Sluzbeni glasnik 2012

Službeni glasnik – br. 07 / 2012

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XIX.  BROJ 7.                                        Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –
Hvar, 22. prosinca 2012. godine                               plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 
 
 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSA

Službeni glasnik – br. 06 / 2012

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

 GRADA HVARA

GODINA XIX.  BROJ 6.                                        Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –
Hvar, 12. prosinca 2012. godine                               plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 
 
 
 

 

Na temelju članka 91. stavak 1. podstavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 28. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 08/09, 1/11 i 2/11 – pročišćeni tekst) i članka 22. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 50. sjednici održanoj 16. listopada 2012. g., donosi
 

ODLUKU

o prestanku ostvarivanja prava na temelju prestanka obavljanja dužnosti predsjednika Gradskog vijeća Grada Hvara

 

Članak 1.

 
Zoranu Domančiću iz Hvara prestaju prava na temelju obavljanja dužnosti predsjednika Gradskog vijeća Grada Hvara sa danom 27. rujna 2012. godine.
 

Članak 2.

 
Gradsko vijeće Grada Hvara utvrđuje činjenicu podnošenja ostavke naknadno, budući se Gradsko vijeće nije sastalo u zakonskom roku od trideset dana od dana podnošenja ostavke, koja je zaprimljena u Gradu Hvaru dana 27. kolovoza 2012. godine.
S razloga navedenog u prethodnom stavku utvrđuje se da je ostavka Zorana Domančića na dužnost predsjednika Gradskog vijeća Grada Hvara stupila na snagu dana 27. rujna 2012. godine.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 
Klasa: 021-05/12-01/13
Urbroj: 2128/01-02-12-2
Hvar, 16. listopada 2012. g.

PREDSJEDAVATELJ

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                           Nikola Petrić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 12., 21. i 22. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, 2/10, 6/10, 7/10 i 2/12), provedenog Javnog natječaja za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina, Klasa: 363-02/12-01/174, Urbroj: 2128/01-01/1-12-02 od 04. lipnja 2012. godine, Zapisnika Povjerenstva za javne površine od 18. lipnja 2012. godine i od 17. kolovoza 2012. godine, Gradonačelnik Grada Hvara, donosi
 

ODLUKU

o sklapanju Ugovora o zakupu javne površine na lokaciji RIVA sa “TOTAL DIZAJN” d.o.o.

 

Članak 1.

 
Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine na lokaciji Riva, Klasa: 363-02/12-01/174, Urbroj: 2128/01-01/1-12-04 od 26. lipnja 2012. godine, Danijela Jantol utvrđena je kao najpovoljniji ponuditelj na lokaciji Riva za prodajno mjesto broj l, temeljem koje Odluke se trebao sklopiti Ugovor o zakupu javne površine do 31. prosinca 2014. godine.
 

Članak 2.

 
Danijela JANTOL obratila se Gradu Hvaru sa zahtjevom u kojem moli da se zakup sa njenog imena prebaci na društvo “TOTAL DIZAJN” d.o.o. čiji je ona član Uprave i osoba koja društvo zastupa pojedinačno i samostalno, te da se dobiveno prodajno mjesto broj 1 zamijeni za prodajno mjesto broj 2 koje je slobodno.
Povjerenstvo za javne površine Grada Hvara na sjednici dana 17. kolovoza 2012. godine razmatralo je zahtjev imenovane te jednoglasno zaključilo da se zahtjevu može udovoljiti.
 

Članak 3.

 
Gradonačenik Grada Hvara razmatrao je navedeni zahtjev te uz pribavljeni zaključak Povjerenstva za javne površine će sklopiti Ugovor o zakupu javne površine s rokom trajanja zakupa od zaključenja ugovora do 31. prosinca 2014. godine.
Uplaćena jameevina uračunava se u utvrdeni iznos zakupnine.
 

Članak 4.

 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na Oglasnoj ploči Grada Hvara, a objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Hvara”.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 
KLASA: 363-02/12-01/174
Urbroj: 2128/01-01/1-12-08
Hvar, 31. kolovoza 2012. godine

­ GRADONAČELNIK:

                                                            Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 12., 21. i 22. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, 2/10, 6/10, 7/10 i 2/12), provedenog Javnog natječaja za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina, Klasa: 363-02/12-01/220, Urbroj: 2128/01-01/1-12-02 od 26. lipnja 2012. godine te Zapisnika Povjerenstva za javne površine od 09. srpnja 2012. godine, Gradonačelnik Grada Hvara, donosi
 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine na lokaciji DOLAC II

 

Članak 1.

 
Kao najpovoljniji i jedini ponuditelj prema raspisanom Javnom natječaju za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina, Klasa: 363-02/12-01/220, Urbroj: 2128/01-01/1­12-02 od 26. lipnja 2012. godine, utvrđuje se:
 
Na lokaciji DOLAC II
– prodajno mjesto broj 4
Mirsada VRBANIĆ s ponuđenom zakupninom u iznosu od 1.000, 00 kn za iznajmljivanje bicikli.
 

Članak 2.

 
Temeljem ove Odluke Gradonačelnik i gore navedeni ponuditelj sklopiti će Ugovor o zakupu javne površine s rokom trajanja zakupa od zaključenja ugovora do 31. prosinca 2014. godine.
Ako gore navedeni ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o zakupu nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.
Sudioniku natječaja čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina uračunava se u utvrđeni iznos zakupnine.
 

Članak 3.

 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na Oglasnoj ploči Grada Hvara a objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Hvara”.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-02/12-01/220
Urbroj: 2128/01-01/1-12-03
Hvar, 09. srpnja 2012. godine

­ GRADONAČELNIK:

                                                            Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju odredbe članka 8., 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima. u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine, broj: 86/08), članka 5. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara («Službeni glašnik Grada Hvara, broj: 12/10) i članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 11/1 i 2/11-pročišćeni tekst), a sukladno Proračunu Grada Hvara, Gradonačelnik Grada Hvara, donosi
 

ODLUKU

O DOPUNI PLANA PRIJAMA U SLUŽBU U

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA HVARA

 

Članak 1.

 
Plan prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 3/12), članak 5. mijenja se i glasi.
«Tijekom 2012. godine planira se primiti u službu 1 novi službenik, te 3 vježbenika na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (stručno osposobljavanje za rad).

 

 
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA HVARA

Rbr

SLUŽBE

Stvarno stanje popunjenosti

radnih mjesta u službama

Plan zapošljavanja

za 2012. godinu

1.

Pročelnik

1

1 vježbenik na stručnom osposobljavanju

2.

Služba Tajništvo Grada

3

1 vježbenik na stručnom osposobljavanju

3.

Služba za proračun i financije

4

4.

Služba za društvene djelatnosti

1

5.

Služba za gospodarstvo igospodarenje imovinom Grada

9

6.

Služba za komunalne djelatnosti,prostorno uređenje, graditeljstvoi zaštitu okoliša

3

1 službenik

1 vježbenik na stručnom osposobljavanju

7.

UKUPNO

21

4

 
 
 
 
 
 

 

Članak 2.

 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLTTSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 
KLASA: 020-01/12-01/55
URBROJ: 2128-01-01/1-12-02
Hvar, 24. listopada 2012.

­ GRADONAČELNIK:

                                                            Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju odredbe članka 87. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine, broj: 86/08), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi
 

PROGRAM

stručnog osposobljavanja za rad vježbenika- volontera na poslovima pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara

 

I.

                Ovim Programom utvrđuje se stručno osposobljavanje vježbenika-volontera visoke stručne spreme politološkog smjera (dalje u tekstu: vježbenik), pod kojim se podrazumijeva stručna i praktična izobrazba vježbenika kroz praktičan rad i učenje za samostalno obavljanje poslova pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara (dalje u tekstu: poslovi struke) i polaganja državnog stručnog ispita.
 

II.

 
Programom iz točke I. utvrđuje se:
–   poslovi i zadaće što ih je vježbenik u tijeku vježbeničkog staža dužan obavljati,
–   način praćenja rada vježbenika za vrijeme trajanja vježbeničkog staža,
–   obrazovanje i stručno osposobljavanje vježbenika za vrijeme trajanja vježbeničkog staža,
–   prava i obveze mentora u provođenju i nadzoru vježbeničkog staža,
–   prava i obveze vježbenika.
 

III.

 
Vježbenik će se osposobljavati za obavljanje poslova pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, pod stalnim nadzorom mentora.
 
l./ Poslovi i zadaće što ih je vježbenik za pročelnika, u tijeku vježbeničkog staža dužan obavljati su:
–   upoznavanje sa ustrojem i rukovođenjem radom Jedinstvenog upravnog odjela,
–   upoznavanje i sudjelovanje u organiziranju i koordiniranju Službi unutar Odjela,
–   sudjelovanje u vođenju evidencije o prisutnosti na poslu službenika,
–   upoznavanje i sudjelovanje u vođenju personalne dokumentacije službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela i obavljanje svih poslova u svezi s time (izrada rješenja, prijave, odjave, zaključivanje radne knjižice, ispunjavanje određenih obrazaca za ostvarivanje određenih prava iz radnih odnosa i sl.) i sve poslove sukladno Pravilniku o radu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela i drugim propisima,
–   sudjeluje u praćenju propisa iz oblasti lokalne samouprave i brine se o primjeni istih,
–   upoznavanje sa odgovornošću za zakonito i pravodobno obavljanje poslova i zadataka u okviru Jedinstvenog upravnog odjela,
–   sudjeluje u obavljanju poslova i izvršava upravne, stručne i druge poslove po nalogu Gradonačelnika.
U cilju što uspješnijeg obavljanja poslova i zadaća koje je vježbenik dužan obavljati tijekom vježbeničkog staža, vježbenik će biti upućen 20 radnih dana u pisarnicu Grada.
 

IV.

 
Vježbenikov rad kontinuirano prati mentor i upućuje ga na pravilnu primjenu propisa i pravilnu administrativno-tehničku obradu pismena, te mu pomaže u pripremanju državnog stručnog ispita.
Za mentora se određuje mr. sc. Joško Domančić pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara.
 

V.

 
Obrazovanje i stručno osposobljavanje vježbenika za vrijeme trajanja vježbeničkog staža odnosi se na stručnu izobrazbu za polaganje državnog stručnog ispita i samostalno obavljanje povjerenih poslova i zadaća pod nadzorom i uz pomoć mentora.
Stručna izobrazba vježbenika osigurava se na način da vježbenik:
–   dobiva na raspolaganje pravne izvore propisane programom općeg dijela državnog stručnog ispita,
–   zakone i druge propise koje je dužan primjenjivati pri obavljanju određenih poslova i zadaća,
–   stručnu i drugu potrebnu literaturu,
–   prisustvuje seminarima koje organizira Ministarstvo uprave.
 

VI.

 
Prava i obveze mentora u provođenju i nadzoru vježbeničkog staža sastoje se u:
–   pružanju stručne pomoći vježbeniku i upućivanju na pravilnu primjenu propisa,
–   kontinuiranom provođenju nadzora nad radom vježbenika tijekom vježbeničkog staža,
–   osiguranju uvjeta za uspješno obavljanje vježbeničkog staža i pripremu za polaganje državnog stručnog ispita, te prisustvovanje seminarima iz točke V. ovog Programa,
–   upoznavanju s važećim zakonskim i drugim propisima i stručnom literaturom,
–   kontinuiranom dodjeljivanju određenih poslova i zadaća iz djelokruga radnog mjesta za koji se vježbenik osposobljava,
–   izdaje potvrdu o uspješno obavljenom vježbeničkom stažu.
 
 
 
 
 

VII.

 
Ako se stručna i praktična izobrazba ne provede po odredbama ovog Programa, vježbenik je dužan o tome obavijestiti Gradonačelnika Grada Hvara.
 

VIII.

 
Za vrijeme trajanja stručne i praktične izobrazbe vježbenik ima sva prava i obveze iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja, mjera: «Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.«
 

IX.

 
Primjena ovog Programa počinje stupanjem na rad vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara.
 

X.

 
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku Grada Hvara.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 
KLASA: 020-01/12-01/55
URBROJ: 2128-01-01/1-12-03
Hvar, 24. listopada 2012.

­ GRADONAČELNIK:

                                                            Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN», broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11 – pročišćeni tekst) i odredbi članka 6. stavak 2. podstavak 1. Zakona o poticanju zapošljavanja («NN», broj: 57/12 i 120/12), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi
 

ODLUKU

o stavljanju van snage Odluke o dopuni Plana prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel

Grada Hvara

 

Članak 1.

 
Odluka o dopuni Plana prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara KLASA: 020-01/12-01/55 URBROJ: 2128-01-01/1-12-02 od 24. listopada 2012.godine, stavlja se van snage.
 

Članak 2

 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči Grada.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 
 
 
KLASA: 020-01/12-01/55
URBROJ: 2128-01-01/1-12-07
Hvar, 30. studeni 2012.

­ GRADONAČELNIK:

                                                            Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 87. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“, broj: 86/08), članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11 – pročišćeni tekst) i odredbi članka 6. stavak 2. podstavak l. Zakona o poticanju zapošljavanja («NN», broj: 57/12 i 120/12), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi
 

ODLUKU

o stavljanju van snage Programa stručnog osposobljavanja za rad vježbenika-volontera na poslovima pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara

 

Članak 1.

 
Program stručnog osposobljavanja za rad vježbenika-volontera na poslovima pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara KLASA: 020-01/12-01/55 URBROJ: 2128-01­O1/1-12-03 od 24. listopada 2012. godine, stavlja se van snage, sukladno Obavijesti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Split KLASA 103-05/12-01/1532 URBROJ. 2181-34-04/5-12-03 od 26. studenog 2012. godine, u kojem je navedeno da se stručno osposobljavanje ne može provoditi na mjestu pročelnika.
 

Članak 2.

 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči Grada.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 
KLASA: 020-01/12-01/55
URBROJ: 2128-01-01/1-12-08
Hvar, 30. studeni 2012.

­ GRADONAČELNIK:

                                                            Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11 – pročišćeni tekst) i Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2012. godinu Gradonačelnik Grada Hvara dana 10. prosinca 2012. godine, d o n o s i
 

ODLUKU

o isplati jednokratne novčane pomoći

 

Članak 1.

 
Ovom Odlukom utvrđuje se pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 150,00 kuna (Slovima: stopedeset kuna) osobama sa stalnim prebivalištem na području grada Hvara (Naselja: Hvar, Brusje, V. Grablje, M. Grablje, Milna, Zaraće, Sv. Nedjelja i Jagodna) i to:

 1. Svim osobama sa područja Grada Hvara starijim od 65 godina;
 2. Umirovljenicima i korisnicima mirovine kojima mirovina (bez uključenih dodataka) ne prelazi 2.000,00 kuna mjesečno;
 3. Svim osobama koje su korisnici pomoći za uzdržavanje tijekom 2012. godine.

Pravo na isplatu može se ostvariti samo po jednom gore navedenom osnovu, a ako je više korisnika iste mirovine pravo na isplatu može ostvariti samo jedna osoba. Zahtjevu osobe koja ostvaruje pravo na navedenu pomoć ne može se udovoljiti da se ista, umjesto isplate, uplati u druge svrhe.
 

Članak 2.

 
Jednokratna novčana pomoć će se isplaćivati iz sredstava Proračuna Grada Hvara za 2012. godinu sa računa 372 (pozicija 163 Plana) Programa 1020 – Socijalna skrb i socijalne pomoći.
 

Članak 3.

 
Za ostvarivanje prava iz članka 1. ove Odluke potrebno je kao dokaz donijeti jedan od slijedećih dokumenata:

 1. Osobe starije od 65. godina – fotokopiju osobne iskaznice, te original na uvid, ili potvrdu PU o stalnom mjestu prebivanja na području Grada Hvara.
 2. Umirovljenici (korisnici mirovina) sa mirovinom do 2.000,00 kn – odrezak od mirovine ne stariji od 3 mjeseca,
 3. Korisnici pomoći za uzdržavanje – potvrdu Centra za socijalnu skrb podružnica Hvar, da su u 2012. godini korisnici pomoći za uzdržavanje (ne korisnici tude pomoći i njege).

 

Članak 4.

 
Isplate će se vršiti na blagajni Grada Hvara (Zgrada Policije – istočni ulaz – Dolac), sve radne dane, u periodu od 10. prosinca do 30. prosinca 2012. godine u vremenu od 09,00 do 12,00 sati. Osobe koje u navedenom periodu ne predignu sredstva nemaju pravo na naknadne isplate.
 

REBUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

G r a d o n a č e l n i k

 
Klasa: 500-01/12-01/106
Urbroj: 2128/01-01/1-12-1
Hvar, 10. prosinca 2012. godine

­ GRADONAČELNIK:

                                                            Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

h
Na temelju članka 95. stavak l. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («NN», broj: 76/07 i 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), članka 39. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 34. Statuta Grada Hvara (Sl.gl. grada Hvara, br.3/01, 4/04, 6/04, 1/06 i 6/06) Gradonačelnik Grada Hvara, donosi slijedeći
 

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju konačnog Prijedloga UPU-a

Velo Grablje

 

I.

 

 1. Utvrđuje se konačni Prijedlog UPU -a Velo Grablje izrađen od tvrtke APE d.o.o. iz Zagreba, temeljem Nacrta konačnog prijedloga plana te Izvješća o javnoj raspravi o prijedlogu UPU-a Velo Grablje.
 2. Zadužuje se Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara da pribavi mišljenje Javne ustanove ­Zavoda za prostorno uređenje SDŽ te suglasnost Župana, sukladno čl. 98. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.
 3. Prije upućivanja Konačnog prijedloga UPU -a Velo Grablje Gradskom vijeću Grada Hvara na donošenje, nositelj izrade Plana će sudionicima u javnoj raspravi dostaviti pisanu obavijest s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih očitovanja, prijedloga i primjedbi.

 

II.

 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Hvar”.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 
Klasa: 350-01/11-01/52
Urbroj: 2128-01-01-12-32
Hvar, 30. listopada 2012.g.

­ GRADONAČELNIK:

                                                            Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 95. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («NN», broj: 76/07 i 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), članka 39. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 34. Statuta Grada Hvara (Sl.gl. grada Hvara, br.3/01, 4/04, 6/04, 1/06 i 6/06) Gradonačelnik Grada Hvara, donosi slijedeći
 

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju konačnog Prijedloga UPU-a

ETNO-EKO SELA ZARAČE

 

I.

 

 1. Utvrđuje se konačni Prijedlog UPU-a ETNO-EKO SELA ZARAČE izrađen od tvrtke APE d.o.o. iz Zagreba, temeljem Nacrta konačnog prijedloga plana te Izvješća o javnoj raspravi o prijedlogu UPU-a ETNO-EKO SELA ZARAČE.
 2. Zadužuje se Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara da pribavi mišljenje Javne ustanove ­Zavoda za prostorno uređenje SDŽ te suglasnost Župana, sukladno čl. 98. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.
 3. Prije upućivanja Konačnog prijedloga UPU-a ETNO-EKO SELA ZARAČE Gradskom vijeću Grada Hvara na donošenje, nositelj izrade Plana će sudionicima u javnoj raspravi dostaviti pisanu obavijest s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih očitovanja, prijedloga i primjedbi.

 

II.

 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Hvar”.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 
Klasa: 350-01/09-01/62
Urbroj: 2128-01-01-12-40
Hvar, 30. listopada 2012.g.

­ GRADONAČELNIK:

                                                            Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12.) Grad Hvar, Gradonačelnik objavljuje
 

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA BRUSJE

 
1)     Javna rasprava održat će se u razdoblju od 17. rujna 2012. g. do 17. listopada 2012. g.
2)     Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog predmetnog plana bit će izložen na javni uvid u prostorijama Službe za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, u Hvaru, ul. Vicka Butorovića 4, svaki radni dan od 9,00 do 13,00 sati.
3)     Javno izlaganje održat će se 18. rujna (utorak) u 11,00 sati u prostorijama Gradske Loggie.
4)     Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na rješenja iz prijedloga predmetnog plana mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno sa 17. listopada 2012.g.
5)     Način sudjelovanja u javnoj raspravi, u skladu s člankom 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, jest sljedeći:
–   nadležna tijela i tijela jedinice lokalne i područne samouprave i osobe određene posebnim propisima koje su dale podatke, planske smjernice i dokumente za izradu prijedloga plana iz područja svog djelokruga dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do roka određenog u ovoj objavi. U protivnom će se smatrati da nemaju primjedbe.
–   građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi tako da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog plana, mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog plana izložen na javnom uvidu, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, daju primjedbe u zapisnik na javnom izlaganju ili upućuju nositelju izrade plana pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi.
6)   Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja i u propisanom roku dostavljeni na adresu Grad Hvar, Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, ul. Milana Kukurina 2, 21450 Hvar. U protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 
KLASA: 350-01/09-01/144
URBROJ: 2128/01-01-12-33
Hvar, 07.09.2012.

­ GRADONAČELNIK:

                                                            Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 10. stavka 4. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja («Narodne novine», broj: 40/08 i 44/08) i članka 35. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Hvara dana 29. studenog 2012. godine, donosi
 

PLAN

pozivanja Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara

 

I.

 
Planom pozivanja Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara propisuje se:

 1. 1.     ZADAĆE ZAPOVJEDNIŠTVA CIVILNE ZAŠTITE GRADA HVARA,
 2. 2.     POZIVANJE ZAPOVJEDNIŠTVA CIVILNE ZAŠTITE GRADA HVARA,
 3. 3.     DONOŠENJE I AŽURIRANJE PLANA POZIVANJA ZAPOVJEDNIŠTVA CIVILNE ZAŠTITE GRADA HVARA.

 

II.

 
1.0.   ZADAĆE ZAPOVJEDNIŠTVA CIVILNE ZAŠTITE GRADA HVARA
1.1.   Za zapovijedanje snagama i sredstvima civilne zaštite u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području Grada Hvara imenuje se Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Hvara.
1.2.   Administrativno-tehničke poslove za potrebe Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara obavlja Služba tajništva Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara.
 

III.

 
2.0.   POZIVANJE ZAPOVJEDNIŠTVA CIVILNE ZAŠTITE GRADA HVARA
2.1.   Organizacijom pozivanja mora se osigurati da se članovima Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara uruči poziv u vremenu od M+0,30.
2.2.   Članovi Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara pozivaju se, u pravilu, putem nadležnog Županijskog centra 112 Split / ŽC 112 / temeljem Naloga Gradonačelnika Grada Hvara, a na prijedlog zapovjednika civilne zaštite Grada Hvara.
2.3.   Nalog za pozivanje Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara u pisanom obliku (fax-om) se dostavlja nadležnom ŽC 112.
2.4.   ŽC 112 poziva članove Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara putem mobilne ili fiksne telefonije.
2.5.   Po izvršenom pozivanju ŽC 112 dostavlja, u pisanom obliku, izvješće Gradonačelniku Grada Hvara.
2.6.   Gradonačelnik Grada Hvara može u slučaju prijetnje, katastrofe i velike nesreće neposredno pozvati članove Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara putem mobilne ili fiksne telefonije. U slučaju neposrednog pozivanja članova Zapovjedništva, izvijestit će ŽC 112.
2.7.   Po primitku poziva članovi Zapovjedništva civilne zaštite moraju se žurno javiti na mjesto prikupljanja (mjesto rada Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara).
2.8.   Mjesto prikupljanja – rada Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara je:
Ured gradonačelnika GRADA HVARA, 21450 Hvar, Ulica Milana Kukurina 2.
2.9.   Pričuvno mjesto prikupljanja-rada Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara je:
Ured Službe za komunalne djelatnosti, prostorno uredenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša GRADA HVARA, 21 450 Hvar, Ulica Vicka Butorovića 4.
 

IV.

 
3.0.   DONOŠENJE I AŽURIRANJE PLANA POZIVANJA ZAPOVJEDNIŠTVA CIVILNE ZAŠTITE GRADA HVARA.
3.1.   Plan pozivanja Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara donosi Gradonačelnik Grada Hvara.
3.2.   Ažuriranje Plana pozivanja Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara obavlja Služba tajništva i Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara.
3.3.   Jedan primjerak Plana pozivanja Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara dostavlja se na postupanje nadležnom ŽC 112.
3.4.   Sredstva za rad Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara osiguravaju se u Proračunu Grada Hvara za tekuću godinu.
 

V.

 
05. PRIVITAK PLANA POZIVANJA ZAPOVJED-NIŠTVA CIVILNE ZAŠTITE GRADA HVARA
Privitak 1.      Podsjetnik za izvršitelja Plana pozivanja Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara.
Privitak 2.      Tabelarni popis članova Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara.
Privitak 3.      Telefonski imenik na mjestu rada Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara.
Privitak 4.      Telefonski imenik Županijskog centra 112 u Splitu.
 

VI.

 
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Grada Hvara.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 
Klasa: 214-01/12-01/17
UBROJ: 2128-01-0171-12-01
Hvar, 29. studenog 2012.

­ GRADONAČELNIK:

                                                            Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

Privitak 1.

Privitak 2.

Privitak 3.

Privitak 4.

 
 
 
 
 
 
 

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), odredbe članka 5, i 14. Uredbe o postupku izdavanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN, br. 36/04 i 63/08) i odredbe članka 35. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara” br.05/09, 07/09, 08/09, 01/11 i 02/11-pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Hvara dana 05. prosinca 2012.g., d o n o s i
 

PLAN

upravljanja pomorskim dobrom na području

Grada Hvara za 2013. godinu

 
I     UVODNE NAPOMENE
 
1.   Ovim Planom uredjuje se:
–   plan redovnog upravljanja pomorskim dobrom,
–   sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom,
–   popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti koji se mogu obavljati na području Grada Hvara
–   mikrolokacije za obavljanje djelatnosti.
 
II   PLAN REDOVNOG UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM
 
Grad Hvar upravlja pomorskim dobrom sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama (NN br. 158/03, 141/06 i 38/09), Uredbom o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (NN, br. 36/04 i 63/08) i ovim Planom na način da:
–   zaštićuje i održava pomorsko dobro u općoj upotrebi sanacijom nastalih manjih oštećenja na pomorskom dobru (saniranje manjih pukotina na plažama na prostorima namijenjenim sunčanju, popravljanje ograda i stepenica za ulaz u more i sl.), uređenjem plaža dovozom pijeska i drugog materijala na način da se ne mijenja granica kopnenog i morskog dijela pomorskog dobra, čišćenjem i odvozom smeća, postavljanjem posuda za odlaganje smeća na plažama, postavljanjem tuševa i sl. Na dijelovima pomorskog dobra za koja je dodijeljena koncesija ili koncesijsko odobrenje za obavljanje određene djelatnosti na morskoj obali, o zaštiti i održavanju pomorskog dobra brine se ovlaštenik koncesije, odnosno korisnik koncesijskog odobrenja
–   dodjeljuje koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru koje ne isključuju niti ograničavaju opću upotrebu pomorskog dobra, putem Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Grada Hvara.
Komunalno redarstvo Grada Hvara dužno je vršiti nadzor nad korištenjem pomorskog dobra.
Ukoliko se utvrdi da se korištenje pomorskog dobra ne vrši na način propisan zakonom, odnosno da je u suprotnosti s koncesijskim odobrenjem izdatim od Vijeća za dodjelu koncesijskog odobrenja Grada Hvara, komunalni redari dužni su o tome izvijestiti Lučku kapetaniju Ispostava Hvar, druga nadležna tijela te Gradonačelnika i Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja Grada Hvara.
U 2013.g. Grad Hvar će poduzeti mjere na zaštiti i održavanju pomorskog dobra i to:
a)   čišćenje obalnog pojasa
–   od Bojanić Bada do Milne
–   od Milne do punte Pelegrina
–   od punte Pelegrina do uvale Sv. Ante
750.000,00 kn
b)   redovno održavanje i uredenje pomorskog dobra
–   materijal, sitni popravci, uredenje pristupa moru
200.000,00 kn
c)   projekt sanacije i rekonstrukcije šetnice na pomorskom dobru – predio Majerovica (od Croatie prema hotelu Amfora)              600.000,00 kn
d)   kapitalna pomoć Komunalnom Hvar za kupnju broda 110.000,00 kn
e)   obveza uredenja pomorskog dobra
–   od Bojanić Bada do Milne
–   od Milne do punte Pelegrina
–   od punte Pelegrina do uvale Sv.Ante
u ime Grada a sredstvima zainteresiranih korisnika konc. odobrenja u svrhu poboljšanja kvalitete
usluga (ne financira se sredstvima proračuna) ——-­
–   naknada članovima vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja     50.000,00 kn
 
III SREDSTVA ZA REDOVNO UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM
 
1… Za provedbu mjera redovnog upravljanja pomorskim dobrom u smislu točke II ovog Plana koristit će se sredstva u ukupnom iznosu od                 1.710.000,00 kn
2.   Sredstva iz stavka 1. ove točke osigurat će se iz slijedećih izvora:
–   iz naknada za koncesije na pomorskom dobru na području Grada koje pripadaju Gradu
…………………………………………………. 150.000,00 kn
–   sredstva od naknada za koncesijska odobrenja na području Grada             620.000,00 kn
–   dodatna sredstva Proračuna Grada Hvara za 2013.g… 390.000,00 kn
–   sredstva iz boravišne pristojbe ……..  100.000,00 kn
–   sredstva iz proračuna Županije za 2013.g. namijenjena za upravljanje pomorskim dobrom       200.000,00 kn
–   sredstva državnog Fonda za zaštitu okoliša…………..   250.000,00 kn
 
IV  POPIS DJELATNOSTI IZ JEDINSTVENOG POPISA DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU KOJE SE MOGU OBAVLJATI NA PODRUČJU GRADA HVARA
 
Zahtjeve za obavljanje djelatnosti na području Grada Hvara – pomorskom dobru, podnose se do 01. travnja 2013. godine.
Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja daje koncesijsko odobrenje na vremenski rok do najviše 5 (pet) godina.
Iznajmljivanje sredstava mogu činiti pravne i fizičke osobe – obrtnici registrirani za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja sredstava na području Grada Hvara.
Na području Grada Hvara mogu se obavljati slijedeće djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru:
a)     iznajmljivanje sredstava
b)     ugostiteljstvo i trgovina,
c)     komercijalno-rekreacijski sadržaji
 
a)   IZNAJMLJIVANJE SREDSTAVA – MIKROLOKACIJE
 
Djelatnosti iznajmljivanja sredstava u smislu su: brodica na motorni pogon, jedrilica, brodica na vesla, dječji skuter i skuter, sredstva za vuču s opremom (banana, tuba, guma, skije, padobran i sl.), daska za jedenje, sandolina, pedalina, podmornica i pribora i opreme za ronjenje, kupanje i sl., u broju i po mikrolokaciji sukladno Tabeli u nastavku:
 

 

 

sredstvo

mikrolokacija

količina

brodica na motorni pogon 1. FabrikaŠćikovi bok

80

  2. uvala Križna luka- sjeverni molet

20

      – operativna obala izmeduh. Bodul i h. Galeb

20

  3. u Križa- sjeverna strana- južna strana

18

12

  4. uvala V. i M. Garška- Križni rat

8

3

  5. Vela Majerovica- kod «Plivačkog» i- kod Croatie d.d.

63

  6. uvala Parja- uvala Pribinja- Bruške uvale ost.

3

3

5

  7. područje PAKLENIH OTOKA- Sveti Klement,- Ždrilca
– Palmižana

10

  8. Naselja- Sveta Nedjelja- Milna
– Zorače

5

5

5

Jedrilica, brod na vesla Fabrika

10

sredstvo za vuču sopremom (banana, tuba,guma, skije, padobran i sl.) ZONA VUČE1. južna str. Paklenih otoka300 m od obale
2. južna str. otoka Hvara
(od zap.rta uvale P.dol do
naselja Bojanića Bad)
300 m od obale
UKRCAJ – ISKRCAJ
– ispred h.Amfora-vanj.mol.
– u..Križa -m.ispr.Franj.sam.
– u.Križna luka -vrh oper.ob
ispred h.Galeb
– u.Križna luka-sjev.molet

– svima

ista

2

2

2

1

Daska za jedrenje,sandolina, pedalina i sl. 1. izvan ograd.plaža – 50 mod ograde2. izvan prirodnih plaža –
150 m od obale
    VAN AKVATORIJA LUKE

po zahtjevu

Daska za jedrenje,sandolina, pedalina i sl. l.  izvan ograd.plaža – 50 mod ograde2. izvan prirodnih plaža –
150 m od obale
    VAN AKVATORIJA LUKE

po zahtjevu

Podmornica

——————–

2

Skuter** i dječji skuter** Južna strana o.Marinkovac(vanjska unta Sti anske)

3

pribor i oprema zaronjenje,kupanje i sl.

p o    z a h t j e v u

po

zahtjevu

 
Za područje grada Hvara broj brodica se ograničava (max. 270) sukladno Tabeli, i to iz razloga sigurnosti prometa na području akvatorija grada Hvara uključujući i prigradska naselja.
 
 
 
 
b) UGOSTITELJSTVO I TRGOVINA
 
Djelatnosti ugostiteljstva i trgovine mogu se obavljati i na mikrolokacijama kako slijedi:

– mont.objekti i objekti do 12 m2

– u sklopu gradskih plaža, izvan javnih površina

po z a h t j e v u

– pripadajuća terasa objekta

po z a h t j e v u

po z a h t j e v u

– štand (rukotvorine, igračke,suveniri i sl.)

po z a h t j e v u

po z a h t j e v u

– ambulantna prodaja (škrinja, aparatiza sladoled i sl.)

– u sklopu gradskih plaža, izvan javnih površina i na području otočića Sv.Jerolim-pom.dobro

po z a h t j e v u

 
c) KOMERCIJALNO – REKREACIJSKI SADRŽAJI
 
Djelatnosti komercijalno-rekreacijskog sadržaja mogu se obavljati kako slijedi:
Iznajmljivanje suncobrana i ležaljki može se obavljati na dosadašnjim mikrolokacijama, bez mogućnosti proširenja na nove mikrolokacije na području grada Hvara. Moguće proširenje odnosi se samo na područja naselja Brusje i Sv. Nedjelja.
Do kraja 2013.g. plastične ležaljke zamijeniti će se drugom vrstom ležaljci (npr. drvene..)
 

– jumping

po zahtjevu

po zahtjevu

– aqua park i drugi morskisadržaji

po zahtjevu

po zahtjevu

– zabavni sadržaji

po zahtjevu

po zahtjevu

– kulturne, komercijalne, zabavne,športske priredbe

po zahtjevu

po zahtjevu

– snimanje komercijalnog programai reklamiranje

po zahtjevu

po zahtjevu

– slikanje, fotografiranje

po zahtjevu

po zahtjevu

 

PRAVILA PONAŠANJA

KORISNIKA KONCESIJSKIH ODOBRENJA

 
                1. Precizno određenje lokacije za obavljanje gospodarske djelatnosti
Gospodarska djelatnost određenja koncesijskim odobrenjem može se obavljati na način da se za iznajmljivanje odobrenih sredstava koristi prostor pomorskog dobra. Prostor uz more mora biti prohodan i mora postojati slobodan pristup javnom pomorskom dobru .
Kod iznajmljivanja ležaljki, prije iznajmljivanja i po završetku radnog dana ležaljke moraju biti složene na odredenom mjestu.
2. Obveza korisnika koncesijskog odobrenja
Korisnik koncesijskog odobrenja može obavljati samo odobrenu gospodarsku djelatnost u prijavljenom opsegu, s tim da na odobrenom prostoru održava red i čistoću plaže. Odvoz otpada – smeća vrši KOMUNALNO HVAR d.o.o. Hvar.
3. Kontrola koncesijskog odobrenja
Kontrolu korištenja pomorskog dobra po izdanom koncesijskom odobrenju vršit će nadležna tijela Grada Hvara – komunalno redarstvo uz suradnju Nautičkog centra Hvar d.o.o., nadležna tijela SDŽ i Lučka kapetanija.
4. Ukidanje koncesijskog odobrenja
Koncesijsko odobrenje biti će ukinuto ako dva puta uzastopce nadležna tijela prijave nepravilnosti u obavljanju djelatnosti.
 
DJELATNOST PRIJEVOZA PUTNIKA
Na području Grada Hvara može se obavljati prijevoz putnika (barkarijoli) te prijevoz putnika brzim brodicama (taxi prijevoz) sa najviše ukupno 62 brodice.
Broj brodica je ograničen iz razloga sigurnosti prometa na području akvatorija grada Hvara. Prijevoz putnika (barkarijoli) obavlja se i to:
                                                     Sa polazišta                                                      Do odredišta
                                          RIVA-područje Mandrača………………………….. JEROLIM – STIPANSKA
ŽDRILCA- MLINI
VLAKA
MEKIĆEVICA
MILNA
PALMIŽANA
i svako novo odredište ima mjesto polaska s Rive
                                           Zap.molet «PLIVAČKI»…………………. JEROLIM-STIPANSKA-PALMIŽANA
Uvala PODSTINE…………………………………………… ŽDRILCA
Uvala KRIŽNA LUKA………………….. JEROLIM-STIPANSKA-PALMIŽANA
 

 

Koncesijsko odobrenje neće se dati pravnim i fizičkim osobama ukoliko imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Hvaru i trgovačkim društvima u vlasništvu i većinskom vlasništvu Grada Hvara.
U slučaju da za istu mikrolokaciju zahtjev podnesu dva ili više podnositelja, prednost pri davanju koncesijskog odobrenja ima dosadašnji korisnik koncesijskog odobrenja koji je uredno izvršavao obveze po koncesijskom odobrenju (plaćanje naknade, obavljanje djelatnosti, održavanje pomorskog dobra).

 • Prijevoz putnika brzim plovilima po pozivu (taxi prijevoz gliserom) i iznajmljivanje plovila (CHARTER, jedrilice) može se vršiti sa operativnog dijela obale na području Grada Hvara.
 • Obuka ronilaca i ronilačkih izleta može se vršiti na lokacijama uvale Lozna, Podstine, i Svete Nedjelje

Podvodne aktivnosti utvrditi će se posebnom odlukom.

 • Obuka plivanja može se vršiti na lokaciji u uvali Bonj
 • Obuka jedrenja i veslanja – ukrcaj osoba – može se vršiti na lokacijama Križna luka i uvali Bonj po određenim rutama plovidbe.

 
VI ZAVRŠNE ODREDBE
 
Sve djelatnosti na pomorskom dobru sukladno ovome Planu upravljanja …za 2013.g. obavljati će se po cijenama temeljem Odluke o izmjeni Cjenika naknada za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», br. 06/06).
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Grada Hvara».
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 
Klasa: 342-01/12-01/49
URBROJ: 2128/01-01/1-12-01
Hvar, 7. prosinca 2012.g.

­ GRADONAČELNIK:

                                                            Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), rješavajući po podnesku tvrtke Fontik d.o.o. iz Hvara od 11. prosinca 2012.godine,Crradonačelnik Grada Hvara, donosi
 
 

Z A K LJ U Č A K

 

I.

                Ovlašćuje se tvrtka Fontik d.o.o. iz Hvara, da za hitne slučajeve ima pravo izdati karticu bez naknade, fizičkoj odnosno pravnoj osobi za ulazak motornog vozila u zonu stalne zabrane prometa centar grada Hvara, neovisno o odobrenju službi Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara.
 

II.

 
Pod hitnim slučajem iz točke I. ovog Zaključka smatra se.
–   hitne intervencije u slučaju bolesti opasne po život fizičke osobe,
–   dolazak po pacijenta nakon operacije na brod odnosno katamaran,
–   hitna intervencija opasna po život građana odnosno imovinu fizičkih i pravnih osoba,
–   u slučajevima više sile odnosno elementarne nepogode,
–   u dane kada gradske službe ne rade ili nisu dostupne.
 

III.

 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 
KLASA: 340-01/12-01/58
URBROJ: 2128-01-01/1-12-02
Hvar, 11. prosinca 2012.

­ GRADONAČELNIK:

                                                            Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

SADRŽAJ

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA

 1. Odluka o prestanku ostvarivanja prava na temelju prestanka obavljanja dužnosti predsjednika Gradskog vijeća Grada Hvara 141

GRADONAČELNIK GRADA HVARA

1… Odluka o sklapanju Ugovora o zakupu javne površine na lokaciji Riva sa TOTAL DIZAJN d.o.o…………………………….. 141
2. . Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine na lokaciji DOLAC II…………………………. 142
3. . Odluka o dopuni Plana prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara…………………………………………………… 142
4. . Program stručnog osposobljavanja za rad vježbenika-volontera na poslovima pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara      143
5. . Odluka o stavljanju van snage Odluke o dopuni Plana prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara………… 144
6. . Odluka o stavljanju van snage Programa stručnog osposobljavanja za rad vježbenika-volontera na poslovima pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 144
7. . Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći……………………………………………………………………………………………………… 144
8. . Zaključak o utvrđivanju konačnog Prijedloga UPU-a Velo Grablje………………………………………………………………………… 145
9. . Zaključak o utvrđivanju konačnog Prijedloga UPU-a etno eko sela Zarače………………………………………………………………. 145
10. ……………………………………………………………………………………………………. Objava Javne rasprave o Prijedlogu UPU-a Brusje  146
11. …………………………………………………………………………………………. Plan pozivanja Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara  146
12. ……………………………………………………………. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2013. godinu  149
13. ………………………………………………………………………………………………… Zaključak o davanju ovlaštenja Fontik d.o.o. iz Hvara  152
 
 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSA

Službeni glasnik – br. 05 / 2012

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

GODINA XIX.  BROJ 5.                                        Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –
Hvar, 27. srpnja 2012. godine                                  plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

 

Na temelju članaka 20. i 22. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine”, broj: 33/12) i č1.26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-­pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 49. izvanrednoj sjednici održanoj dana 26. srpnja 2012. godine, donosi
 

ODLUKU

o izmjeni Programa socijalne skrbi Grada Hvara

za 2012.godinu

 

Članak 1.

 
U Programu socijalne skrbi Grada Hvara za 2012. godinu („Službeni glasnik Grada Hvara” broj: 10/11 i 1/12) u glavi II. OSNOVNE AKTIVNOSTI GRADA HVARA NA PLANU SOCIJALNE SKRBI, u tablici točka 9. mijenja se i glasi:
« „9. Sufinanciranje cijene prijevoza………………………………………………………. 570.000,00 kuna
Ukupan iznos na dnu tablice mijenja se i glasi:
U K U PN O:………………………………. 1.847.000,00 kuna”
 

Članak 2.

 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvara”.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

KLASA: 500-01/11-01/119
URBROJ: 212 8/01-02-12-03
Hvar, 26. srpnja 2012. godine
POTPREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                         Rino Budrović, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 10. stavak 2. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu («Narodne novine», broj: 33/06, 38/09, 87/09 i 18/11) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Crrada Hvara na 49. izvanrednoj sjednici održanoj 26. srpnja 2012. godine, donosi
 

ODLUKU

o povećanoj učestalosti prijevoza u linijskom pomorskom prometu uvodenjem dodatne brzobrodske linije Split-Hvar u tijeku turističke sezone 2012. godine

 

Članak 1.

 
Ovom Odlukom se utvrđuje da će Grad Hvar sufinancirati veću učestalost prijevoza brodarom U. T. O. Kapetan Luka – Krilo Jesenice s kojim je postignut dogovor o dodatnom putovanju na državnoj brzobrodskoj liniji 9608 Korčula- Prigradica- Hvar-Split, i to na relaciji Split ­Hvar i obratno, s polaskom iz Splita u 10,00 sati, a povratak iz Hvara u 15,00 sati, u periodu od 27. srpnja do 19. kolovoza 2012. godine.

Članak 2.

 
Agencija za obalni linijski promet iz Splita dala je suglasnost za dodatno putovanje na državnoj brzobrodskoj liniji 9608 Korčula-Prigradica-Hvar-Split, urbroj 435/12 od 20. srpnja 2012. godine, kako je navedeno u članku 1. ove Odluke.
 

Članak 3.

 
Grad Hvar će sufinancirati dodatnu brzobrodsku liniju iz članka 1. ove Odluke, iz proračuna Grada u iznosu od 450.000,00 kuna, o čemu će se sklopiti poseban Ugovor.
 

Članak 4.

 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 342-01/12-01/30
URBROJ: 2128-01-02-12-03
Hvar, 26. srpnja 2012.
POTPREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                         Rino Budrović, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/O5, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 10. stavak 2. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu («Narodne novine», broj: 33/06, 38/09, 87/09 i 18/11) i članka 26. Statuta Crrada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 49. izvanrednoj sjednici održanoj 26. srpnja 2012. godine, donosi
 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Ugovora o povećaloj učestalosti prijevoza na liniji broj 9608 Korčula -(Prigradica)-Hvar -Split

 

I.

 
Prihvaća se Ugovor o povećaloj učestalosti prijevoza na liniji broj 9608 Korčula -(Prigradica)-Hvar -Split, između Grada Hvara i U.T.O. «Kapetan Luka« iz Jesenica, Poljička cesta 4.
Ovlašćuje se Gradonačelnik za potpis Ugovora iz prethodnog stavka.
 

II.

 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 342-01/12-01/30
URBROJ: 2128-01-02-12-04
Hvar, 26. srpnja 2012.
POTPREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                         Rino Budrović, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

                Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 21. Odluke o uređenju prometa na području Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/00, 3/00 i 1/05) i članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi
 

ODLUKU

o načinu korištenja istovarne zone za opskrbu robom u gradu Hvaru na predjelu Tržnica

 

Članak 1.

 
Ovom Odlukom određuje se vrijeme ulaska svim vozilima u istovarnoj zoni predio Tržnica u gradu Hvaru, i to kako slijedi.

 1. Vrijeme ulaska za sva vozila koja se koriste za opskrbu robe u Gradu Hvaru na predjelu Tržnica, počevši od dana 09. srpnja do 01. rujna 2012. godine, dozvoljava se isključivo u vremenu od 23,00 sata do 09,00 sati.
 2. Za sva vozila građana grada Hvara, vlasnike obrta ili tvrtki registriranih u gradu Hvaru, opskrba robom dozvoljena je isključivo u vremenu od 03,00 sata do 09,00 sati.
 3. Zabranjuje se ulazak svim rent-a car vozilima u istovarnu zonu u gradu Hvaru.
 4. Odobrava se ulazak motornim vozilima prodavačima voćem i povrćem, na tržnici u vremenu od 11,30 do 13,00 sati.

 

Članak 2.

 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Grada, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

KLASA: 340-01/12-01/36
URBROJ: 2128-01-01/1-12-02
Hvar, 05. srpnja 2012.

GRADONAČELNIK:

                                                           Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 35. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 05/09, 07/09, 08/09, 01/11 i 02/11) i članka 5. stavka 2. Odluke o autotaksi pzijevozu (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 06/11 i 09/11), Gradonačelnik Grada Hvara dana 22. veljače 2012.g., donosi
 

ODLUKA

o izmjeni Odluke o autotaksi stajalištima

 

Članak 1.

 
U Odluci o autotaksi stajalištima („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 1/12) članak 3. mijenja se i glasi:
“Naknada za korištenje autotaksi stajališta iznosi 2.500,00 kuna godišnje.
Iznos naknade za prvu godinu uplaćuje se prije izdavanja dozvole, dok se za ostale godine naknada uplaćuje do 01. ožujka tekuće godine.
Autotaksi prijevoznik je dužan dostaviti Gradu Hvaru instrument osiguranja plaćanja (bjanko zadužnicu) ispunjenu i solemniziranu kod javnog bilježnika na preostali iznos zaduženja. Naknada iz st. 1, ovog članka uplaćuje se na račun Grada Hvara broj: 2500009-1815300001 s pozivom na broj 5789 – OIB.
Autotaksi prijevoznik nije dužan dostaviti instrument osiguranja plaćanja ako unaprijed uplati cjelokupnu naknadu za period važenja dozvole.”
 

Članak 2.

 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na Oglasnoj ploči Grada Hvara, a objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Hvara”.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

KLASA: 340-01/11-01/51
URBROJ: 2128-01-01/1-12-06
Hvar, 22. veljače 2012.

GRADONAČELNIK:

                                                           Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 12., 21. i 22. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, 2/10, 6/10, 7/10 i 2/12), provedenog Javnog natječaja za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina, Klasa: 363-02/12-01/174, Urbroj: 2128/01-01/1-12-02 od 04. lipnja 2012. godine te Zapisnika Povjerenstva za javne površine od 18. lipnja 2012. godine, Gradonačelnik Grada Hvara, donosi
 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine na lokaciji ROTONDOLA

 

Članak 1.

 
Kao najpovoljniji ponuditelji prema raspisanom Javnom natječaju za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina, Klasa: 363-02/12-01/174, Urbroj: 2128/01-01/1­12-02 od 04. lipnja 2012. godine, utvrđuju se:
 
Na lokaciji ROTONDOLA
– prodajno mjesto broj 5
Branko Roko TRBUHOVIĆ s ponuđenom zakupninom u iznosu od 1.100,00 kn za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira;
 

Članak 2.

 
Temeljem ove Odluke Gradonačelnik i gore navedeni ponuditelji sklopiti će Ugovor o zakupu javne površine s rokom trajanja zakupa od zaključenja ugovora do 31. prosinca 2014. godine.
Ako gore navedeni ponuditelji odustanu od sklapanja ugovora o zakupu nemaju pravo na povrat uplaćene jamčevine, te će se izabrati druga po redu najpovoljnija ponuda.
Sudioniku natječaja čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina uračunava se u utvrđeni iznos zakupnine.

 

Članak 3.

 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na Oglasnoj ploči Grada Hvara a objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Hvara”.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 
KLASA: 363-02/12-01/174
Urbroj: 2128/01-01/1-12-05
Hvar, 26. lipnja 2012. godine

GRADONAČELNIK:

                                                           Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 12., 21. i 22. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, 2/10, 6/10, 7/10 i 2/12), provedenog Javnog natječaja za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina, Klasa: 363-02/12-01/174, Urbroj: 2128/01-01/1-12-02 od 04. lipnja 2012. godine te Zapisnika Povjerenstva za javne površine od 18. lipnja 2012. godine, Gradonačelnik Grada Hvara, donosi
 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine na lokaciji RIVA

 

Članak 1.

 
Kao najpovoljniji ponuditelj prema raspisanom Javnom natječaju za prikup janje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina, Klasa: 363-02/12-01/174, Urbroj: 2128/01-01/1­12-02 od 04. lipnja 2012. godine, utvrđuju se:
 
Na lokaciji RIVA
– prodajno mjesto broj 1
Daniela JANTOL s ponudenom zakupninon u iznosu od 3.200,00 kn za fotografiranje ­izradu i prodaju razglednica;
– prodajno mjesto broj 2
Borislav MARKOVIĆ s ponuđenom zakupninom u iznosu od 1.100,00 kn za prodaju kokica;
 

Članak 2.

 
Temeljem ove Odluke Gradonačelnik i gore navedeni ponuditelji sklopiti će Ugovor o zakupu javne površine s rokom trajanja zakupa od zaključenja ugovora do 31. prosinca 2014. godine.
Ako gore navedeni ponuditelji odustanu od sklapanja ugovora o zakupu nemaju pravo na povrat uplaćene jamčevine te će se izabrati druga po redu najpovoljnija ponuda.
Sudioniku natječaja čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina uračunava se u utvrđeni iznos zakupnine.

 

Članak 3.

 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na Oglasnoj ploči Grada Hvara a objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Hvara”.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-02/12-01/174
Urbroj : 2128/01-01/1-12-04
Hvar, 26. lipnja 2012. godine

GRADONAČELNIK:

                                                           Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11- pročišćeni tekst) i članka 13. stavak 2. i članka 14. Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (Narodne novine, broj: 114/11), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi slijedeći
 

ZAKLJUČAK

 

I.

 
Zabranjuje se fizičkim i pravnim osobama na području Grada Hvara svjetlosno onečišćenje okoliša- emisija svjetlosti iz umjetnih izvora svjetlosti tijekom noći, koja štetno djeluje na ljudsko zdravlje i uzrokuje osjećaj bliještanja, zbog neposrednog ili posrednog zračenja svjetlosti prema nebu, ometa profesionalno astronomsko promatranje neba odnosno zračenjem svjetlosti prema nebu narušava sliku noćnog krajobraza nad gradom Hvarom.
 

II.

 
Ovaj Zaključak stupa na snagu donom objave na oglasnoj ploči Grada, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

KLASA: 020-01/12-01/40
URBROJ: 2128-01-01/1-12-1
Hvar, 18. srpnja 2012.

GRADONAČELNIK:

                                                           Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

SADRŽAJ

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA:

 1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Hvara za 2012. godinu…………………………………………………………………………….. 97
 2. Odluka o izmjeni Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2012. godinu………………………………………………………. 113
 3. Odluka o povećanoj učestalosti prijevoza u linijskom pomorskom prometu uvođenjem dodatne brzobrodske linije Split- Hvar u tijeku turističke sezone 2012. godine………………………………………………………………………………………………………………….. 113
 4. Zaključak o prihvaćanju Ugovora o povećaloj učestalosti prijevoza na liniji broj 9608 Korčula-Prigradica – Hvar – Split 113

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA:

 1. Izmjene i dopune Plana prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2012. godinu…………. 114
 2. Odluka o načinu korištenja istovarne zone za opskrbu robom u gradu Hvaru na predjelu Tržnica………………………. 139
 3. Odluka o izmjeni Odluke o autotaksi stajalištima…………………………………………………………………………………………. 139
 4. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine na lokaciji Rotondola………………….. 139
 5. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine na lokaciji Riva………………………….. 140
 6. Zaključak o zabrani svjetlosnog onečišćenja okoliša…………………………………………………………………………………….. 140

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSA

Službeni glasnik – br. 04 / 2012

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

GODINA XIX.  BROJ 4.                                        Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –
Hvar, 20. lipnja 2012. godine                                   plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 
 
 
 

 

                Na temelju članka 35. u svezi sa člankom 19. stavak 1. alineja 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 48. sjednici održanoj 19. lipnja 2012. godine, donosi
 

ODLUKU

o izmjeni Odluke o određivanju imena ulicama i trgovima u Gradu Hvaru

 

Članak 1.

 
U Odluci o određivanju imena ulicama i trgovima u Gradu Hvaru («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 1/10), u članku 1. redni broj 11. naziv ulice mijenja se.
Umjesto «Šetalište Tonija Petrića« treba da glasi: «Šetalište Antuna Tomislava Petrića«.
 

Članak 2.

 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 
KLASA: 021-05/10-01/02
URBROJ: 2128-01-02-12-11
Hvar, 19. lipnja 2012.
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/O1, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 4. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora («NN», broj: 125/11), članka 3. stavak 3. i 4. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 48. sjednici održanoj 19. lipnja 2012. godine, donosi
 

ODLUKU

o sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora

u prizemlju čest. zgr. 9 k.o. Hvar

 

Članak 1.

 
Grad Hvar će sa dosadašnjim zakupnikom Centrom za socijalnu skrb Split, Podružnica Hvar sklopiti ugovor u zakupu za poslovni prostor u južnom dijelu prizemlja čest. zgr. 9. k.o. Hvar, predio Fabrika, što u naravi predstavljaju tri poslovne prostorije sa sanitarnim čvorom, površine 66,14 m2, na određeno vrijeme i to od 06. srpnja 2012. godine do 06. srpnja 2017. godine, visina zakupnine 2.750,00 kuna mjesečno, pod istim uvjetima kao do sada, za obavljanje redovne djelatnosti Centra za socijalnu skrb, Podružnica Hvar, uz podmirenje dospjelih obveza prema jedinici lokalne samouprave.
 

Članak 2.

 
Kako zakupni odnos ističe sa danom 06. srpnja 2012. godine, ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara da sa dosadašnjim zakupnikom Centrom za socijalnu skrb Split, Podružnica Hvar, zastupana po ravnatelju Centra za socijalnu skrb Split, sklopi Ugovor o zakupu, kako je navedeno u članku 1. ove Odluke.
 

Članak 3.

 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 
KLASA: 372-03/12-01/05
URBROJ: 2128-01-02-12-04
Hvar, 19. lipnja 2012.
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst) i članka 7. stavak 1. alineja 3. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/10), Gradsko vijeće Grada Hvara na 48. sjednici održanoj 19. lipnja 2012. godine, donosi
 

ODLUKA

o izmjeni Odluke o izravnoj pogodbi za davanje na korištenje prostora tvrđave Španjola-Fortica u Hvaru

 

Članak 1.

 
U Odluci o izravnoj pogodbi za davanje na korištenje prostora tvrđave Španjola-Fortica u Hvaru («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 4/11), u članku 2. riječi. «do 31. prosinca 2011. godine«, zamjenjuju se riječima «od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine«.
 

Članak 2.

 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 
KLASA: 372-03/11-01/02
URBROJ: 2128-01-02-12-04
Hvar, 19. lipnja 2012.
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasruk Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2711-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 48. sjednici održanoj 19.lipnja 2012. godine, donosi
 

ZAKLJUČAK

u svezi financijskog izvješća za 2011. godinu

u trgovačkom društvu Komunalno Hvar d.o.o.

 

I.

 
Gradsko vijeće Grada Hvara prihvaća godišnja financijska izvješća za 2011. godinu:

 1. Bilanca,
 2. Račun dobiti i gubitka,
 3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća,
 4. Prijava poreza na dobitak za 2011. godinu.

 

II.

 
Gradsko vijeće prihvaća prijedlog Odluke o uporabi dobitka kojom se čisti dobitak ostvaren u 2011. godini, nakon oporezivanja, raspoređuje kao zadržani dobitak.
 

III.

 
Gradsko vijeće prihvaća prijedlog Odluka o davanju razrješnice za 2011. godinu direktoru Društva i članovima Nadzornog odbora.
 

IV.

 
Ovlašćuje se Zoran Domančić, kao predstavnik Grada u trgovačkom društvu Komunalno Hvar d.o.o., da temeljem ovog Zaključka donese potrebne odluke u Skupštini društva, temeljem kojih će se provesti odredbe ovog Zaključka.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-02/12-01/01
URBROJ: 2128-01-02-12-02
Hvar, 19. lipnja 2012.
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasruk Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 48. sjednici održanoj 19. lipnja 2012. godine, donosi
 

ZAKLJUČAK

u svezi financijskog izvješća za 2011. godinu

u trgovačkom društvu Nautički centar Hvar d. o. o.

 

I.

 
Gradsko vijeće Grada Hvara prihvaća godišnja financijska izvješća za 2011. godinu:

 1. Bilanca,
 2. Račun dobiti i gubitka,
 3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća,
 4. Prijava poreza na dobitak za 2011. godinu.

 

II.

 
Gradsko vijeće prihvaća prijedlog Odluke o uporabi dobitka kojom se čisti dobitak ostvaren u 2011.godini, nakon oporezivanja, rasporeduje kao zadržani dobitak.
 

III.

 
Gradsko vijeće prihvaća prijedlog Odluka o davanju razrješnice za 2011. godinu direktoru Društva i članovima Nadzornog odbora.
 

IV.

 
Ovlašćuje se Zoran Domančić, kao predstavnik Grada u trgovačkom društvu Nautički centar Hvar d.o.o., da temeljem ovog Zaključka donese potrebne odluke u Skupštini društva, temeljem kojih će se provesti odredbe ovog Zaključka.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 
KLASA: 021-07/12-01/01
URBROJ: 2128-01-02-12-03
Hvar, 19. lipnja 2012.
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 48. sjednici održanoj 19. 6. 2012. godine, donosi
 

ZAKLJUČAK

u svezi financijskog izvješća za 2011. godinu

u trgovačkom društvu Fontik d.o.o.

 

I.

 
Gradsko vijeće Grada Hvara prihvaća godišnja financijska izvješća za 2011. godinu:
 

 1. Bilanca,
 2. Račun dobiti i gubitka,
 3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća,
 4. Prijava poreza na dobitak za 2011. godinu.

 

II.

 
Gradsko vijeće prihvaća prijedlog Odluke o uporabi dobitka kojom se čisti dobitak ostvaren u 2011. godini, nakon oporezivanja, raspoređuje kao zadržani dobitak.
 

III.

 
Gradsko vijeće prihvaća prijedlog Odluka o davanju razrješnice za 2011. godinu direktoru Društva i članovima Nadzornog odbora.
 

IV.

 
Ovlašćuje se Zoran Domančić, kao predstavnik Grada u trgovačkom društvu Fontik d.o.o., da temeljem ovog Zaključka donese potrebne odluke u Skupštini društva, temeljem kojih će se provesti odredbe ovog Zaključka.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 
KLASA.021-06/12-01/01
URBROJ.2128-01-02-12-02
Hvar, 19. lipnja 2012.
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 11/1 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 48. sjednici održanoj 19. lipnja 2012. godine, donosi
 

ZAKLJUČAK

u svezi financijskog izvješća za 2011. godinu u

trgovačkom društvu Hvarski vodovod d.o.o.

 

I.

 
Gradsko vijeće Grada Hvara prihvaća godišnja financijska izviješća za 2011. godinu trgovačkog društva HVARSKI VODOVOD d.o.o. iz Jelse.

 1. Bilanca,
 2. Račun dobiti i gubitka,
 3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća,
 4. Prijava poreza na dobitak za 2011. godinu.

 

II.

 
Ovlašćuje se Zoran Domančić, kao predstavnik Grada u trgovačkom društvu Hvarski vodovod d.o.o., da temeljem ovog Zaključka donese potrebne odluke u Skupštini društva, temeljem kojih će se provesti odredbe ovog Zaključka.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 
KLASA: 325-01/12-01/18
URBROJ: 2128-01-02-12-02
Hvar, 19. lipnja 2012.
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 48. sjednici održanoj 19. lipnja 2012. godine, donosi
 

ZAKLJUČAK

u svezi financijskog izvješća za 2011. godinu

u trgovačkom društvu Eko Hvar j.t.d.

 

I.

 
Gradsko vijeće Grada Hvara prihvaća godišnja financijska izvješća za 201 l.godinu:

 1. Bilanca,
 2. Račun dobiti i gubitka,
 3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća,
 4. Prijava poreza na dobitak za 2011. godinu.

 

II.

 
Gradsko vijeće prihvaća prijedlog Odluke o uporabi dobitka kojom se čisti dobitak ostvaren u 2011. godini, nakon oporezivanja, raspoređuje kao zadržani dobitak.
 

III.

 
Ovlašćuje se Zoran Domančić, kao predstavnik Grada u trgovačkom društvu Eko Hvar j.t.d., da temeljem ovog Zaključka donese potrebne odluke u Skupštini društva, temeljem kojih će se provesti odredbe ovog Zaključka.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 
KLASA: 021-03/12-01/02
URBROJ: 2128-01-02-12-02
Hvar, 19. lipnja 2012.
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju odredbe članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 48. sjednici održanoj dana 19. lipnja 2012. godine, donosi
 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izjave trgovačkog društva FOR d.o.o. za 2011. godinu

 

Članak 1.

 
Prihvaća se Izjava trgovačkog društva FOR d.o.o. iz Hvara, od 31. ožujka 2012. godine, kojom se potvrduje da Društvo nije obavljalo nikakvu poslovnu aktivnost tijekom 2012. godine.
 

Članak 2.

 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.
 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 
Klasa: 021-08/12-01/01
URBROJ: 2128-01-02-12-03
Hvar, 19. lipnja 2012.
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 11/1 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 48. sjednici održanoj 19. lipnja 2012. godine, donosi
 

ZAKLJUČAK

u svezi financijskog izvješća za 2011. godinu u trgovačkom društvu Sportski centar Hvar d.o.o.

 

I.

 
Gradsko vijeće Grada Hvara ne prihvaća godišnja financijska izviješća za 2011. godinu trgovačkog društva Sportski centar Hvar d.o.o. iz Hvara.
 

II.

 
Gradsko vijeće smatra da su Gradu, kao članu Društva, uskraćena prava koja ima kao član Društva, a posebno pravo odlučivanja o:
–          financijskim izvješćima društva,
–          izvješću uprave o stanju društva,
–          upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka,
–          davanju razrješnice članovima uprave,
kao i uskraćivanju informacija o poslovanju društva.
 

III.

 
Zbog gore navedenog Gradsko vijeće od Uprave Društva traži hitno sazivanje Skupštine društva.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 
KLASA: 021-04/12-01/02
URBROJ: 2128-01-02-12-02
Hvar, 19. lipnja 2012.
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst) i članka 35.a. Zakona o otocima («NN», broj: 34/99, 32/02 i 33/06), Gradsko vijeće Grada Hvara na 48. sjednici održanoj dana 19. lipnja 2012. godine, donosi
 

ZAKLJUČAK

o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa dijela nekretnine označene kao čest. zem. 3970 zk. ul. 422 k.o. Hvar

 

I.

 
Povodom ponude ponuditelja Novak Ivan (Ivo) iz Hvara OIB: 01091476813 Vitasovićeva poljana 1, Zagreb, od 10. svibnja 2012. godine, Grad Hvar neće se koristiti pravom prvokupa u predmetu ponude za prodaju 1/12 dijela nekretnine-čest. zem. 3970, pašnjak površine 414 m2 zk.ul. 422 k.o. Hvar, na otoku Marinkovcu-Pakleni otoci, po kupoprodajnoj cijeni od 10.000,00 kuna (slovima: deset tisuća kuna).
 

II.

 
                Po zaključenju ugovora o kupoprodaji u kojem je navedena kupoprodajna cijena predmetne nekretnine u iznosu iz točke I. ovog Zaključka, ponuditelj se obvezuje dostaviti ugovor Gradu Hvaru.
 

III.

 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 940-01/12-01/72
URBROJ: 2128-01-02-12-2
Hvar, 19. lipnja 2012.
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 26. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst) i članka 35.a. Zakona o otocima («NN», broj: 34/99, 32/02 i 33/06), Gradsko vijeće Grada Hvara na 48. sjednici održanoj dana 19.  lipnja 2012. godine, donosi
 

ZAKLJUČAK

o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa dijela nekretnine označene kao čest. zem. 3962 zk. ul. 422 k.o. Hvar

 

I

 
Povodom ponude ponuditelja Novak Ivan (Ivo) iz Hvara OIB: 01091476813 Vitasovićeva poljana 1, Zagreb, od 10. svibnja 2012. godine, Grad Hvar neće se koristiti pravom prvokupa u predmetu ponude za prodaju 1/12 dijela nekretnine-čest. zem. 3962, pašnjak površine 421 m2 zk.ul. 422 k.o. Hvar, na otoku Marinkovcu-Pakleni otoci, po kupoprodajnoj cijeni od 10.000,00 kuna (slovima: deset tisuća kuna).
 

II.

 
Po zaključenju ugovora o kupoprodaji u kojem je navedena kupoprodajna cijena predmetne nekretnine u iznosu iz točke I. ovog Zaključka, ponuditelj se obvezuje dostaviti ugovor Gradu Hvaru.
 

III.

 
                Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 940-01/12-01/73
URBROJ: 2128-01-02-12-3
Hvar, 19. lipnja 2012.
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj:  5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), članka 14. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10, 6/10 i 7/10), točke 2. Zaključka o davanju ponude za sklapanje novog ugovora dosadašnjim korisnicima javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 9/11), Odluke o gradskim porezima Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara” broj: 3/06, 3/07 i 2/10) i Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata (“Službeni glasnik Grada Hvara” broj: 1/12), Gradsko vijeće Grada Hvara na 48. sjednici održanoj 19. lipnja 2012.godine, donosi slijedeći
 

ZAKLJUČAK

o izmjeni i dopuni Zaključka o davanju javnih površina na korištenje korisnicima koji su radili samo temeljem rješenja

 

Članak 1.

 
U Zaključku o davanju javnih površina na korištenje korisnicima koji su radili samo temeljem rješenja (“Službeni glasnik Grada Hvara” broj: 1/12) u č1.2. na lokaciji DOLAC I dodaje se nova pozicija pod rednim brojem 1. koja glasi:
 
1. Antonio ČIČIĆ, T.O. „LORENCA” – Hvar, Martina Benetovića 9
za prodaju: razglednica, slika, bižuterije, suvenira, kožne galanterije i potrepština za plažu pod rednim brojem:              SU-3
zakup javne površine:……………….. 5.000,00 kn/godišnje
porez na javnu površinu:……….. 11.250,00 kn/godišnje„
Dosadašnji redni brojevi l., 2., 3. i 4. postaju redni brojevi 2., 3., 4. i 5.
 

Članak 2.

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 
KLASA: 363-02/12-01/75
URBROJ: 2128/01-02-12-03
Hvar, 19.lipnja 2012. godine
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11- pročišćeni tekst), Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 1/12 i 2/12), Odluke o visini zakupnina za korištenje javnim površinama (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 1/12) članaka 14. i 16. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10, 6/10, 7/10 i 2/12), Gradsko vijeće Grada Hvara na 48. sjednici održanoj 19. lipnja 2012. godine, donosi
 

ZAKLJUČAK

O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

 

Članak 1.

 
Grad Hvar provesti će javni natječaj za davanje u zakup slobodnih javnih površina na rok od 3 godine (odnosno od zaključenja ugovora do 31. prosinca 2014. godine) i to na lokaciji:
 
DOLAC II
SMJEŠTAJ: zapadno i sjeverno od Autobusnog kolodvora
SADRŽAJ I KAPACITET: iznajmljivanje bicikala
…………………………………………………. 1 mjesto (pozicija 4)
Početna cijena ………………………… 1.000,00 kn/godišnje
(Porez na korištenje javne površine je 7.500,00 kn/godišnje)
Temeljem ovog Zaključka, Gradonačelnik Grada Hvara raspisati će natječaj koji će se provesti putem pisanih ponuda u zatvorenim kuvertama. Povjerenstvo za javne površine otvara ponude i odabire najpovoljnijeg ponudača.
 

Članak 2.

 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 
KLASA: 363-02/12-01/220
URBROJ: 2128/01-02-12-01
Hvar, 19. lipnja 2012. godine
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11- pročišćeni tekst) i članka 9. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10, 6/10, 7/10 i 2/12), Gradsko vijeće Grada Hvara na 48. sjednici održanoj 19.lipnja 2012. godine, donosi
 

ZAKLJUČAK

o neprihvaćanju Prijedloga zaključka o davanju javne površine neposrednom pogodbom

 
Ne prihvaća se Prijedlog Povjerenstva za javne površine o davanju javne površine neposrednom pogodbom Antoniji Bulić iz Hvara za postavu štanda za prodaju cijedenog voća i povrća na području šetnice u Majerovici.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 
KLASA: 363-02/12-01/177
URBROJ: 2128/01-02-12-03
Hvar, 19. lipnja 2012. godine
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 26. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 48. sjednici održanoj 19. lipnja 2012. godine, donosi
 

ZAKLJUČAK

o hitnoj medicini i zdravstvu na području

Grada Hvara

 

I.

 
Kako bi se izbjegle tragične posljedice neadekvatnog funkcioniranja hitne medicine, standard hitne medicine u Gradu Hvaru treba zadržati u dosadašnjem obliku. Tim bez liječnika ne može zadovoljiti potrebe Grada, te tražimo da se liječnik u hitnoj zadrži zimi noću i vikendom, te tijekom 5 mjeseci turističke sezone kroz 24 sata.
Takoder, treba hitno pristupiti uređenju prostora hitne medicine u zgradi Centra shodno planu koji je predstavnicima Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu predočen pri registraciji Županijskog Zavoda.
 

II.

 
Gradsko vijeće i dalje insistira na osamostaljenju Doma zdravlja za otok Hvar u skladu sa do sada donesenim odlukama, te u svjetlu najava ministra zdravlja i odluka Grada Hvara ponovno se traže osnivačka prava za Dom zdravlja.
 

III.

 
S ciljem podizanja kvalitete u budućem samostalnom Domu zdravlja, predlaže se rekonstrukcija zgrade Centra prema postojećim planovima i nacrtima, u čijem financiranju bi Grad, kao osnivač, sudjelovao.
 

IV.

 
Gradsko vijeće nalaže Gradonačelniku da hitno organizira sastanak s predstavnicima Splitsko­-dalmatinske županije i Zavoda za hitnu medicinu u svrhu provođenja ovog Zaključka.
 

V.

 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 
KLASA: 500-01/12-01/60
URBROJ: 2128-01-02-12-01
Hvar, 19. lipnja 2012.
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 48. sjednici održanoj 19. lipnja 2012. godine, donosi
 

ZAKLJUČAK

o ograđivanju uvale Velo Borče plutačama

 

I.

 
Gradsko vijeće podržava stav Mjesnog odbora Milna i Malo Grablje od 16. svibnja 2012. godine, u svezi zatvaranja – ograđivanja uvale Velo Borče plutačama kao javne plaže, radi sigurnosti kupača.
 

II.

 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 
KLASA: 342-01/12-01/22
URBROJ: 2128-01-02-12-02
Hvar, 19. lipnja 2012.
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 26. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 48. sjednici održanoj 19. lipnja 2012. godine, donosi
 

ZAKLJUČAK

u svezi stambenog zbrinjavanja obitelji Tandara

 

I.

 
Grad Hvar u smislu socijalne osjetljivosti osobito za djecu, nastaviti će sa davanjem pomoći u stambenom zbrinjavanju obitelji Tandara, na način kako je to do sada činjeno.
 

II.

 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 
KLASA: 500-01/12-01/58
URBROJ: 2128-01-02-12-02
Hvar, 19. lipnja 2012.
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 48. sjednici održanoj 19. lipnja 2012. godine, donosi
 

ZAKLJUČAK

o uspostavi javnog puta u Ulici biskupa Jurja Dubokovića

 

 

 

 

I.

 
Traži se od gradskih službi da se ubrza uspostava javnog puta u Ulici biskupa Jurja Dubokovića i da se u ovom predmetu dostavi požurnica Sudu.
 

II.

 
Ovaj Zaključak stupa na snagu. danom objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 
KLASA: 340-01/12-01/28
URBROJ: 2128-01-02-12-02
Hvar, 19. lipnja 2012.
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 13. stavak 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine” broj: 138/06, 152/08 i 43/09), članka 1. i 9. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 1/07, 4/07, 5/07, 4/11 i 5/11) i čl. 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 48. sjednici održanoj dana 19. lipnja 2012. godine, donosi
 

RJEŠENJE

 
Antonio Buratović iz Hvara, OIB: 38766907439, određuje se prostor za postavljanje klupe za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga, za pravljenje i prodaju palačinki, na nekretnini označenoj kao č.z. 3478/24 k.o. Hvar, predio Milna.
 

Obrazloženje:

 
Antonio Buratović, OIB: 38766907439, postavio je zahtjev Gradskom vijeću Grada Hvara, zaprimljenog u pisarnici Grada Hvara dana 30. svibnja 2012. godine, za dobivanje odobrenja za postavljanje klupe za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga, za pravljenje i prodaju palačinki, na nekretnini označenoj kao č.z. 3478/24 k.o. Hvar.
U provedenom postupku, utvrđeno je slijedeće:
–        da je podnositelj zahtjeva vlasnik ribarsko-uslužnog obrta „Zdravko”; broj obrtnice: 17010100996;
–        da je čest.zem. 3478/24 k.o. Hvar u vlasništvu Luce Buratović, a nalazi se u Milni;
–        da je vlasnica zemljišta Luca Buratović dala sinu Antoniju u zakup nekretninu čest. zem. 3478/24 k.o. Hvar i to do 31. prosinca 2012.godine;
–        uz zahtjev priložen je i Ugovor o prodaji i kupnji čest. zem. 3478/24 k.o. Hvar iz kojeg je vidljivo da je Luca Buratović vlasnik navedene čestice; Kopija katastarskog plana u mjerilu 1:2880, Ugovor o zakupu izmedu Luce Buratović i Antonia Buratović; na kojoj nekretnini se traži postavljanje klupe za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga, za pravljenje i prodaju palačinki; stoga je riješeno kao u dispozitivu ovog Rješenja.
 
Uputa o pravnom lijeku:
 
Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske , u roku od 30 dana od dana primitka ovog Rješenja.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 
KLASA: 363-02/12-01/185
URBROJ: 2128/01-02-12-02
Hvar, 19. lipnja 2012. godine
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
 
 
 

 
 
 

SADRŽAJ:

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA

 

 1. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju imena ulicama i trgovima u Gradu Hvaru………………………………………….. 89
 2. Odluka o sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora u prizemlju čest. zgr. 9 k.o. Hvar…………………………… 89
 3. Odluka o izmjeni Odluke o izravnoj pogodbi za davanje na korištenje prostora tvrđave Španjola-­Fortica u Hvaru. 90
 4. Zaključak u svezi financijskog izvješća za 2011. godinu u trgovačkom društvu Komunalno Hvar d.o.o…………….. 90
 5. Zaključak u svezi financijskog izvješća za 2011. godinu u trgovačkom društvu Nautički centar

Hvar d. o. o………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 90

 1. Zaključak u svezi financijskog izvješća za 2011. godinu u trgovačkom društvu Fontik d.o.o……………………………. 90
 2. Zaključak u svezi financijskog izvješea za 2011. godinu u trgovačkom društvu Hvarski vodovod d.o.o…………….. 91
 3. Zaključak u svezi financijskog izvješća za 2011. godinu u trgovačkom društvu Eko Hvar j.t.d…………………………. 91
 4. Zaključak o prihvaćanju Izjave trgovačkog društva FOR d.o.o. za 2011. godinu…………………………………………….. 91
 5. Zaključak u svezi financijskog izvješća za 2011. godinu u trgovačkom društvu Sportski centar Hvar d.o.o………… 92
 6. Zaključak o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa dijela nekretnine označene kao čest. zem. 3970 zk.ul. 422 k.o. Hvar              92
 7. 12.Zaključak o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa dijela nekretnine označene kao čest. zem. 3962 zk.ul. 422 k.o. Hvar         92
 8. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o davanju javnih površina na korištenje korisnicima koji su radili samo temeljem rješenja  93
 9. Zaključak o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina…………………………………………………………… 93
 10. Zaključak o neprihvaćanju prijedloga zaključka o davanju javne površine neposrednom pogodbom………………….. 93
 11. Zaključao o hitnoj medicini i zdravstvu na području Grada Hvara………………………………………………………………… 94
 12. Zaključak o ograđivanju uvale Velo Borče plutačama…………………………………………………………………………………. 94
 13. Zaključak u svezi stambenog zbrinjavanja obitelji Tandara…………………………………………………………………………… 94
 14. Zaključak o uspostavi javnog puta u Ulici biskupa Jurja Dubokovića……………………………………………………………. 94
 15. Rješenje o određivanju prostora za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga u Milni…………………………………… 95

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSA

Službeni glasnik – br. 03 / 2012

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

GODINA XIX.  BROJ 3.                                        Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –
Hvar, 23. svibnja 2012. godine                                 plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 
 
 
 

 

                Temeljem članka 4. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara (“NN”, broj: 92/10); temeljem Zakona o vatrogastvu (“NN”, broj: 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04 – pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10); sukladno Programu aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini, od 12. travnja 2012. godine (“NN”, broj: 43/12), te članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 47. sjednici održanoj dana 22. svibnja 2012. godine, d o n o s i
 

P L A N

operativne provedbe Programa aktivnosti zaštite od požara za Grad Hvar u 2012. godini sa planom motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenih prostora

 
OPERATIVNI PLAN je sačinjen u suradnji sa ŠIIMARIJOM HVAR, DOBROVOLJNIM VATRO-GASNIM DRUŠTVOM HVAR, KOMUNALNO HVAR d.o.o. i TURISTIČKOM ZAJEDNICOM GRADA HVARA, a temeljem dokumenata: Procjene ugroženosti od požara Grada Hvara i Plana zaštite od požara Grada Hvara izrađenih “ZAST”d.o.o. Zavod za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu čovjekove okoline Split, na koje dokumente je Policijska uprava Split, Odsjek za zaštitu od požara izvršio kontrolu i dao pozitivno mišljenje Broj: 511-12-18-19998/1­2001-04 od 19. listopada 2001. godine shodno Zakonu o zaštiti od požara.
“Hrvatske šume” d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Split, Šumarija Hvar svoj je Plan zaštite šuma od požara 2012. godinu donijela, planira službu motrenja i dojave, ophodnje u periodu od 01. lipnja do 15. rujna 2012. godine na području Šumarije Hvar, cijeli otok sa pripadajućim otocima. Po Planu zaštite šuma od požara za 2012. godinu, na području Šumarije Hvar planirano je motrenje i ophodnja po mjestu i vremenu za područje Grada Hvara kako slijedi:
–          ophodnja Milna – Dubovica od 07 do 19 sati,
–          promatračnica Vela Glava – Hvar od 06 do 22 sata,
–          ophodnja Brusje – Vidikovac od 07 do 19 sati.
Grad Hvar ovim planom regulira pitanja protupožarne zaštite na području Grada Hvara, koordinirajući sve radnje s Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Hvar, Komunalno Hvar d.o.o., Šumarijom Hvar i Turističkom zajednicom Grada Hvara.
1.   U Gradu Hvaru ne iskazuje se potreba izrade Plana sa zaduženjima i uspostavom ustroja za provedbu mjera čuvanja, tjelesnog osiguranja i drugih oblika preventivne zaštite građevina i površina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara, uključujući i zabranu nekontroliranog i neovlaštenog pristupa.
Objekti “Sunčanog Hvara”, d.d. (hoteli i upravna zgrada) također su zaštićeni i osigurani planom poslovodstva dioničkog društva, od strane djelatnika i zaštitarskih organizacija.
Objekti otvorenih trafostanica u vlasništvu Hrvatske elektroprivrede kao mogući izvor požara, potrebno je osigurati čišćenjem zaštitnog pojasa oko trafostanica, za što je odgovorna Hrvatska elektroprivreda – Pogon Hvar.
2. Temeljem Plana zaštite šuma od požara Šumarije Hvar, samo jedna motrilačka postaja je locirana na području Grada Hvara, promatračnica “Vela glava” Hvar.
U dogovoru DVD-a Hvar i Grada Hvara – na području Crrada Hvara uspostavljaju se dva ophodarska mjesta i to:
•     TVRĐAVA NA POLJUN (iznad Grada Hvara), od 1. lipnja do 15. rujna 2012. godine – od 00, 00 do 24, 00 sata;
•     VIDIKOVAC LEVANDA (Velo Grablje) – od 1. lipnja do 1. listopada 2012. godine, u vremenu od 07,00 do 01,00 sati.
Dojava požara obavljat će se radio-vezom, odnosno mobitelom putem DVD-a Hvar (koji ima organizirano danonoćno dežurstvo), te putem Centra 112.
Odgovorne osobe su:
Pjerino Bebić, gradonačelnik Grada Hvara,
Frane Bibić, zamjenik gradonačelnika Grada Hvara, Danka Jelen, upraviteljica Šumarije Hvar,
Rino Budrović, zapovjednik DVD-a Hvar.
Tijekom protupožarne i turističke sezone 2012., pored zaposlenih “sezonaca” u Hrvatskim šumama svi zaposleni takoder sezonski, na rok od 4 mjeseca, od 01. lipnja do 30. rujna, – u motrilačkim i ophodarskim službama, u dogovoru Grada Hvara, Turističke zajednice, Komunalno Hvar d.o.o. i DVD-a Hvar biti će članovi DVD-a Hvar (dobrovoljni vatrogasci s položenim vatrogasnim ispitom).
U DVD-u Hvar tijekom čitave godine uspostavljeno je 24-satno dežurstvo, koje je u periodu od 01. lipnja do 30. rujna “pojačano”, te će biti u izravnoj vezi s motrilačkim postajama i izvidačko-preventivnom ophodarskom službom, koja će u spomenutom razdoblju biti u funkciji svakodnevno od 22,00 sati do 07,00 sati ujutro.
3.   GRAD HVAR suradujući s DVD-om Hvar, u vremenu od 01. lipnja do 30. rujna 2012. godine ustrojava izvidačko-preventivne ophodnje koje na licu mjesta poduzimaju mjere za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti.
Spomenute ophodnje otkrivaju i dojavljuju, ali također odmah počinju gasiti požar, dakle, u začetku požara ostaju na licu mjesta djelujući trenutačno. Djelatno vrijeme izvidačko­-preventivne ophodnje je od 22,00 do 07,00 sati, a ophodnju će vršiti po dva vatrogasca (sezonski djelatnici DVD-a, Grada, Turističke zajednice Hvar i Komunalno Hvar d.o.o.) – sa specijalnim vozilom na kojem je instalirana “Tamanini” crpka.
Odgovorne osobe za provedbu ove mjere su:
Mate Jeličić, predsjednik DVD-a Hvar i
Rino Budrović, zapovjednik DVD-a Hvar.
Članovi Gradskog zapovjedništva protupožarne zaštite Grada Hvara su: Mate Jeličić, Joško Martinić i Rino Budrović. Izvidačko-preventivna ophodnja obavljat će se od 22,00 do 07,00 sati na slijedećim pravcima:
•  Grad – Dolac – Bukainka – Križna luka – Križa – Pokonji dol
•  Grad – hotel “Sirena” – Majerovica – punta Kovač – Šumica /park/
•  Grad – Bardo – Vira – ulaz u lovište “Pelegrin”
• Grad – smetlište – Bzusje – Velo Grablje
•  Grad – Milna – Zoraće – Dubovica – tunel. /južni ulaz/
Dojava potencijalnih izvora opasnosti obavljat će se sustavom vatrogasnih veza, preko dežurne službe u Vatrogasnom domu, odnosno preko Centra 112.
Sredstva (dodatna) za djelatnike izvidačko-preventivne ophodnje osiguravaju Grad Hvar, Turistička zajednica Grada Hvara i Komunalno Hvar d. o. o..
Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, u suradnji sa Stožerom protupožarne zaštite Grada Hvara pregledali su i ažurirali popis (=članstvo) protupožarnih interventnih grupa, koje su također u stanju pripravnosti od 01. lipnja 2012. godine.
Od 01. do 15. lipnja, te od 15. do 30. lipnja 2012. „dežurne“ su po dvije grupe, a od 1. srpnja do 31. kolovoza, svakih 15 dana “dežurne” su po 3 interventne grupe, dok je od 1. rujna do 30. rujna predviđeno “dežurstvo” dvije interventne grupe.
U slučaju većih požara svi članovi interventnih grupa, po rasporedu objavljenom na oglasnoj ploči Grada, kao i temeljem obavijesti koje se dostavljaju na kućnu adresu – na zvuk sirene dužni su se bez poziva javiti na zborno mjesto i krenuti u akciju gašenja, a ukoliko je to potrebno posebnim pozivima putem kurira pozivaju se i ostale interventne grupe.
Operativni stožer eventualnih intervencija stacioniran je u zgradi Grada Hvara Ured gradonačelnika, u Hvaru, Milana Kukurina 2.
U Proračunu Grada Hvara za 2012. godinu («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 10/11) planiran je ukupan iznos za protupožarnu zaštitu 2.030.000,00 kuna, za tekuće donacije DVD- a Hvar iznos od 1.000.000,00 kuna, za kapitalnu donaciju DVD-a Hvar iznos od 900.000,00 kuna za dovršetak Vatrogasnog doma, te za ostale rashode za protupožarnu zaštitu u iznosu od 130.000,00 kuna.
4.   Na području Grada Hvara i prigradskih naselja (Milna, Brusje, Velo Grablje i Sveta Nedjelja) nastavljene su akcije uklanjanja otpada sa otvorenih prostora (nekontrolirana “divlja” odlagališta komunalnog otpada), te uređenje deponija «Stanišće» od strane tvrtke KOMUNALNO HVAR d.o.o. Akcija uklanjanja nepropisno odloženoga komunalnog otpada trajnoga je karaktera, kao i uređenje deponija «Stanišće», a odgovorni izvršitelj je Komunalno Hvar d.o.o. iz Hvara, dok su odgovorne osobe: Ivica Novak, direktor Komunalno Hvar d.o.o. i gradski komunalni redari.
5.   Na području Grada Hvara prohodne su slijedeće šumske ceste:
1. Pelegrin:
a/    ulaz u lovište do uvale Parja,
b/   ulaz u lovište do uvale Duga,
c/    uvala Parja do “bunkera”,
d/   uvala Parja – uvala Pelegrin,
e/    od ceste kroz lovište do uvale Vela Garška,
f/    od uvale Parja do uvale Mala Parja,
g/   od ceste do Humca,
h/   od uvale Pelegrinska do V. Tocila /izvršen proboj/. Na poluotoku Pelegrin, to je ukupno 15,6 km šumskih cesta i protupožarnih puteva /prohodnih/.
2.   od stare otočke ceste do “bruških” uvala: Jagodna, Lozna, Sviračina, Stiniva…,
3.   od državne ceste D-116, tj. od Milne do Maloga Grablja i Veloga Grablja,
4.   od državne ceste D-116 do Gornjeg i Donjeg Zoraća,
5.   od vidikovca LEVANDA do Sv. Mikule,
6.   od vidikovca LEVANDA do pozicija: Na podne, Kopanja, Korito,
7.   od tunela (sjeverni ulaz) do Vale Sv. Antonija,
8.   Tatinja- Grabovac u dužini od 4,1 km,
9.   Poljun -Vela Glava Napoje u dužini od 2,7 km,
10.    Zle njive – Dučino u dužini od 2,2 km i Zelenice- Malo Grablje,
11.    Cesta Velo Grablje – Malo Grablje,
12.    Cesta od tunela Dubovica do Sv. Nedjelje.
I u narednome periodu (sukladno financijskim mogućnostima Grada Hvara) koristit će se nazočnost kvalitetnih izvodača radova na otoku Hvaru i u Gradu Hvaru – za probijanje novih i poboljšanje (popravak već probijenih šumskih putova i poljskih cesta, prema planu Komisije za uređenje – probijanje poljskih putova na području Grada Hvara, koje je prihvaćen i ažuriran svake godine, prema mogućnostima.
Sve prethodno navedene postojeće šumske ceste prohodne su za navalna vatrogasna vozila, a do “bruških” uvala istim se cestama vrši i opskrba vodom tijekom sušnih mjeseci.
6.   Odluka o provedbi posebnih mjera zaštite od požara (uređenje, osiguranje, čuvanje) na gradskome deponiju (Stanišće) donesena je dana 22. travnja 1998. godine, na 27. sjednici Gradskoga poglavarstva. Ista je odluka važeća i regulira provedbu navedenih zaduženja, a za izvršavanje ove odluke odgovoran je Ivica Novak, direktor Komunalno Hvar d.o.o. gradonačelniku Grada Hvara.
Prema Programu aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini, biti će obavljen pregled gradske deponije «Stanišće» u Hvaru.
(Gradu Hvaru biti će dostavljen zapisnik nakon obavljenog pregleda; presliku zapisnika dostavit ćemo po primitku, naknadno).
7.   U Gradu Hvaru, u nekoliko tvrtki na raspolaganju je lakša građevinska mehanizacija. Vlasnici lakše građevinske mehanizacije na području Grada Hvara jesu:
•     “Borova” d.o.o. (vl. Magda Ravlić),
•     U.O. “Bura” (vl. Mladen Miličić),
•     “HVAR” d.d. za gradevinarstvo (vl. Jure Puljić),
•     KOMUNALNO HVAR d.o.o. (direktor Ivica Novak).
 
Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 
KLASA: 214-01/12-01/06
URBROJ: 2128-01-02-12-1
Hvar, 22. svibnja 2012.
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na osnovi članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» br. 117/93, 92/94, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01-ispr., 150/02, 147/03, 132/06, 26/07-Odluka USRH i 73/08) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11 – ­pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Hvara na 47. sjednici održanoj dana 22. svibnja 2012. godine d o n o s i
 

O D L U K U

O POKRIĆU MANJKA PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE, TE MANJKA PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE IZ VIŠKOVA PRIHODA POSLOVANJA

 

 1. U Bilanci stanja na dan 31.12.2011. godine, iskazani su viškovi prihoda poslovanja u svoti od =9.444.908,31 kuna, istovremeno su iskazani manjkovi prihoda od nefinancijske imovine (bez viškova od prodaje Vile Leonidas) u svoti od =1.697.257,29 kuna, te manjak primitaka od financijske imovine u svoti od =785.919,38 kuna.
 2. Izvršiti pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine u svoti od =1.697.257,29 kuna, te manjak primitaka od financijske imovine u svoti od =785.919,38 kuna (ukupno =2.483.176,67 kuna) iz viškova prihoda poslovanja.
 3. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

Klasa: 400-01/12-01/04
Urbroj: 2128/01-02-12-1
Hvar, 22.05.2012. godine
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 47. sjednici održanoj 22. svibnja 2012. godine, donosi
 

ZAKLJUČAK

o neprihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Hvara za 2011. godinu

 

I.

 
Ne prihvaća se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Hvara za 2011. godinu.¸
 

II.

 
Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 
KLASA: 400-01/12-01/05
URBROJ: 2128-01-02-12-01
Hvar, 22. svibnja 2012.
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11- pročišćeni tekst), Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 1/12 i 2/12), Odluke o visini zakupnina za korištenje javnim površinama (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 1/12) članaka 14. i 16. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10, 6/10, 7/10 i 2/12), Gradsko vijeće Grada Hvara na 47. sjednici održanoj 22.svibnja 2012. godine, donosi
 

ZAKLJUČAK

O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

 

Članak 1.

 
                Grad Hvar provesti će javni natječaj za davanje u zakup slobodnih javnih površina na rok od 3 godine (odnosno od zaključenja ugovora do 31. prosinca 2014. godine) i to na lokacijama:
 
 
 
1. RIVA
SMJEŠTAJ: ispred agencije Jadrolinije i caffe bara „Carpe diem”
SADRŽAJ I KAPACITET: fotografiranje – izrada i prodaja razglednica, prodaja kokica,
……………………………………………… 2 mjesta (pozicija 1 i 2)
Početna cijena zakupnine za:
fotografiranje izradu i prodaju
  razglednica……………………………. 3.000,00 kn/godišnje
(Porez na korištenje javne površine je 8.000,00 kn/godišnje)
prodaju kokica…………………….. 1.000,00 kn/godišnje
(Porez na korištenje javne površine je 8.000,00 kn/godišnje)
 
2.ROTONDOLA
SMJEŠTAJ: polukružno na platou Rotondole
SADRŽAJ I KAPACITET: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)
……………………………………………… 2 mjesta (pozicija 2 i 5)
Početna cijena zakupnine za:
prodaju razglednica, slika, bižuterije
  i suvenira ……………………………..  1.000,00 kn/godišnje
(Porez na korištenje javne površine je 15.000,00 kn/godišnje)
prodaju poljoprivrednih
  proizvoda ……………………………….. 500,00 kn/godišnje
(Porez na korištenje javne površine je 6.000,00 kn/godišnje)
 
3. KUPALIŠTE
SMJEŠTAJ: nasuprot južnog ulaza u hotel “Amfora”
SADRŽAJ I KAPACITET: štand za rent a boat
………………………… 3 mjesta (pozicija RB-1, RB-2 i RB-3)
Početna cijena zakupnine:……….. 5.000,00 kn/godišnje
(Porez na korištenje javne površine je 7.500,00 kn/godišnje)
 
4. DOLAC II
SMJEŠTAJ: zapadno i sjeverno od Autobusnog kolodvora
SADRŽAJ I KAPACITET: iznajmljivanje bicikala
…………………………………………………. 1 mjesto (pozicija 4)
Početna cijena:………………………… 1.000,00 kn/godišnje
(Porez na korištenje javne površine je 7.500,00 kn/godišnje)
 
5. MILNA 1
SMJEŠTAJ: kraj telefonske govornice
SADRŽAJ I KAPACITET: prodaja tiskovina, prehrambeni proizvodi, poljoprivredni proizvodi (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)
……………………………………………… 2 mjesta (pozicija 3 i 4)
Početna cijena zakupnine za:
-prodaju tiskovina …………………  3.000,00 kn/godišnje
(Porez na korištenje javne površine je 900,00 kn po m2 godišnje)
-prodaju prehrambenih proizvoda  500,00 kn/godišnje
(Porez na korištenje javne površine je 60,00 kn po m2 mjesečno)
-prodaju poljoprivrednih
 proizvoda………………………………… 500,00 kn/godišnje
(Porez na korištenje javne površine je 6.000,00 kn/godišnje)
 
6. MILNA 2
SMJEŠTAJ: na javnoj površini na ulazu u Milnu sa desne strane
SADRŽAJ I KAPACITET: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, potrepštine za plažu
…. …………………………………………….. 1 mjesto (pozicija 2)
Početna cijena zakupnine:……….. 1.000,00 kn/godišnje
(Porez na korištenje javne površine je 15.000,00 kn/godišnje)
 
7. BRUSJE
SMJEŠTAJ: Autobusna stanica Brusje
SADRŽAJ I KAPACITET: poljoprivredni proizvodi (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)             2 mjesta
Početna cijena zakupnine: …………  500,00 kn/godišnje
(Porez na korištenje javne površine je 6.000,00 kn/godišnje)
 
Temeljem ovog Zaključka, Gradonačelnik Grada Hvara raspisati će natječaj koji će se provesti putem pisanih ponuda u zatvorenim kuvertama. Povjerenstvo za javne površine otvara ponude i odabire najpovoljnijeg ponudača.
 

Članak 2.

 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 
KLASA: 363-02/12-01/174
URBROJ: 2128/01-02-12-01
Hvar, 22. svibnja 2012. godine
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju odredbe članka 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 47. sjednici održanoj dana 22. svibnja 2012. godine, donosi
 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe u travnju 2012.godine

 
Prihvaća se Izvješće Gradonačelnika o korištenju proračunske zalihe u travnju 2012.godine.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 
KLASA: 400-01/12-01/01
Urbroj: 2128/01-02-12-04
Hvar, 22. svibnja 2012.g.
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
 
 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11 – ­pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 46. sjednici održanoj 22. svibnja 2012. godine, donosi
 

ZAKLJUČAK

 
U cilju što bolje pripreme turističke godine 2012. na nivou Grada Hvara, prihvaćaju se slijedeći zaključci i prijedlozi Odbora za razvoj i unapređenje turizma Gradskog vijeća Grada Hvara:
1)      Obzirom da nemamo nikakav dokumentirani prijedlog Plana promocije za 2012. g. od strane Gradonačelnika, kao predsjednika Turističke zajednice Grada Hvara, osim što je na održanoj tematskoj sjednici pročitao popis Promotivnih aktivnosti Turističke zajednice Županije za 2012 g., nastupe na regionalnim i specijaliziranim sajmovima i road show prezentacijiama za koje bi Turističke zajednice grada Hvara trebala u suradnji sa svim turističkim subjektima dogovoriti i napraviti plan sudjelovanja i način financiranja. Dakle, niti jedan turistički subjekt do sada nije uključen u Plan promocije za 2012. g.,a najvažniji sajmovi su već prošli.
Predlaže se da Gradonačelnik, kao predsjednik Turističke zajednice grada Hvara podnese Gradskom vijeću da li je od pročitanih aktivnosti da sada što realizirano i da to dokumentira. Također se predlaže da Odbor za razvoj i unapređenje turizma sačini prijedlog Plana promocije za 2013. te da ga pravovremeno predloži Gradskom vijeću Grada Hvara, najkasnije do polovine listopada 2012. g.
2)      Usprkos prijedlogu Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Hvara donešenog na sjednici od 12.10.2011.g. i upućenog Agenciji za obalni linijski promet gdje se traži uvodenje novih državnih brzobrotskih i trajektnih linija za grad Hvar i Trajektnu luku Stari Grad u plovidbeni red za 2012.g. nije urodio plodom.
Razočarenje je i spoznaja da se od strane Agencije nije prihvatio ni prijedlog produženje sezone za državne brzobrodske linije Split – Hvar -Split; odn. da umjesto od 01.VI-30.IX, to bude od 01.V-31.X.
Dokazano je da je grad Hvar jedna od najtraženijih svjetskih destinacija, a žalosno je da turisti tijekom sezone ne mogu tako lako doći do mjesta u katamaranu, a povezivanje se ukazuje komplicirano i stresno s obzirom da je u sezoni neizbježno planiranje kupnje karata dan prije za što mnogi turisti ni ne znaju.
Dakle, ovo i dalje ostaje najkardinalniji problem za produženje turističke sezone, povećanje broja noćenja i dolazaka u grad Hvar, a samim time i povećanja prihoda od turističkog prometa, pa se predlaže i dalje tražiti povećanje državnih brodskih i brzobrodskih linija.
3)      Predlaže se angažiranje profesionalne zaštitarske tvrtke koja bi bila angažirana na uvođenju reda i mira u užem centru grada u vremenu od 4-6 h ujutro, a posebno radi problema buke i nereda koji u tom vremenu nastaju nakon zabave.
Odbor predlaže da se prijedlog pod točkom 3 izmjeni na način da se problem buke i nereda koji nastaju nakon povratka turista iz noćnih zabavljališta riješi u koordinaciji između policije i gradskih redara s naglaskom na predio Rive gdje pristaje najraniji katamaran za Split. Također se predlaže da gradski redari tijekom sezone budu uniformirani. Policija će imati konstantnu noćnu ophodnju s dva policijska djelatnika od 22-06 h. Prioritet za Policiju je grad Hvar, osim u slučaju nekih incidenata ili prometne nesreće tijekom noći na ostalom dijelu otoka, kad se policijski djelatnici izmještaju radi hitnosti.
4)      Predlaže se ispoštivanje i provedbu zaključka u pet točaka donesenih na 38. sjednici održanoj 27. rujna 2011.g. gdje se je u Dnevni red sjednice uvrstilo peticiju građana grada Hvara “Pravo na dostojanstvo grada”.
5)      Preporučuje se Gradu i Gradskom vijeću da donesu odluku o postavljanju video nadzora u užem dijelu grada radi zaštite kulturnih dobara, javnog reda i mira i sigurnosti obzirom da video nadzor ima uporište u Zakonu o policiji, pa je od strane načelnika Policijske postaje grada Hvara preporučen Gradu kako bi se iskoristio i taj vid zaštite.
6)      Također je preporuka Gradu da se aktivno uključi u povećanje sezonskih policijskih službenika na način da pomogne u financijskoj potpori njihovog smještaja i prehrane, radi što učestalijih i kvalitetnijih ophodnji.
7)      Ozirom na problem raspodjele sredstava boravišne pristojbe od nautičkog turizma i kako bi povrat tih sredstava bio što realniji, Gradonačelnik predlaže da se zatraži pomoć Nautičkog centra Hvar d.o.o., kako bi se raspolagalo što točnijim podatcima o ostvarenim kretanjima u nautičkom turizmu Grada Hvara, jer su financijski učinci raspodjele sredstava po novom zakonu znatno manji u odnosu kada je ACY marina u Palmižani naplaćivala boravišnu pristojbu po sistemu kako se naplaćuje u hotelu.
Primjerice: TZ grada Hvara je od ACY marine u Palmižani znala uprihoditi od boravišne pristojbe i do 600.000,00 kn, dok je za 2010. g. raspodjelom sredstava po novom zakonu TZ grada Hvara uprihodila cca 160.000,00 kn.
(Objašnjenje: TZ grada Hvara, a time i Grad Hvar je zakinut novim zakonom koji regulira način uplate boravišne pristojbe u nautičkom turizmu.
Temeljem zakona o boravišnoj pristojbi (“NN”, broj 152/08 i 59/09) se regulira plaćanje boravišne pristojbe na poseban račun HTZ od strane osoba koje pružaju uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (charter, cruising) iz luka prvog isplovljavanja, a tako uplaćena sredstva HTZ uplaćuje na način da 40% ide turističkim zajednicama na čijim se područjima ostvaruje turistički promet; 10% nacionalnim parkovima i parkovima prirode na čijim se područjima ostvaruje promet u nautičkom turizmu, a preostalih 50% HTZ koristi za unapređenje uvjeta, razvoj i promicanje nautičkog turizma.
HTZ sredstva raspodjeljuje i uplaćuje na račun turističkih zajednica županija na čijim područjima se ostvaruje u nautičkom turizmu, prema broju noćenja u lukama nautičkog turizma u županiji, te ostvarenom prihodu luka nautičkog turizma u županiji.
Sredstva koje HTZ uplati na račune TZŽ, 10% sredstava zadržavaju iste, a ostatak sredstava se raspodjeluje na TZ gradova i mjesta na čijim područjima se ostvaruje promet u nautičkom turizmu.)
8)      Za sada smo samo upoznati sa imenima članova Povjerenstva za obilježavanje 400-te obljetnice hvarskog povijesnog kazališta, ali nema konkretnog, objavljenog promidžbenog programa, te se predlaže da se što prije Gradsko vijeće Grada Hvara upozna sa aktivnostima i prijedlozima gore navedenog Povjerenstva.
9)      Članovi Odbora za unapređenje i razvoj turizma su predložili da Grad Hvar i TZ grada Hvara budu inicijatori ujedinjavanja turističke ponude otoka, odnosno inicijatori brendiranja Hvara kao otočne destinacije. Prijedlog je da se Grad Hvar s drugim jedinicama lokalne samouprave na otoku Hvaru poveže u jedinstvenu otočnu destinaciju. Na sastanku Odbora je predloženo da koordinator ove inicijative bude Fio Šime, član.
10)    Autobusne linije na otoku su nedovoljne, pa se tijekom sezone stvaraju gužve koje negativno utječu na kvalitetno kretanje turista po otoku. Turisti žele vidjeti više toga na otoku i o tome se dobro informiraju prije dolaska putem svojih vodiča. Potrebno je u suradnji s ostalim lokalnim jedinicama na otoku uložiti dodatne napore da se ovaj problem riješi.
11)    Predlaže se prihvaćanje prijedloga Strateškog i taktičkog pristupa u pripremi za sezonu 2012.g.,a što podrazumjeva primjenu Upravljanja turističkom destinacijom i izradu operativnog plana od strane Turističke zajednice grada Hvara, Grada, te ostalih subjekata u turizmu Grada. Inicijatve i ideje trebaju krenuti od svih turističkih aktera grada, a temelj su zakonsko uporište, rasprave i zaključci.
12)    Udruga hvarskih turističkih agencija traži da Grad provjeri zakonitost i regularnost određivanja info-pulteva na javnim površinama grada i da se drži Mišljenja Ministarstva turizma vezano za vrstu usluga koje se na tim punktovima mogu obavljati i pod kojim uvjetima.
13)    Predlažemo da se Gradonačelnik očituje da li je upućen dopis predstavnicima istaknutih službi za turistički sektor u Gradu koji, iako su bili pozvani, nisu došli na tematsku sjednicu.
14)    Predlaže se iznalaženja najboljeg načina za rješavanje zapuštenosti tvrđave, posebno njenih zidina.
15)    Predlaže se rješavanje problema djelatnog vremena muzeja i tvrđave u predsezoni.
16)    Traži se postavljanje stalnog postava izložbe 140 godina turizma čija se izrada panela financirala iz proračuna TZ grada Hvara. Lokacija u Loggi ili Arsenalu, ukoliko sigurnosni uvjeti to dopuštaju.
17)    Predlaže se da se održavanje After beach partya u gradu raspravi na sastanku s obrtnicima.
18)    Predlaže se naći rješenje vezanu za potrebu turista koji bi rezervirali smještaj s vezom za brod, a u Hvaru nema lokacije s osiguranim vezom za takvu vrstu gostiju koji su turističkim agencijama bitni klijenti, budući da najčešće ostaju dva tjedna.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 334-01/12-0l/05
URBROJ: 2128-01-11/1-12-02
Hvar, 22. svibnja 2012.g.
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 47. sjednici održanoj 22. svibnja 2012. godine, donosi
 

ZAKLJUČAK

o traženju pismenog izvješća o prekoračenju investicije izgradnje školske športske dvorane i dogradnje škole

 

I.

 
Budući da je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara Joško Domančić višekratno ustvrdio da je investicija izgradnje školske športske dvorane i dogradnje škole premašena za milijunske iznose, Gradsko vijeće traži da Gradonačelnik, sukladno zakonu podnese pismeno izvješće o tim prekoračenjima.
 

II.

 
Traži se da se u pisanom izvješću detaljno navedu svi relevantni troškovi predviđeni i učinjeni, s pratećom dokumentacijom, kao i obrazloženja zbog čega su troškovi prekoračeni.
 

III.

 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 
KLASA: 021-05/12-01/09
URBROJ: 2128-01-02-12-02
Hvar, 22. svibnja 2012.
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11- pročišćeni tekst) i članka 24. stavak 1. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10, 6/10, 7/10 i 2/12), Gradsko vijeće Grada Hvara na 47. sjednici održanoj 22. svibnja 2012. godine, donosi
 

ZAKLJUČAK

o neprihvaćanju Izvješća o danim zaključcima o korištenju javne površine do dana

04. svibnja 2012. godine

 
Ne prihvaća se Izvješće Gradonačelnika o danim zaključcima o korištenju javne površine do dana 04. svibnja 2012. godine.
 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 
KLASA: 363-02/12-01/175
URBROJ: 2128/01-02-12-01
Hvar, 22. svibnja 2012. godine
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 47. sjednici održanoj 22. svibnja 2012. godine, donosi
 

ZAKLJUČAK

o proslavi 400-te obljetnice

hvarskog povijesnog kazališta

 

I.

 
Od osnutka Povjerenstva za obilježavanje 400-te obljetnice hvarskog povijesnog kazališta nekoliko puta na Gradskom vijeću tražena je informacija o programu obilježavanja godišnjice, Gradonačelnik nije dostavio nikakve konkretne odgovore, a pogotovo ne Program proslave. Gradsko vijeće je usvajanjem proračuna osiguralo značajna sredstva za realizaciju proslave Obljetnice, te je očekivalo da izvršna tijela Grada i radna tijela Vijeća sukladno predviđenim sredstvima izrade Program proslave.
 

II.

 
Gradsko vijeće traži da Gradonačelnik, ujedno i predsjednik Povjerenstva, hitno podnese pisano izvješće o dosad izvršenim radnjama za proslavu Obljetnice.
 

III.

 
Gradsko vijeće zahtjeva da Gradonačelnik u suradnji s Povjerenstvom u roku od 15 dana izradi i dostavi Program proslave 400-te obljetnice hvarskog povijesnog kazališta sa financijskim pokazateljima, kako bi ga Gradsko vijeće moglo usvojiti.
 

IV.

 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 
KLASA: 612-08/ 11-01 /25
URBROJ: 2128-01-02-12-02
Hvar, 22. svibnja 2012.
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sukladno članku 12. Zakona o proračunu („Narodne novine”, broj: 87/08) Gradonačelnik Grada Hvara objavljuje Godišnji izvještaj o Izvršenju Proračuna Grada Hvara za 2011.godinu, i to:
 

 1. Pregled ostvarenja u odnosu na plan,
 2. Rashode prema funkcijskoj klasifikaciji,
 3. Pregled ostvarenja u odnosu na prethodnu godinu,
 4. Bilancu stanja na dan 31.12.2011. godine,
 5. Izvještaj o obvezama na dan 31. 12. 2011. godine,
 6. Bilješke uz financijsko izvješće, te
 7. Tablice uz bilješke.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJE

GRAD HVAR

Gradonačelnik

 
KLASA: 402-01/12-01/37
URBROJ: 2128/01-01/1-12-01
Hvar, 22. svibnja 2012. godine

GRADONAČELNIK:

                                                            Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naziv:  GRAD HVAR                                                                      Matični broj: 02541122
Adresa:  21450 HVAR                                                                      Šifra djelatnosti: 8411
Žiro-račun: 2500009-1815300001                                                     OIB: 01250166084
 
 

       B I LJ E Š K E

                                  UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 01-12 mj. 2011. GOD.

 1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

 
 
PRIHODI  I  PRIMICI
 

 1. Prihodi poslovanja u odnosu na prethodnu godinu manji su za 5,6%.

–          Prihodi od poreza i prireza na dohodak (AOP 003) manji su za 20,5% u odnosu na prethodnu godinu zbog pada poreza na dohodak od nesamostalnog rada (AOP 004) zbog smanjenja porezne stope sa 15% na 12%, zbog ekonomske krize, te problema u poslovanju „Sunčanog Hvara“ d.d. koji je glavni privredni subjekt u Gradu Hvaru.
–          Pomoći iz proračuna (AOP 047) su veće za 80,3% u odnosu na prethodnu godinu, a prvenstveno zbog većih pomoći županije za kapitalne projekte te pomoći Fonda za zaštitu okoliša vezano za zbrinjavanje komunalnog otpada.
–          Na AOP 093 (pristojbe) veći su prihodi za 128,9% zbog uplata dugovanja Fontika d.o.o. Hvar na ime naknade za ulaske u grad.
–          Na AOP 094 (ostale pristojbe) iskazani su veći prihodi za 63,6% zbog većih prihoda od prodaje javnih biljega.
–          Na AOP 096 (prih.po posebnim propisima) povećanje je za 368,5% zbog prihoda od sufinanciranja građana za kućne brojeve i više naplaćene refundacije za sudske troškove iz prethodnih godina (AOP 101).
–          Manji prihodi su od komunalnog doprinosa (AOP 104) zbog smanjene gradnje.
–          Veći prihodi su na AOP 106 (prih.od kom.priključaka) zbog veći broj vodnih priključaka.
–          Ostali prihodi (AOP 119) su u odnosu na prethodnu godinu ostvareni sa svega 9,6% zbog toga jer je prethodne godinu gradska tvrtka Fontik d.o.o. doznačila 225.000 kuna sukladno Ugovoru o sufinanciranje otplate kredita za parking, a ove godine takva obveza nije ugovorena.

 1. Kapitalni prihodi (AOP 251) ostvareni su sa 16,5% u odnosu na prethodnu godinu jer su izostali prihodi od prodaje zemljišta, a prethodnu godinu su isti ostvareni.
 2. Primici od zaduženja nisu planirani, a niti realizirani.
 3. Ukupni prihodi i primici (AOP 598) su manji za 5,9% u odnosu na prethodnu godinu.

 
 
RASHODI  I  IZDACI
 

 1. Rashodi poslovanja (AOP 132) su izvršeni sa 99,8%  u odnosu na prethodnu godinu, značajnija odstupanja su:

–          na AOP 156 (sitan inventar) je veliko povećanje zbog većih nabavki i zbog povećanja iznosa vrijednosti opreme koja se svrstava u sitni inventar,
–          na AOP 162 (usl.promidžbe i informiranja) je povećanje od 55,8% zbog povećanih izdataka vezanih za praćenje rada GV i promidžbe vezane za prigodne manifestacije,
–           na AOP 164 (zakupnine i najamnine) je značajno smanjenje zbog toga jer je prethodnu godinu plaćen zakup prostora zbog privremenog preseljenja dječjeg vrtića,
–          na AOP 165 (zdrav.i veterinarske usl.) je povećanje od 95,7% zbog povećanih izdataka vezanih za hvatanje i zbrinjavanje pasa i mačaka lutalica,
–           na AOP 167 (računalne usluge) povećanje je od 85,4% zbog troškova održavanja novog programa za naplatu komunalne naknade i NUV-a,
–          na AOP 178 (financijski rashodi) je manji iznos zbog manjih kamata po kreditu,
–          na AOP 192 (ostali fin.rashodi) je manji iznos zbog smanjena troškova platnog prometa,
–          na AOP 197 (subvencije) je povećanje od 147,2% zbog većih subvencija vezanih za poljoprivredu,
–          AOP 212 (pomoći) prošlu godinu je iznosila 40.000 kn, a ovu godinu je 0 jer je prošlu godinu dana pomoć Gradu Vukovaru za stipendije,
–          AOP 228 (kapitalne donacije) je veća za 274% zbog danih donacija Muzeju Hvarske baštine za sanaciju crkve Sv.Marka i izgradnju arhivskog spremišta.

 1. Kapitalni rashodi (AOP 303) su manji za 48,5%, što je uglavnom vezano za manja dodatna ulaganje u građevinske objekte (AOP 363), manje ulaganje u izgradnju cesta i javnih površina (AOP 322), a veći izdaci su za kupnju zemljišta (AOP 306), izgradnju javne rasvjete (AOP 323), kupnju opreme (AOP 325), i izradu prostornih planova i druge planske dokumentacije (AOP 348).
 2. Izdaci za otplatu zajmova (AOP 490) veći su za 8,40 % u odnosu na prethodnu godinu i izvršeni su sukladno otplatnom planu,
 3. Ukupna realizacija rashoda i izdataka (AOP 599) manja je za 8,1% u odnosu na prethodnu godinu,

 
 
VIŠKOVI / MANJKOVI
 

 1. Ostvareni ukupni viškovi su 2.258.230 kuna (AOP 600) što je za 23,7% više nego prethodnu godinu.

 
 
 
OBVEZE
 

 1. Grad Hvar uglavnom redovito izvršava sve svoje obveze, što se vidi iz tablice «Obveze» gdje dospjele obveze iznose 374.087 kuna, a radi se uglavnom o obvezama koje su dospjele krajem godine i čiji rok prekoračenja je do 30 dana. Ukupne obveze Grada Hvara na dan 31.12.2011. iznose 2.857.980 kuna, a najvećim dijelom se odnose na nedospjele kreditne obveze i to u iznosu od 1.740.865 kuna.

 
 
 
 
PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE
 

 1. Na AOP 021  iskazano je smanjenje obujma imovine u iznosu od 1.846.616 kuna, a vezano je  za prijenos izvršene nadogradnje zgrade dječjeg vrtića Dječjem vrtiću „Vanđela Božitković“ Hvar.
 2. Na AOP 039 iskazano je povećanje obveza u iznosu od 39.149 kuna, a vezano je za tečajne razlike po dugoročnom kreditu.

 
 
 
BILANCA
 

 1. Na AOP 010 iskazano je smanjenje od 11% zbog prijenosa imovine iskazane u obrascu P-VRIO uz naprijed navedeno obrazloženje.
 2. Na AOP 016 iskazano je povećanje od 85,9% zbog nabavke komunikacijske opreme.
 3. Na AOP 042 iskazano je povećanje od 19,6% a odnosi se na ulaganja u prostorne planove i dokumentaciju za Eko-etno sela.
 4. Na AOP 062 iskazano je povećanje novčanih sredstava od 21,7% zbog većih sredstava na računu kod HBOR-a (AOP 064).
 5. Na AOP 133 iskazano je smanjenje potraživanja za poreze a vezano je za bolju naplatu poreznih prihoda te za otpis zastarjelih potraživanja (naplatu poreznih prihoda za grad vrši Porezna uprava).
 6. Manja su potraživanja od imovine (AOP 136) zbog bolje naplate istih.
 7. Povećano je potraživanje na AOP 137 za 11,6% uglavnom zbog većih potraživanja za komunalnu naknadu.
 8. Veliko povećanje je potraživanja na pružene usluge (AOP 138) a uglavnom je vezano za zaračunatu a nenaplaćenu naknadu Hrvatskim vodama za naplatu NUV-a (naplaćeno početkom 2012.god.).
 9. Na AOP 148 iskazano je smanjenje obveza za 33,5% zbog ažurnijeg plaćanja dospjelih obveza.
 10. Smanjene su i obveze za nefinancijsku imovinu (AOP 157) za 67,5%.
 11. Također se manje i obveze po kreditima (AOP 174) jer se vrši redovita otplata postojećeg kredita, a novih zaduženja nemamo.
 12. Izvori sredstava (AOP 205 do 212) su povećani odnosno smanjeni sukladno povećanjima ili smanjenjima imovine.
 13. Nije bilo izdavanja novih jamstava, a određena jamstva su istekla (AOP 266 i 267).
 14. Depozit je uvećan za iznos obračunatih kamata na depozit (Depozit je oročen u US dolarima) – AOP 272.

 
 
 
 
Privitak: Tablice propisane čl.16 Pravilnika.
 
 
Hvar, 23. veljače 2012.god.
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

                Na temelju članka 12., 21. i 22. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10, 6/10, 7/10 i 2/12), provedenog Javnog natječaja za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina, Klasa: 363-02/12-01/100, Urbroj: 2128/01-01/1-12-02 od 10. travnja 2012. godine te Zapisnika Povjerenstva za javne površine od 24. travnja 2012. godine, Gradonačelnik Grada Hvara, donosi
 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine

 

Članak 1.

 
Kao najpovoljniji ponuditelji prema raspisanom Javnom natječaju za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina utvrđuju se:
 
Na lokaciji ISTOČNA STRANA VELOG ĐARDINA:
– prodajno mjesto broj P-1
   Margita PADOVAN s ponuđenom zakupninon u iznosu od 35.100,00 kn za prodaju suvenira;
– prodajno mjesto broj P-2
   Margita PADOVAN s ponuđenom zakupninom u iznosu od 30.100,00 kn za prodaju suvenira;
 
Na lokaciji ROTONDOLA
– prodajno mjesto broj 3
   Marin JURIĆ s ponuđenom zakupninom u iznosu od 1.500,00 kn za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje);
– prodajno mjesto broj 5
   Branko Roko TRBUHOVIĆ s ponuđenom zakupninom u iznosu od 15.600,00 kn za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira;
 
Na lokaciji KUPALIŠTE
– prodajno mjesto broj 1
   Ljilja MILIČIĆ s ponuđenom zakupninom u iznosu od 2.700,00 kn za prodaju voća i povrća;
– prodajno mjesto broj 2
   Ljilja MILIČIĆ s ponuđenom zakupninom u iznosu od 2.457,00 kn za prodaju sladoleda;
– prodajno mjesto broj 3
   Ivo RADOJKOVIĆ, vl. T.O. “ZVIR” s ponuđenom zakupninom u iznosu od 7.000,00 kn za prodaju potrepština za plažu
 
Na lokaciji DOLAC II
– prodajno mjesto broj 5
   „SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA“ d.d. s ponuđenom zakupninom u iznosu 30.000,00 kn za postavu bankomata;
 
Na lokaciji BUKAINKA
– prodajno mjesto broj 1
   “D.D.A. HVAR» d.o.o. s ponuđenom zakupninom u iznosu od 1.000,00 kn za iznajmljivanje motorkotača;
– prodajno mjesto broj 2
   “D.D.A. HVAR” d.o.o. s ponuđenom zakupninom u iznosu od 1.000,00 kn za prodaju sladoleda i bezalkoholnih pića.
 
 
 
 

Članak 2.

 
Temeljem ove Odluke Gradonačelnik i gore navedeni ponuditelji sklopiti će Ugovor o zakupu javne površine s rokom trajanja zakupa od zaključenja ugovora do 31. prosinca 2014. godine.
Ako gore navedeni ponuditelji odustanu od sklapanja ugovora o zakupu nemaju pravo na povrat uplaćene jamčevine te će se izabrati druga po redu najpovoljnija ponuda.
Sudioniku natječaja čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina uračunava se u utvrđeni iznos zakupnine.
 

Članak 3.

 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na Oglasnoj ploči Grada Hvara a objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Hvara”.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK ­

 
KLASA: 363-02/12-01/100
Urbroj: 2128/01-01/1-12-03
Hvar, 02. svibnja 2012. godine

GRADONAČELNIK:

                                                            Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 12., 21. i 22. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10, 6/10, 7/10 i 2/12), provedenog Javnog natječaja za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina, Klasa: 363-02/12-01/100, Urbroj: 2128/01-01/1-12-02 od 10. travnja 2012. godine te Zapisnika Povjerenstva za javne površine od 24. travnja 2012. godine, Gradonačelnik Grada Hvara, donosi
 

ODLUKU

o izboru drugog po redu najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine

 

Članak 1.

 
Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine po provedenom Javnom natječaju za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina, Klasa: 363-02/12-01/100, Urbroj: 2128/01-01/1-12-03 od 02. svibnja 2012. godine, kao najpovoljniji ponuditelj na lokaciji ISTOČNA STRANA VELOG ĐARDINA za prodajno mjesto P-2 utvrđena je Margita PADOVAN s ponudenom zakupninom u iznosu od 30.100,00 kn za prodaju suvenira.
 

Članak 2.

 
Podneskom od 07. svibnja 2012. godine Margita PADOVAN, iz Vele Luke, Ulica 50. broj 3, odustala je od dobivenog prodajnog mjesta, te se pozivom na članak 22. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina, točku 6. Natječaja te Zapisnika Povjerenstva za javne površine o otvaranju ponuda od 24. travnja 2012. godine izabire druga po redu najpovoljnija ponuda i to:
 
na lokaciji ISTOČNA STRANA VELOG ĐARDINA – za prodajno mjesto P-2
–  Blaženka BENKUS, vlasnica Obrta “PUT SVILE”
s ponuđenom zakupninom u iznosu od 8.000,00 kn za prodaju suvenira (svilenih šalova)
 

Članak 3.

 
Temeljem ove Odluke Gradonačelnik i gore navedeni ponuditelj sklopiti će Ugovor o zakupu javne površine s rokom trajanja zakupa od zaključenja ugovora do 31. prosinca 2014. godine.
Ako gore navedeni ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o zakupu nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.
Uplaćena jamčevina uračunava se u utvrđeni iznos zakupnine.
 

Članak 4.

 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na Oglasnoj ploči Grada Hvara a objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Hvara”.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 
KLASA: 363-02/12-01/100
Urbroj: 2128/01-01/1-12-04
Hvar, 18. svibnja 2012. godine

GRADONAČELNIK:

                                                            Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 18a. Zakona o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine” broj: 103/03, 118/06, 41/08 i 130/11) i članka 35.Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Hvara donio je
 

ODLUKU

o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

 

Članak 1.

 
Nela Rakić Paduan, voditelj Službe za gospodarstvo i gospodarenje imovinom Grada Hvara, imenuje se službenikom za zaštitu osobnih podataka Grada Hvara.
 

Članak 2.

 
Službenik za zaštitu osobnih podataka:
–          vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,
–          upozorava voditelje zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštiti osobnih podataka,
–          upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštiti osobnih podataka,
–          brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podataka,
–          omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona o zaštiti osobnih podataka,
–          surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka .
 

Članak 3.

 
Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, a koja obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.
 

Članak 4.

 
Službeni kontakt-podaci službenika za zaštitu osobnih podataka Grada Hvara su:
 
e-mail: gospodarstvo@hvar.hr
službeni telefon i fax: 021/741-788
 

Članak 5.

 
Ova Odluka objavit će se u “Službenom glasniku Grada Hvara”.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 
Klasa: 032-01/12-01/05
Urbroj: 2128/01-01/1-12-2
Hvar,17. travnja 2012. godine

GRADONAČELNIK:

                                                            Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju odredbe članka 8., 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine«, broj: 86/08), članka 5. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 12/10) i članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 11/1 i 2/11-pročišćeni tekst), a sukladno Proračunu Grada Hvara, Gradonačelnik Grada Hvara, donosi
 

PLAN

PRIJAMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA HVARA

 

Članak 1.

 
Ovim Planom prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara (u daljnjem tekstu: Plan), utvrđuje se prijam službenika i vježbenika za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (stručno osposobljavanje za rad) u Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara tijekom 2012. godine.
 

Članak 2.

 
Plan sadrži:
–          stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u službama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara,
–          potreban broj službenika na neodređeno vrijeme,
–          potreban broj vježbenika na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (stručno osposobljavanje za rad).
 

Članak 3.

 
Na temelju ovog Plana, slobodna radna mjesta popunjavati će se putem javnog natječaja. Radna mjesta koja se popunjavaju na određeno vrijeme, popunjavati će se putem oglasa koji se objavljuje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
Radna mjesta popunjavati će se sukladno proračunskim sredstvima, ovom Planu i Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara.

Članak 4.

 
Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Službama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, potreban broj službenika na neodređeno vrijeme, utvrđuje se u tabeli koja je sastavni dio Plana.
Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta iz stavka 1. ovog članka obuhvaća prikaz ukupnog broja zaposlenih službenika u Službama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, a planira se potreban broj službenika i vježbenika na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (stručno osposobljavanje za rad).
 

Članak 5.

 
Tijekom 2012. planira se primiti u službu 1 novi službenik, te 2 vježbenika na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (stručno osposobljavanje za rad).
 

 

 
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA HVARA
 

Red.br.

SLUŽBE

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u službama

Plan zapošljavanja za 2012. godinu

1.

Pročelnik

1

2.

Služba Tajništvo Grada

3

1 vježbenika na stručnom osposobljavanju

3.

Služba za proračun i financije

4

4.

Služba za društvene djelatnosti

1

5.

Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada

9

6.

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

3

1 službenika

1 vježbenika na stručnom osposobljavanju

UKUPNO:

21

 

 

                Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 
KLASA: 020-01/12-01/20
URBROJ: 2128-01-01/1-12-02
Hvar, 10. travnja 2012.

GRADONAČELNIK:

                                                            Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju odredbe članka. 87. Za.kona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regiona.lnoj) samoupravi («Narodne novine, broj: 86/08), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi
 

PROGRAM

stručnog osposobljavanja za rad vježbenika-volontera na poslovima višeg savjetnika za imovinske i pravne poslove, te voditelja Službe tajništva-tajnik Grada u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara

 
 
 

I.

 
Ovim Programom utvrđuje se stručno osposobljavanje vježbenika-volontera visoke stručne spreme pravnog smjera (dalje u tekstu: vježbenik), pod kojim se podrazumijeva stručna i praktična izobrazba vježbenika kroz praktičan rad i učenje za samostalno obavljanje poslova višeg savjetnika za imovinske i pravne poslove, te voditelja Službe tajništva – tajnik Grada u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara (dalje u tekstu: poslovi struke) i polaganja državnog stručnog ispita.
 

II.

 
Programom iz točke I. utvrduje se.
–          poslovi i zadaće što ih je vježbenik u tijeku vježbeničkog staža dužan obavljati,
–          način praćenja rada vježbenika. za, vrijeme trajanja vježbeničkog siaža,
–          obrazovanje i stručno osposobljavanje vježbenika za vrijeme trajanja vježbeničkog staža,
–          prava i obveze mentora u provođenju i nadzoru vježbeničkog staža,
–          prava i obveze vježbenika.
 
 

III.

 
Vježbenik će se osposobljavati za obavljanje poslova 1./ višeg savjetnika za imovinske i pravne poslove, 2/ voditelja Službe tajništva-tajnik Grada u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara, pod stalnim nadzorom mentora.
 
1./ Poslovi i zadaće što ih je vježbenik za višeg savjetnika za imovinske i pravne poslove, u tijeku vježbeničkog staža dužan obavljati su:
–   sudjelovanje u postupku i rješavanju imovinsko-pravnih odnosa vezanih za zakup poslovnih prostora, najam stanova, otuđivanje odnosno stjecanje nekretnina, koncesija,
–   sudjeluje u provođenju natječaja za prodaju odnosno zakup poslovnih prostora, zemljišta, zgrada, te ustanovljavanje prava služnosti,
–   sudjeluje u izradi odgovarajućih akata (odluke, ugovore, rješenja, natječaje i sl.) glede raspolaganja nekretninama u vlasništvu grada, te akata za Gradsko vijeće,
–   sudjeluje u vođenju stručnih i administrativno -tehničkih poslova u postupku javne nabave radova, roba i usluga,
–   sudjeluje u vođenju postupaka utuživanja u svezi naknade štete, plaćanja dospjelih dugovanja, neizvršenje ugovornih obveza i slično,
–   vodi zapisnike sjednica Gradskog vijeća, Komisije za procjenu nekretnina, Povjerenstva za javnu nabavu, te vodi evidenciju nazočnosti na sjednicama,
–   prati propise iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa, javne nabave i brine se o primjeni istih,
–   obavlja i druge poslove po nalogu tajnika Grada i Gradonačelnika.
 
2./ Poslovi i zadaće što ih je vježbenik za voditelja Službe tajništva-tajnik Grada, u tijeku vježbeničkog staža dužan obavljati su:
–   sudjeluje u rukovođenju, organiziranju i koordiniranju radom Tajništva,
–   sudjeluje u organiziranju obavljanja upravnih, stručnih i tehničkih poslova za rad Gradskog vijeća i radnih tijela. (izrada akata, pripremanje sjednica, distribucija materijala, provođenje odluka, čuvanje arhive Vijeća i dr.)
–   sudjeluje u savjetovanju predsjednika Gradskog vijeća odnosno Gradonačelnika u organizaciji rada Gradskog vijeća,
–   sudjeluje na sjednicama Gradskog vijeća u savjetodavnom svojstvu, a po potrebi i na sjednicama radnih tijela Gradskog vijeća,
–   sudjeluje o izvršavanju zadaća koje se odnose na rad i organizaciju lokalne samouprave,
–   sudjeluje u provođenju izbora za mjesnu samoupravu (gradski kotar, mjesni odbor), provođenje referenduma,
–   sudjeluje u izdanju službenog glasila Grada Hvara, brine se o objavljivanju općih akata,
–   sudjeluje u pomaganju službenicima nomotehničkim i drugim savjetima u pripremanju akata za Gradsko vijeće i Gradonačelnika,
–   obavlja i druge poslove koje po naravi stvari pripadaju ovom radnom mjestu temeljem zakona i drugih propisa, ukoliko nisu u nadležnosti drugih službenika i namještenika.
 
 
U cilju što uspješnijeg obavljanja poslova i zadaća koje je vježbenik dužan obavljati tijekom vježbeničkog staža, vježbenik će biti upućen 10 radnih dana u pisarnicu Grada.
 

IV.

 
Vježbenikov rad kontinuirano prati mentor i upućuje ga na pravilnu primjenu propisa i pravilnu administrativno-tehničku obradu pismena, te mu pomaže u pripremanju državnog stručnog ispita.
Za mentora se određuju Lina Vanković, dipl. iur. – voditeljica, Službe tajništva-tajnik Grada i Suada Bićanić, dipl iur. – viši savjetnik za imovinske i pravne poslove u Službi tajništva.
 

V.

 
Obrazovanje i stručno osposobljavanje vježbenika za vrijeme trajanja vježbeničkog staža odnosi se na stručnu izobrazbu za polaganje državnog stručnog ispita i samostalno obavljanje povjerenih poslova i zadaća pod nadzorom i uz pomoć mentora.
Stručna izobrazba vježbenika osigurava se na način da vježbenik:
–          dobiva na raspolaganje pravne izvore propisane programom općeg dijela državnog stručnog ispita,
–          zakone i druge propise koje je dužan primjenjivati pri obavljanju određenih poslova i zadaća,
–          stručnu i drugu potrebnu literaturu,
–          pris]]>VI.

  Prava i obveze mentora u provođenju i nadzoru vježbeničkog staža sastoje se u: –          pružanju stručne pomoći vježbeniku i upućivanju na pravilnu primjenu propisa, –          kontinuiranom provođenju nadzora nad radom vježbenika tijekom vježbeničkog staža, –          osiguranju uvjeta za uspješno obavljanje vježbeničkog staža i pripremu za polaganje državnog stručnog ispita, te prisustvovanje seminarima iz točke V. ovog Programa, –          upoznavanju s važećim zakonskim i drugim propisima i stručnom literaturom, –          kontinuiranom dodjeljivanju određenih poslova i zadaća iz djelokruga radnog mjesta za koji se vježbenik osposobljava, –          izdaje potvrdu o uspješno obavljenom vježbeničkom stažu.  

VII.

  Ako se stručna i praktična izobrazba ne provede po odredbama ovog Programa, vježbenik je dužan o tome obavijestiti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela i Gradonačelnika Grada Hvara.  

VIII.

  Za vrijeme trajanja stručne i praktične izobrazbe vježbenik ima sva prava i obveze iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja, mjera: «Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.«  

IX.

  Primjena ovog Programa počinje stupanjem na rad vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara.  

X.

  Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.  

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

  KLASA: 020-01/12-01/23 URBROJ: 2128-01-01/1-12-01 Hvar, 24. travnja 2012.

GRADONAČELNIK:

                                                            Pjerino Bebić, v.r.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
  Na temelju odredbe članka 87. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine, broj: 86/08), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi  

PROGRAM

stručnog osposobljavanja za rad vježbenika-volontera na poslovima višeg savjetnika za komunalno gospodarstvo u Službi za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara

 

I.

  Ovim Programom utvrđuje se stručno osposobljavanje vježbenika-volontera visoke stručne spreme građevinskog smjera (dalje u tekstu: vježbenik), pod kojim se podrazumijeva stručna i praktična izobrazba vježbenika kroz praktičan rad i učenje za samostalno obavljanje poslova višeg savjetnika. za komunalno gospodarstvo u Službi za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara (dalje u tekstu: poslovi struke) i polaganja državnog stručnog ispita.  

II.

  Programom iz točke I. utvrđuje se. –          poslovi i zadaće što ih je vježbenik u tijeku vježbeničkog staža dužan obavljati, –          način praćenja rada vježbenika za vrijeme trajanja vježbeničkog staža, –          obrazovanje i stručno osposobljavanje vježbenika za vrijeme trajanja vježbeničkog staža, –          prava i obveze mentora u provođenju i nadzoru vježbeničkog staža, –          prava i obveze vježbenika.  

III.

  Vježbenik će se osposobljavati za obavljanje poslova višeg savjetnika za komunalno gospodarstvo u Službi za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara, pod stalnim nadzorom mentora. Poslovi i zadaće što ih je vježbenik za višeg savjetnika za komunalno gospodarstvo, u tijeku vježbeničkog staža dužan obavljati su: –          sudjeluje u izradi programa uređenja i održavanja komunalne infrastrukture, –          sudjeluje u izradi nacrta prijedloga odluka u svezi utvrđivanja i visine i raspoređivanja sredstava za uređenje komunalne infrastrukture, –          sudjeluje u obavljanju stručnih i drugih poslova iz oblasti komunalnog gospodarstva, sukladno propisima i pravilima struke, a odnose se na komunalni doprinos (izrada rješenja i izračuna, te vrši nadzor izdanih lokacijskih i građevnih dozvola, u svezi komunalnog doprinosa, –          sudjeluje u prikupljanju tehničke dokumentacije za izdavanje potrebitih dozvola. za realizaciju gradnje i rekonstrukcije komunalnih objekata-lokacijska i građevna dozvola, –          sudjeluje u obavljanju građevinske i druge nadzore na izgradnji objekata komunalne infrastrukture, kojih je investitor Grad Hvar, kad nadzor nije povjeren drugim fizičkim i pravnim osobama, –          sudjeluje u koordiniranju rada nadzornih službi na izgradnjama sa drugim javnim poduzećima koji rade na javnim površinama, –          prati propise iz oblasti komunalnog gospodarstva i građenja, te se brine o primjeni istih, –          sudjeluje u pripremanju potrebnih podataka za provođenje postupka javne nabave, usluga, radova i roba u predmetima iz domene komunalnog gospodarstva, –          sudjeluje u izradi idejnih rješenja za sve radove građenja i rekonstrukcije na nekretninatna Grada, –          sudjeluje u obavljanju poslova uređenja i korištenja javnih površina, te sudjeluje u izdavanju posebnih uvjeta građenja u svezi izgradnje komunalne infrastrukture na javnim površinama, –          sudjeluje u izradi nacrta prijedloga odluka, programa i izvješća za Gradsko vijeće, gradonačelnika iz oblasti svoje nadležnosti, –          sudjeluje u obavljanju poslova u svezi izgradnje i održavanja javne rasvjete, –          sudjeluje u obavljanju i druge poslove po nalogu voditelja Službe, pročelnika i Gradonačelnika. U cilju što uspješnijeg obavljanja poslova i zadaća, koje je vježbenik dužan obavljati tijekom vježbeničkog staža, vježbenik će biti upućen 10 radnih dana u pisarnicu Grada.  

IV.

  Vježbenikov rad kontinuirano prati mentor i upućuje ga na pravilnu primjenu propisa i pravilnu administrativno-tehničku obradu pismena, te mu pomaže u pripremanju državnog stručnog ispita. Za mentora se određuje Doro Abdulmar, dipl. ing. građ., voditelj Službe za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara.          

V.

  Obrazovanje i stručno osposobljavanje vježbenika za vrijeme trajanja vježbeničkog staža odnosi se na stručnu izobrazbu za polaganje državnog stručnog ispita i samostalno obavljanje povjerenih poslova i zadaća pod nadzorom i uz pomoć mentora. Stručna izobrazba vježbenika osigurava se na način da vježbenik: –          dobiva na raspolaganje pravne izvore propisane programom općeg dijela državnog stručnog ispita, –          zakone i druge propise koje je dužan primjenjivati pri obavljanju određenih poslova i zadaća, –          stručnu i drugu potrebnu literaturu, –          prisustvuje seminarima koje organizira Ministarstvo uprave.  

VI.

  Prava i obveze mentora u provođenju i nadzoru vježbeničkog staža sastoje se u: –          pružanju stručne pomoći vježbeniku i upućivanju na pravilnu primjenu propisa, –          kontinuiranom provodenju nadzora nad radom vježbenika tijekom vježbeničkog staža, –          osiguranju uvjeta za uspješno obavljanje vježbeničkog staža i pripremu za polaganje državnog stručnog ispita, te prisustvovanje seminarima iz točke V. ovog Programa, –          upoznavanju s važećim zakonskim i drugim propisima i stručnom literaturom, –          kontinuiranom dodjeljivanju određenih poslova i zadaća iz djelokruga radnog mjesta za koji se vježbenik osposobljava, –          izdaje potvrdu o uspješno obavljenom vježbeničkom stažu.  

VII.

  Ako se stručna i praktična izobrazba na provede po odredbama ovog Programa, vježbenik je dužan o tome obavijestiti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela i Gradonačelnika Grada Hvara.  

VIII.

  Za vrijeme trajanja stručne i praktične izobrazbe vježbenik ima sva prava i obveze iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja, mjera: «Stručno osposobljavanje za, rad bez zasnivanja radnog odnosa.«  

IX.

  Primjena ovog Pravilnika počinje stupanjem na rad vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara.  

X.

  Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.  

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

    KLASA: 020-01/12-01/23 URBROJ: 2128-01-01/1-12-02 Hvar, 07. svibnja 2012.

GRADONAČELNIK:

                                                            Pjerino Bebić, v.r.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
             
     

SADRŽAJ:

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA:

 
 1. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti zaštite od požara za Grad Hvar u 2012. godini sa planom motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenih prostora…………………………………………………………………………………………………………………………………. 45
 2. Odluka o pokriću manjka prihoda od nefinancijske imovine, te manjka primitaka od financijske imovine iz viškova prihoda poslovanja…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47
 3. Zaključak o neprihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Hvara za 2011. godinu……………….. 47
 4. Zaključak o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina…………………………………………………………… 47
 5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe u travnju 2012.godine……………………. 48
 6. Zaključak u svezi pripreme turističke sezone 2012. godine………………………………………………………………………….. 49
 7. Zaključak o traženju pismenog izvješća o prekoračenju investicije izgradnje školske športske dvorane i dogradnje škole 50
 8. Zaključak o neprihvaćanju Izvješća o danim zaključcima o korištenju javne površine do dana 04. svibnja 2012. godine   50
 9. Zaključak o proslavi 400-te obljetnice hvarskog povijesnog kazališta……………………………………………………………. 51
 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA:

 
 1. Godišnji obračun Proračuna Grada Hvara za 2011. godinu…………………………………………………………………………. 52
 2. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine………………………………………………. 81
 3. Odluka o izboru drugog po redu najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine………………………… 81
 4. Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka………………………………………………………………………. 82
 5. Plan prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara……………………………………………………………………. 82
 6. Program stručnog osposobljavanja za rad vježbenika-volontera na poslovima višeg savjetnika za imovinske i pravne poslove, te voditelja Službe tajništva-tajnik Grada u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara………………………………………………… 83
 7. Program stručnog osposobljavanja;za rad vježbenika-volontera na poslovima višeg savjetnika za komunalno gospodarstvo u Službi za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara                85
                                                                 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSA

Službeni glasnik – br. 02 / 2012

pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XIX.  BROJ 2.                                        Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –
Hvar, 28. ožujka 2012. godine                                  plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 
 
 
 

 

                Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj:  5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Hvara na 46. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2012. godine, d o n o s i
 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni  Odluke o gradskim porezima

 

Članak 1.

 
U Odluci o gradskim porezima Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“ broj: 3/06 , 3/07  i 2/10) u glavi II. VRSTE POREZA  točka 6. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA članak 17. mijenja se i glasi:
„Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje javnu površinu koriste za postavu:

 1. Štekata (stolovi sa sitnim ugostiteljskim inventarom, stolice, žardinjere i sl),
 2. Štandova za prodaju razglednica, slika, bižuterije, suvenira, potrepština za plažu te štandova za prodaju autohtonih proizvoda, poljoprivrednih proizvoda, voća i povrća i sl.,
 3. Pano, štafelaj ili stalak za izradu i prodaju slika, portreta, razglednica i sl.,
 4. Aparata i škrinja za prodaju sladoleda, bezalkoholnih pića, kokica te pult za izradu i prodaju palačinki,
 5. Kioska za prodaju tiskovina i prehrambenih proizvoda,
 6. Bicikla, motorkotača i automobila za iznajmljivanje,
 7. Reklamnih vitrina, reklamnih stalaka  te drugih reklama,
 8. Bankomata
 9. Vanjskog šanka (isključivo unutar odobrenog štekata)
 10. Štand za rent a boat,
 11. Ostalih pokretnih objekata“

 
 
 
 

Članak 2.

 
 
U članku 19. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Porez na korištenje javne površine u I zoni plaća se ovisno o namjeni za koju se koristi javna površina, kako slijedi:

 1. štekati 600 kuna po m2 godišnje,
 2. štandovi za:

a)        prodaju razglednica,slika, bižuterije,suvenira, potrepština za plažu 20.000,00 kuna godišnje,
b)       prodaju autohtonih hvarskih suvenira i rukotvorina 15.000,00 kuna godišnje,
c)        prodaju autohtonih hvarskih poljoprivrednih proizvoda 8.000,00 kuna godišnje
d)       prodaju voća i povrća 8.000,00 kuna godišnje,

 1. stalci za izradu portreta, razglednica, fotografija i sl. 8.000,00 kuna godišnje,
 2. aparati i škrinje za prodaju sladoleda, bezalkoholnih pića,kokica te pult za izradu i prodaju palačinki 8.000,00 kuna godišnje,
 3. kioska za prodaju tiskovina 3.600,00 kuna po m2 godišnje,
 4. iznajmljivanje bicikla, motorkotača i automobila 10.000,00 kuna godišnje,
 5. reklamne vitrine i  reklamni stalci 2.000,00  kuna godišnje,

reklame do 1m2 1.000,00 kuna godišnje, reklame od 1 do 2 m2  1.500,00 kuna godišnje,

 1. bankomat  10.000,00 kuna godišnje,
 2. vanjski šank  10.000,00 kuna po m2 godišnje,
 3. štand za rent a boat 10.000,00 kuna godišnje,
 4. ostali pokretni objekti  80 kuna po m2 mjesečno.“

 

Članak 3.

 
U člancima 20., 22. i 24. iza riječi „rješenja“ dodaje se riječ  „ili zaključka“ u odgovarajućem padežu.
 

Članak 4.

 
Članak 21. briše se.
Dosadašnji  članak 22.  postaje članak 21., a članci od 23. do 30. postaju članci od 22. do 29.
 
 
 
 
 

Članak 5.

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara.“
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 
KLASA: 410-01/10-01/03
URBROJ: 2128/01-02-12-2
Hvar, 27. ožujka 2012. godine
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), č1. 10. Zakona o trgovini (“Narodne novine” 87/08, 96/08, 116/08, 76/09 i 114/11), Gradsko vijeće Grada Hvara na 46. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2012. godine, donosi
 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o korištenju i zakupu javnih površina

 

Članak 1.

 
U Odluci o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara” broj: 2/10, 6/10 i 7/10) u glavi II UVJETI I NAČIN KORIŠTENJA JAVNIM POVRŠINAMA u č1.5 st.1. točci 2. iza riječi „đardinjera” dodaje se riječ „stalaka”.
 

Članak 2.

 
U čl.5. st.1. točci 6. iza riječi „slično“ dodaju se riječi „postavljanje bankomata“.
 

Članak 3.

 
U čl.5. st.1. točka 11. mijenja se i glasi:
„Postavljanje vanjskog šanka (isključivo unutar odobrenog štekata)“. Dosadašnja točka 11. postaje točka 12.
 

Članak 4.

 
Članak 11. mijenja se i glasi:
„Za korištenje javnih površina iz čl.5. ove Odluke plaća se porez na korištenje javnih površina sukladno Odluci o gradskim porezima, osim za točke 1., 3., 5. i 6. za koje se, osim poreza, plaća i zakupnina sukladno Odluci o visini zakupnina za korištenje javnim površinama“.
 

Članak 5.

 
U članku 15. st.1. riječi „u zakup“ mijenjaju se u riječi „na korištenje“.
 
 

Članak 6.

 
U članku 23. st.1. riječi „u zakup“ mijenjaju se u riječi „na korištenje“.
 

Članak 7.

 
U članku 26. iza riječi „(dalje: ugovor o zakupu)“ dodaju se riječi: „odnosno zaključkom ili rješenjem”.
 

Članak 8.

 
U članku 48. st. 1. točka 1. iza riječi „odredbama“ dodaju se riječi „odnosno bez rješenja ili zaključka”.
 

Članak 9.

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 
KLASA: 363-02/10-01/29
URBROJ: 2128/01-02-12-05
Hvar, 27. ožujka 2012. godine
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 6. stavak 6. u svezi sa člankom 42. stavak 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj:125/11), članka 35. stavak 1. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 46. sjednici održanoj 27. ožujka 2012. godine, donosi
 

ODLUKU

o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, način i postupak davanja u zakup i kupoprodaja poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara, pravnih osoba kojih je vlasnik ili pretežiti vlasnik Grad Hvar.
 

Članak 2.

 
Poslovnim prostorom u smislu ove Odluke smatraju se: poslovna zgrada, poslovna prostorija, garaža i garažno mjesto.
Poslovnom zgradom smatra se zgrada namijenjena obavljanju poslovne djelatnosti ako se pretežitim dijelom koristi u tu svrhu.
Poslovnom prostorijom smatra se jedna ili više prostorija u poslovnoj ili stambenoj zgradi, koje su namijenjene obavljanju poslovne djelatnosti i koje, u pravilu, čine građevinsku cjelinu i imaju zaseban glavni ulaz.
Garaža je prostor za smještaj vozila.
Garažno mjesto je prostor za smještaj vozila u garaži.
Garaža i garažno mjesto mogu se isključivo koristiti za smještaj vozila i ne mogu se koristiti u druge svrhe.
 
II. NAČIN I UVJETI DAVANJA U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA
 

Članak 3.

 
Poslovni prostor u vlasništvu Grada Hvara, te pravnih osoba u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Grada Hvara daje se u zakup putem javnog natječaja: prikupljanjem pismenih ponuda ili javnim nadmetanjem (licitacijom).
Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, ugovor o zakupu poslovnoga prostora sklapa se bez javnog natječaja kada ga sklapaju međusobno Grad Hvar, te pravna osova u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Grada Hvara, ako je to u interesu i cilju općega, gospodarskog i socijalnog napretka njezinih građana.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, zakupodavac će sadašnjem zakupniku poslovnog prostora koji u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu, najkasnije 60 dana prije isteka na koji je ugovor sklopljen, ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme – ne dulje od 5 godina.
Odluku o ponudi iz stavka 3. ovoga članka, za poslovni prostor u vlasništvu Grada Hvara donosi Gradsko vijeće, a za pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Grada Hvara nadležno tijelo utvrđeno aktima te pravne osobe.
Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz stavka 3. ovog članka u roku od 30 dana, a zakupni odnos je prestao istekom roka na koji je ugovor sklopljen, zakupodavac će nakon stupanja u posjed tog poslovnog prostora raspisati javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u kojem početni iznos zakupnine ne može biti manji od iznosa zakupnine koji je ponuđen sadašnjem zakupniku iz stavka 3. ovoga članka, ako će se u prostoru nastaviti obavljanje iste djelatnosti.
 

Članak 4.

 
Prije donošenja odluke o raspisivanju natječaja obvezno je sačiniti zapisnik o stanju prostora. Zapisnik se sastoji od tehničkog opisa, foto dokumentacije i troškovnika radova koje je moguće priznati zakupniku. Radovi obuhvaćeni troškovnikom mogu se odnositi na konstruktivne elemente i temeljne instalacije sa cijenama izračunatim na osnovu standardne kalkulacije u građevinarstvu.
 

Članak 5.

 
Natječaj za zakup poslovnog prostora raspisuje Gradonačelnik Grada Hvara, temeljem Odluke o raspisivanju natječaja o zakupu poslovnog prostora koje donosi Gradsko vijeće.
Postupak natječaja, sukladno odluci Gradskog vijeća, provodi Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja. Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja sastoji se od pet članova koje imenuje Gradsko vijeće.
Odluku o odabiru najpovoljnije ponude na prijedlog Povjerenstva donosi Gradonačelnik. Najpovoljnija ponuda u smislu ove Odluke je ponuda koja uz ispunjenje uvjeta natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.
Za pravne osobe u vlasništvu ili pretežnom vlasništvu Grada Hvara, odluku o raspisivanju natječaja, postupak natječaja, te odluku o najpovoljnijoj ponudi donosi nadležno tijelo utvrđeno aktima te pravne osobe.
 

Članak 6.

 
Prava hrvatskih branitelja regulirana su člankom 6. stavak 8. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora i Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (‘NN”, broj: 174/04, 95/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10 i 55/11).
 

Članak 7.

 
Ugovor o zakupu može se sklopiti samo na određeno vrijeme.
Protekom roka na koji je ugovor sklopljen isti prestaje važiti i za navedeni prostor ponovno se raspisuj e natječaj.
 

Članak 8.

 
Gradsko vijeće utvrđuje početnu cijenu zakupa za natječaj, namjenu prostora i rok na koji se prostor daje u zakup.
Gradonačelnik donosi odluku o visini zakupnine prema pripadajućoj zoni, površini i namjeni prostora.
 

Članak 9.

 
Namjenu poslovnog prostora utvrđuje Gradsko vijeće sukladno Odluci o korištenju poslovnih prostorija za određene vrste poslovnih djelatnosti u Gradu Hvaru («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 7/05).
 
III.   POSTUPAK PROVOĐENJA JAVNOG NATJEČAJA
 

Članak 10.

 
Na temelju odluke Gradskog vijeća javni natječaj objavljuje se na web stranici Grada Hvara, oglasnoj ploči Grada Hvara, na poslovnom prostoru koji se daje u zakup, a može i u dnevnom tisku i Narodnim novinama.
 

Članak 11.

 
Tekst javnog natječaja treba sadržavati slijedeće:

 1. adresu, namjenu i površinu poslovnog prostora,
 2. početni iznos zakupnine mjesečno po m2, odnosno visinu zakupnine godišnje za poslovnu zgradu,
 3. vrijeme na koje se poslovni prostor izdaje u zakup,
 4. vrijeme i mjesto provođenja javnog nadmetanja (licitacije), odnosno otvaranja pismenih ponuda,
 5. iznos jamčevine koju treba položiti svaki učesnik natječaja,
 6. rok za podnošenje pismenih ponuda za učešće u javnom natječaju, način predaje ponuda,
 7. odredbu da na javnom natječaju ne može učestvovati natjecatelj koji je zakupnik poslovnog prostora Grada Hvara koji ne ispunjava obveze iz ugovora o zakupu ili ih neuredno ispunjava,
 8. odredbu da je punomoćnik natjecatelja (fizičke ili pravne osobe) dužan najkasnije do održavanja javnog natječaja dostaviti punomoć za zastupanje (za fizičke osobe punomoć ovjerenu od javnog bilježnika, a za pravne osobe punomoć potpisanu od zakonskog zastupnika), ako natjecatelj nije u mogućnosti osobno prisustvovati natječaju,
 9. odredbu da je najpovoljniji ponudač dužan najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja zaključka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja, sklopiti ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor,

10.    druge posebne uvjete za sudjelovanje u javnom natječaju:
1. ovjereni preslik osobne iskaznice ili putovnice ukoliko je natjecatelj fizička osoba, te ovjerenu izjavu od javnog bilježnika da će otvoriti obrt u roku od 8 dana od dana kada bude utvrđen kao najpovoljniji ponuditelj i dostaviti dokaz (obrtnicu) Gradu Hvaru,
2. ovjereni preslik rješenja o obrtu, izvod iz obrtnog registra ukoliko je natjecatelj obrtnik, presliku prijave poreza na dohodak odnosno poreza na dobit za posljednje razdoblje, BON-2, ne stariji od 8 dana,
3. ovjereni preslik izvadak iz sudskog registra za pravne osobe, presliku prijave na dobit, BON-1, ne stariji od 8 dana, preslik rješenja Državnog zavoda za statistiku za pravne osobe,
11.    način provedbe natječaja.
 

Članak 12.

 
Ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju mora sadržavati:
a)        ime i prezime natjecatelja, njegovo prebivalište (za fizičke osobe OIB) odnosno naziv tvrtke ili obrta (OIB) sa sjedištem za pravne osobe i obrtnike,
b)       redni broj i adresu poslovnog prostora za koji se podnosi ponuda,
c)        visinu ponuđene zakupnine,
d)       vrstu djelatnosti koju bi natjecatelj obavljao u okviru oglašene djelatnosti,
e)        izjavu da prihvaća sve uvjete i pravila natječaja ovjerenu od javnog bilježnika,
f)        ovjereni preslik osobne iskaznice ili putovnice ukoliko je natjecatelj fizička osoba, te ovjerenu izjavu od javnog bilježnika da će otvoriti obrt u roku od 8 dana od dana kada bude utvrđen kao najpovoljniji ponuditelj i dostaviti dokaz (obrtnicu) Gradu Hvaru,
g)       ovjereni preslik rješenja o obrtu, izvod iz obrtnog registra ukoliko je natjecatelj obrtnik, presliku prijave poreza na dohodak odnosno poreza na dobit za posljednje razdoblje, BON-2, ne stariji od 8 dana,
h)       ovjereni preslik izvadak iz sudskog registra za pravne osobe, presliku prijave na dobit, BON-1, ne stariji od 8 dana,
i)         preslik rješenja Državnog zavoda za statistiku za pravne osobe,
j)         original ili preslik dokaza da je natjecatelj uplatio jamčevinu,
k)       potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, Komunalno Hvar d.o.o. i Porezne uprave o podmirenim obvezama prema Gradu Hvaru, Komunalno Hvar d.o.o. i državnom proračunu, osim ne ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička i pravna osoba pridržava rokova plaćanja, ne starija od 8 dana,
l)         izjavu o prihvaćanju troškovnika radova.
 

Članak 13.

 
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati natjecatelji koji su podnijeli pismene ponude.
Prije početka otvaranja pismenih ponuda, upoznaje se prisutne o uvjetima i postupku otvaranja ponuda. Nakon toga provjeravaju se ponude da li su upućene u propisanom roku i na odgovarajući način.
Kod otvaranja ponuda potrebno je za svaku pojedinu ponudu utvrditi da li je potpuna, jasna i data od osobe koja može učestvovati u natječaju.
Svi podaci o ponudama unose se u zapisnik.
Prisutni natjecatelji imaju pravo uvida u prispjele ponude.
Prigovori se mogu uputiti u pismenom obliku u roku od 3 dana nakon otvaranja pismenih ponuda. O prigovorima rješava tijelo ovlašteno za provođenje natječaja.
 

Članak 14.

 
Natjecateljima čije ponude nisu prihvaćene, vratit će se jamčevina u roku od 8 dana nakon što se donese odluka o najpovoljnijoj ponudi. Natjecatelju čija je ponuda prihvaćena jamčevina će se uračunati u zakupninu za poslovni prostor.
 

Članak 15.

 
Ukoliko izabrani natjecatelj nakon završenog natječaja odustane od zakupa i to nakon donošenja odluke po kojoj je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, gubi pravo na povrat jamčevine, natječaj će se ponoviti ili odabrati najpovoljnijeg ponuditelja.
 

Članak 16.

 
Sa zakupnikom sklapa se ugovor o zakupu poslovnog prostora koji posebice sadrži:

 1. naznaku ugovornih strana,
 2. podatke o poslovnom prostoru i zgradi u kojoj se isti nalazi (mjesto u zgradi, površina u m2),
 3. djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru,
 4. iznos zakupnine,
 5. odredbe o korištenju zajedničkih uređaja i prostorija u zgradi te zajedničkih usluga u zgradi i rok njihova plaćanja,
 6. rok predaje poslovnog prostora zakupniku,
 7. vrijeme na koje je ugovor sklopljen,
 8. rok u kojem je prostor potrebito staviti u funkciju,
 9. iznos drugih naknada te rokove njihovog plaćanja,
 10. odredbe o prestanku ugovora, posebno o otkazu i otkaznim rokovima,
 11. odredbu da zakupnik ne može vršiti preinaku poslovnog prostora bez prethodne pismene suglasnosti zakupodavca,
 12. odredbu da se ugovor o zakupu sklapa kao ovršna isprava u smislu Zakona o javnom bilježništvu,
 13. mjesto i vrijeme sklapanja ugovora i potpis ugovornih strana,
 14. zabrana davanja poslovnog prostora u podzakup,
 15. pretpostavke i način izmjene zakupnine.

 

Članak 17.

 
Ugovor o zakupu dostavlja se na potvrdu (solemnizaciju) privatnih isprava javnom bilježniku, a u svezi izvršnosti javnobilježničkog akta, što predstavlja izjavu obveznika (zakupnika) o tome da se na temelju tog akta može radi ostvarenja dužne činidbe ili ispražnjenja poslovnog prostora (naplate zakupnine) nakon dospjelosti obveze, neposredno provesti prisilno izvršenje, odnosno ispražnjenje.
 

Članak 18.

 
Prilikom primopredaje poslovnog prostora mora se sačiniti primopredajni zapisnik, te točno utvrditi stanje poslovnog prostora, odrediti radove, njihovu vrijednost i rokove potrebne za uređenje poslovnog prostora.
Primopredajni zapisnik sa tlocrtom prostora i troškovnikom uređenja sastavni je dio ugovora o zakupu.
 
IV. PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA I PRESTANAK UGOVORA O ZAKUPU
 

Članak 19.

 
Na prava i obveze ugovornih strana i na prestanak ugovora o zakupu sukladno se primjenjuje Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (‘NN”, broj: 125/11) kao i Zakon o obveznim odnosima koji regulira ugovor o zakupu.
 
V. KUPOPRODAJA POSLOVNOGA PROSTORA
 

Članak 20.

 
Popis poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje, na prijedlog Gradonačelnika, utvrđuje Gradsko vijeće, koji popis se javno objavljuje na oglasnoj ploči (vižjoli) Grada i na web-stranici Grada Hvara, a može u dnevnom tisku i Narodnim novinama.
Zahtjev za kupnju poslovnog prostora podnosi se u roku od 90 dana, od javne objave popisa poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara. Odluku o kupoprodaji poslovnog prostora donosi Gradsko vijeće odnosno Gradonačelnik ovisno o vrijednosti poslovnog prostora.
Odluku o kupoprodaji poslovnog prostora donosi Gradonačelnik čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o kupoprodaji poslovnog prostora.
Pod kupoprodajom poslovnog prostora podrazumijeva se i prodaja suvlasničkog dijela na određenom poslovnom prostoru.
Predmetom kupoprodaje mogu biti i poslovni prostori, koji u smislu Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara («NN», broj: 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10 i 61/11) imaju svojstvo kulturnog dobra, pod uvjetima propisanim u tom zakonu.
 

Članak 21.

 
Poslovni prostor u vlasništvu Grada Hvara može se prodati sadašnjem zakupniku, koji je u zakupnom odnosu s Gradom Hvarom najmanje pet i više godina, koji uredno izvršava sve obveze iz ugovora o zakupu i druge financijske obveze prema Gradu Hvaru i tvrtkamau vlasništvu odnosno suvlasništvu Grada Hvara, odnosno sadašnjem zakupniku koji nema dugovanja prema državnom proračunu, Gradu Hvaru i tvrtkama u vlasništvu odnosno suvlasništvu Grada, te prema zaposlenicima i dobavljačima.
 

Članak 22.

 
Iznimno od odredbe članka 21. ove Odluke, pravo na kupnju poslovnog prostora može ostvariti zakupnik koji se nalazi u zakupnom odnosu sa Gradom Hvarom, u trajanju kraćem od pet godina, a koji je:
–        prije toga bio u zakupnom odnosu s Gradom, u ukupnom neprekinutom trajanju od najmanje pet godina, ili
–        kao nasljednik obrtnika nastavio vođenje obrta ili kao član obiteljskog domaćinstva preuzeo obrt, a bio je u zakupnom odnosu u ukupnom neprekinutom trajanju od najmanje pet godina, u koje vrijeme se uračunava i vrijeme zakupa njegova prednika, ili
–        morao napustiti poslovni prostor koji je koristio zbog povrata tog prostora u vlasništvo prijašnjem vlasniku, sukladno posebnom propisu, a do tada je bio u zakupu u neprekinutom trajanju od najmanje pet godina, uz uvjet da sadašnji zakupnik nema dugovanja prema državnom proračunu, Gradu Hvaru i tvrtkama u vlasništvu odnosno suvlasništvu Grada, te prema zaposlenicima i dobavljačima.
 

Članak 23.

 
Na temelju Odluke Gradskog vijeća o kupoprodaji poslovnog prostora Gradonačelnik će u roku od 90 dana od dana donošenja odluke sklopiti ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora.
Ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora mora biti sastavljen u pisanom obliku i potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku.
 

Članak 24.

 
Poslovni prostor prodaje se po tržišnoj cijeni. Tržišna cijena utvrđuje se prema cijeni koju poslovni prostor postiže ili može postići na tržištu u vrijeme prodaje i to: procjenom koju utvrđuje Povjerenstvo za procjenu vrijednosti nekretnina Gradskog vijeća Grada Hvara ili ovlašteni sudski vještak građevinske struke, podacima nadležne porezne uprave.
 

Članak 25.

 
Plaćanje cijene poslovnog prostora može se ugovoriti odjednom ili obročnom otplatom, sukladno članku 36. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.
 
 
 

Članak 26.

 
Poslovni prostor ne može se prodati fizičkoj ili pravnoj osobi koja ima dospjelu nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu, proračunu Grada Hvara i tvrtkama u vlasništvu i suvlasništvu Grada, zaposlenicima i dobavljačima, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička i pravna osoba pridržava rokova plaćanja.
Pravo na kupnju poslovnog prostora ne može ostvariti zakupnik poslovnog prostora koji je prostor dao u podzakup ili je na temelju bilo koje druge pravne osnove prepustio korištenje poslovnog prostora drugoj osobi.
 
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 27.

 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 2/10).
 

Članak 28.

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLTTSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 
KLASA: 372-03/12-01/07
URBROJ: 2128-01-02-12-01
Hvar, 27. ožujka 2012. godine
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 125/05, 109/07, 125/08 i 36/09), a sukladno članku 7. i 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 46. sjednici održanoj 27. ožujka 2012. godine, donosi
 

ODLUKU

o sklapanju Sporazuma o suradnji Grada Hvara (Hrvatska) i Grada Zsambeka (Hungary)

 

Članak 1.

 
Utvrđuje se da je između Grada Hvara i Grada Zsambeka uspostavljeni prijateljski odnosi, započeta suradnja, posebno na području kulture i športa, te da se radi na uspostavljanju ekonomske razmjene između pojedinih interesnih grupacija obiju Gradova, sudjelovanjem na sajmovima i sličnim događanjima, tako da je potrebno razviti i intenzivirati suradnju, podijeliti iskustva i pomoći jedni drugima, dobiti ponude za projekte kako nacionalne tako i unutar Europske Unije, na način da se pokrene postupak bratimljenja dva grada.
 

Članak 2.

 
Tekst Sporazuma o suradnji između Grada Hvara i Grada Zsambeka sastavni je dio ove Odluke.
 

Članak 3.

 
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Hvara da potpiše Sporazum iz članka 2. ove Odluke.
 

Članak 4.

 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 
KLASA: 021-05/12-01/05
URBROJ: 2128-01-02-12-02
Hvar, 27. ožujka 2012.
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 128. stavak 1. podstavak 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine”, broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članka 7. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10), Gradsko vijeće Grada Hvara na 46 sjednici održanoj 27. ožujka 2012. g., d o n o s i
 

ODLUKU

o prodaji nekretnine izravnom pogodbom

 

Članak 1.

 
Zahtjevu Mirka Petričevića iz Hvara, zastupanog po opunomoćeniku Darijani Godinović, odvjetnici iz Hvara, kojim traži otkup čest. zem. 3822/16, pašnjak površine 11 m2, upisane u zk. ul. 1955 k. o. Hvar, radi potrebe formiranja građevinske parcele,
u d o v o 1 j a v a   s e.
 

Članak 2.

 
Cijena nekretnine označene kao čest. zem. 3822/16 k. o. Hvar, površine 11m2, na prijedlog Povjerenstva za procjenu nekretnina Grada Hvara, utvrđuje se u iznosu od 200 EUR/m2, odnosno ukupna cijena za 11 m2 je 2.200,00 EUR.
 

Članak 3.

 
Grad Hvar, kao prodavatelj i Mirko Petričević zastupan po opunomoćeniku Darijani Godinović, odvjetnici iz Hvara, kao kupac s druge strane sklopit će ugovor o kupoprodaji.
 

Članak 4.

 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 
Klasa: 940-01/12-01/34
Urbroj: 2128/01-02-12-2
Hvar, 27. ožujka 2012. g.
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 48. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 128. stavak 1. podstavak 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine”, broj: 76/07 i 90/11) i članka 7. stavak 1. podstavak 5. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10 i 9/11), Gradsko vijeće Grada Hvara na 46. sjednici održanoj 27. ožujka 2012. g., donosi
 

ODLUKU

o prodaji nekretnine izravnom pogodbom

 

Članak 1.

 
Grad Hvar prodaje nekretninu označenu kao čest. zem. 3842/19 k. o. Hvar, površine 150m2 Jerković Rozariji ud. Stjepana, iz Hvara, za 21/48 dijela,
Jerković Tončiju pok. Stjepana, iz Hvara, Glavica bb, zastupanom po punomoćniku Željku Šćepanoviću, odvjetniku iz Hvara, Groda bb, za 11/48 dijela i
Jerković Vedranu pok. Stjepana iz Hvara, za 16/48 dijela.
 

Članak 2.

 
Cijena nekretnine označene kao čest. zem. 3842/19 k. o. Hvar, površine 150 m2, na prijedlog Povjerenstva za procjenu nekretnina Grada Hvara određuje se u iznosu od 20 EUR/m2, odnosno ukupna cijena za površinu od 150 m2 je 3.000,00 EUR.
 

Članak 3.

 
Grad Hvar, kao prodavatelj i

 1. Jerković Rozarija ud. Stjepana, iz Hvara,
 2. Jerković Tonči, zastupan po punomoćniku Željku Šćepanoviću, odvjetniku iz Hvara
 3. Jerković Vedran pok. Stjepana, iz Hvara, kao kupci ad/: 1., 2. i 3.

sklopit će ugovor o kupoprodaji čest. zem. 3842/19 k. o. Hvar, sukladno ovoj Odluci.
 

Članak 4.

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana njenog objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Hvara”.
 

Obrazloženje

 
U postupku koji se vodi pred Općinskim sudom u Starom Gradu, pod poslovnim brojem: IIP-274/08, Jerković Tonči iz Hvara, po svom punomoćniku Željku Šćepanoviću, odvjetniku iz Hvara obratio se pismenim podneskom Gradu Hvaru kojim predlaže Gradu Hvaru da prizna tužbeni zahtjev u ovom predmetu i na taj način omogući obitelji Jerković stečena prava u odnosu na čest. zem 3842/19 k. o. Hvar i vođenje daljnjih postupaka pred nadležnim tijelima radi upisa i uplane vlastitog objekta.
Kako u predmetu IIP-274/08 sudjeluju na strani tužitelja osim podnositelja zahtjeva Jerković Tončija i njegova majka Jerković Rozarija te njegov brat Jerković Vedran, to su u ovoj Odluci na strani kupca uključene sve tri osobe koje u postupku pred sudom imaju svojstvo tužitelja.
U istoj pravnoj stvari u kojoj Grad Hvar zastupa odvjetnik Jadran Franceschi iz Splita dostavljeno je pravno mišljenje odvjetnika Jadrana Franceschia kojim se predlaže predmet riješiti mirnim putem i to isplatom za čest. zem. 3842/19 k. o. Hvar.
Slijedom navedenog, a temeljem članka 128. stavak 1. podstavak 3. Zakona o prostornom uredenju i gradnji i članka 7. stavak 1. podstavak 5. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama, te sukladno Zapisniku Povjerenstva za procjenu nekretnina od 16. ožujka 2012. g., odlučeno je kao u izreci ove Odluke.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 
Klasa: 940-01/09-01/01
Urbroj: 2128/01-02-12-08
Hvar, 27. ožujka 2012. g.
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («NN», broj: 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11) i članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09 8/09, 1/11 i 2/11-­pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 46. sjednici održanoj 27. ožujka 2012. godine, donosi
 

ODLUKU

o izmjeni PROGRAMA gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2012. godinu

za Grad Hvar

 

Članak 1.

 
U Programu gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2012.godinu za Grad Hvar («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 10/11), u glavi VI- IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM, u članku 6. alineja 1.
«- izgradnja vodospreme MILNA -130.000,00 kuna«, briše se.
U istom članku alineja 2. mijenja se i glasi:
«- izgradnja i proširenje mjesnih mreža u 2012. godini – 250.000,00 kuna.«
 

Članak 2.

 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 
KLASA: 363-01/11-01/143
URBROJ: 2128/01-02-12-02
Hvar, 27. ožujka 2012.
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11) i članka 26. Statuta Grrada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09 , 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 46. sjednici održanoj 27. ožujka 2012. godine, donosi
 

ODLUKU

o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora broj 3. u objektu tvrđavi Španjola-Fortica

 

Članak l.

 
Ovom Odlukom ovlašćuje se Crradonačelnik Grada Hvara da raspiše javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u objektu tvrđavi Španjola-Fortica u Hvaru, označene kao čest. zgr.147 i čest. zem. 343/2 sve k.o. Hvar:
–     poslovni prostor broj 3., koji se sastoji od caffe bara s točionikom i spremištem površine 30,55 m2, te terasom kao vanjskim štekatom površine 180 m2, namjena prostora: ugostiteljska djelatnost – caffe bar.
U neposrednoj blizini caffe-bara nalazi se sanitarni čvor površine 35,62 m2.
 

Članak 2.

 
Rok trajanja zakupa je od dana sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke do 15. listopada 2012. godine.
 

Članak 3.

 
Početna cijena zakupnine za poslovni prostor broj: 3. iznosi 1.200,00 kuna mjesečno.
 

Članak 4

 
Radno vrijeme poslovnog prostora broj 3. je kao radno vrijeme tvrđave Španjola- Fortica; a najkasnije do 01,00 sat sukladno Odluci o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 1/07, 4/07, 5/07, 4/11 i 5/11).
 

Članak 5.

 
Natječaj će se provesti prikupljanjem pismenih ponuda javnim nadmetanjem – licitacijom. Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja provodi postupak nadmetanja-licitacije, a odluku o izboru najpovoljnije ponude na prijedlog Povjerenstva donosi Gradonačelnik sukladno Odluci o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnih prostora u vlasništvu Grada Hvara.
 

Članak 6.

 
Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke objaviti će se na oglasnoj ploči Grrada Hvara i na web stranici Grada Hvara. Rok za dostavu ponuda je 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči Grada i na web stranici Grada.
 

Članak 7.

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 
KLASA: 372-03/12-01/08
URBROJ: 2128-01-02-12-01
Hvar, 27. ožujka 2012.
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Temeljem odredbe članka 83. stavka 1. i stavka 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („NN“, broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i odredbe članka 26. stavka 1. alineje 8. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11- pročišćeni tekst) Gradsko vifeće Grada Hvara na 46. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2012. godine,
d o n o s i
 

ZAKLJUČKE-OČITOVANJA

povodom razmatranja Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije (za 2. prethodnu raspravu)

 

I

 
Odlukom o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko – dalmatinske županije (dalje IZDOP PP SDŽ) od 21.12.2010.g. započeo je postupak izrade i donošenja pete po redu IZD PP SDŽ nakon njegova donošenja na Županijskoj skupštini SDŽ od 24. 10. 2002.g.
Iz Nacrta prijedloga IZD PP SDŽ (ožujak 2012.g.) kojim je Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje SDŽ (dalje: Zavod) otvorio drugu prethodnu raspravu o aktualnoj IZD PP SDŽ može se uočiti sljedeće:
1) uglavnom nisu valorizirane na odgovarajući način primjedbe i prijedlozi iz očitovanja jedinica lokalne samouprave (dalje: JLS) na otoku Hvaru dani u izvornoj raspravi o Studiji vrednovanja s prijedlogom mjera i kriterija za planiranje izdvojenih zona ugostiteljsko-turističke namjene unutar ZOP-a, kao ni na lani objavljeni Nacrt prijedloga IZD PP SDŽ.,
2) nije vidljivo na koji način su primijenjene odredbe iz članaka 7. do 13., članaka 60./4., članka 70., članka 71. i članka 48. do 53. Zakona o prostornom uredenju i gradnji («NN», broj: 76/07, 39/09, 55/11, 90/11), (dalje: ZPUG),
a) jer se Nacrt prijedloga Plana ne bazira ni na kakvim stručnim na demokratski način utvrđenim ciljevima koji bi bili posljedica bilo kakve pa i političke odluke. Primjetan je izostanak gospodarskih, demografskih, socioloških, prometnih i drugih stručnih podloga saznanja i istraživanja iz kojih bi se mogla provjeriti opravdanost prezentiranih rješenja, što je protivno članku 7. do 13., članku 58., članku 70. i članku 71. ZPUG, kao i članku 7. same Odluke o izradi ovih IZD PP SDŽ,
b) jer su primjetna veća odstupanja i od same Studije vrednovanja … na kojoj bi se imale osnivati ove IZD PP SDŽ, a za koju Studiju vrijedi sve gore navedeno, pri čemu se Zavod nije nikada očitovao na ozbiljne primjedbe 7LS stavljene na sadržaj te i takve Studije,
c) jer nisu izvršene ispravke tekstualnog i grafičkog dijela Plana na koje je u članku 5. stavku 7. i stavku 8. upozorila sama Odluka o izradi ovih IZD PP SDZ, poglavito u pogledu značaja obvezatnosti oblika i time granica građevinskih područja «ucrtanih» u grafičkom dijelu plana po PPUO/G,
d) jer nisu izvršene ispravke grešaka kod «preuzimanja» građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene iz PPUO/G u izvorni PP SDŽ iz 2002.g. sukladno članku. 5. stavku 10. Odluke o izradi ovih IZD PP SDŽ,
e) jer nisu ispravljene greške sadržane u prethodnim IZD PP SDŽ, a poglavito u onoj zadnjoj u odnosu na zatečena i novo osnivana građevinska područja u vezi sa zakonskim propisima,
f) jer je vidljivo da uglavnom nisu poštivane odredbe članka 48. do 53. ZPUG koje propisuju kriterije za planiranje građevinskih područja unutar ZOP-a,
g) jer su vidljiva i očigledna kršenja propisa iz članka 71./4. ZPUG obzirom na predlagano planiranje novih građevinskih područja,
h) jer je Nacrt prijedloga IZD PP SDŽ (članak 32/3 provedbenih odredbi) očito zloupotrijebio propis iz članka 60./4 ZPUG, obzirom da je sve elemente (položaj, vrsta, te najveći kapacitet i veličina) o kojima ovise karakteristike predlaganih građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene, a za koje su PPUO/G mogli propisati strože urbanističke kriterije ili ih uopće ne planirati – proglasio obvezom za PPUO/G, makar po zakonu to nije morao učiniti. Problem se posebno aktualizira, jer, kako je rečeno, nisu izvršene ispravke tekstualnog i grafičkog dijela plana na koje je u članku 5. stavku 7. i stavku 8. upozorila sama Odluka o izradi ovih IZD PP SDŽ, poglavito u pogledu značaja i obvezatnosti oblika i veličine, a samim time i granica građevinskih područja «ucrtanih» u grafičkom dijelu Plana po PPUO/G.,
i) jer je na isti način postupljeno u pogledu područja za marikulturu (članak 32./3. provedbenih odredbi),
j) jer su kao obvezna za PPUO/G (članak 32./3. provedbenih odredbi) proglašena protivno članku 71./3. ZPUG područja izdvojene manjene «jedinstvenog urbanističkog koncepta» kao i područja izdvojene «športske namjene» (pod kojim se terminima „provlači“ stambena, te turističko-ugostiteljska namjena), te izdvojena područja gospodarske namjene veća od 10 ha.
3) Jedinice lokalne uprave i samouprave na otoku Hvaru se protive ovakvom načinu nametanja rješenja predlaganim IZD PP SDŽ iz tri najvažnija razloga
a) ovakvo planiranje na razini PP SDŽ znači gotovo potpuno razvlašćivanje JLS u domeni prostornog planiranja, jer se ono u gospodarskim najvažnijim, a demografski najosjetljivijim segmentima u praksi svodi na prihvaćanje nametnutih rješenja iz PP SDŽ koja su za PPUO/G obvezatna, a k tome
b) još predlagana bez ikakvih stručnih, pa ni politički artikuliranih stavova i ciljeva, pa se
c) za većinu predloženih rješenja može tek nagadati što im je uzrok, a što cilj.
 

II

 
Ovi Zaključci-očitovanja stupaju na snagu danom donošenja.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 
KLASA: 350-01/11-01/12
URBROJ: 2128-01-02-12-10
Hvar, 27. ožujka 2012.
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 27. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11- pročišćeni tekst), Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 1/12), Odluke o visini zakupnina za korištenje javnim površinama (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 1/12) te članka 14. i 16. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10, 6/10 i 7/10), Gradsko vijeće Grada Hvara na 46. sjednici održanoj 27.ožujka 2012. godine , donosi
 

ZAKLJUČAK

O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

 

Članak 1.

 
Grad Hvar provesti će javni natječaj za davanje u zakup slobodnih javnih površina na rok od 3 godine i to na lokacijama:
 
1. ISTOČNA STRANA VELOG ĐARDINA
SMJEŠTAJ: uz istočnu stranu Velog dardina do ulaza u dardin
SADRŽAJ I KAPACITET: prodaja razglednica, slika,bižuterije i suvenira ili izrada i prodaja portreta
………………………………………. 2 mjesta (pozicija P-1 i P-2)
Početna cijena za:
prodaju razglednica, slika,bižuterije i suvenira: 3.000,00 kn/godišnje
– za izradu i prodaju portreta …….. 500,00 kn/godišnje
 
2. ROTONDOLA
SMJEŠTAJ: polukružno na platou Rotondole
SADRŽAJ I KAPACITET: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)
………………………………………….. 3 mjesta (pozicija 2, 3 i 5)
Početne cijene za:
prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira 1.000,00 kn/godišnje
prodaju poljoprivrednih
proizvoda …………………………………. 500,00 kn/godišnje
 
3. KUPALIŠTE
SMJEŠTAJ: nasuprot južnog ulaza u hotel “Amfora”
SADRŽAJ I KAPACITET: prodaja razglednica, slika, bižuterije ,suvenira, sladoleda, poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje), voće i povrće, potrepštine za plažu…………
…………………………………………… 3 mjesta (pozicija 1,2 i 3)
Početne cijene za:
– prodaju razglednica, slika, bižuterije, suvenira i potrepština za plažu      2.000,00 kn/godišnje
– prodaju poljoprivrednih
proizvoda…………………………………. 500,00 kn/godišnje
– prodaju sladoleda ………………..  1.000,00 kn/godišnje
– prodaju voća i povrća ……………..  500,00 kn/godišnje
 
4. UVALA KRIŽA
SMJEŠTAJ: na javnoj površini ispred depadansa hotela “Dalmacija” te ispred zida maslinika Franjevačkog samostana
SADRŽAJ I KAPACITET: prodaja razglednica, slika,bižuterije, suvenira, poljoprivrednih proizvoda( pčelinji proizvodi, eterična ulja,autohtono ljekovito bilje), sladoleda, pult za prodaju palačinki 1 mjesto (pozicija 3)
Početne cijene za:
– prodaju razglednica, slika, bižuterije, suvenira i potrepština za plažu      2.000,00 kn/godišnje
– prodaju poljoprivrednih
proizvoda………………………………….. 500,00 kn/godišnje
– prodaju sladoleda ………………..  1.000,00 kn/godišnje
– pravljenje i prodaju palačinki  1.000,00 kn/godišnje
 
5. KRIŽNA LUKA
SMJEŠTAJ: uz zapadni rub ceste iznad žala
SADRŽAJ I KAPACITET: prodaja sladoleda, voća i povrća (isključivo otvoreni metalni i drveni pult sa tendom), prodaja tiskovina, iznajmljivanje motorkotača……………………………………………………………..
……………………………………………… 2 mjesta (pozicija 2 i 3)
Početne cijene za:
-prodaju sladoleda………………….. 1.000,00 kn/godišnje
-prodaju voća i povrća ………………. 500,00 kn/godišnje
-prodaju tiskovina …………………. 5.000,00 kn/godišnje
-iznajmljivanje motorkotača …… 1.500,00 kn/godišnje
 
6. DOLAC II
SMJEŠTAJ: zapadno i sjeverno od Autobusnog kolodvora
SADRŽAJ I KAPACITET: bankomat
…………………………………………………. 1 mjesto (pozicija 5)
Početna cijena ………………………. 30.000,00 kn/godišnje
 
7. BUKAINKA
SMJEŠTAJ: Ulica Šime Tome Buzolića 9
SADRŽAJ I KAPACITET : iznajmljivanje motorkotača, prodaja sladoleda i bezalkoholnih pića
……………………………………………… 2 mjesta (pozicija 1 i 2)
Početna cijena ………… 1.000,00 kn/godišnje po mjestu
 
8. MILNA 1
SMJEŠTAJ: kraj telefonske govornice
SADRŽAJ I KAPACITET: prodaja tiskovina, prehrambeni proizvodi, poljoprivredni proizvodi (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono Ijekovito bilje)………………………………………………………………………………
……………………………………………… 2 mjesta (pozicija 3 i 4)
Početna cijena za :
-prodaju tiskovina …………………  3.000,00 kn/godišnje
-prodaju prehrambenih
proizvoda …………………………………  500,00 kn/godišnje
-prodaju poljoprivrednih
proizvoda…………………………………. 500,00 kn/godišnje
 
9. MILNA 2
SMJEŠTAJ: na javnoj površini na ulazu u Milnu sa desne strane
SADRŽAJ I KAPACITET: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, potrepštine za plažu
…………………………………………………. 1 mjesto (pozicija 2)
Početna cijena:………………………… 1.000,00 kn/godišnje
 
Temeljem ovog Zaključka, Gradonačelnik Grada Hvara raspisati će natječaj koji će se provesti putem pisanih ponuda u zatvorenim kuvertama. Povjerenstvo za javne površine otvara ponude i odabire najpovoljnijeg ponudača.
 

Članak 2.

 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 
KLASA: 363-02/12-01/100
URBROJ: 2128/01-02-12-01
Hvar, 27. ožujka 2012. godine
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara («NN», broj: 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10 i 61/11) i članka 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 46. sjednici održanoj 27. ožujka 2012. godine, donosi
 

ZAKLJUČAK

o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa nekretnine označene kao čest. zgr. 318 /2 i 320/1 zk. ul. 885

k.o. Hvar

 

I.

 
Povodom ponude ponuditelja Marije Kovačević, udata Vandecaseyn, kći Marka iz Hvara, zastupana po punomoćniku Darijani Godinović, odvjetnici iz Hvara, od 13. veljače 2012. godine, Grad Hvar neće se koristiti pravom prvokupa u predmetu ponude za prodaju nekretnine označene kao čest. zgr. 318/2 kuća površine 22 m2 i čest. zgr. 320/1 zidina površine 36 m2 zk. ul. 885 k.o. Hvar, za iznos kupoprodajne cijene od 180.000,00 EUR-a, protuvrijednost u kunama prema prodajnom tečaju Splitske banke d.d. na dan isplate.
 

II.

 
Po zaključenju ugovora o kupoprodaji u kojem je navedena kupoprodajna cijena predmetne nekretnine u iznosu iz točke I. ovog Zaključka, ponuditelj se obvezuje dostaviti ugovor Gradu Hvaru.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 
KLASA: 940-01/12-01/23
URBROJ: 2128-01-02-12-03
Hvar, 27. ožujka 2012.
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 90. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj: 87/08) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 46. sjednici održanoj 27. ožujka 2012. godine, donosi
 

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Nautički centar Hvar d.o.o. za zaduženje podizanjem kredita za nabavu autodizalice

 

I.

 
Ovim Zaključkom daje se suglasnost trgovačkom društvu Nautički centar Hvar d.o.o. za zaduženje podizanjem kredita kod poslovne banke za nabavu rabljene auto dizalice marke
LIEBHERR LTM 1030/2, nosivost 35 tona, starost 10-15 godina.
Za nabavu auto dizalice provesti će se postupak javne nabave, a procijenjena vrijednost javne nabave je 750.000,00 kuna.
 

II.

 
Kredit se može podići najviše do iznosa od 100.000,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti za kupnju auto dizalice iz točke I. ovog Zaključka.
 

III.

 
Ovlašćuje se Ante Buzolić, direktor Nautičkog centra Hvar d.o.o., da temeljem ovog Zaključka sklopi ugovor o kreditu.
 

IV.

 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 
KLASA: 021-05/12-01/06
URBROJ: 2128/01-02-12-02
Hvar, 27. ožujka 2012.
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju odredbe članka 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst) i članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“NN”, broj: 36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-prošićeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), Gradsko vijeće Grada Hvara na 46. sjednici održanoj dana 27.ožujka 2012.godine, donosi
 

ZAKLJUČAK

o neprihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2011. godinu

 

Članak 1.

 
Ne prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2011.godinu, Klasa: 363-01/12­-01/35, urbroj: 2128/01-01/1-12-01 od 16. ožujka 2012. godine.
 

Članak 2.

 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 
KLASA: 363-01/12-01/35
Urbroj: 2128/01-02-12-02
Hvar, 27. ožujka 2012.g.
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju odredbe članka 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst) i članka 28. Stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“NN”, broj: 36/95, 109/95- Uredba, 21/96- Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-prošićeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), Gradsko vijeće Grada Hvara na 46. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2012. godine, donosi
 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu

za 2011. godinu

 

 

 

Članak 1.

 
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2011. godinu, Klasa: 363-01/12­-01/36, urbroj: 2128/01-01/1-12-01 od 16. ožujka 2012.godine.
 

Članak 2.

 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 
KLASA: 363-01/12-01/36
Urbroj: 2128/01-02-12-02
Hvar, 27. ožujka 2012. g.
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 46. sjednici održanoj 27. ožujka 2012. godine, donosi
 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Studije izvedivosti i Dijagnostike mogućnosti i potreba za izgradnju poslovne zone Stanišće-Martinovik Grad Hvar

 

I.

 
Prihvaća se Studija izvedivosti izgradnje Poslovne zone Stanišće-Martinovik Grad Hvar i Dijagnostika mogućnosti i potreba za izgradnju Poslovne zone Stanišće-Martinovik Grad Hvar, izrađena od tvrtke MICRO projekt d.o.o. iz Stobreča, Stepinčeva 38.
 

II.

 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 
KLASA: 350-01/12-01/22
URBROJ: 2128-01-02-12-02
Hvar, 27. ožujka 2012.
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 3 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 46. sjednici održanoj 27. ožujka 2012. godine, donosi
 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Programa mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2012. godini i Plana provedbe obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2012. godini

 

I.

 
Prihvaća se Program mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2012. godini i Plan provedbe obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2012. godini.
 

II.

 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 
KLASA: 500-01/12-01/27
URBROJ: 2128-01-02-12-02
Hvar, 27. ožujka 2012.
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/05 i 36/09) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 46. sjednici održanoj 27. ožujka 2012. godine, donosi
 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izviješća o radu Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja

 

I.

 
Prihvaća se Izviješće o radu Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja za period od 13. srpnja 2010. godine do 20. listopada 2011. godine.
 

II.

 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 
KLASA: 342-01/12-01/05
URBROJ: 2128-01-02-12-02
Hvar, 27. ožujka 2012.
 
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (‘NN”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 46. sjednici održanoj 27. ožujka 2012. godine, donosi slijedeći
 

ZAKLJUČAK

u svezi meteorološke postaje u Hvaru

 

I.

                Gradsko vijeće Grada Hvara utvrđuje da se posljednje dvije godine broj djelatnika na meteorološkoj postaji u Hvaru smanjio čime je smanjen i opseg meteoroloških izvješća, te je time hvarska meteorološka postaja koja djeluje u kontinuitetu više od 150 godina, te spada među najstarije u Europi, dovedena na funkcionalnu razinu postaja osnovanih tek nedavno. Takav opseg rada meteorološke postaje Hvar nije primjeren ni njenoj povijesnoj ulozi ni renomeu Grada Hvara kao značajne turističke destinacije.
 

II.

 
Zahtjeva se od Državnog hidrometeorološkog zavoda da održi razinu rada i mjerenja meteorološke postaje Hvar kakva je bila prije spomenutog smanjenja broja djelatnika.
 

III.

 
Nalaže se Gradonačelniku Grada Hvara, kao izvr]]>IV.

  Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.  

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

  KLASA: 021-05/12-01/08 URBROJ: 2128/01-02-12-01 Hvar, 27. ožujka 2012. PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
  Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 46. sjednici održanoj 27. ožujka 2012. godine, donosi  

ZAKLJUČAK

o imenovanju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Nautički centar Hvar d.o.o.

 

I.

  ZORAN SANSOVIĆ iz Hvara, imenuje se za člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Nautički centar Hvar d.o.o. iz Hvara.  

II.

  Ovlašćuje se Zoran Domančić, kao predstavnik Grada u trgovačkom društvu Naurički centar Hvar d.o.o., da temeljem ovog zaključka donese potrebne odluke u skupštini društva, temeljem kojih će uprava Društva provesti odredbe ovog Zaključka.  

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

  KLASA: 021-07/11-01/03 URBROJ: 2128/01-02-12-03 Hvar, 27. ožujka 2012. PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
  Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 46. sjednici održanoj 27. ožujka 2012. godine, donosi slijedeći  

ZAKLJUČAK

o proširenju školskih prostora Osnovne škole Hvar i Srednje škole Hvar

 

I.

  Gradsko vijeće Grada Hvara na 32. sjednici održanoj 15. veljače 2011. godine donijelo je Zaključak u svezi proširenja školskih prostora kojim je dalo podršku idejnom projektu proširenja školskih kapaciteta ispod predviđenog rukometnog igrališta na čest. zem. 3835/2 i dijelu čest. zem. 3839 k.o. Hvar, izrađen od ureda ovlaštenog arhitekta Marjana Kataneca d.i.a. iz Hvara, broj projekta 7/AI/10.  

II.

  Utvrđuje se da je unatoč nedvosmislenoj podršci Gradskog vijeća gore spomenutom projektu Gradonačelnik Grada uputio dopis županijskom Upravnom odjelu za prostorno uređenje s negativnim mišljenjem za izdavanje lokacijske dozvole, te usporio ishođenje lokacijske dozvole, a time i početak samog projekta.    

III.

  Gradsko vijeće Grada Hvara ponovno daje podršku i suglasnost na projekt naveden u točki I. ovog Zaključka, za koji su u Proračunu Grada Hvara za 2012. godinu osigurana inicijalna sredstva, jer je to projekt od iznimne važnosti za razvoj školstva u Gradu Hvaru i na otoku Hvaru, te se smatra jednim od prioritcta Grada.  

IV.

  Ne provođenje projekta proširenja školskih prostora, u najkraćem mogućem vremenu, dovodi u pitanje opstojnost srednjoškolskog obrazovanja u Gradu Hvaru u ovakvom obimu, stoga Gradsko vijeće nalaže Gradonačelniku, kao izvršnom tijelu Grada, da izda suglasnost na lokacijsku dozvolu za predmetni projekt, te logistički i financijski podrži projekt.  

V.

  Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.  

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

  KLASA: 350-01 /12-01/41 URBROJ: 2128/01-02-12-01 Hvar, 27. ožujka 2012. PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
  Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (‘NN”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Hvara na 46. sjednici održanoj 27. ožujka 2012. godine, donosi slijedeći  

ZAKLJUČAK

u svezi traženja odgovora organizatora peticije «Pravo na dostojanstvo grada»

 

I.

  Gradsko vijeće Grada Hvara na 38. sjednici održanoj 27. rujna 2011. godine donijelo je Zaključak u svezi peticije građana Grada Hvara „Pravo na dostojanstvo grada“ kojim je dalo podršku zahtjevima građana u svezi pretjerane buke u Hvaru tijekom Ijetnih mjeseci, te ponovno kao predstavničko tijelo daje podršku zahtjevima u peticiji.  

II.

  Utvrđuje se da Gradonačelnik Grada Hvara, temeljem svog prijedloga kojeg je prihvatilo Gradsko vijeće, nije organizirao sastanak s nadležnima u Državnom inspektoratu kojim bi se potaklo promptno postupanje inspektora u provođenju zakona i gradskih odluka. Takoder se utvrđuje da nije bilo prijedloga za izmjenu odluka Gradskog vijeća glede rada ugostiteljskih objekata.  

III.

  Gradsko vijeće Grada Hvara ponovno traži od nadležnih državnih tijela: –          Državnog inspektorata –          Sanitarne inspekcije –          Policije da obavljaju svoj posao i postupaju sukladno Zakonu o zaštiti od buke, Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti, Zakonu o javnom redu i miru i odgovarajućim odlukama Gradskog vijeća.  

IV.

  Gradsko vijeće ponovno zahtjeva da Gradonačelnik postupa u skladu s odlukama Gradskog vijeća, te uskrati izdavanje rješenja o produženom radnom vremenu kršiteljima zakona i odluka, a iskoristi svoje ovlasti za skraćenje radnog vremena kršiteljima zakona i gradskih odluka.  

V.

  Ovaj Zaključak, poslati na slijedeće adrese:
 1. MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Uprava za sanitarnu inspekciju Branimirova 183, 10 000 Zagreb
 1. DRŽAVNI INSPEKTORAT REPUBLIKE HRVATSKE
Središnji ured Petračićeva 4, 10 000 Zagreb
 1. POLICIJSKA POSTAJA HVAR
Dolac bb, 21 450 Hvar  

VI.

  Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.  

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

  KLASA: 210-01/11-01/09 URBROJ: 2128/01-02-12-06 Hvar, 27. ožujka 2012. PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
  Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (‘NN”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka. 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 46. sjednici održanoj 27. ožujka 2012. godine, donosi slijedeći  

ZAKLJUČAK

u svezi zakupa i rada objekta Veneranda

 

 

I.

  Gradsko vijeće Grada Hvara utvrđuje da Gradonačelnik Grada Hvara, kao izvršno tijelo, nije izvršio slijedeće zaključke Gradskog vijeća u svezi objekta Veneranda: –          Zaključak od 18. lipnja 2010. godine, u svezi bespravnih radova i devastaciji objekta Veneranda, –          Zaključak Gradskog vijeća u svezi aneksa na Ugovor o zakupu objekta Veneranda, od 29. srpnja 2010. godine, –          Zaključak Gradskog vijeća u svezi neizvršenja zaključaka o zakupu objekta Veneranda, od 12. srpnja 2011. godine. Kako se od donošenja navedenih Zaključaka nisu promijenile okolnosti, Gradsko vijeće ponovno utvrđuje: –          da nisu sanirane štete na objektu Veneranda i uklonjene bespravne nadogradnje, –          da nije potpisan aneks Ugovora, –          da nije pokrenut postupak raskida Ugovora.  

II.

  Neprovođenjem gore navedenih zaključaka Gradu Hvaru se nanosi enormna materijalna šteta višemilijunskih iznosa, kroz umanjene prihode Gradskog proračuna i buduće troškove sanacije objekta Veneranda, kao i kroz moguće sudske troškove.  

III.

  Gradsko vijeće ponovno insistira na hitnom izvršenju Zaključka u svezi bespravnih radova i devastaciji objekta Veneranda od 18. lipnja 2010. godine, te utvrđuje da izvršno tijelo Grada ­Gradonačelnik nije poduzeo nikakve radnje kako bi se taj Zaključak realizirao. Iako je Gradsko vijeće ustvrdilo da se na objektu Sv. Veneranda, koji je vlasništvo Grada Hvara i zaštićeni spomenik kulture, izvode bespravni radovi i devastacija objekta, ni Gradonačelnik kao izvršno tijelo Grada, ni nadležne državne institucije nisu reagirale adekvatno ozbiljnosti situacije, te spriječile izvođenje daljnjih radova, koji predstavljaju kazneno djelo. Još jednom se traži očitovanje svih nadležnih institucija o poduzetim radnjama u proteklom periodu, te aktivno uključivanje Gradonačelnika, kao izvršnog tijela Grada, u dovodenju objekta Veneranda u stanje prije izvršenih bespravnih radova.  

IV.

  Gradsko vijeće ponovno utvrđuje da obveze iz Ugovora o zakupu poslovnog prostora Veneranda zakupoprimac nije izvršio, da nije potpisan predviđeni aneks Ugovora, te se za najam objekta plaća smiješnih 500 eura godišnje. Nalaže se Gradonačelniku da hitno pokrene zakonski postupak za raskid Ugovora kako bi se barem smanjila šteta koja se nanosi Gradu.  

V.

  Temeljem prosvjeda građana i poslovnih subjekata, koji se žale na buku u noćnim satima kojoj je izvor Veneranda, Gradsko vijeće također utvrđuje da ugostiteljski objekt Veneranda, koji se nalazi u prostoru u vlasništvu Grada, ne posluje u skladu s propisima kojima se regulira ugostiteljska djelatnost, te se učestalo krši Zakon o zaštiti od buke, te niz gradskih odluka. Zahtjeva se od Gradonačelnika, kao izvršnog tijela Grada i svih nadležnih tijela, da poduzmu sve potrebne mjere kako bi se onemogućio nezakonit rad objekta Veneranda i spriječilo remećenje javnog reda i mira u noćnim satima.  

VI.

  Ovaj Zaključak, kao i sve prethodne navedene u točki I. poslati na slijedeće adrese:
 1. MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Ulica grada Vukovara 33, 10 000 Zagreb n/r Ranko Ostojić, ministar
 1. MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA Policijska uprava Splitsko-dalmatinska
Trg hrvatske bratske zajednice 9, 21000 Split n/r Ivica Tolušić, načelnik
 1. MINISTARSTVO KULTURE
Runjaninova 2, 10 000 Zagreb n/r Prof. dr. sc. Andrea Zlatar Violić, ministar
 1. UPRAVA ZA ZAŠTTI’U KULTURNE BAŠTINE
Runjaninova 2, 10 000 Zagreb n/r Miljenko Domijan, glavni konzervator
 1. MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA
GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA Vinogradska 25, 10 000 Zagreb
 1. OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO SPLIT
Gundulićeva 29a, 21 000 Split n/r Michele Squiccimarro, Županijski državni odvjetnik
 1. DRŽAVNI INSPEKTORAT REPUBLIKE HRVATSKE
Središnji ured, Petračićeva 4, 10 000 Zagreb  

VII.

  Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.  

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

  KLASA: 021-05/10-01/30 URBROJ: 2128/01-02-12-16 Hvar, 27. ožujka 2012. PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
  Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“, broj: 33/01, 60/01 -vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka. 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Hvara na 46. sjednici održanoj 27. ožujka 2012. godine, donosi slijedeći  

ZAKLJUČAK

u svezi financiranja radio postaje Free For radio

 

 

 

I.

  Gradsko vijeće Grada Hvara na 23. sjednici održanoj 6. srpnja 2010. godine donijelo je Zaključak u svezi Free For radija kojim je dalo podršku radu lokalne radio postaje. U navedenom je Zaključku naznačeno da će Grad davati financijsku potporu radu lokalne radio postaje.  

II.

  Gradsko vijeće utvrđuje da je Free For radio, koji je u posrednom vlasništvu Grada Hvara, ispunjava očekivanja građana Grada, civilnih, društvenih i crkvenih struktura, te značajno pridonosi poboljšanoj informiranosti u Gradu Hvaru. Posebno se ističe zadovoljstvo redovitim praćenjem rada Gradskog vijeća i Gradske uprave.  

III.

  Iako su u 2011. godini u proračunu bila predviđena sredstva za promidžbu, te je postignut međustranački dogovor o financiranju Free For radija za praćenje rada Gradskog vijeća i Gradske uprave, isplaćena je samo 1/3 sredstava, što znači da Gradonačelnik Grada Hvara kao izvršitelj proračuna, nije ispoštovao utvrđene i dogovorene obveze. U Proračunu za 2012. godinu su predviđena sredstva za promidžbu rada Gradskog vijeća, ali još uvijek nisu isplaćena sredstva Free For radiju, iako lokalna postaja redovito prati sve sjednice Gradskog vijeća i sve druge bitne događaje u Gradu Hvaru.  

IV.

  Gradsko vijeće nalaže Gradonačelniku da s Centrom sedam d.o.o. koji je nositelj koncesije za emitiranje Free For radija, sklopi ugovor o praćenju sjednica Gradskog vijeća i rada Gradske uprave za 2012. godinu u visini iznosa predviđenog proračunskom stavkom za promidžbu rada Gradskog vijeća, te isplati zaostale neisplaćene iznose. Rok za izvršenje ovog zaključka je 15 dana.  

V.

  Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.  

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

  KLASA: 032-01/10-01/04 URBROJ: 2128/01-02-12-03 Hvar, 27. ožujka 2012. PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
  Nakon izvršenog uspoređivanja utvrđena je pogreška u Planu o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata objavljenog u „Službenom glasniku Grada Hvara” broj 1/12 od 15. veljače 2012.godine, te se daje    

ISPRAVAK

  U točci 7. umjesto „KAPACITET: ukupno………4″ treba pisati „KAPACITET: ukupno……5″  

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

  KLASA: 363-02/12-01/74 URBROJ: 2128/01-02-12-2 Hvar, 27. ožujka 2012. godine PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
  Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), čl. 35.Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 05/09, 07/09, 08/09, 01/11- pročišćeni tekst i 02/11) i čl. 95. Zakona o proračunu („NN“, broj: 87/08), u predmetu poticaja u poljoprivredi, Gradonačelnik Grada Hvara dana 23. veljače 2012.g. donosi slijedeći  

PROGRAM POTICANJA

SADNJE NOVIH VIŠEGODIŠNJIH NASADA

za prvu godinu sadnje vinove loze, maslina, lavande i drugog aromatičnog bilja, te tradicionalno uzgajanog voća na području Grada Hvara za 2012. g.

 

1. UVOD   Sadržaj toč.l.-uvod, toč.2.-značajke i toč.3.-ciljevi Programa poticanja sadnje novih višegodišnjih nasada…za 2006.g. («Službeni glasnik Grada Hvara» br. 01/06) aktualan je i danas tako da se nastavlja namjera Grada u poticanju sadnje novih višegodišnjih nasada.   2. PODIZANJA NASADA I FINANCIRANJE   Za Grad Hvar je cijeneći teže uvjete gospodarenja na poljoprivrednom otočkom zemljištu iznimno važno intenziviranje poljoprivredne proizvodnje podizanjem novih višegodišnjih nasada i to prvenstveno vinove loze, masline, lavande i drugog aromatskog bilja, te na ovim prostorima tradicionalno uzgajanog voća. Grad Hvar će nastojati podržati ukupni interes poljoprivrednih proizvodača, te su Proračunom u 2012.g. planirana ukupna sredstva u iznosu od 100.000,00 kn (u istom omjeru Grad i Županija). Ukoliko dode do smanjenja Županijskih sredstava utoliko će se smanjiti i sredstva Grada, te može doći do izmjene ukupnog iznosa sredstava za subvencioniranje. Financijska konstrukcija realizacije Programa razumijeva udruživanje sredstava Grada Hvara sa sredstvima Splitsko-dalmatinske županije kao nositeija programa na razini Županije, te poljoprivrednog proizvodača (fizičke i pravne osobe) kao korisnika na paritetnim osnovama od po 1/3 svaki. Grad Hvar i Splitsko-dalmatinska županija zaključuju poseban ugovor o suradnji na izvršavanju predmetnog programa. Grad Hvar će kao sunositelj Programa s krajnjim korisnikom zaključiti ugovor o međusobnim obvezama za kupnju sadnica pri čemu se obvezuje korisniku na njegov račun refundirati sredstva po plaćenom računu (s otpremnicom i deklaracijom) od dobavljača u visini 2/3 fakturirane vrijednosti sadnica, a najviše u iznosu od 10.000,00 kn po korisniku. Po ovoj osnovi poljoprivrednici – korisnici sudjeluju sa 1/3 fakturirane vrijednosti sadnica.   3. POSTUPAK   3.1. Povjerenstvo   Grad Hvar putem Povjerenstva za poljoprivredu vrši prikupljanje prijava korisnika, odobravanje i praćenje ostvarivanja poticaja. Povjerenstvo za poljoprivredu ima šest članova i to:
 1. Šime Kovačević pok. Šimuna iz Hvara, predsjednik
 2. Dragutin Jeličić iz Brusja, član,
 3. Duje Tudor iz Milne, član,
 4. Tonči Petrić iz Velog Grablja, član
 5. Nikša Zaninović iz Svete Nedjelje, član
 6. Stanislav Štambuk, dipl.agr., član
Povjerenstvo za poljoprivredu Grada Hvara ima pravo nadzora nad provedbom sadnje nasada 3 (tri) godine od dana uplate poticajnih sredstava u korist poljoprivrednika. Poljoprivrednik je dužan ispuniti tražene uvjete i izvršiti radove predviđene troškovnikom prema pravilima struke, pa prije isplate potpore Povjerenstvo utvrđuje da je korisnik uredno pripremio zemljište za sadnju ili da je isto sukladno podnesenom troškovniku/elaboratu. Povjerenstvo može zatražiti usluge HZPSS. Troškovi rada Povjerenstva padaju na teret Grada Hvara.   a. Poziv za podnošenje prijava   Korisnici poticaja pozivaju se radi podnošenja prijava putem javnog poziva koji se objavljuje na oglasnoj ploči Grada i oglasnim pločama naselja Brusje, Velo Grablje, Milna i Sveta Nedjelja. Rok za podnošenje prijava je do 15. ožujka 2012. g. Sadržaj ugovora o provedbi kao i javnog poziva prilog je ovom Programu i čine njegov sastavni dio.   b. Uvjeti za podnošenje prijava i sadržaj prijave   Budući korisnici potpora za poticanje sadnje novih nasada ove godine mogu biti SAMO oni korisnici čije su površine zemljišta upisane u ARKOD, te su dužni ispunjavati i slijedeće uvjete: –   upis u upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, registar trgovačkog suda ili obrtni registar –   posjed/vlasništvo zemljišta ili ugovor o zakupu ili ugovor ortakluku na rok ne kraći od 10 godina ovjeren od javnog bilježnika –   kopija katastarskog plana s označenom parcelom za nasad –   troškovnik/elaborat o podizanju nasada ovjerena od HZPSS za troškove koji nisu nabava sadnica –   izjavu da se obvezuje izvršiti podizanje nasada po troškovniku/elaboratu ako na njemu temelji zahtjev –   pozitivan BON2 za pravnu osobu –   plaćen račun dobavljača za nabavu sadnica s otpremnicom i deklaracijom o robi nabavljenoj posredstvom nositelja ili po najpovoljnijoj od najmanje tri pribavljene ponude za istu vrstu robe –   potvrde o podmirenju svih javnih obveza ne starijih od 30 dana –   plaćen račun dobavljača roba, usluga i radova iz troškovnika/elaborata o podizanju nasada u 1. godini po najpovoljnijoj od najmanje tri pribavljene ponude –   zasađivanje najmanje 0,1 ha (vinova loza), 0,25 ha (levanda) i 0,5 ha (maslina i voćke) –   sadnja najmanje 500 trsova vinove loze ili 30 stahala maslina odnosno voća –   vrijeme sadnje: studeni 2011./ožujak 2012.g. –   nalaz Povjerenstva da je korisnik uredno proveo pripremu zemljišta za sadnju i valjanosti troškovnika/elaborata –   izjavu da potpisom na prijavi potvrđuje svoju suglasnost s odredbama ovog Programa, da su podneseni podaci istiniti, da dopušta nadzor nad korištenjem primljenih sredstava, da će prethodno s nositeljem zaključiti ugovor o financiranju nabave sadnica. –   da u slučaju odustanka od sadnje, smanjenja površina ili količine sadnica, odnosno neprovedbe sadnje i obrade u prvoj godini prema pravilima struke, vrati primljena sredstva uz obračun propisanih zateznih kamata.   c. Raspolaganje sredstvima   Ako se planirana sredstva nositelja programa ne iscrpe po pozivu Gradonačelnik Grada Hvara će posebnom odlukom na prijedlog Povjerenstva preostala namjenska sredstva na računu proračuna Grada Hvara dodijeliti prijavljenim korisnicima i za druge troškove podizanja nasada koji imaju pokriće u plaćenim računima po najpovoljnijoj od tri ponude za istovrsnu robu, radove ili usluge i to u visini od 1/3 fakturne cijene. Ako u odnosu na podnesene zahtjeve ne bude dovoljno sredstava Gradonačelnik Grada Hvara će posebnom odlukom na prijedlog Povjerenstva proporcionalno smanjiti iznos subvencioniranih sredstava, s time da iznos subvencioniranih sredstava po korisniku ne može iznositi manje od 800,00 kn (pokriće troškova dokumentacije i dr.). Odobrena sredstva se mogu doznačiti korisniku najkasnije do 31. listopada 2012.g. Prednost za dodjelu sredstava nositelja ima nabava sadnog materijala.   4. Ovaj Program se objavljuje na oglasnoj ploči Grada. 5. Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja.  

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

  Klasa: 320-01/12-01/03 Urbroj: 2128-01-01/1-12- l Hvar, 23. veljače 2012.god.

GRADONAČELNIK:

                                                            Pjerino Bebić, v.r.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
       
                   

SADRŽAJ

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA:

 
 1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima………………………………………………………………….. 25
 2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o korištenju i zakupu javnih površina……………………………………………. 26
 3. Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26
 4. Odluka o sklapanju Sporazuma o suradnji Grada Hvara (Hrvatska) i Grada Zsambeka (Hungary)………… 30
 5. Odluka o prodaji nekretnine izravnom pogodbom radi formiranja građevinske parcele…………………………. 30
 6. Odluka o prodaji nekretnine izravnom pogodbom…………………………………………………………………………… 31
 7. Odluka o izmjeni Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2012. godinu za Grad Hvar………………………………………………………………………………………………………….. 31
 8. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora broj 3. u objektu tvrđavi Španjola –Fortica          32
 9. Zaključci-očitovanja povodom razmatranja Nacrta prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko dalmatinske županije (za 2 predhodnu raspravu)………………………………………………………………………………………………………………… 32
 10. Zaključak o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina……………………………………………….. 33
 11. Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa nekretnine…………………………………………………………… 34
 12. Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Nautički centar Hvar d.o.o.za zaduženje podizanjem kredita za nabavu auto dizalice……………………………………………………………………………………………………………………………………… 35
 13. Zaključak o neprihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2011. godinu za Grad Hvar………………………………………………………………. 35
 14. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2012. godinu za Grad Hvar………………………………………………………………. 35
 15. Zaključak o prihvaćanju Studije izvedivosti i dijagnostika mogućnosti i potreba za izgradnju poslovne zone Stanišće -Martinovik -privitak CD……………………………………………………………………………………………………………………………….. 36
 16. Zaključak o prihvaćanju Plana provedbe obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara za 2012. godinu i Programa mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara za 2012. godinu………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36
 17. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja………………………………. 36
 18. Zaključak u svezi meteorološke postaje u Hvaru……………………………………………………………………………… 37
 19. Zaključak o imenovanju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Nautički centar Hvar d.o.o………….. 37
 20. Zaključak o proširenju školskih prostora Osnovne škole Hvar i Srednje škole Hvar……………………………. 37
 21. Zaključak u svezi traženja odgovora organizatora peticije gradana «Pravo na dostojanstvo grada»…………. 38
 22. Zaključak u svezi zakupa i rada objekta Veneranda………………………………………………………………………….. 38
 23. Zaključak u svezi financiranja radio postaje Free For radio……………………………………………………………….. 39
 24. Ispravak Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata…………………………………………………. 40
   

GRADONAČELNIK GRADA HVARA:

 
 1. Program poticanja sadnje novih višegodišnjih nasada za prvu godinu sadnje vinove loze, maslina, lavande i drugog aromatičnog bilja, te tradicionalno uzgajanog voća na području Grada Hvara………………………………………………………… 40
                                       

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSA

Službeni glasnik – br. 01 / 2012

pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XIX.  BROJ 1.                                        Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –
Hvar, 15. veljače 2012. godine                                 plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 
 

                Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 45. sjednici održanoj 14. veljače 2012. godine, donosi
 

PROGRAM RADA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

ZA 2012. GODINU

 
UVODNI DIO
Gradsko vijeće Grada Hvara kao predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi program rada koji sadrži poslove i zadatke utvrđene Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), Statutom Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11­ – pročišćeni tekst) i drugim pozitivnim zakonskim propisima.
Program rada treba smatrati otvorenim za sve prijedloge koje se odnose na nadležnost Gradskog vijeća, iako nisu obuhvaćene ovom Programom rada.
Radna tijela Gradskog vijeća, Gradonačelnik koji je nadležan za obavljanje izvršnih poslova jedinice lokalne samouprave, izravno će se uključiti u realizaciju svojih obveza iz ovog Programa. Nositelji poslova iz Programa, kao i ovlašteni predlagatelji obvezni su odgovarajuće materijale o kojima će raspravljati Gradsko vijeće pripremiti u predviđenim rokovima.
 
PROGRAMSKI DIO
 
I TROMJESJEČJE
 

 1. 1.     Program rada Gradskog vijeća Grada Hvara za 2012. godinu

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun, Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada, Služba za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša, Služba za društvene djelatnosti i Služba tajništva Grada
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rasprava: siječanj 2012. godine
2.   Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Hvara za 2012.godinu
Nositelj izrade: Služba za financije i proračun, DVD Hvar, Područni ured za zaštitu i spašavanje Split, Crveni križ-Gradsko društvo Hvar, Tajništvo grada Predlagatelj: Gradonačelnik
Rasprava: siječanj 2012. godine
3.   Plan operativne provedbe programa aktivnosti zaštite od požara za Grad Hvar u 2012. godini sa planom motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenih prostora
Nositelj izrade: Služba za financije i proračun, Dobrovoljno vatrogasno društvo Hvar, Hrvatske šume-Šumarija Hvar, Komunalno Hvar d.o.o. i Tajništvo grada
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rasprava: ožujak 2012. godina
4.   Plan o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata
Nositelj izrade: Služba za gospodarstvo i gospodarenje nekretninama grada i Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rasprava: veljača 2012. godina
5.   Priprema turističke sezone – godine 2012. godine, Proslava 400 obljetnice Hvarskog kazališta
Nositelj izrade: Turistička zajednica Grada Hvara, Grad Hvar, Povjerenstvo za obilježavanje 400-te obljetnice hvarskog povijesnog kazališta
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rasprava: ožujak 2012. godine
6.   Program 51. Hvarskih ljetnih priredbi
Nositelj izrade: Služba za društvene djelatnosti
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rasprava: ožujak 2012. godine
7.   Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika Grada Hvara
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rasprava: veljača 2012. godine
8.   Imovinsko pravni predmeti iz nadležnosti Gradskog vijeća
Nositelj izrade: Tajništvo Grada
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rasprava: trajno
9.   Izbor i imenovanja radnih tijela Gradskog vijeća
Nositelj izrade: Odbor za izbor i imenovanja
Predlagatelj: Gradonačelnik i Odbor za izbor i imenovanja
Rasprava: trajno
10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za postupke javne nabave velike vrijednosti za nabavu roba, radova i usluga
Nositelj izrade: Tajništvo Grada
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rasprava: trajno
11. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2011. godinu, Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2011. godinu
Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rasprava: ožujak 2012. godine
12. Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara
Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša i Odbor za urbanizam i prostorno uređenje
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rasprava: veljača 2012. godine
13. Odluka o uredenju prometa na području Grada Hvara
Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uredenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rasprava: ožujak 2012. godine
14. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Martinovik-Stanišće
Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša i Odbor za urbanizam i prostorno uređenje
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rasprava: ožujak 2012. godine
15. Funkcioniranje zdravstvene službe na području Grada Hvara
Nositelj izrade i predlagatelj: Gradonačelnik, Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske Županije, Ispostava Hvar, Ustanova hitne medicinske pomoći, ordinacije u zakupu
Rasprava: ožujak 2012.godine
16. Prometna povezanost Grada Hvara (tematska sjednica)
Nositelj izrade i predlagatelj: Gradonačelnik i Odbor za unapređenje i poboljšanje kopnenog i pomorskog prometa
Rasprava: ožujak 2012. godine
17. Zaključak o davanju javnih površina u zakup dosadašnjim korisnicima
Nositelj izrade: Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rasprava: veljača 2012. godine
18. Zaključak o potrebi izgradnje dodatnih prostora Srednje škole Hvar
Nositelji izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rasprava: ožujak 2012. godine
 
II TROMJESJEČJE
 
1.   Godišnji obračun Proračuna Grada Hvara za 2011. godinu
Nositelj izrade: Služba za financije i proračun Predlagatelj: Gradonačelnik
Rasprava: travanj-svibanj 2012. godina
2.   Izvješća o radu trgovačkih društava u vlasništvu-suvlasništvu Grada Hvara za 2011. godinu
Nositelj izrade: Komunalno Hvar d.o.o., Fontik d.o.o., Nautički centar Hvar d.o.o., Hvarski vodovod d.o.o., EKO-Hvar j.t.d.
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rasprava: svibanj 2012. godine
3.   Odluka o komunalnom redu
Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rasprava: travanj 2012. godine
 
III TROMJESJEČJE
 
1.   Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Hvara za razdoblje siječanj- lipanj 2011.g.
Nositelj izrade: Služba za financije i proračun
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rasprava: srpanj 2012. godine
2.   Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika Grada Hvara
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rasprava: srpanj 2012. godine
3.   Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Hvara
Nositelj izrade: Komisija za dodjelu javnih priznanja
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rasprava: rujan 2012. godine
4.   Izmjene i dopune Proračuna Grada Hvara za 2012. godinu (po potrebi)
Nositelj izrade: Služba za financije i proračun
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rasprava: rujan 2012. godine
5.   Odluka o donošenju UPU Velo Grablje, UPU Zorače
Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odbor za urbanizam i prostorno uređenje
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rasprava: rujan 2012. godine
6.   Program kulturnih zbivanja u zimskom razdoblju u Gradu Hvaru
Nositelj izrade: Služba za društvene djelatnosti i Odbor za školstvo, kulturu i šport
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rasprava: rujan 2012.godine
7.   Izvješće o stanju u školstvu (tematska sjednica)
Nositelj izrade: Osnovna škola Hvar, Srednja škola Hvar i Odbor za školstvo, kulturu i šport
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rasprava: rujan 2012.godine
8.   Izvješće o stanju u športu (tematska sjednica)
Nositelj izrade: Športske udruge i Odbor za školstvo, kulturu i šport
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rasprava: rujan 2012.godine
9.   Odluka o raspisivanju natječaja za stipendiju Grada Hvara u školskoj godini 2012/2013.
Nositelj izrade: Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rasprava: rujan 2012. godine
 
IV TROMJESJEČJE
 
1.   Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara
Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odbor za urbanizam i prostorno uređenje
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rasprava: studeni 2012. godine
2.   Proračun Grada Hvara za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu ili Odluka o privremenom financiranju Grada Hvara za razdoblje siječanj- ožujak 2013. godinu, Odluka o izvršenju Proračuna Grada Hvara za 2013. godinu ili Odluka o izvršenju Odluke o privremenom financiranju Grada Hvara za razdoblje siječanj- ožujak 2013.g.
Nositelj izrade: Služba za financije i proračun
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rasprava: prosinac 2012.godine
3.   Program socijalne skrbi Grada Hvara za 2013. godinu
Nositelj izrade: Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada i Služba za financije i proračun
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rasprava: prosinac 2012. godine
4.   Program javnih potreba u kulturi, Program javnih potreba u športu za 2013. godinu
Nositelj izrade: Služba za društvene djelatnosti i Služba za financije i proračun
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rasprava: prosinac 2012. godine
5.   Plan pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenje Paklenih otoka, održavanje javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda za 2013. godinu
Nositelj izrade: Komunalno Hvar d.o.o.
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rasprava: prosinac 2012.godine
6.   Program održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013. godinu, Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2013. godinu
Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rasprava: prosinac 2012.godine
7.   Izmjene i dopune Proračuna Grada Hvara za 2012. godinu
Nositelj izrade: Služba za financije i proračun
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rasprava: prosinac 2012. godine
8.   Program rada Gradskog vijeća Grada Hvara za 2013. godinu
Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Služba za financije i proračun, Služba za gospodarstvo i gospodarenje nekretninama grada, Služba za društvene djelatnosti i Tajništvo grada
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rasprava: prosinac 2012. godine
9.   Odluka o izradi UPU Dolac, UPU Križna luka, Odluka o donošenju UPU Brusje, UPU Milna
Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odbor za urbanizam i prostorno uređenje
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rasprava: prosinac 2012. godine.
10. Izvješće o radu Dječjeg vrtića «Vanđela Božitković», Gradske knjižnice i čitaonice Hvar, Turističke zajednice Grada Hvara za 2012. godinu
Nositelj izade: javne ustanove i Turistička zajednica
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rasprava: studeni-prosinac 2012. godine
11. Analiza turističke godine 2012., te izvješće i priprema turističke godine-sezone 2013.
Nositelj izrade: Turistička zajednica Grada Hvara, Gradonačelnik Grada Hvara i Odbor za razvoj i unapređenje turizma
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rasprava: studeni 2012. godine
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 
KLASA: 021-05/12-01/03
URBROJ: 2128-01-02-12-01
Hvar, 14. veljače 2012.g.
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine», broj: 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10 ) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), a na temelju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Hvara dostavljena od Zapovjedništva zaštite i spašavanja Grada Hvara, Gradsko vijeće Grada Hvara na 45. sjednici održanoj 14. veljače 2012. godine, donosi
 

SMJERNICE

ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA HVARA U 2012. GODINI

 
Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša, kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sastava zaštite i spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe i zapovjedništva, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2012. godini.
Smjernice se odnose na slijedeće subjekte:
 
1.)  Civilna zaštita (Zapovjedništvo zaštite i spašavanja, Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Hvara)
a)   U suradnji sa Područnim uredom DUZS-a u Splitu izvršiti edukaciju, osposobljavanje i uvježbavanje zapovjedništva zaštite i spašavanja i civilne zaštite,
b)   Ažurirati Procjenu ugroženosti od požara i Planove zaštite od požara, Plan mobilizacije, sukladno važećim propisima.
c)   osigurati materijalno tehničke pretpostavke za rad zapovjedništava.
 
2.)  Vatrogastvo
a)   Radovi na Vatrogasnom domu II faza u Hvaru, na lokaciji Dolac,
b)   nabava nove opreme u skladu s financijskim mogućnostima,
c)   dva člana DVD-a Hvar pohadaju Visoku školu za sigurnost, smjer zaštite od požara,
č)   održavanje postojeće opreme,
d)   uključenje u programe obuke za specijalnosti u organizaciji Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije,
e)   Ugovor sa Hrvatskim cestama, intervencije na državnoj cesti D 116 i tunelu «Dubovica-Selca»,
f)    Obuka operativne postrojbe DVD-a Hvar po Programu obuke za 2012. godinu,
g)   Zapošljavanje deset sezonskih vatrogasaca u razdoblju od 01.06.-30.09. 2012.godine,
i)    Zajedno sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Policijskom upravom Split ulaganje u sastav javnog uzbunjivanja i mogućnost aktivacije postojećih sirena iz vatrogasnog doma u Hvaru.
 
3)   Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti
a)   Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Split
–  suradnja stalno, a intervencija po pozivu, po potrebi,
–  osnovan punkt Hvar (formirana jedinica za intervenciju).
b)   Hitna medicinska pomoć i Dom zdravlja – Ispostava Hvar
–  suradnja, pripravnost i dežurstvo je stalno u Domu zdravlja-tzv. Alergološki centar u Hvaru, posebno u tijeku turističke sezone.
c)   Hrvatski Crveni križ- Gradsko društvo Hvar
–  U 2012. godini planira se održati 6 akcija dobrovoljnog darivanja krvi.
–  Održavanje tečaja osposobljavanja iz prve pomoći za vozače.
–  Na nivou Hvara osposobiti pomladak Osnovne škole Hvar i Srednje škole Hvar (mladež) u pružanju prve pomoći, uslijediti će otočko natjecanje iz prve pomoći.
–  Oformljena je ekipa odraslih koja će biti osposobljena za pružanje prve pomoći u eventualnim katastrofama – elementarnim nepogodama.
–  U planu je tečaj osposobljavanja za spašavanje na moru – vodi, za realizaciju tečaja treba biti postignuta koordinacija između hotelskih kuća, turističkih zajednica, te otočkih gradova i općina.
–  U slučaju stradavanja pučanstva aktivisti Crvenog križa angažirati će se na smještaju ugroženih u prostorijama Osnovne škole Hvar.
–  Nabavka osnovnih živežnih namirnica osigurala bi se kod T.O. « IVAN» iz Hvara.
 
 
 
 
c)   Komunalno redarstvo Grada Hvara
–  Uz pomoć tvrtke Komunalno Hvar d.o.o. i građevinske operative sa područja Grada Hvara izvršiti saniranje ilegalnih deponija komunalnog otpada te postaviti table upozorenja o zabrani odlaganja komunalnog otpada na nedozvoljenim mjestima.
–  U suradnji sa DVD Hvar i Hvarskim vodovodom d.o.o. Jelsa vršiti snabdijevanje pučanstva pitkom vodom za naselja Malo Grablje, te Bruške uvale, te izvršiti potrebno čišćenje bunara.
d) Turistička zajednica Grada Hvara
–  Nabava propagandnog materijala (plakat, letak) u svezi zabrane paljenja vatre na otvorenom, te postava plakata na području Paklenih otoka, te ostalim nastanjenim i nenastanjenim uvalama na području Grada Hvara.
e)   Udruge građana za zaštitu i spašavanje – Lovačko društvo Hvar
–  Prema vlastitom Planu aktivnosti za 2012. godinu izvršiti akciju čišćenja zapuštenih i zaraslih puteva, obilježavanje staza u svrhu lakše prohodnosti i veće preglednosti.
f)    Nautički centar Hvar d.o.o., Aeroklub Stari Grad i Ronilački klub Pelegrin
–  suradnja stalno, intervencija po pozivu – po potrebi.
Za sve planirane aktivnosti obuhvaćene smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Hvara u Proračunu Grada Hvara za 2012. godinu, planirana su financijska sredstva sukladno mogućnostima i zakonskim obvezama. (privitak tabela).
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 
Klasa: 214-01/11-01/12
URBROJ: 2128-01-02-12-02
Hvar, 14. veljače 2012.
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 2012. GODINI

 

Rbr

OPIS POZICIJE

REALIZIRANO U 2011. god. (kn)

PLANIRANO ZA 2012. god. (kn)

1.

CIVILNA ZAŠTITA:

 • (stožeri zaštite i spašavanja, zapovjedništva i postrojbe civilne zaštite, povjerenici civilne zaštite, voditelji skloništa)
 • osiguravanje uvjeta za evakuaciju, zbrinjavanje, sklanjanje i druge aktivnosti i mjere u zaštiti i spašavanju
 • izrada Procjena ugroženosti, Planova zaštite i spašavanja i Planova CZ
 • provođenje vježbi zaštite i spašavanja
 • nabava osobne i skupne opreme
 • obuka i osposobljavanje članova operativnih snaga

/

30.000

UKUPNO:

/

30.000

 
 
 
 
 

2.

VATROGASTVO:

 • Javne vatrogasne postrojbe, vatrogasne zajednice (županija/grad/općina), dobrovoljne vatrogasne postrojbe, vatrogasna zapovjedništva (županija/grad/općina)
 • potreba razvoja vatrogastva u dijelu materijalnog razvoja, organizacije djelovanja, osposobljavanja članstva uvježbavanja i drugih planiranih aktivnosti

1.430.000

2.030.000

UKUPNO:

1.430.000

2.030.000

3.

SKLONIŠTA:

 • Tekuće održavanje
 • tehnička kontrola
 • investicijsko održavanje

/

/

UKUPNO:

/

/

4.

HGSS, HRVATSKI CRVENI KRIŽ:

 • Sufinanciranje djelatnosti udruga u dijelu koji je namijenjen jačanju sposobnosti sustava ZiS-a

20.000

30.000

UKUPNO:

20.000

30.000

5.

OSTALE UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZiS (planinari, kinolozi, radioamateri, ronioci i dr.):

 • sufinanciranje djelatnosti udruga u dijelu koji je namijenjen jačanju sposobnosti sustava ZiS-a

/

/

UKUPNO:

/

/

6.

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJIMA JE ZIS REDOVITA DJELATNOST:Hitna pomoć. javno zdravstvo, socijalna služba, veterinarska služba, zaštita bilja, zaštita okoliša, javna poduzeća za održavanje komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, čistoća, groblja i dr.) kao i pravne osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom i drugim djelatnostima od interesa za ZiS

 • dogradnja i financiranje sposobnosti službi i pravnih osoba koje su posebno značajne za sustav ZiS-a

/

/

UKUPNO:

/

/

SVEUKUPNO ZA SUSTAV ZiS:

1.450.000

2.090.000

*Realizacija sredstava može se iskazati i kroz godišnju analizu stanja sustava ZiS.

 

 

 

                Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine”, broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara” broj 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 45. sjednici održanoj 14.veljače 2012. godine, donosi
 

ODLUKU

o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara

 

Članak 1.

 
Ovom Odlukom započinje izrada izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara (u daljnjem tekstu: PPUG ili prostorni plan).
 

Članak 2.

 
Odlukom o izradi izmjena i dopuna PPUG-a određuje se:
–   pravna osnova za izradu i donošenje izmjena i dopuna PPUG-a,
–   razlozi za izmjene i dopune prostornog plana
–   obuhvat izmjena i dopuna,
–   ocjena stanja u obuhvatu izmjena i dopuna PPUG-a,
–   ciljevi i programska polazišta izmjena i dopuna PPUG-a,
–   popis stručnih podloga potrebnih za izradu izmjena i dopuna,
–   način pribavljanja stručnih rješenja,
–   vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i odgovarajućih posebnih geodetskih podloga,
–   popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, koja daju zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu izmjena i dopuna PPUG-a, te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi izmjena i dopuna ovog prostornog plana,
–   rok za izradu izmjena i dopuna, odnosno njegovih pojedinih faza,
–   zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje, tijekom izrade i donošenja izmjena i dopuna PPUG-a,
–   izvori financiranja izrade izmjena i dopuna PPUG-a
 

Pravna osnova za izradu i donošenje izmjena i dopuna PPUG Hvara

 

Članak 3.

 
Izrada i donošenje izmjena i dopuna PPUG-a Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/07) temelji se na:
–   člancima 26., 100. i 346. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine”, broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11)
 
 
 
 
 
 
 

Razlozi za izmjene i dopune prostornog plana

 

Članak 4.

 
Ovim Izmjenama i dopunama mijenjaju se tekstualni i grafički dio Prostornog plana uređenja Grada Hvara.
Nakon donošenja Prostornog plana uredenja Grada Hvara (travanj 2007.) stupio je na snagu novi Zakon o prostornom uređenju i gradnji (srpanj 2007), te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (srpanj 2011), i Zakon o prostornom uređenju i gradnji (listopad 2011) kao i Izmjene i dopune Prostornog plana Splitsko dalmatinske županije (rujan 2007.), a u izradi su Izmjene i dopune Prostornog plana Splitsko dalmatinske županije, te je potrebno uskladiti PPUG Hvara s ovim dokumentima.
Osnovni razlozi za izmjene i dopune PPUG-a su sljedeći:
–   Usklađenje s izmjenama i dopunama Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije (Sl. glasnik SDŽ broj13/07),
–   terminološko i sadržajno usklađenje odredbi za provođenje s novim Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11),
–   redefinicija pojedinih odredbi za provođenje koje su se u provedbi pokazale nedovoljno preciznim, posebno u odnosu na izgrađeni dio građevinskog područja naselja i odnos prema odredbama detaljnijih planova koji više nisu na snazi, rekonstrukcijama, gradnji na parcelama veće površine itd. Neke od odredbi važećeg PPUG-a su se u praksi pokazale nedovoljno precizne za nedvojbeno rješavanje zahtjeva, posebno u pogledu broja etaža i ukupne visine građevina. Također se pokazalo da je potrebno diferencirati uvjete građenja u neizgrađenim područjima od onih u izgrađenim, te unijeti izmjene u broju i obuhvatu planom propisanih urbanističkih planova uređenja.
–   usaglašavanje javnog interesa i različitih interesa i potreba korisnika prostora (manje izmjene prometne mreže, namjene površina, mreže gospodarskih i društvenih djelatnosti).
 

Obuhvat izmjena i dopuna PPUG-a

 

Članak 5.

 
Izmjene i dopune PPUG-a rade se na cijelom području obuhvata važećeg prostornog plana. Izmjene i dopune uključuju:
1.   Izmjene i dopune Odredbi za provođenje vezano za:
–  usklađivanje s odredbama novog Zakona o prostornom uređenju i gradnji,
–  detaljnije definiranje uvjeta priključivanja na prometne površine,
–  detaljnije definiranje mogućnosti i načina gradnje stambenih i stambeno poslovnih građevina,
–  detaljnije definiranje parametara iz usvojenih detaljnijih planova koji se zadržavaju (i onih koji više ne važe, ali su u određenom periodu važili) u PPUG, Kig, Kis, udaljenost građevine od granice čestice, visina građevine (V) broj etaža (E) ­
–  detaljnije definiranje uvjeta građenja i uređenja prostora u izgrađenim i neizgrađenim dijelovima građevinskog područja,
–  manje izmjene i dopune odredbi za uređenje zona različitih namjena
2.   Manje izmjene granica zona u planu namjene površina,
3.   Korekcije mreža i objekata infrastrukture
4. Eventualne manje izmjene granice građevinskog područja naselja i izdvojenih dijelova naselja
5.   Izmjene granica obuhvata i dopune propisanih detaljnijih planova,
6.   Korekcija izgrađenih i neizgrađenih djelova građevinskog područja,
7.   Određivanje granice zbijenog dijela naselja i posebne odredbe za zbijeni dio,
8.   Druge izmjene i dopune čija izrada se pokaže potrebnom na osnovu potreba tijela i osoba iz članka 79. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine”, broj: 76/07) i one čija se izrada pokaže opravdanom u tijeku javne rasprave.
U tekstualnom i grafičkom dijelu plana izmjene i dopune se odnose na slijedeće:
1.   Odluka o donošenju PPUG Hvara
2.   Tekstualni dio plana
3.   Plan prostornog uređenja
3.4.1.2.    Zaštita kulturno povijesnih cjelina i lokaliteta
3.6.          Postupanje s otpadom
3.   Kartografski prikazi
3.1.   Korištenje i namjena prostora:
–   Ispravka granica građevinskih područja i namjene površina.
–   Manje izmjene granica zona u planu namjene površina,
–   Eventualne manje izmjene granice građevinskog područja naselja,
–   Korekcija izgrađenih i neizgrađenih dijelova građevinskog područja i izdvojenih dijelova naselja
3.2.   Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora
–  Ispravka broja i granica planiranih UPU i DPU
–  Umjesto UPU naselja Hvar određuje se izrada UPU-a za zaštićeni dio naselja i za neizgrađene dijelove građevinskog područja naselja Hvar:
–  Ucrtavanje granice zbijenog dijela naselja
–  Ucrtavanje zona za poljoprivredna gospodarstva
–  Ucrtavanje zona za solarna polja
3.3.   Granice građevinskih područja:
–  Ispravke granica građevinskih područja
–  Promjena broja i granica planiranih UPU i DPU
3.4.   Infrastrukturni sustavi
–  Korekcije mreža i objekata infrastrukture
 

Ocjena stanja u obuhvatu izmjena i dopuna prostornog plana

 

Članak 6.

 
Bitna obilježja stanja u obuhvatu prostornog plana su:
–   građenje na lokacijama bez zadovoljavajuće ulične mreže i pratećih javnih sadržaja, sa niskim stupnjem komunalne opremljenosti, kao i upitne oblikovne vrijednosti građevina,
–   postojeće javno prometne površine i nasljedena parcelacija, neprilagođene su i nedostatne potrebama urbanog razvoja grada te zahtijevaju izradu urbanističkih i detaljnih planova uređenja i njihovu izgradnju,
–   dio građevina je nedefiniranog pravnog statusa, građene su bez ili mimo odgovarajućih dozvola
 
 
 

Ciljevi i programska polazišta izmjena i dopuna prostornog plana

 

Članak 7.

 
Temeljna zadaća PPUG-a Hvara je dugoročno planiranje prostora u smislu organizacije prostora i optimalnog kapacitiranja za sve gradske funkcije, uz istovremenu zaštitu prirodnih i kulturnih dobara i povijesnih vrijednosti.
PPUG se ne smije mijenjati i dopunjavati na štetu sljedećih dugoročnih ciljeva i programskih polazišta;
–   očuvanje identiteta i prepoznatljivosti područja grada Hvara,
–   očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti, zaštita okoliša i održivi razvoj,
–   očuvanje planiranih zelenih površina,
–   poboljšanje uvjeta života i standarda građana,
–   osiguranje prometnih koridora i koridora i površina za komunalnu infrastrukturu,
–   ostvarivanje prostornih preduvjeta za razvoj i prestrukturiranje gospodarstva,
–   spriječavanje preizgrađivanja područja grada naročito na područjima na kojima ne postoji kvalitetna ulična mreža te sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda,
–   osiguranje uvjeta za sanaciju postojeće prometne mreže u pretežito izgrađenom građevinskom području i izgradnju javnih parkirališta.
Utvrđuju se slijedeći ciljevi Izmjena i dopuna PPUG Hvara:
–   terminološko i sadržajno usklađenje odredbi za provođenje s novim Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i Izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji
–   usklađenje s Izmjenama i dopunama Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije;
–   redefiniranje pojedinih odredbi za provođenje kojima se određuju uvjeti građenja stambenih i stambeno poslovnih građevina, a koje su se u provedbi pokazale nedovoljno preciznim, posebno u odnosu na izgrađeni dio građevinskog područja naselja i u odnosu prema odredbama detaljnijih planova koji više nisu na snazi;
–   određivanje područja i uvjeta za gradnju građevina za potrebe prijavljenog obiteljskog gospodarstva i pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu izvan građevinskog područja;
–   određivanje načina postupanja s građevinama koje su građene bez ili mimo građevne dozvole;
–   usaglašavanje javnog interesa i različitih interesa i potreba korisnika prostora (manje izmjene prometne mreže, namjene površina, mreže gospodarskih i društvenih djelatnosti);
–   izmjene broja i obuhvata urbanističkih planova uređenja.
 

Popis stručnih podloga potrebnih za izradu prostornog plana

 

Članak 8.

 

                Za izradu izmjena i dopuna PPUG-a ne predviđa se potreba izrade posebnih stručnih podloga. Izmjene i dopune radit će se na postojećim podlogama.
 
 
 

Način pribavljanja stručnih rješenja

 

Članak 9.

 
Ne predviđa se pribavljanje posebnih stručnih rješenja kao podloge za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara
Izrada Izmjena i dopuna PPUG-a Hvara povjerit će se pravnoj osobi registriranoj za izradu dokumenata prostornog uređenja u postupku provedenom sukladno Zakonu o javnoj nabavi.
 

Vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i odgovarajućih posebnih geodetskih podloga

 

Članak 10.

 
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Hvara izradit će se na topografskim podlogama (topografska karta u mj. 1:25000).
Za prikaz građevinskog područja naselja, od nadležnog ureda za katastar, zatražit će se trenutno važeći katastarski planovi u digitalnom obliku.
 

Popis tijela i osoba koja daju zahtjeve za izradu izmjena i dopuna prostornog plana, te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi izmjena i dopuna PPUG-a

 

Članak 11.

 
U izradi izmjena i dopuna prostornog plana sudjelovat će tijela i osobe određene posebnim propisima, od kojih će se zatražiti zahtjevi (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) iz njihovog djelokruga potrebni za izradu izmjena i dopuna PPUG-a, te drugi sudionici koji će u izradi sudjelovati kroz prethodnu i /ili javnu raspravu.
Tijela, osobe i drugi sudionici iz prethodnog stavka su:
–   UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Konzervatorski odjel u Splitu-Porinova 1, Split
–   UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE – Runjaninova 2, Zagreb
–   HRVATSKE CESTE, Sektor za tehničke studije i projektiranje – Vončinina 3, Zagreb
–   ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE-Split, Ruđera Boškovića 22, Split
–   HRVATSKE VODE, Vodnogospodrski odjel za vodnopodručje dalmatinskih slivova, Vukovarska 35, Split
–   HRVATSKE ŠUME, Uprava šuma podružnica Split – Kralja Zvonimira 35, Split
–   HRVATSKA AGENCIJA ZA TELE-KOMUNIKACIJE – Jurišićeva 13, Zagreb
–   HEP – OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA, ELEKTRODALMACIJA Split, Služba za razvoj i investicije – Poljička cesta bb, Split
–   HEP – OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA, Prijenosno područje Split – Ulica kneza Ljudevita Posavskog 5, Split
–   HVARSKI VODOVOD – Jelsa
–   MUP – POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKA, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite – Trg hrvatske bratske zajednice bb, Split
–   DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE – Područni ured u Splitu Odjel za zaštitu i spašavanje – Moliških Hrvata 1, Split
–   ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE – Domovinskog rata 2, Split
–   SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA – Upravni odjel za prostorno uređenje
–   drugi sudionici čije je sudjelovanje propisano Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i/ili čije sudjelovanje se u tijeku izrade pokaže potrebnim.
 

Rok za izradu izmjena i dopuna PPUG-a, odnosno njegovih pojedinih faza, rok za pripremu zahtjeva za izradu prostornog plana tijela i osoba određenih posebnim propisima

 

Članak 12.

 
Rok u kojem su tijela i osobe iz prethodnog članka obvezne dostaviti zahtjeve (podatke, planske smjernice i/ili dokumente iz područja svoje nadležnosti) je 30 dana od dana zaprimanja poziva.
Planirani rok za izradu Nacrta prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara je 2 mjeseca od dana usvajanja ove Odluke na Gradskom vijeću, odnosno 1 mjesec od zaprimanja zahtjeva i podataka iz prethodnog stavka.
Rokovi javne rasprave i pripreme izvješća o javnoj raspravi utvrđeni su zakonom.
 

Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje, tijekom izrade i donošenja izmjena i dopuna prostornog plana

 

Članak 13.

 
U tijeku izrade i donošenja izmjena i dopuna PPUG-a ne zabranjuje se izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, tj. građenje, u slučajevima kada je to u skladu s odredbama i Odlukom o izradi odnosnog dokumenta prostornog uređenja.
Ukoliko se u tijeku izrade Izmjena i dopuna to pokaže potrebnim ostavlja se mogućnost aktiviranja navedene zabrane.
 

Izvori financiranja izrade Izmjena i dopuna prostornog plana

 

Članak 14.

 
Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada financirat će se iz proračunskih sredstava Grada Hvara.
 

Ostale odredbe

 

Članak 15.

 
Odluka o izradi izmjena i dopuna PPUG-a dostavit će se tijelima i osobama iz stavka 1. članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji te urbanističkoj inspekciji.
 

Članak 16.

 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj 5/08).
 
 
 

Članak 17.

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 
KLASA: 350-01/12-01/15
URBROJ: 2128-01-02-12-01
Hvar, 14. veljače 2012. god.
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11), Gradsko vijeće Grada Hvara na 45. sjednici održanoj 14. veljače 2012.g., donosi
 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu

 

Članak l.

 
Program gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 10/11), mijenja se u dijelu koji se odnosi na njegov Prilog broj 3. JAVNA RASVJETA – PROGRAM ZA 2012. god. i to na način kako slijedi:
u dijelu „Šetnica Majerovica” briše se tekst :
„Iskop, kabel, traka uz. m’ 300    200,00  60.000,00
temelji                         kom. 13 1.600,00  20.800,00″.
Prilog broj 3. – javna rasvjeta dopunjuje se novim stavkom iza stavka „Svjetiljke i stupovi ­razne lokacije” koji glasi:
“Uređenje javne rasvjete šetnica Milna 80.800,00 kuna”.
 

Članak 2.

 
Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 
Klasa: 363-01/11-01/143
Urbroj: 2128/01-02-12-02
Hvar, 14. veljače 2012. g.
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/ 09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst) te naputka Ministarstva socijalne politike i mladih KLASA. 550-06/11-01/67 URBROJ: 534-09-2-3/1-12-11 od 12. siječnja 2012. godine, Gradsko vijeće Grada Hvara na 45. sjednici održanoj dana 14. veljače 2012.godine, donosi
 

ODLUKU

o izmjeni Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2012.godinu

 

Članak 1.

 
U Programu socijalne skrbi Grada Hvara za 2012.godinu („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 10/11) u glavi II. OSNOVNE AKTIVNOSTI GRADA HVARA NA PLANU SOCIJALNE SKRBI, u točci 1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja, stavak 2. mijenja se i glasi:
„Osnovica na temelju koje se utvrđuje iznos pomoći za stanovanje, iznosi 23% utvrđene proračunske osnovice za obračun naknada i drugih primanja u Republici Hrvatskoj.”
 

Članak 2.

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 
KLASA: 500-01/11-01/119
URBROJ: 2128/01-02-12-02
Hvar, 14. veljače 2012. godine
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11), članka 5. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/10) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 45. sjednici održanoj 14. veljače 2012. godine, donosi
 

ODLUKU

o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u kući «Soljačić»

 

Članak 1.

 
Ovom Odlukom ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara da raspiše javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju kuće «Soljačić» u Hvaru, označena kao čest. zgr. 220 zk.ul 47 k.o. Hvar :
–   poslovni prostor površine 7,23 m2 – jugozapadni dio prizemlja kuće «Soljačić» u Hvaru, Burak bb ,
namjena prostora: 47.7 trgovina na malo ostalom robom u specijaliziranim prodavaonicama (satovima, nakitom, odjećom, obućom, proizvodima od kože ) ili
96.0 Ostale osobne uslužne djelatnosti – frizerski salon, prema Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007-NKD 2007 («NN», broj: 58/07 ).
 

Članak 2.

 
Rok trajanja zakupa je dvije (2) godine, i to od dana sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke do 31. prosinca 2013.godine.
 

Članak 3.

 
Natječaj će se provesti prikupljanjem ponuda javnim nadmetanjem – licitacijom. Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja provodi postupak, a odluku o izboru najpovoljnije ponude na prijedlog Povjerenstva donosi Gradonačelnik sukladno Odluci o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/10).
 

Članak 4.

 
Početna cijena zakupnine za poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke je 150,00 kuna po m2 mjesečno, (150 kn x 7,23 m2 = 1.084,50 kuna mjesečno), sukladno Odluci o utvrđivanju visine zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Hvara. Klasa: 372-03/12-01/01 urbroj: 2128­-01-01/1-12-02 od 31. siječnja 2012. godine.
 

Članak 5.

 
Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke objaviti će se na oglasnoj ploči Grada Hvara. Rok za dostavu ponuda je 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči Grada.
 

Članak 6.

 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPAlVIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 
KLASA: 372-03/12-01/04
URBROJ: 2128-01-02-12-01
Hvar, 14. veljače 2012.
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11), članka 5. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/10) i članka 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 45. sjednici održanoj 14. veljače 2012. godine, donosi
 
 

ODLUKU

o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u objektu tvrđavi Španjola-Fortica

 

Članak 1.

 
Ovom Odlukom ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara da raspiše javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u objektu tvrđavi Španjola-Fortica u Hvaru, označen kao čest. zgr.147 i čest. zem. 343/2 sve k.o. Hvar :
–   poslovni prostor broj 2. površine 34,31 m2, nalazi se kod južnog ulaza u tvrđavu, prislonjen uz južne bedeme, namjena prostora: trgovačka djelatnost-suvenirnica (autohtoni otočki proizvodi).
 

Članak 2.

 
Rok trajanja zakupa je dvije (2) godine, i to od dana sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke do 31. prosinca 2013.
 

Članak 3.

 
Natječaj će se provesti prikupljanjem ponuda javnim nadmetanjem – licitacijom. Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja provodi postupak, a odluku o izboru najpovoljnije ponude na prijedlog Povjerenstva donosi Gradonačelnik sukladno Odluci o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Hvara.
 

Članak 4.

 
Početna cijena zakupnine za poslovni prostor broj: 2. površine 34,31 m2 je 1.000,00 kuna; mjesečno.
Radno vrijeme poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke je kao radno vrijeme tvrđave Španjola-Fortica, a najkasnije do 24,00 sata, sukladno Zakonu o trgovini.
 

Članak 5.

 
Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke objaviti će se na oglasnoj ploči Grada Hvara. Rok za dostavu ponuda je 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči Grada.
 

Članak 6.

 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 
KLASA: 372-03/12-01/05
URBROJ: 2128-01-02-12-01
Hvar, 14. veljače 2012.
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
 
 
Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11 – pročišćeni tekst), članka 4. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10, 6/10 i 7/10), Zaključka o davanju ponuda za sklapanje novog ugovora dosadašnjim korisnicima javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 9/11) i Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata od 14. veljače 2012. godine, Gradsko vijeće Grada Hvara na 45. sjednici održanoj 14. veljače 2012. godine, donosi
 

O D L U K U

O VISINI ZAKUPNINA ZA KORIŠTENJE JAVNIM POVRŠINAMA

 

Članak 1.

 
Ovom Odlukom određuje se visina zakupnina za korištenje javnim površinama na području Grada Hvara a prema lokaciji i sadržaju sukladno Planu o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata.
 
na lokaciji: ISPRED HP-a NA RIVI
a)     za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira
….. zakup javne površine …………  3.000,00 kn/godišnje
b)     za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovilo bilje)
….. zakup javne površine …………  5.000,00 kn/godišnje
 
na lokaciji: IZMEĐU MALOG I VELOG ĐARDINA
a)     za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira
zakup javne površine ……….  20.000,00 kn/godišnje
b)     za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)
zakup javne površine ……….  10.000,00 kn/godišnje
c)     za prodaju autohtonlh hvarskih rukotvorina
zakup javne površine …………  7.000,00 kn/godišnje
 
na lokaciji: ISTOČNA STRANA VELOG ĐARDINA
a)     za prodaju sladoleda
zakup javne površine …………  1.000,00 kn/godišnje
b)     za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira
zakup javne površine …………  3.000,00 kn/godišnje
c)     za izradu i prodaju portreta
zakup javne površine ……………  500,00 kn/godišnje
 
na lokaciji: ISTOČNA STRANA MALOG ĐARDINA
a)     za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira
zakup javne površine ……….  20.000,00 kn/godišnje
b)     za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)
zakup javne površine …………  4.000,00 kn/godišnje
 
na lokaciji: ARSENAL
a)     za izradu i prodaju portreta
zakup javne površine ……………  500,00 kn/godišnje
 
na lokaciji: RIVA
a)     za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)
zakup javne površine …………  2.000,00 kn/godišnje
b)     za prodaju igračaka
zakup javne površine …………  2.000,00 kn/godišnje
c)     za fotografiranje – izradu i prodaju razglednica
zakup javne površine …………  3.000,00 kn/godišnje
d)     prodaja kokica
zakup javne površine …………  1.000,00 kn/godišnje
e)     štand za rent a boat
zakup javne površine …………  5.000,00 kn/godišnje
na lokaciji: ROTONDOLA
a)     za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira
zakup javne površine …………  1.000,00 kn/godišnje
b)     za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)
zakup javne površine ……………  500,00 kn/godišnje
 
na lokaciji: MINI GOLF IGRALIŠTE
a)     za prodaju tiskovina i bezalkoholnih pića
….. zakup javne površine …………  5.000,00 kn/godišnje
 
na lokaciji: KUPALIŠTE
a)     za prodaju razglednica, slika, bižuterije, suvenira i potrepština za plažu
….. zakup javne površine …………  2.000,00 kn/godišnje
b)     za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)
….. zakup javne površine ……………  500,00 kn/godišnje
c)     za prodaju sladoleda
….. zakup javne površine …………  1.000,00 kn/godišnje
d)     za prodaju voća i povrća
….. zakup javne površine ……………  500,00 kn/godišnje
e)     štand za rent a boat
….. zakup javne površine …………  5.000,00 kn/godišnje
 
na lokaciji: UVALA KRIŽA
a)     za prodaju razglednica, slika, bižuterije, suvenira i potrepština za plažu
zakup javne površine …………  2.000,00 kn/godišnje
b)     za prodaj u poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)
zakup javne površine ……………  500,00 kn/godišnje
c)     za prodaju sladoleda
zakup javne površine…………. 1.000,00 kn/godišnje
d)     za pravljenje i prodaju palačinki
zakup javne površine …………  1.000,00 kn/godišnje
 
na lokaciji: KRIŽNA LUKA
a)     za prodaju sladoleda
zakup javne površine …………  1.000,00 kn/godišnje
b)     za prodaju voća i povrća
zakup javne površine ……………  500,00 kn/godišnje
c)     za prodaju tiskovina
zakup javne površine …………  5.000,00 kn/godišnje
d)     za iznajmljivanje motorkotača
zakup javne površine …………  1.500,00 kn/godišnje
 
na lokaciji: DOLAC I
a)     za prodaju razglednica, slika, bižuterije, suvenira, kožne galanterije, potrepština za plažu
zakup javne površine
…………………………… 10.000,00 kn/godišnje (SU-1)
zakup javne površine
…………………..  5.000,00 kn/godišnje (ostala mjesta)
b)     za iznajmljivanje motorkotača
zakup javne površine …………  2.500,00 kn/godišnje
c)     za iznajmljivanje automobila
zakup javne površine ……….  10.000,00 kn/godišnje
 
na lokaciji: DOLAC II
a)     za iznajmljivanje motorkotača i automobila
zakup javne površine
………  20.000,00 kn/godišnje (za 3 prodajna mjesta)
b)     za iznajmljivanje bicikli
zakup javne površine …………  1.000,00 kn/godišnje
c)     za postavu bankomata
zakup javne površine ……….  30.000,00 kn/godišnje
 
 
 
na lokaciji: PUT ZA TVRĐAVU “ŠPANJOLU”
a)     za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)
zakup javne površine …………  1.000,00 kn/godišnje
 
na lokaciji: BUKAINKA
a)     za iznajmljivanje motorkotača
zakup javne površine …………  1.000,00 kn/godišnje
b)     za prodaju sladoleda i bezalkoholnog pića
zakup javne površine …………  1.000,00 kn/godišnje
 
na lokacijama: MILNA 1 i MILNA 2
a)     za prodaju tiskovina
zakup javne površine …………  3.000,00 kn/godišnje
b)     za prodaju prehrambenih proizvoda
zakup javne površine ……………  500,00 kn/godišnje
c)     za prodaju razglednica, slika, bižuterije, suvenira, kožne galanterije, potrepština za plažu
zakup javne površine …………  1.000,00 kn/godišnje
d)     za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)
zakup javne površine ……………  500,00 kn/godišnje
 

Članak 2.

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 
KLASA: 363-02/12-01/73
Urbroj : 2128/01-02-12-01
Hvar, 14. veljače 2012. godine
PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Temeljem članka 4. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10, 6/10 i 7/10) i članka 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11), Gradsko vijeće Grada Hvara na 45. sjednici održanoj 14. veljače 2012. godine, donosi
 

PLAN

O NAČINU POSTAVLJANJA PRIVREMENIH POKRETNIH OBJEKATA

 
I OPĆENITO
 
Privremenim pokretnim objektom smatraju se: kiosci, montažni objekti-kućice, prodajni stolovi (štandovi) te drugi jednostavni objekti koji su montirani na takav način da se lako mogu ukloniti. Tipovi montažnih objekata:

 1. zatvoreni kiosci za prodaju tiska,
 2. otvoreni pultovi natkriti tendom koji imaju zatvoreni dio ispod prodajne površine (vidi Prilog 1, 2 i 3),
 3. pokretni sanduci na kotačima sa ili bez tende-tvornički pakovan sladoled
 4. panoi ili štafelaji za prodaju slika,
 5. otvoreni drveni pultovi sa tendom za prodaju voća i povrća
 6. stolovi i stolice ispred poslovnih prostorija (daju se pojedinačne skice za prostor koji će zauzeti)
 7. vitrine za prodaju sladoleda
 8. pult za prodaju palačinki, kokica i sl.

 
II OPIS POJEDINIH LOKACIJA / Hvar
 
1.   LOKACIJA: ISPRED HP-a NA RIVI
SMJEŠTAJ: uz istočni zid zelene površine ispred zgrade Hrvatske pošte i nasuprot agencije „Fontana”
SADRŽAJ: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)
KAPACITET:
….. Prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira………. 5
….. Prodaja poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)     6
 
2… LOKACIJA: IZMEĐU VELOG I MALOG ĐARDINA
SMJEŠTAJ: sa sjeverne strane Velog đardina i sa južne strane Malog đardina, uz respektiranje gabarita i ulaza u đardin
SADRŽAJ: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, autohtonih hvarskih rukotvorina, poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)
KAPACITET:
….. Prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira 12 Prodaja poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)      6 Prodaja autohtonih hvarskih rukotvorina……………… 2
 
3… LOKACIJA: ISTOČNA STRANA VELOG ĐARDINA
SMJEŠTAJ: uz istočnu stranu Velog đardina (do ulaza u đardin)
SADRŽAJ: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, sladoled, izrada portreta
KAPACITET:
….. prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, portreti.. 3
….. prodaja sladoleda………………………………………………. 1
 
4… LOKACIJA: ISTOČNA STRANA MALOG ĐARDINA
SMJEŠTAJ: uz istočnu stranu Malog đardina (do stepenica)
SADRŽAJ: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)
KAPACITET:
….. Prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira………. 2
….. Prodaja poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)     1
 
5… LOKACIJA: ARSENAL
SMJEŠTAJ: ispred Arsenala
SADRŽAJ: izrada i prodaja portreta
KAPACITET: ukupno……………………………………………. 1
 
6. LOKACIJA: RIVA
SMJEŠTAJ: ispred agencije Jadrolinije i caffe bara „Carpe diem”
SADRŽAJ : prodaja poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje), prodaja igračaka, fotografiranje-izrada i prodaja razglednica, prodaja kokica, montažni objekt – kućica ispod nadstrešnice – operativni ured Lučke uprave, vitrina za prodaju sladoleda vlastite proizvodnje
KAPACITET:
….. Poljoprivredni proizvodi, prodaja igračaka, fotografiranje-izrada i prodaja razglednica, prodaja kokica, vitrina za prodaju sladoleda vlastite proizvodnje………………………………………………………………………. 6
….. Montažni objekt- kućica ……………………………………. 1
….. Štand za rent a boat ………………………………………….. 3
 
7. LOKACIJA: ROTONDOLA
SMJEŠTAJ: polukružno na platou Rotondole
SADRŽAJ: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono Ijekovito bilje)
KAPACITET: ukupno……………………………………………. 4
 
8. LOKACIJA: MINI GOLF IGRALIŠTE
SMJEŠTAJ: kod MINI golf igrališta u gradskom parku „Šumica”
SADRŽAJ: montažni objekt- kućica za smještaj športske opreme, prodaju tiskovina i bezalkoholnih pića
KAPACITET: ukupno……………………………………………. 1
 
9. LOKACIJA: KUPALIŠTE
SMJEŠTAJ: nasuprot južnog ulaza u hotel „Amfora”
SADRŽAJ: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira,sladoleda, poljoprivrednih proizvoda (pčelinjih proizvoda, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje), voće i povrće, potrepštine za plažu
KAPACITET:
….. Prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, sladoleda, poljoprivrednih proizvoda (pčelinjih proizvoda, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje), voće i povrće, potrepštine za plažu ………………………………. 4
….. Štand za rent a boat ………………………………………….. 3
 
10. LOKACIJA: UVALA KRIŽA
SMJEŠTAJ: na javnoj površini ispred depadanse hotela “Dalmacija” te ispred zida maslinika Franjevačkog samostana
SADRŽAJ: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono Ijekovito bilje), sladoleda, pult za prodaju palačinka
KAPACITET: ukupno …………………………………………… 6
 
11. LOKACIJA: KRIŽNA LUKA
SMJEŠTAJ: uz zapadni rub ceste iznad žala
SADRŽAJ: prodaja sladoleda, voća i povrća (isključivo otvoreni metalni i drveni pult sa tendom), prodaja tiskovina, iznajmljivanje motorkotača
KAPACITET: ukupno……………………………………………. 4
 
12. LOKACIJA: DOLAC I
SMJEŠTAJ: uz sjeverni zid Biskupije i ispred mesnice „Pivac”
SADRŽAJ: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, kožne galanterije, potrepštine za plažu, iznajmljivanje motorkotača i automobila
KAPACITET:
….. Prodaja razglednica,slika,bižuterije,suvenira,kožne galanterije, potrepštine za plažu      5
….. Motorkotači …………………………………………………….. 3
….. Automobili ……………………………………………………… 2
 
13. LOKACIJA: DOLAC II
SMJEŠTAJ: zapadno i sjeverno od Autobusnog kolodvora
SADRŽAJ: iznajmljivanje bicikala, automobila i motorkotača, bankomat
KAPACITET: ukupno……………………………………………. 5
 
14. LOKACIJA: PUT ZA TVRĐAVU „ŠPANJOLA”
SMJEŠTAJ: u usjeku desno od ulaznih stepenica na početku šetnice za tvrđavu Španjola
SADRŽAJ: poljoprivredni proizvodi (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)
KAPACITET: ukupno……………………………………………. 1
 
15. LOKACIJA: BUKAINKA
]]>III OPIS POJEDINIH LOKACIJA/ Milna   1. LOKACIJA: MILNA 1 SMJEŠTAJ: kraj telefonske govornice SADRŽAJ: prodaja tiskovina, prehrambeni proizvodi, poljoprivredni proizvodi (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje) KAPACITET: ukupno……………………………………………. 4   2. LOKACIJA: MILNA 2 SMJEŠTAJ: na javnoj površini na ulazu u Milnu sa desne strane SADRŽAJ: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, potrepštine za plažu KAPACITET: ukupno……………………………………………. 2   IV OPIS POJEDINIH LOKACIJA/ Brusje   LOKACIJA: Autobusna stanica Brusje (bez skice u prilogu) SMJEŠTAJ: na javnoj površini SADRŽAJ: poljoprivredni proizvodi (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje) KAPACITET: ukupno …………………………………………… 2   V LOKACIJA – BURAK   Temeljem inicijative Udruženja obrtnika otoka Hvara, Ulica kroz Burak, određuje se kao lokacija u kojoj bi se mladim slikarima i umjetnicima dala mogućnost prezentirati isključivo svoje rukotvorine i to na način da se stalci ili stolići postavljaju i uklanjaju svakodnevno i to bez naknade.   VI ZAVRŠNE ODREDBE   l.    Temeljem ovog Plana te drugih propisa s korisnicima javne površine sklopiti će se ugovor o zakupu javne površine te će im se izdati rješenje o određivanju poreza na javnu površinu, osim za lokaciju Burak. 2.   Nadzor nad primjenom ovog Plana provoditi će komunalno redarstvo Grada Hvara. 3.   Grafički prikazi su sastavni dio ovog Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata. 4.   Ovlašćuje se Gradonačelnik da na pojedinim lokacijama utvrđenim ovim Planom izmijeni namjenu prodajnog mjesta pod uvjetom da se na raspisani natječaj za konkretno prodajno mjesto nije nitko prijavio, a postoji zainteresiranost za prodaju drugih proizvoda na toj lokaciji. 5.   Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara” 6.   Danom stupanja na snagu ovog Plana prestaje važiti Plan o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata („Službeni glasnik Grada Hvara” broj: 3/06, 4/06, 3/07, 2/08, 4/10, 7/10, 3/11 i 4/11).  

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

  KLASA: 363-02/12-01/74 URBROJ: 2128/01-02-12-01 Hvar, 14.veljače 2012. godine PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

        Zoran Domančić, v.r.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09); članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11 – pročišćeni tekst) i članka 4. Zaključka o davanju ponude za sklapanje novog ugovora dosadašnjim korisnicima javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 9/11), Gradsko vijeće Grada Hvara na 45. sjednici održanoj 14. veljače 2012. godine, donosi  

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o očitovanjima na ponudu za sklapanje – produženje ugovora

 

I.

  Prihvaća se Izvješće Službe za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada o očitovanjima na ponudu za sklapanje – produženje ugovora  

II.

  Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.  

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

  KLASA: 363-02/12-01/72 Urbroj: 2128/01-02-12-02 Hvar, 14. veljače 2012. godine PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

        Zoran Domančić, v.r.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
  Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11 – pročišćeni tekst), članka 14. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10, 6/10 i 7/10), članka 1. Zaključka o davanju ponuda za sklapanje novog ugovora dosadašnjim korisnicima javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 9/11), Odluke o gradskim porezima Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 3/06, 3/07 i 2/10) i Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata od 14. veljače 2012. godine, Gradsko vijeće Grada Hvara na 45. sjednici održanoj 14. veljače 2012. godine, donosi  

ZAKLJUČAK

O DAVANJU JAVNIH POVRŠINA NA KORIŠTENJE DOSADAŠNJIM ZAKUPNICIMA

 

Članak 1.

  Korisnicima javne površine koji su imali ugovor o zakupu javne površine u razdoblju 2009 – 2011, sukladno Zaključku Gradskog vijeća Grada Hvara od 22. prosinca 2011. godine, odobrava se sklapanje ugovora o zakupu javne površine za razdoblje 2012 – 2014, odnosno od 14. veljače 2012. do 31. prosinca 2014. godine, pod istim uvjetima.  

Članak 2.

  Korisnici iz članka l. ovog Zaključka su:   na lokaciji: ISPRED HP-a NA RIVI   1. . Antun BARČOT, P.U.O. “BOTANICA-HVAR” – Hvar, Hanibala Lucića 18 ….. za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje) ….. pod rednim brojem …………………………………………..  2 ….. zakup javne površine ……………  5.000,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu ………..  6.000,00 kn/godišnje   2. . Milan IVANOVIĆ, P.T.O. “TAY” – Hvar, Jakova Dujmovića 9 ….. za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira ….. pod rednim brojem …………………………………………..  1 ….. zakup javne površine ……………  3.000,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu ………  15.000,00 kn/godišnje   3… Luka ŠKARE – Hvar, Vlade Stošića 5 ….. za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje) ….. pod rednim brojem ……………………………………….  L-7 ….. zakup javne površine ……………  5.000,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu ………..  6.000,00 kn/godišnje   4… Marija TUDOR – Brusje, Priko 20 ….. za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje) ….. pod rednim brojem ……………………………………….  L-8 ….. zakup javne površine ……………  5.000,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu ………..  6.000,00 kn/godišnje   5. . Nikola MILIĆIĆ – Hvar, Kroz Burak 99 ….. za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje) ….. pod rednim brojem ………………………….  SL ili KOK 2 ….. zakup javne površine ……………  5.000,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu ………..  6.000,00 kn/godišnje   6. . Dario GLASNOVIĆ, P.T.O. “DARIO” – Zagreb, Dubrava 236 ….. za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira ….. pod rednim brojem ……………………………………..  B-17 ….. zakup javne površine ……………  3.000,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu ………  20.000,00 kn/godišnje   7. . Juraj HURE – Brusje, Kroz Brusje 37 ….. za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)   ….. pod rednim brojem ……………………………………..  L-12 ….. zakup javne površine ……………  5.000,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu ………..  6.000,00 kn/godišnje   8. . Tanja STJEPIĆ, T.O. “PIPI” – Hvar, Sv. Križica 28 ….. za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira ….. pod rednim brojem ……………………………………..  B-19 ….. zakup javne površine ……………  3.000,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu ………  15.000,00 kn/godišnje   9. . Ljubica DRAGUN – Brusje, Mandrač 9 ….. za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje) ….. pod rednim brojem ……………………………………..  L-11 ….. zakup javne površine ……………  5.000,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu ………..  6.000,00 kn/godišnje   na lokaciji: IZMEĐU MALOG I VELOG ĐARDINA   1. . Ante DULČIĆ – Brusje, Kroz Brusje 44 ….. za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje) ….. pod rednim brojem ……………………………………….  L-1 ….. zakup javne površine ………….  10.000,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu ………..  6.000,00 kn/godišnje   2. . Suzana PRIMORAC, P.T.O. “DONNA” – Hvar, Matea Botteria 16 ….. za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira ….. pod rednim brojem ……………………………………….  B-1 ….. zakup javne površine ………….  20.000,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu ………  15.000,00 kn/godišnje   3. . Dinka NOVAK, T.Z.O. “DIN” – Hvar, Janka Zazjala 4 ….. za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira ….. pod rednim brojem ……………………………….  B-2 i B-3 ….. zakup javne površine ……………………….. 20.000,00 kn/prodajno mjesto/godišnje ….. porez na javnu površinu ….. …………………. 15.000,00 kn/prodajno mjesto/godišnje   4. . Petar ŠKARE – Hvar, Vlade Stošića 5 ….. za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje) ….. pod rednim brojem ……………………………………….  L-2 ….. zakup javne površine ………….  10.000,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu ………..  6.000,00 kn/godišnje   5. . Vinkica PAVLOVIĆ, T.O. “CHARLIE” – Hvar, Ive Roića 32 ….. za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira ….. pod rednim brojem ……………………………………….  B-4 ….. zakup javne površine ………….  20.000,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu ………  15.000,00 kn/godišnje   6. . Tanja STJEPIĆ, T.O. “PIPI” – Hvar, Sv.Križica 28 ….. za prodaju ……. razglednica, slika, bižuterije i suvenira ….. pod rednim brojem ……………………………………….  B-5 ….. zakup javne površine ………….  20.000,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu ………  15.000,00 kn/godišnje   7. . Antonio ČIČIĆ, T.O. “LORENCA” – Hvar, Martina Benetovića 9 ….. za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira ….. pod rednim brojem ……………………………………….. B-6 ….. zakup javne površine ………….. 20.000,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu ………  15.000,00 kn/godišnje   8. . Ivica RAVLIĆ – Hvar, Marina Gazarovića 10 ….. za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje) ….. pod rednim brojem ……………………………………….  L-3 ….. zakup javne površine ………….  10.000,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu ………..  6.000,00 kn/godišnje   9. . Ivica TOMIČIĆ – Hvar, Marina Blagaića 26 ….. za prodaju autohtonih hvarskih rukotvorina ….. pod rednim brojem ……………………………………….  A-1 ….. zakup javne površine ……………  7.000,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu ………  11.250,00 kn/godišnje   10. Nada ŠEPUTIĆ, P.U.O. “NADALINA” – Hvar, Ive Roića 16 ….. za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira ….. pod rednim brojem ……………………………………….  B-7 ….. zakup javne površine ………….  20.000,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu ………  15.000,00 kn/godišnje   11. Vesna MIHOVILČEVIĆ, P.T.O. “ĐULA” – Hvar, Ivana Buzolića 13 ….. za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira ….. pod rednim brojem ……………………………………….  B-8 ….. zakup javne površine ………….  20.000,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu ………  15.000,00 kn/godišnje   12. Petar MIHOVILČEVIĆ, P.T.O. “ETERIK” – Hvar, Ivana Buzolića 13 ….. za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira ….. pod rednim brojem ……………………………………….  B-9 ….. zakup javne površine ………….  20.000,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu ………  15.000,00 kn/godišnje   14. Stana JELIČIĆ – Brusje, Priko ….. za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje) ….. pod rednim brojem ……………………………………….  L-4 ….. zakup javne površine ………….  10.000,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu ………..  6.000,00 kn/godišnje   15. Živko MIHOVILČEVIĆ – Brusje, Ulica Glavica 28 ….. za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje) ….. pod rednim brojem ……………………………………….  L-5 ….. zakup javne površine ………….  10.000,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu ………..  6.000,00 kn/godišnje   16. Cvjetko MAZALIN, P.T.O. “MAZO” – Hvar, Vlade Stošića 3 ….. za prodaju ……. razglednica, slika, bižuterije i suvenira ….. pod rednim brojem ……………………………………… B-10 ….. zakup javne površine ………….. 20.000,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu……….. 15.000,00 kn/godišnje   17. Mario BRACANOVIĆ, P.T.O. “ABRAXAS” – Hvar, Š. Buzolić Tome 21 ….. za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira ….. pod rednim brojem………………………………………. B-11 ….. zakup javne površine…………… 20.000,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu……….. 15.000,00 kn/godišnje   18. Josip MIJAČ, P.T.O. “MIJAČ” – Hvar, Pavla Rossa 6 ….. za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira ….. pod rednim brojem………………………………………. B-12 ….. zakup javne površine…………… 20.000,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu……….. 15.000,00 kn/godišnje   19. Željko PLETIKOSIĆ – Hvar, Martina Vučetića 16 ….. za prodaju autohtonih hvarskih rukotvorina ….. pod rednim brojem………………………………………… A-2 ….. zakup javne površine…………….. 7.000,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu……….. 11.250,00 kn/godišnje   20. Stjepan DULČIĆ – Hvar, Lucije Rudan 1 ….. za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje) ….. pod rednim brojem ……………………………………….  L-6 ….. zakup javne površine ………….  10.000,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu ………..  6.000,00 kn/godišnje   na lokaciji: ISTOČNA STRANA MALOG ĐARDINA   1… Đurda BIBIĆ NIKOLIĆ, P.T.O. “MOJ SAN” – Hvar, Petra Kasandrića 9 ….. za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira ….. pod rednim brojem …………………………………………..  1 ….. zakup javne površine ………….  20.000,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu ………  15.000,00 kn/godišnje   2… Frane SPAHIJA, P.T.O. “ETA” – Hvar, Matije Ivanića 21 ….. za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira ….. pod rednim brojem …………………………………………..  2 ….. zakup javne površine ………….  20.000,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu ………  15.000,00 kn/godišnje   na lokaciji: RIVA   1… Marica TODOROVIĆ – Brusje, Kroz Brusje 37 ….. za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje) ….. pod rednim brojem …………………………………………..  3 ….. zakup javne površine ……………  2.000,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu ………..  6.000,00 kn/godišnje   2… Milka CARIĆ – Brusje, Mandrač 23 ….. za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono Ijekovito bilje) ….. pod rednim brojem …………………………………………..  6 ….. zakup javne površine ……………  2.000,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu ………..  6.000,00 kn/godišnje   na lokaciji: MINI GOLF IGRALISTE   1… “TISAK” t.d.d. – Zagreb, Regija JUG, Poslovnica Split – Dugopolje, Dugopoljska 17 ….. za prodaju tiskovina i ostalih proizvoda iz prodajnog asortimana ….. pod rednim brojem …………………………………………..  1 ….. zakup javne površine ……………  5.000,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu ………..  7.200,00 kn/godišnje   na lokaciji: DOLAC I   1… Antonio ČIČIĆ, T.O. “LORENCA” – Hvar, Martina Benetovića 9 ….. za prodaju: razglednica, slika, bižuterije, suvenira, kožne galanterije i potrepština za plažu ….. pod rednim brojem: ……………………………………  SU-1 ….. zakup javne površine ………….  10.000,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu ………  11.250,00 kn/godišnje   2… Stana ČIČIĆ, T.O. “DUJE” – Đurđevačka 42 ….. za prodaju: razglednica, slika, bižuterije, suvenira, kožne galanterije i potrepština za plažu ….. pod rednim brojem: ………………………………..  … SU-2 ….. zakup javne površine ……………  5.000,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu ………  15.000,00 kn/godišnje   3… Alen LOLIĆ, U.O. “LUKA RENT” – Sp1it,Kralja Zvonimira 48 ….. za iznajmljivanje motorkotača ….. pod rednim brojem ……………………………..  M-1 i M-2 ….. zakup javne površine …………………………. 2.500,00 kn/prodajno mjesto/godišnje ….. porez na javnu površinu ……………………….. 10.000,00 kn/prodajno mjesto/godišnje   na lokaciji: DOLAC II   1… Zvonimir KOLOVRAT, U.O. “NAVIGARE” – Hvar, Ulica dr.Mate Miličića I 1 ….. za iznajmljivanje automobila i motorkotača ….. pod rednim brojem …………………………………..  1, 2 i 3 ….. zakup javne površine ………………………………….. ukupno: 20.000,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu ………………………………….. ukupno: 22.500,00 kn/godišnje   na lokaciji: PUT ZA TVRĐAVU “ŠPANJOLU”   1… Matko PANDOL – Hvar, Martina Vučetića 12 ….. za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje) ….. pod rednim brojem …………………………………………..  1 ….. zakup javne površine ……………  1.000,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu ………..  6.000,00 kn/godišnje  

Članak 3.

  Temeljem ovog Zaključka Gradonačelnik i gore navedeni korisnici sklopit će Ugovor o zakupu javne površine na rok od 3 godine sukladno Odluci o korištenju i zakupu javnih površina, uz uvjet da nemaju dugovanja prema Gradu Hvaru i “Komunalnom Hvar” d.o.o. Rok za sklapanje Ugovora o zakupu i preuzimanje javne površine na korištenje je 60 dana od dana donošenja ove Odluke.  

Članak 4.

  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.  

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

  KLASA: 363-02/12-01/75 Urbroj: 2128/01-02-12-01 Hvar, 14. veljače 2012. godine PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

        Zoran Domančić, v.r.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
  Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11 – pročišćeni tekst), članka 14. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10, 6/10 i 7/10), članak 2. Zaključka o davanju ponuda za sklapanje novog ugovora dosadašnjim korisnicima javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 9/11), Odluke o gradskim porezima Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 3/06, 3/07 i 2/10) i Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata od 14. veljače 2012. godine, Gradsko vijeće Grada Hvara na 45. sjednici održanoj 14. veljače 2012. godine, donosi  

ZAKLJUČAK

O DAVANJU JAVNIH POVRŠINA NA KORIŠTENJE KORISNICIMA KOJI SU RADILI SAMO TEMELJEM RJEŠENJA

 

Članak 1.

  Korisnicima javne površine koji su javnu površinu koristili samo temeljem rješenja (bez ugovora), sukladno Zaključku Gradskog vijeća Grada Hvara od 22. prosinca 2011. godine, odobrava se sklapanje ugovora o zakupu javne površine za razdoblje 2012 – 2014, odnosno od 14. veljače 2012. do 3 I. prosinca 2014. godine, pod istim uvjetima kao i korisnicima koji su javnu površinu koristili temeljem ugovora.  

Članak 2.

  Korisnici iz članka 1. ovog Zaključka su:   na lokaciji: ISPRED HP-a NA RIVI   l…. Željka MARTINOVIĆ, K.O. “KAMENI OTOK” – Donji Humac 25, Nerežišće ….. za prodaju: razglednica, slika, bižuterije i suvenira pod rednim brojem:         3 ….. zakup javne površine ……………  3.000,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu ………  20.000,00 kn/godišnje   2… Zora BRIŠKI, U.O. „DINO“ – Hvar, Vlade Avelinija 13 ….. za prodaju: razglednica, slika, bižuterije i suvenira na lokaciji:       HP-a NA RIVI ….. pod rednim brojem: …………………………………….  B-14 ….. zakup javne površine ……………  3.000,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu ………. 15.000,00 kn/godišnje   na lokaciji: ISTOČNA STRANA VELOG ĐARDINA   1… “LEDO” d.d. – Zagreb, Prodajni centar Split – Dugopolje, Dubrovačka 4 ….. za prodaju sladoleda ….. pod rednim brojem ……………………………………..  SL-1 ….. zakup javne površine ……………. 1.000,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu ………..  8.000,00 kn/godišnje   2… Ivona GATOLIN, T.O. “I-NOTE” – Zageb, Petra Grgeca 45 ….. za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira ….. pod rednim brojem  …………………………………….  B-13 ….. zakup javne površine …………..  3 .000,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu ………  20.000,00 kn/godišnje   na lokaciji: ISTOČNA STRANA MALOG ĐARDINA   1… Ivica VISKOVIĆ, T.O. “KRAIĆ” – Zagreb, Frana Bošnjakovića 2; Vrbnik ….. za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje) ….. pod rednim brojem …………………………………………..  3 ….. zakup javne površine ……………  4.000,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu ………..  8.000,00 kn/godišnje         na lokaciji: ARSENAL   1… Zdenko JAKOVL.IEVIĆ – Zagreb, Goričanci 4 ….. za izradu i prodaju: portreta ….. pod rednim brojem: ………………………………………….  1 ….. zakup javne površine ………………  500,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu ………..  8.000,00 kn/godišnje   na lokaciji: RIVA   1… Sašo ĐORĐIOSKI, T.O. “DINO” – Pula, Flavijevska 12 ….. za prodaju: igračaka ….. pod rednim brojem: ………………………………………….  5 ….. zakup javne površine ……………  2.000,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu ………..  8.000,00 kn/godišnje   na lokaciji: ROTONDOLA   1… Dejan GRABOVICA – Ivanić Grad, Stjepana Radića 21 ….. za prodaju slika ….. pod rednim brojem …………………………………………..  1 ….. zakup javne površine ……………  1.000,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu ………  15.000,00 kn/godišnje   2… Ana PETRIĆ, U.O. “PIĆE” – Hvar, Ivana Vučetića 26 ….. za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira ….. pod rednim brojem …………………………………………..  4 ….. zakup javne površine ……………  1.000,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu ………  11.250,00 kn/godišnje   na lokaciji: KUPALIŠTE   1… Ivo RADOJKOVIĆ, T.O. “ZVIR” – Hvar, Veljka Kovačevića 29         ….. za prodaju: razglednica, slika, bižuterije, suvenira, kožne galanterije i potrepština za plažu ….. pod rednim brojem:………………………………………….. 4 ….. zakup javne površine…………….. 2.000,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu……….. 11.250,00 kn/godišnje   na lokaciji: UVALA KRIŽA   1… “FORKA” proizvodna zadruga – Hvar, Veljka Kovačevića 15              ….. za prodaju sladoleda ….. pod rednim brojem:…………………………………………… 1 ….. zakup javne površine…………….. 1.000,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu…………. 4.500,00 kn/godišnje   2… Jelka SKANSI – Hvar, Domovinskog rata 20 ….. za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje) ….. pod rednim brojem:…………………………………………… 2 ….. zakup javne površine ………………  500,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu ………..  4.500,00 kn/godišnje   3… Sebastijan ĆIBARIĆ, S.O.T. “ROKO” – Zagreb, Lelijska 40D ….. za prodaju: suvenira i plažnog programa ….. pod rednim brojem: ……………………………………..  4 i 5 ….. zakup javne površine …………………………  2.000,00 kn/prodajno mjesto/godišnje ….. porez na javnu površinu ……………………….. 15.000,00 kn/prodajno mjesto/godišnje       4… Ljubica ĆEJIĆ, U.O. “PALAČINKO” – Hvar, Grge Antunovića 3 ….. za prodaju palačinki ….. pod rednim brojem: ………………………………………….. 6 ….. zakup javne površine ……………  1.000,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu ………..  4.500,00 kn/godišnje   na lokaciji: KRIZNA LUKA   1… “TISAK” t.d.d. – Zagreb, Regija JUG, Poslovnica Split – Dugopolje, Dugopoljska 17 ….. za prodaju tiskovina ….. pod rednim brojem …………………………………………..  1 ….. zakup javne površine ……………  5.000,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu ………..  7.776,00 kn/godišnje   2.   Dino PERIĆ, U.O. “BRLJO” – Hvar, Jelke Bučić 8 ….. za iznajmljivanje: motorkotača ….. pod rednim brojem: ………………………………………….  4 ….. zakup javne površine ……………  1.500,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu ………..  7.500,00 kn/godišnje   na lokaciji: DOLAC I   1… Zvonko BRKIĆ, T.O. “IVAN” – Zagreb, Sunekov odvojak 11 ….. za prodaju: razglednica, slika, bižuterije, suvenira, kožne galanterije i potrepština za plažu ….. pod rednim brojem: ………………………….  SU-4 i SU-5 ….. zakup javne površine ………………………………………….. …………………………. 5.000,00 kn/prodajno mjesto/godišnje ….. porez na javnu površinu ……………………………………… ……………………….. 15.000,00 kn/prodajno mjesto/godišnje   2… Matko DOMANČIĆ, T.O. “MATKO BOATS” – Hvar, Tome Buzolića 17 ….. za iznajmljivanje motorkotača ….. pod rednim brojem ………………………………………  M-3 ….. zakup javne površine ……………  2.500,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu ………..  7.500,00 kn/godišnje   3… Alen LOLIĆ, U.O. “LUKA RENT” – Split, Kralja Zvonimira 48 ….. za iznajmljivanje automobila ….. pod rednim brojem …………………………………………..  1 ….. zakup javne površine ………….  10.000,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu ………  10.000,00 kn/godišnje   4… “RAPIDUS~ d.o.o. – Split, Dubrovačka 61 ….. za iznajmljivanje automobila ….. pod rednim brojem …………………………………………..  2 ….. zakup javne površine ………….  10.000,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu …………………………………………………………………………….. 10.000,00 kn/godišnje   na lokaciji: DOLAC II   1… “DEITERS” d.o.o. – Hvar, Ive Roića 6 ….. za iznajmljivanje bicikli i elektro bicikli ….. pod rednim brojem …………………………………………… 4 ….. zakup javne površine ……………  1.000,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu ………..  7.500,00 kn/godišnje   na lokacijama: MILNA 1 i MILNA 2   1… “TISAK” t.d.d. – Zagreb, Regija JUG, Poslovnica Split – Dugopolje, Dugopoljska 17 ….. za prodaju tiskovina ….. pod rednim brojem ……………………………………….  T-1 ….. zakup javne površine ……………  3.000,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu ………..  7.776,00 kn/godišnje   2… Dijana TUDOR, T.O. “DIJANA” – Milna, Milna 39 ….. za prodaju: prehrambenih proizvoda ….. pod rednim brojem: ……………………………………….  P-I ….. zakup javne površine ………………  500,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu ………..  6.480,00 kn/godišnje   3… Zvonko BRKIĆ, T.O. “IVAN” – Zagreb, Sunekov odvojak 11 ….. za prodaju: razglednica, slika, bižuterije, suvenira, kožne galanterije i potrepština za plažu ….. pod rednim brojem: ………………………………………….. 1 ….. zakup javne površine ……………  1.000,00 kn/godišnje ….. porez na javnu površinu ………  15.000,00 kn/godišnje  

Članak 3.

  Temeljem ovog Zaključka Gradonačelnik i gore navedeni korisnici sklopit će Ugovor o zakupu javne površine na rok od 3 godine sukladno Odluci o korištenju i zakupu javnih površina, uz uvjet da nemaju dugovanja prema Gradu Hvaru i “Komunalnom Hvar” d.o.o. Rok za sklapanje Ugovora o zakupu i preuzimanje javne površine na korištenje je 60 dana od dana donošenja ove Odluke.  

Članak 4.

  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.  

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

  KLASA: 363-02/12-01/76 Urbroj: 2128/01-02-12-01 Hvar, 14. veljače 2012. godine PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

        Zoran Domančić, v.r.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
  Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 4. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora («NN», broj: 125/11) , članka 5. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/10) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 45. sjednici održanoj 14. veljače 2012. godine, donosi  

ZAKLJUČAK

o sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora broj: 1., 2, i 3. u Fontiku – čest. zgr. 203 k.o. Hvar

 

Članak 1.

  Za poslovne prostore u zgradi Fontika na Trgu sv. Stjepana u Hvaru, i to za:
 1. poslovni prostor broj 1. površine 53,76 m2,
 2. poslovni prostor broj 2. površine 27,44 m2,
 3. poslovni prostor broj 3. površine 29,28 m2,
Grad Hvar će sa dosadašnjim zakupnicima sklopiti ugovor u zakupu na određeno vrijeme i to od 01. veljače do 01. listopada 2012. godine, pod istim uvjetima kao do sada, uz podmirenje dospjelih obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja, uz dostavu sredstva osiguranja plaćanja- bjanko zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika prije sklapanja ugovora. Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ovog Zaključka, za podmirenje dospjelih obveza, te dostavu potvrde Porezne uprave o podmirenim obvezama i zadužnice iz prethodnog stavka Gradu Hvaru, a radi sklapanja ugovora o zakupu, u protivnom ugovor se neće sklopiti sa sadašnjim zakupnikom, već će se pokrenuti postupak dodjele poslovnog prostora putem javnog natječaja.  

Članak 2.

  Kako je zakupni odnos istekao sa danom 01. veljače 2012. godine, a sadašnji zakupnici PTO «PUPO», vlasnik Bert Barišić za poslovni prostor broj 1, TISAK d.d. Zagreb za poslovni prostor broj 2, Burak d.o.o. iz Hvara za poslovni prostor broj 3. su i dalje nastavili koristiti prostore, ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara da sa sadašnjim zakupnicima poslovnog prostora broj: 1., 2. i 3. sklopi Ugovore o zakupu, sve kako je navedeno u članku 1. ovog Zaključka.  

Članak 3.

  Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.  

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

  KLASA: 372-03/12-01/03 URBROJ: 2128-01-02-12-01 Hvar, 14. veljače 2012. PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

        Zoran Domančić, v.r.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
  Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 4. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora («NN», broj: 125/11), članka 5. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/10) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09 i 8/09), Gradsko vijeće Grada Hvara na 45. sjednici održanoj 14. veljače 2012. godine, donosi  

ZAKLJUČAK

o sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora

broj: 3. u objektu tvrđave Fortica – Španjola

Članak 1.

  Za poslovni prostor broj: 3 u objektu tvrđavi Fortica-Španjola označena kao čest. zgr.147 i čest. zem. 343/2 sve k.o. Hvar: – poslovni prostor broj 3. nalazi se na središnjem platou tvrđave, veličina prostora površine 30,55 m2, a sastoji se od točionika, spremišta i komore, sanitarni čvor i terasa kao vanjski štekat površine 180 m2, Grad Hvar će sa dosadašnjim zakupnikom Ugostiteljsko -uslužni obrt „Zvir“, vlasnik Ivan Buzolić iz Hvara, sklopiti ugovor o zakupu na određeno vrijeme i to od 01. siječnja do 01. listopada 2012. godine, pod istim uvjetima kao do sada, uz podmirenje dospjelih obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja, uz dostavu sredstva osiguranja plaćanja- bjanko zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika prije sklapanja ugovora. Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ovog Zaključka, za podmirenje dospjelih obveza, te dostavu potvrde Porezne uprave o podmirenim obvezama i zadužnice iz prethodnog stavka Gradu Hvaru, a radi sklapanja ugovora o zakupu, u protivnom ugovor se neće sklopiti sa sadašnjim zakupnikom, već će se pokrenuti postupak dodjele poslovnog prostora putem javnog natječaja.  

Članak 2.

  Zakupni odnos istekao sa danom 31. prosinca 2011. godine, a sadašnji zakupnik nije oslobodio prostor od osoba i stvari, te ga predao zakupodavcu Gradu Hvarii, i dalje je ostao u poslovnom prostoru, ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara da sa sadašnjim zakupnikom poslovnog prostora broj: 3. sklopi Ugovor o zakupu, sve kako je navedeno u članku 1. ovog Zaključka.  

Članak 3.

  Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 2Službenom glasniku Grada Hvara“.  

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

  KLASA: 372-03/12-01/06 URBROJ: 2128-01-02-12-01 Hvar, 14. veljače 2012. PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

        Zoran Domančić, v.r.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
  Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara («NN», broj: 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09 i 88/10) i članka 26: Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09,7/09, 8/09,1/11 i 2/11 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 45. sjednici održanoj 14. veljače 2012. godine, donosi  

ZAKLJUČAK

o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa nekretnine

označene kao čest. zgr. 125 zk. ul. 1179 k.o. Hvar

 

I.

  Povodom ponude ponuditelja Petra Josipovski iz Zagreba, Prilesje 9, od 13. siječnja 2012. godine, Grad Hvar neće se koristiti pravom prvokupa u predmetu ponude za prodaju nekretnine (kuća za stanovanje) označene kao čest. zgr. 125 površine 115 m2 uk.ul. 1179 k.o. Hvar, predio Groda u Hvaru, po kupoprodajnoj cijeni od 300.000,00 EUR-a, protuvrijednost u kunama prema prodajnom tečaju Zagrebačke banke d.d. ,na. dan isplate.  

II.

  Po zaključenju ugovora o kupoprodaji u kojem je navedena kupoprodajna cijena predmetne nekretnine u iznosu iz točke I. ovog Zaključka, ponuditelj se obvezuje dostaviti ugovor Gradu Hvaru.  

REPUBLIKA HRVATSKA.

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

  KLASA: 940-01/12-01/09 URBROJ: 2128-01-02-12-03 Hvar, 14. veljače 2012. PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

        Zoran Domančić, v.r.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
  Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 45. sjednici održanoj 14. veljače 2012. godine, razmatrajući Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika Grada Hvara za period od 01. srpnja do 31. prosinca 2011. godine, donosi  

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu

Gradonačelnika Grada Hvara

  Prihvaća se Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika Grada Hvara za period od 01. srpnja do 31. prosinca 2011. godine Klasa: 020-01/12-01/06 Urbroj: 2128-01-01/1-12-1 od 25. siječnja 2012. godine.  

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

  KLASA: 020-01/12-01/06 URBROJ: 2128-01-02-12-02 Hvar, 14. veljače 2012. PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

        Zoran Domančić, v.r.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
  Na temelju odredbe članka 26. Statuta Grada Hvara („ Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/1l, 2/11- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 45. sjednici održanoj dana 14. veljače 2012. godine, donosi  

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe u prosincu 2011.godine

  Prihvaća se Izvješće Gradonačelnika o korištenju proračunske zalihe u prosincu 2011.godine.  

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

  KLASA: 400-01/12-01/01 Urbroj: 2128/01-02-12-02 Hvar, 14. veljače 2012. g. PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

        Zoran Domančić, v.r.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
  Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 45. sjednici održanoj 14. veljače 2012. godine, donosi  

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju idejnog rješenja uvale Vira

 

I.

  Gradskom vijeću Grada Hvara prezentiran je i dostavljen prijedlog Idejnog rješenja Uvale Vira broj: 617/11, izrađen od tvrtke Obala d.o.o. iz Splita, a predložen od strane Žuvela d.o.o. iz Hvara.  

II.

  Gradsko vijeće prihvaća predloženo rješenje iz točke I. ovog Zaključka kao stručno rješenje u postupku donošenja izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Splitsko-dalmatinske županije, koje je preduvjet za uvrštenje istog u Prostorni plan uređenja Grada Hvara.  

III.

  Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».  

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 350-01/11-01/77 URBROJ: 2128-01-02-11-04 Hvar, 14. veljače 2012. PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

        Zoran Domančić, v.r.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 45. sjednici održanoj 14. veljače 20I2. godine, donosi  

ZAKLJUČAK

 

I.

  Gradskom vijeću Grada Hvara upućen je zahtjev od strane Dolores Biažević Katanec iz Hvara, Kroz Burak 69 od 12. prosinca 2011. godine, u svezi davanja suglasnosti za formiranje građevinske parcele od dijela katastarske čestice puta.  

II.

  Predlaže se podnositeljici zahtjeva da se obrati Službi za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, koja će izviditi mogućnosti rješavanja predmetnog zahtjeva.  

III.

  Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».  

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

  KLASA: 350-01/11-01/152 URBROJ: 2128-01-02-11-03 Hvar, 14. veljače 2012. PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

        Zoran Domančić, v.r.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
  Na temelju članka 35. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 05/09, 07/09, 08/09, 01/11 i 02/11) i članka 5. stavka 2. Odluke o autotaksi prijevozu (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 06/11 i 09/11), Gradonačelnik Grada Hvara dana 19. siječnja 2012.g., donosi  

ODLUKA

o autotaksi stajalištima

 

Članak 1.

  Ovom Odlukom određuju se lokacije autotaksi stajališta u Gradu Hvaru na Dolcu, na području Majerovice i Križne luke.  

Članak 2.

  Točnu lokaciju novih autotaksi stajališta označiti će i urediti Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Hvara, u roku od 6 (šest) mjeseci od dana donošenja ove Odluke.    

Članak 3.

  Naknada za korištenje autotaksi stajališta iznosi 2.500,00 kuna godišnje. Ukupni iznos naknade za period važenja dozvole plaća se prije izdavanja dozvole. Naknada iz st. 2. ovog članka uplaćuje se na račun Grada Hvara broj: 2500009­1815300001 s pozivom na broj 5789 – OIB.  

Članak 4.

  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave na Oglasnoj ploči Grada Hvara, a objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Hvara”.  

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

  Klasa: 340-01/11-01/51 URBROJ: 2128/01-01/1-12-05 Hvar, 19. siječnja 2012.g.

GRADONAČELNIK:

Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11­-pročišćeni tekst) i članka 8. stavak 2. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/10), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi  

ODLUKU

o utvrđivanju visine zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Hvara

 

Članak 1.

  Ovom Odlukom utvrđuje se visina zakupnine – cijena zakupa za poslovne prostore u vlasništvu Grada Hvara, a prema pripadajućoj zoni, površini i namjeni poslovnih prostora. Cijena zakupa – zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Hvara iznosi za: I.       ZONU – poslovni prostori na Rivi, Trgu sv. Stjepana i Fabrici, 400 kuna po 1 m2, mjesečno, II.      ZONU – poslovni prostori u ostalim dijelovima grada Hvara, 150 kuna po 1 m2, mjesečno, III.    ZONU – poslovni prostori u Milni, Brusju, Velom Grablju, Malom Grablju, Zaraću i Svetoj Nedjelji, 100 kuna po 1 m2, mjesečno.  

Članak 2.

  Namjena poslovnih prostora u I. zoni određena je Odlukom o korištenju poslovnih prostora za određene vrste poslovnih djelatnosti u gradu Hvaru («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/05). Poslovne djelatnosti koje se mogu obavljati u I. zoni, u smislu citirane Odluke su: a)        sve turističke djelatnosti, b)       sve ugostiteljske djelatnosti, osim disco kluba, disco bara, noćnog kluba i noćnog bara, c)        od trgovačkih djelatnosti: prodaja prehrambenih proizvoda, tekstilnih proizvoda, konfekcija i proizvodi od krzna, obuća i pribor, knjige i muzikalije, školski i kancelarijski materijal, drogerijska roba, duhanske prerađevine, šibice i pribor, foto aparati, instrumenti, elektrotehnički i elektronski aparati, radio i TV aparati, elektrotehnički materijal i rasvjetna tijela, galanterija, bižuterija, bazarska roba i igračke, muzički instrumenti, parfumerijski i kozmetički proizvodi, proizvodi za sport, lov, ribolov i kampiranje, filatelija i pribor, antikviteti i umjetnička djela, proizvodi domaće radinosti i umjetnički zanati, cvijeće, prodaja dnevnih i povremenih novina i časopisa. d)       zanatskih djelatnosti: optičarska, urarska, zlatarska, frizerska i fotografska.  

Članak 3.

  U zoni II. i to u dijelovima koji su zaštićeni kao spomenička cjelina, člankom 3. Odluke o korištenju poslovnih prostora za određene vrste poslovnih djelatnosti u gradu Hvaru («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/05) određene su vrste poslovnih djelatnosti koje se mogu obavljati. U ostalim zonama, osim zone I. i zaštićenim spomeničkim cjelinama, poslovne prostorije mogu se koristiti za obavljanje svih turističkih, ugostiteljskih, zanatskih i trgovačkih djelatnosti.  

Članak 4

  Cijena zakupa – visina zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Hvara, za obavljanje neprofitabilnih djelatnosti od posebnog javnog interesa – zdravstvene djelatnosti iznosi za: I.       ZONU – poslovni prostori na Rivi, Trgu sv. Stjepana i Fabrici, 150 kuna po 1 m2, mj esečno, II.      ZONU – poslovni prostori u ostalim dijelovima grada Hvara, 30 kuna po 1 m2, mj esečno, III.    ZONU – poslovni prostori u Milni, Brusju, Velom Grablju, Malom Grablju, Zaraću i Svetoj Nedjelji, 20 kuna po 1 m2, mjesečno.  

Članak 5.

  Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/08).  

Članak 6.

  Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči (vižjoli) Grada Hvara, a objaviti će se i u «Službenom glasniku Grada Hvara».  

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

  KLASA: 372-03/12-01/01 URBROJ: 2128-01-01/1-12-02 Hvar, 31. siječnja 2012.

GRADONAČELNIK:

Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Na temelju članka 7. stavka 2. Pravilnika o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru («NN», broj: 130/11) i članka 35. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi  

RJEŠENJE

o imenovanju voditelja za financijsko upravljanje i kontrole Grada Hvara

 

I.

  Margita Petrić Hraste, dipl. oec. voditeljica Službe za proračun i financije Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara imenuje se voditeljem za financijsko upravljanje i kontrole u Gradu Hvaru, jedinici lokalne samouprave.  

II.

  Stupanjem na snagu ovog Rješenja, prestaje važiti Rješenje o imenovanju voditelja za financijsko upravljanje i kontrole Grada Hvara klasa: 022-01/07-01/94 urbroj: 2128-01-01-07-1 od 23. srpnja 2007. godine.  

III.

  Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.  

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

  Klasa: 400-01/07-01/17 URBROJ: 2128-01-01/1-11-04 Hvar, 5. prosinca 2011.

GRADONAČELNIK:

Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
  Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) Grad Hvar, Gradonačelnik objavljuje  

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ETNO-EKO SELA VELO GRABLJE

  1)     Javna rasprava održavat će se od 28. veljače 2012. g. do 30. ožujka 2012. g. 2)     Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog predmetnog plana bit će izložen na javni uvid u prostorijama Službe za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara,u Hvaru,ul.Vicka Butorovića 4, svaki radni dan od 9,00 do 13,00 sati. 3)     Javno izlaganje za održat će se 02. ožujka u 11,00 sati u prostorijama Gradske Loggie. 4)     Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na prijedloge predmetnog plana mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno sa 30. ožujka 2012.g. 5)     Način sudjelovanja u javnoj raspravi, u skladu s člankom 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, jest sljedeći: –   nadležna tijela i tijela jedinice lokalne i područne samouprave i osobe određene posebnim propisima koje su dale podatke, planske smjernice i dokumente za izradu prijedloga plana iz područja svog djelokruga dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do roka određenog u ovoj objavi. U protivnom će se smatrati da nemaju primjedbe. –   građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi tako da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog plana, mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog plana izložen na javnom uvidu, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, daju primjedbe u zapisnik na javnom izlaganju ili upućuju nositelju izrade plana pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi. 6)     Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja i u propisanom roku dostavljeni na adresu Grad Hvar, Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, ul. Milana Kukurina 2, 21450 Hvar. U protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.  

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

  KLASA: 350-01/11-01/52 URBROJ: 2128-01/1-01-12-12 Hvar, 15.02.2012.g.

GRADONAČELNIK:

Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
  Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) Grad Hvar, Gradonačelnik objavljuje  

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ETNO-EKO SELA ZARAĆE

  1)     Javna rasprava održavat će se od 28. veljače 2012. g. do 30. ožujka 2012. g. 2)     Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog predmetnog plana bit će izložen na javni uvid u prostorijama Službe za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara,u Hvaru, ul. Vicka Butorovića 4, svaki radni dan od 9,00 do 13,00 sati. 3)     Javno izlaganje za održat će se 01.ožujka u 11,00 sati u prostorijama Gradske Loggie. 4)     Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na prijedloge predmetnog plana mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno sa 30.ožujka.2012.g. 5)     Način sudjelovanja u javnoj raspravi, u skladu s člankom 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, jest sljedeći: –   nadležna tijela i tijela jedinice lokalne i područne samouprave i osobe određene posebnim propisima koje su dale podatke, planske smjernice i dokumente za izradu prijedloga plana iz područja svog djelokruga dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do roka određenog u ovoj objavi. U protivnom će se smatrati da nemaju primjedbe. –   građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi tako da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog plana, mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog plana izložen na javnom uvidu, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, daju primjedbe u zapisnik na javnom izlaganju ili upućuju nositelju izrade plana pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi. 6)     Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja i u propisanom roku dostavljeni na adresu Grad Hvar, Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, ul. Milana Kukurina 2, 21450 Hvar. U protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.  

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

  KLASA: 350-01/09-01/62 URBROJ: 2128/01-01-12-21 Hvar, 15.02.2012.

GRADONAČELNIK:

Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
           
     

SADRŽAJ

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA

 
 1. Program rada Gradskog vijeća Grada Hvara za 2012. godinu………………………………………………………….. 1
 2. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Hvara u 2012. godini… 3
 3. Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara………………………………………… 5
 4. Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu…………………………………………………………………………………………………………………………….. 8
 5. Odluka o izmjeni Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2012. godinu…………………………………………. 9
 6. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u kući Soljačić…………….. 9
 7. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u objektu tvrđavi Španjola –Fortica  10
 8. Odluka o visini zakupnina za korištenje javnim površinama…………………………………………………………… 10
 9. Plan o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata…………………………………………………………….. 11
 10. 10.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o očitovanjima na ponudu za sklapanje-produženje ugovora……….. 13
 11. 11.Zaključak o davanju javnih površina na korištenje dosadašnjim zakupnicima……………………………….. 14
 12. Zaključak o davanju javnih površina na korištenje korisnicima koji su radili samo temeljem rješenja……. 16
 13. Zaključak o sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora broj: 1., 2. i 3. u Fontiku-čest.zgr.203 k.o. Hvar          18
 14. Zaključak o sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora broj 3. u objektu tvrđava Španjola-Fortica 18
 15. Zaključak o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa nekretnine…………………………………………………….. 19
 16. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Hvara……………………….. 19
 17. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe u prosincu 2011. godine…… 20
 18. Zaključak o prihvaćanju Idejnog rješenja uvale Vira……………………………………………………………………… 20
 19. Zaključak u svezi zahtjeva Dolores Biažević Katanec iz Hvara……………………………………………………….. 20
 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA

 
 1. Odluka o autotaksi stajalištima…………………………………………………………………………………………………… 20
 2. Odluka o utvrđivanju visine zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Hvara…………………….. 21
 3. Rješenje o imenovanju voditelja za financijsko upravljanje i kontrole Grada Hvara……………………………. 22
 4. Javna rasprava o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja etno-eko sela Velo Grablje……………………….. 22
 5. Javna rasprava o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja etno-eko sela Zaraće………………………………… 22
     

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSA