Sluzbeni glasnik 2016

Službeni Glasnik br. 6/2018

Glasnik je dostupan za preuzimanje OVDJE


 

SLUŽBENI GLASNIK GRADA HVARA

 GODINA XXV.  BROJ 6.               Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn – plaća se na račun broj : 2500009-1815300001

Hvar, 13. srpnja 2018. godine

 

 

 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17) i članka ¬¬¬¬25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“ broj: 3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na 17. sjednici održanoj 10. srpnja 2018. godine donosi

 

P O S L O V N I K

Gradskog vijeća Grada Hvara

 

I. UVODNE ODREDBE

II. KONSTITUIRANJE GRADSKOG VIJEĆA

III. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA

–          Prava i dužnosti vijećnika

–          Postavljanje pitanja, traženje izvješća i podataka

–          Pravo na podnošenje prijedloga

–          Klubovi vijećnika

IV. PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA

–          Izbor predsjednika te prvog i drugog dopredsjednika Vijeća

–          Prava i dužnosti predsjednika Vijeća

–          Razrješenje i opoziv predsjednika Vijeća

V. RADNA TIJELA GRADSKOG VIJEĆA

–          Osnivanje, vrste i biranje članova radnih tijela

–          Način rada radnih tijela

VI. STALNA RADNA TIJELA GRADSKOG VIJEĆA

–          Odbor za Statut i Poslovnik

–          Odbor za financije i proračun

–          Odbor za predlaganje imena ulica i trgova

–          Odbor za urbanizam i prostorno uređenje

–          Odbor za razvoj i unapređenje turizma

–          – Odbor za uređenje i poboljšanje kopnenog i pomorskog prometa na području Grada     Hvara

–          Odbor za školstvo, kulturu i šport

–          Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja

–          Povjerenstvo za procjenu vrijednosti nekretnina

–          Odbor za ravnopravnost spolova

–          Odbor za protokol

VII. ODNOS GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA I UPRAVNIH TIJELA

VIII. AKTI GRADSKOG VIJEĆA

–          Vrste akata

–          Postupak donošenja odluka i drugih akata

–          Postupak podnošenja amandmana

–          Donošenje akata po hitnom postupku

–          Javna rasprava

IX. SAZIVANJE I TIJEK SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

–          Sazivanje sjednice

–          Javnost rada

–          Predsjedavanje i sudjelovanje u radu sjednice Vijeća

–          Otvaranje i tijek sjednice

–          Dnevni red

–          Usvajanje zapisnika i pitanja vijećnika

–          Tijek sjednice

–          Odlučivanje

–          Održavanje poslovnog reda na sjednici i stegovne mjere

–          Zapisnik

X. JAVNOST RADA

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

I. UVODNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim Poslovnikom se detaljno uređuje unutarnje ustrojstvo i način rada Gradskog vijeća Grada Hvara (u daljnjem tekstu: Vijeće) i to:

–          postupak konstituiranja Vijeća,

–          izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća,

–          prava i dužnosti vijećnika (u daljnjem tekstu: vijećnik),

–          prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Vijeća,

–          osnivanje radnih tijela Vijeća i izbor njihovih članova,

–          odnos Vijeća i gradonačelnika, te upravnog tijela,

–          akti Vijeća, te način i postupak donošenja akata u Vijeću

–          sazivanje, rad i tijek sjednice Vijeća,

–          javnost rada Vijeća,

–          te druga pitanja od značaja za rad Vijeća.

 

Riječi i pojmovi  korišteni u ovom Poslovniku koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 

Članak 2.

 

Pojedina pitanja iz rada Vijeća koja nisu uređena ovim Poslovnikom Vijeće može urediti posebnim aktima.

 

II. KONSTITUIRANJE GRADSKOG VIJEĆA

 

Članak 3.

 

Konstituirajuću sjednicu otvara čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti.

 

Osoba iz stavka 1. ovog članka utvrđuje kvorum, predlaže Dnevni red sjednice u dijelu koji se odnosi na izbor radnih tijela koja se biraju na konstituirajućoj sjednici, predlaže članove Mandatne komisije te vodi sjednicu do verifikacije mandata članova Vijeća.

 

Nakon podnošenja izvješća Mandatne komisije i verifikacije mandata, a do izbora predsjednika Vijeća, sjednicu vodi predsjedatelj, a to je prvi izabrani član sa kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, odnosno prvi slijedeći izabrani član s te kandidacijske liste ako članu koji treba predsjedati sjednicom mandat miruje ili nije nazočan sjednici.

 

Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova tada je predsjedatelj prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.

 

Predsjedatelj iz stavka 3. i 4. ovog članka ima sva prava i dužnosti predsjednika Vijeća u vezi s predsjedanjem konstituirajućom sjednicom, osim prekida, odgode, odnosno zaključenja i predlaganja dnevnog reda. U slučaju prekoračenja navedenih ovlasti predsjedanje nastavlja prvi izabrani član kandidacijske liste koja je druga po redu po broju dobivenih glasova.

 

Članak 4.

 

Na konstituirajućoj sjednici prvo se, na prijedlog predsjedatelja ili najmanje 5 vijećnika,  iz kruga vijećnika bira Mandatna komisija koja se sastoji od predsjednika i dva člana. Mandatna komisija:

–          na konstituirajućoj sjednici izvješćuje Vijeće o provedenim izborima i imenima izabranih vijećnika, te čuva liste izabranih vijećnika i njihovih zamjenika, kao i imena vijećnika istaknutih na listi pojedinih stranaka, na način predviđen zakonom,

–          izvješćuje Vijeće o mirovanju mandata vijećnika, te o zamjenicima koji umjesto njih počinju obavljati dužnost vijećnika, sukladno Zakonu o lokalnim izborima,

–          izvješćuje Vijeće o prestanku mandata vijećnika, kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti, kao što i izvješćuje Vijeće da su ispunjeni uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

 

Ako Mandatna komisija ne postupi u smislu odredbi stavka 1. točke 2. i 3. ovog članka, predsjednik Vijeća je ovlašten da na prvoj sjednici nakon primitka ostavke pojedinih članova ili cjelokupne Mandatne komisije, sam, uz pomoć još dva vijećnika koje bira Vijeće, izvrši odredbe iz stavka 1. točke 2. i 3. ovog članka.

 

Članak 5.

 

Nakon izvješća Mandatne komisije o provedenim izborima pristupa se verifikaciji mandata članova Vijeća davanjem svečane prisege na način da predsjedatelj iz članka 3. ovog Poslovnika izgovara tekst svečane prisege koji glasi:

 

»Prisežem da ću prava i obveze člana Gradskog vijeća Grada Hvara obnašati savjesno i odgovorno radi gospodarskog i socijalnog probitka Grada Hvara i Republike Hrvatske, da ću se u obavljanju dužnosti člana Vijeća pridržavati Ustava, zakona i Statuta Grada te da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske.«

 

Nakon što predsjedatelj izgovori prisegu, svi članovi Vijeća zajednički izgovaraju riječ: »PRISEŽEM«, te pojedinačno svaki član Vijeća potpisuje tekst prisege i predaje je predsjedatelju.

 

Član Vijeća koji nije bio nazočan na konstituirajućoj sjednici, kao i zamjenik člana Vijeća kada počinje obnašati dužnost člana Vijeća, polažu prisegu na prvoj narednoj sjednici nakon izvješća Mandatne komisije.

 

Članak 6.

 

U slučaju mirovanja mandata i prestanka mandata vijećnika, vijećnika zamjenjuje zamjenik vijećnika s liste kandidata kojoj je izabrani vijećnik pripadao.

 

Vijećnika izabranog na stranačkoj listi, zamjenjuje kandidat s te stranačke liste koji nije izabran, a kojeg odredi politička stranka koja je predložila listu.

 

Vijećnika izabranog na koalicijskoj listi dviju ili više političkih stranaka, zamjenjuje kandidat stranke kojoj je u trenutku izbora pripadao vijećnik, a kojeg odredi ta politička stranka.

 

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

 

Ostavka se podnosi u pisanom obliku predsjedniku Vijeća, ili potpredsjedniku koji ga zamjenjuje, na način propisan odredbama zakona, Statuta Grada Hvara (u nastavku teksta: Statut) i ovog Poslovnika.

 

Članak 7.

 

Nakon verifikacije mandata i svečane prisege na konstituirajućoj sjednici Vijeća bira se Odbor za izbor i imenovanja.

 

Predsjednik i članovi ovog odbora biraju se iz kruga članova Vijeća, na prijedlog predsjedatelja ili najmanje 1/3 vijećnika.

 

Odbor se sastoji od predsjednika i četiri člana. Odbor raspravlja o prijedlozima i predlaže izbor:

–          predsjednika i potpredsjednike Vijeća,

–          predsjednika i članove stalnih i povremenih radnih tijela Vijeća,

–          drugih dužnosnika i predstavnika Grada određenim zakonom, Statutom Grada Hvara i odlukama Vijeća.

 

Članak 8.

 

Nakon izbora Odbora za izbor i imenovanja na konstituirajućoj sjednici Vijeća biraju se predsjednik i prvi, odnosno drugi potpredsjednik Vijeća.

 

Predsjednika, odnosno prvog i drugog potpredsjednika Vijeće bira iz redova vijećnika  na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika.

 

Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen njihovim potpisom. Vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog samo jednog kandidata za predsjednika odnosno prvog i drugog potpredsjednika Vijeća.

Kada predsjednika i potpredsjednike Vijeća predlože i Odbor za izbor i imenovanje i 1/3 članova Vijeća, tada se najprije glasuje o prijedlogu koji je podnio Odbor za izbor i imenovanje.

 

Ako Vijeće ne prihvati prijedlog Odbora ili Odbor ne utvrdi prijedlog, pristupa se glasovanju o drugom prijedlogu za predsjednika odnosno potpredsjednike Vijeća.

 

Ako ovlašteni predlagatelj predloži više od jednog kandidata za predsjednika ili potpredsjednike Vijeća, tada se o kandidatima glasuje prema abecednom redu prezimena kandidata.

 

O predloženim kandidatima  glasuje se pojedinačno i javno, no glasovanje može biti i tajno ukoliko to predloži najmanje 5 vijećnika, a s tim prijedlogom se složi većina nazočnih vijećnika.

 

Kandidat je izabran ako je osvojio većinu glasova vijećnika.

 

Članak 9.

 

Vijeće je konstituirano izborom predsjednika i prvog potpredsjednika Vijeća, dok se drugi potpredsjednik, ukoliko nije predložen i izabran na konstituirajućoj sjednici, može birati na nekoj od sljedećih redovitih sjednica.

 

Po konstituiranju Vijeća izvodi se himna Republike Hrvatske.

 

Konstituiranjem Vijeća vijećnici stječu sva prava i dužnosti određena Ustavom Republike Hrvatske (u nastavku teksta: Ustav), zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom.

 

Članak 10.

 

Odmah po završetku konstituirajuće sjednice, predsjednik Vijeća ili najmanje 1/3 vijećnika mogu predložiti hitno sazivanje druge, redovne, sjednice Vijeća, koja se može održati odmah nakon konstituirajuće sjednice.

 

III. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA

 

1. Prava i dužnosti vijećnika

 

Članak 11.

 

Vijećnik počinje obnašati dužnost vijećnika danom konstituiranja Vijeća, a zamjenik vijećnika danom prisegom nakon zaprimljene ostavke vijećnika ili zahtjeva za stavljanje mandata u mirovanje.

 

Mandatna komisija podnosi Vijeću izvješće da je pojedinom vijećniku prestao mandat ili da je stavio mandat u mirovanje, kao i o zamjenama određenima sukladno zakonu.

 

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran u slučajevima utvrđenim zakonom i Statutom.

 

Vijećnici dužnost obavljaju volonterski i imaju pravo na naknadu za rad sukladno posebnoj odluci Vijeća.

 

Članak 12.

 

Dužnost je svakog člana Vijeća prisustvovati sjednicama Vijeća i sudjelovati u radu Vijeća, kao i u radu radnih tijela Vijeća čiji je član.

 

Predsjednik Vijeća upozorit će člana Vijeća, koji uzastopno ne prisustvuje trima sjednicama Vijeća, a da nije opravdao svoj izostanak.

 

Članak 13.

 

Vijećnik je dužan obavljati zadaće koje mu u okviru svog djelokruga povjeri Vijeće ili radno tijelo kojega je član.

 

Ukoliko izabrani vijećnik ne želi biti i dalje članom radnog tijela Vijeća, dužan je dati pismenu ili usmenu ostavku na, članstvo radnog tijela Vijeća, kako bi radna tijela mogla nesmetano i u punom sastavu obavljati svoje zadaće.

 

2. Postavljanje pitanja, traženje izvješća i podataka

 

Članak 14.

 

Vijećnik se redovno i pravodobno informira i o svim pitanjima iz djelokruga Vijeća i njegovih radnih tijela.

 

Vijećniku su dostupni svi materijali koji se dostavljaju Vijeću radi rasprave i odlučivanja.

 

Vijećnik ima pravo tražiti izvješća ili objašnjenja od predsjednika Vijeća, predsjednika radnog tijela i gradonačelnika, o pitanjima što se odnose na rad tih tijela.

 

Vijećnici su dužni čuvati službenu, vojnu i državnu tajnu kao i druge povjerljive podatke koje saznaju u obavljanju vijećničkih prava i dužnosti, te su za to odgovorni sukladno zakonu.

 

 

 

Članak 15.

 

Vijećnik ima pravo postavljati pitanja koja se odnose na rad i djelokrug Vijeća, odbora i drugih radnih tijela, gradonačelnika i njegovog zamjenika, stručnih službi i osoba koje obavljaju poslove za Grad

 

Pitanja se postavljaju pisano ili usmeno.

 

Pisana pitanja mogu se poslati poštom, elektroničkom poštom, osobno predati na protokol najkasnije 48 sati prije sjednice ili se mogu predati na samoj sjednici.

 

Na pisano postavljena pitanja obvezno se daje pisani odgovor.

 

Članak 16.

 

Usmena pitanja postavljaju se na sjednici u skladu sa odredbama o poslovnom redu, a moraju biti sažeta i kratka.

 

Na usmeno postavljeno pitanje vijećnik ima pravo zatražiti pisani odgovor.

 

3. Pravo na podnošenje prijedloga

 

Članak 17.

 

U okviru svojih prava i dužnosti vijećnik može pokretati raspravu o pitanjima iz djelokruga rada Vijeća te podnositi prijedloge za donošenje odluka i drugih akata.

 

U pripremanju rasprave ili prijedloga za donošenje odluka ili drugog akata, vijećnik ima pravo tražiti stručnu pomoć i tehničke usluge od upravnog tijela Grada Hvara, odnosno pojedine ustrojstvene jedinice.

 

Članak 18.

 

Nadležno gradsko upravno tijelo pruža vijećniku pomoć u obavljanju poslova i zadaća koje mu povjeri Vijeće ili radno tijelo Vijeća.

 

Ostalu podršku u obavljanju vijećničke dužnosti, kao što je dostavljanje određenih podataka, uvid u dokumentaciju i slično, vijećnik može u pisanom obliku zatražiti od pročelnika gradskog upravnog tijela, odnosno voditelja pojedine ustrojstvene jedinice.

 

Pisani odgovor sa traženim podacima ili obrazloženje o nemogućnosti pružanja zatražene podrške, vijećniku se mora dostaviti  najkasnije u roku od 5 (pet) radnih dana.

 

4. Klubovi vijećnika

 

Članak 19.

 

U Vijeću se mogu osnovati klubovi vijećnika prema stranačkoj pripadnosti, klubovi vijećnika grupe birača te klubovi vijećnika iz etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina.

 

Klub vijećnika mora imati najmanje tri člana.

 

Vijećnici koji ne mogu osnovati klub vijećnika mogu se priključiti u radu nekog od postojećih klubova.

 

Članak 20.

 

Svaki klub vijećnika obvezan je o svom osnivanju pisano obavijestiti predsjednika Vijeća i upravna tijela Grada, priložiti svoja pravila rada, podatke o članovima i predsjedniku kluba.

 

Gradonačelnik i gradsko upravno tijelo klubovima vijećnika osiguravaju prostorne i druge tehničke uvjete za rad (prostorije za sjednice, prijepis, umnožavanje i dostavu materijala i dr.).

 

IV  PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA

 

1. Izbor predsjednika te prvog i drugog potpredsjednika Vijeća

 

Članak 21.

 

Vijeće ima predsjednika i prvog i drugog potpredsjednika koji se biraju po proceduri opisanoj u članku 8. stavcima 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. ovog Poslovnika.

 

Ako prigodom javnog glasovanja za izbor predsjednika odnosno prvog i drugog potpredsjednika niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja tajnim glasovanjem.

 

Ako je za izbor predsjednika i prvog i drugog potpredsjednika bilo predloženo više od dva kandidata za svaku funkciju, obavlja se drugi krug glasovanja u kojem sudjeluju dva kandidata sa najvećim brojem osvojenih glasova.

 

Ako su kandidati dobili isti broj glasova, glasovanje o tim kandidatima se ponavlja.

 

Ako niti u ponovljenom glasovanju jedan od kandidata ne dobije potrebnu većinu, izborni postupak se ponavlja u cijelosti.

 

2. Prava i dužnosti predsjednika Vijeća

 

Članak 22.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:

–          predstavlja i zastupa Vijeće,

–          saziva sjednicu Vijeća.

–          predlaže dnevni red sjednica Vijeća.

–          predsjedava i održava red na sjednicama Vijeća,

–          – pokreće inicijativu za razmatranje i raspravu o pojedinim pitanjima iz djelokruga   Vijeća,

–          brine se o radu Vijeća i radnih tijela,

–          brine se o suradnji Vijeća sa vijećima drugih općina odnosno gradova,

–          brine se o provođenju načela javnosti rada Vijeća,

–          brine se o primjeni Poslovnika Vijeća i o ostvarivanju prava članova Vijeća,

–          potpisuje odluke i druge akte što ih donosi Vijeće,

–          brine o suradnji Vijeća i gradonačelnika,

–          obavlja i druge poslove određene zakonom i ovim Poslovnikom.

 

Članak 23.

 

Predsjednik i potpredsjednici Vijeća čine Predsjedništvo Vijeća.

 

Predsjedništvo je koordinativno tijelo koje se sastaje po potrebi, a u pravilu prije sjednice Vijeća.

 

Predsjedniku i potpredsjednicima Vijeća u pripremi i organizaciji sjednice pomaže upravno tijelo Grada odnosno ustrojstvene jedinice.

 

Članak 24.

 

Ako je predsjednik Vijeća spriječen ili odsutan zamjenjuje ga prvi potpredsjednik, a ukoliko je i on spriječen ili odsutan, predsjednika zamjenjuje drugi potpredsjednik Vijeća. Dok zamjenjuje predsjednika Vijeća, potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika.

 

Potpredsjednici Vijeća obavljaju i druge poslove što im ih povjeri predsjednik ili Vijeće.

 

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika i oba potpredsjednika, Vijeće odlučuje o predsjedavajućem.

 

Predsjednik i potpredsjednici dužnost obavljaju volonterski i imaju pravo na naknadu za rad sukladno posebnoj odluci Vijeća.

 

 

3. Razrješenje i opoziv predsjednika Vijeća

 

Članak 25.

 

Razrješenju predsjednika Vijeća pristupa se nakon:

 1. njegovog osobnog zahtjeva (podnošenjem ostavke),
 2. na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje,
 3. na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika.

 

Prijedlog se dostavlja predsjedniku Gradskog vijeća u pisanom obliku i mora sadržavati obrazloženje prijedloga.

 

Predsjednik Gradskog vijeća ima pravo očitovati se o prijedlogu najkasnije u roku od osam (8) dana od dostave prijedloga.

 

Članak 26.

 

U slučaju iz stavka 1. točke 1. prethodnog članka, predsjednik Vijeća može podnijeti ostavku koja se mora u pismenom obliku dostaviti službeniku nadležnom za lokalnu samoupravu grada, prije sjednice Vijeća na kojoj će ostavka stupiti na snagu.

 

O ostavci predsjednika Vijeća se ne glasuje na sjednici, već se samo dostavlja vijećnicima na znanje.

 

U slučaju podnošenja ostavke predsjedniku Vijeća dužnost prestaje u trenutku izbora novog predsjednika Vijeća.

 

Članak 27.

 

U slučajevima opisanim u članku 25. stavak 1. točkama 2. i 3., predsjednik Vijeća dužan je prijedlog uvrstiti u dnevni red sjednice Vijeća koja se mora održati najkasnije u roku od 30 dana od kada je prijedlog zaprimljen.

 

Ukoliko se prilikom glasovanja većina svih vijećnika izjasni za razrješenje predsjednika Vijeća njegova dužnost prestaje odmah.

 

Do izbora novog predsjednika sjednicom predsjedava prvi potpredsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti drugi potpredsjednik.

 

Vijeće može odlučiti da se izbor i razrješenje predsjednika obavi tajnim glasovanjem ukoliko to predloži najmanje 5 (pet) vijećnika a s tim se složi većina nazočnih.

 

 

 

 

Članak 28.

 

Odredbe članaka 25., 26. i 27. analogno se primjenjuju i na prvog i drugog potpredsjednika.

 

Članak 29.

 

Ako Vijeće razriješi predsjednika Vijeća, a na istoj sjednici ne izabere novog, prvi potpredsjednik Vijeća ima sva prava i dužnosti predsjednika dok se ne izabere novi predsjednik.

 

Ako Vijeće razriješi i predsjednika i prvog potpredsjednika, a na istoj sjednici ne izabere novog, drugi potpredsjednik Vijeća ima sva prava i dužnosti predsjednika dok se ne izabere novi predsjednik.

 

Vijeće je dužno u roku od 30 dana od donošenja odluke o razrješenju predsjednika izabrati novog predsjednika.

 

Ako Vijeće donese odluku o razrješenju predsjednika i oba potpredsjednika Vijeća, mandat i prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju im izborom novog predsjednika Vijeća i oba potpredsjednika.

 

V. RADNA TIJELA GRADSKOG VIJEĆA

 

1. Osnivanje, vrste i biranje članova radnih tijela

 

Članak 30.

 

Vijeće ima sljedeća stalna radna tijela:

–          Mandatna komisija,

–          Odbor za izbor i imenovanja,

 1. Odbor za Statut i Poslovnik,
 2. Odbor za financije i proračun,
 3. Odbor za predlaganje imena ulica i trgova,
 4. Odbor za urbanizam i prostorno uređenje,
 5. Odbor za razvoj i unaprjeđenje turizma,
 6. Odbor za uređenje i poboljšanje kopnenog i pomorskog prometa na području Grada Hvara,
 7. Odbor za školstvo, kulturu i šport,
 8. Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja,
 9. Povjerenstvo za procjenu vrijednosti nekretnina,
 10. Odbor za ravnopravnost spolova,
 11. Odbor za protokol.

 

Mandatna komisija i Odbor za izbor i imenovanja biraju se na konstituirajućoj sjednici Vijeća.

 

 

 

Članak 31.

 

Osim radnih tijela navedenih u članku 30. stavku 1., posebnom odlukom Vijeća mogu se osnivati i druga stalna i privremena radna tijela.

 

Radna tijela iz prethodnog stavka osnivaju se za  proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, pripremu i podnošenje odgovarajućih prijedloga, praćenje provođenja određene politike u pojedinoj oblasti, praćenje izvršavanja odluka i općih akata Vijeća, koordinaciju u rješavanju pojedinih pitanja, raspravljanje drugih pitanja iz nadležnosti Vijeća i izvršavanje određenih zadaća i poslova koje im Vijeće povjeri.

 

Odlukom o osnivanju radnih tijela uređuje se njihov naziv, sastav i djelokrug rada.

 

Članak 32.

 

Članovi, predsjednik i zamjenik predsjednika radnog tijela mogu se birati iz reda vijećnika, ali i iz reda stručnih i drugi javnih osoba. Biraju se na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja, ili 1/5 vijećnika.

 

O prijedlogu kandidata za predsjednika, zamjenika i članove radnih tijela može se glasovati u cjelini, ili za svakog člana radnog tijela zasebno.

 

U slučaju više predloženih kandidata u radno tijelo, o kandidatima se glasuje po abecednom redu, a izabrani su oni kandidati koji dobiju najviše glasova redom do ukupnog broja članova radnog tijela.

 

U slučaju da dva ili više kandidata dobiju jednak broj glasova, a nema dovoljno nepopunjenih mjesta u radnom tijelu, ponovit će se glasovanje samo za te kandidate.

 

2. Način rada radnih tijela

 

Članak 33.

 

Predsjednik radnog tijela saziva sjednice na vlastitu inicijativu, a obavezan ih je sazvati i temeljem zaključka Vijeća, na zahtjev predsjednika Vijeća ili većine članova radnog tijela.

 

Predsjednik radnog tijela predlaže dnevni red i predsjedava njegovim sjednicama, a  u slučaju spriječenosti njegov zamjenik odnosno član kojeg odredi radno tijelo.

 

Predsjednik radnog tijela brine se o izvršenju i provedbi zaključaka radnog tijela i obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom ili odlukom o osnivanju.

Članak 34.

 

Prijedlog za razrješenje osobe iz prethodnog stavka može podnijeti većina članova radnog tijela ili predsjednik Vijeća.

 

Prijedlog iz prethodnog stavka dostavlja se Odboru za izbor i imenovanje koji ga razmatra i upućuje Vijeću na odlučivanje.

 

Ako Vijeće razriješi predsjednika, zamjenika predsjednika ili člana radnog tijela, predsjednik Vijeća zatražit će od ovlaštenog predlagatelja da umjesto razriješenog člana u roku od petnaest (15) dana od dana razrješenja predloži novog kandidata.

 

Članak 35.

 

Na sjednicama radnih tijela razmatraju se akti koje donosi Vijeće, a unutar su djelokruga rada pojedinog radnog tijela. Radna tijela razmatraju pitanja iz svojeg djelokruga po vlastitoj inicijativi, a obavezna su razmotriti svako pitanje iz svojeg djelokruga ako to zatraži predsjednik Vijeća ili gradonačelnik.

 

O radu na sjednici radnog tijela vodi se skraćeni zapisnik.

 

Radna tijela mogu pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna većina članova, a odluke donose većinom glasova nazočnih članova.

 

Svaki član radnog tijela ima pravo na izdvojeno mišljenje što se navodi u zapisniku i u izviješću sa sjednice.

 

Radna tijela dužna su o svojim primjedbama, mišljenjima, stavovima, zaključcima i prijedlozima izvijestiti Vijeće, gradonačelnika i druge predlagatelje akata.

 

Izvješće sa sjednice radnog tijela ili prijedlog Vijeću podnosi predsjednik radnog tijela, zamjenik predsjednika ili član radnog tijela kojeg odredi radno tijelo.

 

Izvjestitelj radnog tijela na sjednici Vijeća podnosi izvješće u ime radnog tijela i ne može izmijeniti stav ili prijedlog radnog tijela, niti odustati od njega, ako za to nije ovlašten od radnog tijela, niti se može izjašnjavati o pitanjima o kojima radno tijelo nije zauzelo mišljenje ili stav.

 

Članak 36.

 

Radno tijelo može tražiti da njegovoj sjednici bude nazočan predsjednik Vijeća, gradonačelnik ili zamjenik gradonačelnika, pročelnik upravnog tijela, odnosno voditelji odsjeka Grada te predstavnici pravnih osoba u kojima Grad ima poslovne udjele, kao i predstavnici javnih ustanova kojima je Grad osnivač.

 

Radno tijelo može na svoje sjednice pozivati predstavnike pojedinih trgovačkih društava, ustanova, organizacija, mjesnih odbora, političkih stranaka i drugih  subjekata te znanstvene, stručne i javne djelatnike radi iznošenja mišljenja o pitanjima koja se raspravljaju na sjednici ili radi upoznavanja s njihovim mišljenjima o tim pitanjima.

 

Osobe iz stavka 1. i 2. ovog članka prisustvuju sjednici bez prava odlučivanja.

 

Članak 37.

 

Sa sjednica radnih tijela izrađuje se izvješće koje se dostavlja svim članovima Vijeća, a kojeg priprema predsjednik radnog tijela.

 

VI. STALNA RADNA TIJELA

 

1. Odbor za statut i poslovnik

 

Članak 38.

 

Odbor za statut i poslovnik ima predsjednika i 6 (šest) članova.

 

Odbor za statut i poslovnik raspravlja i predlaže Vijeću:

–          Statut i Poslovnik, kao i pokretanje postupka za njihovu izmjenu,

–          donošenje odluka i drugih općih akata iz nadležnosti Vijeća kojima se razrađuju odredbe statutarne naravi,

–          daje Vijeću prijedlog teksta autentičnog tumačenja općih akata koje donosi Vijeće,

–          utvrđuje pročišćene tekstove odluka i akata Vijeća,

–          obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i odlukama Vijeća.

 

2. Odbor za financije i proračun

 

Članak 39.

 

Odbor za financije i proračun ima predsjednika i 4 (četiri) člana. Odbor za financije i proračun raspravlja i daje Vijeću mišljenje o:

–          sustavu financiranja javnih potreba Grada,

–          proračunu Grada za tekuću godinu,

–          odluci o privremenom financiranju,

–          izmjenama i dopunama proračuna,

–          godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna,

–          odluci o izvršavanju proračuna, te njenim izmjene i dopune,

–          redovnim i izvanrednim financijskim izvješćima, izvješćima državnog ureda za reviziju,

–          obavlja i druge poslove u oblasti financija u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama  Gradskog vijeća..

 

3. Odbor za predlaganje imena ulica i trgova

 

Članak 40.

 

Odbor za predlaganje imena ulica i trgova ima predsjednika i 6 (šest) članova.

 

Odbor za predlaganje imena ulica i trgova:

–          raspravlja inicijative i prijedloge građana, udruga i drugih subjekata za davanje i izmjenu imena ulica i trgova u gradu Hvaru i naseljima na području Grada. Hvara,

–          utvrđuje prijedloge imena ulica i trgova, te dostavlja ih Vijeću na odlučivanje,

–          obavlja i druge poslove u svezi imena ulica i trgova utvrđene Statutom i odlukama Vijeća.

 

4. Odbor za urbanizam i prostorno uređenje

 

Članak 41.

 

Odbor za urbanizam i prostorno uređenje ima predsjednika i četiri člana.

 

Odbor za urbanizam i prostorno uređenje za ovlaštenog predlagatelja priprema i predlaže:

–          akte iz područja prostornog uređenja, zaštite okoliša, zaštite kulturne i prirodne baštine,

–          razmatra nacrte akata drugih predlagača iz oblasti prostornog uređenja,

–          obavlja i druge poslove određene Statutom i odlukama Vijeća.

 

5. Odbor za razvoj i unaprjeđenje turizma .

 

Članak 42.

 

Odbor za razvoj i unaprjeđenje turizma ima predsjednika i 6 (šest) članova. Odbor za razvoj i unaprjeđenje turizma priprema, prezentira i predlaže Vijeću:

–          analizu rezultata u turizmu po završetku sezone,

–          predlaže mjere i poslove za pripremu naredne sezone,

–          razmatra sve dokumente i opće akte vezane za razvoj turizma,

–          obavlja i druge poslove određene Statutom i odlukama Vijeća.

 

6. Odbor za uređenje i poboljšanje kopnenog i pomorskog prometa na području Grada Hvara

 

Članak 43.

 

Odbor za uređenje i poboljšanje kopnenog i pomorskog prometa na području Grada Hvara ima predsjednika i 6 (šest) članova.

 

Odbor za uređenje i poboljšanje kopnenog i pomorskog prometa na području Grada, Hvara priprema, prezentira i predlaže Vijeću:

–          mjere za uređenje i poboljšanje kopnenog prometa na području Grada Hvara i otoka Hvara,

–          mjere za uređenje i poboljšanje pomorskog prometa na području Grada Hvara i otoka Hvara,

–          razmatra sve dokumente i opće akte vezane za promet,

–          obavlja i druge poslove određene Statutom i odlukama Vijeća.

 

7. Odbor za školstvo, kulturu i šport

 

Članak 44.

 

Odbor za školstvo, kulturu i šport ima predsjednika i 4 (četiri) člana.

 

Odbor za školstvo, kulturu i šport priprema, prezentira i predlaže Vijeću:

–          mjere za unapređenje osnovnog i srednjeg školstva u Gradu Hvaru,

–          -nmjere za unapređenje kulturnih događanja u Gradu Hvaru,

–          mjere za, razvoj športa u Gradu Hvaru,

–          razmatra sve dokumente i opće akte vezane za školstvo, kulturu i šport,

–          obavlja i druge poslove određene Statutom i odlukama Vijeća.

 

8. Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja

 

Članak 45.

 

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Grada Hvara ima predsjednika i 4 (četiri) člana.

 

Djelokrug i način rada Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja utvrđen je Odlukom o javnim priznanjima Grada Hvara.

 

 

 

 

 

9. Povjerenstvo za procjenu vrijednosti nekretnina

 

Članak 46.

 

Povjerenstvo za procjenu vrijednosti nekretnina ima predsjednika i 4 (četiri) člana.

 

Povjerenstvo za procjenu vrijednosti nekretnina priprema i predlaže Vijeću:

–          procjenu tržišne vrijednosti nekretnina o čijoj kupnji, prodaji ili zamjeni odlučuje Vijeće,

–          obavlja i druge poslove određene Statutom i odlukama Vijeća.

 

10. Odbor za ravnopravnost spolova

 

Članak 47.

 

Odbor za ravnopravnost spolova ima predsjednika i 4 (četiri) člana.

 

Odbor za ravnopravnost spolova priprema i predlaže Vijeću:

–          analizu provedbe zakonskih i drugih propisa koji se odnose na poticanje i praćenje primjene načela ravnopravnosti spolova na području Grada Hvara,

–          mjere i aktivnosti za unapređivanje prava na ravnopravnost spolova,

–          program mjera za uklanjanje diskriminacije po spolu,

–          praćenje načela ravnopravnosti spolova u obrazovanju, zdravstvu, javnom informiranju, socijalnoj politici, zapošljavanju, poduzetništvu, procesima odlučivanja, obiteljskim odnosima i drugim djelatnostima na području Grada Hvara.

 

11. Odbor za protokol

 

Članak 48.

 

Odbor za protokol ima predsjednika i 2 (dva) člana.

 

Gradonačelnik i predsjednik Vijeća pridruženi su članovi Odbora za protokol po svojoj funkciji.

Odbor za protokol:

–          utvrđuje i priprema godišnji popis posebno svečanih događaja i drugih manifestacija od značaja za. Grad u kojima sudjeluju predsjednik Vijeća, gradonačelnik i drugi predstavnici Grada,

–          obavlja pripreme za održavanje svečane sjednice Vijeća i svečanih prijema,

–          organizira i nadzire obavljanje stručnih, organizacijski i tehničkih poslova protokola za potrebe Grada,

–          koordinira suradnju s predstavnicima vjerskih institucija, javnih ustanova i drugih subjekata na pripremama za organizaciju posebno svečanih događaja i drugih manifestacija od značaja za Grad,

–          organizira i koordinira poslove u svezi dočeka i smještaja gostiju,

–          obavlja i druge poslove vezane uz protokolarne obveze predsjednika Vijeća, gradonačelnika i drugih predstavnika Grada.

 

Članak 49.

 

Mandat članova stalnih radnih tijela Vijeća traje do donošenja Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju redovitih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama zakona ili do njihovog opoziva.

 

VII. ODNOS GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA I UPRAVNIH TIJELA

 

Članak 50.

 

Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika na prvoj sjednici Vijeća nakon konstituiranja polažu prisegu.

 

Predsjednik Vijeća čita prisegu sljedećeg sadržaja: “Prisežem da ću dužnost gradonačelnika (zamjenika gradonačelnika), obnašati savjesno i odgovorno, držati se Ustava i zakona Republike Hrvatske, Statuta Grada Hvara i odluka Vijeća, te da ću poštivati pravni poredak i zalagati se za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Grada Hvara.”

 

Predsjednik Vijeća poslije pročitane prisege proziva pojedinačno gradonačelnika i zamjenika, a gradonačelnik i zamjenik nakon što je izgovoreno njihovo ime i prezime, ustaju i izgovaraju: “Prisežem”.

 

Članak 51.

 

U obavljaju izvršne vlasti gradonačelnik, između ostalih zakonom i Statutom utvrđenih zadaća, priprema prijedloge akata te izvršava i osigurava izvršavanje akata Vijeća.

 

 

 

Članak 52.

 

Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika prisustvuju sjednicama Vijeća, a gradonačelnik obrazlaže točke dnevnog reda ukoliko je on predlagatelj tih točaka.

 

Gradonačelnik može, po pojedinim točkama dnevnog reda kojih je on predlagatelj, odrediti zamjenika kao izvjestitelja odnosno osobu iz upravnih tijela grada ili stručnih službi, o čemu je dužan prije sjednice Vijeća obavijestiti predsjednika Vijeća.

 

O zakazanoj sjednici predsjednik Vijeća izvješćuje gradonačelnika najkasnije 5 dana prije dana održavanja sjednice.

 

Članak 53.

 

Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika sudjeluju u radu Vijeća u sklopu točaka koje su po njegovu prijedlogu uvrštene u dnevni red sjednice, iznose stajališta te daju obavijesti i objašnjenja.

 

U raspravi gradonačelnik ili njegov zamjenik imaju ista prava i obveze kao svaki ovlašteni predlagač.

 

Ako na raspravi nije nazočan gradonačelnik ili zamjenik gradonačelnika, Vijeće može, smatra li da je prisutnost gradonačelnika ili njegovog zamjenika nužna, raspravu o toj temi prekinuti ili odgoditi.

Članak 54.

 

Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. siječnja tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 31. srpnja za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

 

Izviješće o radu gradonačelnika obvezno sadržava izviješće o kontroli zaključenih ugovora i izvršene javne nabave.

 

Pored izvješća iz stavaka l. i 2. ovog članka, Vijeće može od gradonačelnika zahtijevati izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga. Prijedlog u pisanom obliku mogu podnositi ovlašteni predlagatelji akata, a usvojen je ako se o njemu izjasni većina nazočnih vijećnika.

 

Gradonačelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 3. ovog članka u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 30 (trideset) dana od dana primitka zahtjeva.

Raspravu o izvješću gradonačelnika iz stavka 4. ovog članka, Vijeće može završiti utvrđivanjem stajališta o pitanju koje je zahtjevom za podnošenjem izvješća pokrenuto ili donošenjem zaključka kojim se od gradonačelnika traži izvršavanje akata Vijeća.

 

Ovlašteni predlagatelji akata koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća gradonačelnika, mogu prijedlog povući najkasnije prije odlučivanja o prijedlogu.

 

Članak 55.

 

Prestanak mandata odnosno način i postupak pokretanja opoziva gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika propisan je zakonom i Statutom.

 

VIII. AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 

1. Vrste akata

 

Članak 56.

 

Vijeće u ostvarivanju svojih prava i dužnosti obavlja Ustavom, zakonom i Statutom Grada Hvara utvrđene poslove, i u svezi s tim donosi opće i pojedinačne akte.

 

Opći akti koje donosi Vijeće su: Statut, Poslovnik o radu, odluke, Proračun, Godišnji obračun proračuna, planovi, povelje i drugi opći akti.

 

Pojedinačni akti koje donosi Vijeće su: preporuke, zaključci, naredbe, napuci, rješenja i drugi pojedinačni akti s nazivom predviđenim zakonom ili drugim propisom.

 

Radna tijela Vijeća donose preporuke, zaključke i prijedloge općih i pojedinačnih akata.

 

Članak 57.

 

Odlukom se uređuju društveni i drugi odnosi važni za građane, pravne osobe i udruge građana, utvrđuju se njihova prava i dužnosti odnosno druga pitanja od općeg interesa za Grad, kada je to zakonom i Statutom propisano.

 

Preporukom Vijeće izražava svoje mišljenje o pojedinim pitanjima od općeg interesa i načinima rješavanja pojedinih problema, ukazuje na važnost pojedinih pitanja koja se odnose na primjenu Ustava, zakona i drugih akata što ih donosi Vijeće, izražava mišljenje u svezi usklađivanja odnosno međusobne suradnje s drugim općinama odnosno gradovima u pitanjima od zajedničkog interesa, te predlaže način i mjere koje bi trebale poduzeti radi rješavanja pojedinih pitanja u skladu sa njegovim interesima.

 

Zaključkom se zauzimaju stavovi, izražava mišljenje ili utvrđuju obveze gradonačelnika i upravnih tijela u pripremama prijedloga akata i mjera za primjenu odluka Vijeća.

 

Zaključkom se rješavaju i druga pitanja iz djelokruga Vijeća, te radnih tijela Vijeća.

 

Članak 58.

 

Na izvornike odluka i drugih akata Vijeća stavlja se pečat Vijeća.

 

Pod izvornikom odluka odnosno drugih akata Vijeća podrazumijeva se onaj tekst odluke odnosno drugog akta, koji je usvojen na sjednici Vijeća.

 

Izvornici akata Vijeća čuvaju se u arhivi Grada.

 

Članak 59.

 

Statut, odluke i drugi opći akti Vijeća, odluka o izboru, imenovanju i razrješenju osoba koje bira ili imenuje Vijeće objavljuju se u „Službenom glasniku Grada Hvara“ i na službenim internetskim stranicama Grada.

 

O objavljivanju akata iz stavka 1. ovog članka, brine se upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za Vijeće.

 

2. Postupak donošenja odluka i drugih akata

 

Članak 60.

 

Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Vijeće jesu: vijećnici, klub vijećnika, gradonačelnik i radna tijela Vijeća, osim ako je zakonom propisano da pojedini prijedlog mogu podnijeti samo određena tijela.

 

Inicijativu za donošenje odluka i drugih akata Vijeća mogu davati građani i pravne osobe te upravna tijela.

 

Članak 61.

 

Postupak za donošenje akta, pokreće se prijedlogom za njegovo donošenje od strane ovlaštenog predlagatelja.

 

Prijedlog općeg akta obvezno sadrži:

–          pravni temelj za njegovo donošenje,

–          inicijalni tekst prijedloga akta,

–          cilj koji se želi postići njegovim  donošenjem,

–          podatke o financijskim sredstvima potrebnim za njegovo provođenje,

–          način osiguranja tih sredstava, ukoliko su ista potrebna,

–          obrazloženje prijedloga.

 

Članak 62.

 

Kada se radi o općim aktima za koje postoji obveza provedbe postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću tada se, umjesto inicijalnog teksta prijedloga akta, izrađuje nacrt akta.

 

Uz opći akt o kojem se provelo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću dostavlja se i izvješće o provedenom savjetovanju.

 

Članak 63.

 

Prijedlog za donošenje odluke s nacrtom odluke podnosi se predsjedniku Vijeća, ako on nije predlagač. Predsjednik Vijeća upućuje primljeni nacrt odluke nadležnom radnom tijelu Vijeća.

 

Prijedlog za donošenje odluke s nacrtom odluke predsjednik Vijeća uputit će i gradonačelniku, ukoliko on nije predlagač.

 

Članak 64.

 

Ako predsjednik Vijeća utvrdi da podneseni prijedlozi akata nisu sastavljeni u skladu s odredbama ovog Poslovnika, zatražit će od predlagatelja da u određenom roku postupi i uskladi prijedlog akta s odredbama ovog Poslovnika.

 

Za vrijeme dok predlagatelj, odnosno podnositelj akta ne otkloni nedostatak akta, smatrat će se da ne teku rokovi za razmatranje akata utvrđeni ovim Poslovnikom, a ako nedostaci ne budu otklonjeni u roku od 15 dana od poziva da se prijedlog akta uskladi, smatrat će se da akt nije Vijeću ni upućen.

 

Ukoliko je prijedlog odluke skinut s dnevnog reda ili odluka nije donesena na sjednici Vijeća, isti prijedlog se može ponovno staviti na dnevni red tek po isteku roka od 3 mjeseca, osim ako Vijeće ne odluči drukčije.

 

Članak 65.

 

Ako dva ili više predlagatelja upute posebne prijedloge odluka kojima se uređuje isto područje, predsjednik Vijeća pozvat će predlagatelje da objedine prijedloge odluka u jedan prijedlog.

Ako se ne postigne dogovor, predsjednik Vijeća će unijeti prijedloge odluka u prijedlog dnevnog reda sjednice Vijeća redoslijedom kojim su dostavljeni.

 

Članak 66.

 

O prijedlogu za donošenje odluke s prijedlogom odluke raspravit će Vijeće najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od podnošenja prijedloga predsjedniku Vijeća, osim iz članka 72. i 73. ovog Poslovnika.

 

Članak 67.

 

Predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik može na početku rasprave podnijeti uvodno usmeno izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje prijedloga, a ako se predlaže da opći akt stupi na snagu danom objave, dužan je posebno obrazložiti opravdanost ranijeg stupanja na snagu.

 

Članak 68.

 

Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje prijedloga akta može trajati najduže 10 minuta, a za prijedlog proračuna i prijedlog prostornog plana 20 minuta.

 

Vijeće može posebnom odlukom odobriti i duže trajanje uvodnog izlaganja i obrazloženja od propisanog stavkom 1. ovog članka.

 

Članak 69.

 

Predlagatelj odluke odnosno izvjestitelj kojega predlagač odredi, ima pravo uzimati riječ u tijeku rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja mišljenja i izjašnjavati se o podnesenim amandmanima te o izraženim mišljenjima i primjedbama.

 

Gradonačelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave o aktu i kada on nije predlagatelj. Ista prava imaju i izvjestitelji radnih tijela, a na njihovo sudjelovanje u raspravi primjenjuju se odredbe koje vrijede za vijećnike.

 

3. Postupak podnošenja amandmana

 

Članak 70.

 

Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta u pravilu se podnosi kao pisani amandman uz obrazloženje.  Obrazloženje amandmana se može dati i usmeno tijekom sjednice odnosno za vrijeme rasprave.

 

Predlagatelj akta može podnositi amandmane sve do zaključenja rasprave.

Amandman se upućuje predsjedniku Vijeća, a predsjednik Vijeća ga prije odlučivanja dostavlja vijećnicima, predlagatelju akta i gradonačelniku, ukoliko on nije predlagatelj.

 

Pravo na podnošenje amandmana imaju ovlašteni predlagatelji akata iz članka 60. stavak 1. ovog Poslovnika.

.

Članak 71.

 

Ako su podneseni amandmani takve naravi da bitno mijenjaju ili odstupaju od podnesenog prijedloga akta, Vijeće može odlučiti da se rasprava odgodi kako bi se vijećnicima ostavilo dovoljno vremena za pripremu prije odlučivanja.

 

O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i gradonačelnik, neovisno da li je on predlagatelj akta ili ne. Izjašnjavanje je u pravilu usmeno i iznosi se tijekom rasprave, neposredno prije glasovanja o pojedinim ili svim amandmanima.

 

Članak 72.

 

Amandman koji je podnesen pismeno i u roku postaje sastavnim dijelom konačnog prijedloga akta i o njemu se odvojeno ne glasuje:

–          ako ga je podnio predlagatelj akta,

–          ako ga je podnio vijećnik ili radno tijelo, a s njime se suglasio predlagatelj akta.

 

Amandman prihvaćen na sjednici Vijeća postaje sastavni dio konačnog prijedloga akta o kojem se odlučuje.

 

Članak 73.

 

O amandmanima se glasuje prema redoslijedu članaka konačnog prijedloga akta na koje se odnose.

 

Ako je na jedan članak konačnog prijedloga akta podneseno više amandmana, o njima se glasuje prema redoslijedu podnošenja.

 

Nakon provedene rasprave i odlučivanja o amandmanima, odlučuje se o donošenju akta s prihvaćenim amandmanima.

 

4. Donošenje akata po hitnom postupku

 

Članak 74.

 

Iznimno, opći i pojedinačni akti se mogu donositi po hitnom postupku, ako je to nužno radi sprječavanja ili uklanjanja štete, odnosno ako bi nedonošenje takvog akta u određenom roku imalo štetne posljedice ili ako to zahtijevaju drugi opravdani razlozi.

Postupak za donošenje akata po hitnom postupku odnosi se na akte za čijim se donošenjem pojavila neodgodiva potreba, a nakon sazivanja sjednice Vijeća po redovnom postupku.

 

Članak 75.

 

Prijedlog da se akt donese po hitnom postupku mogu podnijeti:

–          gradonačelnik,

–          član Vijeća,

–          radno tijelo Vijeća,

–          klub vijećnika.

Predsjednik Vijeća, bez odlaganja upućuje prijedlog članovima Vijeća i  gradonačelniku, ako on nije predlagatelj.

 

Prijedlog akta po hitnom postupku dostavlja se predsjedniku Vijeća u pravilu najkasnije dan prije održavanja sjednice Vijeća.

 

Za donošenje akta po hitnom postupku ne primjenjuju se rokovi za dostavu akata koji su utvrđeni za donošenje akata u redovnom postupku.

 

Članak 76.

 

Kada se donosi akt po hitnom postupku prvo se glasuje o opravdanosti razloga za hitan postupak i uvrštavanje u dnevni red, a potom raspravlja i odlučuje o aktu pod točkom dnevnog reda kako je odredi Vijeće.

 

Na akt koji se donosi po hitnom postupku a koji je uvršten u dnevni red, amandmani u pisanom obliku mogu se podnositi do zaključenja rasprave.

 

5. Javna rasprava

 

Članak 77.

 

Na javnu se raspravu upućuju prijedlozi akata kad je to utvrđeno zakonom ili drugim propisom.

 

Na javnu raspravu se može uputiti i prijedlog odluke ili drugog akta prije donošenja ako Vijeće ocijeni da se aktom uređuju odnosi za koje su građani životno zainteresirani.

 

U slučajevima iz stavka 1. i 2. ovog članka Vijeće određuje radno tijelo za praćenje javne rasprave.

 

Članak 78.

 

Javna rasprava održava se u roku koji ne može biti kraći od deset (10) dana niti dulji od trideset (30) dana od donošenja zaključka o upućivanju prijedloga akta na javnu raspravu, osim ako zakonom nije drugačije određeno.

 

Za vrijeme održavanja javne rasprave građanima se mora omogućiti upoznavanje s prijedlogom akta.

 

Predlagatelj akta, odnosno gradonačelnik ako nije predlagatelj akta, i tijelo za praćenje javne rasprave dužni su razmotriti prijedloge, mišljenja i primjedbe s javne rasprave prije utvrđivanja konačnog prijedloga akta, o čemu Vijeću podnosi izvješće.

 

Zaključkom o upućivanju prijedloga akta na javnu raspravu utvrđuje se način upoznavanja građana s prijedlogom, objavom u dnevnom tisku ili na drugi način, rok javne rasprave i radno tijelo kojemu se upućuju prijedlozi, mišljenja i primjedbe.

 

6. Donošenje proračuna i godišnjeg obračuna proračuna grada

 

Članak 79.

 

Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za sljedeće dvije proračunske godine i godišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada podnosi gradonačelnik na način i u rokovima propisanim zakonom.

 

Prije upućivanja prijedloga proračuna na usvajanje Vijeću, prijedlog će razmatrati Odbor za proračun i financije.

 

Proračun i godišnje izvješće o izvršenju proračuna donose se većinom glasova svih vijećnika.

 

IX. SAZIVANJE I TIJEK SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

 

1. Sazivanje sjednice

 

Članak 80.

 

Sjednicu Vijeća saziva predsjednik Vijeća na temelju zaključaka Vijeća ili na vlastitu inicijativu, vodeći računa da između dviju sjednica Vijeća ne protekne više od dva mjeseca.

 

Predsjednik Vijeća je dužan sazvati sjednicu Vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 članova Vijeća ili gradonačelnika, u roku od 15 (petnaest) dana od primitka zahtjeva. Ukoliko je predsjednik Vijeća spriječen sazvati sjednicu sukladno prethodnom stavku, ili odbije to učiniti, sjednicu je dužan sazvati jedan od potpredsjednika Vijeća.

 

Ukoliko predsjednik i potpredsjednici Vijeća ne sazovu sjednicu u roku iz stavka 2. ovoga članka, sjednicu će sazvati gradonačelnik u daljnjem roku od 8 dana.

 

Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 4. ovog članka sjednicu Gradskog vijeća može na zahtjev jedne trećine vijećnika, sazvati čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Obrazloženi zahtjev vijećnika mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.

 

Članak 81.

 

Osim sjednica Vijeća opisanih u članku 80., po potrebi se mogu sazivati i izvanredne odnosno tematske sjednice Vijeća u slučaju kada to zahtijevaju posebne prilike.

 

O potrebi sazivanja izvanredne sjednice odlučuje predsjednik u dogovoru s potpredsjednicima Vijeća.

 

Članak 82.

 

Pored redovnih, izvanrednih i tematskih sjednica Vijeća na kojima se raspravlja o pitanjima iz nadležnosti Vijeća, svake će se godine redovito održati svečana sjednica povodom Dana Grada.

 

Na svečanoj sjednici Vijeća dodjeljuju se  nagrade i priznanja Grada Hvara.

 

Članak 83.

 

Sjednice vijeća u pravilu se sazivaju pisanim pozivom, mogu se sazvati i putem elektroničke pošte, a iznimno i na drugi način u slučajevima izuzetne žurnosti ili nužde.

 

Poziv za sjednicu dostavlja se vijećnicima u pravilu 5 dana prije sjednice. Uz poziv se dostavlja i prijedlog dnevnog reda, skraćeni zapisnik o radu i audio snimka prethodne sjednice Vijeća te svi spisi koji se odnose na prijedlog točaka dnevnog reda.

 

U slučaju sazivanja izvanredne sjednice i ako postoje opravdani razlozi, koji se moraju obrazložiti, rok za dostavu poziva može biti i kraći od 5 dana, ali ne kraći od jednog dana prije sjednice.

 

Poziv i materijali za sjednicu mogu se dostaviti i elektroničkim putem. Sjednica Vijeća može se održavati i putem video veze ukoliko postoje tehničke mogućnosti.

O drugačijem načinu sazivanja sjednice i opravdanosti razloga za sazivanje sjednice u kraćem roku odlučuje predsjednik Vijeća u dogovoru s potpredsjednicima.

 

Članak 84.

 

Spisi vezani za točke dnevnog reda sjednice Vijeća dostavljaju se:

–          vijećnicima,

–          gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika,

–          pročelniku upravnog tijela i voditeljima ustrojstvenih jedinica,

–          vijećima mjesnih odbora na području Grada Hvara,

–          političkim strankama koje imaju vijećnike u Vijeću i

–          sredstvima javnog priopćavanja.

 

Predsjednik Vijeća može odlučiti da se materijali za sjednicu dostavljaju i drugim osobama iz javnog života.

 

2. Javnost rada

 

Članak 85.

 

Sjednice Vijeća u pravilu su javne.

 

Obavijest o sazivu sjednice Vijeća s predloženim dnevnim redom objavit će se na internetskim stranicama Grada, a tiskani oglas izvjesit će se na oglasnim pločama u svim naseljima Grada Hvara.

 

Građani i predstavnici zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Vijeća i njegovih radnih tijela.

 

Predsjednik Vijeća, odnosno radnog tijela, može ograničiti broj građana koji će prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici.

Članak 86.

 

Izvjestiteljima sredstava priopćavanja osiguravaju se odgovarajući uvjeti za praćenje rada na sjednicama Vijeća.

 

Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni dokumenti i spisi koji sadrže informacije koje su zakonom i drugim propisima izuzete od prava na uvid.

Članak 87.

 

Bez javnosti održavaju se sjednice ili pojedini dio sjednice Vijeća, odnosno radnog tijela kada se raspravlja o predmetima koji su u skladu s posebnim propisima i označeni određenim stupnjem povjerljivosti.

 

O održavanju sjednica ili dijela sjednice Vijeća bez prisutnosti javnosti, odlučuje predsjednik Vijeća uz prethodno konzultiranje s potpredsjednicima Vijeća i gradonačelnikom.

 

O održavanju sjednice ili dijela sjednice radnog tijela Vijeća odlučuje predsjednik radnog tijela uz prethodne konzultacije sa predsjednikom Vijeća.

 

Prije prelaska na razmatranje pitanja iz stavka 1. ovog članka, predsjednik Vijeća odnosno predsjednik radnog tijela Vijeća pozvati će osobe čija prisutnost nije nužna, da napuste dvoranu, a zatim će vijećnike odnosno članove radnog tijela Vijeća obavijestiti o razlozima održavanja sjednice bez prisutnosti javnosti.

 

Kad se o nekom pitanju raspravlja bez prisustva javnosti, spisi za takvu raspravu ne moraju se dostavljati u pismenom obliku.

 

3. Predsjedavanje i sudjelovanje u radu sjednice Vijeća

 

Članak 88.

 

Sjednici Vijeća predsjedava predsjednik.

 

Predsjednika Vijeća, kada je odsutan ili spriječen, zamjenjuje prvi potpredsjednik, a ako je i prvi potpredsjednik odsutan ili spriječen, sjednicama Vijeća predsjedava drugi potpredsjednik.

 

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika i oba potpredsjednika, Vijeće odlučuje o predsjedavajućem.

 

Članak 89.

 

U raspravi po pojedinoj točki dnevnog reda mogu sudjelovati:

–          vijećnici

–          gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika te službenici koje na to ovlasti gradonačelnik,

–          predstavnici radnih tijela ukoliko je točka unutar njihovog djelokruga rada,

–          izvjestitelji,

–          osobe pozvane na sjednicu Vijeća.

 

Predstavnici upravnih tijela odnosno voditelji ustrojstvenih jedinica, voditelji gradskih ustanova i predstavnici tvrtki u vlasništvu Grada dužni su prisustvovati sjednicama Vijeća kada su na dnevnom redu pitanja iz njihovog djelokruga rada i po potrebi davati objašnjenja i odgovore na pitanja članova Vijeća.

 

4. Otvaranje i tijek sjednice

 

Članak 90.

 

Sjednica Vijeća može se održati i na njoj pravovaljano odlučivati ako je prisutna većina članova Vijeća.

 

U cilju utvrđivanja prisutnosti, predsjednik Vijeća nakon otvaranja sjednice nalaže pojedinačno prozivanje i prebrojavanje vijećnika.

 

Prisutnost se mora utvrditi:

–          na početku sjednice,

–          kada predsjedavajući tijekom sjednice ocijeni da nije prisutan dovoljan broj vijećnika,

–          kada to zatraži najmanje 1/4 vijećnika.

 

Kada predsjedavajući utvrdi da postoji potreban broj prisutnih, otvara sjednicu.

 

Ako predsjedavajući na početku sjednice utvrdi da nije prisutan potreban broj vijećnika, odgodit će sjednicu za 30 minuta, pa ako ni nakon toga ne bude prisutan potreban broj vijećnika, odgodit će sjednicu za određen dan i sat.

 

Sjednicu će predsjedavajući prekinuti i odgoditi i ako se za njenog trajanja utvrdi da nema više potrebnog broja prisutnih vijećnika.

 

O odgodi sjednice pismeno se izvješćuju samo odsutni članovi.

 

Članak 91.

 

Prijave za raspravu primaju se čim se otvori rasprava, a nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjednika Vijeća.

 

Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u govoru samo predsjednik Vijeća koji se brine da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.

 

Predsjednik Vijeća daje vijećnicima riječ po redoslijedu kojim su se prijavili.

 

Sudionik na sjednici Vijeća može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.

 

Zbog opširnosti dnevnog reda ili drugih razloga, Vijeće može odlučiti da sjednicu prekine i zakaže nastavak za određeni dan i sat, o čemu se pismeno izvješćuju samo odsutni članovi.

 

Tijekom dugotrajne sjednice predsjednik Vijeća na osobnu inicijativu može odrediti kraće pauze u trajanju do 10 minuta, a pauzu u trajanju do 30 minuta na osobnu inicijativu ili na zahtjev predstavnika pojedinog kluba vijećnika.

 

5. Dnevni red

 

Članak 92.

 

Dnevni red se utvrđuje na početku sjednice.

 

Dnevni red u pravilu predlaže predsjednik Vijeća, te se u  pisanom obliku dostavlja uz poziv za sjednicu i spise vezane za točke predloženog dnevnog reda.

 

Predsjednik Vijeća unosi u prijedlog dnevnog reda sve predmete iz djelokruga Vijeća koje su mu u rokovima i na način propisan Poslovnikom podnijeli ovlašteni predlagatelji u redovnom ili hitnom postupku.

 

Prijedlog za dopunu, odnosno skidanje pojedine točke s dnevnog reda mogu na samoj sjednici, uz obrazloženje, predložiti ovlašteni predlagatelji, kao i predsjednik Vijeća, o čemu se odlučuje bez rasprave, većinom nazočnih članova Vijeća.

 

Prijedlozi za dopunu dnevnog reda moraju biti pripremljeni u pisanom obliku i sadržavati dokumentaciju koja je propisana ovim Poslovnikom.

 

U postupku utvrđivanja dnevnog reda najprije se glasuje o prijedlozima za skidanje s dnevnog reda pojedinih predloženih točaka, zatim pojedinačno o prijedlozima za dopunu pa tek onda o dnevnom redu u cijelosti.

 

Prijedlog dnevnog reda je prihvaćen ako je za njega glasovala većina nazočnih članova Vijeća.

 

O prijedlogu dnevnog reda glasuje se samo »za« i »protiv«, kao iznimka u odnosu na način glasovanja koji je propisan ovim Poslovnikom za ostala pitanja.

 

Tijekom sjednice na prijedlog predsjednika Vijeća ili gradonačelnika može se izmijeniti redoslijed točaka dnevnog reda nakon čega se odlučuje o cjelokupnom dnevnom redu.

 

O prijedlozima vezanim za dnevni red glasuje se “ZA” ili “PROTIV”, većinom glasova nazočnih vijećnika.

 

Predlagatelj čiji je prijedlog uvršten u prijedlog dnevnog reda, može odustati od svog prijedloga i nakon što je dnevni red utvrđen. U tom slučaju smatra se da je odgovarajuća točka skinuta s dnevnog reda sjednice i smatra se da prijedlog nije podnijet.

 

Sjednice Vijeća traju dok se ne iscrpi utvrđeni dnevni red.

 

6. Usvajanje zapisnika i pitanja vijećnika

 

Članak 93.

 

Po usvajanju dnevnog reda prelazi se na njegovu prvu točku, odnosno Verifikaciju skraćenog pisanog zapisnika o radu sa prethodne sjednice Vijeća.

 

Vijećnik ima pravo podnijeti primjedbe na zapisnik a o njihovoj osnovanosti odlučuje se na sjednici te ako se usvoje, u zapisnik se unose predložene izmjene.

 

Zapisnik na koji nije bilo primjedbi, odnosno zapisnik koji je izmijenjen u skladu sa prihvaćenim primjedbama smatra se usvojenim.

 

Članak 94.

 

Nakon verifikacije zapisnika, slijedeća ili druga po redu točka dnevnog reda su Pitanja vijećnika za koju se vrijeme trajanja ograničava na 60 (šezdeset) minuta ukoliko Vijeće na sjednici ne odluči drugačije.

 

Pitanja se postavljaju gradonačelniku, zamjeniku gradonačelnika i pročelniku upravnog tijela Grada.

 

Osim navedenih u stavku 2. ovog članka, vijećnička pitanja se mogu postaviti direktorima trgovačkih društava u vlasništvu odnosno suvlasništvu Grada, u svezi poslova iz njihovog djelokruga rada, čiju je nazočnost nazočnost na sjednici dužan osigurati gradonačelnik Grada Hvara te ravnateljima javnih ustanova kojima je osnivač Grad Hvar.

 

Pitanja se postavljaju usmeno ili u pisanom obliku. Pitanja u pisanom obliku upućuju se adresatu posredstvom predsjednika Vijeća, a vijećnik je dužan navesti kome ga točno upućuje.

 

 

Članak 95.

 

Vijećnik ima pravo postaviti najviše tri pitanja, a postavljanje pitanja može trajati najviše 3 (tri) minute.

 

U svrhu pojašnjenja usmeno postavljenog pitanja ili pojašnjenja odgovora, vijećnik može postaviti još najviše dva kratka dodatna pitanja.

 

Pravo postavljanja 1 (jednog) vijećničkog pitanja ima i klub vijećnika.

 

Replike u ovoj točki dnevnog reda nisu dozvolje

 

Članak 96.

 

Odgovori na vijećnička pitanja daju se na samoj sjednici, a ukoliko to nije moguće, moraju se navesti razlozi zbog kojih se ne može dati odgovor na samoj sjednici.

 

Odgovor na svako pitanje može trajati najviše 5 (pet) minuta.

 

Ako je vijećnik nezadovoljan odgovorom može zatražiti dostavu pisanog odgovora. Pisani odgovor daje se najkasnije do sljedeće sjednice Vijeća, odnosno u roku ne duljem od 60 dana.

 

Dužnosnici, gradska upravna tijela ili odgovorne osobe ustanova ili društava kojima je grad vlasnik ili ima djelomičan udjel u vlasništvu dužne su pisani dostaviti predsjedniku Vijeća koji ga potom upućuje svim vijećnicima.

 

Po prijemu pisanog odgovora vijećnik može na sjednici Vijeća iznijeti mišljenje o odgovoru i postaviti dopunsko pitanje. Iznošenje mišljenja i dopunsko pitanje ne može trajati dulje od 3 (tri) minute.

Članak 97.

 

Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje predstavlja povjerljiv podatak, službenu ili profesionalnu tajnu, gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika, odnosno pročelnik može predložiti da se vijećniku neposredno odgovori:

–          na sjednici Vijeća bez prisutnosti javnosti ili

–          na zatvorenoj sjednici radnog tijela za čiji djelokrug rada je pitanje vezano.

 

 

 

 

 

 

7. Tijek sjednice

 

Članak 98.

 

Poslije točke dnevnog reda Pitanja vijećnika, prelazi se na raspravljanje o pojedinim točkama dnevnog reda  i to redoslijedom utvrđenim u dnevnom redu.

 

Tijekom sjednice može se promijeniti redoslijed rasprave o pojedinom prijedlogu utvrđenog dnevnog reda, ako se s tim prijedlogom složi predlagač i većina prisutnih vijećnika.

 

Na početku rasprave o svakom pitanju predlagač može dati dopunsko obrazloženje, bilo usmeno ili pismeno. Kada predlagač pitanje usmeno obrazloži, izvjestitelj radnog tijela, ako je potrebno, može i usmeno izložiti odnosno dopuniti stav radnog tijela.

 

Članak 99.

 

Prijave za sudjelovanje u raspravi podnose se predsjedniku Vijeća prije rasprave, te u tijeku rasprave, sve do njezinog zaključenja.

 

Sudionici u raspravi govore redoslijedom kojim su se prijavili.

 

Predsjednik Vijeća može dopustiti da i mimo reda govori predstavnik predlagača.

 

Sudionik u raspravi, u pravilu, može govoriti najviše 5 minuta, a predsjednici Klubova vijećnika do 10 minuta. Iznimno, zbog važnosti teme, Vijeće može odlučiti da pojedini vijećnik ili svi vijećnici mogu raspravljati i dulje od predviđenog vremena.

Svaki vijećnik ima pravo na tri replike po 2 minute u raspravi o pojedinoj točki dnevnog reda.

 

Članak 100.

 

Ukoliko vijećnik ili predsjednik kluba vijećnika koji se prijavio za raspravu nije prisutan u dvorani za sjednice u momentu kada je na redu za raspravu, gubi pravo na raspravu za koju je prijavljen, osim ako ima osobito opravdane razloge.

 

Članak 101.

 

Neovisno o redoslijedu prijava za raspravu, predsjednik Vijeća će dati vijećniku  kada želi govoriti o povredi Poslovnika. Vijećnik je dužan obrazložiti povredu i članak Poslovnika na koji se povreda odnosi.

 

Rasprava o prigovoru iz stavka 1. ovog članka može trajati najduže dvije (2) minute, a nakon podnijetog prigovora, predsjednik Vijeća će odmah dati ili osigurati potreban odgovor odnosno obrazloženje.

 

Ako vijećnik nije zadovoljan s obrazloženjem može najaviti da će Odboru za Statut i Poslovnik podnijeti zahtjev za mišljenje o povredi Poslovnika. Zahtjev se podnosi u pisanom obliku i protokolira u roku od 24 (dvadesetičetiri) sata od sjednice, a istekom navedenog roka gubi se pravo na mišljenje.

 

Odbor za Statut i Poslovnik je vijećniku dostaviti mišljenje najkasnije do sazivanja naredne sjednice Vijeća, odnosno roku ne duljem od 60 dana, te u mišljenju iznijeti ocjenu da li je povreda utjecala na proceduru donošenja ili zakonitost sadržaja akta o kojem se raspravljalo kada je prigovor podnijet.

 

Ukoliko je mišljenjem Odbora za Statut i Poslovnik povreda utjecala na proceduru donošenja ili zakonitost sadržaja akta o kojem se raspravljalo kada je prigovor podnijet, Vijeće će odlučiti o ponovljenom raspravljanju o točki dnevnog reda.

 

Članak 102.

 

Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod za koji drži da je netočno izložen i koji je bio povod nesporazuma ili koji zahtijeva objašnjenje, predsjednik Vijeća će mu dati riječ čim završi govor vijećnika koji je to izazvao.

 

Vijećnik se u svom govoru mora ograničiti na ispravak odnosno objašnjenje netočnog navoda a njegov govor ne može trajati duže od 2 (dvije) minute.

 

Članak 103.

 

O pojedinoj točki dnevnog reda se raspravlja dok ima prijavljenih govornika.

 

Predlagač može svoj prijedlog povući dok se o njemu još nije glasovalo bez davanja obrazloženja o razlogu povlačenja, a o povučenom prijedlogu prestaje rasprava.

 

Povučeni prijedlog ne može se ponovo uvrstiti u dnevni red na istoj sjednici Vijeća.

 

Članak 104.

 

Po završetku rasprava o prijedlogu, Vijeće može prijedlog usvojiti, ne prihvatiti ili vratiti predlagatelju na dopunu.

 

Ukoliko ima više prijedloga, Vijeće će glasovati o svakom pojedinom prijedlogu redoslijedom kako su protokolirani.

 

8. Odlučivanje

 

Članak 105.

 

Vijeće odlučuje o svakom prijedlogu nakon rasprave.

 

O prijedlogu odluke ili drugog akta, kao i o kandidatima za određene dužnosti, glasuje se poslije zaključenja rasprave, glasovanjem “ZA”, “PROTIV” ili „SUZDRŽAN“.

 

Ukoliko su za odluku ili drugi akt glasovali svi prisutni, neće se postavljati pitanje o negativnim ili suzdržanim glasovima.

 

Na zahtjev vijećnika koji zatraži provjeru glasovanja, predsjednik Vijeća nalaže brojanje i ponovno objavljuje rezultat glasovanja.

 

Članak 106.

 

Vijeće odlučuje o predloženim aktima javnim glasovanjem većinom glasova, ukoliko je na sjednici nazočna većina vijećnika.

 

Na prijedlog pojedinog vijećnika ili  kluba vijećnika javno glasovanje se može provoditi i poimeničnim prozivanjem članova Vijeća.

 

Glasovanje iz stavka 2. ovog članka se provodi ukoliko se za to izjasni većina prisutnih vijećnika.

 

Članak 107.

 

Na sjednicama Vijeća može glasovati i tajno, a tajno glasovanje provodi se u pravilu kod izbora i imenovanja u slučajevima kada je broj predloženih kandidata veći od broja koji se bira odnosno imenuje, te kod razrješenja.

 

Na prijedlog pojedinog vijećnika ili kluba vijećnika, na sjednici se može tajno glasovati i o drugim pitanjima iz djelokruga rada Vijeća, o čemu se odlučuje većinom glasova prisutnih vijećnika.

 

Članak 108.

 

Tajno glasovanje provodi predsjednik Vijeća i dva vijećnika koje bira većina prisutnih, a glasuje se na glasačkim listićima koji moraju biti iste veličine, boje, oblika te ovjereni pečatom Vijeća.

 

Ako se glasuje o kandidatima za pojedine dužnosti, prezimena kandidata se na glasačkom listiću navode abecednim redom, a glasovanje se vrši zaokruživanjem rednog broja ispred kandidata.

 

Kada se tajno glasuje o odluci, drugom aktu ili pojedinom pitanju, na glasačkom listiću treba biti istaknut naziv odluke, drugog akta ili pojedinog pitanja, a glasuje se  zaokruživanjem »ZA« ili »PROTIV«.

 

Glasački listići ubacuju se u glasačku kutiju.

 

Nevažećima se smatraju glasački listići iz kojih se ne može točno utvrditi za kojeg je kandidata vijećnik glasovao, listići na kojima je zaokruženo više kandidata od predviđenih kao i oni listići gdje je nejasno  da li je glasovao “ZA” ili “PROTIV” odluke, drugog akta ili pojedinog pitanja.

 

Predsjednik utvrđuje i objavljuje rezultat glasovanja koji se uvodi u zapisnik sjednice čiji su sastavni dio i glasački listići obavljenog tajnog glasovanja.

 

Članak 109.

 

Za pravovaljano odlučivanje potrebno je da se za odluku ili drugi akt Vijeća izjasnila većina prisutnih vijećnika, osim u slučajevima predviđenim zakonom, Statutom i Poslovnikom kada je za pravovaljano odlučivanje potrebna većina svih vijećnika.

 

Vijeće većinom  glasova svih vijećnika donosi slijedeće akte:

–          Statut Grada,

–          Poslovnik Gradskog vijeća,

–          Proračun,

–          godišnji izvješće o izvršenju proračuna

–          odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Vijeća

–          odluku o raspisivanju referenduma o razrješenju gradonačelnika i njegovog zamjenika

–          odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga utvrđenih Statutom Grada Hvara.- ovo nije u čl. 32. statuta

 

9. Održavanje poslovnog reda na sjednici i stegovne mjere

 

Članak 110.

 

Poslovni red na sjednici osigurava predsjednik Vijeća.

 

Zbog remećenje poslovnog reda i nemogućnosti održavanja istog, predsjednik Vijeća može odrediti kratku stanku u cilju njegove ponovne uspostave.

 

Članu Vijeća ili drugom sudioniku sjednice koji remeti poslovni red predsjednik Vijeća može izreći stegovne mjere:

–          opomenu,

–          opomenu s oduzimanjem riječi,

–          udaljenje sa sjednice.

 

Članak 111.

 

Članu Vijeća ili drugom sudioniku sjednice se izriče stegovna mjera opomene:

–          ako se u svom govoru ne drži teme o kojoj se raspravlja,

–          ako govori, a nije dobio riječ od predsjednika Vijeća,

–          ako svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika,

–          ako omalovažava ili vrijeđa sudionike sjednice Vijeća,

–          ako svojim ponašanjem odstupa od općih pravila ponašanja u Vijeću,

–          ako na drugi način remeti red na sjednici.

Članak 112.

 

Opomena s oduzimanjem riječi izriče se članu Vijeća ili drugom sudioniku sjednice koji:

–          i nakon izricanja opomene svojim govorom ili ponašanjem opetovano nastavlja kršiti odredbe Poslovnika zbog čega mu je izrečena opomena.

–          svojim govorom izaziva bilo koju nesnošljivost (nacionalnu, vjersku, rodnu, socijalnu i dr.), negira Ustav Republike Hrvatske te civilizacijske vrijednosti i dostignute demokratske standarde.

 

Članak 113.

 

Članu Vijeća ili drugom sudioniku sjednice se izriče stegovna mjera udaljenja sa sjednice Vijeća ako:

–          svojim ponašanjem grubo narušava poslovni red i krši odredbe ovog Poslovnika

–          svojim ponašanjem prijeti izazivanjem fizičkog sukoba i prekida sjednice.

 

Stegovna mjera udaljenja sa sjednice može se izreći za trajanja rasprave i odlučivanja o jednoj ili više točaka dnevnog reda ili za trajanja cijele sjednice.

 

Kada je članu Vijeća ili sudioniku sjednice izrečena stegovna mjera udaljenja sa sjednice Vijeća, dužan je odmah napustiti sjednicu, a ako to ne učini, predsjednik je ovlašten provesti mjeru pozivom zaštitara ili policije.

 

10. Zapisnik

 

Članak 114.

 

Sastavni dijelovi zapisnika sa pojedine sjednice Vijeća su:

–          tonski zapis potpunog tijeka sjednice

–          skraćeni pisani zapisnik

–          usvojeni tekstovi odluka i drugih akata.

 

Članak 115.

 

O radu na sjednici Vijeća snima se tonski zapis koji sadrži potpuni tijek sjednice. Tonski zapis ima funkciju glavnog zapisnika, a na sjednici se vodi i skraćeni zapisnik o tijeku sjednice u pisanom obliku.

 

Skraćeni pisani zapisnik kao i tonski zapis na prikladnom nosaču zvuka o potpunom tijeku sjednice, dostavljaju se vijećnicima najkasnije u roku od 60 dana od održavanja sjednice.

 

Tonski zapis o potpunom tijeku sjednice dostupan je je javnosti u roku od 48 sati nakon održavanja sjednice. Objavljuje se na internetskim stranicama Grada na način da se svaka točka dnevnog reda objavljuje posebno i odvojeno.

 

Uvid u dokumentaciju i arhivsku građu Vijeća te druge materijale u svezi s radom Vijeća omogućit će se svim pravnim i fizičkim osobama na temelju njihovog zahtjeva, sukladno zakonu i aktima Grada Hvara kojima se uređuje pravo na pristup informacijama.

 

Zahtjev iz stavka 4. ovog članka podnosi se službeniku zaduženom za informiranje.

 

Pravo na pristup javnosti informacijama iz točke 3. i 4. ovog članka može se ograničiti u slučajevima kada se radi o predmetima koji su u skladu s posebnim propisima i označeni određenim stupnjem povjerljivosti.

 

Kada se na sjednici raspravlja i odlučuje o povjerljivoj stvari ili kada je iz rasprave o nekom predmetu isključena javnost, snima se poseban tonski zapis i vodi odvojeni kratki pisani zapisnik.

 

Članak 116.

 

Skraćeni pisani zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice:

–          vrijeme i mjesto održavanja sjednice,

–          dnevni red sjednice,

–          ime i prezime predsjedatelja,

–          imena prisutnih i odsutnih vijećnika sa posebnom napomenom za nenajavljenu                        odsutnost,

–          dnevni red,

–          imena sudionika u raspravi po pojedinoj točki dnevnog reda,

–          rezultat glasovanja o pojedinim pitanjima,

–          naziv svih odluka i drugih akata donesenih na sjednici,

–          bilješke o događanjima koje ne spadaju u redoviti tijek pojedine točke dnevnog reda i eventualno izrečene stegovne mjere od strane predsjednika Vijeća,

–          ime službenika koji vodi zapisnik.

Članak 117.

 

Svaki vijećnik ima pravo na početku sjednice, u sklopu točke dnevnog reda verifikacija skraćenog pisanog zapisnika, iznijeti primjedbe na zapisnik prethodne sjednice.

 

O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici bez rasprave, a ako se primjedba prihvati, izvršit će se u zapisniku odgovarajuća izmjena.

 

Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim, ako je za njega glasovala većina nazočnih vijećnika.

 

Usvojeni skraćeni pisani zapisnik potpisuje predsjednik Vijeća i službenik koji vodi zapisnik. Izvornici zapisnika sjednice Vijeća čuvaju se u pismohrani.

 

Članak 118.

 

Materijali za sjednicu poput poziva za sjednicu, materijala koji su razmatrani na sjednici, tonskog zapisa o potpunom tijeku sjednice i skraćenog pisanog zapisnika, te originali odluka i drugih akata koje je donijelo Vijeće, trajne su vrijednosti i čuvaju se u arhivu Grada.

 

Članak 119.

 

U posebnim prilikama i ukoliko sjednica nije zatvorena za javnost, Vijeće može odobriti  snimanje sjednice video tehnologijom. Video snimke nisu sastavni dio zapisnika, već mogu biti njegov prilog.

 

Osoba koja vrši video snimanje dužna je cjeloviti originalni video zapis dostaviti službeniku nadležnom za lokalnu samoupravu grada u roku od 24 sata nakon sjednice Vijeća.

X. JAVNOST RADA

 

Članak 120.

 

Rad Vijeća je javan.

 

Sjednica ili pojedini dio sjednice Vijeća može se održati bez nazočnosti javnosti, a sukladno odredbama ovog Poslovnika.

 

Vijeće obavještava javnost o svome radu i radu svih radnih tijela te stajalištima i odlukama koje je usvojilo.

 

Tonski zapis tijeka sjednica i akti Vijeća mogu se u cijelosti objaviti u sredstvima javnog priopćavanja i internetske stranice Grada, a od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci koji su, u skladu s posebnim propisima klasificirani određenim stupnjem tajnosti.

Članak 121.

 

Odluke i drugi akti Vijeća, osim onih koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani određenim stupnjem tajnosti, objavljuju se u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

Članak 122.

 

Radi što potpunijeg i točnijeg izvješćivanja javnosti o rezultatima rada Vijeća i radnih tijela, može se dati službeno priopćenje ili konferencija za tisak.

 

Službeno priopćenje može dati predsjednik Vijeća odnosno radnog tijela ili član kojeg za to ovlasti Vijeće odnosno radno tijelo.

 

Konferencija za tisak održava se po odluci Vijeća, a uz suglasnost predsjednika Vijeća.

 

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 123.

 

Prijedlog za promjenu Poslovnika može podnijeti Odbor za statut i poslovnik ili 1/3 vijećnika.

 

Prijedlog mora biti obrazložen i podnosi se predsjedniku Vijeća.

 

Gradsko vijeće većinom prisutnih vijećnika odlučuje da li će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Poslovnika.

 

 

 

Članak 124.

 

Stupanjem na, snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik Gradskog vijeća Grada Hvara – pročišćeni tekst (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 8/13 i 11/13).

Članak 125.

 

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/18-01/07

URBROJ: 2128/01-02-18-02

Hvar, 10. srpnja 2018.

                                                                PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić,  mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 110 Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13. i 65/17.) i članka 25 Statuta Grada Hvara (Službeni glasnik Grada Hvara br. 3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na svojoj 17 sjednici održanoj dana 10.07.2018. g. donijelo je:

 

ODLUKU

o donošenju

Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone Šamoreta Dolac

 

I.

 

(1) Donosi se Urbanistički plan uređenja sportsko-rekreacijske zone Šamoreta Dolac, u daljnjem tekstu Plan. Za područje Grada Hvara na snazi je Prostorni plan uređenja Grada Hvara (Službeni glasnik Grada Hvara br. 02/07, 09/10, 05/16).

 

II.

 

(1) Plan je izrađen na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za urbanizam i prostorno planiranje fra Andrije Kačića Miošića 26. pod vodstvom odgovornog voditelja Prof.dr.sc. Nenada Lipovca dipl.ing.arh.

 

III.

 

(1) Plan se sastoji od jedne knjige koja sadrži:

 1. ODREDBE
 2. KARTOGRAFSKI DIO PLANA

0. GRANICA OBUHVATA NA TOPOGRAFSKO-KATASTARSKOJ PODLOZI                                                                 1.2.000

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA                                                                   1:2.000

2. PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

2.A. Plan prometa                                  1:2.000

2. B. Plan ostale komunalne infrastrukture                                                                   1:2.000

3. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA                                                      1:2.000

4. NAČIN I UVJETI GRADNJE

3. OBAVEZNI PRILOZI PLANU

A. OBRAZLOŽENJE PLANA

B. IZVOD IZ IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE POSTIRA

C. STRUČNE PODLOGE NA KOJIMA SE TEMELJE PROSTORNO PLANSKA RJEŠENJA

D. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA KOJE JE BILO POTREBNO POŠTIVATI U IZRADI PLANA

E. SUGLASNOST MINISTARSTVA GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA F.

F. IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

G. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA

H. SAŽETAK ZA JAVNOST

 

IV.

 

(1) Plan je izrađen u 6 (šest) izvornika ovjerenih potpisom i žigom gradonačelnika te potpisom i žigom predsjednika gradskog vijeća grada Hvara. Pojedini izvornici se čuvaju se na slijedećim adresdama:

 1. Grad Hvar – 2 primjerka
 2. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja – 1 primjerak
 3. Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije, ispostava Hvar – 2 primjerka
 4. Županijski zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije – 1 primjerak

 

V.

 

(1) Plan stupa na snagu osmi dan nakon objave u službenom glasilu Grada Hvara.

 

 

 

 

 

1. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

(1) Odredbe za provođenje Urbanističkog urbanističkog plana uređenja športsko-rekreacijske zone Šamoreta Dolac (u daljnjem tekstu: UPU) primjenjuju se unutar obuhvata čija je granica utvrđena Prostornim planom uređenja Grada Hvara (Službeni glasnik Grada Hvara br. 2/07., 9/10. i 5/16.), odnosno Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja Šamoreta Dolac (Službeni glasnik Grada Hvara br. 7/16.).

 

(2) Obuhvat UPU-a nalazi se unutar zaštićenog obalnog područja mora (u daljnjem tekstu: ZOP) u površini od 22,50 ha.

 

(3) Detaljno razgraničenje površina pojedinih namjena utvrđeno je na topografsko-katastarskoj podlozi u mjerilu 1:2000 koja je izrađena za potrebe ovog UPU-a od strane tvrtke GEOMAPA d.o.o., Drniš.

 

Članak 2.

 

(1) U Planu se koriste pojmovi određeni Zakonom o prostornom uređenju, Zakonom o gradnji, pratećim Pravilnicima te pojmovi opisani propisima donesenim na temelju tog Zakona i pojmovi uvriježeni u praksi. Pojmovi uvriježeni u praksi, a koji nisu opisani Zakonom, podrobnije su opisani ovim odredbama:

 

1.1. Prostorna cjelina je površina određene namjene koja se urbanističkim planom uređenja može utvrditi kao samostalni dio cjelokupnog područja predviđenog za razvoj i uređenje sadržaja sporta i rekreacije.

 

1.2 Regulacijska crta je crta koja odvaja javnu površinu od privatne (u smislu javnog ili privatnog dobra, odnosno vlasničkog načina korištenja), odnosno linija koja razdvaja pojas prometnice od pojedine građevne čestice bilo koje namjene i u bilo čijem vlasništvu.

 

1.3. Krajobrazno uređeno zemljište je dio površine građevne ili ostalih čestica predviđenih za uređenje javnih perivojnih površina, koje je uređeno nasadima niskog ili visokog biljnog materijala, pratećim stazama, odmorištima, ali bez parkiranja i otvorenih sportskih igrališta.

 

1.4. Uređeni teren je dio površine građevne čestice uređen za parkiralište, sportski teren, natkriveni prostor za boravak ljudi i sl.

 

 

 

2.  DIJELOVI I VISINE POMOĆNIH ZGRADA:

 

2.1. Podrum (Po) je dio zgrade koji je ukopan u okolni teren 50% ili više svojeg volumena.

 

2.2. Suteren (Su) je dio zgrade koji je ukopan u okolni teren do 50% svojeg volumena.

 

2.3. Prizemlje (P) je dio zgrade čija se razina završne plohe konstrukcije poda nalazi najviše 1,50 metar iznad kote uređenog terena, mjereno na dijelu najveće otvorenosti vanjskog pročelja.

 

2.4. Nadstrešnica je konstrukcija kojom se natkriva određena površina/prostor (terasa ili dio uređenog terena – sportskog igrališta ili tribine). Može biti zatvorena najviše s dvije strane.

 

3. GRAĐEVINE I SPORTSKA IGRALIŠTA

 

3.1. Prateća zgrada je zgrada koja svojom namjenom upotpunjuje sportska igrališta u prostornoj jedinici. U njoj se nalaze svlačionice, sanitarni čvorovi, spremišta, ugostiteljski sadržaji i druge pomoćne prostorije kojima se nadopunjava namjena sportskog igrališta.

 

3.2. Potporni zid je građevina koja se koristi kod izvedbe zasjeka/usjeka terena (kod gradnje građevina niske ili visoke gradnje), čija vidljiva visina pojedinog dijela zidne plohe ne smije prijeći visinu od 2,00 metra. U slučaju većeg nagiba terena i potrebe izgradnje zida veće visine, isti se mora izvesti stepenasto.

 

3.3. Pergola (prozračna sjenica, paviljon, brajda, odrina) sastavljena je od niza stupova povezanih u vodoravnoj ravnini drvenim ili metalnim gredama (letvicama).

 

3.4. Mala sportska igrališta su igrališta čija je površina manja ili jednaka 2100 m2 (mali nogomet, rukomet, tenis, košarka, odbojka, badminton, boćanje, …).

 

3.5. Velika sportska igrališta su igrališta čija je površina veća od 2100 m2 (nogomet, ragbi, …).

 

2. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA

 

Članak 3.

 

(1) Uvjeti za određivanje korištenja i namjene površina temeljeni su na:

 • obilježjima prostora i ciljevima razvoja određenim planom šireg područja
 • vrednovanju postojećeg prirodnog okoliša
 • vrednovanju postojećih namjena i građevina koje nisu u suprotnosti s temeljnom namjenom UPU-a

 

Članak 4.

 

(1) Sportsko-rekreacijska zona (R2) prostor je izdvojenog građevinskog područja izvan naselja; namijenjen za izgradnju i uređenje sportsko-rekreacijskih sadržaja prema osnovnim uvjetima izgradnje određenim Izmjenama i dopunama PPUG-a Hvara.

 

(2) Namjena površina je razgraničena i prikazana planskim znakom i bojom na kartografskom prikazu UPU-a – broj 1 „Korištenje i namjena površina“ u mjerilu 1:2000 i unutar njega nalaze se ili su planirane slijedeće namjene:

 • Površine sportsko-rekreacijske namjene – sportsko-rekreacijski centar (R2)

–          R2-1 Površina za uređenje velikih sportskih igrališta (planirano)

–          R2-2 Površina za uređenje malih sportskih igrališta (postojeće i planirano)

–          R2-3 Površine za gradnju i uređenje građevina za vodene sportove (planirano)

–          R2-4 Površina za uređenje igrališta i staza za mini golf

–          R2-5 Površina za uređenje pješačkih i trim staza.

 • Krajobrazno-uređene površine (Z1)

–          Z1-1 Površina za uređenje dječjih igrališta s pratećim sadržajima (planirano)

–          Z1-2 Površina za uređenje parka za kućne ljubimce

–          Z1-3 Površina prirodnog krajobraza

 • Površine infrastrukturnih sustava (IS)

–          IS-1 Površina za gradnju i uređenje javnih prometnica

–          IS-2 Površina za gradnju i uređenje parkirališta

–          IS-3 Površina za gradnju i uređenje parkirališta u više razina

–          IS-4 Površina za gradnju i uređenje parkirališta sa stajalištem za autobuse

–          IS-5 Površina za gradnju i uređenje parkirališta za autobuse

–          IS-6 Gradnja i uređenje kolno-pješačke površine

–          IS-7 Površina za proširenje i uređenje glavne šetnice s izgradnjom vidikovca

–          IS-8 Površina za gradnju trafostanice

–          IS-9 Površina za gradnju i uređenje nogostupa uz županijske ceste

–          IS-10 Površina dijela pojasa županijske ceste

 

(3) Površine pojedinih namjena vidljive su u narednoj tablici:

 

 

NAMJENA POVRŠINA

Površina (ha)

%

R2

Površine sportsko-rekreacijske namjene – sportsko-rekreacijski centar

17,55

77,99

R2-1

Površina za uređenje velikih sportskih igrališta (planirano)

2,84

R2-2

Površina za uređenje malih sportskih igrališta (postojeće i planirano)

6,04

R2-3

Površine za gradnju i uređenje građevina za vodene sportove (planirano)

0,47

R2-4

Površina za uređenje igrališta i staza za mini golf

0,93

R2-5

Površina za uređenje pješačkih i trim staza

7,26

Z1

Krajobrazno uređene i prirodne površine

1,30

5,78

Z1-1

Površina za uređenje dječjih igrališta s pratećim sadržajima (planirano)

0,49

Z1-2

Površina za uređenje parka za kućne ljubimce

0,32

Z1-3

Površina prirodnog krajobraza

0,49

IS

Površine infrastrukturnih sustava

3,65

16,23

IS-1

Površina za gradnju i uređenje javne prometnice

0,25

IS-2

Površina za gradnju i uređenje parkirališta

1,17

IS-3

Površina za gradnju i uređenje parkirališta u više razina

0,41

IS-4

Površina za gradnju i uređenje parkirališta sa stajalištem za autobuse

0,57

IS-5

Površina za gradnju i uređenje parkirališta za autobuse

0,58

IS-6

Kolno-pješačka površina

0,07

IS-7

Površina za proširenje i uređenje glavne šetnice s izgradnjom vidikovca

0,23

IS-8

Površina za gradnju trafostanice

0,02

IS-9

Površina za gradnju i uređenje nogostupa uz županijsku cestu

0,30

IS-10

Površina dijela pojasa županijske ceste

0.06

UKUPNA POVRŠINA

22,50

100,00%

 

 

 

3.  UVJETI SMJEŠTAJA SPORTSKO-REKREACIJSKIH GRAĐEVINA

 

Članak 5.

 

(1) Sportsko rekreacijske građevine su sva sportska igrališta i prateće građevine. Sportska igrališta mogu biti otvorena i/ili natkrivena.

 

(2) Ukupna građevna bruto površina zgrada namijenjenih za prateće sadržaje ne smije biti veća od 2000 m2, odnosno ne veća od 7% od ukupne površine svih sportskih igrališta. Ova površina mora biti planirana u najmanje 4 zasebne zgrade, a najmanje 70% mora biti za namijenjeno za neposredne sportske potrebe (svlačionice, sanitarne čvorove, klupske prostorije, spremišta i sl.), a ostatak za ugostiteljske sadržaje (iz skupine restorani i barovi, ali bez noćnog kluba, noćnog bara ili disko kluba). Gradnja zgrada za prateće sadržaje mora pratiti izgradnju i uređenje sportskih sadržaja.

 

(3) Zgrade mogu imati najviše jednu nadzemnu etažu (suteren ili prizemlje). Broj podrumskih etaža se ne ograničava.

 

(4) Visina krovnog vijenca može biti najviše 4,00 m, mjereno od kote uređenog terena na najotvorenijem dijelu pročelja.

 

(5) Krov može biti izveden kao ravan ili kos.

 

(6) Za pokrov krovišta te oblogu pročelja ne smiju se koristiti materijali koji stvaraju odbljesak, kao ni materijali koji su opasni za okoliš i ljudsko zdravlje.

 

(7) Kod izvedbe podzida za gradnju i uređenje sportskih igrališta može se koristiti armirano-betonska ili druga zidana konstrukcija, ali se vidljive plohe moraju obraditi kao tradicijski suhozid. Visina podzida u jednom potezu ne smije biti veća od 2,00 m. Ako je potrebna veća visina, tada se ploha podzida mora “razbiti” u dvije ili više ravnina.

 

(8) Najmanje 40% površine obuhvata UPU-a mora biti krajobrazno uređena ili prirodna površina, odnosno vodopropusna površina.

 

(9) Na području UPU-a planirane su četiri (4) prostorne cjeline za uređenje sportsko-rekreacijskih sadržaja (A-D).

 

Članak 6.

 

Prostorna cjelina A

 

(1) Oblik i položaj prostorne cjeline A s postojećim i planiranim malim sportskim igralištima vidljiv je na kartografskom prikazu br. 1. Korištenje i namjena površine. Površina ove prostorne cjeline iznosi 4,66 ha.

 

(2) U prostornoj cjelini s oznakom A, nalazi se manji sportski centar koji se sastoji od 6 (zemljanih) teniskih terena, jednog manjeg asfaltiranog igrališta s tribinama, parkirališta i prateće zgrade s ugostiteljskim sadržajem, svlačionicama i spremištem.

 

(3) Ovim UPU-om, predlaže se održavanje četiri postojeća zemljana teniska igrališta južno od pomoćne zgrade. Južno od postojećih igrališta, uz korištenje podzida, moguće je izgraditi i urediti dodatna mala sportska igrališta. Njihov točan broj i položaj ovisit će o mogućnostima zahvata na terenu (podziđe u vidljivom suhozidu s “prednje” strane kao i mogućnostima izvedbe pristupnih staza s rampama ili vanjskim stepeništem). Za to će trebati izraditi idejni projekt s prikazom mogućnosti građevnih i ostalih zahvata na ovom dijelu SRC-a. Sjeverno od postojećih teniskih igrališta, na mjestu današnja dva spojena teniska igrališta planira se izvedba jednog teniskog igrališta s tribinama uz sva četiri ruba – stvaranje tzv. “središnjeg teniskog igrališta”.

 

(4) Postojeća prateća zgrada zadržava se i moguće ju je obnoviti i/ili dograditi (ili izgraditi novu zasebnu zgradu) u skladu s potrebama korištenja sportskih igrališta.

 

(5) U sjeveroistočnom dijelu ove prostorne cjeline moguća je izgradnja i uređenje jednog ili više malih sportskih igrališta.

 

(6) U ovoj prostornoj cjelini planirana je izgradnja i uređenje dva parkirališna poteza – jedan uz jugo-zapadni rub prostorne cjeline, a drugi istočno od pratećih zgrada.

 

 

 

Članak 7.

 

Prostorna cjelina B

 

(1) Oblik i položaj prostorne cjeline B s planiranim velikim sportskim igralištima vidljiv je na kartografskom prikazu br. 1. Korištenje i namjena površine. Površina ove prostorne cjeline iznosi 3,89 ha.

 

(2) Ovim UPU-om planiran je prostor za uređenje velikih sportskih igrališta, od kojih barem jedan mora biti propisane veličine za mogućnost održavanja službenih natjecanja. Obzirom na visinske razlike, igrališta će se morati izvesti u odvojenim razinama. Moguće je ispod tribina (u zapadnom dijelu) planirati izgradnju i uređenje prostora svlačionica i sanitarija te manjih prostorija za klubove.

 

(3) Zapadno od tribina planirana je površina za uređenje ulaznog trga, a zapadno od trga planirana je izgradnja i uređenje nadzemnih parkirališta u više razina (s mogućnošću izvedbe ukopanih ili poluukopanih parkirališnih površina). Pristup do ovih parkirališta predviđen je preko preuređene postojeće javne prometne površine.

 

(4) Pristup interventnim vozilima omogućen je planiranom kolno-pješačkom površinom uz sjeverni rub glavnog velikog sportskog igrališta. Prilaz na ovu površinu osiguran je s najviše parkirališne razine.

 

(5) Južno od velikih igrališta, a sjeverno od pojasa županijske ceste (ŽC6203) planirana je usporedna parkirališno-pristupna prometnica. Kao poseban odvojak toj prometnici planirano je autobusno ugibalište.

 

Članak 8.

 

Prostorna cjelina C

 

(1) Oblik i položaj prostorne cjeline C s planiranim malim sportskim igralištima i građevinama za vodene sportove vidljiv je na kartografskom prikazu br. 1. Korištenje i namjena površine. Površina ove prostorne cjeline iznosi 4,44 ha.

 

(2) Ovim UPU-om planiran je prostor za uređenje malih sportskih igrališta i gradnju građevina za vodene sportove na najvišem dijelu SRC-a.

 

(3) U krajnjem istočnom dijelu moguće je planirati izgradnju bazena na otvorenom.

 

(4) U najvišem dijelu obuhvata SRC-a, između planiranih parkirališta, mogu se urediti dodatna mala sportska igrališta te površina sa skate-parkom.

 

(5) Uz mala sportska igrališta i bazene mogu se planirati prateće zgrade. Površine za gradnju ovih zgrada vidljive su na kartografskom prikazu 4. Način i uvjeti gradnje.

 

(6) Unutar ove prostorne cjeline planirana je površina za uređenje dječjih igrališta s pratećim sadržajima. Na ovoj površini moguća je gradnja pratećih zgrada s ugostiteljskim sadržajima, gradnja i uređenje dječjih igrališta. Moguća je i gradnja manjih dječjih bazena. Obzirom na strminu terena ovi sadržaju trebaju se planirati u više razina (terasa). Najmanje 30% ove površine treba biti od vodopropusnih materijala.

 

(7) Na području današnjeg maslinika (R2-4) može se urediti igralište za mini golf. Pri tome se svi postojeći suhozidi moraju zadržati u postojećem obliku i veličini, a svi zahvati na možebitnoj obnovi moraju biti izvedeni korištenjem tradicijskog građevnog materijala i načina gradnje. Kod uređenja ovog prostora treba voditi računa da se vrsna stabla maslina zadrže u što većoj mjeri. U slučaju dodatne sadnje stabala ista moraju biti masline ili neka druga stabla primjerena otoku Hvaru. Građevinska bruto površina zgrada na ovom području ne smije biti veća od 75 m2. Vanjska obloga zgrade mora biti kamen ili žbuka).

 

(8) Parkirališne površine planirane su u krajnjem sjevernom dijelu obuhvata UPU-a i to dvoredna parkirališta.

 

(9) Kako se radi o strmom terenu, prilikom izrade idejnog projekta treba ispitati mogućnosti da se ispod dijela malih igrališta planira izgradnja i uređenje poluukopanog ili ukopanog parkirališta.

 

Članak 9.

 

Prostorna cjelina D

 

(1) Oblik i položaj prostorne cjeline D s planiranim pješačkim i trim stazama te pojedinačnim sportskim spravama vidljiv je na kartografskom prikazu br. 1. Korištenje i namjena površine. Površina ove prostorne cjeline iznosi 7,49 ha.

 

(2)  Glavna šetnica treba se obnoviti i urediti da se po joj u slučaju potrebe mogu kretati interventna vozila. Stoga je najmanja širina iste 3,50 m, uz obostranu zemljanu bankinu.

 

(3) U sjeverozapadnom dijelu, neposredno uz glavnu šetnicu, planirana je izgradnja i uređenje vidikovca. Na površini za vidikovac moguća je izgradnja manje prateće zgrade, površine do najviše 40,00 m2.

 

(4) Razmještaj i oblikovanje pojedinačnih sportskih sprava te pješačkih i trim staza odredit će se idejnim projektom uređenja ove prostorne cjeline.

 

(5) Prilikom izrade idejnog projekta treba u najvećoj mogućoj mjeri sačuvati postojeća vrijedna stabla (promjer debla na prsištu veći od 25 cm).

 

4. UVJETI UREĐENJA KRAJOBRAZNO UREĐENIH POVRŠINA

 

Članak 10.

 

Dječje igralište s pratećim sadržajima

 

(1) Oblik i položaj planirane površine za uređenje dječjih igrališta s pratećim sadržajima vidljiv je na kartografskom prikazu br. 1. Korištenje i namjena površine.

 

(2) Podrobniji uvjeti za gradnju i uređenje ove površine dani su u sklopu uvjeta za Prostornu cjelinu C.

 

Članak 11.

 

Park za kućne ljubimce

 

(1) Oblik i položaj parka za kućne ljubimce vidljiv je na kartografskom prikazu br. 1. Korištenje i namjena površine.

 

(2) Na ovoj površini moguća je postava pojedinačnih sprava za kućne ljubimce te odmorišta s klupama otvorenih ili natkrivenih, sukladno idejnom projektu. Površina parka mora cijelim svojim rubom ograđena ogradom visine od najmanje 1,20 m koja mora biti izvedena na način da omogućava sigurnost u korištenju parka te zaštitu od pogleda (obzirom na blizinu županijskih cesta). Ulaz u park treba planirati s nogostupa planiranog u sjevernom dijelu proširenog pojasa županijske ceste ŽC6203.

 

Članak 12.

 

Prirodni krajobraz

 

(1) Oblik i položaj površine prirodnog krajobraza vidljiv je na kartografskom prikazu br. 1. Korištenje i namjena površine.

 

(2) Zadržava se postojeće stanje uz održavanje i mogućnost uređenja zemljanih pješačkih staza. Na ovoj površini nije dozvoljena gradnja bilo kakvih građevina.

 

5.  UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM GRAĐEVINAMA I POVRŠINAMA

 

Članak 13.

 

Promet

 

(1) Na kartografskom prilogu UPU-a broj. 2.A. Plan prometa prikazani su sve postojeće prometne površine na kojima su mogući svi zahvati rekonstrukcije, proširenja, ili pak izmještanja. Isto tako prikazani su pojasevi i moguće uređenje novoplaniranih pristupnih prometnica s parkiralištima do svih sportskih igrališta.

 

(2) Uz županijske ceste unutar obuhvata UPU-a, uz zapadni rub cestovnog pojasa ŽC6269 i sjeverni rub cestovnog pojasa ŽC6203, planirana je izvedba nogostupa širine od najmanje 1,50 m sa zemljanom bankinom ili podzidom s unutrašnje strane pojasa, a sve iz razloga da se osigura pješački pristup do područja sa sportskim igralištima.

 

(3) Dio županijske ceste ŽC6203 koji prolazi jugozapadnim dijelom obuhvata UPU-a održava se zajedno s ostatkom te ceste neovisno o UPU-u. U zaštitnom pojasu županijskih cesta širine 15,00 m od ruba zemljišnog pojasa ne mogu se graditi zgrade, a svi ostali zahvati provode se uz ishođenje posebnih uvjeta nadležnog ureda za županijske ceste.

 

(4) Broj priključaka na županijske ceste određen je prema prostornim mogućnostima, kapacitetu sadržaja i faznosti izgradnje. Ovim UPU-om, uz jedan postojeći, predviđeno je još 5 priključaka, gdje međusobna udaljenost dva susjedna priključka nije manja od 100,00 m. Manja odstupanja od UPU-om predloženih mjesta priključaka prostornih cjelina na postojeće prometnice (županijske ceste), a radi možebitnih posebnih uvjeta tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima, ili tehnoloških zahtjeva kod izrade dokumentacije za ishođenje akata za građenje, neće se smatrati odstupanjem od rješenja planiranih ovim UPU-om.

 

(5) Izgradnja i uređenje planiranih prometnica (javnih i/ili u sklopu parkirališnih površina) provest će se u skladu s odredbama ovog UPU-a uz poštivanje zakonske i tehničke regulative s područja prometne sigurnosti i izgradnje cestovne infrastrukture s predviđenim protupožarnim mjerama i zahtjevima zaštite okoliša.

 

(6) Najmanja širina kolnika javnih prometnica je 5,50 m, uz dodatnu širinu rubnjaka. Uz javne prometnice unutar obuhvata UPU-a nije dopušteno uređivati parkirališna mjesta. Svi zahvati na uređenju postojeće ili izgradnji nove prometne infrastrukture mogući su isključivo na temelju zakonom propisane tehničke dokumentacije – idejnih projekata za ishođenje lokacijskih dozvola kojima će se utvrditi redoslijed izgradnje i glavnih projekata.

 

(7) Na području obuhvata UPU-a potrebno je planirati sva potrebna parkirališna mjesta za sportsko-rekreacijski centar. Na ovom području moguće je smjestiti približno 600 parkirališnih mjesta (nadzemno, u više razina i/ili podzemno) te je tome potrebno prilagoditi kapacitet svih sportskih i pratećih sadržaja. Za sportsko rekreacijske sadržaje potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto na svakih 5 posjetitelja, a za ugostiteljske sadržaje potrebno je jedno parkirališno mjesto na svakih 50 m2 građevne bruto površine zgrade namijenjene tom sadržaju.

 

(8) Gdje god je to moguće, treba planirati izvedbu poluukopanih ili ukopanih parkirališnih površina (otvorenih bar na jednoj strani). Na mjestu svakog četvrtog parkirališnog mjesta uređenog na površini treba se zasaditi stablo.

 

(9) Površina kolnika na parkirališnim ulicama trebaju biti asfaltirane, dok same parkirališne površine uz njih mogu biti popločene šupljikavim betonskim ili kamenim opločnicima. Odvodnju oborinske vode s parkirališnih i kolnih površina potrebno je izvesti odvojeno, preko odmaščivaća ulja u glavni odvodni vod.

 

(10) Obzirom na činjenicu da je u južnom dijelu prostorne cjeline za uređenje velikih sportskih igrališta planirana mogućnost pristupa autobusa s gledateljima, posjetiteljima ili igračima te želje da se autobusi u mirovanju izdvoje iz područja samog građevinskog područja naselja grada Hvara, ovim UPU-om predlaže se uređenje parkirališta za autobuse u krajnjem istočnom dijelu (između dvije županijske ceste) na kojem je moguće urediti do 10 parkirališnih mjesta za autobuse. Kretanje po parkiralištu je jednosmjerno, s ulazom iz ŽC6269 te izlazom na ŽC6203. U južnom dijelu ovog parkirališta. dio parkirališta je predviđen za uređenje parkirnih mjesta za osobne automobile (za potrebe posjetitelja planiranog parka za kućne ljubimce).

 

(11) Položaj pješačkih staza unutar obuhvata UPU-a nije strogo određen, uz uvjet da povežu sve pješačke i/ili ulazne trgove s pojedinim sportskim sadržajima i sportskim igralištima, vodeći računa o osiguranju pristupačnosti svim posjetiteljima na istoj razini. Iste je moguće planirati, projektirati i izvesti prema idejnim i glavnim projektima uređenja pojedinih dijelova SRC-a, odnosno prostornih cjelina. Širina pješačkih staza ne smije biti manja od 1,50 m.

 

(12) Pješačke staze (postojeće ili planirane) unutar krajobrazno uređenih ili prirodnih površina treba obnoviti ili izvesti u skladu s tehničkim uvjetima. To se ponajviše odnosi na rješenje odvodnje površinskih oborinskih voda te moguće izvedbe podzida kao uvjet nosivosti i stabilnosti pojedine staze. Uzdužni nagibi ovih pješačkih površina ne smiju biti veći od 12%, a poprečni ne više od 2%.

 

(13) Obzirom na postojeće visinske razlike u terenu, ovim UPU-om se propisuje obvezna izrada podzida za sve prometne površine. Kod izvedbe podzida za gradnju i uređenje prometnih površina može se koristiti armirano-betonska ili druga zidana konstrukcija, ali se vidljive plohe moraju obraditi kao tradicijski suhozid.

 

(14) Duž svih kolnih, kolno-pješačkih, pješačkih i parkirališnih površina unutar obuhvata UPU-a potrebno je planirati i izvesti/obnoviti javnu rasvjetu prema odgovarajućem projektu i posebnim uvjetima javno-pravnog tijela za elektroopskrbu.

 

Članak 14.

 

Infrastrukturna mreža – općenito

 

(1) Telekomunikacijska, elektroenergetska i komunalna infrastrukturna mreža (vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda) prikazana je na kartografskom prikazu 2.B. Plan telekomunikacijske, elektroenergetske i komunalne infrastrukture svojim načelnim položajem Položaj istih može se prilagoditi u postupku ishođenja akata za građenje, kroz koordinaciju izvedbe svih ostalih komunalnih instalacija (u idejnom projektu) te se neće smatrati izmjenom UPU-a.

 

Članak 15.

 

Telekomunikacije

 

(1) Na području obuhvata UPU-a nema izvedene telekomunikacijske mreže. Pretpostavka je da se osnovni TK vod može dovesti iz naselja Hvar izvedbom kanalizacijskog voda u pojasu ŽC6203 te od njega preko TK zdenaca do pojedinih zgrada unutar SRC-a. Pri tome treba koristiti isključivo prometne (kolne ili pješačke) površine planirane unutar obuhvata UPU-a.

 

(2) Polaganje sekundarne TK mreže unutar prometnih pojaseva moguće je isključivo na suprotnoj strani od postavljanja elektroenergetskih vodova (elektroopskrba i javna rasvjeta). Na svakom grananju potrebno je izvesti odgovarajući TK zdenac, a njihov međusobni razmak mora biti takav da se u najvećoj mogućoj mjeri olakša uvlačenje TK kablova. Dubina rova mora biti najmanje 1,20 m.

 

(3) TK mrežu treba planirati i izvesti na način da ista može poslužiti za izvedbu telefonskih instalacija, instalacija internetske mreže, videonadzora i vatrodojave.

 

(4) Kod polaganja TK mreže treba voditi računa o propisanim udaljenostima od ostalih infrastrukturnih vodova kada se radi o usporednom vođenju:

 

DTK i elektroenergetski 10 kV kabel             0,50 m

DTK i vodoopskrbna cijev do 200 mm         1,00 m

DTK i vodoopskrbna cijev preko 200 mm   2,00 m

DTK i cijev gradske odvodnje                         1,00 m.

 

(5) Kod polaganja TK mreže treba voditi računa o propisanim udaljenostima od ostalih infrastrukturnih vodova kada se radi o križanju:

DTK i elektroenergetski 10 kV kabel             0,50 m

DTK i vodoopskrbna cijev                               0,15 m

DTK i cijev odvodnje                                        0,25 m

 

(6) Ostali načini polaganja i odabir vrste TK kablova i ostalih sastavnica TK mreže utvrdit će se idejnim projektom za cijelo područje UPU-a ili pak za pojedinu etapu.

 

(7) Na području UPU-a ne dozvoljava se postavljanje stupova za postavljanje antenskih prihvata i baznih stanica.

 

Članak 16.

 

Elektroenergetska mreža

 

(1) Za napajanje električnom energijom svih postojećih i planiranih građevina, kao i za izvedbu javne rasvjete potrebno je izgraditi novu TS 10(20)/04 kV i to u istočnom dijelu obuhvata UPU-a (neposredno uz ŽC6269). Napajanje te nove TS treba izvesti isključivo podzemno. Daljnje grananje elektroenergetskih kablova do svakog potrošača treba izvesti podzemno i to kroz pojas prometnica, na dubini od najmanje 0,80 m (kod prolaska ispod pješačkih površina), odnosno 1,20 m (kod prelaska ispod kolnika). Kod postavljanja ispod kolnika, kablovi se dodatno uvlače u PVC cijevi promjera u zavisnosti o vrsti kabela.

 

(2) Izvedba elektroenergetske mreže i polaganje kablova treba biti u skladu s posebnim uvjetima javno-pravnog tijela zaduženog za elektroopskrbu. Kablovi se u načelu polažu u nogostup kada je on sastavni dio prometnog pojasa, vodeći računa da su na suprotnoj strani od polaganja TK vodova.

 

(3) Na cijelom području SRC omogućava se i potiče korištenje dopunskih izvora električne energije, ponajprije sunčanih ploča koje se mogu postavljati samo na krovnu konstrukciju pojedinih zgrada ili nadstrešnica planiranih sportskih igrališta.

 

(4) Za izvedbu javne rasvjete vrijede iste odredbe kao i za izvedbu elektroopskrbne mreže. Dopunski uvjeti trebaju se zatražiti od nadležnog javno-pravnog tijela. U načelu treba se pridržavati slijedećeg:

–          Svi vanjski dijelovi moraju biti otporni na sunce i sol

–          Čelični rasvjetni stupovi moraju biti pocinčani s dodatnom antikorozivnom zaštitom, a ako su od drugog materijala moraju imati potvrdu s kojom se dokazuju tražena svojstva

–          Rasvjetni stupovi, zajedno sa svjetiljkama, moraju biti otporni na udare vjetra (zona 3)

–          Svjetiljke moraju imati čvrstu masku od ravnog kaljenog stakla (IK 8 ili 9) te ne smiju usmjeravati svjetlo prema nebu

–          Rasvjetni stupovi moraju biti temeljeni na betonske temelje i posebno sidreni

–          Svjetiljke koje se ne postavljaju na rasvjetne stupove (ugradne, samostalne samostojeće, i slične) ugrađuju se prema namjeni predviđenoj projektom uz zadovoljavanje ovdje navedenih odredbi.

 

Članak 17.

 

Vodoopskrbna mreža

 

(1) Područje UPU-a pripada tzv. niskoj zoni snabdijevanja vodom i priključit će se na vodoopskrbni cjevovod koji se nalazi u pojasu prometnice nedaleko zapadnog ruba obuhvata UPU-a. Sve planirane građevine spojit će se na taj novoplanirani vodoopskrbni sustav, a na temelju izrađenog idejnog projekta u kojem se mora provesti odgovarajući izračun vršnog opterećenja.

 

(2) Vodoopskrbne cijevi polažu se prema idejnom projektu, unutar pojasa kolnika prometnica, na udaljenost 1,00 m od ruba kolnika. Dubina ukopavanja iznosi najmanje 1,00 m, računajući od tjemena cijevi do nivelete kolnika. U čvorovima je planirana izvedba betonskih šahtova s lijevano-željeznim poklopcem iznad armirano-betonske pokrovne ploče, u koje se smještavaju zasun i fazonski komadi potrebni za montažu samog čvora. Cijevi su okruglog presjeka, klase “C”, i polažu se na posteljicu od pijeska i zatrpavaju sitnim nevezanim i neagresivnim materijalom. U slučaju kad vodoopskrbne cijevi ne mogu biti polagane unutar kolnika prometnica, moguće je njihovo polaganje u ostalim prometnim površinama pod istim uvjetima.

 

(3) Iako UPU-om nisu točno planirani položaji, preporučuje se gradnja podzemnih spremnika u kojima bi se skupljala kišnica. Ista se može koristiti za navodnjavanje krajobrazno uređenih površina, ali isto tako i za opskrbu hidrantske mreže. Na ovaj način planirana dogradnja vodoopskrbnog sustava osiguravat će kvalitetno napajanje potrošnih mjesta i sigurnu opskrbu protupožarnih hidranata. Razmak pojedinih hidranata treba izvesti u skladu s odgovarajućim Pravilnikom, ali nikako ne smiju biti međusobno udaljeni više od 150,00 m.

 

Članak 18.

 

Odvodnja otpadnih voda

 

(1) Unutar područja obuhvata, sve građevine trebaju se spojiti na sustav javne odvodnje, s padom prema najnižoj koti obuhvata UPU-a, prema zapadu. Ovim UPU-om planirana je izvedba razdjelnog sustava odvodnje (odvodnja sanitarnih voda odvojena od sustava odvodnje oborinskih voda s prometnih i ostalih površina).

 

(2) Odvodnja otpadnih voda s područja obuhvata UPU-a provodit će se u skladu s odredbama Zakona o vodama, Zakona o komunalnom gospodarstvu, Odluke o odvodnji otpadnih voda i Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu, Općim i tehničkim uvjetima za opskrbu vodom i uslugama odvodnje otpadnih voda, uz sljedeće uvjete:

–          na javni sustav odvodnje otpadnih (sanitarnih) voda moraju se priključiti sve građevine u obuhvatu UPU-a. Odvodnja otpadne vode mora se odvoditi gravitacijski do priključka na glavni odvodni kanal (kolektor) javnog sustava odvodnje grada Hvara

–          planirane cijevi za odvodnju polažu su u osi postojećih ili planiranih (kolnih ili pješačkih) prometnica, na najmanjoj dubini od 1,30 m računajući od tjemena cijevi do gornje kote prometnice te na propisanoj udaljenosti od ostalih instalacija (od vodoopskrbnih cijevi 1,50 m, a do ostalih instalacija 1,00 m)

–          cjelokupni sustav javne odvodnje, sa svim priključcima, treba planirati i izvesti kao vodonepropustan, a cijevi za odvodnju trebaju biti okruglog presjeka. Polažu se na pješčanu posteljicu, a zatrpavaju sitnim nevezanim i neagresivnim materijalom,

–          na svim okomitim i vodoravnim lomovima izrađuju se reviziona okna, svijetlog otvora 100×100 cm, koji se pokrivaju armirano–betonskom pločom sa okruglim otvorom (promjera 600 mm), iznad kojeg dolazi lijevano-željezni poklopac,

–          na početku gradnje, moguće je odvodnju otpadnih voda riješiti (kao privremeno rješenje) izvedbom samostalnih (individualnih) sustava za prikupljanje otpadnih voda za svaku građevinu, ali uz obvezno planiranje i izradu pripreme mogućeg spoja na javnu odvodnju (nakon njene izgradnje).

 

(3) Odvodnja oborinske vode planira se na sljedeći način:

–          poniranjem u teren na neizgrađenim dijelovima prostornih cjelina ili otjecanjem po površini do recipijenta; proces se mora odvijati bez ugrožavanja okolnog zemljišta, imovine i građevina;

–          oborinske vode s kolnih površina i parkirališta trebaju se prije ispuštanja u upojni bunar (planiran uz pojedine parkirališne površine) pročistiti preko (mastolova) skupljača motornih ulja, masti i benzina zbog sprječavanja mogućeg onečišćenja okoliša;

–          Nije nužno imati jedan jedinstveni kolektor za prikupljanja oborinskih voda, već je projektom moguće planirati više pojedinačnih i manjih sustava s kontroliranim ispustima u more, a radi jednostavnije izgradnje i održavanja;

–          Pojedinačne količine sakupljene oborinske vode mogu se upuštati u privremene upojne bunare, a sve do izgradnje cjelovitog sustava odvodnje.

 

(4) Izradom projektne dokumentacije za ishođenja akata kojima se odobrava građenje, potrebno je podrobno razraditi odvodnju otpadnih i oborinskih voda sukladno odredbama UPU-a, posebnim uvjetima nadležne tvrtke ili davatelja usluge, akta lokalne samouprave i sukladno propisima.

 

 

 

 

 

 

6.  MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

 

Članak 19.

 

Zaštita prirodnih vrijednosti i ekološki značajnih područja

 

(1) U smislu odredbi Zakona o zaštiti prirode u obuhvatu UPU-a nema zakonom zaštićenih prirodnih vrijednosti – zaštićenih područja.

 

(2) Cijelo područje obuhvata UPU-a nalazi se unutar područja ekološke mreže – Međunarodno važna područja za ptice (HR1000036 – srednjodalmatinski otoci i Pelješac). Svi zahvati na ovom području moraju se izvoditi u skladu s Uredbom o ekološkoj mreži i posebnim uvjetima nadležnih tijela.

 

(3) Ovim UPU-om čuva se vrijedno područje prirodnog krajolika vidljivo na kartografskom prikazu 3. Uvjeti korištenja i zaštite površina i to na način da se zadržavaju sva vrijedna stabla, a pri gradnji i uređenju pješačkih i trim staza te postavi pojedinačnih sportskih sprava vodi računa o očuvanju prirode i okoliša te korištenju ekološki prihvatljivih materijala.

 

(4) Područje obuhvata UPU-a nalazi se dijelom preko k.č. 9/2 i 9/6 (k.o. Hvar) koje su obuhvaćene programom gospodarenja GJ „Sveti Nikola“, odjel/odsjek 24a, 24d, 24e – svi uređajni razred Alepski bor starosti 80 godina. Pri izradi potrebne projektne dokumentacije za uređenje ovog područja treba voditi računa da se planiranim zahvatima degradacija šuma i šumskih zemljišta svede na najmanju moguću razinu, a sve u skladu s važećim zakonima.

 

Članak 20.

 

Zaštita arheološke baštine i ambijentalnih vrijednosti

 

(1) U smislu Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara u obuhvatu UPU-a nema zakonom zaštićenih kulturnih vrijednosti.

 

(2) Prema Prostornom planu uređenja Grada Hvara, područje obuhvata UPU-a nalazi se u području s mogućim nalazištem arheoloških pojedinačnih (kopnenih) lokaliteta. Svi iskopi za građevinske radove trebaju se izvoditi uz konzervatorski nadzor, ako se pri izvođenju građevinskih radova na površini ili ispod površine tla naiđe na arheološko nalazište ili predmete od arheološkog značaja, izvođač radova je dužan prekinuti radove i o tome izvijestiti nadležni Konzervatorski odjel.

 

(3) Ovim UPU-om čuva se vrijedno područje kultiviranog krajolika vidljivo na kartografskom prikazu 3. Uvjeti korištenja i zaštite površina i to na način da se zadržavaju i obnavljaju postojeći suhozidi.

 

7. POSTUPANJE S OTPADOM

 

Članak 21.

 

(1) Postupanje s otpadom na području UPU-a provodi se sukladno Zakonu o otpadu, Pravilniku o vrstama otpada, Pravilniku o postupanju s ambalažnim otpadom, Pravilniku o uvjetima za postupanje s otpadom i Uredbom o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom te ostalim zakonima i pravilnicima koji određuju postupanje s otpadom za pojedina posebna područja pod zaštitom.

 

(2) Komunalni otpad, do izrade Studije o postupanju s otpadom za cijelu županiju, treba se odvoziti izvan granica Grada Hvara na za to određeno područje.

 

(3) Provođenje mjera za postupanje s komunalnim otpadom osigurava Grad, a sakuplja ga ovlaštena pravna osoba. Potrebno je propisati mjere za izbjegavanje i smanjenje uzroka nastajanja otpada, mjere iskorištavanja vrijednih obilježja otpada s ciljem smanjenja onečišćenja okoliša. Mjere postupanja s otpadom utvrđuju se programom zaštite okoliša koji donosi Gradsko vijeće.

 

(4) Unutar obuhvata UPU-a, u svakoj prostornoj jedinici potrebno je predvidjeti mjesto za postavu spremnika za prikupljanje i odvajanje otpada (plastika, limenke, papir, staklo, …).

 

(5) Provođenje mjera za postupanje s neopasnim ambalažnim, građevinskim, elektroničkim otpadom, osigurava Županija, a skupljaju ga ovlaštene pravne osobe.

 

(6) Komunalni otpad, odnosno otpad koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, a koji nastaje unutar područja UPU-a skuplja se u propisanim spremnicima, koji se postavljaju na organiziranim sakupljalištima na javnim površinama, prikrivenim od pogleda, ali opet lako pristupačnim s javih prometnih površina.

 

(7) U području obuhvata UPU-a ne dozvoljava se trajno odlaganje otpada, a moguće otpadom onečišćene površine treba sanirati. Sanacija se provodi temeljem plana sanacije otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta, kojeg donosi općinsko vijeće. U slučaju područja obuhvata ovog UPU-a prvenstveno se misli na građevinski otpad – odlaganje materijala nastalog iskopima prilikom izvođenja raznih građevnih radova.

 

8. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

 

8.1. Zaštita okoliša

 

Članak 22.

 

(1) U obuhvatu UPU-a, ne smiju se graditi građevine koje bi svojim postojanjem ili uporabom, neposredno ili možebitno ugrožavale život, zdravlje i rad ljudi te vrijednosti prevladavajućeg turističkog i rekreacijskog karaktera okoliša u obuhvatu UPU-a, niti se smije zemljište uređivati i/ili koristiti na način koji bi izazvao takve posljedice.

 

(2) Mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš ugrađene su u ovaj UPU posebno kroz:

a)       namjenu površina i građevina, odnosno smještaj građevina i djelatnosti u prostoru, te proizlazeća najveća opterećenja okoliša i sustava javne i komunalne infrastrukture,

b)       planirani sustav javnih prometnih površina,

c)       planirani sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda, vodoopskrbe i zaštite od štetnog djelovanja voda, koji cjelovito djeluje u smislu zaštite tla, voda i mora,

d)       planirani sustav elektroopskrbe (primjena kabelskih – podzemnih – vodova, kojom se povećava sigurnost napajanja potrošača te eliminira vizualni utjecaj na okoliš),

e)       propisanu primjenu energetski učinkovite – ekološke – javne rasvjete,

f)        odredbe o postupanju s otpadom,

g)       urbanističke parametre kojima je regulirana izgrađenost i iskorištenost građevnih čestica, najmanji udjel zelenih prirodnih površina, visina i međusobne udaljenosti građevina,

h)       utvrđene površine na kartografskim prikazima 3. i 4. unutar pojedinih prostornih jedinica koje se moraju krajobrazno urediti sadnjom visoke autohtone vegetacije, bez većih zahvata kojima bi se mijenjao postojeći reljef terena;

i)         određivanje zahvata u prostoru u vezi sa zaštitom od prirodnih i drugih nesreća, odnosno određivanje urbanističkih mjera zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti.

Ostali elementi zaštite okoliša i mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš (zaštita od utjecaja opterećenja na okoliš), osiguravaju se i provode primjenom posebnih propisa te odgovarajućim dokumentima Grada Hvara, sukladno posebnim propisima.

 

Članak 23.

 

ZAŠTITA TLA

 

(1) Elementi zaštite tla su u ovim Odredbama primarno određeni u odredbi o Odvodnji otpadnih voda te odredbi o Postupanju s otpadom.

 

(2) Zaštita od erozije obuhvaćena je urbanističko-planskim rješenjima u cjelini, a posebno odredbama za gradnju unutar svake od prostornih jedinica vezano uz izvedbu podzida i terasa. Površine određene za krajobrazno uređenje, kao i površine pod prirodnim krajobrazom, moraju se urediti i održavati bez značajnijih zahvata u postojećem reljefu, uz obnovu postojećih, ili građenje novih podzida / suhozida. Mogu se očistiti, prokrčiti uz obveznu sadnju novog ili čuvanje postojećeg biljnog (drvenastog) materijala, osim u slučajevima:

–          kad je unutar tih površina u pojedinim prostornim jedinicama dopušteno uređenje sportskih igrališta,

–          uređenja pješačkih staza (uključujući i stubišta i rampe u vanjskom prostoru), odmorišta i drugih površina planiranim odredbama ovog UPU-a i idejnim projektima.

 

Članak 24.

 

ZAŠTITA VODA

 

(1) U obuhvatu UPU-a nema registriranih vodotoka niti javnog vodnog dobra.

 

(2) Obuhvat UPU-a ne zahvaća zone zaštite izvorišta vode za piće.

 

(3) Elementi zaštite voda su u ovim Odredbama određeni u odredbi o Odvodnji otpadnih voda.

 

Članak 25.

 

ZAŠTITA KAKVOĆE ZRAKA

 

(1) Smatra se da obuhvat UPU-a, pripada I. kategoriji kakvoće zraka prema razini onečišćujućih tvari – čist ili neznatno onečišćen zrak – u kojem nisu prekoračene granične vrijednosti niti za jednu tvar.

(2) Unutar UPU-a dopuštena je gradnja isključivo na način i uz mjere sukladno posebnim propisima kojima se osigurava očuvanje postojeće kakvoće zraka, odnosno da se uvođenjem novog izvora onečišćenja ne kakvoće zraka ne prelazi u nižu kategoriju.

 

Članak 26.

 

ZAŠTITA OD SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA

 

(1) Zaštita od svjetlosnog onečišćenja osigurava se primjenom posebnog propisa te primjenom energetski učinkovite – ekološke – javne rasvjete, kao mjerom usmjerenom ka otklanjanju svjetlosnog onečišćenja okoliša, odnosno njegovog negativnog utjecaja na bioraznolikost i čovjekovo zdravlje.

 

Članak 27.

 

ZAŠTITA OD BUKE

 

(1) U smislu zaštite od buke prema posebnom propisu, te primjene Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave, a s obzirom na planirane sadržaje (namjene zgrada i djelatnosti) u obuhvatu UPU-a primjenjuju se najviše dopuštene razine buke imisije u otvorenom prostoru za 2. zonu buke tj. za „zonu namijenjenu sportu i rekreaciji“.

 

8.2. Zaštita od prirodnih i drugih nesreća – urbanističke mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti

 

Članak 28.

 

OPĆI ELEMENTI ZAŠTITE OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA

 

(1) Zaštita od prirodnih i drugih nesreća, odnosno odgovarajuće urbanističke mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti temelje se na Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća za područje grada Hvara.

 

(2) Zahtjevi zaštite i spašavanja iz stavka (1) ovog članka sastavni su dio UPU-a. U njima se propisuju i utvrđuju preventivne mjere čijom se primjenom umanjuju posljedice i učinci djelovanja katastrofa i velikih nesreća po kritičnu infrastrukturu te povećava stupanj sigurnosti stanovništva, materijalnih dobara i okoliša. Zahtjevi zaštite i spašavanja odnose se na vrste mogućih ugroza koje mogu pogoditi stanovništvo, materijalna dobra i okoliš na području Grada Hvara.

(3) Vlasnici i korisnici građevina u obuhvatu UPU-a dužni su poduzeti propisane mjere zaštite i spašavanja koje mogu spriječiti nastalu prijetnju koja ugrožava sigurnost, zdravlje i živote ljudi; osigurati uvjete za provedbu osobne i uzajamne zaštite osoba i zajedničke imovine u tim objektima; na površinama i zgradama čiji su vlasnici odnosno korisnici, na zahtjev nadležne uprave za zaštitu i spašavanje, dopustiti postavljanje instalacija i uređaja za uzbunjivanje građana. Smještaj sirena za uzbunjivanje ne smije ometati svakodnevnu namjenu i korištenje površina i sadržaja i moraju biti što manje uočljive na zgradama i građevinama.

 

(4) Vlasnici i korisnici građevina u kojima se okuplja, ili istodobno boravi više od 250 ljudi, a u kojima se zbog buke ili zvučne izolacije ne može osigurati dovoljna čujnost uređaja iz sustava javnog uzbunjivanja, dužni su uspostaviti i održavati odgovarajući podsustav za uzbunjivanje i obavješćivanje te preko istog osigurati provedbu javnog uzbunjivanja i prijem priopćenja nadležnog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama za zaštitu koje je potrebno poduzeti.

 

Članak 29.

 

SKLANJANJE LJUDI

 

(1) Mjere sklanjanja ljudi provodit će se sukladno važećim propisima u području civilne zaštite, odnosno planovima djelovanja civilne zaštite.

 

(2) Sklanjanje ljudi osiguravat će se izmještanjem korisnika sportsko-rekreacijskih i drugih sadržaja, prilagođavanjem i prenamjenom pogodnih prostora za namjenu sklanjanja ljudi ili u zaklonima.

 

Članak 30.

 

ZAŠTITA OD POŽARA I EKSPLOZIJA

 

(1) Pri projektiranju građevina obvezno je primjenjivati sljedeće uvjete iz područja zaštite od požara:

a)       Ugostiteljske objekte projektirati sukladno odredbama Pravilnika o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata.

b)       Mjere zaštite od požara projektirati u skladu s hrvatskim i preuzetim propisima koji reguliraju ovu problematiku s posebitom pozornošću na: Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe s uvjetima za vatrogasne pristupe, odnosno prilaze vatrogasne tehnike do građevine i dr. te Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara vezano uz mjesta postavljanja hidranata, njihovu međusobnu udaljenost itd.

c)       U svrhu sprečavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina u pravilu najmanje 4,00 m. Navedena udaljenost može biti manja ako se dokaže uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevina i dr. da se požar neće prenijeti na susjedne građevine. U slučajevima poluugrađenog (dvojnog) načina gradnje vila, građevine moraju biti međusobno odvojene požarnim zidom vatrootpornosti u trajanju najmanje 90 minuta.

d)       Izlazne putove iz građevina projektirati u skladu američkim smjernicama NFPA 101 (Life Safety Code, 2003.)

e)       Elemente građevinskih konstrukcija i materijala, protupožarne zidove, prodore cjevovoda, električnih instalacija okna i kanala kroz zidove i stropove, ventilacijske vodove, vatrootporna i dimnonepropusna vrata i prozore, zatvarače za zaštitu od požara, ostakljenja otporna prema požaru, pokrov, podne obloge i premaze projektirati i izvesti u skladu s HRN DIN 4102.

f)        Garaže (podzemna parkirališta)projektirati prema austrijskim standardu za zgrade za parkiranje TRVB N 106, a sprinkler uređaj prema njemačkim smjernicama VDS (Verband der Sacherversicherer e.V. Koeln 1987.).

g)       Za zahtjevne građevine potrebno je ishoditi posebne uvjete građenja Policijske uprave Splitsko dalmatinske kojim se utvrđuju posebne mjere zaštite od požara, te na osnovu istih izraditi elaborat zaštite od požara koji će biti podloga za izradu glavnog projekta.

h)       U glavnom projektu, unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete, navesti norme i propise prema kojima se dokazuje kvaliteta ugrađenih proizvoda i opreme glede zaštite od požara, utvrditi odredbe primijenjenih propisa i normi u svezi osiguranja potrebnih dokaza kvalitete ugrađenih konstrukcija, proizvoda i opreme, kvalitete radova, stručnosti djelatnika koji su tu ugradnju obavili, kao i potrebnih ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti.

 

(2) Pri projektiranju građevina niskogradnje (cestovne prometnice) unutar obuhvata Plana obvezno je primjenjivati uvjete kojima bi iste mogle da se koriste za pristup vatrogasnim vozilima.

 

(3) Unutar pojedine prostorne jedinice za uređenje i gradnju sportskih igrališta potrebno je pridržavati se UPU-om planiranih javnih prometnica i kolno-pješačkih površina koje bi u slučaju potrebe mogle poslužiti kao prilazi vatrogasnim vozilima u slučaju požara.

 

(4) Pri planiranju mjera zaštite od požara kod izrade projektne dokumentacije treba se posebna pažnja usmjeriti na mogućnost evakuacije i spašavanja ljudi, sigurnosnim udaljenostima između građevina (i njihovih dijelova) na način da se ispoštuju zahtjevi za požarno odjeljivanje te osiguranjem dostatnih i dopunskih količina vode za gašenje.

 

(5) Pri izradi potrebne projektne dokumentacije za ishođenje akata za gradnju potrebno je pridržavati se Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe, Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljavati u slučaju požara, Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požar.

 

(6) Pri projektiranju podzemnih ili poluukopanih parkirališta treba se pridržavati austrijskog standarda za objekte za parkiranje, a sprinklere u njima shodno njemačkim smjernicama.

 

(7) Ugostiteljske sadržaje treba projektirati u skladu s Pravilnikom o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata, a sportske građevine i izlazne puteve iz njih u skladu s američkim smjernicama.

 

(8) U slučaju da se unutar pojedinih pratećih zgrada planira skladištenje zapaljivih tekućina i plinova treba ih projektirati u skladu s odredbama Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima.

 

Članak 31.

 

ZAŠTITA OD POTRESA I RUŠENJA

 

(1) Prema postojećim seizmološkim kartama, obuhvat UPU-a nalazi se u području intenziteta VIII stupnja MCS ljestvice, odnosno području očekivanih maksimalnih intenziteta potresa VIII stupnja MSK-64 ljestvice. To je razoran potres koji oštećuje četvrtinu kuća, pojedine kuće se ruše i mnoge postaju nepodesne za stanovanje, a na strmim obroncima nastaju pukotine.

 

(2) Do izrade detaljnijih karata seizmičkog rizika, odnosno mikrozoniranja (mikrorajonizacije), protupotresno projektiranje građevina i njihovo građenje mora se provoditi sukladno postojećim podacima, propisima i normama. U slučajevima gradnje uz područja za koje postoji izrađeno lokalno mikrozoniranje, tada se ti podaci mogu rabiti za potrebe nove gradnje.

 

(3) U slučaju rekonstrukcije postojeće građevine unutar obuhvata UPU-a koja nije projektirana sukladno važećim propisima i normama za protupotresno građenje, potrebno je ojačati konstruktivne elemente građevine sukladno važećim propisima i normama.

 

(4) Radi omogućavanja pristupa interventnih vozila, odnosno evakuacije ljudi i dobara, javne prometne površine štite se od rušenja zgrada propisanom udaljenošću građevinske od regulacijske linije (5,00 m) te propisanim i najvećim dopuštenim visinama građevina. Zona urušavanja zgrade ne smije zahvaćati kolnik ceste, pri čemu zona urušavanja oko zgrade iznosi pola njene visine – H/2. Navedenim uvjetom osigurano je da se moguće urušavanje događa unutar granica građevne čestice pojedine zgrade, a prometna površina ostaje nezakrčena. UPU-om utvrđena razgraničenja javnih prometnih površina osiguravaju dodatne pristupe i putove evakuacije, a tehničkom dokumentacijom za gradnju treba dokazati da je konstrukcija građevine otporna na rušenje kod elementarnih nepogoda te da rušenje građevine neće ugroziti živote ljudi u većem opsegu i izazvati oštećenja na drugim zgradama.

 

(5) Sukladno važećim propisima i normama, detalji prometne mreže unutar prostornih jedinica utvrđuju se prilikom ishođenja lokacijske dozvole za svaku prostornu jedinicu (pojedinačni zahvat) na način da možebitno urušavanje građevina ne ometa pristup interventnih vozila sadržajima unutar prostorne jedinice, odnosno na način da je osigurana brza i jednostavna evakuacija ljudi i dobara.

 

(6) Prilikom izrade projektne dokumentacije za ishođenje akata za gradnju potrebno se pridržavati odredbi Zakonu o zaštiti i spašavanju te Pravilniku o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora.

 

Članak 32.

 

9. MJERE PROVEDBE PLANA

 

(1) Za područje obuhvata UPU-a ne propisuje se obveza izrade podrobnijih planova uređenja, kao niti provedbe arhitektonsko-urbanističkih natječaja za uređenje pojedinih prostornih cjelina. Akti za građenje za izvedbu planiranih zahvata ishode se temeljem ovog Plana.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 350-01/16-01/248

URBROJ: 2128/01-02-18-38

Hvar, 10. srpnja 2018. Godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić, dipl.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine» 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 ), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora («Narodne novine», broj: NN 125/11, 64/15 ), članka 3. stavak 3. i 4. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12 )  i članka 25. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», 3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na 17. sjednici održanoj 10. srpnja 2018. godine, donosi

 

O D L U K U

o ponudi za sklapanje novog ugovora o zakupu poslovnog prostora

na lokaciji Trg Marka Miličića 8 u Hvaru

 

Članak l.

 

Grad Hvar kao zakupodavac nudi dosadašnjem zakupniku KONZUM trgovina na veliko i malo d.d., Zagreb, M.Čavića 1 a, sklapanje novog ugovora o zakupu poslovnog prostora koji se nalazi u prizemlju poslovnog objekta označenog kao čest. zgr. 587/1 površine 209 m2, 587/2 površine 154 m2, 587/3 površine 314m2 i čest. zem. 386/1 površine 308 m2 upisane u zk.ul. 894 k.o. Hvar, ( Grad Hvar je uknjižen kao suvlasnik za 27/30 dijela, a HVAR d.d. Hvar, V. Stošića 5 za 3/30 dijela ) u Hvaru, na lokaciji Dolac, ukupne površine 985 m2, u vlasništvu Grada Hvara 886,50 m2 od 10. rujna 2018. do 31. prosinca 2019. godine, u iznosu od 221.625,00  kuna bez PDV mjesečne zakupnine, uz dokaz o podmirenju dospjelih obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne ( regionalne ) samouprave, osim ako je sukladno posebnim  propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička i pravna osoba pridržava rokova plaćanja, uz dostavu sredstva osiguranja plaćanja- zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika na iznos zakupnine i troškova, ovjerenu od javnog bilježnika.

 

Članak 2.

 

Zakupnina za poslovni prostor u vlasništvu Grada Hvara iz članka 1. ove Odluke iznosi 886,50 m2x250,00kuna= 221. 625,00 kuna mjesečno plus PDV.

 

Članak 3.

 

Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, za prihvat ponude te dostavu potvrde Porezne uprave o podmirenim obvezama, potvrde Grada Hvara i tvrtki u vlasništvu Grada o podmirenim obvezama, zadužnice iz članka 1. ove Odluke Gradu Hvaru, a radi sklapanja ugovora o zakupu, u protivnom se neće sklopiti ugovor sa dosadašnjim zakupnikom, već se  pokrenuti postupak dodjele poslovnog prostora putem javnog natječaja.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-03/14-01/09

URBROJ: 2128/01-02-18-24

Hvar, 10. srpnja 2018.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić, dipl.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 141. i 143. Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08, 86/09, 92/10,  105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12,  94/13, 152/14 i 07/17) te članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 3/18) Gradsko vijeće Grada Hvara na 17.sjednici održanoj  dana 10. srpnja 2018.godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Hvara za 2018. godinu

 

Članak 1.

 

U Programu javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Hvara za 2018.godinu (Službeni glasnik Grada Hvara br. 3/18) članka 2.  mijenja se  i izmijenjeni glasi:

 

„I. TEKUĆA  POMOĆ ZA FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA

 

Za financiranje programa Osnovne škole Hvar iznad standarda planiraju se sredstva tekuće pomoći i to za:

–          nabavu pedagoških pomagala  iznos od 2.667,50 kuna,

–          nabavu sportske opreme iznos od 4.611,25 kuna,

–          nabavu sitnog inventara iznos od 2.721,25 kuna,

–          troškovi ugovora o djelu certificirane osobe za vođenje postupaka javne  nabave iznos: 10.000,00 kuna,

–          tekuće održavanje ( grijanje ) iznos od 3.000,00 kuna.

 • UKUPNO:  23.000,00 kuna.“

 

Članak 2.

 

Članak 3. mijenja se izmijenjeni glasi:

„II. KAPITALNA  POMOĆ ZA OPREMANJE I UREĐENJE ŠKOLSKE ZGRADE I UČIONICA

 

Za financiranje opremanja i uređenje školske zgrade i učionica Osnovne škole Hvar planiraju se sredstva kapitalne pomoći i to za:

–          nabava interaktivnih ekrana i interaktivnih ploča u iznosu od 400.000,00 kuna,

–          nabava prijenosnih računa u iznosu od 8.779,00 kuna,

–          klimatizaciju škole u iznosu od 280.000,00 kuna,

–          uređenje informatičke učionice u iznosu od 70.458,50 kuna,

–          nabava zvučnih kutija za glazbu umjesto školskog zvona u iznosu od 7.762,50 kuna

–          UKUPNO:  767.000,00 kuna.“

 

Članak 3.

 

Članak 5. mijenja se izmijenjeni glasi:

„U  Proračunu Grada Hvara za 2018.godinu („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 10/17 i 5/18) za izvršenje ovog Programa planiran je iznos od 790.000,00 kuna u programu 1022 u aktivnosti  A 1022 01- pomoći osnovnim školama.“

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA:402-01/18-01/19

URBROJ: 2128/01-02-18-08

Hvar, 10.srpnja 2018. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju čl. 9. stavka 2. i članka 58. stavka.1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“, broj: 85/15 i 121/16) te članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na 17. sjednici održanoj 10.srpnja 2018.godine, donosi, donosi

 

O D L U K U

o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Grada Hvara

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom na području Grada Hvara propisuje se radno vrijeme ugostiteljskih objekata, radno vrijeme prostora za usluživanje na otvorenom uz ugostiteljski objekt, radno vrijeme obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva unutar kojeg se mogu pružati ugostiteljske usluge, određuju se lokacije izvan naseljenog područja naselja te utvrđuju kriteriji za produženje ili raniji završetak radnog vremena ugostiteljskih objekata.

 

Članak 2.

 

Pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Članak 3.

 

Ugostiteljska djelatnost  u smislu ove Odluke je pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja.

 

Članak 4.

 

Ugostiteljski objekt s obzirom na vrstu ugostiteljskih usluga koje se u njima pružaju razvrstavaju se u skupine:

 1. Hoteli,
 2. Kampovi,
 3. Ostali ugostiteljski objekti za smještaj,
 4. Restorani,
 5. Barovi,
 6. Catering objekti,
 7. Objekti jednostavnih usluga.

Članak 5.

 

Područje Grada Hvara obzirom na lokaciju ugostiteljskih objekata dijeli se u četiri zone:

 

 1. zona obuhvaća lokacije na Trgu sv. Stjepana, Obali Fabrika, Obali  Riva, Put sv. Marka ( Bankete) do ulaska u crkvu sv. Marka , Ulica Skaline od Gojave  te dio ulica dr. Mate Miličića i Kroz Grodu u dužini od Trga sv. Stjepana do Gradskih vrata,

 

 1. zona obuhvaća lokacije koje nisu navedene u I. zoni, a nalaze se unutar granica zone A konzervatorske zaštite, Milnu, Trg Marka Miličića, Šetalište Antuna Tonija Petrića, Šetalište put Križa i naseljeni dio Paklenih otoka,

 

 1. zona obuhvaća sve ostale lokacije na području naselja Hvar koje nisu navedene u I. i II. zoni,

 

 1. zona obuhvaća sve ostale lokacije na području teritorijalne cjeline i nadležnosti Grada Hvara koje nisu navedene u prethodnim zonama.

 

II. RADNO VRIJEME

 

Članak 6.

 

Ugostiteljski objekti iz skupine „Hoteli“, „Kampovi“, i „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“ obvezno rade od 0.00 do 24.00 sata svaki dan.

Radno vrijeme ugostiteljskih sadržaja u ugostiteljskim objektima za smještaj ne mora biti istovjetno s radnim vremenom ugostiteljskog objekta, ali je u tom slučaju ugostitelj dužan na vidan način unutar ugostiteljskog objekta istaknuti radno vrijeme pojedinog ugostiteljskog sadržaja i istog se radnog vremena pridržavati.

 

Ostali ugostiteljski objekti, ovisno o vrsti i lokaciji mogu raditi u sljedećem radnom vremenu:

 

–          ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ (restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzerija, bistro, slastičarnica i objekt brze prehane ) i „Barovi“ ( kavana, caffe bar, kušaonica, beach bar, kavana, pivnica, buffet, krčma , konoba, klet), u I zoni mogu raditi u vremenu od 6.00 do 2.00 sata uz uvjete pridržavanje svih potrebnih mjera kako ne bi došlo do remećenja javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu i prostoru oko njega, te uz ispunjavanje uvjeta iz Zakona o zaštiti od buke, te Pravilnika o najviše dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave,

 

–          ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ ( restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzerija, bistro, slastičarnica i objekt brze prehane ) i „Barovi“ ( kavana, caffe bar, kušaonica, beach bar, kavana, pivnica, buffet, krčma , konoba, klet), u II zoni mogu raditi u vremenu od 6.00 do 1.00 sata, uz puštanje glazbe u zatvorenom prostoru do 24 sata uz uvjete pridržavanje svih potrebnih mjera kako ne bi došlo do remećenja javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu i prostoru oko njega, te uz ispunjavanje uvjeta iz Zakona o zaštite od buke, te Pravilnika o najviše dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave,

 

–          ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ ( restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzerija, bistro, slastičarnica i objekt brze prehane ) i „Barovi“ ( kavana, caffe bar, kušaonica, beach bar, kavana, pivnica, buffet, krčma , konoba, klet), u III i IV zoni mogu raditi u vremenu od 6.00 do 24.00 sata uz uvjete pridržavanje svih potrebnih mjera kako ne bi došlo do remećenja javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu i prostoru oko njega, te uz ispunjavanje uvjeta iz Zakona o zaštite od buke, te Pravilnika o najviše dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave,

 

–          ugostiteljski objekti iz skupine „Barovi“ ( noćni klub, noćni bar, disco klub), u I,II, III i IV zoni koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima mogu raditi u vremenu od 21.00 do 6.00 sati, samo u zatvorenim prostorima, uz uvjete pridržavanje svih potrebnih mjera kako ne bi došlo do remećenja javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu i prostoru oko njega, te uz ispunjavanje uvjeta iz Zakona o zaštite od buke, te Pravilnika o najviše dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave,

 

–          ugostiteljski objekti iz skupine „Objekti jednostavnih usluga“ ( objekt jednostavnih usluga u kiosku, objekt jednostavnih brzih usluga, objekt jednostavnih usluga u nepokretnom vozilu ili priključnom vozilu, objekt jednostavnih usluga u šatoru, objekt jednostavnih usluga na klupi, objekt jednostavnih usluga na kolicima ili sličnim napravama mogu raditi: u II zoni od 6.00 do 1.00 sata, te u III i IV zoni od 6.00 sata do 24.00 sata.

 

–          ugostiteljski objekti iz skupine „Catering objekti“ mogu raditi: u I zoni od 6.00 do 2.00 sata, u II zoni od 6.00 do 1.00 sata te u III i IV zoni od 6.00 do 24.00 sata.

 

Radno vrijeme prostora za usluživanje na otvorenom ( terase ) počinje i završava u vremenu rada ugostiteljskog objekta u sklopu kojeg se nalaze, osim  za  prostore za usluživanje na otvorenom (terase) ugostiteljskih objekata iz skupine „Hoteli“ i „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“, koji  mogu raditi: u I zoni od 6.00 do 2.00 sata, u II zoni od 6.00 do 1.00 sati te u III i IV zoni od 6.00 do 24.00 sata uz poštivanje Zakona o zaštiti od buke, te Pravilnika o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru.

 

Članak 7.

 

Objekti na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima unutar kojih se pružaju isključivo usluge pripremanja  i usluživanja jela, pića i napitaka iz pretežito vlastite proizvodnje i/ili usluge usluživanja (kušanja) mošta, vina, voćnih vina, drugih proizvoda od vina i voćnih vina, jakih alkoholnim i alkoholnih pića te domaćih narezaka iz vlastite proizvodnje mogu raditi svaki dan u vremenu od 6.00 do 24.00 sata.

 

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo dužno je na ulazu u objekt u kojem pruža ugostiteljske usluge vidno istaknuti obavijest o radnom vremenu, koje mora biti određeno unutar danog vremena u stavku 1. ovog članka, radnim odnosno neradnim danima i pridržavati se istaknutog radnog vremena,

 

Iznimno, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo može na ulazu objekt istaknuti obavijest da posluje i uz prethodni dogovor, odnosno samo uz prethodni dogovor i/ili na poziv.

Članak 8.

 

Ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja mogu raditi od 00,00 do 24,00 sata.

 

Lokacije ugostiteljskih objekata iz stavka 1. ovog članka odnose se na zone u kojima prostornim planovima na području Grada Hvara nije predviđeno stanovanje odnosno koje su prema lokalnim uvjetima i dovršenosti gradnje izvan naseljenog područja naselja, a nalaze na udaljenosti od najmanje 2000 m od naseljenog dijela naselja.

 

Članak 9.

 

Gradonačelnik Grada Hvara ( u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) može, po službenoj dužnosti, a na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara ( u daljnjem tekstu: JUO) za pojedine ugostiteljske objekte rješenjem odrediti najduže za dva sata raniji završetak radnog vremena od odredaba članka 6. stavka 3. podstavka 1., 2. i 3. ove Odluke, ako se u provedenom postupku utvrdi da su na temelju prijava turističke inspekcije, sanitarne inspekcije, komunalnog redarstva ili nadležne policijske postaje u proteklih 12 mjeseci počinili prekršaj prekoračenja dozvoljenog radnog vremena, prekoračenja razine buke ili remećenja javnog reda i mira.

 

Ako nastupi neka od okolnosti navedenih u stavku 1. ovog članka, Gradonačelnik može rješenjem utvrditi rok trajanja mjere ranijeg završetka radnog vremena ugostiteljskog objekta koji ne može biti kraći od jednog (1) mjeseca niti duži od šest (6) mjeseci, te će utvrditi početak i završetak roka.

 

Postupak iz stavka 1. ovog članka provodi JUO Grada Hvara, na temelju pisane predstavke ili obavijesti građana, nadležne inspekcije te nadležne policijske postaje.

 

Članak 10.

 

Gradonačelnik može, na temelju zahtjeva, za pojedine ugostiteljske objekte iz skupine „Restorani“ i „Barovi“  koji sukladno Zakonu mogu raditi od 06,00 do 24,00 sata, rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od radnog vremena propisanog odredbama ove Odluke, radi organiziranja pojedinih prigodnih proslava (dočeka Nove godine, svadbi, maturalnih zabava i sličnih događanja) pod uvjetom da za podnositelja zahtjeva nije doneseno rješenje iz članka 9. ove Odluke, odnosno nije pokrenut postupak za skraćivanje radnog vremena.

 

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se najkasnije u roku od  sedam (7) dana prije dana održavanja prigodne proslave.

 

Članak 11.

 

Gradonačelnik može, za vrijeme održavanja božićno-novogodišnje manifestacije, prigodnih sajmova, sportskih događanja, glazbenih festivala i slično, odlukom odrediti drugačije radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz članka 6. stavka 3. podstavka 1.,2. i 3. ove Odluke.

 

Članak 12.

 

Ugostitelj može povremeno izvan svog ugostiteljskog objekta pružati ugostiteljske usluge za vrijeme trajanja manifestacija, sajmova i prigodnih priredbi i slično uz odobrenje JUO Grada Hvar u vremenu od 07.00 do 24.00 sata.

 

Sudionici proslava i manifestacija koje u promidžbeno-turističku svrhu organizira turistička zajednica i/ili Grada Hvara ili drugi organizator uz odobrenje Grada Hvara, mogu na tim događanjima pružati ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka. Sudionici proslava i manifestacija, pored ugostitelja i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva, mogu biti i pravne osobe, trgovci pojedinci i fizičke osobe- obrtnici, koji nisu ugostitelji, uz obvezu isticanja i pridržavanja istaknutih cijena te izdavanja čitljivog i točnog računa za pruženu uslugu.

 

Članak 13.

 

Radno vrijeme ugostiteljskog objekta određuje u pravilu sam ugostitelj u okviru radnog vremena propisanog ovog Odlukom.

 

Ugostitelj je dužan obavijest o radnom vremenu i radnim, odnosno neradnim danima vidno istaknuti na ulazu u ugostiteljski objekt i pridržavati sa istaknutoga radnog vremena.

 

III. NADZOR

 

Članak 14.

 

Nadzor nad provedbom ove Odluke provode nadležne inspekcijske službe, komunalni redari te nadležna policijska postaja u okvirima svojih nadležnosti.

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 15.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Hvara (Službeni glasnik broj: 1/07, 04/07, 05/07, 04/11 i 5/11).

 

Članak 16.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 334-01/18-01/05

URBROJ: 2128/01-02-18-03

Hvar, 10. srpnja 2018. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić,mag.iur

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. i 35. b Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17 ) i članka 25. Statuta („Službeni glasnik Grada Hvara 3/18“) Gradsko vijeće Grada Hvara na 17. sjednici održanoj 10. srpnja 2018. godine,  donosi

 

Z A K L J U Č A K

o neprihvaćanju Operativnog plana Grada Hvara za turističku sezonu 2018.g

 

I.

 

Ne prihvaća se Operativni plan Grada Hvara za turističku sezonu 2018.g.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 334-01/18-01/0710

Urbroj: 2128/01-02-18-02

Hvar, 10. srpnja 2018.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. stavak l. alineja 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14 ) , članka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 8/13 i 11/13 ), Gradsko vijeće Grada Hvara na 17. sjednici održanoj dana 10. srpnja 2018. godine, donosi

 

R J E Š E N J E

o imenovanju radne skupine

 

I.

 

Imenovati će se radna skupina za osnivanje javne ustanove u kulturi Gradskog vijeća Grada Hvara u sastavu od 9 članova.

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/18-01/17

URBROJ: 2128/01-02-18-02

Hvar, 10. srpnja 2018. godine

 

PREDSJENIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić, mag. iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 6 i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na 17. sjednici održanoj 18. srpnja 2017. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o ukidanju povjerenstva za vizualni identitet Grada Hvara

 

I.

 

Ukida se Povjerenstvo za vizualni identitet Grada Hvara jer prema važećem pravilniku ne postoji svrha njegovog postojanja i predstavlja opterećenje za gradske financije.

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/17-01/22

URBROJ: 2128/01-02-17-02

Hvar, 10. srpnja 2018.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Mag. iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 30., stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13 i 73/17) i članka  25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na 17. sjednici održanoj dana 11. srpnja 2018.godine,donosi

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja i naplati usluge odvoza miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada, recikabilnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuju se izmjene i dopune u Odluci o načinu pružanja i naplati usluge odvoza miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada, recikabilnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada („Službeni glasnik Grada Hvara“  broj: 9/17, 12/18).

 

Članku 3. iza stavka 3. dodaju se slijedeći stavci:

 

 1. Krupni (glomazni) komunalni otpad je predmet ili tvar koju je zbog zapremnine i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

 

 1. Problematični otpad je opasni otpad iz podgrupe 20 01 Kataloga otpada koji uobičajeno nastaje u kućanstvu te opasni otpad koji je po svojstvima, sastavu i količini usporediv s opasnim otpadom koji uobičajeno nastaje u kućanstvu pri čemu se problematičnim otpadom smatra sve dok se nalazi kod proizvođača tog otpada.

 

 1. Odvojeno sakupljanje je sakupljanje otpada na način da se otpad odvaja prema njegovoj vrsti i svojstvima kako bi se olakšala obrada i sačuvala vrijedna svojstva otpada.

 

 1. Obvezna minimalna javna usluga je dio javne usluge koju je potrebno osigurati kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu poštujući pritom obvezu o osiguranju primjene načela „onečišćivač plaća”, ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge.

 

 1. Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada je mjera kojom se potiče jedinica lokalne samouprave da, u okviru svojih ovlasti, provede mjere radi smanjenja količine miješanog komunalnog otpada koji nastaje na području te jedinice lokalne samouprave.

 

Izmjene u članku 4.

 

–          briše se stavak 2. pa stavak 3. postaje stavak 2.

–          u stavku 2. briše se „osim otpada iz kompostera i „

–          iza stavka dva dodaju se stavak 3. koji glasi:

„Ovom Odlukom se do daljnjeg ne provodi odvojeno prikupljanje biorazgradivog komunalnog otpada. Ta vrsta otpada se do daljnjeg prikuplja zajedno s miješanim komunalnim otpadom putem istog spremnika.“

 

U članku 7. točka 4. mijenja se i glasi:

„4. izraditi Program sakupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Grada Hvara (u daljnjem tekstu: Program), za kojeg je potrebno ishoditi suglasnost Gradskog vijeća Grada Hvara (u daljnjem tekstu: Vijeće), a koji se sastoji od tekstualnog dijela i tabelarnog prikaza lokacija i termina.“

 

U članku 7. točka 5. mijenja se i glasi:

Izraditi cijenik usluga gospodarenja otpadom, objaviti na službenim internetskim stranicama i za njega ishoditi suglasnost skupštine društva.

 

Dodaje novi članak 11. koji glasi:

 

„ Za korisnike usluge gdje uvjeti pojedinačnog korištenja javne usluge nisu u potpunosti primjenjivi radi tehničkih uvjeta, nepristupačnosti, ograničenja lokacije i tipa nekretnine, neracionalnog  povećanja troškova i drugih okolnosti, usluga se osigurava putem zajedničkih spremnika na lokaciji zajedničkog obračunskog mjesta.

 

Korisnici koji koriste zajednički spremnik su:

 1. korisnici u više-stambenim objektima sa četiri ili više stambenih jedinica ili
 2. korisnici koji koriste zajednički spremnik jer davatelj usluga ne može vozilom pristupiti nekretnini korisnika odnosno bi to pristupanje iziskivalo bitno povećavanje i neracionalne troškove.“

 

U članku 11. (sada članak 12.) stavak 2. mijenja se i glasi:

 

„Program iz stavka 1. ovog članka donosi Davatelj usluge uz ishođenu suglasnost Vijeća i o istome obavještava Korisnika usluge.“

 

U članku 14. (sada članak 15.), iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

 

„Kad više korisnika usluge zajednički koristi spremnik, fiksni dio obračunava se prema udjelu u spremniku. Udjeli svih korisnika određuju se prijedlogom davatelja usluge ili međusobnim sporazumom, a zbroj svih udjela mora odgovarati volumenu spremnika.“

 

Stavci 3., 4. i 5. članka 14. postaju novi članak 16.

 

Članak 15. postaje članak 17.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363 – 01 / 17 – 01 / 91

URBROJ: 2128 / 01 – 02 – 18 – 13

Hvar, 11. srpnja 2018. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

mag. iur.  Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 3/18) Gradsko vijeće Grada Hvara na svojoj 17. sjednici, održanoj dana  11. srpnja  2018. godine donosi

 

ODLUKU

o ne prihvaćanju  Odluke o potpisivanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada Hvara

i Grada Vrgorca, Grada Stari Grad, Općine Gradac, Općine Jelsa i Općine Sućuraj

 

I.

 

Ne prihvaća se prijedlog Odluke o potpisivanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada Hvara i Grada Vrgorca, Grada Stari Grad, Općine Gradac, Općine Jelsa i Općine Sućuraj

 

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 021-05/18-01/11

Urbroj: 2128/01-01/1-18-02

Hvar, 11. srpnja 2018.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Mag.iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst ), članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11 ), članka 3. stavak 1. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara ( «Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12 ) i članka 25. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na  17. sjednici održanoj 11. srpnja 2018. godine, donosi

 

O D L U K U

o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup na određeno vrijeme u tzv. Kući Soljačić, čest. zgr. 220 k.o. Hvar, Kroz Burak 17

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara da raspiše javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora broj tzv. Kući Soljačić, čest. zgr. 220 k.o. Hvar,Kroz Burak 17 u Hvaru.

Članak 2.

 

Rok trajanja zakupa poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke je na određeno vrijeme od tri ( 3 ) godine od dana sklapanja ugovora o zakupu.

 

Članak 3.

 

Javni natječaj će se provesti prikupljanjem ponuda javnim nadmetanjem-licitacijom. Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja provodi postupak nadmetanja, a odluku o izboru najpovoljnije ponude na prijedlog Povjerenstva donosi Gradonačelnik sukladno Odluci o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 2/12 ).

 

Članak 4.

 

Namjena prostora je za obavljanje slijedećih djelatnosti sukladno NKD 2007.:

 

–          47.71 Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama,

–          4772  Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože,

–          47.75 Trgovina  na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama,

–          47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavaonicama,

–          47.78 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama-isključivo autohtonih proizvoda (suvenira), te  prodajna galerija.

–          66.12 Djelatnosti posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima

–          79.12 Djelatnosti organizatora putovanja (turoperatora)  -79.90 Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima

 

Članak 5.

 

Početna cijena zakupnine za poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke je 150 kuna po m2 kuna plus porez na dodanu vrijednost (PDV).

 

Članak 6.

 

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke objaviti će se na oglasnoj ploči Grada i na web stranici Grada Hvara (www. hvar. hr). Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave natječaja.

 

 

Članak 7.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-03/17-01/04

URBROJ: 2128/01-02-18-05

Hvar,11. srpanj 2018.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Mag. iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. toč.6.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj:  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), čl. 34., st. 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 3/18), Gradonačelnik dana 13. srpnja 2018. godine, donosi

 

R J E Š E N J E

o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića

«Vanđela Božitković»- Hvar

 

I.

 

U Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Vanđela Božitković» Hvar, kao predstavnici osnivača Grada Hvara, imenuju se:

 

 1. Margita Jurić, član
 2. Ivana Visković, član.
 3. Fabijan Vučetić, član
 4. Nino Pijanović, član

 

II.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića «Vanđela Božitković» -Hvar KLASA: 601-01/14-01/ 08, URBROJ:2128-01-02-14-02 od 9. srpnja 2014. godine (Sl. glasnik 5/14 ).

 

 

 

 

 

 

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 601-01/18-01/ 13

URBROJ: 2128/01-01/1-18-2

Hvar, 13. srpnja 2018. godine

 

GRADONAČELNIK

Rikardo Novak

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 12., 21. i 22. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 10/2017), provedenog Javnog natječaja za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina, KLASA: 363-02/18-01/89, URBROJ: 2128/01-01/1-18-03 od 30. ožujka 2018. godine te Zapisnika Povjerenstva za javne površine od 13. travnja 2018. godine, Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine

 

Članak 1.

 

Kao najpovoljniji ponuditelji prema raspisanom Javnom natječaju za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina utvrđuju se:

 

Na lokaciji: ISPRED HP-a NA RIVI

–          oznaka prodajnog mjesta: B-19

 

FOREVER d.o.o. s ponuđenom zakupninom u iznosu od 8.600,00 kn/godišnje, namjena:  prodaja razglednica, slika, bižuterije i suvenira

 

Na lokaciji: „PARK ŠUMICA“ (MINI-GOLF IGRALIŠTE)

–          oznaka prodajnog mjesta: 2

 

FIRST DATA INTERNATIONAL d.o.o. s ponuđenom zakupninom  u iznosu od 105.735,00 kn/godišnje, namjena: postava samostojećeg bankomata

 

Na lokaciji: UVALA KRIŽA

–          oznaka prodajnog mjesta: 3

 

Ljubica DRAGUN s ponuđenom zakupninom u iznosu od 1.000,00 kn/godišnje, namjena: prodaja poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

 

Na lokaciji: DOLAC II

–          oznaka prodajnog mjesta: 2

 

FIRST DATA INTERNATIONAL d.o.o. s ponuđenom zakupninom u iznosu od 38.652,00 kn/godišnje, namjena: postava samostojećeg bankomata

 

Na lokaciji: „PARK DR. JOSIPA AVELINIJA“

–          oznaka prodajnog mjesta: 2

 

Kata ZOVKIĆ LAKOŠ, vlasnica AMIKA, obrt za trgovinu s ponuđenim iznosom od 2.000,00 kn/godišnje, namjena: prodaja sladoleda i pića u konfekcioniranom obliku osim alkoholnih pića

 

Na lokaciji: TVRĐAVA „FORTICA“

–          oznaka prodajnog mjesta: 1

 

AURO DOMUS d.o.o. s ponuđenim iznosom od 36.000,00 kn/godišnje, namjena: postava samostojećeg bankomata

 

Članak 2.

 

Temeljem ove Odluke Gradonačelnik i gore navedeni ponuditelji sklopiti će Ugovor o zakupu javne površine s rokom trajanja zakupa od zaključenja ugovora do 31. prosinca 2020. godine.

 

Ako gore navedeni ponuditelji odustanu od sklapanja ugovora o zakupu nemaju pravo na povrat uplaćene jamčevine te će se izabrati druga po redu najpovoljnija ponuda.

 

Sudioniku natječaja čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina uračunava se u utvrđeni iznos zakupnine.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na Oglasnoj ploči Grada Hvara te na web stranici Grada Hvara a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 363-02/18-01/89

URBROJ: 2128/01-02-18-04

Hvar, 20. travnja 2018. godine

 

GRADONAČELNIK

Rikardo Novak

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 12., 21. i 22. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 10/2017), provedenog Javnog natječaja za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina, KLASA: 363-02/18-01/89, URBROJ: 2128/01-01/1-18-05 od 24. travnja 2018. godine te Zapisnika Povjerenstva za javne površine od 7. svibnja 2018. godine, Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine

 

Članak 1.

 

Kao najpovoljniji ponuditelji prema raspisanom Javnom natječaju za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina utvrđuju se:

 

Na lokaciji: ISPRED HP-a NA RIVI

–          oznaka prodajnog mjesta: B-18

 

Barbara MARIJAN, vlasnica FURIA, obrt za usluge s ponuđenom zakupninom u iznosu od 14.612,00 kn/godišnje, namjena:  prodaja razglednica, slika, bižuterije i suvenira

 

Na lokaciji: DOLAC II

–          oznaka prodajnog mjesta: A-1, A-2 i A-3

 

Mirsada VRBANIĆ, vlasnica MI&TI, obrt za usluge s ponuđenom zakupninom  u iznosu od 25.100,00 kn/godišnje, namjena: iznajmljivanje, automobila, motorkotača i bicikli

 

Članak 2.

 

Temeljem ove Odluke Gradonačelnik i gore navedeni ponuditelji sklopiti će Ugovor o zakupu javne površine s rokom trajanja zakupa od zaključenja ugovora do 31. prosinca 2020. godine.

 

Ako gore navedeni ponuditelji odustanu od sklapanja ugovora o zakupu nemaju pravo na povrat uplaćene jamčevine te će se izabrati druga po redu najpovoljnija ponuda.

 

Sudioniku natječaja čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina uračunava se u utvrđeni iznos zakupnine.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na Oglasnoj ploči Grada Hvara te na web stranici Grada Hvara a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 363-02/18-01/89

URBROJ: 2128/01-01/1-18-06

Hvar, 14. svibnja 2018. godine

 

GRADONAČELNIK

Rikardo Novak

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 12., 21. i 22. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 10/2017), provedenog Javnog natječaja za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina, KLASA: 363-02/18-01/178, URBROJ: 2128/01-01/1-18-03 od 6. lipnja 2018. godine te Zapisnika Povjerenstva za javne površine od 19. lipnja 2018. godine, Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine

 

Članak 1.

 

Kao najpovoljniji ponuditelj prema raspisanom Javnom natječaju za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina utvrđuje se:

 

Na lokaciji: IZMEĐU VELOG I MALOG ĐARDINA

–          oznaka prodajnog mjesta: B-11

 

Adriana ŠEPUTIĆ, vlasnica NADALINA, obrt za proizvodnju i usluge s ponuđenom zakupninom u iznosu od 61.400,00 kn/godišnje, namjena:  prodaja razglednica, slika, bižuterije i suvenira

 

 

 

Članak 2.

 

Temeljem ove Odluke Gradonačelnik i gore navedeni ponuditelj sklopiti će Ugovor o zakupu javne površine s rokom trajanja zakupa od zaključenja ugovora do 31. prosinca 2020. godine.

 

Ako gore navedeni ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o zakupu nema pravo na povrat uplaćene jamčevine te će se izabrati druga po redu najpovoljnija ponuda.

 

Sudioniku natječaja čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina uračunava se u utvrđeni iznos zakupnine.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na Oglasnoj ploči Grada Hvara te na web stranici Grada Hvara a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 363-02/18-01/178

URBROJ: 2128/01-01/1-18-04

Hvar, 26. lipnja 2018. godine

 

GRADONAČELNIK

Rikardo Novak

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 12., 21. i 22. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 10/2017), provedenog Javnog natječaja za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina, KLASA: 363-02/18-01/178, URBROJ: 2128/01-01/1-18-03 od 6. lipnja 2018. godine te Zapisnika Povjerenstva za javne površine od 19. lipnja 2018. godine, Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o izboru drugog po redu najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine

 

Članak 1.

 

Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine po provedenom Javnom natječaju za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina, KLASA: 363-02/18-01/178, URBROJ: 2128/01-01/1-18-03 od 6. lipnja 2018. godine, kao najpovoljniji ponuditelj na lokaciji  IZMEĐU VELOG I MALOG ĐARDINA za prodajno mjesto B-11 utvrđena je Andriana ŠEPUTIĆ, vlasnica NADALINA, obrt za proizvodnju i usluge s ponuđenom zakupninom u iznosu od 61.400,00 kn za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira.

 

Članak 2.

 

Podneskom od 26. lipnja 2018. godine Adriana ŠEPUTIĆ, vlasnica NADALINA, obrt za proizvodnju i usluge, sa sjedištem u Hvaru, Ulica Ive Roića 16, odustala je od dobivenog prodajnog mjesta, te se pozivom na članak 22. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina, točkom V. Natječaja te Zapisnika Povjerenstva za javne površine o otvaranju ponuda od 19. lipnja 2018. godine izabire druga po redu najpovoljnija ponuda i to:

 

na lokaciji  IZMEĐU VELOG I MALOG ĐARDINA

–          za prodajno mjesto B-11

 

Dino ŠEPUTIĆ, vlasnik NAUTILUS, obrt za turizam s ponuđenom zakupninom u iznosu od 46.100,00 kn/godišnje za prodaju razglednica, slika,bižuterije i suvenira

 

Članak 3.

 

Temeljem ove Odluke Gradonačelnik i gore navedeni ponuditelj sklopiti će Ugovor o zakupu javne površine s rokom trajanja zakupa od zaključenja ugovora do 31. prosinca 2020. godine.

 

Ako gore navedeni ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o zakupu nema pravo na povrat uplaćene jamčevine te će se izabrati druga po redu najpovoljnija ponuda.

 

Sudioniku natječaja čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina uračunava se u utvrđeni iznos zakupnine.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na Oglasnoj ploči Grada Hvara te na web stranici Grada Hvara a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 363-02/18-01/178

URBROJ: 2128/01-01/1-18-05

Hvar, 27. lipnja 2018. godine

 

GRADONAČELNIK

Rikardo Novak

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN br. 36/04, 63/08, 133/13, i 64/14),  Gradonačelnik Grada Hvara dana 02. svibnja 2018.g.,  donosi

 

ODLUKU

o visini naknade za djelatnosti na pomorskom dobru Grada Hvara za 2018.g.

 

Članak 1.

 

Visina naknade za  djelatnosti na pomorskom dobru  iznositi će sukladno Uredbi o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) gdje je Grad Hvar svrstan u Turistički razred “ A” (Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (NN, br. 122/09, 09/10-isp.,61/10,82/10,36/11, 89/11, 141/12, 144/12, 38/13, 153/13, 126/15, 15/16-isp., 54/16, 113/16, 26/17, 72/17 i 78/17)). Naknade iznose kako slijedi:

 

 

Djelatnost Sredstvo Obračunska jedinica Naknada (kuna)
IZNAJMLJIVANJE SREDSTAVA Brodica na motorni pogon *Po metru dužnom        350,00
  Jedrilica, brodica na vesla *Po metru dužnom        250,00
  Skuter ** Po plovilu      6.000,00
  Dječji skuter do 2 kW Po plovilu      3.000,00
  Sredstvo za vuču s opremom ** (banana, tuba, guma, skije, padobrani i sl.)  

 

Po   kW

 

 

50,00

  Daska za jedrenje, sandolina, pedalina i sl. Po  komadu          500,00
  Podmornica ** Po  komadu       3.000,00
  Pribor i oprema za ronjenje Po  komadu            30,00
UGOSTITELJSTVO   I

TRGOVINA

Kiosk, prikolice,objekti  i montažni objekti do

12 m2 i sl.

 

Paušal

 

15.000,00

  Pripadajuća terasa objekta Po  m2           600,00
  Štand (rukotvorine, igračke, suveniri i sl) Paušal        6.000,00
  Ambulantna prodaja (škrinja, aparati za sladoled i sl.)  

Paušal

 

6.000,00

KOMERCIJALNO – REKREACIJSKI  SADRŽAJI  

Jumping **

 

Paušal

 

15.000,00

  Aqua park i drugi morski sadržaji ** Paušal        8.000,00
  Zabavni sadržaji Po komadu        1.500,00
  Suncobrani i ležaljke Po komadu             40,00
  Kulturne, komercijalne, zabavne, športske priredbe  

Po  m2/dan

 

7,00

  Snimanje komercijalnog programa i reklamiranje Paušal / dan        1.000,00
  Slikanje, fotografiranje Paušal           700,00

 

– podnosi se jedan zahtjev za sva sredstva

** Sukladno članku 8. stavku 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru Vijeće je dužno po službenoj dužnosti  zatražiti suglasnost Lučke kapetanije s naslova sigurnosti plovidbe za obavljanje djelatnosti sredstvima koja su u ovim Tablicama označene s dvije zvjezdice

*  Prilikom utvrđivanja duljine plovila u obračun se uzima duljina preko svega

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 342-01/18-01/43

URBROJ: 2128/1-01/1-18-01

Hvar, 02. svibnja 2018.g.

 

GRADONAČELNIK

Rikardo Novak

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,137/15 i 123/17), Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2018.g. KLASA: 342-01/1-18-01/02 URBROJ: 2128/1-01/1-18-06 od 12. ožujka 2018.g., Odluke o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara KLASA: 342-01/1-18-01/02 URBROJ: 2128/1-01/1-18-11 od 09. svibnja 2018.g.  i  odredbe članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“ br. 03/18) Gradonačelnik Grada Hvara dana 25. svibnja 2018.g., donosi

 

ODLUKU

o korištenju i visini  naknade „info pulta“ te komunalne infrastrukture za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja sredstava i prijevoza putnika na području Grada Hvara za 2018.g.

 

Članak 1.

 

Temeljem odredaba Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2018.g. i Odluke o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2018.g.,  planirane mikrolokacije postave „info pulta“ za obavljanje iznajmljivanja brodica i prijevoza putnika, a izvan lučkog područja i područja danih u koncesiju od strane Splitsko dalmatinske županije, utvrđuju se mikrolokacije te naknada i to:

 

MIKROLOKACIJA                                        BROJ

 

Info-pult

1. Fabrika (Mandrač zapadni dio) ……………….3

2. Rotondola ………………………………………3

3. U Križa …………………………………….. 4                    4. Križna luka ………………..…………………   2

5. Vela Majerovica – Ispred h.Amfora …….……  2

6. Vela Majerovica  – Ispred ex „Leonidas“ ..…..   1

Na svim mikrolokacijama može se vršiti djelatnost iznajmljivanja brodica, prijevoza putnika (taxi prijevoz) te tradicionalni alternativni prijevoz putnika (brodica na jedra) uz naknadu za korištenje „info pulta“ za registrirane i tražene djelatnosti u iznosu od 2.000,00 kn o čemu će Grad Hvar sklapati ugovore s korisnicima.

 

Na mikrolokacijama pod red.br. 1., 2. i 3. za sve naprijed rečene djelatnosti, uz naknadu za korištenje „info pulta“ sklapat će se ugovori i/ ili izdavati koncesijska odobrenja, a naknada će se zaračunavati po kategorijama brodice i područjima plovidbe brodica utvrđenih čl. 17. Pravilnika o brodicama i jahtama (NN br. 27/05, 57/06, 80/07, 03/08, 18/09,    /10, 97/12, 137/13, 18/16 i 72/17) i to:

 

–          za područje plovidbe IIIa – do 6 Nm od obale kopna – snage veće od 66 kW – u iznosu 8.000,00 kn/brodica

–          za područje plovidbe IIIb – do 3 Nm od obale kopna – snage 66 kW – u iznosu 5.000,00 kn/brodica

–          za područje plovidbe IIIc –  do 1 Nm od obale kopna – snage manje od 66kW – u iznosu od 2.000,00/brodica

 

Iznimno, za tradicionalni alternativni prijevoz putnika brodicom na jedra naknada za brodicu plaća se u iznosu od 1.000,00 kn/brodica.

 

Na mikrolokacijama pod red.br. 4.,5. i 6. za djelatnost iznajmljivanja brodica uz naknadu  za korištenje „info pulta“ ,  izdavat će se koncesijska odobrenja i  naknada sukladno Uredbi o postupku davanja koncesijskih odobrenja (NN br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) ,Odluci o visini naknade za djelatnosti na pomorskom dobru Grada Hvara za 2018.g. KLASA: 342-01/18-01/43 URBROJ: 2128/1-01/1-18-01 od 02. svibnja 2018.g.

 

Članak 2.

 

Naknada za tradicionalni prijevoz putnika tzv. „barkarijole“ iznosi 2.000,00 kn.

 

Članak 3.

 

Za djelatnosti na pomorskom dobru uz naknadu po Odluci o visini naknade za djelatnosti na pomorskom dobru za 2018.g. KLASA: 342-01/18-01/ 43 URBROJ: 2128/1-01/1-18-01 od 02. svibnja 2018.g. plaća se i naknada za korištenje komunalne infrastrukture za 2018.g. i to za:

 

1) za iznajmljivanje suncobrana i ležaljki …………..…………………u iznosu od    60,00 kn

2) za iznajmljivanje kajaka, pedalina i sl. …………………….…  u iznosu od 100,00 kn/kom

 

Članak 4.

 

Za korištenje „info-pulta“ na mikrolokacijama iz čl.1. ove Odluke Gradonačelnik će sklapati ugovore.

 

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Odsjek za financije, proračun i gospodarstvo za izradu prijedloga  Ugovora.

 

Članak 5.

 

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Odsjek za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu za davanje posebnih uputa o postavi „info-pulta“  tvrtkama  KOMUNALNO HVAR d.o.o. i NAUTIČKI CENTAR HVAR d.o.o. Hvar.

 

Članak 6.

 

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o korištenju i visini naknade „info pulta“ te komunalne infrastrukture za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja sredstava i prijevoza putnika na području Grada Hvara za 2018.g. KLASA: 342-01/18-01/44 URBROJ: 2128/1-01/1-18-01 od 02. svibnja  2018.g. objavljena na mrežnim stranicama Grada Hvara.

 

Članak 7.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja , a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“ Oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 342-01/18-01/44

URBROJ: 2128/1-01/1-18-02

Hvar,  25. svibnja 2018.g.

 

GRADONAČELNIK

Rikardo Novak

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Temeljem članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“ br. 03/18) Gradonačelnik Grada Hvara dana 24. svibnja 2018.g. donosi

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2018.g.

 

Članak 1.

 

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2018.g. KLASA: 342-01/1-18-01/02 URBROJ: 2128/1-01/1-18-06 od 12.ožujka 2018.g. i Odluka o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2018.g.KLASA: 342-01/1-18-01/02 URBROJ: 2128/1-01/1-18-11 od 09. svibnja 2018.g. stupaju na snagu s danom 24. svibnja 2018.g. te se sukladno ovoj Odluci, time mijenjaju riječi u završnim odredbama i to: „a stupa na snagu po pribavljenoj potvrdi Splitsko-dalmatinske županije, Upravnog odjela za turizam i pomorstvo“.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 342-01/18-01/02

URBROJ: 2128/1-01/1-18-14

Hvar, 24. svibnja 2018.g.

 

GRADONAČELNIK

Rikardo Novak

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

S A D R Ž A J:

 

GRADSKO VIJEĆE:

 

Poslovnik rada Gradskog vijeća

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone Šamoreta  Dolac

Odluka o sklapanju novog ugovora o zakupu poslovnog prostora na lokaciji lokaciji Trg Marka Miličića 8 u Hvaru

Odluka o izmjeni programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Hvara za 2018.godinu

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekta na području Grada Hvara

Zaključak o neprihvaćanju Operativnog plana Grada Hvara za turističku sezonu 2018.g

Odluka o imenovanju radne skupine

Zaključak o ukidanju Povjerenstva za vizualni identitet Grada Hvara

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja i naplati usluge  odvoza miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada, recikabilnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada (Službeni glasnik Grada Hvara broj 9/17)

Odluka o neprihvaćanju Odluke o sklapanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada Vrgorca i Grada Hvara, Grada Stari Grad, Općine Gradac, Općine Jelsa i Općine Sućuraj

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora broj tzv. Kući Soljačić, čest. zgr. 220 k.o. Hvar, Kroz Burak 17

 

GRADONAČELNIK:

 

Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića«Vanđela Božitković»- Hvar

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine od 20.04. 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine od 14.05. 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine od 26.06. 2018.

Odluka o izboru drugog po redu najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine od 27.06. 2018.

Odluka o visini naknade za djelatnosti na pomorskom dobru Grada Hvara za 2018.g.

Odluka o korištenju i visini  naknade „info pulta“ te komunalne infrastrukture za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja sredstava i prijevoza putnika na području Grada Hvara za 2018.g.

Odluka o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2018.g.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Grada Hvara

Odgovorni urednik: tajnica Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur. – List izlazi po potrebi

Priprema i izrada: ŽGIRO, vl. Đurđica Sarjanović, Jelsa

 

 

Službeni glasnik – Proračun Grada Hvara za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Glasnik u PDF formatu dostupan je OVDJE

Glasnik u WORD formatu dostupan je OVDJE


 

 

SLUŽBENI GLASNIK GRADA HVARA

GODINA XXIII.  BROJ 8.                                     Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –

Hvar, 13. prosinca 2016. godine                               plaća se na račun broj : 2500009-1815300001

Na temelju odredbe članka 14. i 130. Zakona o proračunu (“NN”, broj: 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 24. sjednici održanoj dana 8. prosinca 2016. godine, donosi

 

ODLUKU

o izvršavanju Proračuna Grada Hvara

za 2017. godinu

 

I OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuje struktura prihoda, primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti Gradonačelnika u izvršavanju Proračuna te druga pitanja u izvršavanju proračuna.

 

II   STRUKTURA PRIHODA PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

 

Članak 2.

 

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te Plana razvojnih programa i obuhvaća sve prihode i rashode, te primitke i izdatke Proračuna i proračunskih korisnika Grada Hvara. Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda čine prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od pristojbi i po posebnim propisima, prihodi od prodaje robe te pružanja usluga i donacija, prihodi od kazni i upravnih mjera i ostali prihodi te prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

Račun rashoda čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima, donacije i ostali rashodi, te rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

Posebni dio proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Rashodi i izdaci Proračuna moraju biti raspoređeni u Proračunu prema propisanim proračunskim klasifikacijama te uravnoteženi s prihodima i primicima.

Plan razvojnih programa čine rashodi za održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture, druga kapitalna ulaganja te kapitalne pomoći, a odnose se na razdoblje od 2017.-2019. godine, a isti su razrađeni po pojedinim programima, sa ciljevima, mjerama i pokazateljima rezultata.

 

Članak 3.

 

Financijski plan proračunskog korisnika čine prihodi i primici po vrstama, rashodi i izdaci za trogodišnje razdoblje raspoređeni u programe, te razvrstani prema proračunskim klasifikacijama te obrazloženje prijedloga financijskog plana.

 

III    IZVRŠAVANJE PRORAČUNA / Upravljanje prihodima i izdacima

 

Članak 4.

 

Sredstva proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu: Korisnici) koji su u Posebnom dijelu Proračuna određeni za nositelje sredstava po pojedinim stavkama.

Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom i do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.

Na temelju članka 48. i 52. Zakona o Proračunu određuje se izuzeće od obveze uplate namjenskih prihoda i primitaka, te vlastitih prihoda proračunskih korisnika: Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković” i Gradske knjižnice i čitaonice Hvar u korist Proračuna Grada Hvara. O ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima, proračunski korisnici dužni su izvijestiti Grad Hvar (Službu za proračun i financije Grada Hvara) do 20-og u mjesecu za prethodni mjesec.

 

Članak 5.

 

Korisnici koriste sredstva Proračuna u skladu sa svojim Godišnjim financijskim planom. Korisnici smiju preuzimati obveze samo do visine sredstava osiguranih u posebnom dijelu Proračuna i za namjene utvrđene Proračunom. Zbog neravnomjernog priljeva sredstava u Proračun, Gradonačelnik može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinom korisniku.

 

Članak 6.

 

Korisnici moraju pri dogovaranju o uvjetima ispunjenja obveza koje podmiruju iz Proračuna uzimati u obzir ugovorene rokove plaćanja.

Korisnici koriste sredstva za plaćanje već izvršenih isporuka i usluga. Korisnici mogu preuzeti obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u slijedećim godinama, uz suglasnost Gradonačelnika.

 

Članak 7.

 

Korisnici mogu sklapati ugovore o nabavi robe, obavljanju usluga i ustupanju radova u visini dodijeljenih financijskih sredstava, a u skladu s Godišnjim planom nabave, Zakonom o javnoj nabavi («NN», broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i naputcima koje donosi ministar financija.

 

2. Izvršavanje proračuna

 

Članak 8.

 

Proračun se izvršava na temelju Godišnjeg plana za izvršavanje Proračuna, a u skladu s njegovim likvidnim mogućnostima. Izvršavanje i prijenos sredstava utvrđenih Proračunom vršit će Služba za proračun i financije JUO Grada Hvara po odobrenju gradonačelnika.

 

Članak 9.

 

Korisnici su obvezni Gradonačelniku dostaviti Godišnji financijski plan po pojedinim stavkama. Svi korisnici proračunskih sredstava dužni su uz godišnje financijsko izvješće dostaviti Gradu Hvaru i izvješće o utrošku sredstava primljenih iz Gradskog proračuna.

 

3. Proračunska zaliha

 

Članak 10.

 

U Proračunu se utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju nije bilo moguće predvidjeti.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja koji mogu ugroziti okoliš i ostalih nepredvidivih nesreća, za izvršavanje sudskih odluka i nagodbi za isplatu naknade i rente te za druge nepredviđene rashode.

Sredstva iz stavka 2. i 3. ovoga članka mogu iznositi najviše do 0,50% proračunskih prihoda bez primitka.

Sredstva proračunske zalihe planiraju se u iznosu od 105.550,00 kuna.

 

Članak 11.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik da tijekom godine zbog neravnomjernog pritjecanja sredstava može koristiti sredstva stalne pričuve i namjenska sredstva.

 

Članak 12.

 

Ako se tijekom godine na temelju propisa poveća djelokrug i nadležnost korisnika, što zahtjeva i povećana proračunska sredstva, ili se osnuje novi korisnik, sredstva za navedene namjene osiguravaju se iz tekuće proračunske pričuve.

Ako se tijekom godine, na temelju propisa, smanji djelokrug i nadležnost pojedinog korisnika, što zahtjeva smanjena sredstva, ili ako korisnik prestane poslovati, neutrošena sredstva će se prenijeti u proračunsku pričuvu ili korisniku koji je preuzeo njegove poslove.

 

4. Preraspodjela sredstava

 

Članak 13.

 

Preraspodjela utvrđenih sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika može se izvršiti najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci koja se umanjuje, odnosno u skladu Zakonom o proračunu.

Gradonačelnik je obvezan izvijestiti Gradsko vijeće o preraspodjelama iz stavka 1. ovoga članka u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

 

Članak 14.

 

Sredstva koja su Proračunom osigurana za donacije udrugama čija je djelatnost od interesa za Grad Hvar, raspoređivat će se u skladu sa provedenim javnim natječajem ili javni pozivom, a prema likvidnim mogućnostima Proračuna, a sukladno uvjetima iz članka 5. ove Odluke.

 

Članak 15.

 

Ako prihodi koje ostvaruje Grad Hvar budu pogrešno naplaćeni ili naplaćeni u većoj svoti od propisane, pogrešno ili više naplaćene svote vratit će se uplatitelju na teret tih prihoda ili će se preknjižiti na prihode koje je uplatitelj trebao podmiriti.

 

5. Privremene mjere

 

Članak 16.

 

Ako u tijeku godine nastanu nove ili veće obveze za Proračun ili se dogode promjene gospodarskih kretanja te niža naplata prihoda, Gradonačelnik može na prijedlog Službe za proračun i financije obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka ( privremena obustava izvršavanja Proračuna), a sve sukladno odredbama članka 43. Zakona o proračunu.

 

Članak 17.

 

Odluke koje Gradonačelnik predlaže Gradskom vijeću moraju sadržavati financijsku procjenu posljedica za proračun iz koje mora biti razvidno da li se temeljem predloženog povećavaju ili smanjuju prihodi ili rashodi Proračuna.

Ako se tijekom godine usvoje Odluke na osnovu kojih nastaju nove obveze za proračun, sredstva se moraju osigurati u proračunu.

 

7. Isplata sredstava

 

Članak 18.

 

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Odgovorna osoba mora prije isplate provjeriti i potpisati pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene obveze.

Doznaka sredstava proračunskim korisnicima kao i donacije i pomoći vršiti će se samo uz pismeni zahtjev korisnika koji treba sadržavati specifikaciju troškova za koje se traži donacija ili pomoć. Uz zahtjev je potrebno priložiti kopiju ugovora sa Gradom Hvarom, dokaz o nastalom trošku (kopiju računa, otpremnice, dostavnice i sl.) te dokaz o provedenom postupku javne nabave ili dokaz o provedenom postupku sukladno internom aktu o bagatelnoj nabavi. Ako se sredstava odobravaju unaprijed, prije nastalog troška, potrebno je naknadno dostaviti račune, otpremnice te dokaze o provedenom postupku javne nabave ili postupku sukladno internom aktu o bagatelnoj nabavi. Služba za proračun i financije JUO Grada Hvara može zatražiti i dodatnu dokumentaciju prije isplate sredstava.

Nakon primljene isplate te izvršenih obveza korisnici su dužni dostaviti izvješće sa dokazom o utrošku doznačenih sredstava. Isto se ne odnosi na prijenose koji se isplaćuju prema posebnim zakonima.

Način preuzimanja obveza i izvještavanja o preuzetim obvezama te način isplate uređuje Gradonačelnik. Naredbodavac za isplatu sredstava iz Gradskog proračuna je Gradonačelnik Grada Hvara.

 

Članak 19.

 

Sredstva za ostala materijalna prava zaposlenika isplaćivat će se temeljem utvrđenih kriterija i visine planiranih proračunskih sredstava.

Članak 20.

 

Korisnicima kojima se sredstva za zaposlene osiguravaju u Gradskom proračunu ne dozvoljava se povećanje broja zaposlenih djelatnika, osim u opravdanim slučajevima uz suglasnost Gradonačelnika i uz osiguranje sredstava za novozaposlene.

Radi pravovremenog doznačivanja sredstava za 2017. godinu za plaće i druge namjene, Korisnici su obvezni Gradonačelniku dostaviti rješenje o zasnivanju i o prestanku radnog odnosa djelatnika koji se financiraju iz Proračuna.

Rješenje iz stavka 2. ovoga članka valja dostaviti u roku od osam dana od dana zasnivanja ili prestanka radnog odnosa djelatnika.

 

8. Odgovornost

 

Članak 21.

 

Prava i odgovornosti po ovoj odluci ima Gradonačelnik.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za preuzimanje obveza, verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava tijela koje vodi i utvrđivanje prava naplate, te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

 

9. Proračunski nadzor i unutarnji nadzor

 

Članak 22.

 

Nadzor nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem Korisnika te nad zakonitošću i svrhovitom uporabom proračunskih sredstava obavlja se sukladno odredbama Zakona o proračunu, a unutarnji nadzor može provesti Gradonačelnik, odnosno osoba koju on ovlasti.

 

Članak 23.

 

Korisnici moraju omogućiti provođenje nadzora i dati sve potrebite podatke, isprave i izvješća koja se odnose na proračunski nadzor.

Ako se prilikom proračunskog nadzora utvrdi da je bio povrijeđen propis ili akt čije se provođenje nadzire, odlukom se nalaže postupak za uklanjanje utvrđenih nepravilnosti u određenom roku.

 

Članak 24.

 

Ako se prilikom vršenja proračunskog nadzora utvrdi da su sredstva bila upotrijebljena protivno odluci ili Proračunu, stavke izdataka u financijskom planu Korisnika umanjuju se za opseg nenamjenski utrošenih sredstava ili se privremeno obustavlja isplata sredstava iz stavki s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena.

Mjere iz prethodnog stavka izvršavaju se na temelju odluke koju donosi Gradonačelnik.

 

IV     UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM I DUGOVIMA

 

1. Upravljanje gradskom imovinom

 

Članak 25.

 

Gradska imovina je financijska i nefmancijska imovina u vlasništvu Grada Hvara.

Za izvršavanje javnih službi i djelatnosti u javnom interesu Grad Hvar može svojom imovinom osnivati ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe.

Gradskom imovinom upravlja Gradonačelnik na temelju zakona, Statuta Grada Hvara i općih akata Gradskog vijeća.

 

2. Upravljanje financijskom imovinom

 

Članak 26.

 

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna u skladu sa odredbom članka 62. Zakona o proračunu upravlja Gradonačelnik. Naredbodavac za isplatu sredstava iz Gradskog proračuna je Gradonačelnik Grada Hvara.

Privremeno slobodna novčana sredstva mogu se kratkoročno oročiti u poslovnoj banci ili uložiti u državne vrijednosne papire, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja, o čemu odlučuje Gradonačelnik.

Novčana sredstva iz članka 1. i 2. ovog članka ne smiju se ulagati u dionice i udjele trgovačkih društava.

 

3. Izvršavanje javnih službi

 

Članak 27.

 

Za izvršavanje javnih službi i djelatnosti u javnom interesu, Grad Hvar može svojom imovinom osnivati ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe.

Pravne osobe u kojima Grad Hvar ima najmanje 25% udjela u kapitalu moraju najkasnije u roku od 9 mjeseci nakon isteka poslovne godine, ali najmanje 30 dana prije objave poziva za sjednicu skupštine dostaviti Gradonačelniku dnevni red sjednice skupštine te podnijeti sve revizijske izvještaje i izvještaje nadzornih tijela za proteklu poslovnu godinu, ako ih ne sadrži dnevni red sjednice skupštine.

 

4. Stjecanje nefinancijske dugotrajne imovine

 

Članak 28.

 

Nefinancijska dugotrajna imovina može se stjecati kupnjom samo u opsegu potrebnom za ispunjavanje zadaća Korisnika.

Gradonačelnik Odlukom propisuje načela i standarde za provedbu odredbi stavka 1. ovoga članka, pri čemu mora poštovati načela učinkovitosti i ekonomičnosti.

 

5.   Upravljanje nefinancijskom dugotrajnom imovinom

 

Članak 29.

 

Korisnici upravljaju nefinancijskom dugotrajnom imovinom koju posjeduju prema Zakonu o proračunu , što podrazumijeva korištenje imovine, njezino održavanje i davanje u zakup.

 

 

 

Članak 30.

 

Čelnik Korisnika mora imovinom upravljati s brigom dobroga gospodara i voditi popis o toj imovini u skladu sa odredbom članka 11. Zakona o proračunu.

 

Članak 31.

 

Nefinancijska dugotrajna imovina mora se osigurati, ako je to propisano zakonom.

O osiguranju nefinancijske dugotrajne imovine u drugim okolnostima odlučuje čelnik proračunskog korisnika, poštujući analize troškova i koristi te načela učinkovitosti i ekonomičnosti raspolaganja proračunskim sredstvima.

Nadoknada za štetu nastalu na nefmancijskoj dugotrajnoj imovini isplaćuje se iz Proračuna.

 

Članak 32.

 

Sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske dugotrajne imovine i od nadoknade štete s osnove osiguranja koriste se samo za kapitalne rashode.

 

V  ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTVA

 

Članak 33.

 

Zaduživanje i davanje jamstava provodi se do visine i na način propisan Zakonom. Odluku o zaduživanju i davanju jamstava donosi Gradsko vijeće Grada Hvara. Odluku o suglasnosti za zaduživanje i davanje jamstava pravnim osobama u gradskom vlasništvu te ustanova čiji je Grad Hvar osnivač i većinski vlasnik donosi Gradsko vijeće Grada Hvara.

Grad Hvar u proračunskoj 2017. godini može dati jamstva pravnim osobama u većinskom vlasništvu Grada Hvara najviše do ukupnog iznosa od 500.000,00 kuna.

 

VI  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 34.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 400-0l/16-01/19

URBROJ: 2128/01-02-16-02

Hvar, 8. prosinca 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članaka 115. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”, broj: 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj: 74/14)  i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 24. sjednici održanoj dana  8. prosinca 2016. godine, d o n o s i

P R O G R A M

SOCIJALNE SKRBI GRADA HVARA

ZA 2017. GODINU

 

I    UVOD

 

Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi Grad Hvar je obvezan osigurati sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i posebnom propisu, u skladu sa socijalnim planom i mrežom djelatnosti socijalne skrbi na svojem području.

Korisnik socijalne skrbi je samac ili obitelj  koji u sustavu socijalne skrbi ostvaruje prava na novčane naknade, potpore i druge oblike pomoći te socijalne usluge, propisane Zakonom o socijalnoj skrbi.

Grad Hvar namjerava unaprijediti aktivnost na planu socijalne skrbi programiranjem mjera i oblika socijalne skrbi, kategorije će biti utvrđeni ovim Programom, a prema mogućnostima i sredstvima planiranim Proračunom Grada Hvara za 2017. godinu.

Iz Programa je vidljivo da će aktivnosti Grada Hvara na planu socijalne skrbi u 2017. godini imati osnovni cilj ublažiti posljedice socijalne ugroženosti, a sastavljen je u dvije cjeline:

–        prva cjelina odnosi se na prikaz aktivnosti Grada Hvara na planu socijalne skrbi tijekom 2017. godine,

–        u drugoj cjelini izloženi su uvjeti (kriteriji za ostvarivanje prava i oblika socijalne skrbi, kategorija korisnika) i realizacija programa vrstom korisnika.

 

II   OSNOVNE AKTIVNOSTI GRADA HVARA NA PLANU SOCIJALNE SKRBI

 

AKTIVNOSTI

SREDSTVA

(u kunama)

1.  Pomoć za podmirenje troškova stanovanja

 

20.000

2.  Subvencioniranje  stacionara

20.000

3.  Pomoć udrugama

          65.000

4.  Troškovi borbe protiv ovisnosti

5.000

5.  GD Crvenog križa Hvar

200.000

6.   Jednokratne novčane pomoći

300.000

7.   Pomoći za novorođenu djecu

100.000

8.  Darovi djeci od navršene 1 godine života do polaska u školu-predškolska i djeci u osnovnoj školi

 

 

45.000

9.   Ostale naknade u naravi

100.000

10.  Subvencija boravka djece u Dječjem vrtiću „Vanđela Božitković” iz socijalno ugroženih obitelji

 

 

 

15.000

11.  Stipendiranje učenika i studenata

 

300.000

12.  Pomoć Gradu Vukovaru za stipendije              

 

40.000

13.  Sufinanciranje cijene prijevoza

15.000

14.  Izgradnja doma za starije osobe               

 

100.000

U K U P N O:

1.325.000

 

1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja

Troškovi stanovanja u smislu Zakona o socijalnoj skrbi su: troškovi najamnine, komunalne naknade, električne energije, plina, grijanja, vode, odvodnje te drugi troškovi stanovanja u skladu sa posebnim propisima.

Pravo na pomoć za stanovanje ima samac ili članovi kućanstva pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi, ako plaćanje troškova stanovanja ne ostvaruju po drugoj osnovi.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na način da nadležna služba Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu, temeljem rješenja koje se donosi u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

 

3.   Pomoć udrugama

Odobravanje financijskih sredstava udrugama iz područja socijalne skrbi u 2017. godini, vršit će se putem javnog natječaja / javnog poziva, a sve u skladu s odredbama Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj: 74/14) te Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge  (“Narodne novine”, broj: 26/15).

 

5.   Gradsko društvo Crvenog križa Hvar

Isplata sredstava vršiti će se sukladno Pravilniku o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog crvenog križa (“Narodne novine”, broj: 18/11).

 

6.    Jednokratne pomoći

Jednokratna pomoć je poseban oblik novčane ili materijalne pomoći samcu ili kućanstvu koji su se našli u položaju trenutačne materijalne ugroženosti iz razloga na koje nisu mogli, odnosno ne mogu utjecati te radi toga nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe kao što su rođenje ili školovanje djeteta, bolest ili smrt člana obitelji, elementarne nepogode, nabavke osnovnih predmeta u kućanstvu, nabavke neophodne odjeće i obuće i drugo.

Pod jednokratnom novčanom pomoći smatra se i novčana pomoć umirovljenicima i socijalno ugroženima osobama, koja se temeljem posebne odluke gradonačelnika isplaćuje povodom božićnih blagdana .

Jednokratnu novčanu pomoć odobrava Gradonačelnik i iznosi do 6.000,00 kuna godišnje, a iznimno zbog velikih zdravstvenih problema (hitne operacije) ili velikih troškova liječenja može odobriti do 15.000,00 kuna godišnje.

 

7.   Pomoći za novorođenu djecu – 3.000,00 kuna po novorođenom djetetu

                Kriteriji za ostvarivanje prava na pomoć za novorođenu djecu su:

–        jedan od roditelja /posvojitelja mora imati boravište i prebivalište na području Grada Hvara ne kraće od godinu dana i novorođeno/posvojeno dijete mora imati prebivalište na području Grada Hvara

–        da se zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za novorođenu djecu podnese najkasnije do navršene prve godine života djeteta odnosno u roku od jedne godine od pravomoćnosti rješenja o posvojenju.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava je:

–        potvrda Policijske postaje Hvar o prebivalištu i boravištu na području Grada Hvara jednog od roditelja/ posvojitelja i djeteta,

–        preslika osobne iskaznice izdate od Policijske postaje Hvar jednog od roditelja/ posvojitelja,

–        fotokopija rodnog lista djeteta odnosno rješenja o posvojenju djeteta.

 

8.   Darovi djeci od navršene 1 godine života do polaska u osnovnu školu- predškolskoj djeci, kao i djeci u Osnovnoj školi Hvar – poklanjat će se sukladno financijskim mogućnostima Grada Hvara za vrijeme božićnih blagdana.

 

9.   Ostale naknade u naravi obuhvaćaju troškove koje Grad Hvar ima vezano uz:

–        sufinanciranje zapošljavanja dva pomoćnika u nastavi, djeci s posebnim potrebama koja pohađaju osnovnu i srednju školu,

–        financiranje životnog osiguranja nezbrinute djece iz doma „Maestral“, kao i ostale naknade za čijim bi se financiranjem javila potreba tijekom 2017.godine.

 

10.   Subvencija boravka djece u Dječjem vrtiću “Vanđela Božitković” iz socijalno ugroženih obitelji

U pedagoškoj godini 2016/2017 u Dječji vrtić “Vanđela Božitković” kojeg je osnivač Grad Hvar upisano je 175 djece. Dječji vrtić polaze i djeca iz socijalno ugroženih obitelji što će se financirati iz ovog Programa. Pravo na subvenciju boravka djece u dječjem vrtiću, temeljem zahtjeva i priložene dokumentacije, imaju roditelji djece s teškoćama u razvoju, djeca čija obitelj ima rješenje Centra za socijalnu skrb o pravu na pomoć za uzdržavanje, djeca roditelja korisnika stalne pomoći te djeca koja žive u posebno teškim obiteljskim okolnostima.

 

11.  Stipendiranje učenika i studenata sukladno Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim i visokim učilištima, kao i sufinanciranje cijene autobusnog prijevoza učenika i studenata.

Ovaj će se Program realizirati u suradnji sa Ministarstvom rada i socijalne skrbi, Splitsko-dalmatinskom županijom, Uredom za rad, zdravstvo i socijalnu skrb i Domom zdravlja.

Realizacija ovog Programa provoditi će se sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi te sukladno ovom Programu, temeljem pismenih zahtjeva korisnika, a odluku o svakom predmetu donosi Gradonačelnik.

 

III ZAVRŠNE ODREDBE

 

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“ a primjenjuje se od 1. siječnja 2017.godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 500-01/16-01/64

URBROJ: 2128/01-02-16-02

Hvar, 8. prosinca 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj: 47/90, 27/93 i 38/09), Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15), te članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara, na 24. sjednici održanoj dana 8. prosinca 2016. godine, d o n o s i

 

P  R  O  G  R  A  M

javnih potreba u kulturi Grada Hvara

za 2017. godinu

 

Članak 1.

 

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Hvara su kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Hvar, koje su utvrđene kao javne potrebe u kulturi, a osobito:

–        redovna djelatnost ustanova kulture kojima je osnivač Grad Hvar,

–        redovna djelatnost ustanova kulture, udruga u kulturi i drugih organizacija u kulturi koje su od interesa za Grad Hvar,

–        programi muzejsko-galerijske i likovne djelatnosti,

–        programi u području kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti,

–        programi izdavačke djelatnosti, te akcije i manifestacije u književno-nakladničkoj i knjižarskoj djelatnosti,

–        programi poticanja i razvitka kulturno-umjetničkoga amaterizma, akcije i manifestacije u području kazališne, glazbeno-scenske, glazbene i plesne djelatnosti,

–        programi međunarodne kulturne suradnje ,

–        programi koji promiču kulturu mladih i alternativnu kulturu,

–        programi rekonstrukcije, sanacije, adaptacije investicijskog održavanja i opremanja objekata kulture od interesa za Grad Hvar,

–        ostali kulturni programi.

 

Članak 2.

 

 

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA – HVAR

Program 3001- knjižnična djelatnost

 

Za redovnu djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice u Proračunu Grada Hvara za 2017. godinu predviđen je iznos od     634.050,00 kn

 

Od ukupno navedenog  iznosa:

 

A) za rashode za zaposlene predviđen je iznos od 362.200,00 kuna, a od toga:

–        za plaće predviđen je iznos od 300.500,00 kuna,

–        za ostale rashode za zaposlene predviđen je iznos od 10.000,00 kuna,

–        za doprinose na plaće predviđen je iznos od 51.700,00 kuna,

 

B) za materijalne rashode predviđen je iznos od 117.350,00 kuna, a od toga:

–        za naknadu za troškove zaposlenima predviđen je iznos od 16.500,00 kuna,

–        za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 15.000,00 kuna,

–        za rashode za usluge predviđen je iznos od: 73.000,00 kuna,

–        za ostale nespomenute rashode predviđen je iznos od 12.850,00 kuna,

 

C) za financijske rashode predviđen je iznos od 3.500,00 kuna,za bankarske i usluge platnog prometa,

 

D) za tekuće donacije predviđen je iznos od 1.000,00 kuna.

 

Tekući projekt  T 3001 -02- Kupnja knjižne građe i opreme

 

D) za kupnju knjižne građe i opreme predviđen je iznos od 150.000,00 kuna, od čega se 12.000,00  kuna za kupnju opreme i namještaja, za nabavku knjiga predviđen iznos od 127.000,00 kuna te za nabavu umjetničkih, literarnih i znanstvenih djela te računalnih programa iznos od 11.000,00 kuna.

 

Članak 3.

 

REDOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI

Aktivnost A 1018 03- donacije udrugama u kulturi

 

Za redovnu djelatnost udruga u kulturi planira se iznos od 650.000,00 kuna.

Odobravanje financijskih sredstava udrugama u kulturi u 2017. godini vršit će se putem javnog natječaja/javnog poziva, a sve u skladu s odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj: 74/14) te Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15).

 

Članak 4.

 

56. HVARSKE LJETNE PRIREDBE U 2017. GODINI

Aktivnost A1018 01

 

U 2017. godini za realizaciju 56. HVARSKIH LJETNIH PRIREDBI s glavnim ciljem očuvanja i promocije hvarske i hrvatske kulturne baštine predviđen je ukupan iznos od 698.000,00 kuna i to iz općih prihoda 218.000,00 kuna, od ulaznica 230.000,00 kuna, iz pomoći 130.000,00 kuna te iz donacija 120.000,00 kuna.

Od ukupno navedenog iznosa za manifestaciju koja se od svibnja do listopada održava na povijesnim lokacijama Grada Hvara predviđeni su iznosi:

 

A) za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 33.000,00 kuna,

 

B) za rashode za usluge predviđen je iznos od 605.000,00 kuna,

 

C) za ostale nespomenute rashode poslovanja predviđen je iznos od 60.000,00 kuna.

 

Članak 5.

 

OSTALE KULTURNE MANIFESTACIJE  I PRIREDBE

Aktivnost A1018 02

 

Za godinu 2017. godinu predviđen je iznos od 55.000,00 kuna i to za ostale kulturne manifestacije (Dani hvarskog kazališta i sl.). Od ukupnog iznosa na rashode za usluge, odnosno za intelektualne i osobne usluge-honorare i ostale usluge predviđen je iznos od 50.000,00 kuna, a za ostale nespomenute rashode poslovanja predviđen je iznos od 5.000,00 kuna za reprezentaciju i  za ostale nespomenute  rashode  poslovanja.

 

Članak 6.

 

DONACIJE MUZEJU HVARSKE BAŠTINE

Aktivnost A 1018 04

 

Donacije Muzeju hvarske baštine odnose se uglavnom na sufinanciranje programskih aktivnosti i održavanje ljetnikovca Hanibala Lucića, kao i na kapitalnu donaciju za sanaciju crkve Sv. Marak, te za otkup spomeničke građe.

Za programsku djelatnost očuvanja spomeničku baštine, kao i programe muzejsko-galerijske i likovno-izložbene djelatnosti predviđen je iznos od

………………………………………………………. 100.000,00 kn, a

 

za održavanje  ljetnikovca Hanibala Lucića predviđen je iznos od        25.000,00 kn,

za sanaciju crkve Sv. Marak predviđen je iznos 100.000,00 kn,

za otkup spomeničke građe predviđen je iznos………………

………………………………………………………….. 70.000,00 kn.

 

Sve navedeno u Proračunu Grada Hvara za 2017. godinu čini ukupan iznos od  295.000,00 kn.

 

Članak 7.

 

 

ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE

Aktivnost A 1018 05

 

Za održavanje spomenika kulture predviđen je iznos od 1.640.000,00 kuna i to za rashode za  materijal i energiju iznos od 140.000,00 kuna, te za rashode za usluge iznos od 1.500.000,00 kuna (za tekuće i investicijsko održavanje, komunalne te intelektualne i osobne usluge i ostale usluge – uređenje prostora).

 

Članak 8.

 

 

DODATNA ULAGANJA NA ZGRADI ARSENAL SA FONTIKOM

Kapitalni projekt  K 1018 06

 

U Proračunu Grada Hvara za 2017. godinu planirana su sredstva za završnu fazu obnove zgrade Arsenal u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 kuna.

Za dodatna ulaganja na Arsenalu s Fontikom predviđen je iznos od 4.000.000,00 kuna i to:

–        iz vlastitih prihoda iznos od 500.000,00 kuna,

–        iz  očekivanih pomoći iznos od 2.000.000,00 kuna te 1.500.000,00 iz viškova prethodnih godina (izdvojena sredstva od poreza na dohodak).

 

Članak 9.

 

OPREMANJE SPOMENIKA KULTURE

Kapitalni projekt  K 1018 07

 

U Proračunu Grada Hvara za 2017.godinu planiraju se sredstva za opremanje spomenika kulture u iznosu od 160.000,00 kuna za nabavku sitnog inventara i opreme za kino na Venerandi.

 

Članak 10.

 

DODATNA ULAGANJA NA PALAČI  VUKAŠINOVIĆ

Kapitalni projekt K 1018 08

 

U Proračunu Grada Hvara za 2017. godinu planiraju se sredstva za obnovu zgrade palače Vukašinović u iznosu od 600.000,00 kuna i to iz općih prihoda 100.000,00 kunu, iz vlastitih prihoda 100.000,00 kuna, iz pomoći 100.000,00 kuna te 300.00,00 kuna iz viškova prethodne godine (izdvojena sredstava od poreza na  dohodak).

 

Članak 11.

 

„HVAR – TVRĐAVA KULTURE“

Kapitalni projekt K 1018 09

 

Ovaj se projekt odnosi na ulaganja u obnovu kulturne baštine temeljem aplikacije za dodjelu bespovratnih sredstava za program EU „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“. Cilj programa „Hvar – tvrđava kulture“ je valorizacija povijesnih dobara Grada Hvara u smjeru turizma i kulture i to tvrđave Fortice, Venerande, Galešnika i Arsenala.

Planirani iznos troškova za pripremnu fazu i projektnu dokumentaciju projekta iznosi 4.550.000,00kuna a izvori sredstava su: 1.200.000,00 kuna iz vlastitih prihoda te 3.350.000,00 kuna iz kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU.

 

Članak 12.

 

UKUPNA SREDSTVA ZA JAVNE POTREBE U KULTURI

 

Grad Hvar je u Proračunu za 2017. godinu predvidio sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Hvara u ukupnom iznosu od:

13.282.050,00 kuna.

 

Članak 13.

 

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara, a primjenjuje se od 1. siječnja 2017.godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

Gradsko vijeće

 

KLASA:612-01/16-01/37

URBROJ: 2128/01-02-16-02

Hvar,  8. prosinca 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 76. stavak 4. Zakona o sportu («Narodne novine», br. 71/06. i 150/08- uredba,124/10,124/11, 86/12, 94/13,  85/15 i 19/16), Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15) i članka 25.  Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13,11/13 i 8/14)  Gradsko vijeće Grada Hvara na 24. sjednici održanoj dana 8. prosinca 2016. godine, d o n o s i:

P  R  O  G  R  A  M

javnih potreba u sportu Grada Hvara

za 2017. godinu

 

Članak 1.

 

Temeljem Zakona o sportu Grad Hvar osigurava sredstva iz proračuna za javne potrebe u sportu sukladno Zakonu o sportu i odredbama Zakona o udrugama. Javne potrebe u sportu kojima se osiguravaju sredstva iz Proračuna Grada Hvara jesu sportske djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u sportu od interesa za Grada Hvar koje su utvrđene kao javne potrebe u sportu, a osobito:

–        redovna djelatnost udruga u sportu i drugih organizacija u sportu koje su od interesa za Grad Hvar,

–        programi poticanja i razvitka sportskih aktivnosti među polaznicima osnovne i srednje škole,

–        programi održavanja, unapređenja i izgradnja sportskih terena i objekata na području Grada Hvara,

–        programi suradnje na području otoka Hvara, međuotočne suradnje pa i međuotočne sportske suradnje, prvenstveno među mladima, te

–        ostali sportski programi, prema potrebi.

 

Članak 2.

 

DONACIJE  SPORTSKIM  UDRUGAMA

Aktivnost A 1017 02 – donacije sportskim udrugama

 

Za djelatnost  udruga u sportu planira se iznos od                 1.050.000,00 kuna.

Odobravanje financijskih sredstava sportskim udrugama u 2017. godini vršiti će se putem javnog natječaja/javnog poziva, a sve u skladu  sa odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj: 74/14) te Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15).

 

Članak 3.

 

PROGRAMI ODRŽAVANJA, UNAPREĐENJA I IZGRADNJE SPORTSKIH TERENA

Aktivnost:  A1017 01- održavanje sportskih terena

 

Za programe održavanja, unapređenja i izgradnje sportskih terena i objekata na području Grada Hvara za 2017.godinu predviđen je iznos od

110.000,00 kuna,

od čega se 10.000,00 kuna odnosi na materijal za tekuće i investicijsko održavanje, a iznos

od 100.000,00 kuna odnosi se na uređenje i održavanje sportskih terena.

Aktivnost:  A1017 03- Izgradnja sportskog centra

 

Za programe izgradnje sportskog centra u 2017.godini predviđen je iznos od     250.000,00 kuna,

za izradu projektne i prostorno-planske dokumentacije.

 

Aktivnost:  A1017 04 – Dodatna ulaganja u nogometno igralište Križna luka

Planirani iznos je……………. 1.500.000,00 kuna.

Sukladno odredbama Zakona o sportu, a s ciljem održavanja redovne djelatnosti udruga u sportu te sigurnosti sportskih aktivnosti među polaznicima osnovne i srednje škole, Grad Hvar će iznos od 1.500.000,00 kuna u 2017. godini uložiti za saniranje nogometnog igrališta u Križnoj luci odnosno postavljanje novog travnjaka od umjetne trave, popravak metalne ograde i postavljanje zaštite na ogradnih zidova.

 

Članak 4.

 

Ukupna sredstva namijenjena sportu u Proračunu Grada Hvara za 2017. godinu iznose                                    2.910.000,00 kuna.

 

Članak 5.

 

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u  «Službenom glasniku Grada Hvara«, a primjenjuje se od 01.siječnja 2017.godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD   HVAR

Gradsko  vijeće

 

KLASA: 620-01/16-01/10

URBROJ: 2128/01-02-16-02

Hvar, 08. prosinca 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 32. i 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15), te članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara, na 24. sjednici održanoj dana 8. prosinca 2016. godine,

d o n o s i

 

P  R  O  G  R  A  M

financiranja ostalih udruga civilnog društva

Grada Hvara za 2017. godinu

 

Članak 1.

 

Ovim Programom obuhvaćene su ostale udruge  civilnog društva  Grada Hvara koje nisu obuhvaćene Programom socijalne skrbi Grada Hvara za 2017.godinu, Programom javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2017.godinu,  te Programom      javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2017. godinu. Udruge civilnog društva koje su posebno navedene u Proračunu Grada Hvara za 2017.godinu i kojima se dio sredstava odobrava temeljem posebnih propisa su:

 

–        Dobrovoljno vatrogasno društvo Hvar  za redovno poslovanje u iznosu od 1.400.000,00 kuna,

–        Dobrovoljno vatrogasno društvo Hvar za kapitalnu donaciju za završetak Vatrogasnog doma u  iznosu od 370.000,00 kuna,

–        Hrvatska gorska služba spašavanje  u iznosu od 10.000,00 kuna.

 

Za sve ostale udruge civilnog društva Grada Hvara planira se iznos od 300.000,00 kuna u 2017.godini, a odobravanje financijskih sredstava  vršiti će se putem javnog natječaja/javnog poziva, a sve u skladu  sa odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj: 74/14) te Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15).

 

Članak 2.

 

Ovaj  Program stupa na snagu prvog dana  od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara», a primjenjuje se od 1. siječnja 2017.godine.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

Gradsko vijeće

KLASA: 612-01/16-01/38

URBROJ: 2128/01-02-16-02

Hvar, 8. prosinca 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”,broj: 36/95, 109/95- Uredba, 21/96 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- proč.tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 08/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 24. sjednici održanoj dana 8.12.2016. godine, donijelo je:

 

PROGRAM

gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu

za 2017. godinu za Grad Hvar

 

Članak 1. – OPĆE ODREDBE

 

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Hvara za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine za:

–        javne površine,

–        nerazvrstane ceste,

–        groblja,

–        javnu rasvjetu.

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

 

Članak 2. – IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

 

Program izgradnje nerazvrstanih cesta je u Prilogu br. 1 ovog Programa.

Za izgradnju cesta predviđeno je………….. 2.000.000,00 kn

Za otkup zemljišta predviđeno je……………. 100.000,00 kn

Ukupno je predviđeno: ………………….. 2.100.000,00 kn

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

–   iz sredstava komunalnog doprinosa ….. 1.500.000,00 kn

–   iz pomoći…………………………………………. 100.000,00 kn

–   iz prihoda od nefinancijske imovine…….. 100.000,00 kn

–   iz viškova prethodnih godina………………. 400.000,00 kn

 

Članak 3. – IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

 

Program izgradnje javnih površina je u Prilogu br. 2 ovog Programa.

Ukupno je predviđeno……………………. 1.400.000,00 kn

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

–   iz sredstava komunalnog doprinosa……… 800.000,00 kn

–   iz pomoći…………………………………………. 100.000,00 kn

–   iz viškova prethodnih godina………………. 500.000,00 kn

 

Članak 4. – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

 

Program izgradnje mreže javne rasvjete je u Prilogu br. 3 ovog Programa.

Ukupno je predviđeno……………………. 1.215.000,00 kn

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

–   iz sredstava komunalnog doprinosa……… 750.000,00 kn

–   iz pomoći…………………………………………. 250.000,00 kn

–   iz prihoda od nefinancijske imovine………. 15.000,00 kn

–   iz viškova prethodnih godina………………. 200.000,00 kn

 

Članak 5. – IZGRADNJA GROBLJA

 

Za izgradnju groblja predviđeno je…………. 250.000,00 kn

Za otkup zemljišta predviđeno je……………. 100.000,00 kn

Ukupno je predviđeno: ………………………… 350.000,00 kn

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

–   iz sredstava komunalnog doprinosa……… 350.000,00 kn

 

Članak 6. – SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA

 

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa temeljem procijenjenih troškova po pojedinim djelatnostima iznose:

Izgradnja nerazvrstanih cesta…………. 2.100.000,00 kn

Izgradnja javnih površina………………. 1.400.000,00 kn

Izgradnja javne rasvjete…………………. 1.215.000,00 kn

Izgradnja groblja……………………………… 350.000,00 kn

Ukupno…………………………………………. 5.065.000,00 kn

 

Članak 7. – ZAVRŠNE ODREDBE

 

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”, a primjenjuje se od 1. siječnja 2017. godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 363-01/16-01/102

Urbroj: 2128/01-02-16-02

Hvar, 8.12.2016.g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

GRAD HVAR

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Hvar, 8.12.2016.

 

Prilog br. 1                            NERAZVRSTANE CESTE

 

PROGRAM GRADNJE KOM. INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU

 

                                                                                                              Iznos (kn bez PDV-a)                      Iznos (kn s PDV-om)

 

Asfaltiranje raznih lokacija na području Grada Hvara                                            450.000,00

                                                                                                                                                                                        562.500,00 

Izgradnja ceste Ograde Os3 (Ulica Marina Gazarovića), 2. faza                            250.000,00

                                                                                                                                                                                        312.500,00

Izgradnja ceste na Paisu – spoj Ulice Lucije Rudan i Ulice Ive Roića, 2. faza        250.000,00

                                                                                                                                                                                        312.500,00

Izgradnja nogostupa i javnih parkirališta na raznim lokacijama                              140.000,00

                                                                                                                                                                                        175.000,00

Izgradnja protupožarnih i šumskih puteva                                                                65.000,00

                                                                                                                                                                                          81.250,00

Rekonstrukcija poljskog puta Spile, uz rekonstrukciju suhozida i izradu

drenažnog sustava                                                                                                  150.000,00

                                                                                                                                                                                        187.500,00

Površinska obrada makadamskih cesta dvoslojnom bitumenskom emulzijom,

s pripremom zemljane podloge frezanjem                                                              230.000,00

                                                                                                                                                                                        287.500,00

Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju cesta                                                     65.000,00

                                                                                                                                                                                          81.250,00

Otkup zemljišta za ceste                                                                                           80.000,00

                                                                                                                                                                                        100.000,00

                                                                                                      Ukupno (kn) s PDV-om:                                    2.100.000,00

 

 

 

 

GRAD HVAR

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Hvar, 8.12.2016.

 

Prilog br. 2                            JAVNE POVRŠINE

 

PROGRAM GRADNJE KOM. INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU

 

Iznos (kn bez PDV-a)                      Iznos (kn s PDV-om)

 

Rekonstrukcija pješačkog mosta na Šetalištu Antuna Tomislava Petrića                350.000,00

                                                                                                                                                                                        437.500,00

Postava zaštitnih ograda i rukohvata na raznim lokacijama                                      50.000,00

                                                                                                                                                                                          62.500,00

Dobava i ugradba opreme za teretanu na otvorenom                                                70.000,00

                                                                                                                                                                                          87.500,00

Popločanje kamenom Šetališta Antuna Tomislava Petrića -5. faza                         400.000,00

                                                                                                                                                                                        500.000,00

Izgradnja javne površine na Vrisku, s boćarskim terenom, zelenom

površinom i parkiralištem, 3. faza                                                                          230.000,00

                                                                                                                                                                                        287.500,00

Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju javnih površina                                    20.000,00

                                                                                                                                                                                          25.000,00

                                                                                                      Ukupno (kn) s PDV-om:                                    1.400.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAD HVAR

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Hvar, 8. 12.2016.

 

Prilog br. 3                            JAVNA RASVJETA

 

PROGRAM GRADNJE KOM. INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU

 

Iznos (kn bez PDV-a)                      Iznos (kn s PDV-om)

Radovi iskopa, postavljanja kabela, traka uzemljenja i

izrada temelja za javnu rasvjetu na raznim lokacijama                                            400.000,00

                                                                                                                                                                                        500.000,00

Dobava rasvjetnih tijela, kablova, traka uzemljenja,

drugog elektro materijala te stupova za javnu rasvjetu                                            200.000,00

                                                                                                                                                                                        250.000,00

Dobava i ugradba dekorativne rasvjete za javne površine                                        70.000,00

                                                                                                                                                                                          87.500,00

Mjere rekonstrukcije i modernizacije javne rasvjete                                               302.000,00

                                                                                                                                                                                        377.500,00

                                                                                                      Ukupno (kn) s PDV-om:                                    1.215.000,00

 

 

 

                Na temelju članka 28. st.l. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine”, broj: 36/95, 109/95-uredba, 21/96-uredba, 70/97,128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročiš.tekst, 82/04,110/04- uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara na 24. sjednici održanoj dana 8.12.2016. godine, donijelo je:

 

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu

za 2017. godinu za Grad Hvar

 

Članak 1. – UVODNE ODREDBE

 

Programom održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine (u daljnjem tekstu: Programom) u skladu s predviđenim sredstvima i izvorima financiranja, određuju se poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Hvara kojima se osigurava obavljanje komunalnih djelatnosti:

 1. 1.      održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa,
 2. 2.      održavanje javnih površina,
 3. 3.      održavanje nerazvrstanih cesta,
 4. 4.      održavanje javne rasvjete
 5. 5.      održavanje groblja.

Ovim se programom utvrđuje opis i opseg održavanja s procjenom troškova po pojedinim komunalnim djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa s naznakom izvora financiranja i vrijednosti planiranih sredstava, kao i nositelji provedbe Programa.

 

Članak 2. – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. ovog Programa, utvrđuje se kako slijedi:

 

 

 

1. Održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa

Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje javno-prometnih površina, odnosno: cesta, gradskih ulica, trgova, javnih prolaza, javnih stuba, parkirališta, pločnika, autobusnog stajališta, taksi stajališta, dječjih igrališta, javnih sportskih terena i sličnih površina.

Pod održavanjem čistoće obalnog pojasa podrazumijeva se čišćenje plaža i žala na Paklenim otocima kao i plaža i žala koja nisu dana u koncesiju.

                Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća:

 1. Redovno i izvanredno pometanje (ručno i strojno)
 2. Redovno i izvanredno pranje (ručno i strojno), a ovisi o stupnju i vrsti onečišćenja (komunalni otpad, sezonski otpad, grafiti, onečišćenje uljima, mazivima i sl.)

Čišćenje i pranje javnih prometnih površina najčešće se obavlja slijedećim tehnologijama:

–   ručno čišćenje koje obuhvaća pometanje, te uklanjanje sipine od nanosa nakon obilnih kiša

–   strojno čišćenje pomoću čistilica različitih kapaciteta,

–   pranje javno prometnih površina.

 1. Redovito izvanredno uklanjanje vegetacije koja raste na asfaltiranim, betoniranim ili popločanim javno prometnim površinama. Uklanjanje se obavlja fizički (čupanjem, struganjem i sl.) i kemijski (tretiranjem herbicidima)
 2. Nabava, postavljanje i održavanje košarica za otpatke (zidnih i samostojećih košarica, košarica s pepeljarom), pepeljara i košarica za feces (pseći otpad), pražnjenje istih, te zbrinjavanje prikupljenog otpada.
 3. Pranje i čišćenje kamenih, betonskih i si. elemenata smještenih na ili uz javno prometne površine i u parkovima.
 4. Prema ukazanoj potrebi i zimskim uvjetima: čišćenje snijega u pješačkim zonama i posipavanje solju poledica u pješačkim zonama, stubama i prilazima itd.

Na području grada Hvara (podjela na 6 zona) planira se ručno i strojno čišćenje prema opisu iz Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda – Komunalno Hvar d.o.o.:

–        mehaničko čišćenje 1. zone svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike, mehaničko čišćenje 2. zone u sezoni svakodnevno, a izvan turističke sezone dva puta tjedno ili po posebnoj narudžbi,

–        ručno pometanje 3., 4., 5. i 6. zone svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike, pražnjenje i čišćenje košarica za otpatke dva do tri puta svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike,

–        pranje Trga sv. Stjepana ( Pjace), Obale Riva i Obale Fabrika izvodit će se mehanički /pumpom i ručno, prema potrebi i u dogovoru s Gradom, a u razdoblju lipanj – rujan najmanje jednom tjedno.

                Održavanje čistoće obalnog pojasa obuhvaća:

 1. Redovno i izvanredno čišćenje šetnica i obalnog pojasa, osim lokacija za koje je izdana koncesija
 2. Redovno i izvanredno čišćenje plaža i žala na Paklenim otocima

Na području grada Hvara planira se čišćenje Paklenih otoka i obalnog pojasa prema opisu iz Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda – Komunalno Hvar d.o.o.:

–        čišćenje šetnica i obalnog pojasa istočnog dijela, zapadnog dijela i Svete Nedjelje svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike – tijekom turističke sezone (4 mjeseca),

–        čišćenje i odvoz otpada sa gradskih plaža (koje nisu dane u koncesiju) na Paklenim otocima i obalnom pojasu od Vele Garške do Dubovice u periodu od 01.04. 2017. god. do 31.10.2017. god. svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike,

–        preuzimanje pravilno pakiranog sakupljenog otpada od koncesionara u periodu od 01.04.2017. god. do 31.10.2017. god.

–        pražnjenje i čišćenje košarica za otpatke na obalnom pojasu dva do tri puta svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike.

                Predviđena sredstva:

–   za izvršenje radova u iznosu od………… 2.330.000,00 kn

–   za nabavu opreme u iznosu od…………. 1.500.000,00 kn

ukupno ………………………………………. 3.830.000,00 kn

                Izvori financiranja:

–   iz komunalne naknade………………………. 730.000,00 kn

–   iz pomoći……………………………………… 1.080.000,00 kn

–   iz ostalih izvora………………………………. 2.020.000,00 kn

 

2. Održavanje javnih površina

 

Pod održavanjem javnih površina podrazumijeva se: održavanje javnih zelenih površina, održavanje urbane opreme (klupa, košarica, pepeljara i si), sanacija oštećenih asfaltnih, betonskih i popločenih površina, nabava, postava i održavanje oznaka ulica, parkova i si,…

                Održavanje javnih zelenih površina obuhvaća :

1.   Održavanje parkova, drvoreda, živica, cvjetnjaka, travnjaka, skupina stabala ili pojedinačnih stabala,

2.   Održavanje zelenih površina uz ceste i ulice

3.   Održavanje cvjetnih korita i vaza

4.   Održavanje dječjih igrališta s pripadajućom opremom

5.   Održavanje parkovne opreme, javnih fontana i sustava za navodnjavanje.

Na području grada Hvara redovno se održavaju parkovi Veli đardin, Mali đardin, park Šumica, park kod Franjevačkog samostana, arboretum u gradskim zidinama tvrđave Fortica, dječje igralište Šumica u Hvar, dječje igralište u Brusju, park u Brusju, te ostale uređene javne zelene površine.

Planirani radovi na održavanju javnih zelenih površina sastoje se od:

–   Redovni i izvanredni hortikulturni radovi – održavanje i njega travnjaka (košenje i sakupljanje

–   trave, lišća, prozračivanje te obnova travnjaka), održavanje i njega sezonskih i trajnih

–   cvjetnjaka, cvjetnih vaza, grmova, živica i stabala,

–   Redovna i izvanredna fitosanitetska zaštita bilja,

–   Zbrinjavanje zelenog otpada,

–   Redovno i izvanredno čišćenje i sakupljanje otpada s javnih zelenih površina, Građevinski radovi na održavanju parkovnih staza i drugih pješačkih površina, stubišta i si vezanih za javne zelene površine,

–   Redovno i izvanredno održavanje postojeće parkovne opreme (klupa, dječjih igračaka, cvjetnih korita i si.), sustava za navodnjavanje i fontana, Nabava i postava nove parkovne opreme,

–   Nabava sadnog materijala- sezonskih cvjetnica, grmova, stabala, travnih busena i dr., Ostali poslovi strukovno potrebni za održavanje javnog zelenila i opreme Uređenje javnih površina.

Osim redovnog i izvanrednog održavanja tijekom godine, planirani su i radovi pojačanog održavanja pojedinih javnih zelenih površina s namjerom obnove i uvođenja novih sadržaja na postojeće zelene površine: park Šumica i arboretum unutar gradskih zidina tvrđave Fortica.

Na području grada Hvara planira se održavanje javnih zelenih površina prema opisu iz Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda – Komunalno Hvar d.o.o.

                Postava i održavanje oznaka naziva ulica, parkova, trgova obuhvaća:

 1. Nabava i postava kamenih i metalnih natpisnih ploča na novim lokacijama, kao i zamjenu postojećih, dotrajalih ili oštećenih oznaka.
 2. Nabava i postava kućnih brojeva na novim lokacijama

                Održavanje urbane opreme obuhvaća:

 1. Nabava i postava urbane opreme: klupe, košarice za otpad, pepeljare, opreme za reklamiranje, gradski satovi, nadstrešnice i sl.

                Predviđena sredstva:

–   za izvršenje radova/usluga u iznosu od 1.000.000,00 kn

–   za materijal u iznosu od……………………… 240.000,00 kn

ukupno…………………………………………. 1.240.000,00 kn

                Izvori financiranja :

–   iz komunalne naknade………………………. 850.000,00 kn

–   iz viškova prethodnih godina……………….. 50.000,00 kn

–   iz ostalih izvora…………………………………. 340.000,00 kn

 

3. Održavanje nerazvrstanih cesta

 

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se odvijaju tijekom cijele godine na cestama, uključujući sve objekte i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta, poboljšanje elemenata ceste, osiguranja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa.

 1. Redovno i parcijalno održavanje podrazumijeva izvođenje radova kojima se saniraju oštećenja asfaltnih površina, udarnih rupa, ulegnuća, mrežastih oštećenja na kolnicima, pješačkim površinama i na trgovima, te uklanjanje arhitektonskih barijera na javnim površinama- prilagodba nogostupa osobama smanjene pokretljivosti.
 2. Održavanje makadamskih površina podrazumijeva radove održavanja neasfaltiranih, makadamskih površina, sanaciju udarnih rupa, kolotraga i drugih lokalnih oštećenja.
 3. Održavanje ogradnih i potpornih zidova, te drugih betonskih građevina podrazumijeva sanaciju istih koji se nalaze u cestovnom zemljištu uz nerazvrstanu cestu i na javnim površinama, izrada novih zidova, sanacija i uređenje novih betonskih staza, stuba i si.
 4. Hitne intervencije podrazumijevaju obilazak grada nakon obilnijih kiša i drugih vremenskih nepogoda te izvođenje radova čije bi odgađanje izvršenja ugrožavalo sigurnost prometa, zdravlje i imovinu ljudi, izlazak na teren po pozivu prometne policije ili po pozivu nadležnih službenika Grada.
 5. Održavanje okomite i vodoravne prometne signalizacije, turističke (smeđe) i ostale signalizacije, te dodatne opreme za regulaciju prometa, podrazumijevaju se poslovi postave i održavanja novih ili zamjene dotrajalih znakova, signalizacije i opreme cesta (izuzev prometnih svjetala). Zamjena dotrajale signalizacije vrši se prema potrebi dok se obnavljanje horizontalne prometne signalizacije vrši prije početka turističke sezone.

                Predviđena sredstva:

–   za izvršenje radova/usluga u iznosu od…. 400.000,00 kn

–   za materijal u iznosu od …………………….  100.000,00 kn

ukupno ……………………………………………. 500.000,00 kn

                Izvori financiranja :

–   iz komunalne naknade………………………. 340.000,00 kn

–   iz viškova prethodnih godina……………… 150.000,00 kn

–   iz ostalih izvora………………………………….. 10.000,00 kn

 

4. Održavanje javne rasvjete

 

Pod Održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje uređaja i objekata javne rasvjete, uključivo podmirivanje troškova električne energije.

Pod upravljanje i održavanje uređaja i objekata javne rasvjete podrazumijeva se :

–        redovna zamjena ili otklanjanje nedostataka na objektima i uređajima javne rasvjete (izvori svijetlosti, predspojne naprave, armature, elektro ormari i dr.) radi održavanja sustava u stanju funkcionalne ispravnosti,

–        preventivno održavanje koje podrazumijeva radove na zamjeni većeg broja rasvjetnih tijela stupova i kabela, elektroenergetskih ormarića, prema izvršenom pregledu na temelju kojeg se donosi procjena prema važećim tehničkim normativima,

–        ličenje stupova, nosača, ferala i drugih metalnih elemenata javne rasvjete

–        izvanredno održavanje obavlja se u najkraćem mogućem roku kada postoji pretpostavka da bi kvar ili oštećenje moglo prouzročiti daljnje štetne posljedice (poslije nevremena, prometne nezgode i sl.)

–        pojačano održavanje kada se vrši zamjena većeg broja uređaja i objekata javne rasvjete ili proširenje javne rasvjete

–        uređenje grada za vrijeme blagdana : nabava, montaža, priključenje , održavanje i kontinuirana kontrola tijekom perioda postave, te demontaža opreme za blagdansko ukrašavanje. Uključena je i nabava jelki za blagdansko ukrašavanje grada.

–        Provedba studije energetske učinkovitosti

Na području grada Hvara planira se održavanje javne rasvjete prema opisu iz Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda – Komunalno Hvar d.o.o.

                Predviđena sredstva:

–   usluga održavanja i materijal u iznosu od…………………..

………………………………………………………. 450.000,00 kn

–   utrošak električne energije u iznosu od … 440.000,00 kn

ukupno ……………………………………………. 890.000,00 kn

                Izvori financiranja:

iz komunalne naknade…………………………………………….. 890.000,00 kn

 

5. Održavanje groblja

 

Sredstva za održavanje groblja planiraju se kao učešće u troškovima održavanja i uređenja Gradskog groblja Hvar, kao i drugih groblja na području grada Hvara. Pod održavanjem i uređenjem podrazumijeva se:

–   uređenje mrtvačnica i trjemova pred mrtvačnicama

–   uređenje pristupnih staza oko groblja

–   uređenje kapela i vanjskih zidova

–   izrada potrebne tehničke dokumentacije

–   radovi na proširenju groblja

                Predviđena sredstva:

–   održavanje groblja ……………………………. 290.000,00 kn

ukupno ……………………………………………. 290.000,00 kn

                Izvori financiranja :

–   iz komunalne naknade………………………. 190.000,00 kn

–   iz viškova prethodnih godina……………….. 50.000,00 kn

–   iz ostalih izvora………………………………….. 50.000,00 kn

 

Članak 3. – SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA

 

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa temeljem procijenjenih troškova po pojedinim djelatnostima iznose:

 1. 1.     održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa               3.830.000,00 kn
 2. 2.     održavanje javnih površina………. 1.240.000,00 kn
 3. 3.     održavanje nerazvrstanih cesta……. 500.000,00 kn
 4. 4.     održavanje javne rasvjete…………….. 890.000,00 kn
 5. 5.     održavanje groblja ……………………… 290.000,00 kn

Ukupno…………………………………………. 6.750.000,00 kn

 

Članak 4. – ZAVRŠNE ODREDBE

 

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”, a primjenjuje se od 1. siječnja 2017. godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-01/16-01/101

URBROJ: 2128/01-02-16-02

Hvar, 8. prosinca 2016.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

Na temelju odredbi članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 24. sjednici održanoj dana 8. prosinca 2016. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Plana pometanja, čišćenja i pranja grada, održavanja javnih površina, čišćenja i održavanja obalnog pojasa, odvoza otpada s Paklenih otoka,održavanja javne rasvjete i provođenja sustavne akcije D.D.D. za 2017. godinu

 

Članak 1.

 

Prihvaća se Plana pometanja, čišćenja i pranja grada, održavanja javnih površina, čišćenja i održavanja obalnog pojasa, odvoza otpada s Paklenih otoka,održavanja javne rasvjete i provođenja sustavne akcije D.D.D. za 2017.godinu trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o. iz Hvara, u ukupnom iznosu od 2.728.521,00 kuna bez PDV-a, a stoje u skladu sa visinom tih izdataka u Proračunu Grada Hvara za 2017. godinu.

 

Članak 2.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara da temeljem ovog Zaključka sklopi ugovor sa trgovačkim društvom Komunalno Hvar d.o.o. za poslove iz članka 1. ovog Zaključka.

 

Članak 3.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-01/16-01/105

URBROJ: 2128/01-02-16-2

Hvar, 8. prosinca 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

KOMUNALNO HVAR d.o.o.

21450 HVAR, Vlade Stošića 7

OIB:85724396887

 

P L A N

ZA 2017. GODINU

 

–        POMETANJA, ČIŠĆENJA I PRANJA GRADA,

–        ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA,

–        ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA OBALNOG POJASA,

–        ODVOZA OTPADA S PAKLENIH OTOKA,

–        ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE,

–        PROVOĐENJE SUSTAVNE AKCIJE D.D.D.

 

 

 

 

A) POMETANJE, ČIŠĆENJE I PRANJE GRADA

SVAKODNEVNO:  7 RADNIKA, DVIJE ČISTILICE, ELEKTROKOLICA I AUTO ZA PRANJE GRADA

 

2       radnika na uličnim strojnim čistilicama

4       radnika za ručno pometanje ulica

0,5    radnika na elektrokolicima

0,5    radnika za pranje grada

 

1. ZONA: Autobusna stanica Dolac, Pjaca, Fabrika do Zvijezde mora i naprijed šetnicom uz more do hotela Amfore pa prema Majerovici do rta Kovač, s jedne strane, zatim Riva, Križa uz more sve do trgovine Kerum u Križnoj luci na jednoj strani i hotela Galeb na drugoj strani, svakodnevno nedjeljom i praznikom

– Mala električna strojna čistilica – jedan radnik cijelu godinu

 

2. ZONA: Zastupi, Šamoreta dolac, Sv. Katarina, Bukainka, dio Lučice, Vrisak, dio Križne luke, Križni rat, te svi ostali djelovi grada Hvara uključujući gradske prometnice, te prigradska naselja Milna i Brusje, tretiraju se u sezoni svakodnevno, a van sezone dva puta tjedno ili po posebnoj narudžbi.

– Velika strojna čistilica- jedan radnik cijelu godinu

 

3. ZONA: Od autobusne stanice strmom ulicom kroz istočna Gradska vrata do zapadnih Gradskih vrata, sve okomite i sve paralelne ulice od Pjace do ceste ispod tvrđave Spanjola.

– ručno pometanje – jedan radnik cijelu godinu

 

4. ZONA: Od zapadnih Gradskih vrata do Sv. Katarine, cijela Gojava, Sv. Marak, Bankete, ispred Gradske Loggie, sve okomite ulice od Fabrike do hotela Pharos, pored toga oko štandova te veli i mali đardin na Pjaci.

– ručno pometanje – jedan radnik cijelu godinu

 

5. ZONA: Ulica južno od Dječjeg vrtića, ulica iza Poljoprivredne zadruge, cijela Sv. Mikula, ulica južno od Stolne crkve do pozzerie Kogo, južno ispod zida palače Vukašinović do skretanja u Burak, Burak do obiteljske kuće Matković i sve okomite ulice prema Rivi.

– ručno pometanje – jedan radnik cijelu godinu

 

6. ZONA: Cijela Glavica s okomitim ulicama prema Burgu i Lučici, od obiteljske kuće Matković prema školi, sve okomite ulice prema Lučici, cijela Lučica, osim uz more, prema obiteljskoj kući Lovrinčević, dalje strmom ulicom do Križne luke.

– ručno pometanje – jedan radnik cijelu godinu

 

SVI KOŠEVI U GRADU prazne se i čiste dva – tri puta dnevno, nedjeljom i praznokom od 01. svibnja do 31. listopada,

-jedan radnik 6 (šest) mjeseci

 

PRANJE GRADA svakodnevno u noćnim satima u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna.

– dva radnika 3 (tri) mjeseca

 

Potrebna sredstva:  7 radnika                         

Plaća ………………………………………………… 717.186,00 kn

Mat.troškovi ………………………………………. 91.700,00 kn

Nemat. i rež. tr. ………………………………….. 77.000,00 kn

Ukupno: ………………………………………….. 885.886,00 kn

 

 

 

B) ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA B.l.) ZELENE POVRŠINE

SVAKODNEVNO: 5 RADNIKA 1 AUTOMOBIL

 

Održavanje svih javnih zelenih površina i gradskih parkova – od Križne luke do punte Kovač, zalijevanje, košenje i dosijavanje trave uz obveznu sadnju sezonskog cvijeća i autohtonog bilja.

Pored toga vrši se redovito održavanje trajnog ukrasnog bilja (oleandri, tamarisi, palme itd.) uz morski pojas i u užoj gradskoj jezgri.

 

Potrebna sredstva:  5 radnika

Plaća: ………………………………………………. 501.036,00 kn

Mater. Troš. ………………………………………. 37.500,00 kn

Nemat. i rež.tr. …………………………………… 55.000,00 kn

Ukupno: ………………………………………….. 593.536,00 kn

 

B.2.) OSTALE JAVNE POVRŠINE

SVAKODNEVNO:   1 RADNIK

 

Iskustvom iz dosadašnjih aktivnosti u servisiranju Grada, ukazala se nužna potreba za zapošljavanjem jednog kvalificiranog radnika za održavanje na javnim površinama, kako u gradu Hvaru, tako i u prigradskim naseljima. U navedeno održavanje spadaju slijedeće aktivnosti:

–        održavanje i bojanje klupa,

–        održavanje i bojanje oštećenih košarica ,pepeljara i dr.,

–        održavanje i popravci raznih oštećenja na javnim površinama grada

–        održavanje dječjih i sportskih igrališta,

–        održavanje rukohvata i ograda,

–        održavanje turističke signalizacije

–        po potrebi i prema mogućnostima obavlja razne intervencije u i na objektima u vlasništvu grada Hvara

 

Potrebna sredstva:  1 radnik                         

Plaća: ………………………………………………. 110.848,00 kn

Mat.troškovi ………………………………………. 51.500,00 kn

Nemat. i rež.tr. …………………………………… 11.000,00 kn

Ukupno: ………………………………………….. 173.348,00 kn

 

C) ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE OBALNOG POJASA

SVAKODNEVNO: 2 RADNIKA

 

1. ISTOČNI DIO: Šetnica i obalni pojas od uvale Pokonji dol do kupališta ispred hotela “Galeb”, osim lokacija za koje je izdana koncesija ili koncesijsko odobrenje, održava jedan radnik svakim radnim danom nedjeljom i praznikom (4 mjeseca).

 

2. ZAPADNI DIO: Šetnica i obalni pojas od Rotonde do uvale Podstine, osim lokacija za koje je izdana koncesija ili koncesijsko odobrenje, održava jedan radnik svakim radnim danom, nedjeljom i praznikom (4 mjeseca).

 

3. SVETA NEDJELJA: Obalni pojas od Velog kamika do kupališta Zogon, obalni pojas (kupalište) Jagodna i obalni pojas (kupalište) Bojanić bod, svakim danom, nedjeljom i praznikom održava jedan radnik svakim radnim danom, nedjeljom i praznikom (4 mjeseca).

 

4. KOŠEVE NA OBALNOM POJASU prazni dva – tri puta dnevno, jedan radnik s elektro-kolicima svakim radnim danom, nedjeljom i praznikom tijekom cijele godine.

Potrebna sredstva: 2 radnika

Plaće ………………………………………………… 195.096,00 kn

Mat. Toškovi ……………………………………… 13.000,00 kn

Nemat. i rež. tr. ………………………………….. 27.750,00 kn

Ukupno: ………………………………………….. 230.096,00 kn

 

D) ODVOZ OTPADA SA PAKLENIH OTOKA

SVAKODNEVNO: 2 RADNIKA I BRODICA

 

Predviđa se jednog voditelja brodice, te dva radnika (po 6 mjeseci) i brodicu, za odvoz otpada sa područja Paklenih otoka.

Napomena: Brodica će biti u eksploataciji od 01. svibnja do 31. listopada, ukupno šest mjeseci. Voditlj brodice će tijekom zimskog perioda, kada brodica nije u eksploataciji voditi brigu o redovnom servisiranju i održavanju brodice i pogonskih motora. U ostalo vrijeme bit će dodjeljen kao ispomoć vrtlarskoj grupi, kojoj se u tom razdoblju znatno povećava obim posla.

 

Potrebna sredstva:   2 radnika

Plaće ………………………………………………… 217.260,00 kn

Mat. Troškovi ……………………………………. 68.000,00 kn

Nemat i rež. tr. …………………………………… 22.000,00 kn

Ukupno: ………………………………………….. 307.260,00 kn

 

E) ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

SVAKODNEVNO: 2 RADNIKA I AUTOMOBIL

 

Zbog dotrajalosti javne rasvjete u posljednjih par godina uložena su znatno veća sredstva za troškove održavanja. U održavanje ne spada, kako se misli, samo mjenjanje pregorjelih žarulja. U najveći i najkompliciraniji dio posla spadaju popravci oštećenih kandelabera, popravci i mjenjanje oštećenih zračnih i podzemnih kablova, mjenjanje razbijenih stakala na feralima, bojanje kandelabera i ferala kako bi im se produžio vijek trajanja. Ova usluga pruža se na cijelom području grada Hvara s prigradskim naseljima: Brusje, Bruške vale, Milna, Velo Grablje, Zaraće selo, Uvale Velo i Malo Zaraće i Sveta Nedjelja.

 

Potrebna sredstva: 2 radnika

Plaće ………………………………………………… 208.395,00 kn

Mat. Troškovi ……………………………………. 78.000,00 kn

Nemat. i rež. Troš. ……………………………… 22.000,00 kn

Ukupno: ………………………………………….. 308.395,00 kn

 

F) PROVOĐENJE USLUGE SUSTAVNE AKCIJE D.D.D.

 

Sukladno Planu Zavoda za javno zdravstvo Županije splitsko-dalmatinske na području jedinice lokalne samouprave Grada Hvara planirane su slijedeće D.D.D. aktivnosti:

A) DEZINSEKCIJA

–   larvicidna komarci                                        9 x godišnje

–   adulticidna komarci                                      5 x godišnje

–   muhe                                                            3 x godišnje

B) DERATIZACIJA

–   javne površine                                              2 x godišnje

–   Pakleni otoci                                                 2 x godišnje

C) BOROV PRELAC

– borova šuma (3 ha)                                      1 x godišnje

 

Planirana sredstva za navedene aktivnosti, u prethodnim godinama iznosile su, ovisno o ponudama izvođača, cea. 170.000,00 kuna, međutim za 2017. godinu planirana je još dodatno i deratizacija Paklenih otoka, koja će povećati ukupan iznos troškova. Prema dosadašnjim pokazateljima možemo pretpostaviti da bi ukupna cijena D.D.D. za 2017 godinu mogla iznositi cea. 230.000,00 kuna.

 

G) ZAKLJUČAK

 

MATERIJALNI TROŠAK:

 

–   2 radna odijela godišnje      2 x 350 ……….. 700,00 kn

–   1 par cipela ………………………………………….. 400,00 kn

–   1 kišna kabanica ………………………………….. 200,00 kn

–   1 gumene čizme ……………………………………. 100,00 kn

–   4 para rukavica godišnje………………………. 100,00 kn

1.500,00 kn

 

MATERIJALNI TROŠAK GODIŠNJE PO RADNIKU IZNOSI 1.500,00 kn

 

REKAPITULACIJA BROJA SVIH POTREBNIH RADNIKA

– 4        NKV RADNIKA POMETAČA

– 1        RADNIK NA VELIKOJ STROJNOJ ČISTILICI

– 1        RADNIK NA MALOJ ELEKTRIČNOJ STROJNOJ ČISTILICI

– 1        KV ELEKTRIČAR

– 1        (BRAVAR) POMOĆNIK KV. ELEKTRIČARU

– 5        VRTLARA

– 1        VODITELJ BRODICE

– 2        NKV RADNIKA NA BRODICI (6 mjeseci)

– 1,5     VOZAČA ELEKTROKOLICA

– 3        NKV RADNIKA NA ODRŽAVANJU OBALNOG POJASA ( 4 mjeseca)

– 2        RADNIKA ZA PRANJE GRADA (3 mjeseca)

– 1        KV RADNIK NA ODRŽAVANJU OSTALIH JAVNIH POVRŠINA

 

SVEUKUPNO 19 RADNIKA TIJEKOM CIJELE GODINE

 

OČEKIVANI MATERIJALNI TROŠKOVI GODIŠNJE

A)

 1. Metle         40 kom x 30,00 Kn                 1.200,00 kn
 2. Plastične vreće za koševe po Gradu        25.000,00 kn
 3. Gorivo i mazivo za veliki strojni pometač i potrošena struja za mali strojni pometač     55.000,00 kn

B1)

 1. Gorivo za automobil, kosilicu i motornu pilu 10.000,00 kn
 2. Nabava sezon. sadnica, trajnica, gnjojiva, sjemena i sl.   20.000,00 kn

B2)

 1. Materijal za održavanje javnih površina  50.000,00 kn

C)

1. Plastične vreće za koševe na obalnom pojasu

10.000,00 kn

D)

 1. Gorivo i mazivo za brodicu                     60.000,00 kn
 2. Plastične vreće za koševe po Paklenim otocima

5.000,00 kn

E)

 1. Gorivo za automobil za električara          10.000,00 kn
 2. Materijal za javnu rasvjetu                       65.000,00 kn

UKUPNO:                                                 311.200,00 kn

 

NEMATERIJALNI TROŠAK (godišnje po radniku)

– prijevoz, prigodne nagrade, režijski troškovi

11.100,00 kn

 

REKAPITULACIJA FINANCIJSKOG PLANA

ZA 2017. GODINU

 

UKUPNO:                                              2.728.521,00 kn

PDV   25%:                                               682.130,25 kn

SVEUKUPNO:                                     3.410.651,25 kn

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine”, broj: 86/12 i 143/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni Grada Hvara», broj 5/09.,7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 24. sjednici održanoj dana 8. prosinca 2016. godine, donosi

 

PROGRAM

KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRUČJU

GRADA HVARA

 

Članak 1.

 

Ovim Programom utvrđuje se namjensko korištenje ostvarenih sredstava naknade koja se naplaćuje u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Hvara, a pripadaju Gradu Hvaru (u daljnjem tekstu: naknada).

Sredstva naknade koriste se namjenski za izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom te za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja.

 

Članak 2.

 

Ovaj Program se donosi za 2017.godinu.

 

Članak 3.

 

Planirana sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna namjenski će se koristit za financiranje geodetsko-katastarskih usluga.

 

Članak 4.

 

Nominalni iznos sredstava naknade u proračunskoj godini ovisi o broju i vrsti riješenih zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Hvara.

 

Članak 5.

 

Ovaj program stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 400-01/16-01/20

URBROJ: 2128/01-02-16-02

Hvar, 8. prosinca 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članaka 26. Zakona o vodama („Narodne novine”, broj: 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 24. sjednici održanoj 8.12.2016. godine, donijelo je:

 

ODLUKU

o kapitalnoj pomoći za gradnju komunalnih vodnih građevina odvodnje na području Grada Hvara

za 2017. g.

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom određuje se iznos i namjena kapitalne pomoći potrebne za gradnju objekata i uređaja komunalnih vodnih građevina na području Grada Hvara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017.

 

Članak 2.

 

Financiranje gradnje vrši se putem kapitalnih pomoći iz proračuna Grada Hvara prema Odvodnji Hvar d.o.o. – pružatelju usluga javne odvodnje na području Grada Hvara.

 

PROGRAM IZGRADNJE I PREDVIĐENA SREDSTVA

 

Članak 3.

 

Program izgradnje objekata vodnih građevina odvodnje – kapitalna pomoć Odvodnji Hvar d.o.o.:

Izgradnja fekalne i oborinske odvodnje od Ograda do mora – 3. faza   575.000,00 kn

Sanacija i rekonstrukcija objekata fekalne i oborinske odvodnje Grada Hvara (Ul. Nikice Kolumbića, Ul. Pavla Rossa, Ul. Ivana Božitkovića i druge lokacije) …………………………………………………………. 400.000,00 kn

Zamjena cijevi i šahti glavnog kolektora fekalne odvodnje na dijelu Šetališta Antuna Tomislava Petrića

…………………………………………………………. 250.000,00 kn

Sanacija oborinskih i bujičnih kanala na poljoprivrednim površinama 70.000,00 kn

1 od 2

Nadzori nad izgradnjom i rekonstrukcijom objekata oborinske i fekalne odvodnje              50.000,00 kn

Izrada tehničke dokumentacije za projekte izgradnje i rekonstrukcije fekalne i oborinske odvodnje

…………………………………………………………. 200.000,00 kn

UKUPNO………………………………………. 1.545.000,00 kn

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 325-01/16-01/30

URBROJ: 2128/01-02-16-02

Hvar, 8.12.2016.g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst, članka 28. stavka 1. točke 1. i 2. i članka 31. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine”, broj: 94/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09 , 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 I 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 24. sjednici održanoj dana 9. prosinca 2016. godine, donosi

 

ODLUKU

o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Hvara

 

Članak 1.

Trgovačkom društvu „Komunalno Hvar” d.o.o., Vlade Stošića 7, 21450 Hvar, OIB: 85724396887 dodjeljuje se obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada.

 

Članak 2.

 

Trgovačko društvo „Komunalno Hvar” d.o.o., za obavljanje komunalnih djelatnosti obavljati će odvojeno prikupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, plastike, stakla, tekstila, metala i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.

 

Članak 3.

 

Javna Usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje tog otpada putem spremnika od pojedinih korisnika na mjestu nastanka, prijevoz te odlaganje na odlagalište „Stanišće”.

 

Članak 4.

 

Područje pružanja usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada je

područje Grada Hvara.

 

Članak 5.

 

Odluku o načinu pružanja usluge koje su predmet ove Odluke Gradsko vijeće Grada Hvara donijet će u zakonskom roku, sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

 

Članak 6.

 

Ova Odluka dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša i prirode.

Članak 7.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 363-01/16-01/106

Urbroj: 2128/01-02-16-02

Hvar, 08. prosinca 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („NN”, broj: 125/11) i članka 3.stavak 3. i 4. u svezi sa člankom 9. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12 ) i članka 25. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13 ), Gradsko vijeće Grada Hvara, dana 09. prosinca 2016. godine, donosi

 

ODLUKU

o ponudi za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora u Palači Vukašinović

 

Članak 1.

 

Grad Hvar kao zakupodavac nudi sadašnjem korisniku Gradskoj organizaciji Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske Hvar iz Hvara, sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora koji se nalazi na drugom katu Palače Vukašinović, nekretnina označena kao čest. zgr. 311 k.o. Hvar, što u naravi predstavlja jednu poslovnu prostoriju površine 24,28 m2.

 

Članak 2.

 

Namjena poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke je obavljanje registrirane djelatnosti političke stranke SDP-a.

 

Članak 3.

 

Zakupnina za poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke iznosi 10,00 kuna po m2 mjesečno plus porez na dodanu vrijednost (PDV).

 

Članak 4.

 

Poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke daje se u zakup na određeno vrijeme sadašnjem korisniku i to od sklapanja ugovora o zakupu do 31. prosinca 2019. godine.

Ukoliko započnu radovi na obnovi i sanaciji Palače Vukašinović, te se ukaže potreba za iseljenjem Gradske organizacije SDP-a Hvar prije 31. prosinca 2019. godine, zakupnik je dužan osloboditi prostor od osoba i stvari, po prethodno dostavljenom pismenom zahtjevu za iseljenje od strane Grada Hvara.

Naknadu za korištenje zajedničkih uređaja i obavljanje zajedničkih usluga u zgradi, kao i troškove struje, čistoće i drugo plaća zakupnik.

 

Članak 5.

 

Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluku, za prihvat ponude i podmirenje dospjelih obveza prema jedinici lokalne (područne) regionalne samouprave i državnom proračunu, te dostavu potvrde Porezne uprave o podmirenim obvezama i potvrde Grada Hvara i tvrtki u vlasništvu Grada o podmirenim obvezama, zadužnicu na iznos zakupnine i troškova ovjerenu od javnog bilježnika.

Nakon ispunjenja obveza iz prethodnog stavka sklopiti će se ugovor o zakupu poslovnog prostora.

 

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-01/14-01/13

URBROJ: 2128-01-02-14-11

Hvar, 8. prosinca 2016.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („NN”, broj: 125/11) i članka 3.stavak 3. i 4. u svezi sa člankom 9. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara, dana 09. prosinca 2016. godine, donosi

 

ODLUKU

o ponudi za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora u Palači Vukašinović

 

Članak 1.

 

Grad Hvar kao zakupodavac nudi sadašnjem korisniku Gradskoj organizaciji Hrvatske demokratske zajednice Hvar iz Hvara, sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora koji se nalazi na drugom katu Palače Vukašinović, nekretnina označena kao čest. zgr. 311 k.o. Hvar, što u naravi predstavlja jednu poslovnu prostoriju površine 27,90 m2.

 

 

 

 

Članak 2.

 

Namjena poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke je obavljanje registrirane djelatnosti političke stranke HDZ-a.

 

Članak 3.

 

Zakupnina za poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke iznosi 10,00 kuna po m2 mjesečno plus porez na dodanu vrijednost ( PDV).

 

Članak 4.

 

Poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke daje se u zakup na određeno vrijeme sadašnjem korisniku i to od sklapanja ugovora o zakupu do 31. prosinca 2019. godine.

Ukoliko započnu radovi na obnovi i sanaciji Palače Vukašinović, te se ukaže potreba za iseljenjem Gradske organizacije HDZ-a Hvar prije 31. prosinca 2019. godine, zakupnik je dužan osloboditi prostor od osoba i stvari, po prethodno dostavljenom pismenom zahtjevu za iseljenje od strane Grada Hvara.

Naknadu za korištenje zajedničkih uređaja i obavljanje zajedničkih usluga u zgradi, kao i troškove struje, čistoće i drugo plaća zakupnik.

 

Članak 5.

 

Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluku, za prihvat ponude i podmirenje dospjelih obveza prema jedinici lokalne (područne) regionalne samouprave i državnom proračunu, te dostavu potvrde Porezne uprave o podmirenim obvezama i potvrde Grada Hvara i tvrtki u vlasništvu Grada o podmirenim obvezama, zadužnicu na iznos zakupnine i troškova ovjerenu od javnog bilježnika.

Nakon ispunjenja obveza iz prethodnog stavka sklopiti će se ugovor o zakupu poslovnog prostora.

 

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-01/14-01/13

URBROJ: 2128-01-02-14-12

Hvar, 8. prosinca 2016.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine”, br. 10/97, 107/07, 94/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11, 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 24. sjednici održanoj 09. studenog 2016. godine, donosi

 

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković” Hvar

 

I.

 

Daje se prethodna suglasnost na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković” Hvar, čiji je prijedlog utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković” Hvar.

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 601-01/16-01/08

Urbroj: 2128/01-02-16-03

Hvar, 08. prosinca 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09,1/11, 2/11-pročišćeni tekst,6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 24. sjednici održanoj dana 8. prosinca 2016. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića «Vanđela Božitković» za pedagoško-radnu godinu 2015/2016.

 

Članak 1.

 

Prihvaća se Izvješće o radu za pedagoško-radnu godinu 2015/2016., ustanove Dječji vrtić «Vanđela Božitković» iz Hvara.

 

Članak 2.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 601-01/16-01/06

URBROJ: 2128/01-02-16-02

Hvar, 8. prosinca 2016.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 


 

 

 

 


 


 


 


 


 


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

 

 

                Na osnovi članka 46. Zakona o proračunu («Narodne novine», br. 87/08,136/12 i 15/15) i članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada IIvara», br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradonačelnik Grada Hvara donosi

 

ODLUKU

o prenamjeni proračunskih sredstava

 

Prenamjena se vrši u okviru Razdjela:001, Glave:00101, Programa 1010 i to:

Iz K projekt: K1010 03 – Kupnja zemljišta za opće namjene. Sa Podskupine: 411 – Prirodna bogatstva

prenosi se iznos od =3.250,00 kuna

                Slovima: (tri tisuće dvjesto pedeset kuna)

Na K projekt: K 1010 02 – Planovi i projekti prostornog uređenja, Podskupinu: 426 – Nematerijalna proizvedena imovina

Za namjenu: Plaćanje dijela računa (okončane situacije)JURCON PROJEKT d.o.o. Zagreb – za izradu izmjena i dopuna UPU Brusje.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradonačelnik

KLASA: 400-01/16-01/22

URBROJ: 2128/01-01/1-16-01

Hvar, 13. prosinca 2016. god.

GRADONAČELNIK:

                               Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN” broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15), i članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o cijeni ulaznica u Gradsku tvrđavu „Španjolu” (Forticu)

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuje se cijena ulaznica za posjetitelje Gradske tvrđave „Španjole” (Fortice) u iznosi od 40,00 kuna s uključenim PDV-om (Slovima: četrdeset kuna).

Djeci do 7 godina ulaz je besplatan, a mladima od 7 do 16 godina naplaćuje se 50% cijene tj. 20,00 kuna.

Za agencijske grupe iznad 10 osoba kojima se naplata vrši putem vouchera na cijenu ulaznice od 40,00 kuna odobrit će se popust od 10%, a vodičima grupa ulaz je besplatan.

 

Članak 2.

Naplatu ulaza će vršiti djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara ili studenti i učenici za koje Grad Hvar ima sklopljen Ugovor sa Studentskim (učeničkim) servisom. Naplata se vrši isključivo u kunama.

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Grada Hvara, objaviti će se u Službenom Glasniku Grada Hvara, a primjenjivat će se od 0l.01.2017.godine.

 

Članak 4.

 

Početkom primjene ove Odluke prestaje važiti „Odluka o utvrđivanju cijene ulaznice i naplate ulaska u Gradsku tvrđavu Španjolu – Forticu” od 15. vibnja 2014. god. („Službeni glasnik grada Hvara“ br. 4/14).

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

KLASA: 334-01/16-01/09

URBROJ: 2128/01-01/1-16-01

Hvar, 11. studeni 2016. god.

GRADONAČELNIK:

                               Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) i Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2016. godinu Gradonačelnik Grada Hvara dana 1. prosinca 2016. godine, donosi

 

ODLUKU

o isplati jednokratne novčane pomoći (Božićnice)

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuje se pravo na jednokratnu novčanu pomoć (Božićnicu) u iznosu od 200,00 kuna (Slovima: dvjesto kuna) osobama sa stalnim prebivalištem na području grada Hvara (Naselja: Hvar, Brusje, V.Grablje, M.Grablje, Milna, Zaraće, Sv.Nedjelja i Jagodna) i to:

 1. Svim osobama sa područja Grada Hvara starijim od 65 godina, te
 2. Umirovljenicima (korisnicima mirovine) kojima mirovina ne prelazi 2.500,00 kuna mjesečno.

Pravo na isplatu može se ostvariti samo po jednom gore navedenom osnovu, a ako je više korisnika iste mirovine pravo na isplatu može ostvariti samo jedna osoba.

 

Članak 2.

 

Jednokratna novčana pomoć će se isplaćivati iz sredstava Proračuna Grada Hvara za 2016. godinu sa računa 372 (pozicija 138 Plana) Programa 1022 – Socijalna skrb, Aktivnost A1022 01 Pomoći građanima i kućanstvima.

 

Članak 3.

 

Za ostvarivanje prava iz članka 1. ove Odluke potrebno je kao dokaz donijeti jedan od slijedećih dokumenata:

 1. Osobe starije od 65. godina – fotokopiju osobne iskaznice, te original na uvid, ili potvrdu PU o stalnom mjestu prebivanja na području Grada Hvara.
 2. Umirovljenici (korisnici mirovina) sa mirovinom do 2.500,00 kn – odrezak od mirovine ne stariji od 3 mjeseca.

 

Članak 4.

 

Isplate će se vršiti na blagajni Grada Hvara (Dolac – Zgrada Policije – istočni ulaz – na adresi: Ive Miličića 7), sve radne dane, u periodu od 05. prosinca do 29. prosinca 2016. godine u vremenu od 08,30 do 14,30 sati (s tim da je pauza od 11,00 do 11,30 sati).

Osobe koje u navedenom periodu ne predignu sredstva nemaju pravo na naknadne isplate.

 

REBUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradonačelnik

 

Klasa: 500-01/16-01/66

Urbroj: 2128/01-01/1-16-1

Hvar, 1. prosinca 2016. godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ:

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA:

 1. Proračun Grada Hvara za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019 godinu……………………………………… 321
 2. Odluka o izvršavanju proračuna Grada Hvara za 2017. godinu……………………………………………………….. 347
 3. Program socijalne skrbi Grada Hvara za 2017. godinu…………………………………………………………………… 350
 4. Program javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2017. godinu………………………………………………………. 352
 5. Program javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2017. godinu………………………………………………………. 354
 6. Program financiranja ostalih udruga civilnog društva Grada Hvara za 2017. godinu…………………………… 354
 7. Program gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu za Grad Hvar……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 355
 8. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu za Grad Hvar……………………………………………………………………………………………………………………………….. 357
 9. Zaključak o prihvaćanju Plana pometanja, čišćenja i pranja grada, održavanja javnih površina, čišćenja i održavanja obalnog pojasa, odvoza otpada s Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete i provođenja sustavne akcije DDD za 2017. godinu            360
 10. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Hvara………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 362
 11. Odluka o kapitalnoj pomoći za gradnju komunalnih vodnih građevina odvodnje na području Grada Hvara 363
 12. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Hvara……………………………………………………………………………………………………………….. 363
 13. Odluka o ponudi za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora u Palači Vukašinović………………… 364
 14. Odluka o ponudi za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora u Palači Vukašinović………………… 364
 15. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković” Hvar……………………………………………………………………………………………………………………… 365
 16. Zaključak o prihvaćanju Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković” Hvar za pedagoško-radnu godinu 2015/2016……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 365

 

GRADONAČELNIK:

 1. Plan prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna Grada Hvara za 2017. godinu………………………. 366
 2. Odluka o prenamjeni proračunskih sredstava………………………………………………………………………………… 391
 3. Odluka o cijeni ulaznica u gradsku tvrđavu „Španjola” (Fortica)……………………………………………………… 391
 4. Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći (Božićnice)………………………………………………………………. 391

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Grada Hvara

Odgovorni urednik: tajnica Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur. – List izlazi po potrebi

Priprema i izrada: ŽGIRO, vl. Davor Sarjanović, Jelsa

Službeni glasnik – br. 07/2016

Glasnik je dostupan za preuzimanje OVDJE


 

 

SLUŽBENI GLASNIK GRADA HVARA

 GODINA XXIII.  BROJ 7.                                     Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –

Hvar, 9. studenog 2016. godine                                plaća se na račun broj : 2500009-1815300001

 

                Na temelju članaka 115. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine” broj: 157/13. 152/14 i 99/15) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09. 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 23. sjednici održanoj dana 07. studenoga 2016. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2016.godinu

 

Članak 1.

 

U Programu socijalne skrbi Grada Hvara za 2016.godinu („Službeni glasnik Grada Hvara” broj: 10/15) u glavi II. OSNOVNE AKTIVNOSTI GRADA HVARA NA PLANU SOCIJALNE SKRBI, u tablici, mijenja se ukupan iznos te iznosi sredstava u točkama 4.,5.,7.,9. i 13. te sada iznose:

„4. Troškovi borbe protiv ovisnosti……….. 5.000,00 kuna

5. GD Crvenog križa Hvar………………… 225.000,00 kuna

7. Pomoći za novorođenu djecu……………. 80.000,00 kuna

9. Ostale naknade u naravi…………………… 50.000,00 kuna

13. Sufinanciranje cijene prijevoza………… 10.000.00 kuna

UKUPNO: ……………………………….. 1.155.000.00 kuna“

 

Članak 2.

 

Točka 7. se mijenja i sada glasi:

„7. Pomoći za novorođenu djecu – 3.000,00 kuna po novorođenom djetetu

Kriteriji za ostvarivanje prava na pomoć za novorođenu djecu su:

–      jedan od roditelja/posvojitelja mora imati boravište i prebivalište na području Grada Hvara ne kraće od godinu dana i novorođeno/posvojeno dijete mora imati prebivalište na području Grada Hvara;

–      da se zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za novorođenu djecu podnese najkasnije do 1. godine života djeteta odnosno u roku od 1 godine od pravomoćnosti rješenja o posvojenju.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava je:

–      potvrda Policijske postaje Hvar o prebivalištu i boravištu na području Grada Hvara jednog od roditelja/ posvojitelja i djeteta,

–      fotokopija rodnog lista djeteta odnosno rješenja o posvojenju djeteta.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara.”

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 500-01/15-01/97

URBROJ: 2128/01-02-16-05

Hvar, 07. studenog 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine», broj : 47/90., 27/93. i 38/09.), Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15), te članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj  5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara, na 23. sjednici održanoj dana 7. studenog 2016. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2016.godinu

 

Članak 1.

               

U Programu javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2016. godinu („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 10/2015 i 3/2016) mijenja se članak 2. tako da izmijenjeni glasi:       

„GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA – HVAR

Program 3001- knjižnična djelatnost

 

Za redovnu djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice u Proračuna Grada Hvara za 2016. godinu predviđen je iznos od………………………….672.750,00 kn

Od ukupno navedenog  iznosa:

 

A) za rashode za zaposlene predviđen je iznos od 351.500,00 kuna, a od toga:

–  za plaće predviđen je iznos od 290.000,00 kuna,

–  za ostale rashode za zaposlene predviđen je iznos od 11.500,00 kuna,

–  za doprinose na plaće predviđen je iznos od 50.000,00 kuna,

 

B) za materijalne rashode predviđen je iznos od 151.650,00 kuna, a od toga:

–  za naknadu za troškove zaposlenima predviđen je iznos od 17.000,00 kuna,

–  za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 22.000,00 kuna,

–  za rashode za usluge predviđen je iznos od: 100.500,00 kuna,

–  za ostale nespomenute rashode predviđen je iznos od 12.150,00 kuna,

 

C) za financijske rashode predviđen je iznos od 3.500,00 kuna, za bankarske i usluge platnog prometa,

 

D) za tekuće donacije je iznos od 1.000,00 kuna.

 

Tekući projekt  T 3001 -02- Kupnja knjižne građe i opreme

 

D) za kupnju knjižne građe i opreme predviđen je iznos od 165.100,00 kuna, od čega se 26.000,00  kuna za kupnju opreme i namještaja,  za nabavku knjiga predviđen iznos od 125.000,00 kuna te za nabavu računalnih programa 8.000,00 kuna, te umjetničkih, literarnih i znanstvenih djela iznos od 6.100,00 kuna.“

 

 

Članak 2.

 

Članak 4. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

„55. HVARSKE LJETNE PRIREDBE U 2016. GODINI

Aktivnost A1018 01

 

U 2016. godini za realizaciju 55.HVARSKIH LJETNIH PRIREDABA predviđen je ukupan iznos od 636.000,00 kuna i to iz općih prihoda 206.000,00 kuna, od ulaznica 180.000,00 kuna, iz pomoći 130.000,00 kuna te iz donacija 120.000,00 kuna.

Od ukupno navedenog iznosa:

A) za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 6.000,00 kuna,

 

B) za rashode za usluge predviđen je iznos od 565.000,00 kuna,

 

C) za ostale nespomenute rashode poslovanja predviđen je iznos od 65.000,00 kuna.“

Članak 3.

 

Članak 5. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

„OSTALE KULTURNE MANIFESTACIJE  I PRIREDBE

Aktivnost A1018 02

 

Za godinu 2016. godinu predviđen je iznos od 49.000,00 kuna i to za ostale kulturne manifestacije (Dani hvarskog kazališta i slično) i to za rashode za usluge, odnosno za intelektualne i osobne usluge- honorare i ostale usluge.“

Članak 4.

 

Članak 6. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

„DONACIJE MUZEJU HVARSKE BAŠTINE

Aktivnost A 1018 04

 

Donacije Muzeju hvarske baštine odnose se uglavnom na sufinanciranje programskih aktivnosti, održavanje ljetnikovca, kao i na kapitalnu donaciju za arhivsko spremište, za sanaciju crkve Sv. Marak, te za otkup spomeničke građe.

Za programsku djelatnost očuvanja spomeničku baštine, kao i programe muzejsko-galerijske i likovno-izložbene djelatnosti predviđen je iznos od..75.000,00 kn,

za tekuće održavanje ljetnikovca Hanibala Lucića iznos od…………………………………….. 20.000,00 kn.

Za kapitalnu donaciju za opremanje arhivskog spremišta predviđen je iznos od……….…..100.000,00 kn,

za  sanaciju crkve Sv. Marak predviđen je iznos….…………………………………………..50.000,00 kn, te

za otkup spomeničke građe predviđen je iznos…….…………………………………..………50.000,00 kn.

Sve navedeno  u Proračunu Grada Hvara za 2016.godinu čine ukupan iznos od…….295.000,00 kn.“

 

Članak 5.

 

Članak 7. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

„ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE

Aktivnost A 1018 05

 

Za održavanje spomenika kulture predviđen je iznos od 1.850.000,00 kuna i to za rashode za  materijal i energiju iznos od 140.000,00 kuna, te za rashode za usluge iznos od 1.710.000,00 kuna (za tekuće i investicijsko održavanje, komunalne  te intelektualne i osobne usluge i ostale usluge- uređenje prostora).“

 

Članak 6.

 

Članak 8. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

 

„DODATNA ULAGANJA NA ZGRADI ARSENAL SA FONTIKOM

Kapitalni projekt  K 1018 06

 

U Proračunu Grada Hvara za 2016. godinu planirana su sredstva za obnovu zgrade Arsenal sa Fontikom u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 kuna.

Za dodatna ulaganja na Arsenalu sa Fontikom predviđen je iznos od 5.000.000,00 kuna i to iz vlastitih prihoda iznos od 400.000,00 kuna,  iz  očekivanih pomoći iznos od 1.500.000,00 kuna, iz spomeničke rente 100.000,00 kuna, te 3.000.000,00 iz viškova prethodnih godina (izdvojena sredstava od poreza na dohodak).“

Članak 7.

 

Članak 9. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

„DODATNA ULAGANJA NA PALAČI  VUKAŠINOVIĆ

Kapitalni projekt K 1018 08

 

U Proračunu Grada Hvara za 2016 .godinu planiraju se sredstva za obnovu zgrade palače Vukašinović u iznosu od 620.000,00 kuna i to iz pomoći 120.000,00 kuna te 500.000,00 kuna iz viškova prethodne godine ( izdvojena sredstava od poreza na  dohodak ).“

 

Članak 8.

 

Članak 10. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

„OPREMANJE SPOMENIKA KULTURE

Kapitalni projekt  K 1018 07

 

U Proračuna Grada Hvara za 2016.godinu planiraju se sredstva za digitalizaciju kina Veneranda  (100.000,00 kuna) te 5.000,00 kuna za nabavku druge oprema za ostale spomenike kulture, odnosno ukupno 105.000,00 kuna.“

 

Članak 9.

 

Nakon članka 10. dodaje se članak 11. koji glasi:

„HVAR- TVRĐAVA KULTURE

Kapitalni projekt K 1018 09

U Proračunu Grada Hvara za 2016. g. godinu dodan je novi program koji se odnosi na ulaganja u u obnovu kulturne baštine i to: Tvrđave Fortice, Venerande i Galešnik temeljem aplikacije za dodjelu bespovratnih sredstava. Planirani iznos troškova iznosi 2.500.000,00 kuna a izvori sredstava su: 400.000,00 kuna iz općih prihoda, 100.000,00 iz vlastitih prihoda te 2.000.000,00 kuna iz kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU.“

 

Članak 10.

 

Članak 11. postaje članak 12. i izmijenjeni glasi:

„UKUPNA SREDSTVA ZA JAVNE POTREBE U KULTURI

Grad Hvar je u Proračunu za 2016. godinu predvidio sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Hvara u ukupno iznosu od:

12.327.750,00 kuna.“

 

Članak 11.

 

Ova  Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada  Hvara», a sredstva će se isplaćivati temeljem zahtjeva korisnika i financijskih mogućnosti proračuna, i uz odobrenje Gradonačelnika.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

Gradsko vijeće

 

KLASA:612-01/15-01/32

URBROJ: 2128/01-02-16-07

Hvar,  07. studeni 2016.godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 76. stavak 4. Zakona o sportu («Narodne novine«, br. 71/06 i 150/08-uredba, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), Zakona o udrugama („Narodne novine”, broj: 74/14), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine”, broj: 26/15) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara na 23. sjednici održanoj dana 7. studenog 2016. godine, donosi:

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2016. godinu

 

Članak 1.

 

U Programu javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2016. godinu („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 10/2015) mijenja se članak 3. tako da izmijenjeni glasi:

 

„PROGRAMI ODRŽAVANJA, UNAPREĐENJA I IZGRADNJE SPORTSKIH TERENA

 

Aktivnost: A1017 01 – održavanje sportskih terena

 

Za programe održavanja sportskih terena i objekata na području Grada Hvara za 2016.godinu predviđen je iznos od       130.000,00 kuna,

od čega se 10.000,00 kuna odnosi na materijal za tekuće i investicijsko održavanje, a iznos od 120.000,00 kuna odnosi se na uređenje i održavanje sportskih terena.

 

Aktivnost: A1017 03 – Izgradnja sportskog centra

 

Za program izgradnje sportskog centra u 2016. godini predviđen je iznos od      250.000,00 kuna

 

 

 

Članak 2.

 

Članak 4. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

„Ukupna sredstva namijenjena sportu u Proračunu Grada Hvara za 2016. godinu iznose   1.380.000,00 kuna

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara«.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 620-01/15-01/12

URBROJ: 2128/01-02-16-05

Hvar, 7. studeni 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj: 36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- proč.tekst, 82/04, 110/04- uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 08/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 23. sjednici održanoj dana 7.11.2016. godine, donosi:

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016. godinu

za Grad Hvar

 

U Programu gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016.godinu za Grad Hvar (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 10/15 i 03/16)

 

Točka II – IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA, mijenja se i glasi:

Program izgradnje nerazvrstanih cesta je u Prilogu br. 1 ovog Programa

Za izgradnju predviđeno je:………………… 2.230.000.00 kn

Za otkup zemljišta predviđeno je: ………….. 205.000,00 kn

Ukupno je predviđeno:…………………… 2.435.000,00 kn

 

Rok izgradnje je prosinac 2016. godine. Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

–   iz sredstava komunalnog doprinosa …….. 905.000,00 kn

–   iz potpora Županije……………………………. 100.000,00 kn

–   iz viškova prethodnih godina………………. 770.000,00 kn

–   izostalih izvora………………………………….. 660.000,00 kn

 

Točka III – IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA, mijenja se i glasi:

Program izgradnje javnih površina je u Prilogu br. 2 ovog Programa

Ukupno je predviđeno:…………………… 1.200.000,00 kn

 

Rok izgradnje je prosinac 2016. godine. Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

–   iz sredstava komunalnog doprinosa……… 300.000,00 kn

–   iz pomoći…………………………………………. 100.000,00 kn

–   iz viškova prethodnih godina………………. 300.000.00 kn

–   iz ostalih izvora…………………………………. 500.000.00 kn

 

Točka IV – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE, mijenja se i glasi:

Program izgradnje mreže javne rasvjete je u Prilogu br. 3 ovog Programa,

ukupno: ………………………………………… 1.160.000,00 kn

 

Rok izgradnje je prosinac 2016. godine. Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

–   iz sredstava komunalnog doprinosa …….. 445.000.00 kn

–   iz pomoći…………………………………………. 600.000.00 kn

–   iz ostalih izvora…………………………………. 115.000.00 kn

 

Točka V – IZGRADNJA GROBLJA, mijenja se i glasi:

Za izgradnju groblja……………………………… 250.000.00 kn

Za otkup zemljišta predviđeno je…………. 1.685.000,00 kn

Ukupno je predviđeno……………………. 1.935.000,00 kn

 

Rok izgradnje je prosinac 2016. godine. Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

–   iz sredstava komunalnog doprinosa…… 1.750.000.00 kn

–   izostalih izvora……………………………………. 61.000.00 kn

–   iz viškova prethodnih godina………………. 124.000.00 kn

 

Točka VI – IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM, mijenja se i glasi:

Za izgradnju i proširenje mjesnih mreža na području Grada Hvara:

Ukupno je predviđeno………………………… 50.000,00 kn

 

Rok izgradnje je prosinac 2016. godine. Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

–   iz ostalih izvora…………………………………… 50.000.00 kn

 

 

 

 

 

VII SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA

 

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa temeljem procijenjenih troškova po pojedinim djelatnostima iznose:

Izgradnja nerazvrstanih cesta………………. 2.435.000,00 kn

Izgradnja javnih površina…………………… 1.200.000,00 kn

Izgradnja javne rasvjete……………………… 1.160.000,00 kn

Izgradnja groblja……………………………….. 1.935.000,00 kn

Izgradnja objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom 50.000,00 kn

Ukupno…………………………………………. 6.780.000,00 kn

 

Članak 2.

 

Prilozi:

NERAZVRSTANE CESTE – PROGRAM ZA 2016. GODINU JAVNE POVRŠINE – PROGRAM ZA 2016. GODINU JAVNA RASVJETA – PROGRAM ZA 2016. GODINU

Izmijenjeni su i sastavni su dio ove Odluke.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA  HRVATSKA

SPLITSKO-DALMA T1NSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

Klasa: 363-01/15-01/163

Urbroj: 2128/01-02-16-07

Hvar, 7.11.2016.g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

GRAD HVAR

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Hvar, studeni 2016.

 

Prilog br. 1            NERAZVRSTANE CESTE

Prilog Odluke o izmjeni i dopuni Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2016.g.

 

PROGRAM GRADNJE KOM. INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU

                                                                                                                           Iznos (kn bez PDV-a)         Iznos (kn s PDV-om)

Asfaltiranje raznih lokacija na području Grada Hvara                                                         470.000,00

                                                                                                                                                                                        587.500,00

Ograde Os3 (Ulica Marina Gazarovića) – Izgradnja prometnice                                         424.000,00

                                                                                                                                                                                        530.000,00

Izgradnja poljskog puta Spile, uz rekonstrukciju suhozida i izradu

drenažnog sustava – 4. faza                                                                                                 180.000,00

                                                                                                                                                                                        225.000,00

Tehnička dokumentacija za izgradnju cesta                                                                           50.000,00

                                                                                                                                                                                          62.500,00 

Izgradnja ceste na Paisu – spoj Ulice Lucije Rudan i Ulice Ive Roića – 1. faza                    160.000,00

                                                                                                                                                                                        200.000,00

Cesta Milna-Malo Grablje-Velo Grablje – Površinska obrada dvoslojnom

bitumenskom emulzijom, s pripremom zemljane podloge frezanjem                                  500.000,00

                                                                                                                                                                                        625.000,00

Otkup zemljišta za ceste                                                                                                      164.000,00

                                                                                                                                                                                        205.000,00

                                                                                                                   Ukupno (kn) s PDV-om:                       2.435.000,00

 

 

GRAD HVAR

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Hvar, studeni 2016.

 

Prilog br. 2            JAVNE POVRŠINE

Prilog Odluke o izmjeni i dopuni Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2016.g.

 

PROGRAM GRADNJE KOM. INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU

 

                                                                                                                          Iznos (kn bez PDV-a)         Iznos (kn s PDV-om)

Izgradnja i rekonstrukcija stubišta na raznim lokacijama na

području Grada Hvara                                                                                                          70.000,00

                                                                                                                                                                                          87.500,00

Izgradnja javne površine na Vrisku, s boćarskim terenom, zelenom

površinom i parkiralištem I. faza                                                                                         220.000,00

                                                                                                                                                                                        275.000,00

Izgradnja javne površine na Vrisku, s boćarskim terenom, zelenom

površinom i parkiralištem II. faza                                                                                       180.000,00

                                                                                                                                                                                        225.000,00

Zaštitne ograde na raznim lokacijama                                                                                    70.000,00

                                                                                                                                                                                          87.500,00

Izrada skulpture “Ribič”                                                                                                        95.000,00

                                                                                                                                                                                        118.750,00

Dobava i postava opreme za teretanu na otvorenom                                                             45.000,00

                                                                                                                                                                                          56.250,00

Popločenje kamenom šetališta Antuna Tomislava Petrića                                                   240.000,00

                                                                                                                                                                                        300.000,00

Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju javnih površina                                                 40.000,00

                                                                                                                                                                                          50.000,00

                                                                                                                   Ukupno (kn) s PDV-om:                       1.200.000,00

 

 

GRAD HVAR

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Hvar, studeni 2016.

 

Prilog br. 3            JAVNA RASVJETA

Prilog Odluke o izmjeni i dopuni Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2016.g.

 

PROGRAM GRADNJE KOM. INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU

 

Iznos (kn bez PDV-a)         Iznos (kn s PDV-om)

Radovi iskopa, postavljanja kabela, traka uzemljenja i izrada

temelja za javnu rasvjetu na raznim lokacijama                                                                   300.000,00

                                                                                                                                                                                        375.000,00

Dobava rasvjetnih tijela, kablova, traka uzemljenja, drugog

elektro materijala te stupova za javnu rasvjetu                                                                     200.000,00

                                                                                                                                                                                        250.000,00

Dobava i ugradnja akcentne rasvjete hvarskog Mandrača                                                     56.000,00

                                                                                                                                                                                          70.000,00

Rasvjeta helidroma s daljinskim nadzorom                                                                           50.000,00

                                                                                                                                                                                          62.500,00

Mjere rekonstrukcije i modernizacije javne rasvjete                                                            322.000,00

                                                                                                                                                                                        402.500,00

                                                                                                                   Ukupno (kn) s PDV-om:                       1.160.000,00

 

 

                Na temelju članka 28. st.l. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine”, broj: 36/95, 109/95-uredba, 21/96-uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročiš.tekst, 82/04,110/04-uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/1 1, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara na 23. sjednici održanoj dana 7.11.2016. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016. godinu

za Grad Hvar

 

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016. godinu za Grad Hvar („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 10/15 i 3/16)

 

u točki II ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, mijenjaju se iznosi tako da sada glase:

 

– Održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa

 

Predviđena sredstva:

–   za izvršenje radova u iznosu od………… 2.110.000,00 kn

–   za nabavu opreme u iznosu od ……………. 836.390.00 kn

ukupno : ……………………………………….. 2.946.390,00 kn

 

Izvori financiranja :

–   iz komunalne naknade……………………….. 560.000,00 kn

–   iz pomoći…………………………………………. 920.000,00 kn

–   iz ostalih izvora………………………………. 1.430.000,00 kn

–   iz viškova prethodnih godina………………… 36.390,00 kn

 

– Održavanje javnih površina

 

Predviđena sredstva:

–   za izvršenje radova/usluga u iznosu od…. 900.000,00 kn

–   za materijal u iznosu od……………………… 260.000,00 kn

ukupno …………………………………………  1.160.000,00 kn

 

Izvori financiranja :

–   iz komunalne naknade…………………….. 1.010.000,00 kn

–   izostalih izvora………………………………….. 150.000,00 kn

 

 

– Održavanje nerazvrstanih cesta

 

Predviđena sredstva:

–   za izvršenje radova/usluga u iznosu od…. 480.000.00 kn

–   za materijal u iznosu od …………………….. 100.000.00 kn

ukupno : ………………………………………….. 580.000,00 kn

 

Izvori financiranja :

–   iz komunalne naknade……………………….. 320.000,00 kn

–   iz ostalih izvora…………………………………. 260.000,00 kn

 

– Održavanje javne rasvjete

 

Predviđena sredstva:

–   usluga održavanja i materijal u iznosu od 420.000.00 kn

–   utrošak električne energije u iznosu od … 440.000.00 kn

ukupno : ………………………………………….. 860.000,00 kn

 

Izvori financiranja :

–   iz komunalne naknade……………………….. 860.000,00 kn

 

– Održavanje groblja

 

Predviđena sredstva:

–   održavanje groblja…………………………….. 110.000.00 kn

ukupno: …………………………………………… 110.000,00 kn

 

Izvori Financiranja :

–   iz komunalne naknade…………………………. 50.000,00 kn

–   iz ostalih izvora…………………………………… 60.000.00 kn

 

Članak 2.

 

Točka III SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA mijenja se i glasi:

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa temeljem procijenjenih troškova po pojedinim djelatnostima iznose:

1… održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa 2.946.390,00 kn

2. . održavanje javnih površina…………… 1.160.000,00 kn

3. . održavanje nerazvrstanih cesta…………. 580.000,00 kn

4. . održavanje javne rasvjete…………………. 860.000,00 kn

5. . održavanje groblja …………………………  110.000,00 kn

Ukupno…………………………………………. 5.656.390,00 kn

 

IV     ZAVRŠNE ODREDBE

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

REPUBLIKA  HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

Klasa: 363-01/15-01/164

Urbroj: 2128/01-02-16-07

Hvar, 7.11.2016.g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09 , 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 23. sjednici održanoj dana 7. studenog 2016. godine, donosi

 

ODLUKU

o donošenju Strategije razvoja Grada Hvara do 2020. godine i Plana razvojnih projekata 2016.-2020. Grad Hvar_ dodatak Strategije razvoja Grada Hvara

do 2020. godine

 

Članak 1.

 

Donosi se Strategija razvoja Grada Hvara do 2020. godine, koju je izradio Ekonomski fakultet Sveučilište u Zagrebu, Trg J. F. Kennedvja 6, 10000 Zagreb i Plan razvojnih projekata 2016.-2020. Grad Hvar_ dodatak Strategije razvoja Grada Hvara do 2020. godine, koju je izradio UHY savjetovanje d.o.o., Hrvatske mornarice IH, 21 000 Split.

 

Članak 2.

 

Strategija razvoja Grada Hvara do 2020. godine i Plan razvojnih projekata 2016.-2020. Grad Hvar_ dodatak Strategije razvoja Grada Hvara do 2020. godine iz članka 1. je sastavni dio i prilog ove Odluke.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 020-01/15-01/08

Urbroj: 2128/01-02-16-23

Hvar, 07. studenog 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. Statuta Grada Hvara (‘”Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst. 6/13 i 11/13) te članka 7. st.3. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim i visokim učilištima (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 11/10) Gradsko vijeće Grada Hvara na 23. sjednici održanoj dana 07. studenog 2016. godine, donosi

 

ODLUKU

O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA STIPENDIJU GRADA HVARA

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom raspisuje se natječaj za Stipendiju Grada Hvara.

 

Članak 2.

 

Stipendije dodjeljuje Grad Hvar, a namijenjene su srednjoškolskim učenicima i studentima s područja Grada Hvara koji se školuju izvan mjesta prebivališta. Za 2016/2017. školsku godinu odobravaju se 3 učeničke i 6 studentskih stipendija za stipendiranje učenika i studenata Grada Hvara, od 01. rujna 2016. do 30. lipnja 2017. godine. Sukladno čl.12 Pravilnika. Gradonačelnik može donijeti Odluku da se jedna Stipendija dodijeli kandidatu koji u natječaju nije prikupio dovoljan broj bodova za dodjelu Stipendije a koji ima izuzetno težak socijalni status.

 

Članak 3.

 

Za učenike srednjih škola koji se školuju izvan Grada Hvara visina Stipendije iznosi 800,00 kuna mjesečno, a za studente koji se školuju na višim i visokim učilištima 1.000,00 kuna mjesečno.

Za učenika ili studenta iz socijalno ugrožene obitelji, prema posebnoj odluci Gradonačelnika, visina Stipendije iznosi 1.600,00 mjesečno.

 

Članak 4.

 

Na temelju ove Odluke Gradonačelnik Grada Hvara raspisati će natječaj koji će se objaviti na oglasnoj ploči i na službenim internetskim stranicama Grada.

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u ” Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATLNSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

KLASA: 602-04/16-01/01

URBROJ: 2128/01-02-16-03

Hvar, 07. studenog 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst, članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine”, broj: 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), a sukladno Podatku o prosječnim troškovima gradnje m3 etalonske građevine u Republici Hrvatskoj, objavljenom od strane Ministarstva zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva („Narodne novine”, broj: 59/10), Gradsko vijeće Grada Hvara na 23. sjednici održanoj dana 7. studenog 2016. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

 

Članak 1.

 

U Odluci o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 3/04, 4/04, 1/05, 4/06, 6/06 i 7/10) članak 2. mijenja se, dijeli na članak 2. i 3. i glasi:

Za građane sa sadašnjim prebivalištem na području Grada Hvara, a ukupno dužim od petnaest godina (Uvjerenje o prebivalištu) i neriješenim stambenim pitanjem (izjava kod javnog bilježnika), koji gradnjom obiteljske kuće (ne odnosi se na izgradnju višestambene građevine, te na dogradnju i nadogradnju postojeće građevine), rješavaju svoje stambeno pitanje, odobrit će se na temelju zahtjeva djelomično oslobađanje komunalnog doprinosa za 75% na prvih 600 m3 od ukupnog volumena obiteljske kuće, te na sljedećih 200 m3 ukupnog volumena za 50%, od iznosa iz članka 2. Na onaj dio ukupnog volumena građevine koji je preko 800 m3 obračunava se jedinična cijena sukladno članku 2. Odluke.

Za građane sa sadašnjim prebivalištem na području Grada Hvara, a ukupno dužim od petnaest godina (Uvjerenje o prebivalištu), odobrit će se na temelju zahtjeva djelomično oslobađanje komunalnog doprinosa za 50% na prvih 800 m3 ukupnog volumena građevine od iznosa iz članka 2. Na onaj dio obujma građevine koji je preko 800 m3 obračunava se jedinična cijena sukladno članku 2.Odluke.

 

Članak 2.

 

st. 1. Ovisno o pogodnostima položaja na području grada i stupnju opremljenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture, utvrđuju se slijedeće zone i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture iskazane u kunama po m3 građevine (kn/m3):

 

Zona

Naselja

Iznos kom. doprinosa

od toga po vrsti objekta

javne površine

nerazvrst. ceste

javna rasvjeta

groblja

I

zona

Hvar i Milna

138,00

46,00

57,00

23,00

12,00

II

zona

Zaraće (s Dubovicom), Sveta Nedjelja (s Jagodnom i Bojanić badom) i izgrađena priobalna područja (Bruške uvale, Pelegrin)

115,00

30,00

54,00

23,00

8,00

III

zona

Brusje, Velo Grablje, Malo Grablje

77,00

23,00

34,00

20,00

 

 

                st. 2. Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, za obujam pomoćnog prostora (garaža, spremišta, kotlovnica, drvarnice i si.) u podrumu građevine, umanjuje se za 50% jedinične cijene, samo ako je podrum ukopani dio građevine sa sve četiri strane, a čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja ili suterena. Ukoliko dođe do prenamjene spomenutog prostora u stambeni ili poslovni, plaća se preostalih 50% jedinične cijene.

st. 3. Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, za poljoprivredne zgrade do 20 m2 i za gospodarske zgrade do 200 m2 izvan građevinskog područja komunalni doprinos obračunava se u iznosu od 30 kuna po metru kubnom ukupnog volumena građevine.

st. 4. Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, za gospodarske zgrade, proizvodne djelatnosti unutar područja gospodarsko – proizvodne namjene, za to predviđeno Prostornim planom Grada Hvara, komunalni doprinos umanjuje se za 70% jedinične cijene po metru kubnom ukupnog volumena građevine, a za gospodarske zgrade, uslužne djelatnosti unutar područja gospodarsko – proizvodne namjene, za to predviđeno Prostornim planom Grada Hvara komunalni doprinos umanjuje se za 50% jedinične cijene po metru kubnom ukupnog volumena građevine.

 

Članak 3.

 

Postupci započeti do stupanja na snagu ove Odluke, dovršit će se prema odredbama Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 3/04, 4/04, 1/05, 4/06, 6/06 i 7/10).

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 363-01/10-01/74

Urbroj: 2128/01-02-16-03

Hvar, 07. studenog 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine” broj 158/03. 141/06, 38/09, 123/1 1 i 56/16), članka 24. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (“Narodne novine’- broj 23/04, 101/04. 39/06, 63/08, 125/10,102/11 i 83/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13. 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 23. sjednici održanoj 7.11.2016. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u uvali Malo Zaraće

 

Članak 1.

 

Gradsko vijeće Grada Hvara (u daljnjem tekstu: davatelj koncesije) daje koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra Gradu Hvaru (u daljnjem tekstu: ovlaštenik koncesije) u svrhu montaže stubišta za pješački pristup plaži u uvali Malo Zaraće u naselju Zaraće, sve sukladno glavnom projektu oznake 027-GP-2016 iz rujna 2016., izrađenog od strane Ureda ovlaštenog inženjera Dražen Colnago. Pojišanska 18. Split.

Članak 2.

 

Koncesija iz članka 1. ove Odluke daje se za posebnu upotrebu pomorskog dobra katastarske oznake k.č. 998 i 999. k.o. Grablje. u uvali Malo Zaraće u naselju Zaraće, topografske oznake „Punta Zubac mali”:

 

Članak 3.

 

Davatelj koncesije utvrđuje daje zahvat iz članka 1. ove Odluke od lokalnog značenja za Grad Hvar.

 

Članak 4.

 

Ovlaštenik koncesije nije u obvezi platiti naknadu za koncesiju budući se u ovom slučaju radi o istovjetnoj pravnoj osobi davatelja koncesije i ovlaštenika koncesije, pa se na temelju navedenog ne sklapa ugovor o koncesiji, već ga zamjenjuje ova Odluka.

 

Članak 5.

 

Koncesija se daje za posebnu upotrebu pomorskog dobra iz članka 2. ove Odluke na vrijeme od 20 godina.

 

Članak 6.

 

Ovlaštenik koncesije dužan je izraditi potrebu projektnu dokumentaciju i ishoditi valjani akt temeljem kojeg će se izvesti radovi iz članaka 1. ove Odluke.

Članak 7.

 

Za vrijeme odvijanja radova iz članka 1. ove Odluke, ovlaštenik koncesije ovlašten je isključiti od opće upotrebe pomorsko dobro koje je predmet koncesije.

 

Članak 8.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u ..Službenom glasniku Grada Hvara”

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 342-01/16-01/90

URBRO.1: 2128/01-02-16-02

Hvar, 7.11.2016.g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine»; broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 4. i 6. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama (Službeni glasnik Grada Hvara 2/10) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09,7/09 , 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 23. sjednici održanoj 07. 11. 2016. godine, donosi

 

ODLUKU

o ukidanju javnog dobra u općoj uporabi

 

Članak 1.

 

Temeljem čl. 103. Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) ukida se status javnog dobra čest. zem. 4566/10 površine 77 m2 i 4566/11 k.o. također površine 77 m2 Hvar iz razloga što se više ne koristi u svrhu nerazvrstane ceste.

 

Članak 2.

 

Nalaže se imovinskopravnoj službi Grada Hvara ovu odluku dostaviti zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Splitu, Stalnoj službi u Starom Gradu radi provedbe brisanja statusa javnog dobra predmetne nekretnine u zemljišnoj knjizi.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/16-01/32

URBROJ: 2128/01-02-16-3

Hvar, 7. studenoga 2016.

 

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 86. i članka 89. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine”, broj 153/13) i članka 25. Statuta Grada Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst i 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 23. sjednici održanoj dana 7. studenog 2016. godine, donosi

 

ODLUKU

o izradi Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone Šamoreta dolac

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone Šamoreta dolac („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj 2/08) u daljnjem tekstu: „Odluka o izradi UPU-a”.

 

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

 

Članak 2.

 

Pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone Šamoreta dolac je: Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine”, broj 153/13), Statut Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj:5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13, 1 l/13), Izmjene i dopune Prostornog plan uređenja Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj 5/16) i ova Odluka.

 

RAZLOZI ZA IZRADU UPU-a

 

Članak 3.

 

 1. U čl. 100. Izmjena i dopuna PPUG Hvara propisuje se izrada urbanističkog plana uređenja za sve izdvojene zone ugostiteljsko turističke namjene, te poslovne i sportske namjene izvan naselja, te se pod br. 10. planira izrada UPU sportsko-rekreacijske zone Šamoreta dolac.
 2. Odluka o provođenju izrade projekta idejnog arhitektonskog urbanističkog rješenja u sportkoj rekreacijskoj zoni Šamoreta dolac, donešena 19. studenog 2015.g. na Gradskom vijeću Grada Hvara (kl: 620-01/14-01/12; urbroj: 2128/01 -02-15-08)

 

OBUHVAT I NAMJENA UPU-a

 

Članak 4.

 

u. čl.57 a. Izmjena i dopuna PPUG Hvara definirana je veličina obuhvata i namjena:

Zona R2 Šamoreta dolac, površine 22,5 ha obuhvaća sadržaje sjeverno od Šamoreta dolca. Namjenjena je za sportsko-rekreacijski centar, koji sadrži otvorene i natkrivene sportske sadržaje (igrališta za nogomet, rukomet, odbojku, tenis i sl.). Za prateće sadržaje omogućava se gradnja zatvorenih i natkrivenih građevina površine maksimalno 10% od površine sportskih terena odnosno 2000 m2 BRP (prema strožem uvjetu), minimalno u 4 zasebne građevine. Minimalno 70% zatvorenih građevina treba biti namijenjeno pratećim sportskim sadržajima (svlačionice, spremišta, sanitarije itd.), a ostatak je namijenen ugostiteljskim sadržajima iz skupine restorani i barovi (osim noćnog kluba, noćnog bara i disko kluba). Maksimalna dopuštena visina izgradnje za prateće sadržaje je E=Po+P, odnosno V= 4 m, završno s ravnim ili kosim krovom. Postojeći sadržaji – rukometno igralište, šest teniskih terena i građevina s pratećim sadržajima zadržavaju se i planiraju za javno korištenje. Postojeći suhozidi na terenu se štite, održavaju i po potrebi obnavljaju.

UPU-a iz članka 3. izradit će se u tekstualnom i grafičkom dijelu za područje obuhvata plana, unutar granica određenih Odlukom o donošenju UPU-a.

 

SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU UPU-a

 

Članak 5.

 

Područje, koje je predmet obuhvata Izmjena i dopuna UPU-a planirano je izmjenama i dopunama PPUG-a kao građevinsko područje naselja, sportsko-rekreacijski centar oznake R2. Radi se o neizgrađenom građevinskom zemljištu, a manjim dijelom je izgrađeno,na kojem se području nalaze šest teniskih terena rukometno otvoreno igralište i građevina sa pratećim sadržajima.

 

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

 

Članak 6.

 

Osnovni ciljevi UPU-a su izrada dokumentacije za izgradnju sportskog centra i geodetskog snimanja terena predviđenog za izgradnju sportskog centra ,na temelju Izmjena i dopuna PPUG Hvara (Sl. gl. 5/16), kako bi se izgradnjom sportskog centra poboljšali uvjeti za natjecanje sportskih klubova Grada Hvara, podigla kvaliteta života i unaprijedila turistička ponuda.

 

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANU! POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU UPU-a

 

Članak 7.

 

Za potrebe izrade UPU-a stručne podloge (sociološko, demografsko, ekonomsko, ekološko, energetsko, graditeljsko, hortikulturno, estetsko i drugo obilježje) – nisu potrebne i neće se pribavljati, a planska rješenja će se temeljiti na Izmjenama i dopunama PPUG-a Hvara.

 

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

 

Članak 8.

 

U izradi će se koristiti raspoloživa dokumentacija vezana za rješenje zahvata koji su predmet ovog UPU-a, kao i druga dokumentacija koju iz svog djelokruga osiguravaju tijela i pravne osobe određene posebnim propisima.

 

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI UPU-a

 

Članak 9.

 

Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, od kojih će se zatražiti dostava zahtjeva (podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata) za izradu UPU „Šamoreta dolac”, koja temeljem tih propisa obvezno sudjeluju u izradi UPU „Šamoreta dolac” izdavanjem uvjeta i/ili posebnih mjera iz svog djelokruga:

 1. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41/20, 10000 ZAGREB
 2. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Ulica Republike Austrije 14, 10000 ZAGREB
 3. JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIH VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČU SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE, Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 SPLIT
 4. URED DRŽAVNE UPRAVE U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI – Odjel za gospodarstvo Vukovarska 1, 21000 SPLIT (kao ured državne uprave u županiji nadležan za poljoprivredu)
 5. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava vodnog gospodarstva, Ulica Grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
 6. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 2a, 10000 Zagreb
 7. HRVATSKE VODE, VGO Split, Vukovarska 35, 21000 SPLIT
 8. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 ZAGREB
 9. MUP – POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKA, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21000 SPLIT
 10. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured za zaštitu i spašavanje -Split, Odjel za preventivne i planske poslove, Moliških Hrvata 1, 21000 SPLIT
 11. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, Javna ustanova – Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2/1, 21000 Split
 12. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje – Ispostava Hvar, 21450 Hvar
 13. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za pomorstvo i turizam, Domovinskog rata 2, 21000 Split
 14. ŽUPANIJSKA UPRAVE ZA CESTE NA PODRUČJU SPLITSKO – DALMATINSKE ŽUPANIJE, R. Boškovića 22, 21000 Split
 15. HRVATSKE CESTE D.O.O., Sektor za održavanje – Ispostava Split, Runera Boškovića 22, 21000 Split
 16. HAKOM., Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 ZAGREB
 17. HEP – OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA (HEP ODS) D.O.O., DP ELEKTRODALMACIJA – SPLIT, POGON Hvar
 18. HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA (HOPS) D.O.O., Prijenosno područje Split, Sektor za izgradnju i investicije – Odjel za izgradnju Split, Kneza Ljudevita Posavskog 5, 21000 SPLIT
 19. HVARSKI VODOVOD-HVAR D.O.O.,
 20. HRVATSKE ŠUME D.O.O., Uprava šuma – Podružnica Split, Šumarija Hvar,

 

Članak 10.

 

Javnopravnim tijelima iz članka 9. Nositelj izrade dostavit će ovu Odluku, s pozivom da mu u roku od 15 dana od dana dostave daju zahtjeve za izradu UPU-a .

Ukoliko navedena javnopravna tijela ne dostave svoje zahtjeve u navedenom roku, smatrat će se da ih nemaju.

 

PLANIRANI ROKOVI ZA IZRADU UPU-a, ODNOSNO POJEDINffl NJEGOVIH FAZA I ROKOVI ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU-a TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA

 

Članak 11.

 

Za izradu UPU-a utvrđuju se sljedeći rokovi:

1)     dostavljanje zahtjeva iz članka 90. Zakona o prostornom uređenju: 30 dana;

2)     izrada Nacrta prijedloga: 30 dana od dana dostave zahtjeva javnopravnih tijela iz članka 9. ove Odluke;

3)     javna rasprava će se provesti u trajanju od 30 dana;

4)     izrada Nacrta konačnog prijedloga: 30 dana od dana izrade Izvješća o javnoj raspravi, te utvrđivanje Konačnog prijedloga od strane Gradonačelnika;

5)     upućivanje Konačnog prijedloga Ministarstvu radi ishođenja suglasnosti iz članka 108. Zakona;

6)     dostava izvornika plana 8 dana od dana objave Odluke o donošenju Izmjena i dopuna plana u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE UPU-a

 

Članak 12.

 

Izradu UPU-a će financirati iz proračuna jedinice lokalne samouprave, temeljem članka 63. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju.

 

Članak 13.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 350-01/16-01/248

URBROJ: 2128/01-02-16-02

Hvar, 07.11.2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 SADRŽAJ

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA

 

 1. Izmjene i dopuna proračuna Grada Hvara za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu………… 261
 2. Odluka o izmjeni i dopuni Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2016. godinu…………………………. 285
 3. Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2016. godinu…………….. 285
 4. Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2016. godinu……………… 287
 5. Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016. godinu za Grad Hvar……………………………………………………………………………… 287
 6. Odluka o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22 Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016. godinu za Grad Hvar……………………………………………………………………………………………………… 289
 7. Odluka o donošenju Strategije razvoja Grada Hvara do 2020. godine i Plana razvojnih projekata 2016.-2020. Grad Hvar_ dodatak Strategije razvoja Grada Hvara do 2020. godine……………………………………………………………… 290
 8. Odluka o raspisivanju natječaja za stipendiju Grada Hvara…………………………………………………………… 291
 9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu……………………………………………………….. 291
 10. Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u uvali Malo Zaraće………………… 292
 11. Odluka o ukidanje statusa javnog dobra čest. zem. 4566/10 i 4566/11 k.o. Hvar…………………………….. 293
 12. Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone Šamoreta dolac…………………. 293

 

GRADONAČELNIK

 

 1. Izmjene i dopune plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna Grada Hvara za 2016. godinu 296

 „Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Grada Hvara

Odgovorni urednik: tajnica Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur. – List izlazi po potrebi

Priprema i izrada: ŽGIRO, vl. Davor Sarjanović, Jelsa

 

Službeni glasnik – br. 06/2016

Glasnik je dostupan za preuzimanje OVDJE


 

 

SLUŽBENI GLASNIK GRADA HVARA

GODINA XXIII.  BROJ 6.                                     Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –

Hvar, 29. rujna 2016. godine                                    plaća se na račun broj : 2500009-1815300001

Na temelju članka 5. i 6. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” br. broj 44/05, 44/06 i 109/07), čl. 25. stavak 1. alineja 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), članka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 8/13 i 11/13), na sjednici održanoj 23. rujna 2016. godine, Gradsko vijeće Grada Hvara, donosi

 

Odluku

o prestanku obavljanja dužnosti člana Gradskog vijeća

 

I.

 

Utvrđuje se da dana 23. rujna 2016. godine prestaje obnašanje mandata člana Gradskog vijeća gđe. Katije Zaninović Dawney.

Uvidom u podneseni zahtjev gđe Nade Jeličić za aktivaciju Mandata Mandatna komisija je utvrdila da su sukladno odredbama članka 8. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela u jedinicama lokalne samouprave (“Narodne Novine” br. 44/05, 44/06, 109/07 i 144712) nastupili zakonski uvjeti za nastavak obnašanja dužnosti člana gradskog vijeća gđe. Jeličić izabrane na Kandidacijskoj listi grupe birača te stoga istim danom gđi. Dawney prestaje isti.

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

 

KLASA: 021-05/15-01/37

URBROJ: 2128/01-02-16-08

Hvar, 23. rujna 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 5. i 6. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” br. broj 44/05, 44/06 i 109/07), čl. 25. stavak 1. alineja 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), članka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 8/13 i 11/13). na sjednici održanoj 23. rujna 2016. godine, Gradsko vijeće Grada Hvara, donosi

 

Odluka

o nastavku obavljanja dužnosti člana Gradskog vijeća

 

I.

 

Utvrđuje se da dana 23. rujna 2016. godine započinje ponovno obnašanje mandata člana Gradskog vijeća gde. Nade Jeličić.

Uvidom u podneseni zahtjev, Mandatna komisija je utvrdila da su sukladno odredbama članka 8. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela u jedinicama lokalne samouprave (“Narodne Novine” br. 44/05, 44/06, 109/07 i 144712) nastupili zakonski uvjeti za nastavak obnašanja dužnosti člana gradskog vijeća gde. Jeličić izabrane na Kandidacijskoj listi grupe birača.

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/15-01/37

URBROJ: 2128/01-02-16-07

Hvar, 23. rujna 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članaka 26. Zakona o vodama („Narodne novine“, broj: 153/09. 63/11, 130/11, 56/13, 14/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33 01, 60/01, 129/05. 109/07, 125/08, 36/09. 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09. 7/09, 8/09, 1/11, 2-11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 22. sjednici održanoj 23.09.2016. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o kapitalnoj pomoći za gradnju komunalnih vodnih građevina odvodnje

na području Grada Hvara

 

Članak 1.

 

U članku 4. – Program izgradnje vodnih građevina – kapitalna pomoć Odvodnji Hvar d.o.o.. mijenjaju se iznosi tako da sada glase:

                Program izgradnje objekata vodnih građevina – kapitalna pomoć Odvodnji Hvar d.o.o. :

Izgradnja fekalne i oborinske odvodnje – Ograde Os3 (Ulica Marina Gazarovića)              940.000,00 kn

Izgradnja fekalne i oborinske odvodnje od Ograda do mora – 2. faza   480.000,00 kn

Sanacija i rekonstrukcija objekata fekalne i oborinske odvodnje Grada Hvara (Obala Riva, Ulica Vinka Pribojevića, Ograde Os2, U. Lucije Rudan, U. Ive Roića. Šamoreta Dolac, Ulica Miće Marchija) 430.000,00 kn

Sanacija i rekonstrukcija objekata fekalne i oborinske odvodnje Grada Hvara (Ograde, Ulica Nikice Kolumbića i ostalo)                199.000,00 kn

Nadzori nad izgradnjom i rekonstrukcijom objekata oborinske i fekalne odvodnje              50.000,00 kn

Izrada tehničke dokumentacije za projekte izgradnje i rekonstrukcije fekalne i oborinske

odvodnje…………………………………………….. 101.000,00 kn

UKUPNO………………………………………. 2.200.000,00 kn

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 325-01/16-01/14

URBRO.I: 2128 01-02-16-03

Hvar, 23. rujna 2016. g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara na 22. sjednici održanoj dana 23. rujna 2016. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o nedonošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2016. godinu

 

Članak 1.

 

Ne donosi se Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2016. godinu.

 

Članak 2.

 

Ovaj Zaključak objaviti će se u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA   HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD   HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 400-01/16-01/15

Urbroj: 2128/01-02-16-03

Hvar, 23. rujna 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 10. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“, broj: 30/15), Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 („Narodne novine” broj 71/16) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara» broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 22. sjednici održanoj 23. rujna 2016. godine, donosi

 

ODLUKU

o kandidiranju projekata na natječaje mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom utvrđuju projekti koji će se tijekom 2016. godine kandidirati na natječaje mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 (dalje u tekstu: natječaj).

 

Članak 2.

 

Trgovačko društvo Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa, kao isporučitelj vodnih usluga i korisnik potpore u suvlasništvu Grada Hvara, će tijekom 2016. godine kandidirati projekt – „Izgradnja vodospreme Jagodna”, na natječaj: Podmjera 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije”, Operacija 7.2.1. „Ulaganje u građenje javnog sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda”.

Prilog ove Odluke je Opis projekta „Izgradnja vodospreme Jagodna”.

 

Članak 3.

 

Za pripremu dokumentacije potrebne za prijavu na natječaj zadužuje se korisnik potpore iz članka 2. ove Odluke.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 325-01/16-01/22

URBROJ: 2128/01-02-16-03

Hvar, 23. rujna 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 24. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“ broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) te čl. 5 i 28. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 2/14, 4/14 – ispravak i 4/15), Gradsko vijeće Grada Hvara na 22. sjednici održanoj 23. rujna 2016.godine, donosi

 

ODLUKU

o korištenju javne površine za postavu tabli za oznaku komercijalnog sadržaja u Gradu Hvaru

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom određuju se uvjeti, način i visina naknade za korištenje javne površine za postavu tabli za oznaku komercijalnog sadržaja (u daljnjem tekstu: table) u Gradu Hvaru.

 

Članak 2.

 

Izgled, materijal, veličina i način postave i korištenja tabli određen je Idejnim projektom sustava turističke signalizacije Grada Hvara, autora Viktora Popovića, od prosinca 2009. godine.

 

Članak 3.

 

Zahtjev za odobrenjem korištenja javne površine za postavu table, može postaviti fizička ili pravna osoba sa registriranom djelatnosti na području Grada Hvara (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva).

Zahtjev se upućuje Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara – Službi za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, sa svom popratnom dokumentacijom:

 1. osnovni podaci o pravnoj ili fizičkoj osobi;
 2. vrsta djelatnosti pravne ili fizičke osobe;
 3. oznaku željene lokacije za postavu table ili tabli;
 4. preslik rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno preslik obrtnice za fizičke osobe;
 5. potvrda Porezne uprave, Ispostave Makarska, Porezno mjesto Hvar.

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša pribaviti će Potvrdu o stanju dugovanja, a sukladno Odluci o obvezi pravnih i fizičkih osoba da podmire svoje obveze prema Gradu Hvaru kao uvjet da bi Grad Hvar udovoljio određenim zahtjevima istih („Službeni glasnik Grada Hvara” broj: 2/16).

 

Članak 195.

 

Od osobe čiji zahtjev ne sadržava sve priloge iz čl. 3. ove Odluke, zatražit će se nadopuna zahtjeva pismenim putem, te je stranka dužna u roku od pet (5) dana od dana primitka zahtjeva za nadopunu, dostaviti traženu dokumentaciju. U suprotnom, zahtjev za odobrenjem postavljanja table, će se odbiti.

Zahtjev za odobrenje korištenja javne površine za postavu table će se odbiti ukoliko podnositelj zahtjeva ima nepodmirenih dugovanja prema Gradu Hvaru po bilo kojoj osnovi.

 

Članak 5.

 

Sukladno čl. 28. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina, Gradonačelnik odobrava korištenje javne površine za postavu table, temeljem zaključka. Zaključak se odnosi na kalendarsku godinu.

Prava i obveze iz navedenog zaključka se primjenjuju i na slijedeće kalendarske godine ako podnositelj zahtjeva odnosno korisnik uredno podmiruje obveze prema Gradu Hvaru.

Članak 6.

 

Podnositelj zahtjeva može zatražiti postavljanje tabli na jednoj ili više lokacija, a konačna odluku o broju tabli donosi se prema prostornim mogućnostima pojedine lokacije.

Naknada za korištenje javne površine za postavu 1 table iznosi 2.000,00 kuna za prvu kalendarsku godinu korištenja, a za svaku daljnju godinu korištenja naknada iznosi 1.000,00 kuna po tabli.

Ako podnositelj zahtjeva zatraži postavljanje više tabli, za svaku slijedeću tablu naknada iznosi 1.000,00 kuna za prvu godinu korištenja, a za svaku daljnju godinu korištenja, naknada iznosi 500,00 kuna po tabli.

Naknada za table koje se montiraju na Obali Riva i postavljaju se obostrano (2 table u kompletu) iznosi 3.000,00 kuna za prvu godinu korištenja, a za svaku daljnju godinu korištenja naknada iznosi 1.500,00 kuna za 2 table.

U naknadu je uključena izrada i postava tabli.

Navedenu naknadu je potrebno platiti odmah po donošenju Zaključka iz članka 5.ove Odluke a prije postave table.

 

Članak 7.

 

Postavu tabli na lokacijama koje odredi, vršiti će Grad Hvar, putem treće osobe.

Table se postavljaju u vertikalnom nizu, na način da podnositelj zahtjeva koji je ranije podnio zahtjev za postavu table na istoj lokaciji, ima pravo prvenstva u redoslijedu postavljanja.

Postavljene table ostaju u vlasništvu Grada Hvara. Oštećenu ili dotrajalu tablu, za koju je uredno plaćena naknada, Grad Hvar se obvezuje o svom trošku zamijeniti.

Grad Hvar će ukloniti postavljenu tablu za koju se uredno ne plaća naknada.

Grad Hvar zadržava pravo ne odobriti korištenje javne površine za postavu table, iako je dostavio svu dokumentaciju iz čl. 3.ove Odluke.

 

Članak 8.

 

U slučaju da podnositelj zahtjeva ukine/ugasi obrt odnosno pravna osoba prestane postojati, podnositelj zahtjeva, se obvezuje o tome obavijestiti Grad Hvar, koji će putem treće osobe, ukloniti tablu.

Grad Hvar nema obvezu vraćanja uplaćene naknade iz članka 6. ove Odluke.

U slučaju da dođe do bilo koje promjene sadržaja tabli, podnositelj zahtjeva postupa kao kod zahtjeva za novu tablu, odnosno sukladno čl. 3. ove Odluke.

 

Članak 9.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-02/16-01/146

URBROJ: 2128/01-02-16-02

Hvar, 23. rujna 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju čl. 1. Naredbe za otklanjane strane svojte iz prirode iz otočnih ekosustava Republike Hrvatske („NN”, br.: 49/2012), članka 77. Zakona o lovstvu („NN”, br.: 140/05, 75/09, 153/09, 14/14, 21/16 i 41/16) te članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09,1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13,11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 22. sjednici održanoj dana 23. rujna 2016. donijelo je

 

ZAKLJUČAK

o pokretanju inicijative za poduzimanje mjera za sprječavanje štete od divlje svinje

 

Članak 1.

 

Na zahtjev predstavnika poljoprivrednika sa područja Grada Hvara a povodom značajnih šteta od divljih svinja nastalih na poljoprivrednim nasadima , pokreće se inicijativa za realizaciju otklanjanja divlje svinje iz prirode iz otočnog ekosustava Otoka Hvara.

 

Članak 2.

 

Zahtjeva se od Lovačkog društva Hvar, kao jedinog lovoovlaštenika na području grada Hvara, da sukladno čl. 77. Zakona o lovstvu poduzme sve Zakonom propisane mjere za uklanjanje divljih svinja ili njihovo svođenje u područja određena kao lovište.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA : 320-01/16-01/14

URBROJ: 2128/01-02-16-02

Hvar, 23. rujna 2016. g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje. 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 35. a Zakona o otocima («NN». broj: 149/99. 32/02 i 33/06) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14). Gradsko vijeće Grada Hvara na 22. sjednici održanoj 23. rujna 2016. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa nekretnina u k.o. Hvar

 

I.

 

Povodom ponude ponuditelja Vučetić Ante pok. Ante i dr. od 7. rujna 2016. godine, Grad Hvar neće se koristiti pravom prvokupa u predmetu ponude za prodaju 29952/2419200 dijela nekretnine označene kao č.zem. 3914/12, z.u. 3262 te 3744/302400 dijela nekretnine označene kao čest. zem. 3914/30, z.u. 2990. sve k.o. Hvar , za iznos kupoprodajne cijene od 14220.00 + 3960,00 EUR u protuvrijednosti u kunama prema prodajnom tečaju HNB-a na dan plaćanja.

 

 II.

 

Po zaključenju ugovora o kupoprodaji u kojem je navedena kupoprodajna cijena predmetne nekretnine u iznosu iz točke I. ovog Zaključka, ponuditelj se obvezuje dostaviti fotokopiju ugovora Gradu Hvaru.

 

III.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/16-01/23

URBROJ: 2128/01-02-16-03

Hvar, 23. rujna 2016.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Naziv:  GRAD HVAR                                                                      Matični broj: 02541122

Adresa: Milana Kukurina 2, 21450 HVAR                                       Šifra djelatnosti: 8411

OIB: 01250166084                                                                             Šifra grada: 153

RKP: 30509                                                                                        Razina: 22

 

 

 

OBRAZLOŽENJE

OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

ZA 01-06/2016. GODINE                                                                 

PRIHODI  I  PRIMICI

 

 1. Prihodi poslovanja u odnosu na plan ostvareni su sa 37,94%, a ostvarenje po skupinama je slijedeće:

–       Porezni prihodi (skupina 61) su ostvareni sa 38,05% godišnjeg plana, a 152,74% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ostvarenje je u skladu sa planom, a značajno je povećano u odnosu na prethodnu godinu.

–       Pomoći (skupina 63) su ostvarene sa 24,50% plana, ali su nešto veće (119,12%) u odnosu na isto razdoblje 2015.godine.

–       Prihod od imovine (skupina 64) su ostvareni sa 51,49%  plana, a u odnosu na prethodnu godinu sa 139,79 %,  povećanje je rezultat povećanja većine  prihoda iz ove skupine.

–       Prihodi od pristojbi i po posebnim propisima (skupina 65) su ostvareni sa 47,63% plana, a ostvarenje je veće nego prošle godine (127,33%) zbog povećanja određenih prihoda pogotovo komunalnog doprinosa.

–       Prihodi od prodaje roba, pruženih usluga i donacije (skupina 66) ostvareni su sa 24,99% plana uz neznatno smanjenje u odnosu na prošlu godinu .

–       Prihodi od kazni i ostali prihodi (skupina 68) su ostvareni sa 73,50% plana , a 222,53% u odnosu na prethodnu godinu, što je vezano uz znatna povećanje naplaćenih kazni za pogrešno parkiranje vozila.

 1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na plan su ostvareni sa 1,87% , ali su veći u odnosu na prošlu godinu, malo ostvarenje ovih prihoda je zbog neostvarenja prihoda od prodaje građevinskog zemljišta.
 2. Primici od zaduženja nisu planirani, a niti realizirani, dok prihodi od povrata danih zajmova trgovačkim društvima nisu ostvareni, (isti se odnose na planirani povrat jamstva naplaćenog sa žiro računa Grada Hvara od strane Hypo-Alpe-Adria Bank d.d., a za kredit Sportskog centra Hvar d.o.o. Hvar).
 3. Ukupni prihodi i primici su ostvareni sa 37,50% plana i veći su za 35,52 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što je značajno povećanje.

 

 

RASHODI  I  IZDACI

 

 1. Rashodi poslovanja su izvršeni sa 34,46%  u odnosu na plan, te 109,09% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine,  izvršenje po skupinama je slijedeće:

–       Rashodi za zaposlene (skupina 31) su izvršeni sa 47,29% u odnosu na godišnji plan te su veći za 4,03% u odnosu na prethodnu godinu.

–       Materijalni rashodi (skupina 32) izvršeni su sa 41,72% u odnosu na godišnji plan, te su za 2,80%  manji u odnosu na prethodnu godinu.

–       Financijski rashodi (skupina 34) su izvršeni sa 68,80%  u odnosu na godišnji plan, a veći su za 813,44% u odnosu na prethodnu godinu zbog znatno većih izdataka za zatezne kamate.

–       Subvencije (skupina 35) u ovom razdoblju nisu izvršavane.

–       Pomoći korisnicima drugih proračuna (skupina 36) izvršene su sa 20,50% u odnosu na godišnji plan, odnosno 222,73% u odnosu na prethodnu godinu, što je vezano za ažurnije izvršenje obveza prema HMP SDŽ.

–       Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) izvršene su sa 29,84% godišnjeg plana, a za 8,98% su veće nego prethodne godine, a radi se o troškovima vezanim za socijalni program, izvršeni su samo oni izdaci koji su bili nužni, iako se nastojalo pripomoći svim socijalno ugroženim skupinama građana.

–       Ostali rashodi (skupina 38) izvršeni su sa 14,03% godišnjeg plana, a više su ostvareni u odnosu na prethodnu godinu za 65,91% zbog kasnog donošenja proračuna 2015.god..

 1. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su izvršeni sa 23,79% godišnjeg plana, a za 3,89% su manji u odnosu na prošlu godinu.
 2. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su sa 54,31% godišnjeg plana, a odnose se na naplatu jamstva Sportskog Centra Hvar.
 3. Ukupna realizacija rashoda i izdataka je 31,29% u odnosu na godišnji plan, odnosno za 5,55% su veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENIH PROGRAMA

 

 1. Glava: 00101

 

 1. Program: 1001 je izvršen sa 45,82%. Rashodi u ovom programu su vezani za troškove rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika i Gradske uprave.
 2. Program: 1002 je izvršen sa 66,19%. Rashodi u ovom programu vezani su za troškove prigodnih manifestacija, priredbi, koncerata i sl.
 3. Program: 1003 je izvršen sa 34,51%. Rashodi u ovom programu su vezani za opće usluge i pričuvu.
 4. Program: 1004 je izvršen sa 66,39%. Rashodi u ovom programu su vezani za financijske izdatke, što uključuje i obveze po danom jamstvu Sportskom centru (što se redovno naplaćuje).
 5. Program: 1005 je izvršen sa 44,84%. Izdaci u ovom programu vezani su za javni red i sigurnost (protupožarnu zaštitu, donacije DVD-u, donacije Gorskoj službi spašavanja, sustav zaštite i spašavanja te usluge policije).
 6. Program: 1006 je izvršen sa 34,34%. Rashodi u ovom programu su vezani za održavanje i adaptaciju poslovnih i uredskih prostora.
 7. Program: 1007 je izvršen sa 0,00%. Rashodi u ovom programu su vezani za poticaje razvoja poduzetništva tj. poljoprivrede i malog gospodarstva. Nije bilo nikakvih izdataka.
 8. Program: 1008 je izvršen sa 41,92%. Rashodi u ovom programu su vezani za izgradnju i održavanje lokalnih cesta i putova, kao i kupnju zemljišta za navedene namjene.
 9. Program: 1009 je izvršen sa 0,22%. Ovaj program se odnosi na zbrinjavanje otpada te rješavanja problema kanalizacije. Nije bilo izdataka osim za sanaciju divljih odlagališta, ostali rashodi su kasnili sa realizacijom.
 10. Program: 1010 je izvršen sa 9,70%. Ovaj program se odnosi na izradu prostorne dokumentacije, kupnju zemljišta za opće namjene, geodetsko-katastarske poslove, te na uređenje Etno-eko sela.
 11. Program: 1011 je izvršen sa 0,00%, a odnosi se na rashode vezane sa razvoj vodovodne mreže. Realizacija programa je vezana uz radove Hv.vodovoda. Nije bilo izdataka po ovom programu.
 12. Program: 1012 je izvršen sa 34,11%, a odnosi se na ulaganje u održavanje i izgradnju javne rasvjete, te trošak električne energije za javnu rasvjetu. Realizacija ovog programa je u planiranim iznosima.
 13. Program: 1013 je izvršen sa 32,28%, a odnosi se na poslove vezane uz izgradnju i održavanje javnih površina.
 14. Program: 1014 je izvršen sa 2,37%, a odnosi se troškove vezane za izgradnju gradskog groblja, uključujući i kupnju zemljišta za izgradnju novog groblja.
 15. Program: 1015 je izvršen sa 48,87%, a odnosi se na poslove održavanja i uređenja obalnog pojasa.
 16. Program: 1016 je izvršen sa 28,95%, a odnosi se na troškove tj.donacije u zdravstvu. Iako Grad nema zakonsku obvezu izdvajati za zdravstvo u interesu građana je povećani zdravstveni standard po stoga su i planirane donacije. Tekuće donacije su izvršene samo Hitnoj medicinskoj pomoći, dok ostalih donacija nije bilo.
 17. Program: 1017 je izvršen sa 22,63%, a radi se o programu unapređenja i razvoja sporta na području grada.
 18. Program: 1018 je izvršen sa 27,74%, a radi se o programskoj djelatnosti u kulturi, donacijama udrugama i ustanovama u kulturi, te održavanje i ulaganje u očuvanje spomenika kulture.
 19. Program: 1019 je izvršen sa 0,00%, a odnosi se na donacije vjerskim zajednicama.
 20. Program: 1020 je izvršen sa 14,72%, a odnosi se na potpore strankama i ostalim udrugama.
 21. Program: 1021 je izvršen sa 0,84%, a radi se o potporama Osnovnoj i Srednjoj školi Hvar, te izdacima vezanim za izgradnju novog objekta Srednje škole Hvar te školskog igrališta.
 22. Program: 1022 je izvršen sa 27,89%, a odnosi se na poslove socijalne skrbi. Socijalne pomoći su izvršavane sukladno financijskim mogućnostima, socijalnom programu, te ocjeni o stvarnim potrebama tražitelja pomoći.

 

 1. Glava: 00102

 

1.     Program: 2001 je izvršen sa 45,12%. Rashodi u ovom programu su vezani za djelatnost dječjeg vrtića

Hvar, te za dodatno ulaganje na zgradi Dječjeg vrtića Hvar. Realizacija ovog programa je u skladu sa planom.

 

 1. Glava: 00103

 

1.     Program: 3001 je izvršen sa 42,08%. Rashodi u ovom programu su vezani za djelatnost Gradske

knjižnice i čitaonice Hvar. Realizacija ovog programa  je u skladu sa planom.

 

Hvar, 11. kolovoza 2016.god.

 

Voditeljica Službe za proračun i financije:                                                                                            Zakonski predstavnik:

Margita Petrić Hraste, v.r.                                                                                                             Rino Budrović, dipl.ing..v.r.

                Na osnovi članka 46. Zakona o proračunu («Narodne novine», br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradonačelnik Grada Hvara donosi

 

ODLUKU

o prenamjeni proračunskih sredstava

 

Prenamjena se vrši u okviru Razdjela:001, Glave:00101 i to:

Iz Programa: 1014 – Izgradnja i održavanje gradskog groblja, K projekt: K101401- Kupnja zemljišta za novo groblje,

Sa Podskupine: 411 – Prirodna bogatstva prenosi se iznos od =30.202,00 kuna Slovima: (trideset tisuće dvjesto dvije kune)

Na Program: 1005 – Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja, Aktivnosti: A 1005 05 – Usluge policije, Podskupinu: 329 – Ostali rashodi poslovanja

Za namjenu: Plaćanje računa MZ Adria, obrt za posl. savjetovanje Hvar – za smještaj i prehranu sezonskih policajaca.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradonačelnik

 

KLASA: 400-01/16-01/16

URBROJ: 2128/01-01/1-16-02

Hvar, 29. rujna 2016. god.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na osnovi članka 46. Zakona o proračunu («Narodne novine», br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradonačelnik Grada Hvara donosi

ODLUKU

o prenamjeni proračunskih sredstava

 

Prenamjena se vrši u okviru Razdjela: 001, Glave: 00101 i to:

Iz Programa: 1009 – Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom, K projekt: K1009 03 – Kupnja

zemljišta za sanaciju odlagališta,

Sa Podskupine: 411 – Prirodna bogatstva prenosi se iznos od =50.000,00 kuna, slovima: (pedeset tisuća kuna)

Na Program:1005 – Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja, Aktivnosti: A 1005 05 – Usluge policije, Podskupinu: 329 – Ostali rashodi poslovanja

Za namjenu: Plaćanje računa MZ Adria, obrt za posl. savjetovanje Hvar – za smještaj i prehranu sezonskih policajaca.

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradonačelnik

 

KLASA: 400-01/16-01/16

URBROJ: 2128/01-01/1-16-01

Hvar, 29. rujna 2016. god.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 63. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15), članka 4. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 64/08) i članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) Gradonačelnik Grada Hvara donosi

 

ODLUKU

o započinjanju postupka Strateške procjene utjecaja na okoliš „Strategije razvoja Grada Hvara do 2020. Godine”

 

Članak 1.

 

Donošenjem ove Odluke započinje postupak Strateške procjene utjecaja „Strategije razvoja Grada Hvara do 2020.“ (u daljnjem tekstu: Strategija razvoja) na okoliš.

 

Članak 2.

 

Stratešku procjenu utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu: SPUO) iz stavka 1. ove Odluke provodi Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara.

 

Članak 3.

 

Nacrt prijedloga Strategije razvoja izrađuje Ekonomski fakultet u Zagrebu.

 

Članak 4.

 

Programska polazišta Strategije razvoja utvrđena su na način da ovaj dokument predstavlja stratešku platformu i okvir za koordinaciju aktivnosti različitih institucija javnog sektora, gospodarskih subjekata i svih drugih dionika uključenih u razvoj Grada Hvara.

Strategija razvoja ima zadaću pokrenuti novi razvojni ciklus usmjeren na održivi društveno-gospodarski razvoj.

 

Članak 5.

 

Strateški prioriteti su:

–         jačanje prepoznatljivosti Grada Hvara.

–         razvoj ljudskih resursa i povećanje kvalitete života,

–         konkurentno gospodarstvo,

–         razvoj infrastrukture, zaštita prirode i okoliša,

–         unapredenje upravljanja razvojem.

 

Članak 6.

 

U postupku ove SPUO provest će se radnje u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj: 80/13, 153/13 i 78/15), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 64/08) i posebnih propisa iz područja za koje se Strategija donosi.

 

Članak 7.

 

Redoslijed radnji koje će se provesti u postupku SPUO Strategije razvoja naveden je u Prilogu I. ove Odluke.

 

Članak 8.

 

U postupku SPUO, prema ovoj Odluci, sudjelovat će javnopravna tijela navedena u Prilogu II. ove Odluke.

 

Članak 9.

 

Gradonačelnik će o ovoj Odluci informirati javnost u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08).

 

Članak 10.

 

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 020-01/15-01/08

UBROJ: 2128/01-01/1-16-10

Hvar, 26. kolovoza 2016. godine

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Prilog I. Redoslijed radnji

Prilog II. Javnopravna tijela koja sudjeluju u postupku SPUO

 

PRILOG I.

 

Redoslijed radnji koje će se provesti u postupku strateške procjene utjecaja Strategije

razvoja na okoliš

 

 1. Jedinstveni upravni odjel će u roku 8 dana od dana donošenja ove Odluke započeti postupak određivanja sadržaja strateške studije.
 2. U postupku određivanja sadržaja strateške studije Jedinstveni odjel će od tijela i/ili osoba nadležnih prema posebnim propisima za pojedine sastavnice okoliša i opterećenja za okoliš, zatražiti mišljenje o sadržaju i razini obuhvata podataka kojima se obavezni sadržaj strateške studije dopunjuje kao posebni zahtjev vezano za područje iz djelokruga tog tijela i/ili osoba. Rok za dostavu mišljenja o potrebnom sadržaju strateške studije je 30 dana od primitka zahtjeva Jedinstvenog upravnog odjela. U svrhu usuglašavanja mišljenja o potrebnom sadržaju strateške studije tijekom navedenog roka Jedinstveni upravi odjel će koordinirati i provesti javnu raspravu sa gore navedenim tijelima.

Ove radnje provode se sukladno odredbama članaka 6. do 9. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (“Narodne novine”, br. 64/08) – u daljnjem tekstu Uredba.

 1. U postupku utvrđivanja sadržaja strateške studije Jedinstveni upravni odjel će sukladno člancima 5., 6. i 12. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine”, br. 64/08) na internetskoj stranici Grada Hvara objaviti Odluku o izradi Strategije razvoja Grada Hvara do 2020., programska polazišta i ciljeve Strategije te informirati javnost o načinu sudjelovanja u postupku strateške procjene.
 2. Nakon zaprimanja mišljenja tijela i/ili osoba i javnosti Jedinstveni upravni odjel utvrđuje konačni sadržaj strateške studije i donosi Odluku o sadržaju strateške studije, koju će objaviti na internetskoj stranici Grada Hvara sukladno člancima 9. i 10. Uredbe.
 3. Jedinstveni upravni odjel u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o utvrđivanju sadržaja strateške studije istu dostavlja odabranom ovlašteniku, koji će izraditi Stratešku studiju, sukladno članku 11. Uredbe.
 4. Za potrebe ocjene strateške studije Gradonačelnik/Pročelnik imenuje Povjerenstvo za stratešku procjenu u roku od 8 dana od donošenja odluke o sadržaju strateške studije. Postupak imenovanja i rad Povjerenstva propisan je odredbama Pravilnika o povjerenstvu za stratešku procjenu („Narodne novine”, br. 70/08) – u daljnjem tekstu Pravilnik.
 5. Jedinstveni upravni odjel u roku od 8 dana od dana primitka strateške studije od ovlaštenika, istu zajedno s nacrtom prijedloga Strategije razvoja Grada Hvara do 2020. dostavlja Povjerenstvu za stratešku procjenu. Nakon što u postupku sukladno člancima 9. i 10. Pravilnika ocijeni daje strateška studija cjelovita i stručno utemeljena, Povjerenstvo donosi mišljenje o rezultatima strateške studije u odnosu na nacrt prijedloga Strategije razvoja Grada Hvara.
 6. Nakon što razmotri mišljenje Povjerenstva, Gradonačelnik/Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela donosi Odluku o upućivanju strateške studije i nacrta prijedloga Strategije razvoja Grada Hvara na javnu raspravu, sukladno članku 15. Uredbe, koju Odluku objavljuje na internetskoj stranici Grada Hvara. Postupak sudjelovanja javnosti u javnoj raspravi o strateškoj studiji i nacrtu prijedloga Strategije razvoja Grada Hvara provodi se prema odredbama članka 5.. 6. i 12. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.
 7. Istodobno s upućivanjem na javnu raspravu, Gradonačelnik/Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela dostavlja stratešku studiju i nacrt prijedloga Strategije razvoja Grada Hvara na mišljenje tijelima i/ili osobama od kojih je zatraženo mišljenje za utvrđivanje sadržaja strateške studije.
 8. Nakon provedene javne rasprave, Jedinstveni upravni odjel sva mišljenja, primjedbe i prijedloge iz javne rasprave svih sudionika (tijela/osoba/javnosti) dostavlja na očitovanje ovlašteniku, odnosno izrađivaču strateške studije i izrađivaču nacrta prijedloga Strategije razvoja Grada Hvara. Svojim očitovanjem izrađivač strateške studije će predložiti konačne mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša vezano za Strategiju razvoja Grada Hvara. Jedinstveni upravni odjel nakon toga priprema nacrt konačnog prijedloga Strategije razvoja Grada Hvara.
 9. Prije upućivanja nacrta konačnog prijedloga Strategije razvoja Grada Hvara na donošenje Jedinstveni upravni odjel pribavlja, sukladno članku 18. Uredbe, mišljenje od Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije o provedenoj strateškoj procjeni i ocjeni prihvatljivosti Strategije razvoja Grada Hvara na ekološku mrežu, a navedeno je tijelo u roku od 30 dana od dana primitka dokumentacije u obvezi dostaviti mišljenje Općinskom načelniku.
 10. Nakon što Gradonačelnik/Pročelnik donese Izvješće o provedenoj strateškoj procjeni (članak 19. Uredbe), potrebno je izraditi Program praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi Strategije razvoja Grada Hvara, sukladno članku 20. Uredbe.

 

PRILOG II.

 

Popis javnopravnih tijela koja su dužna sudjelovati u postupku strateške procjene

 

 1. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35. p.p. 475, 21000 Split
 2. HRVATSKE ŠUME. UŠP SPLIT, Šumarija Makarska. Kralja Petra Krešimira IV 36, 21300 Makarska
 3. HRVATSKE CESTE, Ispostava Split. R. Boškovića 22, 21000 Split
 4. HEP – Operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Split, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 5, 21000 Split
 5. MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine. Konzervatorski odjel u Splitu, Porinova 1, 21000 Split
 6. Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije, Bihaćka 1, 21000 Split
 7. Upravni odjel za društvene djelatnosti Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2/IV, 21000 Split
 8. Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje. Bihaćka l/III, Split
 9. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije. Prilaz braće Kaliterna 10. 21000 Split
 10. Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije. Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split
 11. Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2/IV, 21000 Split
 12. Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2/IV, 21000 Split
 13. HAKOM – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti. Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), odredbe članka 5. Uredbe o postupku izdavanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN, br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i odredbe članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara” br. 05/09, 07/09, 08/09, 01/11 i 02/11 – pročišćeni tekst, 06/13 i 11/13) Gradonačelnik Grada Hvara dana 13. rujna 2016. g., donosi

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2016.g.

 

Članak 1.

 

U Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2016.g. („Službeni glasnik Grada Hvara” br. 11/15 i 03/16) mijenjaju se odredbe i to:

                U glavi 2. PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM u točki IV. u stavku 5. MIKROLOKACIJE red. br/1. i 4. brišu se, a na red. br. 5. briše se jedna „bačva” dok druga postaje „bačva” za obavljanje djelatnosti taxi prijevoza i iznajmljivanje brodica.

Korisnici koncesijskih odobrenja koji uredno obavljaju djelatnost na brisanim mikrolokacijama izmjestiti će se i to:

–          sa mikrolokacije br. 1. FABRIKA (Mandrač jug), izmjestiti će se na mikrolokaciju br. 2. FABRIKA (Mandrač sjever) koja postaje zajednička mikrolokacija za taxi prijevoz i iznajmljivanje brodica;

–          sa mikrolokacije br. 4. PORED ATLASA, izmjestiti će se na mikrolokaciju br. 5. ROTONDA na „bačvu” na kojoj će se obavljati djelatnost taxi prijevoza i iznajmljivanje brodica.

 

 

 

 

Članak 2.

 

Gradske reklame sa brisanih mikrolokacija iz čl. 1. ove Odluke biti će izmještene na mikrolokacije na kojima će izmješteni korisnici koncesijskih odobrenja iz čl. 1. ove Odluke obavljati djelatnost.

Na reklamama će se nalaziti i popis svih korisnika koncesijskih odobrenja sa brojevima brodica i taxi prijevoznika.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada

Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 342-01/15-01/106

URBROJ: 2128-01-01/1-16-10

Hvar, 13. rujna 2016 .g.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), i članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o uvođenju sezonske pretplate na ulaznice za 55. hvarske ljetne priredbe

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom se utvrđuje se sezonska pretplata za posjetitelje manifestacije 55. hvarske ljetne priredbe 2016., u dvije kategorije:

–          u iznosu od 300,00 kuna (tristotine kuna), kojom se ostvaruje pravo ulaza na 36 događanja do kraja Hvarskih ljetnih priredbi, te

–          u iznosu od 200,00 kuna (dvijestotine kuna), kojom se ostvaruje pravo ulaza na 10 događanja Hvarskih ljetnih priredbi.

Pretplata ne uključuje ulaznice za koncert Habana Social Club koji će se održati na Venerandi 8. kolovoza 2016. godine.

 

Članak 2.

 

Naplatu pretplate vršit će djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara ili studenti i učenici za koje Grad Hvar ima sklopljen ugovor sa Student servisom. Naplata se vrši isključivo u kunama, na mjestu prodaje ulaznica za Hvarske ljetne priredbe.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 612-01/16-01/12

URBROJ: 2128/01-01/1-16-02

Hvar, 27. lipnja 2016. g.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN”, broj: 86/08 i 61/11), članka 32. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN”, broj: 74/10) i članka 35. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 12/10, 3/15), radno mjesto: viši stručni suradnik za graditeljstvo ,zaštitu okoliša i poslove EU

u dijelu „uvjeti za radno mjesto/potrebno stručno znanje” alineja 1. mijenja se i sada glasi:

–          visoka stručna sprema (VSS) građevinske, arhitektonske struke ili društvenog smjera

 

REDNI BROJ: 17

RADNO MJESTO II kategorije – potkategorija radnog mjesta – savjetnik

NAZIV RADNOG MJESTA: viši stručni suradnik za graditeljstvo, zaštitu okoliša i poslove EU

KLASIFIKACIJSKI RANG : 6

BROJ SLUŽBENIKA: 2

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

–        obavlja upravne, stručne i druge poslove iz oblasti prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša sukladno propisima i pravilima struke

–        prikuplja i obrađuje tehničku dokumentaciju za izdavanje potrebitih dozvola za realizaciju gradnje i rekonstrukcije (lokacijska i građevna dozvola), te ishođenje suglasnosti nadležnih tijela

–        obavlja stručne i druge poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva, sukladno propisima i pravilima struke, a odnose se na komunalni doprinos (izrada rješenja i izračuna), te vrši nadzor izdanih lokacijskih i građevnih dozvola u svezi komunalnog doprinosa

–        prati propise iz oblasti prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša i brine se o primjeni istih

–        sudjeluje u osmišljavanju i pripremi razvojnih projekata

–        prati natječaje i sudjeluje u pripremama projekata Grada za apliciranje na strukturne i druge EU fondove

–        koordinira suradnju Grada s Fondom za zaštitu okoliša, razvojnim agencijama, LAG-om, konzultantskim kućama i drugim tijelima koji sudjeluju na natječajima za bespovratna sredstva EU programa

–        sudjeluje u provedbi EU projekata

–        izrađuje idejna rješenja uređenja i opremanja gradskih javnih (prometnih, zelenih i rekreacijskih) površina i obalnog pojasa

–        radi na realizaciji gradnje i rekonstrukcije na nekretninama pod zaštitom

–        obavlja građevinske i druge nadzore na izgradnji i rekonstrukciji nekretnina kad je investitor Grad Hvar i kad oni nisu povjereni drugim pravnim ili fizičkim osobama

–        koordinira rad sa konzervatorskom službom radi zaštite područja i objekata registriranih kao zaštićene spomeničke cjeline odnosno spomenici kulture

–        koordinira rad nadzornih službi na izgradnjama sa drugim javnim poduzećima koji rade na javnim površinama

–        koordinira rad službi nadležnih za zaštitu okoliša na djelatnostima koje obavljaju druga javna poduzeća koji rade na zaštiti okoliša i postupanju s otpadom

–        priprema i obrađuje potrebnu dokumentaciju za kapitalne investicije Grada

–        prikuplja, obrađuje, dostavlja podatke i učestvuje u provođenju postupka javne nabave radova, roba i usluga iz svog djelokruga

–        izrađuje nacrte odluka, programa i izvješća za Gradsko vijeće i gradonačelnika iz oblasti svoje nadležnosti

–        obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Službe, pročelnika i gradonačelnika.

ODGOVORNOST:

–        za svoj rad odgovara voditelju Službe, pročelniku i gradonačelniku.

UVJETI ZA RADNO MJESTO/POTREBNO STRUČNO ZNANJE

–        visoka stručna sprema (VSS) građevinske, arhitektonske struke ili društvenog smjera

–        jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–        položen državni stručni ispit

–        poznavanje rada na osobnom računalu

VRSTA RADNOG ODNOSA:

–        radni odnos na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 113-01/10-01/25

Urbroj: 2128/01-01/1-15-03

Hvar, 5. rujna 2016.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

SADRŽAJ

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA:

 

 1. Odluka o prestanku obavljanja dužnosti člana Gradskog vijeća………………………………………………………….. 193
 2. Odluka o nastavku obavljanja dužnosti člana Gradskog vijeća…………………………………………………………… 193
 3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kapitalnoj pomoći za gradnju komunalnih vodnih građevina odvodnje na području Grada Hvara  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 194
 4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2016. godinu………………………………………….. 194
 5. Odluka o kandidiranju projekata na natječaje mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. godine…………………………………………………………………………………… 194
 6. Odluka o korištenju javne površine za postavu tabli za oznaku komercijalnog sadržaja u Gradu Hvaru …… 195
 7. Zaključak o pokretanju inicijative za poduzimanje mjera za sprječavanje štete od divlje svinje ……………….. 196
 8. Zaključak o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa nekretnina k.o. Hvar …………………………………………. 197

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA:

 

 1. Izmjene i dopune Plana prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2016. godinu 198
 2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2016. godinu …………………………………………. 222
 3. Odluka o prenamjeni proračunskih sredstava…………………………………………………………………………………… 254
 4. Odluka o prenamjeni proračunskih sredstava…………………………………………………………………………………… 254
 5. Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš „Strategije razvoja Grada Hvara do 2020. godine“ 254
 6. Odluka o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara            za 2016. g 256
 7. Odluka o uvođenju sezonske pretplate na ulaznice za 55. hvarske ljetne priredbe………………………………….. 257
 8. Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara……… 257

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Grada Hvara

Odgovorni urednik: tajnica Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur. – List izlazi po potrebi

Priprema i izrada: ŽGIRO, vl. Davor Sarjanović, Jelsa

Službeni glasnik – br. 05 / 2016

pdf


 

SLUŽBENI GLASNIK GRADA HVARA

 

GODINA XXIII.  BROJ 5.   Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn – Hvar, 4. kolovoza 2016. godine   plaća se na račun broj : 2500009-1815300001

 

                Na temelju članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji  (“Narodne  novine”, broj  76/07 i 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12), a u vezi s člankom188. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13)  i članka 27. Statuta Grada Hvara (Službeni glasnik Grada Hvara br. 3/01, 4/04, 6/04, 1/06, 6/06), Gradsko vijeće Grada Hvara na 21. sjednici održanoj 4. kolovoza 2016. godine, donijelo  je
 

O D L U K U

O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

GRADA HVARA

 

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

 (1)  Donose se Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Hvara (Sl. glasnik Grada Hvara 2/07, 9/10).
(2)  Elaborat Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara (u daljnjem tekstu PPUG Hvara), koji je izradila tvrtka GISplan d.o.o. iz Splita, je sastavni dio ove Odluke.
(3)  Izmjene i dopune PPUG-a Hvara odnose se na izmjene i dopune tekstualnog i grafičkog dijela elaborata prostornog plana iz stavka 1. ovog članka.

 Članak 2.

 
(1)  Elaborat Izmjena i dopuna PPUG-a Hvara sastoji se od tekstualnog dijela, grafičkog dijela i obveznih priloga uvezanih u knjizi 1 i elaborata “Mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti”, uvezanog u knjizi 2.
(2)  Knjiga 1 sadrži:
I. TEKSTUALNI DIO – Odredbe za provođenje
POLAZIŠTA I CILJEVI
1.   UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENA POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA
2.   UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA
2.1    Građevine od važnosti za državu i županiju
2.2    Građevinska područja naselja
2.2.1  Mješovita namjena naselja
2.2.2  Ostale namjene
2.3    Izgradnja izvan građevinskog područja
2.4    Negrađevna područja
3.   UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI
3.1    Poslovna namjena
3.1.1  Zone poslovne namjene u građevinskom području naselja
3.1.2  Izdvojena građevinska područja gospodarske, poslovne namjene
3.2    Ugostiteljsko turistička namjena
3.2.1  Zone ugostiteljsko turističke namjene unutar građevinskog područja naselja
3.2.2  Izdvojena građevinska područja ugostiteljsko turističke namjene
3.3    Sport i rekreacija
3.3.1  Zone unutar građevinskog područja naselja
3.3.2  Izdvojena građevinska područja sportsko-rekreacijske namjene
4.   UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI
5.   UVJETI UTVRĐIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA
5.1    Objekti i uređaji cestovnog prometa
5.2    Pomorski i zračni promet
5.3    Telekomunikacije
5.4    Elektroopskrba
5.5    Vodoopskrba i odvodnja
6.   MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA
6.1    Zaštita prirodnih i krajobraznih vrijednosti
6.2    Područja ekološke mreže
6.3    Zaštita kulturno povijesnih spomenika i cjelina
7.   POSTUPANJE S OTPADOM
8.   MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ
8.1    Zaštita voda
8.2    Zaštita od voda
8.3    Zaštita i sanacija ugroženih dijelova okoliša
8.4    Mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti
9.   MJERE PROVEDBE PLANA
9.1    Obveza izrade prostornih planova
9.1.1. PPPPO Pakleni otoci
9.1.2  Obveza izrade UPU
9.1.3  Obveza izrade DPU
9.1.4  Postupanje s važećim planovima
9.1.5  Izgradnja na temelju PPUG
9.2    Primjena posebnih razvojnih i drugih  mjera
II.  GRAFIČKI DIO
 1.   Korištenje i namjena površina                         1:25000
2.   Infrastrukturni sustavi                                     1:25000
3.   Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu
prostora                                                           1:25000
3.a     Zaštita kulturnih dobara
3.b    Zaštita prirode
3.c     Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora
3.d    Ekološka mreža
4.   Građevinska područja                                       1:5000
4.1    Građevinska područja – područja za
poljoprivredna gospodarstva                  1:10000
 
III.   OBVEZNI PRILOZI
 
A.  Obrazloženje
B.   Popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo potrebno poštivati u izradi Izmjena i dopuna PPUG-a
C.   Zahtjevi i mišljenja iz čl. 79. i 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji
D.  Izvješća o prethodnoj i javnoj raspravi
E.   Evidencija postupka izrade i donošenja Izmjena i dopuna PPUG-a
F.   Sažetak za javnost
 
(3)  Kartografski prikazi grafičkog dijela elaborata Izmjena i dopuna PPUG-a Hvara zamjenjuju kartografske prikaze iz članka 2. Odluke o donošenju PPUG-a Hvara (Sl. glasnik Grada Hvara 2/07, 9/10).
 
ODREDBE ZA PROVOĐENJE
 

Članak 3.

 

                Članak 5. briše se.
 

Članak 4.

 
(1)  U članku 9. točki 1.2., iza alineje 2. dodaje se alineja:

 • sport i rekreacija

(2)  U točki 2. iza alineje 1. dodaje se alineja:

 • gospodarske šume

(3)  Pod naslovom ‘II Prometne površine’, u točki 2. ispred riječi: ‘županijskog značaja’ dodaju se riječi: ‘međunarodnog značaja’. Riječi: ‘privezište, privez’ brišu se.
(4)  U točki 3. iza riječi: ‘helidromi’ dodaju se riječi: ‘aerodrom na vodi’.
 

Članak 5.

 
U članku 10. u stavku 1. u alineji b) iza riječi: ‘poslovnih’ dodaje se riječ: ‘sportskih’.

Članak 6.

 
(1)  U članku 11. u alineji 1. brišu se riječi: ‘- Vira sa zaobilaznicom Hvara’.
(2)  Iza alineje 2. dodaje se:
 

 • lokacija za sunčevu elektranu Hvar – planirana
 • vodoopskrbni sustav Omiš-Brač-Hvar-Vis-Šolta – podsustav Hvar
 • glavna meteorološka postaja Hvar

 

Članak 7.

 
(1)  U članku 12. iza alineje 2. dodaje se:

 • županijska cesta br.6269 Vira – Hvar (D116)
 • županijska cesta br.6280 Dubovica (D116) – Sv. Nedjelja (L67190)
 • luka Hvar – luka za javni promet od međunarodnog značaja

(2)  U alineji 4. koja postaje alineja 7. iza riječi: ‘marina Palmižana’ dodaje se zarez i riječi: ‘Sv. Nedilja, Hvar’
(3)  Alineja 5. briše se.
(4)  Iza alineje 8. (dosadašnja alineja 6.) dodaje se:

 • TS 110/10(20)kV Hvar – planirana

(5)  Iza alineje 11. (dosadašnja alineja 8.) dodaje se:

 • aerodrom na vodi Hvar
 • iskrcajna mjesta za prihvat ribe – Hvar, Vira, Sv.Nedilja

 

Članak 8.

 
U članku 15. stavak 2. i 3. mijenjaju se i glase:
”Obiteljska kuća je građevina koja može imati maksimalno 4 stambene jedinice.  Građevine mogu biti slobodno stojeće ili poluugrađene. Ne dopušta se gradnja nizova. Ako se gradi unutar zona mješovite namjene obiteljska kuća može sadržavati i poslovni prostor za tihe i čiste poslovne djelatnosti, definirane u članku 16. i 16.a te za ugostiteljsko turističku djelatnost (sobe ili apartmani) koji može zauzimati maksimalno 30% GBP-a.
Stambeno poslovne građevine su građevine koje uz stambene moraju sadržavati najmanje 30% GBP   poslovnih djelatnosti, definiranih u članku 16. i 16.a. Građevina može sadržavati maksimalno 400m2 poslovnog prostora odnosno maksimalno 4 ugostiteljsko turističke smještajne jedinice. Građevine mogu biti isključivo slobodno stojeće.”
 

Članak 9.

 
U članku 16. stavak 3. i 4. mijenjaju se i glase:
”Iznimno, isključivo za građevine turističko ugostiteljske namjene sa smještajnim kapacitetima primijenit će se odredbe iz članka 22.
Bučne i potencijalno štetne djelatnosti (manji proizvodni pogoni, automehaničarske i proizvodne radionice, limarije, lakirnice, bravarije, kovačnice, proizvodnja betonske galanterije, betonare, pilane, stolarije, klaonice, prodaja građevinskog materijala, ugostiteljske djelatnosti s glazbom i sl.) mogu se locirati isključivo u izdvojenim građevinskim područjima gospodarske, poslovne namjene.”
 

 

 

Članak 10.

 
Iza članka 16. dodaje se članak 16a. koji glasi:
”Poslovne djelatnosti koje su kao sekundarna namjena dopuštene unutar mješovite namjene naselja propisane su za tri prostorne cjeline:
1.   Na Trgu Sv. Stjepana, Obali Fabrika, Obali Riva:
a)   sve vrste turističke djelatnosti osim hostela,
b)   sve ugostiteljske djelatnosti osim disco kluba, disco bara, noćnog kluba,
c)   od trgovačkih djelatnosti prodaja prehrambenih proizvoda, tekstilnih proizvoda, konfekcija i proizvodi od krzna, obuća i pribor, knjige, školski i kancelarijski materijal, drogerijska roba, lijekovi, duhanske prerađevine, šibice i pribor, foto aparati, instrumenti, elektrotehnički i elektronski aparati, dijelovi i pribor, elektrotehnički materijal i rasvjetna tijela, galanterija, bižuterija, suveniri, igračke, muzički instrumenti, parfumerijski i kozmetički proizvodi, proizvodi za sport, lov, ribolov i kampiranje, filatelija i pribor, antikviteti i umjetnička djela, proizvodi domaće radinosti i umjetnički zanati, cvijeće, prodaja dnevnih i povremenih novina i časopisa,
d)   od zanatskih djelatnosti optičarska, urarska, zlatarska i frizerska za muškarce i žene.
2.   U Kulturno-povijesnoj cjelini Grada Hvara (izuzev prostora pod točkom 1.) utvrđenoj rješenjem Ministarstva kulture i upisanoj u  Registar nepokretnih spomenika kulture Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Split broj : 24/381-70 od 25. prosinca 1970. godine:
a)   sve turističke djelatnosti osim hostela,
b)   ugostiteljske djelatnosti: restoran, gostionica, zdravljak, pizzeria, slastičarnica, konoba, krčma, bistro,
c)   od trgovačkih djelatnosti prodaja žitarica i mlinskih proizvoda, povrća, voća i prerađevina, mesa, peradi i prerađevina, bezalkoholnih pića, ribe i prerađevina, životnih namirnica i predmeta za kućne potrebe, tekstilnih proizvoda, konfekcije i proizvoda od krzna, obuće i pribora, proizvoda od gume, kaučuka i plastičnih masa, kože, elektro-tehničkih i elektronskih aparata, radio i TV aparata, mašina, dijelova i pribor, elektrotehničkog materijala i rasvjetnih tijela, keramike, stakla i porculana, proizvoda od plastike, boja, lakova i pribora, knjižare, školskog i kancelarijskog materijala, drogerijske robe, duhanskih preradevina, šibica i pribora, foto aparata, instrumenata i aparata za nastavu, istraživanje i profesionalnu upotrebu, galanterije, bižuterije, igračaka, muzičkih instrumenata, pribora i muzikalija, parfumerijskih i kozmetičkih proizvoda, proizvoda za sport, lov, ribolov i kampiranje, filatelije i pribora, antikviteta i umjetničkih djela, proizvoda domaće radinosti i umjetničkih zanata, cvijeća, ukrasnih ribica, ptica i drugih domaćih i egzotičnih životinja, perja, prodaja dnevnih i povremenih novina i časopisa.
d)   od zanatskih djelatnosti: klima i rashladne uređaje, elektro-instalaterska, elektro-mehaničarska za slabu struju, soboslikarska i ličilačka, izrada odjeće od kože i krzna, stolarska, mesarska, optičarska, urarska, kozmetičarska, graverska, pečatorezačka, zlatarska, staklo-brusačka i staklo-rezačka, izrada kožne galanterije, obućarska i izrada gornjih dijelova obuće, krojačka za mušku i žensku odjeću, izrada šešira i kapa, parketarska, drvo-modelarska, tapetarska, dekoraterska, kobasičarska, frizerska za muške i ženske, dimnjačarska, pranje odjeće i pedikerska.
3.   U svim ostalim dijelovima grada primjerene prostorije mogu se koristiti za obavljanje svih prethodno nabrojanih turističkih, zanatskih i trgovačkih djelatnosti, te ugostiteljskih djelatnosti osim disco kluba i svih djelatnosti na otvorenom prostoru.
(1)  Na cijelom prostoru grada poslovne prostorije (u skladu s drugim zakonima i propisima) mogu se koristiti kao uredski prostori trgovačkih društava i obrtnika, državnih službi i ustanova te drugih subjekata, za pošte i banke, za pružanje intelektualnih usluga, kao i za obavljanje drugih djelatnosti iz oblasti kulture, školstva i športa.“
 

Članak 11.

 
U članku 17. stavku 2. riječi: ’20%’ zamjenjuju se riječima: ’15%’.
 

Članak 12.

 
(1)  Ispred članka 18. dodaje se naslov: ’Obiteljske kuće’.
(2)  U članku 18. u stavku 1. alineji 1. iza riječi:’500m2’ dodaje se: ’u neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja, a 400m2 u izgrađenom dijelu građevinskog područja,’.
(3)  U alineji 2. iza riječi ‘400m2’ dodaje se: ’u neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja, a 300m2 u izgrađenom dijelu građevinskog područja.’.
(4)  Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:
”Izuzetno se za čestice koje, zbog postojeće okolne izgradnje i postojećih prometnica kojima su omeđene, ne mogu ostvariti zadanih 400m2 omogućava smanjenje minimalne površine čestice za 25%.
U slučaju zamjene postojeće građevine zadržava se postojeća površina građevne čestice.”
(5)  U stavku 4. (dosadašnji stavak 2.) riječi: ‘Kig=0,25’ zamjenjuju se riječima: ‘kigN=0,30 za slobodno stojeće građevine, a kigN=0,35 za dvojne (poluugrađene) građevine. U na stavku se dodaje rečenica: ” Maksimalna iskorištenost građevne čestice – nadzemna, za slobodnostojeće građevine je kisN=0,9, a za dvojne kisN=1.05.”.
(6)  U stavku 6. (dosadašnji stavak 4.) riječi: ‘180m2’ zamjenjuju se riječima: ‘200m2’, a riječi: ‘225m2’ zamjenjuju se riječima: ‘250m2’. Rečenice 2. i 3. zamjenjuju se rečenicom: ‘Minimalna tlocrtna površina građevine iznosi 60m2’.
 

Članak 13.

 
(1)  U članku 19. u stavku 1. riječi: ’E=Po+P+1+Pk’ zamjenjuju se riječima: ’E=Po/S i 3 etaže’, a riječi: ’V=8m’ zamjenjuju se riječima: ’V=9m’.
(2)  Stavak 2. briše se.
(3)  U stavku 2. (dosadašnji stavak 3.) iza riječi: ’čestice’ dodaju se riječi: ’u neizgrađenom dijelu građevinskog područja’.
(4)  Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. – 6. koji glase:
”U izgrađenom dijelu građevinskog područja minimalna udaljenost od ruba građevne čestice i od prometne površine iznosi 4m.
Izuzetno, ako je susjedna građevina već izgrađena bliže međi, udaljenosti od ruba građevne čestice mogu biti i manje od 4,0m, uz uvjet da nema otvora na tom pročelju. Udaljenost građevine od granice čestice može biti min. 1,0m, ali ne može biti manja od udaljenosti susjedne građevine prema toj međi. Otvorom u zidu ne smatraju se ventilacijski otvori do 0,5m2, odnosno fiksno neprozirno ostakljenje do 2,0m2 (mutno staklo, staklena opeka i sl.).
Ako se na pročelju građevine gradi balkon, loggia ili prohodna terasa njihov vanjski rub mora biti udaljen min. 3,0m od susjedne čestice.
U zonama prostorno planske zaštite (definiranima u čl. 90. ovih Odredbi) omogućava se smještaj građevine na udaljenosti 2,0m od ruba građevne čestice i od prometne površine. Ako je udaljenost od susjedne čestice manja od 4,0m, na tom pročelju ne mogu se izvoditi otvori. U  slučaju da se nova građevina interpolira između postojećih građevina smještenih na granici građevne čestice prema prometnoj površini, moguć je smještaj nove građevine na isti način. ”
 

Članak 14.

 
Članak 20. briše se.
 

Članak 15.

 
(1)  Ispred članka 21. dodaje se naslov: ’Stambeno-poslovne i poslovne građevine’.
(2)  U članku 21. u  stavku 2. iza briječi: ”čestice” dodaje se crtica i riječ: ”nadzemna”. Riječi: ’kig=0,25’ zamjenjuju se riječima: ’kigN=0,30’. U nastavku se dodaje rečenica: ” Maksimalna iskorištenost građevne čestice -nadzemna je kisN=0,9.”.
(3)  U stavku 3. riječi: ’200m2’ zamjenjuju se riječima:  ’250m2’. Druga rečenica u stavku se briše.
(4)  U stavku 4. riječi: ’E=Po+P+1+PK’ zamjenjuju se riječima: ’E=P/S i 3 etaže’, a riječi: ’8m’ zamjenjuju se riječima: ’9m’.
(5)  U stavku 5. ispred riječi: ’5m’ dodaju se riječi: ’4m, a od prometne površine’.
 

Članak 16.

 
(1)  Ispred članka 22. dodaje se naslov: ’Građevine ugostiteljsko-turističke namjene’.
(2)  U članku 22. u stavku 1. brišu se riječi: ”koje se grade”.
(3)  U stavku 2. riječi: ’isključivo hoteli’ zamjenjuje se riječima: ’apart hotel, hotel baština, hostel’. Posljednja rečenica u stavku briše se a umjesto nje dodaje se rečenica: “Hosteli se mogu graditi samo u neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja.”.
(4)  Stavci 3. i 4. brišu se.
(5)  Stavak 3. (dosadašnji stavak 5.) mijenja se i glasi: ” Najmanja površina građevne čestice iznosi:  800m2 za pansion, 1000m2 za hostel, a  1500m2 za aparthotel.
(6)  U stavku 4. (dosadašnji stavak 6.) riječ:”kig” zamjenjuje se sa: ”kigN”. Brišu se riječi: ’za pansion i hotel’ i ’može se dodati još 0,05 za bazen’.
(7)  U stavku 6. (dosadašnji stavak 8.), brišu se riječi: ’Za hotel ili pansion’, a stavak počinje sa riječi: ’Visina’. Riječi: ’E=Po+P+2’ zamjenjuju se riječima: ’E=Po/S i 3 etaže’.
(8)  U stavku 9. (dosadašnji stavak 11.) brišu se riječi: “i zamjene”. Riječ: ’UPU’ zamjenjuje se riječima: ’konzervatorske podloge’.
 

Članak 17.

 
Iza članka 22. dodaje se naslov: ’Rekonstrukcija postojećih i ozakonjenih građevina’ i novi članak 22.a. koji glasi:
“Građevine koje su građene unutar parametara određenih ovim Planom (kigN, visina, udaljenost od međe) mogu se rekonstruirati u skladu s uvjetima za novu gradnju.
Građevine koje odstupaju od jednog ili više parametara određenih ovim Planom mogu se rekonstruirati do maksimalnog intenziteta propisaog za novu izgradnju (kis i katnost), a ostale propisane uvjete uređenja (kigN, smještaj i oblikovanje građevine, veličina i uređenje građevne čestice i td.) je potrebno poštivati ukoliko su oni primjenjivi na postojeću legalnu izgrađenost. Ako se nadograđuje građevina čiji je kigN veći od propisanog, nadograđene etaže moraju zadovoljiti propisani kigN.
Obiteljske kuće rekonstruiraju se na čestici minimalne površine 200m2. Stambeno poslovne i poslovne građevine rekonstruiraju se na čestici minimalne površine 800m2.
Za područje ‘zbijeni dio naselja’ u Milni kisN građevine ne smije prelaziti 1,20, a građevine se mogu rekonstruirati na postojećim česticama.
Radi zatečenog stanja na terenu proizašlog iz neusklađenosti katastarskih podloga u obuhvatu DPU Ograde građevine se mogu rekonstruirati na postojećim česticama do maksimalne izgrađenosti KigN=0,4, a koeficijent iskorištenosti – nadzemni (kisN) čitave građevine ne smije prelaziti 0,9. Ostale propisane uvjete uređenja je potrebno poštivati ukoliko su oni primjenjivi na postojeću legalnu izgrađenost.
U uvali Stiniva građevine se rekonstruiraju na postojećim česticama do maksimalne visine V=6m odnosno E=P+1, a maksimalni koeficijent izgrađenosti . nadzemni iznosi KigN=0,50. Građevina se može graditi na rubu građevne čestice, uz uvjet da na pročeljima koja su od ruba čestice udaljena manje od 4m nema otvora. Balkon, loggia ili prohodna terasa moraju biti udaljeni min. 2m od susjedne čestice.”
 

Članak 18.

 
(1)  Ispred članka 23. dodaje se naslov: ’Pristup na prometnu površinu’.
(2)  U članku 23. u stavku 1. brišu se riječi: ’stambene’ i ’javno’. Dio rečenice iza riječi: ’površinu’ briše se i zamjenjuje riječima: ’prema uvjetima iz čl.67’.
(3)  U stavku 2. iza riječi: ’cjelina’ dodaju se riječi: ’i u zbijenim dijelovima naselja označenim na kartografskom prikazu br.4., na dijelovima gdje zbog postojeće izgradnje nije moguće osigurati kolni pristup do građevne čestice,’. Riječ: ’javnu’ briše se. Iza riječi: ’1,5m’ dodaju se riječi: ’a dužine maksimalno 50m’.
(4)  Stavak 3. briše se.
 

Članak 19.

 
(1)  Ispred članka 24. dodaje se naslov: ’Arhitektonsko oblikovanje’.
(2)  U članku 24. stavak 2. mijenja se i glasi: ’ Građevine mogu biti građene u kamenu, obložene kamenom kao vanjskim slojem višeslojnog zida, ili žbukane u bojama, u skladu s elementima tradicijskog graditeljstva. Nije dozvoljeno oblaganje pročelja kamenim pločama. Žbuka može biti bijela, svijetli oker ili u drugim svijetlim nijansama iz palete prirodnih boja oker i crveme proizašlih iz nijansi oker ili crvene cigle.. Ako se pročelja oblažu kamenom, oblaganjem moraju biti obuhvaćeni volumeni a ne pojedinačne plohe. Potrebno je koristiti  tradicionalne načine obrade kamena, odnosno suvremene interpretacije istih, bez isticanja fuga u drugoj boji i bez korištenja završne obrade kamena tipa bunje (bunjice). Oblaganje i gradnja kamenom izvodi se u horizontalnom ravnom vezu s istom visinom kamena.”
(3)  Stavak 3. mijenja se i glasi: ‘Građevine oblikovati na tradicijski način ili tako da se tradicijski elementi gradnje interpretiraju na suvremeni način, uz poštivanje tradicionalnih materijala. Za građevine oblikovane na suvremeni način uvjeti za tradicijsku gradnju nisu obvezujući, već se koriste samo kao polazišne smjernice pri oblikovanju.‘
(4)  U stavku 4. riječ: “hijerarhizacija” zamjenjuje se sa: “gradacija”, a riječ: “adicije” zamjenjuje se sa: “dodaci”.
(5)  Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:
Prilikom oblikovanja, građevina na tradicijski način, obvezno je poštivati sljedeće uvjete:
–  loggie se mogu graditi od kraja do kraja ruba fasade, dok balkoni moraju biti kraći po dužini za minimalno 0,5m od ugla objekta
–  na zabatnim stranama ne dozvoljava se natkrivanje balkona s armiranobetonskom pločom
–  otvori – vrata i prozori na građevinama moraju biti u klasičnom dalmatinskom omjeru (npr. širina/visina: 100/120cm, 110/140cm, 120/140cm, 100/140cm), a balkonska vrata 100/200cm, 120/220cm, 140/220cm. zatvori trebaju biti isključivo dalmatinske škure ili grilje. Kod loggia, može se izvoditi staklena stijena i većih dimenzija, sa zatvorom od grilja
–  vanjska stubišta u pravilu se grade za pristup do prve etaže građevine. Ne dozvoljava se gradnja vanjskih stubišta za pristup do ostalih katova građeine (II kat, potkrovlje), ukoliko to pad terena ne omogućava
–  ne dopušta se spajanje vrata i prozora ‘na koljeno’, osim u prizemnim i suterenskim etažama građevine.
–  nad dvorištima i terasama dozvoljava se odrina (pergola), na nenatkrivenim terasama i balkonima dozvoljava se platnena tenda
(6)  Na kraju stavka 6. (dosadašnji stavak 5.) dodsje se rečenica koja glasi: “Ne smiju se mijenjati prevladavajući smjerovi sljemena karakteristični za pojedine ulice ili dijelove naselja.”.
(7)  U stavku 7. (dosadašnji stavak 6.) riječ: “mediteran” briše se i umjesto nje dodaju se riječi: “utoreni crijep – francuzica”. Briše se riječ: “isključivo”. Na kraju stavka dodaje se rečenica: ‘Luminari se mogu postavljati i na fasadi građevine.’
(8)  U stavku 8. (dosadašnji stavak 7.) iza riječi: ‘kontinuiran’ dodaj se zarez i riječi: ‘osim u slučaju kada su luminari postavljeni na fasadi građevine.’
(9)  Iza stavka 8. (dosadašnji stavak 7.) dodaje se novi stavak 9. koji glasi:
“Krovište ne smije imati strehu te vijenac krova može biti maksimalno 25cm istaknut od ruba fasade objekta, a na zabatu 10cm.  U starim dijelovima naselja krovni vijenac izvodi se od kamenih ploča.”
(10)   Iza stavka 10. (dosadašnji stavak 8.) dodaju se novi stavci 11. – 15. koji glase:
“U područjima izvan zona A i B konzervatorske zaštite, moguća je gradnja ravnog krova, a unutar navedenih zona zaštite samo na temelju konzervatorske studije koja će utvrditi opravdanost takvog zahvata. Na postojećim kućama s ravnim krovom unutar zone B zaštite kulturno povijesne cjeline grada Hvara moguća je gradnja uvučenog nadgrađa, također na temelju konzervatorske studije koja će utvrditi opravdanost takvog zahvata.
U slučaju gradnje građevine s ravnim krovom moguća je gradnja uvučenog nadgrađa, uz sljedeće uvjete:
–  gornji rub ogradne terase ne prelazi zadanu maksimalnu visinu građevine
–  kut što ga zatvara najviša točka vanjskog ruba nadgrađa i rub ravnog krova (na sve 4 strane građevine) ne smije biti veći od 22˚.
Na postojećim ravnim krovovima višestambenih građevina na području Križna luka, Križa i Vrisak zabranjuje se svaka nadogradnja krovnih etaža, s ravnim ili kosim krovovima. Ne dozvoljava se prenamjena i dogradnja podrumskih prostora u nove stambene jedinice, te izgradnja na zelenim površinama koje okružuju višestambene građevine.
Prilikom rekonstrukcije postojećih višestambenih građevina ne dozvoljavaju se pojedinačne intervencije na pročeljima i zajedničkim dijelovima građevine.
Postojeće dimnjake (fumare), specifične po svojoj gradnji, treba održavati, a u slučaju rekonstrukcije građevine treba ih zadržati.”
(11)   Dosadašnji stavak 9. postaje stavak 16.
(12)   Iza stavka 16. (dosadašnji stavak 9.) dodaje se novi staval 17. koji glasi: “U zaštićenim cjelinama zatvori; grilje i škure moraju biti od drva, a oluci pocinčani ili bakreni. Ne dopušta se vođenje instalacija na pročeljima građevina.“.
 

Članak 20.

 
(1)  Ispred članka 25. dodaje se naslov: ’Uređenje građevne čestice’.
(2)  U članku 25. u stavku 4.  prva rečenica se briše. Na kraju stavka 4. dodaju se rečenice: ’Ukoliko ograda služi i kao potporni zid, onda se dio koji funkcionira kao potporni zid izrađuje od betona u kombinaciji sa kamenom na vidljivoj strani zida, a nad njim se izvodi ograda maksimalne visine 120 cm. Maksimalna visina potpornog zida iznosi  2m, a u slučaju da se iza potpornog zida planira garaža ili pomoćne prostorije iznosi 3,5m.’
(3)  Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:
Na građevnoj čestici moguće je urediti prostor s otvorenim ložištem, roštiljem ili kaminom, na minimalnoj udaljenosti od susjednih čestica od 3,0m.
(4)  Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Članak 21.

 
(1)  Ispred članka 26. dodaje se naslov: “Pomoćne građevine”.
(2)  U članku 26. u stavku 1. u 1. rečenici, iza riječi: ’ljetne kuhinje’ dodaje se zarez i riječi: ’bazeni i sl.’
(3)  U stavku 1. u alineji 2. riječi: ’iste uvjete udaljenosti’ zamjenjuju se riječima: ’minimalnu udaljenost’, a riječi: ’kao glavna građevina’ zamjenjuju se riječima: ’3m’.
(4)  Na  kraju alineje 3. dodaje se rečenica: ’Odredba se ne odnosi na građevine s funkcijom kuhinje ili druge namjene koja predviđa upotrebu roštilja s dimnjakom, otvorenog ložišta, kamina i sl.’
(5)  Iza alineje 3. dodaju se nove alineje 4. i 5. koje glase:

 • garaže je moguće graditi na udaljenosti od najmanje 3m od ruba kolnika ukoliko se takvom izgradnjom ne ugrožava sigurnost prometa. Udaljenost garaže od državne ili županijske ceste određuje se prema posebnim uvjetima
 • otvorene bazene je moguće smjestiti uz rub građevne čestice, uz uvjet da je susjedna čestica negradiva

(6)  U stavku 2. prva rečenica se briše.
 

Članak 22.

 
(1)  Ispred članka 27. dodaje se naslov: „Minimalni broj parkirališnih mjesta“.
(2)  U članku 27. u stavku 1. riječi: ’te 1,5PGM na 100m2 brutto izgrađenog prostora za poslovne građevine’ zamjenjuju se riječima: ’a za ostale namjene normativi su propisani u čl.70.’
(3)  Stavak 2. mijenja se i glasi:
“Nije moguć smještaj parkirališta na čestici na način da se na njega pristupa izravno s prometnice. Prenamjena garaža u sklopu višestambenih građevina nije dopuštena.
(4)  U stavku 3. zadnja rečenica se briše i zamjenjuje rečenicama:
„Ulazna rampa u podrum neće se smatrati najnižom kotom terena uz građevinu. Unutar potpornog zida moguće je formirati ulazni otvor širine maksimalno 2,5m. Ne mogu se planirati prozori ili drugi otvori osim ulaznog.“
(5)  Stavak 4. briše se.
(6)  U novom stavku 4. (dosadašnji stavak 5.) riječ: ‘samo‘ briše se. Riječi: ‘4m‘ zamjenjuje se riječima: ‘6m ili dva kolna ulaza maksimalne širine 3m‘.
 

Članak 23.

 
(1)     Ispred članka 28. dodaje se naslov: „Posebni uvjeti gradnje“.
(2)     U članku 28. u stavku 1. brišu se riječi: ’Sv. Nedjelja’.
(3)     U stavku 2. brišu se riječi: ’Urbanističkim planom uređenja prostora, koji će se izraditi’ i riječi: „nadležne službe zaštite“.
(4)     U stavku 3. riječ: ’UPU’ zamjenjuje se riječima: ’konzervatorske podloge’.
(5)     Stavak 4. mijenja se i glasi: ’ Izuzetno se za područje Punta u Milni (zbijeni dio naselja – zona a) radi zatečene parcelacije i izgrađenosti dopušta izgradnja na postoječim česticama, udaljenost od granice čestice 2 m, odnosno gradnja na granici čestice pod uvjetom da građevina na toj strani nema otvore, ili ukoliko se na istu naslanja susjedna građevina, te maksimalna nadzemna izgrađenost parcele kigN=0,40. Ova odredba vrijedi isključivo za čestice za koje ne postoji mogućnost potrebnog povećanja površine (omeđene već izgrađenim susjednim građevnim česticama) na navedenom području.
(6)    Stavak 5. mijenja se i glasi:
„U obuhvatu DPU-a Biskupija i Ograde i UPU-a Pais (zone b) ograničava se maksimalna visina građevina na 7,5m.“
(7)     U stavku 6. riječ: ‚Fabrika‘ zamjenjuje se riječima: ‚Križni rat‘. Iza riječi: ‘označena kao‘ dodaju se riječi: ‘zone c –‘. Na kraju stavka dodaje se: ‘Dozvoljavaju se manje preinake na fasadi, u svrhu poboljšanja korištenja građevine, uz prethodne uvjete nadležnih konzervatorskih službi. Omogućava se rekonstrukcija ili zamjena postojećih pomoćnih građevina, uz korištenje tradicionalnih materijala te gradnja bazena. Za nedovršenu građevinu na č.z. 57/14 omogućava se nadogradnja jedne etaže maksimalne tlocrtne površine 200m2. Za zonu Sv. Marak koja se nalaze u zoni B kulturno-povijesne cjeline grada Hvara uz navedene vrijede i posebni uvjeti nadležne službe zaštite.’
(8)     Stavak 7. mijenja se i glasi:
„Za dio naselja Hvar – Križni rat,  označenom na kartografskom prikazu br. 4 kao zona d – “stanovanje u zelenilu”  propisuju se sljedeći uvjeti gradnje:
–  minimalna površina parcele 1000 m2, maksimalna izgrađenost – nadzemna KigN =0,15, maksimalna tlocrtna površina građevine 150 m2, maksimalni KisN =0,30, maksimalna visina građevine E=Po/S i 2 etaže, odnosno V= 7 m od najniže kote uređenog terena uz građevinu do gornjeg ruba vijenca.“.
(9)     Stavak 8. mijenja se i glasi:
“Za dio naselja Hvar – Zastup (rahla izgradnja – zona e) propisuje se :
–  minimalna površina građevne čestice od 800m2, maksimalni koeficijent izgrađenosti  0,20, maksimalna tlocrtna površina građevine 200m2, maksimalni broj etaža je Po/S i 2 etaže odnosno V=7m.”
(10)   Stavak 9. mijenja se i glasi:
“Za gradnju na č.z.  47/1 i 53/15 (bivši Jugometal – zona f) propisuju se posebni uvjeti gradnje radi zaštite postojećeg zelenila u obalnom području. Na č.z. 47/1. moguća je rekonstrukcija postojeće građevine u sadašnjim gabaritima ili zamjena novom građevinom u istim tlocrtnim i visinskim gabaritima. Gradivi dio čestice obuhvaća površinu pod postojećom građevinom, uz mogućnost manjih odstupanja radi kvalitetnijeg oblikovanja, ali bez povećanja površine gradivog dijela. Zadržava se postojeća površina građevne čestice. Na č.z.53/15 uređuje se postojeće zelenilo bez mogućnosti gradnje. “
(11)   Iza stavka 9. dodaju se novi stavci 10. – 14. koji glase:
Na području između ul. Antifašizma (državna cesta) i ul. Higijeničkog društva, na čestici površine max. 7000m2, a min. 5500m2, omogućava se realizacija gradskog projekta –poslovnog kompleksa (zona g). Kompleks se gradi kao kaskadna građevina zbog denivelacije terena od cca. 20m. U sklopu gradnje, potrebno je rekonstruirati postojeće obodne prometnice, a građevinu uklopiti na način da ne ometa preglednost u zavoju prema ul. Higijeničkog društva. Prostorni pokazatelji su:
–  potpuno ukopane etaže: kigP(max)=0,60, kisP(max)=1,20, max. dvije etaže
–  djelomično ukopane etaže (bar stražnjim zidom prislonjene uz teren): kigN(max)=0,50, kisN(max)=1,30, max. tri etaže
–  nadzemne etaže: kigN(max)=0,20, kisN(max)=0,35, max. dvije etaže
Građevina se oblikuje u tri reda kaskada, koje su međusobno odvojene internim prolazima, prema sljedećim uvjetima:
–  visina najviše kaskade uz ul. Higijeničkog društva ne može biti viša od apsolutne kote 30,50mnm
–  visina srednje kaskade ne može biti viša od apsolutne kote 26,00mnm
–  visina najniže kaskade uz ul. Antifašizma ne može biti viša od apsolutne kote 21,50mnm
–  pod jednom etažom podrazumijevaju se volumeni unutar sve tri kaskade, koji su međusobno visinski izmaknuti maksimalno 1,5m
–  na građevinu se ne primjenjuje odredba o koti uređenog terena iz čl. 123.
Potpuno ukopane etaže služe za smještaj podzemne garaže od čega najmanje 25% parkirališnih mjesta treba biti u javnom korištenju. Djelomično ukopane i nadzemne etaže služe za smještaj javnih, društvenih i poslovnih sadržaja Ne dopušta se izgradnja stambenih i apartmanskih jedinica. U prizemnim dijelovima kojima se pristupa izravno s ulice potrebno je planirati trgovačke, uslužne, ugostiteljske i druge sadržaje od interesa za javne korisnike. U cilju osiguranja realizacije sadržaja od javnog interesa preporuča se korištenje nekog od garancijskih instrumenata. Ostali uvjeti su istovjetni onima za stambeno-poslovne građevine.
Zone s posebnim uvjetima označene su slovima ‘a’ – ‘g’ na kartografskom prikazu br.4. Građevinska područja. U svim zonama s posebnim uvjetima gradnje pristup na prometnu površinu određuje se prema čl. 23, arhitektonsko oblikovanje građevina prema uvjetima iz čl.24., a minimalni broj parkirališnih mjesta prema uvjetima iz čl.27. i 70.
Posebni uvjeti gradnje propisuju se i za postojeću tradicijsku gradnju izvan zona konzervatorske zaštite (postojeće građevine i graditeljski sklopovi koji su izdvojeni od gušće i dobro sačuvane povijesne strukture, a građene su na tradicijski način), u svrhu zaštite ove tipologije gradnje. Uvjeti gradnje opisani su u članku 90.”
(12)   Dosadašnji stavci 10. i 11. postaju stavci 15. i 16.
 

Članak 24.

 
Iza članka 28. dodaje se naslov: “Uvjeti gradnje u zaštićenim dijelovima naselja” i
novi članak 28a. koji glasi:
”U okviru zaštićenih dijelova naselja se, sukladno rješenjima o zaštiti za urbanu cjelinu grada Hvara i za zašticene ruralne cjeline, rekonstrukcija (dogradnja i nadogradnja), preoblikovanje postojećih gradevina, zamjenska gradnja i interpolacije omogućavaju temeljem konzervatorske podloge i/ili posebnih uvjeta i suglasnosti nadležnog tijela – Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture, a u skladu sa slijedećim mjerama zaštite.
 
Kulturno-povijesna cjelina grada Hvara
 
Zona A
 
Intervencije na postojećem građevinskom fondu – Sve građevinske intervencije na postojećim građevinama potrebno je strogo kontrolirati te se stoga dozvoljavaju samo one koje se odnose na sanaciju i održavanje postojećeg stanja uz minimalne zahvate u povijesne strukture (sanacija, konzervacija, konzervatorska rekonstrukcija, prezentacija). Pri rekonstrukciji građevina obavezna je upotreba tradicijskih građevnih materijala, oblikovnih elemenata i detalja. U slučaju da valorizacija građevine to dopušta drvene međukatne konstrukcije kamenih kuća mogu se izvesti kao postojeće ili kao konstrukcije spregnute od drvenih greda i ploča od laganog betona. Građevine je potrebno obnavljati zajedno s ograđenim dvorištima s kojima predstavljaju jedinstvenu cjelinu. Ne dozvoljava se povećanje katnosti postojećih građevina (iznimno u slučaju prilagodbe nekadašnjih gospodarskih potleušica – staja, kuhinja i spremišta suvremenoj namjeni ukoliko to dozvoljavaju postojeći tlocrtni gabariti), a dozvoljava se prenamjena visokih potkrovlja u stambeni prostor uz zadržavanje postojeće geometrije i nagiba krovišta i izgradnju luminara oblikovanog prema tradicijskom modelu. Ne dozvoljava se povećanje tlocrtnih gabarita postojećih građevina. Kod građevina koje su izgrađene neposredno uz gradske zidine nije dozvoljena bilo koja intervencija koja se oslanja na gradske zidine. Ne dozvoljava se cijepanje čestica niti objedinjavanje manjih građevnih jedinica u veće. Moguće je prilagođavanje novih funkcija i sadržaja suvremenim potrebama. Ne dopušta se postavljanje novih instalacijskih elemenata – vjetrenjača, solarnih kolektora, vanjskih jedinica klima uređaja na ulična pročelja i kose krovne plohe. Odstupanje od navedenog moguće je samo u iznimnim slučajevima kod kojih će se temeljem konzervatorske podloge donijeti drugačije mjere zaštite.
Svim zemljanim radovima moraju prethoditi zaštitna arheološka istraživanja ili arheološki nadzor prema propisanim posebnim uvjetima nadležne konzervatorske službe. Na temelju rezultata provedenih arheoloških istraživanja ili arheološkog nadzora odredit će se daljnji tretman lokacije. U zoni A mogu se izvoditi zaštitna i sistemska arheološka istraživanja. Nakon provedenih istraživanja o prezentaciji nalaza odlučit će nadležna konzervatorska služba.
Rušenje i zamjenska gradnja – U zoni A nije dozvoljeno rušenje povijesnih struktura (uključivo građevina ili dijelova građevina evidentiranih kao ruševine), niti zamjenska gradnja. Za građevine ili dijelove građevina evidentirane kao ruševine dopušta se rekonstrukcija sukladno uvjetima nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture.
Interpolacije i nove strukture – U zoni A nisu dozvoljene interpolacije. Odstupanje od navedenog moguće je samo u iznimnim slučajevima kod kojih će se temeljem konzervatorske podloge donijeti drugačije mjere zaštite. Ne prihvaća se unošenje novih struktura i neprikladnih sadržaja (otvoreni bazeni, garaže).
Legalizacija – Kod građevina koje su izgrađene neposredno uz gradske zidine nije dopuštena legalizacija bilo koje intervencije koja se oslanja na gradski zid.
Uređenje javnih površina, parterna obrada ulica i trgova – Za uređenje javnih površina potrebno je ishoditi posebne uvjete i prethodnu suglasnost nadležnog konzervatorskog odjela. Ne dopušta se zamjena izvorne (tradicijske) parterne obrade kamenim pločama suvremenim materijalima.
Uređenje obale – Obvezno je očuvanje obalne crte bez zasipavanja mora i promjene geometrije obale (bilo gradnjom zidanih lukobrana i gatova, bilo postavom pontonskih privezišta).
 
Zona B
 
Intervencije na postojećem građevinskom fondu – U zoni B prihvatljive su sve intervencije koje se ne oslanjaju na vanjsko lice gradskih zidina te one koje ne narušavaju vizure i cjelovitost uličnih poteza (sanacija, konzervacija, konzervatorska rekonstrukcija, prezentacija, rekompozicija, rekonstrukcija uz povećanje katnosti ili povećanje tlocrtnih gabarita) u skladu s valorizacijom same građevine i njezine neposredne okolice. Za svaki pojedini objekt unutar ove zone donosit će se zasebna odluka nadležnog konzervatorskog odjela, a ujedno je potrebno ishoditi sve potrebne akte za odobrenje bilo kakve intervencije. U zoni B nije nije dozvoljeno rušenje povijesnih struktura (uključivo građevina ili dijelova građevina evidentiranih kao ruševine), niti zamjenska gradnja. Zamjenska gradnja izuzetno je moguća na mjestu ruševina tradicijskih građevina te ruševina koje su sačuvane u arheološkom sloju i to u njihovom izvornom tlocrtnom gabaritu, a mora biti  tipološki usklađena s okolinom i poštovati osnovne karakteristike prostora.) Ne dozvoljava se uvođenje netipičnih oblikovnih elemenata (terase u krovištu i krovne terase na ili uz kosi krov), a moguće je izvođenje balkona i luminara sukladno tipološkom obrascu cjeline. Povijesne građevine potrebno je obnavljati cjelovito, bez obzira na vlasničku strukturu te nije dopušteno povećanje katnosti i preoblikovanje geometrije krovišta samo na dijelu građevine. Nije dopušteno objedinjavanje manjih građevnih jedinica u veće. Moguće je prilagođavanje novih funkcija i sadržaja suvremenim potrebama. Ne dopušta se postavljanje novih instalacijskih elemenata – vjetrenjača, solarnih kolektora, vanjskih jedinica klima uređaja na ulična pročelja i kose krovne plohe postojećih građevina.
Interpolacije i nova izgradnja – Za svaku novu građevinu unutar zone B donosit će se zasebna odluka nadležnog konzervatorskog odjela, a ujedno je potrebno ishoditi sve potrebne akte za odobrenje bilo kakve intervencije. Interpolacije moraju poštovati zatečenu graditeljsku strukturu i položaj na parceli (ugrađena gradnja na već formiranim uličnim potezima). Na parcelama koje neposredno graniče s vanjskim licem gradskog zida nova izgradnja nije dozvoljena. Gradnja otvornih bazena na području zone B nije dopuštena.
Ruralna cjelina Malo Grablje – zona A
Zona A kao zona potpune konzervatorske zaštite obuhvaća izgrađeni dio naselja te se u njoj nalaže cjelovita zaštita povijesnih vrijednosti uz poštivanje tradicije i funkcije prostora i njegovih sadržaja. Sve građevinske intervencije potrebno je strogo kontrolirati. Moguće je prilagođavanje novih funkcija i sadržaja suvremenim potrebama, uz minimalne intervencije u povijesne strukture (sanacija, konzervacija, konzervatorska rekonstrukcija, prezentacija). Pri rekonstrukciji građevina obavezna je upotreba tradicijskih građevnih materijala i oblikovnih elemenata i detalja. Svi radovi i građevinski detalji na kućama (zidanje u vapnenom mortu s crljenicom, način fugiranja, način žbukanja, način izvođenja strehe, izrada drvenog dvostrešnog krovišta, pokrivanje krova utorenim crijepom, izvedba kamenih vanjskih stubišta, izvedba tradicijske vanjske i unutarnje stolarije) trebaju se izvoditi tradicijskim materijalima, uz primjenu tradicijskih tipoloških detalja (sjenice i odrine, kamene balature) i pod nadzorom nadležne konzervatorske službe. U obnovi kuća ne dozvoljava se upotreba armirano-betonske međukatne i krovne konstrukcije. Povijesne građevine trebaju se obnavljati zajedno s njihovim neposrednim okolišem (dvorištem, vrtom, poljoprivrednim površinama, pristupom, krušnim pećima, gustirnama i sl.) Luminari i balkoni nisu karakteristika tradicijskog graditeljstva Malog Grablja stoga se ne dozvoljava povećavati kapacitet građevina podizanjem nadozida i izvedbom luminara u potkrovlju, niti je dozvoljeno graditi balkone. U zoni A nije dozvoljeno rušenje povijesnih struktura (uključivo građevina ili dijelova građevina evidentiranih kao ruševine), niti zamjenska gradnja. Za građevine ili dijelove građevina evidentirane kao ruševine dopušta se rekonstrukcija sukladno uvjetima nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture. Ne prihvaća se unošenje novih struktura i neprikladnih sadržaja (garaže, otvoreni bazeni). Svi pristupni putovi i komunikacije unutar zaseoka trebaju zadržati tradicijsko oblikovanje te ih zadržati u postojećem profilu kao pješačke komunikacije. Sve putove u naselju potrebno je urediti na tradicijski način – grubo obrađenim kamenim blokovima položenim u zemljanom naboju ili opločenjem kamenim pločama. Zona A obuhvaća i poljoprivredne površine između izgrađenih dijelova te poljoprivredne površine koje okružuju naselje, koje s očuvanim graditeljskim fondom tvore jedinstvenu prostornu cjelinu u kojoj se zabranjuje nova izgradnja da bi se sačuvao identitet naselja, suhozidna gradnja međa i podzida te iznimna vizura.
Ruralna cjelina Zaraće – zona A
Zona A kao zona potpune konzervatorske zaštite obuhvaća izgrađeni dio naselja te se u njoj nalaže cjelovita zaštita povijesnih vrijednosti uz poštivanje tradicije i funkcije prostora i njegovih sadržaja. Sve građevinske intervencije potrebno je strogo kontrolirati. Moguće je prilagođavanje novih funkcija i sadržaja suvremenim potrebama, uz minimalne intervencije u povijesne strukture (sanacija, konzervacija, konzervatorska rekonstrukcija, prezentacija). Pri rekonstrukciji građevina obavezna je upotreba tradicijskih građevnih materijala i oblikovnih elemenata i detalja (zidanje u vapnenom mortu s crljenicom, način fugiranja, način žbukanja, način izvođenja strehe, izrada drvenog dvostrešnog krovišta, pokrivanje krova utorenim crijepom, izvedba kamenih vanjskih stubišta, izvedba tradicijske vanjske i unutarnje stolarije). U obnovi kuća ne dozvoljava se upotreba monolitne armirano-betonske međukatne i krovne konstrukcije, a kako je karakteristika graditeljstva Zaraća da nema balkona, nije ih dozvoljeno graditi. U zoni A nije dozvoljeno rušenje povijesnih struktura (uključivo građevina ili dijelova građevina evidentiranih kao ruševine), niti zamjenska gradnja. Za građevine ili dijelove građevina evidentirane kao ruševine dopušta se rekonstrukcija sukladno uvjetima nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture. Ne prihvaća se unošenje novih struktura i neprikladnih sadržaja (garaže, otvoreni bazeni). Svi pristupni putovi i komunikacije unutar zaseoka trebaju zadržati tradicijsko oblikovanje. Zona A obuhvaća i poljoprivredne površine izvan izgrađene strukture naselja omeđene suhozidnim međama sa satrim poljskimm putovima i gustirnama koje s očuvanim graditeljskim fondom tvore jedinstvenu prostornu cjelinu u kojoj se zabranjuje nova izgradnja da bi se sačuvao identitet naselja, suhozidna gradnja međa i podzida te iznimna vizura.
 
Ruralna  cjelina Velo Grablje – zona B
 
U zoni zaštite uvjetuje se zaštita i očuvanje osnovnih elemenata povijesne planske matrice. Uz mogućnost intervencija u povijesne strukture kod prilagođavanja novim funkcijama i sadržajima, odnosno metoda sanacije, konzervacije, konzervatorske rekonstrukcije, rekompozicije, u zoni B je moguća zamjenska gradnja na mjestu ruševnih tradicijskih građevina i ruševina i to u njihovom izvornom tlocrtnom gabaritu koja mora biti tipološki usklađena s okolinom i poštovati osnovne karakteristike prostora (tlocrtni gabariti i položaj na parceli, katnost, dvostrešno krovište). Pri rekonstrukciji građevina obvezna je uporaba tradicijskih građevnih materijala (kamen, prirodno pigmentirana vapnena i produžna žbuka, drvo, utoreni crijep ili pokrovne kamene ploče) i oblikovnih elemenata i detalja (streha od lomljenog kamena, izvedba prozorskih okvira u obliku vertikalno položenog pravokutnika, zadržavanje lučnih kamenih nadvoja ulaza u gospodarski dio kuća u prizemlju, ugradnja tradicijske stolarije sa škurama). Ne dozvoljava se uvođenje netipičnih oblikovnih elemenata (balkoni) te gradnja garaža i otvorenih bazena. Zaštita uključuje skladno izvedeno tradicijsko popločenje dijela putova (kameni obluci, kogule) i javnih površina koje su u Velom Grablju  iznimno dobro očuvane.
 
Ruralna  cjelina Brusje – zona B
 
U zoni B se nalaže cjelovita zaštita povijesnih vrijednosti uz poštivanje tradicije i funkcije prostora i njegovih sadržaja. Moguće je prilagođavanje novih funkcija i sadržaja suvremenim potrebama te je uz intervencije na povijesnim strukturama dopušteno unošenje novih. Osnovne zahvate u prostoru i na pojedinim prostornim elementima i njihovim dijelovima, koji ujedno odgovaraju potrebama zaštite i racionalnog korištenja prostora potrebno je svesti na konzervaciju, rekonstrukciju, rekompoziciju i interpolaciju po načelu tipološke usklađenosti. Nije dozvoljeno povećavati kapacitet građevina podizanjem nadozida u potkrovlju i izvedbom luminara, niti je dozvoljeno graditi balkone. Dogradnje je potrebno oblikovno uskladiti s izvornom graditeljskom strukturom. Vertikalne komunikacije između 1. i viših katova potrebno je planirati unutar objekta. Svi radovi i građevinski detalji na kućama (zidanje kamenom u vapnenom mortu, način fugiranja, način žbukanja, način izvođenja strehe, izrada drvenog dvostrešnog krovišta i drvene međukatne konstrukcije, pokrivanje krovova kupom kanalicom, utorenim crijepom ili kamenim pločama, izvedba kamenih vanjskih stubišta, izvedba tradicijske vanjske i unutarnje stolarije) trebaju se izvoditi tradicijskim materijalima, uz primjenu tradicijskih tipoloških detalja te u skladu s tipološkim karakteristikama cjeline koje su opisane u poglavlju V. Tipologija građenja ovog Konzervatorskog elaborata. Povijesne građevine potrebno je obnoviti cjelovito, zajedno s njihovim neposrednim okolišem (dvorištem, vrtom, poljoprivrednom površinom, pristupom, gustirnama i sl.). Kod nove gradnje potrebno je poštovati izvornu tipologiju građenja u pogledu:
–  tlocrtnih gabarita – ne odobravaju se razvedeni tlocrti,
–  katnosti – maksimalno P+2
–  oblikovanja krovišta – propisuju se dvostrešna krovišta nagiba prilagođenog pokrovu (min 300)
–  dispozicije i dimenzija otvora – propisuju se otvori u formi vertikalno položenog pravokutnika.
Kod nove gradnje je nepoželjno nekritičko preuzimanje tradicijskih oblika. Legalizacija je dopuštena samo u onim slučajevima u kojima po ocjeni nadležne konzervatorske službe nije degradirana graditeljska baština, odnosno povijesna tipologija izgradnje. Unutar izgrađene strukture Brusja putevi su prilagođeni mjerilu i karakteru naselja te ih treba zadržati u postojećem profilu kao pješačke komunikacije. Sve puteve u naselju poželjno je urediti na tradicijski način – grubo obrađenim kamenim blokovima ploženim u zemljanom naboju ili opločanjem kamenim pločama. Garaže i parkirališna mjesta u tipologiji ugrađene gradnje ne uvjetovati na građevinskoj parceli već riješiti promet u mirovanju izvan/na prilazu stambeno-gospodarskim nizovima. U projektiranju razvoda kanalizacije potrebno je poštovati postojeću parternu obradu. Opskrbu sanitarnom vodom riješiti osposobljavanjem postojećih gustirni. Elektroinstalacije treba voditi podzemno. Način i mjesto postave priključnih ormarića i brojila na povijesnim/tradicijskim građevinama dogovoriti s nadležnom konzervatorskom službom. Položaj i oblikovanje trafostanice također treba dogovoriti s nadležnom konzervatorskom službom. Solarne kolektore u zaštićenom dijelu naselja nije dozvoljeno postavljati na krovove. Mogu se eventualno smjestiti na zapuštenim poljoprivrednim površinama izvan izgrađene strukture naselja. Gradnja bazena nije dozvoljena.”
 

Članak 25.

 
Iza članka 28a. dodaje se članak 28b. koji glasi:
”U zaštićenim povijesnim cjelinama pristup na prometnu površinu određuje se prema čl. 23, arhitektonsko oblikovanje građevina određuje se prema uvjetima iz čl.24. ako je to u skladu s uvjetima nadležnih konzervatorskih službi, a minimalni broj parkirališnih mjesta prema uvjetima iz čl.27. i 70.
Maksimalna visina građevina u zoni B unutar naselja Grada Hvara iznosi 9m.”
 

Članak 26.

 
(1)  U članku 29. stavak 1. briše se riječ: ”vjerskih”.
(2)  U stavku 2. iza riječi: ”Dolac” dodaju se riječi: ”Zdravstvenog centra”.
(3)  Stavak 3. Briše se. Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.
(4)  Dodaje se stavak 4.  koji glasi:
”Sakralni kompleksi unutar zona konzervatorske zaštite mogu mijenjati namjenu ako se to dopusti konzervatorskim uvjetima.”
 

 

Članak 27.

 
(1)  Naslov ispred članka 30. mijenja se i glasi: ’Javne zelene površine’.
(2)  U članku 30. u stavku 1. na kraju rečenice dodaje se zarez i riječi: ’osim prenamjene maksimalno 5% pojedine zelene površine u zonu sportsko-rekreacijske namjene’.
(3)  U stavku 3. na kraju rečenice dodaje se zarez i riječi: ’ako u ovim Odredbama nije navedeno drugačije’.
(4)  Stavak 4. mijenja se i glasi:
”Na zelenoj površini iznad hotelskog kompleksa u uvali Mala Garška omogućava se rekonstrukcija ili zamjena bungalova u postojećim gabaritima.”.
(5)  Stavak 5. mijenja se i glasi:
”Na djelomično uređenoj javnoj zelenoj površini Park Šumica, omogućava se zadržavanje postojećeg igrališta za mali nogomet, uređenje postojećih površina za boćanje, gradnja jednog zajedničkog igrališta za košarku i odbojku te dječjeg igrališta, na temelju posebnih uvjeta nadležnih službi. Također se omogućava uređenje pješačkih i trim staza i hortikulturno uređenje područja. Omogućava se uređenje interventnog/opskrbnog kolnog pristupa do objekta Venerande, širine 3,5m, Planira se izgradnja parkirališta u sjeveroistočnom dijelu područja, vezano uz ulicu Dinka Kovačevića. Ukupan kapacitet svih parkirališnih mjesta je maksimalno 150, a može se izvesti etažno, koristeći pad terena.”
(6)  Stavak 6. briše se. Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 6.
 

Članak 28.

 
(1)  U članku 31. stavku 1. iza riječi:  ’Velo Grablje’ dodaju se riječi: ’Malo grablje, Sv. Nedilja’.
(2)  Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
”Ambijentalne cjeline groblja, okružene kamenim zidovima, s očuvanim starim nadgrobnim spomenicima klesanim u kamenu te sa zelenilom, čuvaju se i održavaju. Sve zahvate koji se odnose na obnovu i rekonstrukciju postojeće strukture groblja, postava novih nadgrobnih spomenika, ploča i sl. moguće je riješavati uz posebne uvjete odnosno prethodnu dozvolu nadležne konzervatorske službe ili službi Grada Hvara.”
 

Članak 29.

 
Članak 32. mijenja se i glasi:
”U naselju Hvar planira se izgradnja novog groblja na lokalitetu Kruvenica. Uvjeti uređenja i gradnje propisani su DPU-om groblja Kruvenica planske oznake br.3, čiji je obuhvat određen na kartografskom prikazu br.3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora i br. 4. Granice građevinskih područja.”
 

Članak 30.

 
(1)  Naslov ispred članka 33. mijenja se i glasi: ’2.3. Izgradnja izvan građevinskog područja’.
(2)  U članku 33. alineja 4. briše se, a dodaju se nove alineje 4. – 9.:

 • građevine za vlastite gospodarske potrebe – poljske kućice,
 • stambene i gospodarske građevine u funkciji obavljanja djelatnosti poljoprivrede i stočarstva,
 • lagane konstrukcije za potrebe poljoprivrede – staklenici i plastenici,
 • građevina javne namjene – astronomski opservatorij, meteorološka postaja
 • vidikovci
 • penjališta, zip line i sl.

 

Članak 31.

 
Iza članka 33. dodaje se članak 33.a koji glasi:
„Izvan građevinskog područja, unutar gospodarskog pojasa označenog na kartografskom prikazu br.1 ‘Korištenje i namjena površina‘ i br.4.1 ‘Građevinska područja – područja za poljoprivredna gospodarstva‘, mogu se graditi stambene i gospodarske građevine u funkciji obavljanja djelatnosti poljoprivrede i stočarstva. Mogućnost izgradnje ovih sadržaja podrazumijeva bavljenje poljoprivredom i stočarstvom, odnosno isključivo poljoprivredom djelatnošću (u 1000 m od obale) kao registriranom osnovnom djelatnošću na površinama od minimalno 3 ha u prostoru  ograničenja ZOP-a i na površinama od minimalno 1 ha izvan prostora ograničenja ZOP-a. Stambene i gospodarske građevine u prostornom smislu moraju sačinjavati funkcionalnu cjelinu uz racionalno korištenje prostora. U stambenim objektima ovih cjelina mogu se pružati ugostiteljske i turističke usluge seoskog turizma.
Građevine za potrebe prijavljenog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u u seljačkom domaćinstvu mogu se graditi prema kriterijima:
–     ove građevine mogu imati najviše prizemlje ukupne površine do 400 m2 građevinske bruto površine (najveće visine do 5m) i/ili potpuno ukopani podrum do 1000 m2 građevinske bruto površine, a moraju biti udaljene najmanje 100 m od obalne crte.
–     ne može se graditi više odvojenih pojedinačnih građevina ukupno odgovarajuće površine.
–     odobrenje za građenje može se izdati samo na površinama koje su privedene svrsi i zasađene trajnim nasadima (maslina, vinova loza i sl.) u površini od najmanje 70% ukupne površine obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i seljačkog domaćinstva za pružanje ugostiteljsko turističke usluge. Ove površine i građevine ne mogu se prenamijeniti u drugu namjenu.
Gospodarske građevine za vlastite potrebe u funkciji obavljanja djelatnosti poljoprivrede i stočarstva mogu se graditi prema sljedećim kriterijima:
–     gospodarske građevine ne mogu se graditi izvan građevinskog područja na prostorima zračne udaljenosti manje od 1000 m od obale crte mora
–     na površinama od 1 do 3 ha mogu imati prizemlje ukupne površine do 200 m2 građevinske bruto površine (najveće visine do 5m) i/ili potpuno ukopani podrum do 400 m2 građevinske bruto površine.
–     na površinama preko 3 ha mogu imati prizemlje ukupne površine do 400 m2 građevinske bruto površine (najveće visine do 5m) i/ili potpuno ukopani podrum do 1000 m2 građevinske bruto površine.
–     gospodarske građevine ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 10m od granice susjedne parcele.
Stambene građevine za vlastite potrebe u funkciji obavljanja djelatnosti poljoprivrede i stočarstva mogu se graditi prema sljedećim kriterijima:
–     stambene građevine ne mogu se graditi izvan građevinskog područja na prostorima zračne udaljenosti manje od 1000 m od obale crte mora
–     može se izraditi samo jedan stambeni objekt
–     stambeni objekti moraju se graditi kao jedinstvene građevine i ne može se graditi više odvojenih pojedinačnih građevina ukupno odgovarajuće površine.
–     stambeni objekti ne mogu se graditi zasebno bez gospodarskih objekata i ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 10m od granice susjedne parcele.
–     katnost stambenih objekata može biti najviše podrum, prizemlje, kat i kosi krov (bez nadozida), najveća bruto tlocrtna površina objekta je 100 m2.”
 

Članak 32.

 
(1)  U članku 34. u stavku 1. riječi: ’3000m2’ zamjenjuju se riječima: ’2000m2’.
(2)  U stavku 3. u 1. rečenici iza riječi: ’prizemlje’ dodaju se riječi: ’i kosi krov’, a riječi: ’V=2,9m’ zamjenjuju se riječima: ’V=3m’. Na kraju stavka dodaje se rečenica: ’Poljske kućice grade se na poljoprivrednom zemljištu i ne mogu imati priključak na komunalnu infrastrukturu.‘
(3)  U stavku 4. riječi: ‚minimalne udaljenosti‘ zamjenjuju se riječima: ‚minimalna udaljenost‘, a riječi: ‚jednake su propisanim za stambene građevine unutar građevinskog područja‘ zamjenjuju se riječima: ‚iznosi 3,0m‘.
(4)  Iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5. – 7. koji glase:
„Astronomski opservatorij može se izgraditi na č.z. br. 1582/18 i 1582/19 k.o.Hvar. Mogu se izgraditi 2 građevine, ukupna građevinska brutto površina građevina može biti 200m2, visina građevine do kupole 4,5 m, a sa kupolom 9 m.
Glavna meteorološka postaja (GMP) može se izgraditi na ulazu u naselje Hvar, kod rezervoara Hvarskog vodovoda ili na zelenoj površini iznad predjela Marinac Dolac.
Vidikovci – na istaknutim reljefnim pozicijama s atraktivnim pogledom moguće je urediti vidikovac koji se može urediti kao uređeno odmorište do kojeg se pristupa pješačkim ili kolnim putem. U sklopu vidikovca moguće je izgraditi nadstrešnicu i sanitarni čvor. O mogućim lokacijama vidikovaca na području Grada Hvara Odluku odnosi Grada Hvar.“
 

Članak 33.

 
Članak 35. mijenja se i glasi:
„Poljske kućice ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 1000m od obalne crte, te na poljoprivrednom zemljištu u području naselja Sv. Nedilja (vinogradi na padinama), koje se štiti ovim planom.“.
 

Članak 34.

 
U članku 36. stavak 2.  mijenja se i glasi:
„Staklenici i plastenici  ne  mogu se graditi na poljoprivrednom zemljištu  između Hvara i Milne (Hvarske Njive), te na poljoprivrednom zemljištu u području naselja Sv. Nedilja.“.

Članak 35.

 
U članku 37. na kraju stavka 1. dodaje se rečenica koja glasi:
„Građevine ozakonjene temeljem zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (N.N. 143/13) mogu se rekonstruirati u legalnim gabaritima.“
 

Članak 36.

 
Naslov ispred članka 38. briše se. Članak 38. briše se.
 

Članak 37.

 
(1)  Naslov: ‘Zaštitne šume‘ ispred članka 39. mijenja se i glasi: ‘Gospodarske i zaštitne šume‘
(2)  U članku 39. dodaje se 4. stavak koji glasi:
„Opožarene šumske površine obnavljati pionirskim vrstama koje će ubrzati biološku ravnotežu rasta autohtone vegetacije (česmina, planika, grab i sl.). Opožarene šumske površine koje u naravi predstavljaju zapušteno  poljoprivredno zemljište potrebno  je obnavljati na način da se rekultiviraju poljoprivredne površine.“
 

Članak 38.

 
(1)  U članku 42. ispred stavka 1. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:
„Oznakom IS na kartografskim prikazima označene su postojeće i planirane građevine infrastrukturnih sustava: trafostanice TS 35/10 i TS 110/10(20) i površine za smještaj etažnih parkirališta i garaža.“.
(2)  Stavak 3. (dosadašnji stavak 2.)  mijenja se i glasi:
„Istočno od bivše zone za eksploataciju mineralnih sirovina Propod planira se smještaj nove TS 110/35/2010(20) kV Hvar.“
 

Članak 39.

 
(1)  U članku 43. u stavku 1. brišu se riječi: „luka nautičkog turizma, športska luka“.
(2)  Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„Turistički privez je samostalni infrastrukturni objekt (ponton, gat, mol, privez) u funkciji dnevnog prihvata plovnih objekata (nautičkih, izletničkih, brodova opskrbe, posebne namjene i sl.), opremljen napravama za privez brodova, koji čini jedinstvenu prostorno funkcionalnu cjelinu s turističkom zonom, te nema pratećih objekata na kopnu. Može se graditi na način da zauzima maksimalno 20% obalne linije turističke zone. Broj vezova jednog ili više privezišta iznosi najviše 20% ukupnog broja smještajnih jedinica.“
(3)  U stavku 3. (dosadašnji stavak 2.) u zadnjoj rečenici brišu se riječi: ’ili DPU-a’.
 

Članak 40.

 
(1)  U članku 44. na kraju stavka 1. dodaju se rečenice: ‘ U svim zonama namjene K moguć je smještaj sadržaja vezanih za ribarstvo i poljoprivredu (obrti, uljare, proizvodni pogoni, postrojenje za preradu maslina, proizvodnja eteričnih ulja i sl.). U ovim zonama nije moguća stanogradnja.’
(2)  U stavku 2. u alineji 2. riječi: ‘30%’ zamjenjuju se riječima: ‘50%’, a riječi: „20%“ riječima: „35%“.
(3)  Iza alineje 3. dodaje se nova alineja 4. koja glasi:
„U izgrađenom dijelu građevinskog područja gospodarske – poslovne namjene građevina se može prisloniti na regulacijsku liniju, odnosno na rub čestice,  ako je i susjedna građevina tako smještena.“
(4)  U alineji 5. (dosadašnja al. 4) riječi: ‘V=6,0m’ zamjenjuju se riječima: ‘V=8,0m’. Na kraju alineje dodaju se rečenice:  ‘U zoni Mala Garška maksimalna visina je V=6,0m. U zoni Sv. Nedilja moguća je gradnja jedne nadzemne etaže maksimalne visine V=5,0m. Za sve građevine moguća je gradnja jedne podzemne etaže visine maksimalno 4,0m. Ako se gradi kao potpuno ukopana, koeficijent izgrađenosti ove etaže iznosi 60%.’
(5)  U alineji 6. iza riječi: “unutar javne prometnice” dodaju se riječi: “kao dodatni kolnički trak za uzdužno parkiranje,”.
(6)  U alineji 7. (dosadašnja al. 6) riječi: ‘5,5m’ zamjenjuju se riječima: ‘5m’.
 

Članak 41.

 
(1)  Ispred članka 45. dodaje se naslov: “Zone poslovne namjene u građevinskom području naselja”.
(2)  Članak 45. mijenja se i glasi:
”PPUG  predviđa zone  poslovne namjene unutar građevinskog područja naselja u području Zakaštil, u području Male Garške, uz cestu Hvar – Vira i uz Križnu luku.
U području Zakaštil planira se poslovna zona,  izgradnja javne garaže i  parkirališta te terminal za pretovar kamiona.
U području Male Garške u zoni K planira se komunalno servisna zona, a u zonu K5 može se smjestiti suha marina.
Uz županijsku cestu Hvar – Vira planira se gradnja benzinske postaje sa pratećim trgovačkim i servisnim  sadržajima.
Maksimalna tlocrtna površina građevine pojedine građevine u sklopu ove postaje može biti 250 m2,  maksimalna visina građevine je 4 m do vijenca, a za nadstrešnice ukupno 6 m
U  zonama poslovne namjene može se graditi po uvjetima iz članka 44. ove odluke.”
 

Članak 42.

 
(1)  Ispred članka 46. dodaje se naslov: Izdvojena građevinska područja gospodarske, poslovne namjene.
(2)  Članak 46. mijenja se i glasi:
”PPUG predviđa izdvojena građevinska područja poslovne namjene na području odlagališta otpada Stanišće-Martinovik, nakon zatvaranja i sanacije istog te na području uvale Vira.
U zoni Stanišće Martinovik uz ostale sadržaje planira se terminal za pretovar kamiona. U dijelu zone zadržava se pretovarna stanica – privremeno odlagalište komunalnog i građevinskog otpada i planira se reciklažno dvorište.
Uvjeti za izgradnju reciklažnog dvorišta su nepropusna podloga, kanalizacija sa separatorom – taložnikom, ograda, objekt za zaposlenog, te mjere zaštite po važećim zakonima. Izgradnja reciklažnog dvorišta osigurava se na cca 500 do 1000 m2 tlocrtne površine. Na samoj lokaciji reciklažnog dvorišta ili neposredno uz lokaciju mora biti dovoljno slobodnog prostora za parkiranje osobnih vozila s teretnom prikolicom, kao i osiguran prostor za pristup i manipulaciju vozila koja odvoze skupljene otpadne tvari.
U uvali Vira, osim zone K u kojoj su postojeće gospodarske građevine u funkciji prihvata, skladištenja i obrade ribe, planira se suha marina u zoni K5.
Izgradnja građevina gospodarske namjene u izdvojenim zonama izvan naselja  može se izvoditi po uvjetima iz članka 44. ove odluke.
U slučaju kad se predviđa izgradnja novih poslovnih  građevina, u kojima je u tijeku tehnološkog procesa moguća emisija štetnih plinova, ispuštanje agresivnih tekućina ili postoji bilo koja opasnost po okolinu, potrebno je izraditi procjenu utjecaja na okoliš kao sastavni dio dokumentacije za izdavanje građevne dozvole.”
 

Članak 43.

 
(1)  Ispred članka 47. dodaje se naslov: ’3.2. Ugostiteljsko turistička namjena’, te podnaslov: ’3.2.1. Zone ugostiteljsko turističke namjene unutar građevinskog područja naselja’.
(2)  U članku 47. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
”Iznimno, za povećanje parkirališnih kapaciteta uz hotel Amfora omogućava se povećanje nadzemnog kigN-a i kisN-a za 0,1 te gradnja otvorenog parkirališta na dvije etaže maksimalne visine 3,0m. ”
(3)  Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.
(4)  U stavku 4. (dosadašnji stavak 3.) iza riječi: ”Mala Garška” dodaju se riječi: ”i Podstine”. Riječ: ”kig” zamjenjuje riječ:”kigN”, a riječ: ”kis” zamjenjuje riječ: ”kisN”.
 

Članak 44.

 
(1)  U članku 48. ispred stavka 1. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:
„U zoni T1 Pokonji Dol površine cca 0,35 ha planira se smještaj hotela s pratećim sadržajima prema uvjetima: kigN=0,25, kisN=0,50, maksimalna katnost E=Po/S i 3 etaže, odnosno V= 10 m. Udaljenost građevina od granice građevne čestice  može biti najmanje jednaka visini građevine do vijenca.“
(2)  U stavku 2. (dosadašnji stavak 1.) broj: ‘1300’ zamjenjuje se brojem: ‘800’.
(3)  U stavku 3. (dosadašnji stavak 2.), alineja 4. mijenja se i glasi:
„okvirno se propisuje maksimalna nadzemna izgrađenost zone KigN = 0,12, te iskorištenost KisN = 0,24, maksimalna visina građevine E=Po/S i 2 etaže, odnosno V=7 m od najniže kote uređenog terena uz građevinu do gornjeg ruba vijenca.
(4)  Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
„U zoni T3 u Pokonjem dolu planira se smještaj kampa kapaciteta 60 postelja. Smještaj je moguće planirati u šatorima i pokretnim kamp kućicama, bez povezivanja s tlom na čvrsti način. Osim predviđenog smještaja omogućava se i gradnja pratećih sadržaja: recepcije, sanitarnog čvora, kuhinje, kafe-restorana i dućana, koji mogu zauzimati maksimalno ukupno 10%površine zone, visine E= P. Maksimalna tlocrtna površina pojedinačne građevine s pratećim sadržajima iznosi 200m2. Moguća je i gradnja otvorenih igrališta, bazena i sl., koji također mogu zauzimati ukupno 10% površine zone.“
(5)  Stavak 5. (dosadašnji stavak 3.) mijanja se i glasi:
„U  turističkoj  zoni T unutar naselja u Milni planira se gradnja  ugostiteljsko-turističkih sadržaja bez smještajnih kapaciteta (restorani, caffe barovi i sl.). Uvjeti gradnje jednaki kao za gradnju ovih sadržaja unutar naselja.“
(6)  Dosadašnji stavak 4. se briše.
(7)  Stavak 6.  (dosadašnji stavak 5.) mijenja se i glasi: ‘Za već izgrađeni dio turističke zone u Milni propisuje se mogućnost rekonstrukcije postojeće građevine u postojećim gabaritima. Zadržava se postojeća površina građevne čestice.’
(8)  Oznaka: ‘3)’ na početku stavka 7. (dosadašnji stavak 6.) briše se.
(9)  U stavku 8. (dosadašnji stavak 7.) riječi: ‘dvije nadzemne etaže, (E=Po+P+1)’ zamjenjuje se riječima: „E=Po/S i 2 etaže’. Na kraju stavka dodaje se rečenica: ‘Maksimalna dopuštena nadzemna izgrađenost zone je KigN max = 0,2.’
(10)   Stavak 9. (dosadašnji stavak 8.) briše se.
 

Članak 45.

 
(1)  Ispred članka 49. dodaje se  naslov: “Izdvojena građevinska područa ugostiteljsko turističke namjene”.
(2)  U članku 49. u stavku 1. brišu se riječi: ’hoteli (T1)’, a na kraju stavka dodaju se riječi: ’i auto-kampovi (T3).’
(3)  Stavak 2. briše se.
(4)  U stavku 3. (dosadašnji stavak 4.) brišu se riječi: ’T1 i’.
(5)  Stavak 8. (dosadašnji stavak 9.) briše se.
 

Članak 46.

 
(1)  U članku 50. u stavku 7. brišu se riječi: ’iz sljedeće točke 3.3.2. – posebni uvjeti -’.
(2)  Iza stavka 7. dodaje se tablica:

Naselje

Naziv

Namjena

Površina (ha)

Kapacitet (postelje)

Brusje

Sviračina

T2

7,00

320

Hvar

Vira

T3

13,00

800

Malo Grablje – Zaraće

Plaža

T2

14,70

1200

Jagodna

Jagodni bad

T2

12,00

800

Jagodna

Jagodni bad

T3

1,30

100

 

Članak 47.

 
Ispred članka 51. briše se naslov: ’3.3.2. Posebni uvjeti’ i dodaje naslov: ’Uvjeti gradnje u zonama T2’.
 

Članak 48.

 
(1)  U članku 51. u stavku 1. brišu se riječi: ’turističko naselje Jagodni bad’.
(2)  Stavak 3. briše se.
(3)  U stavku 4. iza riječi: ”Maksimalni” dodaje se riječ: ”nadzemni”. Riječ: ”kig” zamjenjuje se sa: ”kigN”.
(4)  U stavku 5. iza riječi: ”zone” dodaje se crtica i riječ: ”nadzemni”. Riječ: ”kis” zamjenjuje se sa: ”kisN”.
(5)  U stavku 6. (dosadašnji stavak 7.) riječi: ’E=P+1’ zamjenjuju se riječima: ’E=Po i 2 etaže’, a broj: “6” zamjenjuje se brojem: ”7”.
 

Članak 49.

 
Članak 52. se briše.
 

Članak 50.

 
Članak 53. se briše.
 

Članak 51.

 
(1)  Ispred članka 54. dodaje se naslov: ”Uvjeti gradnje u zonama T3”.
(2)  Članak 54. mijenja se i glasi:
”Osim smještaja u šatorima i pokretnim kamp kućicama u kampovima se omogućava gradnja pratećih sadržaja: recepcije, sanitarnog čvora, kuhinje, kafe-restorana i dućana, sukladno “Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine „kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj“, visine E= P, te gradnja otvorenih igrališta, bazena i sl., koji mogu zauzimati ukupno 10% površine zone. Kampovi površine veće od 3ha moraju imati i trgovinu s namirnicama i potrepštinama. Najveća bruto tlocrtna površina objekata unutar kampa iznosi 400m2 za kampove do 3ha, a za kampove veće od 3ha 600m2.
Smještajne jedinice moraju biti najmanje 25m udaljene od obalne crte, a prateći sadržaji u čvrstim objektima najmanje 70 m udaljeni od obalne crte.
U kampovima se omogućava uređenje kupališta. Na kupalištu je moguće graditi objekte i uređivati površine u funkciji kupališta: tuševe, kabine, sanitarne čvorove, sunčališta i sl..
Najmanje 30% obuhvata zahvata u prostoru mora biti uređeno kao parkovno ili prirodno zelenilo.
Za zahvat u prostoru na lokaciji kampa Vira obvezna je izrada Konzervatorske podloge. Zona se širi na područje pretpovijesne nekropole te je nužno prostor arheološki istražiti, a nekropolu prezentirati.”
 

Članak 52.

 
Članak 55. briše se.
 

Članak 53.

 
Članak 56. se briše.
 

Članak 54.

 
(1)  Naslov ’3.5. Sport i rekreacija’ ispred članka 57. mijenja se i glasi: ’3.3. Sport i rekreacija’.
(2)  Iza naslova dodaje se podnaslov:  ’3.3.1. Zone unutar građevinskog područja naselja’
(3)  U članku 57. stavak 1. briše se.
(4)  U novom stavku 1. (dosadašnji stavak 2.) riječi: ’R1’ zamjenjuju se riječima: ’R2’. Briše se rečenica: ’Za zonu je obvezna izrada UPU, koji je obuhvaćen UPU-om turističke zone Pokonji dol.’
(5)  Na kraju stavka 2. (dosadašnji stavak 3.) točku zamjenjuje zarez i dodaju se riječi: ’planiranje novih sportskih lučica u naselju Jagodni bad te u uvali Stiniva’.
(6)  Dodaju se novi stavci 3. – 7. koji glase:
“Zona R2 unutar šumice kod Franjevačkog samostana predviđena je za gradnju ukopane pomoćne građevine za klub jedrenja, za smještaj društvenih prostorija i javnog WC-a. Građevina će se realizirati u sklopu iskopa-ukopa u stijenu,  s ravnim krovom, nasutim zemljom i ozelenjenim, u skladu sa šumicom u nastavku. Građevna čestice se formira u površini od 160m2. Maksimalna površina građevine je 90m2, a maksimalna visina je 3,5m. Unutar kamenog podzida moguće je formirati najviše 3 otvora, svaki širine maksimalno 2,0m.
Zona R2 Križna luka namijenjena je rekreacijskim aktivnostima. U zoni je moguć smještaj otvorenih igrališta za male sportove te dječjeg igrališta, te izgradnja pratećih sadržaja do 100m2 GBP, E=P i visine 3,5m.
Zona R2 u Brusju namijenjena je sportskom igralištu za nogomet. Omogućava se gradnja osnovnih pratećih sadržaja (svlačionice, sanitarije). Za prateće sadržaje  omogućava se  gradnja maksimalno 100 m2 BRP. Maksimalna dopuštena visina  izgradnje za prateće sadržaje  je E=P, odnosno V= 3m.
Zona R2 u Milni namijenjena je sm]]>Članak 55.

  (1)  Iza članka 57. dodaje se naslov: „Izdvojena građevinska područja sportsko-rekreacijske namjene“. (2)  Iza članka 57. dodaje se članak 57a. koji glasi: „Zona R2 Šamoreta dolac, površine 22,5 ha obuhvaća sadržaje sjeverno od Šamoreta dolca. Namijenjena je  za sportsko-rekreacijski  centar, koji sadrži otvorene i natkrivene sportske sadržaje (igrališta za nogomet, rukomet, odbojku, tenis i sl.). Za prateće sadržaje  omogućava se  gradnja zatvorenih i natkrivenih građevina površine maksimalno 10% od površine sportskih terena odnosno 2000 m2 BRP (prema strožem uvjetu), minimalno u 4 zasebne građevine. Minimalno 70% zatvorenih građevina treba biti namijenjeno pratećim sportskim sadržajima (svlačionice, spremišta, sanitarije itd.), a ostatak je namijenen ugostiteljskim sadržajima iz skupine restorani i barovi (osim noćnog kluba, noćnog bara i disko kluba). Maksimalna dopuštena visina  izgradnje za prateće sadržaje  je E=Po+P, odnosno V= 4 m, završno s ravnim ili kosim krovom. Postojeći sadržaji – rukometno igralište, šest teniskih terena i građevina s pratećim sadržajima zadržavaju se i planiraju za javno korištenje. Postojeći suhozidi na terenu se štite, održavaju i po potrebi obnavljaju. Zona R2 Mala Garška, površine 5,4 ha obuhvaća sadržaje istočno od Male Garške. Namijenjena je  za sportsko-rekreacijski  centar, koji sadrži otvorene i natkrivene sportske sadržaje koji se mogu graditi na strmom terenu, uz minimalne zahvate u smislu iskopa i nasipa terena. Za prateće sadržaje  omogućava se  gradnja zatvorenih i natkrivenih građevina površine maksimalno 10% od površine sportskih terena. Minimalno 70% zatvorenih građevina treba biti namijenjeno pratećim sportskim sadržajima (svlačionice, spremišta, sanitarije itd.), a ostatak je namijenen ugostiteljskim sadržajima iz skupine restorani i barovi (osim noćnog kluba, noćnog bara i disko kluba). Maksimalna dopuštena visina  izgradnje za prateće sadržaje  je E=Po+P, odnosno V= 4 m, završno s ravnim ili kosim krovom. Izgradnja športskih natkrivenih, pratećih sportskih i ugostiteljskih objekata ne može se planirati na udaljenosti manjoj od 70 m od obalne crte mora. Za izgradnju i uređenje zona obvezno je izraditi UPU. U cilju osiguranja realizacije sadržaja u javnom korištenju preporuča se korištenje nekog od garancijskih instrumenata.“  

Članak 56.

  (1)  U članku 62. u stavku 1. riječi: „građevinske parcele“ zamjenjuju se riječima: „građevne čestice“. Na kraju stavka 1. dodaje se rečenica: ’Minimalna površina čestice iznosi 800m2.’ (2)  U stavku 3. riječi: ‘E=Po+P+2’ zamjenjuju se riječima: ‘E=Po/S i 3 etaže, V=9m’. (3)  Na kraju stavka 4. dodaje se rečenica koja glasi: “Ako se radi o izgrađenom građevinskom području i /ili interpolaciji udaljenost može biti i manja, ovisno o lokalnim uvjetima. Iznimno se dopušta izgradnja na granici čestice uz uvjet da ne ugrožava korištenja susjedne čestice i formiranje (rekonstrukciju) javnih prometnih površina. (4)  Stavak 5. briše se.  

Članak 57.

  (1)  U članku 63. u stavku 3. iza riječi: “maksimalna” dodaje se riječ: “nadzemna”. Riječi : “kig=0,15” zamjenjuje se sa: “kigN=0,20”. Iza riječi: ’E=Po+P+2,’ dodaju se riječi: ’V=9m’ i briše se ostatak rečenice koji glasi:  “osim za građevinu doma zdravlja, gdje može iznositi E = Po+P+3” . (2)  Stavak 4. mijenja se i glasi: ”Omogućava se gradnja staračkog doma u zoni D2 Križna luka. Maksimalna izgrađenost zone je Kig= 0,5, a maksimalna iskorištenost Kis=1,2. Maksimalna visina građevine je Po/S i 3 etaže, odnosno  maksimalno V=9,0 m. Građevinu je potrebno uskladiti sa susjednim javnim sadržajima oblikovno i prema načinu korištenja, kako bi tri planirana sadržaja na području Križna luka (sportsko igralište, starački dom, zona rekreacije) funkcionirala kao cjelina. U tom smislu potrebno je osigurati neprekinutost pješačkih tokova te najmanje 25% GBP-a etaže prizemlja planirati za javne, društvene ili poslovne sadržaje u javnom režimu korištenja.” (3)  Dodaje se novi stavci 5. i 6. koji glase: ”Omogućava se izgradnja novog zavičajnog muzeja kroz rekonstrukciju i prenamjenu crkve sv. Marak u restauriranim gabaritima i izgradnju nove zgrade (ugrađeni objekt) na susjednij čestici (k. č. 186 k.o. Hvar), u skladu s uvjetima nadležnog konzervatorskog odjela. Maksimalna izgrađenost Kig=1,0, katnost je Po/S i 3 etaže, odnosno maksimalno V=9,0m. Dopušta se izgradnja na regulacijskoj liniji, uz obvezu rješenja oborinske odvodnje uz potporni zid u ulici Matije Ivanića i maksimalnu visinu sjevernog ogradnog zida od 1,1m. Minimalna udaljenost od granice susjednih čestica je 1m. Omogućava se gradnja višenamjenskog kompleksa u zoni D,K u bivšem kamenolomu Propod. Planirani sadržaji javne i društvene namjene su: ljetna pozornica, kino, kazalište i sportsko rekreacijski sadržaji. Planirani sadržaji poslovne namjene su: trgovački, ugostiteljski i uslužni. Maksimalna izgrađenost zone je KigN= 0,4, a maksimalna iskorištenost KisN=1,2. Maksimalna visina građevine je Po/S i 3 etaže. Potrebno je osigurati minimalno 150 parking/garažnih mjesta. Građevinu je potrebno uklopiti u konfiguraciju terena i oblikovno uskladiti s okolišem koristeći krovne terase kao javne pješačke površine/trgove i zelene krovove kao dio cjelovitog hortikulturnog uređenja.”  

Članak 58.

  U članku 64. dodaju se novi stavci 3., 4. i 5. koji glase: ”Prikazani smještaj planiranih građevina i uređaja (cjevovodi, kabeli, elektronička komunikacijska infrastruktura i druga povezaana oprema, trafostanice i sl.) javne i komunalne infrastrukturne mreže u grafičkom dijelu Plana usmjeravajućeg su značenja i dozvoljene su odgovarajuće prostorne prilagodbe koje bitno ne odstupaju od koncepcije rješenja. Konačni smještaj i broj površina infrastrukturnih građevina (TS, EKI i druge povezane opreme i sl.) utvrdit će se sukladno tehničkim i sigurnosnim zahtjevima za pojedinu građevinu te potrebama potrošača, tako da broj i smještaj tih građevina u grafičkom dijelu Plana nije obvezujući. Linijske građevine javne i komunalne infrastrukture u pravilu je potrebno voditi prometnim koridorima.”  

Članak 59.

  (1)  U članku 65. u stavku 1. u alineji 1. brišu se riječi: ’Vira –’. (2)  U alineji 2. brišu se riječi: ’Hvar – Brusje – Stari Grad i cesta’. (3)  U alineji 3. riječi: ’lokalna cesta’ zamjenjuju se riječima: ’županijska cesta br. 6280’. Iza riječi: ”Sv. Nedilja” dodaju se riječi: ” (nastavak L 67190)“ (4)  Iza alineje 3. dodaju se nove alineje 4. – 6. koje glase:
 • županijska cesta br. 6252 Hvar – Brusje – Stari Grad
 • županijska cesta br. 6269 Vira – Hvar
 • lokalna cesta br. 67190 Sv. Nedilja – Pitve – Vrisnik – Svirče (Ž 6206)
(5)  Stavak 2. briše se. (6)  U novom stavku 2. (dosadašnji stavak 3.) riječi: ’br. 6203’ zamjenjuju se riječima: ’br. 6252’.  

Članak 60.

  U članku 66. dodaje se stavak 3. koji glasi: ”U zaštitnom pojasu javne ceste mogu se graditi građevine za potrebe održavanja ceste i pružanja usluga vozačima i putnicima (cestarske kuće, skladišta i odlagališta, benzinske postaje, servisi, parkirališta i odmorišta itd.). Prije izdavanja akta za gradnju za ove građevine potrebno je zatražiti uvjete nadležne službe. U zaštitnom pojasu javne ceste može se formirati neizgrađeni dio građevne čestice sa niskim zelenilom i ogradom, u skladu s uvjetima nadležnih službi. „  

Članak 61.

  (1)  U članku 67. u stavku 4. riječ: ’dvostrani’ briše se.  Iza riječi: ’naselja’ dodaju se riječi: ‘gdje se ne mogu realizirati prometne površine u toj širini, može se omogućiti pristup na prometnu površinu minimalne širine 3,0m za jednosmjerni te 4,5m za dvosmjerni promet uz uvjet da duljina pristupa ne prelazi 100m, a‘. (2)  U stavku 5. brišu se riječi: ‘, bez nogostupa‘.  

Članak 62.

  (1)  U članku 68.  stavak 1. iza riječi: „funkcijom“ dodaje se riječ: „državne“. (2)  U stavku 3. briše se riječ: ’samo’. Broj: „4“ zamjenjuje se brojem: „6“. Iza riječi: ’6m’ dodaju se riječi: ’ili putem dva kolna ulaza maksimalne širine 3m’.  

Članak 63.

  (1)  U članku 69.  u stavku 3. iza riječi: ’metara’ se stavlja točka, a preostali dio rečenice se briše. (2)  Iza stavka 8. dodaju se stavci 9. i 10.  koji glase: „Na građevnim česticama koje se formiraju unutar oštrih zavoja serpentina gradnja građevina je moguća uz prethodne uvjete nadležnih tijela, ovisno o rangu prometnice. Ako se radi formiranja čestice za javnu prometnicu smanjuje susjedna građevna čestica, odobrava se odstupanje od propisane veličine građevne čestice  do 10%. Odstupanje može iznositi najviše 40m2 za izgrađeni dio i najviše 50m2 za neizgrađeni dio građevinskog područja.“  

Članak 64.

  (1)  U članku 70. u tablici iz stavka 1., u redu ’Ugostiteljstvo i turizam’, u stupcu ’potreban broj mjesta’ dodaje se: ‘2 za sobe i apartmane‘ (2)  U stavku 2. riječi: ’ili na zasebnoj parceli parkirališta’ brišu se. Na kraju stavka dodaje se rečenica: „Za čestice iz čl.23. do kojih nije moguće osigurati kolni pristup potrebno je unutar naselja osigurati javno parkiralište za korisnike planiranih građevina.“ (3)  Dodaju se stavci 3. 4. i 5. koji glase: „Unutar obuhvata PPUG-a Hvara planirano je temeljem ‚Prostorno-prometne studije Grada Hvara‘ (Urbanistički institut Hrvatske d.d., Zagreb, 2001.) više lokacija za javna parkirališta, označenih na kartografskim prikazima br.1. ‚Korištenje i namjena površina‘ i 4. ‚Građevinska područja‘. Parkirališta koja su smještena unutar zona pojedinih namjena planiraju se uz uvjet javnog korištenja. Postojeća parkirališta potrebno je zadržati bez smanjenja kapaciteta. Za planirana parkirališta orjentacijski se koristiti planiranim kapacitetima iz prometno-prostorne studije. Osim ovih parkirališta omogućava se unutar naselja formiranje javnih parkirališta uz prometnice, na način da ne ugrožavaju kolni i pješački promet. Parkirališta kapaciteta više od 10 parkirnih mjesta moraju osigurati odvodnju oborinskih voda s pročišćivanjem u skladu s posebnim propisima. Parkirališta van građevinskog područja označena na kartografskim prikazima br.1. ‚Korištenje i namjena površina‘ i 4. ‚Građevinska područja‘ formiraju se na prirodnom, po potrebi zaravnatom terenu. Maksimalni kapacitet ovih parkirališta je 20 parkirališnih mjesta (po jednom parkiralištu). Parkirališta kapaciteta više od 10 parkirnih mjesta moraju osigurati odvodnju oborinskih voda s pročišćivanjem u skladu s posebnim propisima. U sklopu županijske ceste Ž 6269 Vira – Hvar predviđen je prateći uslužni objekt B kategorije.“  

Članak 65.

  U članku 71. u stavku 2. riječi: ’državne ceste D116’ zamjenjuju se riječima: ’županijske ceste’. Dio stavka iza riječi: ’Vira – Hvar’ mijenja se i glasi: ’planira se gradnja benzinske postaje’.  

Članak 66.

  (1)  U članku 72. stavak 1. brišu se riječi: „Pokonji dol“, a ispred broja: „3“ dodaje se riječ: „do“. (2)  Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: „U okviru građevinskih područja naselja omogućava se gradnja dužobalne šetnice na temelju idejnog projekta.“  

Članak 67.

  (1)  U članku 73. u stavku 2. ispred alineje 1. dodaje se nova alineja 1. koja glasi:’
 • luka javnog prometa međunarodnog značaja u naselju Hvar,
(2)  U alineji 3. (dosadašnja alineja 2.) brišu se riječi: ’u luci se omogućava privez turističkih brodova’. (3)  U stavku 3. u alineji 1. dodaje se nova podalineja 2. koja glasi: –  Sv. Nedilja, kapaciteta do 130 vezova (4)  U alineji 2. podalineje se mijenjaju i glase: –  Mala Garška –  Križna luka –  Stiniva –  Jagodni bad (5)  Stavak 4. i 5. briše se. (6)  U novom stavku 4. (dosadašnji stavak 6.) dodaje se nova alineja 3. koja glasi:
 • aerodrom na vodi Hvar
 

Članak 68.

  (1)  U članku 74. dodaje se iza stavka 2. novi stavak 3. koji glasi: “Prilikom izrade detaljnijeg plana za pojedino područje planirati gradnju potpune KK infrastrukture u koridorima javne površine širine 1,0m s obje strane prometnica, uz sljedeće napomene: –  Postojeće TK kapacitete izmjestiti u novoizgrađenu KK infrastrukturu. –  Privode KK planirati za sve građevne čestice u obuhvatu. –  Kapacitete i trasu KK, veličine zdenaca KK i broj cijevi planirati sukladno koncentraciji stambenih i poslovnih građevina. –  Glavnu trasu novoplanirane KK treba usmjeriti na postojeću komutaciju, ali u rubnim dijelovima treba predvidjeti mogućnost za montažu komunikacijsko-distributivnih čvorova kabinetskog tipa, dimenzija 2x1x2m za koju lokaciju je potreban EE priključak, ali nije potrebno formirati zasebnu česticu. U rubnim dijelovima treba predvidjeti mogućnost realizacije zračne distributivne Cu i FTTx mreže uz zajedničko korištenje postojećih EE stupova kao i ugradnja novih TK stupova. –  U slučaju potrebe izgradnje magistralnih EKI kapaciteta za povezivanje susjednih područja, potrebno je omogućiti formiranje koridora za kapacitete koji nisu u funkciji samog područja obuhvata plana.” (2)  Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5. (3)  Na kraju stavka 5. točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: ”lokacijskom dozvolom ili odgovarajućim aktom za gradnju unutar mješovite namjene.”.  

Članak 69.

  (1)  U članku 75. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase: ”Na području obuhvata plana  moguća je postava osnovnih postaja –  baznih stanica smještajem na antenske stupove i na građevine (krovni prihvat). U grafičkom prikazu određena su područja planiranih zona elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI) za smještaj samostojećih stupova u radijusu od 500m do 2000m, kao i položaji aktivnih lokacija, koje predstavljaju EKI zone radijusa 100m.” (2)  U stavku 4. (dosadašnji stavak 2.) iza riječi: ‘telefonije’ dodaju se riječi: ‘na stupovima’. U alinejama 1. i 2. riječi: 100m’ zamjenjuju se riječima: ‘300m’. (3)  U stavku 5. (dosadašnji stavak 3.) briše se točka iza riječi: ‘korisnika’ i dodaju se riječi: ‘odnosno treba biti izgrađen prema tipskom projektu koji je potvrđen Rješenjem nadležnih tijela. Iznimno, ukoliko lokacijski uvjeti ne dozvoljavaju gradnju jednog stupa koji ima takve karakteristike da može primiti sve zainteresirane operatere (visina i sl.) dozvoljava se gradnja nekoliko nižih stupova koji na zadovoljavajući način mogu pokriti planirano područje signalom. Ukoliko je unutar planirane zone EKI već izgrađen samostojeći antenski stup/stupovi, moguće je planirati gradnju dodatnog stupa za ostale operatere/operatora.’ (4)  Iza stavka 5. (dosadašnji stavak 3.) dodaju se novi stavci 6. i 7. koji glase: „Za postavljanje antenskih stupova obvezno je pribaviti suglasnost Gradskog vijeća. Postavljanje osnovnih postaja na krovnom prihvatu moguća je u naseljima i u zonama zaštićenih kulturnih dobara, maskiranjem u lažni dimnjak, isključivo uz suglasnost Gradskog vijeća i nadležne službe zaštite, te u skladu s posebnim uvjetima tijela propisanih posebnim propisima.“  

Članak 70.

  (1)  U članku 76. u stavku 1. iza riječi: ‘nadzemne’ dodaju se riječi: ‘i podzemne’. Alineje 1. i 2. zamjenjuju se tablicom:
Podzemni kabeli

Postojeći

Planirani

KB 110 kV

5m

10m

KB 35 kV

2m

5m

KB 10-20 kV

2m

5m

Nadzemni vodovi

 

 

DV 220 kV

50m

70m

DV 110 kV

40m

50m

DV 35 kV

30m

30m

Dv 10-20 kV

15m

15m

Podmorski kabeli

KB 110 kV

150m

    (2)  Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. – 6. koji glase: “Zaštitni koridor podmorskog 110 kV kabela u moru iznosi najmanje 150m te je u tom području strogo zabranjeno sidrenje brodova. Na mjestu ulaza kabela u more nalazit će se tzv. priobalna zaštita koja će biti izgrađena od betonskih blokova i služiti će zaštiti kabela do najmanje 10m dubine. Budući korisnik dužan je omogućiti nesmetani pristup u trasu budućih DV-a i kabela tijekom održavanja i hitnih intervencija. Kroz provedbu Plana moguća su manja odstupanja u pogledu rješenja trasa planiranih dalekovoda i kabela. lokacija rezerviranih za transformatorske stanice utvrđenih navedenim Planom, radi usklađenja s planovima nižeg reda ili zbog u međuvremenu nastalih tehnoloških inovacija i dostignuća i neće se smatrati izmjenama ovog Plana. Planira se smještaj nove TS 110/20(10) kV Hvar zatvorenog tipa na lokaciji Propod, istočno od zone poslovne i javne namjene. Maksimalna tlocrtna površina građevine je 350m2, a visina 8m. Za smještaj trafostanice potrebna je čestica od 3600m2.”  

Članak 71.

  U članku 77. na kraju stavku 3. dodaje se rečenica: Unutar obuhvata detaljnijih planova gradnja trafostanica je moguća i prije donošenja planova. U stavku 5. riječi: ’je 5m, a’ zamjenjuju se sa riječi: ’i’. Iza riječi: ’čestice’ dodaje se riječ: ’je’. Na kraju stavka dodaje se nova rečenica koja glasi: ’U izgrađenim dijelovima građevinskog područja, gdje zbog gustoće izgrađenosti nije moguće drugačije rješenje, gradnja manjih infrastrukturnih građevina (TS 10-20/0,4kV) moguća je bez ograničenja u smislu udaljenosti od prometnica i granica parcele.’ Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi: Oblikovanje građevina elektroopskrbe treba biti primjereno vrijednosti okruženja. Kad se radi o lokacijama unutar zaštićenih područja ili u njihovim kontaktnim zonama, potrebno je ishoditi posebne uvjete i suglasnost nadležne službe zaštite.  

Članak 72.

  (1)  Iza članka 77. dodaje se članak 77a. koji glasi: U svrhu korištenja sunčeve energije, na području Grada Hvara planira se gradnja sunčane elektrane. Na kartografskom prikazu 2. Infrastrukturni sustavi prikazana je potencijalna makrolokacija unutar koje je moguće formirati zonu. Točan obuhvat zone odredit će se nakon provedenih prethodnih istražnih radova. Tehnologija koja će se primijeniti za korištenje sunčeve enregije  treba biti potpuno ekološki prihvatljiva što će se provjeriti provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, odnosno dokazati izradom studije o utjecaju na okoliš. (2)  Uvjeti za smještaj sunčeve elektrane su: –  Sunčeva elektrana mora biti postavljena u prostor na način da nije vidljiva s obale i okolnog akvatorija –  prethodno se trebaju provesti istražni radovi –  veličinu i smještaj površine odrediti sukladno analizi zona vizualnog utjecaja –  površinu odrediti na način da ne ometa druge infrastrukturne sustave (telekomunikacije, elektroenergetski prijenosni sustavi) –  interni rasplet elektroenergetske mreže u sunčanoj elektrani mora biti kabliran –  predmet zahvata u smislu građenja je gradnja sunčane elektrane, pristupnih puteva, kabliranja i TS –  nakon isteka roka amortizacije objekti se moraju zamijeniti ili ukloniti te zemljište privesti prijašnjoj namjeni –  udaljenost sunčane elektrane je minimalno 200m zračne linije od državne ceste, 100m od ostalih cesta, 500m od naselja i turističkih zona –  sunčeva elektrana gradi se u skladu sa ekološkim kriterijima i mjerama zaštite okoliša. (3)  Za potrebe izgradnje, montaže opreme i održavanja sunčane elektrane dozvoljava se izgradnja prilaznih makadamskih puteva unutar prostora elektrane. Priključak na javnu cestu moguć je uz suglasnost nadležnog društva za upravljanje, građenje i održavanje pripadne javne ceste i u skladu s važećim propisima. (4)  Prilikom formiranja područja za gradnju sunčane elektrane potrebno je nadležnom konzervatorskom odjelu dostaviti planove postavljanja mjernih stanica, te korištenja i probijanja pristupnih puteva s obzirom da su već u toj fazi moguće devastacije i štete na kulturnoj baštini, u prvom redu arheološkim lokalitetima. (5)  U postupku konačnog određivanja površina za gradnju sunčanih elektrana osobito je potrebno valorizirati površine šuma i šumskog zemljišta u svrhu očuvanja stabilnosti i bioraznolikosti šumskog ekosustava, na način da se ne usitnjavaju šumski ekosustavi i ne umanjuju boniteti staništa divljih životinja. Unutar površina određenih kao makrolokacije za izgradnju sunčanih elektrana, površine šuma i šumskih zemljišta tretiraju se kao površine u istraživanju. (6)  Povezivanje, odnosno priključak sunčane elektrane na elektroenergetsku mrežu sastoji se od: pripadajuće trafostanice smještene u granici obuhvata planirane sunčane elektrane i priključnog dalekovoda/kabela na postojeći ili planirani dalekovod ili na postojeću ili planiranu trafostanicu. Način priključenja i trasu priključnog dalekovoda/kabela treba uskladiti sa ovlaštenim operatorom prijenosnog ili distribucijskog sustava te ishoditi njegovo pozitivno mišljenje.  

Članak 73.

  U članku 78. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase: Sustav vodoopskrbe prikazan je na kartografskom prikazu 2. Infrastrukturni sustavi. Za vodoopskrbu građevinskih područja u sjevernim uvalama Hvara moguće je alternativno rješenje vodovodne mreže na način da se poveže na vodovodnu mrežu sela Brusja po postojećim požarnim putevima. Daljnjoj izgradnji novih kapaciteta (naročito turističkih) može se pristupiti tek po osiguranju dostatnih količina vode u vodoopskrbnom sustavu odnosno uz suglasnost nadležnih poduzeća. Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4.  

Članak 74.

  Članak 79. mijenja se i glasi: ”U PPUG  je određeno da se omogućava izgradnja sustava za odvodnju otpadnih i oborinskih  voda i to tako: –     da se pretežno grade novi objekti i uređaji razdjelne kanalizacije, a objekti i uređaji mješovite kanalizacije na područjima postojeće kanalizacije –     da se otpadne vode prije upuštanja u recipijente Hvarski i Korčulanski kanal pročišćavaju na planiranim uređajima za pročišćavanje otpadnih voda –     da se sustavom kolektora i crpnih stanica otpadne vode naselja Hvar odvode na uređaj za pročišćavanje na području rta Galiola kod Vire i ispuštaju podmorskim ispustom u Hvarski kanal. Na ovaj pročišćivač i ispust priključiti će se i otpadne vode Vire –     da se otpadne vode naselja Brusje prikupljaju i odvode na zasebni uređaj za pročišćavanje sa ispustom (lokacija će se odrediti projektom). –     da se otpadne vode naselja Milna, te Velo i Malo Grablje zasebnim gravitacijskim sustavom odvodi do uređaja za pročišćavanje, te zajedno s vodama područja Plaža i Zarače pročišćava i ispušta u more –     da se otpadne vode naselja Sv. Nedilja, te turističke zone Jagodni bad odvode do vlastitih uređaja  za pročišćavanje i pročišćene se podmorskim ispustima ispuštaju u more –     da se eventualne tehnološke otpadne vode prije ispuštanja u fekalnu kanalizaciju moraju pročistiti do razine kućanskih otpadnih voda. Pojedine tehnološke vode odnosno otpadne vode iz različitih pogona  moraju se individualno pročišćavati. U slučaju povezivanja sa kanalizacijom fekalnih voda, otpadne vode koje se priključuju na ovaj sustav moraju se pročistiti do razine  tipičnih kućanskih otpadnih voda –     da se otpadne vode iz kuhinja ugostiteljskih objekata tretiraju na separatoru masnoća prije ispuštanja u interni sustav sanitarne odvodnje, odnosno u sustav javne odvodnje –     da se oborinske vode sa parkirališta ili slivnih područja pojedinih pogona u kojima se koriste štetne tvari trebaju pojedinačno lokalno pročistiti prije priključenja na jedinstveni sustav oborinske kanalizacije –     da se omogućava i izgradnja ispusta oborinskih voda, te kišnih preljeva za mješoviti sustav kanalizacije –     da se omogući etapna izgradnja i korištenje dijelova sustava Do izgradnje sustava javne odvodnje i mogućnosti ostvarenja priključka na isti, dozvoljava se privremeno rješenje prihvatom sanitarnih otpadnih voda u vodonepropusne sabirne jame s odvozom prikupljenog efluenta putem ovlaštene osobe ili spajanjem na individualne uređaje za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda i ispuštanjem pročišćenih voda u prirodni prijemnik, prema prethodno pribavljenim posebnim uvjetima i uz suglasnost Hrvatskih Voda.. Do realizacije planirane kanalizacijske mreže gradnji turističkih kompleksa može se pristupiti isključivo pod uvjetom da se izgradi autonomni  sustav za odvodnju i pročišćavanje otpadne vode, tako  da se u more mogu ispuštati isključivo pročišćene vode. Odvodni kanali fekalne i oborinske kanalizacije su locirani u osi prometnice ili u neposrednoj blizini prometnice, a u pravilu se smještaju na dubini  1,30 m računajući od nivelete prometnice do tjemena cijevi, sa kontrolnim revizijskim oknima od betona, ili odgovarajućeg materijala. Objekti manjih crpnih stanica su podzemni, od armiranog betona sa pločom i nadzemnom kutijom sa automatikom pokraj crpne stanice dok  su objekti većih crpnih stanica djelomično iznad zemlje, maksimalne visine 3,00 m

Članak 75.

  U članku 80. u stavku 1. ispred riječi: ’području’ dodaje se riječ: ’širem’.  Riječi: ’više korita’ zamjenjuje se brojem: ’19’. Riječ: ’vodotokova’ zamjenjuje se riječima: ’bujičnih tokova’. Stavci 2. – 5. se brišu. Dodaju se novi stavci 2. – 7. koji glase: Zaštita od štetnog djelovanja povremenih bujičnih vodotoka, kada može doći do plavljenja, ispiranja, podrivanja ili odronjavanja zemljišta i drugih štetnih pojava te posredno do ugrožavanja života i zdravlja ljudi i njihove imovine te poremećaja u vodnom režimu, će se provoditi izgradnjom zaštitnih i regulacijskih vodnih građevina odnosno tehničkim i gospodarskim održavanjem vodotoka, vodnog dobra i regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina koje se provodi prema programu održavanja vodotoka i drugih voda u okviru Plana upravljanja vodama. U svrhu tehničkog održavanja, te radova građenja, uz bujične vodotoke i kanale treba osigurati inundacijski pojas minimalne širine od 3,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba čestice javnog vodnog dobra. U inundacijskom pojasu zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima se može onemogućiti izgradnja i održavanje vodnih građevina, na bilo koji način umanjiti protočnost korita i pogoršati vodni režim, te povećati stupanj ugroženosti od štetnog djelovanja vodotoka. Posebno se inundacijski pojas može smanjiti, ali bi to trebalo utvrditi posebnim vodopravnim uvjetima za svaki objekt posebno. Svaki vlasnik, odnosno korisnik objekta ili parcele smještene uz korito vodotoka ili česticu javnog vodnog dobra dužan je omogućiti nesmetano izvršavanje radova na čišćenju i održavanju korita vodotoka, ne smije izgradnjom predmetne građevine ili njenim spajanjem na komunalnu infrastrukturu umanjiti propusnu moć  vodotoka, niti uzrokovati eroziju u istom, te za vrijeme izvođenja radova ne smije niti privremeno odlagati bilo kakav materijal u korito vodotoka. Postojeća neregulirana korita povremenih bujičnih vodotoka i oborinskih kanala potrebno je regulacijskim radovima povezati i urediti na način da se u kontinuitetu sprovedu oborinske i druge površinske vode do ulijeva u more, a sve u skladu s vodopravnim uvjetima i ostalim  aktima i planovima predviđenim Zakonom o vodama. Projektno rješenje uređenja korita sa svim potrebnim objektima, maksimalno smjestiti na česticu “javno vodno dobro” iz razloga izbjegavanja imovinsko – pravnih sporova kao i razloga prilagodbe uređenja važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji, a koje će istovremeno omogućiti siguran i blagovremen protok voda vodotoka, te održavanje i čišćenje istog.  Dimenzioniranje korita treba izvršiti za mjerodavnu protoku dobivenu kao rezultat hidroloških mjerenja ili kao rezultat primjene neke od empirijskih metoda. Na mjestima gdje trasa prometnice poprečno prelazi preko bujičnih vodotoka i odvodnih kanala predvidjeti mostove ili propuste takvih dimenzija koji će nesmetano propustiti mjerodavne protoke. Ukoliko je potrebno predvidjeti i rekonstrukciju postojećih propusta zbog male propusne moći ili dotrajalosti. Također treba predvidjeti oblaganje ulijeva i izljeva novoprojektiranih ili rekonstruiranih propusta u dužini min. 3,0 m’, odnosno izraditi tehničko rješenje eventualnog upuštanja istih oborinskih voda u korita vodotoka kojim će se osigurati zaštita korita od erozije i neometan protok vodotoka. Detalje upuštanja oborinskih voda investitor treba usuglasiti sa stručnim službama Hrvatskih voda. Tijekom izvođenja radova potrebno je osigurati neometan protok kroz korito vodotoka. Na mjestima gdje prometnica prelazi preko reguliranog korita vodotoka (trapezno obložno korito, betonska kineta i sl.) konstrukciju i dimenzije osnovnih elemenata mosta ili propusta sa svim pripadnim instalacijama treba odrediti na način kojim se ne bi umanjio projektirani slobodni profil korita, kojim će se osigurati statička stabilnost postojeće betonske kinete, zidova ili obaloutvrde odnosno kojim se neće poremetiti postojeći vodni režim. Os mosta ili propusta postaviti što okomitije na uzdužnu os korita, a širina istog treb biti dovoljna za prijelaz planiranih vozila. Konstrukcijsko se rješenje mosta ili propusta treba funkcionalno i estetski uklopiti u sadašnje i buduće urbanističko rješenje tog prostora. Polaganje objekata linijske infrastrukture (kanalizacija, vodovod, električni i telekomunikacijski kablovi itd.) zajedno sa svim oknima i ostalim pratećim objektima uzdužno unutar korita vodotoka, odnosno čestice javnog  vodnog dobra nije dopušteno. Vođenje trase paralelno sa reguliranim koritom vodotoka izvesti na minimalnoj udaljenosti kojom će se osigurati statička i hidraulička stabilnost reguliranog korita, te nesmetano održavanje ili buduća rekonstrukcija korita. Kod nereguliranih korita, udaljenost treba biti minimalno 3,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba čestice javnog vodnog dobra zbog osiguranja inundacijskog pojasa za buduću regulaciju. U samo određenim slučajevima udaljenost polaganja se može smanjiti, ali to bi trebalo utvrditi posebnim vodopravnim uvjetima i za svaki objekt posebno. Poprečni prijelaz pojedinog objekta linijske infrastrukture preko korita vodotoka po mogućnosti je potrebno izvesti iznad u okviru konstrukcije mosta ili propusta. Mjesto prijelaza izvesti poprečno i po mogućnosti što okomitije na uzdužnu os korita. Ukoliko instalacija prolazi ispod korita, investitor je dužan mjesta prijelaza osigurati na način da je uvuče u betonski blok čija će gornja kota biti 0.50 m ispod kote reguliranog ili projektiranog dna vodotoka. Kod nereguliranog korita, dubinu iskopa rova za kanalizacijsku cijev treba usuglasiti sa stručnom službom Hrvatskih voda. Na mjestima prokopa obloženog korita vodotoka ili kanala, izvršiti obnovu obloge identičnim materijalom i na isti način. Teren devastiran radovima na trasi predmetnih instalacija  i uz njihovu trasu, dovesti u prvobitno stanje kako se ne bi poremetilo površinsko otjecanje.  

Članak 76.

  (1)  U članku 81. stavak 1. mijenja se i glasi: ”U obuhvatu PPUG Hvara prema Zakonu o zaštiti prirode upisani su Pakleni otoci u kategoriji značajnog krajobraza, te čempres (pojedinačno stablo) u vrtu Franjevačkog samostana u Hvaru u kategoriji spomenika parkovne arhitekture.” (2)  Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2, koji glasi: “Na području i u neposrednoj okolici značajnog krajobraza nisu prihvatljivi zahvati i radnje koji mogu negativno utjecati na očuvanje povoljnih uvjeta staništa i očuvanje stabilnosti biljnih i/ili životinjskih populacija, a to su: intenzivniji zahvati sječe, izgradnja elektrana (uključujući i one na obnovljive izvore energije), hidrotehnički zahvati i melioracija zemljišta, prenamjena zemljišta, izgradnja golf igrališta, postavljanje antenskih stupova, onečišćenje nadzemlja i podzemlja, unošenje stranih (alohotnih) vrsta. Na području zaštičenog pojedinačnog stabla ne planirati zahvate kojima bi se pogoršalo stanje vitaliteta stabla.” (3)  U stavku 3. (dosadašnji stavak 2.) brišu se riječi: ’, koji izrađuje Županijski zavod za prostorno uređenje’. Briše se rečenica koja glasi: “Za spomenik parkovne arhitekture Čempres u samostanu potrebno je donijeti mjere zaštite.”. (4)  Stavak 4. (dosadašnji stavak 3.) briše se. (5)  U stavku 4. (dosadašnji stavak 4.) riječi: ’i Hvarskih njiva’ zamjenjuje se riječima: ’ otočića Lukavci i akvatorija Paklenih otoka’. 2. i 3. rečenica se brišu. (6)  Iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5. – 7. koji glase: “Ovim Planom predlaže se prekategorizacija područja Paklenih otoka iz kategorije značajni krajobraz u kategoriju Park prirode. Također se predlaže zaštita Šumice u naselju Hvar u kategoriji park-šuma. Osim toga, Planom se štite smrča u Majerovici, te pećina i bor u Sv. Nedilji. Zbog specifičnog položaja, ljepote prirode, vegetacije i mora, Planom se štite uvale Borče, Malo i Velo Zaraće, Dubovica, Stiniva (kod Sv. Nedilje), Mekičevica, Lučišće i arhipelag Paklenih otoka od gradnje i planiranja sidrišta. Planom se štite vrijedna stabla od bilo kojeg oblika devastacije. Nove građevine ili parkirališta treba planirati tako da se ne moraju narušavati prostori zelenila ili ruše stabla, nego ih treba smjestiti na način da se osigura opstanak parka ili stabala. U slučaju potrebe sanitarne sječe starih i dotrajalih stabala, potrebno ih je zamijeniti jednakim brojem novih stabala autohtonih vrsta.” U stavku 8. (dosadašnji stavak 5.) briše se 1. rečenica.  

Članak 77.

  U članku 82. u stavku 1. iza riječi: ’Sv. Nedilje’ dodaju se riječi: ’s obalnim područjem’.  

Članak 78.

  Iza članka 84. dodaje se naslov: ’6.1.1. Područja ekološke mreže’ te članak 84a. koji glasi: “Na području obuhvata PPUG-a Hvara nalazi se područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR10000036 Srednjedalmatinski otoci i Pelješac, te područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000084 Markova špilja, HR20000165 Špilja pod Kapelu, HR2001244 bunar kod Franjevačkog samostana u Hvaru, HR2001245 Bunar na Hvaru, HR3000114 Otoci Lukavci, HR30000095 Pakleni motoci, HR3000115 Pelegrin – podmorje, HR2001338 područje oko špilje u uvali Pišćena, HR2001428 Hvar od Maslenice do Grebišća, HR2001429 od Prvog boka do Lučišća, HR3000135 Hvar od uvale Dubovica do rta Nedjelja, HR3000456 Hvar od uvale Vitarna do uvale Maslenica i HR3000457 južna obala Hvara od rta Nedjelja do uvale Česminica. Osnovne mjere za očuvanje ciljanih vrsta ptica (i način provedbe mjera) u Područjima očuvanja značajnim za ptice (POP) propisane su Pravilnikom o ciljevima očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području ekološke mreže (N.N. 15/14) Za navedena područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) daju se slijedeći uvjeti i mjere zaštite prirode: –     očuvati područja prekrivena autohtonom vegetacijom –     gospodarenje šumama provoditi sukladno  načelima certifikacije šuma –     postojeće šume zaštititi od prenamjene i krčenja, očuvati šumske čistine i šumske rubove –     očuvati živi svijet speleoloških objekata, fosilne, arheološke i druge nalaze –     pri odabiru prometnih koridora voditi računa o prisutnosti ugroženih i rijetkih staništa i zaštićenih i/ili ugroženih vrsta flore i faune te ciljevima očuvanja ekološke mrežes –     uređenje postojećih i širenje građevinskih područja planirati na način da se očuvaju postojeće krajobrazne vrijednosti –     pri oblikovanju građevina (posebice onih koje se mogu graditi izvan naselja) treba koristititi materijale i boje prilagođene prirodnim obilježjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi –     pri odabiru lokacije za solarnu elektranu, uzeti u obzir prisutnost ugroženih i rijetkih stanišnih tipova, zaštićenih i/ili ugroženih vrsta flore i faune (naročito ornitofaune), elemente krajobraza i ciljeve očuvanja ekološke mreže –     zaustaviti širenje građevinskih područja na ugrožena obalna staništa –     osigurati pročišćavanje otpadnih voda koje se ulijevaju u more –     očuvati povoljnu građu i strukturu morskog dna, obale i priobalnih područja –     posebno voditi brigu o zaštiti morskih staništa (Posidonia oceanica) kroz zabranu sidrenja i ograničavanje izgradnje luka nautičkog turizma. Planirani zahvati u području ekološke mreže koji mogu imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže podliježu ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.”.  

Članak 79.

  U članku 85. u alineji 1. riječ: ’urbana’ zamjenjuje se iječima: ’kulturno-povijesna’. U alineji 2. iza riječi: ’Brusje’ dodaju se riječi: ’(P 963). Iza riječi: ’Velo Grablje’ dodaju se riječi: ’(Z 4648).  Iza riječi: ’Malo Grablje’ dodaju se riječi: ’(Z 4478)’. Iza riječi: ’Zaraće’ dodaju se riječi: ’(Z 4637)’.         Riječi: ’, Sv. Nedjelja’ brišu se. Alineje 3. i 4. brišu se.  

Članak 80.

  Članak 86. mijenja se i glasi: ”Arheološki lokaliteti su:
 • Hidroarheološko nalazište (RST 693)
 • Rimska vila u uvali SolineP 2878)
 • Pretpovijesne gomile Vira  (RST  1028)
 • Arheološko nalazište Markova špilja u Pelegrinu (Z 5794)
 • Arheološko nalazište Grapčeva špilja (Z 5610)
 • Antički brodolomi, Hvar: Z 229, Z 45, Z 46, Z 66, Z 79, Z 81
 • Antički brodolom, Velo Grablje (Z 64)
 • Novovjekovni brodolom, Hvar (Z 230)
 • Pretpovijesna utvrda Lompić, uvala Gračišće (nije naveden u popisu)
 • Evidentirano je arheološko nalazište u Hvarskim Njivama.
 • Obalno more do izobate 50 m evidentirano je kao hidroarheološka zona
 • Rt Pelegrin – evidentirano”
 

Članak 81.

  Članak 87. mijenja se i glasi: Pojedinačni spomenici u zaštićenoj povijesnoj cjelini grada Hvara:
 • Arsenal sa fontikom i kazalištem RST 215
 • Tvrđava Španjol RST 214
 • Gradske zidineZ 5108
 • Katedrala Sv. Stjepana Pape Z 5084
 • Loža i  kula sat(Br. reg. 219, R 24/199-68) RST 219
 • Zapadna obala Fabrika (Br.reg. 213, R 35/56-64) RST 213
 • Mandrač Z 5167
 • Mjesno groblje RST 359
 • Palača Hektorović (Br.reg. 579, R 24/73-71) RST 579
 • Suburbani ljjetnikovac Hanibala Lucića  P 3725
 • Crkva Sv. Kuzme i Damjana Z 5044
 • Crkva Sv. Duha Z 5037
 • Crkva Zvijezda mora RST 283
 • Benediktinski samostan Sv. Ivana i Sv. Antuna Z 5085
 • Crkva Sv. Roka i Sebastijana RST 216
 • Crkva Sv. Venerande RST 220
 • Crkva Sv. Marije Magdalene  RST 402
 • Franjevački samostan  Gospe od Milosti Z 5091    Crkva i zvonik Sv. Marka RST 218
 • Kuća DujmovićRST 482
 • Kuća Strossmayer RST 297
 • Gotička kuća RST 478 – nije u Registru
 • Mala gotička kuća na trgu RST 480
 • Kuća – Groda RST 565
 • Zgrada (pored Hektorovićeve palače)  RST 570
 • Kasnoantički zidovi u kući  Gazarović RST1114
 • Zgrada bivšeg hotela Slavija RST 902
 • Kompleks kuća Gazzari RST 295
 • Crkva Sv Ivana RST 481
 • Kuća Barišić  Z 5150
 • Kuća Bibić RST 916
 • Kuća Bracanović RST 723
 • Kuća Bučić Z 5149
 • Kuća Domančić RST  601
 • Kuća Gargurić RST  284
 • Kuća Jurić Z 5152
 • Kuća Machiedo Z 5109
 • Kuća Machiedo (Bonin) Z 5147
 • Kuća Marchi (Stajlić) Z 5146
 • Kuća Marchi RST 619
 • Kuća Marić Z 5154
 • Kuća Maričić Domančić  Z 5145
 • Kuća Maričić  RST 914
 • Kuća Matijević RST 915
 • Kuća Matković RST 762
 • Kuća Mihovilčević RST 903
 • Kuća Novak Z 5153
 • Kuća Padovan RST 612
 • Kuća Rosso Z 5142
 • Kuća Stanušić Bibić Z 5148
 • Kuća Vučetić RST 599
 • Kuća Vučetić RST 695
 • Kuća Vučetić RST 935
 • Kuća uz crkvu Gospe Anuncijate RST 623
 • Kuća u Grodi RST 694
 • Macel RST 1027
 • Palača Paladinić u Grodi RST 475
 • Palača Paladinić (Paladini) RST  479
 • Palača Vukašinović (Vukašinović-Dojmi) Z 5144
 • Kuća Gilve RST 524
 • Kompleks gotičko baroknih kuća RST 430
 • Kameni portal crkve Gospe od Anuncijate P 3896
 • Crkva Anuncijata E Crkva Kruvenica E
 • Zdenac na Pjaci E
 • Zdenac u Grodi E
 • Renesansni stup ispred Kruvenice E
 • Kuća Fazanić Z 5143
 • Spomen ploča Prve konferencije narodnog fronta Hrvatske RST 854
 • Spomen ploča povodom desetgodišnjice oslobođenja (NOB) RST 855
 • Spomen ploča palim borcima (NOB) RST 809
 • Štab mornarice NOVJ (NOB) RST 812
 • Palača Ivanić RST 1431
 • Ljetnikovac Božić – Ivanić RST 484
 • Crkva Sv. Nikole P 876
 • Ljetnikovac Angelini P 1291
 • Kapela Sv. Ante Padovanskog P 96
 

Članak 82.

  U članku 88. stavak 1. mijenja se i glasi: Pojedinačni spomenici izvan zaštićene urbane cjeline grada Hvara:
 • Crkva Sv. Jurja, Brusje (RST 221)
 • Seosko groblje, Brusje (RST 691)
 • Ruševine ljetnikovca Rinaldi, Brusje (E 692)
 • Ljetnikovac Kasandrić, Dubovica, Velo Grablje (RST 514)
 • Stambeno gospodarska zgrada, Dubovica, Velo Grablje (RST  1319)
 • Crkva Sv. Stjepana, Dubovica (E)
 • Ljetnikovac Bartučević, Lučišće (E 694)
 • Zemljišne parcele ljetnikovca  Ivanić, Milna (P 1789)
 • Ljetnikovac Ilijić, Maslinica (E)
 • Crkva Sv. Klementa , Sv Klement (RST 403) i P 1509??
 • Ostaci crkve Sv. Pelegrina, rt Pelegrin ( RST 476)
 • Crkva Sv. Pelegrina, rt Pelegrin (RST 876),
 • Svjetionik Pokonji Dol, Pokonji Dol (RST 1418),
 • Vojna izvidnica Smokovik (RST 618),
 • Tvrđava Baterija , Galešnik (P 2825)
 • Baterija Andreis s okolnom borovom šumom, Hvar (RST 542)
 • Tvrđava   Napoleon, Hvar  (Z 5157)
 • Crkva Sv. Vida, Velo Grablje (RST 454),
 • Crkva BDM , Zaraće (RST  485)
 • Pustinjački stan sa crkvom, Sveta Nedilja RST 527
 

Članak 83.

  U članku 89. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase: ”U zaštićenim dijelovima naselja ne dopušta se ugradnja  ormarića sa mjerilima za struju na vanjskim zidovima građevine. Visina građevina se ograničava na maksimalno 3 etaže, odnosno maksimalno 9,0m od nivoa prometne površine uz građevinu do vijenca. Iznimno se građevine mogu povisiti prema mjerama zaštite iz konzervatorskog elaborata na rubnim dijelovima zone B kulturno-povijesne cjeline grada Hvara. Ukoliko postojeća građevina ima veću visinu ili broj etaža može se zadržati postojeća  visina, ali se ne smije povećavati. Na građevinama koje su registrirane kao postojeći spomenici ne smije se mijenjati visina niti broj etaža.”  

Članak 84.

  (1)  U članku 90. stavak 1. mijenja se i glasi: Ovim Planom štite se slijedeća područja:
 • Zone prostorno-planske zaštite – stari dio naselja Jagodna, Sv. Nedilja, dio naselja Brusje (zona 1)
 • Postojeća tradicijska gradnja izvan zona konzervatorske zaštite
 • Etnozona – područje unutrašnjosti zapadnog dijela otoka
 • Kultivirani agrarni krajolik – cijelina teritorija grada Hvara
(2)  Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. 3. i 4. koji glase: “U zonama  prostorno-planske zaštite nije dozvoljeno povećavati kapacitet građevina podizanjem nadozida u potkrovlju i izvedbom luminara, niti je dozvoljeno graditi balkone. Dogradnje je potrebno oblikovno uskladiti s izvornom graditeljskom strukturom. Vertikalne komunikacije između 1. i viših katova potrebno je planirati unutar objekta. Svi radovi i građevinski detalji na kućama (zidanje kamenom u vapnenom mortu, način fugiranja, način žbukanja, način izvođenja strehe, izrada drvenog dvostrešnog krovišta i drvene međukatne konstrukcije, pokrivanje krovova kupom kanalicom, utorenim crijepom ili kamenim pločama, izvedba kamenih vanjskih stubišta, izvedba tradicijske vanjske i unutarnje stolarije) trebaju se izvoditi tradicijskim materijalima, uz primjenu tradicijskih tipoloških detalja te u skladu s tipološkim karakteristikama cjeline. Povijesne građevine potrebno je obnoviti cjelovito, zajedno s njihovim neposrednim okolišem (dvorištem, vrtom, poljoprivrednom površinom, pristupom, gustirnama i sl.). Kod nove gradnje potrebno je poštovati izvornu tipologiju građenja u pogledu:
 • tlocrtnih gabarita – preferira se tlocrtni oblik izduženog pravokutnika ili kombinacija/adicija pravokutnog tlocrta (“L”, “T” i sl.)
 • katnosti – maksimalno P+2,
 • oblikovanja krovišta – propisuju se dvostrešna krovišta nagiba prilagođenog pokrovu (minimalno 30˚)
 • dispozicije i dimenzija otvora – propisuju se otvori u formi vertikalno položenog pravokutnika, iznimno ako lokalni uvjeti to zahtjevaju mogući su trostrešni i četverostrešni.
Unutar izgrađene strukture Brusja putevi su prilagođeni mjerilu i karakteru naselja te ih treba zadržati u postojećem profilu kao pješačke komunikacije. Sve puteve u naselju poželjno je urediti na tradicijski način – grubo obrađenim kamenim blokovima položenim u zemljanom naboju ili opločanjem kamenim pločama. Garaže i parkirališna mjesta u tipologiji ugrađene gradnje ne uvjetovati na građevinskoj parceli već riješiti promet u mirovanju izvan/na prilazu stambeno-gospodarskim nizovima. U projektiranju razvoda kanalizacije potrebno je poštovati postojeću parternu obradu. Opskrbu sanitarnom vodom riješiti osposobljavanjem postojećih gustirni. Elektroinstalacije treba voditi podzemno. Način i mjesto postave priključnih ormarića i brojila na povijesnim/tradicijskim građevinama dogovoriti s nadležnom konzervatorskom službom. Položaj i oblikovanje trafostanice također treba dogovoriti s nadležnom konzervatorskom službom. Solarne kolektore u zaštićenom dijelu naselja nije dozvoljeno postavljati na krovove. Mogu se eventualno smjestiti na zapuštenim poljoprivrednim površinama izvan izgrađene strukture naselja. Gradnja otvorenih bazena nije dozvoljena. Postojeća tradicijska gradnja izvan zona konzervatorske zaštite odnosi se na postojeće građevine i graditeljski sklopovi koji su izdvojeni od gušće i dobro sačuvane povijesne strukture, a građene su na tradicijski način. Pod tradicijskim načinom gradnje podrazumijevaju se one građevine koje su građene po istom tipološkom obrascu do polovice 20. stoljeća tradicijskim materijalom i tehnikama gradnje. Posebni uvjeti odnose se na oblikovanje postojećih pojedinačnih građevina i graditeljskih sklopova. Prilikom rekonstrukcije potrebno je:
 • očuvati osnovne elemente koji obilježavaju tradicijsku gradnju kao što su:
–  položaj na parceli, –  međuodnos glavnih (stambenih ili stambenogospodarskih) građevina i pratećih gospodarskih građevina (kuhinja, krušne peći, pomoćne građevine), –  uređenje parcele (suhozidni podzidi i ograde, elementi tradicijske opreme gospodarstva kao što su podići turnjeva, mlinovi za masline, gustirne ili sl.), –  odnos izgrađeno –neizgrađeno
 • kod prilagođavanja postojećih građevina novim funkcijama i sadržajima, prihvatljive su metode sanacije, konzervacije, konzervatorske rekonstrukcije, rekompozicije
 • svi radovi i građevinski detalji na kućama (zidanje kamenom u vapnenom mortu, način fugiranja, način žbukanja, način izvođenja strehe, izrada drvenog dvostrešnog krovišta i drvene međukatne konstrukcije, pokrivanje krovova kupom kanalicom, utorenim crijepom ili kamenim pločama ovisno o izvornom pokrovu, izvedba kamenih vanjskih stubišta, izvedba tradicijske vanjske i unutarnje stolarije) trebaju se izvoditi tradicijskim materijalima, uz primjenu tradicijskih tipoloških detalja te u skladu s tipološkim karakteristikama šireg ruralnog prostora; međukatne konstrukcije kamenih kuća potrebno je predvidjeti kao drvene ili montažne
 • nije dozvoljeno povećavati kapacitet građevina podizanjem nadozida u potkrovlju i izvedbom luminara, niti je dozvoljeno graditi balkone čime se mijenjaju obilježja ruralnog prostora otoka Hvara
 • povijesne građevine potrebno je obnoviti cjelovito, zajedno s njihovim neposrednim okolišem (dvorištem, vrtom, poljoprivrednom površinom, pristupom, gustirnama i sl.).
 • garaže i parkirališna mjesta u tipologiji ugrađene gradnje graditeljskih sklopova ne uvjetovati na građevinskoj parceli već riješiti promet u mirovanju izvan/na prilazu stambeno-gospodarskim nizovima
 • zamjenska gradnja se ne dopušta, izuzev na mjestu ruševnih tradicijskih građevina i ruševina i to u njihovom izvornom tlocrtnom gabaritu koja mora biti tipološki usklađena s okolinom i poštovati osnovne karakteristike prostora (tlocrtni gabariti i položaj na parceli, katnost, dvostrešno krovište).
 • dogradnje i nadogradnje je potrebno oblikovno uskladiti s izvornom graditeljskom strukturom. Vertikalne komunikacije između 1. i viših katova potrebno je planirati unutar objekta.
 • u dobro očuvanim tradicijskim sklopovima ne dopušta se gradnja otvorenih bazena
 • solarne kolektore na dobro očuvanim povijesnim građevinama nije dozvoljeno postavljati na krovove. Mogu se eventualno smjestiti na zapuštenim poljoprivrednim površinama izvan izgrađene strukture
 • kod nove gradnje (dogradnje, nadogradnje) potrebno je poštovati izvornu tipologiju građenja u pogledu:
–  tlocrtnih gabarita – preferira se tlocrtni oblik izduženog pravokutnika ili kombinacija/adicija pravokutnog tlocrta (“L”, “T” i sl.), –  katnosti – maksimalno P+2 –  kod nove gradnje je nepoželjno nekritičko preuzimanje tradicijskih oblika –  ukoliko se projektiraju kosa krovišta u oblikovanja krovišta propisuju se dvostrešna krovišta nagiba prilagođenog pokrovu (min 30 stupnjeva) Kao referentni izvor opisanih uvjeta uređenja i gradnje koristiti priručnik Pouke baštine za gradnju u hrvatskome priobalju (autori stručnjaci konzervatorskog odjela u Splitu).” (3)  U stavku 6. (dosadašnji stavak 3.) riječi: ’štiti se i u kategoriji kulturnog dobra, na način da se’ brišu se. (4)  Iza stavka 7. (dosadašnji stavak 4.) dodaje se novi stavak 8. koji glasi: „U obuhvatu PPUG-a posebno se štite postojeće gomile, suhozidi, japjenice, trimi, bunje i sl. Ove građevine predstavljaju spomenik ljudskom radu i ne smiju se uništavati i koristiti za proizvodnju tucanika ili drugog oblika tehničkog drobljenja kamenja, neovisno o tome da li se nalaze van ili unutar građevinskog područja. Promjene položaja i uklanjanje gomila moguće je kroz detaljnije planove uz uvjete nadležnih konzervatorskih službi. Postojeće japjenice (Vira, Velo Grablje – Vidiokovac, Pakleni otoci) potrebno je sanirati, očuvati i održavati.“  

Članak 85.

  (1)  U članku 92. u stavku 2. na kraju 3. rečenice briše se točka i dodaju se rečenice: ’ te odlagalište inertnog građevinskog otpada i glomaznog otpada. Na ovoj lokaciji planira se i smještaj kompostane (K3).’ Na kraju 4. rečenice briše se točka i dodaju se rečenice: ‘(PS Hvar – Stari Grad, Tusto brdo). Južno od brda Smokovik planirano je odlagalište građevinskog otpada nastalog iz zemljanih iskopa.’ (2)  Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: Na području Grada Hvara, planira se smještaj 8 reciklažnih otoka, sa po 3 posude za odvojeno sakupljanje otpada, zapremnine 2-3m3, odnosno ukupno 24 posude.  

Članak 86.

  (1)  Naslov ispred članka 93. mijenja se i glasi: „8.1  Zaštita voda i mora“ (2)  Na kraju članka 93. dodaje se novi stavak koji glasi: „Radi sprječavanja onečišćenja uzrokovanog pomorskim prometom i lučkim djelatnostima u marinama i lukama treba osigurati prihvat otpada, istrošenog ulja, ostataka goriva i drugih tvari postavom odgovarajućih kontejnera, te osigurati njihovo pražnjenje na način propisan zakonom. Također se moraju osigurati uvjeti za provođenje plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora sukladno posebnim propisima.  

Članak 87.

  (1)  U članku 95. stavku 1. alineji 2. riječ: ’Podstine’ zamjenjuje se riječju: „Zastup“ i dodaju se riječi: ’južno od Ul. biskupa Jurja Dubokovića (označeno na kartografskom prikazu 3. Uvjeti za korištenje uređenje I zaštitu površina),’. (2)  Iza alineje 2. dodaje se nova alineja 3. koja glasi: „Prostor potencijalnog klizišta u dijelu područja Podstine (označeno na kartografskom prikazu 3. Uvjeti za korištenje uređenje i zaštitu površina), na kojem je izgradnja uvjetovana prethodnim geotehničkim istražnim radovima i izradom geotehničkog elaborata kojim će se dokazati mogućnost i odrediti tehnički uvjeti buduće izgradnje.“  

Članak 88.

  Iza naslova ’9.1.1. PPPPO Pakleni otoci’ dodaje se članak 97a. koji glasi: „Za područje Paklenih otoka planira se izrada Prostornog plana područja posebnih obilježja (PPPPO) kojim će se propisati mjere za unaprjeđenje i zaštitu prirode, okoliša, kulturnih dobara i drugih vrijednosti područja Paklenih otoka te uvjeti provedbe svih zahvata u prostoru.“  

Članak 89.

  (1)  U naslovu ispred članka 98. broj: ’9.1.1.’ zamjenjuje se brojem: ’9.1.2’. (2)  U članku 98. ispred stavka 1. dodaje se novi stavak 1. koji glasi: „U izradi svih propisanih detaljnijih planova mogu se primijeniti viši prostorni standardi od onih propisanih ovom odlukom, na način da se može propisati veća minimalna površina građevinske čestice, manji koeficijenti izgrađenosti i iskorištenosti čestice ili zone, veća udaljenost građevine od ruba čestice, te manji broj etaža i manja visina građevine.“ (3)  U stavku 2. (dosadašnji stavak 1.) točke 2. i 3. mijenjaju se i glase: 2. UPU Sv. Nedilja 3. UPU Milna Točke 4. – 11. se brišu. (4)  U stavku 3. (dosadašnji stavak 2.) riječi: ‘20%’ zamjenjuju se riječima: ‘10%’, a iza njih se dodaju riječi: ‘neizgrađenog dijela’. Na kraju stavka dodaje se rečenica: ”Također je  obvezno planirati javne parkirališne površine na način da se uz obvezne površine parkirališta iz članaka 27. i 70.  dodaje još 10% površine za javna parkirališta.“ (5)  Stavak 6. (dosadašnji stavak 5.) mijenja se i gkasi: „Do donošenja UPU dopušta se rekonstrukcija, zamjena postojećih i izgradnja novih građevina samo u izgrađenom i uređenom dijelu građevinskog područja naselja. Prilikom izdavanja akata za gradnju na uređenom dijelu građevinskog područja naselja treba voditi računa da se formiranjem građevinske čestice i smještajem građevine omogući rekonstrukcija pristupne prometnice prema uvjetima Plana.“ (6)  U stavku 7. (dosadašnji stavak 6.) riječi: ‘neizgrađenim dijelovima‘ zamjenjuje se riječima: ‘izdvojenim dijelovima‘. Riječi: ‘Milna, Stiniva i Sv. Nedilja‘ brišu se. Riječi: ‘hotela, građevina javne namjene, infrastrukturnih građevina i uređenje javnih površina‘ zamjenjuju se riječima: ‘građevina komunalne infrastrukture koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj na obali i podzemne infrastrukture, pratećih sadržaja ugostiteljsko-turističke namjene, građevina koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj na obali (brodogradilišta, luke i sl.) te uređenje javnih površina te rekonstrukcija postojećih građevina’.  

Članak 90.

  (1)  U članku 99. u stavku 1. točke 12. – 14. i 24. – 27. zamjenjuju se točkama 4. – 8. koje glase: 4.UPU Dolac 5. UPU Šamoretov dolac – Marinac dolac 6.UPU Pais 7.UPU zone stanovanja u zelenilu 8.UPU Pokonji dol 9.UPU Križna luka (2)  U stavku 2. riječi: ‘20%’ zamjenjuju se riječima: ‘15%’, a riječi: ‘UPU br. 13, br. 25 i br. 26’ zamjenjuje se riječima: ‘UPU br. 5, 6, 7’. (3)  U stavku 3. riječi: ‘20%’ zamjenjuju se riječima: ‘10%’. (4)  Stavak 4. briše se.  

Članak 91.

  U članku 100. iza riječi: ’poslovne’ dodaju se riječi: ’i sportske’. Točke 15. – 23. zamjenjuju se točkama 9. – 15. koje glase: 9.UPU sportsko-rekreacijske zone Šamoreta dolac 10.UPU sportsko-rekreacijske zone Mala Garška 11.UPU turističke zone Vira 12.UPU turističke zone Jagodni bad 13.UPU turističke zone Sviračina 14.UPU turističke zone Plaža 15.UPU gospodarske zone Stanišće-Martinovik  

Članak 92.

  Članak 101.  i naslov: ’Obveza izrade DPU’ ispred članka brišu se.  

Članak 93.

  (1)  U naslovu ispred članka 102. broj: ’9.1.2.’ zamjenjuje se brojem: ’9.1.3’. U članku 102. u stavku 1. alineje 1. i 2. zamjenjuju se točkama 1. – 3. koje glase: 1.DPU Ograde (Službeni glasnik Grada Hvara 4/96, 4/05) 2.DPU Biskupija (Službeni glasnik Grada Hvara 5/08, 4/10) 3.DPU groblja Kruvenica (Službeni glasnik Grada Hvara 12/10) (2)  Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: Važeći urbanistički planovi uređenja: 4.UPU Opuzena glavica (Službeni glasnik Grada  Hvara  2/08.) 5.UPU etno-eko sela Malo Grablje (Službeni glasnik Grada  Hvara  11/09) 6.UPU marine u Sv. Nedjelji (Službeni glasnik Grada Hvara 3/11) 7.UPU etno-eko sela Velo Grablje (Službeni glasnik Grada  Hvara  8/14) 8.UPU etno-eko sela Zaraće (Službeni glasnik Grada  Hvara  8/14) (3)  U stavku 3. (dosadašnji stavak 2.) iza riječi: ‘koje’ dodaje se riječ: ‘ne’. Dio stavka iza riječi: ‘Hvara’ briše se. (4)  U stavku 4. (dosadašnji stavak 3.) riječ: ‘detaljnih’ zamjenjuje se sa riječi: ‘detaljnijih’.  

Članak 94.

  (1)  U naslovu ispred članka 103. broj: ’9.1.3.’ zamjenjuje se brojem: ’9.1.4’. (2)  U stavku 3. iza riječi: ’izgrađenim’ dodaju se riječi: ’i uređenim’. Na kraju stavka dodaje se rečenica koja glasi: ” Prilikom izdavanja akata za gradnju na uređenom dijelu građevinskog područja naselja treba voditi računa da se formiranjem građevinske čestice i smještajem građevine omogući rekonstrukcija pristupne prometnice prema uvjetima Plana.” (3)  Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi: „U svrhu poticanja socijalne i druge poticane stambene izgradnje, isključivo na temelju odgovarajućih programa Grada Hvara, na građevnim česticama koje će se namijeniti za takvu gradnju dopuštena je gradnja višestambenih građevina, koje mogu imati maksimalno 6 stanova, a maksimalna tlocrtna površina pod građevinom može biti 200 m2. U tom slučaju najmanja površina  građevne čestice na kojoj se može graditi takva građevina je 500m2, KigN max =  0,4. Ostali uvjeti kao za stambene građevine, članak 18. i 19.“  

Članak 95.

  Članak 105. briše se  

Članak 96.

  U članku 108. na kraju 1. stavka dodaje se rečenica: ‘ Opožarene šumske površine koje u naravi predstavljaju zapušteno  poljoprivredno zemljište potrebno  je obnavljati na način da se rekultiviraju poljoprivredne površine.  

Članak 97.

  (1)  U članku 111. u stavku 1. alineja 1. i 3. briše se. U alineji 2. riječi: ’izdvojena’ i ’Vela Garška’ brišu se. (2)  U stavku 2. riječi: ‘Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru’ zamjenjuje se riječima: ‘natječajnim programom’.  

Članak 98.

  U članku 112. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: „Građevine ozakonjene temeljem zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (N.N. 143/13) mogu se rekonstruirati u legalnim gabaritima.“  

Članak 99.

  U članku 113. u alineji 2. riječi: ’tako da s postojećim ne prelazi ukupno 75 m2 bruto razvijene površine i da se ne povećava broj stambenih jedinica’ zamjenjuju se riječima: ‘do 10% postojeće građevinske bruttto površine odnosno do 12m2 (prema strožem kriteriju)’. Na kraju članka dodaje se nova alineja:
 • gradnja pomoćnih građevina koje služe za redovnu upotrebu građevine – cisterne za vodu do   27m3, septičke jame do 27m3, sjenice, nadstrešnice, ogradni i potporni zidovi.
 

Članak 100.

  U članku 116. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: “Planom se omogućava rekonstrukcija ruševina stambenih i gospodarskih građevina izvan građevinskog područja. Ruševine se rekonstruiraju u postojećim gabaritima odnosno na način da se etaže koje su dijelom urušene rekonstruiraju  do pune visine i do punog tlocrtnog gabarita. Maksimalna visina pojedinačne etaže je 3,0m.”  

Članak 101.

  U članku 117.  stavak 1. briše se zadnji dio rečenice koji glasi: ’, te na temelju Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru’.  

Članak 102.

  U članku 118. u alineji 1. brišu se riječi: ’i Programa mjera za unapređenja stanja u prostoru’. U alineji 2. riječi: ’Gradsko poglavarstvo’ zamjenjuje se riječima: ’nadležna gradska služba’.  

Članak 103.

  (1)  U članku 123. stavak 2. briše se (2)  U stavku 2. (dosadašnji stavak 3.) riječi: ‘uključujući i prizemlje’ zamjenjuju se riječima: ‘(prizemlje, kat, potkrovlje, kat pod kosim krovom itd.) koje je moguće graditi iznad suterena ili podruma pod uvjetom da građevina ne premaši zadanu visinu’. (3)  Stavak 5. (dosadašnji stavak 6.) mijenja se i glasi: ‘koeficijent izgrađenosti – nadzemni (kigN) građevne čestice ili zone – odnosi se na nadzemni dio građevine, tj. na sve etaže koje nisu potpuno ukopane“. (4)  U stavku 6. (dosadašnji stavak 7.) riječi: „iskorištenosti (kis)“ zamjenjuju se riječima: „iskorištenosti – nadzemni (kisN)“. Iza riječi: “površine” dodaju se riječi: “svih nadzemnih etaža”. (5) U stavku 7. (dosadašnji stavak 8.) dio stavka iza riječi ‘podrum’ mijenja se i glasi: ‘(Po) -sve građevine unutar građevinskog područja imaju mogućnost gradnje potpuno ukopanog podruma, s koeficijentom izgrađenosti Kig P max = 0,60, ako u Odredbama nije navedeno drugačije. Djelomično ukopani podrum gradi se s koeficijentom izgrađenosti nadzemnih dijelova (kig). Podrum se ne smije koristiti za stanovanje. Ako je podrum namijenjen smještaju vozila, ulaz u garažu i rampa za vozila ne smatraju se najnižom kotom uređenog terena’. (6)  Iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi: „suteren (S) – je dio građevine, čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno uređeni teren, odnosno najmanje jednim svojim pročeljem se nalazi izvan terena“. (7)  U stavku 11.  riječi: ‘1,5m’ zamjenjuju se riječima: ‘1,2m’. (8)  Stavak 12. mijenja se i glasi: ”PGM – parkirališno-garažna mjesta” (9)  Stavak 14. mijenja se i glasi: ”visina građevine – za građevine koje imaju podrum u koji se kolno pristupa, najniža kota kolne rampe se ne računa kao najniža kota terena uz građevinu u odnosu na koju se definira visina građevine. Visina građevine mjeri se od kote konačno zaravnanog i uređenog terena, za koju vrijedi (osim ako u Odredbama nije navedeno drugačije ili ako nadležna javnopravna tijela ne utvrde drugačije): –  kota konačno zaravnanog i uređenog terena može odstupiti od kote prirodnog terena za ±1,0m –  za kose terene  odstupanje može biti ±1.5m“ (10)   Na kraju članka dodaje se novi stavak koji glasi: „nadzemne etaže – su suteren (S), prizemlje (P), kat (1K, 2K) i potkrovlje (Pk)“  

Članak 104.

  U svim člancima: –     izraz ‘građevinska parcela’ zamjenjuje se izrazom ‘građevna čestica’ –     izraz ‘parcela’ zamjenjuje se izrazom ‘čestica’ –     izraz: ‘‘brutto razvijena površina“ zamjenjuje se izrazom: “građevinska brutto površina“ –     izraz: „BRP’ zamjenjuje se izrazom ‘GBP’ –     izraz ‘javno prometna’ zamjenjuje se izrazom ‘prometna’ –     izraz ‘općina’ zamjenjuje se izrazom ‘Grad’ –     izraz ‘lokacijska dozvola’ zamjenjuje se izrazom ‘akt za gradnju’ –     izraz: “Program mjera za unapređenje stanja u prostoru” briše se u odgovarajućem padežu. U svim člancima u kojima se poziva na odredbe iz drugih članaka, brojevi navedenih članaka odnose se na izvorni Plan.   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

Članak 105.

  Izmjene i dopune PPUG-a Hvara su  sačinjene u 8 izvornika koji su ovjereni pečatom Gradskog  vijeća Grada Hvara i potpisom predsjednika Gradskog  vijeća Grada Hvara.  

Članak 106.

  Uvid u Izmjene i dopune PPUG-a Hvara može se izvršiti u nadležnom odjelu za prostorno uređenje Grada Hvara.  

Članak 107.

  Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ‘Službenom glasniku Grada Hvara’. Grafički dio Izmjena i dopuna PPUG-a Hvara i Knjiga 2, koji čine sastavni dio ove Odluke, nisu predmet objave.  

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

  KLASA: 350-01/15-01/34 URBROJ: 2128/01-02-16-48 Hvar, 4. kolovoza 2016.godine PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  Na temelju članka 35., 59 stavak 2. i članak 61. stavak 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst ), članka 139. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine, broj: 144/12 ) i članka 25. Statuta Grada Hvara (Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 21. sjednici održanoj 04. kolovoza 2016. godine, donosi  

O D L U K U

o  pravilima za izbor članova Vijeća mjesnih odbora

 

I OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

  Ovom se Odlukom (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuju pitanja vezana uz izbore i obavljanje dužnosti članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Hvara.  

Članak 2.

  Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira. Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.  

Članak 3.

  Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom. Članovi vijeća nisu opozivi, a prava i dužnosti započinju danom konstituiranja vijeća. Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.  

Članak 4.

  Izbore za članove vijeća raspisuje Gradsko vijeće Grada Hvara posebnom odlukom. Ako je mandat prestao uslijed raspuštanja vijeća mjesnog odbora, sukladno posebnom zakonu, prijevremeni izbori se moraju održati u roku od 90 dana od dana raspuštanja. Od dana raspisivanja izbora do dana izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana. Kada je vijeće mjesnog odbora raspušteno u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, u tom se mjesnom odboru neće raspisati i održati prijevremeni izbori.  

Članak 5.

  Članu vijeća mjesnog odbora mandat prestaje prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata u slučajevima: –   ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku, –   ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke, –   ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude, –   ako mu prestane prebivalište s područja mjesnog odbora, danom prestanka prebivališta, –   ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, –   smrću.  

Članak 6.

  Članovi vijeća mjesnog odbora imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost ukoliko članu vijeća mjesnog odbora mandat prestane prije isteka vremena na koje je izabran. Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojemu je mandat prestao ili mu miruje, a određuje ga politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste. Člana vijeća mjesnog odbora izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuju ga političke stranke sukladno sporazumu, odnosno ako sporazum nije zaključen, određuju ga dogovorno, a ako ne postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste. O sklopljenom sporazumu kao i postignutom dogovoru političke stranke dužne su obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara. Člana vijeća mjesnog odbora izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste. Člana vijeća mjesnog odbora izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke koja je nakon provedenih izbora brisana iz registra političkih stranaka zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.   II KANDIDIRANJE  

Članak 7.

  Kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora imaju pravo predložiti sve političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj i birači. Političke stranke utvrđuju i predlažu kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora na način propisan njihovim statutom, odnosno posebnom odlukom, donesenom na temelju statuta. Političke stranke određuju na temelju odredbi svojih statuta ovlaštenog podnositelja kandidacijske liste. Prilikom sastavljanja kandidacijske liste predlagatelj je dužan poštivati načelo ravnopravnosti spolova, sukladno posebnom zakonu. Kandidacijske liste može predložiti jedna politička stranka te dvije ili više političkih stranaka.  

Članak 8.

  Kada birači predlažu kandidacijsku listu grupe birača, za pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste dužni su prikupiti odgovarajući broj potpisa birača, u zavisnosti od broja stanovnika odnosnog mjesnog odbora i to: –   do 100 stanovnika – 10 potpisa birača, –   od 101 do 200 stanovnika – 15 potpisa birača, –   od 201 do 300 stanovnika – 20 potpisa birača, –   od 301 do 350 stanovnika– 25 potpisa birača –   od  350 do 500 stanovnika – 35 potpisa birača, –   iznad 500 stanovnika – 40 potpisa birača. Broj stanovnika u smislu stavka 1. ovoga članka utvrđuje se sukladno važećim podacima službenih rezultata popisa stanovništva propisanog posebnim zakonom. Podatke o potrebnom broju potpisa birača objavit će Gradsko izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnog odbora na području Grada Hvara, na internetskoj stranici Grada Hvara a na temelju prethodno pribavljenih podataka. Podnositelji kandidacijske liste grupe birača su prva tri po redu potpisnika liste.  

Članak 9.

  Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unosi: –   ime, prezime, nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i spol predloženih kandidata, –   ime, prezime, prebivalište birača, broj važeće osobne iskaznice birača, mjesto izdavanja te potpis birača. Oblik obrasca iz stavka 1. ovoga članka određuje Gradsko izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnog odbora na području Grada Hvara.  

Članak 10.

  Naziv kandidacijske liste jest puni naziv političke stranke, dviju ili više političkih stranaka koja je, odnosno koje su predložile kandidacijsku listu. Ako su političke stranke registrirale skraćeni naziv stranke, odnosno stranaka, u nazivu će se koristiti i kratice. Ako su kandidacijsku listu predložili birači njezin naziv je »kandidacijska lista grupe birača«. Nositelj kandidacijske liste prvi je predloženi kandidat na listi. Za svakog od kandidata u prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi ime i prezime kandidata, nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i spol.    

Članak 11.

  U prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi naziv kandidacijske liste i nositelj liste, a kandidati moraju biti na listi poredani od rednog broja 1 zaključno do rednog broja koliko ih se bira. Uz prijedlog kandidacijske liste i kandidature dostavlja se očitovanje o prihvaćanju kandidature svakog kandidata na listi, ovjereno kod javnog bilježnika ili nadležnog izbornog povjerenstva.  

Članak 12.

  Kandidacijske liste moraju prispjeti Povjerenstvu za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Hvara najkasnije u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora iz članka 6. Zakona o lokalnim izborima. Povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Hvara, u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje objavljuje na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Grada Hvara sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova vijeća mjesnog odbora.  

Članak 13.

  Zbirna lista sadrži naziv svake kandidacijske liste te ime i prezime nositelja svake liste. Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva političke stranke, odnosno dviju ili više političkih stranaka koja je, odnosno koje su predložile kandidacijsku listu, odnosno prema abecednom redu prezimena nositelja kandidacijske liste grupe birača. Ako je više političkih stranaka predložilo zajedničku kandidacijsku listu, ona će se unijeti na zbirnu listu prema nazivu prve po redu političke stranke u prijedlogu.  

Članak 14.

  Sudionici izborne promidžbe su kandidati, nositelji kandidacijskih lista grupe birača, političke stranke, odnosno dvije ili više političkih stranaka, naznačeni na objavljenoj listi kandidata i z]]>Članak 15.

  Sudionici izborne promidžbe imaju jednake uvjete predizbornog nadmetanja i u tu svrhu imaju ravnopravan položaj u predstavljanju u svim lokalnim medijima. Lokalni mediji u svojim emisijama ili člancima u tiskovinama, a koji nisu vezani uz predstavljanje izbornih programa, ne smiju koristiti sadržaje koji bi se mogli tumačiti kao izborna promidžba. Elektronički mediji dužni su poštivati načelo jednakog pristupa plaćenoj političkoj promidžbi sudionika izborne promidžbe te objektivno, nepristrano i uravnoteženo informiranje o izbornoj promidžbi.  

Članak 16.

  Izborna šutnja počinje protekom izborne promidžbe, a završava na dan održavanja izbora u devetnaest sati. Za vrijeme izborne šutnje zabranjuje se javno predstavljanje i obrazlaganje izbornih programa sudionika biračima, nagovaranje birača da glasuju za određenu kandidacijsku listu ili kandidata, objavljivanje procjena izbornih rezultata kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, izjava i intervjua sudionika izborne promidžbe te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela.   III IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA  

Članak 17.

  Broj članova vijeća mjesnog odbora određuje se prema broju stanovnika mjesnog odbora. Vijeće mjesnog odbora ima tri člana u mjesnom odboru koji ima do 200 stanovnika, a pet članova u mjesnom odboru koji ima više od 200 stanovnika.  

Članak 18.

  Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se razmjernim izbornim sustavom, na način da cijelo područje mjesnog odbora čini jednu izbornu jedinicu. Svi birači koji imaju prebivalište na području te jedinice i koji pristupe glasovanju, na temelju kandidacijskih lista, biraju sve članove vijeća mjesnog odbora. Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u vijeću mjesnog odbora imaju liste koje na izborima dobiju najmanje 5% važećih glasova birača. Broj članova vijeća mjesnog odbora koji će biti izabran sa svake kandidacijske liste utvrđuje se na način da se ukupan broj važećih glasova koje je dobila svaka lista dijeli s brojevima od jedan do, zaključno, broja koliko se članova vijeća mjesnog odbora bira, pri čemu se uvažavaju i decimalni ostaci. Od svih tako dobivenih rezultata, mjesta u vijeću mjesnog odbora osvajaju one liste na kojima se iskaže onoliko brojčano najvećih rezultata uključujući decimalne ostatke koliko se članova vijeća mjesnog odbora bira. Svaka od tih lista dobiva onoliki broj mjesta u vijeću mjesnog odbora koliko je postigla pojedinačnih rezultata među onoliko brojčano najvećih rezultata koliko se članova vijeća mjesnog odbora bira. Ako su glasovi tako podijeljeni da se ne može utvrditi koja bi između dviju ili više lista dobila mjesto u vijeću mjesnog odbora, ono će pripasti onoj listi koja je dobila više glasova.  

Članak 19.

  Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati od rednog broja 1. do rednog broja koliko je određena lista dobila mjesta u vijeću mjesnog odbora.   IV TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA   1. Gradsko izborno povjerenstvo  

 

 

 

Članak 20.

  Tijela za provedbu izbora su Gradsko izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Hvara (u daljnjem tekstu: Gradsko izborno povjerenstvo) i birački odbori. Članovi tijela iz stavka 1. ovoga članka mogu biti samo osobe koje imaju biračko pravo.  

Članak 21.

  Gradsko izborno povjerenstvo čine predsjednik, potpredsjednik i četiri člana. Potpredsjednik zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti sa svim ovlastima predsjednika, a svi članovi izbornog povjerenstva imaju jednaka prava i dužnosti.

Članak 22.

  Predsjednika i članove Gradskog izbornog povjerenstva imenuje Gradsko vijeće na vrijeme od četiri godine.  

Članak 23.

  Gradsko izborno povjerenstvo: –   propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbe izbora –   brine se za zakonitu pripremu i provođenje izbora za članove vijeća mjesnog odbora, –   imenuje članove biračkih odbora, donosi obvezne upute za njihov rad, –   određuje biračka mjesta, –   nadzire rad biračkih odbora, –   obavlja sve tehničke pripreme za provođenje izbora, –   na temelju pravovaljanog prijedloga objavljuje liste i sastavlja zbirnu listu, –   nadzire pravilnost izborne promidžbe, –   prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima, –   objavljuje rezultate izbora, –   obavlja i druge poslove sukladno ovoj Odluci. Predsjednik, potpredsjednik i članovi Gradskog izbornog povjerenstva ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke, niti kandidati na izborima koje provode.   2. Birački odbori  

Članak 25.

  Birački odbor čine predsjednik, potpredsjednik i osam članova. Predsjednik, potpredsjednik i članovi biračkog odbora ne smiju biti kandidati na izborima koje provode, a predsjednik i potpredsjednik biračkog odbora ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke .      Svi članovi biračkog odbora imaju ista prava i dužnosti.     V PROVEDBA IZBORA  

Članak 26.

  Glasovanje za izbor članova vijeća obavlja se na biračkim mjestima na području mjesnog odbora. Gradsko izborno povjerenstvo će objaviti koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovanja na pojedinom mjestu, najkasnije osam dana prije izbora. Gradsko izborno povjerenstvo će odrediti biračka mjesta ovisno o broju birača, odnosno prostornoj udaljenosti, na način da broj birača na jednom biračkom mjestu omogući glasovanje svih birača u vremenu određenom za glasovanje. Svakom biračkom mjestu određuje se redni broj. Za svako biračko mjesto odredit će se posebna prostorija za glasovanje, uređena i opremljena na način koji osigurava tajnost glasovanja. Na svakom biračkom mjestu trebaju biti vidljivo istaknute sve kandidacijske liste s pregledno navedenim imenima svih kandidata za vijeće mjesnog odbora za koje se glasuje.  

Članak 27.

  Pravo promatrati izborni postupak, provedbu izbora te rad izbornih tijela imaju: –       promatrači političkih stranaka registriranih u Republici Hrvatskoj koje su predložile kandidacijsku listu, odnosno kandidata (u daljem tekstu: promatrači političkih stranaka), –       promatrači birača koji su predložili kandidacijsku listu birača, odnosno kandidata (u daljnjem tekstu: promatrači birača), –       promatrači nevladinih udruga registriranih u Republici Hrvatskoj kao udruga koja djeluje na području neovisnog promatranja izbornih postupaka i/ili promicanja ljudskih i građanskih prava (dalje: promatrači nevladinih udruga), –       promatrači međunarodnih organizacija koje djeluju u Republici Hrvatskoj (dalje: strani promatrači). Pravo promatranja izbora obuhvaća promatranje cjelokupnog izbornog postupka, a naročito glasovanje, rad izbornih tijela i uvid u cjelokupni izborni materijal.   VI GLASOVANJE I UTVRĐIVANJE REZULTATA GLASOVANJA  

Članak 28.

  Glasovanje se obavlja osobno na biračkom mjestu na području mjesnog odbora, glasačkim listićem. Glasački se listić tiska pod neposrednim nadzorom Povjerenstva.  

Članak 29.

  Glasački listić na kojemu se glasuje za kandidacijsku listu vijeća mjesnog odbora sadrži: –        naziv liste, –        ime i prezime nositelja liste, –        naputak o načinu glasovanja. Kandidacijske liste navode se na glasačkom listiću onim redom kojim su navedene na zbirnoj listi kandidacijskih lista vijeća mjesnog odbora. Ispred naziva svake liste stavlja se redni broj. Na glasačkom listiću mora biti naznačena vrsta izbora na koje se odnosi.

 

 

 

Članak 30.

  Glasovanje se obavlja osobno glasačkim listićem. Glasuje se samo za kandidacijske liste navedene na glasačkom listiću. Glasački listić se popunjava tako da se zaokružuje redni broj ispred naziva kandidacijske liste.  

Članak 31.

  Važeći glasački listić je onaj iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi za koju je kandidacijsku listu birač glasovao. Nevažeći glasački listić je: –        neispunjeniglasački listić, –        glasački listić popunjen tako da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koju je listu birač glasovao, –        glasački listić na kojem je birač glasovao za dvije ili više kandidacijskih lista.  

Članak 32.

  Glasovanje traje neprekidno od sedam do devetnaest sati. Biračka mjesta se zatvaraju u devetnaest sati, a biračima koji su se u to vrijeme zatekli na biračkom mjestu mora se omogućiti glasovanje. U vrijeme trajanja glasovanja na biračkom mjestu moraju biti stalno prisutan predsjednik biračkog odbora ili njegov zamjenik te najmanje četiri člana biračkog odbora.  

Članak 33.

  Predsjednik biračkog odbora dužan je i ovlašten osiguravati red i mir na biračkom mjestu za vrijeme glasovanja, kao i nakon zatvaranja biračkog mjesta. Ako je to nužno radi očuvanja reda i mira te radi nesmetanog odvijanja glasovanja, predsjednik biračkog odbora može zatražiti pomoć policije koja je na biračkom mjestu dužna postupati u okviru zakonskih ovlasti. Nitko, osim pripadnika policije na poziv predsjednika biračkog odbora, ne smije doći na biračko mjesto naoružan.  

Članak 34.

  Predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašteni član dužan je za svakog birača koji pristupi glasovanju utvrditi identitet i provjeriti da li je upisan u izvadak iz popisa birača za dotično biračko mjesto. Identitet birača utvrđuje se identifikacijskom ispravom, sukladno posebnim zakonima. Ako birač nije upisan u izvadak iz popisa birača, predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašteni član neće mu dozvoliti glasovanje, osim ako birač svoje biračko pravo na tom biračkom mjestu ne dokaže potvrdom nadležnog državnog tijela. Potvrdu iz stavka 3. ovoga članka birač je dužan predati biračkom odboru i ona je sastavni dio izvatka iz popisa birača za to biračko mjesto.  

 

 

 

Članak 35.

  Birač koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog toga što je nepismen ne bi mogao samostalno glasovati, može doći na biračko mjesto s drugom osobom koja je pismena i koja će po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti redni broj ispred naziva kandidacijske liste, odnosno ispred imena kandidata za koje birač glasuje. Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto, može o tome obavijestiti nadležno izborno povjerenstvo najranije 3 dana prije dana održavanja izbora ili birački odbor na dan održavanja izbora.  

Članak 36.

  Po završenom glasovanju birački odbor će najprije prebrojiti neupotrebljene glasačke listiće i staviti ih u poseban omot koji će zapečatiti. Nakon toga birački odbor utvrđuje ukupan broj birača koji su glasovali na tom biračkom mjestu prema izvatku iz popisa birača i potvrdama nadležnog tijela. Nakon utvrđivanja broja birača koji su glasovali, birački odbor pristupa otvaranju glasačke kutije, prebrojavanju glasačkih listića i broja glasova. Ako se prilikom prebrojavanja glasačkih listića utvrdi da je njihov broj manji od utvrđenog broja birača koji su glasovali, vrijedi rezultat glasovanja po glasačkim listićima. Ako se prilikom prebrojavanja glasačkih listića utvrdi da je njihov broj veći od utvrđenog broja birača koji su glasovali, birački odbor o tome odmah obavještava nadležno izborno povjerenstvo. Nadležno izborno povjerenstvo odmah raspušta birački odbor i imenuje novi te određuje ponavljanje glasovanja na tom biračkom mjestu koje će se obaviti sedmog dana od dana prvog glasovanja. Rezultat ponovljenog glasovanja utvrđuje se u roku od 12 sati nakon obavljenog glasovanja.  

Članak 37.

  Kad birački odbor utvrdi rezultate glasovanja na biračkom mjestu, u zapisnik o svom radu, ovisno o vrsti izbora zabilježit će: –    broj birača upisan u izvatku iz popisa birača i broj birača koji su predali potvrdu nadležnog tijela (biračko tijelo), –    broj birača koji su pristupili glasovanju prema izvatku iz popisa birača i uz potvrdu za glasovanje, –    broj birača koji su glasovali izvan biračkog mjesta, –    broj birača koji su glasovali na biračkom mjestu uz pomoć druge osobe, –    koliko je birača ukupno glasovalo, –    koliko je glasova dobio svaki pojedini kandidat, odnosno kandidacijska lista, te –    broj nevažećih glasačkih listića. U zapisniku o radu biračkog odbora navode se i sve druge činjenice koje su važne za postupak glasovanja. Sadržaj i oblik zapisnika o radu biračkog odbora propisuje Gradsko izborno povjerenstvo. Svaki član biračkog odbora ovlašten je dati pisane primjedbe na zapisnik. Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog odbora. Ako član biračkog odbora odbije potpisati zapisnik, o tome se u zapisniku sastavlja službena bilješka, u kojoj se utvrđuje činjenica odbijanja potpisivanja i razlozi odbijanja, ako ih član biračkog odbora navede.  

Članak 38.

  Zapisnik o radu i ostali izborni materijal birački odbor dostavlja nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja biračkog mjesta. Povjerenstvo će utvrdit rezultate glasovanja najkasnije u roku od 48 sati od zatvaranja birališta.  

Članak 39.

  Rezultate izbora za vijeća utvrđuje Gradsko izborno povjerenstvo na temelju rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima na području mjesnog odbora.  

Članak 40.

  Kad Gradsko izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja za članove vijeća mjesnog odbora bez odgode će objaviti: –        broj birača upisanih u popis birača mjesnog odbora, –        koliko je glasova dobila svaka pojedina kandidacijska lista, –        koliko je bilo nevažećih glasačkih listića, –        broj mjesta u vijeću mjesnog odbora koje je dobila svaka kandidacijska lista, te –        ime i prezime kandidata sa svake kandidacijske liste koji su izabrani za članove vijeća mjesnog odbora. Rezultati izbora bez odgode se objavljuju na oglasnoj ploči mjesnog odbora i internetskim stranicama Grada Hvara.   VII TROŠKOVI PROVEDBE IZBORA  

Članak 41.

  Sredstva za provedbu redovnih i prijevremenih izbora za članove vijeća mjesnog odbora osiguravaju se u Proračunu Grada Hvara. Sredstvima za provedbu izbora iz stavka 1. ovoga članka raspolaže Gradsko izborno povjerenstvo. Gradsko izborno povjerenstvo je odgovorno za raspodjelu i trošenje sredstava te dodjelu odgovarajućih sredstava izbornim tijelima koja obuhvaćaju i sredstva za naknadu obavljanja administrativnih i stručnih poslova. Gradsko izborno povjerenstvo će objaviti cjelovito izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja, u roku od 30 dana od dana objave službenih rezultata izbora.   VIII ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA  

Članak 42.

  Gradsko izborno povjerenstvo obavlja opći nadzor pravilnosti izbora članova vijeća u skladu sa odredbama ove Odluke.  

Članak 43.

  Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja ili u postupku izbora za članove vijeća mjesnog odbora mogu podnijeti političke stranke, nositelji kandidacijske liste birača, kandidati i najmanje 5% birača mjesnog odbora u kojem se provode izbori. Ako je kandidacijsku listu ili kandidata predložilo više političkih stranaka, prigovor će se smatrati pravovaljanim i kad ga je podnijela samo jedna politička stranka. Političke stranke će na temelju svojih statuta odrediti tko se ima smatrati ovlaštenim podnositeljem prigovora.  

Članak 44.

  Prigovore zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća rješava Gradsko izborno povjerenstvo.  

Članak 45.

  Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku izbora za članove vijeća mjesnog odbora podnosi se Gradskom izbornom povjerenstvu. Prigovor iz stavaka 1. i 2. ovoga članka podnosi se u roku od 48 sati računajući od isteka dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor. Gradsko izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kada je prigovor dostavljen, odnosno od dana kada su dostavljeni izborni materijali na koje se prigovor odnosi.  

Članak 46.

  Ako Gradsko izborno povjerenstvo, rješavajući po prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale ili su mogle utjecati na rezultate izbora, poništit će radnje odrediti da se te radnje ponove u roku koji mora osigurati održavanje izbora na dan kada su raspisani. Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji ili ako se nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale, odnosno mogle utjecati na rezultate izbora, Gradsko izborno povjerenstvo poništit će izbor i odrediti rok u kojem će se održati ponovljeni izbor.  

Članak 47.

  Protiv rješenja Gradskog izbornog povjerenstva podnositelj prigovora koji je nezadovoljan takvim rješenjem, ima pravo žalbe Uredu državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji.  

Članak 48.

  Prigovor odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje izbornih radnji koje su propisane ovom Odlukom.  

Članak 49.

  Na podneske i rješenja u postupku po odredbama ove Odluke ne plaćaju se pristojbe.   IX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

 

 

 

 

Članak 50.

  Prva, konstituirajuća sjednica vijeća mjesnog odbora sazvat će se u roku od 30 dana od dana objave konačnih rezultata izbora. Konstituirajuću sjednicu vijeća saziva Gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti. Ako se vijeće mjesnog odbora ne konstituira na sjednici iz stavka 2. ovoga članka, ovlašteni sazivač sazvat će novu konstituirajuću sjednicu u roku od 30 dana od dana kada je prethodna sjednica trebala biti održana. Ako se vijeće mjesnog odbora ne konstituira ni na toj sjednici, ovlašteni sazivač sazvat će novu konstituirajuću sjednicu u nastavnom roku od 30 dana. Konstituirajućoj sjednici vijeća mjesnog odbora do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću. Vijeće mjesnog odbora smatra se konstituiranim izborom predsjednika. Ako se vijeće mjesnog odbora ne konstituira u rokovima iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, raspisat će se novi izbori.  

Članak 51.

  Stupanjem na snagu Odluke Gradskog vijeća o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnog odbora prestaje mandat prethodno izabranim članovima svih vijeća mjesnih odbora na području Grada Hvara.  

Članak 52.

  Na dijelove postupka kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnog odbora izbora koji nisu uređeni ovom Odlukom, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o lokalnim izborima („NN“, broj 144/12).  

Članak 53

  Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o pravilima za izbor vijeća mjesnog odbora (Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 8/14 ).  

Članak 54.

  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.  

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

  KLASA: 013-03/16-01/01 URBROJ: 2128/01-02-16-07 Hvar, 04. kolovoza 2016. PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  Na temelju članka 35., 59 stavak 2. i članak 61. stavak 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst ), članka 139. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine, broj: 144/12 ) i članka 25. i 56. st. 2. Statuta Grada Hvara (Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 21. sjednici održanoj 04. kolovoza 2016. godine, donosi  

O D L U K U

o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Hvara

 

Članak l.

  Ovom Odlukom raspisuju se izbori za članove Vijeća mjesnog odbora Velo Grablje – tri (3) člana; na području Grada Hvara.  

Članak 2.

  Izbori za članove Vijeća Mjesnih odbora iz članka l. ove Odluke održati će se 11. rujna (nedjelja) 2016. godine, u vremenu od 07,00 do 19,00 sati.  

Članak 3.

  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.  

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO  VIJEĆE

  KLASA: 013-03/16-01/01 URBROJ: 2128/01-02-16-06 Hvar, 04. kolovoza 2016.g. PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  Na temelju članka 35., 59 stavak 2. i članak 61. stavak 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst ), članka 139. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine, broj: 144/12 ) i članka 25. i 56. st. 2. Statuta Grada Hvara (Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 21. sjednici održanoj 04. kolovoza 2016. godine, donosi  

O D L U K U

o imenovanju komisije za provođenje izbora članova Vijeća mjesnog odbora

 

 

 

 

 

Članak l.

  Ovom Odlukom imenuje se komisija (odbor) za provođenje izbora članova Vijeća mjesnog odbora Velo Grablje u sastavu:
 1. Jadranka Jeličić, dipl. iur., predsjednica
 2. Marin Vranković, dipl. iur, zamjenik predsjednika
 3. Dina Duboković, dipl. iur., član
 4. Sofija Bibić, dipl. iur., član
 5. Marko Jeličić, dipl. iur., član
 6. Slavko Šarić, dipl. oecc, član
 

Članak 2.

  Komisija iz čl. 1. ovlaštena je poduzimati sve izborne radnje u svrhu provođenja izbora članova Vijeća mjesnog odbora Velo Grablje, sukladno Zakonu o lokalnim izborima (Narodne novine, broj: 144/12) i Odluci o pravilima za izbor članova Vijeća mjesnih odbora.  

Članak 3.

  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.  

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO  VIJEĆE

  KLASA: 013-03/16-01/01 URBROJ: 2128/01-02-16-08 Hvar, 04. kolovoza 2016.g. PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  Na temelju članka 35., 59 stavak 2. i članak 61. stavak 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst ), članka 139. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine, broj: 144/12 ) i članka 25. i 56. st. 2. Statuta Grada Hvara (Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 21. sjednici održanoj 04. kolovoza 2016. godine, donosi  

O D L U K U

o načinu izrade glasačkih listića

 

Članak l.

  Ovom Odlukom ovlašćuje se Komisiju (odbor) za provođenje izbora članova Vijeća mjesnog odbora Velo Grablje da izradu i tiskanje glasačkih listića, zapisnika o radu biračkih odbora i gradskog izbornog povjerenstva povjeri pravnoj osobi Narodne novine d.d. Zagreb.  

 

 

 

Članak 2.

  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.  

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO  VIJEĆE

  KLASA: 013-03/16-01/01 URBROJ: 2128/01-02-16-09 Hvar, 04. kolovoza 2016.g. PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  Na temelju članka 35., 59 stavak 2. i članak 61. stavak 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst ), članka 139. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine, broj: 144/12 ) i članka 25. i 56. st. 2. Statuta Grada Hvara (Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 21. sjednici održanoj 04. kolovoza 2016. godine, donosi  

O D L U K U

o imenovanju biračkih mjesta i biračkih odbora za provođenje izbora članova Vijeća mjesnog odbora Velo Grablje

 

Članak l.

  Ovom Odlukom određuje se biračko mjesto za provođenje izbora članova Vijeća mjesnog odbora Velo Grablje u mjestu Brusje, prostor Mjesnog odbora, BRUSJE.  

Članak 2.

  Ovlašćuje se Komisiju (odbor) za provođenje izbora članova Vijeća mjesnog odbora Velo Grablje da sastavi birački odbor za biračko mjesto – prostor Mjesnog odbora, BRUSJE.  

Članak 3.

  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.  

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO  VIJEĆE

  KLASA: 013-03/16-01/01 URBROJ: 2128/01-02-16-10 Hvar, 04. kolovoza 2016.g. PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11), članka 3. stavak 3. i 4. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12 ) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 21. sjednici održanoj 4. kolovoza 2016. godine, d o n o s i  

O D L U K U

o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostor broj: 3. u objektu tvrđave Španjola-Fortica

 

Članak 1.

  Grad Hvar kao zakupodavac nudi dosadašnjem zakupniku Ugostiteljski obrt «Laguna», vlasnik Nenad Vasović iz Hvara, sklapanje novog ugovora o zakupu za poslovni prostor broj: 3 površine 30,55 m2, a sastoji se od točionika i spremišta, sa terasom kao vanjskim štekatom površine 180 m2 i sanitarnim čvorom površine 35,62 m2, koji se nalazi na središnjem platou objekta tvrđave Španjola-Fortica, označena kao čest. zgr. 147 i čest. zem. 343/2 k.o. Hvar, za obavljanje ugostiteljske djelatnosti caffe bar, na određeno vrijeme i to od 16. listopada 2016. godine do 15. listopada 2019. godine. Odlukom Gradonačelnika Grada Hvara o utvrđivanju visine zakupnine za poslovne prostore u objektu gradske tvrđave Španjola-Fortica Klasa:372-03/14-01/16 URBORJ:2128-01-01/1-14-01 od 10. rujna 2014. godine, utvrđena je visina zakupnine za poslovni prostor broj 3. površine 30,55 m2 x43,00 kune = 1.313,65 kuna mjesečno plus PDV. Terasa kao vanjski štekat površine 180 m2 visina zakupnine određena je u paušalnom iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno plus PDV, za period od 01. svibnja do 31.listopada. Zakupnik poslovnog prostora broj 3 u obvezi je održavati urednim i dostupnim zajedničke sanitarne prostorije /površine 35,62 m2/ svim posjetiteljima tvrđave. Zakupnik je dužan podmiriti dospjele obveze prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička i pravna osoba pridržava rokova plaćanja, uz dostavu sredstva osiguranja plaćanja- zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika na iznos zakupnine i troškova, ovjerenu od javnog bilježnika.  

Članak 2.

  Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, za prihvat ponude i podmirenje dospjelih obveza, te dostavu potvrde Porezne uprave o podmirenim obvezama, potvrdu Grada Hvara i tvrtki u vlasništvu Grada o podmirenim obvezama, zadužnice iz članka 1. ove Odluke Gradu Hvaru, a radi sklapanja ugovora o zakupu, u protivnom se neće sklopiti ugovor sa dosadašnjim zakupnikom, već se  pokrenuti postupak dodjele poslovnog prostora putem javnog natječaja.  

Članak 3.

  Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.  

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

  KLASA: 372-03/15-01/03 URBROJ: 2128/01-02-16-08 Hvar, 4. kolovoza 2016. PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst), članka 35. a Zakona o otocima («NN», broj: 149/99, 32/02 i 33/06) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 21. sjednici održanoj 4. kolovoza 2016. godine, donosi  

Z A K L J U Č A K

o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa nekretnina u k.o. Hvar- Pakleni otoci

 

I.

  Povodom ponude ponuditelja Ana-Marije Bibić Nicki i dr. od 25. srpnja 2016. godine, Grad Hvar neće se koristiti pravom prvokupa u predmetu ponude za prodaju 147/576 +49/576 +49/576 dijela nekretnine označene kao: –      čest. zem. 3914/28, z.u. 2483,  k.o. Hvar -Pakleni otoci, za iznos kupoprodajne cijene od 120.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama prema prodajnom tečaju HNB-a na dan plaćanja.  

II.

  Po zaključenju ugovora o kupoprodaji u kojem je navedena kupoprodajna cijena predmetne nekretnine u iznosu iz točke I. ovog Zaključka, ponuditelj se obvezuje dostaviti fotokopiju ugovora Gradu Hvaru.  

III.

  Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.  

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

  KLASA: 940-01/16-01/17 URBROJ: 2128/01-02-16-03 Hvar, 4. kolovoza 2016. PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

   
 
     
         

SADRŽAJ:

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA:

 
 1. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Hvara……………………………………………………………… 157
 2. Odluka o  pravilima za izbor članova Vijeća mjesnih odbora…………………………………………………………… 182
 3. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Hvara…………………… 188
 4. Odluka o imenovanju komisije za provođenje izbora članova Vijeća mjesnog odbora…………………………. 188
 5. Odluka o načinu izrade glasačkih listića……………………………………………………………………………………….. 188
 6. Odluka o imenovanju biračkih mjesta i biračkih odbora za provođenje izbora članova Vijeća mjesnog odbora Velo Grablje………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 189
 7. Odluka o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostor broj 3. u objektu tvrđave Španjola-Fortica…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 189
 8. Zaključak o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa nektretnina u k.o. Hvar……………………………………. 190
                                                                                             

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Grada Hvara

Odgovorni urednik: tajnica Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur. – List izlazi po potrebi

Priprema i izrada: ŽGIRO, vl. Davor Sarjanović, Jelsa

Službeni glasnik – br. 04 / 2016

 
pdf


 

 

SLUŽBENI GLASNIK
GRADA HVARA

 GODINA XXIII.  BROJ 4.                                     Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn – Hvar, 1. srpnja 2016. godine plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001
 
                Na temelju članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o  polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj: 24/13) te članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara» br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst,  6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara na 20. sjednici održanoj dana 30. lipnja  2016. godine,  d o n o s i

 G O D I Š NJ I    I Z V J E Š T A J

O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2015. GODINU

Članak 1.

 
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2015. godinu sadrži:
 

 1. Opći dio Proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
 2. Posebni dio Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
 3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu  novca i kapitala,
 4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
 5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
 6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,te
 7. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

 
 

Članak 2.

                Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2015.godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».
 

R E P U B L I K A    H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D    H V A R

Gradsko vijeće

 
Klasa: 400-01/16-01/10
Urbroj: 2128/01-02-16-04
Hvar, 30. lipnja 2016. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                                                                                                 Fabijan Vučetić, v.r.
 
 

Naziv:  GRAD HVAR                                                                      Matični broj: 02541122
Adresa: Milana Kukurina 2, 21450 HVAR                                       Šifra djelatnosti: 8411
OIB: 01250166084                                                                             Šifra grada: 153
RKP: 30509                                                                                        Razina: 22
 

OBRAZLOŽENJE

OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

ZA 2015. GODINU                                                                  

PRIHODI  I  PRIMICI

 1. Prihodi poslovanja u odnosu na plan ostvareni su sa 93,07%, a ostvarenje po skupinama je slijedeće:

–          Porezni prihodi (skupina 61) su ostvareni sa 94,20%, što je malo odstupanje u odnosu na plan.
–          Pomoći (skupina 63) su ostvareni sa 61,28%, što je znatno manje od planiranih pomoći. Značajnije pomoći koje su planirane a nisu realizirane su: pomoći iz EU fondova za uređenje zgrade vrtića, te dio pomoći ministarstva kulture za zgradu „Arsenala“ (doznačeno početkom 2016.).
–          Prihod od imovine (skupina 64) su ostvareni sa 96,72%, što je u malo odstupanje u odnosu na plan, najveće odstupanje je kod pozitivnih tečajnih razlika koje su planirane u manjem iznosu od ostvarenja, a radi se o pozitivnim teč.razlikama uzrokovanim porastom tečaja USD na oročena sred.ostvarena prodajom „Vile Leonidas“.
–          Prihodi od pristojbi i po posebnim propisima (skupina 65) su ostvareni sa 106,28%, što je nešto više u odnosu na plan.
–          Prihodi od prodaje roba, pruženih usluga i donacije (skupina 66) ostvareni su sa 98,72%, što je u skladu sa planom.
–          Prihodi od kazni i ostali prihodi (skupina 68) su ostvareni sa 136,30%, što je više od plana zbog više naplaćenih prometnih kazni.

 1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na plan su ostvareni sa svega 8,51%, iz razloga jer nije realizirana prodaja zemljišta, a i prihodi od prodaje stanova su manji od planiranih.
 2. Primici od zaduženja nisu planirani, a niti realizirani.
 3. Ukupni prihodi i primici su ostvareni sa 92,55%.

 
RASHODI  I  IZDACI

 1. Rashodi poslovanja su izvršeni sa 85,83%  u odnosu na plan, izvršenje po skupinama je slijedeće:

–             Rashodi za zaposlene (skupina 31) su izvršeni sa 98,51% što je u skladu sa planom.
–             Materijalni rashodi (skupina 32) izvršeni su sa 90,50%, manje izvršenje je kod većine pojedinačnih rashoda.
–             Financijski rashodi (skupina 34) su izvršeni sa 93,74% , što je u skladu sa planom.
–             Pomoći (skupina 36) su izvršene sa 81,01%, a odnose se na pomoći korisnicima drugih proračuna.
–             Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) izvršene su sa 77,96%, radi se o troškovima vezanim za socijalni program, a izvršeni su samo oni izdaci koji su bili nužni, iako se nastojalo pripomoći svim socijalno ugroženim skupinama građana.
–             Ostali rashodi (skupina 38) izvršeni su sa 65,55%, najznačajnije odstupanje je kod izvanrednih rashoda (podskupina 385 – proračunska pričuva), te kapitalnih pomoći (podskupina 386), jer nije bilo realizacije svih planiranih programa od strane trg.društava (Komunalno Hvar i Hvarski vodovod).

 1. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su izvršeni sa 68,37%, a izvršenje po skupinama je slijedeće:

–             Rashoda za nabavu neproizvedene materijalne imovine (skupina 41) nije bilo.
–             Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) izvršeni su sa 81,48%, nerealizirani su određeni izdaci vezani za kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu, opremu te prostorne planove.
–             Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (skupina 45) izvršeni su sa 63,58%. Izdaci su vezani za ulaganja u zgradu Arsenal, Palaču Vukašinović, te zgradu Dj.vrtića Hvar, slabije izvršenje je uzrokovano izostankom realizacije nekih planiranih radova.

 1. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su sa 91,84%, a u skladu su sa planom.
 2. Ukupna realizacija rashoda i izdataka je 80,66% u odnosu na plan.

 
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENIH PROGRAMA
 

 1. Glava: 00101
 2. Program: 1001 je izvršen sa 94,56%. Rashodi u ovom programu su vezani za troškove rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika i Gradske uprave. Izvršeni rashodi su u skladu sa planom, nije bilo prekoračenja planiranih iznosa.
 3. Program: 1002 je izvršen sa 92,97%. Rashodi u ovom programu su vezani za financijske izdatke, a izvršeni su u skladu sa planom.
 4. Program: 1003 je izvršen sa 99,48%. Izdaci u ovom programu vezani su za javni red i sigurnost (protupožarnu zaštitu, sustav zaštite i spašavanja te usluge policije).
 5. Program: 1004 je izvršen sa 38,04%. Rashodi u ovom programu su vezani za održavanje poslovnih i uredskih prostora, a manje izvršenje je vezano za nerealizaciju određenih radova.
 6. Program: 1005 je izvršen sa 100%. Rashodi u ovom programu su vezani za poticaje razvoja poduzetništva, u konkretnom slučaju radi se o potpori Udruženju obrtnika o.Hvara.
 7. Program: 1006 je izvršen sa 93,82%. Rashodi u ovom programu su vezani za izgradnju i održavanje lokalnih cesta i putova. Nije bilo izdataka za kupnju zemljišta za ceste, a izdaci za gradnju i održavanje su nešto manji od planiranih.
 8. Program: 1007 je izvršen sa svega 2,89%. Ovaj program se odnosi na zbrinjavanje otpada te rješavanja problema kanalizacije. Značajno odstupanje je vezano za pomoć Komunalnom za sanaciju odlagališta komunalnog otpada i gradnju- dogradnju kanalizacije jer se kasni sa realizacijom radova, a nije bilo ni rashoda vezanih za održavanje oborinske kanalizacije.
 9. Program: 1008 je izvršen sa 44,65%. Ovaj program se odnosi na izradu prostorne dokumentacije, kupnju zemljišta za opće namjene, geodetsko-katastarske poslove, te na uređenje Etno-eko sela. Rashodi su manji od planiranih jer nije bilo kupnje zemljišta, a rashodi za planove i geodatske poslove nisu u potpunosti realizirani.
 10. Program: 1009 nije izvršen, radi se o programu razvoja tj. dogradnje vodovodne mreže. Realizacija programa je uvjetovana tempom radova koje vodi Hv.vodovod Jelsa.
 11. Program: 1010 je izvršen sa 98,25%, a odnosi se na ulaganje u održavanje i izgradnju javne rasvjete, te trošak električne energije za javnu rasvjetu. Realizacija ovog programa je u planiranim iznosima.
 12. Program: 1011 je izvršen sa 72,67%, a odnosi se na poslove vezane uz izgradnju i održavanje javnih površina. Realizacija ovog programa je manja od planiranog zbog manjih ulaganja u izgradnju javnih površina, te manjih pomoći Komunalnom za nabavku opreme za čišćenje javnih površina.
 13. Program: 1012 je izvršen sa 28,03%, a odnosi se troškove vezane za izgradnju i održavanje gradskog groblja i mrtvačnice, uključujući i kupnju zemljišta. Izvršenja izgradnje i kupnje zemljišta nije bilo, a održavanje je izvršeno sa 80,74%.
 14. Program: 1013 je izvršen sa 72,44%, a odnosi se na poslove održavanja i uređenja obalnog pojasa. Ovaj program je realiziran u skladu sa planom, osim dijela koji se odnosi na uređenje (održavanje) obalne šetnice.
 15. Program: 1014 je izvršen sa 81,48%, a odnosi se na troškove tj.donacije u zdravstvu. Iako Grad nema zakonsku obvezu izdvajati za zdravstvo u interesu građana je povećani zdravstveni standard po stoga su i planirane donacije. Tekuće donacije Hitnoj medicinskoj pomoći izvršene su sa 100%, dok su donacije ostalim zdravstvenim ustanovama izostale.
 16. Program: 1015 je izvršen sa 90,77%, a radi se o programu unapređenja i razvoja sporta na području grada. Program je uz manje odstupanje izvršen u skladu sa planom i programom.
 17. Program: 1016 je izvršen sa 70,61%, a radi se o programskoj djelatnosti u kulturi, donacijama udrugama i ustanovama u kulturi, te održavanje i ulaganje u očuvanje spomenika kulture. Manje izvršenje programa je uglavnom vezano za manje izvršenje ulaganja u zgradu Arsenal i Palaču Vukašinović, kao i rashoda vezanih za održavanje i opremanje spomenika kulture.
 18. Program: 1017 je izvršen sa 89,07%, a odnosi se na donacije vjerskim zajednicama. Izvršenje je u skladu sa planom.
 19. Program: 1018 je izvršen sa 77,13%, a odnosi se na potpore strankama i ostalim udrugama. Potpora strankama je realizirana u skladu sa Odlukom o financiranje političkih stranaka, dok je potpora ostalim udrugama vezana za zahtjeve udruga, te ocjenu o stvarnim aktivnostima pojedine udruge.
 20. Program: 1019 je izvršen sa 87,61%, a radi se o potporama Osnovnoj i Srednjoj školi Hvar, te izdacima vezanim za izgradnju novog objekta Srednje škole Hvar te školskog igrališta. Neke planirane donacije su izostale jer nije bilo zahtjeva za pojedine planirane aktivnosti u školstvu.
 21. Program: 1020 je izvršen sa 78,82%, a odnosi se na poslove socijalne skrbi i socijalne pomoći. Socijalne pomoći su izvršavane sukladno financijskim mogućnostima, socijalnom programu, te ocjeni o stvarnim potrebama tražitelja pomoći. Nije bilo izdataka vezanih za gradnju doma za starije.

 

 1. Glava: 00102

1.       Program: 2001 je izvršen sa 95,16%. Rashodi u ovom programu su vezani za izdvajanje iz Gradskog
Proračuna za djelatnost Dječjeg vrtića Hvar, te za dodatno ulaganje na zgradi Dj.vrtića Hvar. Realizacija ovog programa je u skladu sa planom, osim manjeg odstupanja kod dodatnog ulaganja na zgradi dj.vrtića.
 

 1. Glava: 00103

1.       Program: 3001 je izvršen sa 97,44%. Rashodi u ovom programu su vezani za izdvajanje iz Gradskog proračuna za djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice Hvar. Realizacija ovog programa  je u skladu sa planom.
 
Hvar, 28. travnja 2016.god.
 
Voditeljica Službe za proračun i financije:                                                                                            Zakonski predstavnik:
Margita Petrić Hraste, v.r.                                                                                            Rino Budrović, dipl.ing., v.r
 

                Na temelju članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu («Narodne novine» br. 124/14) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara» br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara na 20. sjednici održanoj dana 30. lipnja 2016. godine donosi
 

ODLUKU

O RASPODJELI REZULTATA, TE POKRIĆU MANJKOVA IZ OSTVARENIH VIŠKOVA

 
1.   U Bilanci stanja na dan 31.12.2015.godine, iskazani su viškovi prihoda poslovanja u svoti od =13.634.698,59 kuna, a istovremeno su iskazani manjkovi prihoda od nefinancijske imovine (bez viškova od prodaje Vile Leonidas) u svoti od =7.407.789,83 kune, te manjak primitaka od financijske imovine u svoti od =183.684,30 kuna.
2.   Izvršiti pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine u svoti od =7.407.789,83 kune, te manjak primitaka od financijske imovine u svoti od =183.684,30 kuna (ukupno =7.591.474,13 kuna) iz viškova prihoda poslovanja.
3.   Ostale viškove prihoda koristiti u skladu sa namjenama utvrđenim Proračunom za 2016. godinu.
4.   Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.
 

REPUBLIKA   HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD   HVAR

Gradsko vijeće

 
Klasa: 400-01/16-01/10
Urbroj: 2128/01-02-16-05
Hvar, 30. lipnja 2016. godine
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine«, broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora («Narodne novine», broj: 125/11), članka 3. stavak 3. i 4. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 20. sjednici održanoj   2016. godine, donosi
 

ODLUKU

o ponudi za sklapanje novog ugovora o zakupu poslovnog prostora na lokaciji Dolac u Hvaru

 

Članak 1.

 
Grad Hvar kao zakupodavac nudi dosadašnjem zakupniku KONZUM trgovina na veliko i malo d.d., Zagreb, M. Čavića 1 a, sklapanje novog ugovora o zakupu poslovnog prostora koji se nalazi u prizemlju poslovnog objekta označenog kao čest. zgr. 587/1 površine 209 m2, 587/2 površine 154 m2, 587/3 površine 314m2 i čest. zem. 386/1 površine 308 m2 upisane u zk.ul. 894 k.o. Hvar, (Grad Hvar je uknjižen kao suvlasnik za 27/30 dijela, a HVAR d.d. Hvar, V. Stošića 5 za 3/30 dijela) u Hvaru, na lokaciji Dolac, ukupne površine 985 m2, u vlasništvu Grada Hvara 886,50 m2.
 

Članak 2.

 
Prihvaća se ponuda KONZUM trgovina na veliko i malo d.d., Zagreb, M. Čavića 1 a od 11. ožujka 2016. godine, za sklapanje novog ugovora o zakupu poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke na određeno vrijeme od dvije (2) godine i to od 10. rujna 2016. do 09. rujna 2018. godine, za obavljanje registrirane djelatnosti- trgovine, uz uvjet redovitog izvršavanja obveza iz ugovora o zakupu i podmirenja dospjelih obveza prema jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave i državnom proračunu, osim ako je posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička i pravna osoba pridržava rokova plaćanja, uz dostavu osiguranja plaćanja-zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika na iznos zakupnine i troškova, ovjerenu od javnog bilježnika.
 

Članak 3.

 
Zakupnina za poslovni prostor u vlasništvu Grada Hvara iz članka 1. ove Odluke iznosi 886,50 m2x150,00kuna= 132.975,00 kuna mjesečno plus PDV.
 

Članak 4.

 
Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, za prihvat ponude i podmirenje dospjelih obveza prema jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave i državnom proračunu, te dostavu potvrde Porezne uprave o podmirenim obvezama i potvrde Grada Hvara i tvrtki u vlasništvu Grada podmirenim obvezama, te dostavi zadužnicu na iznos zakupnine i troškova ovjerenu od javnog bilježnika. Nakon ispunjenja obveza iz prethodnog stavka sklopiti će se ugovor o zakupu poslovnog prostora sa sadašnjim zakupnikom.
 

Članak 5.

 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 
KLASA: 372-03/14-01/09
URBROJ: 2128/01-02-16-18
Hvar, 30. lipnja 2016.
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju odredbe članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst. 6/13, 11/13 i 8/14), članka 28. u svezi sa člankom 9. Zakona o zaštiti i spašavanju («NN», broj: 174/04, 79/07, 39/09 i 127/10 ) i članka 10. stavak 1. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja («NN», broj: 40/08 i 44/08), Gradsko vijeće Grada Hvara na 20. sjednici održanoj dana 30. lipnja 2016. godine, donosi
 

RJEŠENJE

o imenovanju novog člana Stožera zaštite i spašavanja Grada Hvara

 

I.

 
U Stožer zaštite i spašavanja Grada Hvara imenuju se: Ante Buzolić, direktor Nautičkog centra Hvar d.o.o.
 

II.

 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 
KLASA: 214-01/16-01/09
URBROJ: 2128/01-02-16-03
Hvar, 30. lipnja 2016.
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine”, broj 82/15),i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 20. sjednici održanoj dana 30. lipnja 2016. godine, donosi
 

ANALIZU STANJA

sustava civilne zaštite Grada Hvara u 2015. godini

 
I. UVOD
 
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. Grad Hvar dužan je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.
Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine” broj 82/15) definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.
 
II. PREVENTIVNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA I ORGANIZIRANJE SNAGA CIVILNE ZAŠTITE
 
 
Općenito
 
Sustav civilne zaštite na području Grada Hvara organiziran je sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju i važećim podzakonskim aktima, a od stupanja na snagu Zakona o sustavu civilne zaštite (23. srpnja 2015.) sustav se treba organizirati sukladno odredbama toga Zakona, važećih podzakonskih akata i akata Grada Hvara donesenih na temelju Zakona i važećih propisa.
Grad Hvar je donio sljedeće akte iz područja zaštite i spašavanja, odnosno civilne zaštite:
1.   Gradsko vijeće Grada Hvara imenovao je novi Stožer zaštite i spašavanja Grada Hvara, obzirom da su u Gradu Hvaru provedeni prijevremeni lokalni izbori za Gradsko vijeće i Gradonačelnika u ožujku 2015.g., i to Rješenjem: Klasa:214-01/l 5-01/07 Ur.Broj: 2128-01-02-15-03 od 15. svibnja 2015. godine, kada je zakazana sjednica Gradskog vijeća Grada Hvara. Rješenje je objavljeno u Službenom glasniku Grada Hvara, broj: 4/15. Uvidom u Rješenje može se konstatirati daje Stožer imenovan sukladno članku 28. u svezi sa člankom 9. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine» 174/04. 79/07, 39/09 i 127/10) i Pravilniku o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“, broj: 40/08 i 44/08).
2.   Gradsko vijeće Grada Hvara donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara, te je i imenovalo Zapovjedništvo civilne zaštite za područje svoje nadležnosti sukladno članku 19. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja («Narodne novine», broj 40/08 i 44/08).
3.   Grad Hvar ima izrađenu Procjenu zaštite od požara i na temelju te procjene izrađen Plan zaštite od požara, koje dokumente je potrebno ažurirati, uskladiti s važećim propisima.
4.   Gradsko vijeće Grada Hvara donijelo je Zaključak o prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Hvara
5.   Grad Hvar ima Operativni plan evakuacije i zbrinjavanje turista.
6.   Stožer zaštite i spašavanja Grada Hvara raspravilo je izvješće koje je izradio DVD Hvar
7.   Nastavljena je komunikacija između Aero-kluba na području Agera – Starog Grada i DVD-a Hvar vezano uz požarnu dojavu. Tako da se istovremeno dok se obavljaju panoramski letovi pozornost posvećuje i protupožarnom osmatranju.
8.   Gradska firma “Nautički centar Hvar d.o.o” u 2015. godini imala je veći broj aktivnosti spašavanja na moru odnosno intervencija zajedno sa Policijskom postajom Hvar, Lučkom kapetanijom, Dobrovoljnim vatrogasnim društvom „Hvar”. Ukupno 145 intervencija, od toga 15 intervencija većeg opsega i 130 intervencija manjeg opsega, stoje povećanje od cea 20% u odnosu na prijašnje razdoblje. Događaju se operacije složenijeg opsega djelovanja kao požar, nasukavanja većih odnosno manjih plovila, što se zajedničkim djelovanjem spomenutih subjekata uspješno rješava.
9.   S Hrvatskim šumama d.o.o., Šumarijom Hvar u skladu s planom održavanja i probijanja protupožarnih putova, obavljeni su radovi vezani za održavanje postojećih putova u manjem obimu, prvenstveno zbog nedostatka financijskih sredstava. Isto tako inicijativom Grada Hvara i privatnih osoba, asfaltirano je i betonirano približno cea 200 metara protupožarnih putova i na taj način osigurana kvalitetnija komunikacija za potrebe intervencije.
10.           Stanje opskrbom pitkom vodom koja se može koristiti za gašenje požara je dobra. Na dionici  Sv. Nedjelja – Dubovica, dionici protupožarnog puta, proveden je rezervni opskrbni cjevovod za Grad Hvar, naselje Milnu i Zaraće u dužini 2.000 metara i kao takav može poslužiti kao priključak za eventualnu protupožarnu intervenciju
11. Stanje gradskog deponija na području Stanišće ocijenjeno je puno boljim od prethodnih godina. Nabavom kompaktora i velikim brojem odrađenih sati rada kompaktora vidljiv je napredak koji ide ka prvoj fazi sanacije. Akcija odvojenog sakupljanja povratne pvc i staklene ambalaže utjecala je na smanjenje ukupne mase smeća. Komunalno Hvar d.o.o. provodi aktivnosti vezano za prikupljanje papira, stakla, te prikupljanje nepovratne pvc ambalaže od strane određenih tvrtki, stoga stanje procjenjujemo boljim od prethodnih godina.
12. Na inzistiranje Grada Hvara a u suradnji s HEP-om promijenjen je veći broj dotrajalih drvenih stupova kojim je vršena opskrba električne energije i na taj način spriječila mogućnost izbijanja požara, a čiji je uzrok prethodnih godina bio upravo dotrajalost HEP-ovih stupova.
13. Gradsko vijeće Grada Hvara je Odlukom (Službeni glasnik Grada Hvara, broj 4/11 i 4/12) dalo na korištenje Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja i Planinarskom društvu Hvar istočni prostor u glavnoj zgradi na gradskoj tvrđavi Španjola, za obavljanje registrirane djelatnosti do 31. prosinca 2012. godine.
Predstavnik Hrvatske gorske službe spašavanja predlaže Gradu Hvaru iznalaženje prostora koji bi se dao na korištenje HGSS i Planinarskom društvu Hvar za obavljanje redovne djelatnosti i za pohranu opreme.
U izradi su precizne geografske karte u mjerilu 1:25000, koje se izrađuju u suradnji Grada Hvara i Gorske službe spašavanja.
14. Kad se dogodi hitni slučaj bitan je brzi izlazak na teren-lice mjesta, te suradnja svih činbenika koji sudjeluju u zaštiti i spašavanju. Nužna je suradnja Hitne medicinske pomoći i Doma zdravlja Splitsko dalmatinske županije-Ispostave Hvar, dostupnost laboratorija i rengena izvan radnog vremena.
Plovilo Nautičkog centra Hvar d.o.o. potrebito je opremiti koferom za hitne intervencije, a ambulante na Trgu sv. Stjepana moraju imati AED (defibrilator).
Procjena ugroženosti stanovništva materijalnih i kulturnih dobara i Plan zaštite i spašavanja za Grad Hvar ostaju na snazi do donošenja Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite sukladno članku 97. Zakona o sustavu civilne zaštite, kao i važeći propisi navedeni u članku 93. Zakona o sustavu civilne zaštite.
 
III.   STANJE SUSTAVA PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
 
1.  Civilna zaštita
 
1.1. Stožer zaštite i spašavanja
 
Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi Gradonačelnik. Stožer zaštite i spašavanja se aktivira kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.
Obveze članova Stožera zaštite i spašavanja u stožeru i načini povezivanja te stvaranje uvjeta za provođenje:
–        kontinuiranog preventivnog rada svih članova,
–        osiguravanje dvosmjerne komunikacije prema tijelu kojeg predstavlja član i usklađenog djelovanja na zajedničkom cilju svladavanja krize,
–        stvaranje stručnih timova u nadležnosti tijela kojeg predstavlja član i kontinuirana priprema baze podataka raspoloživih resursa,
–        pravovremenog reagiranja i odlučivanja,
–        kontinuiranog osposobljavanja i uvježbavanja,
–        kontinuiranog ažuriranja podataka o članovima.
Povodom Međunarodnog dana civilne zaštite, koji se obilježava 1. ožujka, Stožer zaštite i spašavanja Grada Hvara će ubuduće održavati svečanu i radnu sjednicu.
Sastav Stožera mijenjat će se (ažurirati) po potrebi, u zavisnosti od predvidivih i nepredvidivih personalnih promjena.
Odlukom Gradskog vijeća od 15. svibnja 2015., Gradsko vijeće Grada Hvara imenovalo je članove Stožera zaštite i spašavanja Grada Hvara u sastavu:
1.   Rino Budrović, dipl. ing., gradonačelnik Grada Hvara, načelnik
2.   Ivko Gavranić, načelnik Policijske postaje Hvar, član
3.   Nikola Škare, zapovjednik DVD Hvar, član
4.   Željko Šeravić, voditelj Odjela za preventivne i planske poslove u PUZS Split
5.   Mladen Mužinić, predstavnik Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Split, član
6.   Ivica Novak, direktor Komunalno Hvar d.o.o., član
7.   Milan Lakoš, član
8.   Drago Carić dr., predstavnik Doma zdravlja, Ispostava Hvar, član
9.   Antun Matković, zapovjednik Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara, član.
 
1.2. Zapovjedništvo civilne zaštite
 
Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Hvara poziva se i aktivira u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području Grada, za zapovijedanje aktivnostima, snagama i sredstvima civilne zaštite.
Sastav Zapovjedništva mijenjat će se (ažurirati) po potrebi, u zavisnosti od predvidivih i nepredvidivih personalnih promjena.
Odlukom Gradskog vijeća od 15. svibnja 2015., o izmjeni Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara, temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju i Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga za zaštitu i spašavanje, u Zapovjedništvo civilne zaštite imenovani su:
1.   Antun Matković, zapovjednik
2.   Panajoti Gilve,
3.   Željko Šeravić, voditelj odjela za preventivne i planske poslove u PUZS,član
4.   Joško Martinić, član
5.   Maja Budrović, član
6.   Ivan Pejović, član
7.   Drago Carić, dr., član
8.   Pjer Filičević, član
9.   Ivica Novak, član.
 
 
 
 
1.3.   Postrojbe civilne zaštite, povjerenici civilne zaštite i voditelji skloništa
 
Ustroj i broj pripadnika organiziranih snaga civilne zaštite Grada Hvara određen je temeljem Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Hvar.
Navedenim dokumentima u potrebno je osnovati:
–     Postrojba opće namjene Grada koja sačinjava: zapovjednik i ekipe, a svaka ekipa ima svoga voditelja.
–     Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite po naseljima.
 
1.4. Preventiva i planovi civilne zaštite
 
Za Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Hvar, potrebno je izraditi:
a)   Plan zaštite i spašavanja i Plan Civilne zaštite,
b)   Procjena zaštite od požara Grada Hvara (revidirana).
c)   Plan zaštite od požara Grada Hvara (revidirani).
d)   Operativni plan za evakuaciju i zbrinjavanje turista na području Splitsko-dalmatinske županije – Izvod za Grad Hvar, sa planom postupanja i prilozima Zapovjedi za provođenje djelomične ili potpune evakuacije,
e)   Program pripreme sustava zaštite i spašavanja za zimsko razdoblje,
f)    Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja sa svim prilozima uključujući i Organizaciju i način pozivanja organiziranih snaga civilne zaštite s prilozima od 1 – 6,
g)   Plan pozivanja zapovjedništva Civilne zaštite.
Nadležno tijelo Grada Hvara će urediti način utvrđivanja naknade vlasnicima za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i spašavanja ili za privremeno ograničenje u izvršavanju vlasničkih prava, te način utvrđivanja naknade štete ako je pri tome pokretnina oštećena ili uništena.
Za angažiranje pokretnina odnosno materijalno-tehničkih sredstava pravnih osoba u slučaju velikih nesreća i katastrofa, odnosno Stožer zaštite i spašavanja, koristi službu komunalnog redarstva iz sastava djelatnog osoblja Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara.
S davateljima materijalno-tehničkih sredstava Grad Hvar će zaključiti Ugovor o korištenju istih.
U sklopu programa edukacije stanovništva o sustavu zaštite i spašavanja i podizanju razine opće kulture ljudi o zaštiti i spašavanju na području Grada, nadležno tijelo Grada a sa svojim stručnim službama provodit će upoznavanje građana sa izvanrednim situacijama i postupcima osobne i uzajamne pomoći te pridržavanju naređenih mjera i postupaka operativnih snaga zaštite i spašavanju (ako do istih dođe), putem pisanih obavijesti na oglasnim pločama i putem letaka te kroz održavanje sastanaka i tribina.
Građani su putem sredstava javnog informiranja također upoznati o uvođenju i značaju jedinstvenog broja za hitne pozive 112, a vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi o postavljanju na vidljivom mjestu na svojim objektima obavijesti o novim znakovima za uzbunjivanje.
Upoznavanje građana provođeno je putem sredstava javnog informiranja te kroz rad mjesnih odbora i drugih institucija Grada.
 
 
 
1.5. Skloništa
 
Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju moguću mjeru, potrebno je uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanja sa stanovišta prostornog planiranja, uređenja, organizacije, razvoja i izgradnje prostora te je neophodno i mjere zaštite i spašavanja postaviti integralno, u svim vrstama učešća u prostornom planiranju.
Grad Hvar je obvezan na svom području osigurati uvjete za sklanjanje ljudi, materijalnih, kulturnih i drugih dobara, no s obzirom na njegove ograničene financijske mogućnosti, isti će teško moći financirati njegovu izgradnju, ali će Gradsko vijeće radi osiguranja građenja skloništa unutar područja Grada putem Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara i Planom urbanističkih mjera zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti, odrediti potencijalnu lokaciju za gradnju skloništa na području Grada. Planom Civilne zaštite koji je u izradi, skloništa i odgovorne osobe u njima biti će predviđeni podrumski i drugi pogodni objekti za sklanjanje.
 
2.  Vatrogastvo
 
Na području Grada Hvara djeluje Vatrogasna postrojba Dobrovoljnog vatrogasnog društva Hvar. Postrojba pruža ispomoć DVD-ima susjednih gradova i općina na otoku Hvaru.
Na osnovi mjesečnih pregleda intervencija za 2015. godinu, odrađeno je ukupno
U godini 2015. Imali smo 86 intervencija: od toga: šumski požar-23, požar objekta-11, ispumpavanje brodova-8, tehničke intervencije-14, požar kontejnera-8, prometne intervencije-4, potraga za nestalim-3, pranje ceste-6, vježbe-2, osiguranje-2, lažne dojave-5. Posebno je razmatrana problematika na otvorenom požara koji su sa strane zapovjedništva ocijenjeni kao dobro rukovođeni te daje postupano u skladu s pravilima struke. Zaključeno je daje potreban veći angažman za završetak izgradnje Vatrogasnog doma koji je gotovo pri samom završetku. Projekt dovršetak izgradnje Vatrogasnog doma DVD-a prijavljen je na Ministarstvo mora prometa i infrastrukture kao kapitalni projekt Grada Hvara za 2010. i 201 1. godinu. Grad Hvar je opremljenost DVD-a Hvar procijenio dobrim, postojeća i specijalistička oprema je dobra i redovito se održava. Vježbe DVD-a Hvar su redovite skoro svakodnevne, te se posebno radi na edukaciji mlađih kadrova. Procjena je DVD Hvar ima izrazito kvalitetan stožer .
Grad Hvar pristupio je izradi revizije Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija prihvaćajući ponudu ZAST-a d.o.o. iz Splita kao najpovoljnijeg izrađivača.
Također se može istaknuti da su vatrogasne postrojbe efikasno obavile sve zadaće u protekloj godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području Grada.
 
3. Udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje
 
U 2015. godini, u izravnim kontaktima s slijedećim udrugama građana od značaja za zaštitu i spašavanje: Hrvatska gorska služba spašavanja, Crveni križ – Gradsko društvo Hvar, Lovačko društvo Hvar – Stari Grad, Aero klub „Faros” Stari Grad, ronilački klub Pelegrin, sukladno podnesenim i prihvaćenim razvojnim projektima te podacima koji se odnose na daljnje materijalno tehničko i kadrovsko jačanje udruga u dijelu od značaja za sustav zaštite i spašavanja, utvrđene su njihove aktivnosti.
Koncem 2010. je u Gradu Hvaru osnovana je Podružnica Hrvatske gorske službe spašavanja, a potom je upriličena i obuka za pripadnike nove obavještajne točke. Pristupilo joj je 20-tak otočana koji posjeduju određeno iskustvo i vladaju vještinama kretanja po nepristupačnim terenima.
 
4. Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti
 
Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Grada. Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one u vlasništvu Grada imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja prema Planu djelovanja civilne zaštite.
Utvrđeni su načini dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno značajni za sustav zaštite i spašavanja.
Mora se posebno naglasiti uloga i aktivnosti prilikom angažiranja na poslovima zaštite i spašavanja:
–        Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Ispostave Hvar,
–        Hitne medicinske pomoći Split, Ambulanta Jelsa – Jelsa,
–        Lučke kapetanije Split, Ispostava Hvar,
–        Nautički centar Hvar d.o.o, Hvar
–        Hrvatskih šuma Split, Ispostava Hvar-Jelsa,
–        Veterinarske ambulante „Pharos”‘ (u stečaju) – Stari Grad,
–        Hvarskog vodovoda d.o.o. – Jelsa,
–        Komunalnog Hvar d.o.o.,
–        Dobrovoljnog vatrogasnog društva Hvar,,
–        Županijskih cesta Split, Nadcestarije Makarska, RJ Hvar – Vrbanj,
–        HEP-a Distribucija, Pogona Hvar – Stari Grad,
–        Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Hvar,
–        Centra za socijalnu skrb Split, Ispostave Hvar – Hvar,
–        Županijski centar 112 Split – Split.
Sve utvrđene obveze nositelja zadaća u zaštiti i spašavanju na snazi su do donošenja nove Procjene ugroženosti ljudi i materijalnih i kulturnih dobara i Plana zaštite i spašavanja za područje nadležnosti Grada.
 
IV  ZAKLJUČAK
 
Predložena Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Hvara za 2015. godinu prihvaća se u cijelosti.
Temeljem iste Analize Gradsko vijeće Grada Hvara utvrdit će Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Hvara u 2016. godini, s potrebnim aktivnostima, pravcima djelovanja i financijskim sredstvima, u skladu s Proračunom Grada Hvara za 2016. godinu.
Izvod iz proračuna o realiziranim sredstvima za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2015.
godini
 

 

 

Izvod iz proračuna o realiziranim sredstvima za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2015. godini

 
Tablica 1.

R. br.

Opis pozicije

Realizirano u 2015.

1.

CIVILNA ZAŠTITA

0,00 kn

 

UKUPNO:

0,00 kn

2.

VATROGASTVO(DVD – Hvar)
– sredstva za redovan rad
– za dovršetak vatrogasnog doma
– za sezonske vatrogasce
– za osiguranje PP ljudstva
– za Plan zaštite od požara

1.350.000,00 kn

700.000,00 kn

35.000,00 kn

2.974,00 kn

16.250,00 kn

 

UKUPNO:

2.104.224,00 kn

3.

SKLONIŠTATekuće održavanje

Tehnička kontrola Investicijsko održavanje

 

UKUPNO

4.

HGSHRVATSKI CRVENI KRIŽ
Sufinanciranje djelatnosti udruga u dijelu koji je namijenjen jačanju sposobnosti sustava ZlS-a

10.000,00 kn

43.027,99 kn

 

UKUPNO:

53.027,99 kn

5.

OSTALE UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZIS(Sufinanciranje djelatnosti udruga u dijelu koji je namijenjen jačar sposobnosti sustava ZlS-a

0,00 kn

 

UKUPNO:

0,00 kn

6.

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJIMA JE ZIS REDOVITA DJELATNOSTHitna pomoć, javno zdravstvo, socijalna služba, veterinarska služb zaštita bilja, zaštita okoliša, javna poduzeća za održavanje komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, čišćenje groblja drugo) kao i pravne osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom i drugim djelatnostima od interesa za ZIS
– Dogradnja i financiranje sposobnosti služba i pravnih osoba koj< su posebno značajne za sustav ZlS-a

 

UKUPNO:

 

SVEUKUPNO ZA SUSTAV ZIS

2.157.251,99 kn

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 
Klasa: 214-01/16-01/05
URBROJ: 2128/01-02-16-02                                                                                                     PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Hvar, 30. lipnja 2016.                                                                                                               Fabijan Vučetić, v.r.

 

 

 

                Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine”, broj 82/15),i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13,11/13 i 8/14 ), Gradsko vijeće Grada Hvara na 20. sjednici održanoj dana 30 . lipnja 2016. godine, donosi
 

SMJERNICE

za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Hvara od 2016. do 2019. godine

 

I. UVOD
 
Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine”, broj 82/2015) određeno je da sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građa na, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj i državnoj razini te povezuje resurse i sposobnosti sudionika operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka, te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe.
Brzo i učinkovito djelovanje operativnih snaga civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama može spasiti mnoge živote, smanjiti socijalno-ekonomske, infrastrukturne i sigurnosne poremećaje i spriječiti naknadne nesreće koje mogu izazvati veće posljedice od utjecaja ugroze koja je već nastupila.
Smjernice se kratkoročno odnose na donošenje plana civilne zaštite, procjene rizika od velikih nesreća i plan djelovanja civilne zaštite kao temeljnih dokumenata za daljnje funkcioniranje samog sustava civilne zaštite, a dugoročno predstavlja kontinuirani proces provođenja aktivnosti kojima će se iz godine u godinu razvijati i usavršavati sustav civilne zaštite kao i sustav zaštite i spašavanja kako bi se postigao najviši standard potreban za provedbu zadaća svih operativnih snaga.
 
II. SMJERNICE
 
1.   OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
 
Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode slijedeće operativne snage sustava civilne zaštite:
1.   Stožer civilne zaštite,
2.   operativne snage vatrogastva,
3.   operativne snage Hrvatskog Crvenog križa,
4.   operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja,
5.   udruge,
6.   postrojbe i povjerenici civilne zaštite,
7.   koordinatori na lokaciji.
Temeljem članka 17. stavak 3. podstavak 6. Zakona o civilnoj zaštiti Gradonačelnik je odgovoran za osnivanje operativnih snaga civilne zaštite sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite, te sukladno članku 17. stavak 3. podstavak 2. Zakona, donosi plan vježbi civilne zaštite odnosno vrstu i način provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Grad Hvar će sukladno članku 20. stavak 2. Zakona o sustavu civilne zaštite zajedno sa operativnim snagama civilne zaštite voditi i ažurirati bazu podataka o pripadnicima i resursima operativnih snaga, te o promjenama dostavljati podatke Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje putem Područnog ureda Split.
 
1.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
 
Budući da do donošenja ovih smjernica čelnik Državne uprave za zaštitu i spašavanje nije donio Pravilnik kojim će se odrediti sastav stožera, način rada kao i uvjeti imenovanja načelnika, zamjenika i članova stožera, Gradonačelnik će po donošenju navedenog Pravilnika osnovati Stožer civilne zaštite Grada Hvara.
Članovi stožera civilne zaštite obvezni su završiti osposobljavanje koje provodi Državna uprava za zaštitu i spašavanje prema Programu osposobljavanja članova stožera civilne zaštite.
Do osnivanja stožera civilne zaštite mjerodavan je Stožer zaštite i spašavanja Grada Hvara i Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Hvara te ih je potrebno upoznati s novim Zakonom o sustavu civilne zaštite.
 
1.2. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA
 
Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite koje djeluju u sustavu civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje područje vatrogastva (temeljni zakoni: Zakon o zaštiti od požara/”NN” 92/10/ i Zakon o vatrogastvu /„NN” 106/99, 1 17/01, 36/02, 96/0 3,174/04, 38/09 i 80/10/).
Pravilnikom o minimumu tehničkih sredstava i opreme propisan je minimum tehničke opreme i sredstava potreban da bi vatrogasna postrojba mogla obavljati vatrogasnu djelatnost sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu.
Procjenom ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija utvrđuju se razine ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i zaštitne mjera, a kojim se između ostalog daje prikaz postojećeg stanja, ustroj vatrogasne postrojbe, radi analiza požarne ugroženosti te predlažu mjere – dakle procjenom se određuje potreban broj vatrogasaca za pojedino ugroženo područje, a onda se prema tome po prije navedenom pravilniku oprema postrojba i određuje vrsta i veličina postrojbi.
U razdoblju od 2016. do 2019. godine potrebno je provoditi različite oblike osposobljavanja vatrogasaca, sve prema Pravilniku o programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova (NN 61/94). te članku 28., st. 2 Zakona o vatrogastvu (NN 139/04, 174/04. 38/09, 80/10).
Sukladno Zakonu o zaštiti od požara („Narodne novine”, broj 92/10.) u razmatranom razdoblju potrebno je:
–        ažurirati Procjenu i Plana zaštite od požara Grada Hvara
–        donijeti godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara
–        izraditi izvješće o stanju zaštite od požara na svom području i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara
–        donijeti plan motrilačko-dojavne službe za vrijeme povećane požarne opasnosti otvorenog prostora.
–        plan zaštite od požara jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave usklađivati s novonastalim uvjetima.
–        prema čl. 17. Zakona u cilju održavanja i provjere provedbe preventivnih mjera zaštite od požara jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe održavaju protupožarne vježbe, na način i u vremenu koje odredi ministar.
 
1.3.   OPERATIVNE SNAGE CRVENOG KRIŽA
 
Operativna snaga Hrvatskog Crvenog križa je Gradsko društvo Hvar koje je temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama u izvršavanju obveza sustava civilne zaštite sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, Statutu Hrvatskog Crvenog križa i drugim važećim propisima.
Osim navedenog Gradsko društvo Crvenog križa traži, prima i raspoređuje humanitarnu pomoć za potrebe na području svog djelovanja, obučava i oprema ekipe za izvršavanje zadaća u slučaju velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća s posljedicama masovnih stradanja i epidemija.
Grad Hvar nastaviti će sa financiranjem Gradskog društva crvenog križa sukladno važećim propisima.
 
1.4.   OPERATIVNE SNAGE HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA
 
Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja su temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja HGSS.
Grad Hvar financira programske aktivnosti HGSS Stanice Split, temeljem dostavljenih godišnjih programa utvrđenim Planom proračuna te sukladno stanju financijskih sredstava u proračunu grada Hvara.
Kroz naredno razdoblje Grad Hvar će sporazumom definirati odnos sa HGSS – Stanica Split.
 
1.5. UDRUGE
 
Na području Grada Hvara djeluju udruge koje različitim aktivnostima njeguju specifična znanja i vještine koje mogu unaprijediti učinkovitu provedbu mjera zaštite i spašavanja u sustavu civilne zaštite.
Potrebno je napraviti popis udruga od značaja za sustav civilne zaštite te ih dodatno financirati kako bi svojim aktivnostima što kvalitetnije osposobljavali svoje članove i nabavljali opremu koja će se koristiti za njihovu redovnu aktivnost ali će biti važna i u slučaju izvanrednih situacija. Udruge koje su od interesa za sustav civilne zaštite npr. Udruge građana za zaštitu i spašavanje- Lovačka udruga otoka Hvara, Lovna podružnica Hvar Nautički centar Hvar d.o.o. i Ronilački klub Pelegrin, Hrvatska gorska služba spašavanja -obavještajna točka za otok Hvar, pričuvni su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite i svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnost temeljnih operativnih snaga.
Za potrebe pripravnosti i reagiranja kod velikih nesreća i katastrofa Grad Hvar organizirat će po potrebi i sudjelovanje volontera radi provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
 
1.6.   POSTROJBE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE
 
Postrojbe civilne zaštite
 
Grad Hvar će po donošenju procjene rizika osnovati postrojbe civilne zaštite, propisati materijalni i osobni ustroj postrojbi civilne zaštite te popuniti postrojbe civilne zaštite sukladno članku 33. Zakona o sustavu civilne zaštite.
 
Povjerenici civilne zaštite
 
Povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika imenuje Gradonačelnik za pojedine mjesne odbore sukladno članku 33. stavak 3. podstavak 2. Zakona o sustavu civilne zaštite.
Do donošenja navedenog dokumenta ostaju na snazi Odluka o osnivanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara.
 
Povjerenici i zamjenici
 
–        sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite,
–        daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi sudjelovanju u sustavu civilne zaštite.
–        sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije,sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite, organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina, provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavještavaju inspekciju civilne zaštite.
 
1.7.   PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE
 
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite određuju se odlukom predstavničkog tijela, a na prijedlog izvršnog tijela sukladno članku 17. stavak 1. podstavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštite.
Pravne osobe određene gore navedenom odlukom dužne su u operativnim planovima izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite, posebnih propisa i njihovih općih akata.
 
2.   PROCJENA RIZIKA I PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE
 
Grad Hvar donijet će procjenu rizika od velikih nesreća i plan djelovanja civilne zaštite temeljem članka 97. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite, u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu Pravilnika o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa, Pravilnika o mjerama civilne zaštite u prostornom planiranju i Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene pravne osobe za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite.
Procjene ugroženosti i planovi zaštite i spašavanja doneseni temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju ostaju na snazi do donošenja procjena rizika i planova djelovanja civilne zaštite.
 
III.   ZAVRŠNA ODREDBA
 
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Hvara za razdoblje od 2016. do 2019. stupaju na snagu prvog dana nakon objave u ..Službenom glasniku”.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 
Klasa: 214-01/16-01/06
URBROJ: 2128/01-02-16-02
Hvar, 30. lipnja 2016.
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine”, broj 82/15),i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14 ), Gradsko vijeće Grada Hvara na 20. sjednici održanoj dana 30. lipnja 2016. godine, donosi

PLAN RAZVOJA

sustava civilne zaštite Grada Hvara za 2016. godinu

 
Na temelju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Hvara za 2015. godinu, a sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa, utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite (vatrogasnih postrojbi i zapovjedništava, stožera zaštite i spašavanja, udruga građana od značaja za zaštitu i spašavanje) donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Hvara za 2016. godinu.
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Hvara za 2016. godinu.
povezan je sa mogućnostima financijskih sredstava Proračuna Grada koja će se odvojiti za subjekte u sustavu civilne zaštite.
Plan razvoja sustava civilne zaštite odnosi se na sljedeće:
 
1. CIVILNA ZAŠTITA
 
Do osnivanja Stožera civilne zaštite Grada Hvara mjerodavni će biti Stožer zaštite i spašavanja i Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Hvara te ih je potrebno upoznati s novim Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine” broj 82/2015) odnosno sa mjerama sustava civilne zaštite, ustrojavanjem sustava civilne zaštite, djelovanju sustava civilne zaštite i načelima sustava civilne zaštite, sudionicima u sustavu civilne zaštite, te obavezama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju zakonskih obveza definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite.
Tijekom 2016. godine u suradnji sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Split i Uredom za obranu, izvršiti popunu postrojbi civilne zaštite Grada Hvara.
Potrebno je nastaviti opremanje postrojbi civilne zaštite osobnom i skupnom opremom u skladu sa raspoloživim sredstvima predviđenim Proračunom, a prema planu opremanja.
 
2. VATROGASTVO
 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Hvar kao okosnica ukupnog sustava zaštite i spašavanja na području Grada i u 2016. godini treba biti najznačajniji operativni kapacitet sustava zaštite i spašavanja – u spremnosti 24 sata dnevno.
Potrebno je izvršiti opremanje, osposobljavanje i usavršavanje prema planu zaštite od požara. Potrebno je nastaviti s daljnjim razvojem DVD Hvar sukladno njihovim vlastitim programima i razvojnim projektima, te kontinuirano provoditi njihovo osposobljavanje.
 
3.   UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
 
U 2016. godini u Proračunu osigurati sredstva za financiranje njihovih programskih aktivnosti ali i za nabavku opreme koja će se moći, uz već postojeću, koristiti i u slučaju izvanrednih situacija.
 
 
 
 
 
4.   PRAVNE OSOBE KOJE ĆE PORADI NEKOG INTERESA ZAŠTITE I   SPAŠAVANJA STANOVNIŠTVA, MATERIJALNIH I KULTURNIH DOBARA GRADA HVARA DOBITI ZADAĆE
 
Sa pravnim osobama koje će poradi nekog interesa zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara dobiti zadaće potrebno je održati sastanak na kojem će se razmotriti zadaće pravnih osoba u sustavu civilne zaštite.
U narednom razdoblju definirati snage, raspoloživa materijalno tehnička sredstva i potrebe (za dodatnom opremom, usavršavanjem, o bukom, vježbama i sl.) u cilju jačanja jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja.
 
5. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA
 
Zadatak je da se edukacijom podigne razine svijesti građana kao sudionika sustava civilne zaštite, te iz tog razloga potrebno kontinuirano vršiti:
–        upoznavanje građana sa sadržajem Planova zaštite putem javnih rasprava u mjesnim odborima te putem web stranice Grada,
–        izrada potrebnih naputaka (letaka) o postupanju stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa naročito za moguće nesreće i katastrofe izazvane poplavama, potresima i opasnim tvarima.
Dan Civilne zaštite, Dan vatrogastva. Mjesec zaštite od požara, Međunarodni dan Crvenog križa, Dan broja 112, Dan planeta zemlje, Dan voda i drugi datumi moraju biti u funkciji edukacije stanovništva.
 
6.   FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
 
Prema Zakonu o civilnoj zaštiti izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga. Stoga je u Proračunu Grada Hvara za 2016. godinu i projekcijama za 2017. i 2018 godinu, u skladu s ostalim posebnim propisima, planiraju slijedeće stavke:

 

 

VATROGASTVO
Dobrovoljno vatrogasno društvo Hvar
Redovna djelatnost

-2016. godina-

1.300.000,00 kn

Dovršetak vatrogasnog doma

-2016. godina-

300.000,00 kn

Rashodi za protupožarnu zaštitu

-2016. godina-

60.000.00 kn

Sufinanciranje nabave vatrogasnog vozila

-2016. godina-

50.000,00 kn

CIVILNA ZAŠTITA

-2016 godina-

20.000,00 kn

Razvoj sustava zaštite i spašavanja

-2016 godina-

20.000,00 kn

HCK – Gradsko društvo CK Hvar

-2016. godina-

44.386,29 kn

HGSS – Hrvatska gorska služba spašavanja

-2016. godina-

10.000,00 kn

Ukupno za 2016. godinu

 

1.784.386,29 kn

VATROGASTVO

-2017.godina-

1.400.000.00 kn

-2018.godina-

1.450.000.00 kn

CIVILNA ZAŠTITA

-2017.godina-

20.000,00 kn

-2018.godina-

20.000,00 kn

HGSS – Hrvatska gorska služba spašavanja

-2017.godina-

10.000.00 kn

-2018.godina-

10.000.00 kn

HCK – Gradsko društvo CK Hvar

-2017.godina-

45.000,00 kn

-2018.godina-

45.000,00 kn

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 
Klasa: 214-01/16-01/07
UBROJ: 2128/01-02-16-02
Hvar, 30. lipnja 2016.
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Temeljem članka 4. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara (“NN”, broj: 92/10 ); temeljem Zakona o vatrogastvu (“NN”, broj: 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04- pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10);]]>PLAN

operativne provedbe Programa aktivnosti zaštite od požara za Grad Hvar u 2016. godini sa planom motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenih prostora

  OPERATIVNI PLAN je sačinjen u suradnji sa ŠUMARIJOM HVAR, DOBROVOLJNIM VATROGASNIM DRUŠTVOM HVAR, KOMUNALNO HVAR d.o.o. i TURISTIČKOM ZAJEDNICOM GRADA HVARA, a temeljem dokumenata: Procjene ugroženosti od požara Grada Hvara i Plana zaštite od požara Grada Hvara izrađenih “ZAST”d.o.o. Zavod za zaštitu na radu. zaštitu od požara i zaštitu čovjekove okoline Split. “Hrvatske šume” d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Split, Šumarija Hvar svoj je Plan zaštite šuma od požara za 2016. godinu donijela, planira službu motrenja i dojave, ophodnje u periodu od 01. lipnja do 15. rujna 2016.godine na području Šumarije Hvar. cijeli otok sa pripadajućim otocima. Po Planu zaštite šuma od požara za 2016.godinu, na području Šumarije Hvar planirano je motrenje i ophodnja po mjestu i vremenu za područje Grada Hvara kako slijedi: ophodnja Milna -Dubovica od 07 do 21 sati. promatračnica Vela Glava -Hvar od 06 do 22 sata. ophodnja Brusje- Vidikovac od 07 do 21 sati. Grad Hvar ovim planom regulira pitanja protupožarne zaštite na području Grada Hvara, koordinirajući sve radnje s Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Hvar, Komunalno Hvar d.o.o., Šumarijom Hvar i Turističkom zajednicom Grada Hvara. 1.   U Gradu Hvaru ne iskazuje se potreba izrade Plana sa zaduženjima i uspostavom ustroja za provedbu mjera čuvanja, tjelesnog osiguranja i drugih oblika preventivne zaštite građevina i površina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara, uključujući i zabranu nekontroliranog i neovlaštenog pristupa. Objekti “Sunčanog Hvara”, d.d. (hoteli i upravna zgrada) također su zaštićeni i osigurani planom poslovodstva dioničkog društva, od strane djelatnika i zaštitarskih organizacija. Objekti otvorenih trafostanica u vlasništvu Hrvatske elektroprivrede kao mogući izvor požara, potrebno je osigurati čišćenjem zaštitnog pojasa oko trafostanica, za što je odgovorna Hrvatska elektroprivreda – Pogon Hvar.   2.   Temeljem Plana zaštite šuma od požara Šumarije Hvar, samo jedna motrilačka postaja je locirana na području Grada Hvara, promatračnica “Vela glava” Hvar. U dogovoru DVD-a Hvar i Grada Hvara – na području Grada Hvara uspostavljaju se dva ophodarska mjesta i to: • TVRĐAVA NA POLJUN (iznad Grada Hvara), od 1. lipnja do 15. rujna 2016. godine – od 00,00 do 24,00 sata; • VIDIKOVAC LEVANDA (Velo Grablje) – od 1. lipnja do 1. listopada 2016. godine, u vremenu od 07,00 do 01,00 sati. Dojava požara obavljat će se radio-vezom, odnosno mobitelom putem DVD-a Hvar (koji ima organizirano danonoćno dežurstvo), te putem Centra 112. Odgovorne osobe su: Rino Budrović, dipl. ing., gradonačelnik Grada Hvara, Nikola Škare, zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Hvar, Danka Jelen, upraviteljica Šumarije Hvar. Tijekom protupožarne i turističke sezone 2016., pored zaposlenih “sezonaca” u Hrvatskim šumama, svi zaposleni također sezonski, na rok od 4 mjeseca, od 01. lipnja do 30. rujna, – u motrilačkim i ophodarskim službama, u dogovoru Grada Hvara. Turističke zajednice, Komunalno Hvar d.o.o. i DVD-a Hvar biti će članovi DVD-a Hvar (dobrovoljni vatrogasci s položenim vatrogasnim ispitom). U DVD-u Hvar tijekom čitave godine uspostavljeno je 24-satno dežurstvo, koje je u periodu od 01. lipnja do 30. rujna “pojačano”, te će biti u izravnoj vezi s motrilačkim postajama i izviđačko— preventivnom ophodarskom službom, koja će u spomenutom razdoblju biti u funkciji svakodnevno od 22,00 sati do 07.00 sati ujutro.   3.   GRAD HVAR surađujući s DVD-om Hvar. u vremenu od 01. lipnja do 30. rujna 2016. godine ustrojava izviđačko-preventivne ophodnje koje na licu mjesta poduzimaju mjere za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti. Spomenute ophodnje otkrivaju i dojavljuju, ali također odmah počinju gasiti požar, dakle, u začetku požara ostaju na licu mjesta djelujući trenutačno. Djelatno vrijeme izviđačko-preventivne ophodnje je od 22,00 do 07,00 sati, a ophodnju će vršiti po dva vatrogasca (sezonski djelatnici DVD-a, Grada, Turističke zajednice Hvar i Komunalno Hvar d.o.o.) – sa specijalnim vozilom na kojem je instalirana “Tamanini” crpka. Odgovorne osobe za provedbu ove mjere su: Mate Jeličić, predsjednik DVD-a Hvar i Nikola Škare, zapovjednik DVD-a Hvar. Članovi Gradskog zapovjedništva protupožarne zaštite Grada Hvara su: Mate Jeličić, Joško Martinić i Rino Budrović. Izviđačko-preventivna ophodnja obavljat će se od 22,00 do 07,00 sati na slijedećim pravcima: • Grad – Dolac – Bukainka – Križna luka – Križa – Pokonji dol • Grad – hotel “Sirena” – Majerovica – punta Kovač – Šumica /park/ • Grad – Bardo – Vira – ulaz u lovište “Pelegrin” • Grad – smetlište – Brusje – Velo Grablje • Grad – Milna – Zoraće – Dubovica – tunel, /južni ulaz / Dojava potencijalnih izvora opasnosti obavljat će se sustavom vatrogasnih veza, preko dežurne službe u Vatrogasnom domu, odnosno preko Centra 112. Sredstva (dodatna) za djelatnike izviđačko-preventivne ophodnje osiguravaju Grad Hvar, Turistička zajednica Grada Hvara i Komunalno Hvar d.o.o.. Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, u suradnji sa Stožerom protupožarne zaštite Grada Hvara pregledali su i ažurirali popis (=članstvo) protupožarnih interventnih grupa, koje su također u stanju pripravnosti. Od 01. do 15. lipnja, te od 15. do 30. lipnja 2016.”dežurne su po dvije grupe, a od 1. srpnja do 31. kolovoza, svakih 15 dana “dežurne” su po 3 interventne grupe, dok je od 1. rujna do 30. rujna predviđeno “dežurstvo” dvije interventne grupe. U slučaju većih požara svi članovi interventnih grupa, po rasporedu objavljenom na oglasnoj ploči Grada, kao i temeljem obavijesti koje se dostavljaju na kućnu adresu – na zvuk sirene dužni su se bez poziva javiti na zborno mjesto i krenuti u akciju gašenja, a ukoliko je to potrebno posebnim pozivima putem kurira pozivaju se i ostale interventne grupe. Operativni stožer eventualnih intervencija stacioniran je u zgradi Grada Hvara Ured gradonačelnika, u Hvaru, Milana Kukurina 2. U Proračunu Grada Hvara za 2016. godinu («Službeni glasnik Grada Hvara». broj: 10/15 ) planiranje ukupan iznos za protupožarnu zaštitu 1.710.000.00 kuna, za tekuće donacije DVD- a Hvar iznos od 1.300.000.00 kuna, za kapitalnu donaciju DVD-a Hvar iznos od 300.000,00 kuna za dovršetak Vatrogasnog doma, te za ostale rashode za protupožarnu zaštitu u iznosu od 110.000,00 kuna.   4.   Na području Grada Hvara i prigradskih naselja ( Milna, Brusje, Velo Grablje i Sveta Nedjelja ) nastavljene su akcije uklanjanja otpada sa otvorenih prostora (nekontrolirana “divlja” odlagališta komunalnog otpada), te uređenje deponija «Stanišće» od strane tvrtke KOMUNALNO HVAR d.o.o. Akcija uklanjanja nepropisno odloženoga komunalnog otpada trajnoga je karaktera, kao i uređenje deponija «Stanišće», a odgovorni izvršitelj je Komunalno Hvar d.o.o. iz Hvara, dok su odgovorne osobe: Ivica Novak, direktor Komunalno Hvar d.o.o. i gradski komunalni redari.   5.   Na području Grada Hvara prohodne su slijedeće šumske ceste: 1.   Pelegrin: a/ ulaz u lovište do uvale Parja, bi ulaz u lovište do uvale Duga, c/ uvala Parja do “bunkera”. d/ uvala Parja – uvala Pelegrin, e/ od ceste kroz lovište do uvale Vela Garška, f/ od uvale Parja do uvale Mala Parja, g/ od ceste do Humca, h/ od uvale Pelegrinska do V. Točila /izvršen proboj/. Na poluotoku Pelegrin, to je ukupno 15,6 km šumskih cesta i protupožarnih puteva /prohodnih /. 2.   od stare otočke ceste do “bruških” uvala: Jagodna, Lozna. Sviračina, Stiniva…, 3.   od državne ceste D-l 16. tj. od Milne do Maloga Grablja i Veloga Grablja, 4.   od državne ceste D-l 16 do Gornjeg i Donjeg Zoraća. 5.   od vidikovca LEVANDA do Sv. Mikule. 6.   od vidikovca LEVANDA do pozicija: Na podne, Kopanja, Korito, 7.   od tunela ( sjeverni ulaz) do Vale Sv. Antonija, 8.   Tatinja- Grabovac u dužini od 4,1 km, 9.   Poljun -Vela Glava -Napoje u dužini od 2,7 km, 10.    Zle njive- Dučino u dužini od 2.2 km i Zeleniće- Malo Grablje, 11.    Cesta Velo Grablje – Malo Grablje, 12.    Cesta od tunela Dubovica do Sv. Nedjelje. I u narednome periodu (sukladno financijskim mogućnostima Grada Hvara) koristit će se nazočnost kvalitetnih izvođača radova na otoku Hvaru i u Gradu Hvaru – za probijanje novih i poboljšanje (popravak već probijenih šumskih putova i poljskih cesta, prema planu Komisije za uređenje – probijanje poljskih putova na području Grada Hvara, koje je prihvaćen i ažuriran svake godine, prema mogućnostima. Sve prethodno navedene postojeće šumske ceste prohodne su za navalna vatrogasna vozila, a do “bruških” uvala istim se cestama vrši i opskrba vodom tijekom sušnih mjeseci.   6.   Odluka o provedbi posebnih mjera zaštite od požara (uređenje, osiguranje, čuvanje) na gradskome deponiju (Stanišće) donesena je dana 22. travnja 1998. godine, na 27. sjednici Gradskoga poglavarstva. Ista je odluka važeća i regulira provedbu navedenih zaduženja, a za izvršavanje ove odluke odgovoran je Ivica Novak, direktor Komunalno Hvar d.o.o. gradonačelniku Grada Hvara. Prema Programu aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2016. godini, biti će obavljen pregled gradske deponije «Stanišće» u Hvaru, te dostavljen Gradu Zapisnik o obavljenom inspekcijskom pregledu od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Uprava za inspekcijske poslove. Sektor inspekcije zaštite okoliša.   7.   U Gradu Hvaru, u nekoliko tvrtki na raspolaganju je lakša građevinska mehanizacija. Vlasnici lakše građevinske mehanizacije na području Grada Hvara jesu: • “Borova” d.o.o. (vi. Magda Ravlić), • U.O. “Bura” (vi. Mladen Miličić). • “HVAR” d.d. za građevinarstvo (vi. Jure Puljić). •  KOMUNALNO HVAR d.o.o. ( direktor Ivica Novak). Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom Glasniku Grada Hvara».  

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

  KLASA: 214-01/16-01/10 URBROJ: 2128/01-02-16-02 Hvar, 30. lipnja 2016. PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) i čl. 28. st. 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu Gradsko vijeće Grada Hvar na 20. sjednici održanoj dana 30. lipnja 2016. godine, donosi  

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. zakona o komunalnom gospodarstvu

za 2015. godinu

 

I.

  Prihvaća se izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. zakona o komunalnom gospodarstvu za .2015. godinu  

II.

  Ovaj zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.  

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

  KLASA: 363-01/15-01/63 URBROJ: 2128/01-02-16-08 Hvar, 30. lipnja 2016. PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 I 19/13-pročišćeni tekst) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09,1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) i čl. 30. st. 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu Gradsko vijeće Grada Hvar na 20. sjednici održanoj dana 30. lipnja 2016. godine, donosi  

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015. godinu

 

I.

  Prihvaća se Izvješće o Izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015. godinu  

II.

  Ovaj zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.  

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

  KLASA: 363-01/15-01/64 URBROJ: 2128/01-02-16-10 Hvar, 30. lipnja 2016. PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  Temeljem članka 45. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave te 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na sjednici održanoj dana 30. lipnja 2016. donijelo je  

ODLUKU

o kapitalnim projektima od interesa za razvoj

Grada Hvara

 

Članak 1.

  Ovom Odlukom utvrđuju se kapitalni interesi za razvoj Grada Hvara koji će se financirati temeljem Sporazuma o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata za razvoj otoka Hvara iz dodatnog udjela poreza na dohodak.  

Članak 2.

  Kapitalni projekti od interesa za razvoj Grada Hvara iz članka 1. ove Odluke su: –        Izgradnja upravne zgrade JUO Grada Hvara –        Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava vodoopskrbe u Gradu Hvaru s kojima upravlja „Hvarski vodovod” d.o.o. –        Sanacija postojećeg deponija komunalnog otpada Stanišće u gradu Hvaru Izgradnja reciklažnog centra za gospodarenje otpadom za Grad Hvar –        Rekonstrukcija i izgradnja glavnih kolektora fekalne kanalizacije s pročišćivačima i ispustima na području Grada Hvara. –        Rekonstrukcija i izgradnja oborinskih kanalizacija na području Grada Hvara Rekonstrukcija popločenja Trga sv. Stjepana u Hvaru Izrada prostorno- planske dokumentacije za područje Grada Hvara Izrada razvojnih strategija za područje Grada Hvara –        Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija luka i pristaništa na području Grada Hvara ( Gradska luka Hvar, Gradska luka Vira, pristanište Sveta Nedjelja, pristanište Milna ) i Križna luka za domicilno stanovništvo Izgradnja ceste Dubovica – Sveta Nedjelja –   Izgradnja ceste Milna- Malo Grablje- Velo Grablje sa spojem na Županijsku cestu Hvar- Stari Grad –        Rekonstrukcija i unutrašnje uređenje hvarskog Arsenala, sa povijesnim kazalištem i Fontikom –        Rekonstrukcija i unutrašnje uređenje palače Vukašinović / Radošević-kulturni centar u Hvaru –        Izgradnja Sportskog centra Grada Hvara –        Izgradnja novog gradskog groblja Kruvenica u Hvaru –        Dovršetak izgradnje Vatrogasnog doma u Hvaru –        Dogradnja Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković” u Hvaru –        Financiranje izgradnje Srednje škole Hvar –        Izgradnja Gradske knjižnice i čitaonice Hvar –        Izgradnja doma za starije i nemoćne osobe u Gradu Hvaru –        Obnova park šume „Šumica „ u gradu Hvaru –        Uređenje perivoja mediteranskog bilja – Park dr Josipa Avelinija u Hvaru Zdravstveni centar i zgrada doma zdravlja  

Članak 3.

  Ova oduka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.  

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

  Klasa: 021-05/16-01/14 Urbroj: 2128/01-02-16-02 Hvar, 30. lipnja 2016. godine PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine«, broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 4. i 6. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama (Službeni glasnik Grada Hvara 2/10) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09,7/09 , 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 20. sjednici održanoj 30. lipnja 2016. godine, donosi  

ODLUKU

o kupnji nekretnine izravnom pogodbom

 

Članak 1.

  Udovoljava se ponudi Mate Baracanovića pok. Kuzme iz Hvara, kojim Gradu Hvaru nudi na prodaju nekretninu označenu kao čest. zem. 1733/7 k.o. Hvar u površini od 2906 m2, te se predlaže Gradu Hvaru da pristupi kupnji navedene nekretnine za opću namjenu.  

Članak 2.

  Cijena nekretnine označena kao čest. zem. 1733/7 k.o. Hvar označenoj kao u procjembenom elaboratu „FORB nekretnine” od 03. svibnja 2016.g. na prijedlog Povjerenstva za procjenu nekretnina iznosi 7,57 EUR/m2, dok ukupna cijena za površinu od 2906 m2 iznosi 21.998,42 EUR-a po srednjem tečaju HNB-a na dan isplate.  

Članak 3.

  Mate Bracanović pok. Kuzme kao prodavatelj s jedne strane i Grada Hvar kao kupac sklopit će ugovor o kupoprodaji nekretnine sukladno ovoj odluci.  

Članak 4.

  Ovlašćuje se Gradonačelnik da u ime i za račun Grada sklopi ovaj ugovor.

Članak 5.

  Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u s danom objave u Službenom Glasniku Grada Hvara.  

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

  KLASA: 940-01/14-01/53 URBROJ: 2128/01-02-16-05 Hvar, 30. lipnja 2016. PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( „Narodne novine”, broj: 86/12 i 143/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni Grada Hvara», broj 5/09.J/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara, na 20.sjednici održanoj dana 30. Iipnja 2016. godine, donosi  

PROGRAM

KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRUČJU

GRADA HVARA

 

Članak 1.

  Ovim Programom utvrđuje se namjensko korištenje ostvarenih sredstava naknade koja se naplaćuje u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Hvara, a pripadaju Gradu Hvaru (u daljnjem tekstu: naknada). Sredstva naknade koriste se namjenski za izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom te za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja.  

Članak 2.

  Ovaj Program se donosi za 2016. godinu.  

Članak 3.

  Planirana sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna namjenski će se koristit za financiranje odnosno participaciju u troškovima realizacije programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to za izgradnju komunalno-vodnih građevina.  

Članak 4.

  Nominalni iznos sredstava naknade u proračunskoj godini ovisi o broju i vrsti riješenih zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Hvara.  

Članak 5.

  Ovaj program stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

  KLASA:400-01/16-01/13 URBROJ: 2128/01-02-16-02 Hvar, 30. lipnja 2016. godine PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 6. i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09 ,1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 20. sjednici održanoj 30. lipnja 2016. godine, donosi  

ODLUKU

o imenovanju odbora za organiziranje proslave 150. godišnjice organiziranog bavljenja turizmom

u Gradu Hvaru 1868.-2018. godine

 

I.

  Gradsko vijeće imenuje Odbor za organiziranje proslave 150. godišnjice organiziranog bavljenja turizmom u Gradu Hvaru 1868.-2018. godine  

II.

  Za članove odbora imenuju se: • Jure Miličić • Margita Visković • Dorotea Ćaleta • Frane Žuvela, vijećnik • Drago Carić • Tonči Dujmović • Aleksandra Borčić • Teo Jeličić • Gradonačelnik Rino Budrović •  Katija Vučetić, voditeljica službe za društvene djelatnosti JUO Grada Hvara •  Margita Petrić Hraste, voditeljica službe za proračun i financije JUO Grada Hvara • Katica Vučetić, predstavnica obrtničke komore • Budući novoizabrani direktor turističke zajednice • Predstavnik Sunčanog Hvara • Predstavnik turističkih agencija • Predstavnik Muzeja hvarske baštine  

III.

  Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.  

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

  KLASA: 334-01/16-01/05 URBROJ: 2128/01-02-16-02 Hvar, 30. lipnja 2016. PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  Na temelju članka 34. Statuta Grada Hvara (,.Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09,7/09, 8/09,1/11, 2/11-pročišćeni tekst. 6/13 i 11/13 ) i 51.22. i 23. Odluke o uređenju prometa na području Grada Hvara, ( Službeni glasnik grada Hvara, br. 2/00, 3/00, 1/05, i 5/05) a u svezi s člankom 2. Odluke o zabrani prometa na području grada Hvara (Službeni glasnik grada Hvara br – 2/00 i 3/00) Gradonačelnik Grada Hvara, donosi  

ODLUKU

o načinu obavljanja usluge prijevoza dostavnim električnim kolicima za opskrbe trgovina i građana, ugostiteljskih objekata i hotelskih kuća i načinu korištenja golf vozila za opskrbu trgovina i građana, ugostiteljskih objekata i hotelskih kuća u zoni stalne zabrane prometa u Gradu Hvaru

 

Članak 1.

  Ovom Odlukom utvrđuje se način obavljanja usluga prijevoza dostavnim električnim kolicima za opskrbe trgovina i građana, ugostiteljskih objekata i hotelskih kuća i način korištenja golf vozila za opskrbu trgovina i građana, ugostiteljskih objekata i hotelskih kuća u zoni stalne zabrane prometa u Gradu Hvaru.  

Članak 2.

  Električna kolica koja ulaze u zonu stalne zabrane prometa ne mogu biti duža od 3 m. U zoni stalne zabrane prometa, dozvoljava se ulazak električnim kolicima u vremenu od 06.00 sati do 18.00 sati. Dozvoljavaju se maksimalno 3 električna kolica po vlasniku za ulazak u Grad Hvar. Cijena ulaska u zonu zabrane prometa za jedna električna kolica iznosi 5,00 kuna/sat.  

Članak 3.

  Opskrba golf vozilima u zoni stalne zabrane prometa dozvoljava se u vremenu od: 06.00 sati do 10.00 sati i od 16.00 sati do 17.00 sati. Maksimalan broj golf vozila po vlasniku koji istovremeno mogu biti u zoni stalne zabrane prometa je tri (3). Za tvrtku Sunčani Hvar d.d, ulazak u zonu stalne zabrane prometa golf vozilima za potrebe prijevoza prtljage dozvoljava se u vremenu od: 06.00 sati do 20.30 sati. Cijena ulaska u Grad Hvar zajedno (1) golf vozilo iznosi 10,00 kuna/sat.  

Članak 4.

  Brojač sati za električna kolica i golf vozila započinje sa ulaskom kroz sustav rampi na ulazu u Trg Marka Miličića (ispred gradske tržnice) te na ostalim ulazima u grad Hvar u zoni stalne zabrane prometa, u pješačkim zonama: ulica Vlade Avelinija (pored hotela Amfora), Šetalište Put križa (Križna Luka), ulica Kroz Burak (pored škole).      

Članak 5.

  Električna kolica i golf vozila moraju biti registrirana u stanici za tehnički pregled vozila. Prije traženja dozvole za ulazak u grad Hvar, svi vlasnici električnih kolica i golf vozila moraju predočiti dokaz o registraciji te da su podmirili sve dospjele obveze prema gradu Hvaru. Dozvolu za ulazak u Grad Hvar. u zonu stalne zabrane prometa, potrebno je zatražiti od Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, Službe za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ulica Vicka Butorovića 4. Po dobivenoj dozvoli Grada Hvara, potrebno je zatražiti izdavanje kartice za ulazak u Grad Hvar i to od tvrtke Fontik d.o.o.. Trg Marka Miličića br.9.  

Članak 6.

  Naplatu ulaska u Grad Hvar obavlja tvrtka Fontik d.o.o., Trg Marka Miličića br.9. Svako električno vozilo nakon dobivene dozvole i kartice biti će numerirano, a dobiveni broj mora se postaviti na vidno mjesto na električna kolica i golf vozila. Kontrolu ulazaka u zonu stalne zabrane prometa i poštivanje ove Odluke, vršiti će prometni i komunalni redari te komunalni izvidnici, osobnim zapažanjem te pomoću nadzornih kamera.  

Članak 7.

  Registrirana električna kolica i golf vozila koja se zateknu u pješačkim zonama, u zoni stalne zabrane prometa i na Trgu Marka Miličića izvan vremena određenog ovom odlukom prekršajno će se kazniti vozač i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja je vlasnik zatečenih električnih kolica i golf vozila temeljem zakona o sigurnosti prometa na cestama te će mu se oduzeti dozvola i kartica za ulazak u navedene zone. Električna vozila koja vrše opskrbu u zoni stalne zabrane prometa i onečišćuju javnu prometnu površinu biti će prekršajno kažnjeni temeljem odluke o komunalnom redu te će im se oduzeti dozvola i kartica za ulazak u zonu stalne zabrane prometa. Za svaki protupravni ulazak električnih vozila pored sustava rampa i uništavanjem i oštećenjem istih, vlasniku se oduzima kartica i dozvola za ulazak u zonu stalne zabrane prometa. U slučaju uništavanja i oštećivanja rampe vlasnik je dužan naknaditi nastalu štetu.  

Članak 8.

  Zabranjuje se korištenje pomoćnih prikolica na električnim kolicima i golf vozilima u zoni stalne zabrane prometa kao i na Trgu Marka Miličića. U protivnom će se oduzeti dozvola i kartica za ulazak u zonu stalne zabrane prometa. Zabranjuje se korištenje viljuškara na Trgu Marka Miličića ispred gradske tržnice i u zoni stalne zabrane prometa u Gradu Hvaru. Viljuškari se mogu koristiti isključivo na parkiralištu oznake 3 ili u vlastitom pogonu u krugu skladišta. Korištenje kartice za električna kolica ili golf vozila za potrebe viljuškara, kažnjavat će se oduzimanjem iste. Viljuškar se može koristiti jednokratno po posebnoj dozvoli koju izdaje Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara. Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša. Svaka zlouporaba dozvole i kartice za električna kolica ili golf vozila za ulaz u zonu stalne zabrane prometa i na Trgu Marka Miličića osobnim ili drugim vozilom strogo će se kažnjavati oduzimanjem kartice i dozvole. Svaka posudba i zloupotreba dozvole i kartice za ulazak u zonu stalne zabrane prometa i na Trgu Marka Miličića. drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi, kažnjavat će se oduzimanjem istih.  

Članak 9.

  Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.  

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

  KLASA: 340-01/16-01/61 URBROJ: 2128/01-01/1-16-01 Hvar, 28. lipnja 2016.godine GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
   
   

SADRŽAJ:

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA:

 
 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Hvara za 2015. godinu………………………………………………. 97
 2. Odluka o raspodjeli rezultata, te pokriću manjkova iz ostvarenih viškova………………………………………….. 141
 3. Odluka o ponudi za sklapanje novog ugovora o zakupu poslovnog prostora na lokaciji Dolac u Hvaru… 141
 4. Rješenje o imenovanju novog člana Stožera zaštite i spašavanja Grada Hvara……………………………………. 142
 5. Analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Hvara u 2015. godini……………………………………………………. 142
 6. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Hvara od 2016. do 2019. godine…………. 146
 7. Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Hvara za 2016. godinu……………………………………………………. 148
 8. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti zaštite od požara za Grad Hvar u 2016. godini sa planom motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenih prostora………………………………………………………………………………………………………. 150
 9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015. godinu…………………………………………………………………………………. 152
 10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015. godinu…………………………………………………………………………………. 152
 11. Odluka o kapitalnim projektima od interesa za razvoj Grada Hvara………………………………………………….. 152
 12. Odluka o kupnji nekretnine izravnom pogodbom………………………………………………………………………….. 153
 13. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Hvara………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 153
 14. Odluka o imenovanju odbora za organiziranje proslave 150. godišnjice organiziranog bavljenja turizmom u Gradu Hvaru 1868.-2018. godine……………………………………………………………………………………………………………………………. 154
 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA:

 
 1. Odluka o načinu obavljanja usluge prijevoza dostavnim električnim kolicima za opskrbe trgovina i građana, ugostiteljskih objekata i hotelskih kuća i načinu korištenja golf vozila za opskrbu trgovina i građana, ugostiteljskih objekata i hotelskih kuća u zoni stalne zabrane prometa u Gradu Hvaru…………………………………………………………………………………………………. 154
                                                                 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Grada Hvara

Odgovorni urednik: tajnica Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur. – List izlazi po potrebi

Priprema i izrada: ŽGIRO, vl. Davor Sarjanović, Jelsa

Službeni glasnik – br. 03 / 2016

 
pdf

 

SLUŽBENI GLASNIK

 

GRADA HVARA

GODINA XXIII.  BROJ 3.                                     Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –
Hvar, 30. svibnja 2016. godine                                 plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001
                Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ( «Narodne novine», broj : 47/90., 27/93. i 38/09.), Zakona o udrugama („Narodne novine”, broj: 74/14), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine”, broj: 26/15), te članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara, na 19. sjednici održanoj dana 24. svibnja 2016. godine, donosi
 

ODLUKU

o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi

Grada Hvara za 2016.godinu

 

Članak 1.

 
U Programu javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2016.godinu („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 10/2015) mijenja se članak 2. Tako da izmijenjeni glasi:
„GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA – HVAR Program 3001 – knjižnična djelatnost
Za redovnu djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice u Proračunu Grada Hvara za 2016. godinu predviđen je iznos od     633.800,00 kn
Od ukupno navedenog iznosa:
A) za rashode za zaposlene predviđen je iznos od 360.100,00 kuna, a od toga:
–         za plaće predviđen je iznos od 300.000,00 kuna,
–         za ostale rashode za zaposlene predviđen je iznos od 8.500,00 kuna,
–         za doprinose na plaće predviđen je iznos od 51.600,00 kuna,
B) za materijalne rashode predviđen je iznos od 107.200,00 kuna, a od toga:
–          za naknadu za troškove zaposlenima predviđen je iznos od 17.500,00 kuna,
–          za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 15.000,00 kuna,
–          za rashode za usluge predviđen je iznos od: 62.500,00 kuna,
–          za ostale nespomenute rashode predviđen je iznos od 12.200,00 kuna,
C) za financijske rashode predviđen je iznos od 3.500,00 kuna, za bankarske i usluge platnog Prometa.
 
Tekući projekt T 3001 -02- Kupnja knjižne građe i opreme
D) za kupnju knjižne građe i opreme predviđen je iznos od 163.000,00 kuna, od čega se 13.000,00 kuna za kupnju opreme i namještaja, za nabavku knjiga predviđen iznos od 140.000,00 kuna te za nabavu računalnih programa 5.000,00 kuna, te umjetničkih, literarnih i znanstvenih djela iznos od 5.000,00 kuna.”
 

Članak 2.

 
Članak 5. mijenja se tako da izmijenjeni glasi: „OSTALE KULTURNE MANIFESTACIJE I PRIREDBE Aktivnost A1018 02
Za godinu 2016. godinu predviđen je iznos od 53.000,00 kuna i to za ostale kulturne manifestacije ( Dani hvarskog kazališta i slično). Od ukupnog iznosa na rashode za usluge, odnosno za intelektualne i osobne usluge- honorare i ostale usluge predviđen je iznos od 50.000,00 kuna, a za ostale nespomenute rashode poslovanja predviđen je iznos od 3.000,00 kuna za reprezentaciju i za ostale nespomenute rashode poslovanja.”
 

Članak 3.

 
Članak 6. mijenja se tako da izmijenjeni glasi: „DONACIJE MUZEJU HVARSKE BAŠTINE Aktivnost A 1018 04
Donacije Muzeju hvarske baštine odnose se uglavnom na sufinanciranje programskih aktivnosti, kao i na kapitalnu donaciju za arhivsko spremište, za sanaciju crkve Sv. Marak, te za otkup spomeničke građe.
Za programsku djelatnost očuvanja spomeničku baštine, kao i programe muzejsko-galerijske i likovno-izložbene djelatnosti predviđen je iznos od………………………………………………………….. 75.000,00 kn.
Za kapitalnu donaciju za opremanje arhivskog spremišta predviđen je iznos od   100.000,00 kn,
za sanaciju crkve Sv. Marak predviđen je iznos
………………………………………………………….. 50.000,00 kn,
te za otkup spomeničke građe predviđen je iznos 50.000,00 kn.
Sve navedeno u Proračunu Grada Hvara za 2016. godinu čine ukupan iznos od 275.000,00 kn.”
 

Članak 4.

 
Članak 8. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:
„DODATNA ULAGANJA NA ZGRADI ARSENAL Kapitalni projekt K 1018 06
U Proračunu Grada Hvara za 2016. godinu planirana su sredstva za obnovu zgrade Arsenal u ukupnom iznosu od 4.500.000,00 kuna.
Za dodatna ulaganja na Arsenalu sa Fontikom predviđen je iznos od 4.500.000,00 kuna i to iz vlastitih prihoda iznos od 500.000,00 kuna, iz očekivanih pomoći iznos od 1.000.000,00 kuna te 3.000.000,00 iz viškova prethodnih godina (izdvojena sredstava od poreza na dohodak).”
 

Članak 5.

 
Članak 11. mijenja se tako da izmijenjeni glasi: „UKUPNA SREDSTVA ZA JAVNE POTREBE U KULTURI
Grad Hvar je u Proračunu za 2016. godinu predvidio sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Hvara u ukupno iznosu od:

9.241.800,00 kuna.”

 

Članak 6.

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara», a sredstva će se isplaćivati temeljem zahtjeva korisnika i financijskih mogućnosti proračuna, i uz odobrenje Gradonačelnika.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 
KLASA:612-01/15-01/32
URBROJ: 2128/01-02-16-04
Hvar, 24. svibnja 2016. godine
 
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                       Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj: 36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01. 26/0 – proč.tekst, 82/04, 110/04- Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 08/14), Gradsko vijeće Grada Hvarana 19. sjednici održanoj dana 24.5.2016. godine, donosi:
 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016. godinu

za Grad Hvar

 

Članak 1.

 
U Programu gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016.godinu za Grad Hvar (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 10/15)
 
Točka II – IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA, mijenja se i glasi:
Program izgradnje nerazvrstanih cesta je u Prilogu br. 1 ovog Programa
Za izgradnju predviđeno je…………………. 1.570.000,00 kn
Za otkup zemljišta predviđeno je: ………….. 220.000,00 kn
ukupno: ………………………………………….. 1.790.000,00 kn
 
Rok izgradnje je prosinac 2016. godine. Potrebna financijska sredstva osigurat će se:
– iz sredstava komunalnog doprinosa …….. 820.000,00 kn
– iz potpora Županije…………………………….. 100.000,00 kn
– iz prihoda od nefinancijske imovine (za otkup Zemljišta) 100.000,00 kn
– iz viškova prethodnih godina………………. 770.000,00 kn
 
Točka III – IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA, mijenja se i glasi:
Program izgradnje javnih površina je u Prilogu br. 2 ovog Programa ukupno:    1.200.000,00 kn
 
Rok izgradnje je prosinac 2016. godine. Potrebna financijska sredstva osigurat će se:
– iz sredstava komunalnog doprinosa……… 800.000,00 kn
– iz pomoći………………………………………….. 100.000,00 kn
– iz viškova prethodnih godina………………. 300.000,00 kn
 
Točka V – IZGRADNJA GROBLJA, mijenja se i glasi:
Za izgradnju groblja……………………………… 250.000,00 kn
Za otkup zemljišta predviđeno je…………. 1.740.000,00 kn
ukupno: ………………………………………….. 1.990.000,00 kn
 
Rok izgradnje je prosinac 2016. godine. Potrebna financijska sredstva osigurat će se:
– iz sredstava komunalnog doprinosa……… 530.000,00 kn
-iz ostalih izvora……………………………….. 1.336.000,00 kn
-iz viškova prethodnih godina……………….. 124.000,00 kn
 
 
 
VII SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA
 
Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa temeljem procijenjenih troškova po pojedinim djelatnostima iznose:
 
Izgradnja nerazvrstanih cesta…………. 1.790.000,00 kn
Izgradnja javnih površina………………. 1.200.000,00 kn
Izgradnja javne rasvjete…………………. 1.110.000,00 kn
Izgradnja groblja…………………………… 1.990.000,00 kn
Izgradnja objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom              150.000,00 kn

Ukupno…………………………………………. 6.240.000,00 kn

 

Članak 2.

 
Prilozi:
NERAZVRSTANE CESTE – PROGRAM ZA 2016. GODINU
JAVNE POVRŠINE – PROGRAM ZA 2016. GODINU
Izmijenjeni su i sastavni su dio ove Odluke.
 

Članak 3.

 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.
 

REPUBLIKA  HRVATSKA

SPL1TSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 
Klasa: 363-01/15-01/163
Urbroj: 2128/01-02-16-04
Hvar, 24.5.2016.g.
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 28. st.l. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine”, broj: 36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročiš.tekst, 82/04, 110/04 – uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara na 19. sjednici održanoj dana 24.5.2016. godine, donosi
 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016. godinu

za Grad Hvar

 
U Programu održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016. godinu za Grad Hvar („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 10/15)
 
u točki II ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, mijenjaju se iznosi tako da sada glase:
 
 
 
-Održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa
 
Predviđena sredstva:
–   za izvršenje radova u iznosu od………… 2.150.000,00 kn
–   za nabavu opreme u iznosu od …………. 1.336.390,00 kn
ukupno : ……………………………………….. 3.486.390,00 kn
Izvori financiranja :
–   iz komunalne naknade……………………….. 600.000,00 kn
–   iz pomoći………………………………………. 1.420.000,00 kn
–   iz ostalih izvora………………………………. 1.430.000,00 kn
–   iz viškova prethodnih godina………………… 36.390,00 kn
 
– Održavanje javnih površina
 
Predviđena sredstva:
–   za izvršenje radova/usluga u iznosu od…. 900.000,00 kn
–   za materijal u iznosu od……………………… 150.000,00 kn
ukupno …………………………………………  1.050.000,00 kn
 
Izvori financiranja :
–   iz komunalne naknade…………………….. 1.000.000,00 kn
–   iz ostalih izvora…………………………………… 50.000,00 kn
 
– Održavanje nerazvrstanih cesta
 
Predviđena sredstva:
–   za izvršenje radova/usluga u iznosu od…. 340.000,00 kn
–   za materijal u iznosu od …………………….. 110.000,00 kn
ukupno : ………………………………………….. 450.000,00 kn
 
Izvori financiranja :
–   iz komunalne naknade……………………….. 290.000,00 kn
–   iz ostalih izvora…………………………………. 160.000,00 kn
 
– Održavanje javne rasvjete
 
Predviđena sredstva:
–   usluga održavanja i materijal u iznosu od 450.000,00 kn
–   utrošak električne energije u iznosu od … 440.000,00 kn
ukupno : ………………………………………….. 890.000,00 kn
 
Izvori financiranja :
–   iz komunalne naknade……………………….. 890.000,00 kn
 
– Održavanje groblja
 
Predviđena sredstva:
–   održavanje groblja ……………………………. 100.000,00 kn
ukupno : ………………………………………….. 100.000,00 kn
 
Izvori financiranja :
–   iz komunalne naknade…………………………. 20.000,00 kn
–   iz ostalih izvora…………………………………… 80.000,00 kn
 

Članak 2.

 
Točka 111 SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA mijenja se i glasi:
Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa temeljem procijenjenih troškova po pojedinim djelatnostima iznose:

 1. održavanje čistoće javnih površina i obalnog

pojasa……………………………………………… 3.486.390,00 kn

 1. održavanje javnih površina…………… 1.050.000,00 kn
 2. održavanje nerazvrstanih cesta…………. 450.000,00 kn
 3. održavanje javne rasvjete…………………. 890.000,00 kn
 4. održavanje groblja …………………………  100.000,00 kn
Ukupno…………………………………………. 5.976.390,00 kn

 
IV ZAVRŠNE ODREDBE
 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 
Klasa: 363-01/15-01/164
Urbroj: 2128/01-02-16-04
Hvar, 24.5.2016.g.
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN” broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenja , 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12, 19/13 i 137/15) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 19. sjednici održanoj dana 24. svibnja 2016. godine, donosi:
 

ODLUKU

o prihvaćanju investicije rekonstrukcije i proširenja Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković”

 

Članak 1.

 
Grad Hvar prihvaća zahtjev Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković” u Hvaru i preuzima kao investitor projekt rekonstrukcije i proširenja Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković” u Hvaru.
 

Članak 2.

 
Ukupno predviđeni troškovi investicije navedene u članku 1. ove Odluke, a koji obuhvaćaju gradnju i opremanje prostora, procjenjuju na iznos od 2.000.000,00 kuna.
Sredstava za realizaciju investicije navedene u članku 1 ove Odluke osigurat će se u Proračunu Grada Hvara.
 

Članak 3.

 
Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 
Klasa: 402-01/16-01/68
Urbroj: 2128/01-02-16-03
Hvar, 24. svibnja 2016. godine
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju članka 27. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN” broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenja, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 19. sjednici održanoj dana 24.svibnja 2016.godine, donosi:
 

ODLUKU

o korištenju sredstava od porezu na dohodak ostvaren na području Grada Hvara za realizaciju kapitalnog projekta-rekonstrukcija i izgradnja glavnog kolektora, fekalne kanalizacije s pročišćivaćima i ispustima, te rekonstrukcija i izgradnja oborinskih kanalizacija na području Grada Hvara, Milne i Svete Nedjelje po Sporazumu o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoje otoka Hvara broj 09-1-70120/02-17 od 03. siječnja 2002. godine i I. Dodatka Sporazuma o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Hvara broj: 09-I-70120/02-17-D1

od 04. ožujka 2010.g.

 

Članak 1.

 
Prihvaća se realizacija kapitalnog projekta- rekonstrukcija i izgradnja glavnog kolektora, fekalne kanalizacije s pročišćivaćima i ispustima, te rekonstrukcija i izgradnja oborinskih kanalizacija na području Grada Hvara, Milne i Svete Nedjelje sukladno odredbama članka 2. Sporazuma o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interese za razvoj otoka Hvara.
 

Članak 2.

 
Ukupno predviđeni troškovi za izvršenje predmetnih projekata iznose: 6.000.000,00 kuna.
Sredstva za projekte iz članak 1. ove Odluke osigurati će se u Proračunu Grada Hvara.
Grad Hvar će koristi sredstva iz udjela, u porezu na dohodak ostvaren na području Grada Hvara, izdvojenim na poziciji ministarstva nadležnog za otoke najviše do iznosa od 5.000.000,00 kuna, a ostatak od 1.000.000,00 osigurati će se iz općih prihoda Grada Hvara.
 

Članak 3.

 
Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 
Klasa: 400-01/16-01/11
Urbroj: 2128/01-02-16-02
Hvar, 24. svibnja 2016.godine
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članaka 26. Zakona o vodama („Narodne novine”, broj: 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 19. sjednici održanoj 24.5.2016. godine, donijelo je
 

ODLUKU

o kapitalnoj pomoći za gradnju komunalnih vodnih građevina odvodnje na području Grada Hvara

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 
Ovom Odlukom određuje se iznos i namjena kapitalne pomoći potrebne za gradnju objekata i uređaja komunalnih vodnih građevina na području Grada Hvara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016.
 

Članak 2.

 
Financiranje gradnje vrši se putem kapitalnih pomoći iz proračuna Grada Hvara prema Komunalnom Hvar d.o.o. – pružatelju usluga javne odvodnje na području Grada Hvara za razdoblje do kraja 2015.godine i Odvodnji Hvar d.o.o. – pružatelju usluga javne odvodnje na području Grada Hvara za razdoblje od 2016.godine.
 
II. PREDVIĐENA SREDSTVA
 

Članak 3.

 
Predviđena sredstva za kapitalnu pomoć Komunalnom Hvar d.o.o.:
–   za izvršenje radova/usluga u iznosu od….. 75.000,00 kn
 
Izvori financiranja :
–   iz općih prihoda…………………………………. 16.000,00 kn
–   iz prihoda posebne namjene………………….. 30.000,00 kn
–   iz viškova prethodnih godina………………… 29.000,00 kn
 
Predviđena sredstva za kapitalnu pomoć Odvodnji Hvar d.o.o.:
–   za izvršenje radova/usluga u iznosu od
………………………………………………………. 2.200.000,00 kn
 
Izvori financiranja :
–   iz općih prihoda………………………………… 300.000,00 kn
–   iz pomoći……………………………………… 1.200.000,00 kn
–   iz viškova prethodnih godina……………… 700.000,00 kn
 
III. PROGRAMI IZGRADNJE
 

Članak 4.

 
Program izgradnje objekata vodnih građevina – kapitalna pomoć Komunalnom Hvar d.o.o. :
–   Prijava projekta komunalne infrastrukture „Oborinski i fekalni kolektor grada Hvara od područja Ograde do mora” za njegovo sufinanciranje raspoloživim sredstvima ESI fondova………………………. 57.000,00 kn
–   Izrada izvedbenog projekta kanalizacije otpadne i oborinske vode u južnom dijelu prometnice OSI 2 područja Ograde 18.000,00 kn

UKUPNO…………………………………………… 75.000,00 kn

Program izgradnje objekata vodnih građevina – kapitalna pomoć Odvodnji Hvar d.o.o. :
 
Izgradnja fekalne i oborinske odvodnje – Ograde Os3 (Ulica Marina Gazarovića)              780.000,00 kn
Izgradnja fekalne i oborinske odvodnje od Ograda do mora – 2. faza   480.000,00 kn
Sanacija i rekonstrukcija objekata fekalne i oborinske odvodnje Grada Hvara (Obala Riva. Ulica Vinka Pribojevića. Ograde Os2, U. Lucije Rudan, U. Ive Roića. Šamoreta Dolac. Ulica Miče Marchija) 430.000,00 kn
Sanacija i rekonstrukcija objekata fekalne i oborinske odvodnje Grada Hvara (Ograde, Ulica Nikice Kolumbića i ostalo)                290.000,00 kn
Nadzori nad izgradnjom i rekonstrukcijom objekata oborinske i fekalne odvodnje              50.000,00 kn
Izrada tehničke dokumentacije za projekte izgradnje i rekonstrukcije fekalne i oborinske odvodnje
…………………………………………………………. 170.000,00 kn

UKUPNO………………………………………. 2.200.000,00 kn

 
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 

Članak 5.

 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMAT1NSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 
KLASA: 325-01/16-01/14
URBROJ: 2128/01-02-16-02
Hvar, 24.5.2016.g.
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), članka 4. i 6. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama (Službeni glasnik Grada Hvara 2/10) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09,7/09 , 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 19. sjednici održanoj 24. svibnja 2016. godine, donosi
 

ODLUKU

o kupnji nekretnine izravnom pogodbom

 

Članak 1.

 
Zahtjev Milke Dimitrijević iz Hvara, koja traži od Grada Hvara otkup dijela nekretnine 1681/3 k.o. Hvar u površini od 464 m2, te se predlaže Gradu Hvaru da pristupi kupnji navedene nekretnine.
 

Članak 2

 
Cijena nekretnine označena kao dio čest. zem. 1681/3 k.o. Hvar, površine 464 m2′ ,označenoj kao u procjembenom elaboratu „FORB nekretnine” od 28. travnja 2016.g. na prijedlog Povjerenstva za procjenu nekretnina iznosi 57,83 EUR/m2, dok ukupna cijena za površinu od 464 m2 iznosi 26.831,10 EUR-a.
 

Članak 3.

 
Milka Dimitrijević kako prodavatelj s jedne strane i Grada Hvar kao kupac sklopit će ugovor o kupoprodaji nekretnine sukladno ovoj odluci.
 

Članak 4.

 
Ovlašćuje se Gradonačelnik da u ime i za račun Grada sklopi ovaj ugovor.
 

Članak 5.

 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 
KLASA: 940-01/10-01/35
URBROJ: 2128/01-02-16-06
Hvar, 24. svibnja 2016.
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), članka 28. stavak 1. i članka 35. stavak 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom («NN», broj: 94/13 ) i članka 25.Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09,7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvarana 18. sjednici održanoj 24. svibnja 2016. godine, donosi:
 

ODLUKU

o obvezi posjedovanja vlastitih spremnika za otpad

 

Članak 1.

 
U svrhu učinkovitije provedbe Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara i poboljšanje usluge odvojenog sakupljanja, te odvoza otpada, određuje se sakupljanje otpada po sistemu „od vrata do vrata”, na području grada Hvara.
 

Članak 2.

 
Sakupljanje otpada po sistemu „od vrata do vrata” odnosi se na prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla i plastike, te komunalnog otpada.
 

Članak 3.

 
(1) Svi korisnici usluge na području grada Hvara do čijih kućanstava je omogućen pristup komunalnim vozilom za sakupljanje otpada dužni su posjedovati četvrtasti spremnik, prilagođen NORBA sustavu (sustav podizanja i pražnjenja pomoću češlja) za komunalni otpad, a za ostali otpad koji se sakuplja po sistemu „od vrata do vrata” mogu se koristiti umjesto pripadajućih spremnika; plave, žute ili zelene polietilenske vreće, ovisno o kategoriji otpada (plava=papir, žuta=staklo, zelena=plastika/metal).
(2) Otpad odložen na drugi način neće biti preuzet.
 

Članak 4.

 
(1) Korisnicima do kojih je onemogućen prilaz komunalnog vozila kućanstvu dodijelit će se spremnici na javnoj površini zaštićeni ogradom ili nadogradnjom za ključ ili karticu. Svaki korisnik dodijeljenog spremnika na javnoj površini dobit će odgovarajuću karticu ili ključ.
(2) Lokacije dodijeljenih spremnika birat će se prema najmanjoj udaljenosti već postojećih ili predviđenih „zelenih otoka”.
(3) Broj spremnika na lokaciji odredit će se prema broju korisnika istih.
 

Članak 5.

 
(1) Spremnike za sakupljanje otpada, višestambeni objekti do kojih je moguć pristup komunalnim vozilom, dužni su osigurati unutar granica svojeg zemljišta, na mjestu pristupačnom komunalnom vozilu.
(2) Ukoliko višestambeni objekti nisu u mogućnosti osigurati smještaj spremnika unutar granica svojeg zemljišta pružit će im se mogućnost dodjeljivanja spremnika na javnoj površini zaštićenih ogradom ili nadogradnjom za ključ ili karticu, prema posebnim uvjetima i Odlukama Grada Hvara. Lokacije dodijeljenih spremnika birat će se prema najmanjoj udaljenosti već postojećih ili predviđenih „zelenih otoka”.
 

Članak 6.

 
(1) Korisnici koji se bave privremenim ili stalnim iznajmljivanjem prostora u svojem vlasništvu, odgovorni su za otpad koji proizvedu unajmljivači, te su dužni osigurati odgovarajuće spremnike za zbrinjavanje otpada i educirati ih o pravilnom načinu zbrinjavanja komunalnog i odvajanju korisnog otpada u Gradu Hvaru.
 

Članak 7.

 
(1) Korisnici usluge sakupljanja otpada dužni su iznositi otpad isključivo prema utvrđenom tjednom rasporedu isporučitelja usluge, te ih obvezno nakon odvoza odmah ukloniti sa javne površine.
(2) Spremnici za otpad moraju biti zatvoreni, a dozvoljene polietilenske vreće zavezane.
 

Članak 8.

 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 
Klasa: 363-01/16-01/55
Urbroj: 2128/01-02/1-16-02
Hvar, 24. svibanj 2016. godine
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 20. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom («NN», broj: 94/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11,2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14 ), Gradsko vijeće Grada Hvara na 19. sjednici održanoj 24. svibnja 2016. godine, donosi
 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara za 2015. godinu

 

I.

 
Prihvaća se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara za 2015. godinu.
 

II.

 
Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 
KLASA: 350-01/14-01/40
URBROJ: 2128-01-02-15-20
Hvar, 24. svibnja 2016.
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                         Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

IZVJEŠĆE

O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA HVARA

za 2015. godinu

SADRŽAJ :
 

 1. UVOD
 2. OBVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
 3. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA GRADA HVARA
 4. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA HVARA
 5. ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU GRADA HVARA , UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA
 6. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA TE OSTVARIVANJU CILJEVA NA PODRUČJU GRADA HVARA
 7. PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA GOSPODARENJE OTPADOM TE STATUS SANACIJE NEUSKLAĐENIH ODLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPADOM
 8. PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM UKLANJANJU
 9. MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA,
 10. OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA,
 11. MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA, TE MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA I PLASTIKE TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA,
 12. POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA, ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM,
 13. ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA
 14. ZAKLJUČAK

 

 1. 1.     UVOD

 
Grad Hvar smješten je u zaljevu na jugozapadnom kraju otoka Hvara. Obuhvaća ukupno 7586 ha (75,86 km2) i 6 naselja. Okrenut je prema jugu, za razliku od susjednih grada Starog Grada i općine Jelsa, koji su okrenuti prema zapadu, odnosno sjeveru. Južno od gradske luke nalaze se Pakleni otoci.
Prema Strategiji prostornog razvoja Republike Hrvatske, otok Hvar pripada velikim otocima, nositeljima razvitka, sa posebno naglašenim kvalitetama za  razvoj turizma.
 


 
Tablica 1. Površina te broj stanovnika, kućanstava i gustoća naseljenosti na području Grada Hvara prema popisu iz 2011. godine

Naselja Površina (km2) Broj stanovnika Broj kućanstava Gustoća naseljenosti (st/km2)
GRAD HVAR 75,86 4251 1553 56,03

Izvor: DZS
 

 

Prema popisu stanovništva 2011. godine u naseljima grada Hvara nalazilo se 4251 stanovnika, prosječne gustoće naseljenosti od 56,03 st/km2.
Područje grada Hvara obuhvaća 6 naselja: Brusje, Hvar, Milna, Velom Grablje,  Sv. Nedjelja i Zaraće. Staro naselje Malo Grablje nema stalnih stanovnika, a u Velom Grablju je  2011. živjelo 7 stanovnika. Izmjenama i dopunama Zakona o područjima županija, gradova i općina (NN 86/06) određeno je naselje Jagodna, koje je do tada bilo dio naselja Sv. Nedjelja.
Na području grada Hvara za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja miješanog komunalnog i glomaznog otpada osnovana je tvrtka Komunalno Hvar d.o.o. Sakupljeni otpad se odvozi na službeno odlagalište Stanišće na području grada Hvara.
Gradsko vijeće Grada Hvara je na 19. sjednici održanoj 19. rujna 2014. godine donijelo Plan gospodarenja otpadom Grada Hvara za razdoblje od 2014.-2020. godine., a odluka o donošenju  objavljena je u Službenog glasniku Grada Hvara br. 7/14, iz rujna 2014. godine.
Na  nacrta plan gospodarenja otpadom Grada Hvara ishođena je prethodna suglasnost Upravnog odjela za graditeljstvo, komunalne poslove , infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-Dalmatinske županije  od 02. rujna 2014. godine.
Stavkom 1. članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13) propisano je da jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu.
Člankom 174. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13) propisano je da postojeći županijski, gradski i općinski planovi gospodarenja otpadom koji su doneseni na temelju Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 178/04., 111/06., 60/08. i 87/09.) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, ostaju na snazi do isteka roka na koji su doneseni u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona i Plana.
 

 1. 2.     OBVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

 
Jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati:

 • javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog komunalnog otpada,
 • odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada,
 • sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan ovom Zakonu te uklanjanje tako odbačenog otpada,
 • provedbu Plana,
 • donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba,
 • provođenje edukativno  -informativnih aktivnosti na svom području,
 • mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada.

Više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje jedne ili više obveza, te je dužna sudjelovati u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada, te osigurati provedbu obveze na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom osiguravajući pri tom javnost rada.

 1. 3.     DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJAGRADA HVARA

 
U Prostornom planu Grada Hvara ( Službeni glasnik Grada Hvara br 02/07) , u čl. 92. navodi se slijedeće :
Na postojećem odlagalištu komunalnog otpada Stanišće  koje se nalazi  uz cestu prema Brusju  ograničene su mogućnosti daljnjeg odlaganja , a uvjeti su neprihvatljivi.
Planira se sanacija postojećeg odlagališta u granicama određenim ovim planom.  Do izgradnje Županijskog centra za zbrinjavanje otpada, odlaganje otpada će se obavljati na postojećem odlagalištu komunalnog otpada Stanišće uz provođenje mjera sanacije. Na odlagalištu Stanišće predviđa se i postavljanje reciklažnog dvorišta uz mogućnost baliranja odvojeno prikupljenih komponenata otpada. Ovo odlagalište ostaje u funkciji dok se ne izgradi Županijski centar za gospodarenje otpadom, te pretovarna stanica na području Starog Grada.
Po zatvaranju i završetku sanacije prostor odlagališta će se privesti novoj namjeni.
 

 1. 4.     PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA HVARA

 
Plan gospodarenja otpadom Grada Hvara za razdoblje od 2014.-20120. godine, objavljen  je u Službenog glasniku Grada Hvara br 7/14, iz rujna 2014. godine.
Na  Nacrt plana gospodarenja otpadom Grada Hvara za razdoblje 2014.-2020. godine od  Upravnog odjela za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-Dalmatinske županije dobivena je Prethodna suglasnost , Klasa: 351-02/14-01/84, Ur.Br: 218171-10-14-2   od 02. rujan 2014. godine.
Sukladno postojećim zakonskim propisima, a ponajviše Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), Grad Hvar donio je  Plan gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu  Plan) čijom provedbom, a s ciljem očuvanja ljudskog zdravlja te smanjenja utjecaja na okoliš, će se nastojati ostvariti sljedeće:

 • § uspostaviti sustav cjelovitog gospodarenja otpadom u skladu sa Planom gospodarenja otpadom RH i Planom gospodarenja otpadom Splitsko-dalmatinske županije;
 • § povećati udio odvojeno prikupljanog otpada;
 • § recikliranje i ponovnaoporabaotpada;
 • § prethodna obrada otpada prije konačnog odlaganja;
 • § smanjenje udjela biorazgradivog otpada u komunalnom otpadu;
 • § izdvajanje goriva iz otpada;
 • § smanjenje količina otpada koje se odlažu na odlagalištima;
 • § smanjivanje štetnih utjecaja otpada na okoliš;
 • § sanacija „divljih“ odlagališta;
 • § samoodrživo financiranje sustava gospodarenja komunalnim otpadom.

 
U skladu s člankom 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) Grad Hvar je izradio Plan koji sadrži:

 • Ø Analizu te ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području jedinice lokalne samouprave;
 • Ø Podatke o vrstama i količinama:
 • Proizvedenog otpada,
 • Odvojeno sakupljenog otpada,
 • Odlaganju komunalnog i biorazgradivog otpada te
 • Ostvarivanju ciljeva;
  • Ø Podatke o:
  • Postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom,
  • Statusu sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom;
   • Ø Podatke o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju;
   • Ø Mjere potrebne za ostvarivanje ciljeva smanjivanja i sprječavanja otpada, uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada;
   • Ø Opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada;
   • Ø Mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada;
   • Ø Mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada;
   • Ø Popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana;
   • Ø Organizacijske aspekte, izvore i visinu financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom;
   • Ø Rokove i nositelje izvršenja Plana.

Ciljevi i mjere :
Da bi se postiglo smanjivanje odloženog otpada te na taj način smanjio pritisak na sastavnice okoliša, Strategija određuje koncept gospodarenja otpadom:

 • izbjegavanje nastanka otpada, što rezultira maksimalnim smanjivanjem količine i opasnih svojstava neizbježnog otpada na mjestu nastanka, tako da u sljedeće faze gospodarenja otpadom odlazi manje ukupnog, a osobito neškodljivog otpada,
 • vrednovanje – oporaba neizbježnog otpada ima zadaću iskoristiti materijalna i energetska svojstva otpada za proizvodnju sekundarnih sirovina i energije u granicama tehničkih mogućnosti te ekoloških i ekonomskih dobrobiti; ova faza započinje odvojenim skupljanjem korisnih i opasnih komponenti otpada i njihovim prijevozom do mjesta iskorištavanja,
 • odlaganje (zbrinjavanje) ostatnog otpada na uređena, kontrolirana odlagališta (sanirana postojeća ili nova), kao najniže rangiranoga u hijerarhiji otpada; uključene su sanacije odlagališta i drugih starih opterećenja.

 

Tablica 7. Koncept cjelovitog sustava gospodarenja otpadom
 

Izbjegavanje
Neizbjegnuti otpad
Vrednovanje otpada
– materijalna reciklaža i ponovna   uporaba
– biološka reciklaža i ponovna uporaba
– energetska reciklaža i ponovna uporaba

Kontrolirana odlagališta

– manji proizvodni otpad
– proizvod s manje otpada
– uporaba primjerenije ambalaže

 

 

Prevencija stvaranja otpada najvažnija je karika u pravilnom gospodarenju otpadom. Sprečavanjem nastanka otpada, smanjuje se količina nastalog otpada. Uvođenjem sustava naplate odvoza otpada iz kućanstava i poslovnih subjekata, po količini nastalog otpada, najviše bi se postiglo u sprečavanju nastanka otpada. Ovakav sustav naplate bio bi poticajan za stanovništvo, rezultat bi bio izbjegavanje stvaranja otpada.
Vrednovanje-iskorištavanje pojedinih vrsta otpada bitna je pretpostavka uspješnog djelovanja cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Odvojeno skupljanje pojedinih vrsta otpada preduvjet je za materijalno, biološko ili energetsko iskorištavanje otpadnih materijala.
Temeljni cilj svakog sustava održivog gospodarenja otpadom jest smanjivanje ili sprječavanje nastanka otpada. Uspostava sustava održivog gospodarenja otpadom na nekom području je dugotrajan proces kojem dužnu pažnju trebaju posvetiti svi stanovnici tog područja zajedno sa svojim izabranim predstavnicima. Potrebno je provoditi određene opće mjere koje čine okosnicu samog sustava kao što su:

 • odvojeno sakupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada;
 • odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) otpada;
 • provođenje izobrazno – informativne aktivnosti na svom području;
 • provedba akcija prikupljanja otpada.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) nalaže odvojeno sakupljanje otpada čija se vrijedna svojstva (materijalna i energetska) mogu iskoristiti. Razvrstavanjem i odvojenim sakupljanjem otpada na mjestu nastanka omogućuje se njegova ponovna uporaba, recikliranje ili oporaba otpada u energetske svrhe, uz smanjenje količina ostatnog otpada koji se mora zbrinuti na odlagalište otpada.
Kako bi se osiguralo da građani aktivno počnu primjenjivati načela smanjenja proizvodnje otpada u svakodnevnom životu i koristiti infrastrukturu za odvojeno odlaganje otpada JLS dužna je o svom trošku, na odgovarajući način osigurati godišnje provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom na svojem području, a osobito javne tribine, informativne publikacije o gospodarenju otpadom i objavu putem javnih medija.
Edukaciju je potrebno provoditi prema ciljnim skupinama: za djecu predškolske i školske dobi, za mlade, odraslo stanovništvo, poduzetnike i obrtnike te državnu administraciju.
Izvješće o provedbi gore navedenih aktivnosti sastavni je dio godišnjeg izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom JLS.
Jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje Izvješće o provedbi Plana jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu.
 

 1. 5.     ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU GRADA HVARA , UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA

 
Otpad koji nastaje na području grada Hvara i njegovih naselja svrstava se u sljedeće djelatnosti (temeljem Uredbe o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada NN 50/05, 39/09)
 

 

 
Tablica: Djelatnosti iz kojih nastaje otpad na području Grada Hvara
 

Šifra djelatnosti Naziv djelatnosti
02 00 00 Otpad iz poljodjelstva, vrtlarstva, proizvodnje vodenih kultura, šumarstva, lovstva i ribarstva, pripremanja i prerade hrane
08 00 00 Otpad od proizvodnje, formulacije, dobave i uporabe (PFDU) premaza (boje, lakovi i staklasti emajli), ljepila, sredstva za brtvljenje i tiskarskih boja
13 00 00 Otpadna ulja i otpad od tekućih goriva (osim jestivog ulja i otpada iz poglavlja 05, 12 i 19)
15 00 00 Otpadna ambalaža; apsorbensi, materijali za brisanje i upijanje, filtarski materijali i zaštitna odjeća koja nije specificirana na drugi način
16 00 00 Otpad koji nije drugdje specificiran u katalogu
17 00 00 Građevinski otpad i otpad od rušenja objekata (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih lokacija)
18 00 00 Otpad koji nastaje kod zaštite zdravlja ljudi i životinja i/ili srodnih istraživanja (isključujući otpad iz kuhinja i restorana koji ne potječe iz neposredne zdravstvene zaštite)
19 00 00 Otpad iz uređaja za postupanje s otpadom, uređaja za pročišćavanje gradskih otpadnih voda i pripremu pitke vode i vode za industrijsku uporabu
20 00 00 Komunalni otpad (otpad iz kućanstava i slični otpad iz obrta, industrije i ustanova) uključujući odvojeno skupljene sastojke

 
Skupljanje, prijevoz i zbrinjavanje komunalnog otpada

 
Na području grada Hvara za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja miješanog komunalnog i glomaznog otpada osnovana je tvrtka Komunalno Hvar d.o.o. Sakupljeni otpad se odvozi na službeno odlagalište Stanišće na području grada Hvara.
Na području grada Hvara miješani komunalni otpad se prikuplja putem 125 kontejnera kapaciteta 1100 l   i 384 kontejnera kapaciteta 120 l. Kontejneri su u vlasništvu grada Hvara te su raspoređeni po svim naseljima grada Hvara.
Dinamika odvoza miješanog komunalnog otpada van sezone je svakodnevno (u centru grada dva puta dnevno ) odnosno više puta dnevno u sezoni. Iako učestalo pražnjenje i odvoz miješanog otpada iz centra grada, posebno na Obali Riva u  turističkoj sezoni, ipak nije dostatno i potrebno ga je još dodatno pojačati.
Sakupljanje se obavlja sa šest vozila za prijevoz komunalnog otpada.
Za sakupljanje i odvoz glomaznog otpada koristi se kiper otvorenog tipa kapaciteta 2 t.Glomazni otpad odvozi se po pozivu.Uslugu sakupljanja i odvoza glomaznog otpada tvrtka Komunalno Hvar d.o.o. naplaćuje kroz fiksne troškove.
Cijenu za usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada grada Hvara naplaćuje svojim građanima, a obračunava se prema volumenu.
Dvije kategorije su za obračun:
fiksni dio – 12,00 kn + PDV – nepromjenjiv je i naplaćuje se jednom mjesečno,
varijabilni dio – 0,29 kn/l + PDV – korisnike se zadužuje u litrama otpada.
Vanjski obveznici (oni koji povremeno borave u naseljima grada Hvara) plaćaju prema gore navedenim cijenama.
 
Na području grada Hvar postavljeni su na zelenim otocima  kontejneri za prihvat ostalog otpada kao što su :
– kontejneri za papir ( plavi)  kapaciteta 240 l, 6 komada i kapaciteta 1100 l , 17 kom.
Papir se skuplja jednom tjedno.
Po uredima, bankama i stambenim zgradama postavljene su kutije za papir. Svakodnevno se prikuplja  kartonska ambalaža iz trgovina, hotela i sl.
– kontejneri za plastiku i metal ( žuti)  kapaciteta 240 l , 6 komada i kapaciteta 1100 l , 17 kom.
Nepovratna plastična ambalaža iz kućanstva skuplja se jedanput mjesečno, dok se kontejneri za plastiku i metal prazne jedanput tjedno.
– kontejneri za staklo ( zeleni) kapaciteta 240 l ,6  komada i kapaciteta 1100 l , 17 kom.
Kontejneri za staklo prazne se jedanput tjedno.
Procjena količina komunalnog otpada
Prema podacima iz tvrtke Komunalno Hvar d.o.o. količina sakupljenog miješanog komunalnog i glomaznog otpada za  2015. godinu prikazana je u tablici :
 


Količine sakupljenog komunalnog otpada u 2015. godini
 

GODINA

MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD (t)

GLOMAZNI OTPAD

(t)

2015.

4522,2

643,2

 
 
Uz podatke o količini evidentiranog otpada, potrebno je poznavanje postojećeg stanja o:
a)             ukupnom broju stanovnika,
b)            broju stanovnika obuhvaćenih organiziranim odvozom otpada.
Organizirani odvoz otpada obuhvaća 100 % stanovništva.
Prema Planu gospodarenja otpadom SDŽ , prosječna specifična količina komunalnog otpada je 0,8 kg/stan/dan.
Prema podacima iz tvrtke Komunalno Hvar d.o.o. procjenjuje se da mjesečna količina miješanog komunalnog otpada u 2015. godini iznosi 376,85 t.
Specifična količina komunalnog otpada, po stalnom stanovniku obuhvaćenom organiziranim odvozom, za 2015.godinu, iznosila je:
Spec. Količina (kg/stan/dan)= 2780,00 x 1000 / (4273 x 365) = 1,78 kg/stan/dan
Broj turističkih noćenja za 2015. godinu, prema podacima iz Turističke zajednice grada Hvara, iznosi 586 735. Prema razlici u količini miješanog komunalnog otpada u ljetnim mjesecima (lipanj, srpanj, kolovoz i rujan) i količine u ostalim mjesecima izračunato je da specifična količina komunalnog otpada po turistu iznosi 0,70 kg/turist/dan.
Procjena količine otpada, za razdoblje do 2020.godine, izrađena je na osnovu podataka  i procjena o:
–          broju stanovništva (DZS) i količini komunalnog otpada za 2015. god. (iz dokumentacije tvrtke komunalno Hvar d.o.o.),
–          indeks starosti za grad Hvar u 2001. i 2011. godini iznose 85,5 i 123,3; u razdoblju od 2001. do 2011. godine došlo je do rasta broja stanovnika na području grada Hvara; stoga se očekuje prirast broja stanovnika u sljedećim godinama od 2,68%,
–          Izračun očekivanog broja turističkih noćenja u sljedećih 8 godina koristi srednji prirast od 6,42 %.
 
Tablica:  Prikaz očekivanog kretanja količina komunalnog otpada

Godina Broj stanovnika Komunalni otpad od stanovništva (t/god) Komunalni otpad od turista(t/god) Komunalni otpad – ukupno(t/god)
2015. 4273 2780 1742 4522
2016. 4284 2783 1806 4589
2017. 4294 2790 1845 4607
2018. 4305 2797 1963 4725
2019. 4317 2804 2089 4851
2020. 4329 2812 2223 4985

Vrijednosti koje su navedene u tablici su procijenjene u ovisnosti o dostupnim parametrima. One kao takve ovise o mnogim faktorima od kojih su najznačajnije broj stanovnika, kvaliteta života stanovnika te sustav gospodarenja otpadom na nekom području.
 


 1. 6.     PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA TE OSTVARIVANJU CILJEVA NA PODRUČJU GRADA HVARA

 
Postavljanje zelenih otoka
 
Grad Hvar je krajem 2014. godine započeo s uređenjem i postavljanjem  odgovarajućeg broja i vrsta spremnika za odvojeno sakupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila koji nisu obuhvaćeni sustavom gospodarenja posebnom kategorijom otpada, na javnoj površini. Iste aktivnosti nastavljene su i tijekom 2015. godine.
Pri tome, treba u svojim planovima proračunati maksimalnu udaljenost od mjesta stanovanja do mjesta za smještaj posuda/kontejnera (oko 350 m). Jednom zelenom otoku treba gravitirati minimalno 500 stanovnika. S obzirom na ukupan broj stanovnika (4262), uvažavajući slobodne površine, prometnice i zelene površine koje su na površinama naselja više ili manje prisutne, primijenit će se i drugi važeći kriteriji.
 
Uvažavajući broj stanovnika i prostorni raspored naselja, te određene preporuke, Planom gospodarenja otpadom Splitsko-dalmatinske županije predviđeno je postavljanje 8 zelenih otoka (koji će se sastojati od spremnika za papir i karton, staklo, plastičnu i metalnu ambalažu) na području grada Hvara. Prema Prostornom planu grada Hvara za postavljanje kontejnera (odnosno zelenih ili reciklažnih otoka) potrebno je osigurati odgovarajući prostor, po mogućnosti ograđen prikladnom ogradom ili zelenilom, na način da se ne ometa kolni i pješački promet i ne zagađuje okoliš.
 
Prije postavljanja zelenih otoka izvršiti će se edukacija i informiranje stanovništva putem letaka, edukacija u školi i sl. Također će se obavijestiti i poslovni subjekti o razvrstavanju otpada (papir, plastika, metalna ambalaža).
Grad Hvar dužan je   prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) u roku od godine dana od stupanja na snagu ovog Zakona osigurati ispunjenje obveza iz članka 35. stavka 1. točke 1. i 2. koje se odnose na postavljanje odgovarajućeg broja spremnika za papir, metal, staklo, plastiku i tekstil te omogućiti funkcioniranje reciklažnog dvorišta.
 
Određivanje lokacije reciklažnog dvorišta
 
Grad Hvar mora omogućiti odgovarajuću infrastrukturu za odvojeno prikupljanje opasnog otpada iz kućanstava putem reciklažnog dvorišta ili mobilnog uređaja.
 
Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/013) članku 35. broj i položaj reciklažnog dvorišta ovisi o broju stanovnika pojedine jedinice lokalne samouprave. S obzirom na broj stanovnika u gradu Hvaru (4262 stanovnika)  Grad Hvar  je obavezan osigurati funkcioniranje jednog reciklažnog dvorišta. Prema PPUG Hvara na odlagalištu Stanišće predviđa se postavljanje reciklažnog dvorišta uz mogućnost baliranja odvojeno prikupljenih komponenata otpada. Ovo odlagalište ostaje u funkciji dok se ne izgradi Županijski centar za gospodarenje otpadom te pretovarna stanica na području Starog Grada.
 
U sklopu područja  obuhvata odlagališta Stanišće nije moguće organizirati reciklažno dvorište, već je lokacija predviđena u neposrednoj blizini odlagališta , te će kao takva biti uvrštena u Izmjene i dopune PPUG Hvara. Nakon usvajanja Izmjena i dopuna PPUG Hvara moći će se pristupiti ishođenju potrebnih dozvola za gradnju reciklažnog dvorišta.  Do tada građani grada Hvara koriste privremeno reciklažno dvorište na površini u sklopu operativnog dvorišta  Komunalno Hvar d.o.o. na Dolcu.
 
Nabava i postavljanje kontejnera za glomazni otpad
Uslugu prijevoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada omogućena je  na zahtjev stanovništva.
 


 
Tablica :  Način na koji je prikupljen proizvedeni i odvojeno prikupljeni otpad, te podaci o vrstama i količinama proizvedenog i odvojeno prikupljenog otpada.

Tvrtka ili naziv Područje sa kojeg je otpad skupljen (općina/grad) Broj stanovnika obuhvaćen skupljanjem Naziv otpada Ukupno sakupljeno (preuzeto u tekućoj godini)tona
Komunalno Hvar d.o.o. Grad Hvar 4262 Miješani komunalni otpad 4.522,2 t ( pad od 8%)
Komunalno Hvar d.o.o. Grad Hvar 4262 papir 198,48 t ( porast od 27%)
Komunalno Hvar d.o.o. Grad Hvar 4262 plastika 17,04 t  ( porast od 38 %) 

 
Temeljem Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, na bazi provedenih ispitivanja sastava komunalnog otpada daje se prikaz prosječnog godišnjeg sastava komunalnog otpada:
 
Tablica 6. Sastav komunalnog otpada
 

Komponenta otpada mas % srednjavrijednost
Kuhinjski i bio-otpad 42,1
Papir i karton 20,0
Koža i kosti 3,1
Drvo 1,3
Tekstil 8,0
Staklo 6,8
Metali 4,1
Inertni 1,9
Plastika 12,0
Guma 0,7
Posebni 0,3

 
Iz pregleda tablice vidljivo je da je udio biorazgradivog otpada cca ¾ ukupne količine. Veći dio tog otpada može se kompostirati i reciklirati. Rezultati ove analize upućuju na zaključak da je potrebno što više odvajati otpad po vrstama kako bi se postigao cilj „nula otpada“, odnosno smanjile količine otpada koje se odlažu na odlagališta.
 
7.             PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA GOSPODARENJE OTPADOM  TE STATUS  SANACIJE  NEUSKLAĐENIH ODLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPADOM
Na području grada Hvara ne postoje građevine i uređaji za gospodarenje otpadom osim službenog odlagališta komunalnog otpada na cesti prema Brusju (odlagalište Stanišće). Mogućnosti daljnjeg odlaganja su ograničene, a uvjeti neprihvatljivi.
Ovo odlagalište potrebno je djelomično sanirati i omogućiti daljnje odlaganje otpada  dok se ne izgradi Regionalni  centar za gospodarenje otpadom Splitsko- Dalmatinske županije , te pretovarna stanica na području Starog Grada.
Planira se sanacija postojećeg odlagališta u granicama određenim Prostornim planom uređenja grada Hvara, te se po potpunom završetku sanacije i nakon zatvaranja odlagališta ,  prostor odlagališta  prekriva pokrovnim brtvenim sustavom , te se planira privesti novoj namjeni.
Za projekt sanacije odlagališta Stanišće u Hvaru  ishođena je Lokacijska dozvola 25.srpnja 2013. godine , te zbog korekcije zone obuhvata ishođena je Izmjena i dopuna lokacijske dozvole 24. prosinca 2014. godine.
U  veljači 2015. godine kompletirana je tehnička dokumentacija – Glavni projekt sanacije odlagališta. Izrađen je parcelacioni elaborat , temeljem kojeg se pristupilo otkupu preostalog  zemljišta i rješavanju imovinsko-pravnih odnosa.
 

Naziv odlagališta Opis Status korištenja Status aktivacije
Stanišće Službeno odlagalište Grada Hvara od 1959. godine, nema osnovne infrastrukture i ne zadovoljava  uvjete rada kao odlagalište neopasnog otpada. Aktivno U pripremi

 


 1. 7.     PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM UKLANJANJU

Na području grada Hvara do sada nije bilo  divljih odlagališta otpada. U slučaju pojave nakupine odbačenog otpada, nakon dojave lokalnog stanovništva, uklanjalo  se u što kraćem vremenskom roku.
Od ove godine pojavila su se problematična divlja odlagališta, posebno građevinskog otpada i to  :
–       Dosadašnje plansko nasipanje terena na području iza „Teniskih  terena“  U Šamoreta dolcu izmaklo je kontroli, te  osim nasipanja građevinskog otpada nagomilala se veća količina ostalog otpada. Potrebno je planirati sanaciju ovog divljeg odlagališta.
–       Za potrebe odlaganja građevinskog otpada do ove godine nije bilo rješenja. Tijekom 2014. godine otkupilo se  zemljište koje neposredno graniči s odlagalištem Stanišće , te se na tom području odlaže građevinski otpad. Sve  do početka 2015.godine  odlaganje građevinskog otpada odvijalo se bez kontrole, pa se na istom mjestu  pojavila veća količina ostalog otpada.
Ovo divlje odlagalište saniralo se  na način da i nadalje ostaje odlagalište građevinskog otpada, ali uz potrebnu kontrolu, propisno odvajanje i prijem isključivo građevinskog otpada uz minimalnu naplatu. Ova mjera, iako najavljena i uz poslane obavijesti posebno građevinara i  prijevoznika, urodila ja nastankom niza manjih divljih odlagališta na čitavom području Grada Hvara. Ova negativne posljedice potrebno je sanirati i unaprijed spriječiti daljnje širenje istih.
–       Problematično je i prekomjerno gomilanje metalnog otpada, olupina i sl. na privatnim parcelama , a posebno je problematična lokacija u gradu Hvaru na križanju Ulice antifašizma i Ulice Jerka Mišetića, na prilazu gradu u Ulici Miće Marchija , na prilazu  mjestu Brusju, kao i najnovija lokacija u hvarskim Njivama.
Smatramo da je mjere sanacije ovih novonastalih divljih odlagališta  potrebno poduzeti u što hitnijem roku,  za što je potrebno predvidjeti i  sredstva u proračunu.
 

 1. 8.     MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA

Temeljni cilj svakog sustava održivog gospodarenja otpadom jest smanjivanje ili sprječavanje nastanka otpada. Uspostava sustava održivog gospodarenja otpadom na nekom području je dugotrajan proces kojem dužnu pažnju trebaju posvetiti svi stanovnici tog područja zajedno sa svojim izabranim predstavnicima. Potrebno je provoditi određene opće mjere koje čine okosnicu samog sustava kao što su:
 

 1. odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) otpada;
 2. provođenje izobrazno – informativne aktivnosti na svom području;
 3. odvojeno sakupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada;
 4. provedba akcija prikupljanja otpada.

 
Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) nalaže odvojeno sakupljanje otpada čija se vrijedna svojstva (materijalna i energetska) mogu iskoristiti. Razvrstavanjem i odvojenim sakupljanjem otpada na mjestu nastanka omogućuje se njegova ponovna uporaba, recikliranje ili oporaba otpada u energetske svrhe, uz smanjenje količina ostatnog otpada koji se mora zbrinuti na odlagalište otpada.
 
Izobrazno-informativne aktivnosti
Kako bi se osiguralo da građani aktivno počnu primjenjivati načela smanjenja proizvodnje otpada u svakodnevnom životu i koristiti infrastrukturu za odvojeno odlaganje otpada JLS dužna je o svom trošku, na odgovarajući način osigurati godišnje provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom na svojem području, a osobito javne tribine, informativne publikacije o gospodarenju otpadom i objavu putem javnih medija.
Edukaciju je potrebno provoditi prema ciljnim skupinama: za djecu predškolske i školske dobi, za mlade, odraslo stanovništvo, poduzetnike i obrtnike te državnu administraciju.
Izvješće o provedbi gore navedenih aktivnosti sastavni je dio godišnjeg izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom JLS.
–       Grad Hvar je tijekom 2015. godine  tiskao brošure koja informira građane o načinu odvojenog prikupljanja otpada na području Grada Hvara. Brošura je podijeljena građanima.
–       Na Dolcu je oformljena “zelena” -oglasna ploča specijalizirana za obavještavanje građana o tematici gospodarenja otpadom.
–       U suradnji i uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost realiziran je projekt : „Edukacija građana Hvara o odvajanju otpada“ vrijedan 151.250,00 kn kojeg Fond financira u 60 % iznosa. Projekt obuhvaća slijedeće aktivnosti : Dobava kartonskih kutija za učionice  sa posebnim naljepnicama, izrada katastra zelenih otoka, idejno rješenje maskote, loga i slogana,   tiskanje  3000 Eko-brošura za informiranje građana, izrađene su i djeci podijeljene bilježnice i bojanke na temu projekta.
–        Od 2015 godine započinje redovno održavanje  edukacija  i radionica u Dječjem vrtiću Vanđela Božitković i u Osnovnoj školi Hvar. U tim događanjima obavezno učestvije maskota Eko-zeko.
–       U 2016.godine planira se završetak  snimanja edukativnog videa u trajanju od 15 minuta.
 
Akcija prikupljanja otpada
Pravna i fizička osoba – obrtnik može, u suradnji s osobom koja posjeduje važeću dozvolu iz članka 86. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) za gospodarenje vrstom otpada koji će se prikupljati akcijom, organizirati akciju prikupljanja određenog otpada u svrhu provedbe sportskog, edukativnog, ekološkog ili humanitarnog sadržaja ako je ishodila suglasnost upravnog odjela jedinice lokalne samouprave nadležnog za poslove zaštite okoliša. Zahtjev za suglasnost za organizaciju akcije prikupljanja otpada podnosi se najmanje dva mjeseca prije početka akcije.
Nadležni upravni odjel dužan je dostaviti izvješće o provedenim akcijama prikupljanja otpada na svojem području Agenciji za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.
–       2015 godine grad Hvar je ponovno učesnik  regionalne akcije čišćenja Let’s do it! Mediterranean 2015, koja se održala pod nazivom Plava  i Zelena Čistka koje su se održale 18. travnja 2015. godine  Zelena Čistka i 26. travnja 2015. godine Plava Čistka. Oko provedbe ove akcije bila je zadužena Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Hvara  u suradnji s Komunalno Hvar d.o.o. Sudjelovanje u gore navedenim akcijama planira se i u narednim godinama.
–       Isto tako Grad Hvar i ribarska zadruga Hvar od 2014. godine  uključeni su u pilot projekt prikupljanja odbačene ribolovne opreme  u sklopu Projekta upravljanja napuštenom ribarskom opremom u Jadranskoj regiji kojeg je projektni partner Javna ustanova Rera SDŽ . U tu svrhu  u ribarskoj luci Vira uz  luku Tribunj , postavljeni su specijalni kontejeneri za prikupljanje odbačenih ribolovnih alata i opreme kao i otpada iz ribarskih mreža. Za provođenje ove akcije i projekta osiguran je promotivni i materijal i oprema. Projekt završava u lipnju 2016. godine , a Grad Hvar u suradnji s Komunalno Hvar namjerava pozitivna iskustva ovog projekta primjenjivati i dalje i nastaviti s aktivnostima prikupljanja ovog posebnog otpada .
 

 1. 9.     OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA

Sakupljanje, prijevoz i obrada predmeta i/ili tvari koji se mogu smatrati otpadom u svrhu zaštite javnog interesa nužni su ako bi ne primjenjivanje istog moglo:

 • ugroziti zdravlje ljudi ili izazvati neprihvatljivo uznemiravanje ljudi,
 • izazvati rizik od onečišćenja voda, zraka, tla i/ili ugrožavanje životinja ili biljaka ili narušavanje njihovih prirodnih životnih uvjeta,
 • narušiti održivo korištenje voda ili tla,
 • onečistiti okoliš u većoj mjeri od neophodnog,
 • izazvati opasnosti od požara ili eksplozije
 • izazvati prekomjernu buku,
 • pogodovati pojavi ili razmnožavanju uzročnika bolesti,
 • narušiti javni red i sigurnost ili
 • značajno narušiti izgled mjesta, krajolika i/ili kulturnog dobra.

 
Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) nalaže odvojeno sakupljanje otpada čija se vrijedna svojstva (materijalna i energetska) mogu iskoristiti.
Razvrstavanjem i odvojenim sakupljanjem otpada na mjestu nastanka omogućuje se njegova ponovna uporaba, recikliranje ili oporaba otpada u energetske svrhe, uz smanjenje količina ostatnog otpada koji se mora zbrinuti na odlagalište otpada.
 
Do sada su kroz različite  Pravilnike regulirani sljedeći načini postupanja s posebnim kategorijama otpada i to:

 • ambalažom i ambalažnim otpadom;
 • otpadnim gumama;
 • otpadnim električnim i elektroničnim uređajima i opremom;
 • otpadnim uljima;
 • otpadnim vozilima;
 • otpadnim baterijama i akumulatorima;
 • građevinskim otpadom;
 • otpadom koji sadrži azbest;
 • medicinskim otpadom;
 • muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi;
 • otpadom iz proizvodnje titan-dioksida;
 • polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima;
 • otpadom od istraživanja i eksploa]]>
U opasni otpad u komunalnom otpadu spadaju:
 • istrošene baterije;
 • ambalaža od kemikalija, pesticida, boja, ulja, sredstava za čišćenje;
 • fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu;
 • posude pod tlakom;
 • ostaci lijekova;
 • infektivni materijal;
 • razni drugi predmeti koji sadrže opasne elemente i spojeve.
  Jedinica lokalne samouprave mora omogućiti odgovarajuću infrastrukturu za odvojeno prikupljanje opasnog otpada iz kućanstava putem reciklažnog dvorišta ili mobilnog uređaja. Također potrebno je i educirati stanovništvo za korištenje ekološko prihvatljivih proizvoda.   Prema Prostornom planu Splitsko-dalmatinske županije (Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije, br. 01/03, 08/04, 05/05, 05/06, 13/07, 09/13) na području županije nema građevina za obradu i odlaganje opasnog otpada. Postojeća lokacija za skladištenje opasnog otpada je na području grada Solina na predjelu Karabaš. Do uspostave sustava zbrinjavanja opasnog otpada za cijelu Državu, na nivou Županije će se osigurati privremeno skladištenje opasnog otpada (izvan zona sanitarne zaštite izvorišta voda za piće) do konačnog zbrinjavanja izvan područja županije. Grad Hvar je na većim zelenim otocima kao i na privremenom reciklažnom dvorištu postavio posebne posude za odvajanje istrošenih baterija . Na reciklažnom dvorištu odlažu se i  otpadna ulja –  mineralno i jestivo otpadno ulje.  
 1. 10.  MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA, TE MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA I PLASTIKE TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA
 • Na području grada Hvara miješani komunalni otpad se prikuplja putem 125 kontejnera kapaciteta 1100 l   i 384 kontejnera kapaciteta 120 l. Kontejneri su u vlasništvu grada Hvara te su raspoređeni po svim naseljima grada Hvara.
Dinamika odvoza miješanog komunalnog otpada van sezone je svakodnevno (u centru grada dva puta dnevno ) odnosno više puta dnevno u sezoni. Sakupljanje se obavlja sa šest vozila za prijevoz komunalnog otpada.
 • Do sada se na području grada Hvara izdvajanje korisnog otpada iz komunalnog odvijalo stihijski ovisno o svijesti i volji pojedinaca. U tu svrhu  Komunalno Hvar je uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pribavilo 70 vrtnih kompostera zapremine 400 l za zainteresirane građane. Do danas je iskazan nedovoljan  interes i podijeljeno je 12 kompostera.
Područje naselja Brusje, Velo Grablje, Malo Grablje, Zaraće i Sv. Nedjelja ima obilježja ruralne sredine. Stanovništvo se bavi uzgojem domaćih životinja te poljoprivrednim kulturama (vinogradarstvo, voćarstvo i ratarstvo). Na temelju tih djelatnosti cijeli bio-otpad (hrana i ostaci hrane) iz kućanstava upotrebljava se za hranjenje domaćih životinja, time je komunalni otpad neopterećen bio-otpadom.
 • Grad Hvar je u prvoj fazi 2014. godine postavio osam zelenih otoka (24 posuda), čime je se zadovoljen zahtjev postavljen u Planu gospodarenja otpadom Splitsko-dalmatinske županije. Tijekom 2015. godine Grad Hvar je nastavio sa uređenjem zelenih otoka na području grada i do danas je organizirano 19 zelenih otoka. Oprema za zelene otoke je pribavljena uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.  Osim spremnika za papir i karton, staklo, plastičnu i metalnu ambalažu,   osiguran je  i  jedan spremnik za tekstil kapaciteta 1500 l.
 • Za sakupljanje i odvoz glomaznog otpada koristi se kiper otvorenog tipa kapaciteta 2 t. Glomazni otpad odvozi se prema rasporedu za pojedine dijelove grada ili iznimno prema  pozivu.
 

 
 1. 11.  POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA, ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM
 
Redni broj Naziv provedenog projekta Utrošena financijska sredstva Izvor financijskih sredstava
1. Uređenje zelenih otoka III faza 220.000,00 kn Grad Hvar
2. Nosači PVC vreća za sakupljanje otpada- 100 kom 60.650,00 kn 36.390,00 kn FZOEU24.260,00kn Grad Hvar
3. Projekt „ Edukacija građana Hvara o odvajanju otpada“ 118.750,00 kn 71.250,00 kn FZOEU47.500,00 kn Grad Hvar,
4. Dobava malog komunalnog vozila 825.978,06 kn 495.586,84 kn  FZOEU201.100,00 knj  Grad Hvar
5. Sanacija divljih odlagališta 20.000,00 kn 20.000,00 kn Grad Hvar
 
 1. 12.  ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA
(Navesti što je predviđeno Planom gospodarenja otpadom za prethodnu godinu i što je od toga izvršeno.)
Redni broj Predviđeno PGO za 2014. g

Izvršeno DA/NE/DJELOMIČNO

1. EDUKACIJA DA
2. ZELENI OTOCI DA
3. POSUDE ZA BIO OTPAD NE
4. POSUDE ZA KOMPOSTIRANJE DJELOMIČNO
5. KONTEJNERI ZA MJEŠANI KOMUNALNI OTPAD 1100 L DA
6. KONTEJNERI ZA GLOMAZNI OTPAD 7 M3 DA
7. SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA DJELOMIČNO
8. RECIKLAŽNO DVORIŠTE NE
9. RECIKLAŽNO DVORIŠTE- MOBILNA JEDINICA NE
 

 1. 13.  ZAKLJUČAK
 • U 2015. godini u Gradu Hvaru  nastavljene su aktivnosti provedbe Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara  za razdoblje 2014.-2020. godine.
 • Poboljšanje aktivnosti i mjera gospodarenja otpadom i dalje je opterećeno  nepostojanjem županijskog centra za odlaganje otpada, potrebom sanacije postojećeg odlagališta Stanišće, nepostojanjem potpuno uređene i kontrolirane deponije građevinskog otpada, ograničenim  mogućnostima odvoza otpada iz centra grada, velikim povećanjem količine otpada tijekom ljetnih mjeseci , odvozom otpada s Paklenih otoka itd.
 • Prioritetna aktivnost je sanacija i zatvaranje komunalnog odlagališta otpada „Stanišće“. Sanacija postojećeg odlagališta ovisi o ishođenju građevinske dozvole kojoj prethodi rješenje imovinsko-pravnih odnosa dok rokovi zatvaranja ovise o izgradnji Županijskog odlagališta komunalnog otpada što je još  u tijeku planiranja . Potrebno je intezivirati rješenje imovinsko-pravnih odnosa i otkup potrebnog zemljišta kako bi se do kraja 2016. godine ishodila građevinska dozvola za sanaciju odlagališta.
 • Nova divlja odlagališta građevinskog i drugog otpada na području Grada Hvara predstavljaju novi ekološki problem, ali i potencijalnu opasnost ,te ih je potrebno što prije sanirati. Ujedno potrebno je i dalje poduzimati mjere informiranja i edukacije građevinskih firmi i  poduzetnika oko obveze i  načina separiranja i odlaganja građevinskog otpada.
 • Potrebno je uspostaviti što učinkovitiju suradnju komunalnog redarstva Grada Hvara s Inspekcijom zaštite okoliša , a posebno na pitanjima uklanjanja postojećih i sprječavanja budućih „ privatnih deponija metala, olupina i građevinskog otpada“.
 • Tijekom 2016. godine Grad Hvar priprema se na provođenje Odluke o obvezi posjedovanja vlastitog spremnika za otpad što će u dijelovima grada u kojem je omogućeno da komunalno vozilo dolazi do svake  stambene kuće , učinkovitije i ekonomičnije riješiti problem sakupljanja i naplate komunalnog otpada. I nadalje ostaje problem odlaganja otpada u centru grada i dijelovima grada gdje nije moguć dolazak komunalnog vozila do svih kuća.
 • Uređenje  zelenih otoka odvija se planiranim intezitetom. Problem predstavljaju lokacije zelenih otoka u centru grada ( Obala Riva, Obala Fabrika, Trg sv. Stjepana – Pjaca isl), koje se do sada nisu realizirale zbog neiznalaženja odgovarajućih lokacija za smještaj zelenih otoka.  Problem predstavlja i veliko područje zbijene gradnje u povijesnoj  gradskoj jezgri, u  kojem je gotovo nemoguće organizirati  zelene otoke na javnim površinama koje su ujedno dostupne za prilaz vozilima za odvoz otpada.
 • Rezultati odvajanja otpada nisu zadovoljavajući , pa je neophodno potrebno uložiti veće napore i aktivnosti na edukaciji i informiranju građana. Edukacija djece predškolske i školske dobi sigurno će u budućnosti uroditi boljim rezultatima, pa  treba nastaviti sve započete aktivnosti edukacije, uključujući radionice , razne akcije i sl.
 • Realizacija i gradnja reciklažnog dvorišta ne odvija se planiranim intezitetom.  Razlog tome je potreba uvrštenja nove lokacije RD u prostorno-planskoj dokumentaciji kako bi se moglo započeti s izradom tehničke dokumentacije, te kasnije gradnjom reciklažnog dvorišta. U očekivanju smo usvajanja Izmjena i dopuna PPUG Hvara kako bi postupak moga započeti.
 • U razdoblju do 2020. godine mjere i realizacija gospodarenja otpadom mora se znatno pojačati i poboljšati u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom  ( NN 94/13)  i prostorno planskom dokumentacijom, kako Grad Hvar ne bi snosio ozbiljne financijske posljedice .
 

R E P U B L I K A    H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D    H V A R

Jedinstveni upravni odjel

Služba za komunalne djelatnosti,

prostorno uređenje, graditeljstvo

i zaštitu okoliša

  Klasa: 350-01/14-01/40 Urbroj: 2128/01-03-16-19 Hvar, 30. ožujak 2016. godine

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), članka 4. i 6. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 2/10) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09,7/09 , 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 19. sjednici održanoj 24. svibnja 2016. godine, donosi  

ODLUKU

o ukidanju javnog dobra u općoj uporabi

 

Članak 1.

  Temeljem čl. 103. Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) ukida se status javnog dobra čest. zem. 4658/13 k.o. površine 7 m2 Hvar iz razloga što se više ne koristi u svrhu nerazvrstane ceste.  

Članak 2.

  Nalaže se imovinskopravnoj službi Grada Hvara ovu odluku dostaviti zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Splitu, Stalnoj službi u Starom Gradu radi povedbe brisanja statusa javnog dobra predmetne nekretnine u zemljišnoj knjizi.  

Obrazloženje

                Tonka i Miroslav Plenković su ugovorom od 26. 08. 2013.g. kupili od Grada Hvara čest. zem. 4658/3 k.o. Hvar, ali nisu mogli provesti uknjižbu iz razloga što se isto vodi kao javno dobro. Stoga su Gradu Hvaru 05. 04. 2016.g. podnijeli zahtjev Gradu Hvaru radi ukidanja statusa javnog dobra radi provedbe uknjižbe u zemljišnoj knjizi. Zahtjev je osnovan. Naime, u naravi predmetna nekretnina čini dio dvorišta obiteljske kuće Plenković, te isti iz razloga reguliranje vlasničkih odnosa i sklopili ugovor s Gradom. Obzirom da se predmetna nekretnina ne koristi kao nerazvrstana cesta, Vijeće je ukinulo status javnog dobra u općoj uporabi sukladno čl. 103. Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14).  

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

  KLASA: 940-01/12-01/101 URBROJ: 2128/01-02-16-10 Hvar, 24. svibnja 2016. PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                       Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  Na temelju članka 35. i 35. b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 58., 59. i 60. Poslovnika o radu gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09 i 2/11) Gradsko vijeće Grada Hvara na 19. sjednici održanoj 24. svibnja 2016. godine, donosi  

ZAKLJUČAK

o neprihvaćanju Prijedloga Zaključka o uspostavljanju civilno javnog partnerstva između Grada Hvara i udruge Savez PlatFORma te osnivanju DKC (pravni oblik Ustanova)

 

I.

  Ne prihvaća se Prijedloga Zaključka o uspostavljanju civilno javnog partnerstva između Grada Hvara i udruge Savez PlatFORma te osnivanju DKC (pravni oblik Ustanova).  

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

  KLASA: 021-05/16-01/06 URBROJ: 2128/01-15-16-04 Hvar, 24. svibnja 2016. PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  Na temelju članka 35. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 25. statuta Grada Hvara (službeni glasnik br: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11,2/11, 6/13 i 11/13) Gradsko vijeće Grada Hvara na 19.sjednici održanoj 24. svibnja 2016. godine , donosi  

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na Odluku o visini upisnine u Dječji vrtić “Vanđela Božitković

 

I

  Daje se suglasnost na Odluku o visini upisnine u Dječji vrtić “Vanđela Božitković.  

II

  Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.  

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

  KLASA: 601-01/16-01/02 URBROJ: 2128/01 -02-16-02 Hvar, 24. svibnja 2016. PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  Na temelju članka 50. Statuta Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković” i članka 35. st.l Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97. 107/07 i 94/13) i članka 25. statuta Grada Hvara (službeni glasnik br: 5/09. 7/09. 8/09, 1/11, 2/11. 6/13 i 11/13) Gradsko vijeće Grada Hvara na 19. sjednici održanoj 24. svibnja 2016. godine, donosi  

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na Odluku o planu upisa i upisu u Dječji vrtić “Vanđela Božitković za pedagošku godinu 2016/2017.

 

I

  Daje se suglasnost na Odluku o Odluku o planu upisa i upisu u Dječji vrtića “Vanđela Božitković za pedagošku godinu 2016/2017.  

II

  Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.  

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

  KLASA: 601-01/16-01/03 URBROJ: 2128/01-02-16-02 Hvar, 24. svibnja 2016 PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), članka 35. a Zakona o otocima («NN», broj: 149/99, 32/02 i 33/06) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09,7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 19. sjednici održanoj 24. svibnja 2016. godine, donosi  

 

 

ZAKLJUČAK

o neprihvaćanju Prijedloga o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa nekretnina u k.o. Hvar

 

I.

  Ne prihvaća se Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu ponuditelja Josip Kukoč, iz Hvara, Ivana Božitkovića 6 o pravu prvokupa nekretnina u k.o. Hvar  

II.

  Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.  

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

  KLASA: 940-01/16-01/12 URBROJ: 2128-01-02-16-03 Hvar, 24. svibnja 2016. PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst), članka 35.a Zakona o otocima («NN», broj: 149/99, 32/02 i 33/06) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09,7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 19. sjednici održanoj 24. svibnja 2016. godine, donosi  

ZAKLJUČAK

o prostorima Fontika

 

I.

  Da se dostavi kompletna dokumentacija Grada prema vijećnicima što uključuje: Odluke Gradskog vijeća o prekidu i dokumenti o primopredaji kad je Grad ušao u posjed svojih nekretnina.  

II.

  Na jednoj od slijedećih sjednica staviti točku dnevnog reda na kojoj bi se raspravilo o istim materijalima.  

III.

  Konkretizirati daljnji slijed rasprave po pitanju raskidanja ugovora tj. u vremenskom periodu od 31. 10-og do dana kada je grad ušao u posjed svojih nekretnina.  

IV.

  Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.  

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

  KLASA: 940-01/16-01/12 URBROJ: 2128-01-02-16-03 Hvar, 24. svibnja 2016. PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst), članka 35.a Zakona o otocima («NN», broj: 149/99, 32/02 i 33/06 ) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09,7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13,11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 19. sjednici održanoj 24 . svibnja 2016. godine, donosi  

ZAKLJUČAK

o prostorima Fontika 2

  Da se kompletna dokumentacija dostavi državnom odvjetništvu.  

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

  KLASA: 021-05/16-01/08 URBROJ: 2128/01-02-16-02 Hvar, 24. svibnja 2016. PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst), članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09,7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 19. sjednici održanoj 24. svibnja 2016. godine, donosi  

ZAKLJUČAK

 

I.

  Do 8. lipnja u 16,00 h podnijeti vijećnicima Gradskog vijeća Grada Hvara izvješće da li su sve ceste završene.  

II.

  Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.  

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

  KLASA: 021-05/16-01/09 URBROJ: 2128/01-02-16-01 Hvar, 24. svibnja 2016. PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  Na temelju odredbe članka 25. Statuta Grada Hvara („ Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 I 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 19. sjednici održanoj dana 24. svibnja 2016.godine, donosi  

ZAKLJUČAK

o davanju pomoći za uređenje vukovarskog Vodotornja

 

I

  Odobrava se pomoć Gradu Vukovaru za uređenje Vodotornja u iznosu od 55.000,00 kuna. Isplata sredstava izvršiti će se iz proračunske zalihe Proračuna Grada Hvara za 2016.godinu.  

II

  Zadužuje se Gradonačelnik Grada Hvara za provedbu ovog Zaključka.  

III

  Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.  

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

  KLASA: 400-01/15-01/20 Urbroj: 2128/01-02-16-07 Hvar, 24. svibnja 2016.g. PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

   
   
 
 

 


 
 
                Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN”, broj: 86/08 i 61/11), članka 32. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN”, broj: 74/10) i članka 35. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09,7/09, 8/09,1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi  

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara

 

Članak 1.

  U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 12/10, 3/15), U članku 13, A. SLUŽBA TAJNIŠTVO GRADA REDNI BROJ : 4, NAZIV RADNOG MJESTA; viši referent za upravne poslove KLASIFIKACIJSKI RANG: 9. BROJ SLUŽBENIKA: 1 OPIS POSLOVA I ZADATAKA: alineja 8. briše se.  

Članak 2.

  U članku 13. E. SLUŽBA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA, mijenja se i glasi: REDNI BROJ : 21, 22, 23, 24 NAZIV RADNOG MJESTA: referent – komunalni redar KLASIFIKACIJSKI RANG: 11. BROJ SLUŽBENIKA:4 OPIS POSLOVA I ZADATAKA: U „opisu poslova i zadataka” alineja 9. dodaje se i sada glasi: –     obavlja nadzor nad provedbom Odluke o komunalnom redu i drugih propisa donesenih na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o održivom gospodarenju otpada i Zakona o građevinskoj inspekciji, te odgovara za provedbu tih odluka, –     obavlja nadzor nad provedbom i drugih odluka Grada za koje je tom odlukom zadužen, odgovara za provedbu tih odluka, –     prati stanje u oblasti komunalnog reda, te podnosi izvješća s prijedlozima mjera –     donosi rješenja u svrhu održavanja komunalnog reda i druga rješenja sukladno ovlastima iz pozitivnih propisa i općih akata, –     u okviru svojih ovlasti naplaćuje mandatne kazne, odnosno podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka –     donosi prekršajne naloge sukladno Zakonu o prekršajima, –     nadzire korištenje javne površine te u tom smislu poduzima odgovarajuće mjere u skladu s svojim ovlastima –     obavlja poslove protupožarne zaštite objekata u nadležnosti Grada –     nadzire održavanje reda u lukama, –     obavlja i druge poslove po nalogu koordinatora, voditelja, pročelnika i gradonačelnika.    

Članak 3.

  REDNI BROJ : 25, 26 RADNO MJESTO III kategorije- potkategorija radnog mjesta referent NAZIV RADNOG MJESTA: referent – prometni redar KLASIFIKACIJSKI RANG: 11. BROJ SLUŽBENIKA: 2  

Članak 4.

  REDNI BROJ: 27, 28 RADNO MJESTO III kategorije- potkategorija radnog mjesta -referent NAZIV RADNOG MJESTA: referent – komunalni izvidnik KLASIFIKACIJSKI RANG: 11 BROJ SLUŽBENIKA: 2  

Članak 5.

  Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.  

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradonačelnik

  KLASA: 113/01/16-01/01 Urbroj: 2128/01-01/1-16-01 Hvar, 5. ožujka 2016. GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  Na temelju odredbe članka 8., 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine, broj: 86/08 i 61/11), članka 5. Pravilni o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 12/10 i 3/15) i članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 11/1, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), a sukladno Proračunu Grada Hvara, Gradonačelnik Grada Hvara, donosi  

PLAN PRIJAMA

U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA HVARA

 

Članak 1.

  Ovim Planom prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara (u daljnjem tekstu: Plan), utvrđuje se prijam službenika i vježbenika za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (stručno osposobljavanje za rad) u Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara tijekom 2016. godine.  

Članak 2.

  Plan sadrži. –     stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Službama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara. –     potreban broj službenika na neodređeno vrijeme, –     potreban broj vježbenika na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (stručno osposobljavanje za rad).    

Članak 3.

  Na temelju ovog Plana, slobodna radna mjesta popunjavati će se putem javnog natječaja. Radna mjesta koja se popunjavaju na određeno vrijeme, popunjavati će se putem oglasa koji se objavljuje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Radna mjesta popunjavati će se sukladno proračunskim sredstvima, ovom Planu i Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara.  

Članak 4.

  Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Službama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, potreban broj službenika na neodređeno vrijeme, utvrđuje se u tabeli koja je sastavni dio Plana. Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta iz stavka I. ovog članka obuhvaća prikaz ukupnog broja zaposlenih službenika u Službama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, a planira se potreban broj službenika i vježbenika na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (stručno osposobljavanje za rad).  

Članak 5.

  Tijekom 2016. planira se primiti u službu 2 nova službenika, te 5 vježbenika na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (stručno osposobljavanje za rad).  
 
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA HVARA   Red.br.    SLUŽBE                      stvarno stanje popunjenosti                         plan zapošljavanja radnih mjesta u službama                             za 2016.godinu
1. Pročelnik

0

1 pročelnik

2. Služba tajništva Grada

3

1 vježbenik VSS pravne struke na stručnom osposobljavanju

3. Služba za proračun i financije

4

1 vježbenik VSS ekonomske struke na stručnom osposobljavanju

4. Služba za društvene djelatnosti

1

1 vježbenik VSS ili VŠS pravne struke na stručnom osposobljavanju

5. Služba za gospodarstvo i gospodarenje

3

1 vježbenik VSS ili VSS pravne struke na stručnom osposobljavanju

6. Služba za komunalne djelatnosti

13

1 vježbenik VSS ili VSS tehničke struke na 1 referent komunalni redar 1 referent-prometni redar

7. UKUPNO

24

7

 
 

Članak 6.

  Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“  

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradonačelnik

  KLASA: 020-01/16-01/01 Urbroj: 2128/01-01/1-16-01 Hvar, 19. siječanj 2016. GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,19/13 i 63/14), odredbe članka 5. Uredbe o postupku izdavanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN, br. 36/04, 63/08 i 133/13) i odredbe članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara” br. 05/09, 07/09, 08/09, 01/11 i 02/11-pročišćeni tekst 06/13 i 11/13) Gradonačelnik Grada Hvara dana 04. ožujka 2016.g., donosi  

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2016.g.

 

Članak 1.

  U Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2016.g. („Službeni glasnik Grada Hvara” br. 115) u glavi 1. UVODNE NAPOMENE u točki 11. iza riječi „Svete Nedjelje” dodaje se zarez i riječi „te pripadajući morski dio”. U glavi 4. POPIS DJELATNOSTI u točki VII. mijenja se i glasi „ Na kopnenom dijelu pomorskog dobra na području Grada Hvara mogu se obavljati sve djelatnosti propisane Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja (NN br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i ovim Planom upravljanja pomorskim dobrom. Na morskom dijelu pomorskog dobra Grada Hvara ne mogu se obavljati djelatnosti navedene u Uredbi o postupku davanja koncesijskih odobrenja u oblasti ugostiteljstva i trgovine te komercijalno-rekreacijski sadržaji (osim suncobrana i ležaljkl) bez posebne pisane suglasnosti nadležne Lučke kapetanije, Gradonačelnika Grada Hvara I NAUTIČKOG CENTRA HVAR d.o.o. Hvar” U glavi 5. MIKROLOKACIJE u točki VIII. u TUMAČU KRATICA redni broj 4. briše se. Pod red.br. 1. UVALA KRIŽNA LUKA (k.č. dio 3906/1 i dio 3774/1) dodaje se „1 DIO UVALE KRIŽA (k.č. dio 4654) te nastavno pod 1.4. K-R.S. – „ležaljke – 65 kom na dijelu k.č. 3906/1 i dio k.č.4654″.  

Članak 2.

  Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Hvara”.  

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradonačelnik

  Klasa: 342-01/16-01/106 URBROJ: 2128-01-01/1-16-04 Hvar, 04. ožujka 2016.g. GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60701-vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12,19/13 i 137/15), odredbe članka 5. Uredbe o postupku izdavanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN, br. 36/04, 63/08,133/13 i 63/14) i odredbe članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara” br. 05/09, 07/09, 08/09, 01/11 i 02/11-pročišćeni tekst 06/13 i 11/13) Gradonačelnik Grada Hvara dana 12. svibnja 2016. g., donosi  

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2016.g.

 

Članak 1.

  U Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2016.g. („Službeni glasnik Grada Hvara” br. 11/15, Klasa: 342-01/15-01/106 Urbroj: 2128/1-01/1-16-04 od 04. ožujka 2016.g. ) mijenjaju se odredbe i to: U glavi 2. PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM u točki IV. stavak 5. mijenja se i glasi: „Mikrolokacije „bačava” za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja brodica i prijevoza putnika, izvan lučkog područja i područja danih u koncesiju su:
 
               MIKROLOKACIJA                                               BROJ                                 NAM