Snimke sjednica

SNIMKA 35. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

Audio zapise 35. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara, održane 11. i 15. travnja 2024., možete poslušati na poveznicama.

  1. Verifikacija zapisnika s 34. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

 

2. Pitanja vijećnika

 

3. Program rada Gradskog vijeća Grada Hvara za 2024. godinu

 

4. Prijedlog Odluke o danu branitelja otoka Hvara

 

5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Zaključaka Odbora za turizam

 

6. Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Grada Hvara i Općine Chovet, Argentina

 

7. Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Grada Hvara i Općine Črnomelj, Slovenija

 

8. Prijedlog Izvješća o stanju u prostoru od 2019. do 2023. godine

 

9. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Zajedničke Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Križna luka (istočni dio)“ i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara za Križnu luku (istočni dio)

 

10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Urbanističko-arhitektonske studije uređenja Trga Marka Miličića u Hvaru

 

11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Vanđela  Božitković“

 

12. Prijedlog Odluke o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu poslovnih prostora 4. i 5. u tzv. Fontiku, čest. zgr. 203 k.o. Hvar, na određeno vrijeme

 

13. Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom  na području Grada Hvara za razdoblje od 2024. do 2028 godine

 

14. Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2024. godinu

 

15. Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2024. godinu

 

16. Prijedlog Odluke o redu na pomorskom dobru

 

17. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Hvara u 2023. godini

 

18. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti zaštite od požara za Grad Hvar u 2024. godini sa planom motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenih prostora

 

19. Prijedlog Zaključka o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa dijela nekretnine č.zgr., 566/2, Z.U. 3511 i 566/3, Z.U. 2171, k.o. Hvar

SNIMKA 34. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

Audio zapise 34. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara (proračunske), održane 12. veljače 2024., možete poslušati na poveznicama.

 

1. Verifikacija zapisnika s 31., 32. i 33. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

 

2. Pitanja vijećnika

 

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju s Strategije razvoja pametnog grada Hvara za razdoblje 2024. – 2029. godine

 

4. Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama

 

5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju sponzorstva međunarodnog događanja SPARTAN WORLD CHAMPIONSHIP

 

6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupaka javne nabave u predmetu nabave: Sanacija pomorsko građevinskih objekata plivališta Bonj

 

7. Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić “Vanđela Božitković”

 

8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o radu komunalnog redarstva za 2023. godinu

 

9. Prijedlog Zaključka o davanju javnih površina na korištenje dosadašnjim zakupnicima temeljem Izvješća o očitovanjima za sklapanje novih ugovora o zakupu javne površine za razdoblje 2024. – 2026. godine

 

10. Prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina

 

11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2024. godini i Plana provedbe obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2024. godini

 

12. Prijedlog Zaključka o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa nekretnina označenih kao č. zem. 4107/1, 4107/2, 4108/5, 4108/6 i 4108/7 zk. ul. 2700, 5.0. Hvar

 

13. Prijedlog Zaključka o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa dijela nekretnine zgr. 225/1, zk.ul. 198, k.o. Hvar

SNIMKA 33. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

Audio zapise 33. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara (proračunske), održane 21. prosinca 2023., možete poslušati na poveznicama.

 

1. Pitanja vijećnika

 

2. Prijedlog Proračuna Grada Hvara za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

 

3. Prijedlog Odluke o načinu korištenju viškova prihoda prethodnih godina

 

4. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada za 2024. godinu

 

5. Prijedlog Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2024. godinu

 

6. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2024. godinu

 

7. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2024. godinu

 

8. Prijedlog Programa financiranja ostalih udruga civilnog društva Grada Hvara za 2024. godinu

 

9. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu za Grad Hvar

 

10. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu za Grad Hvar

 

11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana obavljanja komunalnih djelatnosti za 2024. godinu za Grad Hvar

 

12. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Hvara za 2024. godinu

 

13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa javnih potreba za obavljanje aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja stanice Split na području Grada Hvara za 2024. godinu

 

14. Prijedlog Programa zajedničkog korištenje sredstava od turističke pristojbe za 2024. godinu

 

15. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Hvara za 2024. godinu

SNIMKA 32. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

Audiozapise 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 14. prosinca 2023. možete poslušati na poveznicama.

 

1. Veriifikacija zapisnika sa 28., 29. i 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

 

2. Pitanja vijećnika

 

3. Prijedlog proračuna Grada Hvara za 2024. s projekcijom za 2025. i 2026. godinu

 

4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Hvara za 2023. godinu

 

5. Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2023. godinu

 

6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. za Grad Hvar

 

7. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Hvara tijekom turističke sezone u 2024. godinu

 

8. Prijedlog Zaključka o davanju ponude za sklapanje novog ugovora dosadašnjim korisnicima javnih površina za razdoblje 2024. – 2026. godine

 

9. Prijedlog Odluke o korištenju dijela nekretnine č. zgr. 10. Z.U. 524 K.O. Hvar

 

10. Prijedlog Odluke o dodjeli nagrade Grada Hvara za postignuća na natjecanjima državne i međunarodne razine – za osvojeno Prvenstvo Hrvatske u klasi ILCA 7 i osvojeno 2. mjesto na Prvenstvu Europe u klasi ILCA 7

 

 

SNIMKA 30. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

Audiozapise 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 14. studenog 2023. možete poslušati na poveznicama.

 

1. Izvješće o ispunjenju zakonskih uvjeta za početak obnašanja dužnosti vijećnika Živka Petričića

 

2. Pitanja vijećnika

 

3. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2023.

 

4. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za udruge u kulturi u 2024.

 

5. Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje kulturnih dobara Javnoj ustanovi u kulturi HVAR 1612

 

6. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Hvara

 

7. Zaključak o davanju na korištenje nekretnine u vlasništvu grada Hvara

 

8. Zaključak o nastavku realizacije postupka elektrifikacije otoka Galešnik, Jerolim, Marinkovac i Sv. Klement

 

9. Izvješće o stručnoj analizi prijedloga izmjena i dopuna UPU Pais temeljem prijedloga PLODINE d.d. i zainteresiranih građana

 

10. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup na određeno vrijeme Fontik 1. i 2

 

11. Zaključak o dodjeli na korištenje dijela nekretnine označene kao č. zgr. 9 k.o. Hvar

 

12. Zaključak o traženju izvješća o radu komunalnog redarstva sa analizom naplaćenih kazni i analizom funkcioniranja komunallnog reda u periodu u kojem je kao pomoć angažirana zaštitarska tvrtka „Eurolex“