Snimke sjednica

SNIMKA 33. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

Audio zapise 33. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara (proračunske), održane 21. prosinca 2023., možete poslušati na poveznicama.

 

1. Pitanja vijećnika

 

2. Prijedlog Proračuna Grada Hvara za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

 

3. Prijedlog Odluke o načinu korištenju viškova prihoda prethodnih godina

 

4. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada za 2024. godinu

 

5. Prijedlog Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2024. godinu

 

6. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2024. godinu

 

7. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2024. godinu

 

8. Prijedlog Programa financiranja ostalih udruga civilnog društva Grada Hvara za 2024. godinu

 

9. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu za Grad Hvar

 

10. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu za Grad Hvar

 

11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana obavljanja komunalnih djelatnosti za 2024. godinu za Grad Hvar

 

12. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Hvara za 2024. godinu

 

13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa javnih potreba za obavljanje aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja stanice Split na području Grada Hvara za 2024. godinu

 

14. Prijedlog Programa zajedničkog korištenje sredstava od turističke pristojbe za 2024. godinu

 

15. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Hvara za 2024. godinu

SNIMKA 32. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

Audiozapise 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 14. prosinca 2023. možete poslušati na poveznicama.

 

1. Veriifikacija zapisnika sa 28., 29. i 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

 

2. Pitanja vijećnika

 

3. Prijedlog proračuna Grada Hvara za 2024. s projekcijom za 2025. i 2026. godinu

 

4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Hvara za 2023. godinu

 

5. Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2023. godinu

 

6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. za Grad Hvar

 

7. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Hvara tijekom turističke sezone u 2024. godinu

 

8. Prijedlog Zaključka o davanju ponude za sklapanje novog ugovora dosadašnjim korisnicima javnih površina za razdoblje 2024. – 2026. godine

 

9. Prijedlog Odluke o korištenju dijela nekretnine č. zgr. 10. Z.U. 524 K.O. Hvar

 

10. Prijedlog Odluke o dodjeli nagrade Grada Hvara za postignuća na natjecanjima državne i međunarodne razine – za osvojeno Prvenstvo Hrvatske u klasi ILCA 7 i osvojeno 2. mjesto na Prvenstvu Europe u klasi ILCA 7

 

 

SNIMKA 30. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

Audiozapise 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 14. studenog 2023. možete poslušati na poveznicama.

 

1. Izvješće o ispunjenju zakonskih uvjeta za početak obnašanja dužnosti vijećnika Živka Petričića

 

2. Pitanja vijećnika

 

3. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2023.

 

4. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za udruge u kulturi u 2024.

 

5. Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje kulturnih dobara Javnoj ustanovi u kulturi HVAR 1612

 

6. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Hvara

 

7. Zaključak o davanju na korištenje nekretnine u vlasništvu grada Hvara

 

8. Zaključak o nastavku realizacije postupka elektrifikacije otoka Galešnik, Jerolim, Marinkovac i Sv. Klement

 

9. Izvješće o stručnoj analizi prijedloga izmjena i dopuna UPU Pais temeljem prijedloga PLODINE d.d. i zainteresiranih građana

 

10. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup na određeno vrijeme Fontik 1. i 2

 

11. Zaključak o dodjeli na korištenje dijela nekretnine označene kao č. zgr. 9 k.o. Hvar

 

12. Zaključak o traženju izvješća o radu komunalnog redarstva sa analizom naplaćenih kazni i analizom funkcioniranja komunallnog reda u periodu u kojem je kao pomoć angažirana zaštitarska tvrtka „Eurolex“

 

Snimka 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

Audiozapise tematske 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 19. listopada 2023. možete poslušati na poveznicama.

 

Izvještaji o radu trgovačkih društava:

Fontik d.o.o.

 

Komunalno Hvar d.o.o.

 

Nautički centar Hvar d.o.o.

 

Odvodnja Hvar d.o.o.

SNIMKA 28. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

Audiozapise 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 20. rujna 2023. možete poslušati na poveznicama.

 

1. Verifikacija Zapisnika s 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

 

2. Izvješće o ispunjenju zakonskih uvjeta za prestanak obnašanja dužnosti vijećnice Nađe Salom

 

3. Pitanja vijećnika

 

4. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Hvara za period od 1. siječnja 2023. do 31. lipnja 2023.

 

5. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o odgodi plaćanja komunalnog doprinosa za stambene i poslovne prostore na području grada Hvara

 

6. Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje kulturnih dobara Javnoj ustanovi u kulturi HVAR 1612

 

7. Prijedlog Zaključka o sazivanju tematske sjednice o Nautičkom centru Hvar d.o.o.

 

8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Pisma namjera Plodine d.d. o namjeri izgradnje supermarketa na području Grada Hvara

 

9. Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu Grada Hvara

 

10. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja na području Grada Hvara

 

11. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Grada Hvara Ivici Tomičiću

 

12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o razvrgnuću suvlasničke zajednice

 

13. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi za čest. zem. 4520/1, k.o. Hvar

 

14. Prijedlog Zaključka o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa dijela nekretnine k.č. 3914/12, zk.ul. 3262, k.o. Hvar