Službeni glasnik – br. 05 / 2015

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XXII.  BROJ 5.                                      Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –

Hvar, 20. lipnja 2015. godine                                   plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

 

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine», br. 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine”, broj: 24/13) te članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara na 06. sjednici održanoj dana 19. lipnja 2015. godine, donosi

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2014. GODINU

 

Članak 1.

 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2014. godinu sadrži:

 1. Opći dio Proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
 2. Posebni dio Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
 3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
 4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
 5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
 6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,te
 7. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

 

Članak 2.

 

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2014. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA   HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD   HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 400-01/15-01/12

Urbroj: 2128/01-02-15-03

Hvar, 19.06.2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                                                                                                                    Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naziv:  GRAD HVAR                                                                                                                       Matični broj: 02541122

Adresa: Milana Kukurina 2, 21450 HVAR                                                                                         Šifra djelatnosti: 8411

OIB: 01250166084                                                                                                                              Šifra grada: 153

RKP: 30509                                                                                                                                         Razina: 22

 

OBRAZLOŽENJE

OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

ZA 2014. GODINU                                                                  

 

PRIHODI  I  PRIMICI

 

 1. Prihodi poslovanja u odnosu na plan ostvareni su sa 98,61%, a ostvarenje po skupinama je slijedeće:

–        Porezni prihodi (skupina 61) su ostvareni sa 102,92%, što je u skladu sa planom.

–        Pomoći (skupina 63) su ostvareni sa 55,62%, što je znatno manje od planiranih pomoći. Značajnije pomoći koje su planirane a nisu realizirane su: pomoći iz EU fondova za uređenje zgrade vrtića, te pomoć ministarstva kulture za zgradu „Arsenala“ (doznačeno početkom 2015.).

–        Prihod od imovine (skupina 64) su ostvareni sa 108,65%, što je veće za 8,65% u odnosu na plan, najveće odstupanje je kod pozitivnih tečajnih razlika koje nisu bile planirane, a radi se o pozitivnim teč.razlikama uzrokovanim porastom tečaja USD na oročena sred.ostvarena prodajom „Vile Leonidas“.

–        Prihodi od pristojbi i po posebnim propisima (skupina 65) su ostvareni sa 102,05%, što je u skladu sa planom.

–        Prihodi od prodaje roba, pruženih usluga i donacije (skupina 66) ostvareni su sa 104,19%, što je uz manje odstupanje u skladu sa planom.

–        Prihodi od kazni i ostali prihodi (skupina 68) su ostvareni sa 96,17%, što je uz manje odstupanje također u skladu sa planiranim iznosima.

 1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na plan su ostvareni sa 98,57%.
 2. Primici od zaduženja nisu planirani, a niti realizirani.
 3. Ukupni prihodi i primici su ostvareni sa 98,61%.

 

RASHODI  I  IZDACI

 

 1. Rashodi poslovanja su izvršeni sa 91,33%  u odnosu na plan, izvršenje po skupinama je slijedeće:

–        Rashodi za zaposlene (skupina 31) su izvršeni sa 99,50% što je u skladu sa planom.

–        Materijalni rashodi (skupina 32) izvršeni su sa 92,00%, manje izvršenje je kod većine pojedinačnih rashoda.

–        Financijski rashodi (skupina 34) su izvršeni sa 97,35% , što je u skladu sa planom.

–        Subvencije (skupina 35) su izvršene sa 79,67%, manje izvršenje je zbog manjih zahtjeva korisnika subvencija.

–        Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) izvršene su sa 80,68%, radi se o troškovima vezanim za socijalni program, a izvršeni su samo oni izdaci koji su bili nužni, iako se nastojalo pripomoći svim socijalno ugroženim skupinama građana.

–        Ostali rashodi (skupina 38) izvršeni su sa 85,69%, najznačajnije odstupanje je kod kapitalnih donacija neprofitnim organizacijama (podskupina 382), izvanrednih rashoda (podskupina 385 – proračunska pričuva), te kapitalnih pomoći (podskupina 386), jer nije bilo realizacije svih planiranih programa od strane trg.društava (Komunalno Hvar i Hvarski vodovod).

 1. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su izvršeni sa 79,96%, a izvršenje po skupinama je:

–        Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine (skupina 41) izvršeni su sa 69,27% zbog ne realizacije planirane kupnje zemljišta potrebnog za izgradnju lokalnih cesta te za gradsko groblje.

–        Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) izvršeni su sa 76,28%, nerealizirani su određeni izdaci vezani za kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu, opremu te prostorne planove.

–        Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (skupina 45) izvršeni su sa 85,41%. Izdaci su vezani za ulaganja u zgradu Arsenal, Palaču Vukašinović, te zgradu Dj.vrtića Hvar, slabije izvršenje je uzrokovano izostankom realizacije nekih planiranih radova.

 1. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su sa 97,71%, a u skladu su sa proračunom. (NAPOMENA: zajam po kome su vršeni izdaci u 2013.god. u cijelosti je otplaćen).
  1. Ukupna realizacija rashoda i izdataka je 89,07% u odnosu na plan.

 

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENIH PROGRAMA

 

 1. Glava: 00101

 

 1. Program: 1001 je izvršen sa 95,39%. Rashodi u ovom programu su vezani za troškove rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika i Gradske uprave. Izvršeni rashodi su u skladu sa planom, nije bilo prekoračenja planiranih iznosa.
 2. Program: 1002 je izvršen sa 97,53%. Rashodi u ovom programu su vezani za financijske izdatke, a izvršeni su u skladu sa planom.
 3. Program: 1003 je izvršen sa 84,21%. Izdaci u ovom programu vezani su za javni red i sigurnost (protupožarnu zaštitu, sustav zaštite i spašavanja te usluge policije).
 4. Program: 1004 je izvršen sa 88,89%. Rashodi u ovom programu su vezani za održavanje poslovnih i uredskih prostora.
 5. Program: 1005 je izvršen sa 81,73%. Rashodi u ovom programu su vezani za poticaje razvoja poduzetništva tj. poljoprivrede i malog gospodarstva. Najznačajniji rashod je vezan za potporu Udruženju obrtnika za izradu studije razvoja.
 6. Program: 1006 je izvršen sa 71,17%. Rashodi u ovom programu su vezani za izgradnju i održavanje lokalnih cesta i putova. Nije bilo izdataka za kupnju zemljišta za ceste, a izdaci za gradnju i održavanje su nešto manji od planiranih.
 7. Program: 1007 je izvršen sa 49,82%. Ovaj program se odnosi na zbrinjavanje otpada te rješavanja problema kanalizacije. Značajno odstupanje je vezano za pomoć Komunalnom za sanaciju odlagališta komunalnog otpada jer se kasni sa projektima, a nije bilo ni rashoda vezanih za održavanje oborinske kanalizacije.
 8. Program: 1008 je izvršen sa 88,86%. Ovaj program se odnosi na izradu prostorne dokumentacije, kupnju zemljišta za opće namjene, geodetsko-katastarske poslove, te na uređenje Etno-eko sela. Rashodi su izvršeni sukladno planu osim kod izrade prostorno planske dokumentacije gdje se kasni sa realizacijom ugovorenih planova.
 9. Program: 1009 je izvršen sa 97,32%, a odnosi se na rashode vezane sa razvoj vodovodne mreže. Realizacija programa je u skladu sa planom, a uvjetovana tempom radova koje vodi Hv.vodovod Jelsa.
 10. Program: 1010 je izvršen sa 98,15%, a odnosi se na ulaganje u održavanje i izgradnju javne rasvjete, te trošak električne energije za javnu rasvjetu. Realizacija ovog programa je u planiranim iznosima.
 11. Program: 1011 je izvršen sa 93,49%, a odnosi se na poslove vezane uz izgradnju i održavanje javnih površina. Realizacija ovog programa, uz malo odstupanje, je u skladu sa planom, osim izgradnje koja je za 11,27% manja od plana.
 12. Program: 1012 je izvršen sa 0,00%, a odnosi se troškove vezane za izgradnju gradskog groblja, uključujući i kupnju zemljišta. Izvršenja nije bilo jer je nastao zastoj oko kupnje zemljišta za izgradnju gradskog groblja.
 13. Program: 1013 je izvršen sa 95,37%, a odnosi se na poslove održavanja i uređenja obalnog pojasa. Ovaj program je realiziran u skladu sa planom, osim dijela koji se odnosi na nabavke materijala.
 14. Program: 1014 je izvršen sa 78,41%, a odnosi se na troškove tj.donacije u zdravstvu. Iako Grad nema zakonsku obvezu izdvajati za zdravstvo u interesu građana je povećani zdravstveni standard po stoga su i planirane donacije. Tekuće donacije Hitnoj medicinskoj pomoći izvršene su sa 96,16%, dok su donacije ostalim ustanovama izostale.
 15. Program: 1015 je izvršen sa 95,14%, a radi se o programu unapređenja i razvoja sporta na području grada. Program je uz manje odstupanje izvršen u skladu sa planom i programom, osim rashoda vezanih za nabavke materijala za održavanje objekata.
 16. Program: 1016 je izvršen sa 87,91%, a radi se o programskoj djelatnosti u kulturi, donacijama udrugama i ustanovama u kulturi, te održavanje i ulaganje u očuvanje spomenika kulture. Manje izvršenje programa je uglavnom vezano za manje izvršenje ulaganja u zgradu Arsenal, kao i rashoda vezanih za održavanje i opremanje spomenika kulture.
 17. Program: 1017 je izvršen sa 93,67%, a odnosi se na donacije vjerskim zajednicama. Izvršenje je u skladu sa planom.
 18. Program: 1018 je izvršen sa 84,77%, a odnosi se na potpore strankama i ostalim udrugama. Potpora strankama je realizirana u skladu sa Odlukom o financiranje političkih stranaka, dok je potpora ostalim udrugama vezana za zahtjeve udruga, te ocjenu o stvarnim aktivnostima pojedine udruge.
 19. Program: 1019 je izvršen sa 21,66%, a radi se o potporama Osnovnoj i Srednjoj školi Hvar, te izdacima vezanim za izgradnju novog objekta Srednje škole Hvar te školskog igrališta. Neke planirane donacije su izostale jer nije bilo zahtjeva za pojedine planirane aktivnosti, dok izdataka za izgradnju škole i igrališta nije bilo jer projektna dokumentacija nije završena.
 20. Program: 1020 je izvršen sa 83,21%, a odnosi se na poslove socijalne skrbi i socijalne pomoći. Socijalne pomoći su izvršavane sukladno financijskim mogućnostima, socijalnom programu, te ocjeni o stvarnim potrebama tražitelja pomoći.

 

 

 1. Glava: 00102

 

1.     Program: 2001 je izvršen sa 92,85%. Rashodi u ovom programu su vezani za izdvajanje iz Gradskog

Proračuna za djelatnost Dječjeg vrtića Hvar, te za dodatno ulaganje na zgradi Dj.vrtića Hvar. Realizacija ovog programa je u skladu sa planom, osim dodatnog ulaganja zbog kašnjenja sa realizacijom radova..

 

 1. Glava: 00103

 

1.     Program: 3001 je izvršen sa 97,99%. Rashodi u ovom programu su vezani za izdvajanje iz Gradskog

proračuna za djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice Hvar. Realizacija ovog programa  je u skladu sa planom.

Hvar, 24. travnja 2015.god.

 

 

Voditeljica Službe za proračun i financije:                                                                                       Zakonski predstavnik:

Margita Petrić Hraste, v.r.                                                                                               Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

 

 

 

 

 

                Na temelju članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu («Narodne novine», broj: 124/14) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara na 06. sjednici održanoj dana 19. lipnja 2015. godine donosi

 

ODLUKU

O RASPODJELI REZULTATA, TE POKRIĆU MANJKOVA IZ OSTVARENIH VIŠKOVA

 

 1. U Bilanci stanja na dan 31.12.2014. godine, iskazani su viškovi prihoda poslovanja u svoti od =15.897.068,40 kuna, a istovremeno su iskazani manjkovi prihoda od nefinancijske imovine (bez viškova od prodaje Vile Leonidas) u svoti od =6.393.644,55 kuna, te manjak primitaka od financijske imovine u svoti od =166.103,58 kuna.
 2. Izvršiti pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine u svoti od =6.393.644,55 kuna, te manjak primitaka od financijske imovine u svoti od =166.103,58 kuna (ukupno =6.559.748,13 kuna) iz viškova prihoda poslovanja.
 3. Ostale viškove prihoda koristiti u skladu sa namjenama utvrđenim Proračunom za 2015. godinu.
 4. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA   HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD   HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 400-01/15-01/14

Urbroj: 2128/01-02-15-02

Hvar, 19.06.2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 3. stavak 2., članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine”, broj: 48/13 – pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara, na 06. sjednici održanoj dana 19. lipnja 2015. godine, donosi

 

ODLUKU

o financiranju političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača iz Proračuna

Grada Hvara

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom uređuje način i uvjeti raspoređivanja sredstava osiguranih u Proračunu Grada Hvara, za redovito godišnje financiranje političkih stranaka čiji su kandidati izabrani za vijećnike Gradskog vijeća Grada Hvara i vijećnika izabranih s liste grupe birača.

 

 

 

 

Članak 2.

 

Pravo na isplatu sredstava prema ovoj Odluci imaju one političke stranke koje imaju najmanje jednog vijećnika u Gradskom vijeću Grada Hvara i vijećnici koji su u Gradsko vijeće Grada Hvara izabrani s liste grupe birača.

 

Članak 3.

 

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka te vijećnika izabranih s liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Hvara iznose 7.000,00 kuna po vijećniku godišnje.

Vijećniku Gradskog vijeća izabranom s liste grupe birača podzastupljenog spola i političkoj stranci za svakog člana podzastupljenog spola izabranog s njene liste, pripada i pravo na naknadu u visini 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku Gradskog vijeća Grada Hvara

 

Članak 4.

 

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Hvara osigurana u Proračunu Grada Hvara, raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog vijećnika, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstava razmjerno broju njezinih vijećnika u Gradskom vijeću u trenutku njegovog konstituiranja.

Ukoliko pojedinom vijećniku (ili vijećnici) nakon konstituiranja Gradskog vijeća prestane članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno stavku 1. ovog članka, ostaju političkoj stranci kojoj je vijećnik pripadao u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća Grada Hvara.

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno stavku 1. ovog članka pripadaju političkoj stranci koja je pravni sljednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

 

Članak 5.

 

Sredstva iz članka 3. ove Odluke raspoređuju se tromjesečno u jednakim iznosima, odnosno ukupno u iznosu od 7.000,00 kuna godišnje za svakog vijećnika, odnosno ukupno u iznosu od 7.700,00 kuna godišnje za svaku vijećnicu Gradskog vijeća Grada Hvara.

U slučaju da vijećniku Gradskog vijeća Grada Hvara (ili Gradskom vijeća Grada Hvara u cjelini) tijekom godine započne ili prestane mandat utvrdit će se razmjerni iznos iz stavka 1 .ovog članka.

Sredstva iz stavka 1. ili 2. ovog članka doznačavati će se na žiro račun političkih stranka, odnosno na poseban račun vijećnika izabranih s liste grupe birača, te su dužni knjigovodstveno ih obrađivati i omogućiti uvid nadležnim tijelima o načinu raspolaganja sredstvima.

 

Članak 6.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o financiranju političkih stranaka iz proračuna Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 7/2007).

 

 

 

Članak 7.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 402-01/15-01/50

URBROJ: 2128/01-02-15-02

Hvar, 19. lipnja 2015.godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj: 36/95, 109/95-Uredba, 21/96-Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – proč.tekst, 82/04, 110/04- Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 06. sjednici održanoj dana 19.06.2015. godine, donosi:

 

ODLUKU

o izmjeni Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015. godinu

za Grad Hvar

 

Članak 1.

 

U Programu gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015. godinu za Grad Hvar (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 02/15)

IV – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Program izgradnje mreže javne rasvjete izmijenjen je i naveden u Prilogu br. 3 ovog Programa. Ukupni iznos i izvori financiranja ne mijenjaju se i ostaju:

ukupno:………………………………………… 1.070.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2015. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

–  iz sredstava komunalnog doprinosa……… 550.000,00 kn

–  iz prihoda od nefmancijske imovine……….. 20.000,00 kn

–  iz viškova prethodnih godina………………. 500.000,00 kn

ukupno:…………………………………………. 1.070.000,00 kn

 

Članak 2.

 

Prilozi: Prilog br. 3

JAVNA RASVJETA – PROGRAM ZA 2015. GODINU, lipanj 2015.

mijenja se i izmijenjeni je sastavni dio ove Odluke.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka sa prilozima iz članka 2. ove Odluke stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 363-01/15-01/64

Urbroj: 2128/01-02-15-04

Hvar, 19.06.2015.g

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

GRAD HVAR                                                                                                                                                   Hvar, lipanj 2015.

Služba za komunalne djelatnosti,

prostorno uređenje, graditeljstvo

i zaštitu okoliša

 

Prilog br. 3                                                                                                                                JAVNA RASVJETA   

PROGRAM IZGRADNJE KOM. INFRASTRUKTURE ZA 2015. GODINU

 

Iznos (kn bez PDV-a)                Iznos (kn s PDV-om)

 

Radovi iskopa, postavljanja kabela, traka uzemljenja i izrada

temelja za javnu rasvjetu na raznim lokacijama                                                             295.000,00

368.750,00

Dobava rasvjetnih tijela, kablova, traka uzemljenja, drugog elektro

materijala te stupova za javnu rasvjetu                                                                          196.200,00

245.250,00

Dobava i ugradnja akcentne rasvjete hvarskog Mandrača                                              55.000,00

68.750,00

Radovi na rekonstrukciji javne rasvjete tvrđave Fortica s bedemima

i pristupnim stazama                                                                                                     231.800,00

289.750,00

Izrada i ugradba ručno rađenih kamenih lampi                                                               40.000,00

50.000,00

Rekonstrukcija javne rasvjete u gradskim parkovima Veli i Mali Đardin                       38.000,00

                                                                                                                                                                                          47.500,00

                                                                                                             Ukupno (kn) s PDV-om:                             1.070.000,00

 


                Temeljem članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara na 6. sjednici održanoj 19. lipnja 2015. godine, donosi

 

PLAN

O NAČINU POSTAVLJANJA PRIVREMENIH POKRETNIH OBJEKATA

 

 

I   OPĆENITO

 

Privremenim pokretnim objektom u smislu ovog Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata (u daljnjem tekstu: Plan) smatraju se: kiosci, montažni objekti-kućice, prodajni stolovi (štandovi), bankomati te drugi jednostavni objekti koji su montirani na takav način da se lako mogu ukloniti.

 

Tipovi montažnih objekata:

 1. 1.          zatvoreni kiosci za prodaju tiska,
 2. 2.          otvoreni pultovi natkriti tendom koji imaju zatvoreni dio ispod prodajne površine i to:

a)          mali štand površine do lm2 za prodaju poljoprivrednih proizvoda (Prilog 1.)

b)         veliki štand površine do 2m2 za prodaju suvenira, voća i povrća… (Prilog2.)

c)          štand za iznajmljivanje bicikala do 1 m2 (Prilog 3.)

d)         štand za iznajmljivanje automobila i/ ili motorkotača do 1 m2 (Prilog 3.)

 1. 3.          škrinje za prodaju tvornički pakovanog sladoleda, maksimalnih dimenzija 175x 65 cm,
 2. 4.          panoi ili štafelaji za prodaju slika,
 3. 5.          pult za prodaju palačinki maksimalnih dimenzija 165 x 67 i si.

Gore navedeni tipovi montažnih objekata iz točke 2. a),b),c),d) moraju biti drveni a dimenzije moraju odgovarati odgovarajućoj skici u prilogu. Boja drvene konstrukcije mora biti u nijansi ebanovine (smeđe / crna). Tenda mora biti boje bijele kave, bez mogućnosti isticanja natpisa reklama i natpisa tvrtki. Ne dozvoljava se zatvaranje prednjih, stražnjih i bočnih strana štanda kao ni druga prekrajanja izgleda objekta.

Iznimno na lokaciji sa sjeverne strane Velog đardina te ispred HP-a na Rivi, dozvoljava se dodatna tenda na stražnjoj strani objekta kao zaštita od sunca ali na način da se svi objekti u nizu usklade izgledom tende koja se montira i učvršćuje bez oštećenja zelene površine.

Uz štand za iznajmljivanje bicikala i štand za iznajmljivanje motorkotača, može se koristiti dodatnih 1 m2 kako bi se dala mogućnost prezentacije sredstava za iznajmljivanje.

Uz štand za iznajmljivanje automobila, može se koristiti dodatan prostor za prezentaciju jednog automobila.

Škrinja za prodaju tvornički pakovanog sladoleda se može postaviti na podest koji ne može biti veći od 2,2 m2.

 

II   OPIS POJEDINIH LOKACIJA / Hvar

 

1.   LOKACIJA: ISPRED HP-a NA RIVI

SMJEŠTAJ: uz istočni zid zelene površine ispred zgrade Hrvatske pošte i nasuprot agencije „Fontana”

SADRŽAJ: prodaja razglednica ,slika, bižuterije,suvenira; prodaja poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi,eterična ulja, autohtono ljekovito bilje);

KAPACITET:

–   prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira…….. 5

–   prodaja poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje   6

 

2.   LOKACIJA: IZMEĐU VELOG I MALOG ĐARDINA

SMJEŠTAJ: sa sjeverne strane Velog đardina i sa južne strane Malog đardina, uz respektiranje gabarita i ulaza u đardin

SADRŽAJ: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira; prodaja autohtonih hvarskih rukotvorina, prodaja poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje);

KAPACITET:

–   prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira…… 12

–   prodaja poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje   6

–   prodaja autohtonih hvarskih rukotvorina……………. 2

 

3.   LOKACIJA: ISTOČNA STRANA VELOG ĐARDINA

SMJEŠTAJ: uz istočnu stranu Velog đardina (do ulaza u đardin)

SADRŽAJ: prodaja sladoleda;

KAPACITET:

–   prodaja sladoleda……………………………………………. 1

 

4.   LOKACIJA: ISTOČNA STRANA MALOG ĐARDINA

SMJEŠTAJ: uz istočnu stranu Malog đardina (do stepenica)

SADRŽAJ: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, prodaja poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje);

KAPACITET:

–   prodaja razglednica,slika,bižuterije,suvenira……….. 2

–   prodaja poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje   1

 

5.   LOKACIJA: ARSENAL

SMJEŠTAJ: ispred Arsenala
SADRŽAJ: izrada i prodaja portreta;

KAPACITET : ukupno……………………………………… 1

 

6.   LOKACIJA: RIVA

SMJEŠTAJ: ispred agencije Jadrolinije

SADRŽAJ: prodaja poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje); montažni objekt Nautičkog centra Hvar; KAPACITET:

–   poljoprivredni proizvodi………………………………….. 2

–   montažni objekt Nautičkog centra Hvar…………….. 1

–   reklamni panoi za izletničke brodove…………………. 3

 

7.   LOKACIJA: MINI GOLF IGRALIŠTE

SMJEŠTAJ: kod MINI golf igrališta u gradskom parku „Šumica”

SADRŽAJ: montažni objekt – prodaju tiskovina;

KAPACITET: ukupno………………………………………. 1

 

8.  LOKACIJA: KUPALIŠTE

SMJEŠTAJ: nasuprot južnog ulaza u hotel „Amfora”

SADRŽAJ: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, potrepština za plažu; prodaja sladoleda; prodaja poljoprivrednih proizvoda (pčelinjih proizvoda, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje), prodaja voća i povrća,

KAPACITET: ukupno ……………………………………… 4

 

9.   LOKACIJA: UVALA KRIŽA

SMJEŠTAJ: na javnoj površini ispred depadanse hotela”Dalmacija” te ispred zida maslinika Franjevačkog samostana

SADRŽAJ: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira; poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje), sladoleda, pult za prodaju palačinka;

KAPACITET:

–   prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, prodaja poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito

bilje)…………………………………………………………….. 4

–   prodaja sladoleda……………………………………………. 1

–   prodaja palačinki……………………………………………. 1

 

10. LOKACIJA: KRIŽNA LUKA

SMJEŠTAJ: uz zapadni rub ceste iznad žala

SADRŽAJ: prodaja tiskovina, iznajmljivanje

motorkotača;

KAPACITET: ukupno………………………………………. 2

 

11. LOKACIJA: DOLAC I

SMJEŠTAJ: uz sjeverni zid Biskupije i ispred mesnice „Pivac”

SADRŽAJ: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, kožne galanterije, potrepštine za plažu; iznajmljivanje motorkotača i automobila;

KAPACITET:

–   prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, kožne galanterije, potrepštine za plažu               5

–   iznajmljivanje motorkotača………………………………. 3

–   iznajmljivanje automobila………………………………… 2

 

12. LOKACIJA: DOLAC II

SMJEŠTAJ: zapadno i sjeverno od Autobusnog kolodvora

SADRŽAJ: iznajmljivanje bicikala, automobila i motorkotača, bankomat;

KAPACITET:

–   bankomat………………………………………………………. 2

–   iznajmljivanje bicikala…………………………………….. 1

–   iznajmljivanje automobila i motorkotača…………….. 3

 

13. LOKACIJA: PUT ZA TVRĐAVU „ŠPANJOLA“

SMJEŠTAJ: u usjeku desno od ulaznih stepenica na početku šetnice za tvrđavu Španjola

SADRŽAJ: poljoprivredni proizvodi (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

KAPACITET: ukupno………………………………………. 1

 

14. LOKACIJA: BUKAINKA

SMJEŠTAJ: Ulica Šime Tome Buzolića 9

SADRŽAJ: iznajmljivanje motorkotača;

KAPACITET: ukupno………………………………………. 1

 

III           OPIS POJEDINIH LOKACIJA/ Milna

 

1.   LOKACIJA: MILNA 1

SMJEŠTAJ: kraj telefonske govornice

SADRŽAJ: prodaja tiskovina, prehrambeni proizvodi, poljoprivredni proizvodi (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

KAPACITET: ukupno………………………………………. 4

 

 

2.   LOKACIJA: MILNA 2

SMJEŠTAJ: na javnoj površini na ulazu u Milnu sa desne strane

SADRŽAJ: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira; potrepštine za plažu,

KAPACITET: ukupno………………………………………. 2

 

IV  OPIS POJEDINIH LOKACIJA/ Brusje

 

1.   LOKACIJA: Autobusna stanica Brusje (bez skice u prilogu)

SMJEŠTAJ: na javnoj površini

SADRŽAJ: poljoprivredni proizvodi (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

KAPACITET: ukupno………………………………………. 2

 

V   LOKACIJA – BURAK

 

Temeljem inicijative Udruženja obrtnika otoka Hvara, Ulica kroz Burak, određuje se kao lokacija u kojoj bi se mladim slikarima i umjetnicima dala mogućnost prezentirati isključivo svoje rukotvorine i to na način da se stalak ili stolić (max. dimenzija 0,50 m2) postavlja i uklanja svakodnevno i to bez naknade, a temeljem zaključka gradonačelnika Grada Hvara.

 

VI  ZAVRŠNE ODREDBE

 

 1. Nadzor nad primjenom ovog Plana provoditi će komunalno redarstvo Grada Hvara.
 2. Grafički prikazi su sastavni dio ovog Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata.
 3. Ovlašćuje se Gradonačelnik da na pojedinim lokacijama utvrđenim ovim Planom izmijeni namjenu prodajnog mjesta pod uvjetom da se na raspisani natječaj za konkretno prodajno mjesto nije nitko prijavio , a postoji zainteresiranost za prodaju drugih proizvoda na toj lokaciji.
 4. Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”
 5. Danom stupanja na snagu ovog Plana prestaje važiti Plan o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata („Službeni glasnik Grada Hvara” br. 2/14).

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-02/15-01/172

URBROJ: 2128/01-02-15-02

Hvar, 19. lipnja 2015.godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), članka 14. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14 i 4/14 – ispravak), članka 1. Zaključka o davanju ponuda za sklapanje novog ugovora dosadašnjim korisnicima javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 9/14), Odluke o gradskim porezima Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14 i 5/14) i Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj:2/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 6. sjednici održanoj 19. lipnja 2015. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o neprihvaćanju Zaključka o davanju javne površine na korištenje dosadašnjoj zakupnici za razdoblje 2015. – 2017.

 

Ne prihvaća se Zaključak o davanju javne površine na korištenje dosadašnjoj zakupnici Ivoni Gatolin, vlasnici P.T.O. ,,1-NOTE” za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira, na lokaciji Istočna strana velog đardina, pod rednim brojem B-13, zbog nepravovremenosti.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD   HVA R

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-02/15-01/67

Urbroj: 2128/01-02-15-06

Hvar, 19. lipnja 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst), članka 35.a Zakona o otocima («NN», broj: 34/99, 149/99-Uredba, 32/02 i 33/06) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 6. sjednici održanoj 19. lipnja 2015. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa idealnog dijela 1/8 nekretnine označene kao čest. zem. 3911/1 zk. ul. 3477 k.o. Hvar

 

I.

 

Povodom ponude ponuditelja Nade Žiljak iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 35a, OIB: 1498443404 zastupana po Odvjetničkom društvu Beloša&Jukić j.t.d. iz Zagreba, Martićeva 31 c, od 14. svibnja 2015. godine, Grad Hvar neće se koristiti pravom prvokupa u predmetu ponude za prodaju 1/8 dijela nekretnine označene kao čest. zem. 3911/1, pašnjak i šuma površine 155.230 m2 zk. ul. 3477 k.o. Hvar, Pakleni otoci, za iznos kupoprodajne cijene od 155.230,00 EUR-a, protuvrijednost u kunama po prodajnom tečaju kune u odnosu na EUR tečajne liste Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.

 

II.

 

Po zaključenju ugovora o kupoprodaji u kojem je navedena kupoprodajna cijena predmetne nekretnine u iznosu iz točke I. ovog Zaključka, ponuditelj se obvezuje kopiju ugovora dostaviti Gradu Hvaru.

 

III.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/15-01/24

URBROJ: 2128-01-02-15-03

Hvar, 19. lipnja 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 356. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («NN», broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09 , 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 06. sjednici održanoj 19. lipnja 2015. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva nekretnine

 

Daje se suglasnost kupcu Erik Frimannslund Brede OIB: 22610256505, iz Norveške, za stjecanje prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj, označenoj kao čest. zgr. 204/1 površine 162 m2 (kuća), čest.zem. 1545/1 površine 126 m2 (vrt), čest. zem. 1546 površine 453 m2 (vrt) i čest. zem. 1552/5 površine 94 m2 (vrt) zk. ul. 1141 k.o. Brusje.

Obrazloženje:

 

Erik Frimannslund Brede OIB: 22610256505, iz Norveške dostavio je podnesak sa dokumentacijom Gradskom vijeću Grada Hvara, od 29. svibnja 2015. godine, zaprimljeno u pisarnici Grada Hvara 08. lipnja 2015.g., u svezi davanja očitovanja- suglasnosti za stjecanje prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj, obzirom daje kupac strani državljani.

Stjecanje prava vlasništva na predmetnoj nekretnini od strane norveškog državljana ne protivi se interesima jedinice lokalne samouprave Grada Hvara, stoga je riješeno kao u dispozitivu ovog Zaključka.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/15-01/25

URBROJ: 2128-01-02-15-03

Hvar, 19. lipnja 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Temeljem članka 59. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN, br. 82/13), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), odredbe članka 35. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, br. 05/09, 07/09, 08/09, 01/11, 02/11-pročišćeni tekst, 06/13 i 11/13) i članka 27. Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, br. 6/11, 9/11 i 6/13), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

RJEŠENJE

o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provjeru poznavanja osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima na području Grada Hvara

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Povjerenstva za provjeru poznavanja osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima na području Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara” br. 10/10) vrši se slijedeća izmjena:

„2. Barbara Tudor Đerek, prof. – član, razrješava se dužnosti člana,

3. Mirjana Kolumbić, prof. – član, razrješava se dužnosti člana,

 

 1. Josipa Perišić Pavić, prof., imenuje se za člana,
 2. Marinko Petrić, prof. – imenuje se za člana .”

 

II

 

Ovo Rješenje objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

KLASA: 300-01/10-01/06

URBROJ: 2128-01-01/1-15-2

Hvar, 21. svibnja 2015. godine

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju članka 4. Pravilnika o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu („Narodne novine” broj 76/14) i članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara” broj 5/09,7/09, 8/09,1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13 ), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o prodaji poljoprivrednih proizvoda na čest.zem. 1881/1

 

I

 

Ovom Odlukom određuje se mjesto za prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda za 2015. godinu, nositelju Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Roić Davoru, Ulica Vicka Butorovića 18, Hvar, OIB:09889730077.

 

 

II

 

Lokacija štanda je na čest. zem. 1881/1 k.o. Hvar, predio Kopito, uz prometnicu D-l. Maksimalna dimenzija štanda je 2m2.

 

III

 

Ova Odluka objaviti će se u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD   H V A R

GRADONAČELNIK

KLASA: 334-01/15-01/01

Urbroj: 2128/01-01/1-15-02

Hvar, 21. svibnja 2015. godine

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 63/14), odredbe članka 5. Uredbe o postupku izdavanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN, br. 36/04, 63/08 i 133/13) i odredbe članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara” br. 05/09, 07/09, 08/09, 01/11 i 02/11-pročišćeni tekst 06/13 i 11/13) Gradonačelnik Grada Hvara dana 09. lipnja 2015. g., donosi

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2015.g.

 

Članak 1.

 

U Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2015.g. („Službeni glasnik Grada Hvara” br. 09/14) u glavi 1. UVODNE NAPOMENE u točki II. iza riječi „Svete Nedjelje” dodaje se zarez i riječi „te pripadajući morski dio”.

U glavi 2. PLAN REDOVNOG UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM točkA IV. a) mijenja se i glasi: „Na mikrolokacijama a izvan lučkog područja i područja danih u koncesiju od strane Splitsko dalmatinske županije i to: Fabrika, Šćikov bok, Ispred Atlasa, uvala Križa, Od moleta Franjevačkog samostana do koncesije „ZVIR-a”, uvala Križna luka (operativna obala između h.Bodul i h.Galeb) i Vela Majerovica (vanjska strana vanjskog muleta „Plivački“) biti će postavljene „bačve sa suncobranom” za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja brodica, sredstava i prijevoza putnika.

Nabavku i postavu „bačve sa suncobranom” na mikrolokacijama iz stavka 1. ovog članka, izvršiti će i financirati Grad Hvar u suglasju s Nautičkim centrom Hvar d.o.o. Hvar te Komunalnim Hvar d.o.o. Hvar.

U ovoj 2015.g. mogu se na istim mikrolokacijama koristiti i već postojeće „bačve s suncobranom” koje se po izgledu moraju prilagoditi onima koje postavlja Grad Hvar i po broju ih ne može biti više nego je propisano ovim Planom.

»Korisnici koncesijskih odobrenja mogu koristiti „bačvu sa suncobranom” na najviše dvije mikrolokacije na kojoj pretežito obavljaju djelatnost iznajmljivanja brodica i sredstava, te vrše ukrcaj i iskrcaj putnika u obavljanju djelatnosti prijevoza putnika.

Broj i naknada paušalno za korištenje „bačve sa suncobranom” (bez obzira da li se radi o novopostavljenoj „bačvi” ili već postojećoj), po brodici ili po metru dužnom brodice (za područja koje graniče s područjem lučke uprave i područja danih u koncesiju) na mikrolokacijama iznositi će kako slijedi:

 


 

        MIKROLOKACIJA                                                   BROJ                                         NAMJENA                    IZNOS

 1. Fabrika (Mandrač jug)                                                        1                             iznajm.brodica        po brodici/2.000,00 kn
 2. Fabrika (Mandrač sjever)                                                    1                              taxi prijevoz         po brodici/10.000,00 kn
 3. Šćikov bok                                                                          2                             iznajm.brodica        po brodici/2.000,00 kn

(1+1)                           taxi prijevoz         po brodici/10.000,00 kn

trad.alt.prijev.putnika   po brodici/1.000,00 kn

podmornica         po sredstvu/10.000,00 kn

 1. Pored Atlasa                                                                       1                             iznajm.brodica        po brodici/1.500,00 kn
 2. Rotonda                                                                               2                            iznajm.brodica        po brodici/1.500,00 kn

(1+1)                   trad.alt.prijev. putnika   po brodici/1.000,00 kn

jedrilice i sl.          po brodici/5.000,00 kn

6.   U Križa                                                                                 3

–     ispred kuće Matković                                                           1                             iznajm.brodica        po brodici/1.500,00 kn

–  u Križa, žalo                                                                         1                             iznajm.brodica        po brodici/1.500,00 kn

–     ispred h.Dalmacija (depadansa)                                            1                       trad.alt.prijev. putnika  po brodici/1.000,00 kn

i taxi prijevoz         po brodici/5.000,00 kn

 1. Križna luka (između h.Bodul i h.Galeb)                              1                             iznajm.brodica             paušal 800,00 kn
 2. V.Majerovica-vanj.str.vanj.muleta „Plivački”                     2                             iznajm.brodica           paušal 2.000,00 kn

(1+1)                           taxi prijevoz           po brodici/10.000 kn

 

 

                Na „bačvi sa suncobranom” može se nalaziti naziv „GRAD HVAR – RENT A BOAT” ili „GRAD HVAR -PRIJEVOZ PUTNIKA” s nazivima korisnika konc.odobrenja ili obrtnika te pravne osobe koja obavlja prijevoz putnika.

Uz „bačvu sa suncobranom” može se nalaziti jedna reklama do 0,5 m2 s slikama područja Grada Hvara te slikama brodica za iznajmljivanje bez natpisa pojedinog korisnika koncesijskog odobrenja ili obrtnika te pravne osobe koja obavlja prijevoz putnika.

Ugovori za iznajmljivače brodica sklapati će se i izdavati koncesijska odobrenjartia jednu (1) godinu dana, kao i za taxi prijevoz putnika.

Na ostalim mikrolokacijama za koje se daje koncesijsko odobrenje za iznajmljivanje sredstava, koncesionar može u ovoj 2015.g., uz pisani zahtjev postaviti po izgledu na „bačve” u postavi Grada Hvara „bačve sa suncobranom” ili manji pult veličine lmx0,5m s nazivom „GRAD HVAR – NAZIV TVRTKE”, te platiti naknadu za postavu u iznosu od 1.000,00 (tisućukuna).

Dosadašnjim urednim korisnicima, koncesijska odobrenja izdavati će se na tri (3) godine dana.

Za ukrcaj i iskrcaj putnika za „barkarijole” sukladno čl. 30. Točke III. Pravilnika o redu u luci Hvar sklopiti će se Sporazum o zajedničkoj suradnji s Nautičkim centrom Hvar d.o.o. Hvar te pojedinačni ugovori s „barkarijolima” s ugovorenom naknadom od 2.000,00 kn (dvijetisućekuna) godišnje. Ugovori će se sklapati na period od dvije (2) godine dana.

U ime Grada Hvara, postavu, čuvanje i skladištenje u zimskom periodu „bačve sa suncobranom” učiniti će NAUTIČKI CENTAR HVAR d.o.o. i KOMUNALNO HVAR d.o.o. u suglasju s Službom za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Hvara i Službom za gospodarstvo i gospodarenje imovinom Grada.

Na svim mikrolokacijama, nije dozvoljena postava „bačve sa suncobranom” bez odobrenja Grada Hvara.

U glavi 4. POPIS DJELATNOSTI u točki VII. mijenja se i glasi „ Na kopnenom dijelu pomorskog dobra na području Grada Hvara mogu se obavljati sve djelatnosti propisane Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja (NN br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i ovim Planom upravljanja pomorskim dobrom. Na morskom dijelu pomorskog dobra Grada Hvara ne mogu se obavljati djelatnosti navedene u Uredbi o postupku davanja koncesljsklh odobrenja u oblasti ugostiteljstva I trgovine te komercljalno-rekreacljskl sadržaji s(oslm suncobrana i ležaljki) bez posebne pisane suglasnosti nadležne Lučke kapetanije, Gradonačelnika Grada Hvara i NAUTIČKOG CENTRA HVAR d.o.o. Hvar”

                U glavi 5. MIKROLOKACIJE u točki VIII. u TUMAČU KRATICA redni broj 4. briše se.

Pod red.br. 1. UVALA KRIŽNA LUKA (k.č. dio 3906/1 i dio 3774/1) dodaje se „1 DIO UVALE KRIŽA (k.č. dio 4654) te nastavno pod 1.4. K-R.S. – Ježaljke – 65 kom na dijelu k.č. 3906/1 i dio k.č.4654″.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada

Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 342-01/14-01/50

URBROJ: 2128-01-01/1-15-06

Hvar, 09. lipnja 2015.g.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN”, broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 35. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ZAKLJUČAK

u svezi financijskog izvješća za 2014. godinu u trgovačkom društvu Komunalno Hvar d.o.o.

 

I.

 

Gradonačelnik Grada Hvara prihvaća godišnja financijska izvješća za 2014. godinu koje je utvrdila Uprava društva Komunalno Hvar d.o.o.:

 1. Bilanca,
 2. Račun dobiti i gubitka,
 3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća,
 4. Prijava poreza na dobitak za 2014. godinu.

 

II.

 

Gradonačelnik prihvaća prijedlog Odluke o uporabi dobitka kojom se čisti dobitak ostvaren u 2014. godini, nakon oporezivanja, raspoređuje kao zadržani dobitak.

 

III.

 

Gradonačelnik prihvaća prijedlog Odluka o davanju razrješnice za 2014. godinu direktoru Društva i članovima Nadzornog odbora.

 

IV.

 

Ovlašćuje se Rino Budrović, kao predstavnik Grada u trgovačkom društvu Komunalno Hvar d.o.o., da temeljem ovog Zaključka donese potrebne odluke u Skupštini društva, temeljem kojih će se provesti odredbe ovog Zaključka.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 021-02/15-01/01

Urbroj: 2128-01-01/l-15-02

Hvar, 11. lipnja 2015.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN”, broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 35. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ZAKLJUČAK

u svezi financijskog izvješća za 2014. godinu u trgovačkom društvu Nautički centar Hvar d.o.o.

 

I.

 

Gradonačelnik Grada Hvara prihvaća godišnja financijska izvješća za 2014. godinu:

 1. Bilanca,
 2. Račun dobiti i gubitka,
 3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća,
 4. Prijava poreza na dobitak za 2014. godinu.

 

II.

 

Gradonačelnik prihvaća prijedlog Odluke o uporabi dobitka kojom se čisti dobitak ostvaren u 2014. godini, nakon oporezivanja, raspoređuje kao zadržani dobitak.

 

 

III.

 

Gradonačelnik prihvaća prijedlog Odluka o davanju razrješnice za 2014. godinu direktoru Društva i članovima Nadzornog odbora.

 

IV.

 

Ovlašćuje se Ivan Pavičić, kao predstavnik Grada u trgovačkom društvu Nautički centar Hvar d.o.o., da temeljem ovog Zaključka donese potrebne odluke u Skupštini društva, temeljem kojih će se provesti odredbe ovog Zaključka.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 021-07/15-01/01

Urbroj: 2128-01-01/l-15-02

Hvar, 11. lipnja 2015.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN”, broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 35. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09,1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ZAKLJUČAK

u svezi financijskog izvješća za 2014. godinu u trgovačkom društvu Fontik d.o.o.

 

I.

 

Gradonačelnik Grada Hvara prihvaća godišnja financijska izvješća koje je utvrdila Uprava društva Fontik d.o.o. za 2014. godinu:

 1. Bilanca,
 2. Račun dobiti i gubitka,
 3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća,
 4. Prijava poreza na dobitak za 2014. godinu.

 

II.

 

Gradonačelnik prihvaća prijedlog Odluke o uporabi dobitka kojom se čisti dobitak ostvaren u 2014. godini, nakon oporezivanja, raspoređuje kao zadržani dobitak.

 

III.

 

Gradonačelnik prihvaća prijedlog Odluka o davanju razrješnice za 2014. godinu direktoru Društva i članovima Nadzornog odbora.

IV.

 

Ovlašćuje se Fabijan Bronzović, kao predstavnik Grada u trgovačkom društvu Fontik d.o.o., da temeljem ovog Zaključka donese potrebne odluke u Skupštini društva, temeljem kojih će se provesti odredbe ovog Zaključka.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 021-06/15-01/01

Urbroj: 2128-01-01/1-15-02

Hvar, 11. lipnja 2015

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN”, broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 35. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ZAKLJUČAK

u svezi financijskog izvješća za 2014. godinu u trgovačkom društvu Hvarski vodovod d.o.o;

 

I.

 

Gradonačelnik Grada Hvara prihvaća godišnja financijska izvješća koje je utvrdila Uprava društva Hvarskog vodovoda d.o.o. Jelsa za 2014.godinu:

 1. Bilanca,
 2. Račun dobiti i gubitka,
 3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća.

Račun dobiti i gubitaka za 2014. godinu, u kojem je iskazana svota gubitka u iznosu od 1.655.080,00 kuna.

 

II.

 

Gradonačelnik prihvaća prijedlog Odluke o davanju razrješnice za 2014. godinu direktoru Društva.

 

III.

 

Ovlašćuje se Zoran Domančić, kao predstavnik Grada u trgovačkom društvu Hvarski vodovod d.o.o., da temeljem ovog Zaključka donese potrebne odluke u Skupštini društva, temeljem kojih će se provesti odredbe ovog Zaključka.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 325-01/15-01/29

Urbroj: 2128-01-01/1-15-02

Hvar, 11. lipnja 2015

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN”, broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 35. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ZAKLJUČAK

u svezi financijskog izvješća za 2014. godinu u trgovačkom društvu EKO-HVAR j.t.d.

 

I.

 

Gradonačelnik Grada Hvara prihvaća godišnja financijska izvješća koje je utvrdila Uprava društva EKO-HVARj.t.d. za 2014. godinu:

 1. Bilanca,
 2. Račun dobiti i gubitka,
 3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća,
 4. Prijava poreza na dobitak za 2014. godinu.

II.

 

Gradonačelnik prihvaća prijedlog Odluke o uporabi dobitka kojom se čisti dobitak ostvaren u 2014. godini, nakon oporezivanja, raspoređuje kao zadržani dobitak.

III.

 

Gradonačelnik prihvaća prijedlog Odluke o davanju razrješnice za 2014. godinu direktoru Društva.

 

IV.

 

Ovlašćuje se Rino Budrović, kao predstavnik Grada u trgovačkom društvu Eko-Hvar j.t.d., da temeljem ovog Zaključka donese potrebne odluke u Skupštini društva, temeljem kojih će se provesti odredbe ovog Zaključka.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 021-03/15-01/01

Urbroj: 2128-01-01/1-15-04

Hvar, 11. lipnja 2015.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN”, broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 35. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ZAKLJUČAK

u svezi financijskog izvješća za 2014. godinu u trgovačkom društvu Sportski centar Hvar d.o.o.

 

I.

 

Gradonačelnik Grada Hvara ne prihvaća godišnja financijska izvješća koje je utvrdila Uprava društva Sportski centar Hvar d.o.o. za 2014. godinu.

 

II.

 

Gradonačelnik smatra da su Gradu Hvaru, kao članu Društva, uskraćena prava koja ima kao član Društva, a posebno pravo odlučivanja o :

–        financijskim izvješćima društva,

–        izvješću Uprave o stanju društva,

–        upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka,

–        davanju razrješnice članovima Uprave,

–        kao i uskraćivanju informacija o poslovanju društva.

 

III.

 

Zbog naprijed navedenog Gradonačelnik od Uprave Društva traži hitno sazivanje Skupštine društva.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 021-04/15-01/01

Urbroj: 2128-01-01/1-15-02

Hvar, 11. lipnja 2015.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 


 

SADRŽAJ

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA

 

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2014. godinu…………………………………………………………………… 153
 2. Odluka o raspodjeli rezultata, te pokriću manjkova iz ostvarenih viškova………………………………………………………………… 184
 3. Odluka o financiranju političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača iz proračuna Grada Hvara……………….. 184
 4. Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015. godinu za Grad Hvar……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 185
 5. Plan o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata……………………………………………………………………………………. 186
 6. Zaključak o neprihvaćanju Zaključka o davanju javnih površina na korištenje dosadašnjim zakupnicima za razdoblje 2015.- 2017.godine…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 188
 7. Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa 1/8 dijela nekretnine-čest. zem. 3911/1 k.o. Hvar………………………….. 188
 8. Zaključak o davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva nekretnine…………………………………………………………………. 188

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA

 

 1. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provjeru poznavanja osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima na području Grada Hvara……………………………………………………………………….. 189
 2. Odluka o prodaji poljoprivrednih proizvoda na čest. zem. 1881/1 k.o. Hvar…………………………………………………………….. 189
 3. Odluka o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim doObrom na području Grada Hvara za 2015.g……………………… 189
 4. Zaključak u svezi financijskog izvješća za 2014. godinu u trgovačkom društvu Komunalno Hvar d.o.o………………………. 190
 5. Zaključak u svezi financijskog izvješća za 2014. godinu u trgovačkom društvu Nautički centar Hvar d.o.o………………….. 190
 6. Zaključak u svezi financijskog izvješća za 2014. godinu u trgovačkom društvu Fontik d.o.o……………………………………… 191
 7. Zaključak u svezi financijskog izvješća za 2014. godinu u trgovačkom društvu Hvarski vodovod d.o.o………………………. 191
 8. Zaključak u svezi financijskog izvješća za 2014. godinu u trgovačkom društvu Eko Hvar j.t.d…………………………………… 191
 9. Zaključak u svezi financijskog izvješća za 2014. godinu u trgovačkom društvu Sportski centar Hvar d.o.o………………….. 192

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Grada Hvara

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSA

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO