Službeni glasnik – br. 02 / 2015

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XXII.  BROJ 2.                                      Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –

Hvar, 8. travnja 2015. godine                                   plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

                Na temelju članka 25. stavak 1. alineja 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14, članka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 8/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na I konstituirajućoj sjednici održanoj dana 07. travnja 2015. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Mandatne komisije

 

 

Bira se Mandatna komisija Gradskog vijeća Grada Hvara u sastavu:

 1. Ivana Visković, dipl. učiteljica, predsjednica
 2. Teo Jeličić, član
 3. Drago Carić, dr. med., član.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 021-05/15-01/05

URBROJ: 2128-01-02-15-01

Hvar, 07. travnja 2015. godine

PREDSJEDATELJ

GRADSKOG VIJEĆA:

Matko Martinić, dipi. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14, članka 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 8/13 i 11/13), sukladno članku 78. stavak 2., članku 79. stavak 3. i 81. stavak 2. Zakona o lokalnim izborima («NN», broj: 144/12 ), Gradsko vijeće Grada Hvara na I konstituirajućoj sjednici održanoj dana 07. travnja 2015. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika

                Utvrđuje se da 07. travnja 2015. godine započinje mirovanje mandata vijećnika Rina Budrovića, u Gradskom vijeću Grada Hvara.

                Fabijan Vučetić počinje obnašati dužnost zamjenika vijećnika Gradskog vijeća Grada Hvara, sa danom 07. travnja 2015. godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 021-05/15-01/04

URBROJ: 2128-01-02-15-02

Hvar, 07. travnja 2015. godine

PREDSJEDATELJ

GRADSKOG VIJEĆA:

Matko Martinić, dipi. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. stavak 1. alineja 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), članka 6. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 8/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na I konstituirajućoj sjednici održanoj dana 07. travnja 2015. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Odbora za izbor i imenovanja

 

Bira se Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Hvara u sastavu:

 1. Ivana Visković, dipl. učiteljica, predsjednica
 2. Mandica Huljić, članica
 3. Aleksandra Borčić, članica
 4. Tonči Dujmović, član
 5. Jurica Miličić, mag. iur., član

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

 

 

KLASA: 021-05/15-01/06

URBROJ: 2128-01-02-15-01

Hvar, 07. travnja 2015. godine

PREDSJEDATELJICA

GRADSKOG VIJEĆA:

Ivana Visković, dipl. učiteljica, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 32. i 34. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 125/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 25. stavak 1. alineja 20. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) i članka 7. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 8/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na I konstituirajućoj sjednici održanoj dana 07. travnja 2015. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Hvara

 

                Fabijan Vučetić bira se za predsjednika Gradskog vijeća Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 021-05/15-01/07

URBROJ: 2128-01-02-15-01

Hvar, 07. travnja 2015. godine

PREDSJEDATELJICA

GRADSKOG VIJEĆA:

Ivana Visković, dipl. učiteljica, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 34. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi («NN, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 125/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 25. stavak 1. alineja 20. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) i članka 19. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13,8/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na I konstituirajućoj sjednici održanoj dana 07. travnja 2015. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru prvog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Hvara

 

                Teo Jeličić bira se za prvog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 021-05/15-01/08

URBROJ: 2128-01-02-15-01

Hvar, 07. travnja 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 34. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 125/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 25. stavak 1. alineja 20. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) i članka 19. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 8/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na I konstituirajućoj sjednici održanoj dana 07. travnja 2015. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru drugog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Hvara

 

                Zoran Sansović, prof. bira se za drugog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 021-05/15-01/ 09

URBROJ: 2128-01-02-15-01

Hvar, 07. travnja 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. stavak 1. alineja 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), članka 31. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 8/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 02. sjednici održanoj dana 07. travnja 2015. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Odbora za financije i proračun

 

Bira se Odbor za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Hvara u sastavu:

 1. Ante Kovačević, predsjednik
 2. Ivan Pavičić, član
 3. Fabijan Bronzović, član
 4. Želko Pavišić, član
 5. Ivo Tudor, član
 6. Frane Zuvela, član.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 021-05/15-01/ 10

URBROJ: 2128-01-02-15-01

Hvar, 07. travnja 2015. godine

 

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Hvara, na temelju članka 53. stavka 13. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine” broj 144/12), donosi

 

ODLUKU

O ODREĐIVANJU ČLANA STRUČNOG TIMA I VISINI NAKNADE ZA OBAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH I TEHNIČKIH POSLOVA U PROVEDBI PRIJEVREMENIH IZBORA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE U 2015. GODINI

 

I

 

Anica Grančić, OIB: 56056696517 članica je stručnog tima za obavljanje administrativnih i tehničkih poslova u provedbi prijevremenih lokalnih izbora na području Grada Hvara i Općine Milna.

 

II

 

Poslovi iz točke I ove Odluke vezani su za informatičko praćenje izbornog postupka, i to: ispisi rješenja o kandidaturama, rješenja o određivanju biračkih mjesta, rješenja o imenovanju biračkih odbora, unosi podataka o odazivu građana na dane izbora, unosi rezultata i izrada rješenja u 1. i 2. krugu izbora.

 

III

 

Članici Stručnog tima za obavljene poslove iz točke II ove Odluke, određuje se naknada u visini 75% iznosa od 1.440,00 kuna neto za oba kruga glasovanja. (Preostalih 25% naknade, obveza je Općine Milna, sukladno ocjeni Državnog izbornog povjerenstva, Klasa: 013-06/15-20/03, Urbroj: 507/11-15-6 od 10. 03. 2015. godine, temeljenoj na broju biračkih mjesta u Gradu Hvaru: 6 biračkih mjesta, a u Općini Milna: 2 biračka mjesta,)

 

IV

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

GRAD HVAR

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

GRADA HVARA

 

KLASA: 013-03/15-01/15

URBROJ: 2128-15-1

Hvar, 24. ožujka 2015.

PREDSJEDNIK:

Željko Paršić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA

 

 1. Rješenje o izboru Mandatne komisije……………………………………………………………………………………………. 37
 2. Rješenje o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika…………………… 37
 3. Rješenje o izboru Odbora za izbor i imenovanja……………………………………………………………………………… 37
 4. Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Hvara………………………………………………………….. 38
 5. Rješenje o izboru prvog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Hvara…………………………………………….. 38
 6. Rješenje o izboru drugog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Hvara…………………………………………… 38
 7. Rješenje o izboru Odbora za financije i proračun…………………………………………………………………………….. 38

 

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA HVARA

 

1. . Odluka o određivanju člana stručnog tima i visini naknade za obavljanje administrativnih i tehničkih           poslova u provedbi prijevremenih izbora u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave                         u 2015. godini…………….. 39

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSA

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO