Službeni glasnik 2017

Službeni glasnik – br. 10/2017

Službeni glasnik – br. 10 /2017 dostupan je za preuzimanje OVDJE


SLUŽBENI GLASNIK GRADA HVARA

 

GODINA XXIV.  BROJ 10.                                   Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –

Hvar, 22. prosinca 2017. godine                         plaća se na račun broj : 2500009-1815300001

1.jpg

2

Na temelju odredbe članka 14. i 130. Zakona o proračunu (“NN”, broj: 87/08, 136/12 i 15/15) i  članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11,  2/11-pročišćeni tekst,  6/13, 11/13, 8/14 i 8/17), Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2017. godine ,

d o n o s i

 

O D L U K U

o izvršavanju Proračuna Grada Hvara

za 2018. godinu

 

I

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom ( u daljnjem tekstu: Odluka) uređuje struktura prihoda, primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti Gradonačelnika u izvršavanju Proračuna te druga pitanja u izvršavanju proračuna.

 

II

 

STRUKTURA PRIHODA PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

 

Članak 2.

 

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te Plana razvojnih programa i obuhvaća sve prihode i rashode, te primitke i izdatke Proračuna i proračunskih korisnika Grada Hvara.

 

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

 

Račun prihoda čine prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od pristojbi i po posebnim propisima, prihodi od prodaje robe te pružanja usluga i donacija, prihodi od kazni i upravnih mjera i ostali prihodi te  prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

 

Račun rashoda čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima, donacije i ostali rashodi, te  rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

 

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

 

Posebni dio proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

 

Rashodi i izdaci Proračuna moraju biti raspoređeni u Proračunu prema propisanim proračunskim klasifikacijama te uravnoteženi s prihodima i primicima.

 

Plan razvojnih programa čine rashodi za održavanje i izgradnju  komunalne infrastrukture, druga kapitalna ulaganja te  kapitalne pomoći, a odnose se na razdoblje od 2018.-2020.godine,  a isti su razrađeni po pojedinim programima, sa ciljevima, mjerama i pokazateljima  rezultata.

 

Članak 3.

 

Financijski plan proračunskog korisnika čine prihodi i primici po vrstama, rashodi i izdaci za trogodišnje razdoblje raspoređeni u programe, te razvrstani prema proračunskim klasifikacijama te obrazloženje prijedloga financijskog plana.

 

III

 

IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

 

1. Upravljanje prihodima i izdacima

 

Članak 4.

 

Sredstva proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu: Korisnici) koji su u Posebnom dijelu Proračuna određeni za nositelje sredstava po pojedinim stavkama.

 

Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom i do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.

 

Na temelju članka 48. i 52. Zakona o Proračunu određuje se izuzeće od obveze uplate namjenskih prihoda i primitaka, te vlastitih prihoda proračunskih korisnika: Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“ i Gradske knjižnice i čitaonice Hvar u korist Proračuna Grada Hvara. O ostvarenim   prihodima i izvršenim rashodima, proračunski korisnici dužni su izvijestiti Grad Hvar ( Službu za proračun i financije Grada Hvara ) do 20-og u mjesecu za prethodni mjesec.

 

 

Članak 5.

 

Korisnici koriste sredstva Proračuna u skladu sa svojim Godišnjim financijskim planom. Korisnici smiju preuzimati obveze samo do visine sredstava osiguranih u posebnom dijelu Proračuna i za namjene utvrđene Proračunom. Zbog neravnomjernog priljeva sredstava u Proračun, Gradonačelnik može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinom korisniku.

 

Članak 6.

 

Korisnici moraju pri dogovaranju o uvjetima ispunjenja obveza koje podmiruju iz Proračuna uzimati u obzir ugovorene rokove plaćanja.

 

Korisnici koriste sredstva za plaćanje već izvršenih isporuka i usluga. Korisnici mogu preuzeti obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u slijedećim godinama, uz suglasnost Gradonačelnika.

 

Članak 7.

 

Korisnici mogu sklapati ugovore o nabavi robe, obavljanju usluga i ustupanju radova u visini dodijeljenih financijskih sredstava, a u skladu s Godišnjim planom nabave,  Zakonom o javnoj nabavi («NN», broj: 120/16) i naputcima koje donosi ministar financija.

 

2. Izvršavanje proračuna

 

Članak 8.

 

Proračun se izvršava na temelju Godišnjeg plana za izvršavanje Proračuna,  a u skladu s njegovim likvidnim mogućnostima. Izvršavanje i prijenos sredstava utvrđenih Proračunom vršit će Služba za proračun i financije JUO Grada Hvara po odobrenju gradonačelnika.

 

Članak 9.

 

Korisnici su obvezni Gradonačelniku dostaviti Godišnji financijski plan po pojedinim stavkama. Svi korisnici proračunskih sredstava dužni su uz godišnje financijsko izvješće dostaviti Gradu Hvaru  i izvješće o utrošku sredstava primljenih iz Gradskog proračuna.

 

3. Proračunska zaliha

 

Članak 10.

 

U Proračunu se utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu.

 

Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju nije bilo moguće predvidjeti.

 

Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja koji mogu ugroziti okoliš i ostalih nepredvidivih nesreća, za izvršavanje sudskih odluka i nagodbi za isplatu naknade i rente te za druge nepredviđene rashode.

 

Sredstva iz stavka 2. i 3. ovoga članka mogu iznositi najviše do 0,50% proračunskih prihoda bez primitka.

 

Sredstva proračunske zalihe planiraju se u iznosu od 108.900,00 kuna.

 

Članak 11.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik da tijekom godine zbog neravnomjernog pritjecanja sredstava može koristiti sredstva stalne pričuve  i namjenska sredstva.

 

Članak 12.

 

Ako se tijekom godine na temelju propisa poveća djelokrug i nadležnost korisnika, što zahtjeva i povećana proračunska sredstva, ili se osnuje novi korisnik, sredstva za navedene namjene osiguravaju se iz tekuće proračunske pričuve.

 

Ako se tijekom godine, na temelju propisa, smanji djelokrug i nadležnost pojedinog korisnika, što zahtjeva smanjena sredstva, ili ako korisnik prestane poslovati, neutrošena sredstva će se prenijeti u proračunsku pričuvu ili korisniku koji je preuzeo njegove poslove.

 

4. Preraspodjela sredstava

 

Članak 13.

 

Preraspodjela utvrđenih sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika može se izvršiti najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci koja se umanjuje, odnosno u skladu Zakonom o proračunu.

 

Gradonačelnik je obvezan  izvijestiti Gradsko vijeće o preraspodjelama iz stavka 1. ovoga članka u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Članak 14.

 

Sredstva koja su Proračunom osigurana za donacije udrugama čija je djelatnost od interesa za Grad  Hvar, raspoređivat će se u skladu sa provedenim  javnim natječajem ili javni pozivom, a prema likvidnim mogućnostima Proračuna, a sukladno uvjetima iz članka 5. ove Odluke.

 

Članak 15.

 

Ako prihodi koje ostvaruje Grad Hvar budu pogrešno naplaćeni ili naplaćeni u većoj svoti od propisane, pogrešno ili više naplaćene svote vratit će se uplatitelju na teret tih prihoda ili će se preknjižiti na prihode koje je uplatitelj trebao podmiriti.

 

5. Privremene mjere

 

Članak 16.

 

Ako u tijeku godine nastanu nove ili veće obveze za Proračun ili se dogode promjene gospodarskih kretanja te niža naplata prihoda, Gradonačelnik može na prijedlog Službe za proračun i financije obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka ( privremena obustava  izvršavanja Proračuna), a sve sukladno odredbama članka 43. Zakona o proračunu.

 

Članak 17.

 

Odluke koje Gradonačelnik predlaže Gradskom vijeću moraju sadržavati financijsku procjenu posljedica za proračun iz koje mora biti razvidno da li se temeljem predloženog povećavaju ili smanjuju prihodi ili rashodi Proračuna.

 

Ako se tijekom godine usvoje Odluke na osnovu kojih nastaju nove obveze za proračun, sredstva se moraju  osigurati u proračunu.

 

7. Isplata sredstava

 

Članak 18.

 

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

 

Odgovorna osoba mora prije isplate provjeriti i potpisati pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene obveze.

 

Doznaka sredstava proračunskim korisnicima kao i donacije i pomoći vršiti će se samo uz pismeni zahtjev  korisnika  koji  treba sadržavati  specifikaciju troškova za koje se traži donacija ili pomoć. Uz zahtjev je potrebno priložiti  kopiju ugovora sa Gradom Hvarom, dokaz o nastalom trošku (kopiju računa, otpremnice, dostavnice i sl.) te dokaz o provedenom postupka javne nabave ili dokaz o provedenom postupku sukladno internom aktu o  jednostavnoj nabavi. Ako se sredstava odobravaju unaprijed , prije nastalog  troška, potrebno je naknadno dostaviti  račune, otpremnice te dokaze o provedenom postupku javne nabave ili postupku sukladno internom aktu o jednostavnoj nabavi. Služba za proračun i financije JUO Grada Hvara može zatražiti i dodatnu dokumentaciju prije isplate sredstava.

 

Nakon primljene isplate te izvršenih obveza korisnici su dužni dostaviti izvješće sa dokazom o  utrošku doznačenih  sredstava. Isto se ne odnosi na prijenose koji se isplaćuju prema posebnim zakonima.

 

Način preuzimanja obveza i izvještavanja o preuzetim obvezama te način isplate uređuje Gradonačelnik. Naredbodavac za isplatu sredstava iz Gradskog proračuna je Gradonačelnik Grada Hvara.

 

Članak 19.

 

Sredstva za ostala materijalna prava zaposlenika isplaćivat će se temeljem utvrđenih kriterija i visine planiranih proračunskih sredstava.

 

Članak 20.

 

Korisnicima kojima se sredstva za zaposlene osiguravaju u Gradskom proračunu ne dozvoljava se povećanje broja zaposlenih djelatnika, osim u opravdanim slučajevima uz suglasnost Gradonačelnika i uz osiguranje sredstava za novozaposlene.

 

Radi pravovremenog doznačivanja sredstava za 2018. godinu za plaće i druge namjene, Korisnici su obvezni Gradonačelniku dostaviti rješenje o zasnivanju i o prestanku radnog odnosa djelatnika koji se financiraju iz Proračuna.

 

Rješenje iz stavka 2. ovoga članka valja dostaviti u roku od osam dana od dana zasnivanja ili prestanka radnog odnosa djelatnika.

 

8. Odgovornost

 

Članak 21.

 

Prava i odgovornosti po ovoj odluci ima Gradonačelnik.

 

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za preuzimanje obveza, verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava tijela koje vodi i utvrđivanje prava naplate , te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

 

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

 

9. Proračunski nadzor i unutarnji nadzor

 

Članak 22.

 

Nadzor nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem Korisnika te nad zakonitošću i svrhovitom uporabom proračunskih sredstava obavlja se sukladno odredbama Zakona o proračunu, a unutarnji nadzor može provesti Gradonačelnik, odnosno osoba koju on ovlasti.

 

Članak 23.

 

Korisnici moraju omogućiti provođenje nadzora i dati sve potrebite podatke, isprave i izvješća koja se odnose na proračunski nadzor.

 

Ako se prilikom proračunskog nadzora  utvrdi da je bio povrijeđen propis ili akt čije se provođenje nadzire, odlukom se nalaže postupak za uklanjanje utvrđenih nepravilnosti u određenom roku.

 

Članak 24.

 

Ako se prilikom vršenja proračunskog nadzora utvrdi da su sredstva bila upotrijebljena protivno odluci ili Proračunu, stavke izdataka u financijskom planu Korisnika umanjuju se za opseg nenamjenski utrošenih sredstava ili se privremeno obustavlja isplata sredstava iz stavki s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena.

 

Mjere iz prethodnog stavka izvršavaju se na temelju odluke koju donosi Gradonačelnik.

 

IV

 

UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM I DUGOVIMA

 

1. Upravljanje gradskom imovinom

 

Članak 25.

 

Gradska imovina je financijska i nefinancijska imovina u vlasništvu Grada Hvara.

 

Za izvršavanje javnih službi i djelatnosti u javnom interesu Grad Hvar može svojom imovinom osnivati ustanove,  trgovačka društva i druge pravne osobe.

 

Gradskom imovinom upravlja Gradonačelnik na temelju zakona, Statuta Grada Hvara i općih akata Gradskog vijeća.

 

2. Upravljanje financijskom imovinom

 

Članak 26.

 

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna u skladu sa odredbom članka 62. Zakona o proračunu upravlja Gradonačelnik. Naredbodavac za isplatu sredstava iz Gradskog proračuna je Gradonačelnik Grada Hvara.

 

Privremeno slobodna novčana sredstva mogu se kratkoročno oročiti u poslovnoj banci ili uložiti u državne vrijednosne papire, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja, o čemu odlučuje Gradonačelnik.

 

Novčana sredstva iz članka 1. i 2. ovog članka ne smiju se ulagati u dionice i udjele trgovačkih društava.

 

3. Izvršavanje javnih službi

 

Članak 27.

 

                Za izvršavanje javnih službi i djelatnosti u javnom interesu, Grad Hvar može svojom imovinom osnivati ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe.

 

Pravne osobe u kojima Grad Hvar ima najmanje 25% udjela u kapitalu moraju najkasnije u roku od 9 mjeseci nakon isteka poslovne godine, ali najmanje 30 dana prije objave poziva za sjednicu skupštine dostaviti Gradonačelniku dnevni red sjednice skupštine te podnijeti sve revizijske izvještaje i izvještaje nadzornih tijela za proteklu poslovnu godinu, ako ih ne sadrži dnevni red sjednice skupštine.

 

4. Stjecanje nefinancijske dugotrajne imovine

 

Članak 28.

 

Nefinancijska dugotrajna imovina može se stjecati kupnjom samo u opsegu potrebnom za ispunjavanje zadaća Korisnika.

 

Gradonačelnik Odlukom propisuje načela i standarde za provedbu odredbi stavka 1.  ovoga članka, pri čemu mora poštovati načela učinkovitosti i ekonomičnosti.

 

5. Upravljanje nefinancijskom dugotrajnom imovinom

 

Članak 29.

 

Korisnici upravljaju nefinancijskom dugotrajnom imovinom koju posjeduju prema Zakonu o proračunu , što podrazumijeva korištenje imovine, njezino održavanje i davanje u zakup.

 

Članak 30.

 

Čelnik Korisnika mora imovinom upravljati s brigom dobroga gospodara i voditi popis o toj imovini u skladu sa odredbom članka 11. Zakona o proračunu.

 

Članak 31.

 

Nefinancijska dugotrajna imovina mora se osigurati, ako je to propisano zakonom.

 

O osiguranju nefinancijske dugotrajne imovine u drugim okolnostima odlučuje čelnik proračunskog korisnika, poštujući analize troškova i koristi te načela učinkovitosti i ekonomičnosti raspolaganja proračunskim sredstvima.

 

Nadoknada za štetu nastalu na nefinancijskoj dugotrajnoj imovini  isplaćuje se iz Proračuna.

 

Članak 32.

 

Sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske dugotrajne imovine i od nadoknade štete s osnove osiguranja koriste se samo za kapitalne rashode.

 

V

 

ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTVA

 

Članak 33.

Zaduživanje i davanje jamstava provodi  se do visine i na način propisan Zakonom. Odluku o zaduživanju i davanju jamstava donosi Gradsko vijeće Grada Hvara. Odluku o suglasnosti za zaduživanje i davanje jamstava pravnim osobama u gradskom vlasništvu te ustanova čiji je Grad Hvar osnivač i većinski vlasnik donosi Gradsko vijeće Grada Hvara.

 

Grad Hvar  u proračunskoj 2018. godini može dati jamstva  pravnim osobama u većinskom vlasništvu Grada Hvara najviše do ukupnog  iznosa od 500.000,00 kuna.

 

VI

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 34.

 

Ova Odluka stupa na snagu  osmog  dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”., a primjenjuje se od 01. siječnja 2018.godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

G r a d s k o  v i j e ć e

 

KLASA:400-01/17-01/33

URBROJ: 2128/01-02-17-02

Hvar,12. prosinca 2017.godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica  Miličić, mag.iur

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

Na temelju članaka 115. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17 ), Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj: 74/14 i 70/17)  i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst 6/13, 11/13, 8/14 i 8/17), Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2017. godine, d o n o s i

 

P R O G R A M

SOCIJALNE SKRBI GRADA HVARA ZA 2018. GODINU

 

I

 

UVOD

 

Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi Grad Hvar je obvezan osigurati sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i posebnom propisu, u skladu sa socijalnim planom i mrežom djelatnosti socijalne skrbi na svojem području.

 

Korisnik socijalne skrbi je samac ili obitelj  koji u sustavu socijalne skrbi ostvaruje prava na novčane naknade, potpore i druge oblike pomoći te socijalne usluge, propisane Zakonom o socijalnoj skrbi.

 

Grad Hvar namjerava unaprijediti aktivnost na planu socijalne skrbi programiranjem mjera i oblika socijalne skrbi, kategorije će biti utvrđeni ovim Programom, a prema mogućnostima i sredstvima planiranim Proračunom Grada Hvara za 2018. godinu.

 

Iz Programa je vidljivo da će aktivnosti Grada Hvara na planu socijalne skrbi u 2018. godini imati osnovni cilj ublažiti posljedice socijalne ugroženosti, a sastavljen je u dvije cjeline:

 

– prva cjelina odnosi se na prikaz aktivnosti Grada Hvara na planu socijalne skrbi tijekom 2018. godine,

– u drugoj cjelini izloženi su uvjeti (kriteriji za ostvarivanje prava i oblika socijalne skrbi, kategorija korisnika) i realizacija programa vrstom korisnika.

 

II

 

OSNOVNE AKTIVNOSTI GRADA HVARA NA PLANU SOCIJALNE SKRBI

 

AKTIVNOSTI

SREDSTVA

(u kunama)

1.  Pomoć za podmirenje troškova stanovanja

20.000

2.  Subvencioniranje  stacionara

5.000

3.  Pomoć udrugama           65.000
4.  Troškovi borbe protiv ovisnosti

2.000

5.  GD Crvenog križa Hvar

200.000

6.   Jednokratne novčane pomoći

300.000

7.   Pomoći za novorođenu djecu

120.000

8.  Darovi djeci od navršene 1 godine života do   polaska u školu-predškolska i djeci u osnovnoj školi

45.000

9.   Ostale naknade u naravi

60.000

10.  Subvencija boravka djece u Dječjem vrtiću       “Vanđela Božitković” iz socijalno ugroženih        obitelji

15.000

11.  Stipendiranje učenika i studenata

300.000

12.  Pomoć Gradu Vukovaru za stipendije

40.000

13.  Sufinanciranje cijene prijevoza

67.000

14.  Izgradnja doma za starije osobe

100.000

U K U P N O:

1.339.000

 

III

 

UVJETI ZA OSTVARIVANJE POJEDINE AKTIVNOSTI:

 

1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja

 

Troškovi stanovanja u smislu Zakona o socijalnoj skrbi su: troškovi najamnine, komunalne naknade, električne energije, plina, grijanja, vode, odvodnje te drugi troškovi stanovanja u skladu sa posebnim propisima.

 

Pravo na pomoć za stanovanje ima samac ili članovi kućanstva pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi, ako plaćanje troškova stanovanja ne ostvaruju po drugoj osnovi.

 

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na način da nadležna služba Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu, temeljem rješenja koje se donosi u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

 

3. Pomoć udrugama

 

Odobravanje financijskih sredstava udrugama iz područja socijalne skrbi u 2018. godini, vršit će se putem javnog natječaja / javnog poziva, a sve u skladu s odredbama Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj: 74/14 i 70/17)  te Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge  (“Narodne novine”, broj: 26/15).

 

5. Gradsko društvo Crvenog križa Hvar

 

Isplata sredstava vršiti će se sukladno Pravilniku o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog crvenog križa (“Narodne novine”, broj: 18/11).

 

6. Jednokratne pomoći

 

Jednokratna pomoć je poseban oblik novčane ili materijalne pomoći samcu ili kućanstvu sa prebivalištem na području Grada Hvara koji su se našli u položaju trenutačne materijalne ugroženosti iz razloga na koje nisu mogli, odnosno ne mogu utjecati te radi toga nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe kao što su: bolest (troškovi liječenja ), smrt člana obitelji ili elementarne nepogode.

 

Jednokratnu  novčanu pomoć odobrava gradonačelnik i ne može iznositi više od 6.000,00 kuna godišnje, a iznimno zbog velikih zdravstvenih problema (hitne operacije) ili velikih troškova liječenja može se odobriti do 15.000,00 kuna godišnje.

 

Pod jednokratnom novčanom pomoći smatra se i novčana pomoć umirovljenicima i socijalno ugroženima osobama, koja se temeljem posebne odluke gradonačelnika isplaćuje povodom božićnih blagdana.

 

 

 

7. Pomoći za novorođenu djecu – 3.000,00 kuna po novorođenom djetetu

 

Kriteriji za ostvarivanje prava na pomoć za novorođenu djecu su:

– jedan od roditelja /posvojitelja mora imati boravište i prebivalište na području Grada Hvara ne kraće od godinu dana i novorođeno/posvojeno dijete mora imati prebivalište na području Grada Hvara

– da se zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za novorođenu djecu podnese najkasnije do navršene prve godine života djeteta odnosno u roku od jedne godine od pravomoćnosti rješenja o posvojenju.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava je:

– potvrda Policijske postaje Hvar o prebivalištu i boravištu na području Grada Hvara jednog od roditelja/ posvojitelja i djeteta,

– preslika osobne iskaznice izdate od Policijske postaje Hvar jednog od roditelja/ posvojitelja,

– fotokopija rodnog lista djeteta odnosno rješenja o posvojenju djeteta.

 

8. Darovi djeci od navršene 1 godine života do polaska u osnovnu školu- predškolskoj djeci, kao i djeci u Osnovnoj školi Hvar – poklanjat će se sukladno financijskim mogućnostima Grada Hvara za vrijeme božićnih blagdana.

 

9. Ostale naknade u naravi obuhvaćaju troškove koje Grad Hvar ima vezano uz:

                – sufinanciranje zapošljavanja pomoćnika u nastavi, djeci s posebnim potrebama koja pohađaju osnovnu i srednju školu,

– financiranje životnog osiguranja nezbrinute djece iz doma „Maestral“, kao i ostale naknade za čijim bi se financiranjem javila potreba tijekom 2018.godine.

 

10. Subvencija boravka djece u Dječjem vrtiću “Vanđela Božitković” iz socijalno ugroženih obitelji

 

U pedagoškoj godini 2017/2018 u Dječjem vrtiću “Vanđela Božitković”, kojeg je osnivač Grad Hvar, polaze i djeca iz socijalno ugroženih obitelji što će se financirati iz ovog Programa. Pravo na subvenciju boravka djece u dječjem vrtiću, temeljem zahtjeva i priložene dokumentacije navedene u obrascu zahtjeva, imaju roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece čija obitelj ima rješenje Centra za socijalnu skrb o pravu na pomoć za uzdržavanje, roditelji korisnici stalne pomoći i roditelji slabog imovinskog stanja  koji u posljednja tri mjeseca imaju prihode ispod uvjeta prihoda utvrđenom ovim Programom.

 

11. Stipendiranje učenika i studenata sukladno Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim i visokim učilištima, kao i sufinanciranje cijene autobusnog prijevoza učenika i studenata.

 

Ovaj će se Program realizirati u suradnji sa Ministarstvom rada i socijalne skrbi, Splitsko-dalmatinskom županijom, Uredom za rad, zdravstvo i socijalnu skrb i Domom zdravlja.

 

Realizacija ovog Programa provoditi će se sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi te sukladno ovom Programu, temeljem pismenih zahtjeva korisnika, a odluku o svakom predmetu donosi Gradonačelnik.

 

IV

 

UVJET PRIHODA:

 

Uvjet prihoda ispunjava korisnik ako nema mjesečni prihod viši od:

 

Dvočlana obitelj 3000,00 kuna
Za svakog daljnjeg člana +1000,00 kuna

 

Uvjetom prihoda smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda samca ili obitelji/kućanstva ostvarenog (isplaćenog) u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga ukupni primitci, ukupni dohodak i sva materijalna sredstva koja samac ili obitelj, odnosno članovi kućanstva ostvare po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine, naknada ili primitaka prema drugim propisima, sredstvima obveznika uzdržavanja ili prihodima ostvarenim na neki drugi način.

 

 

 

 

 

 

V

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“ a primjenjuje se od 1. siječnja 2018.godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

 

Gradsko vijeće

KLASA: 500-01/17-01/88

URBROJ: 2128/01-02-17-02

Hvar, 12. prosinca 2017.godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić, mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj: 47/90, 27/93 i 38/09), Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14 i 70/17), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15), te članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj  5/09.,7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13, 8/14 i 8/17) Gradsko vijeće Grada Hvara, na 10. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2017. godine, d o n o s i

 

Program javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2018. godinu

 

Članak 1.

 

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Hvara, jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Hvar, koje su utvrđene kao javne potrebe u kulturi, a osobito:

 

– redovna djelatnost ustanova kulture kojima je osnivač Grad Hvar,

– redovna djelatnost ustanova kulture, udruga u kulturi i drugih organizacija u kulturi

koje su od interesa za Grad Hvar,

– programi muzejsko-galerijske i likovne djelatnosti,

– programi u području kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti,

– programi izdavačke djelatnosti, te akcije i manifestacije u književno-nakladničkoj

i knjižarskoj djelatnosti,

– programi poticanja i razvitka kulturno-umjetničkoga amaterizma, akcije i manifestacije u području kazališne, glazbeno-scenske, glazbene i plesne djelatnosti,

– programi međunarodne kulturne suradnje,

– programi koji promiču kulturu mladih i alternativnu kulturu,

– programi rekonstrukcije, sanacije, adaptacije investicijskog održavanja i opremanja objekata kulture od interesa za Grad Hvar,

– ostali kulturni programi.

 

Članak 2.

 

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA – HVAR

 

Program 3001- knjižnična djelatnost Za redovnu djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice u Proračunu Grada Hvara za 2018. godinu predviđen je iznos od…………………………………….525.630,00 kn

 

Od ukupno navedenog  iznosa:

 

A) za rashode za zaposlene predviđen je iznos od 272.900,00 kuna, a od toga:

– za plaće predviđen je iznos od 224.000,00 kuna,

– za ostale rashode za zaposlene predviđen je iznos od 10.000,00 kuna,

– za doprinose na plaće predviđen je iznos od 38.900,00 kuna,

 

B) za materijalne rashode predviđen je iznos od 104.930,00 kuna, a od toga:

– za naknadu za troškove zaposlenima predviđen je iznos od 13.000,00 kuna,

– za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 14.000,00 kuna,

– za rashode za usluge predviđen je iznos od: 69.000,00 kuna,

– za ostale nespomenute rashode predviđen je iznos od 8.930,00 kuna,

 

C) za financijske rashode predviđen je iznos od 3.600,00 kuna, za bankarske i usluge platnog prometa,

 

D) za tekuće donacije predviđen je iznos od 1.000,00 kuna.

 

Tekući projekt T 3001 -02- Kupnja knjižne građe i opreme

 

D) za kupnju knjižne građe i opreme predviđen je iznos od 143.200,00 kuna, od čega se 12.000,00  kuna za kupnju opreme i namještaja, za nabavku knjiga predviđen iznos od 120.000,00 kuna, za nabavu umjetničkih, literarnih i znanstvenih djela i računalnih programa iznos od 11.000,00 kuna te za nabavu pohranjenih knjiga, umjetničkih djela i ostalih vrijednosti iznos od 200,00 kuna.

 

Članak 3.

 

REDOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI

 

Aktivnost A 1019 03- donacije udrugama u kulturi

 

Za redovnu djelatnost udruga u kulturi planira se iznos od 650.000,00 kuna.

 

Odobravanje financijskih sredstava udrugama u kulturi u 2018.godini vršiti će se putem javnog natječaja/javnog poziva, a sve u skladu  sa odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj: 74/14 i 70/17) te Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15).

 

Članak 4.

 

57. HVARSKE LJETNE PRIREDBE U 2018. GODINI

 

Aktivnost A1019 01

 

U 2018. godini za realizaciju 57. HVARSKIH LJETNIH PRIREDBI s glavnim ciljem očuvanja i promocije hvarske i hrvatske kulturne baštine predviđen je ukupan iznos od 850.000,00 kuna i to iz općih prihoda 350.000,00 kuna, od ulaznica 230.000,00 kuna, iz pomoći 130.000,00 kuna te iz donacija 140.000,00 kuna.

 

Od ukupno navedenog iznosa za manifestaciju koja se od svibnja do listopada održava na povijesnim lokacijama Grada Hvara predviđeni su iznosi:

 

A) za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 7.000,00 kuna,

 

B) za rashode za usluge predviđen je iznos od 783.000,00 kuna,

 

C) za ostale nespomenute rashode poslovanja predviđen je iznos od 60.000,00 kuna.

 

Članak 5.

 

OSTALE KULTURNE MANIFESTACIJE  I PRIREDBE

 

Aktivnost A1019 02

 

Za godinu 2018. godinu predviđen je iznos od 240.000,00 kuna i to za ostale kulturne manifestacije (Dani hvarskog kazališta, predstave i koncerti i sl.). Od ukupnog iznosa na rashode za usluge, odnosno za intelektualne i osobne usluge-honorare i ostale usluge predviđen je iznos od 200.000,00 kuna, a za ostale nespomenute rashode poslovanja 40.000,00 kuna.

 

Članak 6.

 

POMOĆ MUZEJU HVARSKE BAŠTINE

 

Aktivnost A 1019 04

 

Pomoć Muzeju hvarske baštine odnose se uglavnom na sufinanciranje programskih aktivnosti i uređenje ljetnikovca Hanibala Lucića, kao i na kapitalnu pomoć za  sanaciju crkve Sv. Marak, te za otkup spomeničke građe.

 

Za programsku djelatnost očuvanja spomeničkumbaštine, kao i programe muzejsko-galerijske i likovno-izložbene djelatnosti predviđen je iznos od …………………………………..100.000,00 kn,

 

a za održavanje  ljetnikovca Hanibala Lucića predviđen je iznos od………………………25.000,00 kn.

 

Za kapitalnu pomoć za za  sanaciju crkve Sv. Marak predviđen je iznos……………….100.000,00 kn

 

te za otkup spomeničke građe predviđen je iznos……………………………………………..70.000,00 kn.

 

Sve navedeno  u Proračunu Grada Hvara za 2018.godinu čine ukupan iznos od……………………………………………….295.000,00 kn.

Članak 7.

 

ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE

 

Aktivnost A 1019 05

 

Za održavanje spomenika kulture predviđen je iznos od 1.340.000,00 kuna i to za rashode za materijal i energiju iznos od 180.000,00 kuna, te za rashode za usluge iznos od

1.160.000,00 kuna (za tekuće i investicijsko održavanje, komunalne  te intelektualne i osobne usluge i ostale usluge- uređenje prostora).

 

Članak 8.

 

DODATNA ULAGANJA NA ZGRADI ARSENAL

 

Kapitalni projekt  K 1019 06

 

                U Proračunu Grada Hvara za 2018. godinu planirana su sredstva za obnovu zgrade Arsenal u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 kuna.

 

Za dodatna ulaganja na Arsenalu sa Fontikom predviđen je iznos od 1.000.000,00 kuna i to iz vlastitih prihoda iznos od 500.000,00 kuna te  iz  očekivanih pomoći iznos od 500.000,00 kuna.

 

Članak 9.

 

OPREMANJE SPOMENIKA KULTURE

 

Kapitalni projekt  K 1019 07

 

U Proračuna Grada Hvara za 2018.godinu planiraju se sredstva za opremanje spomenika kulture u iznosu od 620.000,00 kuna za nabavku sitnog inventara i ostale opreme i uređaja.

 

Članak 10.

 

DODATNA ULAGANJA NA PALAČI  VUKAŠINOVIĆ

 

Kapitalni projekt K 1019 08

 

U Proračunu Grada Hvara za 2018. godinu planiraju se sredstva za obnovu zgrade palače Vukašinović u iznosu od 600.000,00 kuna i to iz  vlastitih prihoda 200.000,00 kuna te iz pomoći 400.000,00 kuna.

Članak 11.

 

 

 

 

 

 

 

„HVAR – TVRĐAVA KULTURE“

 

Kapitalni projekt K 1019 09

 

                Ovaj se projekt odnosi na ulaganja u obnovu kulturne baštine temeljem aplikacije za dodjelu bespovratnih sredstava za program EU „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“. Cilj programa „Hvar – tvrđava kulture“ je valorizacija povijesnih dobara Grada Hvara u smjeru turizma i kulture i to tvrđave Fortice, Venerande, Galešnika i Arsenala.

 

Planirani iznos troškova za pripremnu fazu i projektnu dokumentaciju projekta iznosi 3.000.000,00 kuna a izvori sredstava su: 570.000,00 kuna iz vlastitih prihoda te 2.430.000,00 kuna iz kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU.

 

Članak 12.

 

„DODATNA ULAGANJA U GRADSKO LOGGIU

 

Kapitalni projekt K 1019 10

 

Ovaj se projekt odnosi na uređenje gradske Loggie. Planirani iznos sredstava je 2.500.000,00 kuna.

 

Članak 13.

 

UKUPNA SREDSTVA ZA JAVNE POTREBE U KULTURI

 

Grad Hvar je u Proračunu za 2018. godinu predvidio sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Hvara u ukupnom iznosu od:

 

11.620.630,00 kuna.

 

Članak 14.

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018 .godine.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

Gradsko vijeće

 

KLASA:612-01/17-01/28

URBROJ: 2128/01-02-17-02

Hvar, 12. prosinca 2017.godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag.iur

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 76. stavak 4. Zakona o sportu («Narodne novine», br. 71/06. i 150/08- uredba,124/10,124/11, 86/12, 94/13,  85/15 i 19/16), Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14 i 70/17), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15) i članka 25.  Statuta Grada Hvara ( «Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13,11/13, 8/14 i 8/17)  Gradsko vijeće Grada Hvara na 10.  sjednici održanoj dana 12. prosinca 2017. godine, d o n o s i:

P R O G R A M

javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2018. godinu

 

Članak 1.

 

Temeljem Zakona o sportu Grad Hvar osigurava sredstva iz proračuna za javne potrebe u sportu sukladno Zakonu o sportu i odredbama Zakona o udrugama. Javne potrebe u sportu kojima se osiguravaju sredstva iz Proračuna Grada Hvara jesu sportske djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u sportu od interesa za Grada Hvar koje su utvrđene kao javne potrebe u sportu, a osobito:

 

– redovna djelatnost udruga u sportu i drugih organizacija u sportu koje su od interesa za Grad Hvar,

– programi poticanja i razvitka sportskih aktivnosti među polaznicima osnovne i srednje škole,

– programi održavanja, unapređenja i izgradnja sportskih terena i objekata na području Grada Hvara,

– programi suradnje na području otoka Hvara, međuotočne suradnje pa i međuotočne sportske suradnje, prvenstveno među mladima, te

– ostali sportski programi, prema potrebi.

 

Članak 2

 

DONACIJE  SPORTSKIM  UDRUGAMA

 

Aktivnost A 1018 02 – donacije sportskim udrugama

 

Za djelatnost  udruga u sportu planira se iznos od…………………………………1.050.000,00 kuna.

 

Odobravanje financijskih sredstava sportskim udrugama u 2018. godini vršiti će se putem javnog natječaja/javnog poziva, a sve u skladu  sa odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj: 74/14 i 70/17) te Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15).

 

Članak 3.

 

PROGRAMI ODRŽAVANJA, UNAPREĐENJA I IZGRADNJE SPORTSKIH TERENA

 

Aktivnost: A1018 01- održavanje sportskih terena

 

Za programe održavanja i unapređenja sportskih terena i objekata na području Grada Hvara za 2018.godinu predviđen je iznos od…………………………………………..310.000,00 kuna,

od čega se 10.000,00 kuna odnosi na materijal za tekuće i investicijsko održavanje, a iznos od 300.000,00 kuna odnosi se na uređenje i održavanje sportskih terena.

 

Aktivnost:  A1018 03- Izgradnja sportskog centra

 

Za program izgradnje sportskog centra u 2018.godini predviđen je iznos od…………………………………………..100.000,00 kuna,

za izradu projektne i prostorno-planske dokumentacije.

 

Aktivnost: A1018 04- Izgradnja sportskog-rekreacijskih terena

 

Za programe izgradnje sportsko-rekreacijskih terena u 2018.godini predviđen je iznos od…………………………………..300.000,00 kuna.

 

Aktivnost:  A1018 05- Dodatna ulaganja u nogometno igralište Križna luka

 

Planirani iznos je……….1.200.000,00 kuna.

 

Sukladno odredbama Zakona o sportu, a s ciljem održavanja redovne djelatnosti udruga u sportu te sigurnosti sportskih aktivnosti među polaznicima osnovne i srednje škole, Grad Hvar će iznos od 1.200.000,00 kuna u 2018. godini uložiti za saniranje nogometnog igrališta u Križnoj luci odnosno postavljanje novog travnjaka od umjetne trave.

 

 

 

Članak 4.

 

Ukupna sredstva namijenjena sportu u

Proračunu Grada Hvara za 2018.godinu iznose…………………………………..2.960.000,00 kuna.

 

Članak 5.

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u  “Službenom glasniku Grada Hvara”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 620-01/17-01/10

URBROJ: 2128/01-02-17-02

Hvar, 12. prosinca 2017. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 32. i 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14 i 70/17), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15 ), te članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni Grada Hvara», broj  5/09.,7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13, 8/14 i 8/17) Gradsko vijeće Grada Hvara, na 10. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2017. godine, d o n o s i

 

P R O G R A M

 

financiranja ostalih udruga civilnog društva Grada Hvara za 2018. godinu

 

Članak 1.

 

Ovim Programom obuhvaćene su ostale udruge  civilnog društva Grada Hvara koje nisu obuhvaćene Programom socijalne skrbi Grada Hvara za 2018.godinu, Programom javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2018.godinu, te Programom javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2018.godinu. Udruge civilnog društva koje su posebno navedene u Proračunu Grada Hvara za 2018.godinu i kojima se dio sredstava odobrava temeljem posebnih propisa su:

 

–          Dobrovoljno vatrogasno društvo Hvar  za redovno poslovanje u iznosu od 1.400.000,00 kuna,

 

–          Dobrovoljno vatrogasno društvo Hvar za kapitalnu donaciju za završetak Vatrogasnog doma i kupnju opreme u  iznosu od 200.000,00 kuna,

 

–          Hrvatska gorska služba spašavanje  u iznosu od 10.000,00 kuna.

 

Za sve ostale udruge civilnog društva Grada Hvara planira se iznos od 300.000,00 kuna u 2018.godini, a odobravanje financijskih sredstava vršiti će se putem javnog natječaja/javnog poziva, a sve u skladu  sa odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj: 74/14 i 70/17) te Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15).

 

Članak 2.

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana  od dana objave u «Službenom glasniku Grada  Hvara», a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

Gradsko vijeće

 

KLASA: 612-01/17-01/29

URBROJ: 2128/01-02-17-02

Hvar, 12.  prosinca 2017.godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag.iur

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”,broj: 36/95, 109/95- Uredba, 21/96- Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- proč.tekst,82/04, 110/04- Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 08/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj dana 12.12.2017. godine, donijelo je:

 

P R O G R A M

 

gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2018. godinu za Grad Hvar

 

Članak 1. – OPĆE ODREDBE

 

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Hvara za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine za:

– javne površine,

– nerazvrstane ceste,

– groblja,

– javnu rasvjetu.

 

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

 

Članak 2. – IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

 

                Program izgradnje nerazvrstanih cesta je u Prilogu br. 1 ovog Programa.

 

Za izgradnju cesta predviđeno je:… 2.200.000,00 kn

Za otkup zemljišta predviđeno je: ….100.000,00 kn

Ukupno je predviđeno: ……………….2.300.000,00 kn

 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz sredstava komunalnog doprinosa 2.000.000,00 kn

– iz viškova prethodnih godina 300.000,00 kn

 

Članak 3. – IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

 

Program izgradnje javnih površina je u Prilogu br. 2 ovog Programa

 

Ukupno je predviđeno: ……………….1.300.000,00 kn

 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz sredstava komunalnog doprinosa……………………………………..950.000,00 kn

– iz viškova prethodnih godina ……………………………………………………350.000,00 kn

 

Članak 4. – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

 

Program izgradnje mreže javne rasvjete je u Prilogu br. 3 ovog Programa.

 

Ukupno je predviđeno: …..1.200.000,00 kn

 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

 

– iz sredstava komunalnog doprinosa ……………………………………………………880.000,00 kn

– iz pomoći ………………………200.000,00 kn

–              – iz prihoda od nefinancijske imovine ……………………………………………………..20.000,00 kn

– iz viškova prethodnih godina ……………………………………………………100.000,00 kn

 

Članak 5. – IZGRADNJA GROBLJA

 

Za izgradnju groblja predviđeno je: ……………………………………………………150.000,00 kn

Za otkup zemljišta predviđeno je: ……………………………………………………..70.000,00 kn

Ukupno je predviđeno: ………………….220.000,00 kn

 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz sredstava komunalnog doprinosa ……………………………………………………170.000,00 kn

– iz viškova prethodnih godina ……………………………………………………..50.000,00 kn

 

Članak 6. – SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE  PROGRAMA

 

Sredstva potrebna za ostvarivanje  ovog  Programa temeljem procijenjenih troškova po pojedinim djelatnostima  iznose:

 

Izgradnja nerazvrstanih cesta ………2.300.000,00 kn

Izgradnja javnih površina ……………1.350.000,00 kn

Izgradnja javne rasvjete ………………1.200.000,00 kn

Izgradnja groblja…………………………. 220.000,00 kn

 

Ukupno: ……………………………………5.070.000,00 kn

 

Članak 7. – ZAVRŠNE ODREDBE

 

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine.

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 363-01/17-01/97

Urbroj: 2128/01-02-17-02

Hvar,,12.12.2017.g.

 

Predsjednik  Gradskog vijeća Grada Hvara:

Mag.iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 28. st.1. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj: 36/95, 109/95-uredba, 21/96-uredba, 70/97,128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročiš.tekst, 82/04,110/04- uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,49/11, 84/11, 90/11 i 144/12)  i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik  Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj dana 12.12.2017. godine, donijelo je:

 

P R O G R A M

 

održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti

iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu

za 2018. godinu za Grad Hvar

 

Članak 1. – UVODNE ODREDBE

 

Programom  održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine (u daljnjem tekstu: Programom)  u skladu s predviđenim sredstvima i izvorima financiranja, određuju se poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja  komunalne infrastrukture na području Grada Hvara kojima se osigurava obavljanje komunalnih djelatnosti:

 1. održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa,
 2. održavanje javnih površina,
 3.  održavanje nerazvrstanih cesta,
 4. održavanje javne rasvjete
 5. održavanje groblja.

 

Ovim se programom utvrđuje opis i opseg održavanja s procjenom troškova po pojedinim komunalnim djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje  Programa s naznakom izvora financiranja i vrijednosti planiranih sredstava, kao i nositelji provedbe Programa.

 

Članak 2. – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. ovog  Programa, utvrđuje se kako slijedi:

 

1. Održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa

 

Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje javno-prometnih površina, odnosno: cesta, gradskih ulica, trgova, javnih prolaza, javnih stuba, parkirališta, pločnika, autobusnog stajališta, taksi stajališta, dječjih igrališta,  javnih sportskih terena i sličnih površina.

 

Pod održavanjem čistoće obalnog pojasa podrazumijeva se čišćenje  plaža i žala na Paklenim otocima kao i plaža i žala koja nisu dana u koncesiju.

Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća:

 

1. Redovno i izvanredno pometanje (ručno i strojno)

2. Redovno i izvanredno pranje (ručno i strojno), a ovisi o stupnju i vrsti onečišćenja (komunalni otpad, sezonski otpad, grafiti, onečišćenje uljima, mazivima i sl.)

 

Čišćenje i pranje javnih prometnih površina najčešće se obavlja slijedećim tehnologijama:

– ručno čišćenje koje obuhvaća pometanje, te uklanjanje sipine  od nanosa nakon obilnih kiša

– strojno čišćenje pomoću čistilica različitih kapaciteta,

– pranje javno prometnih površina.

 

3. Redovito izvanredno uklanjanje vegetacije koja raste na asfaltiranim, betoniranim ili popločanim javno prometnim površinama. Uklanjanje se obavlja fizički (čupanjem, struganjem i sl.) i  kemijski (tretiranjem herbicidima)

4. Nabava, postavljanje i održavanje košarica za otpatke (zidnih i samostojećih  košarica, košarica s pepeljarom),  pepeljara i košarica za feces (pseći otpad), pražnjenje istih, te zbrinjavanje prikupljenog otpada.

5. Pranje i čišćenje kamenih, betonskih i sl. elemenata smještenih na ili uz javno prometne površine i u parkovima.

6. Prema ukazanoj  potrebi i zimskim uvjetima: čišćenje snijega u pješačkim zonama  i  posipavanje solju  poledica  u pješačkim zonama, stubama i prilazima itd.

 

Na području grada Hvara (podjela na  6 zona)  planira se ručno i strojno čišćenje  prema opisu iz Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda  – Komunalno Hvar d.o.o.:

 

– mehaničko čišćenje 1. zone  svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike,

– mehaničko čišćenje  2. zone  u sezoni svakodnevno, a  izvan turističke sezone  dva puta tjedno ili po posebnoj narudžbi,

– ručno pometanje 3., 4., 5. i 6. zone svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike,

– pražnjenje  i čišćenje košarica za otpatke   dva do tri  puta svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike,

– pranje Trga sv. Stjepana ( Pjace) , Obale Riva i Obale Fabrika  izvodit će se mehanički /pumpom i ručno, prema potrebi i u dogovoru s Gradom, a u razdoblju lipanj – rujan najmanje  jednom tjedno.

 

Održavanje čistoće obalnog pojasa obuhvaća:

 

1. Redovno i izvanredno čišćenje šetnica i obalnog  pojasa, osim lokacija za koje je izdana koncesija

2. Redovno i izvanredno  čišćenje  plaža i žala na Paklenim otocima

 

Na području grada Hvara  planira se  čišćenje  Paklenih otoka i obalnog pojasa  prema opisu iz Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda – Komunalno Hvar d.o.o.:

 

– čišćenje šetnica i obalnog pojasa  istočnog dijela, zapadnog dijela i Svete  Nedjelje svakodnevno, uključujući  nedjelje i praznike –  tijekom  turističke sezone (4 mjeseca),

– čišćenje i odvoz otpada sa gradskih plaža (koje nisu dane u koncesiju) na  Paklenim  otocima  i obalnom pojasu od Vele Garške do Dubovice u periodu   od 01.04. 2018. god. do 31.10.2018. god.  svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike,

– preuzimanje pravilno pakiranog sakupljenog otpada od koncesionara  u periodu od 01.04.2018. god. do 31.10.2018. god.

– pražnjenje  i čišćenje košarica za otpatke na obalnom pojasu dva do tri  puta svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike.

 

Predviđena  sredstva:

 

– za izvršenje  radova u iznosu od ………………………………………………..2.290.000,00  kn

                – za nabavu opreme u iznosu od ………………………………………………..1.000.000,00  kn

 

ukupno : 3.290.000,00  kn

 

Izvori  financiranja :

– iz komunalne naknade ……590.000,00 kn

– iz pomoći ………………………600.000,00 kn

– iz ostalih izvora …………..2.100.000,00 kn

 

2. Održavanje javnih površina

 

Pod održavanjem  javnih površina podrazumijeva se: održavanje javnih zelenih površina, održavanje urbane opreme (klupa, košarica , pepeljara i sl) , sanacija oštećenih asfaltnih, betonskih i popločenih površina, nabava,  postava  i održavanje oznaka ulica, parkova i sl,

 

Održavanje javnih zelenih površina obuhvaća:

 

1. Održavanje parkova, drvoreda, živica, cvjetnjaka, travnjaka, skupina stabala ili pojedinačnih stabala,

2. Održavanje zelenih površina uz ceste i ulice

3. Održavanje cvjetnih korita i vaza

4. Održavanje dječjih igrališta s pripadajućom opremom

5. Održavanje parkovne opreme, javnih fontana i sustava za navodnjavanje.

Na području grada Hvara redovno se održavaju parkovi Veli đardin, Mali đardin, park Šumica, park kod Franjevačkog samostana, arboretum u gradskim zidinama tvrđave Fortica,  dječje igralište Šumica u Hvar, dječje igralište u Brusju, park u Brusju, te ostale uređene javne zelene površine.

 

Planirani radovi na održavanju javnih zelenih površina sastoje se od:

 

– Redovni i izvanredni hortikulturni radovi održavanje i njega travnjaka (košenje i sakupljanje trave, lišća, prozračivanje te obnova travnjaka), održavanje i njega sezonskih i trajnih cvjetnjaka, cvjetnih vaza, grmova, živica i stabala,

– Redovna i izvanredna fitosanitetska zaštita bilja,

– Zbrinjavanje zelenog otpada,

– Redovno i izvanredno čišćenje i sakupljanje otpada s javnih zelenih površina,

– Građevinski radovi na održavanju parkovnih staza i drugih pješačkih površina , stubišta i sl vezanih za javne zelene površine,

– Redovno i izvanredno održavanje postojeće parkovne opreme (klupa, dječjih igračaka, cvjetnih korita i sl.), sustava za navodnjavanje i  fontana,

– Nabava i postava nove parkovne opreme,

– Nabava sadnog materijala- sezonskih cvjetnica, grmova, stabala, travnih busena i dr.,

– Ostali poslovi strukovno potrebni za održavanje javnog zelenila i opreme

– Uređenje javnih površina.

 

Osim redovnog  i izvanrednog održavanja tijekom godine, planirani su i radovi pojačanog održavanja pojedinih javnih zelenih površina s namjerom obnove i uvođenja novih sadržaja na postojeće zelene površine: park Šumica i arboretum unutar gradskih zidina tvrđave Fortica.

 

Na području grada Hvara planira se održavanje javnih zelenih površina  prema opisu iz Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda  – Komunalno Hvar d.o.o.

 

Postava i održavanje oznaka naziva  ulica, parkova, trgova obuhvaća:

 

1. Nabava i postava  kamenih i metalnih natpisnih ploča na novim lokacijama, kao i zamjenu postojećih, dotrajalih ili oštećenih oznaka.

2. Nabava i postava  kućnih brojeva na novim lokacijama

 

Održavanje urbane opreme obuhvaća:

 

 1. Nabava i postava urbane opreme: klupe, košarice  za otpad, pepeljare,  opreme za reklamiranje, gradski satovi, nadstrešnice i sl.

 

Predviđena  sredstva:

                – za izvršenje  radova/usluga  u iznosu od …………………………………………………1.350.000,00 kn

                – za materijal  u iznosu od …………………………………………………..220.000,00  kn

 

ukupno :………………………………….. 1.570.000,00  kn

 

Izvori  financiranja :

– iz komunalne naknade ..1.200.000,00  kn

– iz viškova prethodnih godina ……………………………………………………100.000,00 kn

– iz ostalih izvora …………….270.000,00  kn

 

3. Održavanje nerazvrstanih cesta

 

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se odvijaju tijekom cijele godine na cestama, uključujući sve objekte i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta, poboljšanje elemenata ceste, osiguranja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa.

 

 1. Redovno i parcijalno održavanje  podrazumijeva  izvođenje radova kojima se saniraju oštećenja asfaltnih površina, udarnih rupa, ulegnuća, mrežastih oštećenja na kolnicima, pješačkim površinama i na trgovima, te uklanjanje arhitektonskih barijera na javnim površinama- prilagodba nogostupa osobama smanjene pokretljivosti.

 

 1. Održavanje makadamskih površina podrazumijeva radove održavanja neasfaltiranih, makadamskih površina, sanaciju udarnih rupa, kolotraga i drugih lokalnih oštećenja.

 

 1. Održavanje ogradnih i potpornih zidova, te drugih betonskih građevina podrazumijeva sanaciju istih koji se nalaze u cestovnom zemljištu uz nerazvrstanu cestu i na javnim površinama, izrada novih zidova, sanacija i uređenje novih betonskih staza, stuba i sl.

 

 1. Hitne intervencije podrazumijevaju obilazak grada nakon obilnijih kiša i drugih vremenskih nepogoda te izvođenje radova čije bi odgađanje izvršenja ugrožavalo sigurnost prometa, zdravlje i imovinu ljudi, izlazak na teren po pozivu prometne policije ili po pozivu nadležnih službenika Grada.

 

 1. Održavanje okomite i vodoravne prometne signalizacije, turističke (smeđe)  i ostale signalizacije, te dodatne opreme za regulaciju prometa, podrazumijevaju se poslovi postave i održavanja novih ili zamjene dotrajalih znakova, signalizacije i opreme cesta (izuzev prometnih svjetala). Zamjena dotrajale signalizacije vrši se prema potrebi dok se obnavljanje horizontalne prometne signalizacije vrši prije početka turističke sezone.

 

Predviđena  sredstva:

                – za izvršenje  radova/usluga  u iznosu od ……………………………………………………400.000,00 kn

                – za materijal  u iznosu od …150.000,00 kn

 

ukupno : ………………………………………550.000,00 kn

 

Izvori  financiranja :

– iz komunalne naknade…… 470.000,00 kn

– iz viškova prethodnih godina ……………………………………………………..50.000,00 kn

– iz ostalih izvora ……………….30.000,00 kn

 

4. Održavanje javne rasvjete

 

Pod Održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje uređaja i objekata javne rasvjete, uključivo podmirivanje troškova električne energije.

 

Pod upravljanje i održavanje uređaja i objekata javne rasvjete podrazumijeva se :

– redovna zamjena ili otklanjanje nedostataka na objektima i uređajima javne rasvjete (izvori svijetlosti, predspojne naprave, armature, elektro ormari i dr.) radi održavanja sustava u stanju funkcionalne ispravnosti,

– preventivno održavanje  koje podrazumijeva radove na zamjeni većeg broja rasvjetnih tijela stupova i kabela, elektroenergetskih ormarića, prema  izvršenom pregledu na temelju kojeg se donosi procjena prema važećim tehničkim normativima,

– ličenje stupova, nosača, ferala  i drugih metalnih elemenata javne rasvjete

– izvanredno održavanje obavlja se u najkraćem mogućem roku kada postoji pretpostavka da bi kvar ili oštećenje moglo prouzročiti daljnje štetne posljedice ( poslije ne vremena, prometne nezgode i sl.)

– pojačano održavanje kada se vrši zamjena većeg broja  uređaja i objekata javne rasvjete ili proširenje javne rasvjete

– uređenje grada za vrijeme blagdana :  nabava, montaža, priključenje , održavanje i kontinuirana kontrola tijekom perioda postave, te demontaža opreme  za blagdansko ukrašavanje. Uključena je i   nabava jelki za blagdansko ukrašavanje grada.

– Provedba studije energetske učinkovitosti

 

Na području grada Hvara planira se održavanje javne rasvjete prema opisu iz Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda – Komunalno Hvar d.o.o.

 

Predviđena  sredstva:

– usluga održavanja i materijal  u iznosu od …………………………………………………..450.000,00 kn

                – utrošak električne energije  u iznosu od ……………………………………………………440.000,00 kn

 

ukupno : ………………………………………890.000,00 kn

 

Izvori  financiranja :

–          iz komunalne naknade ……..890.000,00 kn

 

5. Održavanje groblja

 

Sredstva za održavanje groblja  planiraju se kao učešće u troškovima  održavanja i uređenja  Gradskog groblja Hvar, kao i drugih groblja na području grada Hvara.

 

Pod održavanjem i uređenjem podrazumijeva se:

 

– uređenje  mrtvačnica  i trjemova  pred mrtvačnicama

– uređenje pristupnih  staza oko  groblja

– uređenje kapela i vanjskih zidova

– izrada potrebne tehničke  dokumentacije

– radovi na proširenju groblja

 

Predviđena  sredstva:

–          održavanje groblja …………..350.000,00  kn

 

ukupno: ………………………………………350.000,00  kn

 

Izvori  financiranja :

– iz komunalne naknade ……..50.000,00 kn

– iz viškova prethodnih godina ……………………………………………………150.000,00 kn

– iz ostalih izvora ……………..150.000,00 kn

 

 

Članak 3. – SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE  PROGRAMA

 

Sredstva potrebna za ostvarivanje  ovog  Programa temeljem procijenjenih troškova po pojedinim djelatnostima  iznose:

1. održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa ………………………….3.290.000,00  kn

2. održavanje javnih površina ………………………………………………..1.570.000,00  kn

3. održavanje nerazvrstanih cesta …………………………………………………..550.000,00  kn

4. održavanje javne rasvjete …………………………………………………..890.000,00  kn

                5. održavanje groblja………. 350.000,00  kn

 

Ukupno: ……………………………………6.650.000,00 kn

 

Članak 4. – ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018.godine.

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 363-01/17-01/98

Urbroj: 2128/01-02-17-02

Hvar, 12.12.2017.g.

 

Predsjednik  Gradskog vijeća Grada Hvara:

Mag.iur. Jurica Miličić

 

                Na temelju članaka 26. Zakona o vodama („Narodne novine“, broj: 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj 12.12.2017. godine,  d o n i j e l o  j e:

 

O D L U K U

O kapitalnoj pomoći za gradnju komunalnih vodnih građevina odvodnje na području Grada Hvara za 2018.g.

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom određuje se iznos i namjena kapitalne pomoći potrebne za gradnju objekata i uređaja komunalnih vodnih građevina na području Grada Hvara za razdoblje od 01.siječnja  do 31. prosinca 2018.

Članak 2.

 

Financiranje gradnje vrši se putem kapitalnih pomoći iz proračuna Grada Hvara prema Odvodnji Hvar d.o.o. – pružatelju usluga javne odvodnje na području Grada Hvara.

 

PROGRAM IZGRADNJE I PREDVIĐENA SREDSTVA

 

Članak 3.

 

Program izgradnje objekata vodnih građevina odvodnje – kapitalna pomoć Odvodnji Hvar d.o.o.:

 

1

Izgradnja oborinske odvodnje i Sanacija  objekata fekalne odvodnje u Ul. Nikice Kolumbića

455.000,00

2

Sanacija i rekonstrukcija objekata fekalne i oborinske odvodnje Grada Hvara, Ul. Ivana Božitkovića, Ul. biskupa Jurja Dubokovića, Riva i druge lokacije

260.000,00

3

Zamjena cijevi i šahti glavnog kolektora fekalne odvodnje na dijelu Šetališta Antuna Tomislava Petrića, 2. faza

300.000,00

4

Sanacija oborinskih i bujičnih kanala na poljoprivrednim i ostalim površinama

50.000,00

5

Izgradnja sekundarne mreže fekalne i oborinske odvodnje

100.000,00

6

Izgradnja oborinske odvodnje na šetnici od plaže ispod hotela Amfora do kupališta Bonj

100.000,00

7

Izgradnja oborinske odvodnje u Ul. Lucije Rudan, Ul. Ivana Buzolića, i na ostalim lokacijama

50.000,00

8

Nadzori nad izgradnjom i rekonstrukcijom objekata oborinske i fekalne odvodnje

30.000,00

9

Izrada tehničke dokumentacije za projekte izgradnje i rekonstrukcije objekata fekalne i oborinske odvodnje

200.000,00

UKUPNO (bez PDV-a):

1.545.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 4.

 

                Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-01/17-01/99

URBROJ: 2128/01-02-17-02

Hvar, 12.12.2017.g.

 

Predsjednik  Gradskog vijeća Grada Hvara:

Mag.iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbi članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09,7/09,8/09,1/11,2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 8/14 i 8/17), Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2017.godine, donosi

 

Z A K LJ U Č A K

o prihvaćanju Plana pometanja, čišćenja i pranja grada, održavanja javnih površina, čišćenja i održavanja obalnog pojasa, odvoza otpada s Paklenih otoka,održavanja javne rasvjete i provođenja sustavne akcije D.D.D. za  2018. godinu

 

Članak 1.

 

Prihvaća se Plana pometanja, čišćenja i pranja grada, održavanja javnih površina, čišćenja i održavanja obalnog pojasa, odvoza otpada s Paklenih otoka,održavanja javne rasvjete i provođenja sustavne akcije D.D.D. za  2018.godinu  trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o. iz Hvara, u ukupnom iznosu od 2.728.521,00 kuna bez PDV-a, a što je u skladu sa visinom tih izdataka  u Proračunu Grada Hvara za 2018.godinu.

 

Članak 2.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara da temeljem ovog Zaključka sklopi ugovor sa trgovačkim društvom Komunalno Hvar d.o.o. za poslove iz članka 1. ovog Zaključka.

 

Članak 3.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 400-01/17-01/21

URBROJ:2128/01-02-17-03

Hvar, 12. prosinca 2017.godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag.iur

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

KOMUNALNO HVAR d.o.o.

21450 HVAR, Vlade Stošića 7

OIB: 85724396887

 

P L A N

ZA 2018. GODINU

 

– POMETANJA, ČIŠĆENJA I PRANJA GRADA,

– ODRŽAVANJA JAVNIH  POVRŠINA,

– ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA OBALNOG POJASA,

– ODVOZA  OTPADA S PAKLENIH OTOKA,

– ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE,

– PROVOĐENJE SUSTAVNE AKCIJE D.D.D.

 

HVAR, prosinac  2017.

 

A)      POMETANJE, ČIŠĆENJE  I PRANJE GRADA

 

SVAKODNEVNO: 7 RADNIKA, DVIJE ČISTILICE, ELEKTROKOLICA I AUTO ZA PRANJE GRADA

 

2 radnika na uličnim strojnim čistilicama

4 radnika za ručno pometanje ulica

0,5 radnika na elektrokolicima

0,5 radnika za pranje grada

 

1. ZONA: Autobusna stanica Dolac, Pjaca, Fabrika do Zvijezde mora i naprijed šetnicom uz more do hotela Amfore pa prema Majerovici do rta Kovač, s jedne strane, zatim  Riva, Križa uz more sve do trgovine Kerum u Križnoj luci na jednoj strani i hotela Galeb na drugoj strani, svakodnevno nedjeljom i praznikom

 

– Mala električna strojna čistilica – jedan radnik cijelu godinu

 

2. ZONA: Zastupi, Šamoreta dolac, Sv. Katarina, Bukainka, dio Lučice, Vrisak, dio Križne luke, Križni rat, te svi ostali djelovi grada Hvara uključujući gradske prometnice, te prigradska naselja Milna i Brusje, tretiraju se u sezoni svakodnevno, a van sezone dva puta tjedno ili po posebnoj narudžbi.

 

– Velika strojna čistilica- jedan radnik cijelu godinu

 

3. ZONA: Od autobusne stanice strmom ulicom kroz istočna Gradska vrata do zapadnih Gradskih vrata, sve okomite i sve paralelne ulice od Pjace do ceste ispod tvrđave Španjola.

 

– ručno pometanje – jedan radnik cijelu godinu

 

4. ZONA: Od zapadnih Gradskih vrata do Sv. Katarine, cijela Gojava, Sv. Marak, Bankete, ispred Gradske Loggie, sve okomite ulice od Fabrike do hotela Pharos, pored toga oko štandova te veli i mali đardin na Pjaci.

 

– ručno pometanje – jedan radnik cijelu godinu

 

5. ZONA: Ulica južno od Dječjeg vrtića, ulica iza Poljoprivredne zadruge, cijela Sv. Mikula, ulica južno od Stolne crkve do pozzerie Kogo, južno ispod zida palaće Vukašinović do skretanja u Burak,  Burak do obiteljske kuće Matković i sve okomite ulice prema Rivi.

 

–  ručno pometanje – jedan radnik cijelu godinu

 

6. ZONA: Cijela Glavica s okomitim ulicama prema Burgu i Lučici, od obiteljske kuće Matković  prema školi, sve okomite ulice prema Lučici, cijela Lučica, osim uz more, prema obiteljskoj kući Lovrinčević, dalje strmom ulicom do Križne luke.

 

–  ručno pometanje – jedan radnik cijelu godinu

 

SVI KOŠEVI U GRADU prazne se i čiste dva – tri puta dnevno, nedjeljom i praznokom od 01. svibnja do 31. listopada,

 

– jedan radnik 6 (šest) mjeseci 

 

PRANJE GRADA svakodnevno u noćnim satima u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna.

 

– dva radnika 3 (tri) mjeseca

 

Potrebna sredstva: 7  radnika

 

Plaća …………………………………………..717.186,00 kn

Mat.troškovi ………………………………….91.700,00 kn

Nemat. i rež. tr. ………………………………77.000,00 kn

 

Ukupno: ………………………………………885.886,00 kn

 

 

 

B) ODRŽAVANJE JAVNIH  POVRŠINA

 

B.1.) ZELENE POVRŠINE

 

SVAKODNEVNO: 5 RADNIKA I AUTOMOBIL

 

Održavanje svih javnih zelenih površina i  gradskih parkova – od Križne luke do punte Kovač, zalijevanje, košenje i dosijavanje trave uz obveznu sadnju sezonskog cvijeća i autohtonog bilja.

 

Pored toga vrši se redovito održavanje trajnog ukrasnog bilja (oleandri, tamarisi, palme itd.) uz morski pojas i u užoj gradskoj jezgri.

 

Potrebna sredstva: 5 radnika

 

Plaća: ………………………………………….501.036,00 kn

Mater. Troš. …………………………………….7.500,00 kn

Nemat. i rež.tr. ……………………………….55.000,00 kn

Ukupno: ………………………………………593.536,00 kn

 

B.2.) OSTALE JAVNE  POVRŠINE

 

SVAKODNEVNO: 1 RADNIK

 

Iskustvom iz dosadašnjih aktivnosti u servisiranju Grada, ukazala se nužna potreba za zapošljavanjem jednog kvalificiranog radnika za održavanje na javnim površinama, kako u gradu Hvaru, tako i u prigradskim naseljima. U navedeno održavanje spadaju slijedeće aktivnosti:

 

– održavanje i bojanje klupa,

– održavanje  i bojanje oštećenih košarica ,pepeljara i dr.,

– održavanje i popravci raznih oštećenja na javnim površinama grada

– održavanje dječjih i sportskih igrališta,

– održavanje rukohvata i ograda,

– održavanje turističke signalizacije

– po potrebi i prema mogućnostima obavlja razne intervencije u i na objektima u vlasništvu grada Hvara

 

Potrebna sredstva: 1 radnik

 

Plaća: ………………………………………….110.848,00 kn

Mat.troškovi …………………………………..51.500,00 kn

Nemat. i rež.tr. ……………………………….11.000,00 kn

Ukupno: ………………………………………173.348,00 kn

 

C) ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE OBALNOG POJASA

SVAKODNEVNO: 2 RADNIKA

 

1. ISTOČNI DIO: Šetnica i obalni pojas od uvale Pokonji dol do kupališta ispred hotela “Galeb”, osim lokacija za koje je izdana koncesija ili koncesijsko odobrenje, održava jedan radnik svakim radnim danom nedjeljom i praznikom (4 mjeseca).

 

2. ZAPADNI DIO: Šetnica i obalni pojas od Rotonde do uvale Podstine, osim lokacija za koje je izdana koncesija ili koncesijsko odobrenje, održava jedan radnik svakim radnim danom, nedjeljom i praznikom (4 mjeseca).

 

3. SVETA NEDJELJA: Obalni pojas od Velog kamika do kupališta Zogon, obalni pojas (kupalište)  Jagodna i obalni pojas (kupalište) Bojanić bod, svakim danom, nedjeljom i praznikom održava jedan radnik svakim radnim danom, nedjeljom i praznikom (4 mjeseca).

 

4. KOŠEVE NA OBALNOM POJASU prazni dva – tri puta dnevno, jedan radnik s elektro-kolicima svakim radnim danom, nedjeljom i praznikom tijekom cijele godine.

 

Potrebna sredstva: 2 radnika

 

Plaće …………………………………………..189.346,00 kn

Mat. Toškovi …………………………………13.000,00 kn

Nemat. i rež. tr. ………………………………27.750,00 kn

Ukupno: ………………………………………230.096,00 kn

 

D) ODVOZ OTPADA SA PAKLENIH OTOKA

 

SVAKODNEVNO: 2 RADNIKA I BRODICA

 

Predviđa se jednog voditelja brodice, te dva radnika (po 6 mjeseci) i  brodicu, za  odvoz otpada sa područja Paklenih otoka.

 

Napomena: Brodica će biti u eksploataciji od 01. svibnja do 31. listopada, ukupno šest mjeseci. Voditlj brodice će tijekom zimskog perioda, kada brodica nije u eksploataciji voditi brigu o redovnom servisiranju i održavanju brodice i pogonskih motora. U ostalo vrijeme bit će dodjeljen kao ispomoć vrtlarskoj grupi, kojoj se u tom razdoblju znatno povećava obim posla.

 

Potrebna sredstva: 2 radnika

 

Plaće …………………………………………..217.260,00 kn

Mat. Troškovi ………………………………..68.000,00 kn

Nemat i rež. tr. ……………………………….22.000,00 kn

Ukupno: ………………………………………307.260,00 kn

 

E) ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

 

SVAKODNEVNO:  2 RADNIKA I AUTOMOBIL

 

Zbog dotrajalosti javne rasvjete u posljednjih par godina uložena su znatno veća sredstva za troškove održavanja. U održavanje ne spada, kako se misli, samo mijenjanje pregorjelih žarulja. U najveći i najkompliciraniji dio posla spadaju popravci oštećenih kandelabera, popravci i mjenjanje oštećenih zračnih i podzemnih kablova, mjenjanje razbijenih stakala na feralima, bojanje kandelabera i ferala kako bi im se produžio vijek trajanja. Ova usluga pruža se na cijelom području grada Hvara s prigradskim naseljima: Brusje, Bruške vale, Milna, Velo Grablje, Zaraće selo, Uvale Velo i Malo Zaraće i Sveta Nedjelja.

 

Potrebna sredstva: 2 radnika

 

Plaće …………………………………………..208.395,00 kn

Mat. Troškovi ………………………………..78.000,00 kn

Nemat. i rež. Troš. ………………………….22.000,00 kn

Ukupno: ………………………………………308.395,00 kn

 

F) PROVOĐENJE USLUGE SUSTAVNE AKCIJE D.D.D.

 

Sukladno Planu Zavoda za javno zdravstvo Županije splitsko-dalmatinske na području jedinice lokalne samouprave Grada Hvara planirane su slijedeće D.D.D. aktivnosti:

 

A) DEZINSEKCIJA

– larvicidna komarci 9 x godišnje

– adulticidna komarci 5 x godišnje

– muhe 3 x godišnje

 

B) DERATIZACIJA

– javne površine 2 x godišnje

– Pakleni otoci 2 x godišnje

 

C) BOROV PRELAC

– borova šuma (3 ha) 1 x godišnje

 

Planirana sredstva za navedene aktivnosti, u prethodnim godinama iznosile su, ovisno o ponudama izvođača, cca. 170.000,00 kuna, međutim za 2018. godinu planirana je još dodatno i deratizacija Paklenih otoka, koja će povečati ukupan iznos troškova. Prema dosadašnjim pokazateljima možemo pretpostaviti da bi ukupna cijena D.D.D. za 2018. godinu mogla iznositi cca. 230.000,00 kuna.

 

G) Z A K LJ U Č A K      

 

MATERIJALNI TROŠAK:

 

– 2 radna odijela godišnje 2 x 350 …….700,00 kn

– 1 par cipela …400,00 kn

– 1 kišna kabanica ……200,00 kn

– 1 gumene čizme …….100,00 kn

– 4 para rukavica godišnje…….100,00 kn

1.500,00 kn

MATERIJALNI TROŠAK GODIŠNJE PO RADNIKU IZNOSI 1.500,00 kn

 

REKAPITULACIJA BROJA SVIH POTREBNIH RADNIKA

 

– 4 NKV RADNIKA POMETAČA

– 1 RADNIK NA VELIKOJ STROJNOJ ČISTILICI

– 1 RADNIK NA MALOJ ELEKTRIČNOJ STROJNOJ ČISTILICI

– 1 KV ELEKTRIČAR

– 1 (BRAVAR) POMOĆNIK KV. ELEKTRIČARU

– 5 VRTLARA

– 1 VODITELJ BRODICE

– 2 NKV RADNIKA NA BRODICI  (6 mjeseci)

– 1,5 VOZAČA ELEKTROKOLICA

– 3 NKV RADNIKA NA ODRŽAVANJU OBALNOG POJASA ( 4 mjeseca )

– 2 RADNIKA ZA PRANJE GRADA (3 mjeseca)

– 1 KV RADNIK NA ODRŽAVANJU OSTALIH JAVNIH POVRŠINA

 

SVEUKUPNO 19  RADNIKA TIJEKOM CIJELE GODINE

 

OČEKIVANI MATERIJALNI TROŠKOVI GODIŠNJE

 

A)

1. Metle 40 kom x 30,00 Kn ………………1.200,00 kn

2. Plastične vreće za koševe po Gradu  ……………………………………………………..25.000,00 kn

3. Gorivo i mazivo za veliki strojni pometač i potrošena struja za mali strojni pometać …………………………………………………….55.000,00 kn

 

B1)

1. Gorivo za automobil, kosilicu i motornu pilu ……………………………………………………..10.000,00 kn

2. Nabava sezon. sadnica, trajnica, gnjojiva, sjemena i sl. …………………………………..20.000,00 kn

 

B2)

1. Materijal za održavanje javnih površina ……………………………………………………..50.000,00 kn

 

C)

1. Plastične vreće za koševe na obalnom pojasu ……………………………………………………..10.000,00 kn

 

D)

1. Gorivo i mazivo za brodicu ………….60.000,00 kn

2. Plastične vreće za koševe po Paklenim otocima ……………………………………………………….5.000,00 kn

 

E)

1. Gorivo za automobil za električara  ……………………………………………………..10.000,00 kn

2. Materijal za javnu rasvjetu …………..65.000,00 kn

 

UKUPNO: …………………………………..311.200,00 kn

 

NEMATERIJALNI TROŠAK (godišnje po radniku)

– prijevoz, prigodne nagrade, režijski troškovi ……………………………………………………..11.100,00 kn

 

REKAPITULACIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

 

UKUPNO: ………………………………2.728.521,00 kn

PDV 25%: …………………………………682.130,25 kn

SVEUKUPNO: ……………………….3.410.651,25 kn

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( „Narodne novine“, broj: 86/12, 143/13 i 65/17) i  članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni Grada Hvara», broj  5/09.,7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13, 8/14 i 8/17) Gradsko vijeće Grada Hvara, na 10. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2017. godine,  d o n o s i

 

P R O G R A M

 KORIŠTENJA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRUČJU GRADA HVARA ZA 2018.GODINU

 

Članak 1.

 

Ovim Programom utvrđuje se namjensko korištenje ostvarenih sredstava naknade koja se naplaćuje u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Hvara, a pripadaju Gradu Hvaru ( u daljnjem tekstu: naknada).

 

Sredstva naknade koriste se namjenski za izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom te za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja.

 

Članak 2.

 

Ovaj Program se donosi za 2018.godinu.

 

Članak 3.

 

Planirana sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna namjenski će se koristit za financiranje geodetsko-katastarskih usluga.

 

 

 

Članak 4.

 

Nominalni iznos sredstava naknade u proračunskoj godini ovisi o broju i vrsti riješenih zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Hvara.

 

Članak 5.

 

Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

Gradsko vijeće

 

KLASA:400-01/17-01/34

URBROJ: 2128/01-02-17-02

Hvar, 12. prosinca 2017.godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag.iur

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“ broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst , 6/13, 11/13, 8/14 i 8/17), Odluke o komunalnom redu („Služeni glasnik Grada Hvara“, broj: 8/17) te Pravilnika o postavljanju oznaka, uređaje i urbane oprema na području Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 3/17) Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj dana 12.prosinca 2017. godine, d o n o s i

 

O D L U K U

O KORIŠTENJU I  ZAKUPU JAVNIH POVRŠINA

 

I OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom odlukom određuje se: način korištenja, uvjeti i postupak davanja u zakup i ostalu uporabu javnih površina, sadržaj ugovora o zakupu, način određivanja zakupnine, uvjeti prestanka i otkaza ugovora, te nadzor odredbe u svezi s davanjem u zakup javnih površina u vlasništvu Grada Hvara.

 

Članak 2.

 

Javnim površinama, u  smislu ove Odluke, smatraju se zemljišta unutar građevinskog područja kojima se u svojoj naravi i prema prirodi stvari koristi za javnu uporabu (ulice, trgovi, perivoji, nogostupi, igrališta, zelene površine i slično).

 

Javnom površinom smatrat će se i neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Hvara kad se njime koristi za namjene predviđene ovom odlukom.

 

Članak 3.

 

Javnim površinama u vlasništvu Grada Hvara  (dalje: javne površine) upravlja Gradonačelnik u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Gradskog vijeća.

 

Sve stručne poslove utvrđene ovom odlukom obavlja Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara.

 

Članak 4.

 

Gradsko vijeće donosi Plan o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata Grada Hvara (u daljnjem tekstu: Plan), Odluku o visini zakupnina za korištenje javnim površinama sukladno Planu o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata  i Odluku o visini zakupnine za postavu štekata.

 

II UVJETI I NAČIN KORIŠTENJA JAVNIM POVRŠINAMA

 

Članak 5.

 

Javne površine mogu se dati u zakup i drugo korištenje, i to za:

 1. postavljanje kioska u kojima se prodaju prehrambeni i neprehrambeni proizvodi i pružaju jednostavne ugostiteljske usluge i prodaju tiskovina
 2. postavljanje pultova-štandova (koji mogu imati zatvoreni dio ispod prodajne površine i natkriveni su tendom) banaka i stolića za prodaju umjetničkih predmeta i suvenira, autohtonih poljoprivrednih proizvoda, razglednica, slika,  autohtonih hvarskih rukotvorina, nakita i sličnih neprehrambenih proizvoda te iznajmljivanja automobila, motorkotača i bicikli,
 3. postavljanje pokretnih naprava i rashladnih vitrina za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga i prodaju pića u konfekcioniranom obliku osim alkoholnih pića , za prodaju sladoleda  i sličnog,
 4. postavljanje pokretnih stalaka za vlastoručnu izradu (portreti i sl.), izlaganje i prodaju umjetničkih slika i slično,
 5. postavljanje reklamnih panoa za izletničke brodove,
 6. postavljanje štekata- stolova, stolica, klupa, suncobrana, tenda, žardinjera  i sl. ispred ugostiteljskih  i drugih poslovnih objekata,
 7. postavljanje reklama,
 8. postavljanje vanjskog šanka (isključivo unutar odobrenog štekata),
 9. postavljanje građevinske skele,deponiranje građevinskog i drugog materijala, i uređenje gradilišta
 10. održavanje kulturnih, zabavnih i športskih javnih priredaba i političkih skupova,
 11. organizaciju promotivnih akcija ili privremena prodaje rukotvorina
 12. snimanje za potrebe filma, televizije, turističke promocije, modne industrije i slično,
 13. postavljanje bankomata
 14. ostale namjene, u skladu s posebnim zaključcima Gradskog vijeća.

 

Članak 6.

 

Planom o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata određeno je što se sve smatra privremenim pokretnim objektom, izgled takvih objekata te  opis  i skice pojedinih lokacija na kojima se privremeni objekti mogu smještati.

 

Članak 7.

 

Javnom površinom ispred ugostiteljskih objekata i drugih poslovnih prostora, ili u njihovoj blizini, može se koristiti za postavljanje stolova, stolaca i klupa i slično, uz obvezu:

–          da se ne ometa ulazak u drugi poslovni ili stambeni prostor,

–          da ostane slobodna pješačka komunikacija minimalne širine od 1,50 m, osim ulica: Kroz Burak, Jurja Matijevića, Braće Bibić,  Kroz Grodu, Petra Hektorovića, Marije Miličić, Matije Ivanića, Dr. Mate Miličića

–          da se ne zaklanja izlog drugoga poslovnog prostora,

–          da se ne zaklanja pogled na poznate gradske vizure (Arsenal, crkva sv. Marka,gustirna, gradska Lođa, katedrala sv. Stjepana, tvrđava Fortica i sl.)

–          da se ne ometa rad muzeja,knjižnica, školskih ustanova, vjerskih objekata i slično.

 

Vanjski šankovi postavljaju se unutar odobrenog štekata za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i to pripremu i usluživanje pića i napitaka i prodaju sladoleda.

 

Za vrijeme prestanka obavljanja djelatnosti zakupnika dužem od 10 dana zbog korištenja godišnjeg odmora ili renoviranja interijera  pokretne objekte i opremu za korištenje javne površine (stolove, stolice, šankove, vitrine, klupe, namještaj, žardinjere, suncobrane, stalke za suncobrane  i drugu pokretnu opremu) nije dozvoljeno gomilati i skladištiti na istoj već ih ukloniti o svom trošku i na svoju  odgovornost, a ukoliko to ne učini zakupnik, uklanjanje će se izvršiti na njegov troška i odgovornost putem treće osobe.

 

Uklanjanje pokretnih objekata i opreme navedenih u stavku 3. ovoga članka nije obavezno u posebnim situacijama, po zahtjevu zakupnika, uz odobrenje gradonačelnika.

 

Članak 8.

 

Štandovi,kiosci, banci, rashladne vitrine, stalci, reklamni panoi i ostali montažni i pokretni objekti za obavljanje gospodarske djelatnosti izvan prodavaonica i tržnica postavljaju se na javnim površinama  za vrijeme obavljanja djelatnosti na lokacijama određenima Planom o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata ili u skladu s posebnim zaključkom Gradskoga vijeća.

 

Zakupnici javne površine za postavu štandova, kioska, rashladnih vitrina, stalaka, reklamnih panoa i ostalih pokretnih i montažnih objekata za obavljanje djelatnosti izvan prodavaonica i tržnica dužni su ukloniti svoje pokretne objekt ukoliko nakon 01.11. prestanu obavljati djelatnost na period duži od 10 dana.

 

Zakupnici koji svoju djelatnost nakon 01.11. obavljaju prigodno i povremene zbog organiziranog posjeta turista sa kruzera ili drugih grupnih posjeta, dužni su o takvom načinu poslovanja izvijestiti JUO Grada Hvara kako bi bili oslobođeni od obveze navedene u stavku 2. ovog članka.

 

Članak 9.

 

Gradonačelnik može zatražiti privremeno uklanjanje s pojedine javne površine svih privremenih objekata, za potrebe održavanja kulturnih programa i manifestacija (predstave, koncerti, folklor i slično) i proslava vjerskih blagdana.

 

Članak 10.

 

Za korištenje javnih površina iz čl.5.točaka 1.,2.,3., 6. i 13. ove Odluke plaća se  porez na korištenje javnih površina, sukladno Odluci o gradskim porezima  i zakupnina, sukladno Odluci o visini zakupnina za korištenje javnim površinama  odnosno Odluci o visini zakupnine za postavu štekata.

 

Za korištenje javne površine iz čl.5.točaka 4.,5.,7.i 8. plaća se porez na korištenje javnim površinama sukladno Odluci o gradskim  porezima.

 

Za korištenje javne površine iz čl.5. točke 9. plaća se naknada prema posebnoj Odluci, dok se za točke 10.,11., 12.,  iz čl.5. plaća naknada prema zaključku Gradonačelnika, a točka 14. iz čl. 5. prema zaključcima Gradskog vijeća.

 

Iznimno, Gradonačelnik može dati na privremeno korištenje javne površine, na zahtjev gradskih udruga (športskih, kulturnih i sl.) bez naknade za vrijeme održavanja športskih, kulturnih i sl. manifestacija.

 

Članak 11.

 

Na štandovima, stalcima, vitrinama i drugima pokretnim objektima iz članka 8. ove Odluke može se prodavati roba  za koju je zakupnik  ovlašten prodavati sukladno obrtnici, odnosno rješenju o registraciji djelatnosti,  s tim da Grad Hvar zadržava pravo  da uskrati prodaju određenih vrsta robe za koje odredi da  nisu primjereni prodaji na toj lokaciji. Prodaja robe za koju Grad Hvar utvrdi da nije primjerena za prodaju,  a zakupnik i pored pismenog upozorenja nastavi prodavati takvu robu  osnova je  jednostranog raskida zakupa od strane Grada.  Osim navedenog ne dozvoljava se  reklamiranje niti postavljanje reklama ostalih proizvoda koji nisu predmet ugovora.

 

III POSTUPAK DODJELE JAVNIH POVRŠINA

 

Članak 12.

 

Gradsko vijeće imenuje Povjerenstvo za javne površine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

 

Povjerenstvo provodi postupak javnog natječaja, predlaže Gradonačelniku donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

 

Članak 13.

 

Javne površine iz čl. 5. točaka 1.,2., 3. i 13.daju se u zakup u skladu s Planom o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata.

 

Članak 14.

 

Javne površine daju se u zakup  ili na korištenje javnim natječajem ili neposrednom pogodbom, na rok do 3 godine. Javnim natječajem ponude se prikupljaju pismeno, a iznos zakupnine se nudi pismeno ili javnim nadmetanjem (licitacija) u ovisnosti od uvjeta natječaja.

 

Javni natječaj redovito se raspisuje radi davanja u zakup javnih površina za postavljanje objekata i naprava iz točaka 1., 2., 3. i 13. članka 5. ove Odluke, a može se raspisati i za ostale namjene ako ima više zainteresiranih osoba.

 

Gradsko vijeće može donijeti odluku da se sadašnjem korisniku javne površine iz stavka 2. ovog članka, koji u potpunosti i na vrijeme izvršava svoje financijske obveze prema Gradu Hvaru, prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, ponudi sklapanje novog ugovora o zakupu.

 

Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz stavka 3. ovog članka u roku od 30 dana, Gradsko će vijeće raspisati javni natječaj za davanje u zakup javne površine u kojemu će početni iznos zakupnine biti onaj ponuđen zakupniku iz stavka 3. ovog članka.

 

Članak 15.

 

Gradonačelnik može dati javnu površinu na korištenje  neposrednom pogodbom za namjene iz točaka  4.,5.,6.,7., 8., 9.,10.,11. i 12.. članka 5. ove Odluke.

 

IV JAVNI NATJEČAJ

 

Članak 16.

 

Javni natječaj za davanje javnih površina u zakup raspisuje Gradonačelnik, temeljem zaključka Gradskog vijeća. Tekst javnog natječaja objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Hvara, web stranici Grada Hvara, a može se objaviti i u dnevnom tisku i Narodnim novinama.

 

Članak 17.

 

Tekst javnog natječaja sadržava:

 1. oznaka lokacije,
 2. namjenu i vrijeme na koje se lokacija dodjeljuje,
 3. odredbu da pravo sudjelovanja u natječaju imaju pravne i fizičke osobe sa registriranom gospodarskom djelatnošću na području Republike Hrvatske,
 4. početni iznos zakupnine,
 5. iznos jamčevine i broj računa na koji se ona uplaćuje,
 6. vrijeme i mjesto provođenja javnog nadmetanja (licitacije), odnosno otvaranja pismenih ponuda,
 7. odredbu da je punomoćnik natjecatelja (fizičke ili pravne osobe) dužan najkasnije do održavanja javnog natječaja Povjerenstvu dostaviti punomoć za zastupanje (za fizičke osobe punomoć ovjerenu od javnog bilježnika, a za pravne osobe punomoć potpisanu od zakonskog zastupnika), ako natjecatelj nije u mogućnosti osobno prisustvovati licitaciji,
 8. rok do kojeg se može podnijeti pisana ponuda za učešće u javnom natječaju,
 9. mjerilo za izbor najpovoljnije ponude,
 10. dokaze koji se moraju priložiti uz ponudu sukladno članku 18. ove Odluke,
 11. naziv i adresu tijela kojemu se ponude podnose,
 12. odredbu da se sa ponuditeljem za kojeg  je utvrđeno da postoje dugovanja po bilo kojoj osnovi prema Gradu, njegova ponuda neće razmatrati,
 13. odredbu da je najpovoljniji ponuditelj dužan najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o zakupu sklopiti ugovor o zakupu i preuzeti na korištenje javnu površinu,
 14. odredbu da se nepotpuna i nepravodobna ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuditelja neće razmatrati,
 15. druge posebne uvjete za sudjelovanje u javnom natječaju.

 

Članak 18.

 

Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

 

 1. osnovne podatke o pravnoj i fizičkoj osobi sa registriranom djelatnosti koja se natječe (ime, prezime, adresa fizičke osobe, presliku osobne iskaznice ili putovnice, naziv i sjedište obrta i OIB, telefon i žiro-račun odnosno naziv i sjedište pravne osobe i OIB, telefon i žiro-račun);
 2. oznaku  lokacije za koju se daje ponuda na natječaj;
 3. izvornik ili  presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, izvornik ili  presliku obrtnice, izvadak iz obrtnog registra (ne stariji od 30 dana) za fizičku osobu sa registriranom djelatnosti te izvornik ili  presliku rješenja o registraciji za udruge građana, registrirane poljoprivrednike ili samostalne umjetnike;
 4. potvrdu o nepostojanju duga prema Gradu Hvaru kao i obveze prema Komunalno Hvar d.o.o.,
 5. izjavu da prihvaća sve uvjete natječaja;
 6. dokaz o uplaćenoj jamčevini za sudjelovanje u natječaju,

 

Radi ostvarivanja prava prednosti pri izboru najpovoljnijeg ponuditelja, osobe na koje se odnosi Zakon o  hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine”, broj: 121/17 ) trebaju dostaviti pravovaljan dokaz o svojem statusu.

 

Članak 19.

 

Ponude za javni natječaj dostavljaju se na adresu: Grad Hvar, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar, u zatvorenoj omotnici s naznakom “za natječaj – ne otvaraj” preporučenom pošiljkom ili na protokol.

 

Rok za podnošenje ponuda za javni natječaj je 8 (osam) dana od dana njegova objavljivanja osim ako Gradsko vijeće odluči drukčije.

 

Članak 20.

 

Otvaranje ponuda i odabir najpovoljnijih ponuđača provodi Povjerenstvo. Otvaranju ponuda i javnom nadmetanju mogu prisustvovati natjecatelji koji su podnijeli pismene ponude.

 

Povjerenstvo ne razmatra nepotpune, nepravovaljane i neprecizne ponude ni ponude sudionika javnog natječaja koji nisu podmirili sve svoje financijske obveze prema Gradu Hvaru.

 

Prije početka otvaranja pismenih ponuda, predsjednik Povjerenstva upoznaje prisutne o uvjetima i postupku otvaranja ponuda. Potrebno je za svaku pojedinu ponudu utvrditi da li je potpuna, jasna i dana od osobe koja može sudjelovati u natječaju.

 

Javno nadmetanje provodi Povjerenstvo na način da utvrđuje ponuditelje koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, objavljuje listu natjecatelja koji mogu pristupiti nadmetanju, te provodi javno nadmetanje.

 

Članak 21.

 

Povjerenstvo razmatra valjane ponude, utvrđuje pravo prvenstva i predlaže Gradonačelniku donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Redoslijed  ponuditelja se utvrđuje na način da se prvo utvrdi najveća ponuda.

 

U slučaju da postoji više ponuda s istim najvećim iznosom, pravo prvenstva imaju osobe iz Zakona o  hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u skladu s člankom 132.toga Zakona.

 

Ukoliko postoji više ponuda s istim najvećim iznosom, a nijedna nije od strane hrvatskih branitelja ili članova njihovih obitelji, izabrati će se ponuda temeljem redoslijeda zaprimanja ponude na javni natječaj (vrijeme predaje na poštanskom šalteru ili pisarnici Grada Hvara).

 

Gradsko vijeće ima pravo poništiti natječaj ili dio natječaja, ako je to u interesu Grada Hvara.

 

Članak 22.

 

Ponuditeljima koji nisu izabrani za najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se vratiti uplatom na račun ponuditelja najkasnije u roku od 45 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja.

 

Ponuditelju čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, odnosno koji ponudi najveći iznos, uplaćena jamčevina uračunava se u zakupninu za lokaciju.

 

Ako ponuditelj čija je ponuda najpovoljnija ne sklopi ugovor o zakupu u roku 15 (petnaest) dana od dana postavljene obavijesti na oglasnoj ploči Grada te web stranici Grada Hvara da je izabran za najpovoljnijeg ponuditelja, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine, a ovlašteno  tijelo može izabrati drugu po redu najpovoljniju ponudu, poništiti natječaj za tu lokaciju i/ili raspisati novi natječaj.

 

V NEPOSREDNA POGODBA

 

Članak 23.

 

Radi davanja javne površine  na korištenje  neposrednom pogodbom, zainteresirane pravne ili fizičke osobe moraju uputiti pismeni zahtjev koji sadržava:

–          podatke o podnositelju zahtjeva;

–          namjena-djelatnost;

–          dokaz o pravu obavljanja djelatnosti;

–          opis, to jest oznaku javne površine za koju se upućuje zahtjev i skicu na katastarskoj podlozi,

–          točan opis s mjerama, skicu ili fotografiju objekta koji se na javnim površinama namjerava postaviti;

–          vrijeme korištenja javnom površinom.

 

Članak 24.

 

Raspodjela javnih površina koje se koriste kao ugostiteljske terase, štekati ispred poslovnih prostora u stambenim ili poslovnim zgradama, vrši se prema širini pročelja zgrade odnosno gabaritima širine poslovnog prostora. Na mjestu dodira susjednih štekata kriterij za podjelu i dodjelu javne površine je zajednička međa susjednih zgrada odnosno poslovnih prostora , prema principu pravičnosti.

 

Ugostiteljski štekat se može odobriti i izvan gabarita zgrade odnosno poslovnog prostora, na onu stranu gdje nema drugog korisnika a isti ne ometa prolaz odnosno drugi javni ili opći interes.

Ugostiteljskim štekatom se ne smije ugroziti javni prolaz kao ni ulaz i prolaz u stambene zgrade odnosno druge poslovne prostore.

 

Za vrijeme trajanja zakupa zakupljena površina se može smanjiti ali se time ne  smanjuju visina zakupnine i poreza na korištenje javne površine.

 

Na prostoru ugostiteljskog štekata  nije dozvoljeno postavljanje akustičnih uređaja, zvučnika, mikrofona i slično.

 

Za vrijeme posebnih događaja ( vjenčanja, proslava, festivala, koncerta i sl.), Gradonačelnik može odobriti postavljanje ostalih akustičnih uređaja, mikrofona i slično na prostoru dozvoljenog ugostiteljskog štekata.

 

Članak 25.

 

Za postavljanje štekata na javnu površinu, potrebno je podnijeti zahtjev Gradonačelniku, najmanje  30 dana prije zauzimanja javne površine. Uz zahtjev, potrebno je priložiti:

–          podatke o podnositelju zahtjeva,

–          dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora ispred kojeg se stavlja štekat;

–          dokaz o pravu obavljanja djelatnosti u prostoru;dokaz o obavljanju ugostiteljske djelatnosti

–          kopiju katastarskog plana u mjerilu 1:1000;

–          fotografiju opreme štekata (stol, stolica i sl.).

–          Skicu štekata u prostoru izrađenu u mjerilu ili kotiranu u odnosu na prometnicu i objekt izrađuje JUO Grada Hvara prije sklapanja ugovora.

 

Članak 26.

 

Odluku o davanju javne površine neposrednom pogodbom za namjene iz članka 15. ove Odluke donosi Gradonačelnik, o čemu je dužan izvijestiti Gradsko vijeće na  narednoj sjednici Vijeća.

 

Gradonačelnik će odbiti zahtjev za zakup javne površine fizičkim i pravnim osobama koje nisu podmirile sve dospjele financijske obveze prema Gradu.

 

 

 

 

Članak 27.

 

Za korištenje javne površine u smislu točaka 1.,2.,3.,6. i 13., članka 5. ove Odluke potrebno je sklopiti ugovor o zakupu, koji se sklapa na rok do 3 godine.

 

Javne površine u smislu točke 4.,5, 7. i 8. članka 5. ove Odluke daju se na korištenje temeljem zaključka Gradonačelnika na rok do 1 godine.

 

Javne površine u smislu točke 9. članka 5. daju se na korištenje ovisno o potrebama gradilišta u skladu s važećim odlukama Grada Hvara.

 

Za ostale namjene javna površina se daje na korištenje  na rok do 30 dana.

 

VI UGOVOR O ZAKUPU

 

Članak 28.

 

Ugovor o zakupu sklapa u ime Grada Hvara  Gradonačelnik, u pisanom obliku i osobito sadržava:

 1. podatke o ugovornim stranama,
 2. podatke o javnoj površini (lokacija, površina i namjena),
 3. naziv ili opis objekta ili pokretne naprave koja se postavlja,
 4. djelatnost koja će se obavljati,
 5. rok na koji se ugovor zaključuje,
 6. iznos zakupnine, način plaćanja, rok plaćanja i instrument osiguranja plaćanja,
 7. rok predaje javne površine,
 8. zabrana davanja javne površine u podzakup, bez izričitog odobrenja Gradskog vijeća,
 9. odredbe o prestanku zakupa, obvezi uklanjanja objekta ili naprave s javne površine i dovođenje lokacije u prvobitno stanje,
 10. odredbe o otkazu i otkaznim rokovima,
 11. mjesto i vrijeme sklapanja ugovora i potpis ugovornih strana.

 

Ugovor o zakupu potpisuje Gradonačelnik.

 

Članak 29.

 

Zakupnik je obvezan imati uza se ugovor o zakupu predmetne javne površine za sve vrijeme korištenja javnom površinom te ga je obvezan pokazati ovlaštenoj osobi na njen zahtjev.

 

 

 

 

 

Članak 30.

 

Zakupnik ne može ugovorenu javnu površinu dati u podzakup, bez odobrenja Gradskog vijeća.

 

Gradsko vijeće Grada Hvara, može prenijeti prava iz ugovora o zakupu novim ugovorom o zakupu, na zahtjev fizičke ili pravne osobe, pod istim uvjetima pod kojima je lokaciju koristio dosadašnji zakupnik.

 

U slučajevima prijenosa prava iz ugovora, dosadašnji zakupnik ili zakupnik koji treba sklopiti novi ugovor o zakupu, dužan je  podmiriti sve obveze nastale s osnova korištenja lokacije prethodnog zakupnika.

 

Prijenos prava iz ugovora može se odobriti samo sa roditelja na dijete i obrnuto te između bračnih drugova.

 

VII PLAĆANJE ZAKUPNINE

 

Članak 31.

 

Zakupnik je za korištenje javnom površinom obvezan zakupodavcu plaćati zakupninu. Zakupnina se plaća unaprijed godišnje: prvi obrok od 50% do 01. ožujka tekuće godine, a drugi obrok od 50% do 01.srpnja tekuće godine.

 

Iznos zakupnine određuje Gradsko vijeće posebnom odlukom.

 

Članak 32.

 

Zakupnik je dužan dostaviti Gradu Hvaru instrument osiguranja plaćanja (bjanko zadužnicu) ispunjenu i ovjerovljenu kod javnog bilježnika na ukupni iznos zakupnine za cijelo ugovorno razdoblje uvećan za zakonske zatezne kamate.

 

Zakupnik nije dužan dostaviti instrument osiguranja plaćanja kad zakupninu plaća unaprijed za cijelo ugovorno razdoblje.

 

Članak 33.

 

Zakupnina za javnu površinu ne uključuje porez na korištenje javnih površina. Porez na korištenje javnih površina određen je Odlukom o gradskim porezima.

 

VIII PRESTANAK ZAKUPA

 

Članak 34.

 

Ugovor o zakupu prestaje:

 1. istekom vremena za koje je sklopljen,
 2. otkazom ili raskidom ugovora, kao posljedica nepridržavanja odredbi ugovora,
 3. smrću zakupnika, odnosno prestankom pravne osobe ako nasljednici, odnosno pravni slijednici ne zatraže pravodobno potvrdu zakupa.

 

Odluku ili obavijest o prestanku ugovora o zakupu donosi Gradonačelnik.

 

Članak 35.

 

Grad Hvar može otkazati ugovor o zakupu i prije isteka roka zakupa ako zakupnik:

 1. krši odredbe gradskih odluka koje se odnose na javnu površinu,
 2. ne koristi zakup javne površine ili ga koristi za svrhe za koje mu nije dana,
 3. bez odobrenja izvrši na javnoj površini radnje koje nisu predviđene u ugovoru o zakupu,
 4. neuredno plaća zakupninu,
 5. kasni s plaćanjem poreza na korištenje javne površine više od tri mjeseca,
 6. ne održava ili nedovoljno održava javnu površinu s obzirom na način predviđen u ugovoru o zakupu,
 7. ugovorenu javnu površinu izda u zakup trećoj osobi,
 8. izgubi pravo obavljanja poslovne djelatnosti koja je predmetom ugovora na temelju pravovaljanog rješenja ovlaštenoga tijela,
 9. u slučaju privođenja javne površine drugoj namjeni,
 10. koristi po zapisniku komunalnog redara javnu površinu izvan utvrđenih gabarita.

 

Ako Grad Hvar otkaže ugovor o zakupu, iz razloga navedenih u stavku 1. ovoga članka, zakupnik nema pravo tražiti zamjensku lokaciju ni povrat  uplaćenog iznosa zakupnine i poreza na korištenje javne površine niti naknadu štete.

 

Članak 36.

 

Grad Hvar može otkazati ugovor o zakupu radi privođenja javne površine drugoj namjeni, pri čemu će zakupniku ponuditi drugu slobodnu lokaciju sličnih osobina.

 

Odredba iz stavka 1. ovog članka primjenjuje se i u slučaju kad zakupnik ne može iskoristiti zakup javne površine u cijelosti, ili djelomično, uslijed građenja ili radova koji se vrše u interesu Grada Hvara.

 

 

 

 

Članak 37.

 

Ako zakupnik ne udovolji traženju zakupodavca da mu u određenom roku preda javnu površinu na slobodno raspolaganje, odnosno da ukloni privremene pokretne objekte, odluka će se izvršiti po službenoj dužnosti, na trošak i odgovornost zakupnika.

 

Članak 38.

 

Za rješavanje svih sporova u vezi sa davanjem, izvršavanjem, otkazom, prestankom zakupa nadležan je Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Starom Gradu.

 

IX ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

 

Članak 39.

 

Javne površine koje nisu dane u zakup, ili na korištenje, održava pravna osoba ovlaštena za obavljanje komunalnih poslova, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i posebnoj odluci Gradskog vijeća.

 

Javne površine koje su dane u zakup, ili na korištenje, održava zakupnik, odnosno korisnik.

 

Članak 40.

 

Zakupnik tj. korisnik obavezan je održavati u uzornom redu i čistoći javnu površinu i objekte koji se na njoj nalaze, vodeći računa da time ne narušava njihov izgled i namjenu.

 

Članak 41.

 

Zakupnik, odnosno korisnik, će snositi sve izdatke u svezi s javnom površinom koje je uzrokovao nesavjesnim obavljanjem svoje djelatnosti.

 

Članak 42.

 

Možebitno građevinsko i drugo uređenje javne površine obavlja zakupnik, odnosno korisnik, uz prethodnu pismenu suglasnost Grada Hvara, u skladu sa zakonskim propisima.

 

Zakupnik nema pravo na povrat sredstava uloženih u uređenje javne površine.

 

Javna površina uređena na način opisan u stavku 1. ovoga članka, ostaje u takvu obliku vlasništvo zakupodavca i nakon prestanka ugovora o zakupu.

 

 

 

X NADZOR I UPRAVNE MJERE

 

Članak 43.

 

Nadzor provedbe ove Odluke obavljaju  komunalni redari i komunalni izvidnici (u daljnjem tekstu: nadzornik).

 

Članak 44.

 

Nadzornik ima pravo i obvezu zatražiti od zakupnika na uvid ugovor o zakupu.

 

Članak 45.

 

Temeljem zapisnika komunalnog redara, nadležno tijelo će rješenjem naložiti zakupniku, odnosno korisniku javne površine da u roku od 48 sati bezuvjetno ukloni objekte  i naprave koje nisu odobrene  ugovorom o zakupu kao i  da dovede  javnu površinu  u odobrene gabarite  sukladno skici iz sklopljenog ugovora o zakupu javne površine. Isti postupak će se primjenjivati i u slučaju iz članka 7. stavka 3.  i članka 8.  stavka 2. ove Odluke.

 

Ako zakupnik, odnosno korisnik  po zaprimanju rješenja nadležnog tijela ne postupi sukladno  prethodnom stavku ovoga članka, što se utvrđuje kontrolnim zapisnikom komunalnog redara gradonačelnik će sa istim raskinuti ugovor o zakupu javne površine. Zakupnik kojemu je raskinut ugovor o zakupu javne površine zbog kršenja njegovih odredbi ponovni zahtjev za korištenjem javne površine može uputiti tek nakon isteka roka od 30 dana nakon dana raskida ugovora odnosno uklanjanja objekata i opreme sa predmetne javne površine.

 

Ukoliko zakupnik tijekom svog višegodišnjeg poslovanja i korištenja javne površine uzrokuje 3 raskida ugovora o zakupu zbog nepoštivanja njegovih odredbi i gradskih odluka , korištenje javne površine može mu se ponovno odobriti tek nakon isteka roka od 5 godina od datuma zadnjeg raskida.

 

U slučajevima iz stavka 2. ovoga članka,  zakupnik, odnosno korisnik dužan je u roku od 3 dana od primitka obavijest o raskidu ugovora odnosno rješenje  o uklanjanju, ukloniti cijeli štekat ili pokretni objekt, te druge građevine i instalacije o svom trošku i na vlastitu odgovornost, a javnu površinu  predati u posjed Gradu Hvaru slobodnu od osoba i stvari, u stanju u kakvu je  bila prije početka korištenja, ako ugovorom ili drugim aktom, nije drukčije određeno.

 

Ako vlasnik sam ne ukloni štekat ili pokretni objekt, o njegovu će ih trošku i odgovornosti, nakon donesenog rješenja nadležnog tijela, ukloniti Grad Hvar, putem treće osobe.

 

Vlasnik štekata, odnosno pokretnog objekta, obvezuje se da će ih preuzeti u roku od 30 dana od dana uklanjanja, uz predočenje dokaza da je podmirio sva dugovanja prema Gradu Hvaru te sve troškove nastale uklanjanjem i čuvanjem, jer će ih se u protivnome smatrati napuštenom stvari.

 

Sredstva za izvršenje iz prethodnog stavka osigurat će se od zakupnine naplaćene za uporabu javnih površina.

 

Članak 46.

 

Žalba protiv rješenja iz članka 45. ove odluke ne odgađa izvršenje rješenja.

 

XI KAZNENE ODREDBE

 

Članak 47.

 

Za kršenje odredba ove Odluke primjenjuju se kaznene odredbe iz Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj 8/17).

 

 

XII PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

 

Članak 48.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

Članak 49.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju vrijediti odredbe Odluke o korištenju i zakupu  javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj  2/14, 4/14-ispravak i 4/15).

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-02/17-01/147

URBROJ: 2128/01-02-17-03

Hvar, 12. prosinca 2017. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić,mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

Temeljem članka  25. Statuta Grada Hvara ( „Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13, 11/13, 8/14 i 8/17) i članka 4. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj 22. prosinca 2017. godine, donosi

 

P L A N

O NAČINU POSTAVLJANJA PRIVREMENIH POKRETNIH OBJEKATA

 

I OPĆENITO

 

                Privremenim pokretnim objektom  u smislu ovog Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata ( u daljnjem tekstu : Plan) smatraju se : kiosci, montažni objekti-kućice, prodajni stolovi (štandovi), pultevi, rashladne vitrine za prodaju pića i prirodnih sokova, bankomati  te drugi jednostavni objekti koji su montirani na takav način da se lako mogu ukloniti.

 

Tipovi montažnih objekata:

 1. zatvoreni kiosci za prodaju tiskovina, prehrambenih i neprehrambenih proizvoda,
 2. otvoreni  pultovi-štandovi natkriti tendom koji imaju zatvoreni dio ispod prodajne površine i to:

a)       mali  štand površine do 1,00 m2 za prodaju poljoprivrednih proizvoda (Prilog 1.)

b)       veliki štand  površine do 2,00 m2  za prodaju suvenira, bižuterije, razglednica, slika, autohtonih  hvarskih rukotvorina (Prilog 2.)

c)       štand za iznajmljivanje  automobila i/ ili  motorkotača i/ili bicikala  do 1,00 m2 (Prilog 3.)

 1. škrinje  za prodaju), tvornički pakiranog sladoleda, maksimalnih dimenzija 1,75x 0,65 m,
 2. pult za prodaju palačinki maksimalnih dimenzija 1,65 x 0,67 m,
 3. rashladna vitrina za prodaju tvornički pakiranog sladoleda i pića u konfekcioniranom obliku osim alkoholnih pića, maksimalnih dimenzija 2,40 x 0,65 m,
 4. rashladna vitrina za pripremu i prodaju prirodnih sokova od voća i povrća, maksimalnih dimenzija 2,00 x 1,00 m,
 5. samostojeći bankomati

 

Gore navedeni tipovi montažnih objekata iz točke 2. a),b),c),  moraju biti drveni a dimenzije moraju odgovarati odgovarajućoj skici u prilogu. Boja drvene konstrukcije mora biti u nijansi ebanovine   (smeđe / crna). Tenda mora biti jednobojna, bijele ili „prljavo“ bijele  boje (Of  White), bez mogućnosti isticanja natpisa reklama i natpisa tvrtki. Ne dozvoljava se zatvaranje prednjih, stražnjih i bočnih strana štanda kao ni druga prekrajanja izgleda objekta.

 

Grad Hvar  sukladno svojim odlukama zadržava pravo izmjena prethodnih odredaba vezanih uz izgled, dimenzije i boju montažnih objekata.

 

Iznimno na lokaciji sa sjeverne strane Velog đardina  te ispred HP-a na Rivi, dozvoljava se dodatna tenda na stražnjoj strani objekta kao zaštita od sunca  ali na način da se svi objekti u nizu usklade izgledom tende koja se montira i učvršćuje bez oštećenja zelene površine.

 

Uz štand za iznajmljivanje bicikala i štand za iznajmljivanje  motorkotača, može se  koristiti dodatnih 1 m2 kako bi se dala mogućnost prezentacije sredstava za iznajmljivanje.

 

Uz štand za iznajmljivanje automobila, može se koristiti dodatan prostor za prezentaciju jednog automobila.

 

Škrinja za prodaju tvornički pakovanog sladoleda se može postaviti na podest koji ne može biti veći od 2,2 m2.

 

II OPIS POJEDINIH LOKACIJA / Hvar

 

1. LOKACIJA: ISPRED HP-a NA RIVI

 

SMJEŠTAJ: uz istočni zid zelene površine ispred zgrade Hrvatske pošte i nasuprot agencije „Fontana“ na Ulici Obala Riva

 

SADRŽAJ: prodajarazglednica ,slika, bižuterije,suvenira; prodaja poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi,eterična ulja, autohtono ljekovito bilje);

 

KAPACITET:

–          prodaja razglednica ,slika, bižuterije,suvenira……………………………….5

–          prodaja poljoprivrednih proizvoda ( pčelinji proizvodi,eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)…………………………………….6

 

2. LOKACIJA: IZMEĐU VELOG I MALOG ĐARDINA

 

SMJEŠTAJ: sa sjeverne strane Velog đardina i sa južne strane Malog đardina, uz respektiranje gabarita i ulaza u đardin na Ulici Trg sv. Stjepana

 

SADRŽAJ: prodaja razglednica ,slika, bižuterije,suvenira; prodaja autohtonih hvarskih  rukotvorina, prodaja poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi,eterična ulja, autohtono ljekovito bilje);

 

KAPACITET:

–          prodaja razglednica ,slika, bižuterije,suvenira……………………………..12

–          prodaja poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi,eterična ulja, autohtono  ljekovito bilje)…………………………………….6

–          prodaja autohtonih hvarskih rukotvorina…………………………………………2

 

3. LOKACIJA:  ISTOČNA STRANA VELOG ĐARDINA

 

SMJEŠTAJ: uz istočnu stranu Velog đardina (do ulaza u đardin) na Ulici Trg sv. Stjepana

 

SADRŽAJ: prodaja tvornički pakiranog sladoleda;

 

KAPACITET:

–          prodaja sladoleda…………………………………1

 

4. LOKACIJA:  ISTOČNA STRANA MALOG ĐARDINA

 

SMJEŠTAJ: uz istočnu stranu Malog đardina (do stepenica) na Ulici Trg sv. Stjepana

 

SADRŽAJ:  prodaja razglednica,slika, bižuterije, suvenira ; prodaja poljoprivrednih      proizvoda  ( pčelinji  proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje);

 

KAPACITET:

–          prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira……………………………………………..2

–          prodaja poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)…………………………………….1

 

5. LOKACIJA: OBALA RIVA

 

SMJEŠTAJ: ispred agencije „Jadrolinije“ na Ulici Obala Riva

 

SADRŽAJ : prodaja poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono  ljekovito bilje); montažni objekt Nautičkog centra Hvar;

 

KAPACITET:

–          poljoprivredni proizvodi……………………….2

–          montažni objekt Nautičkog centra Hvar…………………………………………………..1

 

6. LOKACIJA: „PARK ŠUMICA“ ( MINI- GOLF IGRALIŠTE )

 

SMJEŠTAJ: kod MINI golf igrališta u gradskom „parku Šumica“ na Ulici Šetalište Antuna Tonija Petrića

 

SADRŽAJ: montažni objekt- prodaja tiskovina i samostojeći bankomat;

 

KAPACITET:

 

ukupno……………………………………………………………2

 

7. LOKACIJA: ŠETALIŠTE ANTUNA TONIJA PETRIĆA

 

SMJEŠTAJ:  nasuprot južnog ulaza u hotel „Amfora“ na Ulici Šetalište Antuna Tonija Petrića

 

SADRŽAJ: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, potrepština za plažu, prodaja tvornički pakiranog sladoleda;

 

KAPACITET:

–          prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, kožne galanterije, potrepštine za plažu …………………………………………………2

–          prodaja sladoleda…………………………………1

 

8. LOKACIJA: UVALA  KRIŽA

 

SMJEŠTAJ: na javnoj površini ispred depadanse hotela “Dalmacija“ te ispred zida maslinika Franjevačkog samostana na Ulici Šetalište put Križa

 

SADRŽAJ: prodaja razglednica, slika,bižuterije, suvenira; poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje), tvornički pakiranog sladoleda, pult za prodaju palačinka;

 

KAPACITET:

–          prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, prodaja poljoprivrednih  proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje) ………………………………………………………….4

–          prodaja sladoleda ………………………………..1

–          prodaja palačinki ………………………………..1

 

9. LOKACIJA: KRIŽNA LUKA

 

SMJEŠTAJ: uz zapadni  rub ceste iznad žala na Ulici Šetalište put Križa

 

SADRŽAJ: prodaja tiskovina, iznajmljivanje motorkotača;

 

KAPACITET:

 

ukupno……………………………………………………………2

 

10. LOKACIJA: DOLAC I

 

SMJEŠTAJ: uz sjeverni zid Biskupije i ispred mesnice „Pivac“ na Ulici Trg Marka Miličića

 

SADRŽAJ: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, kožne galanterije, potrepštine za plažu; iznajmljivanje motorkotača i automobila;

 

KAPACITET:

–          prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, kožne galanterije, potrepštine za plažu …………………………………………………5

–          iznajmljivanje motorkotača…………………..3

–          iznajmljivanje automobila…………………….2

 

11. LOKACIJA:  DOLAC II

 

SMJEŠTAJ: zapadno i sjeverno od Autobusnog kolodvora “ na Ulici Trg Marka Miličića

 

SADRŽAJ: iznajmljivanje bicikala,automobila i motorkotača, bankomat;

 

KAPACITET:

–          bankomat …………………………………………..2

–          iznajmljivanje automobila, motorkotača i bicikli ……………………………………………….3

 

12. LOKACIJA: „PARK DR. JOSIPA AVELINIJA“

 

SMJEŠTAJ: uz šetnicu za tvrđavu Fortica

 

SADRŽAJ: prodaja tvornički pakiranog sladoleda i pića u konfekcioniranom obliku osim alkoholnih pića; prodaja poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja,autohtono ljekovito bilje)

 

KAPACITET:

–          poljoprivredni proizvodi……………………….1

–          prodaja sladoleda i pića u konfekcioniranom obliku osim alkoholnih pića …………………………………………………..1

 

13. LOKACIJA: TVRĐAVA „FORTICA“

 

SMJEŠTAJ: ispred ulaza u tvrđavu „Fortica“ na Ulici biskupa Jurja Dubokovića

 

SADRŽAJ: samostojeći bankomat

 

KAPACITET: …………………………………………………1

 

14. LOKACIJA: BUKAINKA

 

SMJEŠTAJ: Ulica Šime Tome Buzolića 9

 

SADRŽAJ: iznajmljivanje motorkotača;

 

KAPACITET: …………………………………………………1

 

III OPIS POJEDINIH LOKACIJA/ Milna

 

1. LOKACIJA: MILNA 1

SMJEŠTAJ: kraj telefonske govornice

 

SADRŽAJ: prodaja tiskovina, prehrambenih proizvoda

 

KAPACITET:

 

Ukupno ………………………………………………………….2

 

IV LOKACIJA – BURAK

 

Temeljem inicijative Udruženja obrtnika otoka Hvara, Ulica  kroz Burak od kućnog broja 1. do kućnog broja 63. određuje se kao lokacija u  kojoj bi se mladim slikarima i umjetnicima  starosne dobi od 18 do 30 godina, studentima i/ ili članovima umjetničkih strukovnih udruga dala mogućnost prezentirati isključivo svoje rukotvorine i autorska djela. Na pogodnim mjestima ulice, gdje se neće ometati promet i rad drugih poslovnih objekata, omogućava se bez naknade, temeljem Zaključka gradonačelnika u određenom periodu godine postaviti  stalak ili stolić (max.dimenzija 0,50 m2)  koji se  svakodnevno postavlja i uklanja.

 

V ZAVRŠNE ODREDBE

 

1. Nadzor nad primjenom ovog Plana provoditi će komunalni redari i komunalni izvidnici.

2. Grafički prikazi su sastavni dio ovog Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata.

3. Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“

4. Danom stupanja na snagu ovog Plana prestaje važiti Plan o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata („Službeni glasnik Grada Hvara“ br. 5/15 i 7/17).

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-02/17-01/151

URBROJ: 2128/01-02-17-02

Hvar, 22. prosinca  2017.godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić, mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

Na temelju članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj:  5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13, 8/14  i 8/17), članka 4. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina i Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata, Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj 22.prosinca 2017. godine, d o n o s i

 

O D L U K U

O VISINI ZAKUPNINA ZA KORIŠTENJE JAVNIM POVRŠINAMA

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom određuje se visina zakupnina za korištenje javnim površinama na području Grada Hvara prema lokaciji i sadržaju sukladno Planu o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata.

 

na lokaciji:  ISPRED HP-a NA RIVI

 

a) za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira zakup javne površine …………. 3.000,00 kn/godišnje

 

b) za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje) zakup javne površine …………. 5.000,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: IZMEĐU MALOG I VELOG ĐARDINA

 

a) za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira zakup javne površine ……….. 20.000,00 kn/godišnje

 

b) za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje) zakup javne površine …………10.000,00 kn/godišnje

 

c) za prodaju autohtonih hvarskih rukotvorina zakup javne površine …………. 7.000,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: ISTOČNA STRANA VELOG ĐARDINA

 

a) za prodaju sladoleda zakup javne površine ………………………………………….1.000,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: ISTOČNA STRANA MALOG ĐARDINA

 

a) za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira zakup javne površine …………20.000,00 kn/godišnje

 

b) za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje) zakup javne površine ………….10.000,00kn/godišnje

 

na lokaciji: OBALA RIVA 

 

a) za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje) zakup javne površine …………..2.000,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: „PARK ŠUMICA“ (MINI- GOLF IGRALIŠTE )

 

a) za prodaju tiskovina zakup javne površine ………………………………………….5.000,00 kn/godišnje

b) za postavu samostojećeg bankomata zakup javne površine …………………………..30.000,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: ŠETALIŠTE ANTUNA TONIJA PETRIĆA

 

a) za prodaju razglednica, slika, bižuterije, suvenira i potrepština za plažu zakup javne površine ………………………………………….2.000,00 kn/godišnje

 

b) za prodaju sladoleda zakup javne površine  ………………………………………….1.000,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: UVALA KRIŽA

 

a) za prodaju razglednica, slika, bižuterije, suvenira  i potrepština za plažu zakup javne površine ………………………………………….2.000,00 kn/godišnje

 

b) za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje) zakup javne površine ……………. 500,00 kn/godišnje

 

c) za prodaju sladoleda zakup javne površine  ………………………………………… 1.000,00 kn/godišnje

 

d) za pravljenje i prodaju palačinki zakup javne površine  ………………………….. 1.000,00 kn/godišnje

 

na lokaciji:KRIŽNA LUKA

 

a) za prodaju tiskovina zakup javne površine ……………………………………….. 5.000,00 kn/godišnje

 

b)za iznajmljivanje motorkotača zakup javne površine ……………………………. 1.500,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: DOLAC I

 

a) za prodaju razglednica, slika, bižuterije, suvenira, kožne galanterije, potrepština za plažu

zakup javne površine………… 10.000,00 kn/godišnje (SU-1)

zakup javne površine ………… 5.000,00 kn/godišnje (ostala mjesta)

 

b) za iznajmljivanje motorkotača zakup javne površine ………………………….. 2.500,00 kn/godišnje

c) za iznajmljivanje automobila zakup javne površine ………………………… 10.000,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: DOLAC II

 

a) za iznajmljivanje motorkotača, automobila i bickli zakup javne površine.. 25.000,00 kn/godišnje (za 3 prodajna mjesta)

 

b) za postavu samostojećih bankomata zakup javne površine ……………………….. 30.000,00  kn/godišnje

 

na lokaciji: „PARK DR. JOSIPA AVELINIJA“

 

a) za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje) zakup javne površine ………… 1.000,00 kn/godišnje

 

b) za prodaju sladoleda i pića u konfekcioniranom obliku osim alkoholnih pića) zakup javne površine ………………………………………… 2.000,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: TVRĐAVA „FORTICA“

 

a) za postavu samostojećeg bankomata zakup javne površine …………………………  30.000,00 kn/godišnje

 

na lokaciji BUKAINKA

 

a) za iznajmljivanje motorkotača zakup javne površine …………………………… 1.000,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: MILNA I

 

a) za prodaju tiskovina zakup javne površine ………………………………………….3.000,00 kn/godišnje

 

b) za prodaju prehrambenih proizvoda zakup javne površine …………………………….1.000,00 kn/godišnje

 

Članak 2.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini zakupnina za korištenje javnim površinama („Službeni glasnik Grada Hvara“ br. 1/12 i 2/14).

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog  dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D    H V A  R

GRADSKO VIJEĆE

 

 

 

KLASA: 363-02/17-01/152

Urbroj: 2128/01-02-17-02

Hvar, 22. prosinca 2017. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić, mag.iur.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11  i 144/12 ) , članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”  broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13, 8/14 i 8/17),  članka 14.st. 3. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina  i Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih , Gradsko vijeće Grada Hvara na 10.sjednici održanoj 22. prosinca 2017.godine, donosi slijedeći

 

Z A K LJ U Č  AK

o davanju ponude za sklapanje novog ugovora dosadašnjim

korisnicima javnih površina

 

Članak 1.

 

Dosadašnjim korisnicima javnih površina (osim korisnika javnih površina za postavu štekata)  koji su sa Gradom  Hvarom sklopili ugovor o zakupu javne površine  i koji istječu 31.prosinca 2017.godine, i koji u potpunosti i na vrijeme izvršavaju svoje financijske obveze prema Gradu Hvaru, ponuditi će se sklapanje novog ugovora o zakupu i to ako je pojedino mjesto i lokacija predviđena Planom o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata.

 

Članak 2

 

Korisnici iz članka 1. ovog Zaključka se  moraju očitovati da li prihvaćaju ponudu iz  istog članka i to u roku od 30 dana od donošenja ovog Zaključka na sjednici Gradskog vijeća Grada Hvara.

 

Članak 3.

 

Zadužuje se JUO Grada Hvara da  provede ovaj Zaključak te pripremi izvješće o očitovanjima  iz članka 2. ovog Zaključka.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-02/17-01/153

URBROJ: 2128/01-02-17-02

Hvar, 22. prosinca 2017.godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić, mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 132. Zakona o gradnji („NN“, broj 153/13 i 20/17) i odredbe članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13,  8/14 i 8/17), po prethodno pribavljenom mišljenju Turističke zajednice Grada Hvara, Gradsko vijeće  Grada Hvara, na 10. sjednici, održanoj 22.12.2017. godine, d o n o s i

 

O D L U K U

o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova

tijekom turističke sezone za 2018.g.

 

I. UVOD

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom privremeno se zabranjuje izvođenje građevinskih radova za vrijeme turističke sezone na području Grada Hvara, odnosno određuju se vrste radova, područja, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojem se privremeno zabranjuje izvođenje građevinskih radova, utvrđuju se opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima mogu izvoditi građevinski radovi te provođenje nadzora.

 

II. PODRUČJA, RAZDOBLJA I VRIJEME PRIVREMENE ZABRANE IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA

Članak 2.

 

Područje za koje se privremeno zabranjuje izvođenje građevinskih radova je cijelo područje Grada Hvara.

 

Članak 3.

 

Zabrana se odnosi na razdoblje od 15. svibnja do 15. listopada.

 

 

 

Članak 4.

 

Zabrana se odnosi na dnevno vrijeme od 0 do 24 sata.

 

III. VRSTE GRAĐEVINA, ODNOSNO RADOVA KOJI SE NE SMIJU IZVODITI

 

Članak 5.

 

Privremeno se zabranjuje izvođenje zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine.

 

IV. NADZOR NAD PROVEDBOM ODLUKE

 

Članak 6.

 

Nadzor nad provedbom ove Odluke provode komunalni redari Grada Hvara.

 

Članak 7.

 

U obavljanju nadzora komunalni redari postupaju sukladno odgovarajućim odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“, br. 153/13) i Zakona o gradnji („Narodne novine“, br. 153/13 i 20/17).

 

V. IZNIMNI SLUČAJEVI NA KOJE SE ODREDBE OVE ODLUKE NE ODNOSE

 

Članak 8.

 

Odredbe ove Odluke ne odnose se na:

(1) građenje objekata za koje je odlukom Vlade ili posebnim zakonom utvrđen interes Republike Hrvatske,

(2) građenje objekata za koje je odlukom Gradonačelnika ili odlukom Gradskog vijeća Grada Hvara utvrđen interes Grada Hvara,

(3) radove na uklanjanju građevina na temelju inspekcijskog rješenja ili odluke

drugog tijela državne i lokalne vlasti,

(4) građenje građevina, odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je ova Odluka stupila na snagu,

(5) nužni i hitni radovi na popravcima objekata i uređaja komunalne i ostale infrastrukture kojima se sprječava nastanak posljedica opasnih za život i zdravlje ljudi kao i veća oštećenja nekretnine,

(6) nužni radovi na popravcima građevina kada zbog oštećenja postoji neposredna opasnost za život i zdravlje ljudi,

(7) saniranje posljedica prirodnih katastrofa i nepogoda.

 

 

 

 

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 9.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone (Službeni glasnik Grada Hvara, broj 9/15).

 

Članak 10.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“, a primjenjuje se od iduće kalendarske godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-01/17-01/85

URBROJ: 2128/01-02-17-04

Hvar,  22.12.2017.g

 

Predsjednik  Gradskog vijeća Grada Hvara:

Mag.iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 21., Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13 i 73/17) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2017. godine, d o n o s i

 

O D L U K U

o izradi Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara za razdoblje 2017.-2022.

 

I. PREDMET ODLUKE I POLAZNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

(1) Ovom Odlukom pokreće se postupak izrade Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara za razdoblje 2017.-2022.g.

(2) Ovom Odlukom određuje se pravna osnova za izradu i donošenje, razlozi donošenja, ciljevi i programska polazišta Plana gospodarenja Grada Hvara, obuhvat Plana te način pribavljanja mišljenja nadležnih tijela.

 

II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA HVARA

 

Članak 2.

 

(1) Pravna osnova za izradu i donošenje Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara je članak 28. stavak 5. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 93/13 i 73/17) i  donošenje Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine („Narodne novine“ broj 3/17) sa kojim Plan gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave mora biti usklađen,

 

III. RAZLOZI DONOŠENJA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA HVARA

 

Članak 3.

 

(1) Grad Hvar obvezan je donijeti Plan gospodarenja otpadom sukladno članku stavku 5. članka 28. Zakona o održivom gospodarenju otpadom,

(2) Plan gospodarenja otpadom Grada Hvara mora biti usklađen sa Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022.

 

IV. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA HVARA

 

Članak 4.

 

(1) Ciljevi i programska polazišta Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara preuzeti su iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022.g. Ciljevi koje je potrebno postići do 2022. godine u odnosu na 2015. Godinu:

 

–          unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom,

–          unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada,

–          unaprijediti sustav gospodarenja opasnim otpadom,

–          sanirati lokacije onečišćene otpadom,

–          kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti,

–          unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom,

–          provoditi Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. što posebice uključuje projekte određene Popisom projekata važnih za provedbu navedenog Plana.

 

IV. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA HVARA

 

Članak 4.

 

(1) Ciljevi i programska polazišta Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara preuzeti su iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022.g. Ciljevi koje je potrebno postići do 2022. godine u odnosu na 2015. Godinu:

 

–         unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom,

–         unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada,

–         unaprijediti sustav gospodarenja opasnim otpadom,

–         sanirati lokacije onečišćene otpadom,

–         kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti,

–         unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom,

–         provoditi Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. što posebice uključuje projekte određene Popisom projekata važnih za provedbu navedenog Plana.

 

V. OBUHVAT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA HVARA

 

Članak 5.

 

(1)Plan gospodarenja otpadom Grada Hvara obuhvaća teritorij određen administrativnim granicama Grada Hvara.

 

VI. NAČIN PRIBAVLJANJA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA

 

Članak 6.

 

(1)  Grad  Hvar dužan je ishoditi suglasnost na Plan gospodarenja otpadom od Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije.

 

VII. IZVORI FINANCIRANJA

 

Članak 7.

 

(1) Izrada Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara financira se iz sredstava proračuna Grada.

 

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 8.

 

(1) Ova odluka objaviti će se u službenom glasniku Grada Hvara i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 350 – 01 / 17 – 01 / 43

URBROJ: 2128 – 01 – 01 / 1 – 17 – 03

Hvar, 12.12.2017.god.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

mag.iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

                Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), Članka 10. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN, br. 158/03, 100/04, 38/09, 123/11 i 56/16) i odredbe članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara” br. 05/09, 07/09, 08/09, 01/11, 02/11-pročišćeni tekst, 06/13 i 11/13) Gradonačelnik Grada Hvara dana 20. prosinca 2017.g.,  d o n o s i

 

O D L U K U

o izgledu suncobrana i ležaljki za obavljanje gospodarskih djelatnosti na području pomorskog dobra Grada Hvara

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom propisuje se izgled suncobrana i ležaljki za gospodarsko korištenje na području pomorskog dobra Grada Hvara.

 

Članak 2.

 

Svi korisnici koji obavljaju gospodarsku djelatnost na području pomorskog dobra Grada Hvara temeljem koncesijskog odobrenja ili koncesije, imaju obvezu za sezonu 2018. g. zamijeniti plastične ležaljke u drvene te upotrebljavati suncobrane od prirodnih materijala (trstike i st.), tkanine bijele ili „prljavo” bijele (Of White) boje bez isticanja natpisa sponzora i reklama, osim natpisa tvrtki koji se izuzetno mogu isticati na donjem dijelu suncobrana.

 

Članak 3.

 

Nadzor nad provođenjem ove Odluke vršiti će komunalni redari Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, te nadležna tijela za kontrolu korištenja pomorskog dobra.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavit će se u „Sležbenom glasniku Grada Hvara“.

 

Klasa: 342-01 /l 7-01/

URBROJ: 2128/1-01/1-17-0t

Hvar, 20. prosinca 2017.g.

 

Gradonačelnik:

Rikardo Novak

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka  95. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) i članka 25.st.1.al.8. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj:5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13, 11/13), Gradonačelnik Grada Hvara dana 07.12.2017. godine donosi

 

Z A K LJ U Č A K

o utvrđivanju Prijedloga

Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone Šamoreta dolac

za javnu raspravu

 

1. Utvrđuje se Prijedlog Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone Šamoreta dolac i upućuje na javnu raspravu (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).

 

2. Prijedlog Plana je izradio Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu, Kačićeva 26, Zagreb. Elaborat Prijedloga Plana je sastavni dio ovog Zaključka.

 

3. Objavljuje se Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone Šamoreta dolac (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).

 

4. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel, Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Hvara da objavi i provede Javnu raspravu o Prijedlogu Plana, te da po završetku iste pripremi i objavi Izvješće o provedenoj javnoj raspravi.

 

5. Ovaj Zaključak će se objaviti u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

GRADONAČELNIK:

Rikardo Novak

 

KLASA: 350-01/16-01/248

URBROJ: 2128/01-01/1-17-24

Hvar, 07.12.2017. godine

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S A D R Ž A J

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA

 

1. Proračun Grada Hvara za 2018.godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu Odluka o izvršavanju proračuna Grada za 2018.godinu

2. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Hvara za 2018. godinu

3. Program socijalne skrbe Grada Hvara za 2018. godinu

4. Program javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2018.godinu

5. Program javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2018.godinu

6. Program financiranja ostalih udruga civilnog društva Grada Hvara za 2018.godinu

7. Program gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2018. godinu za Grad Hvar

8. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2018. godinu za Grad Hvar

9. Odluka o kapitalnoj pomoći za gradnju komunalnih vodnih građevina odvodnje za 2018.g.

10. Zaključak o prihvaćanju Plana pometanja, čišćenja i pranja grada, održavanja javnih površina, čišćenja i održavanja obalnog pojasa, odvoza otpada s Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete i provođenja sustavne akcije D.D.D. za 2018.godinu

11. Program korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Hvara za 2018.godinu

12. Odluka o korištenju i zakupu javnih površina

13. Plan o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata

14. Odluka o visini zakupnina za korištenje javnim površinama

15. Zaključak o davanju ponude za sklapanje novog ugovora dosadašnjim korisnicima javnih površina

16. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone za 2018.g.

17. Odluka o izradi Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA

 

1. Plan prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna Grada Hvara za 2018. godinu

2. Odluka o izgledu suncobrana i ležaljki za obavljanje gospodarskih djelatnosti na području pomorskog dobra Grada Hvara

3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone Šamoreta dolac za javnu raspravu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Grada Hvara

Odgovorni urednik: tajnica Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur. – List izlazi po potrebi

Priprema i izrada: ŽGIRO, vl. Davor Sarjanović, Jelsa

 

 

 

 

 

 

 

 

Službeni glasnik – br. 04/2017

Glasnik je dostupan za preuzimanje  OVDJE.

 

SLUŽBENI GLASNIK GRADA HVARA

GODINA XXIV.  BROJ 4.                                     Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –    plaća se na račun broj : 2500009-1815300001Hvar, 30. lipnja 2017. godine

                Na temelju članka 25. stavak 1. alineja 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara». broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), članka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst. 6/13, 8/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na I konstituirajućoj sjednici održanoj dana 19. lipnja 2017. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Mandatne komisije

 

Bira se Mandatna komisija Gradskog vijeća Grada Hvara u sastavu:

 1. Nada Jeličić, predsjednica
 2. Ivana Visković, član
 3. Jurica Miličić, član.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD   HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/17-01/09

URBROJ: 2128/01-02-17-01

Hvar, 19. lipnja 2017. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. stavak 1. alineja 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik-Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), članka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara». broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst. 6/13, 8/13 i 11/13). Gradsko vijeće Grada Hvara na I konstituirajućoj sjednici održanoj dana 19. lipnja 2017. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Odbora za izbor i imenovanja

 

 

Bira se Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Hvara u sastavu:

 

 1. Jurica Miličić, predsjednk
 2. Nada Jeličić, član
 3. Katica Visković, član.
 4. Fabijan Vučetić, član
 5. Teo Jeličić, član

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/17-01/10

URBROJ: 2128/01-02-17-01

Hvar, 19. lipnja 2017. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. stavak 1. alineja 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst. 6/13, 11/13 i 8/14), članka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara». broj: 5/09, 7/09. 4/10. 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 8/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na drugoj sjednici održanoj dana 29. lipnja 2017. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Odbora za statut i poslovnik

 

Bira se Odbor za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Hvara u sastavu:

–        Joško Rosso – predsjednik

–        Rino Budrović, član

–        Ranko Avelini, član

–        Prošperina Jeličić, član

–        Jurica Miličić, član

–        Dražen Bonković, član

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/11

URBROJ: 2128/01-02-17-01

Hvar, 29. lipnja 2017. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. stavak 1. alineja 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09. 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst. 6/13. 11/13 i 8/14 ). članka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara». broj: 5/09, 7/09. 4/10, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 8/13 i 11/13 ), Gradsko vijeće Grada Hvara na drugoj sjednici održanoj dana 29. lipnja 2017. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Odbora za financije

 

Bira se Odbor za financije Gradskog vijeća Grada Hvara u sastavu:

–        Željko Pavišić – predsjednik

–        Ivo Pavičić, član

–        Katica Vučetić, član

–        Zdravko Tudor, član

–        Ive Tudor, član

–        Nada Matković, član

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/17-01/12

URBROJ: 2128/01-02-17-01

Hvar, 29. lipnja 2017. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. stavak 1. alineja 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), članka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 8/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na drugoj sjednici održanoj dana 29. lipnja 2017. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Odbora za predlaganje imena ulica i trgova

 

Bira se Odbor za za predlaganje imena ulica i trgova Gradskog vijeća Grada Hvara u sastavu:

 

–        Antonija Barbarić – predsjednik

–        Lenka Kovačević, član

–        Margita Visković, član

–        Marko Soldić, član

–        Jurko Petrić, član

–        Marija Vuco, član

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

 

 

KLASA: 021-05/17-01/13

URBROJ: 2128/01-02-17-01

Hvar, 29. lipnja 2017. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. stavak 1. alineja 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), članka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10. 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 8/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na drugoj sjednici sjednici održanoj dana 29. lipnja 2017. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Odbora za urbanizam i prostorno uređenje

 

Bira se Odbor za urbanizam i prostorno uređenje Gradskog vijeća Grada Hvara u sastavu:

 

–        Jurica Miličić – predsjednik

–        Ranko Avelini, član

–        Prošper Carić, član

–        Jakov Hraste, član

–        Žarko Dadić, član

–        Teo Jeličić, član

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/17-01/14

URBROJ: 2128/01-02-17-01

Hvar, 29. lipnja 2017. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. stavak 1. alineja 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09. 8/09. 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), članka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09. 4/10, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 8/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na drugoj sjednici održanoj dana 29. lipnja 2017. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Odbora za Odbora za razvoj i

unaprjeđenje turizma

 

Bira se Odbor za razvoj i unaprjeđenje turizma Gradskog vijeća Grada Hvara u sastavu:

 

–        Vinko Ravlić – predsjednik

–        Matea Dulčić, član

–        Ivana Tudor, član

–        Zdravko Tudor, član

–        Dorotea Marojević-Ćaleta, član

–        Jurica Hraste, član

–        Vilma Plazonja, član

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/17-01/15

URBROJ: 2128/01-02-17-01

Hvar. 29. lipnja 2017. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. stavak 1. alineja 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), članka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09. 4/10, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 8/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na drugoj sjednici održanoj dana 29. lipnja 2017. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Odbora za uređenje i poboljšanje kopnenog i pomorskog prometa na području Grada Hvara

 

Bira se Odbor za uređenje i poboljšanje kopnenog i pomorskog prometa na području Grada Hvara Gradskog vijeća Grada Hvara u sastavu:

 

–        Antun Plenković – predsjednik

–        Matko Lušić, član

–        Joško Martinić, član

–        Jurko Petrić, član

–        Marin Jeličić, član

–        Ivica Bilandžić, član

–        Tonči Dujmović, član

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/17-01/16

URBROJ: 2128/01-02-17-01

Hvar, 29. lipnja 2017. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. stavak 1. alineja 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), članka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 8/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na drugoj sjednici održanoj dana 29. lipnja 2017. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Odbora za školstvo kulturu i sport

 

Bira se Odbor za školstvo kulturu i sport Gradskog vijeća Grada Hvara u sastavu:

 

–          Nada Jeličić – predsjednik

–          Sanja Ćurin, član

–          Jurica Miličić, član

–          Prošper Zaninović, član

–          Matko Pavlović, član

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/17-01/17

URBROJ: 2128/01-02-17-01

Hvar, 29. lipnja 2017. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. stavak 1. alineja 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09. 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst. 6/13. 11/13 i 8/14). članka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09. 7/09. 4/10, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 8/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na drugoj sjednici održanoj dana 29. lipnja 2017. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja

 

Bira se Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Gradskog vijeća Grada Hvara u sastavu:

 

–        Prošperina Jeličić – predsjednik

–        Sanja Ćurin, član

–        Matko Lušić, član

–        Antun Plenković, član

–        Zorka Bibić, član

–        Ivo Zaninović, član

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/17-01/18

URBROJ: 2128/01-02-17-01

Hvar. 29. lipnja 2017. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. stavak 1. alineja 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09. 8/09. 1/11. 2/11-pročišćeni tekst. 6/13, 11/13 i 8/14), članka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09. 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 8/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na drugoj sjednici održanoj dana 29. lipnja 2017. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina

 

 

 

Bira se Povjerenstvo za procjenu vrijednosti nekretnina Gradskog vijeća Grada Hvara u sastavu:

 

–        Teo Jeličić – predsjednik

–        Ivo Pavičić, član

–        Pero Radaić, član

–        Dino Petrić, član

–        Kristina Lubina Deiters, član

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/17-01/19

URBROJ: 2128/01-02-17-01

Hvar, 29. lipnja 2017. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. stavak 1. alineja 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), članka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09. 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 8/13 i 11/13). Gradsko vijeće Grada Hvara na drugoj sjednici održanoj dana 29. lipnja 2017. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Povjerenstva za ravnopravnost spolova

 

Bira se Povjerenstva za ravnopravnost spolova Gradskog vijeća Grada Hvara u sastavu:

 

–        Nada Matković – predsjednik

–        Marija Milnac, član

–        Rino Budrović, član

–        Katarina Marušić, član

–        Matko Tomislav Novak, član

–        Venija Kempeks, član

–        Nikolina Šeperica, član

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/17-01/20

URBROJ: 2128/01-02-17-01

Hvar, 29. lipnja 2017. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. stavak 1. alineja 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara». broj: 5/09. 7/09. 8/09. 1/11.2/11-pročišćeni tekst. 6/13, 11/13 i 8/14). članka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara». broj: 5/09. 7/09. 4/10. 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 8/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na drugoj sjednici održanoj dana 29. lipnja 2017. godine, donosi

 

 

 

RJEŠENJE

o izboru Odbora za protokol

 

Bira se Odbor za protokol Gradskog vijeća Grada Hvara u sastavu:

 

–          Jurica Miličić – predsjednik

–          Katica Čuljak, član

–          Sandra Barbarić, član

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/17-01/ 21

URBROJ: 2128/01-02-17-01

Hvar, 29. lipnja 2017. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 2. sjednici održanoj dana 29. linja 2017. godine, donosi

 

Z A K LJ U Č A K

o paketu mjera za normalizaciju stanja u turizmu

 

I.

 

Nalaže se gradonačelniku da za slijedeću sjednicu Gradskog vijeća Grada Hvara pripremi konkretan paket mjera za normalizaciju stanja u turizmu i način provođenja gradskih odluka.

 

II.

 

Na slijedeću sjednicu Gradskog vijeća Grada Hvara pozvati svi predstavnici Službi i direktori trgovačkih društava kojima je Grad Hvar osnivač

 

III.

 

Ovaj zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 3-01/17-01/13

URBROJ: 2128/01-01-17-0

Hvar, 29. lipnja. 2017.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), i članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09. 1/11,2/11 -pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13). Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o cijeni ulaznica za 56. Hvarske ljetne priredbe

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom se utvrđuje cijena ulaznica za posjetitelje priredbi u okviru manifestacije 56. Hvarske ljetne priredbe 2017., u iznosu od 75,00 (slovima: sedamdesetipet) kuna, osim za nastup Sudar Percussion, Ratko Zjača u iznosu od 100,00 kuna (slovima: stotinu kuna), Los Caballeros u iznosu od 120,00 (slovima: stodvadeset) kuna te za nastup Stefana Milenkovića koja će iznositi 150,00 (slovima: stopedeset) kuna.

Djeci do 12 godina ulaz je besplatan.

 

Članak 2.

 

Za 56. Hvarske ljetne priredbe uvodi se sezonska pretplata za posjetitelje u dvije kategorije:

–        u iznosu od 400,00 (slovima: četiristotine) kuna, kojom se ostvaruje pravo ulaza na 42 događanja Hvarskih ljetnih priredbi

–        u iznosu od 200,00 (slovima: dvijestotine) kuna, kojom se ostvaruje pravo ulaza na 10 događanja Hvarskih ljetnih priredbi

Pretplata ne uključuje ulaznice za koncert Stefana Milenkovića i Rohana de Silve koji će se održati u Franjevačkom samostanu 14. srpnja 2017. godine te za koncert Los Caballerosa na Venerandi 18. kolovoza 2017. godine.

 

Članak 3.

 

Naplatu ulaznica i pretplate vršit će djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara ili studenti i učenici za koje Grad Hvar ima sklopljen ugovor sa Student servisom. Naplata se vrši isključivo u kunama.

 

Članak 4

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Grada Hvara, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 612-03/17-01/01

URBROJ: 2128/01-01/1-17-01

Hvar, 19. svibnja 2017.g.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Sukladno članku 15. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16) Gradonačelnik Grada Hvara i članka 35. Statuta Grada Hvara (Sl. glasnik Grada Hvara, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradonačelnik Grada Hvara, kao odgovorna osoba javnog naručitelja, donosi

 

ODLUKU

o provedbi postupka jednostavne nabave

 

PREDMET ODLUKE

 

Članak 1.

 

U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava, ovom Odlukom uređuje se postupak koji prethodi stvaranju ugovornog odnosa za nabavu robe, radova i/ili usluga, procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga, odnosno 500.000,00 kuna za nabavu radova (u daljnjem tekstu: jednostavna nabava) za koje sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16) (u daljnjem tekstu: ZJN 2016) ne postoji obveza provedbe postupka javne nabave.

 

SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA

 

Članak 2.

 

O sukobu interesa na odgovarajući način primjenjuju se odredbe ZJN 2016. POKRETANJE POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

 

Članak 3.

 

Pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave provode stručno povjerenstvo za jednostavnu nabavu, koje imenuje Gradonačelnik Grada Hvara, odlukom za svaki postupak jednostavne nabave zasebno, te određuje njihove obveze i ovlasti u postupku jednostavne nabave. Obveze i članova stručnog povjerenstva naručitelja su:

–        sastavljanje dokumentacije: dogovor oko uvjeta vezanih uz predmet nabave, potrebnog sadržaja dokumentacije, unos tehničkih specifikacija, ponudbenih troškovnika i ostalih dokumenata vezanih uz predmetnu nabavu,

–        provedba postupka jednostavne nabave: slanje i objava Poziva za dostavu ponuda na web stranici Grada Hvara, otvaranje pristiglih ponuda, sastavljanje zapisnika o otvaranju ponuda, sastavljanje zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, odabir najpovoljnije ponude sukladno kriteriju za odabir i uvjetima propisanim dokumentacijom/uputama za prikupljanje ponuda.

U pripremi i provedbi postupka jednostavne nabave moraju sudjelovati najmanje 2 (dva) člana stručnog povjerenstva naručitelja od kojih 1 (jedan) može imati važeći certifikat na području javne nabave u postupcima jednostavne nabave procijenjene vrijednosti iznad 70.000,00 kuna.

 

Članak 4.

 

Postupci jednostavne nabave moraju biti usklađeni s Planom nabave naručitelja, izuzev predmeta nabave procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kuna.

Postupak jednostavne nabave pokreće se zahtjevom nadležne službe u čiju nadležnost spada obavljanje poslova povezan s predmetom nabave.

 

Postupak jednostavne nabave započinje danom slanja Zahtjeva za pripremu i početak postupka jednostavne nabave članovima stručnog povjerenstva naručitelja.

Zahtjev za pripremu i početak nabave sastoji se od: naziva podnositelja Zahtjeva, naziva predmeta nabave, procijenjena vrijednost nabave, planiranih sredstava (s PDV-om) i izvori planiranih sredstava (pozicija i konto proračuna), roka isporuke/ izvođenja/izvršenja, mjesta isporuke/izvođenja/izvršenja, dinamike, uvjeta plaćanja, kontakt osobe, opis predmeta nabave i tehničke specifikacije te uvjeti, troškovnici i drugih podataka potrebnih za valjanu provedbu jednostavne nabave

 

PROVEDBA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI MANJE OD 70.000 kn.

 

Članak 5.

 

Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 70.000,00 kuna naručitelj provodi izdavanjem narudžbenice jednom gospodarskom subjektu. Narudžbenica obvezno sadrži podatke o:

–        nazivu službe koja izdaje narudžbenicu, osobi koja pokreće nabavu, vrsti roba/radova/usluga koje se nabavljaju uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, jediničnih cijena te ukupne cijene, roku i mjestu isporuke, načinu i roku plaćanja, gospodarskom subjektu-dobavljaču.

Narudžbenicu potpisuje odgovorna osoba naručitelja.

Za nabavu usluga iz stavka 1. obvezan je pisani ugovor u slučajevima kada se nabavljaju intelektualne i osobne usluge.

Evidenciju o izdanim narudžbenicama iz ovog članka vodi pojedina Služba koja izdaje narudžbenice.

 

PROVEDBA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI JEDNAKE ILI VEĆE OD 70.000 kn.

 

Članak 6.

 

Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna, naručitelj provodi pozivom za dostavu ponuda od najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta. Poziv s prilozima se može uputiti i elektroničkim putom, ako za to postoje uvjeti.

Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog natjecanja, poziv za dostavu ponuda može se uputiti samo 1 (jednom) gospodarskom subjektu.

Kod postupka jednostavne nabave jednake ili veće od 70.000 kuna, istodobno sa slanjem poziva za dostavu ponuda, naručitelj objavljuje poziv za dostavu ponuda na svojim internetskim stranicama. Poziv mora biti dostupan na internetskim stranicama najmanje 10 dana od dana njegove objave. Poziv za dostavu ponuda mora sadržavati:

–        naziv javnog naručitelja,

–        opis predmeta nabave i tehničke specifikacije,

–        procijenjenu vrijednost nabave,

–        kriterij za odabir ponude,

–        uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti, rok za dostavu ponude (datum i vrijeme), način dostavljanja ponude, adresa na koju se ponude dostavljaju,, kontakt osoba,

–        broj telefona i adresa elektroničke pošte,

–        datum objave poziva na internetskim stranicama.

Rok za dostavu ponuda je najmanje 10 dana kod procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000 kuna, od dana upućivanja poziva za dostavu ponuda.

 

Članak 7.

 

U postupcima jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000 kuna naručitelj može u pozivu za dostavu ponuda odrediti razloge isključenja i uvjete sposobnosti ponuditelja.

 

Članak 8.

 

Naručitelj obvezan je isključiti ponuditelja iz postupka jednostavne nabave:

 1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od kaznenih dijela odnosno odgovarajuća kaznena dijela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, sukladno odgovarajućoj odredbi propisa kojim se uređuje javna nabava.
 2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja.
 3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata.
 4. ako je nad njime otvoren stečaj.
 5. ako je gospodarski subjekt pravomoćno osuđen za kazneno djelo ili prekršaj u vezi sa obavljanjem profesionalne djelatnosti. .

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 1. točki 1. i 5. ovoga članka gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana slanja/objave poziva za dostavu ponuda na internetskim stranicama Grada Hvara.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 1. točke 2. ovoga članka gospodarski subjekt u ponudi dostavlja potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana slanja/objave poziva za dostavu ponuda na internetskim stranicama Grada Hvara ili važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 1. točke 4. ovoga članka gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana slanja/objave poziva za dostavu ponuda na internetskim stranicama naručitelja ili važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta.

 

Članak 9.

 

U pozivu za dostavu ponuda obvezno se određuju uvjeti za obavljanje profesionalne djelatnosti koje ponuditelj dokazuje:

 1. upisom u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog
  subjekta.

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod javnog bilježnika. Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od dana slanja/objave poziva za dostavu ponuda na internetskim stranicama naručitelja,

 1. posjedovanjem određenog ovlaštenja ili članstva u određenoj organizaciji kako bi mogao izvršiti
  određeni ugovor.

 

Članak 10.

 

U pozivu za dostavu ponuda određuju se uvjeti financijske sposobnosti koji se dokazuju s jednim ili više dokumenata i to:

 1. dokumentom izdanim od bankarskih ili drugih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta,
 2. dokumentom o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti,
 3. izjavom o ukupnom prometu gospodarskog subjekta do najviše posljednje tri financijske godine.

 

Članak 11.

 

Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti ponuditelj dokazuje s jednim ili više dokaza i to:

 1. popisom ugovora o isporuci roba izvođenju radova i /ili izvršenju usluga izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak jednostavne nabave tijekom tri godine koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži: vrijednost ugovora, datum isporuke robe, izvođenja radova i/ili izvršenja usluga i naziv druge ugovorne strane. Popisu se obvezno prilaže i potvrda potpisana ili izdana od druge ugovorne strane. Potvrda druge ugovorene strane sadrži: vrijednost ugovora sa i bez PDV-a, datum i mjesto isporuke robe, izvođenja radova i/ili izvršenja usluga, naziv druge ugovorne strane i navod o urednom izvršenju ugovora. U nedostatku potvrde vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena.
 2. navodom o tehničkim stručnjacima koji će biti uključeni u ugovor, neovisno o tome pripadaju li tom gospodarskom subjektu
 3. obrazovne i stručne kvalifikacije osoba odgovornih za poslove vezane za izvršenje predmeta nabave.
 4. uzorci , opisi, fotografije, izjava o prosječnom godišnjem broju radnika u posljednje tri godine, izjavu o alatima, uređajima i tehničkoj opremi.

 

Članak 12.

 

Naručitelj može zahtijevati prilaganje potvrda (certifikata) koje izdaju neovisna tijela.

Naručitelj mora priznati jednakovrijedne potvrde (certifikate) izdane od tijela za potvrđivanje osnovanih u drugim državama članicama.

 

Članak 13.

 

Troškovnik koji izrađuje naručitelj u pozivu za dostavu ponuda sastoji se od jedne ili više stavki. Stavke troškovnika sadrže: tekstualni opis stavki, jedinicu mjere, cijenu stavke po jedinici mjere, zbirna cijena stavki, cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost.        Ponuditelji su obvezni ispuniti sve stavke troškovnika.

 

 

Članak 14.

 

Sve dokumente koje naručitelj zahtijeva po ovoj Odluci ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. U slučaju u vjerodostojnost dostavljenih dokumenata stručno povjerenstvo može pozvati odabranog ponuditelja da dostavi original ili ovjerovljeni prijepis.

 

Članak 15.

 

Naručitelj u postupku jednostavne nabave može od gospodarskih subjekata tražiti sljedeće vrste jamstava:

 1. jamstvo za ozbiljnost ponude za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka, odbijanja potpisivanja ugovora,
 2. jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza,
 3. jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku,
 4. jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje štete koja može nastati u vezi obavljanja određene djelatnosti

Bez obzira koje sredstvo jamstva za ozbiljnost ponude naručitelj odredio, ponuditelj može dati novčani pologu traženom iznosu.

Jamstvo za ozbiljnost ponude se određuje u apsolutnom iznosu koje ne smije biti više od 5% od procijenjene vrijednosti nabave.

Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude.

Naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka javne nabave, a presliku jamstva pohraniti.

 

Članak 16.

 

Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja i izmjene vezane za poziv za dostavu ponuda, a naručitelj je dužan odgovor staviti na raspolaganje na istim internetskim stranicama na kojima je objavio poziv za dostavu ponuda bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Na pravodobno dostavljeni zahtjev naručitelj je obvezan odgovor staviti na raspolaganje najkasnije četvrtog dana prije isteka roka za dostavu ponuda.

Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen naručitelju najkasnije šestog dana prije dana u kojem istječe rok za dostavu ponuda.

Pravodobno dostavljene ponude upisuju se u upisnik o zaprimanju ponuda te dobiva redni broj prema redoslijedu zaprimanja.

Ako je dostavljena izmjena i/ili dopuna ponude, ona se upisuje u upisnik o zaprimanju ponuda te dobiva redni broj prema redoslijedu zaprimanju.

Ponuda se u tom slučaju smatra zaprimljenom u trenutku zaprimanja posljednje izmjene i/ili dopune ponude.

Upisnik je sastavni dio zapisnika o otvaranju ponuda. Kada nema javnog otvaranja ponuda upisnik je sastavni dio zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda.

Na omotnici ponude naznačuje se datum i vrijeme zaprimanja te redni broj ponude prema redoslijedu zaprimanja.

Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda ne upisuje se u upisnik o zaprimanju ponuda, ali se evidentira i obilježava kao zakašnjela ponuda, te neotvorena vraća pošiljatelju bez odgode.

Do trenutka javnog otvaranja ponuda nije dopušteno davanje informacija o zaprimljenim ponudama.

 

Članak 18.

 

Ponuda je izjava pisane volje ponuditelja da isporuči robu, pruži usluge ili izvede radove sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u pozivu za dostavu ponuda.

Ponuda sadrži: popunjen ponudbeni list, jamstvo za ozbiljnost ponude, ako je traženo, dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenja, dokaze sposobnosti za obavljanje profesionalnih djelatnosti, popunjen troškovnik, ostalo traženo pozivom za dostavu ponuda. Ponudbeni list iz stavka 2. ovoga članka najmanje sadrži: naziv i sjedište naručitelja, naziv i sjedište ponuditelja, adresa, OIB, broj računa, navod o tome je li ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost, adresu za dostavu pošte, adresa e-pošte, kontakt osoba ponuditelja, broj telefona, broj faksa, predmet nabave, cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost, iznos PDV, cijenu ponude s PDV-om , rok valjanosti ponude, datum i potpis ponuditelja.

Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova na način da čini cjelinu.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.

Ponude se pišu neizbrisivom tintom.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

 

Članak 19.

 

Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama. Cijena ponude piše se brojkama.

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

 

Članak 20.

 

Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama s naznakom: naziva naručitelja, naziva ponuditelja, naziva predmeta nabave, evidencijski broj nabave i „NE OTVARAJ”. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.

Izmjena i dopuna ponude sastavljaju se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

 

Članak 21.

 

Otvaranje ponuda je javno kod postupaka jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna.

Javno otvaranje ponuda započinje na naznačenom mjestu i u naznačeno vrijeme istodobno s istekom roka za dostavu ponuda.

Ponude otvaraju najmanje dva člana stručnog povjerenstva naručitelja.

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati članovi stručnog povjerenstva ponuditelja i druge osobe.

Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva naručitelja i članovi stručnog povjerenstva ponuditelja.

Članak 22.

 

Obvezno se sastavlja zapisnik o javnom otvaranju ponuda koji se odmah uručuje ovlaštenim predstavnicima ponuditelja koji su nazočni, a ostalima na pisani zahtjev.

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda sadrži:

–        naziv i sjedište naručitelja,

–        naziv predmeta nabave,

–        evidencijski broj nabave,

–        navod o danu slanja poziva za dostavu ponuda,

–        navoda o roku za dostavu ponuda,

–        datum i sat početka postupka otvaranja ponuda,

–        imena i prezimena članova stručnog povjerenstva naručitelja,

–        imena i prezimena ovlaštenih predstavnika ponuditelja,

–        naziva i sjedišta ponuditelja,

–        cijena ponude bez PDV-a i cijenu ponude s PDV-om,

–        naznaku je li ponuda potpisana,

–        primjedbe, članova stručnog povjerenstva naručitelja i ovlaštenih predstavnika ponuditelja na postupak javnog otvaranja ponuda,

–        datum i sat završetka postupka otvaranja ponuda,

–        potpisa članova stručnog povjerenstva naručitelja i ovlaštenih predstavnika ponuditelja.

 

Članak 23.

 

Na početku javnog otvaranja ponuda navodi se predmet nabave, ime i prezime nazočnih članova stručnog povjerenstva naručitelja, te ime i prezime nazočnih ovlaštenih predstavnika ponuditelja. Ponude se otvaraju prema rednom broju iz upisnika o zaprimanju ponuda.

Kada je dostavljena izmjena i/ili dopuna ponude, prvo se otvara izmjena i/ili dopuna te potom osnovna ponuda.

Za svaku otvorenu ponudu utvrđuje se da li je potpisana i od koliko je dijelova sastavljena. Iz svake otvorene ponude obvezno se čita: 1. naziv i sjedište ponuditelja, a u slučaju zajednice ponuditelja naziv i sjedište svakog člana zajednice ponuditelja, 2. cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost i cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost.

Naručitelj mora omogućiti ovlaštenim predstavnicima ponuditelja uvid u ponudbeni list te ponude, te omogućiti im davanje primjedbi na postupak javnog otvaranja ponuda.

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda se odmah daje na potpis nazočnim ovlaštenim predstavnicima ponuditelja.

Ako netko od nazočnih ovlaštenih predstavnika ponuditelja odbije potpisati zapisnik o javnom otvaranju ponuda, naručitelj će o tome sastaviti bilješku koja se prilaže zapisniku.

 

Članak 24.

 

Članovi stručnog povjerenstva naručitelja pregledavaju i ocjenjuju ponude na temelju uvjeta iz poziva za dostavu ponuda.

Pregled i ocjena ponuda su tajni do donošenja obavijesti naručitelja.

Postupak pregleda i ocjene ponuda obavljaju članovi stručnog povjerenstva naručitelja, a po potrebi osoba koja posjeduje važeći certifikat u području javne nabave te neovisne stručne osobe.

 

Članak 25.

 

O postupku pregleda i ocjene ponuda sastavlja se zapisnik.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda sastoji se od:

–  naziva i sjedišta naručitelja,

–  naziva predmeta nabave,

–  evidencijskog broja nabave,

–  navoda o danu slanja poziva za dostavu ponuda,

–  navoda o roku za dostavu ponuda,

–  datuma i sata početka postupka pregleda i ocjene ponuda,

–  imena i prezimena članovi stručnog povjerenstva naručitelja,

–  cijena ponuda bez PDV-a i cijenu ponude s PDV-om,

–  analitičkog prikaza traženih i danih dokaza o sposobnosti ponuditelja,

–  jamstva ako je traženo,

–  analize ponuda vezano za ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabave i tehničkih specifikacija,

–  razloga za odbijanje ponuda uz objašnjenje,

–  rangiranje valjanih ponuda sukladno kriteriju za odabir,

–        naziva ponuditelja s koji će se sklopiti ugovor,

–               prijedloga odgovornoj osobi naručitelja za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju, s obrazloženjem.

Sposobnost ponuditelja mora postojati u trenutku otvaranja ponuda.

U postupku pregleda i ocjene ponuda, članovi stručnog povjerenstva naručitelja slijedećim redoslijedom provjeravaju valjanost ponude:

 1. razloge isključenja, ako su traženi,
 2. jamstvo za ozbiljnost ponude, ako je traženo,
 3. ispunjenje uvjeta o sposobnosti,
 4. računska ispravnost ponude,
 5. ispunjenje zahtjeva vezanih za opis predmeta nabave i tehničke specifikacije,
 6. ispunjenje ostalih uvjeta iz poziva na dostavu ponuda.

 

Članak 26.

 

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena.

Nevaljana ponuda je ponuda koja zbog objektivnih razloga ne može biti odabrana, primjerice zakašnjelo dostavljena ponuda, ponuda ponuditelja kod kojeg su stečeni razlozi za isključenje, ponuda ponuditelja koji nije dokazao svoju sposobnost s skladu s pozivom, za dostavu ponuda, ponuda kojoj nedostaje jamstvo za ozbiljnost ponude, ponuda čija je vrijednost veća od procijenjene vrijednosti nabave, ponuda s neuobičajeno niskom cijenom.

Neprikladna ponuda je ponuda koja u cijelosti ne odgovara potrebama naručitelja u opisu predmeta nabave i tehničkim specifikacijama.

 

Članak 28.

 

Naručitelj je obvezan provjeriti računsku ispravnost ponude.

Ukoliko se utvrdi računska pogreška od 5% i manja, naručitelj će pisanim putem od ponuditelja zatražiti prihvat ispravka računske pogreške.

 

 

 

 

Članak 29.

 

Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cijena ponude što dovodi u sumnju mogućnost isporuke robe, izvođenja radova ili pružanja usluga koji su predmet nabave, naručitelj može odbiti takvu ponudu.

Kod ocjene cijena naručitelj uzima u obzir usporedne iskustvene i tržišne vrijednosti te sve okolnosti pod kojima će se izvršavati određeni ugovor o nabavi.

Prije odbijanja ponude iz stavka 1. ovog članka naručitelj mora pisanim putem od ponuditelja zatražiti objašnjenje s podacima o sastavnim elementima ponude koje smatra bitnima za izvršenje ugovora.

U tu svrhu ponuditelju se daje rok od tri dana od dana primitka zahtjeva.

 

Članak 30.

 

Naručitelj je obvezan na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda odbiti:

 1. ponudu ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude ako je traženo, odnosno ako dostavljeno jamstvo nije valjano,
 2. ponudu ponuditelja koji nije dokazao svoju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti u skladu s pozivom za dostavu ponuda,
 3. ponudu koja nije cjelovita,
 4. ponudu čija je cijena veća od procijenjene vrijednosti predmeta nabave,
 5. ponuda koja je suprotna odredbama poziva za dostavu ponuda,
 6. ponuda u kojoj cijena nije iskazana u apsolutnom iznosu,
 7. ponuda koja ne ispunjava uvjete vezane za svojstvo predmeta nabave – dokumentacije za nadmetanje,
 8. ponudu za koju ponuditelj nije pisanim putem prihvatio ispravak računske pogreške,
 9. ponude ponuditelja koji su dostavili dvije ili više ponuda u kojima je isti ponuditelj,
 10. ponuda nepozvanog gospodarskog subjekta,
 11. ponudu ponuditelja koji unutar ostavljenog roka nije dao zatraženo objašnjenje ili dostavljeno objašnjenje za naručitelja nije prihvatljivo.

Naručitelj može poništiti postupak jednostavne nabave ako:

 1. postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka jednostavne nabave da su bile poznate prije,
 2. postanu poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drugačijeg poziva za dostavu ponuda da su bile poznate prije.

Naručitelj je obvezan poništiti postupak jednostavne nabave ako:

 1. nije pristigla nijedna ponuda,
 2. nakon isključenja i odbijanja ponuda ne preostane niti jedna valjana ponuda.

 

Članak 32.

 

Naručitelj na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponude donosi odluku/obavijest o odabiru najpovoljnije ponude, koja se temelji na kriteriju za odabir ponude. Sukladno odluci o odabiru ponude sklapa se ugovor o nabavi. Odluka/obavijest o odabiru najpovoljnije ponude obvezno sadrži:

 1. podatke o naručitelju,
 2. predmet nabave,
 3. naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana,
 4. razloge odbijanja ponuda,
 5. datum donošenja i potpis odgovorne osobe.

Članak 33.

 

U slučaju poništenja postupka jednostavne nabave naručitelj donosi odluku o poništenju u kojoj navodi:

 1. podatke o naručitelju,
 2. predmet nabave,
 3. obrazloženje razloga poništenja i
 4. datum donošenja i potpis odgovorne osobe.

 

Članak 34.

 

Odluku/obavijest o odabiru najpovoljnije ponude s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda naručitelj je obvezan bez odgode istovremeno dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način.

 

Članak 35.

 

Rok za donošenje odluke/obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude ili poništenju postupka jednostavne nabave iznosi 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda kod jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna.

 

Članak 36.

 

Odluka/obavijest o odabiru najpovoljnije ponude postaje izvršna danom donošenja.

Izvršnošću odluke/obavijesti o odabiru nastaje ugovor o javnoj nabavi.

 

Članak 37.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 330-05/17-01/42

URBROJ: 2128/01-01/01-17-01

Hvar, 31. svibnja 2017. godine

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/D1, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN br. 36/04, 63/08, 133/13, i 64/14), Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2017.g. Klasa:342-01/17-01/20 Urbroj: 2128/1-01/1-17-10 od 04. svibnja 2017.g. i odredbe članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara” br. 05/09, 07/09, 08/09, 01/11, 02/11-pročišćeni tekst, 06/13 i 11/13) Gradonačelnik Grada Hvara dana 26. svibnja 20’l7.g., donosi

 

ODLUKU

o visini naknade za djelatnosti na pomorskom dobru Grada Hvara za 2017.g.

 

Članak 1.

 

Visina naknade za djelatnosti na pomorskom dobru sukladno Planu upravljanja pomorskim dobrom za 2017.g. iznositi će sukladno Uredbi o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) gdje je Grad Hvar svrstan u Turistički razred ” A” (Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (NN, br. 122/09). Naknade iznose kako slijedi:

 

 

 

 

 

Djelatnost Sredstvo

Obračunska jedinica

Naknada (kuna)

IZNAJMLJIVANJE Brodica na motorni

*Po metru dužnom

300,00

SREDSTAVA pogon

  Jedrilica, brodica na

*Po metru dužnom

200,00

  vesla

  Skuter **

Po plovilu

6.000,00

  Dječji skuter do 2 kW

Po plovilu

3.000,00

  Sredstvo za vuču s

  opremom ** (banana,

  tuba, guma, skije,

Po kW

50,00

  padobrani i si.)

  Daska za jedrenje,

Po komadu

450,00

  sandolina, pedalina i si.

  Podmornica **

Po komadu

3.000,00

  Pribor i oprema za

Po komadu

20,00

  ronjenje

UGOSTITELJSTVO Kiosk, prikolice,objekti

I i montažni objekti do

Paušal

15.000,00

TRGOVINA 12 m2 i si.

  Pripadajuća terasa

Po m2

400,00

  objekta

  Štand (rukotvorine,

Paušal

6.000,00

  igračke, suveniri i si)

  Ambulantna prodaja

  (škrinja, aparati za

Paušal

5.000,00

  sladoled i si.)

 

KOMERCIJALNO –  

REKREACIJSKI Jumping **

Paušal

12.000,00

SADRŽAJI  

  Aqua park i drugi

Paušal

8.000,00

  morski sadržaji **

  Zabavni sadržaji

Po komadu

1.500,00

  Suncobrani i ležaljke

Po komadu

40,00

  Kulturne, komercijalne,

  zabavne, športske

Po m2/dan

7,00

  priredbe

  Snimanje

Paušal / dan

1.000,00

  komercijalnog

  programa i

  reklamiranje

  Slikanje, fotografiranje

Paušal

500,00

– podnosi se jedan zahtjev za sva sredstva

** Sukladno članku 8. stavku 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru Vijeće je dužno po službenoj dužnosti zatražiti suglasnost Lučke kapetanije s naslova sigurnosti plovidbe za obavljanje djelatnosti sredstvima koja su u ovim Tablicama označene s dvije zvjezdice * Prilikom utvrđivanja duljine plovila u obračun se uzima duljina preko svega

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

Klasa: 342-01/17-01/20

URBROJ: 2128/1-01/1-17-13

Hvar, 26. svibnja 2017.g.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/0l, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2017.g. Klasa:342-01/17-01/20 Urbroj: 2128/1-01/1-17-10 od 04. svibnja 2017.g. i odredbe članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara” br. 05/09, 07/09, 08/09, 01/11, 02/11-pročišćeni tekst, 06/13 i 11/13) Gradonačelnik Grada Hvara dana 26. svibnja 2017.g., donosi

 

ODLUKU

o korištenju i visine naknade „bačve” za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja brodica i prijevoza putnika

na području Grada Hvara za 2017. g.

 

Članak 1.

 

Temeljem odredaba Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2017.g. za planirane mikrolokacije postava „bačvi”, izvan lučkog područja i područja danih u koncesiju od strane Splitsko dalmatinske županije, utvrđuje se naknada i to:

 

MIKROLOKACIJA                            BROJ                           NAMJENA                                  IZNOS

 

1. Fabrika                                              (1+1)                  – iznajmljivanje brodica              – po brodici/2.000,00 kn

2                     – taxi prijevoz                             – po brodici/10.000,00 kn

 

2. Šćikovi bok                                          1                     – iznajmljivanje brodica              – po brodici/2.000,00 kn

1                     – taxi prijevoz                             – po brodici/10.000,00 kn

– trad.alt.prijevoz putnika           – po brodici/1.000,00 kn

 

3. Rotonda                                                1                     – taxi prijevoz                             – po brodici/5.000,00 kn

– trad.alt.prijevoz putnika           – po brodici/1.000,00 kn

 

4. U Križa

– ispred kuće Matković                             1                     – iznajmljivanje brodica              – po brodici/1.500,00 kn

– ispred h.Dalmacija – depad.                   1                     – taxi prijevoz                             – po brodici/5.000,00 kn

– trad.alt.prijevoz putnika           – po brodici/1.000,00 kn

– U Križa – pored žala                              1                     – iznajmljivanje brodica              – po brodici/1.500,00 kn

 

 

5. Križna luka                                           2                     – iznajmljivanje brodica              – paušal za kor.konc.odobrenja

800,00 kn, brodice po Uredbi

6. Vela Majerovica

– ispred h. Amfora                                    1                     – iznajmljivanje brodica              – paušal za kor.konc.odobrenja

800,00 kn, brodice po Uredbi

1                     – taxi prijevoz                             – po brodici/5.000,00 kn

– ispred ex. Leonidas                                1                     – iznajmljivanje brodica              – paušal za kor.konc.odobrenja

                                                                                                                                             800,00 kn, brodice po Uredbi

 

 

                Naknada za tradicionalni prijevoz putnika tzv. „barkarijole” iznosi 2.000,00 kn za manje brodice, dok je za veće brodice naknada 4.000,00 kn.

 

Članak 2.

 

Za korištenje „bačve” na mikrolokacijama iz čl. 1. ove Odluke Gradonačelnik će sklapati ugovore.

Zadužuje se Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom Grada za izradu prijedloga ugovora.

 

Članak 3.

 

Zadužuje se Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša za davanje posebnih uputa o postavi „bačve” tvrtkama KOMUNALNO HVAR d.o.o. i NAUTIČKI CENTAR HVAR d.o.o. Hvar.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 342-01/17-01/21

URBROJ: 2128/1-01/1-17-02

Hvar, 26. svibnja 2017.g.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,19/13 i 137/15), odredbe članka 5. Uredbe o postupku izdavanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN, br. 36/04, 63/08,133/13 i 63/14) i odredbe članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara” br. 05/09, 07/09, 08/09, 01/11 i 02/11-pročišćeni tekst 06/13 i 11/13) Gradonačelnik Grada Hvara dana 26. svibnja 2017.g., donosi

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2017.g.

Članak 1.

 

U Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2017.g. (Klasa: 342-01/17-01/20 URBROJ: 2128/1-01/1-17-10 od 04. svibnja 2017. potvrđenog od strane Splitsko dalmatinske županije Klasa: 934-01/17-01/0104 URBROJ: 2181/1-06/08-17-0006 dana 24. svibnja 2017.g.) mijenjaju se i dodaju odredbe i to:

                U glavi 7. ZAKLJUČNE ODREDBE iza stavka 5. dodaje se stavak 6. i 7. koji glase:

„Zahtjev za koncesijsko odobrenje u tekućoj godini može se odbaciti ukoliko su nadležna tijela dostavila Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja pisanu dokumentaciju o neurednom poslovanju korisnika koncesijskog odobrenja iz prethodne godine.

Koncesijsko odobrenje može se ukinuti ukoliko dva puta uzastopce nadležna tijela prijave nepravilnosti u obavljanju djelatnosti.”

U dosadašnjem stavku 7. koji sada postaje stavak 9. riječi u tekstu „u roku od 30 dana” mijenjaju se i glase „u roku od 8 dana”.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 342-01/17-01/20

URBROJ: 2128-01-01/1-17-14

Hvar, 26. svibnja 2017.g.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara«, br. 05/09, 07/09, 08/09, 01/11, 02/11-pročišćeni tekst, 06/13 i 10/13) i članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14), Gradonačelnik dana 04. svibnja 2017. godine donosi

 

PLAN

UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM[1] NA PODRUČJU GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

 

 

 

 

1.   UVODNE ODREDBE

 

Planom upravljanja pomorskim dobrom za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se sadržaj redovnog upravljanja pomorskim dobrom, sredstva za upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Grada Hvara kao i mikrolokacije za obavljanje propisanih djelatnosti.

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja daje koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, koje ne isključuju niti ograničuju opću upotrebu pomorskog dobra.

Upravljanje pomorskim dobrom podrazumijeva održavanje, unaprjeđenje, brigu o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi kao i posebnu upotrebu, odnosno gospodarsko korištenje pomorskog dobra na temelju koncesije ili koncesijskog odobrenja.

 

2.   PLAN REDOVNOG UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM

 

U smislu ovoga Plana, pod redovitim upravljanjem pomorskim dobrom smatra se briga o zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj uporabi, koju će Grad Hvar provoditi putem komunalnog redarstva i/ili Komunalnog Hvar d.o.o., Nautički centar Hvar d.o.o. i Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara Službe za gospodarstvo i gospodarenje imovinom Grada te uz pomoć policije, lučke kapetanije, građevinskog inspektora i ostalih nadležnih tijela.

Redovno upravljanje pomorskim dobrom obuhvaća: brigu o zaštiti pomorskog dobra, održavanje pomorskog dobra, posebnu upotrebu pomorskog dobra na temelju koncesijskog odobrenja.

Briga o zaštiti pomorskog dobra i održavanje pomorskog dobra provodi se sanacijom nastalih manjih oštećenja na pomorskom dobru, uređenjem plaža dovozom pijeska i drugog materijala na način da se ne mijenja granica kopnenog i morskog dijela pomorskog dobra, čišćenjem i odvozom smeća, postavljanjem posuda za odlaganje smeća na plažama, ograđivanje plaža plutajućim branama, postavljanjem tuševa i si.

Na dijelovima pomorskog dobra za koja je dodijeljena koncesija ili koncesijsko odobrenje za obavljanje određene djelatnosti na morskoj obali, o zaštiti i održavanju pomorskog dobra (hortikultura, čišćenje i si.) te o sigurnosti kupača i stvari brine se ovlaštenik koncesije, odnosno korisnik koncesijskog odobrenja u suradnji s komunalnom tvrtkom i redarstvom. Nadzor nad prethodno navedenim za potrebe Grada Hvara provodi komunalni redar i Lučka kapetanija. Komunalni redar je dužan obavljati nadzor nad provedbom ovog Plana, a posebno o rasporedu ležaljki i suncobrana.

 

3.  SREDSTVA ZA REDOVNO UPRAVUANJE

 

Za provedbu mjera redovnog upravljanja pomorskim dobrom koristit će se sredstva u

ukupnom iznosu od………………………….. 2.020.000,00 kn

Sredstva iz stavka 1. ove točke osigurat će se iz slijedećih izvora:

–   iz naknada za koncesije na pomorskom dobru na području Grada koje pripadaju Gradu  830.000,00 kn

–   sredstva od naknada za koncesijska odobrenja na području Grada    600.000,00 kn

–   dodatna sredstva Proračuna Grada Hvara 250.000,00 kn

–   sredstva iz boravišne pristojbe……………… 60.000,00 kn

–   sredstva iz proračuna Županije za 2017.g. namijenjena za upravljanje pomorskim dobrom              100.000,00 kn

–   sredstva državnog Fonda za zaštitu okoliša

………………………………………………………. 180.000,00 kn

 

 

 

Grad Hvar u 2017. godini planira provesti plan ulaganja u pomorsko dobro kako slijedi:

PLAN ULAGANJA U POMORSKO DOBRO

MIKROLOKACIJA ULAGANJA

PLANIRANI IZNOS (KN)

Uređenje betonskog dijela Šetališta A.T.Petrića 3. faza
 • od stepeništa hotela Croatia do javnih WC-a

375.000,00

Održavanje uređenih zelenih površina obalnog pojasa

na mikrolokacijama gdje će biti potrebno

187.500,00

Redovno održavanje i uređenje muleta i obale

na mikrolokacijama gdje će biti potrebno

250.000,00

Redovno održavanje i uređenje pomorskog dobra (sitni popravci, uređenje pristupa moru)

na mikrolokacijama gdje će biti potrebno

87.500,00

Izrada tehničke dokumentacije i studija

projekt uređenja uvale Vira i uvale Križa

170.000,00

Materijal za tekuće i investicijsko održavanje

na mikrolokacijama gdje će biti potrebno

200.000,00

NAPOMENA: Plan ulaganja s gore navedenim podacima daje se Lučkoj kapetaniji Split na suglasnost

 

Pomorskim dobrom upravlja, vodi brigu o zaštiti i odgovara Republika Hrvatska neposredno putem jedinica lokalne samouprave. Pod upravljanjem pomorskim dobrom podrazumijeva se održavanje, unapređenje, briga o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi, te posebna upotreba ili gospodarsko korištenje pomorskog dobra na temelju koncesije ili koncesijskog odobrenja. O dijelu pomorskog dobra u općoj upotrebi koje se nalazi na njenom području, vodi brigu o zaštiti i održava jedinica lokalne samouprave.

Pomorsko dobro na području Grada Hvara proteže se od granice sa Gradom Stari Gradom na sjeveru do granice na jugu sa Općinom Jelsa. Pomorsko dobro u kopnenom dijelu obuhvaća obalni dio katastarskih općina Brusje, Hvar, Velo Grablje i k.o. Jelsa za područje Svete Nedjelje, te pripadajući morski dio.

Upravljanje pomorskim dobrom može biti redovno i izvanredno. Redovno upravljanje obavlja se sukladno godišnjem planu. Redovno upravljanje pomorskim dobrom smatra se briga o zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj upotrebi.

Izvanredno upravljanje obuhvaća sanaciju pomorskog dobra izvan luka nastalu uslijed izvanrednih događaja i izrada prijedloga granice pomorskog dobra i njezina provedba.

O redovnom upravljanju pomorskim dobrom vode brigu jedinice lokalne samouprave, a o izvanrednom upravljanju jedinice područje (regionalne) samouprave.

 

4.   POPIS DJELATNOSTI IZ JEDINSTVENOG POPISA DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU KOJE SE MOGU OBAVUATI NA PODRUČJU GRADA HVARA

 

Na pomorskom dobru na području Grada Hvara, a kojim upravlja Grad Hvar, utvrđuju se sljedeće djelatnosti na morskoj obali, unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru RH:

–        iznajmljivanje sredstava (brodica na motorni pogon – jedrilica i brodica na vesla, skuter, sredstvo za vuču – banana, tuba, guma, skije, padobran i sl., daska za jedrenje, sandolina, padalina, pribor i oprema za ronjenje i kupanje);

–        ugostiteljstvo i trgovina (kiosk, prikolica, montažni objekt do 12 m2, pripadajuća terasa objekta, štand – rukotvorine, igračke, suveniri i sl., ambulantna prodaja – škrinja, aparati za sladoled i sl.;

–        komercijalno-rekreacijski sadržaji (jumping, aqua park, zabavni sadržaji, suncobrani, ležaljke, kulturne, komercijalne, zabavne i športske priredbe, snimanje komercijalnog programa, reklamiranje, slikanje, fotografiranje), štand za masažu i si. djelatnosti;

–        obuka jedrenja, veslanja i sl.

 

5.   MIRKOLOKACIJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI[2]

 

Na mikrolokacijama, a izvan lučkog područja i područja danih u koncesiju od strane Splitsko dalmatinske županije i to: Pored Mandrača (sjever), Šćikov bok, uvala Križa, Od moleta Franjevačkog samostana do koncesije ,,ZVIR-a”, uvala Križna luka (operativna obala između h.Bodul i h.Galeb) i Vela Majerovica (vanjska strana vanjskog muleta „Plivački) biti će postavljene „bačve sa suncobranom” za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja brodica, sredstava i prijevoza putnika.

Korisnici koncesijskih odobrenja mogu koristiti „bačvu sa suncobranom” na jednoj mikrolokaciji osim dosadašnjih urednih korisnika na najviše dvije mikrolokacije na kojoj pretežito obavljaju djelatnost iznajmljivanja brodica (zbog veličine brodica) dok se za djelatnosti ukrcaja i iskrcaja putnika može odobravati samo jedna mikrolokacija.

„Bačve sa suncobranom” biti će postavljene na mikrolokacijama kako slijedi:

 

MIKROLOKACIJA                                   BROJ                                                             NAMJENA

1.   Fabrika (Mandrač sjever)                                            2……………………………………………. taxi prijevoz i

(1+1)………………………………………… iznajmljivanje brodica

2.   Šćikov bok                                                                  2……………………………………………. iznajm.brodica

(1+1)………………………………………… taxi prijevoz

trad.alt.prijev.putnika podmornica

3.   Rotonda                                                                       1……………………………………………. taxi prijevoz

4.   U Križa                                                                        3

– ispred kuće Matković                                                1……………………………………………. iznajm.brodica

– u Križa, žalo                                                              1……………………………………………. iznajm.brodica

– ispred h.Dalmacija (depad.)                                      1……………………………………………. trad.alt.prijev. putnika

i taxi prijevoz

5.   Križna luka                                                                  1……………………………………………. iznajm.brodica

6.   Vela Majerovica                                                          3

– Ispred h.Amfora                                                    (1+1)………………………………………… iznajm.brodica i taxi prijevoz

      – Ispred ex „Leonidas”                                                1……………………………………………. iznajmljivanje brodica

 

Postavu „bačava” izvršiti će koordinirano KOMUNALNO HVAR d.o.o., NAUTIČKI CENTAR HVAR d.o.o. i Komunalno redarstvo Grada Hvara.

Naknada za uporabu „bačve sa suncobranom” određena je posebnom Odlukom Gradonačelnika.

Za djelatnosti ugostiteljstva, trgovine te komercijalno rekreacijske sadržaje mogu se iznimno, izdavati Odobrenja na vremenski rok dulji od 1 (jedne) kalendarske godine, za što je Vijeće dužno prethodno ishoditi posebnu potvrdu nadležnog tijela u županiji kojom se potvrđuje da za vrijeme na koje se daje Odobrenje neće biti pokrenut postupak koncesioniranja.

Na temelju provedenog postupka Vijeće daje Odobrenje. Odobrenje se daje na vremenski rok do najviše 5 (pet) godina, a rok se određuje na kalendarske (nedjeljive) godine.

Na „bačvi sa suncobranom” može se nalaziti naziv „GRAD HVAR – RENT A BOAT” ili „GRAD HVAR – PRIJEVOZ PUTNIKA” s nazivima korisnika koncesijskih odobrenja ili obrtnika te pravne osobe koja obavlja prijevoz putnika.

Uz „bačvu sa suncobranom” može se nalaziti jedna reklama do 0,5 m2 sa slikama područja Grada Hvara te slikama brodica za iznajmljivanje bez natpisa pojedinog korisnika koncesijskog odobrenja ili obrtnika te pravne osobe koja obavlja prijevoz putnika. Ugovori za taxi prijevoz sklapati će se na (1) godinu dana i izdavati koncesijska odobrenja na jednu (1) godinu dana za iznajmljivače brodica, a ugovori za barkarijole sklapati će se za iduće dvije (2) godine.

Na ostalim mikrolokacijama za koje se daje koncesijsko odobrenje za iznajmljivanje sredstava (suncobrani, ležaljke i si.) koncesionar može uz pisani zahtjev Gradu postaviti „bačvu” ili manji pult veličine lmx0,5m s nazivom „GRAD HVAR – NAZIV TVRTKE” (isključivo na području koncesijskog odobrenja).

U ime Grada Hvara, postavu, čuvanje i skladištenje u zimskom periodu „bačve sa suncobranom” učiniti će NAUTIČKI CENTAR HVAR d.o.o. i KOMUNALNO HVAR d.o.o. u suglasju s Službom za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Hvara i Službom za gospodarstvo i gospodarenje imovinom Grada.    Na svim mikrolokacijama, nije dozvoljena postava „bačve sa suncobranom” bez odobrenja Grada Hvara.

b)   Utvrđuje se obveza Nautičkog centra d.o.o. osigurati ograđivanje plaža plutajućim branama i opreme za pružanje prve pomoći;

Na području koncesija ili koncesijskog odobrenja obveza koncesionara je postava, briga o postavi, popravcima, skladištenju skala i plutača propisanih Pravilnikom o uređenju plaža a koje je osigurala Turistička zajednica grada Hvara.

Ako se na koncesioniranom području postavljaju kabine za presvlačenje, brigu o njima vodi koncesionar, dok se za postavu kabina na javnim površinama grada treba zatražiti suglasnost grada u smislu lokacija kabina.

 

5.1.     Djelatnost iznajmljivanja sredstava ovoga Plana mogu se obavljati na mikrolokacijama kako slijedi:

 

SREDSTVO

MIKROLOKACIJA (opisno, kat.čest.)

KOLIČINA

Brodica na motorni 1. Uvala KRIŽNA LUKA, dio k.č.3906/1 i dio 3774/1

pogon – sjeverni mulet

100

(po metru dužnom) – operativna obala između h.Bodul i h.Galeb

150

  – žalo ispred hotela Galeb

25

  2. VELA MAJEROVICA – kod „Plivačkog”, ispred

  Croatie d.d. FALKO vl. K. Novak, k.č, 166/1,

  4666, 166/3, 166/8, 4667, 166/10, 166/4)

300

  3. Uvala MALA GARŠKA, k.č. dio 45/3

35

  4. Uvala PARJA, k.č. 1/3

35

  5. Uvala VIRA, k.č. dio 823

30

  6. Uvala PRIBINJA, k.č. 823

20

  7. Uvala KALOBER (Rukavac) k.č. dio 823

20

  8. Uvala LOZNA k.č. dio 823

20

  9. Područje između Velog žala i Male Milne,

       k.č.3481

30

  10. Uvala JAGODNA, k.č. dio 130/11, 130/8

20

  11. Sveta Nedjelja, k.č. dio 1214/1,1214/2

20

  12. Uvala Vinogradišće-o.Sv.Klement, ispred k.č.

        4071/3 i 4107

20

Jedrilica, brodica na 1. ———-

vesla  

Skuter/dječji skuter[3] 1. područje oko otočića Sv.Jerolim -Pakleni otoci

1

( po plovilu) 2. južna strana otočića Marinkovac-Pakleni otoci

3

Sredstvo za vuču s 1. VELA MAJEROVICA, kod „Plivačkog”, k.č.dio

200

opremom[4]      dio 166/10, 4467

(po Kw)  

Daska za jedrenje, 1. uvala KRIŽNA LUKA, k.č. dio 3906/1 i dio

sandolina, pedalina i sl. 3774/1

(po komadu) – kajaci

40

  2. VELA MAJEROVICA, ispred Croatie,k.č. 166/10,

  – pedaline i daske za jedrenje

10

  3. uvala VIRA, k.č. dio 823,

  – pedaline

4

  – kajaci

  4. uvala PRIBINJA, k.č. dio 823

  – pedaline

3

  5. uvala LOZNA, k.č. dio 823

  – daske za jedrenje

2

  6. uvala VINOGRADIŠĆE, o.Sv.Klement, ispred k.č.

  4071/3 i 4107

  – kajaci

5

  7. uvala STIPANSKA,o.Marinkovac, k.č. dio3913/l

10

  8. naselje MILNA – po zahtjevu

10

Podmornica[5] 1. ———-

Pribor i oprema za 1. ———-

ronjenje, kupanje i sl.  

(po komadu)  

 

5.2. Djelatnost ugostiteljstva i turizma ovoga Plana mogu se obavljati na mikrolokacijama kako slijedi:

 

SREDSTVO

MIKROLOKACIJA (opisno, kat.čest.)

KOLIČINA

Kiosk, prikolice 1. uvala VELA GARŠKA, k.č. dio 1/6  
montažni objekti do 12 – objekat

1

m2 i sl.; 2. uvala VIRA, k.č. dio 823  
(paušal) – montažni objekat

1

Pripadajuća terasa 1. uvala POKONJI DOL, k.č. dio 2013 i dio 3774/1

50

objekta 2. uvala VELA GARŠKA, k.č. dio 1/6 i dio 1/5

40

(po m2) 3. uvala ZORAĆE, k.č. dio 1095

15

Štand (rukotvorine, 1.————————  
igračke, suveniri i sl)    
(paušal)    
Ambulantna prodaja 1. naselje MILNA, Velo žalo, k.č. 3481

1

(škrinja, aparati za    
sladoled i sl.)    
(paušal)    

 

Za čišćenje lokacije na kojoj se obavlja odobrena djelatnost plaća se naknada komunalnom poduzeću 700.000,00 kn.

Svi plažni objekti moraju dostaviti rješenja o minimalnim uvjetima pružanja usluga i prema njima raditi te snositi troškove čistaca. Ugostiteljske štekate nije dozvoljeno izraditi zidanjem ili nasipavanjem podloge, također nije dozvoljeno ukopavanjem mijenjati zatečenu podlogu. Ugostiteljski štekat može biti izrađen samo na montažno-demontažni način od drvene konstrukcije.

 

5.3. Djelatnosti komercijalno rekreacijskog sadržaja ovog Plana mogu se obavljati na mikrolokacijama kako slijedi:

 

 

SREDSTVO

MIKROLOKACIJA (opisno, kat.čest.)

KOLIČINA

Aqua park i drugi morski sadržaji 1.———————–

Zabavni sadržaji 1.——————-

Suncobrani, ležaljke (po komadu) 1.  uvala KRIŽNA LUKA i dio uvale KRIŽA
dio k.č.3906/1 i dio 4654

–         ležaljke

2.     Žalo ispred hotela Galeb dio k.č.3774/1

–         ležaljke

–         suncobrani

3.  VELA MAJEROVICA dio k.č.628, dio 166/10,
166/2

–         ležaljke

–         suncobrani

4.  punta KOVAČ, uvala PODSTINE k.č. dio 45/1,
dio 45/3

– ležaljke

– suncobrani

5.     uvala VELA GARŠKA k.č. dio 1/5 i 1/6

–         ležaljke

–         suncobrani

65

60

10

245

60

85

30

30

10

  6. uvala VIRA k.č. dio 823 – ležaljke

30

  7. uvala PRIBINJA k.č. dio 823

– ležaljke

– suncobrani

30

10

  8. uvala JAGODNA – Brusje k.č. dio 823 – ležaljke

30

  9. uvala STINIVA – Brusje k.č. dio 244 – ležaljke

20

  10. MALA 1 VELA MEKIĆEVICA k.č. dio 3686/1 i 3686/2

– ležaljke

– suncobrani

40

10

  11. VELO ŽALO – naselje Milna k.č. dio 3481

–           ležaljke

–           suncobrani

70

20

  12. MALA MILNA k.č. dio 3481

–           ležaljke

–           suncobrani

20

20

  13. Područje između Velog žala i Male Milne k.č.

  dio 3481

– ležaljke

– suncobrani

20

20

 

  14. Uvala Zoraće k.č. dio 1095 i 1096, dio 1339/2

-ležaljke (Velo i Malo žalo, Stijene)

-suncobrani (Velo i Malo žalo, Stijene)

30

30

  15. Uvala Jagodna – naselje Jagodna k.č. dio 130/11, 130/8

-ležaljke

-suncobrani

25

25

  16. uvala južna i sjeverna na o.Sv.JEROLIM -Pakleni otoci k.č. dio 3912 i 3911/3

-ležaljke

-suncobrani

160

40

  17. Uvala STIPANSKA – južna i sjeverna o.Marinkovac k.č. dio 3913/1

-ležaljke

-suncobrani

200

100

  18. Uvala ŽDRILCA, o. Marinkovac, k.č. 3913/1

-ležaljke

-suncobrani

-kajaci

70

20

5

  19. Uvala VINOGRADIŠĆE, o.Sv.KLEMENT ispred k.č. 4071/3 i 4107

-ležaljke

-suncobrani

60

10

  20. Uvala STORE STONE, o.Sv.Klement Ispred k.č. 4133,4134,4130/9

-ležaljke

20

  21. Uvala VLAKA, o.Sv.KLEMENT dio 4155/2 i 4155/1

-ležaljke

20

Kulturne,

komercijalne, zabavne i športske priredbe (po m2/dan)

1.——————-

 

Snimanje komercijalnog programa i sadržaja (paušal/dan) 1.—————————————-

Slikanje i fotografiranje

(paušal)

1.—————————————-

 

Ležaljke moraju biti udaljene od 2 do 4 metra od mora. Ležaljke jednog koncesionara od ležaljki drugog koncesionara moraju biti udaljene 5-10 metara. Ležaljke i ostala oprema ne smije ometati korištenje plaže kao općeg dobra, nego moraju biti složeni na jednom mjestu te se tek na zahtjev korisnika mogu postaviti na za to predviđeno mjesto na plaži.

NAPOMENA: Na dijelu pomorskog dobra koje je utvrđeno kao lučko područje niti na dijelu pomorskog dobra koje je dano u koncesiju ne može se dati koncesijsko odobrenje.

 

TUMAČ KRATICA U GRAFIČKOM PRIKAZU:

 

1.1.S. – djelatnost na pomorskom dobru – Iznajmljivanje sredstava

UG.T. – djelatnost na pomorskom dobru – Ugostiteljstvo i trgovina

K-R.S. – djelatnost na pomorskom dobru – Komercijalno-rekreacijski sadržaji

 

7. ZAKLJUČNE ODREDBE

 

Postupak davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru, visina naknade za davanje koncesijskog odobrenja i djelatnosti za koje se može dati koncesijsko odobrenje propisani su Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine” broj 36/04 i 63/08, 133/13 i 63/2014).

Koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru Grada Hvara izdaje Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja na temelju zahtjeva. Podnositelj zahtjeva za davanje Odobrenja može biti svaka pravna ili fizička osoba, vlasnik obrta registrirana za obavljanje djelatnosti za koju traži Odobrenje.

Podnositelj zahtjeva dužan je zahtjevu obavezno priložiti:

–        Dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru. Dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstva koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva.

–        Dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu (samo u slučajevima kada se koncesijsko odobrenje traži za obavljanje brodicom/brodom).

–        Presliku i skicu područja (mikrolokacije) s površinom na koju se odnosi zahtjev (za nove korisnike).

–        Potvrdu upravnog odjela Grada Hvara, Komunalnog poduzeća Hvar d.o.o. i Nautičkog centra d.o.o., o nepostojanju dugovanja.

–        Izjava kojom se daje suglasnost komunalnom redaru Grada Hvara za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka, ukoliko se nalaze izvan odobrene lokacije, koje se nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja koncesijskog odobrenja te ukoliko se na mikrolokaciji postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene koncesijskim odobrenjem.

 

 

Koncesijsko odobrenje može se dati na vremenski period od najviše 5 godina.

Nakon što je utvrđeno da pojedini zahtjev za dodjelu koncesijskog odobrenja sadrži sve potrebno, pristupa se odlučivanju o dodjeli koncesijskog odobrenja.

–          Vijeće za izdavanje koncesijskih odobrenja razmatrat će prispjele zahtjeve za davanje koncesijskih odobrenja u koliko je podnositelj zahtjeva uredno podmirio svoje obaveze prema Gradu Hvaru i prema tvrtkama u vlasništvu/suvlasništvu Grada, obveze iz prethodne godine vezano za postupak izdavanja koncesijskih odobrenja te ukoliko nije gospodarski koristio pomorsko dobro bez pravne osnove i /ili uzrokovao štetu na pomorskom dobru, ukoliko prethodno ne plati naknadu štete zbog stjecanja bez osnove, s tim da visina naknade štete ne može biti manja od naknade za koncesiju, koju bi bio dužan platiti ovlaštenik koncesije da pomorsko dobro koristi na temelju valjane pravne osnove (akti na temelju djelovanja nadležnih institucija – Carinska uprava, Lučka kapetanija, Građevinska inspekcija, Ministarstvo- mora, prometa i infrastrukture i si.).

–          Za rad članova Vijeća za izdavanje koncesijskih odobrenja planiraju se sredstva u iznosu od 50.000,00 kn sukladno Uredbi o postupku davanja koncesijskih odobrenja (NN, br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14)

–          Ukoliko se za istu mikrolokaciju prijavi više podnositelja zahtjeva sa urednim i potpunim zahtjevima prednost ima podnositelj – dosadašnji korisnik pod uvjetom da je svoje dosadašnje obaveze uredno ispunio te ukoliko na njegov rad nisu evidentirane pismene pritužbe, odnosno onaj podnositelj zahtjeva koji je prije predao zahtjev ako na mikrolokaciji nije do sada izdano koncesijsko odobrenje.

–          Za mikrolokacije za koje postoji interes za dodatna ulaganja u uređenje okoliša, uređenje postojećih objekata, ulaganja u pomorsko dobro i si., Vijeće će prednost dati podnositelju čijim se Planom uređenja predviđa veće ulaganje u trajno uređenje mikrolokacije i podizanje razine usluge.

–          Na morskom dijelu pomorskog dobra Grada Hvara ne mogu se obavljati djelatnosti u oblasti ugostiteljstva i trgovine te komercijalno-rekreacijski sadržaji bez posebne pisane suglasnosti Gradonačelnika.

 

Dodatno: Objekti za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i trgovine mogu se postavljati isključivo u skladu sa Idejnim rješenjem kojeg će prethodno izraditi Grad Hvar.

Gradonačelnik će posebnom odlukom odrediti visinu naknade i obračunske jedinice za djelatnosti a sve sukladno Uredbi o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara, a po pribavljenoj potvrdi Splitsko-dalmatinske županije, Upravnog odjela za turizam i pomorstvo. Stupanjem na snagu Plan se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada Hvara, a po objavi, u roku od 30 dana, podnose se zahtjevi za koncesijsko odobrenje na propisanom obrascu.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

Klasa: 342-01/17-01/20

URBROJ: 2128/1-01/1-17-10

Hvar, 04. svibnja 2017.g.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Klasa: 342-01/17-01/20

URBROJ: 2128/1-01/1-17-10

Hvar, 04. svibnja 2017.g.

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA:

 

 1. Rješenje o izboru članova Odbora za izbor i imenovanja……………………………………………………………………….. 45
 2. Rješenje o izboru članova Mandatne komisije………………………………………………………………………………………. 45
 3. Rješenje o izboru članova Odbora za statut i poslovnik…………………………………………………………………………. 45
 4. Rješenje o izboru članova Odbora za financije i proračun………………………………………………………………………. 46
 5. Rješenje o izboru članova Odbora za predlaganje imena ulica i trgova……………………………………………………… 46
 6. Rješenje o izboru članova Odbora za urbanizam i prostorno uređenje……………………………………………………… 46
 7. Rješenje o izbom članova Odbora za razvoj i unaprijeđenje turizma………………………………………………………… 46
 8. Rješenje o izboru članova Odbora za uređenje i poboljšanje kopnenog i pomorskog prometa na području Grada Hvara  47
 9. Rješenje o izboru članova Odbora za školstvo, kulturu i sport ……………………………………………………………….. 47
 10. Rješenje o izboru članova Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja………………………………………………………… 47
 11. Rješenje o izboru članova Povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnine………………………………………………. 47
 12. Rješenje o izboru članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova………………………………………………………….. 48
 13. Rješenje o izboru članova Odbora za protokol……………………………………………………………………………………… 48
 14. Zaključak o paketu mjera za normalizaciju stanja u turizmu……………………………………………………………………. 48

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA:

 

 1. Odluka o cijeni ulaznica za 56. Hvarske ljetne priredbe…………………………………………………………………………. 49
 2. Odluka o provedbi postupka javne nabave…………………………………………………………………………………………… 49
 3. Odluka o visini naknade za djelatnosti na pomorskom dobru Grada Hvara za 2017. godinu……………………….. 54
 4. Odluka o korištenju i visine naknade „bačve” za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja brodica i prijevozu putnika na području grada Hvara za 2017. g……………………………………………………………………………………………………………………………… 55
 5. Odluka o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2017. godinu.. 56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Grada Hvara

Odgovorni urednik: tajnica Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur. – List izlazi po potrebi

Priprema i izrada: ŽGIRO, vl. Davor Sarjanović, Jelsa[1] Sukladno članku 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) Plan upravljanja pomorskim dobrom Općine/Grada mora biti usklađen sa županijskim godišnjim Planom upravljanja pomorskim dobrom u pogledu plana koncesioniranja i davanja koncesijskih odobrenja, o čemu nadležno tijelo u županiji daje potvrdu.

[2] Sukladno članku 8. stavak 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) kada se zahtjev za Odobrenje odnosi na posebno zaštićene prirodne vrijednosti na pomorskom dobru, Vijeće može dati Odobrenje nakon što ishodi suglasnost ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode.

[3] Sukladno članku 8. stavak 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) Vijeće je po službenoj dužnosti dužno zatražiti suglasnost nadležne lučke kapetanije s naslova sigurnosti plovidbe za obavljanje djelatnosti.

[4] Sukladno članku 8. stavak 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine” broj 36/04, 63/08,133/13, 63/14) Vijeće je po službenoj dužnosti dužno zatražiti suglasnost nadležne lučke kapetanije s naslova sigurnosti plovidbe za obavljanje djelatnosti.

[5] Sukladno članku 8. stavak 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) Vijeće je po službenoj dužnosti dužno zatražiti suglasnost nadležne lučke kapetanije s naslova sigurnosti plovidbe za obavljanje djelatnosti.

Službeni glasnik – br. 03/2017

Glasnik je u PDF formatu za preuzimanje dostupan OVDJE


 

 

SLUŽBENI GLASNIK GRADA HVARA

 

GODINA XXIV.  BROJ 3.                                     Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –

Hvar, 14. travnja 2017. godine                                 plaća se na račun broj : 2500009-1815300001

 

                Na temelju članka 35. i 35. b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 58., 59. i 60. Poslovnika o radu gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09 i 2/11) Gradsko vijeće Grada Hvara na 28. sjednici održanoj 11. travnja 2017. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o neprihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Hvara za period od 01. srpnja do 31. prosinca 2016.g

 

I.

 

Ne prihvaća se Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika Grada Hvara za period od 01. srpnja do 31. prosinca 2016. g.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 020-01/17-01/04

Urbroj: 2128/01-02-17-02

Hvar, 11. travnja 2017.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11), članka 3. stavak 3. i 4. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 28. sjednici održanoj 11. travnja 2017. godine, donosi

ODLUKU

o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu javnog WC i garderobe u sklopu gradske tržnice u Hvaru na određeno vrijeme

 

Članak 1.

 

Grad Hvar kao zakupodavac nudi dosadašnjem zakupniku Uslužnom obrtu „NAVIGARE” Hvar, vlasnik Zvonimir Kolovrat, sklapanje novog ugovora o zakupu javnog WC-a i garderobe u sklopu gradske tržnice u Hvaru, na određeno vrijeme od jednu (1) godinu, i to od 21. svibnja 2017. do 20. svibnja 2018. godine, iznos zakupnine 500,00 kuna mjesečno plus porez na dodanu vrijednost /PDV/.

 

Članak 2.

 

Zakupnik je ovlašten u predmetnom poslovnom prostoru obavljati registriranu djelatnost: javnog WC -a i garderobe, te pranje rublja i tuširanje, uz podmirenje dospjelih obveza prema državnom proračunu i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička i pravna osoba pridržava rokova plaćanja, uz dostavu sredstva osiguranja plaćanja – zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika na iznos zakupnine i troškova, ovjere od javnog bilježnika.

Radno vrijeme javnog WC i garderobe u zimskom periodu (studeni, prosinac, siječanj, veljača, ožujak, travanj mjesec) od 07,00 do 19,00 sati svaki dan, te u vrijeme adventa i ostalih većih događanja u Gradu hvaru od 00,00 do 24,00, a u ljetnom periodu (svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad mjesec) od 00,00 do 24,00 sata svaki dan, sukladno Odluci o radnom vremenu javnog WC i garderobe KLASA: 33-01/14-01/01 URBROJ: 2128-01-01/1 ,-14-1 od 06. ožujka 2014. godine.

 

Članak 3.

 

Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, za prihvat ponude i podmirenje dospjelih obveza, te dostavu potvrde Grada Hvara, Komunalno Hvar d.o.o., Porezne uprave o podmirenim obvezama zadužnice iz članka 1. ove Odluke Gradu Hvaru, a radi sklapanja ugovora o zakupu, u protivnom se neće sklopiti ugovor sa dosadašnjim zakupnikom, već se pokrenuti postupak dodjele poslovnog prostora putem javnog natječaja.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-03/17-01/06

URBROJ:2128/01-02-17-02

Hvar, 11. travnja 2017.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 86. stavka 3. i članka 89. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine”, broj 153/13) i članka 25. Statuta Grada Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara na 28. sjednici, održanoj 11. travnja 2017. godine, donosi

 

ODLUKU

o izradi Urbanističkog plana uređenja

Zone stanovanja u zelenilu

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Donosi se   Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Zone stanovanja u zelenilu („Službeni glasnik Grada Hvara” broj _/17) u daljnjem tekstu: „Odluka o izradi UPU-a”.

 

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

 

Članak 2.

 

Pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja Zone stanovanja u zelenilu je: Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine”, broj 153/13), Statut Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13, 11/13 i 8/14), Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj 5/16) i ova Odluka.

 

RAZLOZI ZA IZRADU UPU-a

 

Članak 3.

 

U članku 99. Izmjena i dopuna PPUG Hvara propisuje se izrada urbanističkog plana uređenja u naselju Hvar, te se pod br. 7. planira izrada UPU Zone stanovanja u zelenilu.

 

 

 

OBUHVAT I NAMJENA UPU-a

 

Članak 4.

 

U članku 28. stavak 7. Izmjena i dopuna PPUG Hvara definirana je veličina obuhvata i namjena:

Zona D Stanovanje u zelenilu, obuhvaća neizgrađeno građevinsko zemljište u dijelu naselja Hvar – Križni rat, označe na kartografskom prikazu br. 4. kao Zona D – Stanovanje u zelenilu. Namijenjena je mješovitoj izgradnji samostojećih obiteljskih kuća i tzv. Urbanih vila.

 

SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU UPU-a

 

Članak 5.

 

Područje, koje je predmet obuhvata UPU-a planirano je izmjenama i dopunama PPUG-a kao građevinsko područje naselja Hvar, Zona D “Stanovanje u zelenilu”. Radi se o neizgrađenom građevinskom zemljištu, a manjim dijelom je izgrađeno, na kojem se području nalaze četiri samostojeće kuće.

 

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

 

Članak 6.

 

Osnovni ciljevi UPU-a su izrada dokumentacije za mješovitu izgradnju u Hvaru Zona D, na temelju Izmjena i dopuna PPUG Hvara (Sl.gl. 5/16).

 

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU UPU-a

 

Članak 7.

 

Za potrebe izrade UPU-a stručne podloge (sociološko, demografsko, ekonomsko, ekološko, energetsko, graditeljsko, hortikulturno, estetsko i drugo obilježje) – nisu potrebne i neće se pribavljati.

 

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

 

Članak 8.

 

U izradi će se koristiti raspoloživa dokumentacija vezana za rješenje zahvata koji su predmet ovog UPU-a, kao i druga dokumentacija koju iz svog djelokruga osiguravaju tijela i pravne osobe određene posebnim propisima.

 

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI

TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI UPU-a

 

Članak 9.

 

1)   Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, od kojih će se zatražiti dostava zahtjeva (podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata) za izradu UPU „Stanovanje u zelenilu”, koja temeljem tih propisa obvezno sudjeluju u izradi UPU „Stanovanje u zelenilu”, izdavanjem uvjeta i/ili posebnih mjera iz svog djelokruga.

2)   Javnopravna tijela iz stavka 1. su:

–      MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41/20, 10000 ZAGREB

–      MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Ulica Republike Austrije 14, 10000 ZAGREB

–      MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava vodnog gospodarstva, Ulica Grada Vukovara 220, 10000 Zagreb

–      HRVATSKE VODE, VGO Split, Vukovarska 35, 21000 SPLIT

–      HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI,

–      Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb

–      MUP – POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKA, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21000 SPLIT

–      DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured za zaštitu i spašavanje – Split, Odjel za preventivne i planske poslove, Moliških Hrvata 1, 21000 SPLIT

–      SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, Javna ustanova – Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2/I, 21000 Split

–      SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje -Ispostava Hvar, Ive Miličića 7, 21 450 Hvar

–      HEP – OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA (HEP ODS) D.O.O., DP ELEKTRODALMACIJA – SPLIT, POGON Hvar

–      HVARSKI VODOVOD-HVAR D.O.O., Radična bb, 21 465 Jelsa

–      HRVATSKE ŠUME D.O.O., Uprava šuma – Podružnica Split, Šumarija Hvar,

3)   Drugi sudionici koji će sudjelovati u izradi su:

–      SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, Ispostava Hvar, Ive Miličića 7, 21 450 Hvar

–      drugi sudionici čije je sudjelovanje propisano Zakonom o prostornom uređenju i/ili čije sudjelovanje se u tijeku izrade pokaže potrebnim.

 

Članak 10.

 

Javnopravnim tijelima iz članka 9. Nositelj izrade dostavit će ovu Odluku, s pozivom da mu u roku od 15 dana od dana dostave daju zahtjeve za izradu UPU-a .

Ukoliko navedena javnopravna tijela ne dostave svoje zahtjeve u navedenom roku, smatrat će se da ih nemaju.

 

PLANIRANI ROKOVI ZA IZRADU UPU-a, ODNOSNO POJEDINIH NJEGOVIH FAZA I ROKOVI ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU-a TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA

 

Članak 11.

 

Za izradu UPU-a utvrđuju se sljedeći rokovi:

 1. dostavljanje zahtjeva iz članka 90. Zakona o prostornom uređenju: 30 dana;
 2. izrada Nacrta prijedloga: 30 dana od dana dostave zahtjeva javnopravnih tijela iz članka 9. ove Odluke;
 3. javna rasprava će se provesti u trajanju od 30 dana;
 4. izrada Nacrta konačnog prijedloga: 30 dana od dana izrade Izvješća o javnoj raspravi, te utvrđivanje Konačnog prijedloga od strane Gradonačelnika;
 5. upućivanje Konačnog prijedloga Ministarstvu radi ishođenja suglasnosti iz članka 108. Zakona;
 6. dostava izvornika plana 8 dana od dana objave Odluke o donošenju Izmjena i dopuna plana u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE UPU-a

 

Članak 12.

 

Izradu UPU-a će financirati iz proračuna jedinice lokalne samouprave i iz drugih izvora sukladno zakonu, temeljem članka 63. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13).

 

Članak 13.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 350-01/17-01/48

URBROJ: 2128 /01-02-17-02

Hvar, 11. travnja 2017. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13) i članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara” broj 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara na 28. sjednici održanoj 11. travnja 2017. godine, donosi

 

ODLUKU

o izradi Urbanističkog plana uređenja Milna

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

1)   Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja.Milna u daljnjem tekstu: Odluka.

2)   Odlukom započinje izrada Urbanističkog plana uređenja Milna, (u daljnjem tekstu: UPU). Nositelj izrade odgovoran za postupak izrade UPU-a je Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Hvara.

3)   Odlukom se utvrđuje:

–      pravna osnova za izradu i donošenje UPU-a,

–      razlozi donošenja UPU-a,

–      obuhvat UPU-a,

–      ocjena stanja u obuhvatu UPU-a, ciljevi i programska polazišta,

–      popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu UPU-a,

–      način pribavljanja stručnih rješenja,

–      popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu UPU-a, te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi,

–      planirani rok za izradu UPU-a, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu UPU-a tijela i osoba određenih posebnim propisima,

–      izvori financiranja izrade UPU-a.

 

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU UPU-a

 

Članak 2.

 

1)   Odluka se donosi temeljem obveza koje proizlaze iz odredbi Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13), članka 86. i članka 89.

2)   UPU se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine”, br. 153/13; u daljnjem tekstu: Zakon), Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine”, br. 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 i 9/11) i provedbenim odredbama ID PPUG Hvara (Službeni glasnik Grada Hvara broj: 05/16).

 

RAZLOZI DONOŠENJA UPU-a

 

Članak 3.

 

1)   Sukladno članku 79. Zakona o prostornom uređenju, urbanistički plan uređenja obvezno se donosi za neuređene dijelove građevinskog područja.

2)   Izradi UPU-a pristupa se radi stvaranja prostorno-planskih pretpostavki za realizaciju namjena u prostoru obuhvata predviđenih Prostornim planom uređenja Grada Hvara. Izradom UPU-a odrediti će se osnove razvitka za naredno razdoblje propisivanjem uvjeta provedbe svih zahvata u prostoru unutar obuhvata UPU-a, kako za neizgrađene dijelove tako i za dovršavanje i urbanu rekonstrukciju izgrađenog prostora, a sve u skladu s načelima trajne održivosti i zaštite prostornih vrijednosti i prirodnih resursa.

 

OBUHVAT UPU-a

 

Članak 4.

 

Obuhvat Plana određen je ID PPUG Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/16 u daljnjem tekstu: ID PPUG Hvara), grafičkim dijelom – kartografski prikaz 3c Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora i 4 Građevinska područja.

 

OCJENA STANJA U OBUHVATU UPU-a

 

Članak 5.

 

1)   Područje obuhvata Plana je djelomično izgrađeno i cijelim se površinom nalazi unutar područja ograničenja zaštićenog obalnog područja mora. Zahvaljujući svom položaju -neposrednoj blizini mora i prirodnim karakteristikama, prostor je izuzetno atraktivan za smještaj sadržaja kojima će se pridonijeti podizanju kvalitete i upotpunjenju turističke i gospodarske ponude užeg, ali i šireg područja. Izgrađeni dio naselja zbijene je strukture, bez stare jezgre, oblikovnih ili ambijentalnih vrijednosti. Naselje je komunalno nedovoljno opremljeno i uređeno.

2)   U obuhvatu UPU-a prema odredbama ID PPUG Hvara utvrđene su slijedeće namjene površina:

–      sportsko rekaracijska namjena

–      sportski centar R2 uređene plaže R3

–      gospodarska namjena – ugostiteljsko turistička T

–      hotel T1

–      društvena i javna namjena D

–      građevinsko područje naselja, mješovita namjena

 

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA UPU-a

 

Članak 6.

 

Osnovni ciljevi i programska polazišta izrade UPU-a, sukladno ID PPUG Hvara, su:

–      razraditi osnovne namjene površina

–      definirati svu prometnu, komunalnu i drugu infrastrukturu sa zaštitom postojećih i izgradnjom novih pješačkih i kolnih komunikacija

–      odrediti mjere za zaštitu okoliša i očuvanje prirodnih vrijednosti

–      odrediti uvjete gradnje i elemente za uređenje, građenje i korištenje postojećih (rekonstrukcija) i novih površina i građevina;

–      odrediti uvjete gradnje građevina ugostiteljsko-turističke namjene te pratećih sadržaja (sportski, rekreacijski, zabavni, uslužni, te građevine i parkovne površine koje obogaćuju osnovne sadržaje).

 

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU UPU-a

 

Članak 7.

 

Za izradu UPU-a nisu potrebne sektorske strategije, planovi ili studije.

 

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

 

Članak 8.

 

1)   Ne predviđa se pribavljanje posebnih stručnih rješenja kao podloge za izradu UPU-a.

2)   Izrada UPU-a povjerit će se pravnoj osobi registriranoj za izradu dokumenata prostornog uređenja u postupku provedenom sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

 

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU UPU-a, TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI

 

Članak 9.

 

1)   U izradi UPU-a sudjelovat će javnopravna tijela, od kojih će se zatražiti zahtjevi (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) iz njihovog djelokruga potrebni za izradu Plana, te drugi sudionici koji će u izradi sudjelovati kroz javnu raspravu.

2)   Javnopravna tijela iz stavka 1. su:

–      MINISTARSTVO KULTURE, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Konzervatorski odjel u Splitu – Porinova 1, Split

–      MUP, PU SPLITSKO-DALMATINSKA, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite – Trg hrvatske bratske zajednice bb, Split

–      DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured u Splitu, Odjel za zaštitu i spašavanje – Moliških Hrvata 1, Split

–      HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove Južnog Jadrana – Vukovarska 35, Split

–      HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI – Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10 000 Zagreb

–      HEP – ODS, ELEKTRODALMACIJA Split,

Služba za razvoj i investicije – Poljička cesta bb, Split

–      HVARSKI VODOVOD – Radičina bb, 21 465 Jelsa

3)   Drugi sudionici koji će sudjelovati u izradi su:

–      SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, Ispostava Hvar, Ive Miličića 7, 21450 Hvar

–      MJESNI ODBOR MILNA,

–      drugi sudionici čije je sudjelovanje propisano Zakonom o prostornom uređenju i/ili čije sudjelovanje se u tijeku izrade pokaže potrebnim.

4)   Primjenom članka 90. Zakona o prostornom uređenju navedena javnopravna tijela pozvati će se da u roku od 15 dana dostave zahtjeve za izradu Plana, a kojim zahtjevima se ne mogu mijenjati ciljevi i programska polazišta utvrđena ovom odlukom. Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice, propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana. Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

 

PLANIRANI ROK ZA IZRADU UPU-a, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU UPU-a TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA

 

Članak 10.

 

1)   Rok u kojem su javnopravna tijela iz prethodnog članka obvezna dostaviti zahtjeve (planske smjernice ili dokumente iz područja svoje nadležnosti) je 15 dana od dana zaprimanja poziva.

2)   Planirani rok za izradu Nacrta prijedloga UPU-a je 45 dana od dana potpisivanja ugovora s odabranim stručnim izvođačem. Rokovi javne rasprave i pripreme izvješća o javnoj raspravi utvrđeni su zakonom.

3)   Rok za izradu Nacrta konačnog prijedloga UPU-a je 30 dana od dana izrade izvješća o javnoj raspravi.

 

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE UPU-a

 

Članak 11.

 

Izrada UPU-a financirat će se iz proračunskih sredstava Grada Hvara.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 12.

 

Zadužuje se nadležno upravno tijelo nositelja izrade UPU-a da:

–      dostavi ovu Odluku Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj i javnopravnim tijelima iz čl. 9. Odluke, s pozivom da u roku određenom u čl.10. st.1. Odluke dostave zahtjeve za izradu UPU-a,

–      po objavi Odluke u “Službenom glasniku Grada Hvara” obavijesti javnost o izradi UPU-a.

 

Članak 13.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 350-01/17-01/47

URBROJ: 2128/01-02-17-02

Hvar, 11. travnja 2017. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara” broj 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara na 28. sjednici održanoj 11. travnja 2017. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o izradi Urbanističkog plana uređenja Stanišće Martinovik

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

1)   Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja.Stanišće Martinovik u daljnjem tekstu: Odluka.

2)   Odlukom započinje izrada Urbanističkog plana uređenja Stanišće Martinovik, (u daljnjem tekstu: UPU). Nositelj izrade odgovoran za postupak izrade UPU-a je Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Hvara.

3)   Odlukom se utvrđuje:

–      pravna osnova za izradu i donošenje UPU-a,

–      razlozi donošenja UPU-a,

–      obuhvat UPU-a,

–      ocjena stanja u obuhvatu UPU-a, ciljevi i programska polazišta,

–      popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu UPU-a,

–      način pribavljanja stručnih rješenja,

–      popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu UPU-a, te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi,

–      planirani rok za izradu UPU-a, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu UPU-a tijela i osoba određenih posebnim propisima,

–      izvori financiranja izrade UPU-a.

 

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU UPU-a

 

Članak 2.

 

1)   Odluka se donosi temeljem obveza koje proizlaze iz odredbi Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13), članka 86. i članka 89.

2)   UPU se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine”, br. 153/13; u daljnjem tekstu: Zakon), Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine”, br. 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 i 9/11) i provedbenim odredbama Prostornog plana uređenja Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara” broj: 05/16) te ostalih zakonskih i podzakonskih propisa koji se odnose na izradu prostornih planova.

 

RAZLOZI DONOŠENJA UPU-a

 

Članak 3.

 

1)   Sukladno članku 79. Zakona o prostornom uređenju, urbanistički plan uređenja obvezno se donosi za neuređene dijelove građevinskog područja i djelove planirane za sanaciju.

2)   Obuhvat UPU-a Stanišće Martinovik određen je za neizgrađeno izdvojeno građevinsko područje gospodarske, posovne namjene i sanaciju odlagališta komunalnog otpada. Izradom UPU-a odrediti će se uvjeti provedbe svih zahvata u prostoru unutar obuhvata UPU-a, u skladu s načelima trajne održivosti i zaštite prostornih vrijednosti i prirodnih resursa.

 

OBUHVAT UPU-a

 

Članak 4.

 

1)   Obuhvat Plana određen je Prostornim planom uređenja Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara” broj: 05/16) u daljnjem tekstu: ID PPUG Hvara), grafičkim dijelom -kartografski prikaz 3c Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora i 4 Građevinska područja.

2)   Radi hitnosti rješavanja izgradnje reciklažnog dvorišta iz obuhvata plana izdvajaju se namjene K3 i RD, smještene u uskom pojasu neposredno uz županijsku cestu br. 6252 Hvar – Brusje – Stari Grad, sa sjeverne strane. Uvjeti za izgradnju reciklažnog dvorišta propisani su odredbama za provođenje ID PPUG Hvara u članku 46. i čl.44.

3)   Grafički prikaz granice obuhvata plana, sastavni je dio Odluke. Grafički prikaz granice ne objavljuje se.

 

OCJENA STANJA U OBUHVATU UPU-a

 

Članak 5.

 

1)   Područje obuhvata Plana je djelomično izgrađeno i cijelim se površinom nalazi izvan područja ograničenja zaštićenog obalnog područja mora. U zoni Stanišće Martinovik, uz ostale sadržaje planira se terminal za pretovar kamiona. U dijelu zone zadržava se pretovarna stanica – privremeno odlagalište komunalnog i građevinskog otpada do sanacije i zatvaranja istog.

2)   U obuhvatu UPU-a prema odredbama ID PPUG Hvara utvrđene su slijedeće namjene površina:

–      gospodarska namjena

–      poslovna K komunalno servisna namjena – K3

–      odlagalište komunalnog otpada u sanaciji K4, OK

–      odlagalište inertnog građevinskog otpada

 

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA UPU-a

 

Članak 6.

 

Osnovni ciljevi i programska polazišta izrade UPU-a, sukladno ID PPUG Hvara, su: razraditi osnovne namjene površina definirati svu prometnu, komunalnu i drugu infrastrukturu odrediti mjere za zaštitu okoliša i očuvanje prirodnih vrijednosti odrediti uvjete gradnje i elemente za korištenje i uređenje površina propisati uvjete gradnje građevina: trgovačkih i uslužnih djelatnosti, proizvodno zanatskih i servisnih sadržaja (obrti, uljare, proizvodni pogoni: postrojenje za preradu maslina, proizvodnja eteričnih ulja i sl.), te pratećih sadržaja: ugostiteljstva, javnih sadržaja, rekreacije i zelenih površina.

 

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU UPU-a

 

Članak 7.

 

Za izradu UPU-a nisu potrebne sektorske strategije, planovi ili studije.

 

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

 

Članak 8.

 

1)   Ne predviđa se pribavljanje posebnih stručnih rješenja kao podloge za izradu UPU-a.

2)   Izrada UPU-a povjerit će se pravnoj osobi registriranoj za izradu dokumenata prostornog uređenja u postupku provedenom sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

 

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU UPU-a, TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI

 

Članak 9.

 

1)   U izradi UPU-a sudjelovat će javnopravna tijela, od kojih će se zatražiti zahtjevi (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) iz njihovog djelokruga potrebni za izradu Plana, te drugi sudionici koji će u izradi sudjelovati kroz javnu raspravu.

2)   Javnopravna tijela iz stavka 1. su:

–      MINISTARSTVO KULTURE, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Konzervatorski odjel u Splitu – Porinova 1, Split

–      MUP, PU SPLITSKO-DALMATINSKA, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite – Trg hrvatske bratske zajednice bb, Split

–      DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured u Splitu, Odjel za zaštitu i spašavanje – Moliških Hrvata 1, Split

–      HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove Južnog Jadrana – Vukovarska 35, Split

–      HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI – Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10 000 Zagreb

–      HEP – ODS, ELEKTRODALMACIJA Split,

–      Služba za razvoj i investicije – Poljička cesta bb, Split

–      ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE NA PODRUČJU SPLITSKO – DALMATINSKE ŽUPANIJE

Ruđera Boškovića 22, 21 000 Split

–      HVARSKI VODOVOD – Radična bb, 21 465 Jelsa

3)   Primjenom članka 90. Zakona o prostornom uređenju navedena javnopravna tijela pozvati će se da u roku od 15 dana dostave zahtjeve za izradu Plana, a kojim zahtjevima se ne mogu mijenjati ciljevi i programska polazišta utvrđena ovom odlukom. Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice, propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana. Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

 

PLANIRANI ROK ZA IZRADU UPU-a, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU UPU-a TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA

 

Članak 10.

 

1)   Rok u kojem su javnopravna tijela iz prethodnog članka obvezna dostaviti zahtjeve (planske smjernice ili dokumente iz područja svoje nadležnosti) je 15 dana od dana zaprimanja poziva.

2)   Planirani rok za izradu Nacrta prijedloga UPU-a je 45 dana od dana potpisivanja ugovora s odabranim stručnim izvođačem. Rokovi javne rasprave i pripreme izvješća o javnoj raspravi utvrđeni su zakonom.

3)   Rok za izradu Nacrta konačnog prijedloga UPU-a je 30 dana od dana izrade izvješća o javnoj raspravi.

 

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE UPU-a

 

Članak 11.

 

Izrada UPU-a financirat će se iz proračunskih sredstava Grada Hvara. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 12.

 

Zadužuje se nadležno upravno tijelo nositelja izrade UPU-a da:

–      dostavi ovu Odluku Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj i javnopravnim tijelima iz čl. 9. Odluke, s pozivom da u roku određenom u čl.10. st.1. Odluke dostave zahtjeve za izradu UPU-a,

–      po objavi Odluke u “Službenom glasniku Grada Hvara” obavijesti javnost o izradi UPU-a.

 

 

 

Članak 13.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 350-01 /17-01 /49

URBROJ: 2128/01 -02-17-02

Hvar, 11. travnja 2017. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Temeljem Zakona o očuvanju kulturnih dobara ( NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15), a u skladu sa Rješenjem o Kulturno-povijesnoj cjelini grada Hvara (klasa: UP-l-612-08/11-06/0747, Ur.br: 532-04-01-01/6-12-1 od 06. ožujka 2012. godine), Odluke o komunalnom redu («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 6/96, 5/97, 5/02, 4/03, 3/04, 4/06 i 1/08), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara na 28. sjednici održanoj 11. travnja 2017. godine, donosi

 

PRAVILNIK

O POSTAVLJANJU OZNAKA. UREĐAJA I URBANE OPREME NA PODRUČJU

GRADA HVARA

 

I OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim Pravilnikom određuju se:

–      oznake, uređaji i urbana oprema koji se postavljaju na javnim površinama, na drugim mjestima koja su vidljiva s javnih površina ili koji na drugi način utječu na komunalni red na području Grada Hvara.

–      zone na području Grada Hvara na kojima se na propisani način mogu postavljati pojedine vrste oznaka, uređaja i urbane opreme,

–      način izdavanja odobrenja za postavljanje oznaka, uređaja i urbane opreme

–      drugi postupci, načela i pojmovi koji su potrebni za održavanje komunalnog reda u vezi postavljanja oznaka, uređaja i urbane opreme na području Grada Hvara.

 

OZNAKE, UREĐAJI I URBANA OPREMA

 

Članak 2.

 

U smislu ovog Pravilnika

(1) javne površine su :

 • javno prometne površine (ulice, trgovi i sl.);
 • vanjski dijelovi zgrada (pročelja, balkoni, terase, ulazna vrata, prozori, podrumski otvori, krovni žljebovi, oluci i sl. su sastavni dio javno-prometnih površina uz koje su sagrađeni, kao i istaci na pročelju zgrada prema javnim površinama veći od 10 cm – smatraju se zauzimanjem javne površine te se na njih odnose propisi o korištenju javne površine);
 • javne zelene površine (parkovi i površine koje su spontanim uređenjem postale hortikulturno oblikovane);
 • obalni pojas – maritimni dio (pojas od mora do građevina čiji tretman je kao javno-prometne površine)

(2) oznake su:

 • natpisi;
 • turistička i druga signalizacija;
 • table i panoi;
 • stalne i povremene obavijesti svih vrsta i si.;

(3) uređaji su:

 • nadstrešnice;
 • tende;
 • suncobrani;
 • ograde; namještaj;
 • oprema i ostali elementi ugostiteljskih i ostalih terasa na javnim površinama;
 • telefonske govornice;
 • ugrađeni bankomati;
 • stupovi i ploče za plakatiranje;
 • orijentacijski planovi i si.;
 • pokretne i nepokretne naprave i prodajna mjesta;
 • elementi osiguranja građevina i poslovnih prostora i si.

(4) urbana oprema je:

 • javna, dekorativna, dopunska i ostala vanjska rasvjeta;
 • posude i vaze sa zelenilom;
 • priključni elementi i vanjski vodovi javnih i privatnih infrastruktura;
 • klupe, pepeljare, posude za skupljanje otpada;
 • poštanski sandučići;
 • oglasne tabele i slično.

 

Članak 3.

 

Oznake, uređaji i urbana oprema može se postavljati samo na način da svojim položajem i smještajem ne zaklanja, prekriva, niti umanjuje estetsku i povijesnu vrijednost, te opći značaj urbanističko-arhitektonskih struktura, a da istovremeno što bolje udovolji svrsi i namjeni za koju se postavlja.

Oznake, uređaji i urbana oprema može se postavljat na lokacijama:

–      na kojima svojom postavom ne ometa odvijanje kolnog i pješačkog prometa,

–      ne sprječava ili otežava korištenje zgrada ili drugih građevina,

–      ne ugrožava kulturno dobro i ne narušava izgled ambijenta,

–      ne ometa održavanje komunalne i druge infrastrukture,

–      ne smanjuje preglednost (zaklanja vertikalnu i horizontalnu signalizaciju, smanjuje trokut preglednosti i si.),

–      ne smanjuje osvijetljenost (zaklanja javnu rasvjetu ),

–      ne utječe negativno na oblikovanje, izgled i funkciju građevine,

–      ne utječe negativno na zelene površine,

–      ne predstavlja dodatni izvor buke i onečišćenja

–      ne ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi.

Vlasnici oznaka, uređaja i urbane opreme, odnosno ovlaštene pravne ili fizičke osobe kojima je ista dana na upravljanje, korištenje, zakup i dr. moraju opremu održavati u urednom i ispravnom stanju.

 

ZONE

 

Članak 4.

 

Sastavni dio ovog pravilnika je grafički PRILOG 1. u kojem je vidljiva zona A i B konzervatorske zaštite prema Rješenju Ministarstva Kulture RH, kojim se utvrđuje da je Urbanistička cjelina grada Hvara zaštićena kao spomenik kulture i upisana u Registar nepokretnih spomenika kulture Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Splitu pod registarskim brojem RST- 540, te ima svojstvo kulturnog dobra.

Za potrebe ovog Pravilnika, u skladu s konzervatorskim odrednicama, cjelokupno područje Grada Hvara dijeli se u dvije zone u kojima se određuju režimi i pravila postavljanja vrste i oblikovanja oznaka, uređaja i urbane opreme :

1. ZONA A i B KONZERVATORSKE ZAŠTITE – prva zona A i druga zona B konzervatorske zaštite je prostor Stare gradske jezgre i preostalo područje Grada Hvara unutar zone zaštite

Zona A obuhvaća povijesnu obalu Fabrika na zapadnoj strani hvarske luke, predio Gojava zapadno od gradskih zidina, Grodu – povijesni srednjovjekovni grad unutar bedema, područje glavnog gradskog trga s katedralom, fontikom i arsenalom te gusto izgrađenu strukturu na predjelu Burak (podgrađe) na istočnoj obali hvarske luke.

Zona B obuhvaća rahlu povijesnu strukturu grada zapadno od srednjovjekovnih gradskih zidina koja uključuje utvrdu Venerandu na svom južnom dijelu i sklop Dominikanskog samostana na svom sjevernom dijelu, prostor istočno od srednjovjekovnog gradskog zida i zaleđe kompleksa katedrale , te jugoistočni dio predjela Burak.

2. ZONA – PREOSTALO PODRUČJE GRADA HVARA IZVAN ZONE KONZERVATORSKE ZAŠTITE, područje naselja Hvar izvan zone konzervatorske zaštite, kao i ostala naselja koja čine teritorijalnu cjelinu i nadležnost Grada Hvara.

 

II IZGLED, NAČIN I UVJETI POSTAVLJANJA OZNAKA, UREĐAJA I URBANE OPREME

 

1. ZONA A I B KONZERVATORSKE ZAŠTITE

 

Članak 5.

 

Na građevinama, javnim površinama i ostalim elementima prostora najviše spomeničke, estetske i urbane vrijednosti prema registru nepokretnih kulturnih dobara, dozvoljeno je postavljanje elemenata i opreme kako slijedi:

1.   Terase ugostiteljskih objekata – štekati (postavljaju se nakon ishođenja odobrenja – rješenja o korištenju javne površine sukladno Planu javnih površina Grada Hvara koji su dani na korištenje zakup, u pravilu u širini poslovne prostorije ili u njenoj neposrednoj blizini, bez mogućnosti pričvršćenja naprava i predmeta za tlo, bez ograda, ali uz mogućnost ograđivanja sa posudama za biljke /pitarima/ postavljenim isključivo unutar odobrene javne površine koja se daje na korištenje. Namještaj na ugostiteljskim terasama-stolovi i stolice- mora biti decentan, jednostavnih konstrukcija, oblika i boja, ergonomski oblikovanih i od prirodnih materijala (metalni, platneni, stakleni i drveni). Ne dozvoljava se postavljanje ljuljački, kauča, fotelja i si. Nakon prestanka korištenja ili zatvaranja poslovnog prostora dulje od 10 dana, namještaj je potrebno ukloniti s javne površine. Prezentacija menija, odnosno jelovnika vrši se pomoću samostojećeg, pomičnog stalka ili štafelaja od kovanog željeza, drva ili sličnih materijala) – PRILOG 4

2.   pomične plitke izložbene vitrine površine max 1,0 m2/ max dubine 20 cm preporučuju se izvesti u sklopu drvenih vratnica na vratima poslovnih prostora i kao samostojeće konstrukcije tijekom radnog vremena poslovnog prostora ili iznimno uz pročelja prema pojedinačnoj dozvoli. – PRILOG 3

3.   tende moguće je postavljanje jednostrešne, sklopive tende na pročeljima građevina, u zoni prizemlja, ispod prvog razdjelnog vijenaca tako da ne ometaju kolni i pješački promet. Po obliku kada je otvorena može biti ravna s preklopom ili košarasta s preklopom. Iznimno se može dozvoliti postavljanje dvostrešnih slobodnostojećih tendi, isključivo kao privremeno rješenje i to samo za određeni vremenski period. Veće ugostiteljske terase se natkrivaju u kombinaciji suncobrana i tende, a sve bez reklamnih natpisa i slika. Svako postavljanje tende mora biti u skladu s pročeljem građevine.

Sve tende trebaju biti jednobojne, bijele ili„prljavo”bijele ( Of White) boje – PRILOG 7- bez isticanja natpisa sponzora i reklama, osim natpisa tvrtki koji se izuzetno mogu isticati samo na donjem dijelu tendi – zavjesicama koje su visine max 20 cm. Postavljanje i oblikovanje tendi na pojedinačno registriranim kulturnim dobrima rješava se uz odobrenje Konzervatorkog odjela u Splitu uz dostavljen prijedlog rješenja.

4.   suncobrani (moraju biti platneni, jednobojni, bijele ili „prljavo” bijele(Of White) boje -PRILOG 7- bez isticanja natpisa sponzora i reklama, osim natpisa tvrtki koji se izuzetno mogu isticati samo na donjem dijelu suncobrana – zavjesicama koje su visine max 20 cm. Suncobrani moraju imati pomični oslonac na tlu, primjerene veličine, te moraju biti takvi da ih se može lako prenositi, sklopiti i rasklopiti. Tlocrtna površina suncobrana, uključujući i sjenila kao dodatke istim, nesmije prelaziti površinu koja se daje na korištenje-štekat. Suncobrani ne smiju ometati pješački i kolni promet. Nakon prestanka korištenja vanjskog prostora ili zatvaranja poslovnog prostora dulje od 10 dana, suncobrane je potrebno ukloniti s javne površine.

5.   pomične rashladne vitrine -ormarići (samo izuzetno,u skladu sa sanitarnim uvjetima. Mogu se postaviti isključivo u sklopu odobrene površine koja se daje na korištenje uz dnevno sklanjanje s javne površine)

6.   posude za biljke /pitari/ (moraju biti primjerene veličine, oblika i boje -neutralne boje i jednostavnog oblika- na ugostiteljskim terasama postavljaju se isključivo unutar javne površine koja se daje na korištenje ,može i kao ograda. Na javnim površinama koje se daju na korištenje na Trgu sv. Stjepana obavezna je postava posuda za bilje /pitara/ kao ograda „štekata” na stranama prema trgu. Može se dozvoliti postavljanje najviše po jedne takve posude sa svake strane ulaza u poslovni prostor, ali samo ako to ne ometa pješački ili javni promet. Nije dozvoljeno postavljanje na stubištima na strani na kojoj se nalazi rukohvat. Obavezno je biljke održavati urednima i preporuča se sadnja autohtonih i podneblju primjerenih biljaka- za veće posude drvenaste kulture kao pittospor, lovor, oleandar, agrumi dok za manje posude lavanda, pelargonija, lantana, sporiš, kao i sezonske cvjetnice. Zabranjeno je postavljati pitare s umjetnim cvijećem i umjetnim biljkama. Nakon prestanka korištenja ili zatvaranja poslovnog prostora dulje od 10 dana posude za cvijeće i zelenilo je potrebno ukloniti s javne površine)- PRILOG 5

 

Članak 6.

 

Na građevinama, javnim površinama i ostalim elementima prostora najviše spomeničke, estetske i urbane vrijednosti prema registru nepokretnih kulturnih dobara, dozvoljeno je postavljanje oznaka koje se postavljaju isključivo na određenim lokacijama i u nadležnosti Grada Hvara , kako slijedi:

1.   oznaka spomenika kulture ( metalna pločica najviše 450 x 400 x50 mm koja se postavlja na građevini ili prostornom elementu prema mogućnostima pojedinačnog slučaja, a prema projektu Turističke signalizacije Grada Hvara uz prethodno odobrenje Konzervatorskog odjela u Splitu, ne smiju se postavljati na kamenim pragovima ulaznih vrata niti u druge stilske elemente pročelja, već se postavljaju u fugu bez bušenja klesanaca) – PRILOG 2

2.   oznaka ulice i kućnog broja (prema objedinjujućem dizajnu ili prema projektu Turističke signalizacije Grada Hvara, postavljanje prema pojedinačnom slučaju, ali ne smiju se postavljati na kamenim pragovima ulaznih vrata niti u druge stilske elemente pročelja, već se postavljaju u fugu bez bušenja klesanaca)

3.   oznaka ustanove ili organizacije javnog karaktera (pločica dimenzija 20 x 30 cm usklađena prema drugim propisima. Ako ih ima više moraju biti jednakog oblikovanja postavljene u vertikalnom nizu. Postavljanje prema pojedinačnom slučaju, ali ne smiju se postavljati na kamenim pragovima ulaznih vrata niti u druge stilske elemente pročelja, već se postavljaju u fugu bez bušenja klesanaca)

4.   oznaka u svezi s namjenom – putokazi (koji ne spadaju u prometnu signalizaciju, za usmjeravanje prema građevinama za koje je usmjeravanje određeno posebnim propisom – zdravstvena djelatnost i sl., odnosno prema građevinama povijesnog, kulturnog, javnog i sličnog značaja, te prema komercijalnim sadržajima. Prema projektu Turističke signalizacije Grada Hvara predviđena je standardiziranim pločicama u setovima, svaka pojedinačnih dimenzija 450x100x50 mm koje se postavljaju na početku ili kraju ulice ili drugim za to pogodnim lokacijama, na pročeljima ili na javnim površinama. Ako ih ima više postavljaju se u vertikalnom nizu i horizontalnim redovima. Potrebno je izbjegavati postavljanje na pojedinačno registrirana kulturna dobra.) – PRILOG 2

5.   natpisi u svezi s namjenom – natpis, oznaka ili predmet s imenom fizičke ili pravne osobe, obrta, poslovnog prostora i djelatnosti pravnih subjekata koji se postavljaju na vanjskim dijelovima građevina u svrhu reklamiranja, oglašavanja i pružanja informacija o pravnim subjektima u tim građevinama. Postavljaju se neposredno iznad ulaznih vrata i izloga, maksimalno do visine prvoga kata, max visina natpisa 25 cm, a duljina da ne prelazi širinu otvora. Moguće i kao „cimeri” okomiti na pročelje zgrade max veličine 60×40 cm. Dozvoljeno je postavljanje i pojedinačnih slova ili u objedinjujućem obrubljenom četvrtastom polju -maksimalna visina slova 25 cm. Natpisi moraju biti čitljivi, tehnički i estetski oblikovani, uredni, jezično ispravni i ne smiju osvjetljenjem ili zvučnim signalima ometati druge korisnike zgrade. Ne smiju se postavljati na pojedinačno zaštićene građevine osim unutar svijetlih otvora, kao ni na kamene okvire i kamene dekoracije. Dozvoljeni su prirodni materijali : drvo, staklo, plexi­glas bijeli ili prozirni, nehrđajući metali, te platno)

 

Članak 7.

 

Na građevinama, javnim površinama i ostalim elementima prostora najviše spomeničke, estetske i urbane vrijednosti prema registru nepokretnih kulturnih dobara, dozvoljeno je postavljanje komunalnih objekata, komunalne opreme i uređaja u općoj uporabi ( javna rasvjeta, javni satovi, javni zahodi, javni zdenci, fontane, javne govornice, poštanski sandučići i dr. ),koje se postavljaju isključivo na određenim lokacijama i u nadležnosti Grada Hvara , kako slijedi :

1.   javna dekorativna, dopunska i ostala vanjska rasvjeta (postavlja se isključivo uz nadležnost Grada Hvara , sukladno projektnoj dokumentaciji, s time da je osnovni oblikovni element za javnu rasvjetu „hvarski” feral. Dobavu i ugradbu nove rasvjete potrebno je usuglasiti s Konzervatorskim odjelom u Splitu);

2.   oglasne ploče – ,,vižjole“ (moraju biti izrađene od prirodnih materijala kao što je drvo, aluminij, staklo i si. Potrebno je izraditi kartu s lokacijama oglasnih ploča uz suglasnost Konzervatorskog odjela u Splitu);

3.   veliki oglas (izvješen za sveopće čitanje objava, proglasa za filmove, priredbe i si, treba biti izrađen od nehrđajućeg metala ili drugog trajnog materijala, zadovoljavati minimalne standarde glede oblikovanja. Potrebno je izraditi kartu s lokacijom oglasne ploče uz suglasnost Konzervatorskog odjela u Splitu);

4.   informacijski panoi i displeji, (za sveopće čitanje, informiranje i oglašavanje sadržaja bitnih za Grad Hvar. Lokaciju je potrebno usuglasiti s Konzervatorskim odjelom u Splitu);

5.   klupe, posude za skupljanje otpada (nadzemni i podzemni kontejneri , košarice), pepeljare, držači za bicikle i si.;

6.   javne skulpture, spomenici, spomen ploče, sakralna obilježja, zdenci, fontane i sl. (grade se ili postavljaju na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara. Potrebno je izraditi dokumentaciju -skulpturalno rješenje i arhitektonsku prezentaciju, te temeljem iste ishoditi suglasnost Konzervatorskog odjela u Splitu. Za konačno odobrenje potrebna je odluka Gradskog vijeća Grada Hvara- uz prethodno odobrenje posebnog Povjerenstva);

7.   oprema za povećanje sigurnosti prometa (zaštitni stupici, zaštitne ograde, betonske forme, cvjetne vaze i slično koji se postavljaju u svrhu povećanja sigurnosti pješaka i ostalih sudionika u prometu);

8.   nadstrešnice(za sklanjanje ljudi u javnom prometu , prema tipskim projektima i rješenjima);

9.   telefonske govornice i poštanske sandučiće (telefonske govornice postavlja prema svom planu pravna osoba koja obavlja djelatnost poštanskih usluga i telekomunikacija, uz prethodnu suglasnost nadležnog tijela Grada Hvara, poštanske sandučiće na povijesnim građevinama sugerira se postavljanje poštanskog sandučića na unutrašnju stranu vratnica, na kojima se radi prorez za ubacivanje pošte, osim na povijesnim drvenim vratnicama, na kojima nema intervencija, već se sandučić postavlja na pročelje kuće, i montira u fugu, a ne bušenjem klesanaca);

10.           hidranti i vodomjeri (protupožarni hidranti ili hidranti za zalijevanje javnih površina, postavlja ih pravna osoba koja obavlja djelatnost isporuke vode uz prethodnu suglasnost nadležnog tijela Grada Hvara. Nalaže se vodomjere obiteljskih kuća ugrađivati unutar građevina ili dvorišta sa daljinskim očitavanjem. Za druge slučajeve moguće je vodomjere ugrađivati u pod/ pločnik);

11. elektro – ormari (postavlja ih pravna osoba koja obavlja djelatnost isporuke električne energije, ali na način da se ne postavljaju na uličnim pročeljima, te da se ne remeti autentičnost izgleda povijesnih struktura. Nalaže se ugradnja elektro-ormara sa daljinskim očitavanjem);

12. okna za odvodnju, telekomunikacije i dr. infrastrukturnu mrežu (postavlja ih pravna osoba koja obavlja djelatnost isporuke , ali na način da se ne remeti autentičnost izgleda povijesnih struktura. Nalaže se ugradnja kvalitetnih, metalnih poklopaca sa oznakom vrste infrastrukture i oznakom Grada Hvara.)

Komunalni objekti, komunalna oprema i uređaji u općoj upotrebi trebaju biti pažljivo dizajnirani, prema uputama nadležne konzervatorske službe u pogledu vrste, izgleda, materijala, mjesta i načina postavljanja.

Zabranjeno je komunalne objekte, komunalnu opremu i uređaje u općoj upotrebi uništavati, po njima lijepiti i oglašavati, šarati, crtati ili na drugi način oštećivati.

 

Članak 8.

 

Na građevinama, javnim površinama i ostalim elementima prostora najviše spomeničke, estetske i urbane vrijednosti prema registru nepokretnih kulturnih dobara, dozvoljeno je postavljanje elemenata i uređaja kako slijedi:

1.   klima uređaji i satelitske antene (Ne smiju se postavljati i moraju se ukloniti s uličnih pročelja, te kosih i ravnih krovnih ploha unutar zone zaštitu A, dok je unutar zone zaštite B moguća njihova postava na pročelja koja gledaju na unutarnja dvorišta, na krovne terase i iznimno na sporedne ulice prema pojedinačnom slučaju. Unutar zone zaštite A nalaže se ugradnja pokretnih klima uređaja, te uređaja i sustava bez vanjskih jedinica i sa minimalnim intervencijama na pročeljima zgrada);

2.   ventilacijski otvori, odvodi i dimnjaci /infrastruktura ugostiteljskih radnji/ rješavaju se unutar gabarita građevine i kroz postojeće dimnjake, ali ako zbog vlasničkih odnosa ili konstruktivnih razloga ne može prolaziti kroz građevinu, izvode se tako da su iznad razine stambenih etaža, da ne ugrožavaju graditeljsku baštinu, te da se u što većoj mogućoj mjeri grupiraju zajedno. Nove intervencije preporuča se izvoditi na sporednim ili dvorišnim pročeljima, sukladno tradicijskim detaljima. Obavezna je obloga vertikala na način da se omogući žbukanje i što bolje uklapanje u oblikovanje postojećeg pročelja); – PRILOG 6

3.   ugradbeni i samostojeći bankomati (moguće je ugraditi bankomate u prizemljima zgrada koje nisu pojedinačno registrirane kao kulturno dobro, na način da se koriste postojeći otvori- prozori, bez otvaranja novih. Nije primjereno za ugradnju koristiti postojeća vrata bilo da su ulaz u građevinu ili poslovni prostor, posebno ako su to jedina vrata. Dozvoljava se na preostaloj površini postojećeg otvora postaviti masku od prirodnih materijala u skladu s postojećim zavorima (drvo, metal, staklo), a ne dozvoljava se lijepljenje neprozirnih folija i naljepnica na staklene površine. Ne dozvoljava se postavljanje bankomata kao samostojećih uređaja, osim u iznimnim slučajevima i na lokacijama koje je Grad Hvar za to predvidio. U neoosrednoj blizini bankomata potrebno je postaviti i posudu za otpatke:

4.   elementi osiguranja građevine (za zaštitu od otuđenja – sigurnosne rešetke, alarmni uređaji, vatrodojava, video nadzori, kamera i sl.)

 

Članak 9.

 

Na građevinama, javnim površinama i ostalim elementima prostora (pročeljima i dr.) najviše spomeničke, estetske i urbane vrijednosti prema registru nepokretnih kulturnih dobara, nije dozvoljeno postavljanje slijedećih elemenata, vrsta materijala i postupaka:

–      konstrukcija za trajno natkrivanje cijele terase; dopunskih, dekorativnih ili sličnih rasvjetnih tijela;

–      reklama i oglasnih elemenata (običnih ili svjetlećih/ neonskih reklama i natpisa, običnih ili svjetlećih reklamnih panoa i displeja, transparenata, zastava, panoa, obavijesti, reklamnih lutaka, totema, jarbola i si.);

–      drvenih i drugih podesta, podloga ili podnica za potrebe organiziranja sjedenja na otvorenom- „štekati” jer nisu sukladni tradicijskom graditeljstvu ni materijalima kojima su obrađeni vanjski prostori, trgovi i ulice u dalmatinskim mjestima i pokrivaju izvorna kamena popločenja trgova i ulica. Iznimno se mogu dozvoliti sključivo kao privremeno rješenje , montažno-demontažna podloga na podkonstrukciji, prirodnih materijala i boja, bez postavljanja tepiha, tapisona ili drugih pokrivala i to samo za određeni vremenski period);

–      vanjskih roštilja i komina;

–      fiksnih nadstrešnica nad ulazima i izlozima;

–      ograda fiksnih i pomičnih (osim na javnim površinama koje su date na korištenje kao ugostiteljske terase: terasa hotela Riva na Obali Riva i terase ugostiteljskih objekata na Obali Fabrika ili na drugim povišenim drvenim podestima gdje postoji opasnost za sigurnost ljudi);

–      vanjskih klima uređaja, (osim unutar zone zaštite B i to na pročelja koja gledaju na unutarnja dvorišta, na krovne terase i iznimno na sporedne ulice prema pojedinačnom slučaju);

–      limenih ventilacijskih kanala, limenih ili pvc odušaka i kanala;

–      vanjskih limenih dimovodnih kanala;

–      plastičnih odvodnih cijevi kao fekalnih i oborinskih vertikala

Na tlu nisu mogući nikakvi zahvati u smislu pričvršćenja naprava i predmeta za tlo, bojanja i premazivanja podova, te postavljanja tepiha, tapisona ili drugih podnih pokrivala.

Zabranjeno je vješanje robe i drugih predmeta na vrata ili prozore poslovnih prostorija, na okvire izloga i na pročeljima zgrada. Nije dozvoljeno ni izlaganje robe na stalcima, policama, mrežama i slično na javnim površinama i vanjskim dijelovima zgrada. Dozvoljeno je vješanje i izlaganje robe i predmeta samo i isključivo u zoni vratnica i to za vrijeme dok je poslovni prostor otvoren.

Ne dozvoljava se postavljanje naljepnica na čitavoj površini stakla vrata ili prozora i izloga, te korištenje izloga za skladištenje robe. Otvori poslovnih prostora koji se privremeno ne koriste zbog preuređenja, prenamjene, preseljenja i si. moraju biti pokriveni prikladnim materijalom.

Zabranjeno je postavljanje plakata na građevne povijesne konstrukcije (zid, stup itd) kao i na pročelja zgrada, kao i nekontrolirano dijeljenje i rasipanje reklamnih letaka i kataloga (flyera)

Zabranjeno je postavljanje predmeta za skupljanje otpada (kante, kontejneri i sl.) na povijesne građevine i na posebno važne vizure na graditeljsku baštinu.

 

Članak 10.

 

2. ZONA

PREOSTALO PODRUČJE GRADA HVARA IZVAN ZONE KONZERVATORSKE

ZAŠTITE

 

Na građevinama i ostalim elementima prostora, dozvoljene su slobodnije oblikovane oznake, uređaji i urbana oprema nego u prvoj zoni.

Oblikovanje i režim postavljanja ograničen je općim pravilima iz Odluke o komunalnom redu Grada Hvara, običajima poslovanja i oglašavanja, elementarnim principima oblikovanja, te usklađenosti s arhitekturom, ambijentom i općom kvalitetom estetske ocjene.

U ZONI 2. moguća je postava oznaka, uređaja i urbane opreme uz pojedinačno odobrenje gradskog nadležnog tijela – Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara

 

Članak 11.

 

Za potrebe određenih djelatnosti na javne površine sukladno Planu javnih površina Grada Hvara koji su dani na korištenje zakup unutar obje zone iz članka 4. ovog Pravilnika, mogu se postavljati pokretni elementi kao što su :

 • privremeni objekti (kiosk, montažni objekt za potrebe sajmova, kontejner za potrebe gradilišta);
 • pokretna prodajna mjesta – štandovi;
 • pultevi za iznajmljivanje brodica;
 • taxi prijevoz putnika na moru i si.

Elementi se postavljaju privremeno, a obavezno se ugovara režim korištenja, kao i termin dovoženja i odvoženja privremenih elemenata. Protekom vremenskog razdoblja određenog aktom o korištenju javne površine, sve stoje bilo u funkciji postavljenog elementa mora se ukloniti u roku od 24 sata, a korištena površina odmah privesti namjeni.

Oblikovanje elemenata treba biti suvremeno, ali istodobno uvažavati klasične principe estetike, kako bi se uklopilo u sredinu kao njen decentni dio, a ne kao njen kontrast.

Vlasnici elemenata moraju elemente održavati u urednom i ispravnom stanju, a oštećene, dotrajale ili uništene elemente zamijeniti novim ili ukloniti.

Zabranjene su sve naknadne intervencije na već odobrenim elementima, a u pogledu promjene oblika, veličine, boja i dr.

 

III POSTUPAK POSTAVLJANJA OZNAKA, UREĐAJA I URBANE OPREME

 

 

 

 

Članak 12.

 

Izgled, način i uvjeti postavljanja elemenata i opreme iz članka 5., 10. i pokretnih elemenata iz članka 11. ovog Pravilnika sastavni su dio Rješenja o korištenju javne površine koju izdaje gradsko nadležno tijelo – Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara; Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada, uz prethodnu suglasnost Službe za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, i po potrebi uz suglasnost Konzervatorskog odjela u Splitu.

Dozvolu za postavljanje oznake, uređaje i urbanu opremu iz članka 6.,7. i 8. ovog Pravilnika izdaje gradsko nadležno tijelo – Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara ; Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, i po potrebi uz suglasnost Konzervatorskog odjela u Splitu.

Dozvole i uvjeti za postavljanje elemenata, oznaka, uređaja i urbane opreme iz stavka 1. i 2. ovoga članka donosi se na temelju Zahtjeva.

Grad Hvar zadržava pravo ne odobriti postavljanje oznake, uređaje i urbanu opremu iz članka 5.,6.,7.,8., 10, i 11., ovog Pravilnika, iako je podnositelj Zahtjeva dostavio svu potrebnu dokumentaciju iz članka 13. ovog Pravilnika.

 

Članak 13.

 

Zahtjev iz stavka (3) članka 12. ovog Pravilnika sadrži:

–      podatke o podnositelju zahtjeva (naziv/ime, sjedište/prebivalište, OIB, MB);

–      podatke o obrtu (naziv/ime, sjedište/prebivalište, OIB, MB);

–      popis elemenata, oznaka, uređaja i urbane opreme za koje se zahtjev podnosi;

–      razlog ili svrhu postavljanja oznake, uređaja ili urbane opreme

–      adresu/lokaciju izvođenja radova, podatke o katastarskoj čestici;

–      vrijeme privremenog korištenja (rok);

–      podatke o veličini površine zauzimanja;

–      druge potrebne podatke.

Zahtjevu iz stavka (3) članka 12. ovog Pravilnika prilaže se:

–      skicu fasade ili tlocrt prostora, fotografiju, crtež ili fotomontažu definitivno predloženog izgleda oznake, uređaja ili urbane opreme na mjestu postavljanja;

–      dimenzije, tehnički opis (materijala i izvedbe);

–      fotografija postojećeg stanja;

–      dokaz o pravu vlasništva, ugovor ili suglasnost vlasnika zgrade na čiju se fasadu ili zemljište postavlja pojedina oznaka, uređaj ili urbana oprema;

–      plan sklanjanja i pohrane pojedine oznake, uređaja ili urbane opreme;

–      Potvrda o nepostojanju duga od: porezne uprave, Komunalno Hvar d.o.o. i Grada Hvara;

–      upravna pristojba.

 

Članak 14.

 

ZA 1. ZONU A i B KONZERVATORSKE ZAŠTITE dozvolu izdaje nadležno gradsko tijelo gradske uprave – Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara.

U postupku izdavanja dozvole po potrebi se može konzultirati ili zatražiti mišljenje nadležne službe zaštite spomenika – Konzervatorskog odjela u Splitu, sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Za pojedinačno registrirana kulturna dobra suglasnost Konzervatorske službe u Splitu je obavezna.

 

Članak 15.

 

Unutar obje zone iz članka 4. ovog Pravilnika, posebno se razlikuju građevine i elementi prostora izvedeni od klesanog kamena i ožbukane arhitektonske strukture. Princip postavljanja prethodno odobrenih elemenata na zidove je ubodno pričvršćivanje u sljubnicu između klesanaca pojedinačno, odnosno točkasto pričvršćenje nosača s minimalnim brojem kontakata na žbukanoj plohi.

Oštećenja na prostornim strukturama, koja zbog načina postavljanja mogu biti minimalna, dužan je o svom trošku popraviti po pravilima struke kamenoklesarskog, fasaderskog, ličilačkog, stolarskog i bravarskog zanata, onaj koji je postavljao elemente. Popravci se odnose kako na oštećenja nastala ranijim zahvatima tako i na trenutak izmjene pojedinog elementa.

Zahvati navedeni u stavku 2. ovoga članka mogu se u prvoj zoni obavljati samo prema odobrenju i uz nadzor nadležnog Konzervatorskog odjela.

 

Članak 16.

 

Povremene aktivnosti u Gradu Hvaru koje imaju potrebu isticanja pojedinih atipičnih prostornih aplikacijskih elemenata reguliraju se zasebnim postupkom (prvenstveno se odnose na kulturna, zabavna, sportska, vjerska i slična događanja).

 

Članak 17.

 

U suradnji sa nadležnim Konzervatorskim odjelom u Splitu, Gradska uprava može odobriti iznimno odstupanje od režima utvrđenih ovim Pravilnikom, a na osnovu opravdanosti prijedloga i stručne analize. U tom slučaju određuje se poseban režim i propisuje rok, oblik, način i karakter korištenja oznake, uređaja i urbane opreme.

 

Članak 18.

 

Svi postojeći Pravilnikom navedeni elementi – oznake, uređaji i urbana oprema moraju proći reviziju koja uključuje mogućnosti:

–      zadržavanje u prostoru kvalitetnih elemenata,

–      korekciju i ispravljanje elemenata,

–      uklanjanje neadekvatnih elemenata.

Revizija se vrši po planu prioriteta kojeg će odrediti Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Hvara.

Vlasniku elementa se uručuje rješenje s mjerama provedbe za ispravak neadekvatnog stanja, a samu provedbu nadzire služba komunalnog redarstva.

 

Članak 19.

 

Postavljanje novih i usklađivanje postojećih oznaka, uređaja i urbane opreme s ovim Pravilnikom obavlja vlasnik – korisnik takvog elementa na svoj trošak.

 

Članak 20.

 

Vlasnici i korisnici do sada postavljenih oznaka, uređaja i urbane opreme, dužni su do 15.svibnja 2018. godine, uskladiti iste s odredbama ovog Pravilnika.

Vlasnici i korisnici tendi i suncobrana, dužni su iste uskladiti s odredbama ovog Pravilnika do 15. svibnja 2020. godine.

 

Članak 21.

 

Budući se oznake, uređaji i urbana oprema iz ovog Pravilnika dijelom smatraju pokretnim napravama, za njihovo postavljanje i uklanjanje primjenjuju se odgovarajuće odredbe Odluke o komunalnom redu , Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata Grada Hvara i Odluke o korištenju i zakupu javne površine Grada Hvara.

 

Članak 22.

 

Sastavni dio ovog Pravilnika su prilozi: prilog 1- grafički prikaz zone 1 i zone 2 , prilog 2 – projekt turističke signalizacije Grada Hvara, prilog 3- pomične, plitke izložbene vitrine, prilog 4- stalak za jelovnike , prilog 5- posude za biljke/pitah/ i prilog 6- ventilacijski otvori, odvodi i dimnjaci, prilog 7- prihvatljive boje tendi i suncobrana.

 

Članak 23.

 

Nadzor nad provođenjem odredbi ovog Pravilnika provodi Komunalno redarstvo Grada Hvara.

Za kršenje odredaba ovog Pravilnika primjenjuju se kaznene odredbe iz Odluke o komunalnom redu Grada Hvara.

Komunalni redar pregledat će korištenu javnu površinu i ako utvrdi da postoji kršenje odredbi ovog Pravilnika, naredit će podnositelju Zahtjeva iz stavka (3) članka 12. ovog Pravilnika dovođenje korištene površine u prvobitno stanje u roku od 48 sati

 

Članak 24.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

Članak 25.

 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, stavlja se van snage Odluka o zabrani postave reklama (Sl. glasnik Grada Hvara 3/03).

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-01/17-01/29

URBROJ: 2128/01-02-17-04

Hvar, 11. travnja 2017. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Odluke o komunalnom redu («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 6/96, 5/97, 5/02, 4/03, 3/04, 4/06 i 1/08), Odluke o utvrđivanju visine naknade za postavljanje skela, kontejnera, dizalica, odlaganje građevinskog i otpadnog materijala na javnim površinama (Službeni glasnik Grada Hvara broj: 7/05), Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (Sl. glasnik Grada Hvara broj: 02/14, 04/14 i 07/15) i Odluke o nerazvrstanim cestama (Sl. glasnik Grada Hvara broj: 02/14 i 07/15) Gradsko vijeće Grada Hvara na 28. sjednici održanoj dana 11. travnja 2017. godine, donosi

 

PRAVILNIK

o načinu i uvjetima privremenog korištenja javnih površina za izvođenje radova

 

Članak 1.

 

Ovim se pravilnikom propisuju način i uvjeti privremenog korištenja javnoprometne površine, javne zelene površine i neizgrađenoga građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Hvara (u daljnjem tekstu: javne površine) za istovar, smještaj i utovar građevinskog materijala, smještaj građevinskog otpadnog materijala, postav rampe, postavu kontejnera za potrebe gradilišta, podizanje građevinskih skela i ograda gradilišta za sanaciju i rekonstrukciju ili zaštitu od padanja dijelova fasade i slične građevinske radove ili gradnju objekta (u daljnjem tekstu: radovi).

 

Članak 2.

 

Javne površine mogu se privremeno koristiti za radove iz članka 1. ovoga Pravilnika na temelju Rješenja gradskog nadležnog tijela – Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara I Službe za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, i po potrebi suglasnost Konzervatorskog odjela u Splitu.

Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se na temelju Zahtjeva izvođača ili investitora odnosno vlasnika objekta (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva).

Rješenjem se određuju način, uvjeti, rok na koji se odobrava privremeno korištenje javne površine te iznos naknade za korištenje javne površine osim u slučajevima kad je Grad Hvar investitor.

Grad Hvar zadržava pravo ne odobriti privremeno korištenje javne površine za radove iz članka 1. ovog Pravilnika, iako je dostavio svu potrebnu dokumentaciju iz članka 3. i 4. ovog Pravilnika.

 

Članak 3.

 

Zahtjev za privremeno korištenje javne površine za radove sadrži:

–      podatke o investitoru / vlasniku objekta (naziv/ime, sjedište/prebivalište, OIB, MB);

–      podatke o izvođaču (naziv/ime, sjedište/prebivalište, OIB, MB);

–      popis radova za koje se zahtjev podnosi;

–      adresu/lokaciju izvođenja radova, podatke   o katastarskoj čestici;

–      vrijeme privremenog korištenja (rok);

–      podatke o veličini površine zauzimanja;

–      druge potrebne podatke.

 

Članak 4.

 

Zahtjevu za privremeno korištenje javne površine za radove prilaže se:

–      dokaz da se radovi mogu izvoditi u skladu s posebnim propisom o gradnji;

–      skica položaja i veličine javne površine na koju se postavlja građevinska skela, kontejner ili ograda gradilišta izrađena u mjerilu ili kotirana!

–      fotografija postojećeg stanja (osobito visoke vegetacije i urbane opreme) za privremeno korištenje javne površine;

–      suglasnosti nadležnog tijela za zaštitu spomenika kulture i prirode ako se radovi  obavljaju na prostoru kulturnog dobra,  zaštićene kulturno-povijesne cjeline i zaštićenih dijelova prirode;

–      Potvrda o nepostojanju duga od: porezne uprave, Komunalno Hvar d.o.o. i Grada Hvara

–      Potvrda o zbrinjavanju građevinskog otpada

–      suglasnost stanara ili suvlasnika objekta (predstavnika stanara);

–      upravna pristojba.

 

Članak 5.

 

Javna površina može se koristiti za radove iz članka 1. ovoga pravilnika u razdoblju od 15. listopada do 15. svibnja tekuće godine, a ako to zahtijevaju radovi podnositelj zahtjeva dužan je podnijeti zahtjev za produljenje roka privremenog korištenja javne površine za radove.

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se sukladno člancima 3. i 4. ovoga pravilnika i mora sadržavati obrazloženje o razlozima produljenja roka.

O korištenju javne površine za radove iz članka 1. ovoga pravilnika dulje od predvi đenog ili produljenja roka iz stavka 1. ovoga članka odlučuje gradonačelnik Grada Hvara na prijedlog gradskog nadležnog tijela -Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara; Službe za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.

 

Članak 6.

 

Prilikom izvođenja radova iz članka 1. ovoga pravilnika, izvođač radova mora osigurati prohodnost na javnoj površini, te nesmetan ulaz i izlaz u objekt na lokaciji na kojoj se radovi obavljaju.

 

ZAŠTITNA OGRADA

 

Članak 7.

 

Zauzeti dio javne površine izvođač radova mora ograditi urednom zaštitnom ogradom (u daljnjem tekstu: ograda).

Ograda se postavlja na način da ne ugrožava preglednost u prometnom pravcu te sigurnost prometa pješaka i vozila, istu se mora osigurati i obložiti s zaštitnim platnom po visini i širini.

Zaštitno platno iz stavka 2. ovog članka koje se postavlja u užem centru grada unutar zone konzervatorske zaštite A i B treba biti uredno i neoštećeno, u nijansi bijele boje i transparentno. Zaštitno platno treba se čitavo vrijeme održavati uredno i nategnuto.

Ograda se mora stalno održavati urednom i čistom, te se mora propisno označiti.

 

RAMPA

 

Članak 8.

 

Zauzeti dio javne površine rampom izvođač je dužan prilikom izvođenja radova poduzimati sve mjere sprječavanja onečišćavanja javnih površina i očistiti javnu površinu.

Rampa se mora stalno održavati urednom i čistom, te se mora propisno označiti i postaviti na način da ne ugrožava sigurnost prometa pješaka i vozila.

Rampa koja se postavlja u užem centru grada unutar zone konzervatorske zaštite A i B treba biti drvena, te se moraju poduzeti sve mjere zaštite kako se ne bi oštetio kameni pločnik.

Rampa se može postaviti samo povremeno za vrijeme transporta materijala te se ista mora ukloniti nakon upotrebe.

 

GRAĐEVINSKI MATERIJAL

 

Članak 9.

 

Izvođač radova dužan je prilikom izvođenja radova poduzimati sve mjere sprječavanja onečišćavanja javnih površina i očistiti javnu površinu.

Građevinski otpadni materijal mora biti odnesen na za to predvi đen deponij (odlagalište građevinskog otpada), te sukladno mjerama uređenim posebnim propisima o gospodarenju građevinskim otpadom.

Građevinski materijal mora biti  uredno složen i na način da ne sprječava otjecanje oborinske vode.

Izvođač radova dužan je osigurati da se zemlja ne rasipa, držati drugi rastresiti materijal u sanducima i ogradama, te miješati beton i mort u posudama ili na limovima.

Na javnim zelenim površinama rasuti građevinski materijal smije se odlagati samo na nepropusnim podlogama (PVC foliji i drugo).

 

GRAĐEVINSKI KONTEJNER I DIZALICA

 

Članak 10.

 

Građevinski kontejner i dizalica (u daljnjem tekstu: kontejner i dizalica) postavljaju se po pravilima struke prema posebnim propisima, a temeljem posebne dozvole Grada Hvara, na način da ne ugrožava preglednost u prometnom pravcu te sigurnost prometa pješaka i vozila.

Kontejner se mora stalno održavati urednim i čistim, te se mora propisno označiti.

Kontejner koji se postavlja u užem centru grada unutar zone konzervatorske zaštite A i B treba biti bijele nijanse.

Kod postave kontejnera ili dizalice unutar zone konzervatorske zaštite A i B moraju se poduzeti sve mjere zaštite na način da se ne postavlja direktno na kameni pločnik, kako se ne bi oštetio.

Ako se s radovima na objektu ne započnu u roku od 7 (sedam) dana od dana postavljanja kontejnera ili dizalice i ako se na vrijeme duže od 10 (deset) dana zaustavi gradnja, izvođač je dužan kontejner, dizalicu i drugi materijal odmah ukloniti s javne površine.

 

GRAĐEVINSKA SKELA

 

Članak 11.

 

Građevinska skela (u daljnjem tekstu: skela) postavlja se po pravilima struke prema posebnim propisima, na način da ne ugrožava preglednost u prometnom pravcu te sigurnost prometa pješaka i vozila.

Skela se mora stalno održavati urednom i čistom, te se mora propisno označiti u skladu s posebnim propisima.

Skela se postavlja max. do 1,00 m uz pročelje zgrade, na način da ne ugrožava preglednost u prometnom pravcu te sigurnost prometa pješaka i vozila, istu se mora osigurati i obložiti s zaštitnim platnom po visini i širini.

Zaštitno platno iz stavka 3. ovog članka koje se postavlja u užem centru grada unutar zone konzervatorske zaštite A i B treba biti uredno i neoštećeno, u nijansi bijele boje i transparentno. Zaštitno platno treba se čitavo vrijeme održavati uredno i nategnuto.

Ako se s radovima na objektu ne započne u roku od 7 (sedam) dana od dana postavljanja građevinske skele ili ako se na vrijeme duže od 10 (deset) dana zaustavi gradnja, izvođač je dužan skelu i drugi materijal odmah ukloniti s javne površine.

Prolaz ispod skele mora se zaštititi od sipanja i padanja materijala zaštitnim krovom u visini od tri metra iznad pločnika, a građevinsku skelu treba postaviti na način da se ispod nje može prolaziti ako se koristi cijeli nogostup ili javna pješačka ulica.

Pročelje   mora   biti   osigurano   vodoravnom   i   okomitom   zaštitom.

Zaštitni krov prema ulici mora dosezati najmanje 60 cm ispred pravca skele, a na svim otvorenim stranama mora biti ograđen punom ogradom visine najmanje 60 cm. Ako zaštitni krov seže na kolnik, ispod krova se mora ostaviti slobodni prostor u visini od najmanje 4,5 m kako ne bi ometao odvijanje prometa.

 

Članak 12.

 

Ako se na javnoj površini koja se privremeno koristi za radove iz članka 1. ovoga pravilnika nalaze pojedinačna stabla, stabla se moraju zaštiti oplatom.

Uz stabla nije dozvoljeno odlagati građevinski materijal, a stabla i javna rasvjeta se ne srni ju koristiti kao nosači kablova, reflektora i drugo.

Mehanizacija i vozila ne smiju se približavati stablima na udaljenost manju od 2 m.

 

Članak 13.

 

Ako podnositelj zahtjeva za privremeno korištenje javne površine iz stavka 2. članka 2. ne postupi sukladno ovom pravilniku i rješenju iz stavka 1. članak 2., komunalni redar naredit će rješenjem o uklanjanju.

Izvođač je dužan, najkasnije 24 sata nakon završetka radova i uklanjanja opreme, obavijestiti komunalno redarstvo da mu zauzeta javna površina više nije potrebna.

Nakon završetka radova izvođač je dužan zauzetu javnu površinu ostaviti u stanju u kojemu je bila prije izvođenja radova.

Komunalni redar pregledat će korištenu javnu površinu i ako utvrdi da postoji kakvo oštećenje, naredit će izvođaču dovođenje korištene površine u prvobitno stanje u roku od 48 sati.

 

Članak 14.

 

Naknada za privremeno korištenje javnih površina za radove određena je posebnom odlukom kojom su propisani kriteriji za određivanje zakupnina i naknada za korištenje javnih površina.

 

 

Članak 15.

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-02/17-01/24

URBR0J:2128/01-02-17-02

Hvar, 11. travnja 2017. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi „Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst i članka 25. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 28. sjednici održanoj dana 11. travnja 2017. godine, donosi

 

ODLUKU

o osnivanju arheološke zbirke Grada Hvara

 

Članak 1.

 

Temeljem Rješenja o utvrđivanju arheološke zone grada Hvara (Klasa: 612-08/17-06/0022; Urbroj: 532-04-01-03-02/3-17-1, Zagreb, 10. ožujka 2017.godine) donesenog od strane Ministarstva kulture osniva se Arheološka zbirka Grada Hvara.

 

Članak 2.

 

Arheološku zbirku čuva, zaštićuje, obrađuje i koristi Grad Hvar.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 612-08/17-01/32

Urbroj: 2128/01-02-17-04

Hvar, 11. travnja 2017. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 27. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN” broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenja, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 28. sjednici održanoj dana 11. travanj 2017.godine, donosi:

 

ODLUKU

o korištenju sredstava od poreza na dohodak ostvarenog na području Grada Hvara za realizaciju kapitalnog projekta – rekonstrukcija i unutrašnje uređenje hvarskog Arsenala sa povijesnim kazalištem i Fontikom po Sporazumu o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Hvara

 

Članak 1.

 

Prihvaća se realizacija kapitalnog projekta- rekonstrukcija i unutrašnje uređenje hvarskog Arsenala, sa povijesnim kazalištem i Fontikom i to završna faza koja se odnosi na unutrašnje uređenje i opremanje sukladno odredbama članka 1. Sporazuma o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Hvara.

 

Članak 2.

 

Ukupno predviđeni troškovi za izvršenje predmetnog projekta iznose: 4.500.000,00 kuna.

Sredstava za projekt iz članak 1. ove Odluke osigurati će se u Proračunu Grada Hvara.

Grad Hvar će koristi sredstva iz udjela u porezu na dohodak ostvaren na području Grada Hvara, izdvojenim na poziciji ministarstva nadležnog za otoke najviše do iznosa od 3.500.000,00 kuna, a ostatak od 1.000.000,00 osigurati će se iz općih prihoda Grada Hvara.

 

Članak 3.

 

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 302-01/16-01/1

Urbroj: 2128/01-02-17-05

Hvar, 11. travanj 2017. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 27. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN” broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenja , 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 28. sjednici održanoj dana 11. travnja 2017. godine, donosi:

 

ODLUKU

o korištenju sredstava od porezu na dohodak ostvarenog na području Grada Hvara za realizaciju kapitalnog projekta-rekonstrukcija i izgradnja glavnih kolektora fekalne kanalizacije s pročišćivačima i ispustima na području Grada Hvara te rekonstrukcija i izgradnja oborinskih kanalizacija na području Grada Hvara po Sporazumu o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Hvara

 

Članak 1.

 

                Prihvaća se realizacija kapitalnog projekta- rekonstrukcija i izgradnja glavnih kolektora, fekalne kanalizacije s pročišćivačima i ispustima na području Grada Hvara te rekonstrukcija i izgradnja oborinskih kanalizacija na području Grada Hvara sukladno odredbama članka 1. Sporazuma o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interese za razvoj otoka Hvara.

 

Članak 2.

 

Ukupno predviđeni troškovi za izvršenje predmetnih projekata iznose: 6.000.000,00 kuna.

Sredstava za projekte iz članak 1. ove Odluke osigurati će se u Proračunu Grada Hvara.

Grad Hvar će koristi sredstva iz udjela u porezu na dohodak ostvaren na području Grada Hvara, izdvojenim na poziciji ministarstva nadležnog za otoke najviše do iznosa od 5.000.000,00 kuna, a ostatak od 1.000.000,00 osigurati će se iz općih prihoda Grada Hvara.

 

Članak 3.

 

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 302-01/16-01/1

Urbroj: 2128/01-02-17-06

Hvar, 11. travnja 2017.godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 209. stavka 2. Zakona o vodama («NN», broj: 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 28. sjednici, održanoj 11.4. 2017. godine, donosi

 

Odluku

o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuju se izmjene i dopune Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine (Službeni glasnik Grada Hvara br. 11/13), u daljnjem tekstu Odluka.

 

Članak 2.

 

Članak 4. Odluke mijenja se i glasi:

                „Vlasnik odnosno drugi zakoniti posjednik građevine, odnosno druge nekretnine kao podnositelj zahtjeva za priključenje, odnosno kao budući korisnik vodnih usluga, obvezan je pridržavati se Pravilnika o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga i Općim tehničkim uvjetima za isporuku vodne usluge javne odvodnje koje donosi javni isporučitelj vodnih usluga koji upravlja komunalnim vodnim građevinama u svom vlasništvu (u daljnjem tekstu: Isporučitelj).

                Isporučitelj vodne usluge javne vodoopskrbe je trgovačko društvo Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa.

                Isporučitelj vodne usluge javne odvodnje je trgovačko društvo Odvodnja Hvar d.o.o. Hvar. “

 

Članak 3.

 

Članak 6. Odluke mijenja se i glasi:

                „Uz zahtjev za priključenje građevine, odnosno druge nekretnine na komunalne vodne građevine podnositelj zahtjeva prilaže dokumentaciju navedenu u Pravilniku o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga i Općim tehničkim uvjetima za isporuku vodne usluge javne odvodnje, koji se objavljuju na internetskoj stranici Isporučitelja. “

 

Članak 4.

 

Članak 9. Odluke mijenja se i glasi:

                „Podnositelj zahtjeva za priključenje iz članka 5. ove Odluke, dužan je s Isporučitelj em sklopiti Ugovor o priključenju građevine na komunalne vodne .

                Ugovor o priključenju na komunalne vodne građevine (na sustav vodoopskrbe) obavezno sadrži: naziv ugovornih strana, podatke o građevini ili drugoj nekretnini koja se priključuje, vrstu priključka, cijenu priključenja, način plaćanja, rok izvođenja radova, visinu naknade za nadzor nad uspostavom priključka te odredbu o predaji izgrađenog priključka u vlasništvo Isporučitelja bez naknade.

                Ugovor o priključenju na komunalne vodne građevine (na sustav javne odvodnje) obavezno sadrži: naziv ugovornih strana, podatke o građevini ili drugoj nekretnini koja se priključuje, vrstu priključka, visinu naknade za nadzor nad uspostavom priključka te odredbu o predaji izgrađenog priključka u vlasništvo Isporučitelja bez naknade. “

 

Članak 5.

 

Članak 10. Odluke mijenja se i glasi:

                „Stvarni trošak priključenja građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine snosi podnositelj zahtjeva za priključenje. “

 

Članak 6.

 

Članak 11. Odluke mijenja se i glasi:

                „Podnositelj zahtjeva za priključenje na javnu vodoopskrbnu mrežu može izvođenje svih radova na priključenju povjeriti Isporučitelju ili samostalno izvesti pripremne i završne radove na priključenju građevine ili druge nekretnine (iskope, zatrpavanje, betoniranje, asfaltiranje i si.) sukladno Pravilniku o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga Isporučitelja, zakonima i pravilima struke.

                Podnositelj zahtjeva za priključenje na sustav javne odvodnje obvezan je sam o svom trošku izvesti pripremne radove na priključenju građevine ili druge nekretnine (iskop, zatrpavanje, betoniranje, asfaltiranje, izgradnja revizijskog okna i si.) kao i samo priključenje, sukladno s Općim tehničkim uvjetima za isporuku vodne usluge javne odvodnje, zakonima i pravilima struke.

                Nadzor nad izvođenjem radova na priključenju vrši predstavnik Isporučitelja. “

 

Članak 7.

 

Članak 12. Odluke mijenja se i glasi:

                „Vlasnik građevine, odnosno drugi zakoniti posjednik dužan je priključiti svoju građevinu na komunalne vodne građevine sukladno ovoj Odluci a najkasnije u roku od jedne godine od dana obavijesti Isporučitelja o mogućnosti priključenja.

                Vlasnik, odnosno drugi zakoniti posjednik druge nekretnine (poljoprivredno zemljište) može sukladno ovoj Odluci podnijeti zahtjev za priključenje na komunalne vodne građevine, ali Isporučitelj nema obvezu priključenja.”

 

Članak 8.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-01/13-01/146

URBROJ: 2128/01-02-17-04

Hvar, 11.4.2017.g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 4. i 6. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama (Službeni glasnik Grada Hvara 2/10) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09,7/09, 8/09,1/11,2/11-pročišćeni tekst, 6/13,11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 28. sjednici održanoj 10. travnja 2017. godine, donosi

 

ODLUKU

zaključenju Ugovora o prijenosu suvlasničkog dijela bez naknade

 

Članak 1.

 

Prihvaća se zahtjev Biskupije Bračko-hvarsko-viške, Župa Hvar za prijenosom suvlasničkog dijela nekretnine čest. zgr. 218 upisan u zk. ul. 309 k.o. Grablje u visini od V2 suvlasničkog dijela, a u svrhu apliciranja na projekte financiranje iz Europskih strukturnih i/ili investicijskih fondova.

 

Članak 2.

 

Biskupija Bračko-hvarsko-viška, Župa Hvar, kao primatelj suvlasničkog dijela, sjedne strane i Grad Hvar kao prenositelj suvlasničkog dijela sklopit će ugovor o prijenosu suvlasničkog dijela bez naknade sukladno ovoj odluci.

Članak 3.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik da u ime i za račun Grada sklopi ovaj ugovor.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 303-01/17-01/07

URBROJ: 2128/01-02-17-03

Hvar, 11. travnja 2017.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine”, br. 10/97, 107/07, 94/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11, 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 28. sjednici održanoj 11. travnja 2017. godine, donosi

 

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o planu upisa u Dječji vrtić „Vanđela Božitković” za pedagošku godinu 2017./2018.

 

I.

 

Daje se prethodna suglasnost na Odluku o planu upisa u Dječji vrtić „Vanđela Božitković” za pedagošku godinu 2017./2018., čiji je prijedlog utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković”.

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 601-01/17-01/05

URBROJ: 2128/01-02-17-03

Hvar, 11. travnja 2017.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 28. sjednici održanoj dana 11. travnja 2017. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Programa mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2017. godini i Plana Provedbe obvezatne (preventivne) dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2017. godini

 

I.

 

O prihvaćanju Programa mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2017. godini i Plana Provedbe obvezatne (preventivne) dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2017. godini

 

II.

 

Ovaj zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-01/17-01/13

URBROJ: 2128/01-01/1-17-01

Hvar, 11. travnja. 2017.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članaka 58., 59. i 60. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09 i 2/11) Gradsko vijeće Grada Hvara na 28. sjednici održanoj 11. travnja 2017. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o radu Odbora za organizaciju proslave 150 godina organiziranog bavljenja turizmom u gradu Hvaru 1868. – 2018., u periodu od 21. listopada 2016. do 20. ožujka 2017.g.

 

I.

 

Prihvaća se Izvješće o radu Odbora za organizaciju proslave 150 godina organiziranog bavljenja turizmom u gradu Hvaru 1868. – 2018., u periodu od 21. listopada 2016. do 20. ožujka 2017. g.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 334-01/16-01/05

Urbroj: 2128/01-02/17-26

Hvar, 11. travnja 2017.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst), članka 35. a Zakona o otocima («NN», broj: 149/99, 32/02 i 33/06) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09,7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 28. sjednici održanoj 11. travnja 2017. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa nekretnina 1/8 dijela nekretnine č.zem. 3911/1, z.u. 3477,

k.o. Hvar

 

I.

 

Povodom ponude ponuditelja Dore Kinert Bućan od 03. siječnja 2017. godine, Grad Hvar se neće koristiti pravom prvokupa u predmetu ponude za prodaju 1/8 dijela nekretnine označene kao: č.zem. 3911/1, z.u. 3477, k.o. Hvar-Pakleni otoci, za iznos kupoprodajne cijene od 100 000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama prema prodajnom tečaju HNB-a na dan plaćanja.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 940-01/17-01/01

URBROJ: 2128/01-02-17-03

Hvar, 11. travnja 2017.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 35. a Zakona o otocima («NN», broj: 149/99, 32/02 i 33/06) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09,7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 28. sjednici održanoj 11. travnja 2017. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa nekretnina 131/2100 dijela nekretnine č.zem. 3914/12, z.u. 3477, k.o. Hvar

 

I.

 

Povodom ponude ponuditelja Miloslave Vučetić od 15. ožujka 2017. godine, Grad Hvar će se koristiti pravom prvokupa u predmetu ponude za prodaju 131/2100 dijela nekretnine označene kao: č.zem. 3911/12, z.u. 3262, k.o. Hvar-Pakleni otoci, za iznos kupoprodajne cijene od 71.650,00 EUR u protuvrijednosti u kunama prema prodajnom tečaju HNB-a na dan plaćanja.

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 940-01/17-01/06

URBROJ: 2128/01-02-17-03

Hvar, 11. travnja 2017.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12 i 19/13- pročišćen tekst), članka 35. a Zakona o otocima («NN», broj: 149/99, 32/02 i 33/06) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09,7/09, 8/09,1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 28. sjednici održanoj 11. travnja 2017. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa nekretnina 147/576 dijela nekretnine č.zem. 3914/28, z.u. 2483,

k.o. Hvar

 

I.

 

Povodom ponude ponuditelja Domagoja Bibić od 15. veljače 2017. godine, Grad Hvar neće se koristiti pravom prvokupa u predmetu ponude za prodaju 147/576 dijela nekretnine označene kao: č.zem. 3914/28, z.u 2483, k.o. Hvar -Pakleni otoci, za iznos kupoprodajne cijene od 300,000,00 EUR u protuvrijednosti u kunam; prema prodajnom tečaju HNB-a na dan plaćanja.

 

II.

 

Po zaključenju ugovora o kupoprodaji u kojem je navedena kupoprodajna cijena predmetne nekretnine u iznosu iz točke I. ovog Zaključka, ponuditelj se obvezuje dostaviti fotokopiju ugovora Gradu Hvaru.

 

III.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/17-01/03

URBROJ: 2128/01-02-17-04

Hvar, 11. travnja 2017.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 


 

 

 

 

 

SADRŽAJ

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA

 

 1. Zaključak o neprihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Hvara za period od 01. srpnja do 31. prosinca 2016.g……………………………………………………………………………………………………………………………………. 25
 2. Odluka o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme javnog WC i garderobe u sklopu gradske tržnice u Hvaru…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25
 3. Odluka o izradi UPU zone stanovanja u zelenilu ………………………………………………………………………… 26
 4. Odluka o izradi UPU Milna……………………………………………………………………………………………………… 27
 5. Odluka o izradi UPU gospodarske zone Stanišće – Martinovik …………………………………………………….. 29
 6. Pravilnik o postavljanju oznaka, uređaja i urbane opreme na području Grada Hvara ……………………….. 31
 7. Pravilnik o načinu i uvjetima privremenog korištenja javnih površina za izvođenje radova ……………….. 37
 8. Odluka o formiranju arheološke zbirke……………………………………………………………………………………….. 39
 9. Odluka o korištenju sredstava od poreza na dohodak ostvaren na području Grada Hvara za realizaciju kapitalnog projekta – rekonstrukcija i unutrašnje uređenje hvarskog Arsenala sa povijesnim kazalištem i Fontikom po Sporazumu o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Hvara……………………………………………….. 40
 10. Odluka o korištenju sredstava od porezu na dohodak ostvaren na području Grada Hvara za realizaciju kapitalnog projekta-rekonstrukcija i izgradnja glavnih kolektora fekalne kanalizacije s pročišćivačima i ispustima na području Grada Hvara te rekonstrukcija i izgradnja oborinskih kanalizacija na području Grada Hvara po Sporazumu o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Hvara………………………………………………………………… 40
 11. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o priključenju na komunalne vodne građevine …………………………….. 40
 12. Odluka o zaključenju Ugovora o prijenosu suvlasničkog dijela bez naknade……………………………………. 41
 13. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o planu upisa u Dječji vrtić “Vanđela Božitković” za pedagošku godinu 2017./2018……………………………………………………………………………………………………………………………… 42
 14. Zaključak o prihvaćanju Programa mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije području Grada Hvara u 2017. godini i Plana provedbe obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije području Grada Hvara u 2017. godini        42
 15. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu Odbora za organizaciju proslave 150. godina organiziranog turizma u gradu Hvaru 1868. – 2018……………………………………………………………………………………………………………………………. 42
 16. Zaključak o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa 1/8 dijela nekretnine č.zem. 3911/1, z.u. 3477, k.o. Hvar       43
 17. Zaključak o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa 131/2100 dijela nekretnine č.zem. 3914/12, z.u. 3477, k.o. Hvar           43
 18. Zaključak o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa 147/576 dijela nekretnine č.zem. 3914/28, z.u. 2483, k.o. Hvar             43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Grada Hvara

Odgovorni urednik: tajnica Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur. – List izlazi po potrebi

Priprema i izrada: ŽGIRO, vl. Davor Sarjanović, Jelsa

Službeni glasnik – br. 02/2017

Glasnik je u PDF formatu dostupan za preuzimanje OVDJE


 

SLUŽBENI GLASNIK GRADA HVARA

 

GODINA XXIV.  BROJ 2.                                     Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –

Hvar, 6. ožujka 2017. godine                                    plaća se na račun broj : 2500009-1815300001

 

                Na temelju članka 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine”, broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnika Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 27. sjednici dana 03. ožujka 2017. godine donosi

 

ODLUKU

o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Hvara

 

I

 

Utvrđuje se Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Hvara.

 

II

 

Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Hvara prilog je ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

 

III

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 601-01/17-01/03

URBROJ: 2128/01-02-17-02

Hvar, 3. ožujka 2017. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

PLAN

MREŽE DJEČJIH VRTIĆA NA PODRUČJU

GRADA HVARA

 

I UVODNE NAPOMENE

 

Članak 1.

 

Planom mreže dječjih vrtića na području Grada Hvara (dalje: Plan mreže), utvrđuje se Dječji vrtić u kojemu se obavlja djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja, kao i objekti u kojima se provode programi predškolskog odgoja i obrazovanja te razvoj mreže predškolske ustanove na području Grada Hvara.

 

Članak 2.

 

Grad Hvar kao jedinica lokalne samouprave osnivač je Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković”, sa sjedištem u Hvaru, Hanibala Lucića 3, koji djeluje u objektu navedenom u članku 10. Plana mreže.

 

Članak 3.

 

Dječji vrtić „Vanđela Božitković” je javna ustanova koja u okviru djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, organizira i provodi programe njege, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite i prehrane za djecu od navršenih 12 mjeseci života, do polaska u školu.

Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu sa razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Državnom pedagoškom standardu.

 

II ZAKONSKA OSNOVA ZA IZRADU PLANA MREŽE DJEČJIH VRTIĆA NA PODRUČJU GRADA HVARA

 

 

 

 

Članak 4.

 

Djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja uređuje se:

–      Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine”, broj: 10/97, 107/07, 94/13);

–      Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15);

–      Zakonom o ustanovama („Narodne novine”, broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08);

–      Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine”, broj: 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15, 115/16);

–      Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine”, broj: 63/08,90/10);

–      Statutom Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11, 6/13);

te ostalim podzakonskim propisima i općim aktima osnivača.

 

III PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA NA PODRUČJU GRADA HVARA

 

Članak 5.

 

U okviru svoje djelatnosti Dječji vrtić „Vanđela Božitković” organizira i provodi: Redovite programe:

–          9,5 – satni redoviti jaslički program;

–          9 – satni vrtićki redoviti program;

–          7 – satni vrtićki redoviti program;

–          6 – satni vrtićki redoviti program;

–          5,5 – satni vrtićki redoviti jutarnji i popodnevni program;

–          program predškole.

Kraći programi tijekom godine:

–          rano učenje engleskog jezika

Dječji vrtić organizira i provodi programe poludnevnih i cjelodnevnih izleta na području grada Hvara, otoka Hvara i Splitsko-dalmatinske županije, te organizira i sudjeluje u provedbi manifestacija na području grada i otoka Hvara, te ostalih županija.

 

Članak 6.

 

Podaci o vrsti i broju skupina, broju djece, odgojitelja i trajanju programa nalaze se u Tablici 1.

 

 

 

Tablica 1.

ODGOJNA SKUPINA

BROJ SKUPINA

DOB DJECE

BROJ UPISANE DJECE

TRAJANJE PROGRAMA

BROJ DJELATNIKA

Mlađa jaslička skupina

1

Od 1 godine do 1,9 godina

12

9,5 sati

2 odgojiteljice

Srednja stanja jaslička skupina

1

Od 1,10 godine do 2,9 godina

15

9,5 sati

2 odgojiteljice

Starija jaslička-mlađa vrtićka skupina

1

Od 2,10 godine do 3,8 godina

21

6 sati

1 odgojiteljica i /0,3 med. sestra/

Mlađa vrtićka skupina

1

Od 3,8 godine do 5 godina

23

9 sati

2 odgojiteljice

Srednja vrtićka skupina

1

Od 4,6 godine do 5,6 godina

23

7 sati

1 odgojiteljica

Mješovita vrtićka skupina

1

Od 3 godine do polaska u školu

24

9 sati

2 odgojiteljice

 
Starija vrtićka skupina

1

Od 5,5 godine do polaska u školu

24

9 sati

2 odgojiteljice

 
Mješovita popodnevna vrtićka skupina

1

Od 4 godine do polaska u školu

16

5,5 sati

1 odgojiteljica

 
Mješovita popodnevna vrtićka skupina

1

Od 3 godine do 5,5 godina

19

5,5 sati

1 odgojiteljica

 
UKUPNO

9

177

14

 

 

 

Članak 7.

 

Provedba obveznog programa predškole prije polaska u osnovnu školu ustrojava se pri Dječjem vrtiću „Vanđela Božitković”.

Program predškole ostvaruje se u redovitim dužim i kraćim programima.

Program predškolskog odgoja sufinancira se sukladno planiranim sredstvima u proračunu.

 

Članak 8.

               

Broj djece u odgojno-obrazovnim skupinama odgovara rezultatima upisa u pedagošku godinu, a mijenja se ovisno o dobi djece, vrsti i trajanju programa, uvažavajući mjerila za broj djece u odgojno-obrazovnim skupinama koja su propisana Državnim pedagoškim standardom.

 

Članak 9.

 

Na program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković”, Ministarstvo prosvjete i športa dalo je svoju suglasnost Rješenjem, KLASA: 601-01/97-01/315; URBROJ: 532-02-01/3-97-1, od 29. prosinca 1997. godine.

Na ustroj i provedbu obveznog Programa predškole u organizaciji Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković”, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dalo je svoju Suglasnost, KLASA: 601-02/14-03/00791; URBROJ: 533-25-15-0004, od 22. siječnja 2015. godine.

 

Članak 10.

 

Djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja organizira se u objektu: – Dječji vrtić „Vanđela Božitković”, Hvar, Hanibala Lucića 3.

Objekt u kojemu se proces ostvaruje je prostorno uvjetan i prozračan. Sastoji se od sedam prostranih i sunčanih soba dnevnih boravaka, od toga dvije na katu sa pripadajućom terasom za potrebe jaslica; pet u prizemlju, od čega dvije sa galerijskim prostorom, pet balkonskih prostora (prizemljenih), jedne veće polivalentne dvorane s dva sanitarna čvora i spreme za sportske rekvizite, prostranog ulaznog hola, velike funkcionalne kuhinje sa spremom, radione za domara, te manje garderobe za spremačice i kuharice. Osim dvije jasličke sobe dnevnih boravaka, na katu u jasličkom dijelu nalaze se garderobe, dvije kupaone sa četiri sanitarna čvora, prostor za trijažu i kupanje djece, te priručna kuhinja i soba za oboljelo dijete. Pored pet soba dnevnih boravaka u prizemlju, nalaze se tri prostrane i dobro osvijetljene garderobe, tri kupaone sa devet sanitarnih čvorova. Postoje i tri sanitarna čvora za zaposlenike. Na katu se nalaze i uredske prostorije, a u prizemlju soba za odgojitelje, te soba za stručne suradnice.

Pored unutarnjeg, na južnoj strani vrtića nalazi se prostran, sunčan, ozelenjen i sjenovit vanjski dvorišni prostor od oko 1.200 m2, sa natkrivenim dijelom – nadstrešnicom od oko 200 m2. Natkriveni dio vanjskog prostora planira se rekonstruirati i dograditi, te pretvoriti u dvije nove smještajne jedinice, sa pripadajućim garderobama i sanitarnim čvorovima. Vanjski prostor je namjenski opremljen novom opremom 2008. godine, te već zahtjeva djelomičnu izmjenu. Zgrada dječjeg vrtića je sagrađena 1978/1979. godine, nadograđena za potrebe jaslica na katu 2010. godine, a energetski je obnovljena 2014. i 2015. godine. Sobe dnevnih boravaka i garderobe u potpunosti su opremljene novim namještajem i opremom.

 

IV  ORGANIZACIJA RADA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI

 

Članak 11.

 

Dječji vrtić „Vanđela Božitković” započinje pedagošku godinu 1. rujna, te ista traje do 31. kolovoza sljedeće kalendarske godine.

Objekt u kojemu se provodi djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja započinje s radom u 6,30 sati, a završava s radom u 19,30 sati (od ponedjeljka do petka), te započinje s radom u 7 sati, a završava s radom u 12 sati (subotom).

Radno vrijeme zaposlenika je 40 i 20 sati tjedno, raspoređeno u 6 dana u tjednu (od ponedjeljka do subote).

 

Članak 12.

 

Struktura zaposlenika prikazana je u Tablici 2.

 

 

Tablica 2.

ZAPOSLENICI

VSS

VŠS

SSS

KV

NKV

UKUPNO

RAVNATELJ

1

1

TAJNIK

1

1 (0,5)

ODGOJITELJI

14

14

DEFEKTOLOGINJA/ LOGOPEDINJA

1

1 (0,5)

PEDAGOGINJA

1

1 (0,5)

ZDRAVSTVENA VODITELJICA

1

1 (0,5)

DOMAR – LOŽAČ

1

1

VODITELJICA RAČUNOVODSTVA

1

1

KUHARICA

2

2

SPREMAČICA

4

4

UKUPNO:

4

14

9

27

 

 

Članak 13.

 

Odgojitelji su obavezni u neposrednom pedagoškom radu provesti 27,5 radnih sati, a ostale poslove (12,5 sati) u sklopu satnice do punog radnog vremena.

Ostali poslovi odgojitelja obuhvaćaju:

–          tromjesečno planiranje;

–          tjedno planiranje;

–          dneyna priprema rada (dnevni plan rada, pripremanje prostora, poticaja, materijala);

–          dnevna zapažanja;

–          valorizacija u svezi planiranog rada;

–          nazočnost na Odgojiteljskim vijećima;

–          stručno usavršavanje, seminari, stručna literatura;

–          suradnja i savjetodavni rad s roditeljima (roditeljski sastanci, radionice, individualni razgovori);

–          sudjelovanje na manifestacijama.

 

V ZAKLJUČAK

 

Članak 14.

 

Plan mreže dječjih vrtića prema kriterijima nadzora i sustava kontinuiranog financiranja, omogućava osposobljavanje pedagoški osmišljenog i koncepcijski suvremenog sustava predškolskog odgoja i obrazovanja.

Plan mreže nije zadani i nepromjenjivi okvir, on je otvoren, elastičan i promjenjiv sustav, koji mora adekvatno reagirati na promjenu bilo kojeg svog sustavnog elementa.

 

Članak 15.

 

Ovaj Plan mreže može se dopunjavati u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju i Državnom pedagoškom standardu, a koji uređuju predškolski odgoj i obrazovanje, proširenjem i rekonstrukcijom smještajnih kapaciteta postojećeg objekta ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja, te osnivanjem novih dječjih vrtića.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 601-01/17-01/03

URBROJ: 2128/01-02-17-02

Hvar, 03. ožujka 2017.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 27. sjednici održanoj dana 03. ožujka 2017. godine, donosi

 

ODLUKU

o suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju dječjeg vrtića „Vanđela Božitković”

 

I.

 

Prihvaća se provedba ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju dječjeg vrtića „Vanđela Božitković”

 

II.

 

Prilog za provedbu ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju dječjeg vrtića „Vanđela Božitković” unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 – opis projekta/ operacije je sastavni dio ove Od\uke.

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

republika hrvatska

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 601-01/15-01/07

URBROJ: 2128-01-02-17-11

Hvar, 03. ožujka 2017.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 20. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom («NN», broj: 94/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 27. sjednici održanoj 03. ožujka 2017. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara za 2016. godinu

 

I.

 

Prihvaća se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara za 2016. godinu.

 

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

republika hrvatska

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 350-01/14-01/40

URBROJ: 2128-01-02-17-22

Hvar, 03. ožujka 2017.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13-pročišćeni tekst ), članka 4. i 6. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama (Službeni glasnik Grada Hvara 2/10) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09,7/09 , 8/09, 1/11,2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 27. sjednici održanoj 03. ožujka 2017. godine, donosi

 

ODLUKU

o kupnji nekretnina izravnom pogodbom

 

Članak 1.

 

Prihvaća se ponuda

–          Ivice Divkovića iz Hvara zastupan po punomoćniku Jurici Domančiću, odvjetniku u Hvaru, koji nudi Gradu Hvara kupnju dijela nekretnina 907/2, 908, 923/1 i 907/3 k.o. Hvar u površini od 2580 m2

–          Stolne crkve u Hvaru koja nudi prodaju čest. zem. 897/2 k.o. Hvar u površini od 601 m2

–          Ivana Hure, rođ. Mošić koja nudi prodaju čest. zem. 920 k.o. Hvar u površini od 260 m2.

–          mr. sc. Ante Dulčića koji nudi podaju 1/2 suvlasničkog dijela čest. zem. 940/2 u površini od 162 m2,

za sanaciju odlagališta Stanišće-Mrtinovik.

 

Članak 2

 

Cijena dijela navedenih nekretnina ukupne površine 3521 m2, po ponudi prodavatelja, a po odobrenju Povjerenstva za procjenu nekretnina iznosi 27 EUR/m2, dok ukupna cijena iznosi 95.067,00 EUR-a, plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja.

 

 

 

 

 

Članak 3.

 

Grad Hvar kao kupac sjedne strane i vlasnici navedenih nekretnina kao prodavatelji sklopit će ugovor o kupoprodaji nekretnine sukladno ovoj odluci.

 

Članak 4.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik da u ime i za račun Grada sklopi ovaj ugovor.

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 930-01/17-01/07

URBROJ: 2128/01-02-17-10

Hvar, 03. ožujka 2017.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 4. i 6. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama (Službeni glasnik Grada Hvara 2/10) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik GradaHvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 27. sjednici održanoj 03. ožujka 2017. godine, donosi

 

ODLUKU

o kupnji nekretnine izravnom pogodbom

 

Članak 1.

 

Prihvaća se ponuda Tonke Tudor iz Milne, koja nudi Gradu Hvaru prodaju nekretnine dijela čest. zem. 3491/12 k.o. Hvar u površini od 149 m2, te se predlaže Gradu Hvaru da pristupi kupnji navedene nekretnine, a u svrhu izgradnje komunalne infrastrukture.

 

Članak 2

 

Cijena nekretnine označena kao dio čest. zem. 3491/12 k.o. Hvar, površine 149 m2, označenoj kao u procjembenom elaboratu „FORB nekretnine“ od 02. svibnja 2016.g. na prijedlog Povjerenstva za procjenu nekretnina iznosi 30,36 EUR/m2, dok ukupna cijena za površinu od 149 m2 iznosi 4.523,64 EUR-a, plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja.

 

 

Članak 3.

 

Tonka Tudor kako prodavatelj s jedne strane i Grada Hvar kao kupac sklopit će ugovor o kupoprodaji nekretnine sukladno ovoj odluci.

 

Članak 4.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik da u ime i za račun Grada sklopi ovaj ugovor.

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/01-01/04

URBROJ:.2128/01-02-17-2

Hvar, 03. ožujka 2017.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine«, broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 4. i 6. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama (Službeni glasnik Grada Hvara 2/10) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09,7/09 , 8/09, 1/11,2/11-pročišćeni tekst, 6/13,11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 27. sjednici održanoj 03. ožujka 2017. godine, donosi

 

ODLUKU

o prodaji nekretnine izravnom pogodbom

 

Članak 1.

 

Prihvaća se zahtjev Dalibora Ćorića iz Splita, koja traži od Grada Hvara kupnju nekretnine 4566/10 k.o. Hvar u površini od 77 m2, te se predlaže Gradu Hvaru da pristupi prodaji navedene nekretnine, a u svrhu formiranja građevinske parcele.

 

Članak 2

 

Cijena nekretnine označena kao dio čest. zem. 4566/10 k.o. Hvar, površine 77 m2, ,označenoj kao u procjembenom elaboratu „FORB nekretnine” od 28. travnja 2016.g. na prijedlog Povjerenstva za procjenu nekretnina iznosi 141,68 EUR/m2, dok ukupna cijena za površinu od 77 m2 iznosi 10.909,36 EUR-a, plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja.

 

 

Članak 3.

 

Dalibor Ćorić kako kupac s jedne strane i Grada Hvar kao prodavatelj sklopit će ugovor o kupoprodaji nekretnine sukladno ovoj odluci.

 

Članak 4.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik da u ime i za račun Grada sklopi ovaj ugovor.

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/16-01/32

URBROJ: 2128/01-02-17-06

Hvar, 03. ožujka 2017.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) Gradsko vijeće Grada Hvara na 27. sjednici održanoj dana 3. ožujka 2017. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o potpisivanju sporazuma u ovršnom postupku u predmetu ovr-4970/16

 

I.

 

Prihvaća se molba Antonia i Dina Ivankovića o zastoju provedbe ovrhe u predmetu Ovr-4970/16 s rokom od 7 dana za sklapanje sporazuma i odgodi ovrhe do 30.06.2017. godine kada će mirno predati nekretninu.

 

II.

 

Ovaj zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/13-01/27

URBROJ: 2128/01-02-17-12

Hvar, 03. ožujka 2017.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 


 

 

 

 

 

SADRŽAJ

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA

 

 1. Odluka o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Hvara…………………………………………. 17
 2. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju dječjeg vrtića „Vanđela Božitković”              20
 3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara za 2016. godinu.. 20
 4. Odluka o kupnji nekretnina izravnom pogodbom (odlagalište)………………………………………………………….. 21
 5. Odluka o kupnji nekretnine izravnom pogodbom (Milna)………………………………………………………………… 21
 6. Odluka o kupoprodaji nekretnine izravnom pogodbom (Ćorić)…………………………………………………………. 22
 7. Zaključak o potpisivanju sporazuma u ovršnom postupku u predmetu ovr-4970/16…………………………….. 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Grada Hvara

Odgovorni urednik: tajnica Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur. – List izlazi po potrebi

Priprema i izrada: ŽGIRO, vl. Davor Sarjanović, Jelsa

 

Službeni glasnik – br. 01/2017

Glasnik u PDF formatu dostupan je za preuzimanje OVDJE


 

 

SLUŽBENI GLASNIK GRADA HVARA

 

GODINA XXIV.  BROJ 1.                                     Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –

Hvar, 8. veljače 2017. godine                                   plaća se na račun broj : 2500009-1815300001

Na temelju članka Na temelju članka 5. i 6. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” br. broj 44/05, 44/06 i 109/07), 61. 25. stavak 1. alineja 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14 ), članka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 8/13 i 11/13 ), na sjednici održanoj 07. veljače 2017. godine, Gradsko vijeće Grada Hvara donosi

 

R J E Š E N J E

o početku obnašanja mandata člana Gradskog vijeća

 

I.

 

Gđa Vilma Plazonja neizabrani kandidat s kandidacijske liste grupe birača – Forca počinje obnašati mandat člana Gradskog vijeća Grada Hvara s danom 07. veljače 2017. godine, a na temelju zakonom utvrđenog određivanja prestanka izabranog člana nezavisne liste.

 

II.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/17-01/01

URBROJ: 2128/01-02-17-03

Hvar, 07. veljače 2017. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,19/13 i 137/15), članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 28/10) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13,11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 26. sjednici održanoj 07. veljače 2017. godine, donosi

 

ODLUKU

o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara.

Plaću službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik odnosno namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

Članak 2.

 

Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke utvrđuju se sukladno odredbama Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 74/10) za svako pojedino radno mjesto i iznose kako slijedi:

 

POPIS RADNIH MJESTA

Red. broj

RADNA MJESTA I. KATEGORIJE

 

 

Potkategorija radnog mjesta

Naziv radnog mjesta

Klasifikacijski rang

Koeficijenti

  Glavni rukovoditelj      

1.

  pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

1.

1,90

2.

  pročelnik službe

1.

1,80

Red.

RADNA MJESTA II. KATEGORIJE

broj

Potkategorija radnog mjesta

Naziv radnog mjesta

Klasiiikacijski rang

Koeficijenti

  Viši savjetnik      

3.

  viši savjetnik za prostorno uređenje, graditeljstvo i uređenje grada – pomoćnik pročelnika službe

4.

1,60

4.

  viši savjetnik za imovinske i pravne poslove-pomoćnik pročelnika službe

4.

1,60

5.

  viši savjetnik za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo

4.

1,50

Viši stručni suradnik  

6.

  viši stručni suradnik za graditeljstvo, zaštitu okoliša i poslove EU

6.

1,49

Red.

RADNA MJESTA III. KATEGORIJE

broj

Potkategorija radnog mjesta

Naziv radnog mjesta

Klasifikacijski rang

Koeficijenti

  Stručni suradnik      

7.

  stručni suradnik za proračun i financije

8.

1,48

Viši referent  

8.

  viši referent za uredsko poslovanje

9.

1,20

9.

  viši referent za gospodarstvo

9.

1,20

10.

  viši referent za komunalno redarstvo-koordinator

9.

1,12

11.

  viši referent za komunalno gospodarstvo

9.

1,12

12.

  viši referent za socijalnu skrb, školstvo, zdravstvo i sport

9.

1,12

  Referent      

13.

  referent za komunalnu naknadu i druge naknade

11.

1,11

14.

  referent za javne površine, spomeničku rentu i dr. naknade

11.

1,11

15.

  referent financije i blagajničko poslovanje

11.

1,11

16.

  referent – komunalni redar

11.

1,10

17.

  referent – prometni redar

11.

1,10

18.

  referent – komunalni izvidnik

11.

1,06

 

Članak 3.

 

Osnovica za obračun plaće utvrđuje se odlukom Gradonačelnika, a odluku o masi plaća donosi Gradsko vijeće.

 

Članak 4.

 

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke osobe ovlaštene za donošenje rješenja o pravima i obvezama službenika i namještenika donijet će pojedinačna rješenja o plaći službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara ako to zahtijevaju nastale promjene.

 

Članak 5.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 11/10 i 3/15).

 

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/17-01/02

URBROJ: 2128/01-02-17-02

Hvar, 07. veljače 2017.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) i čl. 168. Odluke o komunalnom redu («Službeni glasnik Grada Hvara», 6/96, 5/97, 5/02, 4/03, 3/04, 4/06 i 1/08), Gradsko vijeće Grada Hvara na 2. sjednici održanoj dana 7. veljače 2017. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o radu prometnih redara u vremenu od 01.01.2016 do 31.12.2016. godine

 

I.

 

Prihvaća se izvješće o radu prometnih redara u vremenu od. 01.01.2016 do 31.12.2016 godine.

 

II.

 

Ovaj zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/17-01/04

URBROJ: 2128/01-03-17-04

Hvar, 7. veljače 2017.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) i čl. 168. Odluke o komunalnom redu («Služben glasnik Grada Hvara», 6/96, 5/97, 5/02, 4/03, 3/04, 4/06 i 1/08), Gradsko vijeće Grada Hvara na 2. sjednici održanoj dana 7. veljače 2017. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog redarstva u vremenu od 01.01.2016 do 31.12.2016. godine

 

I.

 

Prihvaća se izvješće o radu komunalnog redarstva u vremenu od 01.01.2016 do 31.12.2016 godine.

 

II.

 

Ovaj zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-04/17-01/01

URBROJ: 2128/01-03-17-02

Hvar, 7. veljače 2017.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09,1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13 ) i čl. 168. Odluke o komunalnom redu («Službeni glasnik Grada Hvara», 6/96, 5/97, 5/02, 4/03, 3/04, 4/06 i 1/08), Gradsko vijeće Grada Hvara na 2. sjednici održanoj dana 7. veljače 2017. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog redara II vrste Kuzma Bracanović u vremenu od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine

I.

 

Prihvaća se izvješće o komunalnog redara II vrste Kuzma Bracanović u vremenu od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine.

 

II.

 

Ovaj zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-01/17-01/04

URBROJ: 2128/01-03-17-03

Hvar, 7. veljače 2017.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine«, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13-pročišćeni tekst ) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) i čl. 168. Odluke o komunalnom redu («Službeni glasnik Grada Hvara», 6/96, 5/97, 5/02, 4/03, 3/04, 4/06 i 1/08) Gradsko vijeće Grada Hvara na 2. sjednici održanoj dana 7. veljače 2017. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog redara II vrste Prošperino Zaninović u vremenu od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine

 

I.

 

Prihvaća se izvješće o komunalnog redara II vrste Prošperino Zaninović u vremenu od. 01.01.2016 do 31.12.2016 godine.

 

II.

 

Ovaj zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-01/17-01/04

URBROJ: 2128/01-03-17-02

Hvar, 7. veljače 2017.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 86/08), članka 32. stavak I. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN», broj: 74/10) i članka 35. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09 i 8/09), Gradonačelnik Grada Hvara, d o n os i

 

PRAVILNIK

o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim se Pravilnikom uređuje unutarnji red (ustroj) Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara (Odjel) na način da se utvrđuje:

–      službe kao ustrojstvene jedinice naziv radnog mjesta,

–      broj službenika odnosno namještenika potrebnih za obavljanje poslova i zadataka pojedinog radnog mjesta,

–      opis radnog mjesta koji sadrži slijedeće elemente: osnovne podatke o radnom mjestu, opis poslova radnog mjesta i opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta, odgovornost za obavljanje poslova i zadataka, dokaz o zdravstvenoj sposobnosti,

–      potrebni stručni i drugi uvjeti za prijam u službu i raspoređivanje na radno mjesto (uvjeti za radno mjesto),

–      vrsta radnog odnosa, pod čime se podrazumijeva radni odnos na određeno ili neodređeno vrijeme te radni odnos s punim ili nepunim radnim vremenom.

 

Članak 2.

 

Službenici i namještenici upravnih odjela dužni su poslove radnog mjesta na koje su raspoređeni kao i druge poslove koje im se povjere sukladno zakonu i dugim propisima, obavljati savjesno, uredno i racionalno, pridržavajući se zakona, drugih propisa i pravila struke te postupati po uputama pročelnika, odnosno svog neposredno nadređenog.

 

Članak 3.

 

Službenici i namještenici koji se primaju u (lokalnu) službu, tj. upravne odjele na neodređeno vrijeme, primaju se uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Službenici i namještenici koji se primaju u službu na određeno vrijeme, primaju se uz obvezni probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

 

Članak 4.

 

U službu se može primiti i osoba (službenik) koja ne ispunjava uvjete glede položenog državnog stručnog ispita pod uvjetom da položi ispit u roku od jedne godine od dana prijama u službu.

 

Članak 5.

 

Klasifikacija radnih mjesta propisana ovim Pravilnikom za pojedina radna mjesta određena je sukladno Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN», broj: 74/10).

 

 

 

Članak 6.

 

Osposobljenost za rad na osobnom računalu, u smislu u ovog Pravilnika, dokazuje se odgovarajućom javnom ispravom o osposobljenosti ili neposrednom provjerom znanja.

 

II. UNUTARNJI RED (USTROJSTVO) JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

 

Članak 7.

 

Ustrojavaju se službe kao ustrojstvene jedinice i to:

–      služba Tajništva grada,

–      služba za proračun i financije,

–      služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada,

–      služba za društvene djelatnosti,

–      služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.

 

Članak 8.

 

Služba tajništva grada obavlja upravne, stručne i druge poslove:

–      organizira obavljanje i obavlja upravne, stručne i tehničke poslove za rad Gradskog vijeća i radnih tijela (izrada akata, pripremanje sjednica, distribucija materijala, provođenje odluka, čuvanje arhive i dr.), sudjeluje na sjednicama Gradskog vijeća u savjetodavnom svojstvu, a po potrebi i na sjednicama radnih tijela Gradskog vijeća, savjetuje predsjednika Gradskog vijeća, odnosno gradonačelnika u organizaciji rada Gradskog vijeća, brine se o izvršavanju zadaća, koje se odnose na rad i organizaciju lokalne samouprave, mjesne samouprave, zastupa Grad pred pravosudnim i upravnim tijelima a prema dobivenoj punomoći, izdaje službeno glasilo Grada Hvara, brine se o objavljivanju općih akata, pomaže službenicima Odjela (nomotehničkim i stručnim savjetima) u pripremanju akata za Gradsko vijeće i gradonačelnika, provođenje izbora za mjesnu samoupravu (gradski kotar, mjesni odbor), obavlja i druge poslove koji po naravi stvari pripadaju ovom radnom mjestu temeljem zakona i drugih propisa, ukoliko nisu u nadležnosti drugih službenika i namještenika.

–      u području imovinsko pravnih poslova obavlja poslove koje se odnose na evidenciju Gradske nepokretne imovine i rješavanje njenog pravnog statusa, upravljanja, raspisivanje i provođenje natječajnog postupka za davanje u najam, zakup ili prodaju odnosno kupnju, uspostavljanja prava služnosti i dr., daje pravna tumačenja i pravnu pomoć Pročelniku, pročelnicima Službi i drugim službenicima Odjela, priprema određene podatke, te izrađuje odgovarajuće akte (odluke, ugovore, rješenja, natječaje i si.) glede raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada (zakupi, kupoprodaje, koncesije i si.), vodi stručne i administrativno-tehničke poslove u postupku javne nabave, priprema materijale i sudjeluje u radu Komisije za procjenu nekretnina, prati propise iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa i brine se o primjeni istih.

–      u području administrativno-tehničkih poslova obavljaju se uredski i protokolarni poslovi za potrebe Gradskog vijeća, Gradonačelnika, Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, mjesnih odbora, poslovi prijemnog ureda – urudžbeni zapisnik, arhiviranje i otpremanje pošte, te obavljanje ostalih administrativnih poslova vezanih za rad Gradskog vijeća, te radnih tijela, Gradonačelnika, obavljanje poslova evidencije iz oblasti rada i radnih odnosa.

 

Članak 9.

 

Služba za proračun i financije obavlja upravne, stručne i druge poslove:

–      u području financija obavlja poslove prikupljanja prihoda proračuna, Grada Hvara (u daljnjem tekstu: Grad), poslove računovodstva, poslove planiranja prihoda i plasmana, financijskih sredstava Grada,, obavlja poslove izrade i praćenja izvršenja proračuna Grada, sudjeluje u radu Odbora za financije i proračun, vodi poslove naplate i koordinira odnose s poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama, izrađuje analize, planove i izvješća iz oblasti financija i računovodstva, priprema proračun i godišnji obračun i ostala financijska izviješća tijekom godine, prati ostvarivanje proračuna, priprema odgovarajuće financijske akte, vodi knjigovodstvene evidencije nekretnina i druge imovine u vlasništvu Grada, obavlja poslove utvrđivanja i naplate komunalne i vodno – slivne naknade, prisilnu naplatu, te obavlja druge upravne, stručne i druge poslove vezane za financijsko-materijalno poslovanje Grada.

 

Članak 10.

 

Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada:

–      u području gospodarstva obavlja poslove koji se odnose na pripremu prijedloga odluka i drugih akata iz oblasti gospodarstva koje su u ovlasti Grada Hvara, na pružanje stručne pomoći potencijalnim ulagačima i osobama zainteresiranim za ulaganja u određene gospodarske projekte, prati i analizira stanje u gospodarstvu te stanje zaposlenosti, prati socijalno-ekonomske pojave, predlaže poticajne mjere, izrađuje analize i izvješća, vodi određene evidencije i postupke uređenja iz oblasti gospodarstva (radno vrijeme prodavaonica, koncesije za obavljanje određenih komunalnih djelatnosti, koncesije za obavljanje auto-taksi prijevoza putnika i javnog linijskog prijevoza putnika i dr.) te u tom smislu priprema prijedloge akata koje donose jedinice lokalne samouprave radi provedbe zakonskih propisa i propisa donesenim na temelju zakona, vodi potrebite evidencije, izdaje određena uvjerenja, potvrde ili rješenja i si., surađuje s određenim strukovnim udrugama u gospodarstvu (udruge obrtnika, udruge poslodavaca, udrugama potrošača, obrtničkim i gospodarskim komorama i si.), nadzire rad trgovačkih društava u vlasništvu Grada, predlaže određene mjere, izrađuje analize i druga izvješća, obavlja poslove besplatnog savjetovanja i drugih vrsta usluga u svrhu unapređenja poljoprivredne proizvodnje privatnog i zadružnog sektora, poslove komunalnog redarstva u provedbi propisa o komunalnom redu i drugih propisa čiju provedbu nadzire komunalno redarstvo, obavlja poslove u svezi korištenja javnih površina Grada, vrši razrez i naplatu spomeničke rente.

U području imovinsko pravnih poslova obavlja poslove koje se odnose na evidenciju Gradske nepokretne imovine i rješavanje njenog pravnog statusa, upravljanja, raspisivanje i provođenje natječajnog postupka za davanje u najam, zakup ili prodaju odnosno kupnju, uspostavljanja prava služnosti i dr., daje pravna tumačenja i pravnu pomoć Pročelniku, pročelnicima Službi i drugim službenicima Odjela, priprema određene podatke, te izrađuje odgovarajuće akte (odluke, ugovore, rješenja, natječaje i sl.) glede raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada (zakupi, kupoprodaje, koncesije i si.),

 

Članak 11.

 

Služba za društvene djelatnosti:

–      u području društvenih djelatnosti obavlja poslove koji se odnose na predškolski odgoj, školstvo, zdravstvo, socijalnu skrb, kulturu, tehničku kulturu, šport, zaštitu kulturnih dobara, zaštitu životinja i bilja, nadzora nad radom javnih ustanova u vlasništvu Grada te osigurava izvršenje obveza javnih ustanova prema Gradu (kao osnivaču) propisanim zakonom i drugim propisima, provodi mjere Socijalnog programa Grada, priprema i organizira aktivnosti glede imenovanja i razrješenja ravnatelja javnih ustanova, prati i proučava problematiku u navedenim društvenim djelatnostima, priprema odgovarajuće akte za nadležna tijela Grada, obavlja nadzor nad radom udruga koje se financiraju iz proračuna Grada, tj. trošenjem proračunskih sredstava, bavi se promicanjem općih kulturnih vrednota poticanjem kulturnog stvaralaštva i zaštiti postojeće arhivske građe Grada, kao i druge poslove od interesa za promidžbu, podizanje i očuvanje kulture. Obavlja poslove vezane za dodjelu javnih priznanja Grada, stipendiranje učenika i studenata.

 

Članak 12.

 

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša obavlja upravne, stručne i druge poslove:

–      u području komunalnih djelatnosti obavlja poslove koje se odnose na poslove vezane za održavanje javnih površina, obavlja poslove utvrđivanja komunalnog doprinosa, priprema prijedlog programa razvitka mreže objekata komunalne infrastrukture, u području zaštite okoliša nositelj je aktivnosti na provedbi politike zaštite okoliša u onolikoj mjeri koliko je to posebnim propisima stavljeno u nadležnost jedinicama lokalne samouprave, posebice traži poduzimanje mjera za zaštitu okoliša kod nadležnih državnih ili županijskih tijela, te predlaže poduzimanje određenih mjera nadležnim tijelima Grada.

–      u području prostornog uređenja obavlja poslove vezane za organizaciju i koordinaciju priprema izvođenja kapitalnih projekata čiji je nositelj Grad, poslove stručnog nadzora kod određenih investicija čiji nadzor nije povjeren drugim osobama, pribavlja lokacijske i građevne dozvole kad je Grad investitor ili kad je Grad preuzeo na sebe takvu obvezu, koordinira aktivnosti kod ishođenja potrebnih suglasnosti na pojedine građevne zahvate u prostoru, priprema potrebite ugovore o građenju odnosno za bilo koje druge vrste izvođenja (građevinsko-obrtničkih) radova, poslove koji se odnose na pripremu i izradu urbanističke dokumentacije, organizacije nadzora nad prostornim i urbanističkim planiranjem, na čuvanju i pohranjivanju urbanističke dokumentacije, priprema nacrte odluka i drugih akata kojima se uređuje pitanja u području prostornog uređenja, komunalnih djelatnosti, prati i proučava stanje u prostoru i ostvarivanje politike prostornog uređenja u odnosu na ostvarivanje ciljeva društvenog i gospodarskog razvitka.

 

Članak 13.

 

U Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara sistematiziraju se u smislu članka 1. ove Odluke, slijedeća radna mjesta:

 

REDNI BROJ: 1

RADNO MJESTO I kategorije – potkategorija radnog mjesta – glavni rukovoditelj

NAZIV RADNOG MJESTA: Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

KLASIFIKACIJSKI RANG: 1.

BROJ SLUŽBENIKA: 1

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

–      rukovodi radom Odjela u skladu sa zakonom i drugim propisima,

–      organizira i koordinira rad Službi unutar Odjela,

–      vodi evidenciju o prisutnosti na poslu službenika,

–      odgovara za zakonito i pravodobno obavljanje poslova i zadataka u okviru Odjela,

–      vodi personalnu dokumentaciju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela i obavlja

–      sve poslove u svezi s time (izrada rješenja, prijave, odjave, zaključivanje radne knjižice, ispunjavanje potrebnih obrazaca za ostvarivanje određenih prava iz radnih odnosa i si.) i sve poslove sukladno Pravilniku o radu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara i drugim propisima.

–      nalaže obavljanje određenih poslova i zadataka svakom pojedinom službeniku po njegovom djelokrugu radnog mjesta, neophodnih za uredan i pravodoban rad Odjela,

–      prati propise iz oblasti lokalne samouprave,

–      obavlja i izvršava upravne, stručne i druge poslove po nalogu gradonačelnika.

ODGOVORNOST:

–      za uredno i pravodobno obavljanje poslova Odjela kao i izravno zaduženih poslova i zadataka odgovara, gradonačelniku .

UVJETI ZA RADNO MJESTO / POTREBNO STRUČNO ZNANJE:

–      magistar struke / stručni specijalist (VSS),

–      pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

–      organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom,

–      položen državni stručni ispit

–      poznavanje rada na osobnom računalu

VRSTA RADNOG ODNOSA:

–      radni odnos na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.

 

A. SLUŽBA TAJNIŠTVA

 

REDNI BROJ: 2

RADNO MJESTO I kategorije – potkategorija radnog mjesta- glavni rukovoditelj

NAZIV RADNOG MJESTA: Pročelnik službe tajništva

KLASIFIKACIJSKI RANG: 1.

BROJ SLUŽBENIKA: 1

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

–      rukovodi radom Tajništva

–      organizira i koordinira rad Tajništva

–      organizira obavljanje upravnih, stručnih i tehničkih poslova za rad Gradskog vijeća i radnih tijela (izrada akata, pripremanje sjednica, distribucija materijala, provođenje odluka, čuvanje arhive Vijeća i dr.)

–      sudjeluje na sjednicama Gradskog vijeća u savjetodavnom svojstvu, a po potrebi i na sjednicama radnih tijela Gradskog vijeća

–      savjetnik je predsjedniku Gradskog vijeća odnosno Gradonačelniku u organizaciji rada Gradskog vijeća

–      brine se o izvršavanju zadaća koje se odnose na rad i organizaciju lokalne samouprave

–      organizira i sudjeluje u provođenju izbora za mjesnu samoupravu (gradski kotar, mjesni odbor), provođenje referenduma

–      zastupa Grad pred pravosudnim i upravnim tijelima a prema dobivenoj punomoći

–      izdaje službeno glasilo Grada Hvara, brine se o objavljivanju općih akata te davanju informacija sredstvima javnog priopćavanja

–      pomaže službenicima Odjela (nomotehničkim i stručnim savjetima) u pripremanju akata za Gradsko vijeće i gradonačelnika

–      obavlja i druge poslove koji po naravi stvari pripadaju ovom radnom mjestu temeljem zakona i drugih propisa, ukoliko nisu u nadležnosti drugih službenika i namještenika.

ODGOVORNOST:

–      za uredno i pravodobno obavljanje poslova Tajništva kao i izravno zaduženih poslova i zadataka, svoj rad odgovara pročelniku Odjela, gradonačelniku i Gradskom vijeću.

UVJETI ZA RADNO MJESTO / POTREBNO STRUČNO ZNANJE:

–      magistar struke / stručni specijalist (VSS) pravne struke

–      pet godina radnog iskustva

–      organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje službom

–      položen državni stručni ispit

–      poznavanje rada na osobnom računalu.

VRSTA RADNOG ODNOSA:

–      radni odnos na neodređno vrijeme s punim radnim vremenom.

 

REDNI BROJ: 3

RADNO MJESTO II. kategorije – potkategorija radnog mjesta – viši savjetnik

NAZIV RADNOG MJESTA: viši savjetnik za imovinske i pravne poslove-pomoćnik pročelnika službe

KLASIFIKACIJSKI RANG: 4.

BROJ SLUŽBENIKA: 1

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

–      vodi stručne i administrativno-tehničke poslove u postupku javne nabave

–      daje pravna tumačenja i pravnu pomoć pročelniku, voditeljima Službi i drugim službenicima Odjela

–      priprema određene podatke, te izrađuje odgovarajuće akte (odluke, ugovore, rješenja, natječaje i sl.) glede raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada

–        vodi postupke utuživanja u svezi naknade štete, plaćanja dospjelih dugovanja, neizvršenje ugovornih obveza i slično

–      vodi zapisnike Komisije za procjenu nekretnina, Povjerenstva za nabavu

–      prati propise iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa i brine se o primjeni istih

–      u suradnji s tajnikom Grada, po potrebi, izrađuje akte Gradskog vijeća , te ih otprema na zadane adrese

–      obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika Odjela, pročelnika službe i gradonačelnika

ODGOVORNOST:

–      za svoj rad odgovara gradonačelniku, pročelniku Odjela i pročelniku službe

UVJETI ZA RADNO MJESTO / POTREBNO STRUČNO ZNANJE:

–      magistar struke / stručni specijalist (VSS) pravne struke

–      četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–      položen državni stručni ispit

–      specijalistički program izobrazbe iz javne nabave

–      poznavanje rada na osobnom računalu.

VRSTA RADNOG ODNOSA:

–      radni odnos na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.

 

REDNI BROJ: 4

RADNO MJESTO III kategorije, potkategorija radnog mjest a- viši referent

NAZIV RADNOG MJESTA: – viši referent za uredsko poslovanje

KLASIFIKACIJSKI RANG: 9.

BROJ SLUŽBENIKA: 1

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

–      priprema i otprema poštu te istu preuzima

–      vodi knjigu pošte i urudžbeni zapisnik za prispjelu poštu

–      vodi nabavku uredskog materijala, napitaka za reprezentaciju, te ostalog potrošnog materijala za koje se zaduži

–      brine se o pripremi i dostavi materijala te poziva za sjednice Gradskog vijeća i radnih tijela obavlja administrativno-tehničke poslove za gradonačelnika brine se o prijemu stranaka kod gradonačelnika i pročelnika

–      organizira i vodi protokol za gradonačelnika te ispomaže po potrebi u organizaciji protokola za potrebe predsjednika Gradskog vijeća

–      brine se o prosljeđivanju telefonskih i drugih poruka vodi evidenciju putnih naloga za gradonačelnika

–      obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika Odjela, pročelniku službe i gradonačelnika.

ODGOVORNOST:

–      za svoj rad odgovara gradonačelniku, pročelniku Odjela i pročelniku službe.

UVJETI ZA RADNO MJESTO/ POTREBNO STRUČNO ZNANJE

–      sveučilišni/stručni prvostupnik (VŠS) upravne i ekonomske struke

–      jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–      položen državni stručni ispit

–      poznavanje engleskog jezika

–      poznavanje rada na osobnom računalu.

VRSTA RADNOG ODNOSA:

–      radni odnos na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.

 

B. SLUŽBA ZA PRORAČUN I FINANCIJE

 

REDNI BROJ: 5

RADNO MJESTO I kategorije – potkategorija radnog mjesta -glavni rukovoditelj

NAZIV RADNOG MJESTA: – Pročelnik službe za proračun i financije

KLASIFIKACIJSKI RANG: 1.

BROJ SLUŽBENIKA: 1

OPIS POSLOVA:

–      rukovodi, organizira i koordinira rad Službe

–      obavlja poslove oko izrade prijedloga proračuna te njegovih izmjena i dopuna, godišnjeg obračuna proračuna, odluke o izvršenju proračuna, sudjeluje u radu Odbora za financije i proračun

–      surađuje u izradi prijedloga akata za prikupljanje gradskih prihoda

–      vodi brigu o izvršenju proračuna

–      prati propise iz oblasti financija i računovodstva i brine se o primjeni istih

–      predlaže mjere za usklađivanje akata sa zakonskim promjenama i ostalim uvjetima financijskog i računovodstvenog poslovanja

–      predlaže mjere za povećanje prihoda i smanjenje rashoda

–      izrađuje financijska i druga izvješća o prikupljanju i trošenju proračunskih sredstava

–      sastavlja i kontrolira knjigovodstvene isprave

–      prati financijsku dokumentaciju investicija za potrebe Grada

–      vrši isplate s računa proračuna po nalogu nalogodavca

–      predlaže utuživanje potraživanja

–      priprema knjiženja pojedinih knjigovodstvenih promjena

–      obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika i pročelnika Odjela.

ODGOVORNOST:

–      za uredno i pravodobno izvršenje poslova Službe kao i izravno zaduženih poslova i zadataka odgovara gradonačelniku, pročelniku Odjela i pročelniku službe

UVJETI ZA RADNO MJESTO/ POTREBNO STRUČNO ZNANJE

–      magistar struke / stručni specijalist (VSS) ekonomske struke

–      pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–      organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje službom

–      položen državni stručni ispit

–      poznavanje rada na osobnom računalu.

VRSTA RADNOG ODNOSA:

–      radni odnos na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.

 

REDNI BROJ: 6

RADNO MJESTO III. kategorije – potkategorija radnog mjesta – stručni suradnik

NAZIV RADNOG MJESTA: stručni suradnik za proračun i financije

KLASIFIKACIJSKI RANG: 8.

BROJ SLUŽBENIKA: 1

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

–      vodi financijsko knjigovodstvo Grada

–      priprema naloge za isplatu

–      vrši obračun plaća i drugih primanja

–      vodi analitiku osnovnih sredstava i sitnog inventara

–      pomaže pročelniku Službe oko izrade proračuna i proračunskih akata, te financijskih izviješća

–      odgovoran je za zakonito izvršenje naloga nalogodavca

–      obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika, pročelnika Odjela i pročelnika službe

ODGOVORNOST:

–      za svoj rad odgovoran je gradonačelniku, pročelniku Odjela i pročelniku službe

UVJETI ZA RADNO MJESTO/ POTREBNO STRUČNO ZNANJE

–      sveučilišni / stručni prvostupnik (VŠS) ekonomske struke

–      tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–      položen državni stručni ispit

–      poznavanje rada na osobnom računalu.

VRSTA RADNOG ODNOSA:

–      radni odnos na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.

 

REDNI BROJ: 7

RADNO MJESTO III kategorije – potkategorija radnog mjesta- referent

NAZIV RADNOG MJESTA: – referent za financije i blagajničko poslovanje

KLASIFIKACIJSKI RANG:11.

BROJ SLUŽBENIKA: 1

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

–      kontrolira financijsku dokumentaciju

–      vodi blagajničko poslovanje

–      vodi analitičku evidenciju kupaca i dobavljača

–      vodi propisanu evidenciju računa

–      izvršava virmanska plaćanja po nalogu nalogodavca i voditelja Službe

–      izrađuje izvješća o stanju nepodmirenih obveza i potraživanja

–      obavlja isplatu i likvidaciju plaća i drugih primanja

–      vodi propisane pomoćne knjige

–      obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika, pročelnika Odjela i pročelnika službe.

ODGOVORNOST:

–      za svoj rad odgovoran je gradonačelniku, pročelniku Odjela i pročelniku službe.

UVJETI ZA RADNO MJESTO /POTREBNO STRUČNO ZNANJE

–       srednja stručna sprema ekonomske struke (SSS)

–       jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–       položen državni stručni ispit

–       poznavanje rada na osobnom računalu

VRSTA RADNOG ODNOSA:

–      radni odnos na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.

 

REDNI BROJ: 8

RADNO MJESTO III kategorija – potkategorija radnog mjesta – referent

NAZIV RADNOG MJETA: referent za komunalnu i druge naknade

KLASIFIKACIJSKI RANG: 11.

BROJ SLUŽBENIKA: 1

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

–      vodi i ažurira evidencije obveznika komunalne naknade i vodno slivne naknade

–      vrši razrez i naplatu komunalne naknade i vodno slivne naknade

–      knjiži uplate po osnovu komunalne i vodno slivne naknade i komunalnog doprinosa

–      izrađuje evidencije o dugovanjima po osnovu komunalne naknade i komunalnog doprinosa

–      piše obračune i uplatnice za plaćanje komunalne naknade, vodno slivne naknade i komunalnog doprinosa

–      obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika, pročelnika Odjela i pročelnika službe.

 

ODGOVORNOST:

–      za svoj rad odgovara gradonačelniku, pročelniku Odjela i pročelniku službe.

UVJETI ZA RADNO MJESTO /POTREBNO STRUČNO ZNANJE

–      srednja stručna sprema (SSS) ekonomske struke

–      jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–      položen državni stručni ispit

–      poznavanje rada na osobnom računalu

VRSTA RADNOG ODNOSA:

–      radni odnos na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.

 

C. SLUŽBA ODJEL ZA GOSPODARSTVO I GOSPODARENJE IMOVINOM GRADA

 

REDNI BROJ: 9

RADNO MJESTO I kategorija – potkategorija radnog mjesta-glavni rukovoditelj

NAZIV RADNOG MJESTA: Pročelnik službe za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada

KLASIFIKACIJSKI RANG:1

BROJ SLUŽBENIKA: 1

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

–      rukovodi, organizira i koordinira rad Službe

–      priprema potrebite akte iz domene ove Službe za Gradsko vijeće i gradonačelnika

–      prati propise iz oblasti ove Službe i brine se za njihovu primjenu

–      izrađuje potrebita izvješća za Gradsko vijeće i gradonačelnika

–      prati stanje u oblastima koje je u nadležnosti Službe i predlaže mjere za unapređenje stanja

–      koordinira, organizira radove na izradi i donošenju plana gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države,

–      vodi postupak i rješava imovinsko-pravne odnose vezane za zakup poslovnih prostora, najam stanova, otuđivanje odnosno stjecanje nekretnina, koncesija, provođenje natječaja za prodaju odnosno za zakup, uspostavljanje prava služnosti i dr.

–      priprema nacrte odluka i drugih akata kojima se uređuju pitanja iz područja gospodarstva,

–      ustrojava i ažurira evidenciju imovine Grada koja se odnosi na stanove, poslovne prostore, neizgrađeno građevinsko zemljište i druge nekretnine, te poduzima radnje na sređivanju pravnog statusa nekretnina (knjižno i posjedovno stanje)

–      obavlja i druge upravne i stručne poslove po nalogu gradonačelnika i pročelnika Odjela

ODGOVORNOST:

–      za uredno i pravodobno obavljanje poslova Službe kao i izravno zaduženih poslova i zadataka odgovara gradonačelniku i pročelniku Odjela

UVJETI ZA RADNO MJESTO/ POTREBNO STRUČNO ZNANJE

–      magistar struke / stručni specijalist (VSS) pravne struke

–      pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–      organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje službom

–      položen državni stručni ispit

–      poznavanje rada na osobnom računalu

VRSTA RADNOG ODNOSA:

–      radni odnos na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.

REDNI BROJ: 10

RADNO MJESTO III kategorije – potkategorija viši referent

NAZIV RADNOG MJESTA: Viši referent za gospodarstvo

KLASIFIKACIJSKI RANG: 9.

BROJ SLUŽBENIKA: 1

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

–      prati propise iz oblasti gospodarstva i brine se o primjeni istih

–      obavlja upravne, stručne i druge poslove iz oblasti gospodarstva koji su posebnim propisima stavljeni u nadležnost jedinica lokalne samouprave

–      pruža stručne pomoći potencijalnim ulagačima i osobama zainteresiranim za ulaganja u određene gospodarske projekte

–      predlaže poticajne mjere, izrađuje analize i izvješća, vodi određene evidencije i postupke uređenja iz oblasti gospodarstva (radno vrijeme prodavaonica, koncesije za obavljanje određenih komunalnih djelatnosti, koncesije za obavljanje auto – taksi prijevoza putnika i javnog linijskog prijevoza putnika, koncesijska odobrenja na pomorskom dobru i dr.)

–      priprema prijedloge akata koje donose jedinice lokalne samouprave radi provedbe zakonskih propisa i propisa donesenim na temelju zakona, vodi potrebite evidencije, izdaje određena uvjerenja, potvrde ili rješenja i si., surađuje s određenim strukovnim udrugama u gospodarstvu (udruge obrtnika, udruge poslodavaca., udrugama potrošača, obrtničkim i gospodarskim komorama, i si.),

–      pruža stručnu pomoć poduzetnicima, i poljoprivrednicima putem stručnih savjeta i uputa

–      sudjeluje u programima obrazovanja i educiranja poduzetnika i poljoprivrednika

–      surađuje s drugim istorodnim specijalističkim službama te stručnim organizacijama

–      vodi potrebite evidencije i podnosi određena izvješća o stanju poljoprivrednog gospodarstva na području

–      stručno se osposobljava i uključuje se u organizirane oblike stručnog usavršavanja Grada

–      obavlja i druge poslove po nalogu voditelja gradonačelnika, pročelnika Odjela i pročelnika službe

ODGOVORNOST:

–      za svoj rad odgovara gradonačelniku, pročelniku Odjela i pročelniku službe.

UVJETI ZA RADNO MJESTO:

–      sveučilišni / stručni prvostupnik (VŠS) ekonomske struke

–        jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–        položen državni stručni ispit

–      poznavanje rada na osobnom računalu

VRSTA RADNOG ODNOSA:

–      radni odnos na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.

 

REDNI BROJ: 11

RADNO MJESTO III kategorije-potkategorija-referent

NAZIV RADNOG MJESTA: referent za javne površine, spomeničku rentu i druge naknade

KLASIFIKACIJSKI RANG: 11.

BROJ SLUŽBENIKA: 1

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

–      vodi i ažurira evidencije obveznika korisnika javnih površina, spomeničke rente i drugih naknada vezanih za javne površine grada

–      vrši razrez i naplatu koncesija i poreza na javnim površinama

–      vrši razrez i naplatu spomeničke rente

–      knjiži uplate po osnovu gradskih poreza, koncesija i drugih naknada na javnim površinama

–      izrađuje evidencije o dugovanjima po osnovu gradskih poreza, koncesija, spomeničke rente

–      piše račune i uplatnice za plaćanje koncesija na javnim površinama, spomeničku rentu i druge naknade

–      vodi zapisnike sjednica Gradskog vijeća te vodi evidenciju nazočnosti na sjednicama

–      obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika, pročelnika Odjela i pročelnika službe .

ODGOVORNOST:

–      za svoj rad odgovara gradonačelniku, pročelniku Odjela i pročelniku službe.

UVJETI ZA RADNO MJESTO/ POTREBNO STRUČNO ZNANJE

–      srednja stručna sprema (SSS) građevinske struke

–      jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–      položen državni stručni ispit

–      poznavanje rada na osobnom računalu

VRSTA RADNOG ODNOSA:

–      radni odnos na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.

 

D. SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

 

REDNI BROJ: 12

RADNO MJESTO I katagorije – potkategorija radnog mjesta – glavni rukovoditelj

NAZIV RADNOG MJESTA: Pročelnik službe za društvene djelatnosti

KLASIFIKACIJSKI RANG: 1.

BROJ SLUŽBENIKA: 1

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

–      rukovodi, organizira i koordinira rad Službe

–      priprema potrebite akte iz domene ove Službe za Gradsko vijeće i gradonačelnika

–      prati propise iz oblasti ove Službe i brine se za primjenu istih

–      vodi, organizira i brine se za realizaciju Hvarskih ljetnih priredbi i drugih kulturnih manifestacija Grada

–      vodi brigu o radu i poslovanju športskih, kulturnih i inih udruga koje se financiraju iz proračuna (planovi i izvješće poslovanja)

–      obavlja stručne i organizacijske poslove za osiguravanje kulturnih potreba, prosvjete, športa, tehničke kulture, predškolskog odgoja i zdravstva

–      obavlja administrativno-tehničke poslove i izrađuje ugovore iz izvođače kulturnih manifestacija i Hvarskih ljetnih priredbi

–      priprema potrebna izviješća i zahtjeve kojim se potražuju sredstva iz županijskog i državnog proračuna za Hvarske ljetne priredbe i Hvarsko kazalište – Arsenal, i druge poslove vezane za Hvarsko kazalište,

–      obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika i pročelnika Odjela.

ODGOVORNOST:

–      za svoj rad odgovara gradonačelniku i pročelniku Odjela

UVJETI ZA RADNO MJESTO / POTREBNO STRUČNO ZNANJE

–      magistar struke / stručni specijalist (VSS), pravne, pedagoške, društvene, humanističke struke,

–      pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–      organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje službom

–      položen državni stručni ispit

–      poznavanje rada na osobnom računalu

VRSTA RADNOG ODNOSA:

–      radni odnos na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.

 

REDNI BROJ: 13

RADNO MJESTO III kategorije – potkategorija radnog mjesta – viši referent

NAZIV RADNOG MJESTA: Viši referent za socijalnu skrb, školstvo, zdravstvo i sport

KLASIFIKACIJSKI RANG: 9.

BROJ SLUŽBENIKA :1

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

–      prati propise iz oblasti društvenih djelatnosti i brine se za primjenu istih

–      obavlja upravne i stručne poslove iz oblasti društvenih djelatnosti (socijalnu skrb, zdravstvo , školstvo i šport)

–      obavlja poslove realizacije socijalnog programa Grada, odnosno drugih propisa iz oblasti socijalne skrbi, pri čemu priprema i predlaže Program socijalne skrbi Grada, donosi potrebita rješenja za ostvarivanje određenih socijalnih prava, surađuje sa Centrom za socijalnu skrb, vodi potrebite evidencije, brine se o ustrojavanju evidencije korisnika socijalne pomoći, priprema i predlaže i druge

–      obavlja administrativno tehničke poslove i izrađuje ugovore u svezi dodjele studentskih i učeničkih stipendija koje dodjeljuje Grad Hvar

–      obavlja poslove u svezi dodjele javnih priznanja Grada Hvara (izrada odluka i priprema sjednica Komisije za dodjelu javnih priznanja)

–      obavlja poslove zaštite arhivskog i registraturnog gradiva Grada Hvara

–      obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika, pročelnika Odjela i pročelnika službe

ODGOVORNOST:

–      za svoj rad odgovara gradonačelniku, pročelniku Odjela i pročelniku službe

UVJETI ZA RADNO MJESTO / POTREBNO STRUČNO ZNANJE

–      sveučilišni / stručni prvostupnik (VŠS) pravne struke

–      jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–      položen državni stručni ispit

–      poznavanje rada na osobnom računalu

VRSTA RADNOG ODNOSA:

–      radni odnos na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom

 

E.   SLUŽBA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

 

REDNI BROJ: 14

RADNO MJESTO I kategorije – potkategorija radnog mjesta – glavni rukovoditelj

NAZIV RADNOG MJESTA: Pročelnik službe za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

KLASIFIKACIJSKI RANG: 1.

BROJ SLUŽBENIKA: 1

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

–      rukovodi, organizira i koordinira rad Službe

–      priprema potrebite akte iz domene ove Službe za Gradsko vijeće i gradonačelnika

–      prati propise iz oblasti ove Službe i brine se za njihovu primjenu

–      izrađuje potrebita izvješća za Gradsko vijeće i gradonačelnika

–      prati stanje u oblastima koje je u nadležnosti Službe i predlaže mjere za unapređenje stanja

–      koordinira i organizira radove na izradi i donošenju prostornih planova, organizacije nadzora nad prostornim i urbanističkim planiranjem, na čuvanju i pohranjivanju urbanističke dokumentacije,

–      priprema nacrte odluka i drugih akata kojima se uređuju pitanja u području prostornog uređenja,

–      prati i proučava stanje u prostoru i ostvarivanje politike prostornog uređenja u odnosu na ostvarivanje ciljeva društvenog i gospodarskog razvitka

–      koordinira radove na nekretninama u vlasništvu Grada i kapitalnih investicija koje se izvode na području Grada Hvara

–      predlaže utuživanje potraživanja

–      obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika i pročelnika Odjela

ODGOVORNOST:

–      za uredno i pravodobno obavljanje poslova Službe kao i izravno zaduženih poslova i zadataka odgovara gradonačelniku i pročelniku Odjela

UVJETI ZA RADNO MJESTO/ POTREBO STRUČNO ZNANJE

–      magistar struke / stručni specijalist (VSS) građevinske struke

–      pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–      organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje službom

–      položen državni stručni ispit

–      poznavanje rada na osobnom računalu

VRSTA RADNOG ODNOSA:

–      radni odnos na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.

 

REDNI BROJ: 11

RADNO MJESTO II kategorija – potkategorija radnog mjesta- viši savjetnik

NAZIV RADNOG MJESTA: Viši savjetnik za prostorno uređenje, graditeljstvo i uređenje grada-pomoćnik pročelnika službe

KLASIFIKACIJSKI RANG: 4.

BROJ SLUŽBENIKA :1

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

–      izrađuje programe uređenja i održavanja komunalne infrastrukture

–      izrađuje nacrte prijedloga odluka u svezi utvrđivanja visine i raspoređivanja sredstava za uređenje komunalne infrastrukture

–      obavlja stručne i druge poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva, sukladno propisima i pravilima struke, a odnose se na komunalni doprinos (izrada rješenja i izračuna), te vrši nadzor izdanih lokacijskih i građevnih dozvola u svezi komunalnog doprinosa

–      prikuplja tehničku dokumentaciju za izdavanje potrebitih dozvola za realizaciju gradnje i rekonstrukcije komunalnih objekata (lokacijska i građevna dozvola)

–      obavlja građevinske i druge nadzore na izgradnji objekata komunalne infrastrukture na području Grada Hvara koje investira Grad Hvar, kad nadzor nije povjeren drugim fizičkim odnosno pravnim osobama

–      koordinira rad nadzornih službi na izgradnjama sa drugim javnim poduzećima koji rade na javnim površinama

–      priprema i obrađuje potrebnu dokumentaciju radi investicija Grada na komunalnim objektima Grada

–      prati propise iz oblasti komunalnog gospodarstva i građenja, te se brine o primjeni istih

–      sudjeluje i priprema potrebne podatke za provođenje postupka javne nabave roba, usluga i radova u predmetima iz domena komunalnog gospodarstva

–      učestvuje u izradi idejnih rješenja za sve radove građenja i rekonstrukcije na nekretninama Grada

–      obavlja poslove uređenja i korištenja javnih površina, te izdaje posebne uvjete građenja u svezi izgradnje komunalne infrastrukture na javnim površinama

–      izrađuje nacrte prijedloga odluka, programa i izvješća za Gradsko vijeće, Gradsko poglavarstvo i gradonačelnika iz oblasti svoje nadležnosti

–      obavlja poslove u svezi izgradnje i održavanja javne rasvjete

–      obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika, pročelnika Odjela i pročelnika službe.

ODGOVORNOST:

–      za svoj rad odgovara gradonačelniku, pročelniku Odjela i pročelniku službe

UVJETI ZA RADNO MJESTO/POTREBO STRUČNO ZNANJE

–      magistar struke /stručni specijalist (VSS) arhitektonske ili građevinske struke

–      četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–      položen državni stručni ispit

–      poznavanje rada na osobnom računalu

VRSTA RADNOG ODNOSA:

–      radni odnos na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom

 

REDNI BROJ: 16

RADNO MJESTO II kategorije – potkategorija radnog mjesta – viši savjetnik

NAZIV RADNOG MJESTA: Viši savjetnik za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo

KLASIFIKACIJSKI RANG : 4

BROJ SLUŽBENIKA: 1

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

–      izrađuje programe izrade prostorne dokumentacije Grada

–      obavlja upravne, stručne i druge poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša sukladno propisima i pravilima struke

–      prikuplja tehničku dokumentaciju za izradu prostornih planova i za izdavanje potrebitih dozvola za realizaciju gradnje i rekonstrukcije (lokacijska i građevna dozvola)

–      vrši kontrolu lokacijskih i građevnih dozvola

–      prati propise iz oblasti prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša i brine se o primjeni istih

–      koordinira i prati radove na izradi i donošenju prostornih planova, organizacije nadzora nad prostornim i urbanističkim planovima, na čuvanju i pohranjivanju urbanističke dokumentacije

–      nadzire izradu prostornih planova kojih nije investitor Grad Hvar

–      prati realizaciju provedbe prostornih planova Grada

–      izrađuje idejna rješenja uređenja i opremanja gradskih javnih ( prometnih, zelenih i rekreacijskih) površina i obalnog pojasa

–      izrađuje nacrte prijedloga vizualnog identiteta Grada

–      sudjeluje u postupku javne nabave u predmetima iz domena zaštite okoliša i prostornog uređenja

–      prikuplja i obrađuje tehničku dokumentaciju za dobijanje potrebitih dozvola i suglasnosti

–      radi na realizaciji gradnje i rekonstrukcije na nekretninama pod zaštitom

–      obavlja građevinske i druge nadzore na izgradnji i rekonstrukciji nekretnina kad je investitor Grad Hvar i kad oni nisu povjereni drugim pravnim ili fizičkim osobama

–      koordinira rad sa konzervatorima radi zaštite područja i objekata registriranih kao spomeničke cjeline odnosno objekti spomenici kulture

–      koordinira rad nadzornih službi na izgradnjama sa drugim javnim poduzećima koji rade na javnim površinama

–      priprema i obrađuje potrebnu dokumentaciju za sve kapitalne investicije Grada

–      prati i provodi propise iz oblasti gradnje i konzervatorske zaštite

–      prikuplja, obrađuje i dostavlja podatke za provođenje postupka javne nabave radova, roba i usluga iz svog djelokruga,

–      izrađuje godišnje i dugoročne prijedloge programa izgradnje i rekonstrukcije gradskih nekretnina

–      izrađuje nacrte odluka, programa i izvješća za Gradsko vijeće i gradonačelnika iz oblasti svoje nadležnosti

–      obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika, pročelnika Odjela i pročelnika službe.

ODGOVORNOST:

–      za svoj rad odgovara gradonačelniku, pročelniku Odjela i pročelniku službe.

UVJETI ZA RADNO MJESTO / POTREBNO STRUČNO ZNANJE

–      magistar struke / stručni specijalist (VSS) građevinske ili arhitektonske struke

–      četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–      položen državni stručni ispit

–      poznavanje rada na osobnom računalu

VRSTA RADNOG ODNOSA:

–      radni odnos na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom

 

REDNI BROJ: 12

RADNO MJESTO II kategorije – potkategorija radnog mjesta – viši stručni suradnik

NAZIV RADNOG MJESTA: Viši stručni suradnik za graditeljstvo, zaštitu okoliša i poslove Europske unije (EU)

KLASIFIKACIJSKI RANG : 6

BROJ SLUŽBENIKA: 2

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

–      obavlja upravne, stručne i druge poslove iz oblasti prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša sukladno propisima i pravilima struke

–      prikuplja i obrađuje tehničku dokumentaciju za izdavanje potrebitih dozvola za realizaciju gradnje i rekonstrukcije (lokacijska i građevna dozvola), te ishođenje suglasnosti nadležnih tijela

–      obavlja stručne i druge poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva, sukladno propisima i pravilima struke, a odnose se na komunalni doprinos (izrada rješenja i izračuna), te vrši nadzor izdanih lokacijskih i građevnih dozvola u svezi komunalnog doprinosa

–      prati propise iz oblasti prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša i brine se o primjeni istih

–      sudjeluje u osmišljavanju i pripremi razvojnih projekata

–      prati natječaje i sudjeluje u pripremama projekata Grada za apliciranje na sutrukturne i druge EU fondove

–      koordinira suradnju Grada s Fondom za zaštitu okoliša, razvojnim agencijama, LAG-om, konzultantskim kućama i drugim tijelima koji sudjeluju na natječajima za bespovratna sredstva EU programa

–      sudjeluje u provedbi EU projekata

–      izrađuje idejna rješenja uređenja i opremanja gradskih javnih (prometnih, zelenih i rekreacijskih) površina i obalnog pojasa

–      radi na realizaciji gradnje i rekonstrukcije na nekretninama pod zaštitom

–      obavlja građevinske i druge nadzore na izgradnji i rekonstrukciji nekretnina kad je investitor Grad Hvar i kad oni nisu povjereni drugim pravnim ili fizičkim osobama

–      koordinira rad sa konzervatorskom službom radi zaštite područja i objekata registriranih kao zaštićene spomeničke cjeline odnosno spomenici kulture

–      koordinira rad nadzornih službi na izgradnjama sa drugim javnim poduzećima koji rade na javnim površinama

–      koordinira rad službi nadležnih za zaštitu okoliša na djelatnostima koje obavljaju druga javna poduzeća koji rade na zaštiti okoliša i postupanju s otpadom

–      priprema i obrađuje potrebnu dokumentaciju za kapitalne investicije Grada

–      prikuplja, obrađuje, dostavlja podatke i učestvuje u provođenju postupka javne nabave radova, roba i usluga iz svog djelokruga

–      izrađuje nacrte odluka, programa i izvješća za Gradsko vijeće i gradonačelnika iz oblasti svoje nadležnosti

–      obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika, pročelnika Odjela i pročelnika službe.

ODGOVORNOST:

–      za svoj rad odgovara gradonačelniku, pročelniku Odjela i pročelniku službe.

UVJETI ZA RADNO MJESTO / POTREBNO STRUČNO ZNANJE

–      magistar struke / stručni specijalist (VSS) arhitektonske struke ili društvenog smjera

–      jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–      položen državni stručni ispit

–      poznavanje rada na osobnom računalu

VRSTA RADNOG ODNOSA:

–      radni odnos na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom

 

REDNI BROJ: 18

RADNO MJESTO III. kategorije – potkategorija radnog mjesta-viši referent

NAZIV RADNOG MJESTA: Viši referent za komunalno gospodarstvo

KLASIFIKACIJSKI RANG: 9

BROJ SLUŽBENIKA :1

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

–      obavlja upravne i druge poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva (komunalni doprinos, komunalni priključci)

–      donosi rješenja u upravno-pravnom postupku u domeni komunalnog gospodarstva, postupa po žalbama izjavljenih na prvostupanjska rješenja,

–      prati propise iz oblasti komunalnog gospodarstva i brine se o primjeni istih

–      izrađuje rješenja o dozvolama priključenja na sustav vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda

–      obavlja administrativne poslove za potrebe Službe

–      obavlja poslove u svezi prometa i ulazaka u grad motornih vozila

–      obavlja poslove u svezi katastra za potrebe Službe

–      izrađuje nacrte prijedloga odluka, programe i izviješća za gradonačelnika i Gradsko vijeće iz svog djelokruga poslova

–      obavlja poslove arhive za potrebe Službe

–      obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika, pročelnika Odjela i pročelnika službe

ODGOVORNOST:

–      za svoj rad odgovara gradonačelniku, pročelniku Odjela i pročelniku službe

UVJETI ZA RADNO MJESTO: /POTREBNO STRUČNO ZNANJE

–      sveučilišni prvostupnik/stručni prvostupnik (VŠS) pravne, ekonomske ili poljoprivredne struke

–      jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–      položen državni stručni ispit

–      poznavanje rada na osobnom računalu

VRSTA RADNOG ODNOSA:

–      radni odnos na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.

 

REDNI BROJ : 19

RADNO MJESTO III kategorije – potkategorija radnog mjesta – viši referent

NAZIV RADNOG MJESTA: Viši referent za komunalno redarstvo – koordinator

KLASIFIKACIJSKI RANG: 9.

BROJ SLUŽBENIKA: 1

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

–      obavlja nadzor nad provedbom Odluke o komunalnom redu i drugih propisa donesenih na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu, odgovara za provedbu tih odluka

–      obavlja nadzor nad provedbom i drugih odluka Grada za koje je tom odlukom zadužen, odgovara za provedbu tih odluka

–      koordinira rad komunalnih redara

–      prati stanje u oblasti komunalnog reda, te podnosi izvješća s prijedlozima mjera donosi rješenja u svrhu održavanja komunalnog reda

–      u okviru svojih ovlasti naplaćuje mandatne kazne, odnosno podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka

–      donosi prekršajne naloge sukladno Zakonu o prekršajima,

–      nadzire korištenje javne površine te u tom smislu poduzima odgovarajuće mjere u skladu s svojim ovlastima

–      obavlja poslove protupožarne zaštite objekata u nadležnosti Grada

–      obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika, pročelnika Odjela i pročelnika službe.

ODGOVORNOST:

–      za svoj rad odgovara gradonačelniku, pročelniku Odjela i pročelniku službe.

 

 

UVJETI ZA RADNO MJESTO:

–      sveučilišni prvostupnik/stručni prvostupnik (VŠS) upravne, tehničke ili druge struke

–      jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–      položen državni stručni ispit

–      poznavanje rada na osobnom računalu

VRSTA RADNOG ODNOSA:

–      radni odnos na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.

 

REDNI BROJ : 20

RADNO MJESTO III kategorije – potkategorija radnog mjesta referent

NAZIV RADNOG MJESTA: referent – komunalni redar

KLASIFIKACIJSKI RANG: 11.

BROJ SLUŽBENIKA: 3

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

–      obavlja nadzor nad provedbom Odluke o komunalnom redu i drugih propisa donesenih na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o održivom gospodarenju otpada i Zakona o građevinskoj inspekciji, te odgovara za provedbu tih odluka,

–      obavlja nadzor nad provedbom i drugih odluka Grada za koje je tom odlukom zadužen, odgovara za provedbu tih odluka,

–      prati stanje u oblasti komunalnog reda, te podnosi izvješća s prijedlozima mjera

–      donosi rješenja u svrhu održavanja komunalnog reda i druga rješenja sukladno ovlastima iz pozitivnih propisa i općih akata,

–      u okviru svojih ovlasti naplaćuje mandatne kazne, odnosno podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka

–      donosi prekršajne naloge sukladno Zakonu o prekršajima,

–      nadzire korištenje javne površine te u tom smislu poduzima odgovarajuće mjere u skladu sa svojim ovlastima

–      obavlja poslove protupožarne zaštite objekata u nadležnosti Grada

–      nadzire održavanje reda u lukama,

–      obavlja i druge poslove po nalogu koordinatora, gradonačelnika, pročelnika Odjela i pročelnika službe

ODGOVORNOST:

–      za svoj rad odgovara gradonačelniku, pročelniku Odjela, pročelniku službe i koordinatoru,

UVJETI ZA RADNO MJESTO:

–      srednja stručna sprema ( SSS ) upravne, tehničke ili druge struke jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima položen državni stručni ispit poznavanje rada na osobnom računalu

VRSTA RADNOG ODNOSA:

–      radni odnos na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom

 

REDNI BROJ : 21

RADNO MJESTO III kategorije – potkategorija radnog mjesta referent

NAZIV RADNOG MJESTA: referent – prometni redar KLASIFIKACIJSKI RANG: 11.

BROJ SLUŽBENIKA: 2

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

–      obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslove upravljanja prometom,

–      izdaje naredbe za premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila sukladno Zakonu o sigurnosti prometa

–      na cestama, Odlukom o uređenju prometa na području Grada Hvara, Odlukom o poslovima premještanja i blokadi nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, visini troškova premještanja i čuvanja vozila, blokade i deblokade vozila te povjeravanju poslova

–      naplaćuje novčanu kaznu za nepropisno zaustavljeno i parkirano vozilo, odnosno izdaje obvezni prekršajni nalog sukladno zakonu,

–      izrađuje izvješća i zapisnike,

–      surađuje s policijom i drugim institucijama,

–      obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika, pročelnika Odjela i pročelnika službe.

ODGOVORNOST:

–      za svoj rad odgovara gradonačelniku, pročelniku Odjela i pročelniku službe,

UVJETI ZA RADNO MJESTO:

–      srednja stručna sprema (SSS – IV stupanj) upravne, tehničke ili druge struke

–      jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–      položen državni stručni ispit

–      poznavanje rada na osobnom računalu

VRSTA RADNOG ODNOSA:

–      radni odnos na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom

 

REDNI BROJ : 22

RADNO MJESTO III kategorije – potkategorija radnog mjesta – referent

NAZIV RADNOG MJESTA: referent – komunalni izvidnik

KLASIFIKACIJSKI RANG:11

BROJ SLUŽBENIKA: 2

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

–      prati stanje u oblasti komunalnog reda (komunalni izvidnik), te podnosi izvješća s prijedlozima mjera

–      nadzire korištenje javne površine te u tom smislu poduzima odgovarajuće mjere u skladu s svojim ovlastima

–      vrši poslove dostavljanja pošte i drugih pošiljaka (dostavljač)

–      vrši snimanje sjednica Gradskog vijeća i drugih javnih skupova i manifestacija

–      vodi brigu o službenom automobilu, vozač,

–      prodaja ulaznica u objektima u vlasništvu Grada (tvrđava Španjola, zgrada Arsenal-hvarsko kazalište i dr.)

–      obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika, pročelnika Odjela i pročelnika službe.

ODGOVORNOST:

–      za svoj rad odgovara gradonačelniku, pročelniku Odjela i pročelniku službe,.

UVJETI ZA RADNO MJESTO:

–      srednja stručna sprema (SSS) upravne, tehničke ili druge struke

–      jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–      položen državni stručni ispit

–      poznavanje rada na osobnom računalu

VRSTA RADNOG ODNOSA:

–      radni odnos na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom

 

II. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

 

Pročelnik JUO Grad Hvara će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika izdati (nova) rješenja o raspoređivanju postojećih službenika i namještenika u Službu Tajništva Grada, Službu za proračun i financije, Službu za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada, Službu za društvene djelatnosti i Službu za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša na odgovarajuća radna mjesta utvrđena ovim Pravilnikom za koja ispunjavaju uvjet odgovarajuće stručne spreme, struke i radnog staža.

Ukoliko pojedini službenik, odnosno namještenik iz stavka I. ovog članka ne udovoljava uvjetu odgovarajuće stručne spreme za odnosno radno mjesto, a ima najmanje deset godina radnog iskustva na sadašnjem radnom mjestu, može se rasporediti na radno mjesto koje je jednako ili približno jednako (u odnosu na tražene uvjete stručne spreme) kao i radno mjesto na kojem je službenik, odnosno namještenik radio do stupanja na snagu ovog Pravilnika.

 

Članak 13.

 

Službenik koji bude raspoređen na radno mjesto sukladno novom ustroju Jedinstvenog upravnog odjela a nema položeni državni stručni ispit, a isti je ovim Pravilnikom predviđen kao uvjet za prijam u službu, dužan ga je položiti u roku od jedne godine od dana donošenja rješenja o raspoređivanju iz članka 12. ovog Pravilnika.

 

Članak 14.

 

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara i sve njegove izmjene («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 12/10, 3/15).

 

Članak 15.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave a objaviti će se u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 020-01/17-01/01

URBROJ: 2128/01-01/1-17-01

Hvar, 8. veljače 2017.

GRADONAČELNIK:

                               Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA:

 

 1. Rješenje o početku obnašanja mandata člana Gradskog vijeća…………………………………………………………….. 1
 2. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara    1
 3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu prometnih redara u vremenu od 01.01.2016 do 31.12.2016. godine 3
 4. Zaključak o o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog redarstva u vremenu od 01.01.2016 do 31.12.2016. godine     3
 5. Zaključak o o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog redara II vrste Kuzma Bracanović u vremenu od 01.01.2016 do 31.12.2016. godine………………………………………………………………………………………………………………………. 3
 6. Zaključak o o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog redara II vrste Prosperino Zaninović u vremenu od 01.01.2016 do 31.12.2016. godine………………………………………………………………………………………………………………………. 4

 

GRADONAČELNIK:

 

 1. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnom odjelu Grada Hvara……………………………………………. 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Grada Hvara

Odgovorni urednik: tajnica Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur. – List izlazi po potrebi

Priprema i izrada: ŽGIRO, vl. Davor Sarjanović, Jelsa