Osnovne informacije

OIB: 01250166084
MB: 02541122

ADRESA:
Milana Kukurina 2 
21450 Hvar

OVLAŠTENA OSOBA
Rikardo Novak, gradonačelnik Grada Hvara

ŽIRO RAČUN PRORAČUNA GRADA HVARA
IBAN:
HR7724020061815300001
Erste&Steiermarkische Bank d.d.

Sve uplate u Proračun Grada Hvara izvršavaju se na ovaj broj transakcijskog računa.

Dodatne informacije u vezi transakcijskog računa i uplata možete dobiti u Odsjeku za proračun, financije i gospodarstvo.