Službeni glasnik – br. 03 / 2015

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XXII.  BROJ 3.                                      Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –

Hvar, 4. svibnja 2015. godine                                   plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

                Na temelju odredbe članka 14. i 130. Zakona o proračunu (“NN”, broj: 87/08, 136/12 i 15/15) i  članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11,  2/11-pročišćeni tekst,  6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj dana 30. travnja 2015. godine,

d o n o s i

 

O D L U K U

o izvršavanju Proračuna Grada Hvara

za 2015. godinu

 

I OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

                Ovom se Odlukom (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuje struktura prihoda, primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti Gradonačelnika u izvršavanju Proračuna te druga pitanja u izvršavanju proračuna.

 

II   STRUKTURA PRIHODA PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

 

Članak 2.

 

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda čine prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od pristojbi i po posebnim propisima, prihodi od prodaje robe te pružanja usluga i donacija, prihodi od kazni i upravnih mjera i ostali prihodi te  prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

Račun rashoda čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima, donacije i ostali rashodi, te  rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

Posebni dio proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Rashodi i izdaci Proračuna moraju biti raspoređeni u Proračunu prema propisanim proračunskim klasifikacijama te uravnoteženi s prihodima i primicima.

Plan razvojnih programa čine rashodi za održavanje i izgradnju  komunalne infrastrukture, druga kapitalna ulaganja te  kapitalne pomoći, a odnose se na razdoblje od 2015.-2017.godine,  a isti su razrađeni po pojedinim programima, sa ciljevima, mjerama i pokazateljima  rezultata.

 

Članak 3.

 

                Financijski plan proračunskog korisnika čine prihodi i primici po vrstama, rashodi i izdaci za trogodišnje razdoblje raspoređeni u programe, te razvrstani prema proračunskim klasifikacijama te obrazloženje prijedloga financijskog plana.

 

III    IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

 

1. Upravljanje prihodima i izdacima

 

Članak 4.

 

                Sredstva proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu: Korisnici) koji su u Posebnom dijelu Proračuna određeni za nositelje sredstava po pojedinim stavkama.

Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom i do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.

Na temelju članka 48. i 52. Zakona o Proračunu određuje se izuzeće od obveze uplate namjenskih prihoda i primitaka, te vlastitih prihoda proračunskih korisnika: Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“ i Gradske knjižnice i čitaonice Hvar u korist proračuna Grada Hvara. O pristiglim namjenskim i vlastitim prihodima osim prihoda iz proračuna Grada Hvara proračunski korisnik dužan je o visini i namjeni  izvijestiti Službu za proračun i financije Grada Hvara, jednom godišnje i to, prilikom izrade prijedloga Proračuna za slijedeću godinu.

 

Članak 5.

 

                Korisnici koriste sredstva Proračuna u skladu sa svojim Godišnjim financijskim planom. Korisnici smiju preuzimati obveze samo do visine sredstava osiguranih u posebnom dijelu Proračuna i za namjene utvrđene Proračunom. Zbog neravnomjernog priljeva sredstava u Proračun, Gradonačelnik može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinom korisniku.

 

Članak 6.

 

Korisnici moraju pri dogovaranju o uvjetima ispunjenja obveza koje podmiruju iz Proračuna uzimati u obzir ugovorene rokove plaćanja.

Korisnici koriste sredstva za plaćanje već izvršenih isporuka i usluga. Korisnici mogu preuzeti obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u slijedećim godinama, uz suglasnost Gradonačelnika.

 

Članak 7.

 

                Korisnici mogu sklapati ugovore o nabavi robe, obavljanju usluga i ustupanju radova u visini dodijeljenih financijskih sredstava, a u skladu s Godišnjim planom nabave, Zakonom o javnoj nabavi («NN», broj: 90/11,  83/13, 143/13 i 13/14 ) i naputcima koje donosi ministar financija.

 

2. Izvršavanje proračuna

 

Članak 8.

 

                Proračun se izvršava na temelju Godišnjeg plana za izvršavanje Proračuna, po dinamici utvrđenoj planovima, a u skladu s njegovim likvidnim mogućnostima. Izvršavanje i prijenos sredstava utvrđenih Proračunom vršit će Služba za proračun i financije JUO Grada Hvara po odobrenju gradonačelnika.

 

 

 

Članak 9.

 

Korisnici su obvezni Gradonačelniku dostaviti Godišnji financijski plan po pojedinim stavkama. Svi korisnici proračunskih sredstava dužni su uz godišnje financijsko izvješće dostaviti Gradu Hvaru  i izvješće o utrošku sredstava primljenih iz Gradskog proračuna.

 

3. Proračunska zaliha

 

Članak 10.

 

                U Proračunu se utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju nije bilo moguće predvidjeti.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja koji mogu ugroziti okoliš i ostalih nepredvidivih nesreća, za izvršavanje sudskih odluka i nagodbi za isplatu naknade i rente te za druge nepredviđene rashode.

Sredstva iz stavka 2. i 3. ovoga članka mogu iznositi najviše do 0,50% proračunskih prihoda bez primitka.

Sredstva proračunske zalihe planiraju se u iznosu od 103.620,00 kuna.

 

Članak 11.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik da tijekom godine zbog neravnomjernog pritjecanja sredstava može koristiti sredstva stalne pričuve  i namjenska sredstva.

 

Članak 12.

 

                Ako se tijekom godine na temelju propisa poveća djelokrug i nadležnost korisnika, što zahtjeva i povećana proračunska sredstva, ili se osnuje novi korisnik, sredstva za navedene namjene osiguravaju se iz tekuće proračunske pričuve.

Ako se tijekom godine, na temelju propisa, smanji djelokrug i nadležnost pojedinog korisnika, što zahtjeva smanjena sredstva, ili ako korisnik prestane poslovati, neutrošena sredstva će se prenijeti u proračunsku pričuvu ili korisniku koji je preuzeo njegove poslove.

 

4. Preraspodjela sredstava

 

Članak 13.

 

                Preraspodjela utvrđenih sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika može se izvršiti najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci koja se umanjuje, odnosno u skladu Zakonom o proračunu.

Gradonačelnik je obvezan  izvijestiti Gradsko vijeće o preraspodjelama iz stavka 1. ovoga članka u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

 

Članak 14.

 

                Sredstva koja su Proračunom osigurana za donacije udrugama čija je djelatnost od interesa za Grad i Hvar,raspoređivat će se u skladu s potrebama pojedine udruge, a prema likvidnim mogućnostima Proračuna, a sukladno uvjetima iz članka 5. ove Odluke.

 

Članak 15.

 

                Ako prihodi koje ostvaruje Grad Hvar budu pogrešno naplaćeni ili naplaćeni u većoj svoti od propisane, pogrešno ili više naplaćene svote vratit će se uplatitelju na teret tih prihoda ili će se preknjižiti na prihode koje je uplatitelj trebao podmiriti.

 

5. Privremene mjere

 

Članak 16.

 

Ako u tijeku godine nastanu nove ili veće obveze za Proračun ili se dogode promjene gospodarskih kretanja te niža naplata prihoda, Gradonačelnik može na prijedlog Službe za proračun i financije obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka ( privremena obustava  izvršavanja Proračuna), a sve sukladno odredbama članka 43. Zakona o proračunu.

Članak 17.

 

                Odluke koje Gradonačelnik predlaže Gradskom vijeću moraju sadržavati financijsku procjenu posljedica za proračun iz koje mora biti razvidno da li se temeljem predloženog povećavaju ili smanjuju prihodi ili rashodi Proračuna.

Ako se tijekom godine usvoje Odluke na osnovu kojih nastaju nove obveze za proračun, sredstva se moraju  osigurati u proračunu.

 

7. Isplata sredstava

 

Članak 18.

 

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Odgovorna osoba mora prije isplate provjeriti i potpisati pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene obveze.

Doznaka sredstava proračunskim korisnicima kao i donacije vršiti će se samo uz pismeni zahtjev  korisnika, koji  treba sadržavati  specifikaciju troškova za koje se traži donacija. Uz zahtjev je potrebno priložiti  dokaz o nastalom trošku (kopija računa,  naloga i sl.), a uz zahtjev  koji se predaje  prije nastalog  troška, potrebno je naknadno dostaviti  izvješće sa dokazom o  utrošku doznačenih  sredstava. Isto se ne odnosi na prijenose koji se isplaćuju prema posebnim zakonima.

Način preuzimanja obveza i izvještavanja o preuzetim obvezama te način isplate uređuje Gradonačelnik. Naredbodavac za isplatu sredstava iz Gradskog proračuna je Gradonačelnik Grada Hvara.

 

Članak 19.

 

                Sredstva za ostala materijalna prava zaposlenika isplaćivat će se temeljem utvrđenih kriterija i visine planiranih proračunskih sredstava.

 

Članak 20.

 

                Korisnicima kojima se sredstva za zaposlene osiguravaju u Gradskom proračunu ne dozvoljava se povećanje broja zaposlenih djelatnika, osim u opravdanim slučajevima uz suglasnost Gradonačelnika i uz osiguranje sredstava za novozaposlene.

Radi pravovremenog doznačivanja sredstava za 2015. godinu za plaće i druge namjene, Korisnici su obvezni Gradonačelniku dostaviti rješenje o zasnivanju i o prestanku radnog odnosa djelatnika koji se financiraju iz Proračuna.

Rješenje iz stavka 2. ovoga članka valja dostaviti u roku od osam dana od dana zasnivanja ili prestanka radnog odnosa djelatnika.

 

8. Odgovornost

 

Članak 21.

 

                Prava i odgovornosti po ovoj odluci ima Gradonačelnik.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za preuzimanje obveza, verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava tijela koje vodi i utvrđivanje prava naplate , te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

 

9. Proračunski nadzor i unutarnji nadzor

 

Članak 22.

 

                Nadzor nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem Korisnika te nad zakonitošću i svrhovitom uporabom proračunskih sredstava obavlja se sukladno odredbama Zakona o proračunu, a unutarnji nadzor može provesti Gradonačelnik, odnosno osoba koju on ovlasti.

 

Članak 23.

 

                Korisnici moraju omogućiti provođenje nadzora i dati sve potrebite podatke, isprave i izvješća koja se odnose na proračunski nadzor.

Ako se prilikom proračunskog nadzora  utvrdi da je bio povrijeđen propis ili akt čije se provođenje nadzire, odlukom se nalaže postupak za uklanjanje utvrđenih nepravilnosti u određenom roku.

 

Članak 24.

 

Ako se prilikom vršenja proračunskog nadzora utvrdi da su sredstva bila upotrijebljena protivno odluci ili Proračunu, stavke izdataka u financijskom planu Korisnika umanjuju se za opseg nenamjenski utrošenih sredstava ili se privremeno obustavlja isplata sredstava iz stavki s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena.

Mjere iz prethodnog stavka izvršavaju se na temelju odluke koju donosi Gradonačelnik.

 

IV  UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM I DUGOVIMA

 

1. Upravljanje gradskom imovinom

 

Članak 25.

 

                Gradska imovina je financijska i nefinancijska imovina u vlasništvu Grada Hvara.

Za izvršavanje javnih službi i djelatnosti u javnom interesu Grad Hvar može svojom imovinom osnivati ustanove,  trgovačka društva i druge pravne osobe.

Gradskom imovinom upravlja Gradonačelnik na temelju zakona, Statuta Grada Hvara i općih akata Gradskog vijeća.

 

2. Upravljanje financijskom imovinom

 

Članak 26.

 

                Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna u skladu sa odredbom članka 62. Zakona o proračunu upravlja Gradonačelnik. Naredbodavac za isplatu sredstava iz Gradskog proračuna je Gradonačelnik Grada Hvara.

Privremeno slobodna novčana sredstva mogu se kratkoročno oročiti u poslovnoj banci ili uložiti u državne vrijednosne papire, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja, o čemu odlučuje Gradonačelnik.

Novčana sredstva iz članka 1. i 2. ovog članka ne smiju se ulagati u dionice i udjele trgovačkih društava.

3. Izvršavanje javnih službi

 

Članak 27.

 

                Za izvršavanje javnih službi i djelatnosti u javnom interesu, Grad Hvar može svojom imovinom osnivati ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe.

Pravne osobe u kojima Grad Hvar ima najmanje 25% udjela u kapitalu moraju najkasnije u roku od 9 mjeseci nakon isteka poslovne godine, ali najmanje 30 dana prije objave poziva za sjednicu skupštine dostaviti Gradonačelniku dnevni red sjednice skupštine te podnijeti sve revizijske izvještaje i izvještaje nadzornih tijela za proteklu poslovnu godinu, ako ih ne sadrži dnevni red sjednice skupštine.

 

4. Stjecanje nefinancijske dugotrajne imovine

 

Članak 28.

 

                Nefinancijska dugotrajna imovina može se stjecati kupnjom samo u opsegu potrebnom za ispunjavanje zadaća Korisnika.

                Gradonačelnik Odlukom propisuje načela i standarde za provedbu odredbi stavka 1.  ovoga članka, pri čemu mora poštovati načela učinkovitosti i ekonomičnosti.

 

5.   Upravljanje nefinancijskom dugotrajnom imovinom

 

Članak 29.

 

Korisnici upravljaju nefinancijskom dugotrajnom imovinom koju posjeduju prema Zakonu o proračunu, što podrazumijeva korištenje imovine, njezino održavanje i davanje u zakup.

 

Članak 30.

 

                Čelnik Korisnika mora imovinom upravljati s brigom dobroga gospodara i voditi popis o toj imovini u skladu sa odredbom članka 11. Zakona o proračunu.

 

Članak 31.

 

Nefinancijska dugotrajna imovina mora se osigurati, ako je to propisano zakonom.

O osiguranju nefinancijske dugotrajne imovine u drugim okolnostima odlučuje čelnik proračunskog korisnika, poštujući analize troškova i koristi te načela učinkovitosti i ekonomičnosti raspolaganja proračunskim sredstvima.

Nadoknada za štetu nastalu na nefinancijskoj dugotrajnoj imovini  isplaćuje se iz Proračuna.

 

Članak 32.

 

                Sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske dugotrajne imovine i od nadoknade štete s osnove osiguranja koriste se samo za kapitalne rashode.

 

V   ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTVA

 

Članak 33.

Zaduživanje i davanje jamstava provodi  se do visine i na način propisan Zakonom. Odluku o zaduživanju i davanju jamstava donosi Gradsko vijeće Grada Hvara. Odluku o suglasnosti za zaduživanje i davanje jamstava pravnim osobama u gradskom vlasništvu te ustanova čiji je Grad Hvar osnivač i većinski vlasnik donosi Gradsko vijeće Grada Hvara.

Grad Hvar  u proračunskoj 2015. godini može dati jamstva  pravnim osobama u većinskom vlasništvu Grada Hvara najviše do ukupnog  iznosa od 500.000,00 kuna.

 

VI     PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 34.

 

                Ova Odluka stupa na snagu  prvog  dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”..

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

G r a d s k o  v i j e ć e

 

KLASA:400-01/15-01/11

URBROJ: 2128/01-02-15-02

Hvar, 30. travnja 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                         Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članaka 115. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi (“NN”, broj: 157/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj dana  30. travnja 2015. godine,  d o n o s i

 

P R O G R A M

SOCIJALNE SKRBI GRADA HVARA

ZA 2015. GODINU

 

I    UVOD

 

Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi , Grad Hvar je obvezan osigurati sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i posebnom propisu, u skladu sa socijalnim planom i mrežom djelatnosti socijalne skrbi na svojem području.

Korisnik socijalne skrbi je samac ili obitelj  koji u sustavu socijalne skrbi ostvaruje prava na novčane naknade, potpore i druge oblike pomoći te socijalne usluge, propisane Zakonom o socijalnoj skrbi.

Grad Hvar namjerava unaprijediti aktivnost na planu socijalne skrbi programiranjem mjera i oblika socijalne skrbi, kategorije će biti utvrđeni ovim Programom, a prema mogućnostima i sredstvima planiranim Proračunom Grada Hvara za 2015. godinu.

Iz Programa je vidljivo da će aktivnosti Grada Hvara na planu socijalne skrbi u 2015. godini imati osnovni cilj ublažiti posljedice socijalne ugroženosti, a sastavljen je u dvije cjeline:

–        prva cjelina odnosi se na prikaz aktivnosti Grada Hvara na planu socijalne skrbi tijekom 2015. godine,

–        u drugoj cjelini izloženi su uvjeti (kriteriji za ostvarivanje prava i oblika socijalne skrbi, kategorija korisnika) i realizacija programa vrstom korisnika.

 

II   OSNOVNE AKTIVNOSTI GRADA HVARA NA PLANU SOCIJALNE SKRBI

 

AKTIVNOSTI

SREDSTVA

(u kunama)

1. Pomoć za podmirenje troškovastanovanja

      30.000,00

2. Subvencioniranje  stacionara

    20.000,00

3. Pomoć udrugama- HVIDR-a otoka Hvara- Županijska udruga slijepih- Županijska udruga gluhih

– Udruga osoba s invaliditetom otoka Hvara

– ostale udruge invalidnih i hendikepiranih osoba

       12.000,00          3.000,00          5.000,00

        40.000,00

        5.000,00

 4.- Troškovi borbe protiv ovisnosti- GD Crvenog križa Hvar za redovnu djelatnosti- GD Crvenog križa Hvar za projekt „Čovjek u potrebi-naš prioritet“

–   Udruga „Mali princ“

       12.000,00

      155.000,00

30.000,00

5.000,00

5. Jednokratne novčane pomoći

     280.000,00

6.- Pomoći za novorođenu djecu- Darovi djeci od navršene 1 godine života do polaska u školu-predškolska i djeci u osnovnoj školi- ostale naknade u naravi

         100.000,00

        45.000,00

120.000,00

7. Subvencija boravka djece u Dječjem vrtiću “Vanđela Božitković” iz socijalno ugroženih obitelji

        15.000,00

8. Stipendiranje učenika i studenata9. Pomoć Gradu Vukovaru za stipendije10. Sufinanciranje cijene prijevoza11.Izgradnja doma za starije osobe

190.000,00

       40.000,00

30.000,00

50.000,00

U K U P N O:

1.187.000,00

 

1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja

Troškovi stanovanja u smislu Zakona o socijalnoj skrbi su: troškovi najamnine, komunalne naknade, električne energije, plina, grijanja, vode, odvodnje te drugi troškovi stanovanja u skladu sa posebnim propisima.

Pravo na pomoć za stanovanje ima samac ili članovi kućanstva pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi, ako plaćanje troškova stanovanja ne ostvaruju po drugoj osnovi.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na način da nadležna služba Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu, temeljem rješenja koje se donosi u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

 

2.  Subvencioniranje stacionara

 

3.   Pomoć udrugama

HVIDR-a otoka Hvara, Hrvatski savez slijepih Splitsko-dalmatinske županije i Društvo gluhih Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, Udruga osoba s invaliditetom otoka Hvara, a odnosi se na potporu za redovnu djelatnost spomenutih udruga i ostalih udruga koje se brinu o invalidnim i hendikepiranim osobama.

 

4.   Pomoć ostalim udrugama uključuje:

–        edukacijski projekti za građane (roditelje učenika osnovne i srednje škole, za djelatnike u školstvu),

–        edukacija voditelja i suradnika preventivnih programa,

–        preventivno-obrazovni projekti i predavanja za djecu i mladež,

–        potpora udrugama koje skrbe o ovisnicima, Udruga “Mali Princ”

–        potpora Gradskom društvu Crvenog križa za redovnu djelatnost i posebno za program „Čovjek u potrebi-naš prioritet“.

 

5.    Jednokratne pomoći

Jednokratna pomoć je poseban oblik novčane ili materijalne pomoći samcu ili kućanstvu koji su se našli u položaju trenutačne materijalne ugroženosti iz razloga na koje nisu mogli, odnosno ne mogu utjecati te radi toga nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe kao što su rođenje ili školovanje djeteta, bolest ili smrt člana obitelji, elementarne nepogode, nabavke osnovnih predmeta u kućanstvu, nabavke neophodne odjeće i obuće i drugo.

Pod jednokratnom novčanom pomoći smatra se i novčana pomoć umirovljenicima i socijalno ugroženima osobama, koja se temeljem posebne odluke gradonačelnika isplaćuje povodom božićnih blagdana .

Jednokratnu novčanu pomoć odobrava Gradonačelnik i iznosi do 6.000,00 kuna godišnje, a iznimno zbog velikih zdrastvenih problema (hitne operacije) ili velikih troškova liječenja može odobriti do 15.000,00 kuna godišnje.

 

6.1. Pomoći za novorođenu djecu – 2.000,00 kuna po novorođenom djetetu

                Kriteriji za ostvarivanje prava na pomoć za novorođenu djecu su:

–        jedan od roditelja mora imati boravište i prebivalište na području Grada Hvara ne kraće od godinu dana i novorođeno dijete mora imati prebivalište na području Grada Hvara

–        da se zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za novorođenu djecu podnese najkasnije do jedne godine života djeteta.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava je:

–        potvrda Policijske postaje Hvar o prebivalištu i boravištu na području Grada Hvara jednog od roditelja i djeteta,

–        preslika osobne iskaznice izdate od Policijske postaje Hvar jednog od roditelja,

–        fotokopija rodnog lista djeteta.

 

6.2.   Darovi djeci od navršene 1 godine života do polaska u osnovnu školu- predškolskoj djeci, kao i djeci u Osnovnoj školi Hvar – poklanjati će se sukladno financijskim mogućnostima Grada Hvara za vrijeme božićnih blagdana.

 

6.3.   Ostale naknade u naravi obuhvaćaju troškove koje Grad Hvar ima vezano uz:

–        financiranje zapošljavanja dva pomoćnika u nastavi, djeci s posebnim potrebama koja pohađaju osnovnu školu,

–        sufinanciranje programa odgoja i naobrazbe djece s teškoćama u razvoju s područja Grada Hvara  (Poliklinika SUVAG, Centar za autizam ),

–        financiranje životnog osiguranja nezbrinute djece iz doma „Maestral“, kao i ostale naknade za čijim bi se financiranjem javila potreba tijekom 2015.godine.

 

7.   Subvencija boravka djece u Dječjem vrtiću “Vanđela Božitković” iz socijalno ugroženih obitelji

U pedagoškoj godini 2014/2015 u Dječji vrtić “Vanđela Božitković” kojeg je osnivač Grad Hvar upisano je 192 djece. Dječji vrtić polaze i djeca iz socijalno ugroženih obitelji što će se financirati iz ovog Programa. Pravo na subvenciju boravka djece u dječjem vrtiću, temeljem zahtjeva i priložene dokumentacije, imaju roditelji djece s teškoćama u razvoju, djeca čija obitelj ima rješenje Centra za socijalnu skrb o pravu na pomoć za uzdržavanje, djeca roditelja korisnika stalne pomoći te djeca koja žive u posebno teškim obiteljskim okolnostima.

 

8. i 9.  Stipendiranje učenika i studenata sukladno Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim i visokim učilištima, kao i sufinanciranje cijene autobusnog prijevoza učenika i studenata.

 

Ovaj će se Program realizirati u suradnji sa Ministarstvom rada i socijalne skrbi, Splitsko-dalmatinskom županijom, Uredom za rad, zdravstvo i socijalnu skrb i Domom zdravlja.

Realizacija ovog Programa provoditi će se sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi te sukladno ovom Programu, temeljem pismenih zahtjeva korisnika, a odluku o svakom predmetu donosi Gradonačelnik.

 

III ZAVRŠNE ODREDBE

 

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

KLASA: 500-01/15-01/41

URBROJ: 2128/01-02-15-02

Hvar, 30.travnja  2015.godine

 

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                         Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ( «Narodne novine», broj: 47/90., 27/93. i 38/09. ) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni Grada Hvara», broj  5/09.,7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara, na 03. sjednici održanoj dana 30. travnja 2015. godine, d o n o s i

 

P  R  O  G  R  A  M

javnih potreba u kulturi Grada Hvara

za 2015.godinu

 

Članak 1.

 

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Hvara, jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Hvar, koje su utvrđene kao javne potrebe u kulturi, a osobito:

 

–        redovna djelatnost ustanova kulture kojima je osnivač Grad Hvar,

–        redovna djelatnost ustanova kulture, udruga u kulturi i drugih organizacija u kulturi koje su od interesa za Grad Hvar,

–        programi muzejsko-galerijske i likovne djelatnosti,

–        programi u području kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti,

–        programi izdavačke djelatnosti, te akcije i manifestacije u književno-nakladničkoj i knjižarskoj djelatnosti,

–        programi poticanja i razvitka kulturno-umjetničkoga amaterizma, akcije i manifestacije u području kazališne, glazbeno-scenske, glazbene i plesne djelatnosti,

–        programi međunarodne kulturne suradnje,

–        programi koji promiču kulturu mladih i alternativnu kulturu,

–        programi rekonstrukcije, sanacije, adaptacije investicijskog održavanja i opremanja objekata kulture od interesa za Grad Hvar,

–        ostali kulturni programi.

 

Članak 2.

 

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA – HVAR

Program 1001- knjižnična djelatnost

 

Za redovnu djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice u Proračunu Grada Hvara za 2015. godinu predviđen je iznos od     503.000,00 kn

Od ukupno navedenog  iznosa:

 

A) za rashode za zaposlene predviđen je iznos od 353.100,00 kuna, a od toga:

–        za plaće predviđen je iznos od 300.000,00 kuna,

–        za ostale rashode za zaposlene predviđen je iznos od 7.500,00 kuna,

–        za doprinose na plaće predviđen je iznos od 45.600,00 kuna,

 

B) za materijalne rashode predviđen je iznos od 79.900,00 kuna, a od toga:

–        za naknadu za troškove zaposlenima predviđen je iznos od 10.500,00 kuna,

–        za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 13.400,00 kuna,

–        za rashode za usluge predviđen je iznos od: 51.000,00 kuna,

–        za ostale nespomenute rashode predviđen je iznos od 5.000,00 kuna.

 

Tekući projekt  T 1001-02 – Kupnja knjižne građe i opreme

 

C) za kupnju knjižne građe i opreme predviđen je iznos od 70.000,00 kuna, od čega se 10.000,00  kuna za kupnju opreme i namještaja, a  za nabavku knjiga predviđen iznos od 60.000,00 kuna.

 

Članak 3.

REDOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI

Aktivnost A 1016 03- donacije udrugama u kulturi

 

Za udruge u kulturi čiji su planovi i programi rada, te     djelatnosti predviđene za realizaciju u 2015. godini od interesa za Grad Hvar – bit će u proračunskoj 2015. godini predviđena sredstva kako slijedi:

–   Pjevačko društvo Hvar………………………… 80.000,00 kn

–   Hvarsko pučko kazalište………………………. 65.000,00 kn

–   Dramski studio mladih Hvar………………… 60.000,00 kn

–   Klapa «Galešnik» Hvar…………………………. 0.000,00 kn

–   Folklorno društvo «Šaltin» Hvar…………… 50.000,00 kn

–   GSU «Stela Maris» – Hvar…………………… 80.000,00 kn

–   Klapa «Bodulke» – Hvar………………………. 30.000,00 kn

–   Pjevačko društvo mladih Hvar……………… 20.000,00 kn

–   Matica Hrvatska, ogranak Hvar…………….. 30.000,00 kn

–   Hvarska gradska glazba……………………… 100.000,00 kn

–   Udruga Baletni studio Hvar………………….. 15.000,00 kn

–   Vokalno glazbena udruga „Primanota“ Hvar

………………………………………………………… 10.000,00 kn

–   Ostale nespomenute udruge u kulture………. 5.000,00 kn

 

Sve navedeno ukupno čini iznos od ….. 585.000,00 kn.

 

Sredstva planirana za ostale nespomenute udruge u kulturi  isplaćivati će se udrugama koje nisu poimenično navedene u prethodnom stavku, a temeljem njihovog Zahtjeva i po posebnom zaključku gradonačelnika.

 

Članak 4.

 

53. HVARSKE LJETNE PRIREDBE U 2015. GODINI

Aktivnost A1016 01

 

U 2015. godini za realizaciju 54.HVARSKIH LJETNIH PRIREDABA predviđen je ukupan iznos od 640.000,00 kuna i to iz općih prihoda 150.000,00 kuna, od ulaznica 220.000,00 kuna, iz pomoći 130.000,00 kuna te iz donacija 140.000,00 kuna.

Od ukupno navedenog iznosa:

A) za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 25.000,00 kuna,

 

B) za rashode za usluge predviđen je iznos od 555.000,00 kuna,

 

C) za ostale nespomenute rashode poslovanja predviđen je iznos od 60.000,00 kuna.

Članak 5.

 

OSTALE KULTURNE MANIFESTACIJE  I PRIREDBE

Aktivnost A1016 02

 

Za godinu 2015. godinu predviđen je iznos od 50.000,00 kuna i to za ostale kulturne manifestacije (Dani hvarskog kazališta i slično ). Od ukupnog iznosa na rashode za usluge, odnosno za intelektualne i osobne usluge- honorare i ostale usluge predviđen je iznos od 45.000,00 kuna, a za ostale nespomenute rashode poslovanja predviđen je iznos od 5.000,00 kuna za reprezentaciju i za ostale nespomenute  rashode  poslovanja.

Članak 6.

 

DONACIJE MUZEJU HVARSKE BAŠTINE

Aktivnost A 1016 04

 

Donacije Muzeju hvarske baštine odnose se uglavnom na sufinanciranje programskih aktivnosti i uređenje ljetnikovca Hanibala Lucića, kao i na kapitalnu donaciju za arhivsko spremište, za sanaciju crkve Sv. Marak, te za otkup spomeničke građe.

Za programsku djelatnost očuvanja spomeničku      baštine, kao i programe muzejsko-galerijske i likovno-izložbene djelatnosti predviđen je iznos od

………………………………………………………….. 75.000,00 kn,

a za održavanje  ljetnikovca Hanibala Lucića predviđen je iznos od      50.000,00 kn.

Za kapitalnu donaciju za uređenje arhivskog spremišta predviđen je iznos od      50.000,00 kn,

za  sanaciju crkve Sv. Marak predviđen je iznos

………………………………………………………….. 50.000,00 kn,

te za otkup spomeničke građe predviđen je iznos 50.000,00 kn.

Sve navedeno u Proračunu Grada za 2015. godinu čine ukupan iznos od       275.000,00 kn.

 

Članak 7.

 

ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE

Aktivnost A 1016 05

 

Za održavanje spomenika kulture predviđen je iznos od 2.155.000,00 kuna i to za rashode za  materijal i energiju iznos od 160.000,00 kuna, te za rashode za usluge iznos od 1.995.000,00 kuna (za tekuće i investicijsko održavanje, komunalne  te intelektualne i osobne usluge i ostale usluge- uređenje prostora).

 

Članak 8.

 

DODATNA ULAGANJA NA ZGRADI ARSENAL

Kapitalni projekt  K 1016 06

 

U Proračunu Grada Hvara za 2015. godinu planirana su sredstva za obnovu zgrade Arsenal u ukupnom iznosu od 6.600.000,00 kuna.

Za dodatna ulaganja na Arsenalu sa Fontikom predviđen je iznos od 6.600.000,00 kuna i to iz općih prihoda iznos od 620.000,00 kuna,  iz  očekivanih pomoći iznos od 1.080.000,00 kuna te 4.900.000,00 iz viškova prethodnih godina ( izdvojena sredstava od poreza na dohodak).

Članak 9.

 

DODATNA ULAGANJA NA PALAČI  VUKAŠINOVIĆ

Kapitalni projekt K 1016 08

 

U proračunu Grada Hvara za 2015.godinu planiraju se sredstva za obnovu zgrade palače Vukašinović u iznosu od 1.060.000,00 kuna i to iz općih prihoda 144.721,00 kunu, iz pomoći 120.000,00 kuna te 795.279,00 kuna iz viškova prethodne godine (izdvojena sredstava od poreza na dohodak).

 

Članak 10.

 

OPREMANJE SPOMENIKA KULTURE

Kapitalni projekt  K 1016 07

 

U Proračuna Grada Hvara za 2015.godinu planiraju se sredstva za digitalizaciju kina Veneranda  (600.000,00 kuna), te  30.000,00 kuna za nabavku druge oprema za ostale spomenike kulture, odnosno ukupno 630.000,00 kuna.

 

Članak 11.

 

UKUPNA SREDSTVA ZA JAVNE POTREBE U KULTURI

Grad Hvar je u Proračunu za 2015. godinu predvidio sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Hvara u ukupno iznosu od:

12.498.000,00 kuna

 

Članak 12.

 

Ovaj  Program stupa na snagu prvog dana  od dana objave u «Službenom glasniku Grada  Hvara». Sredstva će se isplaćivati temeljem zahtjeva korisnika prema financijskim mogućnostima proračuna, i uz odobrenje  Gradonačelnika.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

Gradsko vijeće

 

KLASA:612-01/15-01/14

URBROJ: 2128/01-02-15-02

Hvar,  30. travnja  2015.godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                         Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 76. stavak 4. Zakona o sportu («Narodne novine», br. 71/06 i 150/08 – uredba, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) i članka 25.  Statuta Grada Hvara ( «Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13,11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj dana  30. travnja  2015. godine, d o n o s i:

P  R  O  G  R  A  M

javnih potreba u sportu Grada Hvara

za 2015. godinu

 

 

 

Članak 1.

      

Javne potrebe u sportu za koje se osiguravaju sredstva iz Proračuna Grada Hvara jesu sportske djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u sportu od interesa za Grad Hvar, koje su utvrđene kao javne potrebe u sportu, a osobito:

–        redovna djelatnost udruga u sportu i drugih organizacija u sportu koje su od interesa za Grad Hvar,

–        programi poticanja i razvitka sportskih aktivnosti među polaznicima osnovne i srednje škole,

–        programi održavanja, unapređenja i izgradnja sportskih terena i objekata na području Grada Hvara,

–        programi suradnje na području otoka Hvara, međuotočne suradnje, pa i međuotočne sportske suradnje, prvenstveno među mladima,

–        ostali sportski programi, prema potrebi.

 

Članak 2.

 

DONACIJE  SPORTSKIM  UDRUGAMA

Aktivnost A 1015 02 – donacije sportskim udrugama

 

Za djelatnost  udruga u sportu predviđen je iznos od 980.000,00 kuna koji će se rasporediti na slijedeći način:

–   Nogometni klub Hvar…………………….. 300.000,00 kuna

–   Nogometni klub «Levanda» Velo Grablje

……………………………………………………… 35.000,00 kuna

–   Muški rukometni klub Hvar……………… 70.000,00 kuna

–   Ženski rukometni klub Hvar……………… 70.000,00 kuna

–   Boćarski klub «Levanda» Velo Grablje… 5.000,00 kuna

–   Boćarski klub Brusje…………………………. 5.000,00 kuna

–   Boćarski klub «Gdinj» Hvar……………….. 5.000,00 kuna

–   Boćarski klub «Zlatan otok»

Sveta Nedjelja…………………………………. 20.000,00 kuna

–   Jedriličarski klub „Zvir“ Hvar …………. 370.000,00 kuna

–   Udruga za mali nogomet Hvar…………… 20.000,00 kuna

–   Jedriličarski klub “Reful” Hvar……………. 8.000,00 kuna

–   Boćarski klub „Ružmarin“………………….. 7.000,00 kuna

–   Pikado klub „For“……………………………… 5.000,00 kuna

–   Sportski klub „Hvar Marathon“…………. 20.000,00 kuna

–   Sportsko-ribolovni klub „Kurenat“ Hvar. 5.000,00 kuna

–   Vaterpolo klub Hvar………………………… 10.000,00 kuna

–   Sportsko pomorsko ribolovna udruga „Palmižana“ Hvar  10.000,00 kuna

–   Ronilački klub „Pelegrin“…………………. 10.000,00 kuna

–   Ostale nespomenute sportske udruge……. 5.000,00 kune

 

Sredstva planirana za ostale nespomenute sportske udruge  isplaćivati će se udrugama koje nisu poimenično navedene u prethodnom stavku, a temeljem njihovog Zahtjeva i po posebnom zaključku gradonačelnika.

 

Članak 3.

 

PROGRAMI ODRŽAVANJA, UNAPREĐENJA I IZGRADNJE SPORTSKIH TERENA

Aktivnost:  A1015 01- održavanje sportskih terena

 

Za programe održavanja, unapređenja i izgradnje sportskih terena i objekata na području Grada Hvara za 2015. godinu predviđen je iznos od……………………………………………………. 360.000,00 kuna,

od čega se 10.000,00 kuna odnosi na materijal za tekuće i investicijsko održavanje, a iznos od 350.000,00 kuna odnosi se na uređenje i održavanje sportskih terena.

 

 

Članak 4.

 

Ukupna sredstva namijenjena sportu u Proračunu Grada Hvara za 2015. godinu u iznose  1.340.000,00 kuna.

 

Članak 5.

 

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u  «Službenom glasniku Grada Hvara«. Sredstva će se isplaćivati temeljem zahtjeva korisnika i financijskih mogućnosti Proračuna Grada Hvara, a uz odobrenje gradonačelnika.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD   HVAR

Gradsko  vijeće

 

KLASA: 620-01/15-01/03

URBROJ: 2128/01-02-15-02

Hvar, 30. travnja 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                         Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka  25. Statuta Grada Hvara («Službeni Grada Hvara», broj  5/09.,7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara, na 03. sjednici održanoj dana 30. travnja 2015. godine, d o n o s i

 

P  R  O  G  R  A  M

financiranja ostalih udruga, udruženja i društava

za 2015. godinu

 

Članak 1.

 

 

Ovim Programom obuhvaćene su udruge, udruženja i društva koja nisu obuhvaćena Programom javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2015. godinu,  te Programom javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2015. godinu. Za udruge, udruženja i društva  čiji su planovi i programi rada, te djelatnosti predviđene za realizaciju u 2015. godini od interesa za Grad Hvar,  u proračunskoj 2015. godini osiguravaju se sredstva kako slijedi:

 

–   Dobrovoljno vatrogasno društvo Hvar  za redovno poslovanje u iznosu od 1.200.000,00 kuna,

–   Dobrovoljno vatrogasno društvo Hvar za kapitalnu donaciju za završetak Vatrogasnog doma u  iznosu od 700.000,00 kuna,

–   Hrvatska gorska služba spašavanje  u iznosu od 10.000,00 kuna,

–   Udruženje obrtnika otoka Hvara u iznosu od 120.000,00 kuna,

–   Udruga „Pjover“ Velo Grablje u iznosu od 50.000,00 kuna,

–   Zavičajna udruga „Bruška zora“ u iznosu od 10.000,00 kuna,

–   Udruga „LAG ŠKOJI“ Hvar u iznosu od 110.000,00 kuna,

–   Udruga „Dignitea“ Hvar u iznosu do 10.000,00 kuna,

–   Udruga veterana MOmp „Zvir“ otok Hvar u iznosu od 10.000,00 kuna

–   Udruga „Forske užance“ Hvar u iznosu od 20.000,00 kuna,

–   Udruga „Hvar metropola mora“ Hvar u iznosu od 80.000,00 kuna,

–   Udruga turističkih vodiča otoka Hvara u iznosu od 5.000,00 kuna

–   Udruga „Hrvatski master šef“ Hvar u iznosu od 50.000,00 kuna

–   Ostale nespomenute udruge u iznosu od 15.000,00 kuna.

Odnosno ukupno: 2.390.000,00 kuna.

Sredstva planirana za ostale nespomenute udruge, udruženja i društva isplaćivati će se  po posebnom zaključku gradonačelnika.

 

Članak 2.

 

Ovaj  Program stupa na snagu prvog dana  od dana objave u «Službenom glasniku Grada  Hvara».

Sredstva će se isplaćivati temeljem zahtjeva korisnika a sukladno financijskih mogućnosti proračuna.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

Gradsko vijeće

 

KLASA: 612-01/15-01/15

URBROJ: 2128/01-02-15-02

Hvar, 30. travnja 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                         Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 28. st.1. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj: 36/95, 109/95-Uredba, 21/96-uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročiš.tekst, 82/04, 110/04- uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj dana 30.04.2015. godine, donosi

 

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti

iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu

za 2015. godinu za Grad Hvar

 

I     UVODNE ODREDBE

 

Programom održavanja komunalne infra-strukture za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine (u daljnjem tekstu: Programom)  u skladu s predviđenim sredstvima i izvorima financiranja, određuju se poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja  komunalne infrastrukture na području Grada Hvara kojima se osigurava obavljanje komunalnih djelatnosti:

 

 1. 1.     održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa,
 2. 2.     održavanje javnih površina,
 3. 3.     održavanje nerazvrstanih cesta,
 4. 4.     održavanje javne rasvjete
 5. 5.     održavanje groblja.

 

Ovim se programom utvrđuje opis i opseg održavanja s procjenom troškova po pojedinim komunalnim djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje  Programa s naznakom izvora financiranja i vrijednosti planiranih sredstava, kao i nositelji provedbe Programa.

 

II   ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 

                Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. ovog  Programa, utvrđuje se kako slijedi :

 

1. Održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa

 

                Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje javno- prometnih površina, odnosno: cesta, gradskih ulica, trgova, javnih prolaza, javnih stuba, parkirališta, pločnika, autobusnog stajališta, taksi stajališta, dječjih igrališta,  javnih sportskih terena i sličnih površina.

Pod održavanjem čistoće obalnog pojasa podrazumijeva se čišćenje  plaža i žala na Paklenim otocima kao i plaža i žala koja  nisu  dana u koncesiju.

Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća:

 

1.   Redovno i izvanredno pometanje (ručno i strojno)

2.   Redovno i izvanredno pranje (ručno i strojno), a ovisi o stupnju i vrsti onečišćenja (komunalni otpad, sezonski otpad, grafiti, onečišćenje uljima, mazivima i sl.)

Čišćenje i pranje javnih prometnih površina najčešće se obavlja slijedećim tehnologijama:

–   ručno čišćenje koje obuhvaća pometanje, te uklanjanje sipine  od nanosa nakon obilnih kiša

–   strojno čišćenje pomoću čistilica različitih kapaciteta,

–   pranje javno prometnih površina.

3.   Redovito izvanredno uklanjanje vegetacije koja raste na asfaltiranim, betoniranim ili popločanim javno prometnim površinama. Uklanjanje se obavlja fizički (čupanjem, struganjem i sl.) i  kemijski (tretiranjem herbicidima)

4.   Nabava, postavljanje i održavanje košarica za otpatke (zidnih i samostojećih  košarica, košarica s pepeljarom),  pepeljara i košarica za feces/pseći otpad/, pražnjenje istih , te zbrinjavanje prikupljenog otpada.

5.   Pranje i čišćenje kamenih , betonskih i sl. elemenata smještenih na ili uz javno prometne površine i u parkovima.

6.   Prema ukazanoj  potrebi i zimskim uvjetima: čišćenje snijega u pješačkim zonama  i  posipavanje solju  poledica  u pješačkim zonama, stubama i prilazima itd.

 

Na području grada Hvara (podjela na  6 zona)  planira se ručno i strojno čišćenje  prema opisu iz Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda  – Komunalno Hvar d.o.o.:

–   mehaničko čišćenje 1. zone  svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike ,

–   mehaničko čišćenje  2. zone  u sezoni svakodnevno, a  izvan turističke sezone  dva puta tjedno ili po posebnoj narudžbi,

–   ručno pometanje 3., 4., 5. i 6. zone svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike,

–   pražnjenje  i čišćenje košarica za otpatke   dva do tri  puta svakodnevno , uključujući nedjelje i praznike,

–   pranje Trga sv. Stjepana ( Pjace) , Obale Riva i Obale Fabrika  izvodit će se mehanički /pumpom i ručno, prema potrebi i u dogovoru s Gradom, a u razdoblju lipanj – rujan najmanje  jednom tjedno.

 

Održavanje čistoće obalnog pojasa obuhvaća:

 

1.   Redovno i izvanredno čišćenje šetnica i obalnog  pojasa, osim lokacija za koje je izdana koncesija

2.   Redovno i izvanredno  čišćenje  plaža i žala na Paklenim otocima

 

Na području grada Hvara  planira se  čišćenje  Paklenih otoka i obalnog pojasa  prema opisu iz Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda  – Komunalno Hvar d.o.o.:

–   čišćenje šetnica i obalnog pojasa  istočnog dijela, zapadnog dijela i Svete  Nedjelje   svakodnevno, uključujući  nedjelje i praznike –  tijekom  turističke sezone (4 mjeseca),

–   čišćenje i odvoz otpada sa gradskih plaža (koje nisu dane u koncesiju)   na  Paklenim  otocima  i obalnom pojasu od Vele Garške do Dubovice u periodu   od 01.04. 2015. god. do 31.10.2015. god.  svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike,

–   preuzimanje pravilno pakiranog sakupljenog otpada od koncesionara  u periodu od 01.04. 2015. god. do 31.10.2015. god.

–   pražnjenje  i čišćenje košarica za otpatke na obalnom pojasu dva do tri puta svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike.

 

Predviđena  sredstva:

–   za izvršenje  radova u iznosu od………. 2.245.000,00  kn

–   za nabavu opreme u iznosu od …………… 950.000,00  kn

______________________________________________

ukupno : ………………………………………. 3.195.000,00  kn

 

Izvori  financiranja:

–   iz komunalne naknade……………………….. 700.000,00 kn

–   iz pomoći…………………………………………. 710.000,00 kn

–   iz ostalih izvora………………………………. 1.785.000,00 kn

 

2. Održavanje javnih površina

 

                Pod održavanjem javnih površina podrazumijeva se: održavanje javnih zelenih površina, održavanje  urbane opreme  ( klupa, košarica, pepeljara i sl), sanacija oštećenih asfaltnih, betonskih i popločenih površina, nabava, postava i održavanje oznaka ulica, parkova i sl…

               

Održavanje javnih zelenih površina obuhvaća :

1.   Održavanje parkova, drvoreda, živica, cvjetnjaka, travnjaka, skupina stabala ili pojedinačnih stabala,

2.   Održavanje zelenih površina uz ceste i ulice

3.   Održavanje cvjetnih korita i vaza

4.   Održavanje dječjih igrališta s pripadajućom opremom

5.   Održavanje parkovne opreme, javnih fontana i sustava za navodnjavanje.

Na području grada Hvara  redovno se održavaju   parkovi  Veli đardin, Mali đardin, park Šumica, park kod Franjevačkog samostana, arboretum u gradskim zidinama tvrđave Španjola,  dječje igralište Šumica u Hvar te dječje igralište u Brusju, park u Brusju, te ostale uređene javne zelene površine.

Planirani radovi na održavanju javnih zelenih površina sastoje se od:

–   Redovni i izvanredni hortikulturni radovi  –  održavanje i njega travnjaka (košenje i sakupljanje trave, lišća, prozračivanje te obnova travnjaka), održavanje i njega sezonskih i trajnih cvjetnjaka, cvjetnih vaza, grmova, živica i stabala,

–   Redovna i izvanredna fitosanitetska zaštita bilja,

–   Zbrinjavanje zelenog otpada,

–   Redovno i izvanredno čišćenje i sakupljanje otpada s javnih zelenih površina,

–   Građevinski radovi na održavanju parkovnih staza i drugih pješačkih površina , stubišta i sl vezanih za javne zelene površine,

–   Redovno i izvanredno održavanje postojeće parkovne opreme (klupa, dječjih igračaka, cvjetnih korita i sl.), sustava za navodnjavanje i  fontana,

–   Nabava i postava nove parkovne opreme,

–   Nabava sadnog materijala- sezonskih cvjetnica, grmova, stabala, travnih busena i dr.,

–   Ostali poslovi strukovno potrebni za održavanje javnog zelenila i opreme

–   Uređenje javnih površina.

Osim redovnog  i izvanrednog održavanja tijekom godine, planirani su i radovi pojačanog održavanja pojedinih javnih zelenih površina s namjerom obnove i uvođenja novih sadržaja na postojeće zelene površine – park Šumica i arboretum unutar gradskih zidina tvrđave Španjola.

Na području grada Hvara planira se održavanje javnih zelenih površina   prema opisu iz Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda  – Komunalno Hvar d.o.o.

Postava i održavanje oznaka naziva  ulica, parkova, trgova obuhvaća:

1.   Nabava i postava  kamenih i metalnih natpisnih ploča na novim lokacijama, kao i zamjenu postojećih, dotrajalih ili oštećenih oznaka.

2.   Nabava i postava  kućnih brojeva na novim lokacijama

Održavanje urbane opreme obuhvaća:

1.   Nabava i postava urbane opreme: klupe, košarice  za otpad, pepeljare,  opreme za reklamiranje, gradski satovi, nadstrešnice  i sl.

 

Predviđena  sredstva:

–   za izvršenje  radova/usluga  u iznosu od

…………………………………………………… 1.000.000,00  kn

–   za materijal  u iznosu od……………………. 100.000,00  kn

______________________________________________

ukupno :………………………………………. 1.100.000,00  kn

 

Izvori  financiranja :

–   iz komunalne naknade………………………. 570.000,00  kn

–   iz ostalih izvora………………………………… 530.000,00  kn

 

3. Održavanje nerazvrstanih cesta

 

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se odvijaju tijekom cijele godine na cestama, uključujući sve objekte i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta, poboljšanje elemenata ceste, osiguranja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa.

1.   Redovno i parcijalno održavanje  podrazumijeva  izvođenje radova kojima se saniraju oštećenja asfaltnih površina, udarnih rupa, ulegnuća, mrežastih oštećenja na kolnicima, pješačkim površinama i na trgovima, te uklanjanje arhitektonskih barijera na javnim površinama – prilagodba nogostupa osobama smanjene pokretljivosti.

2.   Održavanje makadamskih površina podrazumijeva radove održavanja neasfaltiranih, makadamskih površina, sanaciju udarnih rupa, kolotraga i drugih lokalnih oštećenja.

3.   Održavanje ogradnih i potpornih zidova, te drugih betonskih građevina podrazumijeva sanaciju istih koji se nalaze u cestovnom zemljištu uz nerazvrstanu cestu i na javnim površinama, izrada novih zidova, sanacija i uređenje novih betonskih staza, stuba i sl.

4.   Hitne intervencije podrazumijevaju obilazak grada nakon obilnijih kiša i drugih vremenskih nepogoda te izvođenje radova čije bi odgađanje izvršenja ugrožavalo sigurnost prometa, zdravlje i imovinu ljudi, izlazak na teren po pozivu prometne policije ili po pozivu nadležnih službenika Grada.

5.   Održavanje okomite i vodoravne prometne signalizacije, turističke (smeđe)  i ostale signalizacije, te dodatne opreme za regulaciju prometa, podrazumijevaju se poslovi postave i održavanja novih ili zamjene dotrajalih znakova, signalizacije i opreme cesta (izuzev prometnih svjetala). Zamjena dotrajale signalizacije vrši se prema potrebi dok se   Obnavljanje horizontalne prometne signalizacije obavezno se vrši prije početka turističke sezone.

 

Predviđena  sredstva:

–   za izvršenje  radova/usluga  u iznosu od. 350.000,00  kn

–   za materijal  u iznosu od …………………….. 90.000,00  kn

______________________________________________

ukupno : …………………………………………. 440.000,00  kn

 

Izvori  financiranja :

–   iz komunalne naknade………………………. 350.000,00  kn

–   iz pomoći………………………………………….. 50.000,00  kn

–   iz ostalih izvora………………………………….. 40.000,00  kn

 

4. Održavanje javne rasvjete

 

Pod  javna rasvjeta podrazumijeva se upravljanje i održavanje uređaja i objekata javne rasvjete uključivo podmirivanje troškova električne energije.

Pod upravljanje i održavanje uređaja i objekata javne rasvjete podrazumijeva se :

–        redovna zamjena ili otklanjanje nedostataka na objektima i uređajima javne rasvjete (izvori svijetlosti, predspojne naprave, armature, elektro ormari i dr.) radi održavanja sustava u stanju funkcionalne ispravnosti,

–        preventivno održavanje  koje podrazumijeva radove na zamjeni većeg broja rasvjetnih tijela stupova i kabela, elektroenergetskih ormarića, prema  izvršenom pregledu na temelju kojeg se donosi procjena prema važećim tehničkim normativima,

–        ličenje stupova, nosača, ferala  i drugih metalnih elemenata javne rasvjete

–        izvanredno održavanje obavlja se u najkraćem mogućem roku kada postoji pretpostavka da bi kvar ili oštećenje moglo prouzročiti daljnje štetne posljedice ( poslije ne vremena, prometne nezgode i sl.)

–        pojačano održavanje kada se vrši zamjena većeg broja  uređaja i objekata javne rasvjete ili proširenje javne rasvjete

–        uređenje grada za vrijeme blagdana :  nabava, montaža, priključenje , održavanje i kontinuirana kontrola tijekom perioda postave, te demontaža opreme  za blagdansko ukrašavanje. Uključena je i   nabava jelki za blagdansko ukrašavanje grada.

–        Provedba studije energetske učinkovitosti

Na području grada Hvara planira se održavanje javne rasvjete   prema opisu iz Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda  – Komunalno Hvar d.o.o.

 

Predviđena  sredstva:

–   usluga održavanja i materijal  u iznosu od

……………………………………………………… 440.000,00  kn

–   utrošak električne energije  u iznosu od  440.000,00  kn

______________________________________________

ukupno : …………………………………………. 880.000,00  kn

 

Izvori  financiranja :

–   iz komunalne naknade………………………. 880.000,00  kn

 

5. Održavanje groblja

 

Sredstva za održavanje groblja  planiraju se kao učešće u troškovima  održavanja i uređenja  Gradskog groblja Hvar, kao i drugih groblja na području grada Hvara.

Pod održavanjem i uređenjem podrazumijeva se:

–        uređenje  mrtvačnica  i trjemova  pred mrtvačnicama

–        uređenje pristupnih  staza oko  groblja

–        uređenje kapela i vanjskih zidova

–        izrada potrebne tehničke  dokumentacije

–        radovi na proširenju groblja

 

Predviđena  sredstva:

–   održavanje groblja …………………………… 350.000,00  kn

______________________________________________

ukupno : …………………………………………. 350.000,00  kn

 

Izvori  financiranja :

–   iz komunalne naknade………………………. 200.000,00  kn

–   iz drugih izvora………………………………… 150.000,00  kn

 

III    SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE  PROGRAMA

 

Sredstva potrebna za ostvarivanje  ovog  Programa temeljem procijenjenih troškova po pojedinim djelatnostima  iznose:

1. održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa  3.195.000,00  kn

2. održavanje javnih površina………… 1.100.000,00  kn

3. održavanje nerazvrstanih cesta……… 440.000,00  kn

4. održavanje javne rasvjete……………… 880.000,00  kn

5. održavanje groblja ………………………. 350.000,00  kn

______________________________________________

Ukupno…………………………………………. 5.995.000,00 kn

 

IV  ZAVRŠNE ODREDBE

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 363-01/15-01/63

Urbroj: 2128/01-02-15-02

Hvar,­ 30.04.2015.g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                         Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”,broj: 36/95, 109/95- Uredba, 21/96- Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- proč.tekst,82/04, 110/04- Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 08/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj dana 30.04.2015. godine, donosi:

 

PROGRAM

gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015. godinu za Grad Hvar

 

I – OPĆE ODREDBE

 

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Hvara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine za:

–   javne površine,

–   nerazvrstane ceste,

–   groblja,

–   javnu rasvjetu,

–   opskrbu pitkom vodom,

–   odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

 

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

 

II – IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

 

Program izgradnje javnih površina je u Prilogu br. 1 ovog Programa

ukupno: ………………………………………… 1.400.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2015. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz sredstava komunalnog doprinosa: ……. 800.000,00 kn

– iz potpore Županije…………………………….. 100.000,00 kn

– iz viškova prethodnih godina………………. 500.000,00 kn

ukupno: ………………………………………… 1.400.000,00 kn

 

III – IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

 

Program izgradnje nerazvrstanih cesta je u Prilogu br. 2 ovog Programa.

Za izgradnju predviđeno je: ……………….. 1.400.000,00 kn

Za otkup zemljišta predviđeno je: ………….. 300.000,00 kn

ukupno: ………………………………………… 1.700.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2015. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz sredstava komunalnog doprinosa …….. 700.000,00 kn

– iz potpora Županije…………………………….. 200.000,00 kn

– iz prihoda od nefinancijske imovine (za otkup

.. Zemljišta………………………………………….. 300.000,00 kn

– iz viškova prethodnih godina………………. 500.000,00 kn

ukupno: ………………………………………… 1.700.000,00 kn

 

IV – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

 

Program izgradnje mreže javne rasvjete je u Prilogu br. 3 ovog Programa.

ukupno: ………………………………………… 1.070.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2015. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz sredstava komunalnog doprinosa …….. 550.000,00 kn

– iz prihoda od nefinancijske imovine……….. 20.000,00 kn

– iz viškova prethodnih godina………………. 500.000,00 kn

ukupno: ………………………………………… 1.070.000,00 kn

 

V – IZGRADNJA GROBLJA

 

Za izgradnju groblja……………………………… 500.000,00 kn

Za otkup zemljišta predviđeno je……………. 270.000,00 kn

ukupno: …………………………………………… 770.000,00 kn

Rok je prosinac 2015. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz sredstava komunalnog doprinosa……… 450.000,00 kn

– iz ostalih izvora…………………………………….. 3.588,00 kn

– iz viškova prethodnih godina………………. 316.412,00 kn

ukupno: …………………………………………… 770.000,00 kn

 

VI – IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA

         OPSKRBU PITKOM VODOM

 

Za izgradnju i proširenje mjesnih mreža na području Grada Hvara:

ukupno: …………………………………………… 300.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2015. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

– iz potpora Županije: …………………………… 250.000,00 kn

– iz ostalih proračunskih prihoda …………….. 50.000,00 kn

ukupno: …………………………………………… 300.000,00 kn

 

VII – IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA

ODVODNJU OTPADNIH I OBORINSKIH VODA

 

Program izgradnje objekata i uređaja za odvodnju otpadnih i oborinskih voda je u Prilogu br. 4 ovog Programa.

ukupno: ………………………………………… 1.500.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2015. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz općih prihoda…………………………………. 270.000,00 kn

– iz potpora Županije…………………………….. 200.000,00 kn

– iz vodnog doprinosa…………………………….. 30.000,00 kn

– iz viškova prethodnih godina……………. 1.000.000,00 kn

ukupno: ………………………………………… 1.500.000,00 kn

 

VIII SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE  PROGRAMA

 

Sredstva potrebna za ostvarivanje  ovog  Programa temeljem procijenjenih troškova po pojedinim djelatnostima  iznose:

Izgradnja javnih površina……………… 1.400.000,00  kn

Izgradnja nerazvrstanih cesta………… 1.700.000,00  kn

Izgradnja javne rasvjete………………… 1.070.000,00  kn

Izgradnja groblja…………………………….. 770.000,00  kn

Izgradnja objekata i uređaja za opskrbu pitkom

vodom …………………………………………….. 300.000,00  kn

Izgradnja objekata i uređaja za odvodnju otpadnih i

oborinskih voda…………………………….. 1.500.000,00  kn

______________________________________________

Ukupno:………………………………………… 6.740.000,00 kn

 

IX – ZAVRŠNE ODREDBE

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 363-01/15-01/64

Urbroj: 2128/01-02-15-02

Hvar,­ 30.04.2015.g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                         Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Na temelju odredbi članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj dana 30. travnja 2015. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Plana pometanja, čišćenja i pranja grada, održavanja javnih površina, čišćenja i održavanja obalnog pojasa, odvoza otpada s Paklenih otoka,održavanja javne rasvjete i održavanja sustava oborinskih voda za 2015. godinu

 

Članak 1.

 

Prihvaća se Plana pometanja, čišćenja i pranja grada, održavanja javnih površina, čišćenja i održavanja obalnog pojasa, odvoza otpada s Paklenih otoka,održavanja javne rasvjete i održavanja sustava oborinskih voda za 2015. godinu trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o. iz Hvara, u ukupnom iznosu od 2.498.521,00 kuna bez PDV-a, a što je u skladu sa visinom tih izdataka u Proračunu Grada Hvara za 2015. godinu.

 

Članak 2.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara da temeljem ovog Zaključka sklopi ugovor sa trgovačkim društvom Komunalno Hvar d.o.o. za poslove iz članka 1. ovog Zaključka.

 

Članak 3.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-01/15-01/65

URBROJ: 2128/01-02-15-03

Hvar, 30. travnja 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                         Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

KOMUNALNO HVAR d.o.o.

21450 HVAR, Vlade Stošića 7

OIB:85724396887

HVAR, travanj 2015.

 

P L A N

ZA 2015. GODINU

–   POMETANJA, ČIŠĆENJA I PRANJA GRADA,

–   ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA,

–   ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA OBALNOG POJASA,

–   ODVOZA OTPADA S PAKLENIH OTOKA,

–   ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE,

–   ODRŽAVANJA SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJE

 

 

 

A) POMETANJE, ČIŠĆENJE I PRANJE GRADA

 

SVAKODNEVNO: 7 RADNIKA, DVIJE ČISTILICE, ELEKTROKOLICA I AUTO ZA PRANJE GRADA

2 radnika na uličnim strojnim čistilicama

4 radnika za ručno pometanje ulica

0,5 radnika na elektrokolicima

0,5 radnika za pranje grada

 

1. ZONA: Autobusna stanica Dolac, Pjaca, Fabrika do Zvijezde mora i naprijed šetnicom uz more do hotela Amfore pa prema Majerovici do rta Kovač, s jedne strane, zatim Riva, Križa uz more sve do trgovine Kerum u Križnoj luci na jednoj strani i hotela Galeb na drugoj strani, svakodnevno nedjeljom i praznikom

– Mala električna strojna čistilica – jedan radnik cijelu godinu

 

2. ZONA: Zastupi, Šamoreta dolac, Sv. Katarina, Bukainka, dio Lučice, Vrisak, dio Križne luke, Križni rat, te svi ostali djelovi grada Hvara uključujući gradske prometnice, te prigradska naselja Milna i Brusje, tretiraju se u sezoni svakodnevno, a van sezone dva puta tjedno ili po posebnoj narudžbi.

– Velika strojna čistilica- jedan radnik cijelu godinu

 

3. ZONA: Od autobusne stanice strmom ulicom kroz istočna Gradska vrata do zapadnih Gradskih vrata, sve okomite i sve paralelne ulice od Pjace do ceste ispod tvrđave Španjola.

– ručno pometanje – jedan radnik cijelu godinu

 

4. ZONA: Od zapadnih Gradskih vrata do Sv. Katarine, cijela Gojava, Sv. Marak, Bankete, ispred Gradske Loggie, sve okomite ulice od Fabrike do hotela Pharos, pored toga oko štandova te veli i mali đardin na Pjaci.

– ručno pometanje – jedan radnik cijelu godinu

 

5. ZONA: Ulica južno od Dječjeg vrtića, ulica iza Poljoprivredne zadruge, cijela Sv. Mikula, ulica južno od Stolne crkve do pozzerie Kogo, južno ispod zida palaće Vukašinović do skretanja u Burak, Burak do obiteljske kuće Matković i sve okomite ulice prema Rivi.

– ručno pometanje – jedan radnik cijelu godinu

 

6. ZONA: Cijela Glavica s okomitim ulicama prema Burgu i Lučici, od obiteljske kuće Matković prema školi, sve okomite ulice prema Lučici, cijela Lučica, osim uz more, prema obiteljskoj kući Lovrinčević, dalje strmom ulicom do Križne luke.

– ručno pometanje – jedan radnik cijelu godinu

 

SVI KOŠEVI U GRADU prazne se i čiste dva – tri puta dnevno, nedjeljom i praznokim od 01. svibnja do 31. listopada

– jedan radnik 6 (šest) mjeseci

 

PRANJE GRADA svakodnevno u noćnim satima u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna.

– dva radnika 3 (tri) mjeseca

 

Potrebna sredstva: 7 radnika

Plaća…………………………………………………. 717.186,00 kn

Mat.troškovi……………………………………….. 91.700,00 kn

Nemat. i rež. tr……………………………………. 77.000,00 kn

Ukupno:…………………………………………… 885.886,00 kn

 

 

 

B) ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

 

B.1.) ZELENE POVRŠINE

 

SVAKODNEVNO: 5 RADNIKA I AUTOMOBIL

 

Održavanje svih javnih zelenih površina i gradskih parkova – od Križne luke do punte Kovač, zalijevanje, košenje i dosijavanje trave uz obveznu sadnju sezonskog cvijeća i autohtonog bilja.

Pored toga vrši se redovito održavanje trajnog ukrasnog bilja (oleandri, tamarisi, palme itd.) uz morski pojas i u užoj gradskoj jezgri.

 

Potrebna sredstva: 5 radnika

Plaća:……………………………………………….. 501.036,00 kn

Mater. Troš………………………………………… 37.500,00 kn

Nemat. i rež.tr…………………………………….. 55.000,00 kn

Ukupno:…………………………………………… 593.536,00 kn

 

B.2.) OSTALE JAVNE POVRŠINE

 

SVAKODNEVNO: 1 RADNIK

 

Iskustvom iz dosadašnjih aktivnosti u servisiranju Grada, ukazala se nužna potreba za zapošljavanjem jednog kvalificiranog radnika za održavanje na javnim površinama, kako u gradu Hvaru, tako i u prigradskim naseljima. U navedeno održavanje spadaju slijedeće aktivnosti:

–   održavanje i bojanje klupa,

–   održavanje i bojanje oštećenih košarica, pepeljara i dr.,

–   održavanje i popravci raznih oštećenja na javnim površinama grada

–   održavanje dječjih i sportskih igrališta,

–   održavanje rukohvata i ograda,

–   održavanje turističke signalizacije

–   po potrebi i prema mogućnostima obavlja razne intervencije u i na objektima u vlasništvu grada Hvara

 

Potrebna sredstva: 1 radnik

Plaća: ………………………………………………. 110.848,00 kn

Mat.troškovi ………………………………………. 51.500,00 kn

Nemat. i rež.tr. …………………………………… 11.000,00 kn

Ukupno: ………………………………………….. 173.348,00 kn

 

C) ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE OBALNOG POJASA

 

SVAKODNEVNO: 2 RADNIKA

 

1. ISTOČNI DIO: Šetnica i obalni pojas od uvale Pokonji dol do kupališta ispred hotela “Galeb”, osim lokacija za koje je izdana koncesija ili koncesijsko odobrenje, održava jedan radnik svakim radnim danom nedjeljom i praznikom (4 mjeseca).

 

2. ZAPADNI DIO: Šetnica i obalni pojas od Rotonde do uvale Podstine, osim lokacija za koje je izdana koncesija ili koncesijsko odobrenje, održava jedan radnik svakim radnim danom, nedjeljom i praznikom (4 mjeseca).

 

3. SVETA NEDJELJA: Obalni pojas od Velog kamika do kupališta Zogon, obalni pojas (kupalište) Jagodna i obalni pojas (kupalište) Bojanić bod, svakim danom, nedjeljom i praznikom održava jedan radnik svakim radnim danom, nedjeljom i praznikom (4 mjeseca).

 

4. KOŠEVE NA OBALNOM POJASU prazni dva – tri puta dnevno, jedan radnik s elektro-kolicima svakim radnim danom, nedjeljom i praznikom tijekom cijele godine.

 

Potrebna sredstva: 2 radnika

Plaće ………………………………………………… 195.096,00 kn

Mat. Toškovi ……………………………………… 13.000,00 kn

Nemat. i rež. tr. ………………………………….. 27.750,00 kn

Ukupno: ………………………………………….. 230.096,00 kn

 

D) ODVOZ OTPADA SA PAKLENIH OTOKA

 

SVAKODNEVNO: 2 RADNIKA I BRODICA

 

U 2015. godini predvidamo jednog voditelja brodice, dva radnika (po 6 mjeseci) i brodicu, za odvoz otpada sa područja Paklenih otoka.

Napomena: Brodica će biti u eksploataciji od 01. svinja do 31. listopada 2014. ukupno šest mjeseci. Voditlj brodice će tijekom zimskog perioda, kada brodica nije u eksploataciji voditi brigu o redovnom servisiranju i održavanju brodice i pogonskih motora. U ostalo vrijeme bit će dodjeljen kao ispomoć vrtlarskoj grupi, kojoj se u tom razdoblju znatno povećava obim posla.

 

Potrebna sredstva: 2 radnika

Plaće ………………………………………………… 217.260,00 kn

Mat. troškovi ……………………………………… 68.000,00 kn

Nemat i rež. tr. …………………………………… 22.000,00 kn

Ukupno: ………………………………………….. 307.260,00 kn

 

E) ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

 

SVAKODNEVNO: 2 RADNIKA I AUTOMOBIL

 

Zbog dotrajalosti javne rasvjete u posljednjih par godina uložena su znatno veća sredstva za troškove održavanja. U održavanje ne spada, kako se misli, samo mjenjanje pregorjelih žarulja. U najveći i najkompliciraniji dio posla spadaju popravci oštećenih kandelabera, popravci i mjenjanje oštećenih zračnih i podzemnih kablova, mjenjanje razbijenih stakala na feralima, bojanje kandelabera i ferala kako bi im se produžio vijek trajanja. Ova usluga pruža se na cijelom području grada Hvara s prigradskim naseljima: Brusje, Bruške vale, Milna, Velo Grablje, Zaraće selo, Uvale Velo i Malo Zaraće i Sveta Nedjelja.

 

Potrebna sredstva: 2 radnika

Plaće ………………………………………………… 208.395,00 kn

Mat. troškovi ……………………………………… 78.000,00 kn

Nemat. i rež. troš. ……………………………….. 22.000,00 kn

Ukupno: ………………………………………….. 308.395,00 kn

 

F) RADOVI PO POSEBNOJ NARUDŽBI

 

Po posebnoj narudžbi, prema prihvaćenom troškovniku, uz naplatu vršimo slijedeće poslove:

–   čišćenje gradskih prometnica od nanosa poslije obilnih kiša

–   intervencije na sustavu oborinske odvodnje

–   postavu kandelabera, prometnih znakova, putokaza i rampi

–   uređenje i kićenje grada za prigodne blagdane

 

 

 

 

 

 

 

G) ZAKLJUČAK

 

MATERIJALNI TROŠAK:

 

–   2 radna odijela godišnje 2 x 350 ……………. 700,00 kn

–   1 par cipela ………………………………………….. 400,00 kn

–   1 kišna kabanica ………………………………….. 200,00 kn

–   1 gumene čizme ……………………………………. 100,00 kn

–   4 para rukavica godišnje ……………………… 100.00 kn

                                                                     1.500,00 kn

 

MATERIJALNI TROŠAK GODIŠNJE PO RADNIKU IZNOSI 1.500,00 kn

 

REKAPITULACIJA BROJA SVIH POTREBNIH RADNIKA

– 4           NKV RADNIKA POMETAČA

– 1           RADNIK NA VELIKOJ STROJNOJ ČISTILICI

– 1           RADNIK NA MALOJ ELEKTRIČNOJ STROJNOJ ČISTILICI

– 1           KV ELEKTRIČAR

– 1           (BRAVAR) POMOĆNIK KV. ELEKTRIČARU

– 5           VRTLARA

– 1           VODITELJ BRODICE

– 2           NKV RADNIKA NA BRODICI (6 mjeseci)

– 1,5        VOZAČA ELEKTROKOLICA

– 3           NKV RADNIKA NA ODRŽAVANJU OBALNOG POJASA (4 mjeseca)

– 2           RADNIKA ZA PRANJE GRADA (3 mjeseca)

– 1           KV RADNIK NA ODRŽAVANJU OSTALIH JAVNIH POVRŠINA

SVEUKUPNO 19 RADNIKA TIJEKOM CIJELE GODINE

 

OČEKIVANI MATERIJALNI TROŠKOVI GODIŠNJE

 

A)

1. …. Metle 40 kom x 30,00 Kn ……………………. 1.200,00

2. …. Plastične vreće za koševe po Gradu……… 25.000,00

3. …. Gorivo i mazivo za veliki strojni pometač i potrošena struja za mali strojni pometač  55.000,00

B1)

1. …. Gorivo za automobil, kosilicu i

…….. motornu pilu……………………………………… 10.000,00

2. …. Nabava sezon. sadnica, trajnica, gnjojiva, sjemena i sl.               20.000,00

B2)

1. …. Materijal za održavanje javnih

…….. površina…………………………………………… 50.000,00

C)

1…… Plastične vreće za koševe na obalnom

…….. pojasu………………………………………………. 10.000,00

D)

1. …. Gorivo i mazivo za brodicu…………………. 60.000,00

2. …. Plastične vreće za koševe po Paklenim

…….. otocima………………………………………………. 5.000,00

E)

1. …. Gorivo za automobil za električara……….. 10.000,00

2. …. Materijal za javnu rasvjetu…………………… 65.000,00

…….. UKUPNO: ……………………………….. 311.200,00 kn

 

NEMATERIJALNI TROŠAK (godišnje po radniku)

 

– prijevoz, prigodne nagrade, režijski troškovi 11.100,00 kn

 

 

REKAPITULACIJA FINANCIJSKOG PLANA

ZA 2015. GODINU

UKUPNO:……………………………………… 2.498.521,00 kn

PDV 25%:………………………………………… 624.630,00 kn

SVEUKUPNO:………………………………. 3.123.151,00 kn

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13­-pročišćeni tekst ), članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN», broj: 28/10) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/123, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj 30. travnja 2015. godine, donosi

 

ODLUKU

o visini osnovice i koeficijenta za obračun plaće gradonačelnika/ce i zamjenika/ce gradonačelnika koji dužnost obavljaju profesionalno

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom određuje se visina osnovice i koeficijenti za obračun plaća gradonačelnika/ce i zamjenika/ce gradonačelnika, koji dužnost obavljaju profesionalno, a sredstva za rad osiguravaju se u proračunu Grada Hvara.

 

Članak 2.

 

Visina bruto osnovica za obračun plaće gradonačelniku/ci i zamjeniku/ci gradonačelnika iznosi 6.000,00 kuna. Koeficijenti za obračun plaće gradonačelniku/ci i zamjeniku/ci gradonačelnika odreduju se u slijedećim vrijednostima:

1. Gradonačelnik/ca…………………………………………… 2,94,

2. Zamjeniku/ci gradonačelnika…………………………… 2,49.

 

Članak 3.

 

Plaću gradonačelnika/ce i zamjenika/ce gradonačelnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaća iz članka 2. ove Odluke, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.

 

Članak 4.

 

Pojedinačna rješenja o visini plaće gradonačelnika/ce i zamjenika/ce gradonačelnika donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela ili namještenik Jedinstvenog upravnog odjela koji je za to pisano ovlašten od strane gradonačelnika, sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi („NN”, broj: 86/08 i 61/11).

 

Članak 5.

 

Ostala materijalna prava gradonačelnika/ce i zamjenika/ce gradonačelnika isplaćuju se na način i u visini utvrđen Pravilnikom o plaćama i drugim materijalnim pravima službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara.

 

Članak 6.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini osnovice i koeficijenta za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavljaju profesionalno («Službeni glasrlik Grada Hvara», broj: 6/10).

 

Članak 7.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/15-01/13

URBROJ: 2128-01-02-15-02

Hvar, 30. travnja 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                         Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (“Narodne novine”, broj: 33/Ol, 60/012-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (“NN”, broj: 28/10) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj 30. travnja 2015. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara

 

Članak 1.

 

U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 11/10) u članku 2. POPIS RADNIH MJESTA, RADNA MJESTA II. KATEGORIJE, u potkategoriji radnog mjesta viši savjetnik, naziv radnog mjesta mijenja se i glasi:

 

4. viši savjetnik za prostorno uređenje, graditeljstvo i uređenje grada – pomoćnik voditelja, klasifikacijski rang 4., koeficijent 1,60.

Radno mjesto pod rednim brojem 4. postaje radno mjesto pod rednim brojem 5.

6. viši savjetnik za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo, klasifikacijski rang 4. koeficijent 1,50,

 

U potkategoriji radnog mjesta viši stručni suradnik dodaje se radno mjesto pod brojem 7.

7. viši stručni suradnik za graditeljstvo, zaštitu okoliša i poslove EU, klasifikacijski rang 6, koeficijent 1,35.

Radno mjesto pod rednim brojem 7. postaje radno mjesto pod rednim brojem 8.

 

 

Članak 2.

 

U članku 2. Odluke RADNA MJESTA III. KATEGORIJE, Potkategorija radnog mjesta Referent, mijenja se i glasi:

16. referent-komunalni redar, klasifikacijski rang 11, koeficijent 1,09

17. referent-prometni redar, klasifikacijski rang 11, koeficijent 1,09

18. referent-komunalni izvidnik, klasifikacijski rang 11., koeficijent 1,05.

Radna mjesta od rednog broja 8. do 16. postaju radna mjesta od rednog broja 9. do 18.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA:021-01/15-01/12

Urbroj: 2128-01-02-15-02

Hvar, 30. travnja 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                         Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj 30. travnja 2015. godine, donosi

 

PROGRAM RADA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA ZA PERIOD OD TRAVNJA DO 31. PROSINCA

2015. GODINE

 

UVODNI DIO

 

Gradsko vijeće Grada Hvara kao predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi program rada koji sadrži poslove i zadatke utvrđene Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), Statutom Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) i drugim pozitivnim zakonskim propisima.

Program rada treba smatrati otvorenim za sve prijedloge koje se odnose na nadležnost Gradskog vijeća, iako nisu obuhvaćene ovim Programom rada.

Radna tijela Gradskog vijeća, Gradonačelnik koji je nadležan za obavljanje izvršnih poslova jedinice lokalne samouprave, izravno će se uključiti u realizaciju svojih obveza iz ovog Programa. Nositelji poslova iz Programa, kao i ovlašteni predlagatelji obvezni su odgovarajuće materijale o kojima će raspravljati Gradsko vijeće pripremiti u predviđenim rokovima.

 

 

 

 

 

PROGRAMSKI DIO

 

II TROMJESJEČJE

 

1.   Proračun Grada Hvara za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu Odluka o izvršenju Proračuna Grada Hvara za 2015. godinu

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun Predlagatelj : Gradonačelnik

Rasprava: travanj 2015. godine

2.   Program socijalne skrbi Grada Hvara za 2015. godinu

Nositelj izrade: Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada i Služba za financije i proračun

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava : travanj 2015.godine

3.   Program javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2015.g., Program javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2015. godinu, Program financiranja ostalih udruga, udruženja i društava Grada Hvara za 2015. godinu

Nositelj izrade: Služba za društvene djelatnosti i Služba za financije i proračun

Predlagatelj : Gradonačelnik

Rasprava : travanj 2015. godine

4.   Plan pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenje Paklenih otoka, održavanje javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda za 2015. godinu

Nositelj izrade: Komunalno Hvar d.o.o.

Predlagatelj : Gradonačelnik

Rasprava : travanj 2015.godine

5.   Program održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za Grad Hvar za 2015. godinu, Programa gradnje komunalne infrastrukture iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za Grad Hvar za 2015. godinu

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uredenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Predlagatelj : Gradonačelnik

Rasprava : travanj 2015. godine

6.   Program rada Gradskog vijeća Grada Hvara za 2015. godinu

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun, Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada, Služba za komunalno gospodarstvo, prostorno uredenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša, Služba za društvene djelatnosti i Služba tajništva Grada Predlagatelj : Gradonačelnik

Rasprava: travanj 2015.godine

7.   Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Hvara za 2015.godinu Nositelj izrade: Služba za financije i proračun, DVD Hvar, Područni ured za zaštitu i spašavanje Split, Crveni križ-Gradsko društvo Hvar, Tajništvo grada Predlagatelj : Gradonačelnik

Rasprava: travanj 2015. godina

8.   Plan operativne provedbe programa aktivnosti zaštite od požara za Grad Hvar u 2015. godini sa planom motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenih prostora

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun, Dobrovoljno vatrogasno društvo Hvar, Hrvatske šume-Šumarija Hvar, Komunalno Hvar d.o.o. i Tajništvo grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: travanj 2015. godina

9. Plan o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata (po potrebi)

Nositelj izrade: Služba za gospodarstvo i gospodarenje nekretninama grada i Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Predlagatelj : Gradonačelnik

Rasprava : svibanj 2015.godina

10.           Operativni plan za pripremu turističke sezone – godine 2015. godine,

Nositelj izrade: Odbor za razvoj i unapredenje turizma, Turistička zajednica, Grad Hvar

Predlagatelj : Gradonačelnik

Rasprava : svibanj 2015. godine

11.           Komunalni red u Gradu Hvaru (tematska sjednica)

Nositelj izrade i Predlagatelj: Gradonačelnik, Komunalno Hvar d.o.o., Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uredenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Rasprava: svibanj 2015. godine

12.           Program 55. Hvarskih ljetnih priredbi

Nositelj izrade: Služba za društvene djelatnosti Predlagatelj : Gradonačelnik

Rasprava: svibanj 2015. godine

13.           Imovinsko pravni predmeti iz nadležnosti Gradskog vijeća

Nositelj izrade: Tajništvo Grada

Predlagatelj : Gradonačelnik

Rasprava: trajno

14. Izbor i imenovanja radnih tijela Gradskog vijeća Nositelj izrade: Odbor za izbor i imenovanja

Predlagatelj : Gradonačelnik i Odbor za izbor i imenovanja

Rasprava : trajno

15.           Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014. godinu, Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uredenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: lipanj 2015. godine

16. Funkcioniranje zdravstvene službe na području Grada Hvara

Nositelj izrade i predlagatelj: Gradonačelnik, Dom zdravlja Splitsko dalmatinske Županije, Ispostava Hvar, Ustanova hitne medicinske pomoći, ordinacije u zakupu

Rasprava : lipanj 2015.godine

17. Prometna povezanost Grada Hvara (tematska sjednica)

Nositelj izrade i predlagatelj : Gradonačelnik i Odbor za unapredenje i poboljšanje kopnenog i pomorskog prometa

Rasprava: lipanj 2015. godine

 

III TROMJESJEČJE

 

1.   Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Hvara za 2014.godinu

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: srpanj 2015. godine

2.   Odluka o izradi Urbanističkog plana uredenja (UPU) Sveta Nedjelja, Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara, Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja (UPU) Brusje

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Odbor za urbanizam i prostorno uređenje

Predlagatelj : Gradonačelnik

Rasprava : rujan 2015. godine

3.   Odluka o komunalnom redu

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Predlagatelj : Gradonačelnik

Rasprava : rujan 2015. godine

4.   Izmjene i dopune Proračuna Grada Hvara za 2015. godinu (po potrebi)

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun

Predlagatelj : Gradonačelnik

Rasprava: rujan 2015. godine

5.   Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Hvara za razdoblje siječanj- lipanj 2015.g.

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun Predlagatelj : Gradonačelnik

Rasprava: rujan 2015. godine

6.   Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Hvara Nositelj izrade: Komisija za dodjelu javnih priznanja Predlagatelj : Gradonačelnik

Rasprava: rujan 2015. godine

7.   Program kulturnih zbivanja u zimskom razdoblju u Gradu Hvaru

Nositelj izrade: Služba za društvene djelatnosti i Odbor za školstvo, kulturu i šport

Predlagatelj : Gradonačelnik

Rasprava : rujan 2015.godine

8.   Izvješće o stanju u školstvu (tematska sjednica)

Nositelj izrade: Osnovna škola Hvar, Srednja škola Hvar i Odbor za školstvo, kulturu i šport

Predlagatelj : Gradonačelnik

Rasprava : rujan 2015.godine

9.   Izvješće o stanju u športu (tematska sjednica)

Nositelj izrade: Športske udruge i Odbor za školstvo, kulturu i šport

Predlagatelj : Gradonačelnik

Rasprava : rujan 2015. godine

10. Odluka o raspisivanju natječaja za stipendiju Grada Hvara u školskoj godini 2015/2016.

Nositelj izrade: Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada

Predlagatelj : Gradonačelnik

Rasprava: rujan 2015. godine

 

IV TROMJESJEČJE

 

1.   Proračun Grada Hvara za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu ili Odluka o privremenom financiranju Grada Hvara za razdoblje siječanj- ožujak 2016. godinu, Odluka o izvršenju Proračuna Grada Hvara za 2016. godinu ili Odluka o izvršenju Odluke o privremenom financiranju Grada Hvara za razdoblje siječanj- ožujak 2016.g.

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun Predlagatelj : Gradonačelnik

Rasprava: prosinac 2015. godine

2.   Program socijalne skrbi Grada Hvara za 2016. godinu

Nositelj izrade: Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada i Služba za financije i proračun

Predlagatelj : Gradonačelnik

Rasprava : prosinac 2015.godine

3.   Program javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2016.g., Program javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2016. godinu

Nositelj izrade: Služba za društvene djelatnosti i Služba za financije i proračun

Predlagatelj : Gradonačelnik

Rasprava : prosinac 2015. godine

4.   Plan pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenje Paklenih otoka, održavanje javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda za 2016. godinu

Nositelj izrade: Komunalno Hvar d.o.o.

Predlagatelj : Gradonačelnik

Rasprava : prosinac 201 S.godine

5.   Program održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za Grad Hvar za 2016. godinu, Program gradnje komunalne infrastrukture iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za Grad Hvar za 2016. godinu

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno urectenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Predlagatelj : Gradonačelnik

Rasprava : prosinac 2015. godine

6.   Izmjene i dopune Proračuna Grada Hvara za 2015. godinu

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava : prosinac 2015. godine

7.   Program rada Gradskog vijeća Grada Hvara za 2016. godinu

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Služba za financije i proračun, Služba za gospodarstvo i gospodarenje nekretninama grada, Služba za društvene djelatnosti i Služba tajništva grada

Predlagatelj : Gradonačelnik

Rasprava: prosinac 2015. godine

8.   Izvješće o radu Dječjeg vrtića «Vanđela Božitković», Gradske knjižnice i čitaonice Hvar, Turističke zajednice Grada Hvara za 2015. godinu

Nositelj izrade: javne ustanove i Turistička zajednica

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: studeni -prosinac 2015. godine

9.   Analiza turističke godine 2015., te izvješće i priprema turističke godine-sezone 2016.

Nositelj izrade: Turistička zajednica Grada Hvara, Gradonačelnik Grada Hvara i Odbor za razvoj i unapredenje turizma

Predlagatelj : Gradonačelnik

Rasprava: studeni -prosinac 2015. godine

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/15-01/14

URBROJ: 2128-01-02-15-01

Hvar, 30. travnja 2015.g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                         Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 52. stavak 1. i članka 56 Zakona o financiranju vodnog gospodarstva («Narodne novine», broj: 153/09 i 56/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj 30. travnja 2015. godine, donosi

 

ODLUKU

o naknadi za razvoj

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom uvodi obveza plaćanja naknade za razvoj radi osiguranja ravnomjernog razvoja javne vodoopskrbe na cijelom vodoopskrbnom području otoka Hvara.

Prikupljena sredstva naknade za razvoj koristit će se za financiranje:

–        otkupa i uređenja zemljišta potrebnog za izgradnju vodnih građevina te radi zaštite izvorišta u zonama sanitarne zaštite,

–        izrade projekata i stručnog nadzora nad izgradnjom komunalnih i vodnih građevina,

–        izgradnju magistralnih (glavnih) cjevovoda i drugih vodnih građevina,

–        sufinanciranje izgradnje mjesnih mreža.

 

Članak 2.

 

Naknada za razvoj utvrduje se u iznosu od 1,00 kn/m3.

Iznos naknade za razvoj ne podliježe obvezi obračunavanja poreza na dodanu vrijednost. Obveznici naknade za razvoj su sve kategorije korisnika usluge javne vodoopskrbe na području otoka Hvara.

 

Članak 3.

 

Naknada za razvoj obračunavat će se putem računa za vodnu uslugu kojeg obveznicima ispostavlja Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa (dalje u tekstu: Isporučitelj).

 

Članak 4.

 

Naknada za razvoj prihod je Isporučitelja.

Isporučitelj je u obvezi prikupljena sredstva naknade za razvoj evidentiraju svojim poslovnim knjigama na posebnom kontu (poziciji).

Način raspoređivanja i utroška prikupljenih sredstava naknade za razvoj za financiranje iz članka l. ove Odluke određuje se godišnjim investicijskim programom kojeg donosi Skupština Isporučitelja na prijedlog Uprave.

O namjenskom utrošku prikupljenih sredstava naknade za razvoj Uprava je dužna izvještavati Skupštinu Isporučitelja najmanje jedanput godišnje.

Upravi isporučitelja zabranjeno je raspolagati sredstvima naknade za razvoj suprotno odredbi stavka 3. ovoga članka.

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 325-01/15-01/21

URBROJ: 2128-01-02-15-02

Hvar, 30. travnja 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                         Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 25. stavak 1. podstavak 14. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara” broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 -pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj 30. travnja 2015. godine, donosi

 

ODLUKU

o usklađivanju djelatnosti trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o. sa Zakonom o vodama

 

Članak l.

 

Prihvaća se prijedlog statusnih promjena trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o. iz Hvara u pravcu usklađivanja djelatnosti sa Zakonom o vodama (“Narodne novine”, broj: 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), po modelu “odvajanje s osnivanjem”, na slijedeći način:

Društvu Komunalno Hvar d.o.o. iz Hvara ostaju sve registrirane djelatnosti, osim djelatnosti vezanih za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, koje se prenose na novo trgovačko društvo “Odvodnja Hvar d.o.o.”, kojemu je osnivač Grad Hvar i u cjelokupnom je vlasništvu Grada Hvara.

 

Članak 2.

 

Gradsko vijeće obvezuje Komunalno Hvar d.o.o. da izradi plan podjele Društva, kao i prijedlog Odluke o izmjenama Izjave o osnivanju društva Komunalno Hvar d.o.o. u svezi sa Planom podjele.

 

Članak 3.

 

Za sve daljnje postupke u svezi sa provedbom statusnih promjena društva Komunalno Hvar d.o.o. i Odvodnja Hvar d.o.o., u ime Grada Hvara ovlašten je gradonačelnik Grada Hvara Rino Budrović.

 

Članak 4.

 

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o uskladivanju djelatnosti trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o. sa Zakonom o vodama. Odluka je donesena na 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Hvara, Klasa: 363-01/14-01/113, Urbroj: 2128-01-02-14-02, u Hvaru, 13. kolovoza 2014., objavljena u Službenom glasniku Grada Hvara”, broj: 6/14.

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-01/15-01/56

URBROJ: 2128-01-02-15-02

Hvar, 30. travnja 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                         Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 132. i članka 167. Zakona o gradnji („NN”, broj 153/13) i odredbe članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, I/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), po prethodno pribavljenom mišljenju Turističke zajednice Grada Hvara, te po Uputi za otklanjanje nedostataka od strane Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji (Klasa: 023-01/15-01/29, Urbroj: 2181-02-01-15-2 od 4. veljače 2015.g.), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 03. sjednici, održanoj 30.04.2015. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom

turističke sezone

 

Članak 1.

 

U Odluci o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone („Službeni glasnik Grada Hvara”, br. 9/14) članak 5. mijenja se i glasi:

„Nadzor nad provedbom ove Odluke provode komunalni redari Grada Hvara.”

 

Članak 2.

 

Članak 6. mijenja se i glasi:

„U obavljanju nadzora komunalni redari postupaju sukladno odgovarajućim odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji („Narodne novine”, br. 153/13) i Zakona o gradnji („Narodne novine”, br. 153/13).”

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-01/14-01/180

URBROJ: 2128-01-02-15-08

Hvar, 30.04.2015.g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                         Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13) i članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara” broj 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj 30. travnja 2015. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara

 

Članak 1.

 

U Odluci o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara (Službeni glasnik Grada Hvara 1/12, u daljnjem tekstu: Odluka), u članku 4., iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

„Krajem 2013.g. na snagu je stupio Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13). Ovim izmjenama PPUG-a Hvara, PPUG će se uskladiti sa člankom 201. ovog Zakona, kojim se traži definiranje neuređenih dijelova građevinskog područja i izgrađenih dijelova tih područja planiranih za urbanu preobrazbu.“

 

Članak 2.

 

U članku 5. Odluke, u stavku 1. iza točke 8. dodaje se točka 9. koja glasi: 9. Usklađenje PPUG-a sa člankom 201. Zakona o prostornom uređenju.

U stavku 2. u točki 3.1. iza alineje 4. dodaje se alineja 5. koja glasi:

– Definiranje neuređenih dijelova građevinskog područja i izgrađenih dijelova tih područja planiranih za urbanu preobrazbu

 

Članak 3.

 

Odluka o izradi izmjena i dopuna PPUG-a dostavit će se tijelima i osobama iz stavka 1. članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji te urbanističkoj inspekciji.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 350-01/15-01/34

URBROJ: 2128/01-02-15-01

Hvar, 30.04.2015. god.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                         Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 10. stavka 4. Zakona o trgovini („Narodne novine” broj 87/08, 1 16/08, 76/09, I 14/11, 68/13 i 30/14) i članka 25. Statuta Grada Hvara (,,Službeni glasnik Grada Hvara” broj 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) Gradsko vijeće Grada Hvara na 3. sjednici održanoj dana 30. travnja 2015. godine, donosi

 

ODLUKU

o uvjetima prodaje robe putem pokretne prodaje na području Grada Hvara

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom određuju se uvjeti, način i naknada na kojima je dopušteno vršiti pokretnu prodaju pokretnim vozilom za prodaju, na području Grada Hvara.

 

Članak 2.

 

Pod pokretnom prodajom smatra se prodaja bez stalnog prodajnog mjesta iz posebno uređenog i opremljenog vozila za prodaju robe, a u skladu s odredbama posebnih propisa.

Uvjeti koji moraju biti ispunjeni propisani su ovom Odlukom, te se utvrđuju svakom podnosiocu zahtjeva, rješenjem kojeg donosi Gradonačelnik Grada Hvara, a koji zadržava pravo ocjene svakog konkretnog zahtjeva.

Pokretnu prodaju na području Grada mogu obavljati pravne i fizičke osobe te OPG-i koji su registrirani za obavljanje djelatnosti trgovine, i to isključivo na javno-prometnoj površini pogodnoj za zaustavljanje vozila.

Zabranjuje se pokretna prodaja u centru grada i u zoni zabrane prometa.

 

Članak 3.

 

Svako zadržavanje vozila kojim se obavlja prodaja dulje od 15 minuta na jednom mjestu ne predstavlja pokretnu prodaju te ista nije dozvoljena.

Kretanje i zaustavljanje vozila za pokretnu prodaju mora se odvijati tako da ne ometa promet na javno – prometnim površinama, ne ugrožava sigurnost kupaca, prolaznika i drugih sudionika u prometu.

Pokretna prodaja nije dozvoljena na cestama na kojima nije moguće zaustaviti vozilo bez opasnosti za sigurnost prometa u kupaca i drugih sudionika u prometu, raskrižjima, prilazima i priključcima na javnu cestu, na mjestima gdje se zaustavljanjem vozila zaklanja preglednost prometnih znakova i smjerokaza kao i na zelenim površinama, parkovima i dječjim igralištima.

 

Članak 4.

 

Naknada za obavljanje pokretne prodaje iznosi 2.500,00 kuna godišnje, koju je potrebno platiti odmah po primitku Rješenja iz članka 6.ove Odluke.

Za korištenje javne površine u kraćem periodu, plaća se naknada u iznosu od 100,00 kuna dnevno.

 

Članak 5.

 

Zahtjev za odobrenje prodaje robe putem pokretne prodaje, obavezno treba sadržavati:

–        naziv pravne ili fizičke osobe koja obavlja pokretnu prodaju;

–        vrstu robe koja je predmet prodaje;

–        mjesto i vrijeme zaustavljanja,

–        ispravu nadležnog tijela kojom dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti trgovine.

Za odobrenje prodaje robe putem pokretne prodaje u naseljima Brusje, Jagodna, Malo Grablje, Milna, Sveta Nedjelja, Velo Grablje i Zaraće, potrebno je ishoditi i suglasnost mjesnog odbora.

Od osobe čiji zahtjev ne sadržava sve priloge iz stavka 1. ovoga članka zatražit će se nadopuna zahtjeva pismenim putem, te je stranka dužna u roku od tri (3) dana od dana primitka zahtjeva za nadopunu dostaviti traženu dokumentaciju. U suprotnom zahtjev za izdavanje rješenja će se odbiti.

 

Članak 6.

 

Po zahtjevu iz članka 5. ove Odluke, donosi se Rješenje koje mora sadržavati:

–        naziv, adresu i OIB pravne ili fizičke osobe koja obavlja pokretnu prodaju na području Grada Hvara;

–        opis robe koja je predmet prodaje;

–        registracijsku oznaku vozila kojim će se vršiti pokretna prodaja;

–        popis mjesta (naselja) i eventualnu lokaciju na kojoj pokretni prodavač može obavljati trgovinu na malo izvan prodavaonica putem pokretne prodaje;

–        visinu i način plaćanja naknade iz članka 4. Ove Odluke;

–        vremensko razdoblje u kojem će se odvijati prodaja.

Rješenje mora biti u vozilu cijelo vrijeme obavljanja prodaje u pokretu te se isto mora pokazati na zahtjev ovlaštenih osoba Grada Hvara.

 

Članak 7.

 

Rješenje se također može otkazati bez otkaznog roka donošenjem novoga rješenja u upravnom postupku i to ukoliko se utvrdi da osoba krši odredbe zakonskih i podzakonskih propisa, odredaba ove Odluke i uvjete propisanih rješenjem.

U slučaju da fizička ili pravna osoba prestane vršiti pokretnu prodaju temeljem rješenja iz članka 6. ove Odluke, Grad Hvar nema obvezu vraćanja uplaćene naknade iz članka 4. ove Odluke.

 

Članak 8.

 

Zahtjev za izdavanje rješenja iz č1.6. ove Odluke će se odbiti ukoliko podnositelj zahtjeva ima nepodmirenih dugovanja prema Gradu Hvaru po bilo kojoj osnovi.

 

Članak 9.

 

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi Ministarstvo financija u suradnji s komunalnim redarom Grada Hvara, dok nadzor u dijelu prometnih propisa obavlja prometna policija.

Novčanom kaznom od 2.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba, počinitelj prekršaja, koja obavlja pokretnu prodaju na području Grada Hvara suprotno odredbama ove Odluke. Za prekršaj iz stavka 2. ovog članka kaznit će se i fizička osoba – obrtnik ili nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna.

 

Članak 10.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANLIA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 333-01/15-01/01

URBROJ: 2128/01-02-15-03

Hvar, 30. travnja 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                         Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) i članka 3. Zaključka o davanju ponude za sklapanje novog ugovora dosadašnjim korisnicima javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 9/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj 30. travnja 2015. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o očitovanjima na ponudu za sklapanje – produženje ugovora

 

I.

 

Prihvaća se Izvješće o očitovanjima na ponudu za sklapanje – produženje ugovora Službe za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada, Klasa: 363-02/15-01/99, Urbroj: 2128/01-02-15-01 od 17. travnja 2015. godine.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-02/15-01/99

Urbroj: 2128/01-02-15-02

Hvar, 30. travnja 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                         Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11 -pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), članka 14. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14 i 4/14 – ispravak), članka 1. Zaključka o davanju ponuda za sklapanje novog ugovora dosadašnjim korisnicima javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 9/14), Odluke o gradskim porezima Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14 i 5/14) i Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 2. sjednici održanoj 29. travnja 2015. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

O DAVANJU JAVNIH POVRŠINA NA KORIŠTENJE DOSADAŠNJIM ZAKUPNICIMA

za razdoblje 2015. – 2017. godina

 

Članak 1.

 

Korisnicima javne površine iz članka 2. i 3. ovog Zaključka koji su sa Gradom Hvarom sklopili ugovore o zakupu javne površine i koji su istekli 31. prosinca 2014.godine, a koji su u potpunosti i na vrijeme izvršavali svoje financijske obveze prema Gradu Hvaru, odobrava se sklapanje ugovora o zakupu javne površine za razdoblje 2015 – 2017, odnosno od 01. svibnja 2015. do 31. prosinca 2017. godine.

 

Članak 2.

 

Korisnici iz članka 1. ovog Zaključka su:

 

 

1) na lokaciji: ISPRED HP-a NA RIVI

 

l. Željka MARTINOVIĆ, vl. K.O. „KAMENI OTOK” – Donji Humac, Donji Humac bb

za prodaju………….. razglednica, slika, bižuterije i suvenira

po rednom broju ………………………………  B-18 (ex r.br. 3)

zakup javne površine…………………… 3.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………  20.000,00 kn/godišnje

 

2. Antun BARČOT, vlasnik BOTANICA – HVAR, obrt za proizvodnju i usluge

Hvar, Hanibala Lucića 18

za prodaju…………………………… poljoprivrednih proizvoda

(pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

po rednim brojem ……………………………….. L-8 (ex r.br. 2)

zakup javne površine ………………….. 5.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………… 6.000,00 kn/godišnje

 

3. Milan IVANOVIĆ, vlasnik T.O. “TAY” – Hvar

za prodaju …………  razglednica, slika, bižuterije i suvenira

pod rednim brojem …………………………..  B-19 (ex r.br. 1)

zakup javne površine ………………….  3.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………  15.000,00 kn/godišnje

 

4. Luka ŠKARE – Hvar, Vlade Stošića 5

za prodaju…………………………… poljoprivrednih proizvoda

(pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

po rednim brojem ……………………………  L-9 (ex r.br. L-7)

zakup javne površine ………………….  5.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ………… ….. 6.000,00 kn/godišnje

 

5. Zora BRIŠKI, vlasnica U.O. „DINO” – Zaraće

za prodaju …………  razglednica, slika, bižuterije i suvenira

pod rednim brojem ……………………..  B-20 (ex r.br. B-14)

zakup javne površine ………………….. 3.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……….. …. 15.000,00 kn/godišnje

 

6. Marija TUDOR – Hvar, Ulica Miće Marchija 8

za prodaju…………………………… poljoprivrednih proizvoda

(pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

pod rednim brojem…………………………. L-10 (ex r.br. L-8)

zakup javne površine ………………….. 5.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………… 6.000,00 kn/godišnje

 

7. Nikola MILIČIĆ – Hvar, Ulica kroz Burak 99

za prodaju ……….poljoprivrednih proizvoda

(pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

pod rednim brojem ………….. L-I 1 (ex r.br. SL ili KOK 2)

zakup javne površine ………………….. 5.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………… 6.000,00 kn/godišnje

 

8. Sandro GLASNOVIĆ, vlasnik T.O. “GLASNOVIĆ” – Zagreb, Ilica 168

za prodaju …………. razglednica, slika, bižuterije i suvenira

pod rednim brojem………………………. B-21 (ex r.br. B-17)

zakup javne površine ………………….. 3.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………. 20.000,00 kn/godišnje

 

9. Juraj HURE – Brusje, Ulica kroz Brusje 37

za prodaju ………………………….. poljoprivrednih proizvoda

(pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

po rednim brojem………………………………………………. L-12

zakup javne površine…………………… 5.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu………………. 6.000,00 kn/godišnje

 

10. Tanja STJEPIĆ, vlasnica PIPI, obrt za trgovinu – Hvar, Sv. Križica 28

za prodaju………….. razglednica, slika, bižuterije i suvenira

pod rednim brojem ……………………… B-22 (ex r.br. B-19)

zakup javne površine ………………….. 3.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………. 15.000,00 kn/godišnje

 

11. Ljubica DRAGUN – Brusje, Mandrač 9

za prodaju ………………………….. poljoprivrednih proizvoda

(pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

pod rednim brojem ………………………. L-13 (ex r.br. L-11)

zakup javne površine…………………… 5.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………… 6.000,00 kn/godišnje

 

2) na lokaciji: IZMEĐU MALOG I VELOG ĐARDINA

 

1. Ante DULČIĆ – Brusje, Ulica kroz Brusje 44

za prodaju ………………………….. poljoprivrednih proizvoda

(pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono Ijekovito bilje)

pod rednim brojem ……………………………………………… L 1

zakup javne površine ………………… 10.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………… 6.000,00 kn/godišnje

 

2. Suzana PRIMORAC, vlasnica P.T.O. “DONNA” – Hvar, Burak bb

za prodaju………….. razglednica, slika, bižuterije i suvenira

pod rednim brojem………………………………………………. B 1

zakup javne površine…………………. 20.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………. 15.000,00 kn/godišnje

 

3. Dinka NOVAK, vlasnica T.Z.O. “DIN” – Hvar, Kroz Burak 31

za prodaju………….. razglednica, slika, bižuterije i suvenira

pod rednim brojem …………………………………….. B-2 i B-3

zakup javne površine …………………………….. 20.000,00 kn

/prodajno mjesto/godišnje

porez na javnu površinu…………………………. 15.000,00 kn

/prodajno mjesto/godišnje

 

4. Petar ŠKARE – Hvar, V lade Stošića 5

za prodaju ………………………….. poljoprivrednih proizvoda

(pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

­pod rednim brojem ……………………………………………… L 2

zakup javne površine…………………. 10.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………… 6.000,00 kn/godišnje

 

5. Marina PRIMORAC, vlasnica SFINGA, obrt za trgovinu na malo Osijek, Frana Krste Frankopana 60

za prodaju …………. razglednica, slika, bižuterije i suvenira

pod rednim brojem …………………………………………….  B-4

zakup javne površine ………………..  20.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………  20.000,00 kn/godišnje

 

6. Tanja STJEPIĆ, vlasnica PIPI, obrt za trgovinu – Hvar, Sv. Križića 28

za prodaju …………. razglednica, slika, bižuterije i suvenira

pod rednim brojem ……………………………………………..  B 5

zakup javne površine ………………..  20.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………  15.000,00 kn/godišnje

 

7. Antonio ČIČIĆ, vlasnik T.O. “LORENCA” – Hvar

za prodaju………….. razglednica, slika, bižuterije i suvenira

pod rednim brojem………………………………………………. B 6

zakup javne površine ………………..  20.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………. 15.000,00 kn/godišnje

 

8. Ivica RAVLIĆ – Hvar, Marina Gazarovića 10                         

za prodaju ………………………….. poljoprivrednih proizvoda

(pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje

pod rednim brojem……………………………………………… L 3

zakup javne površine ………………… 10.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………..  6.000,00 kn/godišnje

 

9. Ivica TOMIČIĆ – Hvar, Marina Blagaića 26

za prodaju………………….. autohtonih hvarskih rukotvorina

pod rednim brojem …………………………………………….. A 1

zakup javne površine…………………… 7.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………. 11.250,00 kn/godišnje

 

10. Adriana ŠEPUTIĆ, vlasnica P.U.O. “NADALINA” – Hvar, Ive Roića 16

za prodaju …………. razglednica, slika, bižuterije i suvenira

pod rednim brojem ……………………………………………..  B 7

zakup javne površine…………………. 20.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………. 15.000,00 kn/godišnje

 

11. Vesna MIHOVILČEVIĆ, vlasnica P.T.O. „ĐULA“ – Hvar

za prodaju………….. razglednica, slika, bižuterije i suvenira

pod rednim brojem ……………………………………………..  B 8

zakup javne površine ………………… 20.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu…………….. 15.000,00 kn/godišnje

 

12. Petar MIHOVILČEVIĆ, vlasnik ETERIK, obrt za proizvodnju i usluge Hvar, Ivana Buzolića 13

za prodaju …………. razglednica, slika, bižuterije i suvenira

pod rednim brojem ……………………………………………..  B 9

zakup javne površine ………………..  20.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………  15.000,00 kn/godišnje

 

14. Stane JELIČIĆ – Brusje, Ulica Priko 12

za prodaju ………poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono Ijekovito bilje)

pod rednim brojem ……………………………………………… L 4

zakup javne površine ………………… 10.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………… 6.000,00 kn/godišnje

 

15. Živko MIHOVILČEVIĆ – Brusje, Ulica Glavica 28

za prodaju…………………………… poljoprivrednih proizvoda

(pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

­pod rednim brojem………………………………………………. L 5

zakup javne površine…………………. 10.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu………………. 6.000,00 kn/godišnje

 

16. Cvjetko MAZALIN, vlasnik P.T.O. “MAZO” – Hvar, Ulica Jurja Matijevića 10

za prodaju …………. razglednica, slika, bižuterije i suvenira

pod rednim brojem……………………………………………. B-10

zakup javne površine ………………… 20.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………. 15.000,00 kn/godišnje

 

17. Mario BRACANOVIĆ, vlasnik P.T.O. “ABRAXAS” – Hvar, Š. Buzolića Tome 21

za prodaju………….. razglednica, slika, bižuterije i suvenira

pod rednim brojem……………………………………………. B-11

zakup javne površine…………………. 20.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………. 15.000,00 kn/godišnje

 

18. Josip MIJAČ, vlasnik P.T.O. “MIJAČ” – Hvar

za prodaju …………. razglednica, slika, bižuterije i suvenira

pod rednim brojem……………………………………………. B-12

zakup javne površine ………………… 20.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………. 15.000,00 kn/godišnje

 

 

19. Željko PLETIKOSIĆ – Hvar, Martina Vučetića 16

za prodaju………………….. autohtonih hvarskih rukotvorina

pod rednim brojem…………………………………………….. A-2

zakup javne površine ………………….. 7.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………. 11.250,00 kn/godišnje

 

20. Stjepan DULČIĆ – Hvar, Lucije Rudan 1

za prodaju…………………………… poljoprivrednih proizvoda

(pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

pod rednim brojem………………………………………………. L-6

zakup javne površine ………………… 10.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………… 6.000,00 kn/godišnje

 

3) . na lokaciji: ISTOČNA STRANA VELOG ĐARDINA

 

1. LEDO d.d. – Zagreb, Čavićeva 1 a

za prodaju………………………………………………….. sladoleda

pod rednim brojem……………………………………………. SL-1

zakup javne površine…………………… 1.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu………………. 8.000,00 kn/godišnje

 

4) . na lokaciji: ISTOČNA STRANA MALOG ĐARDINA

 

1. Đurda BIBIĆ NIKOLIĆ, vlasnica P.T.O. “MOJ SAN” – Hvar, Petra Kasandrića 9

za prodaju …………. razglednica, slika, bižuterije i suvenira

pod rednim brojem……………………………. B-17 (ex r.br. 1)

zakup javne površine…………………. 20.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………. 15.000,00 kn/godišnje

 

2. Ivica VISKOVIĆ, vlasnik T.O. “KRAIĆ” – Hvar, Obala Fabrika 5

za,prodaju………………………….. poljoprivrednih proizvoda

(pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

pod rednim brojem………………………………. L-7 (ex r.br. 3)

zakup javne površine ………………….. 4.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………… 8.000,00 kn/godišnje

 

5) na lokaciji: ARSENAL

 

1. Ana PELAJIĆ – Split, Stepinčeva 13

za izradu i prodaju ………………………………………… portreta

pod rednim brojem ………………………………………………..  1

zakup javne površine……………………… 500,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu………………. 8.000,00 kn/godišnje

 

6) na lokaciji: RIVA

 

1. Marica TODOROVIĆ – Brusje, Ulica kroz Brusje 37

za prodaju…………………………… poljoprivrednih proizvoda

(pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono Ijekovito bilje)

pod rednim brojem…………………………….. L-14 (ex r.br. 3)

zakup javne površine ………………….. 2.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………… 6.000,00 kn/godišnje

 

2. Milka CARIĆ – Brusje, Mandrač 23

za prodaju…………………………… poljoprivrednih proizvoda

(pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

pod rednim brojem ……………………………. 1-15 (ex r.br. 6)

zakup javne površine ………………….. 2.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………… 6.000,00 kn/godišnje

 

 

 

7) na lokaciji: MINI GOLF IGRALIŠTE

 

1. TISAK d.d. – Zagreb, Slavonska avenija 2

za prodaju……………………… tiskovina i bezalkoholnih pića

pod rednim brojem…………………………………………………. 1

zakup javne površine…………………… 5.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu……………… 7.200,00 kn/godišnje

 

8) na lokaciji: KUPALIŠTE

 

1. Matko DOMANČIĆ, vlasnik T.O. “MATKO BOATS” – Hvar, Riva 17

za iznajmljivanje: ……………………….. brodova (rent a boat)

pod rednim brojem……………………………………………. RB 3

zakup javne površine 7.500,00 kn/godišnje porez na javnu površinu   7.500,00 kn/godišnje

 

2. Ante MILIČIĆ, vlasnik SHIRE, uslužni obrt – Hvar, Put Podstina 14

za prodaju:…………………………………………… voća i povrća

pod rednim brojem:………………………………………………… 1

zakup javne površine…………………… 2.457,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………… 4.500,00 kn/godišnje

 

3. Ante MILIČIĆ, vlasnik SHIRE, uslužni obrt – Hvar, Put Podstina 14

za prodaju: ………………………………………………..  sladoleda

pod rednim brojem: ………………………………………………. 2

zakup javne površine ………………….. 2.700,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………… 4.500,00 kn/godišnje

 

4. Ivo RADOJKOVIĆ, vlasnik T.O. „ZVIR” – Hvar, Fabrika 14

za prodaju …………………………………..  potrepština za plažu

pod rednim brojem…………………………………………………. 3

zakup javne površine ………………….. 7.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………. 11.250,00 kn/godišnje

 

5. Ivo RADOJKOVIĆ, vlasnik T.O. „ZVIR” – Hvar, Fabrika 14

za prodaju ……………………….. razglednica, slika, bižuterije,

suvenira, kožne galanterije i potrepština za plažu pod rednim brojem   4

zakup javne površine ………………….. 2.000;00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………. 11.250,00 kn/godišnje

 

9) na lokaciji: UVALA KRIŽA

 

l. FORKA, proizvodna zadruga – Hvar

za prodaju: ………………………………………………..  sladoleda

pod rednim brojem: ……………………………………………….. 1

zakup javne površine ………………….. 1.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………… 4.500,00 kn/godišnje

 

2. Jelka SKANSI – Hvar, Domovinskog rata 20

za prodaju…………………………… poljoprivrednih proizvoda

(pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje) pod rednim brojem:   2

zakup javne površine …………………….. 500,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………… 4.500,00 kn/godišnje

 

3. Sebastijan ĆIBARIĆ, vlasnik S.O.T. ROKO – Zagreb, Lelijska 40D

za prodaju: ……………………… suvenira i plažnog programa

pod rednim brojem: …………………………………………… 4 i 5

zakup javne površine ………………………………. 2.000,00 kn

/prodajno mjesto/godišnje

porez na javnu površinu ………………………… 15.000,00 kn

/prodajno mjesto/godišnje

 

4. Ljubica ĆEJIĆ, vlasnica U.O. „PALAČINKO” – Hvar

za pravljenje i prodaju…………………………………… palačinki

pod rednim brojem…………………………………………………. 6

zakup javne površine ………………….. 1.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………… 4.500,00 kn/godišnje

 

10) na lokaciji: KRIŽNA LUKA

 

1. TISAK d.d. – Zagreb, Slavonska avenija 2

za prodaju ………………………………………………….. tiskovina

pod rednim brojem ………………………………………………… 1

zakup javne površine ………………….. 5.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………… 7.776,00 kn/godišnje

 

2. Dino PERIĆ, vlasnik U.O. „BRLJO” – Hvar, Jelke Bučić 8

za iznajmljivanje …………………………………….. motorkotača

pod rednim brojem: ……………………………………………….. 4

zakup javne površine ………………….. 1.500,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………… 7.500,00 kn/godišnje

 

11) na lokaciji: DOLAC I

 

1. Antonio ČIČIĆ, vlasnik T.O. “LORENCA” – Hvar

za prodaju:……………………………………… razglednica, slika,

bižuterije, suvenira, kožne galanterije i potrepština za plažu

pod rednim brojem:…………………………………………… SU-1

zakup javne površine ………………… 10.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu…………….. 11.250,00 kn/godišnje

 

2. Stana ČIČIĆ, vlasnica T.O. “DUJE” – Zagreb, Đurdevačka 42

za prodaju:……………………………………… razglednica, slika,

bižuterije, suvenira, kožne galanterije i potrepština za plažu

pod rednim brojem:…………………………………………… SU-2

zakup javne površine…………………… 5.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu…………….. 15.000,00 kn/godišnje

 

3. Antonio ČIČIĆ, vlasnik T.O. “LORENCA” – Hvar

za prodaju:……………………….. razglednica, slika, bižuterije,

suvenira, kožne galanterije i potrepština za plažu

pod rednim brojem: ………………………………………….. SU-3

zakup javne površine ………………….. 5.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………. 11.250,00 kn/godišnje

 

4. Sebastijan BRKIĆ, vlasnik IVANA, obrt za trgovinu – Zagreb, Sunekov 1. odvojak 11

za prodaju:……………………………………… razglednica, slika,

bižuterije, suvenira, kožne galanterije i potrepština za plažu pod rednim brojem:                 SU-4 i SU-5

zakup javne površine……………………………….. 5.000,00 kn

/prodajno mjesto/godišnje

porez na javnu površinu ………………………… 15.000,00 kn

/prodajno mjesto/godišnje

 

5. Alen LOLIĆ, vlasnik U.O. “LUKA RENT” – Hvar, Riva 24

za iznajmljivanje …………………………………….. motorkotača

pod rednim brojem …………………………………… M-1 i M-2

zakup javne površine……………………………….. 2.500,00 kn

/prodajno mjesto/godišnje

porez na javnu površinu…………………………… 7.500,00 kn

/prodajno mjesto/godišnje

 

 

 

 

6. Matko DOMANČIĆ, vlasnik T.O. “MATKO BOATS” – Hvar, Riva 17

za iznajmljivanje …………………………………….. motorkotača

pod rednim brojem ……………………………………………. M-3

zakup javne površine ………………….. 2.500,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………… 7.500,00 kn/godišnje

 

7. Alen LOLIĆ, vlasnik U.O. “LUKA RENT” – Hvar, Riva 24

za iznajmljivanje ………………………………………. automobila

pod rednim brojem…………………………………………………. 1

zakup javne površine ………………… 10.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………… 7.500,00 kn/godišnje

 

8. RAPIDUS d.o.o. – Split, Dubrovačka 61

za iznajmljivanje ………………………………………. automobila

pod rednim brojem ………………………………………………… 2

zakup javne površine ………………… 10.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………… 7.500,00 kn/godišnje

 

12) na lokaciji: DOLAC II

 

l . Zvonimir KOLOVRAT, vlasnik U.O. “NAVIGARE” – Hvar, Ulica dr.Mate Miličića 7

za iznajmljivanje …………………… automobila i motorkotača

pod rednim brojem …….  A-1, A-2 i A-3 (ex r.br. 1, 2 i 3)

zakup javne površine ……. ukupno: 20.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu.. ukupno: 22.500,00 kn/godišnje

 

2. Mirsada VRBANIĆ, vlasnica MI & TI, obrt za usluge – Hvar, Ivana Buzolića 10

za iznajmljivanje ……………………………………………… bicikli

pod rednim brojem …………………………….. B-1 (ex r.br. 4)

zakup javne površine ………………….. 1.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………… 7.500,00 kn/godišnje

 

3. SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d. – Split, Ruđera Boškovića 16

za postavu ……………………………………………….. bankomata

pod rednim brojem ………………………………… 1 (ex r.br. 5)

zakup javne površine ………………… 30.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………. 10.000,00 kn/godišnje

 

13) na lokaciji: PUT ZA TVRĐAVU “ŠPANJOLU”

 

1 . Matko PANDOL – Hvar, Martina Vučetića 12

za prodaju ……….poljoprivrednih proizvoda

(pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

pod rednim brojem ………………………………………………… 1

zakup javne površine ………………….. 1.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………… 4.500,00 kn/godišnje

 

14) na lokaciji: MILNA 1

 

l. TISAK d.d. – Zagreb, Slavonska avenija 2

za prodaju ………………………………………………….. tiskovina

pod rednim brojem ……………………………………………… T-1

zakup javne površine ………………….. 3.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu …………….. 7.776,00 kn/godišnje

 

2. Dijana TUDOR, vlasnica T.O. „DIJANA” – Milna

za prodaju …………………………….. prehrambenih proizvoda

pod rednim brojem: …………………………………………….. P-1

zakup javne površine …………………….. 500,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………… 6.480,00 kn/godišnje

 

 

 

 

15) na lokaciji: MILNA 2

 

1. Sebastijan BRKIĆ, vlasnik IVANA, obrt za trgovinu – Zagreb, Sunekov 1. odvojak 11

za prodaju: …………………………………….. razglednica, slika,

bižuterije, suvenira, kožne galanterije i potrepština za plažu

pod rednim brojem: ……………………………………………….. 1

zakup javne površine ………………….. 1.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………. 15.000,00 kn/godišnje

 

Članak 3.

 

Korisnik iz članka 1.ovog Zaključka je i D.D.A. -HVAR d.o.o. koji je Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu pod brojem: Tt-14/5664-4 od 26. studenoga 2014. godine promijenio naziv tvrtke te sada glasi

 

1. ZEZALO d.o.o. – Hvar, Ulica Šime Buzolić Tome 9 na lokaciji BUKAINKA

za iznajmljivanje …………………………………….. motorkotača

pod rednim brojem ………………………………………………… 1

zakup javne površine ………………….. 1.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu ……………… 7.500,00 kn/godišnje

 

Članak 4.

 

Temeljem ovog Zaključka Gradonačelnik i gore navedeni korisnici sklopit će Ugovor o zakupu javne površine na rok od 3 godine sukladno Odluci o korištenju i zakupu javnih površina.

Rok za sklapanje Ugovora o zakupu i preuzimanje javne površine na korištenje je 60 dana od dana donošenja ove Odluke.

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-02/15-01/99

Urbroj: 2128/01-02-15-03

Hvar, 30. travnja 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                         Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14), Odluke o visini zakupnina za korištenje javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 1/12 i 2/14), članka 31. st.2. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj 30. travnja 2015. godine, donosi

 

 

 

ODLUKU

o prijenosu prava iz ugovora o zakupu javne površine

 

Članak 1.

 

Zahtjevu Antonio Čičić, vlasnika obrta za trgovinu „LORENCA” , Martina Benetovića 9, Hvar, za prijenos prava i obveza na potpisivanje novog ugovora o zakupu javne površine na lokaciji Izmedu Malog i Velog đardina, pod rednim brojem B-6, a temeljem č1.2. st.2. točke 7. Zaključka o davanju javnih površina na korištenje dosadašnjim zakupnicima za razdoblje 2015-2017 KLASA: 363­-02/15-01/99, URBROJ: 2128/01-02-15-03 koje je Gradsko vijeće donijelo 30. travnja 2015., na novog zakupnika i to Stana Čičić, vlasnica trgovačkog obrta DUJE , s e   u d o v o l j a v a.

 

Članak 2.

 

Zahtjevu Stane Čičić, vlasnice trgovačkog obrta za trgovinu DUJE, Đurdevačka 42, Zagreb, za prijenos prava i obveza na potpisivanje novog ugovora o zakupu javne površine na lokaciji Dolac I pod rednim brojem SU-2, a temeljem č1.2. st.11. točke 2. Zaključka o davanju javnih površina na korištenje dosadašnjim zakupnicima za razdoblje 2015-2017 KLASA: 363-02/15-01/99, URBROJ: 2128/01-02­15-03 koje je Gradsko vijeće donijelo 30. travnja 2015., na novog zakupnika i to Antonio Čičić, vlasnik trgovačkog obrta „LORENCA” , s e   u d o v o 1 j a v a.

 

Članak 3.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara na potpisivanje Ugovora o zakupu javne površine na lokaciji Izmedu Malog i Velog đardina pod rednim brojem B-6 sa Stanom Čičić, na rok do 31. prosinca 2017. godine.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara na potpisivanje Ugovora o zakupu javne površine na lokaciji Dolac I pod rednim brojem SU-2 sa Antoniom Čičić, na rok do 31.prosinca 2017. godine.

 

Obrazloženje

 

Antonio Čičić, vlasnik obrta za trgovinu „LORENCA”, Martina Benetovića 9, Hvar je dugogodišnji zakupnik javne površine na lokaciji između Malog i Velog đardina pod rednim brojem B-6. Ugovor o zakupu javne površine za navedenu lokaciju KLASA: 363-02/12-01/20, URBROJ: 2128/01-01/1-12-03 od 17. ožujka 2012. godine, istekao je 31. prosinca 2014. godine.

Stana Čičić, vlasnica trgovačkog obrta DUJE, Đurdevačka 42, Zagreb, je dugogodišnji zakupnik javne površine na lokaciji Dolac I pod rednim brojem SU-2. Ugovor o zakupu javne površine za lokaciju SU-2, KLASA: 363-02/12-01/45, URBROJ: 2128/01-01/1-12-03 od 17. ožujka 2012. godine, istekao je 31. prosinca 2014. godine.

Temeljem Zaključka o davanju ponude za sklapanje novog ugovora dosadašnjim korisnicima javnih površina, koje je Gradsko vijeće donijelo na 22. sjednici održanoj 19. prosinca 2014.godine, Antonio Čičić i Stana Čičić su se pravovremeno očitovali da su zainteresirani za sklapanje novog ugovora na daljnji rok od tri godine.

Antonio Čičić, dana 24. ožujka 2015. godine, podnio je zamolbu Gradu Hvaru KLASA: 363-­02/15-01/72 kojom traži da se pravo na potpisivanje novog ugovora o zakupu javne površine na lokaciji izmedu malog i velog đardina pod rednim brojem B-6 prenese s njegovog imena na ime njegove majke Stane Čičić, vl. trgovačkog obrta DUJE.

Stana Čičić, dana 24 ožujka 2015. godine, podnijela je zamolbu Gradu Hvaru KLASA: 363-­02/15-01/71 kojom traži da se pravo na potpisivanje novog ugovora o zakupu javne površine na lokaciji Dolac I pod rednim brojem SU-2 prenese s njezinog imena na ime njenog sina Antonio Čičić, vl. Obrta za trgovinu „LORENCA”.

Člankom 31.st.2. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14), propisano je:

„Gradsko vijeće Grada Hvara, može prenijeti prava iz ugovora o zakupu novim ugovorom o zakupu, na zahtjev fizičke ili pravne osobe, pod istim uvjetima pod kojima je lokaciju koristio dosadašnji zakupnik. U slučajevima prijenosa prava iz ugovora, dosadašnji zakupnik ili zakupnik koji treba sklopiti novi ugovor o zakupu, dužan je podmiriti sve obveze nastale s osnova korištenja lokacije prethodnog zakupnika.”

Obzirom da je temeljem Potvrde Grada Hvara od 09. siječnja 2015. godine, uvidom u stanje dugovanja Porezne uprave Ispostave Hvar te u stanje dugovanja Komunalno Hvar d.o.o., utvrđeno da Antonio Čičić i Stana Čičić nemaju dospjelih dugovanja, to je odlučeno kao u člancima 1.,2.i 3. ove Odluke.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 363-02/15-01/71

Urbroj: 2128/01-02-15-02

Hvar, 30. travnja 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                         Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01 -vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14), Odluke o visini zakupnina za korištenje javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 1/12 i 2/14), članka 31. st.2. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj 30. travnja 2015. godine, donosi

 

ODLUKU

o prijenosu prava iz ugovora o zakupu javne površine

 

Članak 1.

 

Zahtjevu Josipa Mijača, vlasnika obrta za proizvodnju i trgovinu MIJAČ, Ulica Jurja Matijevića 3, Hvar, za prijenos prava i obveza na potpisivanje novog ugovora o zakupu javne površine na lokaciji između Malog i Velog đardina a temeljem č1.2. st.2. točka 18. Zaključka o davanju javnih površina na korištenje dosadašnjim zakupnicima za razdoblje 2015-2017 KLASA: 363-02/15-01/99, URBROJ: 2128/01-02-15-03 koje je Gradsko vijeće donijelo 30. travnja 2015., na novog zakupoprimca i to Vanja Mijač, Hvar, Ulica Pavla Rossa 6, vlasnika obrta za proizvodnju ART WORKSHOP, se udovoljava.

 

Članak 2.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara na potpisivanje Ugovora o zakupu javne površine sa Vanjom Mijač, na rok do 31. prosinca 2017. godine.

 

Obrazloženje

 

Josip Mijač, vlasnik obrta za proizvodnju i trgovinu MIJAČ, Ulica Jurja Matijevića 3, Hvar, je dugogodišnji zakupnik javne površine na lokaciji između malog i velog đardina. Ugovor o zakupu javne površine KLASA: 363-02/12-01/34, URBROJ: 2128/01-01/1-12-03 od 17. ožujka 2012. godine, istekao je 31. prosinca 2014. godine.

Temeljem Zaključku o davanju ponude za sklapanje novog ugovora dosadašnjim korisnicima javnih površina, koje je Gradsko vijeće donijelo na 22. sjednici održanoj 19. prosinca 2014. godine, Josip Mijač se pravovremeno očitovao da je zainteresiran za sklapanje novog ugovora na daljnji rok od tri godine.

Josip Mijač je dana 07. siječnja 2015. godine, dostavio zamolbu kojom traži da se pravo na potpisivanje novog ugovora o zakupu javne površine, s njegovog imena prebaci na njegovu kćer Vanju Mijač, vl. obrta za proizvodnju ART WORKSHOP.

Člankom 31.st.2. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14), propisano je:

„Gradsko vijeće Grada Hvara, može prenijeti prava iz ugovora o zakupu novim ugovorom o zakupu, na zahtjev fizičke ili pravne osobe, pod istim uvjetima pod kojima je lokaciju koristio dosadašnji zakupnik.

U slučajevima prijenosa prava iz ugovora, dosadašnji zakupnik ili zakupnik koji treba sklopiti novi ugovor o zakupu, dužan je podmiriti sve obveze nastale s osnova korištenja lokacije prethodnog zakupnika.”

Obzirom da je temeljem Potvrde Grada Hvara od 09. siječnja 2015. godine, uvidom u stanje dugovanja Porezne uprave Ispostave Hvar te u stanje dugovanja Komunalno Hvar d.o.o., utvrđeno da Josip Mijač i Vanja Mijač nemaju dospjelih dugovanja, to je odlučeno kao u člancima 1. i 2. ove Odluke.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 363-02/15-01/85

Urbroj: 2128/01-02-15-02

Hvar, 30. travnja 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                         Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru («Narodne novine», broj: 141/06), članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13,11/13 i 8/14 ), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

I.

 

Ovom Odlukom imenuje Ivana Tudor, OIB: 05834671731 zamjenica gradonačelnika Grada Hvara osobom zaduženom za nepravilnosti u Gradu Hvaru, jedinici lokalne samouprave. Kontakt podaci osobe zadužene za nepravilnosti:

–      telefon 021/ 741-608,

–      fax 021/718-096,

–      E-mail, procelnik@hvar.hr

 

II.

 

Sukladno odredbama članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, osoba zadužena za nepravilnosti u Gradu Hvaru Ivana Tudor obvezna je:

 1. zaprimati obavijesti o nepravilnostima,
 2. pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima,
 3. sastavljati polugodišnje i godišnje izvješće o nepravilnostima iz članka 12., 14. i 15. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika («Narodne novine», broj: 70/12),
 4. surađivati s nadležnom ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima.

 

III.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti KLASA: 020-01/12-01/42 URBROJ: 2128-01-01/1-13-02 od 11. lipnja 2013. godine.

 

IV.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada
Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 020-01/15-01/10

URBROJ: 2128-01-01/1-15-01

Hvar, 09. travnja 2015.

 

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN”, broj: 86/08 i 61/11), članka 32. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN”, broj: 74/10) i članka 35. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela

Grada Hvara

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 12/10), u članku 10. alineja 1. riječi:” poslove komunalnog redarstva u provedbi propisa o komunalnom redu i drugih propisa čiju provedbu nadzire komunalno redarstvo”, brišu se.

 

Članak 2.

 

U članku 12. dodaje se alineja 3. koja glasi:

„- prati natječaje i sudjeluje u pripremama i realizaciji projekata Grada za apliciranje na strukturne i druge fondove Europske unije, koordinira suradnju sa razvojnim agencijama, LAG-om i drugim tijelima, te poslove komunalnog i prometnog redara u provedbi propisa o komunalnom redu i drugih propisa koji odreduju postupanje komunalnih i prometnih redara.”

 

Članak 3.

 

U članku Pravilnika 13. REDNI BROJ: 1. NAZIV RADNOG MJESTA: Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, UVJETI ZA RADNO MJESTO/ POTREBNO STRUČNO ZNANJE:

– magistar struke/stručni specijalist (VSS), dodaju se riječi: „pravne, ekonomske, građevinske, arhitektonske, politološke i druge društvene i humanističke struke”.

 

Članak 4.

 

U članku 13. C. SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I GOSPODARENJE IMOVINOM GRADA, radna mjesta pod REDNIM BROJEM: 12.,13., 14., 15., 16. i 17., brišu se.

 

Članak 5.

 

U članku 13. D. SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, radna mjesta REDNI BROJ 18. i 19., postaju radna mjesta REDNI BROJ:12 i 13., te se vrši slijedeća dopuna:

 

REDNI BROJ 12

NAZIV RADNOG MJESTA: voditelj Službe za društvene djelamosti

UVJETI ZA RADNO MJESTO/POTREBNO STRUČNO ZNANJE

–     magistar struke/stručni specijalist (VSS ) pedagoške, pravne struke, dodaju se riječi: „društvene i humanističke struke”,

 

REDNI BROJ 13

NAZIV RADNOG MJESTA: viši referent za socijalnu skrb, školstvo, zdravstvo i šport

UVJETI ZA RADNO MJESTO/POTREBNO STRUČNO ZNANJE

–     sveučilišni /stručni prvostupnik (VŠS ) pravne struke, dodaju se riječi: „društvene i humanističke struke”.

 

Članak 6.

 

U članku 13. E. SLUŽBA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA, mijenja se i glasi:

„REDNI BROJ: 14

RADNO MJESTO I kategorije – potkategorija radnog mjesta – viši rukovoditelj

NAZIV RADNOG MJESTA: voditelj Službe za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

KLASIFIKACIJSKI RANG: 3.

BROJ SLUŽBENIKA: 1

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

–        rukovodi, organizira i koordinira rad Službe

–        priprema potrebite akte iz domene ove Službe za Gradsko vijeće i gradonačelnika

–        prati propise iz oblasti ove Službe i brine se za njihovu primjenu

–        izrađuje potrebita izvješća za Gradsko vijeće i gradonačelnika

–        prati stanje u oblastima koje je u nadležnosti Službe i predlaže mjere za unapređenje stanja

–        koordinira i organizira radove na izradi i donošenju prostornih planova, organizacije nadzora nad prostornim i urbanističkim planiranjem, na čuvanju i pohranjivanju urbanističke dokumentacije,

–        priprema nacrte odluka i drugih akata kojima se uređuju pitanja u području prostornog uređenja,

–        prati i proučava stanje u prostoru i ostvarivanje politike prostornog uređenja u odnosu na ostvarivanje ciljeva društvenog i gospodarskog razvitka

–        koordinira radove na nekretninama u vlasništvu Grada i kapitalnih investicija koje se izvode na području Grada Hvara

–        predlaže utuživanje potraživanja

–        obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i gradonačelnika.

ODGOVORNOST:

–        za uredno i pravodobno obavljanje poslova Službe kao i izravno zaduženih poslova i zadataka odgovara pročelniku i gradonačelniku.

UVJETI ZA RADNO MJESTO/ POTREBNO STRUČNO ZNANJE

–        magistar struke / stručni specijalist (VSS) građevinske, arhitektonske struke

–        pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–        organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje službom

–        položen državni stručni ispit

–        poznavanje rada na osobnom računalu

VRSTA RADNOG ODNOSA:

–     radni odnos na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.

 

REDNI BROJ: 15

RADNO MJESTO II kategorije – potkategorija radnog mjesta – viši savjetnik

NAZIV RADNOG MJESTA: viši savjetnik za prostorno uredenje, graditeljstvo i uredenje grada ­pomoćnik voditelja

KLASIFIKACIJSKI RANG: 4.

BROJ SLUŽBENIKA: 1

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

–        izrađuje programe izrade prostorne dokumentacije Grada

–        obavlja upravne, stručne i druge poslove iz oblasti prostornog uređenja sukladno propisima i pravilima struke

–        prikuplja i obrađuje tehničku dokumentaciju za izradu prostornih planova i za izdavanje potrebitih dozvola za realizaciju gradnje i rekonstrukcije (lokacijska i građevna dozvola), te ishođenje suglasnosti nadležnih tijela

–        vrši kontrolu lokacijskih i građevnih dozvola

–        prati i provodi propise iz oblasti prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša i brine se o primjeni istih

–        koordinira i prati radove na izradi i donošenju prostornih planova, organizacije nadzora nad prostornim i urbanističkim planovima, na čuvanju i pohranjivanju urbanističke dokumentacije

–        nadzire izradu prostornih planova kojih je investitor Grad Hvar – prati realizaciju provedbe prostornih planova Grada

–        sudjeluje u osmišljavanju i pripremi razvojnih projekata

–        izrađuje idejna rješenja uredenja i opremanja gradskih javnih (prometnih, zelenih i rekreacijskih) površina i obalnog pojasa

–        izrađuje nacrte prijedloga vizualnog identiteta Grada

–        radi na realizaciji gradnje i rekonstrukcije na nekretninama koje spadaju u zaštićena kulturna dobra

–        koordinira rad sa konzervatorskom službom radi zaštite područja i objekata registriranih kao zaštićene spomeničke cjeline odnosno spomenici kulture

–        obavlja građevinske i druge nadzore na izgradnji i rekonstrukciji nekretnina kad je investitor Grad Hvar i kad oni nisu povjereni drugim pravnim ili fizičkim osobama

–        koordinira rad nadzornih službi na izgradnjama sa drugim javnim poduzećima koji rade na javnim površinama

–        priprema i obrađuje potrebnu dokumentaciju za kapitalne investicije Grada

–        prikuplja, obrađuje, dostavlja podatke i učestvuje u provođenju postupaka javne nabave radova, roba i usluga iz svog djelokruga

–        izrađuje godišnje i dugoročne prijedloge programa izgradnje i rekonstrukcije gradskih nekretnina

–        izrađuje nacrte odluka, programa i izvješća za Gradsko vijeće i gradonačelnika iz oblasti svoje nadležnosti

–        obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Službe, pročelnika i gradonačelnika.

ODGOVORNOST:

–        za svoj rad odgovara voditelju Službe, pročelniku i gradonačelniku.

UVJETI ZA RADNO MJESTO / POTREBNO STRUČNO ZNANJE

–        magistar struke / stručni specijalist (VSS) građevinske ili arhitektonske struke

–        četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–        položen državni stručni ispit

–        poznavanje rada na osobnom računalu

 

 

VRSTA RADNOG ODNOSA:

–        radni odnos na neodredeno vrijeme s punim radnim vremenom

 

REDNI BROJ: 16

RADNO MJESTO II kategorija – potkategorija radnog mjesta – viši savjetnik

NAZIV RADNOG MJESTA: Viši savjetnik za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo KLASIFIKACIJSKI RANG: 4.

BROJ SLUŽBENIKA: 1

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

–        izrađuje programe uređenja i održavanja komunalne infrastrukture

–        izrađuje nacrte prijedloga odluka u svezi utvrđivanja visine i raspoređivanja sredstava za uređenje komunalne infrastrukture

–        obavlja stručne i druge poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva, sukladno propisima i pravilima struke, a odnose se na komunalni doprinos (izrada rješenja i izračuna), te vrši nadzor izdanih lokacijskih i građevnih dozvola u svezi komunalnog doprinosa

–        prikuplja tehničku dokumentaciju za izdavanje potrebitih dozvola za realizaciju gradnje i rekonstrukcije komunalnih objekata (lokacijska i građevna dozvola), te ishodenje suglasnosti nadležnih tijela

–        obavlja građevinske i druge nadzore na izgradnji objekata komunalne infrastrukture na području Grada Hvara koje investira Grad Hvar, kad nadzor nije povjeren drugim fizičkim odnosno pravnim osobama

–        koordinira rad nadzornih službi na izgradnjama sa drugim javnim poduzećima koji rade na javnim površinama

–        priprema i obrađuje potrebnu dokumentaciju radi investicija Grada na komunalnim objektima Grada

–        prati propise iz oblasti komunalnog gospodarstva, prostornog uređenja, građenja, te se brine o primjeni istih

–        sudjeluje i priprema potrebne podatke za provođenje postupka javne nabave roba, usluga i radova iz svog djelokruga

–        sudjeluje u osmišljavanju i pripremi razvojnih projekata

–        učestvuje u izradi idejnih rješenja za radove građenja i rekonstrukcije na nekretninama Grada

–        obavlja poslove uređenja i korištenja javnih površina, te izdaje posebne uvjete građenja u svezi izgradnje komunalne infrastrukture na javnim površinama

–        izrađuje nacrte prijedloga odluka, programa i izvješća za Gradsko vijeće i gradonačelnika iz oblasti svoje nadležnosti

–        obavlja poslove u svezi izgradnje i održavanja javne rasvjete

–        obavlja poslove u svezi geodetskih usluga

–        vrši evidentiranje i ažuriranje podataka izvršenih i planiranih projekata i radova iz djelokruga Službe

–        obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Službe, pročelnika i gradonačelnika.

ODGOVORNOST:

–        za svoj rad odgovara voditelju Službe, pročelniku i gradonačelniku

UVJETI ZA RADNO MJESTO / POTREBNO STRUČNO ZNANJE

–        magistar struke /stručni specijalist (VSS) arhitektonske ili građevinske struke

–        četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–        položen državni stručni ispit

–        poznavanje rada na osobnom računalu

VRSTA RADNOG ODNOSA:

–        radni odnos na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.

 

REDNI BROJ: 17

RADNO MJESTO II kategorije – potkategorija radnog mjesta – savjetnik

NAZIV RADNOG MJESTA: viši stručni suradnik za graditeljstvo, zaštitu okoliša i poslove Europske unije (EU)

KLASIFIKACIJSKI RANG: 6

BROJ SLUŽBENIKA: 1

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

–        obavlja upravne, stručne i druge poslove iz oblasti prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša sukladno propisima i pravilima struke

–        prikuplja i obrađuje tehničku dokumentaciju za izdavanje potrebitih dozvola za realizaciju gradnje i rekonstrukcije (lokacijska i građevna dozvola), te ishođenje suglasnosti nadležnih tijela

–        obavlja stručne i druge poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva, sukladno propisima i pravilima struke, a odnose se na komunalni doprinos (izrada rješenja i izračuna), te vrši nadzor izdanih lokacijskih i građevnih dozvola u svezi komunalnog doprinosa

–        prati propise iz oblasti prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša i brine se o primjeni istih

–        sudjeluje u osmišljavanju i pripremi razvojnih projekata

–        prati natječaje i sudjeluje u pripremama projekata Grada za apliciranje na strukturne i druge EU fondove

–        koordinira suradnju Grada s Fondom za zaštitu okoliša, razvojnim agencijama, LAG – om, konzultantskim kućama i drugim tijelima koji sudjeluju na natječajima za bespovrama sredstva EU programa

–        sudjeluje u provedbi EU projekata

–        izrađuje idejna rješenja uređenja i opremanja gradskih javnih (prometnih, zelenih i rekreacijskih) površina i obalnog pojasa

–        radi na realizaciji gradnje i rekonstrukcije na nekretninama pod zaštitom

–        obavlja građevinske i druge nadzore na izgradnji i rekonstrukciji nekretnina kad je investitor Grad Hvar i kad oni nisu povjereni drugim pravnim ili fizičkim osobama

–        koordinira rad sa konzervatorskom službom radi zaštite područja i objekata registriranih kao zaštićene spomeničke cjeline odnosno spomenici kulture

–        koordinira rad nadzornih službi na izgradnjama sa drugim javnim poduzećima koji rade na javnim površinama

–        koordinira rad službi nadležnih za zaštitu okoliša na djelatnostima koje obavljaju druga javna poduzeća koji rade na zaštiti okoliša i postupanju s otpadom

–        priprema i obrađuje potrebnu dokumentaciju za kapitalne investicije Grada

–        prikuplja, obrađuje, dostavlja podatke i učestvuje u provođenju postupka javne nabave radova, roba i usluga iz svog djelokruga

–        izrađuje nacrte odluka, programa i izvješća za Gradsko vijeće i gradonačelnika iz oblasti svoje nadležnosti

–        obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Službe, pročelnika i gradonačelnika.

 

 

ODGOVORNOST:

–        za svoj rad odgovara voditelju Službe, pročelniku i gradonačelniku.

UVJETI ZA RADNO MJESTO / POTREBNO STRUČNO ZNANJE

–        magistar struke / stručni specijalist (VSS) arhitektonske struke

–        jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–        položen državni stručni ispit

–        poznavanje rada na osobnom računalu

VRSTA RADNOG ODNOSA:

–        radni odnos na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom

 

REDNI BROJ: 18

RADNO MJESTO II kategorije – potkategorija radnog mjesta – viši stručni suradnik

NAZIV RADNOG MJESTA: samostalni upravni referent za komunalno gospodarstvo

KLASIFIKACIJSKI RANG: 6.

BROJ SLUŽBENIKA: 1

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

–        obavlja upravne i druge poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva (komunalni doprinos, komunalni priključci)

–        obavlja poslove uređenja i korištenja javnih površina, te izdaje posebne uvjete građenja u svezi izgradnje komunalne infrastrukture na javnim površinama

–        donosi rješenja u upravno-pravnom postupku u domeni komunalnog gospodarstva, postupa po žalbama izjavljenih na prvostupanjska rješenja,

–        prati propise iz oblasti komunalnog gospodarstva i brine se o primjeni istih

–        izdaje suglasnosti za priključenja na sustav vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda

–        obavlja administrativne poslove za potrebe Službe

–        obavlja poslove u svezi prometa i ulazaka u grad motornih vozila

–        obavlja poslove u svezi prometne signalizacije (horizontalne i venikalne)

–        obavlja poslove u svezi katastra za potrebe Službe

–        izrađuje nacrte prijedloga odluka, programe i izviješća za gradonačelnika i Gradsko vijeće iz svog djelokruga poslova

–        obavlja poslove vezane za poljoprivredne i druge zelene površine

–        obavlja poslove arhive za potrebe Službe

–        obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Službe, pročelnika i gradonačelnika

ODGOVORNOST:

–        za svoj rad odgovara voditelju Službe, pročelniku i gradonačelniku

UVJETI ZA RADNO MJESTO /POTREBNO STRUČNO ZNANJE

–        magistar struke / stručni specijalist (VSS) pravne, ekonomske ili poljoprivredne struke

–        jedna godina radnog iskustva na odgovarajučim poslovima

–        položen državni stručni ispit

–        poznavanje rada na osobnom računalu

VRSTA RADNOG ODNOSA:

–        radni odnos na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.

REDNI BROJ:19

RADNO MJESTO III kategorije-potkategorija radnog mjesta-viši referent

NAZIV RADNOG MJESTA: viši referent za komunalno redarstvo -koordinator

KLASIFIKACIJSKI RANG: 9.

BROJ SLUŽBENIKA: 1

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

–        organizira i koordinira nadzor nad provedbom Odluke o komunalnom redu i drugih propisa donesenih na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o održivom gospodarenju otpada i Zakona o građevinskoj inspekciji, te odgovara za provedbu pozitivnih propisa i općih akata,

–        organizira i koordinira rad komunalnih redara, vodi brigu o njihovoj opremi i tehničkim pomagalima,

–        vodi urudžbeni zapisnik i arhiv iz svog djelokruga rada i rada komunalnih redara,

–        prati stanje u oblasti komunalnog reda, te podnosi izvješća s prijedlozima mjera

–        donosi rješenja u svrhu održavanja komunalnog reda

–        u okviru svojih ovlasti podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka, postupa po žalbama, kontrolira naplatu novčane kazne, podnosi zahtjev za prisilnu naplatu i zahtjeve zamjene novčane kazne kaznom zatvora ili rada za opće dobro sukladno Zakonu o prekršajima,

–        vodi upravni postupak iz svog djelokruga,

–        surađuje s predstavnicima mjesnih odbora, pravnih i fizičkih osoba,

–        osigurava izradu obavijesti i informacija iz svog djelokruga rada,

–        obavlja poslove protupožarne zaštite objekata u nadležnosti Grada,

–        obavlja i druge poslove po nalogu voditelja službe, pročelnika i gradonačelnika.

ODGOVORNOST:

–        za svoj rad odgovara voditelju, pročelniku i gradonačelniku.

UVJETI ZA RADNO MJESTO:

–        srednja stručna sprema ( SSS ) upravne, tehničke ili druge struke

–        jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–        položen državni stručni ispit

–        poznavanje rada na osobnom računalu

VRSTA RADNOG ODNOSA:

–        radni odnos na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.

 

REDNI BROJ : 21, 22, 23

RADNO MJESTO III kategorije – potkategorija radnog mjesta referent

NAZIV RADNOG MJESTA: referent – komunalni redar KLASIFIKACIJSKI RANG: 11.

BROJ SLUŽBENIKA: 3

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

–        obavlja nadzor nad provedbom Odluke o komunalnom redu i drugih propisa donesenih na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o održivom gospodarenju otpada i Zakona o građevinskoj inspekciji, te odgovara za provedbu tih odluka,

–        obavlja nadzor nad provedbom i drugih odluka Grada za koje je tom odlukom zadužen, odgovara za provedbu tih odluka,

–        prati stanje u oblasti komunalnog reda, te podnosi izvješća s prijedlozima mjera

–        donosi rješenja u svrhu održavanja komunalnog reda i druga rješenja sukladno ovlastima iz pozitivnih propisa i općih akata,

–        u okviru svojih ovlasti naplaćuje mandatne kazne, odnosno podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka

–        donosi prekršajne naloge sukladno Zakonu o prekršajima,

–        nadzire korištenje javne površine te u tom smislu poduzima odgovarajuće mjere u skladu s svojim ovlastima

–        obavlja poslove protupožarne zaštite objekata u nadležnosti Grada

–        obavlja i druge poslove po nalogu koordinatora, voditelja, pročelnika i gradonačelnika.

ODGOVORNOST:

–        za svoj rad odgovara koordinatoru, voditelju, pročelniku i gradonačelniku

UVJETI ZA RADNO MJESTO:

–        srednja stručna sprema (SSS -IV stupanj) upravne, tehničke ili druge struke

–        jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–        položen državni stručni ispit

–        poznavanje rada na osobnom računalu

VRSTA RADNOG ODNOSA:

–        radni odnos na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom

 

REDNI BROJ : 24

RADNO MJESTO III kategorije – potkategorija radnog mjesta referent

NAZIV RADNOG MJESTA: referent – prometni redar KLASIFIKACIJSKI RANG: 11.

BROJ SLUŽBENIKA: 1

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

–        obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslove upravljanja prometom,

–        izdaje naredbe za premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, Odlukom o uređenju prometa na području Grada Hvara, Odlukom o poslovima premještanja i blokadi nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, visini troškova premještanja i čuvanja vozila, blokade i deblokade vozila te povjeravanju poslova

–        naplaćuje novčanu kaznu za nepropisno zaustavljeno i parkirano vozilo, odnosno izdaje obvezni prekršajni nalog sukladno zakonu,

–        izrađuje izvješća i zapisnike,

–        surađuje s policijom i drugim institucijama,

–        obavlja i druge poslove po nalogu voditelja, pročelnika i gradonačelnika.

ODGOVORNOST:

–        za svoj rad odgovara voditelju, pročelniku i gradonačelniku

UVJETI ZA RADNO MJESTO:

–        srednja stručna sprema (SSS -IV stupanj) upravne, tehničke ili druge struke

–        jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–        položen državni stručni ispit

–        poznavanje rada na osobnom računalu

VRSTA RADNOG ODNOSA:

–        radni odnos na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom

 

REDNI BROJ: 25, 26.

RADNO MJESTO III kategorije- potkategorija radnog mjesta -referent

NAZIV RADNOG MJESTA: referent- komunalni izvidnik

KLASIFIKACIJSKI RANG:11

BROJ SLUŽBENIKA: 2

 

 

OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

–        prati stanje u oblasti komunalnog reda (komunalni izvidnik), te podnosi izvješća s prijedlozima mjera

–        nadzire korištenje javne površine te u tom smislu poduzima odgovarajuće mjere u skladu s svojim ovlastima

–        vrši poslove dostavljanja pošte i drugih pošiljaka (dostavljač)

–        vrši snimanje sjednica Gradskog vijeća i drugih javnih skupova i manifestacija

–        vodi brigu o službenom automobilu, vozač,

–        prodaja ulaznica u objektima u vlasništvu Grada (tvrdava Španjola, zgrada Arsenal-hvarsko kazalište i dr.)

–        obavlja i druge poslove po nalogu voditelja, pročelnika i gradonačelnika.

ODGOVORNOST:

–        za svoj rad odgovara voditelju, pročelniku i gradonačelniku.

UVJETI ZA RADNO MJESTO:

–        srednja stručna sprema (SSS-III stupanj) upravne, tehničke ili druge struke

–        jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–        položen državni stručni ispit

–        poznavanje rada na osobnom računalu

VRSTA RADNOG ODNOSA:

–        radni odnos na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom

 

Članak 7.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 113/01/10-01/25

Urbroj: 2128-01-01/1-15-03

Hvar, 29. travnja 2015.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 95. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13), članka 35. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13), Gradonačelnik Grada Hvara dana 17. travnja 2015. godine donosi

 

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Opuzena glavica

 

1)     Utvrduje se Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Opuzena glavica i upućuje na javnu raspravu (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).

2)     Prijedlog Plana je izradila tvrtka Geoprojekt d.d. iz Splita. Elaborat Prijedloga Plana je sastavni dio ovog Zaključka.

3)     Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Opuzena Glavica (u daljnjem tekstu: Prijedlog plana).

4)     Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel, Služba za komunalne djelatnosti, prostomo uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Hvara da objavi i provede javnu raspravu o Prijedlogu Plana, te da po završetku iste pripremi i objavi izvješće o provedenoj javnoj raspravi.

5)     Ovaj Zaključak će se objaviti u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

 

KLASA: 350-01/14-01/131

URBROJ: 2128/01-01/1-15-14

Hvar, 17.04.2015. godine

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Sukladno članku 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/15), Odluci o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Opuzena Glavica (Službeni giasnik Grada Hvara broj 4/14), te Zaključku Klasa: 350-01/14-01/131, URBROJ:2128/01-01-15-14 od 17. travnja 2015. godine, Gradonačelnik Grada Hvara objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

OPUZENA GLAVICA

 

1)     Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Opuzena Giavica (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).

2)     Prijedlog Plana je utvrđen Zaključkom Klasa: 350-01/14-01/131, URBROJ: 2128/01-01­/15-14 od 17. travnja 2015. godine,

3)     Javna rasprava o Prijedlogu Plana provest će se u razdoblju od petnaest dana, od 03. svibnja do 18. svibnja 2015. godine.

4)     Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Plana bit će izložen u prostorijama Službe za komunalne djelatnosti, prostomo uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, u Hvaru, ulica Vicka Butorovića 4, a uvid se može izvršiti radnim danom od 9,00 do 13,00 sati.

5)     Javno izlaganje Prijedloga Plana održat će se 12. svibnja u 11,00 sati u prostorijama Gradske Loggie.

6)     Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogu se iznijeti usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, ili dostaviti u pisanom obliku za vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno sa 18. svibnja 2015. godine na adresu: Grad Hvar, Služba za komunalne djelatnosti, prostomo uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, ulica Milana Kukurina 2, 21450 Hvar.

7)     Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir u izradi Izvješća o javnoj raspravi.

8)     Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu Prijedloga Plana, u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja. Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje, smatra se da je mišljenje dano i da je Prijedlog plana izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od utjecaja na Plan.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 350-01/14-01/131

URBROJ: 2128/1-01/1-15-15

Hvar, 20.04.2015.godine

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

SADRŽAJ

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA

 

 1. Proračun Grada Hvara za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu………………………………………. 41
 2. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Hvara za 2015. godinu…………………………………………………………. 65
 3. Program socijalne skrbi Grada Hvara za 2015. godinu…………………………………………………………………….. 68
 4. Program javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2015. godinu………………………………………………………… 70
 5. Program javnih potreba u športu Grada Hvara za 2015. godinu………………………………………………………… 71
 6. Program financiranja ostalih udruga, udruženja i društava Grada Hvara u 2015. godini………………………… 72
 7. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015. godinu za Grad Hvar…………………………………………………………………………………………………………………………………. 73
 8. Program gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015. godinu za Grad Hvar…………………………………………………………………………………………………………………………………. 76
 9. Zaključak o prihvaćanju Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanje javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda za 2015. godinu…………………… 80
 10. Plan pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanje javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda za 2015. godinu……………………………………………………….. 80
 11. Odluka o visini osnovice i koeficijenta za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavljaju profesionalno…………………………………………………………………………………………………………………………….. 82
 12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara………………………………………………………………………………………………………………………………. 83
 13. Program rada Gradskog vijeća Grada Hvara za period od travnja do 31. prosinca 2015. godine…………….. 83
 14. Odluka o naknadi za razvoj………………………………………………………………………………………………………….. 85
 15. Odluka o usklađivanju djelatnosti trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o. sa Zakonom o vodama…… 86
 16. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone       87
 17. Odluka o dopuni Odluke o izradi Prostornog plana uređenja Grada Hvara…………………………………………. 87
 18. Odluka o uvjetima prodaje robe putem pokretne prodaje na području Grada Hvara……………………………… 87
 19. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o očitovanjima na ponudu za sklapanje-produženje ugovora ……………… 89
 20. Zaključak o davanju javnih površina na korištenje dosadašnjim zakupnicima za razdoblje 2015.-2017. godine              89
 21. Odluka o prijenosu prava za sklapanje ugovora o zakupu javne površine (Čičić)…………………………………. 93
 22. Odluka o prijenosu prava za sklapanje ugovora o zakupu javne površine (Mijač)………………………………… 94

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA

 

 1. Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti…………………………………………………………………….. 95
 2. Plan prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2015. godinu……………………….. 96
 3. Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara…… 120
 4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Opuzena glavica……. 123
 5. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Opuzena glavica…………….. 123

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSA

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO