Službeni glasnik – br. 07 / 2015

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XXII.  BROJ 7.                                      Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –

Hvar, 24. rujna 2015. godine                                    plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

 

                Na temelju članka 109. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08, 136/12  i 15/15), Pravilnika o  polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj: 24/13) te članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara» br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara na 09. sjednici održanoj dana 23. rujna 2015. godine,  d o n o s i

 

P O L U G O D I Š NJ I    I Z V J E Š T A J

O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2015. GODINU

 

Članak 1.

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2015. godinu sadrži:

 

 1. Opći dio Proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
 2. Posebni dio Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
 3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu  novca i kapitala,
 4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
 5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
 6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te
 7. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

 

Članak 2.

 

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2015.godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

R E P U B L I K A    H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D    H V A R

Gradsko vijeće

 

Klasa: 400-01/15-01/16

Urbroj: 2128/01-02-15-03

Hvar, 23. rujna 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                                                                                                                   Fabijan Vučetić, v.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naziv:  GRAD HVAR                                                                                                                       Matični broj: 02541122

Adresa: Milana Kukurina 2, 21450 HVAR                                                                                         Šifra djelatnosti: 8411

OIB: 01250166084                                                                                                                               Šifra grada: 153

RKP: 30509                                                                                                                                         Razina: 22

 

OBRAZLOŽENJE

OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

ZA 01-06/2015. GODINE                                                                 

 

PRIHODI  I  PRIMICI

 

 1. Prihodi poslovanja u odnosu na plan ostvareni su sa 28,52%, a ostvarenje po skupinama je slijedeće:

–        Porezni prihodi (skupina 61) su ostvareni sa 23,20% godišnjeg plana, a manje ostvarenje je vezano uz izmjenu poreznih propisa i načina knjiženja izdvojenih sredstava od poreza na dohodak za kapitalne projekte na otocima, odnosno prije su se ta sredstva evidentirala kao porezni prihod Grada i bila su deponirana na računu kod HBOR-a, a ove godine sredstvima raspolaže državni proračun i evidentiraju se kao prihod države, a Grad nakon što povuče (utroši) ista sredstva evidentira ih kao pomoć iz državnog proračuna. Iz navedenih  je razloga manje  polugodišnje ostvarenje ovih  prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

–        Pomoći (skupina 63) su ostvarene sa 27,43% plana, ali su veće u odnosu na isto razdoblje 2014.godine iz razloga što je dio pomoći iz 2014.godine doznačen početkom 2015.godine.

–        Prihod od imovine (skupina 64) su ostvareni sa 39,10%  plana, a u odnosu na prethodnu godinu sa 117,29 %,  povećanje je rezultat većeg ostvarenja prihoda od zakupa nekretnina.

–        Prihodi od pristojbi i po posebnim propisima (skupina 65) su ostvareni sa 37,22% plana, a ostvarenje je veće nego prošle godine zbog većeg prihoda od državnih biljega, vodnog doprinosa te komunalne naknade, dok su drugi prihodi manje ostvareni.

–        Prihodi od prodaje roba, pruženih usluga i donacije (skupina 66) ostvareni su sa 29,54% plana uz znatno bolje ostvarenje u odnosu na prošlu godinu .

–        Prihodi od kazni i ostali prihodi (skupina 68) su ostvareni sa 32,37%plana , uz znatno veće ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu.

 1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na plan su ostvareni sa 1,10% , a i manji su u odnosu na prethodnu godinu zbog neostvarenja prihoda od prodaje građevinskog zemljišta.
 2. Primici od zaduženja nisu planirani, a niti realizirani, dok prihodi od povrata danih zajmova trgovačkim društvima nisu ostvareni, (isti se odnose na planirani povrat jamstva naplaćenog sa žiro računa Grada Hvara od strane Hypo-Alpe-Adria Bank d.d., a za kredit Sportskog centra Hvar d.o.o. Hvar).
 3. Ukupni prihodi i primici su ostvareni sa 28,15% plana i veći su za 4,75 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

 

RASHODI  I  IZDACI

 

 1. Rashodi poslovanja su izvršeni sa 29,62%  u odnosu na plan, te 76,08% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine,  izvršenje po skupinama je slijedeće:

–        Rashodi za zaposlene (skupina 31) su izvršeni sa 47,71% u odnosu na godišnji plan te su veći za 2,69% u odnosu na prethodnu godinu.

–        Materijalni rashodi (skupina 32) izvršeni su sa 36,01% u odnosu na godišnji plan, te su za 20,05%  manji u odnosu na prethodnu godinu.

–        Financijski rashodi (skupina 34) su izvršeni sa 21,39%  u odnosu na godišnji plan, a veći su za 17,67% u odnosu na prethodnu godinu zbog većih izdataka za bankarske usluge.

–        Subvencije (skupina 35) u ovom razdoblju nisu izvršavane.

–        Pomoći korisnicima drugih proračuna (skupina 36) izvršene su sa 8,84% u odnosu na godišnji plan, odnosno 39,68% u odnosu na prethodnu godinu.

–        Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) izvršene su sa 28,68% godišnjeg plana, a za 9,09% su manje nego prethodne godine, a radi se o troškovima vezanim za socijalni program, izvršeni su samo oni izdaci koji su bili nužni, iako se nastojalo pripomoći svim socijalno ugroženim skupinama građana.

–        Ostali rashodi (skupina 38) izvršeni su sa 8,82% godišnjeg plana, a manje ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu je za 64,75% zbog kasnog donošenja proračuna.

 1. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su izvršeni sa 24,58% godišnjeg plana, a za 36,44% su veći u odnosu na prošlu godinu, najveća stavka je dodatno ulaganje u zgradu „Arsenal“.
 2. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su sa 58,40% godišnjeg plana, a odnose se na naplatu jamstva Sportskog Centra Hvar.
 3. Ukupna realizacija rashoda i izdataka je 28,24 u odnosu na godišnji plan, odnosno za 13,95% su manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, pogotovo je manja realizacija neredovitih izdataka zbog kasnog donošenja Proračuna za 2015.godinu.

 

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENIH PROGRAMA

 

 1. Glava: 00101

 

 1. Program: 1001 je izvršen sa 52,74%. Rashodi u ovom programu su vezani za troškove rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika, Gradske uprave, te ostale opće usluge, naknade i rashode.
 2. Program: 1002 je izvršen sa 39,90%. Rashodi u ovom programu su vezani za financijske izdatke, što uključuje i obveze po danom jamstvu Sportskom centru (što se redovno naplaćuje).
 3. Program: 1003 je izvršen sa 23,01%. Izdaci u ovom programu vezani su za javni red i sigurnost (protupožarnu zaštitu, sustav zaštite i spašavanja te usluge policije).
 4. Program: 1004 je izvršen sa 0,00%. Rashodi u ovom programu su vezani za održavanje poslovnih i uredskih prostora, a nije bilo nikakvih izdataka.
 5. Program: 1005 je izvršen sa 0,00%. Rashodi u ovom programu su vezani za poticaje razvoja poduzetništva tj. poljoprivrede i malog gospodarstva. Nije bilo nikakvih izdataka.
 6. Program: 1006 je izvršen sa 6,09%. Rashodi u ovom programu su vezani za izgradnju i održavanje lokalnih cesta i putova. Nije bilo izdataka za kupnju zemljišta za ceste, a ni izdataka za gradnju, dok su izdaci za održavanje izvršeni u planiranom iznosu.
 7. Program: 1007 je izvršen sa 0,00%. Ovaj program se odnosi na zbrinjavanje otpada te rješavanja problema kanalizacije. Nije bilo izdataka zbog kasnog donošenja proračuna, a i zbog zastoja u realizaciji programa sanacije odlagališta komunalnog otpada i gradnje oborinske kanalizacije.
 8. Program: 1008 je izvršen sa 3,96%. Ovaj program se odnosi na izradu prostorne dokumentacije, kupnju zemljišta za opće namjene, geodetsko-katastarske poslove, te na uređenje Etno-eko sela. Rashodi su izvršeni samo vezano za prostorne planove.
 9. Program: 1009 je izvršen sa 0,00%, a odnosi se na rashode vezane sa razvoj vodovodne mreže. Realizacija programa je vezana uz radove Hv.vodovoda. Nije bilo izdataka po ovom programu.
 10. Program: 1010 je izvršen sa 27,31%, a odnosi se na ulaganje u održavanje i izgradnju javne rasvjete, te trošak električne energije za javnu rasvjetu. Realizacija ovog programa je u planiranim iznosima.
 11. Program: 1011 je izvršen sa 19,28%, a odnosi se na poslove vezane uz izgradnju i održavanje javnih površina. Realizacija ovog programa također kasni zbog naprijed navedenog kasnog donošenja Proračuna za 2015.godinu.
 12. Program: 1012 je izvršen sa 0,00%, a odnosi se troškove vezane za izgradnju gradskog groblja, uključujući i kupnju zemljišta. Izvršenja nije bilo jer je nastao zastoj oko kupnje zemljišta za izgradnju gradskog groblja.
 13. Program: 1013 je izvršen sa 20,67%, a odnosi se na poslove održavanja i uređenja obalnog pojasa. Ovaj program je realiziran u dijelu čišćenja i odvoza otpada, dok dio vezan za održavanje čeka realizaciju.
 14. Program: 1014 je izvršen sa 13,58%, a odnosi se na troškove tj.donacije u zdravstvu. Iako Grad nema zakonsku obvezu izdvajati za zdravstvo u interesu građana je povećani zdravstveni standard po stoga su i planirane donacije. Tekuće donacije su izvršene samo Hitnoj medicinskoj pomoći, dok ostalih donacija nije bilo.
 15. Program: 1015 je izvršen sa 14,67%, a radi se o programu unapređenja i razvoja sporta na području grada. Program je manje izvršen zbog nedostatka nenamjenskih sredstava.
 16. Program: 1016 je izvršen sa 27,88%, a radi se o programskoj djelatnosti u kulturi, donacijama udrugama i ustanovama u kulturi, te održavanje i ulaganje u očuvanje spomenika kulture. Osim izdataka u dodatno ulaganje u zgradu „Arsenal“ i Palaču Vukašinović za koje postoje namjenska sredstva, nije bilo skoro nikakvih izdataka.
 17. Program: 1017 je izvršen sa 0,00%, a odnosi se na donacije vjerskim zajednicama.
 18. Program: 1018 je izvršen sa 9,15%, a odnosi se na potpore strankama i ostalim udrugama. Bilo je malo potpora zbog manjka nenamjenskih sredstava.
 19. Program: 1019 je izvršen sa 0,00%, a radi se o potporama Osnovnoj i Srednjoj školi Hvar, te izdacima vezanim za izgradnju novog objekta Srednje škole Hvar te školskog igrališta.
 20. Program: 1020 je izvršen sa 27,42%, a odnosi se na poslove socijalne skrbi. Socijalne pomoći su izvršavane sukladno financijskim mogućnostima, socijalnom programu, te ocjeni o stvarnim potrebama tražitelja pomoći.

 

 1. Glava: 00102

 

1.   Program: 2001 je izvršen sa 48,65%. Rashodi u ovom programu su vezani za izdvajanje iz Gradskog Proračuna za djelatnost Dječjeg vrtića Hvar, te za dodatno ulaganje na zgradi Dječjeg vrtića Hvar. Realizacija ovog programa je u skladu sa planom.

 

 1. Glava: 00103

 

1.   Program: 3001 je izvršen sa 45,36%. Rashodi u ovom programu su vezani za izdvajanje iz Gradskog proračuna za djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice Hvar. Realizacija ovog programa  je u skladu sa planom.

 

 

Hvar, 16. srpnja 2015.god.

 

 

Voditeljica Službe za proračun i financije:                                                                                            Zakonski predstavnik:

Margita Petrić Hraste, v.r.                                                                                                              Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

 

 

 

 

 

 

 

                Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj: 36/95, 109/95- Uredba, 21/96- Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- proč.tekst,82/04, 110/04- Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 9. sjednici održanoj dana 23.09.2015. godine, donosi:

 

ODLUKU

o izmjeni Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015. godinu

za Grad Hvar

 

Članak 1.

 

U Programu gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015. godinu za Grad Hvar (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 02/15 i 05/15) u dijelu IV – Izgradnja javne rasvjete mijenjaju se pojedine stavke navedene u Prilogu ove Odluke.

Ukupni iznos i izvori financiranja ne mijenjaju se.

 

Članak 2.

 

Prilog:

– „Prilog br. 3JAVNA RASVJETA – PROGRAM IZGRADNJE KOM. INFRASTRUKTURE ZA 2015. GODINU“, iz rujna 2015.,

sastavni je dio ove Odluke.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka s prilogom iz članka 2. ove Odluke stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 363-01/15-01/64

Urbroj: 2128/01-02-15-06

Hvar,­ 23.09.2015.g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članaka 107. i 109. Zakona o cestama („NN“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14 – dalje u tekstu Zakon) i odredbe članka 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 9. sjednici održanoj dana 23.09.2015. godine, donosi

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama

 

Članak 1.

 

U Odluci o Nerazvrstanim cestama („Službeni glasnik Grada Hvara“, br. 2/14 – dalje u tekstu Odluka) mijenja se preambula Odluke te glasi:

„Na temelju odredbe članka 109. stavka 1. i 2. Zakona o cestama („NN“, broj 84/11, 22/13 , 54/13 i 148/13 – dalje u tekstu Zakon) i odredbe članka 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09,1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 12. sjednici održanoj dana 19. ožujka 2014. godine, donosi:“

 

Članak 2.

 

Članak 6. Odluke mijenja se i glasi:

„Za potrebe upravljanja, građenja i održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Hvara Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara ustrojila je jedinstvenu Bazu podataka o nerazvrstanim cestama, koja je sastavni dio ove Odluke.

Baza podataka o nerazvrstanim cestama, koja je sastavni dio ove Odluke, odnosi se na evidenciju cesta izgrađenih do dana stupanja na snagu Zakona o cestama (stupio na snagu 28. srpnja 2011.) i vidljivih na službenoj ortofoto snimci iz 2011. godine.

Baza podataka o nerazvrstanim cestama sastoji se od alfanumeričkog popisa svih cesta i od grafičkog dijela s prikazom pojedine ceste na ortofoto podlozi.

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara ažurirat će, dopunjavati i voditi jedinstvenu Bazu podataka o nerazvrstanim cestama u elektronskom (GIS) formatu.“

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-01/14-01/33

URBROJ: 2128/01-02-15-04

Hvar, 23.09.2015.g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ:

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA:

 

 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2015. godinu……………………………………….. 197
 2. Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015. godinu za Grad Hvar………………………………………………………………………………… 229
 3. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama……………………………………………………………. 229

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Grada Hvara

Odgovorni urednik: tajnica Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur.

List izlazi po potrebi – Tisak: “ArtInt” d.o.o. JELSA

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO