Službeni glasnik – br. 06 / 2015

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XXII.  BROJ 6.                                      Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –

Hvar, 3. kolovoza 2015. godine                                plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

 

                Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11), članka 3. stavak 3. i 4. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 8. sjednici održanoj  31.  srpnja 2015. godine, d o n o s i

 

O D L U K U

o nesklapanju novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostor u zgradi ex Bonaparte čest. zgr. 28 k.o. Hvar

 

Članak 1.

 

Ugovorne strane su sklopile Ugovor o zakupu poslovnog prostora u prizemlju zgrade označene kao čest. zgr. 28 k.o. Hvar u Hvaru KLASA: 372-03/13-01/11 urbroj:2128-01-01/1-13-09 od 30. rujna 2013. godine, ovjeren od Javnog bilježnika Katice Valić iz Zagreba, Trg N.Š. Zrinjskog 17, broj: OV-8815/13 od 29. 10. 2013. godine i to na određeno vrijeme od 01. listopada 2013. godine do donošenja pravomoćnog rješenja temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine („NN“, broj: ……92/96 ), ali ne duže od jedne godine tj. do 30. rujna 2014. godine te ponovo 30. rujna  2014.g. do 30. rujna 2015.,  KLASA: 372-03/14-01/11 URBROJ:2128-01-02-14-02 od 09. srpnja uz uvjet da zakupnik u poslovnom prostoru ne prodaje alkoholna pića, pivo i vino.

 

Članak 2.

 

Nakon provedene rasprave i glasanja odlučeno je da „Prijedlog Odluke o sklapanju novog ugovora o zakupu poslovnog prostora u zagradi „ex Bonaparte“ s dosadašnjim zakupnikom nije prošao te je odlučeno kao u naslovu.

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči Grada i u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-03/15-01/02

URBROJ: 2128/01-02-15-02

Hvar, 31. srpnja 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11), članka 3. stavak 3. i 4 Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 I 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 8. sjednici održanoj 31. srpnja 2015. godine, d o n o s i

 

O D L U K U

o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostor broj: 3. u objektu tvrđave Španjola-Fortica

 

Članak 1.

 

Grad Hvar kao zakupodavac nudi dosadašnjem zakupniku Ugostiteljski obrt «Laguna», vlasnik Nenad Vasović iz Hvara, sklapanje novog ugovora o zakupu za poslovni prostor broj: 3 površine 30,55 m2, a sastoji se od točionika i spremišta, sa terasom kao vanjskim štekatom površine 180 m2 i sanitarnim čvorom površine 35,62 m2, koji se nalazi na središnjem platou objekta tvrđave Španjola-Fortica, označena kao čest. zgr. 147 i čest. zem. 343/2 k.o. Hvar, za obavljanje ugostiteljske djelatnosti caffe bar, na određeno vrijeme i to od 15. listopada 2015. godine do 15. listopada 2016. godine.

Odlukom Gradonačelnika Grada Hvara o utvrđivanju visine zakupnine za poslovne prostore u objektu gradske tvrđave Španjola-Fortica Klasa:372-03/14-01/16 URBORJ:2128-01-01/1-14-01 od 10. rujna 2014. godine, utvrđena je visina zakupnine za poslovni prostor broj 3. površine 30,55 m2 x43,00 kune = 1.313,65 kuna mjesečno plus PDV.

Terasa kao vanjski štekat površine 180 m2 visina zakupnine određena je u paušalnom iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno plus PDV, za period od 01. svibnja do 31.listopada.

Zakupnik poslovnog prostora broj 3 u obvezi je održavati urednim i dostupnim zajedničke sanitarne prostorije / površine 35,62 m2 / svim posjetiteljima tvrđave.

Zakupnik je dužan podmiriti dospjele obveze prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim  propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička i pravna osoba pridržava rokova plaćanja, uz dostavu sredstva osiguranja plaćanja- zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika na iznos zakupnine i troškova, ovjerenu od javnog bilježnika.

 

Članak 2.

 

Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, za prihvat ponude i podmirenje dospjelih obveza, te dostavu potvrde Porezne uprave o podmirenim obvezama, potvrdu Grada Hvara i tvrtki u vlasništvu Grada o podmirenim obvezama, zadužnice iz članka 1. ove Odluke Gradu Hvaru, a radi sklapanja ugovora o zakupu, u protivnom se neće sklopiti ugovor sa dosadašnjim zakupnikom, već se  pokrenuti postupak dodjele poslovnog prostora putem javnog natječaja.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-03/15-01/

URBROJ: 2128/01-02-15-02

Hvar, 31. srpnja 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11), članka 3. stavak 3. i 4. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 8. sjednici održanoj  31.  srpnja 2015. godine, d o n o s i

 

O D L U K U

o ne sklapanju novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostor br. 3 u Fontiku

 

Članak 1.

 

Ugovorne strane su sklopile Ugovor o zakupu poslovnog prostora u zgradi Fontik na Trgu sv. Stjepana u Hvaru, označenoj kao čest. zgr. 203 k.o. Hvar, poslovni prostor broj 3., površine 29,28 m2, klasa: 372-03/13-01/18, urbroj: 2128-/01-01/1-13-04 od 10. listopada 2013.g., ovjeren od javnog bilježnika Jadranke Plenković iz Starog Grada, Kod sv. Roka 4, broj: OV-4484/13 od 17. 10. 2013.g. i to na određeno vrijeme od 01.10. 2013. godine do 01.10. 2014. godine te ponovo od 1.10.2014 do 30.09.2015 godine, klasa: 372-01/14-01/12 urbroj: 2128-01-02-14-02  od  27. kolovoza 2014. godine, uz uvjet da zakupnik  u poslovnom prostoru ne prodaje alkoholna pića, pivo i vino, uz uvjet da zakupnik  u poslovnom prostoru ne prodaje alkoholna pića, pivo i vino.

 

Članak 2.

 

Nakon provedene rasprave i glasanja odlučeno je da „Prijedlog Odluke o sklapanju novog ugovora o zakupu poslovnog prostora br. 3 u Fontiku“ s dosadašnjim zakupnikom nije prošao te je odlučeno kao u naslovu.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči Grada i u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-03/15-01/04

URBROJ: 2128/01-02-15-02

Hvar, 31. srpnja 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst ), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11), članka 3. stavak 3. i 4. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 8. sjednici održanoj  31.  srpnja 2015. godine, d o n o s i

 

 

O D L U K U

o ne sklapanju novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostor br. 2 u Fontiku

 

Članak 1.

 

Ugovorne strane su sklopile Ugovor o zakupu poslovnog prostora u zgradi Fontik na Trgu sv. Stjepana u Hvaru, označenoj kao čest. zgr. 203 k.o. Hvar, poslovni prostor broj 2., površine 27,44 m2, klasa: 372-03/13-01/18 urbroj: 2128-01-01/1-13-03 od 10. listopada 2013.g., ovjeren od javnog bilježnika Katice Valić iz Zagreba, Trg N. Š. Zrinskog 17, broj: OV-8816/13 od 29. 10. 2013.g. i to na određeno vrijeme od 01.10. 2013. godine do 01.10. 2014. godine te ponovo od 1.10.2014 do 30.09.2015 godine, klasa: 372-01/14-01/12 urbroj: 2128-01-02-14-02 od 25. srpnja 2014. godine, uz uvjet da zakupnik  u poslovnom prostoru ne prodaje alkoholna pića, pivo i vino, uz uvjet da zakupnik  u poslovnom prostoru ne prodaje alkoholna pića, pivo i vino.

 

Članak 2.

 

Nakon provedene rasprave i glasanja odlučeno je da „Prijedlog Odluke o sklapanju novog ugovora o zakupu poslovnog prostora br. 2 u Fontiku“ s dosadašnjim zakupnikom nije prošao te je odlučeno kao u naslovu.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči Grada i u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-03/15-01/04

URBROJ: 2128/01-02-15-02

Hvar, 31. srpnja 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst), članka 35. a Zakona o otocima («NN», broj: 149/99, 32/02 i 33/06) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 8. sjednici održanoj 31. srpnja 2015. godine, donosi

 

Z A K L J U Č A K

o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa nekretnina u k.o. Hvar- Pakleni otoci

 

I.

 

Povodom ponude ponuditelja Martina Novak Obučina pok. Ivana iz Zagreba, Iločka1, od 07. lipnja 2015. godine, Grad Hvar neće se koristiti pravom prvokupa u predmetu ponude za prodaju nekretnina označene kao čest. zem. 3914/20 površine 34952 m2, 1/12 dijela čest. zem. 4044 površine 5578 m2, 1/12 dijela čest. zem. 3954/2 površine 320 m2, 1/12 dijela 3963 površine 518 m2, 1/12 dijela čest. zem. 3969/1 površine248 m2, 1/12 dijela čest. zem. 3969/2 površine252  m2, sve k.o. Hvar -Pakleni otoci, za iznos kupoprodajne cijene od 35.000,00 kuna.

 

II.

 

Po zaključenju ugovora o kupoprodaji u kojem je navedena kupoprodajna cijena predmetne nekretnine u iznosu iz točke I. ovog Zaključka, ponuditelj se obvezuje dostaviti fotokopiju ugovora Gradu Hvaru.

 

III.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/14-01/72

URBROJ: 2128/01-02-15-06

Hvar, 31. srpanj 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 356. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («NN», broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09,7/09 , 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 08. sjednici održanoj 31. srpnja 2015. godine, d o n o s i

 

Z A K L J U Č A K

o davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva nekretnine

 

Daje se suglasnost kupcu Erik Frimannslund Brede OIB: 22610256505, iz Norveške, za stjecanje prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj, označenoj kao čest. zem. 204/2, zgr., površine 111 m2, zk. ul. 154 k.o. Brusje.

 

O b r a z l o ž e n j e:

 

Erik Frimannslund Brede OIB: 22610256505, iz Norveške dostavio je Zahtjev za donošenje dopunske odluke o neprotivljenju stjecanja vlasništva, a koja se veže na  podnesak sa dokumentacijom Gradskom vijeću Grada Hvara, od 29. svibnja 2015. godine, zaprimljeno u pisarnici Grada Hvara 08. lipnja 2015.g

u svezi davanja očitovanja- suglasnosti za stjecanje prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj, obzirom da je kupac strani državljanin.

 

Stjecanje prava vlasništva na predmetnoj nekretnini od strane norveškog državljana ne protivi se interesima jedinice lokalne samouprave Grada Hvara, stoga je riješeno kao u dispozitivu ovog Zaključka.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/15-01/25

URBROJ: 2128-01-02-15-06

Hvar, 31. srpnja 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S A D R Ž A J:

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA:

 

  1. Odluka o nesklapanju novog ugovora o zakupu poslovnog prostora u zgradi ex. Bonaparte s    dosadašnjim zakupnikom………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 193
  2. Odluka o sklapanju novog ugovora o zakupu poslovnog prostora broj 3 u objektu Španjola-Fortica dosadašnjem zakupniku ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 193
  3. Odluka o nesklapanju novog ugovora o zakupu poslovnog prostora br. 3 u Fontiku dosadašnjim zakupnikom             194
  4. Odluka o nesklapanju novog ugovora o zakupu poslovnog prostora br. 2 u Fontiku s dosadašnjim zakupnikom          195
  5. Zaključak o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa nekretnina u k.o. Hvar, Pakleni otoci…………………. 195
  6. Zaključak o davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva nekretnine………………………………………….. 195

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Grada Hvara

Odgovorni urednik: tajnica Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur.

List izlazi po potrebi – Tisak: “ArtInt” d.o.o. JELSA

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO