodaju razglednica, slika,bižuterije i suvenira: 20.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 20.000,00 kn/godišnje)

 

3. ARSENAL

SMJEŠTAJ: ispred Arsenala

SADRŽAJ I KAPACITET : izrada i prodaja portreta

…………………………………………………. 1 mjesto (pozicija 1)

Početna cijena zakupnine za:

-. izradu i prodaju portreta………………. 500,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 8.000,00 kn/godišnje)

 

4. KUPALIŠTE

SMJEŠTAJ: nasuprot južnog ulaza u hotel “Amfora”

SADRŽAJ I KAPACITET: štand za rent a boat

………………………………… 2 mjesta (pozicija RB-1 i RB-2 )

Početna cijena zakupnine :……….. 5.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 7.500,00 kn/godišnje)

 

5. UVALA KRIŽA

SMJEŠTAJ: na javnoj površini ispred depadansa hotela “Dalmacija” te ispred zida maslinika Franjevačkog samostana

SADRŽAJ I KAPACITET: prodaja razglednica, slika,bižuterije, suvenira, poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje), sladoleda, pult za prodaju palačinki

…………………………………………………. 1 mjesto (pozicija 3)

Početna cijene zakupnine za:

-. prodaju razglednica, slika, bižuterije, suvenira i potrepština za plažu 2.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 15.000,00 kn/godišnje)

-. prodaju poljoprivrednih proizvoda.. 500,00 kn/godišnje,

(Porez na korištenje javne površine je 6.000,00 kn/godišnje)

-. prodaju sladoleda……………………. 1.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 6.000,00 kn/godišnje)

-. pravljenje i prodaju palačinki…….. 1.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 6.000,00 kn/godišnje)

 

6. MILNA 1

SMJEŠTAJ: kraj telefonske govornice

SADRŽAJ I KAPACITET: prodaja tiskovina, prehrambeni proizvodi, poljoprivredni proizvodi ( pčelinj

proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

……………………………………………… 2 mjesta (pozicije 3 i 4)

Početna cijena zakupnine za:

-. prodaju tiskovina……………………… 3.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 900,00 kn po m2 godišnje),

-. prodaju prehrambenih proizvoda….. 500,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 6.500,00 kn godišnje),

-. prodaju poljoprivrednih proizvoda… 500,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 6.000,00 kn/godišnje)

 

7. MILNA 2

SMJEŠTAJ : na javnoj površini na ulazu u Milnu sa desne strane

SADRŽAJ I KAPACITET: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, potrepštine za plažu

…………………………………………………. 1 mjesto (pozicija 2)

Početna cijena zakupnine:  1.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 15.000,00 kn/godišnje)

 

Temeljem ovog Zaključka, Gradonačelnik Grada Hvara raspisati će natječaj koji će se provesti putem pisanih ponuda u zatvorenim kuvertama. Povjerenstvo za javne površine otvara ponude i odabire najpovoljnijeg ponuđača.

 

Članak 2.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-02/14-01/ 83

URBROJ: 2128/01-02-14-02

Hvar, 06. svibnja 2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14), Odluke o visini zakupnina za korištenje javnim površinama (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 1/12 i 2/14), članka 31. st.2. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 14. sjednici održanoj 07. svibnja 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o prijenosu prava iz ugovora o zakupu javne površine

 

Članak 1.

 

Zahtjevu Daria Glasnovića, P.T.O. „Dario”, Dubrava 236 iz Zagreba, za prijenos prava i obveza iz Ugovora o zakupu javne površine na lokaciji Ispred HP-a na Rivi, pod rednim brojem B-17, KLASA: 363-02/12-01/58, URBROJ: 2128/01-01/1-12-03 od 17. ožujka 2012. godine, na novog zakupoprimca i to Sandra Glasnovića, T.O. „ Glasnović”, Rudeška 140, Zagreb, se udoljava

 

Članak 2.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara na potpisivanje Ugovora o zakupu javne površine sa Sandrom Glasnović, pod istim uvjetima, na rok do 31. prosinca 2014. godine.

Zakupninu za 2014. godinu, Sandro Glasnović je dužan uplatiti prije potpisivanja novog ugovora o zakupu.

 

Obrazloženje

 

Dario Glasnović, P.T.O. Dario, Dubrava 236 iz Zagreba i Sandro Glasnović, Rudeška 140 iz Zagreba, postavili su zahtjev Gradu Hvaru za prijenos prava i obveza iz Ugovora o zakupu javne površine. Dario Glasnović je sa Gradom Hvarom, sklopio Ugovor o zakupu javne površine na lokaciji Ispred HP-a na Rivi, pod rednim brojem B-17, KLASA: 363-02/12-01/58, URBROJ: 2128/01-01/1-12-03 od 17. ožujka 2012. godine.

Člankom 31 .st.2. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14), propisano je:

„Gradsko vijeće Grada Hvara, može prenijeti prava iz ugovora o zakupu novim ugovorom o zakupu, na zahtjev fizičke ili pravne osobe, pod istim uvjetima pod kojima je lokaciju koristio dosadašnji zakupnik. U slučajevima prijenosa prava iz ugovora, dosadašnji zakupnik ili zakupnik koji treba sklopiti novi ugovor o zakupu, dužan je podmiriti sve obveze nastale s osnova korištenja lokacije prethodnog zakupnika.”

Obzirom da je temeljem Potvrde Grada Hvara od 28.04.2014.godine, uvidom u stanje dugovanja Porezne uprave Ispostave Hvar te u stanje dugovanja Komunalno Hvar d.o.o., utvrđeno da Dario Glasnović i Sandro Glasnović nemaju dospjelih dugovanja, to je odlučeno kao u člancima 1. i 2. Ove Odluke.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 363-02/14-01/18

Urbroj: 2128/01-03-14-02

Hvar, 06. svibnja 2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01,60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14), Odluke o visini zakupnina za korištenje javnim površinama (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 1/12 i 2/14), članka 31. st.2. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 14. sjednici održanoj 07. svibnja 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o prijenosu prava iz ugovora o zakupu javne površine

 

Članak 1.

 

Zahtjevu Marine Primorac, vl. SFINGA- obrt za trgovinu na malo, Frankopanska 60 iz Osijeka i Vinkice Pavlović, vlasnica obrta za trgovinu CHARLIE, iz Hvara, za prijenos prava i obveza iz Ugovora o zakupu javne površine na lokaciji Između Malog i Velog đardina, pod rednim brojem B-4, KLASA: 363-02/12-01/30, URBROJ: 2128/01-01/1-12-03 od 17. ožujka 2012. godine, na novog zakupoprimca i to Marinu Primorac, se udoljava.

 

Članak 2.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara na potpisivanje Ugovora o zakupu javne površine sa Marinom Primorac, vl. SFINGA – obrt za trgovinu na malo, pod istim uvjetima, na rok do 31. prosinca 2014. godine.

Zakupninu za 2014. godinu, Marina Primorac, vl. SFINGA – obrt za trgovinu na malo, je dužna uplatiti prije potpisivanja novog ugovora o zakupu.

 

Obrazloženje

 

Marina Primorac, vl. SFINGA- obrt za trgovinu na malo, Frankopanska 60 iz Osijeka i Vinkica Pavlović, vl. obrta za trgovinu CHARLIE, iz Hvara, postavili su zahtjev Gradu Hvaru za prijenos prava i obveza iz Ugovora o zakupu javne površine.

Vinkica Pavlović vl. obrta za trgovinu CHARLIE, je sa Gradom Hvarom, sklopila Ugovor o zakupu javne površine na lokaciji Između malog i Velog đardina, pod rednim brojem B-4, KLASA: 363-02/12-01/30, URBROJ: 2128/01-01/1-12-03 od 17. ožujka 2012. godine.

Člankom 31 .st.2. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14), propisano je:

„Gradsko vijeće Grada Hvara, može prenijeti prava iz ugovora o zakupu novim ugovorom o zakupu, na zahtjev fizičke ili pravne osobe, pod istim uvjetima pod kojima je lokaciju koristio dosadašnji zakupnik. U slučajevima prijenosa prava iz ugovora, dosadašnji zakupnik ili zakupnik koji treba sklopiti novi ugovor o zakupu, dužan je podmiriti sve obveze nastale s osnova korištenja lokacije prethodnog zakupnika.”

Obzirom da je temeljem Potvrde Grada Hvara, uvidom u stanje dugovanja Porezne uprave Ispostave Hvar te u stanje dugovanja Komunalno Hvar d.o.o., utvrđeno da Vinkica Pavlović i Marina Primorac nemaju dospjelih dugovanja, to je odlučeno kao u člancima 1. i 2. ove Odluke.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 363-02/12-0T/30

Urbroj: 2128/01-03-14-05

Hvar, 06. svibnja 2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («NN», broj: 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 119/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 , 94/13 i 153/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 14. sjednici održanoj 06. svibnja 2014. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu

za 2013. godinu

 

I.

 

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013. godinu.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-01/13-01/89

URBROJ: 2128-01-02-14-08

Hvar, 06. svibnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («NN», broj: 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 119/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 , 94/13 i 153/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09,1/11,2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 14. sjednici održanoj 06. svibnja 2014. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013. godinu

 

I.

 

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013. godinu.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-01/13-01/90

URBROJ: 2128-01-02-14-08

Hvar, 06. svibnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst), članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara («NN», broj: 69/99, 151/03,157/03, 100/04, 87/09 i 88/10) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09,7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 14. sjednici održanoj 06. svibnja 2014. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa dijela nekretnine označene kao čest. zgr. 96 k.o. Hvar

 

I.

 

Povodom ponude ponuditeljice Nataše Palmieri rođ. Domančić pok. Tome iz Hvara, OIB:78322695511, zastupana po punomoćniku Željku Šćepanoviću, odvjetniku iz Hvara, Ulica dr. Mate Miličića 6 od 13. ožujka 2014. godine, Grad Hvar neće se koristiti pravom prvokupa u predmetu ponude za prodaju dijela nekretnine označene kao čest. zgr. 96 k.o. Hvar, (dio etažnog prava vlasništva od 67/100 dijela) što u naravi predstavlja dvoetažni stan površine 162,51 m2, po kupoprodajnoj cijena od 210.000,00 EUR-a (slovima: dvjestodeset-tisućaeura), plativo u kunama prema prodajnom tečaju Privredne banke Zagreb d.d., na dan isplate.

 

II.

 

Dostavljena je fotokopija Ugovora o kupoprodaji, koji je ovjeren od Javnog bilježnika Jadranke Plenković, Stari Grad, Kod sv. Roka 4, BROJ: OV-485/14 od 17. veljače 2014.godine, u kojem je navedena kupoprodajna cijena predmetne nekretnine u iznosu iz točke I. ovog Zaključka.

 

III.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

 

KLASA: 940-01/14-01/24

URBROJ: 2128-01-02-14-02

Hvar, 06. svibnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 13. tematskoj sjednici održanoj dana 11. travnja 2014. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

 

Predlaže se da Gradonačelnik Grada Hvara sa voditeljima Službi Jedinstvenog upravnog odjela i Turističkom zajednicom Grada Hvara, pripremi za narednu sjednicu Gradskog vijeća, prijedlog Programa za kulturno ljeto 2014. godine za objekte Arsenal, tvrđava Fortica-Španjola i Veneranda, sukladno prijedlozima iznesenim na današnjoj tematskoj sjednici Gradskog vijeća Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/14-01/11

URBROJ: 2128-01-02-14-01

Hvar, 11. travnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 25. stavak 2. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine”, broj: 41/14) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 14. sjednici održanoj dana 06. svibnja 2014. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o osnivanju Povjerenstva za zaštitu potrošača

Grada Hvara

 

I.

 

Osniva se Povjerenstvo za zaštitu potrošača Grada Hvara u sastavu:

 1. Andro Jeličić, dipl. oeec, predsjednik
 2. Frano Bibić, dipl. iur., član
 3. Ivan Pavičić, član
 4. Ivana Tudor, član
 5. Predstavnik Udruge za zaštitu potrošača (ako djeluje na lokalnom području).

 

II.

 

Djelokrug rada Povjerenstva za zaštitu potrošača propisan je člankom 24. i 25. Zakona o zaštiti potrošača.

 

 

III.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača („Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 4/03 i sve izmjene i dopune).

 

IV.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-01/14-01/13

URBROJ: 2128-01-02-14-02

Hvar, 06. svibnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zaključku o prihvaćanju Izvanupravne nagodbe između Grada Hvara i Novak Grge pok. Ante, Novak Margite ud. Jakova, koji je objavljen u „Službenom glasniku Grada Hvara, broj: 2/14 od 26. ožujka 2014., te se daje

 

ISPRAVAK

Zaključka o prihvaćanju Izvanupravne nagodbe između Grada Hvara i Novak Grge pok. Ante, Novak Margite ud. Jakova

 

U točki I. stavku 1. alineji 3. umjesto: „čest. zem. 3817/2″ treba glasiti:” čest. zem. 3816/12″.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/08-01/15

URBROJ: 2128-01-02-14-78

Hvar, 22. travnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 84. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («NN», broj: 76/07 i 38/09, 55/11 i 90/11, 50/12, 55/12), članka 39. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 35. Statuta Grada Hvara (Sl.gl. grada Hvara, br. 5/09, 7/09 i 8/09) Gradonačelnik Grada Hvara, donosi slijedeći

 

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Brusje za ponovnu javnu raspravu

 

 

 

I.

 

 1. Utvrđuje se Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Brusje za ponovnu javnu raspravu, izrađen od tvrtke JURCON PROJEKT d.o.o. iz Zagreba, temeljem nacrta prijedloga za ponovnu javnu raspravu Urbanističkog plana uređenja Brusje.
 2. Zadužuje se Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara da u što kraćem roku poduzme radnje u svezi Objave ponovne javne rasprave.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 350-01/12-01/126

Urbroj: 2128/01-01/1-14-20

Hvar, 02.04.2014.g.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Sukladno članku 85. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12 i 80/13) koji se primjenjuje temeljem čl. 188. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (NN, broj: 153/13) Gradonačelnik Grada Hvara objavljuje

 

PONOVNU JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA BRUSJE

 

1)     Ponovna javna rasprava o prijedlogu UPU-a Brusje trajat će od 14. travnja do 14. svibnja 2014. godine.

2)     Ponovna javna rasprava zakazuje se iz razloga navedenih u članku 93. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13).

3)     Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog predmetnog plana bit će izložen na javni uvid u prostorijama Službe za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, u Hvaru, ul. Vicka Butorovića 4 od 14. travnja do 14. svibnja, svaki radni dan od 9,00 do 13,00 sati.

4)     Javno izlaganje održat će se 15. travnja (utorak) u 11,00 sati u prostorijama Gradske Loggie.

5)     Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na prijedloge predmetnog plana mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno sa 14. svibnja 2014.g.

6)     Način sudjelovanja u javnoj raspravi, u skladu s člankom 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, jest sljedeći:

–        nadležna tijela i tijela jedinice lokalne i područne samouprave i osobe određene posebnim propisima koje su dale podatke, planske smjernice i dokumente za izradu prijedloga plana iz područja svog djelokruga dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do roka određenog u ovoj objavi. U protivnom će se smatrati da nemaju primjedbe.

–        građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi tako da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog plana, mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog plana izložen na javnom uvidu, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, daju primjedbe u zapisnik na javnom izlaganju ili upućuju nositelju izrade plana pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi.

7)   Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom
podnositelja i u propisanom roku dostavljeni na adresu Grad Hvar, Služba za komunalne djelatnosti,
prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, ul. Milana Kukurina 2, 21450 Hvar. U protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 350-01/12-01/126

URBROJ: 2128/01-01/1-14-21

Hvar, 03. 04. 2014. godine

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 8., 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine, broj: 86/08), članka 5. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 12/10) i članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 11/1, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

P L A N

PRIJAMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA HVARA ZA 2014. GODINU

 

Članak 1.

 

Ovim Planom prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara (u daljnjem tekstu: Plan), utvrđuje se prijam službenika/ca na određeno vrijeme i vježbenika/ca za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (stručno osposobljavanje za rad) u Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara tijekom 2014. godine.

 

 

 

 

 

Članak 2.

 

Plan sadrži:

–        stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Službama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara,

–        potreban broj službenika/ca na neodređeno vrijeme,

–        potreban broj službenika/ca, namještenika/ca na određeno vrijeme,

–        potreban broj vježbenika/ca na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (stručno osposobljavanje za rad ).

 

Članak 3.

 

Na temelju ovog Plana, slobodna radna mjesta popunjavati će se putem javnog natječaja. Radna mjesta koja se popunjavaju na određeno vrijeme, popunjavati će se putem oglasa koji se objavljuje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Split, Ispostava Hvar.

Radna mjesta popunjavati će se sukladno proračunskim sredstvima, ovom Planu i Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara.

 

Članak 4.

 

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Službama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, potreban broj službenika/ca na neodređeno vrijeme, na određeno vrijeme i vježbenika/ca na stručnom osposobljavanju, utvrđuje se u tabeli koja je sastavni dio Plana.

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta iz stavka 1. ovog članka obuhvaća prikaz ukupnog broja stalno zaposlenih službenika/ca i vježbenika/ca na stručnom osposobljavanju u Službama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, a planira se potreban broj službenika/ca na određeno vrijeme i vježbenika/ca na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (stručno osposobljavanje za rad).

 

Članak 5.

 

Tijekom 2014. planira se primiti jedan (1) novi službenik/ca na određeno vrijeme u Službi za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, radi privremenog povećanja opsega poslova u svezi izrade rješenja o obračunu naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i izrade rješenja o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa, dva (2) službenika – komunalna redara II vrste na određeno vrijeme u Službi za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada, radi povećanog obima poslova u tijeku turističke sezone, te jedan (1) vježbenik/ca na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (stručno osposobljavanje za rad) u Službi tajništva grada.

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA HVARA

 

Rbr.   Službe                                        Stvarno stanje popunjenosti             Vježbenici na stručnom               Plan zapošljavanja

                                                              radnih mjesta u službama                     osposobljavanju                        za 2014.god.

1. Pročelnik                                                              0

2. Služba tajništvo grada                                           3                                                                                1 vježbenik na stručnom

                                                                                                                                                                          osposobljavanju

3. Služba za proračun i financije                               4

4. Služba za društvene djelatnosti                             1

5. Služba za gospodarstvo i gospodarenje                                                                                                 2 komunalna redara II vrste

    i gospodarenje imovinom grada                            8                                                                                   na određeno vrijeme

6. Služba za komunalne djelatnosti,                                                                                                      1 službenik na određeno vrijeme

    prostorno uređenje, graditeljstvo i                        4                                                   1                        – viši savjetnik za komunalne

    zaštitu okoliša                                                                                                                               poslove, graditeljstvo i uređenje grada

7. UKUPNO                                                             20                                                  1                                             4

Članak 6.

 

Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave na oglasnoj ploči Grada Hvara, a objaviti će se u Službenom glasniku Grada Hvara.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 020-01/14-01/43

URBROJ: 2128/01-01/1-14-01

Hvar, 6. svibnja 2014. godine

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne

infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o

komunalnom gospodarstvu za 2013. godinu

 

I IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

                                                                                                      Planirano:        490.000,00 kn

                                                                                                        Izvršeno:        162.096,90 kn

1. Gradnja pješačkog puta i skalinade na Paisu između

ul. Marina Gazarovića i ul. Lucije Rudan                                                                                                                 74.722,00 kn

2. Postavljanje kamenog pločnika i kamenih stuba u

ul. Jurja Novaka (iza katedrale u Gradu Hvaru)                                                                                                       87.374,90 kn

                                                                                                                                                                                  162.096,90 kn

 

II IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA I OTKUP ZEMLJIŠTA

– Izgradnja nerazvrstanih cesta

                                                                                                      Planirano:        960.000,00 kn

                                                                                                        Izvršeno:        363.770,11 kn

– Otkup zemljišta

                                                                                                      Planirano:        100.000,00 kn

                                                                                                        Izvršeno:                   0,00 kn

                                                                                      Ukupno planirano:     1.060.000,00 kn

                                                                                         Ukupno izvršeno:        363.770,11 kn

1. Priprema donjeg stroja na raznim lokacijama u Gradu Hvaru                                                                                  55.250,00 kn

2. Asfaltiranje na raznim lokacijama u Gradu Hvaru                                                                                                   86.905,75 kn

3. Izrada projektne dokumentacije za prometnice na području Grada Hvara              64.875,00 kn

4. Nadzor nad radovima gradnje                                                                                                                                    5.686,23 kn

5. Gradnja nogostupa na području Grada Hvara                                                                                                          82.303,13 kn

6. Dobava i postava zaštitne ograda na cestama na području Grada Hvara                                                                  68.750,00 kn

                                                                                                                                                                                  363.770,11 kn

III IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

                                                                                                      Planirano:        400.000,00 kn

                                                                                                        Izvršeno:        270.432,95 kn

1. Iskop, kabel, traka uz. za postavu javne rasvjete na raznim lokacijama na području Grada Hvara                           86.944,90 kn

2. Dobava i postava rasvjetnih tijela (stupovi, svjetiljke,

i žarulje) na raznim lokacijama na području Grada Hvara                                                                                        87.463,76 kn

3. Dobava ručno rađenih metalnih lampi za staru gradsku jezgru                                                                                21.875,00 kn

4. Projekt javne i akcentne rasvjete (Luxing)                                                                                                               40.625,00 kn

5. Izrada temelja za kandelabere (Komunalno Hvar)                                                                                                    10.006,25 kn

6. Električni priključak za M. Đardin                                                                                                                           23.518,04 kn

                                                                                                                                                                                  270.432,95 kn

 

IV IZGRADNJA GROBLJA

                                                                                                      Planirano:        300.000,00 kn

                                                                                                        Izvršeno:          23.125,00 kn

1. Projekt proširenja groblja „Glavica“                                                                                                                        23.125,00 kn

                                                                                                                                                                                    23.125,00 kn

 

V IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

                                                                                                      Planirano:        350.000,00 kn

                                                                                                        Izvršeno:        113.709,49 kn

1. Kapitalna pomoć HVARSKOM VODOVODU za izgradnju vodovodne mreže                                                  113.709,49 kn

                                                                                                                                                                                  113.709,49 kn

 

 

VI IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU

      OTPADNIH I OBORINSKIH VODA

                                                                                                      Planirano:        570.000,00 kn

                                                                                                        Izvršeno:        324.549,49 kn

1. Premještanje fekalne kanalizacije u ul. Ive Roića                                                                                                     44.062,10 kn

2. Preostalo dugovanje za izvršene troškove izgradnje fekalne

kanalizacije za individualno naselje iznad bivšeg hotela „Galeb“                                                                           107.067,39 kn

3. Preostalo dugovanje za izvršenu izradu projektne dokumentacije

(idejni i glavni projekt) oborinske i fekalne odvodnje od Ograda do mora            91.500,00 kn

4. Gradnja okna (šahti) na šetnici od Vile Leonidas do stepeništa Croatia                                                                   69.956,25 kn

5. Nadzor izgradnje kanalizacije na predjelu Ograde                                                                                                    11.963,75 kn

                                                                                                                                                                                  324.549,49 kn

REKAPITULACIJA

Planirano

Izvršeno

I

IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

490.000,00

162.096,90

II

IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA I OTKUP ZEMLJIŠTA

1.060.000,00

363.770,11

III

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

400.000,00

270.432,95

IV

IZGRADNJA GROBLJA

300.000,00

23.125,00

V

IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

350.000,00

113.709,49

VI

IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU OTPADNIH I OBORINSKIH VODA

570.000,00

324.549,49

 

U K U P N O

3.170.000,00

1.257.683,94

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/13-01/90

URBROJ: 2128/01-01/1-14-07

Hvar, 28. ožujka 2014. godine

 

Voditelj službe za komunalne djelatnosti, prostorno

uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša:                                                                                         GRADONAČELNIK:

Doro Abdulmar, dipl. ing. građ., v.r.                                                                                   Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA
DJELATNOSTI  IZ ČLANKA 22. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU ZA 2013. GODINU

 

I. ODRŽAVANJE ĆISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA

    ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA I OBALNOG POJASA

– Sredstva za izvršenje radova

                                                                                                      Planirano:     1.700.000,00 kn

                                                                                                        Izvršeno:     1.635.467,20 kn

– Sredstva za nabavu opreme

                                                                                                      Planirano:        505.000,00 kn

                                                                                                        Izvršeno:        503.560,00 kn

                                                                                      Ukupno planirano:     2.205.000,00 kn

                                                                                         Ukupno izvršeno:     2.139.027,20 kn

 

– SREDSTVA ZA IZVRŠENJE RADOVA

– Čišćenje javnih površina

1. Pometanje i čišćenje grada (I.-XII. ’13)                                                                                                                  779.116,20 kn

2. Pranje grada (VII.-VIII. ’13)                                                                                                                                    32.400,00 kn

3. Usluge uređenja javnih površina                                                                                                                              17.387,50 kn

4. Veterinarske usluge – Ulov i zbrinjavanje pasa i mačaka                                                                                         36.250,00 kn

5. Komunalne usluge – Odvoz smeća iz vrta P. Vukašinović                                                                                        4.062,50 kn

6. Komunalne usluge – nadzor nad deratizacijom                                                                                                          6.250,00 kn

 

– Čišćenje obalnog pojasa

1. Čišćenje obale (IV.-X. ’13)                                                                                                                                    224.070,00 kn

2. Čišćenje Paklenih otoka (IV.-X, ’13)                                                                                                                     535.931,00 kn

                                                                                                                                     UKUPNO:                        1.635.467,20 kn

 

– SREDSTVA ZA NABAVU OPREME

1. Sufinanciranje el. čistilice za pometanje javnih površina                                                                                        100.000,00 kn

2. Prijenos Komunalnom Hvar za nabavu vozila za otpad                                                                                         403.560,00 kn

                                                                                                                                     UKUPNO:                           503.560,00 kn

II. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

– Sredstva za izvršenje radova – materijal

                                                                                                      Planirano:        120.000,00 kn

                                                                                                        Izvršeno:          70.640,02 kn

– Sredstva za izvršenje radova – rad/usluga

                                                                                                      Planirano:        560.000,00 kn

                                                                                                        Izvršeno:        486.704,02 kn

                                                                                      Ukupno planirano:        680.000,00 kn

                                                                                         Ukupno izvršeno:        557.344,04 kn

 

– SREDSTVA ZA IZVRŠENJE RADOVA – MATERIJAL

1. Pepeljara za JP – Arta Zip                                                                                                                                          1.287,50 kn

2. Cidokor za polijevanje trave na JP                                                                                                                                  78,00 kn

3. Klupe za postavu na JP                                                                                                                                            11.175,00 kn

4. Stari kameni saliž za Pjacu – župa                                                                                                                            18.000,00 kn

5. Boje i dr. mat. po rn. – Antoana                                                                                                                                 1.447,52 kn

6. Sadnice drveća za parkove                                                                                                                                       21.950,00 kn

7. Sadnice mirodija za Bukainku                                                                                                                                  12.927,00 kn

8. Pepeljare (3x) za javne površine                                                                                                                                3.775,00 kn

                                                                                                                                     UKUPNO:                             70.640,02 kn

– SREDSTVA ZA IZVRŠENJE RADOVA – RAD/USLUGA

1. Održavanje parkova (I.-XII. ’13)                                                                                                                           403.332,36 kn

2. Popravak i fugiranje kam. pločnika na Pjaci                                                                                                            19.974,00 kn

3. Postave rukohvata uz skalinade                                                                                                                               39.788,85 kn

4. Izrada i bojenje klupa                                                                                                                                                 4.062,50 kn

5. Fugiranje kamenog pločnika na rivi                                                                                                                           6.668,81 kn

6. Postava kućnih brojeva u Sv. Nedjelji                                                                                                                       7.275,00 kn

7. Sanacija pločnika kod vrtića                                                                                                                                       5.602,50 kn

                                                                                                                                     UKUPNO:                           486.704,02 kn

 

III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

 

– Sredstva za izvršenje radova – materijal

                                                                                                      Planirano:          95.000,00 kn

                                                                                                        Izvršeno:          80.981,25 kn

– Sredstva za izvršenje radova – rad/usluga

                                                                                                      Planirano:        505.000,00 kn

                                                                                                        Izvršeno:        149.717,88 kn

                                                                                      Ukupno planirano:        600.000,00 kn

                                                                                         Ukupno izvršeno:        230.699,13 kn

 

– SREDSTVA ZA IZVRŠENJE RADOVA – MATERIJAL

1. Prometni znakovi – Prvi treptač                                                                                                                               29.856,25 kn

2. Tampon, cement, mreža za ceste                                                                                                                              21.062.50 kn

3. Tucanik za ceste – Zarače                                                                                                                                         10.187,50 kn

4. Pločice za nazive ulica                                                                                                                                                1.175,00 kn

5. Prometni znakovi – Candeo                                                                                                                                     18.700,00 kn

                                                                                                                                     UKUPNO:                             80.981,25 kn

– SREDSTVA ZA IZVRŠENJE RADOVA – RAD/USLUGA

– Održavanje cesta i puteva

1. Horizontalna signalizacija VPS                                                                                                                                68.636,63 kn

2. Krpanje rupa i postava prometnih znakova                                                                                                                3.737,50 kn

3. Uklanjanje vodenih nanosa sa cesta                                                                                                                           3.325,00 kn

4. Sanacija udarnih rupa na cestama                                                                                                                               4.218,75 kn

-Održavanje poljskih i protupožarnih puteva

1. Ravnanje poljskih puteva – Borova                                                                                                                         30.000,00 kn

2. Sanacija poljskih puteva                                                                                                                                           24.800,00 kn

3. Uređenje poljskih puteva – Juan                                                                                                                              15.000,00 kn

                                                                                                                                     UKUPNO:                           149.717,88 kn

 

IV. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

 

– Sredstva za izvršenje radova – materijal i dva djelatnika

                                                                                                      Planirano:        440.000,00 kn

                                                                                                        Izvršeno:        422.725,33 kn

– Sredstva za izvršenje radova – utrošak el. energije za javnu rasvjetu

                                                                                                      Planirano:        490.000,00 kn

                                                                                                        Izvršeno:        457.679,79 kn

                                                                                      Ukupno planirano:        930.000,00 kn

                                                                                         Ukupno izvršeno:        880.405,12 kn

– SREDSTVA ZA IZVRŠENJE RADOVA – MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE I DVA DJELATNIKA

– Materijal i dijelovi za održavanje JR

1. Materijal za priklj. štandova Križa                                                                                                                              2.617,10 kn

2. Rasvjetna tijela za NG rasvjetu                                                                                                                                41.391,63 kn

3. Materijal po rn For Stifa                                                                                                                                            2.458,80 kn

4. Materijal na NG rasvjetu                                                                                                                                            8.701,58 kn

– Usluge održavanja JR

1. Održavanje (I.-XII. ’13)                                                                                                                                         367.556,22 kn

                                                                                                                                     UKUPNO:                           422.725,33 kn

 

– SREDSTVA ZA IZVRŠENJE RADOVA – UTROŠAK EL. ENERGIJE ZA JAVNU RASVJETU

1. Utrošak el. energije za JR                                                                                                                                      457.679,79 kn

                                                                                                                                     UKUPNO:                           457.679,79 kn

 

V. ODRŽAVANJE GROBLJA

 

                                                                                                      Planirano:        160.000,00 kn

                                                                                                        Izvršeno:        110.000,00 kn

 

– ODRŽAVANJE I UREĐENJE GROBLJA I PRISTUPNIH STAZA

1. Popločavanje staze na gradskom groblju                                                                                                                 86.250,00 kn

2. Popravak zida na gradskom groblju – GO Pais                                                                                                       23.750,00 kn

                                                                                                                                     UKUPNO:                           110.000,00 kn

 

REKAPITULACIJA

Planirano

Izvršeno

I

ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA I OBALNOG POJASA

2.205.000,00

2.139.027,20

II

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

680.000,00

557.344,04

III

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

600.000,00

230.699,13

IV

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

930.000,00

880.405,12

V

ODRŽAVANJE GROBLJA

160.000,00

110.000,00

 

U K U P N O

4.575.000,00

3.917.475,49

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/13-01/89

URBROJ: 2128/01-01/1-14-07

Hvar, 28. ožujka 2014. godine

 

Voditelj službe za komunalne djelatnosti, prostorno

uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša:                                                                                         GRADONAČELNIK:

Doro Abdulmar, dipl. ing. građ., v.r.                                                                                   Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA

 

 1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Hvara……………….. 101
 2. Zaključak o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina…………………………………………… 102
 3. Odluka o prijenosu prava iz Ugovora o zakupu javne površine (Glasnović)…………………………………… 103
 4. Odluka o prijenosu prava iz Ugovora o zakupu javne površine (Pavlović-Primorac)……………………….. 104
 5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu……………………………………………………………………………………………………… 104
 6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu……………………………………………………………………………………………………… 104
 7. Zaključak o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa dijela nekretnine označene kao čest. zgr. 96 k.o. Hvar               105
 8. Zaključak u svezi prijedloga Programa za kulturno ljeto 2014………………………………………………………. 105
 9. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za zaštitu potrošača Grada Hvara…………………………………………….. 105
 10. Ispravak Zaključka o prihvaćanju Izvanupravne nagodbe između Grada Hvara i Novak Grge pok. Ante, Novak Margite ud. Jakova………………………………………………………………………………………………………………………………….. 106

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA

 

 1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana uređenja Brusje za ponovnu javnu raspravu…. 106
 2. Ponovna javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana Brusje…………………………………………………. 106
 3. Plan prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara za 2014. godinu…………………………….. 107
 4. Izvješće o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 108
 5. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu…………………………………………………………………………………………………………………………. 109

 

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSA

Službeni glasnik – br. 01 / 2014

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XXI.  BROJ 1.                                        Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –

Hvar, 3. veljače 2014. godine                                   plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

 

                Na temelju članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13 ), Gradsko vijeće Grada Hvara na 11. sjednici održanoj 31. siječnja 2014. godine, donosi

 

PROGRAM   RADA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

ZA 2014. GODINU

 

UVODNI DIO

 

Gradsko vijeće Grada Hvara kao predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi program rada koji sadrži poslove i zadatke utvrđene Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), Statutom Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara “, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) i drugim pozitivnim zakonskim propisima.

Program rada treba smatrati otvorenim za sve prijedloge koje se odnose na nadležnost Gradskog vijeća, iako nisu obuhvaćene ovom Programom rada.

Radna tijela Gradskog vijeća, Gradonačelnik koji je nadležan za obavljanje izvršnih poslova jedinice lokalne samouprave, izravno će se uključiti u realizaciju svojih obveza iz ovog Programa. Nositelji poslova iz Programa, kao i ovlašteni predlagatelji obvezni su odgovarajuće materijale o kojima će raspravljati Gradsko vijeće pripremiti u predviđenim rokovima.

 

PROGRAMSKI DIO

 

I TROMJESJEČJE

 

1.   Program rada Gradskog vijeća Grada Hvara za 2014. godinu

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun, Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada, Služba za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša, Služba za društvene djelatnosti i Služba tajništva Grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: siječanj 2014.godine

 

2.   Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Hvara za 2014. godinu

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun, DVD Hvar, Područni ured za zaštitu i spašavanje Split, Crveni križ-Gradsko društvo Hvar, Tajništvo grada Predlagatelj: Gradonačelnik Rasprava: siječanj 2014. godina

 

3.   Plan operativne provedbe programa aktivnosti zaštite od požara za Grad Hvar u 2014. godini sa planom motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenih prostora

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun, Dobrovoljno vatrogasno društvo Hvar, Hrvatske šume-Sumarija Hvar, Komunalno Hvar d.o.o. i Tajništvo grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: ožujak 2014. godina

 

4.   Plan o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata ( po potrebi)

Nositelj izrade: Služba za gospodarstvo i gospodarenje nekretninama grada i Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: veljača 2014.godina

 

5.   Operativni plan za pripremu turističke sezone –godine 2014.

Nositelj izrade: Odbor za razvoj i unapređenje turizma, Turistička zajednica, Grad Hvar

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: siječanj 2014. godine

 

6.   Program 53. Hvarskih ljetnih priredbi

Nositelj izrade: Služba za društvene djelatnosti

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: ožujak 2014. godine

 

7.   Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika Grada Hvara
Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: siječanj-veljača 2014. godine

 

8.   Imovinsko pravni predmeti iz nadležnosti Gradskog vijeća
Nositelj izrade: Tajništvo Grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: trajno

 

 

9.   Izbor i imenovanja radnih tijela Gradskog vijeća

Nositelj izrade: Odbor za izbor i imenovanja
Predlagatelj: Gradonačelnik i Odbor za izbor i imenovanja
Rasprava: trajno

 

10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za postupke javne nabave velike vrijednosti za nabavu roba, radova i usluga

Nositelj izrade: Tajništvo Grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: trajno

 

11. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013. godinu, Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2013. godinu

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: ožujak 2014. godine

 

12. Odluka o uređenju prometa na području Grada Hvara

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: ožujak 2014. godine

 

13. Funkcioniranje zdravstvene službe na području Grada Hvara

Nositelj izrade i predlagatelj: Gradonačelnik, Dom zdravlja Splitsko dalmatinske Županije, Ispostava Hvar, Ustanova hitne medicinske pomoći, ordinacije u zakupu

Rasprava: ožujak 2014.godine

 

14. Prometna povezanost Grada Hvara (tematska sjednica)

Nositelj izrade i predlagatelj : Gradonačelnik i Odbor za unapređenje i poboljšanje kopnenog i pomorskog prometa

Rasprava: ožujak 2014. godine

 

II   TROMJESJEČJE

 

1.   Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Hvara za 2013. godinu

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: svibanj-lipanj 2014. godine

 

2.   Izvješća o radu trgovačkih društava u vlasništvu-suvlasništvu Grada Hvara za 2013. godinu
Nositelj izrade: Komunalno Hvar d.o.o., Fontik d.o.o., Nautički centar Hvar d.o.o., Hvarski vodovod d.o.o., EKO-Hvar j.t.d., Sportski centar Hvar d.o.o., FOR d.o.o.,

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: svibanj 2014. godine

 

3.   Odluka o komunalnom redu

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava : travanj 2014. godine

 

 

 

4.   Izmjene i dopune Proračuna Grada Hvara za 2014. godinu (po potrebi)

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: travanj-lipanj 2014. godine

 

III TROMJESJEČJE

 

1.   Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Hvara za razdoblje siječanj – lipanj 2014.g.

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: rujan 2014. godine

 

2.   Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika Grada Hvara
Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: srpanj 2014. godine

 

3.   Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Hvara
Nositelj izrade: Komisija za dodjelu javnih priznanja

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: rujan 2014. godine

 

4.   Izmjene i dopune Proračuna Grada Hvara za 2014. godinu (po potrebi)

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: rujan 2014. godine

 

5.   Odluka o donošenju UPU Velo Grablje, UPU Zorače, UPU Brusje, Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Hvara (PPU Grada Hvara)

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odbor za urbanizam i prostorno uređenje

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: rujan 2014. godine

 

6.   Program kulturnih zbivanja u zimskom razdoblju u Gradu Hvaru

Nositelj izrade: Služba za društvene djelatnosti i Odbor za školstvo, kulturu i šport

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: rujan 2014.godine

 

7.   Izvješće o stanju u školstvu (tematska sjednica )

Nositelj izrade: Osnovna škola Hvar, Srednja škola Hvar i Odbor za školstvo, kulturu i šport

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: rujan 2014. godine

 

8.   Izvješće o stanju u športu (tematska sjednica)

Nositelj izrade: Športske udruge i Odbor za školstvo, kulturu i šport

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: rujan 2014. godine

 

9.   Odluka o raspisivanju natječaja za stipendiju Grada Hvara u školskoj godini 2014/2015.

Nositelj izrade: Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: rujan 2014. godine

 

IV TROMJESJEČJE

 

1.   Odluka o izradi UPU Sv. Nedjelja Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odbor za urbanizam i prostorno uređenje

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: studeni – prosinac 2014. godine

 

2.   Proračun Grada Hvara za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu ili Odluka o privremenom financiranju Grada Hvara za razdoblje siječanj- ožujak 2015. godinu, Odluka o izvršenju Proračuna Grada Hvara za 2015. godinu ili Odluka o izvršenju Odluke privremenom financiranju Grada Hvara za razdoblje siječanj- ožujak 2015.g.

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: prosinac 2014. godine

 

3.   Program socijalne skrbi Grada Hvara za 2015. godinu

Nositelj izrade: Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada i Služba za financije i proračun

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: prosinac 2014.godine

 

4.   Program javnih potreba u kulturi, Program javnih potreba u športu za 2015. godinu
Nositelj izrade: Služba za društvene djelatnosti i Služba za financije i proračun

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: prosinac 2014. godine

 

5.   Plan pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenje Paklenih otoka, održavanje javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda za 2015. godinu

Nositelj izrade: Komunalno Hvar d.o.o.

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: prosinac 2014.godine

 

6. Program održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015. godinu, Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2015. godinu

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Predlagatelj : Gradonačelnik

Rasprava : prosinac 2014. godine

 

7.   Izmjene i dopune Proračuna Grada Hvara za 2014. godinu

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: prosinac 2014. godine

 

8.   Program rada Gradskog vijeća Grada Hvara za 2015. godinu

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Služba za financije i proračun, Služba za gospodarstvo i gospodarenje nekretninama grada, Služba za društvene djelatnosti i Tajništvo grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: prosinac 2014. godine

 

9.   Odluka o izradi UPU Dolac, UPU Križna luka, Odluka o donošenju UPU Milna

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odbor za urbanizam i prostorno uređenje

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: prosinac 2014. godine.

10. Izvješće o radu Dječjeg vrtića «Vanđela Božitković», Gradske knjižnice i čitaonice Hvar, Turističke zajednice Grada Hvara za 2014. godinu

Nositelj izrade: javne ustanove i Turistička zajednica

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: studeni -prosinac 2014. godine

 

11. Analiza turističke godine 2014., te izvješće i priprema turističke godine-sezone 2015.

Nositelj izrade: Turistička zajednica Grada Hvara, Gradonačelnik Grada Hvara i Odbor za razvoj i unapređenje turizma

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: studeni 2014. godine

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD    HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/14-01/04

URBROJ: 2128-01-02-14-01

Hvar, 31. siječnja 2014.g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 11. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2014. godine, donosi

 

Operativni plan

za pripremu turističke godine 2014. za Grad Hvar

 

OPĆI DIO

 

Temeljem prihvaćenog prijedloga Plana za pripremu turističke godine 2014. za Grad Hvar, dostavljenog od strane Odbora za razvoj i unapređenje turizma Gradskog vijeća Grada Hvara, donosi se Operativni plan za pripremu turističke godine 2014., za izvršiteljima i rokovima izvršenja. Operativni plan treba smatrati otvorenim za sve prijedloge koje se odnose na pripremu predstojeće turističke sezone odnosno godine.

Početak glavne turističke sezone je 01. svibnja, a kraj glavne sezone obilježava se dana 02. listopada, Dan Grada Hvara – blagdan Sv. Stjepana I pape i mučenika.

U cilju produljenja turističke sezone, u predsezoni i posezoni, svi muzeji i kulturni spomenici (tvrđava Španjola-Fortica, zgrada Arsenal-hvarsko kazalište i drugi spomenici) trebaju biti otvoreni za posjet. Dogovorom urediti da određeni broj ugostiteljskih objekata, trgovine suvenirima, nakitom, tekstilom itd. budu otvoreni u pred i post sezoni.

 

PROGRAMSKI DIO

 

1.   Učinkoviti]a organizacija ostavljanja i odvoza otpada iz ugostiteljskih objekata posebno u centru grada

Pranje gradskih javnih površina 1-2 puta tjedno, a štekata svaki dan

Izvršitelj: Komunalno Hvar d.o.o., vlasnici /zakupnici ugostiteljskih objekata i štekata

Rok izvršenja: trajno

 1. Uređenje plaža, prilaza gradu, javnih zelenih gradskih površina i parkova

Izvršitelj: Komunalno Hvar d.o.o., koncesionari plaža (postava pepeljara na plaži)

Rok izvršenja: 01. svibnja

 

 1. Buka u gradu – izmjestiti „after bach party„ i „Yacht week” izvan centra grada Učestalija kontrola buke i glasne muzike

Izvršitelj: Sanitarna inspekcija, djelatnici Policijske postaje, komunalni redari

Rok izvršenja : trajno

 

4.   Regulacija prometa na Dolcu, iznači drugu lokaciju za utovar i istovar dostavnih kamiona

Izvršitelj: Fontik d.o.o., Službe Jedinstvenog upravnog odjela Grada

Rok izvršenja: 01. lipnja

 

5.   Gradski linijski prijevoz- povezivanje centra grada sa Križnom lukom do Podstina

Izvršitelj: Službe Jedinstvenog upravnog odjela Grada

Rok izvršenja: 01. lipnja

 

6.   Vizualizacija grada i informiranje- projekt koji je u tijeku završiti do 01. svibnja

Postaviti info stup pokraj Turističkog ureda na Dolcu

Postaviti dodatne ploče sa zabranama na hrvatskom i engleskom jeziku na lokacijama Dolac, ispod Hotela Dalmacija, kod Rotonde, na dječjem igralištu u Šumici,

Izvršitelj: Službe Jedinstvenog upravnog odjela Grada i Komunalno Hvar d.o.o.

Rok izvršenja: 01. lipnja

 

7.   Proširiti ponudu i sadržaje za djecu na postojećem dječjem igralištu u Šumici

Odrediti nove lokacije za postavu dječjih igrališta

Izvršitelj: Službe Jedinstvenog upravnog odjela Grada

Rok izvršenja: trajno

 

8.   Održavanje reda u hvarskoj luci

Održavanje reda prilikom dolaska katamarana među iznajmljivačima-postaviti novu regulaciju dodatnim konopima za nesmetan izlazak i ulazak na katamaran

Izvršitelj: Nautički centar Hvar d.o.o., djelatnici Policijske postaje, Barkarijoli, taksisti između sebe,

Rok izvršenja: trajno

 

9.   Kulturna događanja-promocija lokalne baštine, koja bi se događala ispred Loggie, u Arsenalu, na Venerandi, na tvrđavi Španjola, kao dodatak Hvarskim ljetnim priredbama

Izvršitelj: Udruge koje djeluju u gradu Hvaru dogovorno u suradnji sa Službama Jedinstvenog upravnog odjela Grada

Rok izvršenja: trajno

 

10. Udruživanje Turističkih zajednica otoka Hvara za određene aktivnosti, sajmove, izdavanje Otočke brošure/vodiča sa kartom

Izvršitelj: Turistička zajednica Grada Hvara i ostale Turističke zajednice otoka Hvara

Rok izvršenja: trajno

 

11. Odrediti lokacije i zatražiti dozvolu za izgradnju javnih zahoda na glavnim plažama na Paklenim otocima (Jerolim, Stipanska, Ždrilca, Palmižana), u Šumici (ispod Tenis igrališta)

Izvršitelj: Služba Jedinstvenog upravnog odjela Grada

Rok izvršenja: trajno

 

 1. Potreba za edukacijom kadrova (tečajevi stranih jezika i dr.) za sve koji se bave turizmom

Izvršitelj: Udruženje obrtnika otoka Hvara, Službe Jedinstvenog upravnog odjela Grada

Rok izvršenja: trajno

 1. Komunalni redari II vrste da budu sistematizirani kao komunalni redari I vrste (potreba za edukacijom)

–   od pet komunalnih redara, jedan treba položiti ispit za prometnog redara,

–   uvesti 24 satno dežurstvo u tijeku turističke sezone i to od 01. srpnja do 01. rujna 2014.g.

–   obvezno nošenje propisane uniforme i oznake sukladno ranije donesenim odlukama Grada

Izvršitelj: Gradonačelnik, komunalni redari

Rok: ožujak- travanj

 

14. Donijeti Odluku o zabrani ispijanja alkohola na javnim mjestima

Izvršitelj: Služba Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara

Rok: veljača-ožujak 2014. godine

 

Ovaj Operativni plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 334-01/13-01/59

URBROJ: 2128-01-02-14-14

Hvar, 31. siječnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine», broj: 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), a na temelju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Hvara dostavljena od Stožera zaštite i spašavanja Grada Hvara, Gradsko vijeće Grada Hvara na 11. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2014. godine, donosi

 

SMJERNICE

ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA HVARA U 2014. GODINI

 

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa utvrđenih Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša, kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sastava zaštite i spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe i zapovjedništva, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2014. godini.

Smjernice se odnose na slijedeće subjekte:

 

1.)  Civilna zaštita (Stožer zaštite i spašavanja, Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Hvara)

a)     U suradnji sa Područnim uredom DUZS-a u Splitu izvršiti osposobljavanje i uvježbavanje Stožera zaštite i spašavanja i civilne zaštite,

b)     Ažurirati Procjenu ugroženosti od požara i Planove zaštite od požara, Plan mobilizacije, sukladno važećim propisima.

c)     Osigurati materijalno tehničke pretpostavke za rad Zapovjedništava.

d)     Gradsko vijeće Grada Hvara usvojilo je Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Hvara, te Plan zaštite i spašavanja Grada Hvara i Plan civilne zaštite Grada Hvara na sjednici održanoj dana 31. srpnja 2013. godine.

f)    Osnovati i popuniti postrojbe civilne zaštite i druge organizirane snage civilne zaštite sukladno potrebama koje proizlaze iz Procjene ugroženosti.

 

2.) Vatrogastvo

a)     Radovi na Vatrogasnom domu II faza u Hvaru, na lokaciji Dolac,

b)     nabava nove opreme u skladu s financijskim mogućnostima,

c)     dva člana DVD-a Hvar pohađaju Visoku školu za sigurnost, smjer zaštite od požara,

č)   održavanje postojeće opreme,

d)     uključenje u programe obuke za specijalnosti u organizaciji Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije,

e)     Ugovor sa Hrvatskim cestama, intervencije na državnoj cesti D 116 i tunelu «Dubovica-Selca»,

f)      Obuka operativne postrojbe DVD-a Hvar po Programu obuke za 2014. godinu,

g)     Zapošljavanje deset sezonskih vatrogasaca u razdoblju od 01.06.-30.09. 2014.godine,

i)    Zajedno sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Policijskom upravom Split ulaganje u sastav javnog uzbunjivanja i mogućnost aktivacije postojećih sirena iz Vatrogasnog doma u Hvaru.

 

3)   Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti

 

a)   Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Split

– suradnja stalno, a intervencija po pozivu, po potrebi,

–  osnovana Obavještajni punkt Hvar (formirana jedinica za intervenciju od 16 članova).

 

b)   Hitna medicinska pomoć – Ispostava Hvar i Dom zdravlja – Ispostava Hvar

– suradnja, pripravnost i dežurstvo je stalno u Domu zdravlja-tzv. Alergološki centar u Hvaru, tijekom cijele godine, a posebno u tijeku turističke sezone.

–  Potrebna je dostupnost laboratorija i rengena izvan radnog vremena u slučajevima hitnih intervencija.

–  Plovilo Nautičkog centra Hvar d.o.o. opremiti koferom za hitne intervencije, a Ambulantu na Trgu Sv. Stjepana AED ( defibrilatorom).

 

c)   Hrvatski Crveni križ- Gradsko društvo Hvar

–  U 2014. godini planira se održati 6 akcija dobrovoljnog darivanja krvi.

–  Održavanje tečaja osposobljavanja iz prve pomoći za vozače .

–  Na nivou Hvara osposobiti pomladak Osnovne škole Hvar i Srednje škole Hvar (mladež) u pružanju prve pomoći, uslijediti će otočko natjecanje iz prve pomoći.

–  Oformljena je ekipa odraslih koja će biti osposobljena za pružanje prve pomoći u eventualnim katastrofama – elementarnim nepogodama.

–  U planu je tečaj osposobljavanja za spašavanje na moru – vodi, za realizaciju tečaja treba biti postignuta koordinacija između hotelskih kuća, turističkih zajednica, te otočkih gradova i općina.

–  U slučaju stradavanja pučanstva aktivisti Crvenog križa angažirati će se na smještaju ugroženih u prostorijama Osnovne škole Hvar.

–  Nabavka osnovnih živežnih namirnica osigurala bi se kod T.O. «IVAN» iz Hvara. Formiranje interventni tim Crvenog križa Hvar od 20 članova za intervenciju u slučaju većih nesreća i katastrofa.

 

c)   Komunalno redarstvo Grada Hvara

–  Uz pomoć tvrtke Komunalno Hvar d.o.o. i građevinske operative sa područja Grada Hvara izvršiti saniranje ilegalnih deponija komunalnog otpada te postaviti table upozorenja o zabrani odlaganja komunalnog otpada na nedozvoljenim mjestima.

–  U suradnji sa DVD Hvar i Hvarskim vodovodom d.o.o. Jelsa vršiti snabdijevanje pučanstva pitkom vodom za naselja Malo Grablje, te Bruške uvale, te izvršiti potrebno čišćenje bunara.

 

d)   Turistička zajednica Grada Hvara

–  Nabava propagandnog materijala (plakat, letak) u svezi zabrane paljenja vatre na otvorenom, te postava plakata na području Paklenih otoka, te ostalim nastanjenim i nenastanjenim uvalama na području Grada Hvara.

 

e)   Udruge građana za zaštitu i spašavanje- Lovačka udruga otoka Hvara, Lovna podružnica Hvar

–  Prema vlastitom Planu aktivnosti za 2014. godinu izvršiti akciju čišćenja zapuštenih i zaraslih puteva, obilježavanje staza u svrhu lakše prohodnosti i veće preglednosti.

 

f)    Nautički centar Hvar d.o.o. i Ronilački klub Pelegrin

–  suradnja stalno, intervencija po pozivu – po potrebi.

 

Za sve planirane aktivnosti obuhvaćene Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Hvara u Proračunu Grada Hvara za 2014. godinu, planirana su financijska sredstva sukladno mogućnostima i zakonskim obvezama, te su navedena u priloženoj tablici koja je sastavni dio ovih Smjernica.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

 

 

 

 

Klasa: 214-01/14-01/01

URBROJ: 2128-01-02-14-03

Hvar, 31. siječnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ

SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 2014. GODINI

 

Rbr

OPIS POZICIJE

REALIZIRANO

U 2013. (Kn)

PLANIRANO

ZA 2014. (Kn)

1.

CIVILNA ZAŠTITA:(stožeri zaštite i spašavanja, zapovjedništva i postrojbe civilne zaštite, povjerenici civilne zaštite, voditelji skloništa)

 • Osiguravanje uvjeta za evakuaciju, zbrinjavanje, sklanjanje i druge aktivnosti i mjere u zaštiti i spašavanju
 • Izrada Procjene ugroženosti, Planova zaštite i spašavanja i Planova CZ
 • provođenje vježbi zaštite i spašavanja
 • nabava osobne i skupne opreme
 • obuka i osposobljavanje članova operativnih snaga

25.200

20.000

UKUPNO

25.200

20.000

2.

VATROGASTVO(javne vatrogasne postrojbe, vatrogasne zajednice (županija/grad/općina), dobrovoljne vatrogasne postojbe, vatrogasna zapovjedništva (županija/grad/općina))

 • potreba razvoja vatrogastva u dijelu materijalnog razvoja, organizacije djelovanja, osposobljavanja članstva, uvježbavanja i drugih planiranih aktivnosti

1.394.974

2.880.000

UKUPNO

1.394.974

2.880.000

3.

SKLONIŠTA

 • Tekuće održavanje
 • Tehnička kontrola
 • Investicijsko održavanje

0

0

UKUPNO

0

0

4.

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZIS (HGSS, Crveni križ, planinari, kinolozi, radioamateri i dr.)

 • sufinanciranje djelatnosti udruga u dijelu koji je namijenjen jačanju sposobnosti sustava ZIS-a

10.000

10.000

UKUPNO

10.000

10.000

5.

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJIMA JE ZIS REDOVITA DJELATNOST:hitna pomoć, javno zdravstvo, socijalna služba, veterinarska služba, zaštita bilja, zaštita okoliša, javna poduzeća za održavanje komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, čistoća, groblja i drugo) kao i pravne osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom i drugim djelatnostima od interesa za ZIS

 • dogradnja i financiranje sposobnosti službi i pravnih osoba koje su posebno značajne za sustav ZIS-a

0

0

UKUPNO

0

0

SVEUKUPNO ZA SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

1.430.174

2.910.000

*Napomena: Realizacija sredstava može se iskazati i kroz godišnju analizu stanja sustava ZIS

 

 

                Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11), članka 3. stavak 3. i 4. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 11. sjednici održanoj 31. siječnja 2014. godine, donosi

ODLUKU

o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovne prostore

broj: 4. i 5. u Fontiku

 

Članak 1.

 

Grad Hvar kao zakupodavac nudi dosadašnjem zakupniku Turističkoj zajednici Grada Hvara OIB: 00551892469, sklapanje novog ugovora o zakupu za poslovne prostore broj: 4. i 5. u Fontiku, označena kao čest. zgr. 203 k.o. Hvar, za obavljanje registrirane djelatnosti, kako slijedi:

1./  poslovni prostor broj: 4, površine 32,16 m2, zakupnina 100 kuna/m2 mjesečno, ukupno 3.216,00 kuna mjesečno bez PDV,

2./  poslovni prostor broj: 5, površine 27,40 m2, zakupnina 100 kuna/m2 mjesečno, ukupno 2.740,00 kuna mjesečno bez PDV,

na određeno vrijeme od pet (5) godina i to od 01. ožujka 2014. godine do 01. ožujka 2019. godine, uz podmirenje dospjelih obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička i pravna osoba pridržava rokova plaćanja, uz dostavu sredstva osiguranja plaćanja-zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika na iznos zakupnine i troškova, ovjerenu od javnog bilježnika.

 

Članak 2.

 

Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, za prihvat ponude i podmirenje dospjelih obveza, te dostavu potvrde Grada Hvara, Komunalno Hvar d.o.o., Porezne uprave o podmirenim obvezama i zadužnice iz članka 1. ove Odluke Gradu Hvaru, a radi sklapanja ugovora o zakupu, u protivnom se neće sklopiti ugovor sa dosadašnjim zakupnikom, već se pokrenuti postupak dodjele poslovnog prostora putem javnog natječaja.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-03/14-01/01

URBROJ: 2128-01-02-14-02

Hvar, 31. siječnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 128. stavak 1. podstavak 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine”, broj: 76/07, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 4. stavak 2. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10), u predmetu po zahtjevu Petra Dujmića, prof. iz Hvara za otkup dijela čest. zem. 4621/1 k. o. Hvar, radi formiranja izgrađene građevne čestice, Gradsko vijeće Grada Hvara, na 11. sjednici, održanoj dana 31. 01. 2014. godine,   donosi

 

 

ODLUKU

o prodaji dijela čest. zem. 4621/1 k. o. Hvar

izravnom pogodbom

 

Članak 1.

 

Zahtjevu Petra Dujmića, prof. iz Hvara za otkup dijela čest. zem. 4621/1 k. o. Hvar, od 27. 12. 2013. godine, udovoljava se, te odobrava prodaja dijela čest. zem. 4621/1 k. o. Hvar i to udio površine 15 m2, bez provedbe javnog natječaja.

 

Članak 2.

 

Cijena dijela čest. zem. 4621/1 k. o. Hvar na prijedlog Povjerenstva za procjenu nekretnina utvrđuje se u iznosu 100 EUR/m2, odnosno ukupna cijena za površinu od 15m2 iznosi 1.500,oo EUR.

 

Članak 3.

 

Sukladno ovoj Odluci Grad Hvar, kao prodavatelj i Petar Dujmić, kao kupac sklopit će Ugovor o kupoprodaji dijela čest. zem. 4621/1 k. o. Hvar.

 

Obrazloženje

 

Petar Dujmić, prof. iz Hvara postavio je Gradu Hvaru Zahtjev od 27.12. 2013. godine kojim traži da mu Grad Hvar proda dio čest. zem. 4621/1 k. o. Hvar, u naravi put, radi formiranja njegove izgrađene građevne čestice označene kao čest. zem. 3796/44 k. o. Hvar, sukladno Rješenju o izvedenom stanju SDŽ, Upravnog odjela za prostorno uređenje, Ispostava Hvar, klasa: UP/l-361-02/12-06/52, ur. broj: 2181/1-11-01/02-12-8 od 12. listopada 2012. godine.

U zahtjevu Petar Dujmić ističe daje u posjedu dijela čest. zem. 4621/1 k. o. Hvar dugi niz godina (39 godina) i da je na toj čestici izgrađena garaža koja je citiranim Rješenjem o izvedenom stanju legalizirana. Zahtjev je osnovan.

Člankom 128. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji propisano je da je jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna na zahtjev vlasnika zemljišta, odnosno građevine, prodati po tržišnoj cijeni bez provedbe javnog natječaja dio zemljišta koje čini građevnu česticu zgrade za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju na temelju posebnog zakona kojim se uređuje ozakonjenje nezakonitih zgrada.

Kako je zahtjev osnovan, budući ispunjava sve uvjete predviđene odredbom članka 128. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, to je slijedom iste odredbe odlučeno kao u izreci ove Odluke.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/13-01/79

URBROJ: 2128/01-02-14-03

Hvar, 31. siječnja 2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 4. stavak 2. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10) i članka 26. stavak 1. podstavak 10. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 11. sjednici održanoj 31. siječnja 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

O PRODAJI DIJELA NEKRETNINE

Članak 1.

 

Odobrava se prodaja dijela nekretnine označene kao čest zem. 412/2 k. o. Hvar, površine 34m2, radi formiranja građevinske parcele od čest. zgr. 176/3 k. o. Hvar, u suvlasništvu:

Lepša Haračić, udio 3/10

Rina i Igor Haračić, skupa udio 3/10

Zdenko Sansović, udio 2/10

Marija Sansović, udio 2/10,

te dijela čest. zem. 412/2 k.o. Hvar, u vlasništvu Grada Hvara.

 

Članak 2.

 

Cijena dijela čest. zem. 412/2 k. o. Hvar, na prijedlog Povjerenstva za procjenu nekretnina, utvrđuje se u iznosu od 200 EUR/m2, odnosno ukupna cijena za površinu od 34m2 iznosi 6.800,oo EUR.

 

Članak 3.

 

Grad Hvar, kao prodavatelj i suvlasnici iz članka 1. ove Odluke, kao kupci, sklopit će kupoprodajni ugovor sukladno ovoj Odluci.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”

 

Obrazloženje

 

Lepša Haračić, Rina Haračić, Igor Haračić, Zdenko Sansović i Marija Sansović, svi iz Hvara, skupa su postavili zahtjev Gradskom vijeću Grada Hvara kojim traže otkup dijela češt. zem. 412/2 k. o. Hvar u površini od 34m2 radi formiranja građevinske parcele od čest. zgr. 176/3 k. o. Hvar u njihovom vlasništvu i dijela čest. zem. 412/2 k. o. Hvar u vlasništvu Grada Hvara.

Navedeno im je potrebno u postupku za izdavanje rješenja o uvjetima građenja za rekonstrukciju stambene građevine a koji je u tijeku pred SDŽ, Upravnim odjelom za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava Hvar.

U zahtjevu se posebno ističe da podnositelji zahtjeva imaju pravo služnosti na dijelu čest. zem. 412/2 k. o: Hvar, temeljem sklopljenog Ugovora sa Gradom Hvarom od 08. studeni 2006. godine.

Gradsko vijeće cijeni postavljeni zahtjev osnovanim.

Uz zahtjev priložena je sva pravno relevantna dokumentacija:

–     Izvadak iz zemljišne knjige i Rješenje o nasljeđivanju iza pok. Ive Haračića izdano od javnog bilježnika Jadranke Plenković Stari Grad, posl. broj: 0-66/10-8, pravomoćno od 09. 12. 2010. g., kao dokazi o vlasništvu,

–     Zaključak SDŽ, Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju , Ispostava Hvar, klasa: UP/l-361-02/13-22/0011, ur.broj: 2181/1-11-01/03-13-0002 od 27. studenog 2013. g., kao dokaz o tijeku postupka o izdavanju rješenja o uvjetima građenja za rekonstrukciju stambene zgrade na čest. zem. 176/3 k. o. Hvar,

–     Skica dijela čest. zem. 412/2 k. o. Hvar izrađena od Apokrif d. o. o. od listopada 2013. g.

–     Ugovor o pravu služnosti sklopljen sa Gradom Hvarom glede dijela čest. zem. 412/2 k. o. Hvar, ovjeren od javnog bilježnika Jadranke Plenković, iz Starog Grada, broj: Ov. 1085/07 od 21.03. 2007. godine.

Slijedom ovako utvrđenog činjeničnog stanja a sukladno članku 7. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 940-01/13-01/72

Urbroj: 2128/01 -02-14-03

Hvar, 31. siječnja 2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 6. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10) i članka 26. stavak 1. podstavak 10. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 11. sjednici održanoj 31. siječnja 2014. godine,

donosi

 

ODLUKU

O KUPNJI NEKRETNINE

 

Članak 1.

 

Odobrava se kupnja nekretnine označene kao čest zem. 690/2 k. o. Hvar, površine 265m2, uknjižene kao put, u vlasništvu Valtera Gabrića iz Klisa.

 

Članak 2.

 

Cijena čest. zem. 690/2 k. o. Hvar, na prijedlog Povjerenstva za procjenu nekretnina, utvrđuje se u iznosu od 50,oo EUR/m2, odnosno ukupna cijena za površinu od 265m2 iznosi 13.250,oo EUR.

 

Članak 3.

 

Grad Hvar, kao kupac i Valter Gabrić, iz Klisa, kao prodavatelj sklopit će kupoprodajni ugovor sukladno ovoj Odluci.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

Obrazloženje

 

Valter Gabrić, iz Klisa, zastupan po punomoćniku Darku Varnica, odvjetniku iz Kaštel Kambelovca, postavio je zahtjev Gradu Hvaru kojim traži da mu Grad Hvar otkupi čest. zem. 690/2 k. o. Hvar, pozivajući se na činjenicu da je Detaljnim planom uređenja „Biskupija” na toj čestici predviđeno okretište planirane prometnice, u protivnom predlaže izmjenu DPU-a Biskupija na način da predmetna čestica ima namjenu građevinske parcele kako je bilo prije donošenja DPU-a Biskupija.

Gradsko vijeće utvrdilo je zahtjev osnovanim.

Odredbom članka 6. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama propisano je cit.: „Ako je Grad zbog posebnih razloga zainteresiran za stjecanje konkretne, točno određene nekretnine, u postupku stjecanja vlasništva primijenitđće se postupak izravne pogodbe, vodeći računa da ukoliko se nekretnine stječu naplatnim pravnim poslom, cijena ne bude veća od tržišne vrijednosti nekretnine”.

Temeljem DPU-a Biskupija Grad Hvar je utvrdio svoju zainteresiranost za izgradnju okretišta na tom predjelu pa slijedom istog i predložene procjene od strane Povjerenstva za procjenu nekretnina odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 940-01/14-01/01

Urbroj: 2128/01-02-14-03

Hvar, 31. siječnja 2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 11. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2014. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

 

I.

 

Traži se opozivanje odluke vodstva Doma zdravlja Splitsko dalmatinske županije o upućivanju djelatnika Doma zdravlja – Ispostave Hvar na kolektivni godišnji odmor i zatvaranje stacionara, internističke ambulante i dijalize, te da navedene djelatnosti što prije počnu sa radom.

 

II.

 

Traži se poduzimanje svih potrebitih radnji s ciljem osamostaljenja Doma zdravlja Hvar s preuzimanjem osnivačkih prava i preuzimanjem pune odgovornosti za njegovo poslovanje, sukladno članku 22. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članku 134. Ustava Republike Hrvatske.

 

III.

 

Rekonstruirati zgradu Centra prema postojećim planovima, idejnim rješenjima, vještačenju statičara te dobivenim suglasnostima. U financiranju rekonstrukcije Grad Hvar bi sudjelovao kao osnivač. Također, u sklopu rekonstrukcije zgrade Centra, poraditi na realizaciji postojećih planova i projekata za zbrinjavanje i smještaj starih i nemoćnih osoba, koji su pozitivno ocijenjeni od grada, županije i ministarstava, a za koja inicijalna sredstva već postoje.

 

IV.

 

Do osamostaljenja Doma zdravlja Hvar zadržati dosadašnji model financiranja gostovanja specijalista (uspješna suradnja s Gradskim odborom Crvenog križa). Nastaviti s financiranjem školovanja kadrova i nabavke opreme.

 

V.

 

Pokrenuti revitalizaciju zdravstvenog turizma u gradu zajedno sa svim zainteresiranim subjektima, u duhu djelovanja bivšeg Alergološkog centra i tradicije Higijeničkog društva s kojim je turizam u Hvaru i započeo.

 

VI.

 

Traži se 24-satna dostupnost osnovnih laboratorijskih i RTG pretraga i izvan jutarnje smjene (svi segmenti zdravstva moraju biti povezani). Digitalizacija RTG kabineta koju je proveo Hrvatski zavod za telemedicinu je završena i instaliranu opremu staviti u operativnu funkciju.

 

VII.

 

Zadužuje se Gradonačelnik Grada Hvara da u svrhu realizacije gore navedenih zaključaka hitno zatraži i organizira sastanak predstavnika Grada Hvara, s predstavnicima Splitsko dalmatinske županije i Doma zdravlja Splitsko dalmatinske županije.

Također se zadužuje Povjerenstvo za zdravstvo da hitno pripremi konkretne prijedloge narednih koraka koje je potrebno poduzeti u svrhu realizacije ovog Zaključka.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 500-01/14-01/10

URBROJ: 2128-01-02-14-02

Hvar, 31. siječnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 4. stavak 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN, broj: 79/07) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 11. sjednici održanoj 31. siječnja 2014. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Programa mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2014. godini i Plana provedbe obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2014. godini

I.

 

Prihvaća se Program mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2014. godini i Plan provedbe obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2014. godini.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-01/14-01/11

URBROJ: 2128-01-02-14-02

Hvar, 31. siječnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 35. a Zakona o otocima («NN», broj: 149/99, 32/02 i 33/06) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 11. sjednici održanoj 31. siječnja 2014. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa nekretnine označene kao čest. zem. 4040/5 zk. ul. 24 k.o. Hvar

 

I.

 

Povodom ponude ponuditelja Ivana Novak iz Zagreba, Vitasovićeva poljana 1, zastupan po punomoćniku Luki Tvrdić, odvjetniku iz Splita, Put Skalica 53 od 02. siječnja 2014. godine, Grad Hvar neće se koristiti pravom prvokupa u predmetu ponude za prodaju nekretnine označene kao čest. zem. 4040/5 površine 1737m2 zk. ul. 24 k.o. Hvar, Ždrilca-Pakleni otoci, za iznos kupoprodajne cijene od 18.000,00 EUR-a, protuvrijednost u kunama prema srednjem tečaju Zagrebačke banke d.d. na dan isplate.

 

II.

 

Po zaključenju ugovora o kupoprodaji u kojem je navedena kupoprodajna cijena predmetne nekretnine u iznosu iz točke I. ovog Zaključka, ponuditelj se obvezuje dostaviti fotokopiju ugovora Gradu Hvaru.

 

III.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 940-01/14-01/02

URBROJ: 2128-01-02-14-02

Hvar, 31. siječnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst), članka 35.a Zakona o otocima («NN», broj: 149/99, 32/02 i 33/06) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09,7/09, 8/09,1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13 ), Gradsko vijeće Grada Hvara na 11. sjednici održanoj 31. siječnja 2014. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa nekretnine označene kao čest. zem. 3915 zk. ul. 3445 k.o. Hvar

 

I.

 

Povodom ponude ponuditelja Domagoja Bibić iz Splita, A. Mihanovića 38/2, zastupan po punomoćniku Silviju Hraste, odvjetniku iz Odvjetničkog društva Hraste & Partneri, Zagreb, Ribnjak 40 od 17. siječnja 2014. godine, Grad Hvar neće se koristiti pravom prvokupa u predmetu ponude za prodaju nekretnine označene kao čest. zem. 3915, u naravi oranica površine 518m2 zk. ul. 3445 k.o. Hvar, Pakleni otoci, za iznos kupoprodajne cijene od 518.000,00 kuna (petstoosamnaesttisuća kuna).

 

II.

 

Po zaključenju ugovora o kupoprodaji u kojem je navedena kupoprodajna cijena predmetne nekretnine u iznosu iz točke I. ovog Zaključka, ponuditelj se obvezuje dostaviti fotokopiju ugovora Gradu Hvaru.

 

III.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/14-01/06

URBROJ: 2128-01-02-14-02

Hvar, 31. siječnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09,1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 11. sjednici održanoj 31. siječnja 2014. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Hvara

 

Prihvaća se Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika Grada Hvara za period od 06. lipnja do 31. prosinca 2013. godine, Klasa: 020-01/14-01/08 Urbroj: 2128-01-01/1-14-1 od 23. siječnja 2014. godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 020-01/14-01/08

URBROJ: 2128-01-02-14-02

Hvar, 31. siječnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Sukladno članku 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) koji se primjenjuje temeljem čl. 188. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („NN“, broj: 153/13) Gradonačelnik Grada Hvara objavljuje,

 

PONOVNU JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZORAĆE

 

1)     Ponovna javna rasprava o prijedlogu UPU-a trajat će od 07. veljače do 08. ožujka 2014. g.

2)     Ponovna javna rasprava zakazuje se iz razloga navedenih u članku 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12). Sukladno članku 93. Zakona, novi prijedlozi i primjedbe na izmijenjeni prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u svezi sa izmjenama povodom prihvaćenih primjedbi iznesenih u prvoj javnoj raspravi.

3)     Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog predmetnog plana bit će izložen na javni uvid u prostorijama Službe za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, u Hvaru, ul. Vicka Butorovića 4, od 05.veljače do 06. ožujka, svaki radni dan od 9,00 do 13,00 sati.

4)     Javno izlaganje održat će se 19.veljače (srijeda) u 12,00 sati u prostorijama Gradske Loggie.

5)     Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na prijedloge predmetnog plana mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno sa 08. ožujka 2014.g.

6)     Način sudjelovanja u javnoj raspravi, u skladu s člankom 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, jest sljedeći:

–  nadležna tijela i tijela jedinice lokalne i područne samouprave i osobe određene posebnim propisima koje su dale podatke, planske smjernice i dokumente za izradu prijedloga plana iz područja svog djelokruga dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do roka određenog u ovoj objavi. U protivnom će se smatrati da nemaju primjedbe.

–  građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi tako da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog plana, mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog plana izložen na javnom uvidu, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, daju primjedbe u zapisnik na javnom izlaganju ili upućuju nositelju izrade plana pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi.

7)     Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s
adresom podnositelja i u propisanom roku dostavljeni na adresu Grad Hvar, Služba za
komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog
upravnog odjela Grada Hvara, ul. Milana Kukurina 2, 21450 Hvar. U protivnom se neće uzeti
u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 350-01/09-01/62

URBROJ: 2128/01-01/1-14-45

Hvar, 28.01.2014.godine

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Sukladno članku 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) koji se primjenjuje temeljem čl. 188. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) Gradonačelnik Grada Hvara objavljuje,

 

PONOVNU JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA VELO GRABLJE

 

1)     Ponovna javna rasprava o prijedlogu UPU-a trajat će od 07. veljače do 08. ožujka 2014. g.

2)     Ponovna javna rasprava zakazuje se iz razloga navedenih u članku 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12). Sukladno članku 93. Zakona, novi prijedlozi i primjedbe na izmijenjeni prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u svezi sa izmjenama povodom prihvaćenih primjedbi iznesenih u prvoj javnoj raspravi.

3)     Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog predmetnog plana bit će izložen na javni uvid u prostorijama Službe za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, u Hvaru, ul. Vicka Butorovića 4, od 05.veljače do 06. ožujka, svaki radni dan od 9,00 do 13,00 sati.

4)     Javno izlaganje održat će se 19.veljače (srijeda) u 11,00 sati u prostorijama Gradske Loggie.

5)     Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na prijedloge predmetnog plana mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno sa 08. ožujka 2014.g.

6)     Način sudjelovanja u javnoj raspravi, u skladu s člankom 90.Zakona o prostornom uređenju i gradnji, jest sljedeći:

–  nadležna tijela i tijela jedinice lokalne i područne samouprave i osobe određene posebnim propisima koje su dale podatke, planske smjernice i dokumente za izradu prijedloga plana iz područja svog djelokruga dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do roka određenog u ovoj objavi. U protivnom će se smatrati da nemaju primjedbe.

–  građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi tako da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog plana, mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog plana izložen na javnom uvidu, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, daju primjedbe u zapisnik na javnom izlaganju ili upućuju nositelju izrade plana pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi.

7)     Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s
adresom podnositelja i u propisanom roku dostavljeni na adresu Grad Hvar, Služba za
komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog
upravnog odjela Grada Hvara, ul. Milana Kukurina 2, 21450 Hvar. U protivnom se neće uzeti
u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 350-01/11-01/52

URBROJ: 2128/01-01/1-14-36

Hvar, 28.01.2014.godine

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA

 1. Program rada Gradskog vijeća Grada Hvara za 2014. godinu…………………………………………………………….. 1
 2. Operativni plan za pripremu turističke godine 2014. za Grad Hvar………………………………………………………. 3
 3. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Hvara u 2014. godini…… 4
 4. Odluka o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovne prostore 4. i 5. u Fontiku         6
 5. Odluka o prodaji dijela čest. zem. 4621/1 k.o. Hvar izravnom pogodbom / po zahtjevu Petra Dujmića/…….. 7
 6. Odluka o prodaji dijela čest. zem. 412/2 k.o. Hvar izravnom pogodbom / po zahtjevu Lepša Haračić i drugi /………….. 7
 7. Odluka o otkupu nekretnine čest. zem. 690/2 k.o. Hvar / po zahtjevu Valtera Gabrić /……………………………. 8
 8. Zaključak u svezi zdravstva……………………………………………………………………………………………………………. 9
 9. Zaključak o prihvaćanju Programa mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2014. godini i Plana provedbe obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2014. godini            9
 10. Zaključak o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa nekretnine označene kao čest. zem. 4040/5 zk.ul.24 k.o. Hvar     10
 11. Zaključak o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa nekretnine označene kao čest. zem. 3915 z.k. ul. 3445 k.o. Hvar 10
 12. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Hvara………………………….. 11

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA

 1. Ponovna javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Zorače…………………………………………. 11
 2. Ponovna javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Velo Grablje………………………………… 11

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSA