PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013 i 85/15).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“
Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Gradu Hvaru, službenici za informiranje Grada Hvara:

pisanim putem na adresu:
Grad Hvar
Milana Kukurina 2
21 450 Hvar

putem elektroničke pošte:
l.caratan.luksic@hvar.hr

Službenica za informiranje Grada Hvara: Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur.

 


 

Dokumenti:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Plan savjetovanja s javnošću Grada Hvara u 2020. godini

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Druge Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću Grada Hvara u 2019. godini – II.

Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću Grada Hvara u 2019. godini

Plan savjetovanja s javnošću

Odluka o određivanju službene osobe

Zahtjev za dopunu ili ispravak iinformacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama