Službeni glasnik – br. 04 / 2015

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XXII.  BROJ 4.                                      Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –

Hvar, 18. svibnja 2015. godine                                 plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

 

                Na temelju članka 2. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br: 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) i članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-­pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), te po Uputi za otklanjanje nedostataka od strane Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji (Klasa: 023-01/14-01/224, Urbroj: 2181-02-01-14-2 od 9, prosinca 2014.g.), Gradsko vijeće Grada Hvara na 4. sjednici održanoj 15.05.2015. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Hvara

 

Članak 1.

 

U Odluci o komunalnim djelatnostima na području Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, br. 8/14) u članku 2. brišu se točke 1., 2., 4. i 5. te tekst istog članka označen kao 1), 2), 4) i 5).

 

Članak 2.

 

U članku 2, točka 3. postaje točka 1., točka 6. postaje točka 2., točka 7. postaje točka 3., točka 8. postaje točka 4., točka 9. postaje točka 5., točka 10. postaje točka 6., točka 11. postaje točka 7., točka 12. postaje točka 8., te tekst pod oznakom 3) postaje tekst pod oznakom 1), tekst pod oznakom 6) postaje tekst pod oznakom 2), tekst pod oznakom 7) postaje tekst pod oznakom 3), tekst pod oznakom 8) postaje tekst pod oznakom 4), tekst pod oznakom 9) postaje tekst pod oznakom 5), tekst pod oznakom 10) postaje tekst pod oznakom 6), tekst pod oznakom 11) postaje tekst pod oznakom 7), tekst pod oznakom 12) postaje tekst pod oznakom 8).

 

Članak 3.

 

U Članku 3., točki 1. briše se dio teksta koji glasi „Hvarski vodovod” d.o.o. Jelsa.

 

 

 

 

Članak 4.

U članku 4. briše se dio teksta koji se odnosi na dio obavljanje opskrbe pitkom vodom od strane trgovačkog društva „Hvarski vodovod” d.o.o. Jelsa:

„Trgovačko društvo „Hvarski vodovod” d.o.o. Jelsa obavlja sljedeće komunalne djelatnosti: – opskrba pitkom vodom, Uvjeti i način obavljanja djelatnosti iz prethodnog stavka ovog članka propisani su Zakonom o vodama („Narodne novine”, broj: 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14).”

 

Članak 5.

 

U članku 4. briše se dio teksta koji se odnosi na dio obavljanje javne odvodnje, odlaganja komunalnog otpada i održavanje čistoće od strane trgovačkog društva „Komunalnog Hvar” d.o.o.:

–          javna odvodnja

–          odlaganje komunalnog otpada,

–          održavanje čistoće

 

Članak 6.

 

U članku 4., predzadnji stavak, briše se tekst: „Zakona o vodama”.

 

Članak 7.

 

U članku 5. brišu se podstavke 1., 2., 3., 8. i 9.:

–          opskrba pitkom vodom,

–          odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,

–          crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih i sabirnih jama,

–          skupljanje i odvoz komunalnog otpada,

–          odlaganje komunalnog otpada.

 

Članak 8.

 

U članku 2., točki 8. briše se tekst: „obavljanje pogrebnih poslova”, te u nastavku članka, u tekstu pod oznakom 8) briše se riječ „opremanje”.

 

 

 

 

 

Članak 9.

 

U članku 5., podstavka 4., briše se tekst: „obavljanje komunalnih poslova” te se mijenja tekstom: „prijevoz pokojnika”.

 

Članak 10.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-01/14-01/171

URBROJ: 2128/01-02-15-03

Hvar, 15.05.2015.g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara” broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 4. sjednici održanoj dana 15.05.2015. godine, donosi

 

ODLUKU

o dopuni Odluke o korištenju i zakupu

javnih površina

 

Članak 1.

 

U Odluci o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14 i 4/14 – ispravak) u glavi VI UGOVOR O ZAKUPU u članku 31. dodaje se stavak 3. koji glasi:

„Prijenos prava iz ugovora može se odobriti samo sa roditelja na dijete i obrnuto te izmedu bračnih drugova.“

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-02/14-01/35

URBROJ: 2128-01-02-15-

Hvar, 15. 05. 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 10. stavka 5. Zakona o trgovini („Narodne novine” broj 87/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13 i 30/14) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) Gradsko vijeće Grada Hvara na 4. sjednici održanoj dana 15. svibnja 2015. godine, daje

ODOBRENJE

O POSTAVI AUTOMATA

 

Članak 1.

 

Odobrava se postavljanje automata za led, obrtu za turističke usluge Kvia Tours, vl. Ante Puljić, OIB: 67487635132, Vlade Stošića 5 i to na čest. zem. 383/6 k.o. Hvar (u naravi poslovni prostor u prizemlju na adresi Vlade Stošića 5 na Dolcu), sukladno skici Grada.

Odobrenje se daje na rok do 30. rujna 2015.godine.

 

Članak 2.

 

Ovo Odobrenje će se objaviti u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA:363-02/15-01/95

URBROJ: 2128/01-02-15-03

Hvar, 15. svibnja 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj: 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), a na temelju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Hvara dostavljena od Stožera zaštite i spašavanja Grada Hvara, Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj dana 15. svibnja 2015. godine, donosi

 

SMJERNICE

ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZASTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA HVARA U 2015. GODINI

 

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa utvrđenih Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša, kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sastava zaštite i spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe i zapovjedništva, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2015. godini.

Smjernice se odnose na slijedeće subjekte:

1.) Civilna zaštita (Stožer zaštite i spašavanja, Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Hvara)

a)        U suradnji sa Područnim uredom DUZS-a u Splitu izvršiti osposobljavanje i uvježbavanje Stožera zaštite i spašavanja i civilne zaštite,

b)       Ažurirati Procjenu ugroženosti od požara i Planove zaštite od požara, Plan mobilizacije, sukladno važećim propisima.

c)        Osigurati materijalno tehničke pretpostavke za rad Zapovjedništava.

d)       Gradsko vijeće Grada Hvara usvojilo je Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Hvara, te Plan zaštite i spašavanja Grada Hvara i Plan civilne zaštite Grada Hvara na sjednici održanoj dana 31. srpnja 2013. godine.

e)        Osnovati i popuniti postrojbe civilne zaštite i druge organizirane snage civilne zaštite sukladno potrebama koje proizlaze iz Procjene ugroženosti.

 

2.) Vatrogastvo

a)        Radovi na dovršetku Vatrogasnog doma u Hvaru, na lokaciji Dolac,

b)       nabava nove opreme u skladu s financijskim mogućnostima,

c)        dva člana DVD-a Hvar pohađaju Visoku školu za sigurnost, smjer zaštite od požara,

d)       održavanje postojeće opreme,

e)        uključenje u programe obuke za specijalnosti u organizaciji Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije,

f)        Ugovor sa Hrvatskim cestama, intervencije na državnoj cesti D 116 i tunelu “Dubovica-Selca”,

g)       Obuka operativne postrojbe DVD-a Hvar po Programu obuke za 2015. godinu,

h)       Zapošljavanje deset sezonskih vatrogasaca u razdoblju od 01.06.-30.09. 2015.godine,

i)         Zajedno sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Policijskom upravom Split ulaganje u sastav javnog uzbunjivanja i mogućnost aktivacije postojećih sirena iz Vatrogasnog doma u Hvaru.

 

3) Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti

 

a) Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Split

–          suradnja stalno, a intervencij a po pozivu, po potrebi,

–          osnovan Obavještajni punkt Hvar (formirana jedinica za intervenciju od 16 članova).

b) Hitna medicinska pomoć – Ispostava Hvar i Dom zdravlja -Ispostava Hvar

–          Suradnja, pripravnost i dežurstvo je stalno u Domu zdravlja-tzv. Alergološki centar u Hvaru, tijekom cijele godine, a posebno u tijeku turističke sezone.

–          Potrebna je dostupnost laboratorija i rengena izvan radnog vremena u slučajevima hitnih intervencija.

–          Plovilo Nautičkog centra Hvar d.o.o. opremiti koferom za hitne intervencije, a Ambulantu na Trgu Sv. Stjepana AED ( defibrilatorom).

c) Hrvatski Crveni križ- Gradsko društvo Hvar

–          U 2015. godini planira se održati 6 akcija dobrovoljnog darivanja krvi.

–          Održavanje tečaja osposobljavanja iz prve pomoći za vozače.

–          Na nivou Hvara osposobiti pomladak Osnovne škole Hvar i Srednje škole Hvar (mladež) u pružanju prve pomoći, uslijediti će otočko natjecanje iz prve pomoći.

–          Oformljena je ekipa odraslih koja će biti osposobljena za pružanje prve pomoći u eventualnim katastrofama- elementarnim nepogodama.

–          U planu je tečaj osposobljavanja za spašavanje na moru – vodi, za realizaciju tečaja treba biti postignuta koordinacija izmedu hotelskih kuća, turističkih zajednica, te otočkih gradova i općina.

–          U slučaju stradavanja pučanstva aktivisti Crvenog križa angažirati će se na smještaju ugroženih u prostorijama Osnovne škole Hvar.

–          Nabavka osnovnih živežnih namirnica osigurala bi se kod T.O. “IVAN” iz Hvara.

–          Formiran je interventni tim Crvenog križa Hvar od 20 članova za intervenciju u slučaju većih nesreća i katastrofa.

 

d) Komunalno redarstvo Grada Hvara

–          Uz pomoć tvrtke Komunalno Hvar d.o.o. i građevinske operative sa područja Grada Hvara izvršiti saniranje ilegalnih deponija komunalnog otpada te postaviti table upozorenja o zabrani odlaganja komunalnog otpada na nedozvoljenim mjestima.

–          U suradnji sa DVD Hvar i Hvarskim vodovodom d.o.o. Jelsa vršiti snabdijevanje pučanstva pitkom vodom za naselja Malo Grablje, te Bruške uvale, te izvršiti potrebno čišćenje bunara.

 

e) Turistička zajednica Grada Hvara

–          Nabava propagandnog materijala (plakat, letak) u svezi zabrane paljenja vatre na otvorenom, te postava plakata na području Paklenih otoka, te ostalim nastanjenim i nenastanjenim uvalama na području Grada Hvara.

f) Udruge gradana za zaštitu i spašavanje – Lovačka udruga otoka Hvara, Lovna podružnica Hvar

–          Prema vlastitom Planu aktivnosti za 2015. godinu izvršiti akciju čišćenja zapuštenih i zaraslih puteva, obilježavanje staza u svrhu lakše prohodnosti i veće preglednosti. Nautički centar Hvar d.o.o. i Ronilački klub Pelegrin

–          suradnja stalno, intervencija po pozivu – po potrebi.

Za sve planirane aktivnosti obuhvaćene Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Hvara u Proračunu Grada Hvara za 2015. godinu, planirana su financijska sredstva sukladno mogućnostima i zakonskim obvezama, te su navedena u priloženoj tablici koja je sastavni dio ovih Smjernica.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 214-01/14-01/17

UBROJ: 2128-01-02-15-02

Hvar, 15. svibnja 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 2015. GODINI

 

R.br.

OPIS POZICIJE

REALIZIRANO U

2014. god. (kn)

PLANIRANO ZA

2015. god. (kn)

1. CIVILNA ZAŠTITA:• (stožeri zaštite i spašavanja, zapovjedništva i postrojbe civilne zaštite, povjerenici civilne zaštite, voditelji skloništa)• Osiguravanje uvjeta za evakuaciju, zbrinjavanje, sklanjanje i druge aktivnosti i mjere u zaštiti i spašavanju• Izrada Procjena ugroženosti, Planova zaštite i spašavanja i Planova CZ

• provodenje vježbi zaštite i spašavanja

• nabava osobne i skupne opreme

• obuka i osposobljavanje članova operativnih snaga.

0,00

20.000,00

UKUPNO:

0,00

20.000,00

2. VATROGASTVO:(Javne vatrogasne postrojbe, vatrogasne zajednice (županija/grad/općina), dobrovoljne vatrogasne postrojbe, vatrogasna zapovjedništva (županija/grad/općina)• potreba razvoja vatrogastva u dijelu materijalnog razvoja, organizacije djelovanja, osposobljavanja članstva uvježbavanja i drugih planiranih aktivnosti.

1.936.988,00

2.010.000,00

UKUPNO:

1.936.988,00

2.010.000,00

3. SKLONIŠTA:• Tekuće održavanje• Tehnička kontrola• Investicijsko održavanje

UKUPNO:

4. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZiS (HGSS, Crveni križ, planinari, kinolozi, radioamateri i dr.)• sufinanciranje djelatnosti udruga u dijelu koji je namijenjen jačanju sposobnosti sustava ZiS-a.

10.000,00

10.000,00

UKUPNO:

10.000,00

10.000,00

5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJIMA JE ZiS REDOVITA DJELATNOST:Hitna pomoć, javno zdravstvo, socijalna služba, veterinarska služba, zaštita bilja, zaštita okoliša, javna poduzeća za održavanje komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, čistoća, groblja, i drugo) kao i pravne osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom i drugim djelatnostima od interesa za ZiS.• dogradnja i financiranje sposobnosti službi i pravnih osoba koje su posebno značajne za sustav ZiS-a.

UKUPNO:

SVEUKUPNO ZA SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

1.946.988,00

2.040.000,00

*Napomena: Realizacija sredstava može se iskazati i kroz godišnju analizu stanja sustava ZiS.

 

 

                Temeljem članka 4. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara (“NN”, broj: 92/10); temeljem Zakona o vatrogastvu (“NN”, broj: 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04 – pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10); sukladno Programu aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015. godini (“NN”, broj: 36/15), te članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11­pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj dana 15. svibnja 2015. godine, d o n o s i

 

 

 

PLAN

operativne provedbe Programa aktivnosti zaštite od požara za Grad Hvar u 2015. godini sa planom motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenih prostora

 

OPERATIVNI PLAN je sačinjen u suradnji sa ŠUMARIJOM HVAR, DOBROVOLJNIM VATROGASNIM DRUŠTVOM HVAR, KOMUNALNO HVAR d.o.o. i TURISTIČKOM ZAJEDNICOM GRADA HVARA, a temeljem dokumenata: Procjene ugroženosti od požara Grada Hvara i Plana zaštite od požara Grada Hvara izradenih “ZAST” d.o.o. Zavod za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu čovjekove okoline Split, na koje dokumente je Policijska uprava Split, Odsjek za zaštitu od požara izvršio kontrolu i dao pozitivno mišljenje Broj: 511-12-18-19998/1­2001-04 od 19. listopada 2001. godine shodno Zakonu o zaštiti od požara.

“Hrvatske šume” d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Split, Šumarija Hvar svoj je Plan zaštite šuma od požara za 2015. godinu donijela, planira službu motrenja i dojave, ophodnje u periodu od 01. lipnja do 15. rujna 2015. godine na području Šumarije Hvar, cijeli otok sa pripadajućim otocima. Po Planu zaštite šuma od požara za 2015. godinu, na području Šumarije Hvar planirano je motrenje i ophodnja po mjestu i vremenu za područje Grada Hvara kako slijedi:

–          ophodnja Milna -Dubovica od 07 do 19 sati,

–          promatračnica Vela Glava -Hvar od 06 do 22 sata,

–          ophodnja Brusje – Vidikovac od 07 do 19 sati.

Grad Hvar ovim planom regulira pitanja protupožarne zaštite na području Grada Hvara, koordinirajući sve radnje s Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Hvar, Komunalno Hvar d.o.o., Šumarijom Hvar i Turističkom zajednicom Grada Hvara.

1.   U Gradu Hvaru ne iskazuje se potreba izrade Plana sa zaduženjima i uspostavom ustroja za provedbu mjera čuvanja, tjelesnog osiguranja i drugih oblika preventivne zaštite građevina i površina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara, uključujući i zabranu nekontroliranog i neovlaštenog pristupa.

Objekti “Sunčanog Hvara”, d.d. (hoteli i upravna zgrada) takoder su zaštićeni i osigurani planom poslovodstva dioničkog društva, od strane djelatnika i zaštitarskih organizacija.

Objekti otvorenih trafostanica u vlasništvu Hrvatske elektroprivrede kao mogući izvor požara, potrebno je osigurati čišćenjem zaštitnog pojasa oko trafostanica, za što je odgovorna Hrvatska elektroprivreda – Pogon Hvar.

2.   Temeljem Plana zaštite šuma od požara Šumarije Hvar, samo jedna motrilačka postaja je locirana na području Grada Hvara, promatračnica “Vela glava” Hvar.

U dogovoru DVD-a Hvar i Grada Hvara – na području Grada Hvara uspostavljaju se dva ophodarska mjesta i to:

• TVRĐAVA NA POLJUN (iznad Grada Hvara), od 1. lipnja do 15. rujna 2015. godine – od 00,00 do 24,00 sata;

• VIDIKOVAC LEVANDA (Velo Grablje) – od 1. lipnja do 1. listopada 2015. godine, u vremenu od 07,00 do 01,00 sati.

Dojava požara obavljat će se radio-vezom, odnosno mobitelom putem DVD-a Hvar (koji ima organizirano danonoćno dežurstvo), te putem Centra 112.

Odgovorne osobe su:

Rino Budrović, dipl. ing., gradonačelnik Grada    Hvara,

Nikola Škare, zapovjednik Dobrovoljnog             vatrogasnog društva Hvar,

Danka Jelen, upraviteljica Šumarije Hvar.

Tijekom protupožarne i turističke sezone 2015., pored zaposlenih “sezonaca” u Hrvatskim šumama, svi zaposleni takoder sezonski, na rok od 4 mjeseca, od 01. lipnja do 30. rujna, – u motrilačkim i ophodarskim službama, u dogovoru Grada Hvara, Turističke zajednice, Komunalno Hvar d.o.o. i DVD-a Hvar biti će članovi DVD-a Hvar (dobrovoljni vatrogasci s položenim vatrogasnim ispitom).

U DVD-u Hvar tijekom čitave godine uspostavljeno je 24-satno dežurstvo, koje je u periodu od 01. lipnja do 30. rujna “pojačano”, te će biti u izravnoj vezi s motrilačkim postajama i izvidačko-preventivnom ophodarskom službom, koja će u spomenutom razdoblju biti u funkciji svakodnevno od 22,00 sati do 07,00 sati ujutro.

3.   GRAD HVAR suradujući s DVD-om Hvar, u vremenu od O1. lipnja do 30. rujna 2015. godine ustrojava izvidačko-preventivne ophodnje koje na licu mjesta poduzimaju mjere za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti.

Spomenute ophodnje otkrivaju i dojavljuju, ali također odmah počinju gasiti požar, dakle, u začetku požara ostaju na licu mjesta djelujući trenutačno. Djelatno vrijeme izvic~ačko­preventivne ophodnje je od 22,00 do 07,00 sati, a ophodnju će vršiti po dva vatrogasca (sezonski djelatnici DVD-a, Grada, Turističke zajednice Hvar i Komunalno Hvar d.o.o.) – sa specijalnim vozilom na kojem je instalirana “Tamanini” crpka.

Odgovorne osobe za provedbu ove mjere su: Mate Jeličić, predsjednik DVD-a Hvar i

Nikola Škare, zapovjednik DVD-a Hvar.

Članovi Gradskog zapovjedništva protupožarne zaštite Grada Hvara su: Mate Jeličić, Joško Martinić i Rino Budrović. Izvidačko-preventivna ophodnja obavljat će se od 22,00 do 07,00 sati na slijedećim pravcima:

• Grad – Dolac – Bukainka – Križna luka – Križa – Pokonji dol

• Grad – hotel “Sirena” – Majerovica – punta Kovač – Šumica /park/

• Grad – Bardo – Vira – ulaz u lovište “Pelegrin”

• Grad – smetlište – Brusje – Velo Grablje

• Grad – Milna – Zoraće – Dubovica – tunel. /južni ulaz /

Dojava potencijalnih izvora opasnosti obavljat će se sustavom vatrogasnih veza, preko dežurne službe u Vatrogasnom domu, odnosno preko Centra 112.

Sredstva (dodatna) za djelatnike izvidačko-preventivne ophodnje osiguravaju Grad Hvar, Turistička zajednica Grada Hvara i Komunalno Hvar d.o.o..

Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, u suradnji sa Stožerom protupožarne zaštite Grada Hvara pregledali su i ažurirali popis (=članstvo) protupožarnih interventnih grupa, koje su takoder u stanju pripravnosti.

Od 01. do 15. lipnja, te od 15. do 30. lipnja 2015. „dežurne“ su po dvije grupe, a od 1. srpnja do 31. kolovoza, svakih 15 dana „dežurne“ su po 3 interventne grupe, dok je od l. rujna do 30. rujna predviđeno „dežurstvo“ dvije interventne grupe.

U slučaju većih požara svi članovi interventnih grupa, po rasporedu objavljenom na oglasnoj ploči Grada, kao i temeljem obavijesti koje se dostavljaju na kućnu adresu – na zvuk sirene dužni su se bez poziva javiti na zborno mjesto i krenuti u akciju gašenja, a ukoliko je to potrebno posebnim pozivima putem kurira pozivaju se i ostale interventne grupe.

Operativni stožer eventualnih intervencija stacioniran je u zgradi Grada Hvara Ured gradonačelnika, u Hvaru, Milana Kukurina 2.

U Proračunu Grada Hvara za 2015. godinu (oSlužbeni glasnik Grada Hvara», broj: 3/15) planiran je ukupan iznos za protupožarnu zaštitu 2.010.000,00 kuna, za tekuće donacije DVD- a Hvar iznos od 1.200.000,00 kuna, za kapitalnu donaciju DVD-a Hvar iznos od 700.000,00 kuna za dovršetak Vatrogasnog doma, te za ostale rashode za protupožarnu zaštitu u iznosu od 110.000,00 kuna.

4.   Na području Grada Hvara i prigradskih naselja (Milna, Brusje, Velo Grablje i Sveta Nedjelja) nastavljene su akcije uklanjanja otpada sa otvorenih prostora (nekontrolirana “divlja” odlagališta komunalnog otpada), te uredenje deponija «Stanišće» ođ strane tvrtke KOMUNALNO HVAR d.o.o. Akcija uklanjanja nepropisno odloženoga komunalnog otpada trajnoga je karaktera, kao i uređenje deponija «Stanišće», a odgovorni izvršitelj je Komunalno Hvar d.o.o. iz Hvara, dok su odgovorne osobe: Ivica Novak, direktor Komunalno Hvar d.o.o. i gradski komunalni redari.

5.   Na području Grada Hvara prohodne su slijedeće šumske ceste:

1. Pelegrin:

a/    ulaz u lovište do uvale Parja,

b/   ulaz u lovište do uvale Duga,

c/    uvala Parja do “bunkera”,

d/   uvala Parja – uvala Pelegrin,

e/    od ceste kroz lovište do uvale Vela Garška,

f/    od uvale Parja do uvale Mala Parja,

g/   od ceste do Humca,

h/   od uvale Pelegrinska do V. Tocila /izvršen proboj/. Na poluotoku Pelegrin, to je ukupno 15,6 km šumskih cesta i protupožarnih puteva /prohodnih/.

2.   od stare otočke ceste do “bruških” uvala: Jagodna, Lozna, Sviračina, Stiniva…,

3.   od državne ceste D-116, tj. od Milne do Maloga Grablja i Veloga Grablja,

4.   od državne ceste D-116 do Gornjeg i Donjeg Zoraća, 5. od vidikovca LEVANDA do Sv. Mikule,

6.   od vidikovca LEVANDA do pozicija: Na podne, Kopanja, Korito,

7.   od tunela (sjeverni ulaz) do Vale Sv. Antonija,

8.   Tatinja- Grabovac u dužini od 4,1 km,

9.   Poljun-Vela Glava Napoje u dužini od 2,7 km,

10.    Zle njive – Dučino u dužini od 2,2 km i Zelenice- Malo Grablje,

11.    Cesta Velo Grablje – Malo Grablje,

12.    Cesta od tunela Dubovica do Sv. Nedjelje.

I u narednome periodu (sukladno financijskim mogućnostima Grada Hvara) koristit će se nazočnost kvalitetnih izvodača radova na otoku Hvaru i u Gradu Hvaru – za probijanje novih i poboljšanje (popravak već probijenih šumskih putova i poljskih cesta, prema planu Komisije za uređenje – probijanje poljskih putova na području Grada Hvara, koje je prihvaćen i ažuriran svake godine, prema mogućnostima.

Sve prethodno navedene postojeće šumske ceste prohodne su za navalna vatrogasna vozila, a do “bruških” uvala istim se cestama vrši i opskrba vodom tijekom sušnih mjeseci.

6.   Odluka o provedbi posebnih mjera zaštite od požara (uređenje, osiguranje, čuvanje) na gradskome deponiju (Stanišće) donesena je dana 22. travnja 1998. godine, na 27. sjednici Gradskoga poglavarstva. Ista je odluka važeća i regulira provedbu navedenih zaduženja, a za izvršavanje ove odluke odgovoran je Ivica Novak, direktor Komunalno Hvar d.o.o. gradonačelniku Grada Hvara.

Prema Programu aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015. godini, biti će obavljen pregled gradske deponije «Stanišće» u Hvaru, te dostavljen Gradu Zapisnik o obavljenom inspekcijskom pregledu od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Uprava za inspekcijske poslove, Sektor inspekcije zaštite okoliša.

7.   U Gradu Hvaru, u nekoliko tvrtki na raspolaganju je lakša građevinska mehanizacija. Vlasnici lakše građevinske mehanizacije na području Grada Hvara jesu:

• “Borova” d.o.o. (vl. Magda Ravlić),

• U.O. “Bura” (vl. Mladen Miličić),

• “HVAR” d.d. za građevinarstvo (vl. Jure Puljić) ,

• KOMUNALNO HVAR d.o.o. (direktor Ivica Novak).

Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom Glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 214-01/15-01/05

URBROJ: 2128-01-02-15-02

Hvar, 15. svibnja 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-­pročišćeni tekst), članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («NN», broj: 26/03-­pročišćeni tekst, 82/04, 119/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 , 94/13 i 153/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 4. sjednici održanoj 15. svibnja 2015. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu

za 2014. godinu

 

I.

 

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014. godinu.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-01/13-01/89

URBROJ: 2128-01-02-15-10

Hvar, 15. svibnja 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13­-pročišćeni tekst), članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («NN», broj : 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 119/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 , 94/13 i 153/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj 15. svibnja 2015. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014. godinu

 

I.

 

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014. godinu.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-01/13-01/90

URBROJ: 2128-01-02-15-10

Hvar, 15. svibnja 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13­-pročišćeni tekst), članka 20. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom («NN», broj: 94/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-­pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj 15. svibnja 2015. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara za 2014. godinu

 

I.

 

Prihvaća se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara za 2014. godinu.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 350-01/14-01/40

URBROJ: 2128-01-02-15-16

Hvar, 15. svibnja 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst), članka 35. a Zakona o otocima („NN“, broj: 34/99, 149/99-Uredba, 32/02 i 33/06) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09,7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 4. sjednici održanoj 15. svibnja 2015. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa idealnog dijela 39/576 nekretnine označene kao čest. zem. 3914/28 zk. ul. 2483 k.o. Hvar

 

I.

 

Povodom ponude ponuditelja Ante Bibić pok. Vjekoslava iz Hvara, Petra Kasandrića 9, OIB: 27611214875 od 16. ožujka 2015. godine, Grad Hvar neće se koristiti pravom prvokupa u predmetu ponude za prodaju 39/576 dijela nekretnine označene kao čest. zem. 3914/28, pašnjak površine 2770 m2 zk. ul. 2483 k.o. Hvar, Pakleni otoci, za iznos kupoprodajne cijene od 10.000,00 EUR-a, protuvrijednost u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate.

 

II.

 

Ponuditelj je dostavio fotokopiju Ugovora o kupoprodaji nekretnine, ovjeren od Javnog bilježnika Jadranke Plenković BROJ: OV-1645/14 od 13.05.2014. godine, u kojem je navedena kupoprodajna cijena predmetne nekretnine u iznosu iz točke I. ovog Zaključka.

 

III.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/15-01/17

URBROJ: 2128-01-02-15-02

Hvar; 15. svibnja 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (oNarodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst), članka 35. a Zakona o otocima («NN», broj: 34/99, 149/99-Uredba, 32/02 i 33/06) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09,7/09, 8/09,1/1 l, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 4. sjednici održanoj 15. svibnja 2015. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa idealnog dijela 39/576 nekretnine označene kao čest. zem. 3914/28 zk. ul. 2483 k.o. Hvar

 

I.

 

Povodom ponude ponuditelja Đuka Bibić ud. Vjekoslava iz Hvara, Petra Kasandrića 9, OIB: 58525551580 od 16. ožujka 2015. godine, Grad Hvar neće se koristiti pravom prvokupa u predmetu ponude za prodaju 39/576 dijela nekretnine označene kao čest. zem. 3914/28, pašnjak površine 2770 m2 zk. ul. 2483 k.o. Hvar, Pakleni otoci, za iznos kupoprodajne cijene od 10.000,00 EUR-a, protuvrijednost u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate.

 

II.

 

Ponuditelj je dostavio fotokopiju Ugovora o kupoprodaji nekretnine, ovjeren od Javnog bilježnika Jadranke Plenković BROJ: OV-1645/14 od 13.05.2014. godine, u kojem je navedena kupoprodajna cijena predmetne nekretnine u iznosu iz točke I. ovog Zaključka.

 

III.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/15-01/16

URBROJ: 2128-01-02-15-02

Hvar, 15. svibnja 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst), članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („NN“, broj: 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13 i 152/14) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 11/13i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj 15. svibnja 2015. godine, donosi

 

 

 

ZAKLJUČAK

o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa 5/12 dijela nekretnine čest. zgr. 539 zk. ul. 211 k. o. Hvar

 

I.

 

Povodom ponude ponuditeljice Katie Zaninović Dawnay rod. Zaninović OIB: 89538029556, iz Hvara, Ulica Kroz Burak 63, zastupana po punomoćnici Darijani Godinović, odvjetnici iz Hvara, od 13. travnja 2015. godine, Grad Hvar neće se koristiti pravom prvokupa u predmetu ponude za prodaju 5/12 dijela nekretnine označene kao čest. zgr. 539, kuća za stanovanje površine 165 m2, zk. ul. 211 k.o. Hvar, u naravi odnosi se na:

–          stan položen u prizemlju istočnog dijela zgrade, sa ulazom istočno od glavnog ulaza u zgradu, ukupne neto korisne površine 55,95 m2, koji se sastoji od kuhinje i blagavaonice, kupaonice i dnevnog boravka, te pripadajuće lođe površine 8,97 m2, što čini ukupnu površinu od 64,92 m2, za iznos kupoprodajne cijene od 250.000,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti prema prodajnom tečaju HNB.

 

II.

 

Po zaključenju ugovora o kupoprodaji u kojem je navedena kupoprodajna cijena predmetne nekretnine u iznosu iz točke I. ovog Zaključka, ponuditelj se obvezuje dostaviti fotokopiju ugovora Gradu Hvaru.

 

III.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/15-01/19

URBROJ: 2128-01-02-15-02

Hvar, 15. svibnja 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), članka 28. u svezi sa člankom 9. Zakona o zaštiti i spašavanju («NN», broj: 174/04, 79/07, 39/09 i 127/10) i članka 10. stavak l. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja («NN», broj: 40/08 i 44/08), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj dana 15. svibnja 2015. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja

Grada Hvara

 

I.

 

U Stožer zaštite i spašavanja Grada Hvara imenuju se:

 

 

 1. Rino Budrović, dipl. ing., gradonačelnik Grada Hvara, načelnik
 2. Ivko Gavranić, načelnik Policijske postaje Hvar, član
 3. Nikola Škare, zapovjednik DVD Hvar, član
 4. mr. sc. Nataša Nazor Jovović, voditeljica Odjela za preventivne i planske poslove Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Split, član
 5. Mladen Mužinić, predstavnik Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Split, član
 6. Ivica Novak, direktor Komunalno Hvar d.o.o., član
 7. Milan Lakoš, prof. voditelj Službe društvenih djelatnosti, član
 8. Drago Carić, dr., predstavnik Doma zdravlja, Ispostava Hvar, član
 9. Antun Matković, zapovjednik Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara, član.

 

II.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Hvara /Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 6/13/.

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 214-01/15-01/04

URBROJ: 2128-01-02-15-02.

Hvar, 15. svibnja 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), članka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju («NN», broj: 174/04, 79/07, 39/09 i 127/10) i članka 19. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja («NN», broj: 40/08 i 44/08), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj dana 15. svibnja 2015. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara

 

I.

 

U Odluci o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 1/09, 6/13), točka IV. mijenja se i glasi:

U Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Hvara imenuju se:

 1. Antun Matković, zapovjednik
 2. Panajoti Gilve, prof., načelnik
 3. mr.sc. Nataša Nazor Jovović, voditeljica Odjela za preventivne i planske poslove Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Split, član
 4. Joško Martinić, član
 5. Maja Budrović, član
 6. Ivan Pejović, član
 7. Drago Carić, dr., član
 8. Pjer Filičević, član
 9. Ivica Novak, član.

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 214-01/15-01/08

URBROJ: 2128-01-02-15-01

Hvar, 15. svibnja 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. stavak 1. točka 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) i članka 32. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj dana 15. svibnja 2015. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Odbora za predlaganje imena ulica i trgova

 

I.

 

Bira se Odbor za predlaganje imena ulica i trgova Gradskog vijeća Grada Hvara u sastavu:

 

 1. Zorka Bibić, prof., predsjednica
 2. Ivan Buzolić, član
 3. Nikša Bibić, član
 4. Mate Bracanović, član
 5. Vesna Barbarić, prof., članica
 6. Lenka Kovačević, članica.

 

II.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru Odbora za predlaganje imena ulica i trgova („Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 6/13).

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/15-01/20

URBROJ: 2128-01-02-15-1

Hvar, 15. svibnja 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. stavak l. točka 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) i članka 36. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj dana 15. svibnja 2015. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Odbora za školstvo, kulturu i šport

 

I.

 

U Odbor za školstvo, kulturu i šport biraju se:

 

 1. Sanja Ćurin, prof., predsjednica
 2. Dino Perić, član
 3. Zoran Sansović, prof., član
 4. Ivo Tudor, bacc. oec., član
 5. Ivana Visković, dipl. učiteljica, članica
 6. Ante Visković, član.

 

II.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru Odbora za školstvo, kulturu i šport («Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 7/13).

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/15-01/21

URBROJ: 2128-01-02-15-01

Hvar, 15. svibnja 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. stavak l. točka 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) i članka 35. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj dana 15. svibnja 2015. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Odbora za uređenje i poboljšanje kopnenog i pomorskog prometa na području Grada Hvara

 

I.

 

U Odbor za uređenje i poboljšanje kopnenog i pomorskog prometa na području Grada Hvara biraju se:

 

 1. Teo Jeličić, predsjednik
 2. Mate Jeličić, član
 3. Antun Plenković, član
 4. Jurko Petrić, član
 5. Aleksa Filičević, član
 6. Filko Hraste, član
 7. Nikola Škare, član.

 

II.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru Odbora za uredenje i poboljšanje kopnenog i pomorskog prometa na području Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 7/13).

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/15-01/22

URBROJ: 2128-01-02-15-01

Hvar, 15. svibnja 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11- pročišćeni tekst, 6/13,11/13 i 8/14) i članka 38. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10 i 2/11­pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj dana 15. svibnja 2015. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina

 

I.

 

Bira se Povjerenstvo za procjenu vrijednosti nekretnina Gradskog vijeća Grada Hvara u sastavu:

 

 1. Margita Visković, predsjednica
 2. Vilma Plazonja, članica
 3. Nikola Petrić, član
 4. Ivan Pavičić, član
 5. Marija Marković, članica.

 

II.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru Povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina («Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 6/13).

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/15-01/23

URBROJ: 2128-01-02-15-1

Hvar, 15. svibnja 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) i članka 37. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11­pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj dana 15. svibnja 2015. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja

 

I.

 

Bira se Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Gradskog vijeća Grada Hvara u sastavu:

 

 1. Sanja Ćurin, prof., predsjednica
 2. Antun Plenković, član
 3. Dražen Bonković, član
 4. Matko Lušić, član
 5. Joško Martinić, član.

 

II.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru Komisije za dodjelu javnih priznanja («Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 6/13) .

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/15-01/24

URBROJ: 2128-01-02-15-1

Hvar, 15. svibnja 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13,11/13 i 8/14) i članka 25. stavak 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača («Narodne novine», broj: 41/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj dana 15. svibnja 2015. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o osnivanju Povjerenstva za zaštitu potrošača

 

I.

 

Osniva se Povjerenstvo za zaštitu potrošača u sastavu:

 

 1. Karla Karković, predsjednica
 2. Ivan Pavičić, član
 3. Dora Domančić, član
 4. Mandica Huljić, član
 5. Predstavnik Udruge potrošača Grada Hvara (ako djeluje na lokalnom području) .

 

II.

 

Povjerenstvo za zaštitu potrošača je savjetodavno tijelo Gradonačelnika koje daje mišljenje na pružanje javnih usluga (javna vodoopskrba, javna odvodnja, prikupljanje komunalnog otpada i dr.), čiji je djelokrug rada određen Zakonom o zaštiti potrošača.

 

III.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o osnivanju Povjerenstva za zaštitu potrošača Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 3/14)

 

IV.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/15-01/25

URBROJ: 2128-01-02-15-01

Hvar, 15. svibnja 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. stavak 1. točka 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj dana 15. svibnja 2015. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Povjerenstva za praćenje i poboljšanje zdravstvene zaštite na području Grada Hvara

 

I.

 

U Povjerenstvo za praćenje i poboljšanje zdravstvene zaštite na području Grada Hvara biraju se:

 

 1. Aleksandra Borčić, predsjednica
 2. Maja Budrović, članica
 3. Drago Carić, dr. med., član
 4. Jurica Miličić, mag. iur., član
 5. Rina Ivandić, članica
 6. Ozren Đerek dr. med., član
 7. Darija Miličić, članica.

 

II.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru Povjerenstva za praćenje i poboljšanje zdravstvene zaštite na području Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 7/13).

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/15-01/26

URBROJ: 2128-01-02-15-01

Hvar, 15. svibnja 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst) i članka 5. stavak 2. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12 ), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj dana 15. svibnja 2015. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Povjerenstva za provedbu postupka natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora

 

I.

 

U Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora biraju se:

 

 1. Mandica Huljić, predsjednica
 2. Mate Bracanović, član
 3. Fabijan Vučetić, član
 4. Matea Dulčić, članica
 5. Marija Mlinac, članica.

 

II.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru Povjerenstva za provedbu postupka natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 6/13).

 

 

 

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/15-01/27

URBROJ: 2128-01-02-15-01

Hvar, 15. svibnja 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), članka 39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj dana 15. svibnja 2015. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Odbora za ravnopravnost spolova

 

I.

 

Bira se Odbor za ravnopravnost spolova Gradskog vijeća Grada Hvara u sastavu:

 

 1. Marija Mlinac, predsjednica
 2. Prošperina Jeličić, članica
 3. Karla Karković, članica
 4. Matea Dulčić, članica
 5. Fabijan Bronzović, član
 6. Tomo Bratanić, član
 7. Juraj Ćurin, član.

 

II.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru Odbora za ravnopravnost spolova („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 6/13).

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/15-01/28

URBROJ: 2128-01-02-15-01

Hvar, 15. svibnja 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju članka 25. stavak I. točka 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) i članka 40. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj dana 15. svibnja 2015. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Odbora za protokol

 

I.

 

U Odbor za protokol biraju se:

 

 1. Zorka Bibić, prof., predsjednica
 2. Zoran Vajagić, dr. stom.,član
 3. Alessandra Tudor, dipl. oec., članica.

 

II.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru Odbora za protokol («Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 7/13 ).

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/15-01/29

URBROJ: 2128-01-02-15/01

Hvar, 15. svibnja 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 8., 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08 i 61/11), članka 5. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 12/10 i 3/15) i članka 35. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 11/l, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), a sukladno Proračunu Grada Hvara, Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

PLAN

PRIJAMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA HVARA

 

Članak 1.

 

Ovim Planom prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara (u daljnjem tekstu: Plan ), utvrđuje se prijam službenika i vježbenika za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (stručno osposobljavanje za rad) u Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara tijekom 2015. godine.

 

Članak 2.

 

Plan sadrži:

–        stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Službama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara,

–        potreban broj službenika na neodređeno vrijeme,

–        potreban broj vježbenika na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (stručno osposobljavanje za rad).

 

Članak 3.

 

Na temelju ovog Plana, slobodna radna mjesta popunjavati će se putem javnog natječaja. Radna mjesta koja se popunjavaju na određeno vrijeme, popunjavati će se putem oglasa koji se objavljuje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Radna mjesta popunjavati će se sukladno proračunskim sredstvima, ovom Planu i Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara.

 

Članak 4.

 

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Službama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, potreban broj službenika na neodređeno vrijeme, utvrđuje se u tabeli koja je sastavni dio Plana.

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta iz stavka 1. ovog članka obuhvaća prikaz ukupnog broja zaposlenih službenika u Službama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, a planira se potreban broj službenika i vježbenika na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (stručno osposobljavanje za rad).

 

Članak 5.

 

Tijekom 2015. planira se primiti u službu 4 nova službenika, te 5 vježbenika na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (stručno osposobljavanje za rad).

 

JEDINSTVENI UPR.AVNI ODJEL GRADA HVARA

Red. br.

SLUŽBE

stvarno stanje popunjenosti

radnih mjesta po službama

Plan zapošljavanja za 2015. godinu

1.

Pročelnik

0

1 pročelnik

2.

Služba tajništva Grada

3

1 vježbenik na stručnom osposobljavanju

3.

Služba za proračun i financije

4

1 vježbenik na stručnom osposobljavanju

4.

Služba za društvene djelatnosti

1

1 vježbenik na stručnom osposobljavanju

5.

Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom Grada

3

1 vježbenik na stručnom osposobljavanju

6.

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

9

3 službenika

1 vježbenik na stručnom osposobljavanju

UKUPNO:

20

9

 

 

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 020-01/15-01/16

URBROJ: 2128-01-01/1-15-01

Hvar, 06. svibnja 2015.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014. godinu

 

I.    ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA I OBALNOG POJASA

– Sredstva za izvršenje radova

Planirano: 2.187.000,00 kn

Izvršeno: 2.083.053,72 kn

– Sredstva za nabavu opreme

Planirano: 1.200.000,00 kn

Izvršeno: 1.196.273,00 kn

 

Ukupno planirano: 3.387.000,00 kn

Ukupno Izvršeno: 3.279.326,72 kn

 

SREDSTVA ZA IZVRŠENJE RADOVA

– Čišćenje javnih površina

 1. Pometanje i čišćenje grada (I.-XII. ‘14.)

………………………………………………………… 825.429,97

 1. Usluge uređenja javnih površina…………… 377.145,00
 2. Uklanjanje reklama…………………………………. 9.042,50
 3. Veterinarske usluge – Ulov i zbrinjavanje pasa i mačaka                6.630,00
 4. Komunalne usluge – Odvoz otpada

iz Šumice………………………………………………. 4.687,50

 1. Dezinsekcija palmi……………………………….. 45.000,00
 2. Komunalne usluge – Nadzor nad

deratizacijom ………………………………………… 6.250,00

– Čišćenje obalnog pojasa

 1. Čišćenje obale i obalnog pojasa

(IV.-X. ’14.)………………………………………. 364.125,80

 1. Čišćenje Paklenih otoka (IV.-X.’14.)…….. 374.742,95

UKUPNO………………………………………. 2.083.053,72

 

SREDSTVA ZA NABAVU OPREME

 

 1. Sufinanciranje el. čistilice za pometanje javnih površina 100.000,00 kn
 2. Sufinanciranje nabavke kontejnera……. 194.460,80 kn
 3. Prijenos Komunalnom Hvar za nabavu specijalnog vozila             458.200,00 kn
 4. Prijenos Komunalnom Hvar za kupnju kontejnera 285.142,20 kn
 5. Prijenos Komunalnom Hvar za kupnju kontejnera (dozn. Fonda)  36.600,00 kn
 6. Prijenos Komunalnom Hvar za modul za pranje grada 121.870,00 kn

UKUPNO…………………………………. 1.196.273,00 kn

 

 

II. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

 

– Sredstva za izvršenje radova – materijal

Planirano: 101.500,00 kn

Izvršeno: 73.236,08 kn

– Sredstva za izvršenje radova – rad-usluga

Planirano: 730.000,00 kn

Izvršeno: 643.692,75 kn

 

Ukupno planirano: 831.500,00 kn

Ukupno Izvršeno: 716.928,83 kn

 

SREDSTVA ZA IZVRŠENJE RADOVA – MATERIJAL

 1. Novogodišnja jelka – Liesna………………… 3.000,00 kn
 2. Daske za popravak štekata K. luka……….. 6.562,50 kn
 3. Sadnice za zelene površine / parkove….. 26.855,00 kn
 4. Materijal za novogodišnje ukrašavanje….. 9.955,14 kn
 5. Pepeljare za javne površine…………………. 6.157,19 kn
 6. Obavjesne table za javne površine………… 3.900,00 kn
 7. Kućni brojevi – Format M…………………… 2.406,25 kn
 8. Naljepnica za “Zeleni otok”…………………. 7.125,00 kn
 9. Obavjesne turističke table……………………. 5.175,00 kn
 10. Daske za popravak klupa na javnim površinama 2.100,00 kn

UKUPNO……………………………………… 73.236,08 kn

 

SREDSTVA ZA IZVRŠENJE RADOVA –

RAD-USLUGA

 1. Održavanje zelenih površina / parkova

(I.-XII. ’14.)………………………………….. 574.606,25 kn

 1. Uređenje stubišta iza groblja……………… 24.778,25 kn
 2. Popravak štekata u Križnoj luci………….. 24.500,00 kn
 3. Postava i uređenje klupa i koševa…………. 5.656,25 kn
 4. Fugiranje i popravci pločnika…………….. 14.152,00 kn

UKUPNO …………………………………… 643.692,75 kn

 

III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

 

– Sredstva za izvršenje radova – materijal

Planirano: 100.000,00 kn

Izvršeno: 93.747,10 kn

– Sredstva za izvršenje radova – rad-usluga

Planirano: 450.000,00 kn

Izvršeno: 350.309,66 kn

 

Ukupno planirano: 550.000,00 kn

Ukupno Izvršeno: 444.056,76 kn

 

SREDSTVA ZA IZVRŠENJE RADOVA –

MATERIJAL

 1. Cement i arm. mreža – poljski put,

uvala Perdikovina………………………………. 7.016,10 kn

 1. Agregat i tampon – poljski put,

uvala Perdikovina………………………………. 4.360,00 kn

 1. Prometni znakovi…………………………….. 34.282,50 kn
 2. Cement – poljski put, vrh Sv. Nikole…… 17.986,00 kn
 3. Cement i arm. mreža – poljski put,

uvala Kalober………………………………….. 18.227,50 kn

 1. Agregat – poljski put, uvala Kalober……. 11.875,00 kn

UKUPNO …………………………………….. 93.747,10 kn

 

SREDSTVA ZA IZVRŠENJE RADOVA –

RAD-USLUGA

 1. Horizontalna signalizacija- VPS inž……. 81.246,50 kn
 2. Saniranje rupa na cestama – Komunalno… 1.875,00 kn
 3. Uklanjanje vodenih nanosa sa cesta – Komunalno 2.100,00 kn

 

 1. Postava prometnih znakova – Komunalno

……………………………………………………….. 2.663,75 kn

 1. Održavanje nerazvrstanih cesta

– Borova……………………………………….. 262.424,41 kn

UKUPNO …………………………………… 350.309,66 kn

 

IV. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

 

– Sredstva za izvršenje radova – materijal za održavanje i dva djelatnika

Planirano: 445.000,00 kn

Izvršeno: 434.345,72 kn

– Sredstva za izvršenje radova – utrošak el. energije za javnu rasvjetu

Planirano: 435.000,00 kn

Izvršeno: 433.451,52 kn

 

Ukupno planirano: 880.000,00 kn

Ukupno Izvršeno: 867.797,24 kn

 

SREDSTVA ZA IZVRŠENJE RADOVA – MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE I DVA DJELATNIKA

– Materijal i dijelovi za održavanje JR

 1. Stezaljke, spojke i drugi potrošni materijal

– For Stifa ………………………………………… 9.840,95 kn

 1. Dijelovi za svečanu Novogodišnju

rasvjetu ………………………………………….. 34.218,75 kn

 1. Materijal po m. Antoana …………………….. 2.029,80 kn
 2. El. ormarići za štandove na J.P. …………… 1.012,50 kn

 

– Usluge održavanja JR

 1. Održavanje javne rasvjete

(I.-XII. ’14.)………………………………….. 387.243,72 kn

UKUPNO …………………………………… 434.345,72 kn

 

SREDSTVA ZA IZVRŠENJE RADOVA

– UTROŠAK EL. ENERGIJE ZA JAVNU   

  RASVJETU

1. . Utrošak el. energije za javnu rasvjetu… 433.451,52 kn

….. UKUPNO …………………………………… 433.451,52 kn

 

V. ODRŽAVANJE GROBLJA

 

Planirano: 50.000,00 kn

Izvršeno: 0,00 kn

 

 

 

REKAPITULACIJA

 

 

Planirano

Izvršeno

I. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA I OBALNOGPOJASA

3,387.000,00

3.279.326,72

II. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

831.500,00

716.928,83

III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

550.000,00

444.056,76

IV. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

880.000,00

867.797,24

V. ODRŽAVANJE GROBLJA

50.000,00

0,00

  UKUPNO:

5.698.500,00

5.308.109,55

 

 

Voditelj Službe za komunalne djelatnosti,

prostorno uredenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša:

Doro Abdulmar dipl. ing. građ., v.r.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 363-01/13-01/89

Urbroj: 2128/01-01/1-15-09

Hvar, 31.3.2015.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014. godinu

 

I IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

 

Planirano: 900.000,00 kn

Izvršeno: 798.593,44 kn

 

 1. Izgradnja “zelenih otoka” na raznim lokacijama

……………………………………………………. 256.972,19 kn

 1. Postava pocinčane ogade na javnim površinama

……………………………………………………… 61.000,00 kn

 1. Izgradnja ogradnog zida kod sv. Marka

i izgradnja zida kod “Stare smrče”………. 50.000,00 kn

 1. Izgradnja/rekonstrukcija kamenog pločnika na Rivi

(područje ispred Splitske banke)………. 194.191,25 kn

 1. Izgradnja stubišta (Križna luka – kod Stambene 1, Križna luka – izmedu ulica Janka Zazjala i Martina Vučetića, Križni rat – Ulica Ambroza Bodlovića)

……………………………………………………. 236.430,00 kn

                                                             798.593,44 kn

 

II   IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA I OTKUP ZEMLJIŠTA

– Izgradnja nerazvrstanih cesta:

Planirano: 1.472.000,00 kn

Izvršeno: 1.066.156,03 kn

– Otkup zemljišta:

Planirano: 100.000,00 kn

Izvršeno: 0,00 kn

 

Ukupno planirano: 1.572.000,00 kn

Ukupno Izvršeno: 1.066.156,03 kn

 

 1. Zemljani radovi i izgradnja potpornog zida na cesti Os 3 – Ograde (Ulica Marina Gazarovića)

……………………………………………………. 272.347,12 kn

 1. Asfaltiranje cesta na raznim lokacijama (Ulica Milana Kukurina, Šetalište A.T. Petrića; Ulica braće Buzolić, razne manje lokacije)           184.070,88 kn
 2. Proširenje ceste i izgradnja nogostupa u Ulici braće Buzolić          109.884,13 kn
 3. Rekonstrukcija puta Dubovica – Sv. Nedjelja, zemljani radovi       54.750,00 kn
 4. Izgradnja poljskog puta Spile s potpornim zidovima i drenažnim sustavom  260.103,90 kn
 5. Izrada projekta Ulice Ivana Buzolića…… 22.500,00 kn
 6. Izrada izvedbenog projekta prometnice

Ograde ………………………………………….. 75.000,00 kn

 

 

 1. Izrada glavnog projekta prometnice

Pais……………………………………………….. 50.000,00 kn

 1. Izrada projekta za ceste istočno od groblja – idejni projekt              37.500,00 kn

                                                          1.066.156,03 kn

 

III IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

 

Planirano: 620.000,00 kn

Izvršeno: 604.388,35 kn

 

 1. Radovi iskopa, postavljanja kabela, traka uzemljenja i izrada temelja za javnu rasvjetu na raznim

lokacijama…………………………………….. 317.845,00 kn

 1. Dobava i postava rasvjemih tijela (stupovi, svjetiljke i žarulje) na raznim lokacijama na području Grada Hvara          169.322,10 kn
 2. Rasvjetna tijela – ferali tipa Hvar………… 30.250,00 kn
 3. Izrada i postava kamenih lampi………….. 58.500,00 kn
 4. Izrada temelja za kandelabere

(Komunalno Hvar)…………………………….. 3.471,25 kn

 1. Lampe za javnu rasvjetu……………………. 25.000,00 kn

                                                             604.388,35 kn

 

IV IZGRADNJA GROBLJA

Planirano: 150.000,00 kn

Izvršeno: 0,00 kn

 

V   IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

 

Planirano: 170.000,00 kn

Izvršeno: 165.438,06 kn

 

 1. Kapitalna pomoć Hvarskom vodovodu za izgradnju vodovodne mreže Zaraće             137.938,06 kn
 2. Prijenos za vodovod Grablje……………… 27.500,00 kn

                                                             165.438,06 kn

 

VI IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU OTPADNIH I OBORINSKIH VODA

Planirano: 785.000,00 kn

Izvršeno: 445.082,70 kn

 

 1. Izgradnja oborinskog sustava odvodnje od Ograda do mora – 1. faza            140.000,00 kn
 2. Rekonstrukcija, izmještanje, sanacija fekalne odvodnje na raznim lokacijama (Ulica Vicka Butorovića, Ulica Lucije Rudan, Ulica Jurja Matijevića, rekonstrukcija septičkih jama na

Rivi)………………………………………………. 81.932,70 kn

 1. Izrada idejnog projekta odvodnje za naselje

Brusje…………………………………………….. 40.000,00 kn

 1. Izrada idejnog projekta odvodnje za naselje Sv. Nedjelja               64.500,00 kn
 2. Izmjene i dopune glavnog projekta izgradnje uređaja za pročišćivanje i podmorskog ispusta fekalne odvodnje u Gradu Hvaru 67.500,00 kn
 3. Linearna sanacija cjevovoda

DN 250mm…………………………………….. 51.150,00 kn

                                                             445.082,70 kn


 

REKAPITULACIJA

 

 

Planirano

Izvršeno

I IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

900.000,00

798.593,44

IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA I

1.572.000,00

1.066.156,03

OTKUP ZEMLJIŠTA
III IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

620.000,00

604.388,35

IV IZGRADNJA GROBLJA

150.000,00

0,00

V IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA

170.000,00

165.438,06

OPSKRBU PITKOM VODOM
IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA
VI ODVODNJU OTPADNIH I OBORINSKIH

785.000,00

445.082,70

VODA
  UKUPNO:

4.197.000,00

3.079.658,58

 

Voditelj Službe za komunalne djelatnosti,

prostorno uredenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša:

Doro Abdulmar dipl. ing. građ., v.r.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 363-01/13-01/90

Urbroj: 2128/01-01/1-15-09

Hvar, 31.3.2015.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

IZVJEŠĆE

O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA HVARA za 2014. godinu

ožujak, 2015.

SADRŽAJ :

 

 1. 1.     UVOD
 2. 2.     OBVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
 3. 3.     DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA GRADA HVARA
 4. 4.     PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA HVARA
 5. 5.     ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU GRADA HVARA , UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA
 6. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA TE OSTVARIVANJU CILJEVA NA PODRUČJU GRADA HVARA
 7. 7.     PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA GOSPODARENJE OTPADOM TE STATUS SANACIJE NEUSKLAĐENIH ODLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPADOM
 8. 8.     PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM UKLANJANJU
 9. 9.     MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA,
 10. 10.  OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA,
 11. 11.  MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA, TE MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA I PLASTIKE TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA,
 12. 12.  POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA, ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM,
 13. 13.  ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA
 14. 14.  ZAKLJUČAK

 

 1. 1.        UVOD

Grad Hvar smješten je u zaljevu na jugozapadnom kraju otoka Hvara. Obuhvaća ukupno 7586 ha (75,86 km2) i 6 naselja. Okrenut je prema jugu, za razliku od susjednih grada Starog Grada i općine Jelsa, koji su okrenuti prema zapadu, odnosno sjeveru. Južno od gradske luke nalaze se Pakleni otoci.

Prema Strategiji prostornog razvoja Republike Hrvatske, otok Hvar pripada velikim otocima, nositeljima razvitka, sa posebno naglašenim kvalitetama za  razvoj turizma.

Tablica 1. Površina te broj stanovnika, kućanstava i gustoća naseljenosti na području Grada Hvara prema popisu iz 2011. godine

Naselja

Površina (km2)

Broj stanovnika

Broj kućanstava

Gustoća naseljenosti (st/km2)

GRAD HVAR

75,86

4251

1553

56,03

Izvor: DZS

 

Prema popisu stanovništva 2011. godine u naseljima grada Hvara nalazilo se 4251 stanovnika, prosječne gustoće naseljenosti od 56,03 st/km2.

Područje grada Hvara obuhvaća 6 naselja: Brusje, Hvar, Milna, Velom Grablje,  Sv. Nedjelja i Zaraće. Staro naselje Malo Grablje nema stalnih stanovnika, a u Velom Grablju je  2011. živjelo 7 stanovnika. Izmjenama i dopunama Zakona o područjima županija, gradova i općina (NN 86/06) određeno je naselje Jagodna, koje je do tada bilo dio naselja Sv. Nedjelja.

Na području grada Hvara za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja miješanog komunalnog i glomaznog otpada osnovana je tvrtka Komunalno Hvar d.o.o. Sakupljeni otpad se odvozi na službeno odlagalište Stanišće na području grada Hvara.

Gradsko vijeće Grada Hvara je na 19. sjednici održanoj 19. rujna 2014. godine donijelo Plan gospodarenja otpadom Grada Hvara za razdoblje od 2014.-20120. godine., a odluka o donošenju  objavljna je u Službenog glasniku Grada Hvara br 7/14, iz rujna 2014. godine.

Na  nacrta plan gospodarenja otpadom Grada Hvara ishođena je prethodna suglasnost Upravnog odjela za graditeljstvo, komunalne poslove , infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-Dalmatinske županije  od 02.rujan 2014. godine.

Stavkom 1. članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13) propisano je da jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu.

Člankom 174. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13) propisano je da postojeći županijski, gradski i općinski planovi gospodarenja otpadom koji su doneseni na temelju Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 178/04., 111/06., 60/08. i 87/09.) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, ostaju na snazi do isteka roka na koji su doneseni u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona i Plana.

 

 1. 2.        OBVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

 

Jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati:

 

 • javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog komunalnog otpada,
 • odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada,
 • sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan ovom Zakonu te uklanjanje tako odbačenog otpada,
 • provedbu Plana,
 • donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba,
 • provođenje edukativno  -informativnih aktivnosti na svom području,
 • mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada.

 

Više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje jedne ili više obveza, te je dužna sudjelovati u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada, te osigurati provedbu obveze na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom osiguravajući pri tom javnost rada.

 

 1. 3.        DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA GRADA HVARA

 

U Prostornom planu Grada Hvara ( Službeni glasnik Grada Hvara br 02/07) , u čl. 92. navodi se slijedeće :

Na postojećem odlagalištu komunalnog otpada Stanišće  koje se nalazi  uz cestu prema Brusju  ograničene su mogućnosti daljnjeg odlaganja, a uvjeti su neprihvatljivi.

Planira se sanacija postojećeg odlagališta u granicama određenim ovim planom.  Do izgradnje Županijskog centra za zbrinjavanje otpada, odlaganje otpada će se obavljati na postojećem odlagalištu komunalnog otpada Stanišće uz provođenje mjera sanacije. Na odlagalištu Stanišće predviđa se i postavljanje reciklažnog dvorišta uz mogućnost baliranja odvojeno prikupljenih komponenata otpada. Ovo odlagalište ostaje u funkciji dok se ne izgradi Županijski centar za gospodarenje otpadom, te pretovarna stanica na području Starog Grada.

Po zatvaranju i završetku sanacije prostor odlagališta će se privesti novoj namjeni.

 

 1. 4.        PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA HVARA

 

Plan gospodarenja otpadom Grada Hvara za razdoblje od 2014.-20120. godine, objavljen  je u Službenog glasniku Grada Hvara br 7/14, iz rujna 2014. godine.

Na  Nacrt plana gospodarenja otpadom Grada Hvara za razdoblje 2014.-2020. godine od  Upravnog odjela za graditeljstvo, komunalne poslove , infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-Dalmatinske županije dobivena je Prethodna suglasnost , Klasa: 351-02/14-01/84, Ur.Br: 218171-10-14-2   od 02.rujan 2014. godine.

Sukladno postojećim zakonskim propisima, a ponajviše Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), Grad Hvar donio je  Plan gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu  Plan) čijom provedbom, a s ciljem očuvanja ljudskog zdravlja te smanjenja utjecaja na okoliš, će se nastojati ostvariti sljedeće:

 • uspostaviti sustav cjelovitog gospodarenja otpadom u skladu sa Planom gospodarenja otpadom RH i Planom gospodarenja otpadom Splitsko-dalmatinske županije;
 • povećati udio odvojeno prikupljanog otpada;
 • recikliranje i ponovna oporaba otpada;
 • prethodna obrada otpada prije konačnog odlaganja;
 • smanjenje udjela biorazgradivog otpada u komunalnom otpadu;
 • izdvajanje goriva iz otpada;
 • smanjenje količina otpada koje se odlažu na odlagalištima;
 • smanjivanje štetnih utjecaja otpada na okoliš;
 • sanacija „divljih“ odlagališta;
 • samoodrživo financiranje sustava gospodarenja komunalnim otpadom.

 

U skladu s člankom 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) Grad Hvar je izradio Plan koji sadrži:

 • Ø Analizu te ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području jedinice lokalne samouprave;
 • Ø Podatke o vrstama i količinama:
 • Proizvedenog otpada,
 • Odvojeno sakupljenog otpada,
 • Odlaganju komunalnog i biorazgradivog otpada te
 • Ostvarivanju ciljeva;
  • Ø Podatke o:
  • Postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom,
  • Statusu sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom;
   • Ø Podatke o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju;
   • Ø Mjere potrebne za ostvarivanje ciljeva smanjivanja i sprječavanja otpada, uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada;
   • Ø Opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada;
   • Ø Mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada;
   • Ø Mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada;
   • Ø Popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana;
   • Ø Organizacijske aspekte, izvore i visinu financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom;
   • Ø Rokove i nositelje izvršenja Plana.

 

Ciljevi i mjere :

 

Da bi se postiglo smanjivanje odloženog otpada te na taj način smanjio pritisak na sastavnice okoliša, Strategija određuje koncept gospodarenja otpadom:

 • izbjegavanje nastanka otpada, što rezultira maksimalnim smanjivanjem količine i opasnih svojstava neizbježnog otpada na mjestu nastanka, tako da u sljedeće faze gospodarenja otpadom odlazi manje ukupnog, a osobito neškodljivog otpada,
 • vrednovanje – oporaba neizbježnog otpada ima zadaću iskoristiti materijalna i energetska svojstva otpada za proizvodnju sekundarnih sirovina i energije u granicama tehničkih mogućnosti te ekoloških i ekonomskih dobrobiti; ova faza započinje odvojenim skupljanjem korisnih i opasnih komponenti otpada i njihovim prijevozom do mjesta iskorištavanja,
 • odlaganje (zbrinjavanje) ostatnog otpada na uređena, kontrolirana odlagališta (sanirana postojeća ili nova), kao najniže rangiranoga u hijerarhiji otpada; uključene su sanacije odlagališta i drugih starih opterećenja.

 


 

 

 


Tablica 7. Koncept cjelovitog sustava gospodarenja otpadom

 

Izbjegavanje

 

Neizbjegnuti otpad

 

Vrednovanje otpada

 

– materijalna reciklaža i ponovna   uporaba

– biološka reciklaža i ponovna uporaba

– energetska reciklaža i ponovna uporaba

 

Kontrolirana odlagališta

 

– manji proizvodni otpad

– proizvod s manje otpada

– uporaba primjerenije ambalaže

 

Prevencija stvaranja otpada najvažnija je karika u pravilnom gospodarenju otpadom. Sprečavanjem nastanka otpada, smanjuje se količina nastalog otpada. Uvođenjem sustava naplate odvoza otpada iz kućanstava i poslovnih subjekata, po količini nastalog otpada, najviše bi se postiglo u sprečavanju nastanka otpada. Ovakav sustav naplate bio bi poticajan za stanovništvo, rezultat bi bio izbjegavanje stvaranja otpada.

Vrednovanje-iskorištavanje pojedinih vrsta otpada bitna je pretpostavka uspješnog djelovanja cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Odvojeno skupljanje pojedinih vrsta otpada preduvjet je za materijalno, biološko ili energetsko iskorištavanje otpadnih materijala.

Temeljni cilj svakog sustava održivog gospodarenja otpadom jest smanjivanje ili sprječavanje nastanka otpada. Uspostava sustava održivog gospodarenja otpadom na nekom području je dugotrajan proces kojem dužnu pažnju trebaju posvetiti svi stanovnici tog područja zajedno sa svojim izabranim predstavnicima. Potrebno je provoditi određene opće mjere koje čine okosnicu samog sustava kao što su:

 • odvojeno sakupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada;
 • odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) otpada;
 • provođenje izobrazno – informativne aktivnosti na svom području;
 • provedba akcija prikupljanja otpada.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) nalaže odvojeno sakupljanje otpada čija se vrijedna svojstva (materijalna i energetska) mogu iskoristiti. Razvrstavanjem i odvojenim sakupljanjem otpada na mjestu nastanka omogućuje se njegova ponovna uporaba, recikliranje ili oporaba otpada u energetske svrhe, uz smanjenje količina ostatnog otpada koji se mora zbrinuti na odlagalište otpada.

Kako bi se osiguralo da građani aktivno počnu primjenjivati načela smanjenja proizvodnje otpada u svakodnevnom životu i koristiti infrastrukturu za odvojeno odlaganje otpada JLS dužna je o svom trošku, na odgovarajući način osigurati godišnje provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom na svojem području, a osobito javne tribine, informativne publikacije o gospodarenju otpadom i objavu putem javnih medija.

Edukaciju je potrebno provoditi prema ciljnim skupinama: za djecu predškolske i školske dobi, za mlade, odraslo stanovništvo, poduzetnike i obrtnike te državnu administraciju.

Izvješće o provedbi gore navedenih aktivnosti sastavni je dio godišnjeg izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom JLS.

Jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje Izvješće o provedbi Plana jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu.

 

 1. 5.        ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU GRADA HVARA , UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA

 

Otpad koji nastaje na području grada Hvara i njegovih naselja svrstava se u sljedeće djelatnosti (temeljem Uredbe o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada NN 50/05, 39/09)

Tablica: Djelatnosti iz kojih nastaje otpad na području Grada Hvara

Šifra djelatnosti

Naziv djelatnosti

02 00 00 Otpad iz poljodjelstva, vrtlarstva, proizvodnje vodenih kultura, šumarstva, lovstva i ribarstva, pripremanja i prerade hrane
08 00 00 Otpad od proizvodnje, formulacije, dobave i uporabe (PFDU) premaza (boje, lakovi i staklasti emajli), ljepila, sredstva za brtvljenje i tiskarskih boja
13 00 00 Otpadna ulja i otpad od tekućih goriva (osim jestivog ulja i otpada iz poglavlja 05, 12 i 19)
15 00 00 Otpadna ambalaža; apsorbensi, materijali za brisanje i upijanje, filtarski materijali i zaštitna odjeća koja nije specificirana na drugi način

 

 

16 00 00 Otpad koji nije drugdje specificiran u katalogu
17 00 00 Građevinski otpad i otpad od rušenja objekata (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih lokacija)
18 00 00 Otpad koji nastaje kod zaštite zdravlja ljudi i životinja i/ili srodnih istraživanja (isključujući otpad iz kuhinja i restorana koji ne potječe iz neposredne zdravstvene zaštite)
19 00 00 Otpad iz uređaja za postupanje s otpadom, uređaja za pročišćavanje gradskih otpadnih voda i pripremu pitke vode i vode za industrijsku uporabu
20 00 00 Komunalni otpad (otpad iz kućanstava i slični otpad iz obrta, industrije i ustanova) uključujući odvojeno skupljene sastojke

 

Skupljanje, prijevoz i zbrinjavanje komunalnog otpada

 

Na području grada Hvara za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja miješanog komunalnog i glomaznog otpada osnovana je tvrtka Komunalno Hvar d.o.o. Sakupljeni otpad se odvozi na službeno odlagalište Stanišće na području grada Hvara.

Na području grada Hvara miješani komunalni otpad se prikuplja putem 125 kontejnera kapaciteta 1100 l   i 384 kontejnera kapaciteta 120 l. Kontejneri su u vlasništvu grada Hvara te su raspoređeni po svim naseljima grada Hvara.

Dinamika odvoza miješanog komunalnog otpada van sezone je svakodnevno (u centru grada dva puta dnevno ) odnosno više puta dnevno u sezoni. Iako učestalo pražnjenje i odvoz miješanog otpada iz centra grada, posebno na Obali Riva u  turističkoj sezoni, ipak nije dostatno i potrebno ga je još dodatno pojačati.

Sakupljanje se obavlja sa šest vozila za prijevoz komunalnog otpada.

Za sakupljanje i odvoz glomaznog otpada koristi se kiper otvorenog tipa kapaciteta 2 t. Glomazni otpad odvozi se po pozivu. Uslugu sakupljanja i odvoza glomaznog otpada tvrtka Komunalno Hvar d.o.o. naplaćuje kroz fiksne troškove.

Cijenu za usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada grada Hvara naplaćuje svojim građanima, a obračunava se prema volumenu.

Dvije kategorije su za obračun:

fiksni dio – 12,00 kn + PDV – nepromjenjiv je i naplaćuje se jednom mjesečno,

varijabilni dio – 0,29 kn/l + PDV – korisnike se zadužuje u litrama otpada.

Vanjski obveznici (oni koji povremeno borave u naseljima grada Hvara) plaćaju prema gore navedenim cijenama.

 

Na području grada Hvar postavljeni su na zelenim otocima  kontejneri za prihvat ostalog otpada kao što su :

– kontejneri za papir ( plavi)  kapaciteta 240 l 4 komada i kapaciteta 1100 l , 17 kom. Po uredima, bankama i stambenim zgradama postavljene su kutije za papir. Svakodnevno se prikuplja  kartonska ambalaža iz trgovina, hotela i sl.

– kontejneri za plastiku i metal ( žuti)  kapaciteta 240 l , 4 komada i kapaciteta 1100 l , 17 kom.

Nepovratna plastična ambalaža iz kućanstva skuplja se jedanput mjesečno, dok se kontejneri za plastiku i metal prazne jedanput tjedno.

– kontejneri za staklo ( zeleni) kapaciteta 240 l 4 komada i kapaciteta 1100 l , 17 kom.

 

Procjena količina komunalnog otpada

Prema podacima iz tvrtke Komunalno Hvar d.o.o. količina sakupljenog miješanog komunalnog i glomaznog otpada za  2014. godinu prikazana je u tablici :

 

Količine sakupljenog komunalnog otpada u 2014. godini

 

GODINA

MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD (t)

GLOMAZNI OTPAD

(t)

2014.

4883,15

496,29

 

Uz podatke o količini evidentiranog otpada, potrebno je poznavanje postojećeg stanja o:

 

a)   ukupnom broju stanovnika,

b)   broju stanovnika obuhvaćenih organiziranim odvozom otpada.

 

Organizirani odvoz otpada obuhvaća 100 % stanovništva.

Prema Planu gospodarenja otpadom SDŽ , prosječna specifična količina komunalnog otpada je 0,8 kg/stan/dan.

Prema podacima iz tvrtke Komunalno Hvar d.o.o. procjenjuje se da mjesečna količina miješanog komunalnog otpada u 2014. godini iznosi 243,05 t.

Specifična količina komunalnog otpada, po stalnom stanovniku obuhvaćenom organiziranim odvozom, za 2014.godinu, iznosila je:

Spec. Količina (kg/stan/dan)= 2769,00 x 1000 / (4262 x 365) = 1,18 kg/stan/dan

Broj turističkih noćenja za 2014 godinu, prema podacima iz Turističke zajednice grada Hvara, iznosi 567 229. Prema razlici u količini miješanog komunalnog otpada u ljetnim mjesecima (lipanj, srpanj, kolovoz i rujan) i količine u ostalim mjesecima izračunato je da specifična količina komunalnog otpada po turistu iznosi 0,67 kg/turist/dan.

 

Procjena količine otpada, za razdoblje do 2020.godine, izrađena je na osnovu podataka  i procjena o:

–        broju stanovništva (DZS) i količini komunalnog otpada za 2014. god. (iz dokumentacije tvrtke komunalno Hvar d.o.o.),

–        indeks starosti za grad Hvar u 2001. i 2011. godini iznose 85,5 i 123,3; u razdoblju od 2001. do 2011. godine došlo je do rasta broja stanovnika na području grada Hvara; stoga se očekuje prirast broja stanovnika u sljedećim godinama od 2,68%,

–        Izračun očekivanog broja turističkih noćenja u sljedećih 8 godina koristi srednji prirast od 6,42 %.

 

Tablica:  Prikaz očekivanog kretanja količina komunalnog otpada

 

Godina

Broj stanovnika

Komunalni otpad od stanovništva (t/god)

Komunalni otpad od turista

(t/god)

Komunalni otpad – ukupno

(t/god)

2014.

4262

2769

1532

4294

2015.

4273

2776

1630

4392

2016.

4284

2783

1734

4496

2017.

4294

2790

1845

4607

2018.

4305

2797

1963

4725

2019.

4317

2804

2089

4851

2020.

4329

2812

2223

4985

 

Vrijednosti koje su navedene u tablici su procijenjene u ovisnosti o dostupnim parametrima. One kao takve ovise o mnogim faktorima od kojih su najznačajnije broj stanovnika, kvaliteta života stanovnika te sustav gospodarenja otpadom na nekom području.

 

 1. 6.        PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA TE OSTVARIVANJU CILJEVA NA PODRUČJU GRADA HVARA

 

Postavljanje zelenih otoka

 

Grad Hvar je krajem 2014. godine započeo s uređenjem i postavljanjem  odgovarajućeg broja i vrsta spremnika za odvojeno sakupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila koji nisu obuhvaćeni sustavom gospodarenja posebnom kategorijom otpada, na javnoj površini.

Pri tome, treba u svojim planovima proračunati maksimalnu udaljenost od mjesta stanovanja do mjesta za smještaj posuda/kontejnera (oko 350 m). Jednom zelenom otoku treba gravitirati minimalno 500 stanovnika. S obzirom na ukupan broj stanovnika (4262), uvažavajući slobodne površine, prometnice i zelene površine koje su na površinama naselja više ili manje prisutne, primijenit će se i drugi važeći kriteriji.

 

Uvažavajući broj stanovnika i prostorni raspored naselja, te određene preporuke, Planom gospodarenja otpadom Splitsko-dalmatinske županije predviđeno je postavljanje 8 zelenih otoka (koji će se sastojati od spremnika za papir i karton, staklo, plastičnu i metalnu ambalažu) na području grada Hvara. Prema Prostornom planu grada Hvara za postavljanje kontejnera (odnosno zelenih ili reciklažnih otoka) potrebno je osigurati odgovarajući prostor, po mogućnosti ograđen prikladnom ogradom ili zelenilom, na način da se ne ometa kolni i pješački promet i ne zagađuje okoliš.

 

Prije postavljanja zelenih otoka izvršiti će se edukacija i informiranje stanovništva putem letaka, edukacija u školi i sl. Također će se obavijestiti i poslovni subjekti o razvrstavanju otpada (papir, plastika, metalna ambalaža).

 

Grad Hvar dužan je   prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) u roku od godine dana od stupanja na snagu ovog Zakona osigurati ispunjenje obveza iz članka 35. stavka 1. točke 1. i 2. koje se odnose na postavljanje odgovarajućeg broja spremnika za papir, metal, staklo, plastiku i tekstil te omogućiti funkcioniranje reciklažnog dvorišta.

 

Određivanje lokacije reciklažnog dvorišta

 

Grad Hvar mora omogućiti odgovarajuću infrastrukturu za odvojeno prikupljanje opasnog otpada iz kućanstava putem reciklažnog dvorišta ili mobilnog uređaja.

 

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/013) članku 35. broj i položaj reciklažnog dvorišta ovisi o broju stanovnika pojedine jedinice lokalne samouprave. S obzirom na broj stanovnika u gradu Hvaru (4262 stanovnika)  Grad Hvar  je obavezan osigurati funkcioniranje jednog reciklažnog dvorišta. Prema PPUG Hvara na odlagalištu Stanišće predviđa se postavljanje reciklažnog dvorišta uz mogućnost baliranja odvojeno prikupljenih komponenata otpada. Ovo odlagalište ostaje u funkciji dok se ne izgradi Županijski centar za gospodarenje otpadom te pretovarna stanica na području Starog Grada.

 

U sklopu područja  obuhvata odlagališta Stanišće nije moguće organizirati reciklažno dvorište, već je lokacija predviđena u neposrednoj blizini odlagališta , te će kao takva biti uvrštena u Izmjene i dopune PPUG Hvara. Nakon usvajanja Izmjena i dopuna PPUG Hvara moći će se pristupiti ishođenju potrebnih dozvola za gradnju reciklažnog dvorišta.  Do tada građani grada Hvara koriste privremeno reciklažno dvorište na površini u sklopu operativnog dvorišta  Komunalno Hvar d.o.o. na Dolcu.

 

Nabava i postavljanje kontejnera za glomazni otpad

 

Uslugu prijevoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada omogućena je  na zahtjev stanovništva.

 


 

Tablica :  Način na koji je prikupljen proizvedeni i odvojeno prikupljeni otpad, te podaci o vrstama i količinama proizvedenog i odvojeno prikupljenog otpada.

Tvrtka ili naziv

Područje sa kojeg je otpad skupljen (općina/grad)

Broj stanovnika obuhvaćen skupljanjem

Naziv otpada

Ukupno sakupljeno (preuzeto u tekućoj godini)

tona

Komunalno Hvar d.o.o.

Grad Hvar

4262

Mješani komunalni otpad

4.883,15 t

Komunalno Hvar d.o.o.

Grad Hvar

4262

papir

145 t

Komunalno Hvar d.o.o.

Grad Hvar

4262

plastika

10,44 t

 

 

 

 

Temeljem Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, na bazi provedenih ispitivanja sastava komunalnog otpada daje se prikaz prosječnog godišnjeg sastava komunalnog otpada:

Tablica 6. Sastav komunalnog otpada

 

Komponenta otpada

mas % srednja

vrijednost

Kuhinjski i bio-otpad

42,1

Papir i karton

20,0

Koža i kosti

3,1

Drvo

1,3

Tekstil

8,0

Staklo

6,8

Metali

4,1

Inertni

1,9

Plastika

12,0

Guma

0,7

Posebni

0,3

 

Iz pregleda tablice vidljivo je da je udio biorazgradivog otpada cca ¾ ukupne količine. Veći dio tog otpada može se kompostirati i reciklirati. Rezultati ove analize upućuju na zaključak da je potrebno što više odvajati otpad po vrstama kako bi se postigao cilj „nula otpada“, odnosno smanjile količine otpada koje se odlažu na odlagališta.

 

 

 

 1. 7.        PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA GOSPODARENJE OTPADOM TE STATUS SANACIJE NEUSKLAĐENIH ODLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPADOM,

 

Na području grada Hvara ne postoje građevine i uređaji za gospodarenje otpadom osim službenog odlagališta komunalnog otpada na cesti prema Brusju (odlagalište Stanišće). Mogućnosti daljnjeg odlaganja su ograničene, a uvjeti neprihvatljivi.

Ovo odlagalište potrebno je djelomično sanirati i omogućiti daljnje odlaganje otpada  dok se ne izgradi Regionalni  centar za gospodarenje otpadom Splitsko- Dalmatinske županije, te pretovarna stanica na području Starog Grada.

Planira se sanacija postojećeg odlagališta u granicama određenim Prostornim planom uređenja grada Hvara, te se po potpunom završetku sanacije i nakon zatvaranja odlagališta, prostor odlagališta prekriva pokrovnim brtvenim sustavom, te se planira privesti novoj namjeni.

Za projekt sanacije odlagališta Stanišće u Hvaru  ishođena je Lokacijska dozvola 25.srpnja 2013. godine , te zbog korekcije zone obuhvata ishođena je Izmjena i dopuna lokacijske dozvole 24. prosinca 2014. godine.

U  veljači 2015. godine kompletirana je tehnička dokumentacija – Glavni projekt sanacije odlagališta.

U tijeku je izrada elaborata za formiranje parcele, temeljem kojeg će se pristupiti otkupu preostalog  zemljišta i rješavanju imovinsko-pravnih odnosa.

 

 

 

Naziv odlagališta

Opis

Status korištenja

Status aktivacije

Stanišće

Službeno odlagalište Grada Hvara od 1959. godine, nema osnovne infrastrukture i ne zadovoljava  uvjete rada kao odlagalište neopasnog otpada.

Aktivno

U pripremi

 

 

 1. 8.        PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM UKLANJANJU

 

Na području grada Hvara do sada  nije bilo  divljih odlagališta otpada. U slučaju pojave nakupine odbačenog otpada, nakon dojave lokalnog stanovništva, uklanjalo  se u što kraćem vremenskom roku.

Od ove godine pojavila su se problematična divlja odlagališta:

–        Dosadašnje plansko nasipanje terena na području iza „Teniskih  terena“  U Šamoreta dolcu izmaklo je kontroli, te  osim nasipanja građevinskog otpada nagomilala se veća količina ostalog otpada. Potrebno je planirati sanaciju ovog divljeg odlagališta.

–        Za potrebe odlaganja građevinskog otpada do ove godine nije bilo rješenja. Tijekom 2014. godine odlučeno je da se otkupi zemljište koje neposredno graniči s odlagalištem Stanišće, te da se na tom području odlaže građevinski otpad. Kako se sve to do sada odvijalo bez kontrole, pojavila se veća količina ostalog otpada, te je i ovo divlje odlagalište potrebno sanirati  na način da i nadalje bude odlagalište građevinskog otpada koje će imati kontrolu budućeg koncesionara.

–        Problematično je i prekomjerno gomilanje metalnog otpada, olupina i sl. na privatnim parcelama, a posebno je problematična lokacija u gradu Hvaru na križanju Ulice antifašizma i Ulice jerka Mišetića, na prilazu gradu u Ulici Miće Marchija, te na prilazu  mjestu Brusju.

Smatramo da je mjere sanacije ovih novonastalih divljih odlagališta  potrebno poduzeti u što hitnijem roku,  za što je potrebno predvidjeti i  sredstva u proračunu.

 

 1. 9.        MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA,

 

Temeljni cilj svakog sustava održivog gospodarenja otpadom jest smanjivanje ili sprječavanje nastanka otpada. Uspostava sustava održivog gospodarenja otpadom na nekom području je dugotrajan proces kojem dužnu pažnju trebaju posvetiti svi stanovnici tog područja zajedno sa svojim izabranim predstavnicima. Potrebno je provoditi određene opće mjere koje čine okosnicu samog sustava kao što su:

 

 1. 1.     odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) otpada;
 2. 2.     provođenje izobrazno – informativne aktivnosti na svom području;
 3. 3.     odvojeno sakupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada;
 4. 4.     provedba akcija prikupljanja otpada.

 

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) nalaže odvojeno sakupljanje otpada čija se vrijedna svojstva (materijalna i energetska) mogu iskoristiti. Razvrstavanjem i odvojenim sakupljanjem otpada na mjestu nastanka omogućuje se njegova ponovna uporaba, recikliranje ili oporaba otpada u energetske svrhe, uz smanjenje količina ostatnog otpada koji se mora zbrinuti na odlagalište otpada.

 

Izobrazno-informativne aktivnosti

Kako bi se osiguralo da građani aktivno počnu primjenjivati načela smanjenja proizvodnje otpada u svakodnevnom životu i koristiti infrastrukturu za odvojeno odlaganje otpada JLS dužna je o svom trošku, na odgovarajući način osigurati godišnje provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom na svojem području, a osobito javne tribine, informativne publikacije o gospodarenju otpadom i objavu putem javnih medija.

Edukaciju je potrebno provoditi prema ciljnim skupinama: za djecu predškolske i školske dobi, za mlade, odraslo stanovništvo, poduzetnike i obrtnike te državnu administraciju.

Izvješće o provedbi gore navedenih aktivnosti sastavni je dio godišnjeg izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom JLS.

 

–        Grad Hvar je u listopadu 2014. godine tiskao 3000 primjeraka brošure koja informira građane o načinu odvojenog prikupljanja otpada na području Grada Hvara. Brošura je podijeljena građanima. Daljnje aktivnosti na edukaciji i informiranju planiraju se u tijeku 2015. godine .

 

 

Akcija prikupljanja otpada

Pravna i fizička osoba – obrtnik može, u suradnji s osobom koja posjeduje važeću dozvolu iz članka 86. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) za gospodarenje vrstom otpada koji će se prikupljati akcijom, organizirati akciju prikupljanja određenog otpada u svrhu provedbe sportskog, edukativnog, ekološkog ili humanitarnog sadržaja ako je ishodila suglasnost upravnog odjela jedinice lokalne samouprave nadležnog za poslove zaštite okoliša. Zahtjev za suglasnost za organizaciju akcije prikupljanja otpada podnosi se najmanje dva mjeseca prije početka akcije.

Nadležni upravni odjel dužan je dostaviti izvješće o provedenim akcijama prikupljanja otpada na svojem području Agenciji za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

–        2014 godine grad Hvar se pridružio regionalnoj akciji čišćenja Let’s do it! Mediterranean, koja se održala pod nazivom Plava  i Zelena čistka koje su  održane je petak 09.svibnja 2014.godine. Oko provedbe ove akcije bila je zadužena Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Hvara  u suradnji s Komunalno hvar d.o.o. , te je predano  Izvješće o provedenoj akciji prikupljanja otpada. Grad Hvar je temeljem uspješno provedene akcije dobio Zahvalnicu. Sudjelovanje u gore navedenim akcijama planira se i u narednim godinama.

 

–        Isto tako Grad Hvar i ribarska zadruga Hvar od 2014. godine  uključeni su u pilot projekt prikupljanja odbačene ribolovne opreme  u sklopu Projekta upravljanja napuštenom ribarskom opremom u Jadranskoj regiji kojeg je projektni partner Javna ustanova Rera SDŽ . U tu svrhu  u ribarskoj luci Vira uz  luku Tribunj , postavljeni su specijalni kontejeneri za prikupljanje odbačenih ribolovnih alata i opreme kao i otpada iz ribarskih mreža. Za provođenje ove akcije i projekta osiguran je promotivni i materijal i oprema

 

 1. 10.     . OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA,

 

Sakupljanje, prijevoz i obrada predmeta i/ili tvari koji se mogu smatrati otpadom u svrhu zaštite javnog interesa nužni su ako bi ne primjenjivanje istog moglo:

 • ugroziti zdravlje ljudi ili izazvati neprihvatljivo uznemiravanje ljudi,
 • izazvati rizik od onečišćenja voda, zraka, tla i/ili ugrožavanje životinja ili biljaka ili narušavanje njihovih prirodnih životnih uvjeta,
 • narušiti održivo korištenje voda ili tla,
 • onečistiti okoliš u većoj mjeri od neophodnog,
 • izazvati opasnosti od požara ili eksplozije
 • izazvati prekomjernu buku,
 • pogodovati pojavi ili razmnožavanju uzročnika bolesti,
 • narušiti javni red i sigurnost ili
 • značajno narušiti izgled mjesta, krajolika i/ili kulturnog dobra.

 

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) nalaže odvojeno sakupljanje otpada čija se vrijedna svojstva (materijalna i energetska) mogu iskoristiti.

Razvrstavanjem i odvojenim sakupljanjem otpada na mjestu nastanka omogućuje se njegova ponovna uporaba, recikliranje ili oporaba otpada u energetske svrhe, uz smanjenje količina ostatnog otpada koji se mora zbrinuti na odlagalište otpada.

 

Do sada su kroz različite  Pravilnike regulirani sljedeći načini postupanja s posebnim kategorijama otpada i to:

 • ambalažom i ambalažnim otpadom;
 • otpadnim gumama;
 • otpadnim električnim i elektroničnim uređajima i opremom;
 • otpadnim uljima;
 • otpadnim vozilima;
 • otpadnim baterijama i akumulatorima;
 • građevinskim otpadom;
 • otpadom koji sadrži azbest;
 • medicinskim otpadom;
 • muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi;
 • otpadom iz proizvodnje titan-dioksida;
 • polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima;
 • otpadom od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina.

U opasni otpad u komunalnom otpadu spadaju:

 • istrošene baterije;
 • ambalaža od kemikalija, pesticida, boja, ulja, sredstava za čišćenje;
 • fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu;
 • posude pod tlakom;
 • ostaci lijekova;
 • infektivni materijal;
 • razni drugi predmeti koji sadrže opasne elemente i spojeve.

 

Jedinica lokalne samouprave mora omogućiti odgovarajuću infrastrukturu za odvojeno prikupljanje opasnog otpada iz kućanstava putem reciklažnog dvorišta ili mobilnog uređaja.

Također potrebno je i educirati stanovništvo za korištenje ekološko prihvatljivih proizvoda.

 

Prema Prostornom planu Splitsko-dalmatinske županije (Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije, br. 01/03, 08/04, 05/05, 05/06, 13/07, 09/13) na području županije nema građevina za obradu i odlaganje opasnog otpada. Postojeća lokacija za skladištenje opasnog otpada je na području grada Solina na predjelu Karabaš. Do uspostave sustava zbrinjavanja opasnog otpada za cijelu Državu, na nivou Županije će se osigurati privremeno skladištenje opasnog otpada (izvan zona sanitarne zaštite izvorišta voda za piće) do konačnog zbrinjavanja izvan područja županije.

 

Grad Hvar je na većim zelenim otocima kao i na privremenom reciklažnom dvorištu postavio posebne posude za odvajanje istrošenih baterija .

Na reciklažnom dvorištu odlažu se i  otpadna ulja –  mineralno i jestivo otpadno ulje.

 

 1. 11.      MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA, TE MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA I PLASTIKE TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA

 

 • Na području grada Hvara miješani komunalni otpad se prikuplja putem 125 kontejnera kapaciteta 1100 l   i 384 kontejnera kapaciteta 120 l. Kontejneri su u vlasništvu grada Hvara te su raspoređeni po svim naseljima grada Hvara.

Dinamika odvoza miješanog komunalnog otpada van sezone je svakodnevno (u centru grada dva puta dnevno ) odnosno više puta dnevno u sezoni. Sakupljanje se obavlja sa šest vozila za prijevoz komunalnog otpada.

 • Do sada se na području grada Hvara izdvajanje korisnog otpada iz komunalnog odvijalo stihijski ovisno o svijesti i volji pojedinaca. U tu svrhu  Komunalno Hvar je uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pribavilo 70 vrtnih kompostera zapremine 400 l za zainteresirane građane

Područje naselja Brusje, Velo Grablje, Malo Grablje, Zaraće i Sv. Nedjelja ima obilježja ruralne sredine. Stanovništvo se bavi uzgojem domaćih životinja te poljoprivrednim kulturama (vinogradarstvo, voćarstvo i ratarstvo). Na temelju tih djelatnosti cijeli bio-otpad (hrana i ostaci hrane) iz kućanstava upotrebljava se za hranjenje domaćih životinja, time je komunalni otpad neopterećen bio-otpadom.

 • Grad Hvar je u prvoj fazi  postavio osam zelenih otoka (24 posuda), čime je se zadovoljen zahtjev postavljen u Planu gospodarenja otpadom Splitsko-dalmatinske županije. Međutim, s obzirom na raštrkanost naselja grada Hvara  do kraja 2016. godine postaviti će se još 43 zelena otoka. Oprema za planirane zelene otoke je pribavljena uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.  Osim spremnika za papir i karton, staklo, plastičnu i metalnu ambalažu,   osiguran je  i  jedan spremnik za tekstil kapaciteta 1500 l.
 • Za sakupljanje i odvoz glomaznog otpada koristi se kiper otvorenog tipa kapaciteta 2 t. Glomazni otpad odvozi se po pozivu.

 

 

 1. 12.      POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA, ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM

 

Redni broj

Naziv provedenog projekta

Utrošena financijska sredstva

Izvor financijskih sredstava

1. Uređenje zelenih otoka

256.972,19 kn

Grad Hvar

2. Dobava opreme za zelene otoke

457.203,00 kn

267.216,60 kn  FZOEU

189.986,40 kn  Grad Hvar

3. Dobava kompostera za biootpad iz kućanstva

22.400,00 kn

13.440,00  kn FZOEU

8.960,00 kn Grad Hvar

4. Dobava spec. Vozila za skupljanje i odvoz komunalnog otpada

458.200,00 kn

257.100,00 kn  FZOEU

201.100,00 knj  Grad Hvar

5. Štampanje brošure s uputama za odvajanje otpada 3000 kom

9.500,00 kn

Grad Hvar

 

 1. 13.      ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA

(Navesti što je predviđeno Planom gospodarenja otpadom za prethodnu godinu i što je od toga izvršeno.)

Redni broj

Predviđeno PGO za 2014. g

Izvršeno

DA/NE/DJELOMIČNO

1.

EDUKACIJA

DJELOMIČNO

2.

ZELENI OTOCI 8 KOM

DA

3.

POSUDE ZA BIO OTPAD

NE

4.

POSUDE ZA KOMPOSTIRANJE

DJELOMIČNO

5.

KONTEJNERI ZA MJEŠANI KOMUNALNI OTPAD 1100 L

DA

6.

KONTEJNERI ZA GLOMAZNI OTPAD 7 M3

DA

 


 

 

 1. 14.      ZAKLJUČAK

 

 • U 2014. godini u Gradu Hvaru  pokrenute su aktivnosti provedbe Plana gospodarenja

otpadom Grada Hvara  za razdoblje 2014.-20120. godine.

 

 • Poboljšanje aktivnosti i mjera gospodarenja otpadom opterećeno je nepostojanjem županijskog centra za odlaganje otpada, potrebom sanacije postojećeg odlagališta Stanišće, nepostojanjem    uređene deponije građevinskog otpada, ograničenim  mogućnostima odvoza otpada iz centra grada, velikim povećanjem količine otpada tijekom ljetnih mjeseci , odvozom otpada s Paklenih otoka itd.

 

 • Prioritetna aktivnost je sanacija i zatvaranje komunalnog odlagališta otpada „Stanišće“. Sanacija postojećeg odlagališta ovisi o ishođenju građevinske dozvole kojoj prethodi rješenje imovinsko-pravnih odnosa dok rokovi zatvaranja ovise o izgradnji Županijskog odlagališta komunalnog otpada što je još  u tijeku planiranja .

 

 • Nova divlja odlagališta građevinskog i drugog otpada na području Grada Hvara predstavljaju novi ekološki problem, ali i potencijalnu opasnost ,te ih je potrebno što prije sanirati.

 

 • Potrebno je uspostaviti što učinkovitiju suradnju komunalnog redarstva Grada hvara s Inspekcijom zaštite okoliša , a posebno na pitanjima uklanjanja postojećih i sprječavanja budućih „ privatnih deponija metala, olupina i građevinskog otpada“.

 

 • Realizacija opreme i objekata te gradnja i uređenje  zelenih otoka odvija se planiranim intezitetom. Problem predstavljaju lokacije zelenih otoka u centru grada ( Obala Riva, Obala Fabrika, Trg sv. Stjepana – Pjaca isl), koje se do sada nisu realizirale zbog neiznalaženja odgovarajućih lokacija za smještaj zelenih otoka.  Problem predstavlja i veliko područje zbijene gradnje u povijesnoj  gradskoj jezgri, u  kojem je gotovo nemoguće organizirati  zelene otoke na javnim površinama koje su ujedno dostupne za prilaz vozilima za odvoz otpada.

 

 • Rezultati odvajanja otpada nisu zadovoljavajući , pa je neophodno potrebno uložiti veće napore i aktivnosti na edukaciji i informiranju građana.

 

 • Realizacija i gradnja reciklažnog dvorišta ne odvija se planiranim intezitetom.  Razlog tome je potreba uvrštenja nove lokacije RD u prostorno-planskoj dokumentaciji kako bi se moglo započeti s izradom tehničke dokumentacije, te kasnije gradnjom reciklažnog dvorišta. U očekivanju smo usvajanja Izmjena i dopuna PPUG Hvara kako bi postupak moga započeti.

 

 • U razdoblju do 2020. godine mjere i realizacija gospodarenja otpadom mora se znatno pojačati i poboljšati u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom  ( NN 94/13)  i prostorno planskom dokumentacijom.

 

R E P U B L I K A    H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D    H V A R

Jedinstveni upravni odjel

Služba za komunalne djelatnosti,

prostorno uređenje, graditeljstvo

i zaštitu okoliša

 

Klasa: 350-01/14-01/40

Urbroj: 2128/01-03-15-13

Hvar, 30.ožujak 2015. godine

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA:

 

 1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Hvara…………………. 125
 2. Odluka o dopuni Odluke o korištenju i zakupu javnih površina………………………………………………………. 126
 3. Odobrenje o postavi automata…………………………………………………………………………………………………….. 126
 4. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Hvara u 2015. godini.. 126
 5. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti zaštite od požara za Grad Hvar u 2015. godini sa planom motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenih prostora………………………………………………………………………………………………………. 128
 6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014. godinu…………………………………………………………………………………. 130
 7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014. godinu…………………………………………………………………………………. 131
 8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara za 2014. godinu 131
 9. Zaključak o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa idealnog dijela 39/576 nekretnine čest. zem. 3914/28 zk. ul. 2483 k.o. Hvar………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 131
 10. Zaključak o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa idealnog dijela 39/576 nekretnine čest. zem. 3914/28 zk. ul. 2483 k.o. Hvar………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 132
 11. Zaključak o očitovanju na ponudu o praw prvokupa 1/12 idealnog dijela vlasništva nekretnine čest. zgr. 539 zk.ul. 211 k.o. Hvar………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 132
 12. Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Hvara……………………………………………………… 132
 13. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara………….. 133
 14. Rješenje o imenovanju Odbora za predlaganje imena ulica i trgova………………………………………………….. 133
 15. Rješenje o imenovanju Odbora za školstvo kulturu i sport……………………………………………………………… 134
 16. Rješenje o imenovanju Odbora za uređenje i poboljšanje kopnenog i pomorskog prometa na području Grada Hvara    134
 17. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina……………………………………………. 134
 18. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja……………………………………………………… 135
 19. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za zaštitu potrošača…………………………………………………………………… 135
 20. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za praćenje i poboljšanje zdravstvene zaštite na području Grada Hvara 135
 21. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka natječaja za zakup i kupoprodaju poslovnog prostora        136
 22. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova……………………………………………………….. 136
 23. Rješenje o imenovanju Odbora za protokol…………………………………………………………………………………… 137

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA:

 

 1. Plan prijama u službu u Jedinstveni Upravni odjel Grada Hvara……………………………………………………… 137
 2. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014. godinu……………………………………………………………………………………………………. 138
 3. Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014. godinu………………………………………………………………………………………………………………………… 139
 4. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara za 2014. godinu……………………………….. 141

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSA

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO