Sluzbeni glasnik 2013

Službeni glasnik – br. 12 / 2013

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XX.  BROJ 12.                                       Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –

Hvar, 24. prosinca 2013. godine                               plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

 

                Na temelju članaka 20. i 22. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine”, broj: 33/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj dana 23.prosinca 2013.godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni Programa socijalne skrbi Grada Hvara

za 2013. godinu

 

Članak l.

 

U Programu socijalne skrbi Grada Hvara za 2013. godinu („Službeni glasnik Grada Hvara” broj: 6/13, 9/13 i 11/13) u glavi II. OSNOVNE AKTIVNOSTI GRADA HVARA NA PLANU SOCIJALNE SKRBI, u tablici, mijenja se iznos točke 9. i glasi:

„ 9. Sufinanciranje cijene prijevoza……… 20.000,00 kuna”

Ukupan iznos na dnu tablice mijenja se i glasi:

„ U K U P N O : ………………………  1.168.000,00 kuna”

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara.”

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 500-01/13-01/57

URBROJ: 2128/01-02-13-07

Hvar, 23. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine», broj: 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni Grada Hvara», broj:  5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) Gradsko vijeće Grada Hvara, na 10. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2013. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2013.godinu

 

Članak 1.

 

 

U Programu javne potrebe u kulturi Grada Hvara za 2013.godinu („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 6/13 i 10/13) mijenja se točka 2. tako da izmijenjena glasi:

                „2. REDOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI

                Aktivnost A 1016 03- donacije udrugama u kulturi

 

Za udruge u kulturi čiji su planovi i programi rada, te djelatnosti predviđene za realizaciju u 2013. godini od interesa za Grad Hvar – bit će u proračunskoj 2013. godini predviđena sredstva kako slijedi:

–   Pjevačko društvo Hvar………………………. 100.000,00 kn

–   Hvarsko pučko kazalište………………………. 50.000,00 kn

–   Dramski studio mladih Hvar……………….. 60.000,00 kn

–   Klapa «Galešnik» Hvar……………………….. 30.000,00 kn

–   Folklorno društvo «Šaltin» Hvar…………… 35.000,00 kn

–   GSU «Stela Maris» – Hvar…………………… 30.000,00 kn

–   Klapa «Bodulke» – Hvar………………………. 20.000,00 kn

–   Plesni studio mladih Hvar……………………. 20.000,00 kn

–   Matica Hrvatska , ogranak Hvar……………. 25.000,00 kn

–   Hvarska gradska glazba……………………….. 30.000,00 kn

–   Udruga Baletni studio Hvar………………….. 10.000,00 kn

 

Sve navedeno ukupno čini iznos od …. 410.000,00 kn„

 

Članak 2.

 

Točka 3. mijenja se i glasi:

                „3. 52. HVARSKE LJETNE PRIREDBE U 2013. GODINI

                Aktivnost A1016 01

U 2013. godini za realizaciju 52.HVARSKIH LJETNIH PRIREDABA predviđen je ukupan iznos od 596.000,00 kuna i to iz općih prihoda 90.000,00 kuna, od ulaznica 196.000,00 kuna, iz pomoći 150.000,00 kuna, iz donacija 130.000,00 kuna te iz ostalih prihoda 30.000,00 kuna.

Od ukupno navedenog iznosa:

A)  za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 6.000,00 kuna,

B)  za rashode za usluge predviđen je iznos od 365.000,00 kuna,

C)  za ostale nespomenute rashode poslovanja predviđen je iznos od 225.000,00 kuna.„

 

Članak 3.

 

Točka 4. mijenja se i glasi:

                „4. OSTALE KULTURNE MANIFESTACIJE

                Aktivnost A1016 02

 

Za godinu 2013. godinu predviđen je iznos od 65.000,00 kuna i to za ostale kulturne manifestacije (Dani hvarskog kazališta i slično). Od ukupnog iznosa na rashode za usluge, odnosno za intelektualne i osobne usluge- honorare i sl. predviđen je iznos od 40.000,00 kuna, a za ostale nespomenute rashode poslovanja predviđen je iznos od 25.000,00 kuna za reprezentaciju i  za ostale nespomenute  rashode  poslovanja.“

Članak 4.

 

Točka 7. mijenja se i glasi:

                „7. DODATNA ULAGANJA NA SPOMENICIMA KULTURE

                Kapitalni projekt  K 1016 06

 

U Proračunu Grada Hvara za 2013. godinu planirana su sredstva za obnovu zgrade Arsenal u ukupnom iznosu od 930.000,00 kuna.

Za dodatna ulaganja na Arsenalu sa Fontikom predviđen je iznos od 930.000,00 kuna i to iz općih prihoda iznos od 430.000,00 kuna,  od prodaje ulaznica 70.000,00 kuna, te iz očekivanih pomoći iznos od  430.000,00 kuna.“

 

 

 

Članak 5.

 

                Točka 9. mijenja se i glasi:

                „9. UKUPNA SREDSTVA ZA JAVNE POTREBE U KULTURI

Grad Hvar je u Proračunu za 2013. godinu predvidio sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Hvara u ukupno iznosu od:

4.040.500,00 kuna„

 

Članak 6.

 

Ova  Odluka stupa na snagu prvog dana  od dana objave u «Službenom glasniku Grada  Hvara», a sredstva će se isplaćivati temeljem zahtjeva korisnika i financijskih mogućnosti proračuna, a uz odobrenje Gradonačelnika.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

Gradsko vijeće

KLASA: 612-01/13-01/19

URBROJ: 2128/01-02-13-06

Hvar, 23. prosinca 2013.godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 76. stavak 4. Zakona o športu («Narodne novine», br. 71/06. i 150/08- uredba,124/10,124/11 i 86/12.) i članka 25.  Statuta Grada Hvara ( «Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13)  Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2013 godine, d o n o s i:

O D L U K U

o izmjeni Programa javnih potreba u športu Grada Hvara za 2013. godinu

                                                                                

Članak 1.

    

U Programu javnih potreba u športu Grada Hvara za 2013.godinu („Službeni glasnik Grada Hvara“; broj: 6/13) mijenja se točka 1. Tako da izmijenjena glasi: 

 

                „1.  DONACIJE  SPORTSKIM  UDRUGAMA

                Aktivnost A 1015 02 – donacije sportskim udrugama

 

……………………………………. Za djelatnost  udruga u športu

predviđen je iznos od…………………….. 1.026.000,00 kuna

koji će se rasporediti na slijedeći način:

 

–   Nogometni klub Hvar…………………….. 400.000,00 kuna

–   Nogometni klub «Levanda» Velo

Grablje…………………………………………… 20.000,00 kuna

–   Nogometni klub «Južnjak»

Sv. Nedjelja……………………………………. 20.000,00 kuna

–   Muški rukometni klub Hvar…………….. 55.000,00 kuna

–   Ženski rukometni klub Hvar…………….. 36.000,00 kuna

–   Boćarski klub «Levanda» Velo Grablje… 5.000,00 kuna

–   Boćarski klub Brusje…………………………. 5.000,00 kuna

–   Boćarski klub «Gdinj» Hvar……………….. 5.000,00 kuna

–   Boćarski klub «Zlatan otok» Sveta

Nedjelja………………………………………….. 20.000,00 kuna

–   Jedriličarski klub «Zvir» Hvar za troškove novogodišnje regata te ostale troškove

društva…………………………………………. 390.000,00 kuna

–   Ronilački klub «Pelegrin» Hvar ………… 20.000,00 kuna

–   Udruga za mali nogomet Hvar…………… 20.000,00 kuna

–   Jedriličarski klub “Reful” Hvar……………. 5.000,00 kuna

–   Boćarski klub „Ružmarin“………………….. 5.000,00 kuna

–   Pikado klub „FOR“…………………………… 5.000,00 kuna

–   Sportski klub „Hvar Marathon“………. 15.000,00 kuna.“

 

Članak 2.

 

Točka 2. mijenja se i glasi:

                „2. PROGRAMI ODRŽAVANJA, UNAPREĐENJA I IZGRADNJE ŠPORTSKIH TERENA

                Aktivnost:  A1015 01- održavanje sportskih terena

 

Za programe održavanja, unapređenja i izgradnje športskih terena i objekata na području Grada Hvara za 2013. godinu predviđen je iznos od

280.000,00 kuna,

od čega se 10.000,00 kuna odnosi na materijal za tekuće i investicijsko održavanje, a iznos od 270.000,00 kuna odnosi se na uređenje i održavanje športskih terena.“

 

Članak 3.

 

Ukupna sredstva namijenjena športu u Proračunu Grada Hvara za 2013.godinu u iznose

1.306.000,00 kuna.

 

Članak 4.

 

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u  «Službenom glasniku Grada Hvara« , a sredstva će se isplaćivati temeljem zahtjeva korisnika i financijskih mogućnosti Proračuna Grada Hvara, a uz odobrenje gradonačelnika.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD   HVAR

Gradsko  vijeće

 

KLASA: 620-01/13-01/07

URBROJ: 2128/01-02-13-04

Hvar, 23. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 28. st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj: 36/95, 109/95 – Uredba, 21/96-uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročiš.tekst, 82/04, 110/04- uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09,7/09,8/09, 1/1, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2013. godine, donosi

 

 

ODLUKU

o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013. godinu

za Grad Hvar

 

Članak 1.

 

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013. godinu za Grad Hvar („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 6/13 i 10/13)  članak 2. mijenja se i glasi:

„Opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa:

 

1. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina i obalnog pojasa

 

–     redovno čišćenje javnih površina (trgova, pješačkih zona, dječjih igrališta, i javnih prometnih površina, osim javnih cesta).

 

a)   Na području starog dijela grada (centra) – prema opisu iz plana pometanja i čišćenja grada – Komunalno Hvar d.o.o.

–  Mehaničko čišćenje svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike u razdoblju lipanj – rujan;

–  Pražnjenje košarica u razdoblju lipanj – rujan dva puta dnevno

–  Ostali dio godine listopad – svibanj mehaničko čišćenje svakodnevno osim nedjelje i praznikom i pražnjenje košarica jednom dnevno osim nedjelje i praznikom.

–  Ručno čišćenje trga.

–  Pranje trga, rive i fabrike izvodit će se isto tako s vatrogasnom pumpom prema potrebi i u dogovoru s Gradom, a u razdoblju lipanj – rujan, jednom tjedno.

 

b)   Izvan centra grada prema opisu iz plana pometanja i čišćenja grada – Komunalno Hvar d.o.o.

–  Mehaničko čišćenje svakodnevno, a u razdoblju lipanj – rujan i nedjeljom i praznikom.

–  Pakleni otoci – čišćenje žala u periodu lipanj – rujan,

–  Čišćenje žala koja nisu dana u  koncesiju lipanj – rujan.

 

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se u iznosu od:

1.700.000,00  kn,

                a za kapitalnu pomoć Komunalnom Hvar d.o.o. za nabavu opreme u iznosu:

505.000,00   kn

ukupno :

2.205.000,00    kn,

                a financirat će se iz komunalne naknade 741.000,00 kuna,  te iz drugih izvora 1.464.000,00 kuna.

 

2. Održavanje javnih površina

 

–  Zelene površine tretiraju se svakodnevno osim nedjelje i praznikom, tijekom cijele godine (uključeno i košenje trave),

–  Stabla se obrezuju u dijelu godine predviđenom za te aktivnosti (u slučaju hitnosti intervenira se odmah),

–  Uređenje gradskih  parkova  (šumice i dr.), svakodnevno,

–  Postojeće košarice boje se jednom godišnje, kao i klupe, te se vrši zamjena dotrajalih dijelova,

–  Nabavka novih košarica i novih klupa,

–  Sanacija oštećenog asfalta – obavlja se periodično po potrebi tijekom cijele godine (pregled se vrši jednom tjedno),

–  Izmjena i piketavanje i fugiranje postojećeg kamenog pločnika na Trgu i okolnim uličicama,

–  Nabava i postava naziva ulica i kućnih brojeva.

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se

u iznosu od :

–   materijal………………………………………….. 120.000,00 kn,

–   rad-usluga……………………………………….. 560.000,00 kn,

–   ukupno:………………………………………… 680.000,00 kn,

 

a financirat će se iz sredstava komunalne naknade = 644.000,00 kn, te iz drugih izvora: 36.000,00 kn.

 

3. Održavanje nerazvrstanih cesta

 

–  Sanacija oštećenih dijelova asfaltnog sloja i udarnih rupa na nerazvrstanim cestama obavlja se prema potrebi tijekom cijele godine (pregled se vrši jednom tjedno),

–  Podrezivanje grana stabala koje ometaju normalno odvijanje prometa obavlja se prema potrebi (pregled se vrši kvartalno),

–  Izmjena starih i oštećenih prometnih znakova vrši se prema potrebi,

–  Obnavljanje horizontalne prometne signalizacije vrši se prije početka turističke sezone,

–  Čišćenje prometnica od nanosa vrši se neposredno poslije obilnih kiša.

 

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se

u iznosu od:

–   materijal……………………………………………. 95.000,00 kn,

–   rad-usluga……………………………………….. 505.000,00 kn,

–   ukupno:………………………………………… 600.000,00 kn,

 

a financirat će se iz sredstava komunalne naknade =275.000,00 kn, a ostatak iz ostalih izvora.

 

4. Održavanje javne rasvjete

 

–  Održavanje je svakodnevno osim nedjeljom i praznikom, tijekom cijele godine.

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se u iznosu od:

–   materijal za održavanje i dva

djelatnika…………………………………………. 440.000,00 kn

-. utrošak električne energije za javnu

.. rasvjetu……………………………………………. 490.000,00 kn

ukupno: ………………………………………….. 930.000,00 kn,

 

a financirat će se  iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 830.000,00 kn, te ostatak iz ostalih izvora.

 

5. Održavanje groblja

 

–   održavanje i uređenje groblja i pristupnih staza

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se u iznosu od: 160.000,00 kuna

ukupno: ………………………………………….. 160.000,00 kn,

a financirat će se  iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 110.000,00 kn.

 

Sredstva za  ovaj Program iznose:

1)…………….. 2.205.000,00kn

2)………………. 680.000,00 kn

3)………………. 600.000,00 kn

4)……………… 930.000,00  kn

5)……………… 160.000,00  kn

Ukupno:.. 4.575.000,00 kn„

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 363-01/13-01/89

Urbroj: 2128/01-02-13-06

Hvar, 23. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju  članka 30. stavak 4.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”,broj: 36/95, 109/95- Uredba, 21/96- Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- proč.tekst,82/04, 110/04- Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”; broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj dana 23. prosinca  2013.godine, donosi:

 

ODLUKU

o izmjeni Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013. godinu

za Grad Hvar

 

Članak 1.

U Programu gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013.godinu za Grad Hvar (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 6/13 i 10/13) članak 2. mijenja se i glasi:

“Članak 2.

 

II – IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

 

                Program izgradnje javnih površina je u Prilogu br. 1 ovog Programa.

Ukupno:  490.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2013. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz sredstava komunalnog doprinosa:        490.000,00 kn

ukupno:                                                      490.000,00 kn”

 

 

 

 

Članak 2.

 

Članak 3. mijenja se i glasi:

 

“Članak 3.

 

III – IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

 

Program izgradnje nerazvrstanih cesta  je u Prilogu br. 2 ovog Programa.

…………… Za izgradnju je predviđeno………. 960.000,00 kn

…………… Za otkup zemljišta je predviđeno. 100.000,00 kn

…………… Ukupno:…………………………….. 1.060.000,00 kn

…………… Rok izgradnje je prosinac 2013. godine.

…………… Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

-. iz sredstava komunalnog doprinosa:…….. 900.000,00 kn

-. iz potpora Županije:…………………………….. 60.000,00 kn

-. iz ostalih proračunskih prihoda:…………… 100.000,00 kn

ukupno:………………………………………. 1.060.000,00 kn”

 

Članak 3.

 

                Članak 4. mijenja se i glasi:

“Članak 4.

 

IV – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

 

                Program izgradnje mreže javne rasvjete je u Prilogu br. 3 ovog Programa.

Ukupno:  400.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2013. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

-. iz sredstava komunalnog doprinosa:…….. 310.000,00 kn

-. iz potpora Županije:…………………………….. 25.000,00 kn

-. iz ostalih proračunskih prihoda……………… 65.000,00 kn

ukupno:…………………………………………. 400.000,00 kn”

 

Članak 4.

 

Članak 5. mijenja se i glasi:

“Članak 5.

 

V – IZGRADNJA GROBLJA

 

                Za izradu  tehničke  dokumentacije je predviđeno 100.000,00 kn

Za otkup zemljišta  je predviđeno 200.000,00 kn

Ukupno:  300.000,00 kn

Rok  je prosinac 2013. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz sredstava komunalnog doprinosa……… 300.000,00 kn

ukupno:…………………………………………. 300.000,00 kn”

 

Članak 5.

 

Članak 6. mijenja se i glasi:

 

“Članak 6.

 

VI –         IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

 

Za izgradnju i proširenje mjesnih mreža na području Grada Hvara: 350.000,00 kn

Ukupno:  350.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac  2013. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

– naknada za priključenje:……………………… 100.000,00 kn

– iz potpora Županije:……………………………. 100.000,00 kn

– iz ostalih proračunskih prihoda……………. 150.000,00 kn

ukupno:…………………………………………. 350.000,00 kn”

 

Članak 6.

 

Članak 7. mijenja se i glasi:

 

“Članak 7.

 

VII – IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU OTPADNIH I OBORINSKIH VODA

 

Program izgradnje objekata i uređaja za odvodnju otpadnih i oborinskih voda je u Prilogu br. 4

Ukupno:  570.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2013. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz naknada za priključenje:…………………….. 10.000,00 kn

– iz drugih prihoda:………………………………. 550.000,00 kn

– iz vodnog doprinosa:……………………………. 10.000,00 kn

ukupno:…………………………………………. 570.000,00 kn”

 

Članak 7.

 

Prilog br. 2

NERAZVRSTANE CESTE-PROGRAM ZA 2013. GODINU

                mijenja se i izmijenjeni je sastavni dio ove Odluke i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Hvara”

 

Članak 8.

 

Prilog br. 4

“OBJEKTI I UREĐAJI ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH I OBORINSKIH VODA – PROGRAM ZA 2013. GODINU”

mijenja se i izmijenjeni je sastavni dio ove Odluke i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Hvara”

 

Članak 9.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 363-01/13-01/90

Urbroj: 2128/01-02-13-06

Hvar, 23.prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Na temelju odredbe članka 14. i 130. Zakona o proračunu (“NN”, broj: 87/08 i 136/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11,  2/11-pročišćeni tekst,  6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2013.godine, d o n o s i

 

O D L U K U

o izvršavanju Proračuna Grada Hvara

za 2014. godinu

 

I     OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

                Ovom se Odlukom (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuje struktura prihoda, primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti Gradonačelnika u izvršavanju Proračuna te druga pitanja u izvršavanju proračuna.

 

II   STRUKTURA PRIHODA PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

 

Članak 2.

 

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda čine prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od pristojbi i po posebnim propisima, prihodi od prodaje robe te pružanja usluga i donacija, prihodi od kazni i upravnih mjera i ostali prihodi te prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

Račun rashoda čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, naknade građanima i kućanstvima, donacije i ostali rashodi, te rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

Posebni dio proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Rashodi i izdaci Proračuna moraju biti raspoređeni u Proračunu prema propisanim proračunskim klasifikacijama te uravnoteženi s prihodima i primicima.

Plan razvojnih programa čine rashodi za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije u slijedeće tri godine, koji su razrađeni po pojedinim programima proračunskih korisnika, po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračune i po izvorima prihoda za cjelovitu izvedbu programa.

 

Članak 3.

 

                Financijski plan proračunskog korisnika čine prihodi i primici po vrstama, rashodi i izdaci za trogodišnje razdoblje raspoređeni u programe, te razvrstani prema proračunskim klasifikacijama te obrazloženje prijedloga financijskog plana i plan razvojnih programa.

 

III IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

 

1.   Upravljanje prihodima i izdacima

 

Članak 4.

 

                Sredstva proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu: Korisnici) koji su u Posebnom dijelu Proračuna određeni za nositelje sredstava po pojedinim stavkama.

Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom i do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.

Na temelju članka 48. i 52. Zakona o Proračunu određuje se izuzeće od obveze uplate namjenskih prihoda i primitaka, te vlastitih prihoda proračunskih korisnika: Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“ i Gradske knjižnice i čitaonice Hvar u korist proračuna Grada Hvara. O pristiglim namjenskim i vlastitim prihodima osim prihoda iz proračuna Grada Hvara proračunski korisnik dužan je o visini i namjeni  izvijestiti Službu za proračun i financije Grada Hvara, jednom godišnje i to, prilikom izrade prijedloga Proračuna za slijedeću godinu.

 

Članak 5.

 

                Korisnici koriste sredstva Proračuna u skladu sa svojim Godišnjim financijskim planom. Korisnici smiju preuzimati obveze samo do visine sredstava osiguranih u posebnom dijelu Proračuna i za namjene utvrđene Proračunom. Zbog neravnomjernog priljeva sredstava u Proračun, Gradonačelnik može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinom korisniku.

 

Članak 6.

 

Korisnici moraju pri dogovaranju o uvjetima ispunjenja obveza koje podmiruju iz Proračuna uzimati u obzir ugovorene rokove plaćanja.

Korisnici koriste sredstva za plaćanje već izvršenih isporuka i usluga. Korisnici mogu preuzeti obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u slijedećim godinama, uz suglasnost Gradonačelnika.

 

Članak 7.

 

                Korisnici mogu sklapati ugovore o nabavi robe, obavljanju usluga i ustupanju radova u visini dodijeljenih financijskih sredstava, a u skladu s Godišnjim planom nabave, Zakonom o javnoj nabavi («NN», broj: 90/11 i 83/13 ) i naputcima koje donosi ministar financija.

 

2.   Izvršavanje proračuna

 

Članak 8.

 

                Proračun se izvršava na temelju Godišnjeg plana za izvršavanje Proračuna, po dinamici utvrđenoj planovima, a u skladu s njegovim likvidnim mogućnostima. Izvršavanje i prijenos sredstava utvrđenih Proračunom vršit će Služba za proračun i financije JUO Grada Hvara po odobrenju gradonačelnika.

 

 

 

 

Članak 9.

 

Korisnici su obvezni Gradonačelniku dostaviti Godišnji financijski plan po pojedinim stavkama. Svi korisnici proračunskih sredstava dužni su uz godišnje financijsko izvješće dostaviti Gradu Hvaru  i izvješće o utrošku sredstava primljenih iz Gradskog proračuna.

 

3. Proračunska zaliha

 

Članak 10.

 

                U Proračunu se utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju nije bilo moguće predvidjeti.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja koji mogu ugroziti okoliš i ostalih nepredvidivih nesreća, za izvršavanje sudskih odluka i nagodbi za isplatu naknade i rente te za druge nepredviđene rashode.

Sredstva iz stavka 2. i 3. ovoga članka mogu iznositi najviše do 0,50% proračunskih prihoda bez primitka.

Sredstva proračunske zalihe planiraju se u iznosu od 109.300,00 kuna.

Članak 11.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik da tijekom godine zbog neravnomjernog pritjecanja sredstava može koristiti sredstva stalne pričuve  i namjenska sredstva.

 

Članak 12.

 

                Ako se tijekom godine na temelju propisa poveća djelokrug i nadležnost korisnika, što zahtjeva i povećana proračunska sredstva, ili se osnuje novi korisnik, sredstva za navedene namjene osiguravaju se iz tekuće proračunske pričuve.

Ako se tijekom godine, na temelju propisa, smanji djelokrug i nadležnost pojedinog korisnika, što zahtjeva smanjena sredstva, ili ako korisnik prestane poslovati, neutrošena sredstva će se prenijeti u proračunsku pričuvu ili korisniku koji je preuzeo njegove poslove.

 

4. Preraspodjela sredstava

 

Članak 13.

 

                Preraspodjela utvrđenih sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika može se izvršiti najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci koja se umanjuje, odnosno u skladu Zakonom o proračunu.

Gradonačelnik je obvezan  izvijestiti Gradsko vijeće o preraspodjelama iz stavka 1. ovoga članka u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

 

Članak 14.

 

                Sredstva koja su Proračunom osigurana za donacije udrugama čija je djelatnost od interesa za Grad i Hvar,raspoređivat će se u skladu s potrebama pojedine udruge, a prema likvidnim mogućnostima Proračuna, a sukladno uvjetima iz članka 5. ove Odluke.

 

Članak 15.

 

                Ako prihodi koje ostvaruje Grad Hvar budu pogrešno naplaćeni ili naplaćeni u većoj svoti od propisane, pogrešno ili više naplaćene svote vratit će se uplatitelju na teret tih prihoda ili će se preknjižiti na prihode koje je uplatitelj trebao podmiriti.

 

5. Privremene mjere

 

Članak 16.

 

Ako u tijeku godine nastanu nove ili veće obveze za Proračun ili se dogode promjene gospodarskih kretanja te niža naplata prihoda, Gradonačelnik može na prijedlog Službe za proračun i financije obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka ( privremena obustava  izvršavanja Proračuna), a sve sukladno odredbama članka 43. Zakona o proračunu.

Članak 17.

 

                Odluke koje Gradonačelnik predlaže Gradskom vijeću moraju sadržavati financijsku procjenu posljedica za proračun iz koje mora biti razvidno da li se temeljem predloženog povećavaju ili smanjuju prihodi ili rashodi Proračuna.

Ako se tijekom godine usvoje Odluke na osnovu kojih nastaju nove obveze za proračun, sredstva se moraju  osigurati u proračunu.

 

7. Isplata sredstava

 

Članak 18.

 

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Odgovorna osoba mora prije isplate provjeriti i potpisati pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene obveze.

Doznaka sredstava proračunskim korisnicima kao i donacije vršiti će se samo uz pismeni zahtjev korisnika koji treba sadržavati dokaz o nastalom trošku (kopija računa,  naloga i sl.) ili specifikaciju troškova za koje se sredstva traže, osim prijenosa koji se isplaćuju prema posebnim zakonima.

Način preuzimanja obveza i izvještavanja o preuzetim obvezama te način isplate uređuje Gradonačelnik. Naredbodavac za isplatu sredstava iz Gradskog proračuna je Gradonačelnik Grada Hvara.

 

Članak 19.

 

                Sredstva za ostala materijalna prava zaposlenika isplaćivat će se temeljem utvrđenih kriterija i visine planiranih proračunskih sredstava.

 

Članak 20.

 

                Korisnicima kojima se sredstva za zaposlene osiguravaju u Gradskom proračunu ne dozvoljava se povećanje broja zaposlenih djelatnika, osim u opravdanim slučajevima uz suglasnost Gradonačelnika i uz osiguranje sredstava za novozaposlene.

Radi pravovremenog doznačivanja sredstava za 2014. godinu za plaće i druge namjene, Korisnici su obvezni Gradonačelniku dostaviti rješenje o zasnivanju i o prestanku radnog odnosa djelatnika koji se financiraju iz Proračuna.

Rješenje iz stavka 2. ovoga članka valja dostaviti u roku od osam dana od dana zasnivanja ili prestanka radnog odnosa djelatnika.

 

8. Odgovornost

 

Članak 21.

 

                Prava i odgovornosti po ovoj odluci ima Gradonačelnik.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za preuzimanje obveza, verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava tijela koje vodi i utvrđivanje prava naplate , te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

 

9. Proračunski nadzor i unutarnji nadzor

 

Članak 22.

 

                Nadzor nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem Korisnika te nad zakonitošću i svrhovitom uporabom proračunskih sredstava obavlja se sukladno odredbama Zakona o proračunu, a unutarnji nadzor može provesti Gradonačelnik, odnosno osoba koju on ovlasti.

 

Članak 23.

 

                Korisnici moraju omogućiti provođenje nadzora i dati sve potrebite podatke, isprave i izvješća koja se odnose na proračunski nadzor.

Ako se prilikom proračunskog nadzora  utvrdi da je bio povrijeđen propis ili akt čije se provođenje nadzire, odlukom se nalaže postupak za uklanjanje utvrđenih nepravilnosti u određenom roku.

 

Članak 24.

 

Ako se prilikom vršenja proračunskog nadzora utvrdi da su sredstva bila upotrijebljena protivno odluci ili Proračunu, stavke izdataka u financijskom planu Korisnika umanjuju se za opseg nenamjenski utrošenih sredstava ili se privremeno obustavlja isplata sredstava iz stavki s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena.

Mjere iz prethodnog stavka izvršavaju se na temelju odluke koju donosi Gradonačelnik.

 

IV  UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM I DUGOVIMA

 

1. Upravljanje gradskom imovinom

 

Članak 25.

 

                Gradska imovina je financijska i nefinancijska imovina u vlasništvu Grada Hvara.

Za izvršavanje javnih službi i djelatnosti u javnom interesu Grad Hvar može svojom imovinom osnivati ustanove,  trgovačka društva i druge pravne osobe.

Gradskom imovinom upravlja Gradonačelnik na temelju zakona, Statuta Grada Hvara i općih akata Gradskog vijeća.

 

2. Upravljanje financijskom imovinom

 

Članak 26.

 

                Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna u skladu sa odredbom članka 62. Zakona o proračunu upravlja Gradonačelnik. Naredbodavac za isplatu sredstava iz Gradskog proračuna je Gradonačelnik Grada Hvara.

Privremeno slobodna novčana sredstva mogu se kratkoročno oročiti u poslovnoj banci ili uložiti u državne vrijednosne papire, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja, o čemu odlučuje Gradonačelnik.

Novčana sredstva iz članka 1. i 2. ovog članka ne smiju se ulagati u dionice i udjele trgovačkih društava.

3. Izvršavanje javnih službi

 

Članak 27.

 

                Za izvršavanje javnih službi i djelatnosti u javnom interesu, Grad Hvar može svojom imovinom osnivati ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe.

Pravne osobe u kojima Grad Hvar ima najmanje 25% udjela u kapitalu moraju najkasnije u roku od 9 mjeseci nakon isteka poslovne godine, ali najmanje 30 dana prije objave poziva za sjednicu skupštine dostaviti Gradonačelniku dnevni red sjednice skupštine te podnijeti sve revizijske izvještaje i izvještaje nadzornih tijela za proteklu poslovnu godinu, ako ih ne sadrži dnevni red sjednice skupštine.

 

4. Stjecanje nefinancijske dugotrajne imovine

 

Članak 28.

 

                Nefinancijska dugotrajna imovina može se stjecati kupnjom samo u opsegu potrebnom za ispunjavanje zadaća Korisnika.

                Gradonačelnik Odlukom propisuje načela i standarde za provedbu odredbi stavka 1.  ovoga članka, pri čemu mora poštovati načela učinkovitosti i ekonomičnosti.

 

5.   Upravljanje nefinancijskom dugotrajnom imovinom

 

Članak 29.

 

Korisnici upravljaju nefinancijskom dugotrajnom imovinom koju posjeduju prema Zakonu o proračunu , što podrazumijeva korištenje imovine, njezino održavanje i davanje u zakup.

 

Članak 30.

 

                Čelnik Korisnika mora imovinom upravljati s brigom dobroga gospodara i voditi popis o toj imovini u skladu sa odredbom članka 11. Zakona o proračunu.

 

 

 

Članak 31.

 

Nefinancijska dugotrajna imovina mora se osigurati, ako je to propisano zakonom.

O osiguranju nefinancijske dugotrajne imovine u drugim okolnostima odlučuje čelnik proračunskog korisnika, poštujući analize troškova i koristi te načela učinkovitosti i ekonomičnosti raspolaganja proračunskim sredstvima.

Nadoknada za štetu nastalu na nefinancijskoj dugotrajnoj imovini  isplaćuje se iz Proračuna.

 

Članak 32.

 

                Sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske dugotrajne imovine i od nadoknade štete s osnove osiguranja koriste se samo za kapitalne rashode.

 

V   ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTVA

 

Članak 33.

Zaduživanje i davanje jamstava provodi  se do visine i na način propisan Zakonom. Odluku o zaduživanju i davanju jamstava donosi Gradsko vijeće Grada Hvara. Odluku o suglasnosti za zaduživanje i davanje jamstava pravnim osobama u gradskom vlasništvu te ustanova čiji je Grad Hvar osnivač i većinski vlasnik donosi Gradsko vijeće Grada Hvara.

Grad Hvar  u proračunskoj 2014. godini može dati jamstva  pravnim osobama u većinskom vlasništvu Grada Hvara najviše do ukupnog  iznosa od 500.000,00 kuna.

 

VI     PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 34.

 

                Ova Odluka stupa na snagu  prvog  dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”, a primjenjuje se od 01.siječnja 2014.godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

G r a d s k o  v i j e ć e

 

KLASA: 400-01/13-01/63

URBROJ: 2128/01-02-13-02

Hvar, 23. prosinca 2013.godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članaka 12. i 14. Zakona o socijalnoj skrbi (“NN”, broj: 33/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2013. godine, donosi

 

PROGRAM

SOCIJALNE SKRBI GRADA HVARA

ZA 2014. GODINU

 

I UVOD

 

Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, Grad Hvar je obvezan osigurati sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i posebnom propisu, u skladu sa socijalnim planom i mrežom djelatnosti socijalne skrbi na svojem području.

Korisnik socijalne skrbi je samac ili obitelj koji u sustavu socijalne skrbi ostvaruje prava na novčane naknade, potpore i druge oblike pomoći te socijalne usluge, propisane Zakonom o socijalnoj skrbi.

Grad Hvar namjerava unaprijediti aktivnost na planu socijalne skrbi programiranjem mjera i oblika socijalne skrbi, kategorije će biti utvrđeni ovim Programom, a prema mogućnostima i sredstvima planiranim Proračunom Grada Hvara za 2014. godinu.

Iz Programa je vidljivo da će aktivnosti Grada Hvara na planu socijalne skrbi u 2014. godini imati osnovni cilj ublažiti posljedice socijalne ugroženosti, a sastavljen je u dvije cjeline:

–   prva cjelina odnosi se na prikaz aktivnosti Grada Hvara na planu socijalne skrbi tijekom 2014. godine,

–   u drugoj cjelini izloženi su uvjeti (kriteriji za ostvarivanje prava i oblika socijalne skrbi, kategorija korisnika) i realizacija programa vrstom korisnika.

 

II   OSNOVNE AKTIVNOSTI GRADA HVARA NA PLANU SOCIJALNE SKRBI

 

AKTIVNOSTI

SREDSTVA

 

(u kunama)

1. Pomoć za podmirenje troškova
    stanovanja

60.000,00

2. Subvencioniranje stacionara

50.000,00

3. Pomoć udrugama
    – HVIDR-a otoka Hvara

12.000,00

    – Županijska udruga slijepih

3.000,00

    – Županijska udruga gluhih

5.000,00

    – Udruga osoba s invaliditetom otokaHvara

40.000,00

    – ostale udruge invalidnih i hendike-piranih osoba

5.000,00

4. – Troškovi borbe protiv ovisnosti

12.000,00

    – Udruga “Mali Princ” Hvar

20.000,00

    – GD Crvenog križa Hvar

160.000,00

5. Jednokratne novčane omoći

230.000,00

6. – Pomoći za novorodenu djecu

110.000,00

    – Darovi djeci od navršene 1 godineživota do polaska u školu – predškolskai djeci u osnovnoj školi

40.000,00

    – ostale naknade u naravi

150.000,00

7. Subvencija boravka djece u Dječjem vrtiću “Vandela Božitković” iz socijalno ugroženih obitelji

40.000,00

8. Stipendiranje učenika i studenata

200.000,00

9. Sufinanciranje cijene prijevoza

50.000,00

10. Izgradnja doma za starije osobe

50.000,00

U K U P N O:

1.237.000,00

 

1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja

Troškovi stanovanja u smislu Zakona o socijalnoj skrbi su: troškovi najamnine, komunalne naknade, električne energije, plina, grijanja, vode, odvodnje te drugi troškovi stanovanja u skladu sa posebnim propisima.

Pravo na pomoć za stanovanje ima samac ili članovi kućanstva pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi, ako plaćanje troškova stanovanja ne ostvaruju po drugoj osnovi.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na način da nadležna služba Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu, temeljem rješenja koje se donosi u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

 

2. Subvencioniranje stacionara

 

3. Pomoć udrugama

HVIDR-a otoka Hvara, Hrvatski savez slijepih Splitsko-dalmatinske županije i Društvo gluhih Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, Udruga osoba s invaliditetom otoka Hvara, a odnosi se na potporu za redovnu djelatnost spomenutih udruga i ostalih udruga koje se brinu o invalidnim i hendikepiranim osobama.

 

4. Pomoć udrugama za borbu protiv bolesti ovisnosti i pomoć osobi koja je ovisna o alkoholu, drogi i drugim opojnim sredstvima uključuje:

–   edukacijski projekti za građane (roditelje učenika osnovne i srednje škole, za djelatnike u školstvu),

–   edukacija voditelja i suradnika preventivnih programa,

–   preventivno-obrazovni projekti i predavanja za djecu i mladež,

–   potpora udrugama koje skrbe o ovisnicima, Udruge “Mali Princ” i Gradskog društva Crvenog križa.

 

5. Jednokratne pomoći

Jednokratna pomoć je poseban oblik novčane ili materijalne pomoći samcu ili obitelji koji su se našli u položaju trenutačne materijalne ugroženosti iz razloga na koje nisu mogli, odnosno ne mogu utjecati, te radi toga nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe kao što su rođenje ili školovanje djeteta, bolest ili smrt člana obitelji, elementarne nepogode, nabavke osnovnih predmeta u kućanstvu, nabavke neophodne odjeće i obuće i drugo.

Pod jednokratnom novčanom pomoći smatra se i novčana pomoć umirovljenicima i socijalno ugroženima osobama, koja se temeljem posebne odluke gradonačelnika isplaćuje povodom božićnih blagdana.

Jednokratnu novčanu pomoć odobrava Gradonačelnik i iznosi do 6.000,00 kuna godišnje, a iznimno zbog velikih zdrastvenih problema (hitne operacije) ili velikih troškova liječenja može odobriti do 15.000,00 kuna godišnje.

 

6.1. Pomoći za novorođenu djecu – 2.000,00 kuna po novorođenom djetetu

Kriteriji za ostvarivanje prava na pomoć za novorođenu djecu su:

–  jedan od roditelja mora imati boravište i prebivalište na području Grada Hvara ne kraće od godinu dana i novorodeno dijete mora imati prebivalište na području Grada Hvara

–  da se zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za novorodenu djecu podnese najkasnije do jedne godine života djeteta.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava je:

–   potvrda Policijske postaje Hvar o prebivalištu i boravištu na području Grada Hvara jednog od roditelja i djeteta,

–   preslika osobne iskaznice izdate od Policijske postaje Hvar jednog od roditelja,

–   fotokopija rodnog lista djeteta.

 

 

6.2. Darovi djeci od navršene 1 godine života do polaska u osnovnu školu- predškolskoj djeci, kao i djeci u Osnovnoj školi Hvar – poklanjati će se sukladno financijskim mogućnostima Grada Hvara za vrijeme božićnih blagdana.

 

6.3. Ostale naknade u naravi obuhvaćaju troškove koje Grad Hvar ima vezano uz:

–   financiranje zapošljavanja dva pomoćnika u nastavi, djeci s posebnim potrebama koja pohađaju osnovnu školu,

–   sufinanciranje programa odgoja i naobrazbe djece s teškoćama u razvoju s područja Grada Hvara (Poliklinika SUVAG, Centar za autizam),

–   financiranje životnog osiguranja nezbrinute djece iz doma „Maestral”, kao i ostale naknade za čijim bi se financiranjem javila potreba tijekom 2014. godine.

 

7. Subvencija boravka djece u Dječjem vrtiću “Vanđela Božitković” iz socijalno ugroženih obitelji

U pedagoškoj godini 2013/2014 u Dječji vrtić “Vanđela Božitković” kojeg je osnivač Grad Hvar upisano je 188 djece. Dječji vrtić polaze i djeca iz socijalno ugroženih obitelji što će se financirati iz ovog Programa. Pravo na subvenciju boravka djece u dječjem vrtiću, temeljem zahtjeva i priložene dokumentacije, imaju roditelji djece s teškoćama u razvoju, djeca čija obitelj ima rješenje Centra za socijalnu skrb o pravu na pomoć za uzdržavanje, djeca roditelja korisnika stalne pomoći te djeca koja žive u posebno teškim obiteljskim okolnostima.

 

8. i 9. Stipendiranje učenika i studenata sukladno Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim i visokim učilištima, kao i sufinanciranje cijene autobusnog prijevoza učenika i studenata.

Ovaj će se Program realizirati u suradnji sa Ministarstvom rada i socijalne skrbi, Splitsko­dalmatinskom županijom, Uredom za rad, zdravstvo i socijalnu skrb i Domom zdravlja.

Realizacija ovog Programa provoditi će se sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi te sukladno ovom Programu, temeljem pismenih zahtjeva korisnika, a odluku o svakom predmetu donosi Gradonačelnik.

 

III ZAVRŠNE ODREDBE

 

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara” a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 500-01/13-01/85

URBROJ: 2128/01-02-13-02

Hvar, 23. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine», broj : 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj:  5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13  i 11/13) Gradsko vijeće Grada Hvara, na 10. sjednici održanoj dana 23. prosinca  2013. godine, d o n o s i

 

P  R  O  G  R  A  M

javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2014.godinu

 

Članak 1.

 

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Hvara, jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Hvar, koje su utvrđene kao javne potrebe u kulturi, a osobito:

–   redovna djelatnost ustanova kulture kojima je osnivač Grad Hvar,

–   redovna djelatnost ustanova kulture, udruga u kulturi i drugih organizacija u kulturi koje su od interesa za Grad Hvar,

–   programi muzejsko-galerijske i likovne djelatnosti,

–   programi u području kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti,

–   programi izdavačke djelatnosti, te akcije i manifestacije u književno-nakladničkoj i knjižarskoj djelatnosti,

–   programi poticanja i razvitka kulturno-umjetničkoga amaterizma, akcije i manifestacije u području kazališne, glazbeno-scenske, glazbene i plesne djelatnosti,

–   programi međunarodne kulturne suradnje,

–   programi koji promiču kulturu mladih i alternativnu kulturu,

–   programi rekonstrukcije, sanacije, adaptacije investicijskog održavanja i opremanja objekata kulture od interesa za Grad Hvar,

–   ostali kulturni programi.

 

Članak 2.

 

                GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA – HVAR

                Program 1001- knjižnična djelatnost

 

Za redovnu djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice u Proračunu Grada Hvara za 2014. godinu predviđen je iznos od     502.000,00 kn

Od ukupno navedenog  iznosa:

 

A) za rashode za zaposlene predviđen je iznos od 353.100,00 kuna, a od toga:

–   za plaće predviđen je iznos od 300.000,00 kuna,

–   za ostale rashode za zaposlene predviđen je iznos od 7.500,00 kuna,

–   za doprinose na plaće predviđen je iznos od 45.600,00 kuna,

 

B) za materijalne rashode predviđen je iznos od 78.900,00 kuna, a od toga:

–   za naknadu za troškove zaposlenima predviđen je iznos od 10.500,00 kuna,

–   za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 14.000,00 kuna,

–   za rashode za usluge predviđen je iznos od: 49.400,00 kuna,

–   za ostale nespomenute rashode predviđen je iznos od 5.000,00 kuna.

 

 

 

                Tekući projekt  T 1001 -02- Kupnja knjižne građe i opreme

 

C) za kupnju knjižne građe i opreme predviđen je iznos od 70.000,00 kuna, od čega se 10.000,00  kuna za kupnju opreme i namještaja, a  za nabavku knjiga predviđen iznos od 60.000,00 kuna.

 

Članak 3.

                REDOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI

                Aktivnost A 1016 03- donacije udrugama u kulturi

 

Za udruge u kulturi čiji su planovi i programi rada, te djelatnosti predviđene za realizaciju u 2014. godini od interesa za Grad Hvar – bit će u proračunskoj 2014. godini predviđena sredstva kako slijedi:

–   Pjevačko društvo Hvar………………………… 80.000,00 kn

–   Hvarsko pučko kazalište………………………. 50.000,00 kn

–   Dramski studio mladih Hvar……………….. 60.000,00 kn

–   Klapa «Galešnik» Hvar……………………….. 30.000,00 kn

–   Folklorno društvo «Šaltin» Hvar…………… 30.000,00 kn

–   GSU «Stela Maris» – Hvar…………………… 50.000,00 kn

–   Klapa «Bodulke» – Hvar………………………. 30.000,00 kn

–   Plesni studio mladih Hvar……………………. 20.000,00 kn

–   Matica Hrvatska , ogranak Hvar……………. 25.000,00 kn

–   Hvarska gradska glazba……………………… 100.000,00 kn

–   Udruga Baletni studio Hvar………………….. 10.000,00 kn

 

Sve navedeno ukupno čini iznos od

………………………………………………………… 485.000,00 kn.

 

Članak 4.

 

                53. HVARSKE LJETNE PRIREDBE U 2014. GODINI

                Aktivnost A1016 01

 

U 2014. godini za realizaciju 53.HVARSKIH LJETNIH PRIREDABA predviđen je ukupan iznos od 920.000,00 kuna i to iz općih prihoda 450.000,00 kuna, od ulaznica 210.000,00 kuna, iz pomoći 130.000,00 kuna te iz donacija 130.000,00 kuna.

Od ukupno navedenog iznosa:

 

A)  za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 10.000,00 kuna,

B)  za rashode za usluge predviđen je iznos od 870.000,00 kuna,

C)  za ostale nespomenute rashode poslovanja predviđen je iznos od 40.000,00 kuna.

Članak 5.

 

                OSTALE KULTURNE MANIFESTACIJE  I PRIREDBE

                Aktivnost A1016 02

 

Za godinu 2014. godinu predviđen je iznos od 50.000,00 kuna i to za ostale kulturne manifestacije ( Dani hvarskog kazališta i slično ). Od ukupnog iznosa na rashode za usluge, odnosno za intelektualne i osobne usluge- honorare i ostale usluge predviđen je iznos od 45.000,00 kuna, a za ostale nespomenute rashode poslovanja predviđen je iznos od 5.000,00 kuna za reprezentaciju i za ostale nespomenute  rashode  poslovanja.

Članak 6.

 

                DONACIJE MUZEJU HVARSKE BAŠTINE

                Aktivnost A 1016 04

 

Donacije Muzeju hvarske baštine odnose se uglavnom na sufinanciranje programskih aktivnosti i uređenje ljetnikovca Hanibala Lucića, kao i na kapitalnu donaciju za arhivsko spremište, za sanaciju crkve Sv. Marak, te za otkup spomeničke građe.

Za programsku djelatnost očuvanja spomeničku baštine, kao i programe muzejsko-galerijske i likovno-izložbene djelatnosti predviđen je iznos od

75.000,00 kn,

a za održavanje  ljetnikovca Hanibala Lucića predviđen je iznos od                     50.000,00 kn.

Za kapitalnu donaciju za uređenje arhivskog spremišta predviđen je iznos od

50.000,00 kn,

za sanaciju crkve Sv. Marak predviđen je iznos

50.000,00 kn,

te za otkup spomeničke građe predviđen je iznos

50.000,00 kn.

Sve navedeno  u Proračunu Grada za 2014.godinu čine ukupan iznos od            275.000,00 kn.

 

Članak 7.

 

                ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE

                Aktivnost A 1016 05

 

Za održavanje spomenika kulture predviđen je iznos od 1.470.000,00 kuna i to za rashode za  materijal i energiju iznos od 170.000,00 kuna, te za rashode za usluge iznos od 1.300.000,00 kuna (za tekuće i investicijsko održavanje te intelektualne i osobne usluge).

 

Članak 8.

 

                DODATNA ULAGANJA NA ZGRADI ARSENAL

                Kapitalni projekt  K 1016 06

 

U Proračunu Grada Hvara za 2014. godinu planirana su sredstva za obnovu zgrade Arsenal u ukupnom iznosu od 4.060.000,00 kuna.

Za dodatna ulaganja na Arsenalu sa Fontikom predviđen je iznos od 4.060.000,00 kuna i to iz općih prihoda iznos od 3.000.000,00 kuna,  iz  očekivanih pomoći iznos od 1.000.000,00 kuna te iz vlastitih prihoda (ulaznica) 60.000,00 kuna.

Članak 9.

 

                OPREMANJE SPOMENIKA KULTURE

                Kapitalni projekt  K 1016 07

 

U Proračuna Grada Hvara za 2014.godinu planiraju se sredstva za opremanje gradske tvrđave Španjola i Loggie, i to za nabavu sitnog inventara u iznosu od 10.000,00 kuna te za nabavu  opreme u iznos od 80.000,00 kuna, odnosno ukupno 90.000,00 kuna.

Članak 10.

 

                UKUPNA SREDSTVA ZA JAVNE POTREBE U KULTURI

Grad Hvar je u Proračunu za 2014. godinu predvidio sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Hvara u ukupno iznosu od:

7.852.000,00 kuna

 

Članak 11.

 

Ovaj  Program stupa na snagu prvog dana  od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara», a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine. Sredstva će se isplaćivati temeljem zahtjeva korisnika i financijskih mogućnosti proračuna, a uz odobrenje Gradonačelnika.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

Gradsko vijeće

KLASA: 612-01/13-01/ 37

URBROJ: 2128/01-02-13-02

Hvar, 23. prosinca 2013.godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 76. stavak 4. Zakona o sportu («Narodne novine», br. 71/06. i 150/08- uredba, 124/10,124/11, 86/12 i 94/13) i članka 25.  Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13)  Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2013 godine, d o n o s i:

P  R  O  G  R  A  M

javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2014. godinu

 

Članak 1.

 

                Javne potrebe u sportu za koje se osiguravaju sredstva iz Proračuna Grada Hvara jesu sportske djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u sportu od interesa za Grad Hvar, koje su utvrđene kao javne potrebe u sportu, a osobito:

–   redovna djelatnost udruga u sportu i drugih organizacija u sportu koje su od interesa za Grad Hvar,

–   programi poticanja i razvitka sportskih aktivnosti među polaznicima osnovne i srednje škole,

–   programi održavanja, unapređenja i izgradnja sportskih terena i objekata na području Grada Hvara,

–   programi suradnje na području otoka Hvara, međuotočne suradnje, pa i međuotočne sportske suradnje, prvenstveno među mladima,

–   ostali sportski programi, prema potrebi.

 

Članak 2.

 

                DONACIJE  SPORTSKIM  UDRUGAMA

                Aktivnost A 1015 02 – donacije sportskim udrugama

 

 

Za djelatnost  udruga u sportu predviđen je iznos od            1.050.000,00 kuna

koji će se rasporediti na slijedeći način:

 

–   Nogometni klub Hvar…………………….. 400.000,00 kuna

–   Nogometni klub «Levanda»

Velo Grablje…………………………………… 20.000,00 kuna

–   Muški rukometni klub Hvar…………….. 70.000,00 kuna

–   Ženski rukometni klub Hvar…………….. 40.000,00 kuna

–   Boćarski klub «Levanda» Velo Grablje… 5.000,00 kuna

–   Boćarski klub Brusje…………………………. 5.000,00 kuna

–   Boćarski klub «Gdinj» Hvar……………….. 5.000,00 kuna

–   Boćarski klub «Zlatan otok»

Sveta Nedjelja…………………………………. 10.000,00 kuna

–   Jedriličarski klub „Zvir“ Hvar za redovno

poslovanje…………………………………….. 200.000,00 kuna

–   Jedriličarski klub „Zvir“ za troškove novogodišnje regate 200.000,00 kuna

–   Ronilački klub «Pelegrin» Hvar ………… 20.000,00 kuna

–   Udruga za mali nogomet Hvar…………… 20.000,00 kuna

–   Jedriličarski klub “Reful” Hvar……………. 8.000,00 kuna

–   Boćarski klub „Ružmarin“………………….. 7.000,00 kuna

–   Pikado klub „For“……………………………… 5.000,00 kuna

–   Sportski klub„Hvar Marathon“………….. 20.000,00 kuna

–   Sportsko-ribolovni klub „Kurenat“

Hvar………………………………………………… 5.000,00 kuna

–   Košarkaški klub Hvar……………………… 10.000,00 kuna.

 

Članak 3.

 

                PROGRAMI ODRŽAVANJA, UNAPREĐENJA I IZGRADNJE SPORTSKIH TERENA

                Aktivnost:  A1015 01- održavanje sportskih terena

 

Za programe održavanja, unapređenja i izgradnje sportskih terena i objekata na području Grada Hvara za 2014. godinu predviđen je iznos od

………………………………………. 220.000,00 kuna,

od čega se 20.000,00 kuna odnosi na materijal za tekuće i investicijsko održavanje, a iznos od 200.000,00 kuna odnosi se na uređenje i održavanje sportskih terena.

 

Članak 4.

 

Ukupna sredstva namijenjena sportu u Proračunu Grada Hvara za 2014.godinu u iznose   1.270.000,00 kuna.

 

Članak 5.

 

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u  «Službenom glasniku Grada Hvara«, a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine. Sredstva će se isplaćivati temeljem zahtjeva korisnika i financijskih mogućnosti Proračuna Grada Hvara, a uz odobrenje gradonačelnika.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD   HVAR

Gradsko  vijeće

 

KLASA: 620-01/13-01/11

URBROJ: 2128/01-02-13-02

Hvar, 23. prosinca  2013. godine

 

 

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 28. st.1. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj: 36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročiš.tekst, 82/04, 110/04- uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09,7/09,8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj dana 23. prosinca  2013. godine, donosi

 

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti

iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu

za 2014. godinu za Grad Hvar

 

I     UVODNE ODREDBE

 

Programom  održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine ( u daljnjem tekstu : Programom)  u skladu s predviđenim sredstvima i izvorima financiranja ,određuju se poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja  komunalne infrastrukturena području Grada Hvara kojima se osigurava obavljanje komunalnih djelatnosti :

 1. 1.     održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa,
 2. 2.     održavanje javnih površina,
 3. 3.     održavanje nerazvrstanih cesta,
 4. 4.     održavanje javne rasvjete
 5. 5.     održavanje groblja.

Ovim se programom utvrđuje opis i opseg održavanja s procjenom troškova po pojedinim komunalnim djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje  Programa s naznakom izvora financiranja i vrijednosti planiranih sredstava , kao i nositelji provedbe Programa.

 

II   ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 

                Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1.ovog  Programa, utvrđuje se kako slijedi :

 

1. Održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa

 

                Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje javno- prometnih površina, odnosno : cesta, gradskih ulica, trgova, javnih prolaza, javnih stuba, parkirališta, pločnika, autobusnog stajališta , taksi stajališta, dječjih igrališta,  javnih sportskih terena i sličnih površina.

Pod održavanjem čistoće obalnog pojasa podrazumijeva se čišćenje  plaža i žala na Paklenim otocima kao i plaža i žala koja  nisu  dana u koncesiju.

Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća:

 

 1. Redovno i izvanredno pometanje ( ručno i strojno)
 2. Redovno i izvanredno pranje (ručno i strojno), a ovisi o stupnju i vrsti onečišćenja (komunalni otpad, sezonski otpad, grafiti, onečišćenje uljima, mazivima i sl.)

Čišćenje i pranje javnih prometnih površina najčešće se obavlja slijedećim tehnologijama:

–   ručno čišćenje koje obuhvaća pometanje, te uklanjanje sipine  od nanosa nakon obilnih kiša

–   strojno čišćenje pomoću čistilica različitih kapaciteta,

–   pranje javno prometnih površina.

 1. Redovito izvanredno uklanjanje vegetacije koja raste na asfaltiranim, betoniranim ili popločanim javno prometnim površinama. Uklanjanje se obavlja fizički (čupanjem, struganjem i sl.) i  kemijski (tretiranjem herbicidima)
 2. Nabava, postavljanje i održavanje košarica za otpatke (zidnih i samostojećih košarica, košarica s pepeljarom), pepeljara i košarica za feces/pseći otpad/, pražnjenje istih, te zbrinjavanje prikupljenog otpada.
 3. Pranje i čišćenje kamenih, betonskih i sl. elemenata smještenih na ili uz javno prometne površine i u parkovima.
 4. Prema ukazanoj  potrebi i zimskim uvjetima :   čišćenje snijega u pješačkim zonama  i  posipavanje solju  poledica  u pješačkim zonama, stubama i prilazima itd.

 

Na području grada Hvara (podjela na  6 zona)  planira se ručno i strojno čišćenje  prema opisu iz Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda  – Komunalno Hvar d.o.o. kao i za druge troškove:

– mehaničko čišćenje 1. zone svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike,

–  mehaničko čišćenje  2. zone  u sezoni svakodnevno, a izvan turističke sezone dva puta tjedno ili po posebnoj narudžbi,

–  ručno pometanje 3., 4., 5. i 6. zone svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike,

–  pražnjenje i čišćenje košarica za otpatke dva do tri  puta svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike,

– pranje Trga sv. Stjepana (Pjace), Obale Riva i Obale Fabrika izvodit će se mehanički/pumpom i ručno, prema potrebi i u dogovoru s Gradom, a u razdoblju lipanj – rujan najmanje  jednom tjedno.

 

                Održavanje čistoće obalnog pojasa  obuhvaća:

 

1.   Redovno i izvanredno čišćenje šetnica i obalnog  pojasa , osim lokacija za koje je izdana koncesija

2.   Redovno i izvanredno  čišćenje  plaža i žala na Paklenim otocima

 

Na području grada Hvara  planira se  čišćenje  Paklenih otoka i obalnog pojasa  prema opisu iz Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda  – Komunalno Hvar d.o.o.kao i za druge troškove:

– čišćenje šetnica i obalnog pojasa istočnog dijela, zapadnog dijela i Svete Nedjelje svakodnevno, uključujući  nedjelje i praznike – tijekom  turističke sezone (4 mjeseca),

– čišćenje i odvoz otpada sa gradskih plaža (koje nisu dane u koncesiju) na  Paklenim  otocima  i obalnom pojasu od Vele Garške do Dubovice u periodu od 01. 04. 2014. god. do 31. 10. 2014. god.  svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike,

–  preuzimanje pravilno pakiranog sakupljenog otpada od koncesionara u periodu od 01.04.2014. god. do 31.10.2014. god.

–  pražnjenje i čišćenje košarica za otpatke na obalnom pojasu dva do tri puta svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike.

 

                Ukupno predviđena  sredstva:

–   za izvršenje  radova u iznosu od………. 1.865.000,00  kn

–   za kapitalnu pomoć Komunalnom Hvar d.o.o.  za nabavu opreme u iznosu od                 1.100.000,00 kn

ukupno:………………………………………… 2.965.000,00 kn,

a od toga se na navedeni Program Komunalnog Hvar d.o.o. odnosi: 1.671.798,75 kuna.

 

                Izvori  financiranja :

–   iz komunalne naknade………………………. 670.000,00  kn

–   iz drugih izvora……………………………… 2.295.000,00  kn

 

2. Održavanje javnih površina

 

                Pod održavanjem javnih površina podrazumijeva se: održavanje javnih zelenih površina, održavanje  urbane opreme  (klupa, košarica , pepeljara i sl), sanacija oštećenih asfaltnih, betonskih i popločenih površina, nabava, postava i održavanje oznaka ulica, parkova i sl.

 

                Održavanje javnih zelenih površina obuhvaća :

1.   Održavanje parkova, drvoreda,živica, cvjetnjaka, travnjaka, skupina stabala ili pojedinačnih stabala,

2.   Održavanje zelenih površina uz ceste i ulice

3.   Održavanje cvjetnih korita i vaza

4.   Održavanje dječjih igrališta s pripadajućom opremom

5.   Održavanje parkovne opreme, javnih fontana i sustava za navodnjavanje.

Na području grada Hvara  redovno se održavaju   parkovi  Veli đardin, Mali đardin, park Šumica, park kod Franjevačkog samostana, arboretum u gradskim zidinama tvrđave Španjola, dječje igralište Šumica u Hvar te dječje igralište u Brusju, park u Brusju, te ostale uređene javne zelene površine .

Planirani radovi na održavanju javnih zelenih površina sastoje se od :

–   Redovni i izvanredni hortikulturni radovi –  održavanje i njega travnjaka (košenje i sakupljanje trave, lišća, prozračivanje te obnova travnjaka), održavanje i njega sezonskih i trajnih cvjetnjaka, cvjetnih vaza, grmova, živica i stabala,

–   Redovna i izvanredna fitosanitetska zaštita bilja,

–   Zbrinjavanje zelenog otpada,

–   Redovno i izvanredno čišćenje i sakupljanje otpada s javnih zelenih površina,

–   Građevinski radovi na održavanju parkovnih staza i drugih pješačkih površina, stubišta i sl. vezanih za javne zelene površine,

–   Redovno i izvanredno održavanje postojeće parkovne opreme (klupa, dječjih igračaka, cvjetnih korita i sl.), sustava za navodnjavanje i  fontana,

–   Nabava i postava nove parkovne opreme,

–   Nabava sadnog materijala – sezonskih cvjetnica, grmova, stabala, travnih busena i dr.,

–   Ostali poslovi strukovno potrebni za održavanje javnog zelenila i opreme.

 

Osim redovnog  i izvanrednog održavanja tijekom godine, planirani su i radovi pojačanog održavanja pojedinih javnih zelenih površina s namjerom obnove i uvođenja novih sadržaja na postojeće zelene površine: park Šumica i arboretum unutar gradskih zidina tvrđave Španjola.

Na području grada Hvara planira se održavanje javnih zelenih površina   prema opisu iz Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda  – Komunalno Hvar d.o.o. kao i za druge troškove.

 

Postava i održavanje oznaka naziva ulica, parkova, trgova obuhvaća :

 1. Nabava i postava  kamenih i metalnih natpisnih ploča na novim lokacijama, kao i zamjenu postojećih, dotrajalih ili oštećenih oznaka.
 2. Nabava i postava kućnih brojeva na novim lokacijama

Održavanje urbane opreme obuhvaća:

1.   Nabava i postava urbane opreme: klupe, košarice  za otpad i feces, pepeljare, opreme za reklamiranje, gradski satovi, nadstrešnice  i sl.

 

                Ukupno predviđena  sredstva:

–   za izvršenje  radova/usluga  u iznosu od……………………… 820.000,00  kn

–   za materijal u iznosu od…………………….. 150.000,00  kn

ukupno:………………………………………….. 970.000,00  kn,

a od toga se na navedeni Program Komunalnog Hvar d.o.o. odnosi: 574.606,25 kuna.

 

                Izvori  financiranja:

–   iz komunalne naknade………………………. 550.000,00  kn

–   iz drugih izvora………………………………… 420.000,00  kn

 

3. Održavanje nerazvrstanih cesta

 

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se odvijaju tijekom cijele godine na cestama , uključujući sve objekte i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta , poboljšanje elemenata ceste, osiguranja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa.

1.   Redovno i parcijalno održavanje podrazumijeva  izvođenje radova kojima se saniraju oštećenja asfaltnih površina, udarnih rupa, ulegnuća, mrežastih oštećenja na kolnicima, pješačkim površinama i na trgovima, te uklanjanje arhitektonskih barijera na javnim površinama – prilagodba nogostupa osobama smanjene pokretljivosti.

2.   Održavanje makadamskih površina podrazumijeva radove održavanja neasfaltiranih, makadamskih površina, sanaciju udarnih rupa, kolotraga i drugih lokalnih oštećenja.

3.   Održavanje ogradnih i potpornih zidova, te drugih betonskih građevina podrazumijeva sanaciju istih koji se nalaze u cestovnom zemljištu uz nerazvrstanu cestu i na javnim površinama, izrada novih zidova, sanacija i uređenje novih betonskih staza, stuba i sl.

4.   Hitne intervencije podrazumijevaju obilazak grada nakon obilnijih kiša i drugih vremenskih nepogoda te izvođenje radova čije bi odgađanje izvršenja ugrožavalo sigurnost prometa, zdravlje i imovinu ljudi, izlazak na teren po pozivu prometne policije ili po pozivu nadležnih službenika Grada.

5.   Održavanje okomite i vodoravne prometne signalizacije, turističke (smeđe)  i ostale signalizacije, te dodatne opreme za regulaciju prometa, podrazumijevaju se poslovi postave i održavanja novih ili zamjene dotrajalih znakova, signalizacije i opreme cesta (izuzev prometnih svjetala). Zamjena dotrajale signalizacije vrši se prema potrebi dok se   Obnavljanje horizontalne prometne signalizacije obavezno se vrši prije početka turističke sezone.

 

                Predviđena  sredstva:

–   za izvršenje  radova/usluga  u iznosu od……………………… 850.000,00  kn

–   za materijal  u iznosu od……………………. 100.000,00  kn

ukupno:…………………………………………… 950.000,00  kn

 

                Izvori  financiranja:

–   iz komunalne naknade………………………. 380.000,00  kn

–   iz drugih izvora………………………………… 570.000,00  kn

 

4. Održavanje javne rasvjete

 

Pod javna rasvjeta podrazumijeva se upravljanje i održavanje uređaja i objekata javne rasvjete uključivo podmirivanje troškova električne energije.

Pod upravljanje i održavanje uređaja i objekata javne rasvjete podrazumijeva se :

–   redovna zamjena ili otklanjanje nedostataka na objektima i uređajima javne rasvjete (izvori svijetlosti, predspojne naprave, armature,elektro ormari i dr.) radi održavanja sustava u stanju funkcionalne ispravnosti,

–   preventivno održavanje koje podrazumijeva radove na zamjeni većeg broja rasvjetnih tijela stupova i kabela, elektroenergetskih ormarića, prema izvršenom pregledu na temelju kojeg se donosi procjena prema važećim tehničkim normativima,

–   ličenje stupova, nosača, ferala i drugih metalnih elemenata javne rasvjete

–   izvanredno održavanje obavlja se u najkraćem mogućem roku kada postoji pretpostavka da bi kvar ili oštećenje moglo prouzročiti daljnje štetne posljedice (poslije nevremena, prometne nezgode i sl.)

–   pojačano održavanje kada se vrši zamjena većeg broja  uređaja i objekata javne rasvjete ili proširenje javne rasvjete

–   uređenje grada za vrijeme blagdana: nabava, montaža, priključenje, održavanje i kontinuirana kontrola tijekom perioda postave, te demontaža opreme  za blagdansko ukrašavanje. Uključena je i nabava jelki za blagdansko ukrašavanje grada.

–   Provedba studije energetske učinkovitosti

 

Na području grada Hvara planira se održavanje javne rasvjete   prema opisu iz Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda  – Komunalno Hvar d.o.o. kao i za druge troškove.

 

                Predviđena  sredstva:

–   usluga održavanja i materijal u iznosu

od………………………………………………….. 440.000,00  kn

–   utrošak električne energije  u iznosu

od………………………………………………….. 500.000,00  kn

ukupno:………………………………………….. 940.000,00  kn,

a od toga se na navedeni Program Komunalnog Hvar d.o.o. odnosi: 387.243,75 kuna.

 

 

 

                Izvori  financiranja:

–   iz komunalne naknade………………………. 900.000,00  kn

–   iz drugih izvora………………………………….. 40.000,00  kn

 

5. Održavanje groblja

 

Sredstva za održavanje groblja  planiraju se kao učešće u troškovima  održavanja i uređenja  Gradskog groblja Hvar, kao i drugih groblja na području grada Hvara.

Pod održavanjem i uređenjem podrazumijeva se:

–   uređenje  mrtvačnica  i trjemova  pred mrtvačnicama

–   uređenje pristupnih  staza oko  groblja

–   uređenje kapela i vanjskih zidova

–   izrada potrebne tehničke  dokumentacije

–   radovi na proširenju groblja

 

                Predviđena  sredstva:

–   održavanje groblja……………………………. 600.000,00  kn

ukupno:…………………………………………… 600.000,00  kn

 

Izvori  financiranja :

–   iz komunalne naknade………………………. 200.000,00  kn

–   iz drugih izvora………………………………… 400.000,00  kn

 

 

III    SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE  PROGRAMA

 

Sredstva potrebna za ostvarivanje  ovog  Programa temeljem procijenjenih troškova po pojedinim djelatnostima  iznose:

1… održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa         2.965.000,00   kn

2… održavanje javnih površina…… 970.000,00  kn

3… održavanje nerazvrstanih cesta 950.000,00  kn

4… održavanje javne rasvjete……… 940.000,00  kn

5… održavanje groblja………………… 600.000,00  kn

Ukupno……………………………………. 6.425.000,00 kn

 

IV  ZAVRŠNE ODREDBE

 

Ovaj Program održavanja stupa na snagu  prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2014.g.

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 363-01/13-01/143

Urbroj: 2128/01-02-13-02

Hvar,­ 23. prosinca 2013.g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju  članka 30. stavak 4.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”,broj: 36/95, 109/95- Uredba, 21/96- Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- proč.tekst,82/04, 110/04- Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj:      5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj dana 23. 12. 2013. godine, donosi:

 

PROGRAM

gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti

iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu

za 2014. godinu za Grad Hvar

 

I – OPĆE ODREDBE

 

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Hvara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca  2014. godine za:

–   javne površine,

–   nerazvrstane ceste,

–   groblja,

–   javnu rasvjetu,

–   opskrbu pitkom vodom,

–   odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

 

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

 

II – IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

 

                Program izgradnje javnih površina je u Prilogu br. 1 ovog Programa

Ukupno:  900.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2014. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz sredstava komunalnog doprinosa:…….. 450.000,00 kn

– iz ostalih proračunskih prihoda……………. 350.000,00 kn

– iz potpore Županije…………………………….. 100.000,00 kn

ukupno:……………………………………………. 900.000,00 kn

 

III – IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

 

Program izgradnje nerazvrstanih cesta je u Prilogu br. 2 ovog Programa.

Za izgradnju predviđeno je:………………… 2.800.000,00 kn

Za otkup zemljišta predviđeno je:…………… 300.000,00 kn

Ukupno:………………………………………… 3.100.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2014. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz sredstava komunalnog doprinosa:…….. 700.000,00 kn

– iz potpora Županije:……………………………. 200.000,00 kn

– iz prihoda od nefinancijske imovine (za otkup

zemljišta):………………………………………… 300.000,00 kn

– iz ostalih izvora:……………………………… 1.900.000,00 kn

ukupno:…………………………………………. 3.100.000,00 kn

 

IV – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

 

                Program izgradnje mreže javne rasvjete je u Prilogu br. 3 ovog Programa.

Ukupno:  620.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2014. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz sredstava komunalnog doprinosa:…….. 350.000,00 kn

– iz ostalih proračunskih prihoda……………. 270.000,00 kn

ukupno:……………………………………………. 620.000,00 kn

 

 

 

V – IZGRADNJA GROBLJA           

 

Za izradu  tehničke  dokumentacije predviđeno je: 100.000,00 kn

……………………….. Za radove proširenja groblja:.. 150.000,00 kn

…………………. Za otkup zemljišta  predviđeno je:.. 2.000.000,00 kn

Ukupno:………………………….. 2.250.000,00 kn

Rok  je prosinac 2014. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz sufinanciranja građana………………….. 1.150.000,00 kn

– iz ostalih proračunskih prihoda…………. 1.100.000,00 kn

ukupno:…………………………………………. 2.250.000,00 kn

 

VI – IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

 

Za izgradnju i proširenje mjesnih mreža na području Grada Hvara:      400.000,00 kn

Ukupno:…………………………….. 400.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2014. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

– iz potpora Županije:……………………………. 250.000,00 kn

– iz ostalih proračunskih prihoda……………. 150.000,00 kn

ukupno:……………………………………………. 400.000,00 kn

 

VII – IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU OTPADNIH I OBORINSKIH VODA

 

                Program izgradnje objekata i uređaja za odvodnju otpadnih i oborinskih voda je u Prilogu br. 4

Ukupno:  1.610.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2014. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz potpora Županije:……………………………. 200.000,00 kn

– iz vodnog doprinosa:……………………………. 10.000,00 kn

– iz drugih prihoda:……………………………. 1.400.000,00 kn

ukupno:…………………………………………. 1.610.000,00 kn

 

VIII – ZAVRŠNE ODREDBE

 

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara,a primjenjuje se od 01. siječnja 2014.godine

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 363-01/13-01/144

Urbroj: 2128/01-02-13-02

Hvar, 23.12.2013.g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

                Na temelju odredbi članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj dana 23.12.2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka,održavanja javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda za  2014.godine

 

Članak 1.

 

Prihvaća se Plan pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa i čišćenje Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda za 2014.godinu  trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o. iz Hvara, u ukupnom iznosu od 2.106.919,00 kuna bez PDV-a, a što je u skladu sa visinom tih izdataka  u Proračunu Grada Hvara za 2014. godinu.

 

Članak 2.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara da temeljem ovog Zaključka sklopi ugovor sa trgovačkim društvom Komunalno Hvar d.o.o. za poslove iz članka 1. ovog Zaključka.

 

Članak 3.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-01/13-01/129

URBROJ: 2128/01-02-13-03

Hvar, 23. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

KOMUNALNO HVAR d.o.o.

21450 HVAR, Vlade Stošića 7

 

P L A N

POMETANJA I ČIŠĆENJA GRADA, ODRŽAVANJA ZELENIH POVRŠINA, OBALNOG POJASA, ČIŠĆENJA PAKLENIH OTOKA, ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE, GRADSKIH PROMETNICA I SISTEMA OBORINSKIH VODA ZA 2014. GODINU

HVAR, listopad 2013.

 

OČEKIVANI MATERIJALNI TROŠKOVI GODIŠNJE

A)

1… Metle 40 kom x 30,00 Kn…………………… 1.200,00 kn

2… Plastične vreće za koševe po Gradu……. 25.000,00 kn

3… Gorivo i mazivo za veliki strojni pometač i potrošena struja za mali strojni pometać     50.000,00 kn

 

B)

1… Gorivo za automobil, kosilicu i motornu pilu 10.000,00 kn

2… Nabava sezon. sadnica, trajnica, gnjojiva, sjemena i sl… 20.000,00 kn

 

C)

1… Plastične vreće za koševe na obalnom pojasu 10.000,00 kn

 

D)

1… Gorivo i mazivo za brodicu……………….. 60.000,00 kn

2… Plastične vreće za koševe po Paklenim otocima 5.000,00 kn

 

E)

1… Gorivo za automobil za električara……… 10.000,00 kn

2… Materijal za javnu rasvjetu…………………. 65.000.00 kn

 

UKUPNO: 256.200,00 kn

 

NEMATERIJALNI TROŠAK

(godišnje po radniku)

– prijevoz, prigodne nagrade, režijski troškovi

11.100,00 kn

 

REKAPITULACIJA FINANCIJSKOG PLANA

ZA 2014. GODINU

 

UKUPNO:……………………………………… 2.106.919,00 kn

PDV 25%:………………………………………… 526.729,75 kn

SVEUKUPNO:………………………………. 2.633.648,75 kn

 

F)   ODRŽAVANJE GRADSKIH PROMETNICA I SISTEMA OBORINSKIH VODA

 

                Pranje grada u sezoni (srpanj i kolovoz) jednom tjedno.

Potrebna sredstva ukupno………………………. 30.000,00 kn

 

Po posebnoj narudžbi uz naplatu prema prihvaćenom troškovniku vršimo i slijedeće poslove:

–   čišćenje gradskih prometnica od nanosa poslije obilnih kiša

–   intervencije na sistemu oborinske odvodnje

–   popravke trgova, ulica i prometnica kamenom, betonom i hladnim asfaltom

–   postavu i popravke kandelabera, prometnih znakova, putokaza i rampi

–   uređenje i kićenje grada za prigodne blagdane

 

G) ZAKLJUČAK

 

MATERIJALNI TROŠAK:

– 2 radna odijela godišnje 2 x 350…………………. 700,00 kn

-1 par cipela………………………………………………. 400,00 kn

-1 kišna kabanica……………………………………….. 200,00 kn

-1 gumene čizme………………………………………… 100,00 kn

– deterđent 3 kg mj……………………………………… 600,00 kn

– rukavice 4 para godišnie……………………………. 100,00 kn

                                                                        2.100,00 kn

 

MATERIJALNI TROŠAK GODIŠNJE PO RADNIKU IZNOSI 2.100,00 kn

 

 

 

 

 

REKAPITULACIJA BROJA SVIH POTREBNIH RADNIKA

– 3     NKV RADNIKA POMETAČA

– 1     RADNIK NA VELIKOJ STROJNOJ ČISTILICI

– 1     RADNIK NA MALOJ ELEKTRIČNOJ STROJNOJ ČISTILICI

– 1     KV ELEKTRIČAR

– 1     (BRAVAR) POMOĆNIK KV. ELEKTRIČARU

– 4     VRTLARA

– 1     VODITELJ BRODICE

– 2     NKV RADNIKA NA BRODICI

– 1     VOZAČ ELEKTROKOLICA

– 3     NKV RADNIKA NA ODRŽAVANJU OBALNOG POJASA (4 mjeseca)

         UKUPNO:

         15 radnika tijekom cijele godine + 3 sezonca na 4 mjeseca

=       SVEUKUPNO

         16 RADNIKA TIJEKOM CIJELE GODINE

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 58. stavka 4. Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine”, broj: 135/06, 17/13 i 125/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2013. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima, te s napuštenim i izgubljenim životinjama

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom odlukom propisuju se uvjeti i način držanja pasa i mačaka, način postupanja s neupisanim psima, te s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Grada Hvara (u daljnjem tekstu: Grad).

 

Članak 2.

 

Pojedini pojmovi u smislu ove Odluke imaju slijedeće značenje:

1.   Posjednik životinje (u ovoj Odluci – psa i mačke) je svaka fizička ili pravna osoba koja je vlasnik, korisnik ili čuvar, neposredno nadzire životinju i brine o njoj.

2.   Neupisani psi jesu psi poznatog i nepoznatog posjednika koji nisu registrirani sukladno Zakonu o veterinarstvu i Zakonu o zaštiti životinja.

3.   Psi ili mačke lutalice su životinje kojima je posjednik nepoznat.

4.   Napušteni psi ili mačke su životinje koje je posjednik svjesno napustio.

5.   Izgubljeni psi ili mačke su životinje bez nadzora koje su se udaljile od svog posjednika i koje posjednik traži.

6.   Sklonište za životinje je objekt u kojemu se smještaju i zbrinjavaju napuštene i izgubljene životinje i gdje im se osigurava potrebna pomoć.

7.   Opasan pas može biti bilo koja jedinka te vrste, podrijetlom od bilo koje pasmine koja je, ničim izazvana napala čovjeka i nanijela mu tjelesne ozljede ili koja se uzgaja i dresira za borbe pasa.

8.   Odrasli pas je pas stariji od devet mjeseci.

 

Članak 3.

 

Odredbe ove Odluke ne primjenjuje se na službene pse koje u obavljanju svojih poslova koriste tijela državne uprave i druge pravne osobe, kao i na pse vodiče slijepih osoba. Ova Odluka također se ne odnosi na druge domaće i divlje životinje.

 

II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA PASA

 

Članak 4.

 

Posjednik psa ili mačke dužan je brinuti se o njihovom zdravlju, prehrani, smještaju i higijeni, te prema njima postupati sukladno propisima o veterinarstvu i zaštiti životinja.

 

Članak 5.

 

Dozvoljeno je držati psa koji je cijepljen, upisan u upisnik pasa i označen mikročipom, sukladno propisima o veterinarstvu.

Mikročipom mora biti označen svaki pas stariji od tri mjeseca, a troškove mikročipiranja snosi vlasnik psa.

Neupisane i neoznačene pse zabranjeno je držati i izvoditi na javne površine.

 

Članak 6.

 

Posjednik psa pri izvođenju psa na javne površine, mora imati propisanu ispravu o upisu pasa iz prethodnog članka, a koju je na zahtjev komunalnog redara dužan pokazati.

 

Članak 7.

 

Opasne pse kao i pse koji su potencijalno opasni, dozvoljeno je držati samo pod uvjetima određenim Zakonom o zaštiti životinja i Pravilnikom o opasnim psima („Narodne novine”, broj 26/08).

 

Članak 8.

 

U stambenim zgradama s više zasebnih stambenih jedinica, dozvoljeno je u stanu držati po jednog odraslog psa (pas stariji od devet mjeseci) ili mačku.

 

Članak 9.

 

U slučajevima držanja pasa i mačaka iz prethodnog članka ove Odluke, suvlasnici zajedničkih prostora stambene zgrade, a sukladno propisima o vlasništvu i kućnom redu, sporazumno uređuju prava i obveze posjednika pasa glede načina držanja pasa i korištenja zajedničkih dijelova zgrade (ne smije se držati niti duže vrijeme ostavljati psa na balkonu, terasi ili lođi, zatim u zajedničkim dijelovima zgrade te na zemljištu koje pripada zgradi, uz obvezu čišćenja zajedničkih dijelova zgrade koje onečisti pas ili mačka).

 

Članak 10.

 

U slučajevima da se psa drži u vrtu ili okućnici obiteljske kuće i slično, pas mora biti smješten u posebno ograđen prostor.

Posjednik koji drži psa u smislu stavka 1. ovog članka, dužan je na vidljivom mjestu istaknuti oznaku koja upozorava na prisutnost psa u neposrednoj blizini, a vezanog psa ili prostor za njegovo držanje mora pozicionirati, tako da se ni na koji način ne ometa mir i sigurnost prolaznika niti žitelja u neposrednom susjedstvu.

 

Članak 11.

 

Uzgajivačnice pasa namijenjenih prodaji ne mogu započeti obavljati djelatnost bez rješenja o udovoljavanju uvjetima koje donosi nadležno ministarstvo, te moraju udovoljavati higijensko – tehničkim uvjetima propisanim Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servis i ne smiju ni na koji način narušavati red i mir u susjedstvu, a u slučajevima kad se radi o čistokrvnim pasminama uzgajivačnice moraju biti registrirane i kod Hrvatskog kinološkog saveza.

 

Članak 12.

 

Posjednik čiji pas učestalim i dugotrajnim lajanjem ili zavijanjem remeti mir građana, dužan je po pritužbi susjeda odmah poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se spriječilo daljnje uznemiravanje građana pa makar to podrazumijevalo i uklanjanje samog psa, u protivnom u okviru svojih ovlasti, slučaj po prijavi preuzimaju nadležni policijski službenici.

 

Članak 13.

 

U slučajevima kada posjednik izvodi svog psa na javne površine obvezno sa sobom mora nositi pribor za čišćenje i uklanjanje izmeta psa (metlica, lopatica i vrećica), koji je na zahtjev komunalnog redara dužan pokazati.

Posjednik psa je dužan je očistiti javnu površinu koja je onečišćena izmetom njegova psa.

 

Članak 14.

 

U slučajevima kada posjednik izvodi svog psa izvan stana ili dvorišta obiteljske kuće, za to vrijeme pas mora imati zaštitnu brnjicu i biti vezan na uzici (na podvodcu).

Ako se radi o psima patuljastih pasmina i onima koji zbog anatomski neprilagođene građe glave ili čeljusti ne mogu nositi brnjicu, psi se moraju izvoditi na uzici koja odgovora veličini i snazi psa i od strane punoljetne osobe.

 

Članak 15.

 

Zabranjuje se izvoditi pse na zelene javne površine koje su uređene kao cvijetnjaci, travnjaci ili povrtnjaci.

Zbog zdravstvenih, higijenskih i drugih razloga zabranjeno je također uvoditi pse u zgrade javne namjene (prosvjetne, zdravstvene, vjerske, kulturne, sportske i druge objekte javne namjene), zatim trgovine, groblja, uređena dječja igrališta, sportske i rekreacijske terene i sl.

Izuzetno od odredbe stavka l. i 2. ovoga članka, uvođenje pasa u hotele, restorane i druge ugostiteljske objekte, dozvoljeno je samo uz dopuštenje vlasnika tih objekata.

 

 

 

Članak 16.

 

Slijepa osoba može koristiti psa vodiča i s njime se kretati na javnim mjestima, sukladno Zakonu o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča („Narodne novine”, broj 131 /98).

 

Članak 17.

 

Na području Grada Hvara dopušteno je slobodno kretanje pasa (uz nazočnost posjednika psa najdalje 50 m udaljenosti od psa) na području ispod gradske tvrđave Španjola i Šumice oko tvrđave Baterija.

 

III.   NAČIN POSTUPANJA S NEUPISANIM PSIMA, NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA

 

Članak 18.

 

Neupisane pse, mačke i pse lutalice, te napuštene i izgubljene pse i mačke hvataju i zbrinjavaju zaposlenici higijenskog servisa, pravne osobe koja za Grad obavlja usluge veterinarsko – higijenskog servisa.

Hvatanje pasa i mačaka iz stavka l. ovog članka mora se obavljati na najprikladiniji način, upotrebom suvremene opreme i bez zlostavljanja, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti životinja.

 

Članak 19.

 

Postupanje s neupisanim, izgubljenim ili napuštenim psima i mačkama lutalicama, smještenim u sklonište za životinje obavlja se sukladno odredbama Zakon o zaštiti životinja i Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovljavati skloništa za životinje i higijenski servis.

 

Članak 20.

 

Troškovi hvatanja i napuštenih i izgubljenih pasa i mačaka, njihovo čuvanje u skloništu za životinje kao i nad njima provedenim veterinarsko – higijenskim i zdrastvenim mjerama podmiruje, ako je poznat, posjednik životinje, a u svim drugim slučajevima troškovi se podmiruju iz Proračuna Grada Hvara.

 

Članak 21.

 

Grad Hvar isključuje svaku odgovornost za štetu koju prouzroču izgubljeni ili napušteni psi, odnosno oni za koje nije moguće pronaći posjednika ili vlasnika.

 

Članak 22.

 

Posebnim ugovorima sklopljenim između Grada Hvara i za to ovlaštenih pravnih osoba, regulirat će se međusobni odnosi i visina naknade za izvršene usluge iz članka 20. ove Odluke.

 

IV. NADZOR

 

Članak 23.

 

Nadzor nad provedbom ove odluke, sukladno odredbama Zakona o veterinarstvu, Zakona o zaštiti životinja i Pravilniku o opasnim psima, obavlja nadležna veterinarska inspekcija, a komunalni redari Grada Hvara, vrše nadzor nad provedbom odredbi članka 6., 8., 13., 14. i članka 15. stavka 1. ove Odluke.

Ako komunalni redar u svom radu naiđe na otpor, može zatražiti pomoć nadležne policijske postaje.

Policijski službenici također su, u granicama svojih ovlasti na zahtjev nadležnog veterinarskog inspektora, dužni osigurati pomoć pri provođenju inspekcijskog nadzora.

 

V. KAZNENE ODREDBE

 

Članak 24.

 

Novčanom kaznom u visini od 200,00 kuna, kaznit će se posjednik psa ako postupi protivno odredbi članaka 6. ove Odluke.

Novčanom kaznom u visini od 300,00 kuna, kaznit će se posjednik psa ako postupa protivno odredbi članka 13. stavka 1. i odredbi članka 14. ove Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna, kaznit će posjednik psa ako postupi protivno odredbi članka 13. stavka 2, ove Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 kuna, kaznit će se posjednik psa ako postupi protivno odredbi članka 8. i članka 15. stavka 1. ove Odluke.

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 25.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o držanju psa i postupanju sa psima i mačkama lutalicama („Službeni glasnik”, broj 3/02, 4/03, 3/04, 1/07 i 1/08).

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 300-01/13-01/22

URBROJ: 2128/01-02-13-02

Hvar, 23. prosinca 2013.godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-­pročišćeni tekst), članka 25. Zakona o knjižnicama («Narodne novine», broj: 105/97 i 104/00), točke XII Odluke o osnivanju Gradske knjižnice i čitaonice Hvar («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 6/96 i 1/97) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj 23. prosinca 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradske knjižnice i čitaonice Hvar

 

 

 

 

 

I.

 

Daje se prethodna suglasnost na Statut Gradske knjižnice i čitaonice Hvar, čiji je prijedlog utvrdila ravnateljica Knjižnice.

 

II.

 

Grad Hvar kao osnivač Gradske knjižnice i čitaonice Hvar daje suglasnost za dodane djelatnosti navedene u članku 8. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Hvar i to:

–   organiziranje stručnih skupova, predavanja, tečajeva, seminara, radionica i sličnih skupova s područja knjižnične djelatnosti,

–   organiziranje edukativnih i kulturnih programa i akcija vezanih uz djelatnost Knjižnice,

–   prodaju na malo vlastitih i drugih izdanja i proizvoda koji promoviraju djelatnost Knjižnice,

–   nakladničku djelatnost,

–   domaću i međunarodnu suradnju s udrugama, pojedincima i ustanovama na području knjižnične djelatnosti.

 

III.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradske knjižnice i čitaonice Hvar („Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 7/13)

 

IV.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 612-01/13-01/24

URBROJ: 2128-01-02-13-04

Hvar, 23. prosinca 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13­-pročišćeni tekst), članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju («Narodne novine», broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj 23. prosinca 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića „Vandela Božitković” Hvar

 

 

 

 

 

I.

 

Daje se prethodna suglasnost na Statut Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković” Hvar, čiji je prijedlog utvrdilo Upravno vijeće Vrtića.

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 601-01/13-01/14

URBROJ: 2128-01-02-13-02

Hvar, 23. prosinca 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 10. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju prijedloga Plana za pripremu turističke godine 2014. za Grad Hvar

 

I.

 

Prihvaća se prijedlog Plana za pripremu turističke godine 2014. za Grad Hvar, dostavljen od strane Odbora za razvoj i unapređenje turizma Gradskog vijeća Grada Hvara.

 

II.

 

Zadužuje se Gradonačelnik i Službe Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, da na temelju prijedloga Plana iz toč. I ovog Zaključka, izrade prijedlog Operativnog plana za pripremu turističke godine 2014. za Grad Hvar, sa izvršiteljima, rokovima izvršenja, popisom odluka koje treba uskladiti, te da se prijedlog Operativnog plana dostavi za narednu sjednicu Gradskog vijeća na raspravu i usvajanje.

 

III.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 334-01/13-01/59

URBROJ: 2128-01-02-13-13

Hvar, 23. prosinca 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 356. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («NN», broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-­pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj 23. prosinca 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva nekretnine

 

Daje se suglasnost kupcima Dag Vidar Hadeland OIB:18398217275 i Wenche Knudsen OIB: 85668591823, oboje iz Norveške, Rolfstangveien 28, 1367 Snaroya, za stjecanje prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj, svaki za po 1/2 dijela, označenu kao:

–  7. Etaža 0/0, BVII, na drugom katu dvosobni stan, od ulaza desno označen zelenim šrafurom i oznakom „Stan 7″ ukupne neto korisne površine 54,02 m2, koji se sastoji od slijedećih prostorija: hodnika, dnevnog boravka, blagavaonice i kuhinje, kupaonice i dvije sobe, te sa pripadajućom lodom površine 7,35 m2, što čini ukupnu površinu od 61,37 m2, upisan u zk.u1. 2906, poduložak 7, k.o. Hvar, kao posebnog dijela nekretnine neodvojivo povezanog sa odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele kat. zem. 2002/62, u naravi kuća i dvorište površine 501 m2 (dvorište 349 m2, kuća 152 m2), upisane u zk.u1.2906 k.o. Hvar;

–  1 garažu broj 5 površine 23,38m2, u kući upisanoj u zem. čest. 2002/62 zk. ul. 2906 k.o. Hvar, a označenu pod brojem IX lista B, po kupoprodajnoj cijeni od 100.000,00 EUR-a (slovima: stotisuća eura) u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja, sve označeno u priloženom Ugovoru o kupoprodaji nekretnine, ovjeren od Javnog bilježnika Branko Jakić iz Zagreba, Zelinska 3, BROJ: OV-14662/13 od 10.10.2013. godine.

 

Obrazloženje:

                Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, Uprava za građansko, trgovačko i upravno pravo dostavilo je podnesak sa dokumentacijom Gradskom vijeću Grada Hvara, pod brojem Klasa: UP/I-940­-01/13-01/261 urbroj: 514-04-02-02-01-12-2 od 22. studeni 2013. godine, zaprimljeno u pisarnici Grada Hvara 05. prosinca 2013. g., u svezi davanja očitovanja- suglasnosti za stjecanje prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj, obzirom da su kupci strani državljani.

Stjecanje prava vlasništva na stanu i garaži u predmetnoj nekretnini od strane norveških državljana ne protivi se interesima jedinice lokalne samouprave Grada Hvara, stoga je riješeno kao u dispozitivu ovog Zaključka.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/13-01/76

URBROJ: 2128-01-02-13-02

Hvar, 23. prosinca 2013.

 

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Temeljem članka 10. i 11. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN, br. 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09), odredbe članka 5. Uredbe o postupku izdavanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN, br. 36/04, 63/08 i 133/13), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i odredbe članka 34. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara” br. 05/09, 07/09, 08/09, 01/11, 02/11-pročišćeni tekst, 06/13 i 10/13) Gradonačelnik Grada Hvara dana  24. prosinca 2013.g., d o n o s i

 

PLAN

upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2014. godinu

 

1.  UVODNE NAPOMENE

 

I.

 

Ovim Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2014.g. (u daljnjem tekstu:Plan) uređuje se:

–   plan redovnog upravljanja pomorskim dobrom

–   sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom,

–   popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti koji se mogu obavljati na području Grada Hvara

–   mikrolokacije za obavljanje djelatnosti.

 

II.

 

Pomorsko dobro na području Grada Hvara proteže se od granice sa Gradom Stari Gradom na sjeveru do granice na jugu sa Općinom Jelsa. Pomorsko dobro u kopnenom dijelu obuhvaća obalni dio katastarskih općina: K.O. Brusje, K.O. Hvar, K.O. Velo Grablje i K.O. Jelsa za područje Svete Nedjelje.

 

2.   PLAN REDOVNOG UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM

 

III.

 

             Grad Hvar upravlja pomorskim dobrom sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama (NN br. 158/03, 141/06 i 38/09), Uredbom o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (NN, br. 36/04,63/08 i 133/13) i ovim Planom  na način da:

 

a)     zaštićuje i održava pomorsko dobro u općoj upotrebi sanacijom manjih oštećenja nastalih na pomorskom dobru (saniranje manjih pukotina na plažama na prostorima namijenjenim sunčanju, popravljanje ograda i stepenica za ulaz u more i sl.),uređenjem plaža dovozom pijeska i drugog materijala na način da se ne mijenja granica kopnenog i morskog dijela pomorskog dobra, čišćenjem i odvozom smeća, postavljanjem posuda za odlaganje smeća na plažama, postavljanjem tuševa i sl., osigurava postavljanje i održavanje sanitarnih objekata, rukohvata, te table upozorenja zabrane i informacije, poduzima mjere u slučaju iznenadnih onečišćenja mora za kupanje, te mjera sanacije oštećenja na objektima pomorskog dobra kada je to nužno zbog sprečavanja ozljeđivanja osoba i oštećenja stvari.

Za sve navedene radnje utvrđuje se obveza gradskih tvrtki: KOMUNALNO HVAR d.o.o. i NAUTIČKOG CENTRA d.o.o. Hvar

 

b)     na dijelovima pomorskog dobra za koja je dodijeljena koncesija ili koncesijsko odobrenje za obavljanje određene djelatnosti na morskoj obali, o zaštiti i održavanju pomorskog dobra brine se ovlaštenik koncesije, odnosno korisnik koncesijskog odobrenja

 

c)     dodjeljuje koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru koje ne isključuju niti ograničavaju opću upotrebu pomorskog dobra, putem Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Grada Hvara.

 

IV.

 

a)     Na određenim mikrolokacijama izvršiti će se postava prijenosnih WC-a i to u ljetnom periodu.

b)     Sve predradnje u svezi postave WC-a izvršiti će Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom Grada Hvara.

c)     Utvrđuje se obveza Nautičkog centra d.o.o. osigurati ograđivanje plaža plutajućim branama i opreme za pružanje prve pomoći;

 

Na području koncesija ili koncesijskog odobrenja obveza koncesionara je postava, briga o postavi, popravcima, skladištenju skala i plutača propisanih Pravilnikom o uređenju plaža a koje je osigurala Turistička zajednica grada Hvara.

Ako se na koncesioniranom području postavljaju kabine za presvlačenje, brigu o njima vodi koncesionar, dok se za postavu kabina na javnim površinama grada treba zatražiti suglasnost grada u smislu lokacija kabina.

 

V.

Uz nadležna tijela Županije i Lučke kapetanije,  nadzor nad korištenjem pomorskog dobra dužni su vršiti i komunalni redari I i II vrste te Nautički centar d.o.o. Hvar

Ukoliko se utvrdi da se korištenje pomorskog dobra ne vrši na način propisan zakonom, odnosno da je u suprotnosti s koncesijskim odobrenjem izdatim od Vijeća za dodjelu koncesijskog odobrenja Grada Hvara, komunalni redari dužni su o tome izvijestiti Lučku kapetaniju Ispostava Hvar, druga nadležna tijela te Gradonačelnika i Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja Grada Hvara.

 

3.  SREDSTVA ZA REDOVNO UPRAVLJANJE

 

VI.

 

Za provedbu mjera redovnog upravljanja pomorskim dobrom koristit će se sredstva u ukupnom iznosu od      1.700.000,00 kn

Sredstva iz stavka 1. ove točke osigurat će se iz slijedećih izvora:

–   iz naknada za koncesije na pomorskom dobru na području Grada koje pripadaju Gradu  280.000,00 kn

-. sredstva od naknada za koncesijska odobrenja na području Grada    670.000,00 kn

-. dodatna sredstva Proračuna Grada Hvara za 2014.g. 225.000,00  kn

-. sredstva iz boravišne pristojbe …………… 125.000,00  kn

-. sredstva iz proračuna Županije za 2014.g. namijenjena za upravljanje pomorskim dobrom              200.000,00 kn

–   sredstva državnog Fonda za zaštitu okoliša

………………………………………………………. 200.000,00 kn

 

Sredstva iz stavka 2. ove točke rasporedit će se za:

 

a)     čišćenje obalnog pojasa

–  od Bojanić Bada do Milne

– od Milne do punte Pelegrina

–  od punte Pelegrina do uvale Sv. Ante

-. i odvoz smeća sa Paklenih otoka……. 780.000,00 kn

 

b)   redovno održavanje  i uređenje pomorskog dobra (materijal, sitni popravci, uređenje pristupa moru)

–   sanacija kopnenih rubova obale šetnice Put Križa do muleta ispred hotela Dalmacija       80.000,00 kn

–   sanacija sjevernog muleta u Križnoj luci…. 60.000,00 kn

–   sanacija obale u Sv. Nedjelji…………………. 30.000,00 kn

–   popločenje šetnice od mola prema hotelu Amfora cca 100 m dužnih 300.000,00 kn

–   uređenje šetnice  A.T.Petrića- III faza od stepeništa hotela Croatia d.d. do javnog WC     400.000,00 kn

c)   obveza uređenja pomorskog dobra

–  od Bojanić Bada do Milne

–  od Milne do punte Pelegrina

-. od punte Pelegrina do uvale Sv. Ante u ime Grada a sredstvima zainteresiranih korisnika konc. odobrenja u svrhu poboljšanja kvalitete usluga (ne financira se sredstvima proračuna)……………………………… 0,00 kn

 

d).. naknada članovima Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja        50.000,00

 

Pored raspoređenih sredstava postoji i daljnja obveza žurne sanacije svih muleta na području Grada Hvara, za što će Grad Hvar nastojati osigurati inicijalna sredstva te dodatna sredstva od nadležnih institucija.

 

4.   POPIS DJELATNOSTI

 

VII.

 

Na pomorskom dobru na području Grada Hvara mogu se obavljati sve djelatnosti propisane Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN br. 36/04, 63/08 i 133/13).

Za iznajmljivanje brodica Grad Hvar će osigurati specijalne oznake (naljepnice) za pojedine mikrolokacije, koje će se korisnicima izdavati prilikom izdavanja koncesijskih odobrenja.

 

5.   MIKROLOKACIJE

 

VIII.

 

Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja Grada Hvara, u postupku rješavanja zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja, određuje mikrolokacije propisano navedenom Uredbom. Mikrolokacije za obavljanje djelatnosti iz točke VII. ovog Plana mogu se određivati na slijedećim dijelovima pomorskog dobra:

 

TUMAČ KRATICA:

1.   I.S. – djelatnost na pomorskom dobru – Iznajmljivanje sredstava

2.   UG.T. – djelatnost na pomorskom dobru – Ugostiteljstvo i trgovina

3.   K-R.S. – djelatnost na pomorskom dobru – Komercijalno-rekreacijski sadržaji

4.   O.R. – djelatnost na pomorskom dobru – Obuka ronioca/Organizacija ronilačkih izleta

 

1.      FABRIKA, ŠĆIKOV BOK, ispred “ATLASA” (k.č. 4566/1)

1.1.  I.S. – brodice na motorni pogon najveće ukupne dužine do 5,70 m- 80 kom

1.2.   I.S. – podmornica – 2 kom

 

2.      UVALA KRIŽA (k.č. 4654)

2.2.   I.S. – brodice na motorni pogon najveće ukupne dužine do 5,70 m – sjeverna    strana – 18 kom

2.3.   I.S. – brodice na motorni pogon – južna strana – 12 kom

2.4.   K-R.S. – ležaljke – 30 kom

 

3.      OD MOLETA FRANJEVAČKOG SAMOSTANA DO KONCESIJE “ZVIR-a”

         (k.č. 3906/1)

3.1.   I.S. – brodice na motorni pogon  –  2 kom

3.2.   I.S. – sredstvo za vuču s opremom (banana, tuba, guma, skije, padobran i sl.)  – 1 kom

3.2.   K-R.S. – ležaljke – 35 kom

 

4.      UVALA KRIŽNA LUKA (k.č.  dio 3774/1)    

4.1.   I.S. – brodice na motorni pogon – sjeverni molet – 20 kom

4.2.   I.S. – brodice na motorni pogon – operativna obala između h.Bodul i h. Galeb – 25 kom

4.3.   UG.T. – terasa ugostiteljskog objekta

4.4.   I.S.-  kajaci – 20 kom

4.5.   O.R. – ukrcaj/iskrcaj za ronilačke izlete

 

5.      ŽALO ISPRED HOTELA GALEB (k.č.dio 3774/1)

5.1.   I.S. – brodice na motorni pogon – 2 kom

5.1.   K-R.S. – ležaljke – 60 kom

5.2.   K-R.S. – suncobrani – 10 kom

 

6.      UVALA POKONJI DOL (k.č. dio 2013 i dio 3774/1)

6.1.   UG.T. –  terasa ugostiteljskog objekta

 

7.      VELA MAJEROVICA – kod “Plivačkog”, ispred CROATIE d.d. do U.O.“Falko”(k.č. 628, 166/1, 4666, 166/3, 166/8, 4667, 166/10, 166/4)

7.1.   I.S. – brodice na motorni pogon – 47 kom

7.2.   I.S. – sredstvo za vuču s opremom(banana, tuba, guma, skije, padobran i sl.) – 1 kom

7.2.   I.S. – pedaline – 2 kom

7.3.   K-R.S. – ležaljke – 245 kom

7.4.   K-R.S. – suncobrani – 60 kom

 

8.      PUNTA KOVAČ, UVALA PODSTINE (k.č. 45/1, dio 45/3)

8.1.   K-R.S. – ležaljke – 85 kom

8.2.   K-R.S. – suncobrani – 5 kom

8.3.   O.R. – ukrcaj/iskrcaj za ronilačke izlete

 

9.      UVALA MALA GARŠKA (k.č. dio 45/3)

9.1.   I.S. – brodice na motorni pogon – 10 kom

 

10.    UVALA VELA GARŠKA (k.č. dio 1/5 i 1/6)

10.1. I.S. – ležaljke – 10 kom

10.2. I.S. – suncobrani – 5 kom

10.3. UG.T. – objekat

10.4. UG.T. –  terasa ugostiteljskog objekta

11.     UVALA PARJA (k.č. dio 1/3)

11.1. I.S. –  brodica na motorni pogon – 3 kom

 

12.    UVALA VIRA (k.č. dio 823)

12.1. I.S. – brodica na motorni pogon – 1 kom

12.2. UG.T. – montažni objekat

12.3. K-R.S. – ležaljke – 30 kom

12.4. K-R.S. –  pedaline – 4 kom

12.4. K-R.S. – kajaci – 3 kom

 

13.    UVALA PRIBINJA (k.č. dio 823)

13.1. I.S. – brodice na motorni pogon – 5 kom

13.2. I.S. – pedaline – 2 kom

13.3. K-R.S. – ležaljke – 20 kom

13.4. K-R.S. – suncobrani – 5 kom

 

14.    UVALA KALOBER (Rukavac) (k.č. dio 823)

14.1. I.S. – brodice na motorni pogon – 5 kom

 

15.    UVALA JAGODNA – Brusje (k.č. dio 823)

15.1. K-R.S. – ležaljke – 25 kom

 

16.    UVALA STINIVA (k.č. dio 244)

16.1. K-R.S. – ležaljke – 10 kom

 

17.    UVALA LOZNA (k.č. dio 823)

17.1. I.S. – brodica na motorni pogon – 1 kom

17.2. I.S. – daske za jedrenje – 5 kom

 

18.    MALA I VELA MEKIĆEVICA (k.č. dio 3686/1 i 3686/2)

18.1. K-R.S. – ležaljke – 35 kom

18.2. K-R.S. –  suncobrani – 5 kom

 

19.    VELO ŽALO – naselje MILNA (k.č. dio 3481)

19.1. K-R.S. – ležaljke – 70 kom

19.2. K-R.S. – suncobrani – 20 kom

19.3. UG.T. – škrinja za sladoled – 1 kom

19.4. UG.T. – terasa ugostiteljskog objekta

 

20.    MALA MILNA (k.č. dio 3481)

20.1. K-R.S. – ležaljke – 20 kom

20.2. K-R.S. – suncobrani – 20 kom

20.3. K-R.S. – masaža na plaži – 1 mjesto

 

21.    PODRUČJE IZMEĐU VELOG ŽALA I MALE MILNE (k.č. dio 3481)

21.1. I.S. – brodice na motorni pogon – 5 kom

21.2. I.S. – kajaci – 4 kom

21.2. K-R.S. – ležaljke – 20 kom

21.2. K-R.S. – suncobrani – 20 kom

 

22.    UVALA ZORAĆE (k.č. dio 1095 i 1096, dio 1339/2)

22.1. K-R.S. – ležaljke (Velo i Malo žalo, Stijene) – 30 kom

22.2. K-R.S. – suncobrani (Velo i Malo žalo, Stijene) – 25 kom

22.3. UG.T. – terasa ugostiteljskog objekta

 

23.    UVALA JAGODNA – naselje SV. NEDJELJA (k.č. dio 130/11, 130/8)

23.1. I.S. – brodice na motorni pogon – 5 kom

23.2. I.S. – kajaci – 5 kom

23.3. O.R. – ukrcaj/iskrcaj za ronilačke izlete/obuka

 

24.    UVALA JUŽNA I SJEVERNA NA O.JEROLIM – Pakleni otoci (k.č. dio 3912 i 3911/3)

24.1. K-R.S. – ležaljke – 160 kom

24.2. K-R.S. – suncobrani – 40 kom

25.    UVALA  STIPANSKA – JUŽNA I SJEVERNA – O. MARINKOVAC (k.č. dio 3913/1)

25.1. I.S. – skuter – 3 kom

25.1. K-R.S. – ležaljke – 200 kom

25.2. K-R.S. – suncobrani – 100 kom

 

 

26.    UVALA ŽDRILCA – O. MARINKOVAC (k.č. dio 3913/1)

26.1. K-R.S. – ležaljke – 70 kom

26.2. K-R.S. – suncobrani – 20 kom

 

27.    UVALA VINOGRADIŠĆE – o.SV. KLEMENT (ispred k.č. 4071/3 i 4107)

27.1. I.S. – brodice na motorni pogon – 5 kom

27.2. I.S. – kajaci – 10 kom

27.3. K-R.S. – ležaljke – 55 kom

27.4. K-R.S. – suncobrani – 10 kom

27.5. UG.T. – terasa ugostiteljskog objekta

 

28.    UVALA PALMIŽANA (k.č. dio 4125 i 4068)

28.1. UG.T. – terasa ugostiteljskog objekta

 

29.    UVALA VLAKA – O. SV.KLEMENT (k.č. dio 4155/2 i 4155/1)

29.1. K-R.S. – ležaljke – 20 kom  

 

IX.

 

                Korisnici koncesijskih odobrenja dužni su se pridržavati Odluke o komunalnom redu Grada Hvara (Sl. glasnik Grada Hvara br. 04/02, 07/05, 01/07, 04/07, 04/11 i 05/11).

 

PRAVILA PONAŠANJA

KORISNIKA KONCESIJSKIH ODOBRENJA

 

a)     Precizno određenje lokacije za obavljanje gospodarske djelatnosti

Gospodarska djelatnost određenja koncesijskim odobrenjem može se obavljati na način da se za iznajmljivanje odobrenih sredstava koristi prostor pomorskog dobra.

Prostor uz more mora biti prohodan i mora postojati slobodan pristup javnom pomorskom dobru .

Kod iznajmljivanja ležaljki, prije iznajmljivanja i po završetku radnog dana ležaljke moraju biti složene na određenom mjestu.

 

b)   Obveza korisnika koncesijskog odobrenja

Korisnik koncesijskog odobrenja može obavljati samo odobrenu gospodarsku djelatnost u prijavljenom opsegu, s tim da na odobrenom prostoru održava red i čistoću plaže.

Odvoz otpada – smeća vrši KOMUNALNO HVAR d.o.o. Hvar.

 

c)   Kontrola koncesijskog odobrenja

Kontrolu korištenja pomorskog dobra po izdanom koncesijskom odobrenju vršit će nadležna tijela  i komunalni redari I i II vrste Grada Hvara uz suradnju Nautičkog centra Hvar d.o.o.

d)    Ukidanje koncesijskog odobrenja

Koncesijsko odobrenje biti će ukinuto ako dva puta uzastopce nadležna tijela prijave nepravilnosti u obavljanju djelatnosti.

 

 

 

6.   IZDAVANJE KONCESIJSKOG ODOBRENJA I VISINA NAKNADE

 

6.1.   VIJEĆE ZA DAVANJE KONCESIJSKIH ODOBRENJA

 

X.

 

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja Grada Hvara (u nastavku: Vijeće) nadležno je za izdavanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru Grada Hvara (u nastavku: odobrenja).

Vijeće se sastoji od predsjednika i četiri člana, koji su predstavnici slijedećih tijela:

–        predstavnik Gradskog vijeća Grada Hvara (tri predstavnika)

–        predstavnik Županijskog upravnog odjela za pomorstvo (jedan predstavnik)

–        predstavnik Lučke kapetanije (jedan predstavnik)

 

XI.

 

                Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja Grada Hvara dužno je utvrditi usklađenost zahtjeva za koncesijska odobrenja sa ovim Planom.

 

XII.

 

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja Grada Hvara određuje za koje je mikrolokacije odnosno koncesijska odobrenja potrebno ugovorom odrediti međusobne obveze.

 

XIII.

 

Sukladno čl. 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (NN br.36/04, 63/08 i 133/13) troškove Vijeća i naknada članovima Vijeća isplaćuje se iz sredstava Proračuna Grada Hvara.

 

6.2.   PREDSJEDNIK VIJEĆA ZA DAVANJE KONCESIJSKIH ODOBRENJA

 

XIV.

 

Radom Vijeća rukovodi Predsjednik vijeća izabran između članova Vijeća.

Predsjednik Vijeća skrbi o provođenju odluka i akata Vijeća.

 

6.3.   ZAHTJEV ZA KONCESIJSKO ODOBRENJE

 

XV.

 

Zahtjev se prilaže na obrascu UT-XII-71, propisan Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN br. 36/04, 63/08 i 133/13).  U zahtjevu se navodi, pod točkom 2 MIKROLOKACIJA: Broj mikrolokacije.

Zahtjeve za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru podnose se Vijeću za dodjelu koncesijskih odobrenja odmah po donošenju Plana u pravilu do 01. travnja 2014. godine.

Zahtjevu se prilaže:

1.   Izjava kojom se potvrđuje obavljanje djelatnosti na mikrolokaciji

2.   Dokaz o vlasništvu sredstava s kojima se namjerava obavljati djelatnost na pomorskom dobru ili dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstava koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva

3.   Dokaz o sposobnosti brodice za plovidbu

4.   Osnovne podatke o podnositelju zahtjeva, adresa i broj telefona/mobitela

5.   Potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Hvaru i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Hvara (Komunalno Hvar d.o.o. i Nautički centar Hvar d.o.o.)  te potvrda Porezne uprave

6.   Bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika  sukladno iznosu naknade za koncesijsko odobrenje

 

6.4.   DODJELA KONCESIJSKOG ODOBRENJA

 

XVI.

 

                Visina naknade za sve djelatnosti na pomorskom dobru sukladno ovome Planu iznositi će sukladno Uredbi o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN br. 36/04, 63/08 i 133/13) gdje je Grad Hvar svrstan u Turistički razred “ A” (Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (NN, br. 122/09). Naknade iznose kako slijedi:

 

Tablica 1.

Djelatnost

Sredstvo

Obračunska jedinica

Naknada (kuna)

IZNAJMLJI-VANJE SREDSTAVA Brodica na motorni pogon

*Po metru dužnom

       300,00

Jedrilica, brodica na vesla

*Po metru dužnom

       200,00

Skuter **

Po plovilu

 6.000,00

Dječji skuter do 2 kW

Po plovilu

     3.000,00

Sredstvo za vuču s opremom ** (banana, tuba, guma, skije, padobrani i sl.)

Po   kW

50,00

Daska za jedrenje, sandolina, pedalina i sl.

Po  komadu

     450,00

Podmornica **

Po  komadu

3.000,00

Pribor i oprema za ronjenje

Po  komadu

      20,00

UGOSTITELJSTVO   ITRGOVINA Kiosk, prikolice,objekti  i montažni objekti do12 m2 i sl.

Paušal

15.000,00

Pripadajuća terasa objekta

Po  m2

     400,00

Štand (rukotvorine, igračke, suveniri i sl)

Paušal

  6.000,00

Ambulantna prodaja (škrinja, aparati za sladoled i sl.)

Paušal

  5.000,00

KOMERCIJALNO – REKREACIJSKI  SADRŽAJI Jumping **

Paušal

12.000,00

Aqua park i drugi morski sadržaji **

Paušal

  8.000,00

Zabavni sadržaji

Po komadu

  1.500,00

Suncobrani i ležaljke

Po komadu

       40,00

Kulturne, komercijalne, zabavne, športske priredbe

Po  m2/dan

         7,00

Snimanje komercijalnog programa i reklamiranje

Paušal / dan

  1.000,00

Slikanje, fotografiranje

Paušal

     500,00

– podnosi se jedan zahtjev za sva sredstva

 

Tablica 2.

Djelatnost

Sredstvo

Obračunska jedinica

Naknada  (kuna)

OBUKA jedrenja, veslanja i sl. Registrirani brod/brodica

*Po metru dužnom

–    Paušal

     100,00

  2.000,00

OBUKA plivanja

/

Paušal

  2.000,00

ORGANIZA-CIJA ronilačkih izleta /OBUKA ronilaca

Brodica/brod

/

Po registriranoj osobi-    Paušal

           100,00

        2.400,00

– podnosi se jedan zahtjev za sva sredstva

** Sukladno članku 8. stavku 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru Vijeće je dužno po službenoj dužnosti  zatražiti suglasnost Lučke kapetanije s naslova sigurnosti plovidbe za obavljanje djelatnosti sredstvima koja su u ovim Tablicama označene s dvije zvjezdice

*    Prilikom utvrđivanja duljine plovila u obračun se uzima duljina preko svega

 

XVII.

 

Koncesijska odobrenja određuju se sukladno odredbama Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru.

Koncesijska odobrenja određuju se na rok do najviše 5 (pet) godina.

Koncesijska odobrenja sa mikrolokacijom na prostoru koji je odobren prestaju istekom perioda kalendarske godine.

 

XVIII.

 

Ukoliko se za istu mikrolokaciju za obavljanje djelatnosti do sazivanja sjednice Vijeća prijavi više kandidata prednost će se pod istim uvjetima dodijeliti po slijedećem:

–   dosadašnji korisnik pod uvjetom da na njegov rad nisu evidentirane pritužbe kod Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja odnosno da nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Hvaru

–   po datumu predaje potpunog zahtjeva za koncesijsko odobrenje.

 

XIX.

 

Neće biti odobreno Koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru:

 

–   bez suglasnosti Lučke kapetanije Split  za djelatnosti: iznajmljivanje skutera , odnosno za gliser za vuču banana, padobrana, skija i sl., podmornice, aqua park i druge morske sadržaje, jumping

–   bez suglasnosti Ministarstva zaštite prirode RH za djelatnosti na području značajnog krajolika (st.6.čl.8. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja (NN br. 36/04, 63/08 i 133/13) i čl. 178. Zakona o zaštiti prirode NN br. 80/13)

–   ukoliko postoje neriješene obaveze tražitelja koncesijskog odobrenja prema Gradu Hvaru

–   na mikrolokacijama koje se nalaze na prostoru koji se koristi temeljem koncesije ili drugog akta Grada Hvara

–   na mikrolokacijama koje nisu navedene u ovom Planu upravljanja pomorskim dobrom.

 

Dokazi za navedeno sastavni su dio predmetnog spisa.

 

XX.

 

Ukoliko se pojavi interes za ishođenjem koncesijskog odobrenja za obavljanjem djelatnosti na mikrolokaciji koja nije naznačena u točki 5. MIKROLOKACIJE Gradonačelnik može naknadno dopuniti ovaj Plan.

 

7.   ZAVRŠNE ODREDBE

 

XXI.

 

                Cjenik naknade za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru Grada Hvara od 12. svibnja 2004.g. i Odluka o izmjeni Cjenika naknada za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara” br. 06/06) stavljaju se van snage.

 

XXII.

    

Ovaj Plan  stupa na snagu 01. siječnja 2014.g., a objavit će se u «Službenom glasniku

Grada Hvara»

 

REPUBLIKA  HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 342-01/13-01/67

URBROJ: 2128/01-01/1-13-01                                               

Hvar, 24. prosinca 2013.g.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Na temelju članka 54.Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 24. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“, broj: 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09), ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Hvar, uz suglasnost Gradskog vijeća Grada Hvara donosi

 

STATUT

GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE HVAR

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim se Statutom Gradske knjižnice i čitaonice Hvar (u daljnjem tekstu: Knjižnica), uređuje status, naziv, sjedište i djelatnost, zastupanje i predstavljanje, upravljanje, unutarnje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja, opći akti, programiranje rada i planiranje razvitka, način ostvarivanja sredstava za rad i raspoređivanje dobiti, način ostvarivanja suradnje sa sindikatom, javnost rada, nadzor nad radom i druga pitanja od važnosti za obavljanje djelatnosti i poslovanje Knjižnice.

 

Članak 2.

 

Knjižnica ima status samostalne knjižnice kao javne ustanove koja knjižničnu djelatnost obavlja kao javnu službu.

Osnivač i vlasnik Knjižnice je Grad Hvar.

Akt o osnivanju javne ustanove Gradske knjižnice i čitaonice Hvar donijelo je Gradsko vijeće Grada Hvara na sjednicama održanim 12. prosinca 1996. i 17. ožujka 1997. godine (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj 6/96 i 1/97).

 

Članak 3.

 

Knjižnica ima svojstvo pravne osobe i upisana je u registar Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem (MBS) 060078355 Rješenjem tog suda broj Tt-99/1005-4.

Odluku o statusnim promjenama i prestanku rada Knjižnice donosi osnivač uz prethodnu suglasnost ministarstva kulture.

 

Članak 4.

 

Prema namjeni i sadržaju knjižničnog fonda Knjižnica je sukladno odredbama zakona narodna knjižnica, kao javna ustanova.

 

II. NAZIV, SJEDIŠTE I DJELATNOST

 

Članak 5.

 

Naziv Knjižnice glasi: Gradska knjižnica i čitaonica Hvar.

Naziv Knjižnice mora biti istaknut na zgradi u kojoj je njezino središte.

 

Članak 6.

 

Sjedište Knjižnice je u Hvaru.

 

 

 

 

Članak 7.

 

Odluku o promjeni naziva i sjedišta Knjižnice donosi Gradsko vijeće Grada Hvara, na prijedlog ravnatelja Knjižnice.

 

Članak 8.

 

Djelatnost Knjižnice obuhvaća:

–   planski i sistematičan odabir i nabava knjižnične građe

–   stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižnične građe, te provođenje mjera zaštite knjižnične građe koja je kulturno dobro

–   izrada biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala

–   predstavljanje knjižnične građe

–   omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima

–   osiguranje korištenja i posudbe knjižnične građe, te protok informacija

–   vođenje dokumentacije o građi i korisnicima

–   obučavanje korisnika za samostalno služenje bibliografskim i informacijskim izvorima

–   organiziranje stručnih skupova, predavanja, tečajeva, seminara, radionica i sličnih skupova s područja knjižnične djelatnosti

–   organiziranje edukativnih i kulturnih programa i akcija vezanih uz djelatnost Knjižnice

–   prodaju na malo vlastitih i drugih izdanja i proizvoda koji promoviraju djelatnost Knjižnice

–   nakladničku djelatnost

–   domaću i međunarodnu suradnju s udrugama, pojedincima i ustanovama na području knjižnične djelatnosti.

 

Članak 9.

 

Pored knjižnične djelatnosti Knjižnica može obavljati i druge djelatnosti koje se običavaju obavljati uz njezinu djelatnost i služe promicanju čitanja, poticanju na znanje, samoobrazovanje, učenje i stvaralaštvo, informiranost i razonodu.

 

Članak 10.

 

Knjižnica obavlja svoju djelatnost na području Grada Hvara, a može je, na temelju posebnog ugovora, obavljati i za područje drugih jedinica lokalne samouprave na otoku Hvaru.

Pored obavljanje poslova i zadaća narodne knjižnice, Knjižnica može obavljati poslove i zadaće drugih vrsta knjižnica.

 

Članak 11.

 

Knjižnica posluje samostalno i obavlja knjižničnu djelatnost pod uvjetima i na način određen zakonom, standardima kojima se uređuju poslovi, te kadrovski i tehnički uvjeti svojstveni narodnim knjižnicama, na zakonu utemeljenim propisima, aktom o osnivanju, statutom i drugim općim aktom te sukladno suvremenim znanstvenim postignućima i pravilima struke.

 

 

 

 

Članak 12.

 

Knjižnica može promijeniti djelatnost uz suglasnost osnivača.

 

III. ZNAK I PEČAT

 

Članak 13.

 

Knjižnica ima dva pečata okruglog oblika, jedan je promjera 30 mm s kružno upisanim tekstom: Gradska knjižnica i čitaonica Hvar, 1., a drugi je promjera 25 mm sa identičnim tekstom kao prethodni pečat i namijenjen je za računovodstvene poslove.

Štambilj Knjižnice je pravokutnog oblika s tekstom: Gradska knjižnica i čitaonica Hvar. Odlukom ravnatelja određuje se broj pečata, način korištenja i osobe koje su odgovorne za čuvanje.

Za označavanje knjižne građe upotrebljavaju se okrugli i četvrtasti žig, pa okrugli uz tekst Gradska knjižnica i čitaonica Hvar u sredini ima otvorenu knjigu, a četvrtasti uz tekst ima prostor za upisivanje inventarnog broja.

 

Članak 14.

 

Knjižnica ima znak koji predstavlja stilizirani Arsenal.

Odluku o načinu uporabe znaka donosi ravnatelj.

 

IV  ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE KNJIŽNICE

 

Članak 15.

 

Knjižnicu zastupa i predstavlja ravnatelj.

 

Članak 16.

 

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Knjižnice, predstavlja i zastupa knjižnicu u pravnom prometu i pred tijelima državne vlasti, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Knjižnice, te obavlja sve druge poslove predviđene zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Knjižnice.

Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada Knjižnice.

 

Članak 17.

 

Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi za zastupanje Knjižnice u pravnom prometu u granicama svojih ovlasti. Punomoć se daje sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

Ravnatelj knjižnice određuje osobe ovlaštene za potpisivanje fmancijske i druge dokumentacije.

 

V   UNUTARNJE USTROJSTVO I UPRAVLJANJE KNJIŽNICOM

 

Članak 18.

 

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada pobliže se određuje ustrojstvo i radna mjesta Knjižnice.

 

 

 

 

Članak 19.

 

Radi djelotvornosti obavljanja knjižnične djelatnosti Knjižnica može uspostaviti stacionare, ogranke ili bibliobus.

 

Članak 20.

 

Knjižnicom upravlja ravnatelj. Ravnatelj vodi stručni rad Knjižnice.

 

Članak 21.

 

Ravnatelj:

–   organizira i vodi rad i poslovanje Knjižnice

–   donosi Statut Knjižnice

–   donosi i druge akte Knjižnice

–   donosi godišnji program rada Knjižnice i mjere za provođenje programa

–   podnosi izvješća o poslovanju Knjižnice

–   donosi fmancijski plan i godišnji obračun

–   predstavlja i zastupa Knjižnicu u pravnom prometu i pred tijelima državne vlasti odgovara za zakonit rad Knjižnice

–   samostalno donosi odluke o stjecanju, opterećivanju i otuđenju imovine Knjižnice čija vrijednost iznosi do 70.000,00 kuna

–   izdaje naloge radnicima Knjižnice za izvršavanje određenih poslova i zadataka

–   daje upute za rad

–   donosi unutarnje ustrojstvo i način rada Knjižnice

–   donosi sve odluke u svezi s radnim odnosom radnika Knjižnice

–   obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima knjižnice.

 

Članak 22.

 

Ravnatelja u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje osoba koju ravnatelj ovlasti.

 

Članak 23.

 

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o knjižnicama (NN 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09) kojim se uređuju knjižnice, te posjeduje stručne i organizacijske sposobnosti.

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Knjižnice raspisuje osnivač, Grad Hvar (Gradonačelnik), i to najkasnije 90 dana prije isteka prethodnog mandata.

U natječaju se objavljuju uvjeti koje kandidat mora ispunjavati, vrijeme za koje se imenuje, rok do kojeg se primaju prijave, te rok u kojem će kandidat biti obaviješten o izboru. Rok do kojeg se primaju prijave ne može biti kraći od 8 dana od dana objave natječaja, a rok u kojem se kandidat obavještava o izboru ne može biti duži od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Članak 24.

 

Ravnatelja imenuje i razrješuje Gradsko vijeće Grada Hvara, na razdoblje propisano Zakonom.

 

Članak 25.

 

Ako se na raspisan natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

Do imenovanja ravnatelja Knjižnice na temelju ponovljenog natječaja Gradsko vijeće Grada Hvara imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja, ali najduže do godinu dana.

 

Članak 26.

 

Za ravnatelja Knjižnice može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07) i najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci.

Iznimno od odredbe prethodnog stavka ovoga članka, za ravnatelja Knjižnice može se imenovati osoba koja ima završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i deset godina rada u kulturi ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ima uvjete iz stavka 1. ovog članka.

 

Članak 27.

 

Ravnatelj može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan u sljedećim slučajevima:

–   ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radu

–   ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuje radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu

–   ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Knjižnice

–   ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Knjižnici veću štetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti Knjižnice.

Prije donošenja odluke o razrješenju, ravnatelju se mora dati mogućnost izjašnjavanja o razlozima razrješenja.

U slučaju razrješenja ravnatelja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, a osnivač je dužan raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.

 

VI. PROGRAM RADA I RAZVITKA KNJIŽNICE

 

Članak 28.

 

Godišnji program rada Knjižnice donosi ravnatelj.

Godišnji program rada donosi se do 30. rujna tekuće godine za narednu godinu.

 

Članak 29.

 

Program rada Knjižnice dostavlja se na razmatranje i usvajanje osnivaču Godišnji program rada Knjižnice financira se kao javna potreba.

 

Članak 30.

 

Plan razvitka Knjižnice donosi se kao godišnji i višegodišnji.

Plan razvitka obuhvaća program rada Knjižnice, program zapošljavanja, plan prihoda i rashoda, plan raspodjele plaća, plan investicija i druge planove.

Kada se analizom izvršenja plana razvitka odnosno programa rada utvrdi da se isti ne mogu realizirati, Gradsko vijeće na prijedlog ravnatelja donosi odluku o izmjenama plana, odnosno programa, te o rebalansu plana.

Izmjena plana i programa priopćava se osnivaču.

 

VII.  NAČIN OSIGURANJA SREDSTAVA ZA RAD, IMOVINA KNJIŽNICE, NJENO RASPOREĐIVANJE I ODGOVORNOST ZA NJENE OBVEZE

 

Članak 31.

 

Imovinu Knjižnice čine stvari, prava i novac pribavljeni od osnivača Knjižnice ili iz drugih izvora.

Imovinom Knjižnice upravlja se na način propisan zakonom, propisima donesenim na temelju zakona i općim aktima Knjižnice.

 

Članak 32.

 

Način i uvjeti stjecanja sredstava za rad Knjižnice utvrđuju se zakonom, aktom o osnivanju, općim aktima Knjižnice i ugovorima.

 

Članak 33.

 

Sredstva za rad Knjižnice osiguravaju se iz proračuna Grada Hvara. Za posebne programe Knjižnica sredstva osigurava sukladno zakonu.

Sredstva za obavljanje posebnih zadaća Knjižnice u sklopu hrvatskog knjižničnog sustava osiguravaju se iz državnog proračuna.

Knjižnica može stjecati sredstva za svoj rad i iz vlastitih prihoda, putem sponzora, darova i iz drugih izvora sukladno zakonu.

 

Članak 34.

 

Sredstva iz proračuna Grada Hvara i drugih subjekata mogu se koristiti samo za namjenu za koju su dodijeljena.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Knjižnica ostvaruje dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj knjižnične djelatnosti u skladu sa Statutom i aktom o osnivanju Knjižnice.

 

Članak 36.

 

Financijsko poslovanje obavlja se sukladno zakonu i drugim propisima donesenim temeljem zakona.

 

Članak 37.

 

Knjižnica posluje preko jedinstvenog žiro -računa.

Sredstva Knjižnice koriste se samo za namjene iz djelatnosti Knjižnice utvrđene zakonom i drugim aktima donesenim temeljem zakona i programa rada Knjižnice.

 

Članak 38.

 

Financijsko poslovanje Knjižnice obuhvaća izradu fnancijskog plana, evidenciju o ostvarivanju prihoda i izdataka, izradu temeljnih fmancijskih izvješća, te izradu periodičnog obračuna i godišnjeg obračuna.

 

Članak 39.

 

Knjižnica donosi financijski plan prije početka godine na koju se odnosi.

Ako se financijski plan ne donese u propisanom roku, donosi se privremeni financijski plan, najduže za razdoblje od tri mjeseca.

 

Članak 40.

 

Ravnatelj Knjižnice je nalogodavac za izvršenje financijskog plana Knjižnice.

 

Članak 41.

 

Knjižnica po isteku kalendarske godine donosi godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana.

 

Članak 42.

 

Knjižnica odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.

Osnivač Knjižnice solidarno i neograničeno odgovara za obveze Knjižnice.

 

Članak 43.

 

Djelatnici Knjižnice ostvaruju pravo na plaću i naknadu plaće, te potpore i nagrade u skladu sa Zakonom o radu, Kolektivnim ugovorom i općim aktima Knjižnice.

 

VIII OPĆI AKTI KNJIŽNICE

 

Članak 44.

 

                Opći akti Knjižnice su Statut, pravilnici, poslovnici i odluke, kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelatnosti Knjižnice.

 

Članak 45.

 

Statut donosi ravnatelj uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Hvara.

 

Članak 46.

 

Ravnatelj donosi sljedeće opće akte:

 1. Statut
 2. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice
 3. Pravilnik o zaštiti od požara
 4. Pravila o radu knjižnice
 5. Pravilnik o radu
 6. Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva
 7. Pravilnik o korištenju osobnih računala i neknjižne građe
 8. druge opće akte sukladno važećim zakonskim propisima.

 

Članak 47.

 

Izmjene i dopune općih akata donose se po postupku za njihovo donošenje.

Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana njihovog objavljivanja, a u izuzetnim i posebno opravdanim slučajevima danom objavljivanja.

IX JAVNOST RADA KNJIŽNICE

 

Članak 48.

 

Rad Knjižnice je javan.

Statut, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice kao i drugi opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Knjižnice.

Knjižnica upoznaje javnost o organizaciji rada Knjižnice, uvjetima rada, načinu pružanja usluga i obavljanju poslova iz svoje djelatnosti, davanjem informacija u sredstvima javnog priopćavanja.

Informacije i podatke o obavljanju djelatnosti ili uvid u dokumentaciju Knjižnice omogućit će se pravnoj i fizičkoj osobi sukladno zakonu i općim aktima Knjižnice kojima se uređuje pravo na pristup informacijama.

 

Članak 49.

 

Samo ravnatelj i zaposlenici koje je ravnatelj ovlasti mogu putem sredstava informiranja izvještavati javnost o radu, poslovanju i razvoju Knjižnice.

 

X. NADZOR NAD RADOM KNJIŽNICE

 

Članak 50.

 

Stručni nadzor nad radom Knjižnice obavljaju matične knjižnice na način propisan Pravilnikom o matičnoj djelatnosti.

 

Članak 51.

 

Nadzor nad zakonitošću rada Knjižnice obavljaju županijski uredi nadležni za kulturu, odnosno Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji nadležan za poslove kulture.

 

XI. SURADNJA SA SINDIKATOM

 

Članak 52.

 

Sindikalno organiziranje u Knjižnici je slobodno.

Knjižnica je dužna osigurati uvjete za rad sindikalnog povjerenika, staviti na raspolaganje obavijesti koje su mu potrebne za obavljanje dužnosti, te omogućiti uvid u akte i dokumente u svezi s ostvarivanjem i zaštitom prava radnika iz radnog odnosa.

 

XII. ZAŠTITA TAJNOSTI PODATAKA

 

Članak 53.

 

Tajnim podacima smatraju se podaci koje ravnatelj, sukladno pozitivnim propisima i općem aktu odredi tajnim, kao i svi podaci koje kao tajne javno tijelo ili druga pravna osoba priopći Knjižnici.

Radnici Knjižnice dužni su čuvati podatke koji se smatraju tajnim bez obzira na način saznanja o tim podacima ili pribavljanja odnosno stjecanja mogućnosti uvida u takve podatke.

Obveza čuvanja tajnih podataka traje i nakon prestanka radnog odnosa u Knjižnici, sukladno pozitivnim propisima.

 

 

 

 

Članak 54.

 

Podatke koji su označeni kao tajni, može nadležnom tijelu priopćiti ravnatelj ili osoba koju za to ovlasti.

 

Članak 55.

 

Povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne predstavlja težu povredu radne obveze.

O čuvanju poslovne tajne neposredno skrbi ravnatelj.

 

XIII. ZAŠTITA I UNAPRIJEĐENJE ŽIVOTNOG OKOLIŠA

 

Članak 56.

 

Zaposlenici knjižnice dužni su organizirati obavljanje knjižnične djelatnosti tako da se osigura sigurnost na radu, provode potrebne mjere zaštite životnog okoliša, te sprječavaju uzroci i otklanjaju štetne posljedice koje ugrožavaju prirodne i radom stvorene vrijednosti životnog okoliša.

Zaposleni u knjižnici mogu odbiti izvršenje zadaće kojima se nanosi šteta životnom okolišu. Nepoduzimanjem mjera zaštite životnog okoliša krše se obaveze iz radnog odnosa.

 

XIV NARODNA OBRANA

 

Članak 57.

 

U skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona Knjižnica je dužna osigurati uvjete rada za rad u ratnim uvjetima, u uvjetima neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske i u drugim izvanrednim okolnostima.

 

XV   STATUSNE PROMJENE I PRESTANAK KNJIŽNICE

 

Članak 58.

 

Odluku o statusnim promjenama i prestanku Knjižnice može donijeti Osnivač uz prethodnu suglasnost Ministarstva kulture.

Odluka o prestanku i statusnim promjenama knjižnice mora sadržavati i odredbe o zaštiti i smještaju knjižnične građe na temelju mišljenja Županijske matične službe.

 

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 59.

 

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Gradske knjižnice i čitaonice Hvar od 12. travnja 1999. godine.

 

Članak 60.

 

Opći akti Knjižnice uskladit će se s odredbama ovog Statuta u roku od tri mjeseca od njegovog stupanja na snagu.

 

 

 

 

 

Članak 61.

 

Ovaj Statut stupa na snagu prvog dana od objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

Broj: 92/2013

Hvar, 27. 12. 2013. godine

Ravnateljica:

Nikla Barbarić, dipl.knjižničar, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 41. Zakona o predškolškom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“ Hvar je na sjednici održanoj 30. prosinca 2013. godine, uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Hvara klasa: 601-01/13-01/14 urbroj: 2128-01-02-13-02 na sjednici održanoj 23. prosinca 2013. godine,

donijelo je

 

STATUT

DJEČJEG VRTIĆA „VANĐELA BOŽITKOVIĆ“

HVAR

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim Statutom uređuju se statusna obilježja, odnosi osnivača i Vrtića, djelatnost, programi i pružanje usluga, ustrojstvo, položaj i ovlasti upravnog i odgojiteljskog vijeća, status roditelja, status radnika te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“ Hvar (u daljnjem tekstu: Vrtić)

 

Članak 2.

 

(1)     Vrtić je predškolska javna ustanova.

(2)     Vrtić je pravna ustanova upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Splitu broj: Tt-97/10-2 redni broj upisa 1 (MBS) 060038704 od 25. ožujka 1997. godine i zajednički elektronički upisnik ustanova predškolskog odgoja koji vodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

 

Članak 3.

 

(1)     Osnivač Vrtića je Grad Hvar.

(2)     Vrtić je pravni sljednik Centra dječjih vrtića Općine Hvar.

(3)     Dječji vrtić „Vanđela Božitković“ osnovan je Odlukom o osnivanju Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“ Hvar, Klasa: 601-01/96-01/6 Urbroj: 2128-01-02-96-12 od 30. srpnja 1996. godine.

 

Članak 4.

 

(1)     Naziv Vrtića je Dječji vrtić „Vanđela Božitković“ Hvar.

(2)     Skraćeni naziv Vrtića je Dječji vrtić Hvar.

(3)     Sjedište Vrtića je u Hvaru, ulica Hanibala Lucića 3.

(4)     Vrtić može promijeniti naziv i sjedište odlukom Osnivača.

 

 

 

 

 

Članak 5.

 

(1)     Puni naziv Vrtić ističe na natpisnoj ploči na zgradi svoga sjedišta i na drugim zgradama u kojima obavlja djelatnost.

(2)     Natpisna ploča uz puni naziv Vrtića obvezno sadrži i grb Republike Hrvatske i naziv: Republika Hrvatska.

(3)     Natpisna ploča Vrtića ističe se na lijevoj strani glavnog ulaza, gledano u pročelje zgrade.

 

Članak 6.

 

(1)     U radu i poslovanju Vrtić koristi:

1.   Dva pečata, numerirana brojevima 1 i 2, s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojima su uz rub ispisani naziv i sjedište Vrtića

2.   jedan štambilj četvrtastog oblika dužine 54 mm i širine 10 mm, koji sadrži naziv i sjedište Vrtića.

(2)     Pečatima iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ovjeravaju se akti koje Vrtić donosi u okviru javnih ovlasti ili kao tijelo javne vlasti, te se rabe za redovito administrativno-financijsko poslovanje i ovjeravanje pismena, koje nemaju obilježje akata iz ovog stavka.

(3)     Štambilj se rabi za uredsko poslovanje Vrtića.

(4)     O uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.

 

Članak 7.

 

(1)     Vrtić predstavlja i zastupa ravnatelj ili osoba koju ravnatelj za to pisano opunomoći.

(2)     Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Vrtića, predstavlja i zastupa Vrtić, te poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Vrtića sukladno zakonu i ovom Statutu.

(3)     Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada Vrtića.

(4)     Ravnatelj vodi stručni rad Vrtića i odgovoran je za obavljanje stručnog rada.

(5)     Ravnatelj Vrtića ima sve ovlasti u pravnom prometu u sklopu djelatnosti upisanih u sudski registar, osim:

–  nastupati kao druga ugovorna strana i sa Vrtićem zaključivati ugovore, u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun druge osobe ili u ime i za račun drugih osoba,

–  zaključivati ugovore o izvođenju investicijskih radova i nabavi opreme, te nabavi osnovnih sredstava i ostale imovine čija pojedinačna vrijednost prelazi 20.000,00. kuna

(6)     Za iznose veće od iznosa navedenih u stavku 5. alineji 2. ovog članka ravnatelj je ovlašten zaključiti ugovor ako je prethodno odluku o tome donijelo Upravno vijeće.

(7)     Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Vrtić u pravnom prometu u granicama svojih ovlasti, sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

(8)     U parničnom sporu izmedu Vrtića i ravnatelja te u postupku utvrđivanja odgovornosti Vrtića za kaznena djela Vrtić zastupa predsjednik Upravnog vijeća ili osoba koju on pisano opunomoći.

 

Članak 8.

 

(1)     Vrtić ima Dan Vrtića.

(2)     Obilježavanje dana Vrtića određuje se godišnjim planom i programom rada.

 

II. ODNOSI VRTIĆA I OSNIVAČA

 

Članak 9.

 

Tijela Vrtića ne mogu bez suglasnosti osnivača:

 • utvrditi programe koje će Vrtić ostvarivati
 • promijeniti djelatnost
 • donijeti ili promijeniti statut i pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
 • steći, otuditi ili opteretiti nekretninu
 • steći, opteretiti ili otuditi pokretnu imovinu čija pojedinačna vrijednost prelazi 70.000,00 kuna
 • donijeti plan upisa djece u Vrtić
 • mijenjati namjenu objekta
 • udružiti se u zajednice ustanova
 • osnovati drugu pravnu osobu.

 

Članak 10.

 

(1)     Za obveze u pravnom prometu Vrtić odgovara cijelom svojom imovinom.

(2)     Osnivač Vrtića za njegove obveze odgovara solidarno i neograničeno.

 

III. DJELATNOST

 

Članak 11.

 

(1)     Djelatnost Vrtića je organizacija i provođenje njege, odgoja, obrazovanja i zaštita djece predškolske dobi.

(2)     U okviru djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka Vrtić ostvaruje:

 • redovite programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima
 • programe za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju
 • programe za darovitu djecu rane i predškolske dobi
 • programe na jeziku i pismu nacionalnih manjina
 • programe predškole
 • programe ranog učenja stranih jezika i druge programe umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja.

(3)     Djelatnost stavka 1. Vrtić obavlja kao javnu službu.

 

Članak 12.

 

Vrtić obavlja djelatnost iz članka 11. ovoga statuta u sjedištu i u područnim odjelima.

 

Članak 13.

 

U svezi s obavljanjem djelatnosti Vrtić surađuje sa susjednim vrtićima i osnovnim školama, drugim prikladnim ustanovama i udrugama.

 

Članak 14.

 

Djelatnost iz članka 11. ovoga statuta Vrtić obavlja na temelju nacionalnog kurikuluma, vrtićkog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.

 

Članak 15.

 

(1)     Vrtićkim kurikulumom utvrđuju se programi, namjena programa, način ostvarivanja programa, vremenik aktivnosti programa i način vrednovanja.

(2)     Godišnjim planom i programom rada utvrđuju se programi odgojno-obrazovnog rada, programi zdravstvene zaštite, higijene i prehrane, programi socijalne skrbi, drugi programi koje Vrtić ostvaruje u dogovoru s roditeljima djece, način i nositelji ostvarivanja programa te ostala pitanja važna za obavljanje djelatnosti.

 

Članak 16.

 

Vrtićki kurikulum, Godišnji plan i program rada, te Izvješće o radu donosi Upravno vijeće do 30. rujna tekuće pedagoške godine.

Vrtić je dužan Osnivaču dostaviti Godišnji plan i program rada te Izvješće o radu za prethodnu pedagošku godinu.

 

IV. DAVANJE USLUGA

 

Članak 17.

 

Vrtić daje korisnicima usluge prema zakonu, provedbenim propisima, odlukama osnivača i svojim općim aktima.

 

Članak 18.

 

(1)     Vrtić upisuje djecu u odgojno-obrazovne programe prema planu upisa i odluci o upisu.

(2)     Plan upisa donosi Upravno vijeće uz suglasnost osnivača, u skladu s propisanim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja.

(3)     Odluku o upisu donosi Upravno vijeće za pedagošku godinu.

(4)     Odluka o upisu sadrži:

 • uvjete upisa u Vrtić
 • prednost upisa, prema aktima osnivača
 • rokove sklapanja ugovora
 • iznos nadoknade za usluge Vrtića
 • ostale podatke važne za upis djece i pružanje usluga.

 

Članak 19.

 

Odluku o upisu djece Vrtić objavljuje na svojim mrežnim stranicama i oglasnim pločama.

 

V. UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA

 

Članak 20.

 

(1)     Unutarnjim ustrojstvom povezuju se oblici rada prema zahtjevima pedagoške teorije i prakse i uspješnom obavljanju djelatnosti.

(2)     Unutarnjim ustrojstvom uređuje se obavljanje odgojnih, obrazovnih i zdravstvenih programa, stručno-pedagoškog rada, administrativno-stručnih, računovodstveno­- financijskih i pomoćno-tehničkih poslova te njihova međusobna usklađenost.

 

Članak 21.

 

(1)     U Vrtiću se rad s djecom provodi u jasličkim i vrtićkim odgojnim skupinama.

(2)     Broj djece u odgojnim skupinama, dob djece u odgojnim skupinama te normativi neposrednog rada odgojitelja u skupini određuju se prema provedbenim propisima donesenim temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i prema Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe.

 

Članak 22.

 

U Vrtiću se ustrojava i provodi odgojno-obrazovni rad s djecom raspoređenom u skupine cjelodnevnog i poludnevnog boravka, a prema potrebi i kraćeg dnevnog boravka ili višednevnog boravka djece, u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe.

 

Članak 23.

 

Stručno-pedagoški poslovi u Vrtiću se ustrojavaju u svezi s odgojno-obrazovnim, zdravstvenim i socijalnim radom s djecom u odgojnim skupinama i na razini Vrtića radi zadovoljavanja potreba i interesa djece te stvaranja primjerenih uvjeta za rast i razvoj svakog djeteta i u suradnji s roditeljima popunjavanja obiteljskog odgoja.

 

Članak 24.

 

Pravni, administrativni i računovodstveno-financijski poslovi ustrojavaju se radi ostvarivanja djelatnosti Vrtića i njegovog poslovanja kao javne službe, vođenja propisane dokumentacije i evidencije, ostvarivanja prava djece i roditelja, javnosti rada Vrtića, obavljanja računovodstveno-financijskih i drugih administrativnih i stručnih poslova potrebnih za redovito poslovanje Vrtića i ostvarivanje prava radnika Vrtića.

 

Članak 25.

 

Pomoćno-tehnički poslovi ustrojavaju se radi osiguranja primjerenih tehničkih i drugih uvjeta za ostvarivanje godišnjeg plana i programa rada i Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe.

 

Članak 26.

 

(1)     Vrtić obavlja djelatnost u okviru šestodnevnog radnog tjedna.

(2)     Rad s djecom ustrojava se prema potrebama korisnika.

(3)     Tjedni i dnevni raspored radnika, dnevni odmor i uredovno vrijeme za rad s roditeljima i skrbnicima djece i drugim građanima utvrđuje se u skladu s obvezama iz godišnjeg plana i programa rada, aktima Osnivača i općim aktima Vrtića.

 

Članak 27.

 

Tjedno i dnevno radno vrijeme Vrtića utvrđuje se u skladu s vrstom, sadržajem i trajanjem programa, s dobi djece i potrebama i interesima roditelja.

 

Članak 28.

 

Unutarnje ustrojstvo i način rada uređuje se pravilnikom.

 

 

 

VI. UPRAVLJANJE DJEČJIM VRTIĆEM

 

Članak 29.

 

(1)     Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće.

(2)     Upravno vijeće ima sedam članova:

1.   četiri člana imenuje Osnivač iz reda javnih radnika

2.   jednoga člana biraju roditelji djece korisnika usluga

3.   dva člana biraju odgojitelji i stručni suradnici iz svojih redova (u daljem tekstu: odgojitelji).

 

Članak 30.

 

(1)     Članovi Upravnog vijeća iz članka 29. ovoga Statuta imenuju se odnosno biraju na četiri godine i mogu biti ponovo imenovani odnosno birani.

(2)     Mandat člana Upravnog vijeća teče od dana konstituiranja Upravnog vijeća.

 

Članak 31.

 

O imenovanju i opozivu svojih članova u Upravno vijeće Osnivač izvješćuje Vrtić pisanim putem.

 

Članak 32.

 

(1)     Član Upravnog vijeća iz reda roditelja – korisnika usluga bira se na sastanku roditelja.

(2)     Svaki roditelj može predložiti ili biti predložen za člana Upravnog vijeća, odnosno istaknuti svoju kandidaturu.

(3)     O predloženim kandidatima glasuje se javno dizanjem ruku.

(4)     Za člana Upravnog vijeća izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova nazočnih roditelja.

(5)     Sastanak roditelja saziva i njime rukovodi ravnatelj.

(6)     Izbori su pravovaljani ako je sastanku nazočno najmanje 10% roditelja.

(7)     O izborima za člana Upravnog vijeća iz reda roditelja vodi se zapisnik koji se dostavlja ravnatelju.

 

Članak 33.

 

(1)     Kandidiranje i izbor kandidata za članove Upravnog vijeća iz reda odgojitelja obavlja se na sjednici Odgojiteljskog vijeća.

(2)     Izbori su pravovaljani ako je glasovanju pristupio natpolovični broj članova Odgojiteljskog vijeća

(3)     Za provodenje izbora Odgojiteljsko vijeće imenuje izborno povjerenstvo koje ima predsjednika i dva člana.

(4)     Članovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za članove Upravnog vijeća.

(5)     Izbori se održavaju najmanje 15 dana prije isteka mandata Upravnog vijeća.

 

Članak 34.

 

(1)     Kandidate za članove Upravnog vijeća iz reda odgojitelja mogu predlagati svi članovi Odgojiteljskog vijeća.

(2)     Svaki odgojitelj može istaknuti svoju kandidaturu.

 

 

 

 

 

Članak 35.

 

(1)     Kandidatom se smatra svaki odgojitelj koji je prihvatio kandidaturu ili koji je istaknuo svoju kandidaturu.

(2)     Prema redoslijedu kandidature izborno povjerenstvo popisuje kandidate za izbor u Upravno vijeće.

 

Članak 36.

 

(1)     Nakon završenog kandidiranja temeljem popisa kandidata izborno povjerenstvo sastavlja izbornu listu.

(2)     U izbornoj listi kandidati se navode abecednim redom.

 

Članak 37.

 

(1)     Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće. Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih članova Odgojiteljskog vijeća.

(2)     Glasački listić iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

1.   naznaku da se glasovanje odnosi na izbor članova Upravnog vijeća

2.   broj članova koji se biraju u Upravno vijeće

3.   ime i prezime kandidata.

(3)     Ispred imena i prezimena kandidata upisuje se redni broj.

 

Članak 38.

 

(1)     Glasovanje je tajno.

(2)     Glasovanje se obavlja u posebnoj prostoriji.

(3)     Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.

 

Članak 39.

 

(1)     Kada birač uđe u prostoriju u kojoj se glasuje, predsjednik izbornog povjerenstva upisuje birača u birački spisak, daje mu glasački listić i objašnjava mu način glasovanja.

(2)     Birač može glasovati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću.

(3)     Birač glasuje tako da zaokruži redni broj ispred imena kandidata.

(4)     Glasački listići popunjeni suprotno stavku 2. i 3. ovoga članka smatraju se nevažećima.

 

Članak 40.

 

(1)     Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića i sastavlja listu s imenima kandidata prema broju dobivenih glasova.

(2)     Za člana Upravnog vijeća izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova.

(3)     Ako dva ili više kandidata dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje se za te kandidate ponavlja sve dok jedan od kandidata ne dobije veći broj glasova.

(4)     S listom iz stavka 1. ovoga članka izborno povjerenstvo neposredno upoznaje Odgojiteljsko vijeće.

(5)     Odgojiteljsko vijeće može listu prihvatiti ili odbiti.

(6)     Odgojiteljsko vijeće može odbiti listu ako osnovano posumnja da je tijekom izbora bilo povrjede postupka ili propusta izbornog povjerenstva.

(7)     Kada Odgojiteljsko vijeće listu prihvati, proglašava se član Upravnog vijeća.

 

Članak 41.

 

O izborima za člana Upravnog vijeća iz reda odgojitelja vodi se zapisnik, a predsjednik izbornog povjerenstva izdaje izabranom članu potvrdu o izboru.

 

Članak 42.

 

(1)     Nakon imenovanja, odnosno izbora većine članova Upravnog vijeća saziva se prva konstituirajuća sjednica novoizabranog Upravnog vijeća.

(2)     Prvu sjednicu novoizabranog Upravnog vijeća saziva ravnatelj.

(3)     Ravnatelj rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika.

 

Članak 43.

 

Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:

 • izvješće predsjedavatelja sjednice o izboru članova Upravnog vijeća
 • verificiranje mandata izabranih članova Upravnog vijeća
 • izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća.

 

Članak 44.

 

(1)     Potvrđivanje mandata novoizabranih članova obavlja ravnatelj provjerom identiteta pojedinog člana s podatcima iz isprava o izborima.

(2)     Članovi Upravnog vijeća ne mogu obavljati svoje dužnosti ni ostvarivati prava prije nego je obavljeno potvrđivanje mandata.

 

Članak 45.

 

(1)     Za predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća može biti izabran svaki član Upravnog vijeća.

(2)     Predsjednik i zamjenik predsjednika Upravnog vijeća biraju se na četiri godine.

(3)     O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća članovi Upravnog vijeća glasuju javno dizanjem ruku.

(4)     Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova ukupnog broja članova Upravnog vijeća.

(5)     Nakon izbora predsjednika upravnog vijeća ravnatelj predaje predsjedniku dalje vođenje sjednice.

 

Članak 46.

 

(1)     Članu Upravnog vijeća iz reda odgojitelja i iz reda roditelja prestaje mandat:

1.   ako podnese ostavku na članstvo u upravnom vijeću

2.   ako mu kao odgojitelju prestane radni odnos u Vrtiću

3.   ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana

4.   ako tijelo koje ga je izabralo u Upravno vijeće nije zadovoljno njegovim radom u Upravnom vijeću.

(2)     Odluku o opozivu donosi tijelo koje je izabralo člana Upravnog vijeća, javnim glasovanjem, većinom glasova nazočnih.

 

Članak 47.

 

(1)     Ako pojedinom članu Upravnog vijeća iz članka 46. ovoga statuta prestane mandat, provode se dopunski izbori.

(2)     Dopunski izbori provode se u roku do 15 dana od dana prestanka mandata člana.

(3)     Mandat člana Upravnog vijeća izabranog na dopunskim izborima traje do isteka mandata Upravnog vijeća.

(4)     Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci 32. do 41. ovoga statuta.

 

Članak 48.

 

(1)     Upravno vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova.

(2)     Članovi Upravnog vijeća o svim pitanjima iz svoje nadležnosti odlučuju zajednički.

(3)     Odluke Upravnog vijeća su pravovaljane ako je za njih glasovala većina ukupnog broja članova.

 

Članak 49.

 

(1)     Upravno vijeće može osnivati radna tijela (povjerenstva, radne skupine) za proučavanje pitanja, pripremanje prijedloga ili obavljanje drugih poslova važnih za Vrtić.

(2)     Članovi radnih tijela imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se obavi određena zadaća.

(3)     Članovi radnih tijela mogu biti osobe koje imaju potrebne sposobnosti i znanja za izvršenje zadaće zbog koje se radno tijelo osniva.

(4)     Upravno vijeće može u svako doba opozvati radno tijelo, odnosno pojedinog člana.

 

Članak 50.

 

Upravno vijeće:

 • donosi opće akte Vrtića
 • donosi prijedlog financijskog plana, financijski plan za kalendarsku godinu i obračun financijskog plana
 • donosi kurikulum i godišnji plan i program rada
 • donosi Izvješće o radu i dostavlja ga Osnivaču
 • odlučuje o uporabi dobiti, u skladu s aktima osnivača o imenuje voditelje područnih odjela
 • odlučuje samostalno o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne imovine te investicijama od 20.000,00 do 70.000,00 kuna, a preko 70.000,00 kuna uz suglasnost Osnivača
 • daje ravnatelju suglasnost za sklapanje ugovora s Vrtićem u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun drugih osoba ili u ime i za račun drugih osoba
 • donosi Plan upisa djece za pedagošku godinu
 • odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost Osnivača
 • daje Osnivaču prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost Vrtića
 • odlučuje uz prethodnu suglasnost Osnivača o promjeni djelatnosti Vrtića
 • odlučuje o žalbama protiv upravnih akata tijela Vrtića
 • odlučuje o objavljivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa
 • odlučuje na prijedlog ravnatelja o zasnivanju radnog odnosa prema natječaju te o prestanku radnog odnosa radnika Vrtića
 • odlučuje prema prijedlogu ravnatelja o upućivanju odgojitelja i stručnih suradnika na liječnički pregled
 • odlučuje o zahtjevima radnika za ostvarivanje prava iz radnog odnosa o predlaže Osnivaču statusne promjene
 • predlaže ravnatelju mjere poslovne politike
 • predlaže Osnivaču imenovanje i razrješenje ravnatelja i vršitelja dužnosti ravnatelja
 • razmatra rezultate odgojnoga rada
 • razmatra predstavke i prijedloge roditelja i skrbnika djece i drugih građana u svezi s radom Vrtića
 • obavlja druge poslove određene općim aktima Vrtića.

 

Članak 51.

 

(1)     Predsjednik Upravnog vijeća:

–     predstavlja Upravno vijeće

–     saziva sjednice Upravnog vijeća i predsjedava im

–     potpisuje akte koje donosi Upravno vijeće

–     obavlja druge poslove prema propisima, općim aktima Vrtića i ovlastima Upravnog vijeća.

(2)     Na zamjenika predsjednika Upravnog vijeća primjenjuje se stavak 1. ovoga članka kada zamjenjuje predsjednika.

 

Članak 52.

 

(1)     U radu Upravnog vijeća sudjeluje bez prava odlučivanja, ravnatelj Vrtića. Sjednicama Upravnog vijeća mogu biti nazočne i druge osobe koje pozove predsjednik Upravnog vijeća i ravnatelj Vrtića ili se pozovu zaključkom Upravnog vijeća.

 

VII. RAVNATELJ

 

Članak 53.

 

(1)     Vrtić ima ravnatelja.

(2)     Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Vrtića.

(3)     Ravnatelja Vrtića imenuje i razrješava Osnivač Vrtića na prijedlog Upravnog vijeća, na mandat od 4 godine.

 

Članak 54.

 

(1)     Za ravnatelja Vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika te ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

(2)     Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja, koji raspisuje Upravno vijeće.

(3)     Natječaj se raspisuje najmanje 60 dana prije isteka mandata aktualnog ravnatelja.

(4)     Natječaj se objavljuje u javnom glasilu i traje osam dana od dana objave.

(5)     U natječaju se objavljuju uvjeti koje mora ispunjavati kandidat, vrijeme za koje se imenuje, rok do kojeg se primaju prijave kandidata i rok u kojem će prijavljeni kandidati biti obaviješteni o izboru. Kandidati se obavještavaju o izboru u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Članak 55.

 

(1)     Po isteku roka za podnošenje prijava na natječaj Upravno vijeće razmatra sve pristigle prijave s priloženom dokumentacijom, utvrđuje jesu li prijave potpune i dostavljene u roku te ispunjavaju li kandidati sve propisane uvjete.

(2)     Upravno vijeće utvrđuje prijedlog za imenovanje ravnatelja i dostavlja ga Osnivaču zajedno s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom, u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

(3)     Kada se na natječaj za izbor ravnatelja ne javi nijedan kandidat ili Upravno vijeće ne može utvrditi prijedlog za imenovanje ravnatelja, izvijestit će o tome Osnivača i raspisati novi natječaj.

 

Članak 56.

 

S imenovanim ravnateljem predsjednik Upravnog vijeća sklapa ugovor o radu.

 

Članak 57.

 

Ravnatelj:

 • predlaže opće akte koje donosi Upravno vijeće
 • predlaže Godišnji plan i program rada i Izvješće o radu
 • predlaže prijedlog financijskog plana, financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun
 • sudjeluje u radu Upravnog vijeća, bez prava odlučivanja o predstavlja i zastupa Vrtić
 • poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Vrtića
 • zastupa Vrtić u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima
 • obustavlja izvršenje odluka Upravnog vijeća i Odgojiteljskog vijeća za koje zaključi da su suprotne zakonu, podzakonskom i općem aktu
 • izvješćuje Upravno vijeće i osnivača o poslovanju Vrtića
 • sklapa pravne poslove u ime i za račun Vrtića
 • zaključuje o potrebi zasnivanja radnog odnosa
 • predlaže Upravnom vijeću zasnivanje radnog odnosa po natječaju i prestanak radnog odnosa radnika Vrtića
 • predlaže Upravnom vijeću upućivanje odgojitelja i stručnih suradnika na liječnički pregled
 • izdaje radne naloge radnicima
 • odlučuje o zapošljavanju radnika na određeno vrijeme do 60 dana
 • odobrava službena putovanja radnika i izočnost s radnog mjesta
 • izvršava odluke i zaključke Upravnog vijeća i Odgojiteljskog vijeća
 • određuje raspored upućivanja radnika na zdravstveni pregled
 • odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne imovine Vrtića te o investicijama do 20.000,00 kuna
 • sudjeluje u poslovima provođenja upisa djece u Vrtić
 • izvješćuje Upravno vijeće i Odgojiteljsko vijeće o nalozima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora
 • saziva konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća
 • priprema sjednice Odgojiteljskog vijeća i predsjedava im
 • obavlja druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima Vrtića te poslove za koje izrijekom zakonom, provedbenim propisom ili općim aktom nisu ovlaštena druga tijela Vrtića.

 

Članak 58.

 

(1)     Ravnatelj je samostalan u radu, a osobno je odgovoran Upravnom vijeću i Osnivaču.

(2)     Ravnatelj je ovlašten drugoj osobi dati generalnu ili specijalnu punomoć za zastupanje Vrtića u pravnom prometu.

(3)     Sadržaj i trajanje punomoći iz stavka 2. ovoga članka ravnatelj određuje samostalno.

(4)     O davanju generalne punomoći ravnatelj je dužan izvijestiti Upravno vijeće na prvoj sjednici.

 

Članak 59.

 

Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta općih i pojedinačnih akata ili obavljanje poslova važnih za djelatnost Vrtića.

 

Članak 60.

 

Ravnatelja u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova zamjenjuje član Odgojiteljskog vijeća kojeg, uz njegov pristanak, odredi Upravno vijeće.

 

Članak 61.

 

(1)     Ravnatelj Vrtića može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan:

–     ako sam zatraži razrješenje,

–     ako nastanu takvi razlozi, koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi, dovode do prestanka ugovora o radu,

–     ako ravnatelj ne ispunjava zakonom i drugim propisima ili općim aktima Vrtića utvrđene obveze.

(2)     Prije donošenja odluke o razrješenju ravnatelju se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje.

(3)     U slučaju razrješenja ravnatelja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja.

 

Članak 62.

 

(1)     Upravno vijeće utvrđuje prijedlog za razrješenje ravnatelja i prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja i dostavlja ih Osnivaču.

(2)     U slučaju razrješenja ravnatelja i imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja, Upravno vijeće Vrtića dužno je raspisati natječaj za izbor ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.

 

Članak 63.

 

(1)     Protiv odluke o razrješenju ravnatelj ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu prava, ako smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati na odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani zakonom.

(2)     Tužba se podnosi nadležnom sudu u roku od 30 dana od primitka odluke o razrješenju.

 

Članak 64.

 

(1)     Upravno vijeće predložit će imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja:

–     kada se na raspisani natječaj za ravnatelja nitko ne prijavi

–     kada nitko od prijavljenih kandidata ne bude predložen ili imenovan

–     kada ravnatelj bude razriješen

–     kada Vrtić nema ravnatelja.

(2)     Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti predložena osoba koja se prethodno suglasila s prijedlogom i koja ispunjava uvjete za ravnatelja.

(3)     Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.

(4)     Vršitelj dužnosti ima sva prava i obveze ravnatelja.

 

VIII. STRUČNO TIJELO VRTIĆA

 

Članak 65.

 

Stručno tijelo u Vrtiću je Odgojiteljsko vijeće.

 

Članak 66.

 

(1)     Odgojiteljsko vijeće:

 • predlaže vrtićki kurikulum
 • sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada Vrtića o prati ostvarivanje plana i programa rada
 • skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda rada s djecom
 • daje upravnom vijeću i ravnatelju mišljenje u svezi s organizacijom rada i razvojem djelatnosti
 • raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima
 • potiče i promiče stručni rad
 • predlaže nabavu potrebite opreme i pomagala
 • obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim aktima Vrtića.

(2)     Odgojiteljsko vijeće čine odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni radnici koji ostvaruju programe predškolskog odgoja u Vrtiću.

 

Članak 67.

 

(1)     Odgojiteljskom vijeću predsjedava ravnatelj ili druga osoba koju on ovlasti.

(2)     Odgojiteljsko vijeće radi na sjednicama.

(3)     Sjednica Odgojiteljskog vijeća može se održati ako je nazočna natpolovična većina članova Vijeća

(4)     Na sjednici Odgojiteljskog vijeća odluke se donose većinom glasova nazočnih članova Odgojiteljskog vijeća, ako zakonom odnosno odredbama ovog Statuta nije drugačije određeno.

(5)     Sjednice Odgojiteljskog vijeća obvezne su za sve odgojitelje, stručne suradnike i zdravstvene radnike.

(6)     Sjednice se održavaju prema potrebi, odnosno u skladu s godišnjim planom i programom rada

(7)     Na sjednicama se vodi zapisnik kojeg potpisuju predsjedavajući i zapisničar kojeg određuje Odgojiteljsko vijeće na početku sjednice.

 

IX. RODITELJI I SKRBNICI DJECE

 

Članak 68.

 

(1)     Radi što uspješnijeg ostvarivanja djelatnosti Vrtić stalno surađuje s roditeljima ili skrbnicima djece.

(2)     Suradnja s roditeljima ili skrbnicima ostvaruje se na individualnim razgovorima, roditeljskim sastancima i na drugi pogodan način.

 

Članak 69.

 

Roditelji su odgovorni za praćenje rada i napredovanje djece i o svim uočenim problemima dužni su pravodobno izvijestiti Vrtić.

 

X. RADNICI

 

Članak 70.

 

Radnici Vrtića su odgojitelji, stručni suradnici te drugi stručni (administrativno­-tehnički) i pomoćni radnici.

 

Članak 71.

 

(1)     Odgojitelji i stručni suradnici mogu u Vrtiću biti osobe koje imaju odgovarajući stupanj i vrstu stručne spreme i koji mogu izvoditi odgojno-obrazovni rad s djecom na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

(2)     Drugi radnici mogu biti osobe koje ispunjavaju potrebite uvjete za poslove koje obavljaju.

 

Članak 72.

 

(1)     Odgojitelji i stručni suradnici imaju pravo i dužnost neprestano se stručno i pedagoški usavršavati, pratiti znanstvena dostignuća i unapređivati pedagošku praksu.

(2)     Usavršavanje iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio radnih obveza odgojitelja i stručnih suradnika.

(3)     Odgojitelji i stručni suradnici dužni su prijaviti policiji ili ovlaštenom državnom odvjetniku za počinitelje nasilja u obitelji djeteta za koje su saznali u obavljanju svojih poslova.

 

Članak 73.

 

Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Vrtića obavlja se prema zakonu, podzakonskim aktima i općim aktima Vrtića, sklapanjem i prestankom ugovora o radu.

 

XI.    IMOVINA VRTIĆA I FINANCIJSKO POSLOVANJE

 

Članak 74.

 

(1)     Imovinu Vrtića čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac. O imovini Vrtića dužni su se skrbiti svi radnici Vrtića.

(2)     Vrtić ostvaruje prihode iz sredstava Osnivača, prodajom usluga na tržištu, donacija, kao i drugih izvora u skladu sa zakonom.

(3)     Vrtić naplaćuje usluge od roditelja odnosno skrbnika za djecu koja pohadaju Vrtić sukladno mjerilima koje utvrđuje Osnivač.

 

Članak 75.

 

(1)     Vođenje računovodstvenog i knjigovodstvenog poslovanja, evidencija financijskog poslovanja i sredstava obavlja se u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona.

 

Članak 76.

 

(1)     Za svaku godinu donosi se financijski plan Vrtića te polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana, sukladno zakonu i uputama Osnivača.

(2)     Naredbodavatelj za izvršenje financijskog plana je ravnatelj Vrtića.

(3)     Računovodstvenu i knjigovodstvenu dokumentaciju, sukladno ovlasti ravnatelja, potpisuje voditelj računovodstva.

 

Članak 77.

 

(1)  Ako Vrtić na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i razvoj djelatnosti u skladu s aktima Vrtića.

(2)  Ako Vrtić na kraju kalendarske godine iskaže gubitak u financijskom poslovanju, gubitak će se namaknuti u skladu s odlukama Osnivača.

 

XII. JAVNOST RADA

 

Članak 78.

 

Rad Vrtića i njegovih tijela je javan. Javnost rada ostvaruje se osobito:

 • izvješćivanjem roditelja, građana i pravnih osoba o uvjetima i načinu davanja usluga
 • davanjem pravodobne obavijesti roditeljima, građanima i pravnim osobama, na njihov zahtjev, o uvjetima i načinu davanja usluga
 • obavijestima o sjednicama ili sastancima Upravnog i Odgojiteljskog vijeća te mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad
 • obavijesti o broju osoba kojima se istovremeno osigurava neposredan uvid u rad tijela Vrtića
 • pravodobnom davanju obavijesti i uvidom u odgovarajuću dokumentaciju sredstvima javnog informiranja
 • obavješćivanjem sredstava javnog informiranja o održavanju znanstvenih i stručnih skupova u Vrtiću i omogućavanja im nazočnosti na skupovima
 • objavljivanjem općih i pojedinačnih akata koji su u svezi s djelatnošću Vrtića.

 

XIII. POSLOVNA TAJNA

 

Članak 79.

 

Poslovnom tajnom smatraju se:

1.   podatci sadržani u molbama, zahtjevima i prijedlozima roditelja i skrbnika te drugih građana i pravnih osoba upućenih Vrtiću

2.   podatci sadržani u prilozima uz molbe, zahtjeve i prijedloge iz točke 1. ovoga članka

3.   podatci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika

4.   podatci o poslovnim rezultatima Vrtića

5.   podatci o djeci upisanoj u Vrtić koji su socijalno-moralne naravi

6.   podatci i isprave koji su određeni kao poslovna tajna zakonom ili drugim propisima

7.   podatci i isprave koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom.

 

 

 

 

Članak 80.

 

(1)     Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici Vrtića, bez obzira na koji su način saznali za te podatke i isprave.

(2)     Čuvanje poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Vrtiću.

(3)     Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u postupku pred sudom ili upravnim tijelom.

 

XIV. ZAŠTITA LJUDSKOG OKOLIŠA

 

Članak 81.

 

(1)     Radnici Vrtića trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom stvorenih vrijednosti ljudskog okoliša te sprječavati i otklanjati štetne posljedice koje zagađivanjem zraka, tla i vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u opasnost život i zdravlje ljudi.

(2)     Zaštita ljudskog okoliša razumijeva zajedničko djelovanje svih radnika Vrtića.

 

Članak 82.

 

(1)     Odgojitelji koji sudjeluju u izvođenju odgojno-obrazovnih programa, dužni su posvetiti pozornost odgoju djece u svezi s čuvanjem i zaštitom ljudskog okoliša.

(2)     Programi rada Vrtića u zaštiti ljudskog okoliša sastavni su dio plana i programa rada Vrtića.

 

XV. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 

Članak 83.

 

(1)     Osobni podatci fizičkih osoba mogu se u Vrtiću prikupljati u svrhu s kojom je ispitanik upoznat, koja je izrijekom propisana i u skladu sa zakonom, a mogu se dalje obrađivati samo u svrhu za koju su prikupljeni, odnosno u svrhu koja je podudarna sa svrhom prikupljanja.

(2)     U Vrtiću se mogu obrađivati osobni podatci samo uz uvjete određene zakonom i drugim propisima.

(3)     Osobni podatci moraju se obrađivati zakonito i pošteno.

 

Članak 84.

 

(1)     Osobni podatci smiju se u Vrtiću prikupljati i dalje obrađivati:

 • u slučajevima određenim zakonom
 • uz privolu ispitanika u svrhu za koju je ispitanik dao privolu
 • u svrhu izvršavanja zakonskih obveza Vrtića
 • u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem je ispitanik stranka
 • u svrhu zaštite života ili tjelesnog integriteta ispitanika ili druge osobe u slučaju kada ispitanik fizički ili pravno nije u mogućnosti dati svoj pristanak
 • ako je obrada podataka nužna radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu ili u izvršavanju javnih ovlasti Vrtića ili treće strane kojoj se podatci dostavljaju
 • ako je obrada podataka prijeko potrebna u svrhu zakonitog interesa Vrtića ili treće strane kojoj se podatci otkrivaju, osim ako prevladavaju interesi zaštite temeljnih prava i sloboda ispitanika
 • kada je ispitanik sam objavio osobne podatke.

(2)     Osobni podatci koji se odnose na djecu i druge malodobne osobe mogu se prikupljati i obrađivati u skladu sa zakonom uz posebne propisane mjere zaštite.

(3)     Osobne podatke mogu u Vrtiću prikupljati i obrađivati samo za to ovlaštene osobe.

(4)     Ravnatelj može ugovorom pojedine poslove u svezi s obradom osobnih podataka povjeriti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

 

Članak 85.

 

(1)     U Vrtiću je zabranjeno prikupljati i dalje obrađivati osobne podatke koji se odnose na rasno ili etničko podrijetlo, politička stajališta, vjerska i druga uvjerenja, sindikalno članstvo, zdravlje i spolni život i osobne podatke o kaznenom i prekršajnom postupku.

(2)     Iznimno podatci iz stavka 1. ovoga članka mogu se prikupljati i dalje obrađivati:

 • uz privolu ispitanika
 • kada je prikupljanje i obrada podataka potrebna radi izvršavanja prava i obveza koje Vrtić ima prema posebnim propisima
 • kada je obrada prijeko potrebna radi zaštite života ili tjelesnog integriteta ispitanika i druge osobe kada ispitanik zbog fizičkih ili pravnih razloga nije u mogućnosti dati svoju privolu
 • kada se obrada provodi u okviru djelatnosti Vrtića pod uvjetom da se obrada odnosi izrijekom na djecu i radnike Vrtića i da podatci ne budu otkriveni trećoj strani bez pristanka ispitanika
 • kada je obrada podataka potrebna radi uspostave ostvarenja ili zaštite potraživanja propisanih zakonom
 • kada je ispitanik objavio osobne podatke.

(3)     U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka obrada podataka mora biti posebno označena i zaštićena.

 

Članak 86.

 

U Vrtiću se uspostavlja i vodi evidencija zbirke osobnih podataka koja sadrži:

 • naziv zbirke
 • naziv i sjedište Vrtića o svrhu obrade
 • pravni temelj uspostave zbirke podataka
 • kategoriju osoba na koje se podatci odnose o vrste podataka sadržanih u zbirci podataka o način prikupljanja i čuvanja podataka
 • vremensko razdoblje čuvanja i uporabe podataka
 • osobno ime odnosno naziv primatelja zbirke, njegovu adresu odnosno sjedište
 • naznaku unošenja ili iznošenja podataka iz Republike Hrvatske s naznakom države odnosno inozemnog primatelja podataka te propisane svrhe i pisanim pristankom osobe na koju se podatci odnose
 • naznaku poduzetih mjera zaštite osobnih podataka.

 

 

 

 

 

Članak 87.

 

(1)     Ravnatelj je ovlašten pisano imenovati radnika za zaštitu osobnih podataka.

(2)     Radnik iz stavka 1. ovoga članka:

–        skrbi o zakonitosti obrade osobnih podataka

–        upozorava tijela i radnike Vrtića na primjenu propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu utjecati na privatnost i zaštitu osobnih podataka

–        upoznaje sve koji obrađuju osobne podatke s njihovim zakonskim obvezama kod zaštite osobnih podataka

–        skrbi o evidenciji zbirke osobnih podataka i obvezama Vrtića prema Agenciji za zaštitu osobnih podataka

–        izrađuje metodološke preporuke za zaštitu osobnih podataka

–        daje savjete u svezi s uspostavom novih zbirki osobnih podataka

–        daje mišljenje smatra li se pojedini skup osobnih podataka zbirkom osobnih podataka

–        prati primjenu organizacijskih i tehničkih mjera za zaštitu osobnih podataka te predlaže poboljšanje tih mjera

–        daje prijedloge i preporuke za unapređenje zaštite osobnih podataka.

(3)     Ravnatelj ne može imenovati radnika za zaštitu osobnih podataka protiv kojega se vodi postupak zbog povrjede radne obveze, kojemu je izrečeno upozorenje zbog povrede radne obveze ili kojemu je izrečena mjera zbog povrede etičkog kodeksa i drugih pravila ponašanja donesenih u Vrtiću.

(4)     O imenovanom radniku iz stavka 1. ovoga članka ravnatelj treba izvijestiti Agenciju za zaštitu osobnih podataka u roku do mjesec dana od dana imenovanja.

 

Članak 88.

 

(1)     Vrtić će dati osobne podatke na korištenje drugim primateljima samo na temelju njihovog pisanog zahtjeva kada je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja.

(2)     Pisani zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati svrhu i pravni temelj za korištenje osobnih podataka te vrstu osobnih podataka koji se traže.

(3)     O zahtjevu za korištenjem osobnih podataka prema stavku 1. ovoga članka odlučuje radnik iz članka 83. ovoga statuta.

 

XVI. OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

Članak 89.

 

Vrtić će omogućiti pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire:

1.   pravodobnim objavljivanjem na svojim mrežnim stranicama na primjeren i dostupan način općih akata i odluka te informacija o svome radu i poslovanju

2.   davanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:

 • neposrednim davanjem informacije o davanje informacije pisanim putem
 • uvidom u pismena i preslikom pismena koje sadrži traženu informaciju o dostavom preslike pismena koje sadrži traženu informaciju
 • na drugi način prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

 

Članak 90.

 

(1)     Vrtić će omogućiti pristup informaciji korisniku na temelju njegova pisanog ili usmenog zahtjeva.

(2)     Kada je zahtjev iz stavka 1. podnesen usmeno, o tome će se načiniti zapisnik, a kada je podnesen telefonski ili preko drugog komunikacijskog uređaja, načinit će se službena bilješka.

 

Članak 91.

 

(1)     Na temelju usmenog ili pisanog zahtjeva korisniku će se omogućiti pristup informaciji najkasnije u roku do 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

(2)     Vrtić će odbiti zahtjev korisnika:

 • u slučajevima propisanim zakonom
 • ako Vrtić ne posjeduje, ne raspolaže, ne nadzire ili nema saznanja o traženoj informaciji
 • ako nema mogućnosti za dopunu ili ispravak dane informacije
 • ako se traži informacija koja nema obilježje informacije propisane Zakonom o pravu na pristup informacijama.

(3)     O odbijanju zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka odlučuje se rješenjem.

(4)     Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka korisnik može izjaviti žalbu u roku do 15 dana od dana dostave rješenja.

 

Članak 92.

 

(1)     Ravnatelj je ovlašten odrediti radnika Vrtića kao posebnu službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.

(2)     Radnik iz stavka 1. ovoga članka:

 • rješava pojedinačne zahtjeve za ostvarivanje prava na pristup informacijama
 • unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija sadržanih u službenim ispravama koje se odnose na rad i djelatnost Vrtića
 • osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama.

 

Članak 93.

 

(1)     U Vrtiću se ustrojava katalog informacija.

(2)     Katalog informacija sadrži sustavni pregled informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom davanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama.

(3)     Katalog informacija ustrojava ravnatelj posebnom odlukom.

(4)     Za radnje i mjere potrebne za uredno vođenje kataloga ovlašten je radnik iz članka 88. ovoga statuta.

 

Članak 94.

 

(1)     Kod davanja informacija Vrtić korisnicima ne naplaćuje upravne pristojbe već samo nadoknadu stvarnih troškova.

(2)     Visinu troškova iz stavka l. ovoga članka utvrđuje Upravno vijeće kod donošenja financijskog plana.

XVII. SJEDNICE VRTIĆKIH VIJEĆA

 

Članak 95.

 

(1)     Upravno vijeće i Odgojiteljsko vijeće (u daljnjem tekstu: vijeće) rade na sjednicama.

(2)     Sjednice vijeća održavaju se prema potrebi, odnosno u skladu s godišnjim planom i programom rada Vrtića.

(3)     Pravo nazočnosti na sjednici vijeća imaju članovi vijeća, ravnatelj i osobe koje su uredno pozvane na sjednicu.

 

Članak 96.

 

Sjednica vijeća može se održati i vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna većina ukupnog broja članova vijeća.

 

Članak 97.

 

(1)     Vijeće odlučuje natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova, osim kada je zakonom ili odredbama ovoga statuta drukčije određeno.

(2)     Vijeće odlučuje javnim glasovanjem, osim kada je zakonom, ovim statutom ili prethodnom odlukom vijeća određeno da se glasuje tajno.

(3)     Članovi vijeća glasuju javno tako da se dizanjem ruke izjašnjavaju za ili protiv prijedloga o kojem odlučuju.

(4)     Članovi vijeća glasuju tajno tako da na glasačkom listiću zaokruže redni broj ispred osobe ili prijedloga za koji glasuju.

 

Članak 98.

 

Nazočnost na sjednici dužnost je članova vijeća.

 

Članak 99.

 

Na sjednicama vijeća vodi se zapisnik. Zapisnik potpisuju predsjedavatelj sjednice i zapisničar.

 

Članak 100.

 

(1)     Rad vijeća na sjednici uređuje se poslovnikom.

(2)     Odredbe poslovnika iz stavka l. ovoga članka odnose se i na rad radnih tijela (povjerenstava) koja se osnivaju prema odredbama ovoga Statuta.

 

XVIII. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI VRTIĆA

 

Članak 101.

 

Opći akti Vrtića su:

 • Statut
 • Pravilnik
 • Poslovnik
 • odluke kojima se na opći način uređuju odnosi u Vrtiću.

 

Članak 102.

 

Opće akte Upravno vijeće donosi:

 • u svezi s izvršenjem zakona, podzakonskih akata i drugih propisa o u svezi s izvršenjem odredaba ovoga Statuta
 • u svezi s uređivanjem odnosa u Vrtiću.

 

Članak 103.

 

Vrtić ima ove opće akte:

 • Statut
 • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
 • Pravilnik o radu
 • Pravilnik o zaštiti na radu
 • Pravilnik o zaštiti od požara
 • Poslovnik o radu Upravnog vijeća Vrtića.

 

Članak 104.

 

Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član Upravnog vijeća.

 

Članak 105.

 

(1)     Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Vrtića.

(2)     Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Vrtića, a iznimno ako je to propisano općim aktom i ako postoje za to opravdani razlozi, danom objave na oglasnoj ploči.

 

Članak 106.

 

Opći akti primenjuju se danom njihova stupanja na snagu, ako aktom kao dan primjene nije određen neki drugi dan.

 

Članak 107.

 

Ravnatelj Vrtića dužan je Osnivaču dostaviti na uvid Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića u roku od 8 dana od dana donošenja.

 

Članak 108.

 

Autentično tumačenje općih akata daje Upravno vijeće.

 

Članak 109.

 

(1)     Opći akti ne mogu se iznositi izvan prostora Vrtića.

(2)     Na izvid odredbe općeg akta ili uporabu općeg akta primjenjuje se članak 89. ovoga Statuta.

 

Članak 110.

 

(1)     Pojedinačne akte kojima se uređuju pojedina prava i interesi djec, roditelja, radnika i građana, donose Upravno vijeće, ravnatelj i drugi ovlašteni radnici.

(2)     Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako je provođenje tih akata uvjetovano konačnošću akta, nastupom određenih činjenica ili istekom određenog roka.

 

XIX. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 111.

 

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana nakon objavljivanja na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.

 

Članak 112.

 

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Vrtića objavljen u Službenom glasniku Grada Hvara broj: 5/97.

 

URBROJ: 308/2013

PREDSJEDNIK

UPRAVNOG VIJEĆA:

Veronika Puljić, prof., v.r.

 

Statut Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“ Hvar je objavljen na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“ Hvar 30.prosinca 2013., a stupio je na snagu 7. siječnja 2014. godine.

 

RAVNATELJICA:

                                                               Sanja Ćurin, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA

 

 1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Hvara za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu………….. 345
 2. Odluka o izmjeni Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2013. godinu………………………………………… 366
 3. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2013. godinu……………………………. 366
 4. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2013. godinu…………………………….. 367
 5. Odluka o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013. godinu za Grad Hvar……………………………………………………………………………………………………. 368
 6. Odluka o izmjeni Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013. godinu za Grad Hvar………………………………………………………………………………………………………… 369
 7. Proračun Grada Hvara za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu…………………………………….. 373
 8. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Hvara za 2014. godinu……………………………………………………….. 394
 9. Program socijalne skrbi Grada Hvara za 2014. godinu…………………………………………………………………… 397
 10. Program javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2014. godinu………………………………………………………. 399
 11. Program javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2014. godinu………………………………………………………. 400
 12. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014. godinu za Grad Hvar……………………………………………………………………………………………………………………………….. 401
 13. Program gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014. godinu za Grad Hvar……………………………………………………………………………………………………………………………….. 404
 14. Zaključak o prihvaćanju Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanje javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda za 2014. godinu…………………. 408
 15. Plan pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanje javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda za 2014. godinu……………………………………………………… 408
 16. Odluka o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima, te s napuštenim i izgubljenim životinjama………………………………………………………………………………………………………………………………. 409
 17. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradske knjižnice i čitaonice Hvar………………………… 411
 18. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića „Vandela Božitković”……………………… 411
 19. Zaključak o prihvaćanju prijedloga Plana za pripremu turističke godine 2014. za Grad Hvar……………….. 412
 20. Zaključak o davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva nekretnine………………………………………….. 412

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA

 

 1. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2014. godinu……………………………….. 413
 2. Izmjene i dopune Plana prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2013. godinu 418
 3. Plan prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2014. godinu……………………… 442

 

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA HVAR

 

 1. Statut Gradske knjižnice i čitaonice Hvar……………………………………………………………………………………… 467

 

DJEČJI VRTIĆ „ VANĐELA BOŽITKOVIĆ”

 

 1. Statut Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković”…………………………………………………………………………………… 471

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSA

Službeni glasnik – br. 11 / 2013

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XX.  BROJ 11.                                       Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –

Hvar, 2. prosinca 2013. godine                                 plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 139. Zakona o lokalnim izborima («Narodne novine»,broj: 144/12 ) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-­pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 09. sjednici održanoj 29. studenog 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni Statuta Grada Hvara

 

Članak 1.

 

U Statutu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11­pročišćeni tekst i 6/13), u članku 15. stavak 1. mijenja se i glasi:

«Gradonačelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati putem referenduma.»

 

Članak 2.

 

U članku 25. stavak 1. podstavak 10. mijenja se i glasi:

«- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Grada Hvara, čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, te ostale imovine, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna.»

 

Članak 3.

 

U članku 26. stavku 3. i u članku 28. stavku 3. riječi: «troškova», brišu se.

 

Članak 4.

 

U članku 29. stavku 1. podstavak 2. i 4. mijenjaju se i glase:

«- ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,

– ako mu prestane prebivalište s područja Grada Hvara, danom prestanka prebivališta.»

 

Članak 5.

 

U članku 34. stavak 3. podstavak 7. mijenja se i glasi:

«- odlučuje o stjecanju i otudenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Grada Hvara čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, te ostalom imovinom, a najviše do 1.000.000 kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima.«

 

Članak 6.

 

U članku 39. stavku 2. dio teksta »imaju pravo naknadu troškova», zamjenjuje s tekstom «imaju pravo na naknadu za rad. »

 

Članak 7.

 

U članku 40. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

«Pročelnik upravnog tijela nadležan za službeničke odnose će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata gradonačelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novoga gradonačelnika, i to u slučaju kada mandat gradonačelniku prestane prije isteka dvije godine mandata. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašati će njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim, a ako je mandat prestao i zamjeniku gradonačelnika, do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašati će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.»

«Ako je prestanak mandata gradonačelnika nastupio nakon isteka dvije godine mandata, neće se raspisati prijevremeni izbori za gradonačelnika, a dužnost gradonačelnika do kraja mandata obnašat će njegov zamjenik.«

 

Članak 8.

 

U članku 66. stavku 2. dio teksta: «predložiti Gradskom vijeću da», briše se.

 

Članak 9.

 

U članku 77. stavku 1. dio teksta: »i općih akata Gradskog vijeća», briše se.

 

Članak 10.

 

U članku 79. stavci 1. i 2. brišu se, a stavak 3. postaje stavak 1.

 

Članak 11.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/13-01/16

URBROJ: 2128-01-02-13-02

Hvar, 29. studeni 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 139. Zakona o lokalnim izborima («Narodne novine», broj: 144/12) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-­pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 09. sjednici održanoj 29. studenog 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara

 

Članak 1.

 

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 8/13) u glavi II. KONSTITUIRANJE GRADSKOG VIJEĆA, u članku 4. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

«Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke, zamjenjuje kandidat s te kandidacijske liste koji nije izabran, a kojeg odredi politička stanka koja je predložila listu.»

«Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka, zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojemu je mandat prestao ili mu miruje, a određuju ga političke stranke sukladno sporazumu, odnosno ako sporazum nije zaključen, određuju ga dogovorno, a ako ne postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi slijedeći neizabrani kandidat s liste.»

 

Članak 2.

 

U glavi V RADNA TIJELA, u članku 31. stavak 2. podstavak 2. briše se. Dodaje se stavak 3. koji glasi:

«Odbor za financije i proračun raspravlja proračun Grada za tekuću godinu.»

Članak 3.

 

U glavi VI ODNOS GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA, članak 50. mijenja se i glasi: «Način i postupak pokretanja opoziva gradonačelnika i njegovog zamjenika propisan je zakonom i Statutom Grada Hvara.»

 

Članak 4.

 

U glavi SAZIVANJE I TIJEK SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA, u članku 76. stavak 3. briše se.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

«Ukoliko predsjednik Vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će sazvati gradonačelnik u roku od 8 dana.»

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 3. i 4.

 

Članak 5.

 

U članku 79. stavku 4. rečenica: »Sjednica Gradskog vijeća može se održavati i putem video veze ukoliko postoje tehničke mogućnosti.», briše se.

 

Članak 6.

 

Članak 88. briše se, a članci 89. do 129. postaju članci 88. do 128.

 

Članak 7.

 

U članku 117. stavka 2. podstavak 6. briše se.

 

Članak 8.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-01/13-01/17

URBROJ: 2128-01-02-13-02

Hvar, 29. studeni 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 209. stavka 2. Zakona o vodama («NN», broj: 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11­-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 09. sjednici, održanoj 29. studenog 2013. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

o priključenju na komunalne vodne građevine

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuje se:

–   postupak priključenja građevine i druge nekretnine na komunalne vodne građevine,

–   rokovi priključenja.

Članak 2.

 

Pod komunalnim vodnim građevinama, u smislu ove Odluke, smatraju se :

 1. građevine za javnu vodoopskrbu i
 2. građevine za javnu odvodnju.

Pod drugim nekretninama u smislu ove Odluke smatra se objekt koji služi isključivo za poljoprivrednu djelatnost (plastenici, staklenici i sl.) ili poljoprivredno zemljište neovisno o površini.

 

Članak 3.

 

Vodne usluge su:

 1. usluge javne vodoopskrbe,
 2. usluge javne odvodnje.

 

Članak 4.

 

Vlasnik odnosno drugi zakoniti posjednik građevine odnosno druge nekretnine kao podnositelj zahtjeva za priključenje, odnosno kao budući korisnik vodnih usluga obvezan je pridržavati se Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga koje donosi javni isporučitelj vodnih usluga koji upravlja komunalnim vodnim građevinama u svom vlasništvu (u daljnjem tekstu isporučitelj).

Isporučitelj vodne usluge javne vodoopskrbe je trgovačko društvo Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa. Isporučitelj vodne usluge javne odvodnje je trgovačko društvo Komunalno Hvar d.o.o. Hvar.

 

II. POSTUPAK PRIKLJUČENJA

 

Članak 5.

 

Postupak priključenja na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju pokreće se podnošenjem zahtjeva za priključenje.

Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik građevine, odnosno vlasnik druge nekretnine ili zakoniti posjednik građevine odnosno druge nekretnine uz prethodnu pisanu suglasnost vlasnika. Zahtjev za priključenje podnosi se isporučitelju vodnih usluga na propisanom obrascu.

 

Članak 6.

 

Uz zahtjev za priključenje prilaže se:

1. za građevine:

a)      izvadak iz katastarskog plana,

b)     zemljišnoknjižni izvadak,

c)      dokaz da je podnositelj zakoniti posjednik ili da ima, pisanu suglasnost vlasnika, sve za česticu na kojoj se nalazi građevina koja se priključuje na komunalne vodne građevine.

2. za druge nekretnine (poljoprivredno zemljište):

a)      izvadak iz katastarskog plana,

b)     zemljišnoknjižni izvadak,

c)      dokaz da je podnositelj zakoniti posjednik ili da ima pisanu suglasnost vlasnika, sve za česticu koja se priključuje na komunalne vodne građevine.

 

Članak 7.

 

Isporučitelj, na, temelju zahtjeva za priključenje donosi odluku o dozvoli priključenja na komunalne vodne građevine (u daljnjem tekstu: odluka o dozvoli priključenja), ako za priključenje postoje tehničko-tehnološki uvjeti iz Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga Isporučitelja iz članka 4. ove Odluke i ako je zahtjev potpun u smislu članka 6. ove Odluke.

Ako nisu ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka Isporučitelj će zahtjev za priključenje odbiti. Isporučitelj je obvezan o zahtjevu za priključenje odlučiti u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva za priključenje ili odbiti zahtjev pisanim putem.

Odluka o dozvoli priključenja vrijedi 1 (jednu) godinu od dana donošenja.

 

Članak 8.

 

Odluka o dozvoli priključenja mora sadržavati: podatke o građevini, odnosno drugoj nekretnini koja se priključuje (mjesto/adresa priključenja, broj katastarske čestice, namjena i dr.), ime vlasnika ili zakonskog posjednikal tvrtka, OIB, prebivalište odnosno boravište/ sjedište za zakonskog posjednika, valjani pravni temelj posjedovanja i uputu o pravnom lijeku. .

 

Članak 9.

 

Podnositelj zahtjeva za priključenje iz članka 5. ove Odluke, dužan je s isporučiteljom sklopiti Ugovor o izgradnji priključka na komunalne vodne građevine.

Ugovor o izgradnji priključka obvezno sadrži: naziv ugovornih strana, podatke o građevini ili drugoj nekretnini koja se priključuje, vrstu priključka, cijenu radova priključenja koja je utvrđena troškovnikom radova priključenja a koji čini sastavni dio ugovora (količina i vrsta radova i materijala), način plaćanja cijene priključenja, rok za izvođenje radova priključenja te odredbu o predaji izgrađenog priključka u vlasništvo isporučitelja bez naknade.

 

Članak 10.

 

Priključenje građevina i drugih nekretnina na vodne građevine javnu vodoopskrbnu mrežu i na javnu kanalizacijsku mrežu, izvodi isključivo isporučitelj ili njegov ugovaratelj, a stvarni trošak radova snosi podnositelj zahtjeva za priključenje.

 

Članak 11.

 

Podnositelj zahtjeva za priključenje na javnu vodoopskrbnu, mrežu obvezan je sam o svom trošku izvesti pripremne radove na priključenju građevine ili druge nekretnine (iskop, zatrpavanje, izgradnja vodomjernog okna i sl.) sukladno Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga Isporučitelja, zakonima i pravilima struke.

Pripremne radove za priključenje na javnu kanalizacijsku mrežu, kao i samo priključenje, izvršava isključivo isporučitelj ili njegov ugovaratelj.

Nadzor nad izvođenjem radova na priključenju vrši predstavnik Isporučitelja.

 

III. ROKOVI PRIKLJUČENJA

 

Članak 12.

 

Vlasnik građevine, odnosno drugi zakoniti posjednik dužan je priključiti svoju građevinu na komunalne vodne građevine sukladno odluci o priključenju, a najkasnije u roku od jedne godine od dana obavijesti isporučitelja o mogućnosti priključenja.

Vlasnik, odnosno drugi zakoniti posjednik druge nekretnine (poljoprivredno zemljište) može sukladno ovoj Odluci podnijeti zahtjev za priključenje na komunalne vodne građevine.

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 13.

 

Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 9/11).

 

Članak 14.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-01/13-01/146

URBROJ: 2128-01-02-13-02

Hvar, 29. studeni 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članaka 20. i 22. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine” broj: 33/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 9. sjednici održanoj dana 29. Studenog 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2013.godinu

 

Članak 1.

 

U Programu socijalne skrbi Grada Hvara za 2013.godinu („Službeni glasnik Grada Hvara” broj: 6/13 i 9/13) u glavi II. OSNOVNE AKTIVNOSTI GRADA HVARA NA PLANU SOCIJALNE SKRBI, u tablici, mijenjaju se iznosi točke 1. i 10. i glase:

1… Pomoć za podmirenje troškova stanovanja

……………………………………………………….. 61.000,00 kuna,

10. Izgradnja doma za starije osobe……… 50.000,00 kuna.

Ukupan iznos na dnu tablice mijenja se i glasi:

U K U P N O ……………………………… 1.198.000,00 kuna

 

Članak 2.

 

U točci 5. Jednokratne pomoći, dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

„Pod jednokratnom novčanom pomoći smatra se i novčana pomoć umirovljenicima i socijalno ugroženima osobama, koja se temeljem posebne odluke gradonačelnika isplaćuje povodom božićnih blagdana.”

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara.”

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 500-01/13-01/57

URBROJ: 2128/01-02-13-05

Hvar, 29. 11. 2013.godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 6. i članka 7. stavak 1. alineja 2. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10), Gradsko vijeće Grada Hvara na 09. sjednici održanoj dana 29. studenog 2013. godine,

d o n o s i

 

ODLUKU

O ZAMJENI NEKRETNINA

 

Članak 1.

 

Prijedlog Dalibora Ćorića iz Splita za zamjenu dijela čest. zem. 4566/3 i dijela čest. zem. 33/3 obje u k.o. Hvar, sukladno Situaciji – prijedlogu parcelacije izrađene od Girus d. o. o. iz Splita od svibnja 2011. g.,

p r i h v a ć a   s e.

 

Članak 2.

 

Sukladno prihvaćenom prijedlogu iz članka 1. ove Odluke odobrava se zamjena nekretnina na način kako slijedi:

Grad Hvar daje Daliboru Ćoriću iz Splita dio čest zem. 4566/3 k. o. Hvar, površine 76,90 m2, označeno slovom B/ na Situaciji

a

Dalibor Ćorić daje Gradu Hvaru dio čest. zem. 33/3 k. o. Hvar, površine 76,90 m2, u vlasništvu Dalibora Ćorića iz Splita, označeno slovom A/ na Situaciji.

Zamjena nekretnina na način određen u prethodnom stavku ovog članka prikazana je na Situaciji – Prijedlogu parcelacije izrađene od Girus d. o o. , koja se prilaže ovoj Odluci.

 

Članak 3.

 

Temeljem ove Odluke kojom je odobrena zamjena nekretriina Grad Hvar i Dalibor Ćorić iz Splita sklopit će Ugovor o zamjeni nekretnina.

Istim ugovorom biti će precizirano da ukoliko se otvori prolaz na dijelu puta oznake 4566/3 k. o. Hvar (koji je sada zapriječen zbog vile Sabora RH), Dalibor Ćorić će dati pravo služnosti radi prolaza na dijelu puta širine 1,2 m i to na rubnom zapadnom dijelu čest. zem. 34 k. o. Hvar

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 940-01/13-01154

Urbroj: 2128/01-02-13-02

Hvar, 29. studeni 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj: 19/13 – pročišćeni tekst), članka 128. Zakona o prostornom ureĐenju i gradnji („Narodne novine”, broj: 76/07 i 87/11) i članka 7. stavak 1., podstavak 5. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10), Gradsko vijeće Grada Hvara na 09. sjednici održanoj 29. studenog 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o prodaji dijela nekretnine izravnom pogodbom

 

Članak 1.

 

Zahtjevu Ankice Anke Jagnjić rođ. Dujmović i Ivone Kundid rođ. Jagnjić, obje iz Hvara, od 17. rujna 2013. godine, kojim traže otkup zemljišta i to dijela čest. zem. 3908/14 k. o. Hvar površine 58 m2, u vlasništvu Grada Hvara, koje je zahvaćeno njihovim stambenim objektom, u d o v o I j a v a   s e.

 

Članak 2.

 

Slijedom članka 1. ove Odluke Grad Hvar prodaje a Ankica Anka Jagnjić rođ. Dujmović i Ivona Kundid rođ. Jagnjić, obje iz Hvara skupa kupuju dio čest. zem. 3908/14 upisane u zk. ul. 510 k. o. Hvar i to dio površine 58 m2, prikazan na Situaciji izrađenoj od „Geobiroa” d. o. o. Split; broj: 256/2011 od studeni 2011. god.

 

Članak 3.

 

Cijena dijela čest. zem. 3908/14 k. o. Hvar, koja je predmetom ove kupoprodaje, na prijedlog Povjerenstva za procjenu nekretnina utvrđuje se u iznosu od 70 EUR/m2, odnosno ukupna cijena za 58 m2 iznosi 4.060 EUR.

 

Članak 4.

 

Temeljem ove Odluke Grad Hvar, kao prodavatelj s jedne strane i Ankica Anka Jagnjić rođ. Dujmović i Ivona Kundid rođ. Jagnjić, kao kupci s druge strane sklopit će ugovor o kupoprodaji predmetne nekretnine.

 

Obrazloženje

 

Odlukom Gradskog vijeća Grada Hvara o prodaji nekretnine izravnom pogodbom, klasa: 940-01/11-01/86, urbroj: 2128/01-02-11-2 od 22. prosinca 2011. godine odobrena je prodaja dijela čest. zem. 3908/14 k. o. Hvar, površine 71 m2, Ankici Anki Jagnjić rođ. Dujmović i Ivoni Kundid rođ. Jagnjić, o čemu je sklopljen Ugovor o kupoprodaji nekretnine ovjeren od javnog bilježnika Jadranke Plenković iz Starog Grada, broj: OV-3576/12 od 28.08. 2012. godine.

Ankica Jagnjić i Ivona Kundid ponovno su postavile zahtjev za kupnjom i preostalog dijela čest. zem. 3908/14 k. o. Hvar površine 58 m2, sukladno Situaciji citiranoj u članku 2. ove Oduke.

U postupku očevida utvrđeno je da se radi o dijelu parcele koji nije pristupačan nikom osim podnositeljima zahtjeva te da se nisu promijenile okolnosti glede vrijednosti ovog dijela nekretnine u odnosu na već donesenu Odluku Gradskog vijeća.

Slijedom naprijed navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

 

REPUBLIKA HRVATSKA ­

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 940-01/13-01/62

Urbroj: 2128/01-02-13-2

Hvar, 29. studenog 2013. g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 6., a u svezi sa člankom 7. stavak 1. alineja 2. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10); Gradsko vijeće Grada Hvara, na 09. sjednici održanoj 29. studenog 2013. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

O ZAMJENI NEKRETNINA

 

Članak 1.

 

Odobrava se zamjena nekretnina, sukladno Situaciji (Posebna geodetska podloga) izrađenoj od strane Geobiro d. o. o. iz Splita, broj 278/11 od prosinca 2011. godine, a na način kako slijedi:

Grad Hvar daje u vlasništvo Ranku Aveliniju dio čest. zem. 9177 k. o. Hvar, površine 33,87 m2,

a

Ranko Avelini daje u vlasništvo Gradu Hvaru dio čest. zem. 9/18 k. o. Hvar, površine 16,40 m2.

 

Članak 2.

 

Na prijedlog Povjerenstva za procjenu nekretnina, utvrđuje se da ne postoji razlika u vrijednostima nekretnina koje se zamjenjuju unatoč razlikama u površini istih.

 

Članak 3.

 

Sukladno ovoj Odluci Grad Hvar i Ranko Avelini sklopit će ugovor o zamjeni nekretnina.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

 

Obrazloženje

 

Ranko Avelini iz Hvara podneskom od 11. lipnja 2013. g obratio se Gradu Hvaru sa prijedlogom provedbe puta na čest. zem. 9/77 k. o. Hvar predio Šamoreta dolac, u naravi ulica Luke Tudora.

U prijedlogu se ističe da je dio javnog puta proveden preko njegove-parcele čest. zem. 9/18 k. o. Hvar i traži izmještanje puta ili zamjenu nekretnina.

Povjerenstvo za procjenu nekretnina utvrdilo je da je u interesu Grada Hvara provedba javnog puta na način da se izvrši zamjena nekretnina kao u članku 1. ove Odluke.

Isto tako Povjerenstvo je utvrdilo, temeljem očevida, da se radi o jednakim vrijednostima nekretnina koje se zamjenjuju bez obzira na njihovu površinu.

Uvažavajući sve navedeno a posebno istaknuti interes Grada za provedbom javnog puta, Gradsko vijeće Grada Hvara temeljem članka 6. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama, odlučilo je kao u izreci ove Odluke.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 940-01/13-01/29

Urbroj: 2128/01-02-13-02

Hvar, 29. studenog 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 12. stavak 1. i članka 27. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 09. sjednici održanoj 29. studenog 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o pristupanju Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj

 

I.

 

Grad Hvar pristupa Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Udruga), nacionalnom udruženju gradova osnovanom radi promicanja zajedničkih interesa gradova, jedinstvenog zagovaranja interesa lokalne samouprave prema Vladi Republike Hrvatske i tijelima državne vlasti te radi poticanja međusobne suradnje gradova.

 

II.

 

Grad Hvar prihvaća Statut Udruge usvojen na sjednici Skupštine održanoj dana 28. svibnja 2008. godine i Statutarnu odluku o izmjenama Statuta usvojenu na sjednici Skupštine održanoj 21. listopada 2009. godine.

 

 

 

 

III.

 

Grad Hvar sječe sva prava i obveze člana Udruge danom pristupanja Udruzi.

Prava Grada, kao člana Udruge su birati i biti biran u sva tijela Udruge, sudjelovati u radu Udruge i njezinih tijela, Skupštine, Predsjedništva i Nadzornog odbora, odlučivati, u skladu sa Statutom, o svim pitanjima u vezi s radom i aktivnostima Udruge, predlagati pokretanje aktivnosti i projekata, predlagati rasprave i rješavanje pitanja od značaja za gradove, pratiti ostvarivanje svih odluka tijela Udruge, sudjelovati u radu stručnih radnih skupina te iznositi svoja stajališta i mišljenja pred tijelima Udruge.

 

IV.

 

Obveza je Grada redovito plaćati godišnju članarinu u skladu sa Statutom i odlukom Predsjedništva Udruge.

 

V.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/13-01/50

URBROJ: 2128-01-02-13-02

Hvar, 29. studeni 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 09. sjednici održanoj 29. studenog 2013.godine, donosi

 

ODLUKU

o osnivanju Vijeća za komunalnu prevenciju na području Grada Hvara

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom osniva se Vijeće za komunalnu prevenciju na području Grada Hvara, koje ima deset članova, u sastavu:

 1. Fabijan Bronzović, zamjenik gradonačelnika Grada Hvara, predsjednik
 2. predstavnik Policijske postaje Hvar, član
 3. predstavnik Policijske postaje Hvar, član
 4. Georges Buj, predstavnik Turističke zajednice Grada Hvara, član
 5. Katica Vučetić, predsjednik Udruženja obrtnika otoka Hvara, član
 6. Nela Rakić Paduan, dipl. iur., voditeljica Službe za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada, član
 7. Jelka Kovačić Vidmar, prof., ravnateljica Osnovne škole Hvar, član
 8. mr. sc. Sergio Bracanović, ravnatelj Srednje škole Hvar, član
 9. Ružica Kiković, dipl. soc. rad., predstojnica Centra za socijalnu skrb Split, Ispostava Hvar, član
 10. Spomenka Domančić-Krstinić, socijalni pedagog, djelatnica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo SDŽ, Ispostava Hvar, Služba za mentalno zdravlje, prevenciju i izvan bolničko liječenje ovisnosti, član.

 

Članak 2.

 

Zadatak Vijeća za komunalnu prevenciju je davanje inicijative Gradonačelniku i Gradskom vijeću Grada Hvara za rješavanje komunalnih pitanja u oblasti: prometa, radnog vremena ugostiteljskih objekata, javnog reda i mira, javnih površina, informiranje, prijava i odjava turista, obrazovanja, odgoj i ponašanje maloljetnika i slično.

 

Članak 3.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Vijeća za komunalnu prevenciju na području Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 8/06).

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REBUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 210-01/13-01/03

URBROJ: 2128-01-02-13-02

Hvar, 29. studenog 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju člauka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09 8/09, 1/1 l, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 09. sjednici održanoj 29. studenog 2013.godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o pokretanju izrade Strategije razvoja grada Hvara i imenovanju Povjerenstva za izradu strategije

 

I.

 

Gradsko vijeće Grada Hvara donosi Zaključak o pokretanju izrade «Strategija razvoja grada Hvara» kao temeljnog planskog dokumenta i prihvaća uzeti u obzir već započetu Strategiju Ekonomskog fakulteta iz Zagreba uz analizu dosada učinjenog.

 

II.

 

Strategija razvoja grada Hvara treba jasno definirati: viziju razvoja grada, strateške ciljeve (osobito u turizmu), smjernice razvoja, potrebne operativne planove i razvojne projekte.

 

III.

 

Odluku o prihvaćanju Strategije razvoja donosi Gradsko vijeće, a nositelji izrade su Gradonačelnik Grada Hvara i Povjerenstvo za izradu strategije, koje ovim Zaključkom imenuje Gradsko vijeće. Za članove Povjerenstva imenuju se:

 1. Nada Jeličić, predsjednica
 2. Fabijan Vučetić, član
 3. Ivana Visković, članica
 4. Katia Zaninović Dawnay, članica
 5. Frane Bibić, dipl. iur., član
 6. Đurđa Bracanović, članica
 7. Drago Carić, dr. med., član.

 

IV.

 

Zadatak nositelja izrade (Povjerenstva i Gradonačelnika) da:

–   pozove izrađivača da podnese izvješće o dosadašnjem radu,

–   sudjeluje s izrađivačem u postupku izrade strategije,

–   podnosi Gradskom vijeću periodična izvješća o provođenju postupka,

–   osigura uključenost javnosti, stručnih osoba i aktivno sudjelovanje što većeg broja građana iz svih društvenih i gospodarskih segmenata,

–   predloži Gradskom vijeću konačni prijedlog Strategije.

 

V.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana. od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/13-01/53

URBROJ: 2128-01-02-13-02

Hvar, 29. studenog 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 8. Zakona o savjetima mladih («NN», broj: 23/07), članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/08) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 09. sjednici održanoj dana 29. studenog 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o objavljivanju Javnog poziva za prijavu kandidata za članove Savjeta mladih Grada Hvara

 

 1. Grad Hvar objaviti će Javni poziv, a radi izbora članova Savjeta mladih Grada Hvara, u daljnjem tekstu Poziv.
 2. Usvaja se tekst Poziva koji je sastavni dio ovog Zaključka.
 3. Poziv će biti objavljen na oglasnoj ploči Grada (vižjoli) i web stanici Grada Hvara (www.hvar.hr)
 4. Rokovi vezani za početak i završetak prikupljanja ponuda prijava računaju se od dana objave poziva na oglasnoj ploči Grada.
 5. Stručne i administrativne poslove za Savjet, kao i objaw Javnog poziva za prijavu kandidata za članove Savjeta mladih Grada Hvara, obavljati će Služba tajništva Grada Hvara.
 6. Ovaj Zaključak stupa na snagu prvi dan od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/13-01/52

URBROJ: 2128-01-02-13-02

Hvar, 29. studeni 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za članove Savjeta mladih Grada Hvara

 1. Temeljem članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/08) Gradsko vijeće Grada Hvara objavljuje Javni poziv u svrhu predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Grada Hvara (u daljnjem tekstu: Savjet).
 2. Prijedloge za kandidate članove Savjeta (u daljnjem tekstu: kandidati) podnose udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi te drugi registrirani oblici organiziranja mladih.
 3. Kandidati za članove Savjeta moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

–   starosna dob od 15 do 29 godina,

–   aktivno sudjelovanje u radu neke od udruga mladih i udruga koje se bave mladima, učeničkog vijeća, studentskog zbora ili drugog registriranog oblika organiziranja mladih.

 1. Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

–   životopis,

–   presliku domovnice,

–   potvrdu o prebivalištu (ne stariju od 3 mjeseca),

–   uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak (ne stariji od 3 mjeseca),

–   izvod iz registra udruga za predlagatelja.

Uz prijavu kandidati mogu priložiti preporuke drugih udruga mladih i udruga koje se bave mladima, učeničkih vijeća, studentskih zborova ili drugih registriranih oblika organiziranja mladih.

 1. Javnom se pozivu, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo prijaviti osobe oba spola.
 2. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva na oglasnoj ploči Grada (vižjoli) na adresu:

Grad Hvar – Gradsko vijeće, Odbor za izbor i imenovanja, 21450 Hvar, Ulica Milana Kukurina 2

 1. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 2. O rezultatima Javnog poziva kandidati će biti obaviješteni.
 3. Odluku o osnivanju Savjeta mladih Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/08), Javni poziv odnosno informacije o Savjetu mladih (osnivanje, sastav, izbor članova, mandat članova, djelokrug i način rada…) mogu se dobiti u Službi tajništva Grada.

 

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-­pročišćeni tekst) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 09. sjednici održanoj 29. studenog 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

u svezi poslovanja trgovačkog društva Nautički centar Hvar d.o.o.

 

Prihvaća se izvješće direktora o poslovanju trgovačkog društva Nautički centar Hvar d.o.o. iz Hvara, za period od 01. siječnja do 30. rujna 2013. godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-07/13-01/04

URBROJ: 2128-01-02-13-02

Hvar, 29. studeni 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13­-pročišćeni tekst) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 09. sjednici održanoj 29. studenog 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

u svezi poslovanja trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o.

 

Prihvaća se izvješće direktora o poslovanju trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o. iz Hvara, za period od 01. siječnja do 30. rujna 2013. godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-02/13-O1/02

URBROJ: 2128-01-02-13-02

Hvar, 29. studeni 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-­pročišćeni tekst) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 09. sjednici održanoj 29. studenog 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

u svezi poslovanja trgovačkog društva Fontik d.o.o.

 

Ne prihvaća se izvješće direktora o poslovanju trgovačkog društva Fontik d.o.o. iz Hvara, za period od 01. siječnja do 30. rujna 2013. godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-06/13-01/04

URBROJ: 2128-01-02-13-02

Hvar, 29. studeni 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-­pročišćeni tekst) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 09. sjednici održanoj 29. studenog 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

u svezi poslovanja trgovačkog društva

EKO-Hvar j.t.d.

 

Prihvaća se izvješće direktora o poslovanju trgovačkog društva EKO- Hvar j. t. d. iz Hvara, za period od 01. siječnja do 30. rujna 2013. godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-03/13-01/02

URBROJ: 2128-01-02-13-02

Hvar, 29. studeni 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-­pročišćeni tekst) i članka 26. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 09. sjednici održanoj 29. studenog 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

u svezi poslovanja trgovačkog društva

Hvarski vodovod d. o. o.

 

Prihvaća se izvješće direktora o poslovanju trgovačkog društva Hvarski vodovod d. o. o. iz Jelse, za period od 01. siječnja do 30. rujna 2013. godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KL,ASA: 021-05/13-01/51

URBROJ: 2128-01-02-13-03

Hvar, 29. studeni 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 08. tematskoj sjednici održanoj dana 30. listopada 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUCAK

u svezi izrade prijedloga Operativnog plana za pripremu turističke godine 2014. za Grad Hvar

 

I.

 

Zadužuje se Odbor za razvoj i unapređenje turizma Gradskog vijeća Grada Hvara da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zaključka, izradi prijedlog Operativnog plana za pripremu turističke godine 2014. za Grad Hvar, te dostavi prijedlog Plana Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 334-01/13-01/59

URBROJ: 2128-01-02-13-09

Hvar, 30. listopada 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), odredbe članka 5. Uredbe o postupku izdavanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine”,  br. 36/04 i 63/08) i odredbe članka 35. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara” br. 05/09, 07/09, 08/09, 01/11, 02/11 i 06/13) Gradonačelnik Grada Hvara dana  31. listopada 2013. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2013. godinu

 

Članak 1.

 

U Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2013.godinu («Službeni glasnik Grada Hvara» br. 6/12 i 03/13) u glavi  II  PLAN REDOVNOG UPRAVLJANJA POMORSKIM  DOBROM   čl.1.st.4. mijenja se i glasi:

„U 2013.g. Grad Hvar će poduzeti mjere na zaštiti i održavanju pomorskog dobra i to:

a)     čišćenje obalnog pojasa

–        od Bojanić Bada do Milne

–        od Milne do punte Pelegrina

–        od punte Pelegrina do uvale Sv.Ante

………………………………………………. 780.000,00 kn

b)     projekt sanacije i rekonstrukcije šetnice na pomorskom dobru – predio Majerovica te redovno održavanje i uređenje pomorskog dobra

………………………. 675.000,00 kn

c)     projekt sanacije Mandrača…………………. 82.000,00 kn

d)     kapitalna pomoć Komunalnom Hvara za kupnju broda.. 110.000,00 kn

e)     obveza uređenja pomorskog dobra

–        od Bojanić Bada do Milne

–        od Milne do punte Pelegrina

–        od punte Pelegrina do uvale Sv. Ante u ime Grada a sredstvima zainteresiranih korisnika konc. odobrenja u svrhu poboljšanja kvalitete usluga

….. (ne financira se sredstvima proračuna)…… 0,00 kn

f)      naknada članovima Vijeća za dodjelu konc. odobrenja 50.000,00 kn

 

Članak 2.

 

U glavi III SREDSTVA ZA REDOVNO UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM točke 1. i 2. mijenjaju se i glase:

1. . Za provedbu mjera redovnog upravljanja pomorskim dobrom u smislu glave II ovg Plana koristit će se sredstva u ukupnom iznosu od   1.697.000,00 kn

 

2. Sredstva iz stavka 1. ove točke osigurat će se iz slijedećih izvora:

-…. iz naknada za koncesije na pomorskom dobru 270.000,00 kn

-…. sredstva od naknada za koncesijska odobrenja na području     650.000,00 kn

– … dodatna sredstva Proračuna Grada Hvara za 2013.g                219.000,00 kn

-…. sredstva boravišne pristojbe ………. 100.000,00 kn

– … sredstva iz proračuna Županije za 2013.g. namijenjena za upravljanje pomorskim dobrom    200.000,00 kn

-…. sredstva državnog Fonda za zaštitu okoliša 176.000,00 kn

– … sredstva Lučke uprave SDŽ – za sanaciju Manrača  82.000,00 kn

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u  «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 342-01/12-01/49

URBROJ: 2128/01-01/1-13-06

Hvar, 31. listopada 2013.godine

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 39. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN», broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o dopuni Odluke o službenim mobilnim telefonima

u Gradu Hvaru

 

Članak 1.

 

U Odluci o službenim mobilnim telefonima u Gradu Hvaru («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 6/09), u članku 2. u tabeli, točka 9. mijenja se i glasi:

«9. ostali djelatnici, broj mobitela 8 komada, visina mjesečnog iznosa 150,00 kuna. «

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 020-01/13-01/69

URBROJ: 2128-01-01/1-13-01

Hvar, 30. listopada 2013.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA

 

 1. Odluka o izmjeni Statuta Grada Hvara…………………………………………………………………………………………………. 333
 2. Odluka o izmjeni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara……………………………………………………………………. 334
 3. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine……………………………………………………………………………. 334
 4. Odluka o izmjeni i dopuni Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2013. godinu…………………………………….. 336
 5. Odluka o zamjeni nekretnina (po zahtjevu Dalibora Ćorića)…………………………………………………………………….. 336
 6. Odluka o prodaji dijela nekretnine izravnom pogodbom…………………………………………………………………………. 337
 7. Odluka o zamjeni nekretnina (po zahtjevu Ranka Avelini)………………………………………………………………………. 337
 8. Odluka o pristupanju Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj…………………………………………………………………… 338
 9. Odluka o osnivanju Vijeća za komunalnu prevenciju na području Grada Hvara…………………………………………. 338
 10. Zaključak o pokretanju izrade Strategije razvoja grada Hvara i imenovanju Povjerenstva za izradu strategije….. 339
 11. Zaključak o objavljivanju Javnog poziva za prijavu kandidata za članove Savjeta mladih Grada Hvara………….. 339
 12. Zaključak u svezi poslovanja trgovačkog društva Nautički centar Hvar d.o.o…………………………………………….. 340
 13. Zaključak u svezi poslovanja trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o…………………………………………………. 340
 14. Zaključak u svezi poslovanja trgovačkog društva Fontik d.o.o………………………………………………………………… 341
 15. Zaključak u svezi poslovanja trgovačkog društva EKO-Hvar j. t. d………………………………………………………….. 341
 16. Zaključak u svezi poslovanja trgovačkog društva Hvarski vodovod d.o.o…………………………………………………. 341
 17. Zaključak u svezi prijedloga Operativnog plana za pripremu turističke godine 2014. za Grad Hvar………………. 341

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA

 

 1. Odluka o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2013. godinu…. 342
 2. Odluka o dopuni Odluke o službenim mobilnim telefonima u Gradu Hvaru………………………………………………. 342

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSA

Službeni glasnik – br. 10 / 2013

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XX.  BROJ 10.                                       Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –

Hvar, 29. listopada 2013. godine                              plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ( «Narodne novine», broj : 47/90., 27/93. i 38/09. ) i čanka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni Grada Hvara», broj  5/09.,7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13) Gradsko vijeće Grada Hvara, na 07. sjednici održanoj dana 28. listopada 2013 . godine, d o n o s i

 

ODLUKU

o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2013.godinu

 

Članak 1.

 

U Programu javne potrebe u kulturi Grada Hvara za 2013.godinu („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 6/13 ) mijenja se točka 2. tako da izmijenjena glasi:

 „2. REDOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI

Aktivnost A 1016 03 – donacije udrugama u kulturi

Za udruge u kulturi čiji su planovi i programi rada, te djelatnosti predviđene za realizaciju u 2013. godini od interesa za Grad Hvar – bit će u proračunskoj 2013. godini predviđena sredstva kako slijedi:

–   Pjevačko društvo Hvar………………………. 100.000,00 kn

–   Hvarsko pučko kazalište………………………. 50.000,00 kn

–   Dramski studio mladih Hvar……………….. 50.000,00 kn

–   Klapa «Galešnik» Hvar……………………….. 30.000,00 kn

–   Folklorno društvo «Šaltin» Hvar…………… 35.000,00 kn

–   GSU «Stela Maris» – Hvar…………………… 30.000,00 kn

–   Klapa «Bodulke» – Hvar………………………. 20.000,00 kn

–   Plesni studio mladih Hvar……………………. 20.000,00 kn

–   Matica Hrvatska , ogranak Hvar……………. 25.000,00 kn

–   Hvarska gradska glazba……………………….. 30.000,00 kn

–   Udruga Baletni studio Hvar………………….. 10.000,00 kn

 

Sve navedeno ukupno čini iznos od …… 400.000,00 kn

 

Članak 2.

 

Točka 3. mijenja se i glasi:

„3.  52. HVARSKE LJETNE PRIREDBE U 2013. GODINI

                Aktivnost A1016 01

U 2013. godini za realizaciju 52. HVARSKIH LJETNIH PRIREDABA predviđen je ukupan iznos od 600.000,00 kuna i to iz općih prihoda 90.000,00 kuna, od ulaznica 200.000,00 kuna, iz pomoći 150.000,00 kuna, iz donacija 130.000,00 kuna te iz ostalih prihoda 30.000,00 kuna

Od ukupno navedenog iznosa:

A)  za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 10.000,00 kuna,

B)  za rashode za usluge predviđen je iznos od 365.000,00 kuna,

C)  za ostale nespomenute rashode poslovanja predviđen je iznos od 225.000,00 kuna. „

 

Članak 3.

 

Točka 4. mijenja se i glasi:

„4. OSTALE KULTURNE MANIFES-TACIJE

Aktivnost A1016 02

„Za godinu 2013. godinu predviđen je iznos od 65.000,00 kuna i to za ostale kulturne       manifestacije ( Dani hvarskog kazališta i slično ). Od ukupnog iznosa na rashode za usluge, odnosno za intelektualne i osobne

 

usluge – honorare i sl. predviđen je iznos od 37.000,00 kuna, a za ostale nespomenute rashode poslovanja predviđen je iznos od 28.000,00 kuna za reprezentaciju i  za ostale nespomenute  rashode  poslovanja.“

Članak 4.

 

Točka 5. mijenja se i glasi:

„5. DONACIJE MUZEJU HVARSKE BAŠTINE

Aktivnost A 1016 04

Donacije Muzeju hvarske baštine odnose se uglavnom na sufinanciranje programskih aktivnosti i uređenje ljetnikovca Hanibala Lucića, kao i na kapitalnu donaciju za arhivsko spremište, za sanaciju crkve Sv. Marak, te za otkup spomeničke građe.

Za programsku djelatnost očuvanja spomeničku baštine, kao i programe muzejsko-galerijske i likovno-izložbene djelatnosti predviđen je iznos od 75.000,00 kn, a za održavanje  ljetnikovca Hanibala Lucića predviđen je iznos od 42.000,00 kn.

Za kapitalnu donaciju za uređenje arhivskog spremišta predviđen je iznos od 113.000,00 kn, za  sanaciju crkve Sv. Marak predviđen je iznos 100.000,00 kn, te za otkup spomeničke građe predviđen je iznos 45.000,00 kn.

Sve navedeno  u Proračunu Grada za 2013.godinu čine ukupan iznos od 375.000,00 kn.

 

Članak 5.

 

Točka 6. mijenja se i glasi:

„6. ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE

Aktivnost A 1016 05

Za održavanje spomenika kulture predviđen je iznos od 1.060.000,00 kuna i to za rashode za  materijal i energiju iznos od 120.000,00 kuna, te za rashode za usluge iznos od 940.000,00 kuna (za tekuće i investicijsko održavanje te intelektualne i osobne usluge).„

 

Članak 6.

 

Točka 7. mijenja se i glasi:

„7. DODATNA ULAGANJA NA SPOMENICIMA KULTURE

Kapitalni projekt  K 1016 06

U Proračunu Grada Hvara za 2013. godinu planirana su sredstva za obnovu zgrade Arsenal u ukupnom iznosu od 930.000,00 kuna.

Za dodatna ulaganja na Arsenalu sa Fontikom predviđen je iznos od 930.000,00 kuna i to iz općih prihoda iznos od 500.000,00 kuna, te iz očekivanih pomoći iznos od 430.000,00 kuna.“

Članak 7.

 

Točka 8. mijenja se i glasi:

 „8. OPREMANJE SPOMENIKA KULTURE

Kapitalni projekt  K 1016 07

U Proračunu Grada Hvara za 2013. godinu planiraju se sredstva za opremanje gradske tvrđave Španjola i Loggie, i to za nabavu sitnog inventara u iznosu od 10.000,00 kuna te za nabavu  opreme u iznos od 90.000,00 kuna, odnosno ukupno 100.000,00 kuna.

 

 

Članak 8.

 

Točka 9. mijenja se i glasi:

 „9. UKUPNA SREDSTVA ZA JAVNE POTREBE U KULTURI

Grad Hvar je u Proračunu za 2013. godinu predvidio sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Hvara u ukupno iznosu od:

4.034.500,00 kuna„

 

Članak 9.

 

Ova  Odluka stupa na snagu osmog dana  od dana objave u «Službenom glasniku Grada  Hvara», a sredstva će se isplaćivati temeljem zahtjeva korisnika i financijskih mogućnosti proračuna, a uz odobrenje Gradonačelnika.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

Gradsko vijeće

KLASA:612-01/13-01/19

URBROJ: 2128/01-02-13-04

Hvar, 28. listopada 2013.godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl.iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju  članka 30. stavak 4.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”,broj: 36/95, 109/95- Uredba, 21/96- Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-proč.tekst,82/04, 110/04- Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”; broj:      5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 07. sjednici održanoj dana 28. listopada 2013.godine, donosi:

 

ODLUKU

o izmjeni  Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013. godinu

za Grad Hvar

 

Članak 1.

 

U Programu gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013.godinu za Grad Hvar (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 6/13) članak 4.  mijenja se i glasi:

“Članak 4.

IV – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Program izgradnje mreže javne rasvjete je u Prilogu br. 3 ovog Programa.

Ukupno: 400.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2013. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz sredstava komunalnog doprinosa:…….. 260.000,00 kn

– iz potpora Županije:……………………………… 25.000,00 kn

– iz ostalih proračunskih prihoda……………. 115.000,00 kn

ukupno:…………………………………………. 400.000,00 kn”

 

Članak 2.

 

Članak 6.  mijenja se i glasi:

“Članak 6.

VI – IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

Za izgradnju i proširenje mjesnih  na području Grada Hvara:               350.000,00 kn

Ukupno:………………………………. 350.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac  2013. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:.

– naknada za priključenje………………………. 100.000,00 kn

– iz potpora Županije…………………………….. 100.000,00 kn

– iz ostalih proračunskih prihoda……………. 150.000,00 kn

ukupno:…………………………………………. 350.000,00 kn”

 

Članak 3.

 

Članak 7.  mijenja se i glasi:

“Članak 7.

VII – IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU OTPADNIH I OBORINSKIH VODA

Program izgradnje objekata i uređaja za odvodnju otpadnih i oborinskih voda je u Prilogu br. 4

Ukupno: 840.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2013. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz naknada za priključenje……………………… 30.000,00 kn

– iz drugih prihoda……………………………….. 800.000,00 kn

– iz vodnog doprinosa…………………………….. 10.000,00 kn

ukupno:…………………………………………. 840.000,00 kn”

 

Članak 4.

 

Prilog br.4

OBJEKTI I UREĐAJI ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH I OBORINSKIH VODA – PROGRAM ZA 2013.GODINU

mijenja se i izmijenjeni je sastavni  dio ove Odluke i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

Članak 5.

 

Ova Odluka  stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 363-01/13-01/90

Urbroj: 2128/01-02-13-04

Hvar, 28. listopada  2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl.iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 28. st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj: 36/95, 109/95-uredba, 21/96-uredba, 70/97,128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročiš.tekst, 82/04,110/04- uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik  Grada Hvara“, broj: 5/09,7/09,8/09, 1/1, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13) Gradsko vijeće Grada Hvara na 07.sjednici održanoj dana 28. listopada 2013.godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Programa

održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti

iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu

za 2013. godinu za Grad Hvar

 

Članak 1.

 

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013. godinu za Grad Hvar („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 6/13) u članku 1. iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

 „5. održavanje groblja“

 

Članak 2.

 

Članak 2. mijenja se i glasi:

„Opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa:

 

1.   Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina i obalnog pojasa

 

–  redovno čišćenje javnih površina (trgova, pješačkih zona, dječjih igrališta, i javnih prometnih površina, osim javnih cesta).

 

a)     Na području starog dijela grada (centra) – prema opisu iz plana pometanja i čišćenja grada – Komunalno Hvar d.o.o.

–   Mehaničko čišćenje svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike u razdoblju lipanj – rujan;

–   Pražnjenje košarica u razdoblju lipanj – rujan dva puta dnevno

–   Ostali dio godine listopad – svibanj mehaničko čišćenje svakodnevno osim nedjelje i praznikom i pražnjenje košarica jednom dnevno osim nedjelje i praznikom.

–   Ručno čišćenje trga.

–   Pranje trga, rive i fabrike izvodit će se isto tako s vatrogasnom pumpom prema potrebi i u dogovoru s Gradom, a u razdoblju lipanj – rujan, jednom tjedno.

 

b)   Izvan centra grada prema opisu iz plana pometanja i čišćenja grada – Komunalno Hvar d.o.o.

–   Mehaničko čišćenje svakodnevno, a u razdoblju lipanj – rujan i nedjeljom i praznikom.

–   Pakleni otoci – čišćenje žala u periodu lipanj – rujan,

–   Čišćenje žala koja nisu dana u  koncesiju lipanj – rujan.

 

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se u iznosu od: 1.682.000,00 kn, a za nabavu opreme u iznosu:  505.000,00 kn

ukupno………………………………………. 2.187.000,00    kn,

a financirat će se iz komunalne naknade 735.000,00 kuna,  te iz drugih izvora 1.452.000,00 kuna.

 

 

2. Održavanje javnih površina

 

–   Zelene površine tretiraju se svakodnevno osim nedjelje i praznikom, tijekom cijele godine (uključeno i košenje trave),

–   Stabla se obrezuju u dijelu godine predviđenom za te aktivnosti (u slučaju hitnosti intervenira se odmah),

–   Uređenje gradskih  parkova  (šumice i dr.), svakodnevno,

–   Postojeće košarice boje se jednom godišnje, kao i klupe, te se vrši zamjena dotrajalih dijelova,

–   Nabavka novih košarica i novih klupa,

–   Sanacija oštećenog asfalta – obavlja se periodično po potrebi tijekom cijele godine (pregled se vrši jednom tjedno),

–   Izmjena i piketavanjei fugiranje postojećeg kamenog pločnika na Trgu i okolnim uličicama,

–   Nabava i postava naziva ulica i kućnih brojeva.

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se

u iznosu od :

–   materijal………………………………………….. 100.000,00 kn,

–   rad-usluga……………………………………….. 570.000,00 kn,

ukupno:………………………………………… 670.000,00 kn,

a financirat će se iz sredstava komunalne naknade = 650.000,00 kn, te iz drugih izvora20.000,00 kn.

 

3. Održavanje nerazvrstanih cesta

 

–   Sanacija oštećenih dijelova asfaltnog sloja i udarnih rupa na nerazvrstanim cestama obavlja se prema potrebi tijekom cijele godine (pregled se vrši jednom tjedno),

–   Podrezivanje grana stabala koje ometaju normalno odvijanje prometa obavlja se prema potrebi (pregled se vrši kvartalno),

–   Izmjena starih i oštećenih prometnih znakova vrši se prema potrebi,

–   Obnavljanje horizontalne prometne signalizacije vrši se prije početka turističke sezone,

–   Čišćenje prometnica od nanosa vrši se neposredno poslije obilnih kiša.

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se

u iznosu od:

– materijal……………………………………………. 80.000,00 kn,

–   rad-usluga……………………………………….. 505.000,00 kn,

ukupno:………………………………………… 585.000,00 kn,

a financirat će seiz sredstava komunalne naknade =335.000,00 kn, a ostatak iz ostalih izvora.

 

4. Održavanje javne rasvjete

 

–  Održavanje je svakodnevno osim nedjeljom i praznikom, tijekom cijele godine.

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se u iznosu od :

–   materijal za održavanje i dva djelatnika

………………………………………………………. 430.000,00 kn

-. utrošak električne energije za javnu rasvjetu

…………………………………………………………. 470.000,00 kn

ukupno:…………………………………………… 900.000,00 kn,

a financirat će seu potpunosti  iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 870.000,00 kn, te ostatak iz ostalih izvora.

 

5. Održavanje groblja

 

–   održavanje i uređenje groblja i pristupnih staza

 

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se u iznosu od :  110.000,00 kuna

ukupno: ………………………………………….. 110.000,00 kn,

a financirat će se u potpunosti  iz sredstava komunalne naknade .“

 

Sredstva za  ovaj Program iznose:

1) …………………………………………………… 2.187.000,00kn

2)……………………………………………………… 670.000,00 kn

3)……………………………………………………… 585.000,00 kn

4)…………………………………………………….. 900.000,00  kn

5)…………………………………………………….. 110.000,00  kn

Ukupno:………………………………………. 4.452.000,00 kn„

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 363-01/13-01/89

Urbroj: 2128/01-02-13-04

Hvar, 28. listopada 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl.iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-­pročišćeni tekst ), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11), članka 3. stavak 3. i 4. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 7. sjednici održanoj 28. listopada 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostor broj: 1. i 2. u objektu tvrđave Španjola-Fortica

 

Članak 1.

 

Grad Hvar kao zakupodavac nudi dosadašnjim zakupnicima sklapanje novog ugovora o zakupu za poslovne prostore broj: l. i 2. u objektu tvrdave Španjola-Fortica, označena kao čest. zgr. 147 i čest. zem. 343/2 k.o. Hvar, kako slijedi:

1./  poslovni prostor broj: l, površine 43,53 m2, zakupnik Trgovački obrt «BISTRI», vlasnik Katarina Škare iz Hvara, iznos zakupnine je 1.100,00 kuna mjesečno,

2./  poslovni prostor broj: 2, površine 34,31 m2, zakupnik Obrt za proizvodnju i trgovinu «KAIROS», vlasnik Suzana Barbarić iz Hvara, iznos zakupnine je 1.100,00 kuna mjesečno,

na određeno vrijeme od jedne godine i to od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine, pod istim uvjetima kao do sada, uz podmirenje dospjelih obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne ( regionalne ) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička i pravna osoba pridržava rokova plaćanja, uz dostavu sredstva osiguranja plaćanja – zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika na iznos zakupnine i troškova, ovjerenu od javnog bilježnika.

 

Članak 2.

 

Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, za prihvat ponude i podmirenje dospjelih obveza, te dostavu potvrde Grada Hvara, Komunalno Hvar d.o.o. i Porezne uprave o podmirenim obvezama, te zadužnice iz članka 1. ove Odluke Gradu Hvaru, a radi sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora, u protivnom se neće sklopiti ugovor sa dosadašnjim zakupnikom, već se pokrenuti postupak dodjele poslovnog prostora putem javnog natječaja.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-01/13-01/21

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 28. listopada 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl.iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 3S. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-­pročišćeni tekst), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11), članka 3. stavak 3. i 4. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 7. sjednici održanoj 28. listopada 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostor u prizemlju čest. zgr. 220 k.o. Hvar

 

Članak 1.

 

Grad Hvar kao zakupodavac nudi dosadašnjem zakupniku Trgovački obrt «SOL», vlasnik Denis Rajčić iz Hvara, sklapanje novog ugovora o zakupu za poslovni prostor u jugozapadnom dijelu prizemlja kuće Soljačić, površine 7,23 m2, označena kao čest. zgr. 220 k.o. Hvar, iznos zakupnine je 1.184,50 kuna mjesečno, na odredeno vrijeme od jedne godine i to od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine, pod istim uvjetima kao do sada, uz podmirenje dospjelih obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička i pravna osoba pridržava rokova plaćanja, uz dostavu sredstva osiguranja plaćanja- zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika na iznos zakupnine i troškova, ovjerenu od javnog bilježnika.

 

Članak 2.

 

Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, za prihvat ponude i podmirenje dospjelih obveza, te dostavu potvrde Grada Hvara, Komunalno Hvar d.o.o. i Porezne uprave o podmirenim obvezama, te zadužnice iz članka 1. ove Odluke Gradu Hvaru, a radi sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora, u protivnom se neće sklopiti ugovor sa dosadašnjim zakupnikom, već se pokrenuti postupak dodjele poslovnog prostora putem javnog natječaja.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-01/12-01/22

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 28. listopada 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl.iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13­-pročišćeni tekst), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11, članka 3. stavak 3. i 4. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 7. sjednici održanoj 28. listopada 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostor na čest. zem. 367/2 k.o. Hvar predio Dolac

 

Članak 1.

 

Grad Hvar kao zakupodavac nudi dosadašnjem zakupniku Pčelarskoj zadruzi FOR-MED iz Hvara, sklapanje novog ugovora o zakupu za poslovni prostor označen kao čest. zem. 367/2 upisana u zk.u1. 1280 k.o. Hvar, u naravi zgrada površine 116m2 i dvorište 189 m2, predio Dolac u Hvaru, iznos zakupnine je 1.000,00 kuna mjesečno, na određeno vrijeme od jedne godine i to od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine, pod istim uvjetima kao do sada, uz podmirenje dospjelih obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička i pravna osoba pridržava rokova plaćanja, uz dostavu sredstva osiguranja plaćanja – zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika na iznos zakupnine i troškova, ovjerenu od javnog bilježnika.

 

Članak 2.

 

Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, za prihvat ponude i podmirenje dospjelih obveza, te dostavu potvrde Grada Hvara, Komunalno Hvar d.o.o. i Porezne uprave o podmirenim obvezama, te zadužnice iz članka 1. ove Odluke Gradu Hvaru, a radi sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora, u protivnom se neće sklopiti ugovor sa dosadašnjim zakupnikom, već se pokrenuti postupak dodjele poslovnog prostora putem javnog natječaja.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-01/13-01/23

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 28. listopada 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl.iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01, 125/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 7. i 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/04, 6/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 07. sjednici održanoj 28. listopada 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Grada Hvara i Grada Jastrebarsko

 

Članak 1.

 

Utvrđuje se da su izmedu Grada Hvara i Grada Jastrebarsko uspostavljeni prijateljski odnosi, da postoji zajednički interes i mogućnost za suradnjom u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka oba Grada, posebno na uspostavljanju ekonomske razmjene između pojedinih interesnih grupacija, sudjelovanjem na sajmovima i sličnim događanjima, na području kulture i športa, tako da je potrebno nastaviti i intenzivirati dosadašnju suradnju na način da se pristupi sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji.

 

 

 

Članak 2.

 

Tekst prijedloga Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Grada Hvara i Grada Jastrebarsko sastavni je dio ove Odluke.

 

Članak 3.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara da potpiše Sporazum iz članka 2. ove Odluke.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/13-01/48

URBROJ: 2128-01-02-13-04

Hvar, 28. listopada 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl.iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-­pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 07. sjednici održanoj 28. listopada 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

u svezi objekta «Sv. Veneranda»

 

I.

 

Gradsko vijeće Grada Hvara ne prihvaća zamolbu – prijedlog od 14. listopada 2013. godine, dostavljen od podnositelja Venerande d.o.o. iz Hvara i Međunarodnazabava d.o.o. iz Zagreba, Vlaška 75A/2, u svezi produženja postojećeg Ugovora o zakupu čest. zgr. 553 (Convento di S. Veneranda) površine 3343 m2 zk.ul. 343 k. o. Hvar, u naravi objekt «Sv. Veneranda» u Hvaru, sklopljen između zakupodavca Grada Hvara i Venerande d.o.o. iz Hvara, kao zakupoprimca K1asa: 350-01/93-01/14 (4) od 31. prosinca 1993. godine i Aneksa Ugovora o zakupu K1asa: 350-01/93-01/14 od 31. prosinca 1993. godine, Klasa: 372-03/95-01/18 URBROJ:2128-01-02-95-1 od 19. prosinca 1995.godine.

 

II.

 

Obavještava se zakupoprimac Veneranda d.o.o. iz Hvara, da Ugovor o zakupu K1asa: 350-01/93­-01/14 (4) od 31. prosinca 1993. godine, sklopljen na određeno vrijeme u trajanju od 20 godina, i to od đ1. siječnja 1994. godine do 31. prosinca 2013. godine, kada je Zakupoprimac dužan osloboditi poslovni prostor-objekt «Sv. Veneranda» od osoba i stvari, vratiti ga Gradu Hvaru.

Primopredaja predmetnog poslovnog prostora izvršiti će se dana 02. siječnja (četvrtak ) 2014. godine, u 10,00 sati, u prisustvu odvjetnika Grada i Službi Grada Hvara, o čemu će se sastaviti zapisnik o primopredaji.

 

III.

 

Ovlašćuju se odvjetnik Grada Hvara i službe Grada da poduzmu sve radnje sukladno Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj:125/11) i drugim pozitivnim propisima, kako bi predmetni poslovni prostor-objekt «Sv. Veneranda», od strane zakupoprimca Venerande d.o.o. bio vraćen zakupodavcu Gradu Hvaru u posjed i na upravljanje.

 

IV.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 372-01/13-01/20

URBROJ: 2128-01-01/1-13-03

Hvar, 28. listopada 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl.iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 3 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13­-pročišćeni tekst), članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13) i članka 35.a. Zakona o otocima («NN», broj: 34/99, 32/02 i 33/06), Gradsko vijeće Grada Hvara na 07. sjednici održanoj dana 28. listopada 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa 1/12 dijela nekretnina označene kao čest. zem. 3926, 3942/1, 3942/2, 3950, 3951, 3955, 3986 zk. ul. 422 k.o. Hvar

 

I.

 

Povodom ponude ponuditelja Ivana Novak pok. Ivana OIB: 01091476813 iz Zagreba, Vitasovićeva poljana 1, od 14. listopada 2013. godine, Grad Hvar neće se koristiti pravom prvokupa u predmetu ponude za prodaju 1/12 dijela prava vlasništva nekretnina-čest. zem. 3926, 3942/1, 3942/2, 3950, 3951, 3955, 3986 , pašnjak, zk. ul. 422 k.o. Hvar, na otoku Marinkovac, uvala Ždrilca – Pakleni otoci, po kupoprodajnoj cijeni od 18.500,00 kuna ( slovima: osamnaesttisuća petstokuna).

 

II.

 

Po zaključenju ugovora o kupoprodaji u kojem je navedena kupoprodajna cijena predmetne nekretnine u iznosu iz točke I. ovog Zaključka, ponuditelj se obvezuje dostaviti ugovor Gradu Hvaru.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 940-01/13-01/66

URBROJ: 2128-01-02-13-2

Hvar, 28. listopada 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl.iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13­-pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 07. sjednici održanoj 28. listopada 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o dopuni Zaključka u svezi pokretanja lokalne-otočke radio postaje

 

I.

 

U Zaključku u svezi pokretanja lokalne-otočke radio postaje («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 7/13), u glavi II. dodaju se točke 6. i 7. i glase:

6.   Jurica Petrić, bac. oec., član,

7.   Jurica Miličić, mag. iur., član.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLTTSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KI,ASA: 032-01/13-01/08

URBROJ: 2128-01-02-13-2

Hvar, 28. listopada 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl.iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13) Gradsko vijeće Grada Hvara na 07. sjednici održanoj dana 28. listopada 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića «Vanđela Božitković» za pedagoško-radnu godinu 2012/2013.

 

I.

 

Prihvaća se Izvješće o radu Dječjeg vrtića «Vandela Božitković» za pedagoško-radnu godinu 2012/2013.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 602-02/13-0 l/08

URBROJ: 2128-01-02-13-03

Hvar, 28. listopada 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl.iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), članka 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), sukladno članku 80. stavak 1. točka 1. i članku 81. stavak 4. Zakona o lokalnim izborima («NN», broj: 144/12), Gradsko vijeće Grada Hvara na 07. sjednici održanoj dana 28. listopada 2013. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o prestanku mandata vijećnika i početku obavljanja dužnosti vijećnika

 

Pjerino Bebić podnio je ostavku na dužnost vijećnika u Gradskom vijeću Grada Hvara, dana 25. rujna 2013. godine, ovjerena od javnog bilježnika Jadranke Plenković iz Starog Grada, broj: OV-4185/13, te mu je mandat vijećnika prestao s danom 04. listopada 2013. godine.

Đurđa Bracanović počinje obnašati dužnost vijećnika Gradskog vijeća Grada Hvara, sa danom 28. listopada 2013. godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/13-01/47

URBROJ: 2128-01-02-13-03

Hvar, 28. listopada 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl.iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 26. Zakona o vatrogastvu («NN», broj: 139/04-pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10) i članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 1/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce na području Grada Hvara

 

Članak 1.

 

Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom odnosu i to kada sudjeluju u vatrogasnoj intervencij na području Grada Hvara za vrijeme radnog vremena, imaju pravo na naknadu plaće od Grada Hvara.

 

Članak 2.

 

Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom odnosu kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji na području Grada Hvara poslije radnog vremena, tijekom noći dulje od 4 (četiri) sata, imaju pravo na neradne sate u dvostrukom trajanju od vremena provedenog na intervenciji, uz pravo na naknadu plaće za to vrijeme od Grada Hvara.

 

Članak 3.

 

Dobrovoljni vatrogasci koji nisu u radnom odnosu kad sudjeluju u vatrogasnim intervencijama na području Grada Hvara imaju pravo na naknadu u visini 20,00 kuna po satu.

 

Članak 4.

 

Naknada iz članka 3. ove Odluke isplaćuje se iz Proračuna Grada Hvara na teret žiro računa Dobrovoljnog vatrogasnog društva Hvar.

 

Članak 5.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce na području Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 1/01).

 

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 214-01/13-01/18

URBROJ: 2128-01-01/1-13-1

Hvar, 16. listopada 2013.

 

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SADRŽAJ

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA

 

 1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Hvara za 2013.godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu…………………………….. 277
 2. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2013. godinu…………………………………………….. 297
 3. Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstw za 2013. godinu za Grad Hvar…………………………………………………………………………………………………………………………. 298
 4. Odluka o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013. godinu za Grad Hvar…………………………………………………………………………………………………………………………. 302
 5. Odluka o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostor broj: 1. i 2. u objektu tvrdave Španjola-Fortica……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 303
 6. Odluka o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostor u prizemlju čest. zgr. 220 k.o. Hvar      303
 7. Odluka o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostor na čest. zem. 367/2 k.o. Hvar, predio Dolac……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 304
 8. Odluka o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji izmedu Grada Hvara i Grada Jastrebarsko………………………. 304
 9. Zaključak u svezi objekta «Sv. Veneranda»…………………………………………………………………………………………………… 305
 10. Zaključak o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa 1/12 dijela nekretnina-čest. zem.3926, 3942/1, 3942/2, 3950,3951,3955, 3986 zk.u1.422 k.o. Hvar………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 305
 11. Zaključak o dopuni Zaključka u svezi pokretanja lokalne -otočne radio postaje…………………………………………………… 306
 12. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića «Vanđela Božitković» za pedagošku-radnu godinu 2012/2013 306
 13. Rješenje o prestanku mandata vijećnika i početku obavljanja dužnosti vijećnika………………………………………………….. 306

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA

 

 1. Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce na području Grada Hvara……………………………………………………. 306
 2. Izmjene i dopune Plana prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2013. godinu……………. 308

 

 

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSA

Službeni glasnik – br. 09 / 2013

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XX.  BROJ 9.                                         Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –

Hvar, 30. rujna 2013. godine                                    plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

                Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13­-pročišćeni tekst), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11), članka 3. stavak 3. i 4. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 6. sjednici održanoj 2~. rujna 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o stavljanju van snage Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u Fontiku čest. zgr. 203 k.o. Hvar

 

Članak l.

 

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u Fontiku čest. zgr. 203 k.o. Hvar KLASA: 372-03/13-01/10 urbroj: 2128-01-02­13-02 od 26. kolovoza 2013. godine.

 

Članak 2.

 

Sukladno navedenom u članku 1. ove Odluke, ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara da donese Odluku o poništenju Javnog natječaja za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnih prostora u Fontiku čest. zgr. 203 k.o. Hvar- javnim nadmetanjem (licitacijom) klasa: 372-03/13­-01/10 urbroj: 2128-10-01/1-13-04 od 29. kolovoza 2013. godine.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

Obrazloženje:

 

Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj 26. kolovoza 2013. godine donijelo je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u Fontiku čest. zgr. 203 k.o. Hvar KLASA: 372-03/13-01/10 urbroj: 2128-01-02-13-02 i to za poslovni prostor broj l., 2. i 3.

Sukladno cit. Odluci Gradskog vijeća Grada Hvara Gradonačelnik je raspisao Javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnih prostora u Fontiku čest. zgr. 203 k.o. Hvar javnim nadmetanjem (licitacijom) KLASA: 372-03/13-01/10 urbroj: 2128-01-02-13-04 od 29. kolovoza 2013. godine, objavljen na oglasnoj ploči Grada i na web stranici Grada www.hvar.hr ,u periodu od 29. kolovoza do 16. rujna 2013.godine.

Na raspisani Javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnih prostora u Fontiku čest. zgr. 203 k.o. Hvar javnim nadmetanjem (licitacijom) KLASA: 372-03/13-01/10 urbroj: 2128-01-02-13-04 od 29. kolovoza 2013. godine, zakupnik poslovnog prostora broj l. PTO «PUPO» vlasnik Bert Barišić iz Hvara zastupan po Jurici Domančiću, odvjetniku iz Hvara, izjavio je prigovor zaprimljen u pisarnici Grada 16. rujna 2013. godine.

U cit. prigovoru ističe se pored ostalog da objavljivanjem Javnog natječaja za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnih prostora u Fontiku čest. zgr. 203 k.o. Hvar javnim nadmetanjem (licitacijom), Grad Hvar kao zakupodavac postupio je protivno članku 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11 ). Cit. odredba Zakona nije dispozitivna, te je zakupodavac Grad Hvar dužan ponuditi sadašnjem zakupniku poslovnoga prostora produženje odnosno sklapanje novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme, ukoliko zakupnik u potpunosti izvršava obveze iz ugovora. Kako bi se izbjegla moguća šteta za obje strane ugovora, predlaže se Gradu Hvaru da poništi javni natječaj ili isti prolongira za vrijeme u kojem bi stranke ugovora uskladile svoje interese, prava i obveze koje se temelje na zakonu, ugovoru i propisima Grada Hvara.

Na raspisani Javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnih prostora u Fontiku čest. zgr. 203 k.o. Hvar javnim nadmetanjem (licitacijom), zakupnik poslovnog prostora broj 2. Tisak trgovačko d.d. iz Zagreba, također je izjavio prigovor-pismo namjere od 13. rujna 2013., zaprimljen u pisarnici Grada 16. rujna 2013. g. U cit. prigovoru pored ostalog ističe se da je Grad Hvar kao zakupodavac postupio je protivno članku 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11 ). Grad Hvar kao zakupodavac je imao obvezu ponuditi Tisku t.d.d. kao sadašnjem zakupniku, koji uredno izvršava sve obveze iz ugovora, najkasnije 60 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, sklapanje novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme, stoga je riješeno kao u dispozitivu ove Odluke.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-01/13-01/10

URBROJ: 2128-01-02-13-06

Hvar, 27. rujna 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13­-pročišćeni tekst), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11), članka 3. stavak 3. i 4. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga pzostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 6. sjednici održanoj 27. rujna 2013, godine, donosi

 

ODLUKU

o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovne prostore broj: 1., 2. i 3. u Fontiku

 

Članak 1.

 

Grad Hvar kao zakupodavac nudi dosadašnjim zakupnicima sklapanje novog ugovora o zakupu za poslovne prostore broj: 1., 2. i 3. u Fontiku, označena kao čest. zgr. 203 k.o. Hvar, kako slijedi:

1./  poslovni prostor broj: 1, površine 53,76 m2, zakupnik PTO «PUPO», vlasnik Bert Barišić iz Hvara,

2./  poslovni prostor broj: 2, površine 27,44 m2, zakupnik Tisak trgovačko d.d. iz Zagreba, Slavomska avenija 11 a,

3./  poslovni prostor broj: 3, površine 29,28 m2, zakupnik Burak d.o.o. iz Hvara, na određeno vrijeme i to od 01. listopada 2013. godine do 01. listopada 2014. godine, pod istim uvjetima kao do sada, uz podmirenje dospjelih obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička i pravna osoba pridržava rokova plaćanja, uz dostavu sredstva osiguranja plaćanja-zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika na iznos zakupnine i troškova, ovjerenu od javnog bilježnika.

 

 

 

 

 

 

Članak 2.

 

Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, za prihvat ponude i podmirenje dospjelih obveza, te dostavu potvrde Porezne uprave o podmirenim obvezama i zadužnice iz članka 1. ove Odluke Gradu Hvaru, a radi sklapanja ugovora o zakupu, u protivnom se neće sklopiti ugovor sa dosadašnjim zakupnikom, već se pokrenuti postupak dodjele poslovnog prostora putem javnog natječaja.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom obj ave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-01/13-01/18

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 27. rujna 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članaka 20. i 22. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine” broj: 33/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11­pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 6. sjednici održanoj dana 27. rujna 2013.godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2013. godinu

 

Članak 1.

 

U Programu socijalne skrbi Grada Hvara za 2013. godinu („Službeni glasnik Grada Hvara” broj: 6/13) u glavi II. OSNOVNE AKTIVNOSTI GRADA HVARA NA PLANU SOCIJALNE SKRBI, u točci 6.3.Ostale naknade u naravi, stavak 2. mijenja se i glasi:

„- financiranje zapošljavanja dva pomoćnika u nastavi, djeci s posebnim potrebama koja pohađaju osnovnu školu”.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara.”

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

KLASA:500-01/13-01/57

URBROJ: 2128/01-02-13-03

Hvar, 27. rujna 2013.godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ:

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA:

 

 1. Odluka o stavljanju van snage Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u Fontiku čest. zgr. 203 k.o. Hvar…………………………………………………………………………………………………………………………… 249
 2. Odluka o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na odredeno vrijeme za poslovne prostore broj: 1., 2. i 3. u Fontiku………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 250
 3. Odluka o izmjeni Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2013. godinu………………………………………… 250

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA:

 

 1. Izmjene i dopune Plana prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2013. godinu 251

 

 

 

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSA

Službeni glasnik – br. 08 / 2013

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XX.  BROJ 8.                                         Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –

Hvar, 23. rujna 2013. godine                                    plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

         Na osnovi članka 109. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08 i 136/12), Pravilnika o  polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj: 24/13) te članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara» br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst i 6/13) Gradsko vijeće Grada Hvara na 05. sjednici održanoj dana 20. rujna 2013. godine,            d o n o s i

 

 

 

P O L U G O D I Š NJ I    I Z V J E Š T A J

O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2013. GODINU

 

 

Članak 1.

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2013. godinu sadrži:

 

 1. Opći dio Proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
 2. Posebni dio Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
 3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu  novca i kapitala,
 4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
 5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, te
 6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

 

 

Članak 2.

            Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2013.godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

R E P U B L I K A    H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D    H V A R

Gradsko vijeće

 

 

 

Klasa: 400-01/13-01/10
Urbroj: 2128/01-02-13-10

Hvar, 20.09. 2013. godine

 

PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                              Marko Jeličić,dipl. iur., v.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naziv:  GRAD HVAR                                                                      Matični broj: 02541122

Adresa:  21450 HVAR                                                                      Šifra djelatnosti: 8411

Žiro-račun: 2500009-1815300001                                                     OIB: 01250166084

 

 

 

       OBRAZLOŽENJE

OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

ZA 01-06 2013.GODINU                                                                  

 

PRIHODI  I  PRIMICI

 

 1. Prihodi poslovanja u odnosu na plan ostvareni su sa 102,55%, ostvarenje po skupinama je:

–          Porezni prihodi (skupina 61) su ostvareni sa 106,74%  što je u skladu sa planom.

–          Pomoći (skupina 63) su ostvareni sa 119,78% zbog primljene pomoći iz državnog proračuna za HLJP, a planirano je da će biti izvršeno u II polugodištu.

–          Prihod od imovine (skupina 64) su ostvareni sa 98,16% što je u skladu sa planom.

–          Prihodi od pristojbi i po posebnim propisima (skupina 65) su ostvareni sa 87,74%. Manje ostvarenje je većine prihoda u ovoj skupini.

–          Prihodi od prodaje roba, pruženih usluga i donacije (skupina 66) ostvareni su sa 113,48% zbog većih prihoda od ulazaka u „Forticu“.

–          Prihodi od kazni i ostali prihodi (skupina 68) sa ostvareni sa 784,6%, ova skupina prihoda je neznatna u apsolutnim iznosima, a veliki je indeks zbog nekoliko pogrešnih doznaka u Gradski proračun.

 1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na plan su ostvareni sa svega 44,19% iz razloga jer nije realizirana naplata prodanog zemljišta.
 2. Primici od zaduženja nisu planirani, a niti realizirani.
 3. Ukupni prihodi i primici su ostvareni sa 102,37%, što je sukladno planu za ovo razdoblje.

 

 

 

RASHODI  I  IZDACI

 

 1. Rashodi poslovanja su izvršeni sa 83,33%  u odnosu na plan, izvršenje po skupinama je:

–          Rashodi za zaposlene (skupina 31) su izvršeni sa 98,19% što je u skladu sa planom.

–          Materijalni rashodi (skupina 32) izvršeni su sa 73,07%, manje izvršenje je kod svih pojedinačnih rashoda, zbog nepostojanja Proračuna i nemogućnosti realizacije određenih izdataka.

–          Financijski rashodi (skupina 34) su izvršeni sa 89,56% i u skladu su sa planom.

–          Subvencije (skupina 35) nisu izvršene.

–          Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) izvršene su sa 78,60%, radi se o troškovima vezanim za socijalni program i nastojalo se pripomoći svim ugroženim socijalnim skupinama građana sukladno primljenim zahtjevima i ugovornim obvezama.

–          Ostali rashodi (skupina 38) izvršeni su sa 82,26%, manje izvršenje je zbog nepostojana određenih programa.

 1. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su izvršeni sa 49,31%, neizvršenje ovih rashoda je vezano za nepostojane programa koje donosi Gradsko vijeće s obzirom da Gradskog vijeća nije bilo.
 2. Izdaci za otplatu zajmova izvršeni su sa 98,02% a u skladu su sa otplatnim planom.
 3. Ukupna realizacija rashoda i izdataka je 80,39% u odnosu na plan.

 

 

 

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENIH PROGRAMA

 

 1. Glava: 00101

 

 1. Program: 1001 je izvršen sa 78,58%. Rashodi u ovom programu su vezani za troškove rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika i Gradske uprave. Izvršeni rashodi su manji od planiranih poglavito rashodi vezani za Opće usluge i za nabavu opreme za poslovanje zbog manjih ugovornih obveza.
 2. Program: 1002 je izvršen sa 97,09%. Rashodi u ovom programu su vezani za financijske izdatke, a ostvareni su sukladno planu.
 3. Program: 1003 je izvršen sa 100,91%. Izdaci u ovom programu vezani su za javni red i sigurnost. Manje prekoračenje plana odnosi se na realizaciju ugovorene izrade plana zaštite i spašavanja.
 4. Program: 1004 je izvršen sa 89,56%. Rashodi u ovom programu su vezani za održavanje poslovnih-uredskih prostora, a izvršeni su uglavnom sukladno planu.
 5. Program: 1005 nije izvršen. Rashodi u ovom programu su vezani za poticaje razvoja poduzetništva tj. poljoprivrede i malog gospodarstva.
 6. Program: 1006 je izvršen sa 66,92%. Rashodi u ovom programu su vezani za izgradnju i održavanje lokalnih cesta i putova. Znatno je manja realizacija zbog nemogućnost značajnijih ulaganja tj. nepostojanja GV.
 7. Program: 1007 je izvršen sa 59,13%. Ovaj program se odnosi na zbrinjavanje otpada te rješavanja problema kanalizacije. Značajno odstupanje je vezano za pomoć Komunalnom za sanaciju odlagališta komunalnog otpada jer se kasni sa projektima, a nije bilo ni rashoda vezanih za održavanje oborinske kanalizacije.
 8. Program: 1008 je izvršen sa 17,68%. Ovaj program se odnosi na izradu prostorne dokumentacije, kupnju zemljišta za opće namjene, te na geodetsko-katastarske poslove. Rashodi su manji jer s kasni sa završetkom ugovorenih poslova, dok kupnje zemljišta nije ni bilo.
 9. Program: 1009 je izvršen sa 91,39%, a odnosi se na rashode vezane sa razvoj vodovodne mreže. Realizacija programa je u skladu sa planom.
 10. Program: 1010 je izvršen sa 86,01%, a odnosi se na ulaganje u održavanje i izgradnju javne rasvjete, te trošak električne energije za javnu rasvjetu. Realizacija ovog programa je sukladna planiranim iznosima.
 11. Program: 1011 je izvršen sa 90,28%, a odnosi se na poslove vezane uz izgradnju i održavanje javnih površina. Realizacija ovog programa, uz malo odstupanje, je u skladu sa planom.
 12. Program: 1012 nije realiziran, a odnosi se troškove vezane za izgradnju gradskog groblja, uključujući i kupnju zemljišta. Nije bilo realizacije zbog nerealizacije ugovornih poslova.
 13. Program: 1013 je izvršen sa 85,97%, a odnosi se na poslove održavanja i uređenja obalnog pojasa. Nisu realizirani svi poslovi planirani na uređenju muleta.
 14. Program: 1014 je izvršen sa 59,84%, a odnosi se na troškove tj.donacije u zdravstvu. Iako Grad nema zakonsku obvezu izdvajati za zdravstvo u interesu građana je povećani zdravstveni standard po stoga i planirane donacije.
 15. Program: 1015 je izvršen sa 74,64%, a radi se o programu unapređenja i razvoja sporta na području grada.
 16. Program: 1016 je izvršen sa 36,85%, a radi se o programskoj djelatnosti u kulturi, donacijama udrugama i ustanovama u kulturi, te održavanje i ulaganje u očuvanje spomenika kulture. Manje izvršenje programa je uglavnom vezano za manje izvršenje ulaganja u zgradu Arsenal.
 17. Program: 1017 je izvršen sa 90%, a odnosi se na donacije vjerskim zajednicama. Izvršenje je sukladno planu.
 18. Program: 1018 nije izvršen, a odnosi se na potpore strankama i ostalim udrugama. Potpora strankama nije bilo jer nije funkcioniralo Gradsko vijeće, a potpore ostalim udrugama nisu vršene.
 19. Program: 1019 nije izvršen, a niti planiran.
 20. Program: 1020 je izvršen sa 80,09%, a odnosi se na poslove socijalne skrbi i socijalne pomoći. Socijalne pomoći su izvršavane sukladno financijskim mogućnostima, socijalnom programu, te ocjeni o stvarnim potrebama tražitelja pomoći, a stipendije u izvršene sukladno ugovorima o stipendiranju.

 

 1. Glava: 00102

 

1.     Program: 1001 je izvršen sa 99,37%. Rashodi u ovom programu su vezani za izdvajanje iz Gradskog

Proračuna za djelatnost Dječjeg vrtića Hvar. Realizacija ovog programa je u skladu sa planom.

 

 1. Glava: 00103

 

1.     Program: 1001 je izvršen sa 95,28%. Rashodi u ovom programu su vezani za izdvajanje iz Gradskog

proračuna za djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice Hvar. Realizacija ovog programa uz manje odstupanje u skladu je sa planom.

 

 

NAPOMENA: Izvršenje dijela rashoda nije mogao biti realiziran zbog ograničenja vezanih za nepostojanje Proračuna za 2013.godinu, kao i zbog predizbornog razdoblja i ograničenja navedenih u Zakonu o postupku primopredaje vlasti.

 

 

Hvar, 04. rujna 2013.god.

 

 

 

 

 

Voditeljica Službe za proračun i financije:

Margita Petrić Hraste, v.r.

 

 

 

 

Na temelju članka 2. i 19. Odluke o javnim priznanjima Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/93, 2/95, 2/97, 2/02, 5/05 i 5/09) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09,7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 5. sjednici održanoj dana 20. rujna 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o dodjeli javnog priznanja Grada Hvara

 

Magdi Vučetić, iz Hvara, dodjeljuje se plaketa Grada Hvara u obliku zlatne plakete i uvjerenja.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 060-01/13-01/ 02

URBROJ: 2128-01-02-13-2

Hvar, 20.rujna 2013.godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13) te članka 7. st. 3. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim i visokim učilištima (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj 11/10) Gradsko vijeće Grada Hvara na 5. sjednici održanoj dana 20. rujna 2013.godine, donosi

 

ODLUKU

O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA STIPENDIJU GR.ADA HVARA

 

Članak l.

 

Ovom Odlukom raspisuje se natječaj za Stipendiju Grada Hvara.

 

Članak 2.

 

Stipendije dodjeljuje Grad Hvar, a namijenjene su srednjoškolskim učenicima i studentima s područja Grada Hvara koji se školuju izvan mjesta prebivališta.

Za 2013/2014. školsku godinu odobravaju se 2 učeničke i 5 studentskih stipendija za stipendiranje učenika i studenata Grada Hvara, od 01. rujna 2013. do 30. lipnja 2014. godine. Sukladno čl. 12 Pravilnika, Gradonačelnik može donijeti Odluku da se jedna Stipendija dodijeli kandidatu koji u natječaju nije prikupio dovoljan broj bodova za dodjelu Stipendije, a koji ima izuzetno težak socijalni status.

 

Članak 3.

 

Za učenike srednjih škola koji se školuju izvan Grada Hvara visina Stipendije iznosi 800,00 kuna mjesečno, a za studente koji se školuju na višim i visokim učilištima 1.000,00 kuna mjesečno.

Za učenika ili studenta iz socijalno ugrožene obitelji, prema posebnoj odluci Gradonačelnika, visina Stipendije iznosi 1.600,00 mjesečno.

 

Članak 4.

 

Na temelju ove Odluke Gradonačelnik Grada Hvara raspisati će natječaj koji će se objaviti na oglasnoj ploči i na službenim internetskim stranicama Grada.

 

 

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana donošenja, a objaviti će se u ” Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

KLASA: 602-04/13-01/03

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 20. rujna 2013.godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 128. stavak 1. podstavak 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine”, broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članka 4. stavak 2., a u svezi sa člankom 7. stavak 1. alineja 5. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10 i 9/11), Gradsko vijeće Grada Hvara na 05. sjednici od 20. rujna 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o prodaji nekretnine izravnom pogodbom

 

Članak 1.

 

Zahtjev Stjepana Dulčića pok. Petra iz Hvara postavljen je u dva dijela:

–   Prvi dio kojim traži kupnju dijela nekretnine označene kao čest. zem. 2002/58 k. o. Hvar a radi ishođenja rješenja o izvedenom stanju, odnosno radi ozakonjenja nezakonito izgrađene zgrade na čest. zem. 2002/31 k. o. Hvar i dijelu čest. zem. 2002/58 k: o. Hvar, u tom dijelu zahtjevu se u d o v o l j a v a i odobrava prodaja dijela čest. zem. 2002/58 za 22/1218 dijela.

–   Drugi dio kojim traži otkup zemljišta čest. zem. 2002/58 k. o. Hvar za izgradnju dva parking mjesta, o d b i j a s e, kao neutemeljen.

 

Članak 2.

 

                Cijena nekretnine označene kao čest. zem 2002/58 k. o. Hvar, u dijelu za 22/1218, na prijedlog Povjerenstva za procjenu nekretnina Grada Hvara, kao tržišna cijena odreduje se u iznosu od 300 EUR/m2, odnosno ukupna cijena za površinu od 22m2 iznosi 6.600 EUR.

 

Članak 3.

 

Sukladno ovoj Odluci Grad Hvar, kao prodavatelj i Stjepan Dulčić iz Hvara, kao kupac sklopit će kupoprodajni ugovor za čest. zem. 2002/58 k. o. Hvar i to za udio od 22/1218 dijela.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

Obrazloženje

 

Stjepan Dulčić iz Hvara podnio je molbu Gradskom vijeću Grada Hvara koja se odnosi na dva zahtjeva:

1.   Kojim traži dodjelu dijela zemljišta oznake čest. zem. 2002/58 k. o. Hvar površine 22 m2, koja graniči sa parcelom 2002/31 k. o. Hvar u njegovom vlasništvu, a radi legalizacije izgrađene građevine.

Zahtjevu je priloženo Rješenje SDŽ, Upravnog odjela za prostorno uređenje, Ispostava Hvar, klasa: UP/I-361-02/12-06/182, ur. broj: 2181/1-11-01/02-12-2 od 12. listopada 2012. g.

Citiranim Rješenjem odbijen je zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju po zahtjevu investitora Stjepana Dulčića radi legalizacije nezakonito izgrađene stambene zgrade sa pripadajućim pomoćnim objektima na čest. zem. 2002/31 i dijelu čest. zem. 2002/58 k. o. Hvar.

U obrazloženju Rješenja stoji da je isključena mogućnost ozakonjenja predmetne nezakonito izgrađene zgrade dok se ne uklone predmetni nedostaci ili dok investitor ne ostvari pravo gradnje na čest. zem. 2002/58 k. o. Hvar.

Člankom 128. stavak 1. podstavak 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji propisano da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne na zahtjev vlasnika zemljišta, odnosno građevine po tržišnoj cijeni prodati bez provedbe javnog natječaja zemljište koje čini građevnu česticu građevine za stalno stanovanje izgrađene bez građevne dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, ako je građevina izgrađena u skladu s prostornim planom i ako se vlasnik građevine obveže da će ishoditi rješenje o uvjetima građenja, odnosno drugi odgovarajući akt u roku od godine dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora za ovo zemljište.

Temeljem citirane odredbe Zakona o prostornom uređenju i gradnji utvrđeno je da nema prepreke da se udovolji postavljenoj zamolbi kako je to određeno člankom 1. stavak 1., alineja 1. ove Odluke.

2.   Drugi zahtjev se odnosi na otkup dijela čest. zem. 2002/58 k. o. Hvar za izgradnju dva parkirališna mjesta od strane Stjepana Dulčića.

Kako je člankom 7. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama propisano u kojim se slučajevima mogu otuđiti nekretnine izravnom pogodbom, to se slijedom ove odredbe nije moglo udovoljiti postavljenom zahtjevu pa je odlučeno kao u članku 1. stavak 1. alineja 2. ove Odluke.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 940-01/12-0 /108

Urbroj: 2128/01-02-13-02

Hvar, 20. rujna 2013. g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 6. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 05. sjednici održanoj 20. rujna 2013. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

O OTKUPU ZEMLJIŠTA

 

Članak 1.

 

Ponuda Vinke Kovačević Gradu Hvaru za otkup zemljišta označenog kao čest. zem. 3773/23 k. o. Hvar, površine 3.993 m2, uknjižene kao pašnjak, na predjelu „Pais” u Hvaru, prihvaća se.­

 

Članak 2.

 

Cijena čest. zem. 3773/23 k. o. Hvar, na prijedlog Povjerenstva za procjenu nekretnina, utvrđuje se u iznosu od 30 EUR/m2, odnosno ukupna cijena u iznosu od 119.790 EUR.

 

Članak 3.

 

                Sukladno ovoj Odluci kojom je odobrena kupnja čest. zem. 3773/23 k. o. Hvar, Grad Hvar, kao kupač i Vinka Kovačević, kao prodavatelj, sklopit će kupoprodajni ugovor, kojim će se – između ostalog odrediti i način obročnog plaćanja.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE ­

Klasa: 940-01/13-01/24

Urbroj: 2128/01-02-13-2

Hvar, 20. rujna 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 6. stavak l. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11), članka 5. stavak l. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 05. sjednici održanoj dana 20. rujna 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju.zgrade čest. zgr. 28 k.o. Hvar «ex Bonaparte»

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara da raspiše javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju zgrade «ex Bonaparte» u Hvaru, Šćikovi bok, označena kao čest. zgr. 28 k.o. Hvar, što u naravi predstavlja jednu poslovnu prostoriju površine 11 m2.

 

Članak 2.

 

Namjena poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke je obavljanje djelatnosti:

–   trgovine na malo: prodaja suvenira, bižuterije,

–   mjenjačnica,

–   turistička agencija.

 

Članak 3.

 

Rok trajanja zakupa je do 31. prosinca 2014. godine, odnosno do donošenja pravomoćnog rješenja temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine («NN», broj: 92/96).

 

 

 

 

Članak 4.

 

Natječaj će se provesti prikupljanjem ponuda javnim nadmetanjem – licitacijom. Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja provodi postupak, a odluku o izboru najpovoljnije ponude na prijedlog Povjerenstva donosi Gradonačelnik sukladno Odluci o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12 ).

 

Članak 5.

 

Početna cijena zakupnine za poslovni prostor iz članka l. ove Odluke je 225,00 kuna po m2 mjesečno, (225 kn x 11 m2 = 2.475,00 kuna mjesečno), sukladno Odluci o dopuni Odluke o utvrđivanju visine zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Hvara. Klasa: 372-03/13-01/05 urbroj: 2128-01-01/1-13-04 od 14. ožujka 2013. godine.

 

Članak 6.

 

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke objaviti će se na oglasnoj ploči Grada Hvara i na web-stranici Grada Hvara. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od objave natječaja.

 

Članak 7.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-01/13-01/17

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 20. rujna 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 9. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/1 l, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara, dana 20 rujna 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o dodjeli na korištenje poslovnog prostora u prizemlju Palače Vukašinović Gradskoj knjižnici i

čitaonici Hvar

 

Članak 1.

 

Gradskoj knjižnici i čitaonici Hvar dodjeljuje se na korištenje poslovni prostor u istočnom dijelu prizemlja Palače Vukašinović, nekretnina označena kao čest. zgr. 311 k.o. Hvar, što u naravi predstavlja jednu poslovnu prostoriju površine cca 50 m2.

Sadašnji prostor Gradske knjižnice i čitaonice Hvar na katu i poslovna prostorija u prizemlju spojeni su stubištem.

 

 

 

 

Članak 2.

 

Namjena poslovnog prostora iz članka l. ove Odluke je obavljanje registrirane djelatnosti Gradske knjižnice i čitaonice Hvar.

 

Članak 3.

 

Poslovni prostor,iz članka 1. ove Odluke dodjeljuje se Knjižnici bez naknade, do iznalaženja trajnog smještaja na novoj primjerenijoj lokaciji.

Naknadu za korištenje zajedničkih uređaja i obavljanje zajedničkih usluga u zgradi, kao i troškove struje, čistoće i drugo plaća korisnik.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-01/13-01/12

URBROJ: 2128-01-02-13-05

Hvar, 20. rujna 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), čIanka 9. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara, dana 24. rujna 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o dodjeli na korištenje poslovnog prostora u prizemlju Palače Vukašinović Glazbeno scenskom udruženju «Stella Maris Hvar»

 

Članak l.

 

Glazbeno scenskom udruženju «Stella Maris Hvar» iz Hvara dodjeljuje se na korištenje poslovni prostor u zapadnom dijelu prizemlja Palače Vukašinović, nekretnina označena kao čest. zgr. 311 k.o. Hvar, što u naravi predstavlja jednu poslovnu prostoriju površine cca 50 m2.

 

Članak 2.

 

Namjena poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke je obavljanje registrirane djelatnosti Udruženja «Stella Maris Hvar».

 

Članak 3.

 

Poslovni prostor iz članka l. ove Odluke dodjeljuje se Udruženju bez naknade, do 31. prosinca 2016. godine.

Ukoliko započnu radovi na obnovi i sanaciji Palače Vukašinović, te se ukaže potreba za iseljenjem Udruženja prije 31. prosinca 2016. godine, Udruženje je dužno osloboditi prostor od osoba i stvari, po prethodno dostavljenom pismenom zahtjevu za iseljenje od strane Grada Hvara.

Naknadu za korištenje zajedničkih uređaja i obavljanje zajedničkih usluga u zgradi, kao i troškove struje, čistoće i drugo plaća Udruženje.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-01/13-01/04

URBROJ: 2128-01-02-13-04

­Hvar, 20. rujna 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-­pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj : 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 05. sjednici održanoj 20. rujna 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara

 

Članak 1.

 

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10 2/11-pročišćeni tekst i 6/13) u glavi IX. SAZIVANJE I TIJEK SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA, u članku 78. stavak 1. mijenja se i glasi:

«Pored redovnih, izvanrednih i tematskih sjednica Vijeća na kojima se raspravlja o pitanjima iz nadležnosti Vijeća, održati će se svake godine i dvije svečane sjednice za Dan Državnosti i Dan Grada.«

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-01/13-01/35

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 20. rujna 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/1 l, 144/12 i 19/13­-pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 05. sjednici održanoj 20. rujna 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o izradi pročišćenog teksta Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara

Članak 1.

 

Odbor za statut i poslovnik, temeljem ovlaštenja koja ima prema odredbi članka 30. stavak 2. alineja 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10 2/11-pročišćeni tekst i 6/13) određuje se za izradu pročišćenog teksta Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara.

 

Članak 2.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-01/13-01/35

URBROJ: 2128-01-01/1-13-02

Hvar, 20. rujna 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09 , 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 05. sjednici održanoj dana 20. rujna 2013. godine, d o n o s i

 

ZAKLJUČAK

o izradi pročišćenog teksta Statuta Grada Hvara

 

I.

 

Odbor za statut i poslovnik, temeljem ovlaštenja koja ima prema odredbi članka 30. stavak 2. alineja 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/9, 7/09, 4/10, 1/11, 2/11 i 6/13), određuje se za izradu pročišćenog teksta Statuta Grada Hvara.

Pročišćeni tekšt Statuta Grada Hvara ima se izraditi sukladno Odluci o izmjeni Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 6/13).

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 021-05/13-01/36

Urbroj: 2128/01-02-01

Hvar, 20. rujna 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13­-pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 05. sjednici održanoj 20. rujna 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

 

 

 

 

I.

 

Grad Hvar kao javni naručitelj provest će otvoreni postupak javne nabave robe sukladno Zakonu o javnoj nabavi («Narodne novine», broj: 90/11 i 83/13 ) i Planu nabave za razdoblje od 01. kolovoza do 31. prosinca 2013. godine i to po predmetu nabave:

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM GRADA HVARA.

 

II.

 

Procijenjena vrijednost radova iz predmeta nabave je 370.000,00 kuna (slovima: tristosedamdeset tisuća kuna).

 

III.

 

Sukladno članku 24. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi, Gradonačelnik Grada Hvara donijet će Odluku o imenovanju ovlaštenih predstavnika javne nabave koji pripremaju i provode postupak javne nabave.

 

IV.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-01/13-01/37

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 20. rujna 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, I 50/1 l,144/12 i 19/13-­pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 05. sjednici održanoj 20. rujna 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

 

I.

 

Grad Hvar kao javni naručitelj provest će otvoreni postupak javne nabave radova sukladno Zakonu o javnoj nabavi («Narodne novine», broj: 90/11 i 83/13 ) i Planu nabave za razdoblje od 01. kolovoza do 31. prosinca 2013. godine i to po predmetu nabave:

ENERGETSKA SANACIJA DJEČJEG VRTIĆA «VANĐELA BOŽITKOVIĆ» u Hvaru.

 

II.

 

Procijenjena vrijednost radova iz predmeta nabave je 500.000,00 kuna (slovima: petstotisuća kuna).

 

III.

 

Sukladno članku 24. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi, Gradonačelnik Grada Hvara donijet će Odluku o imenovanju ovlaštenih predstavnika javne nabave koji pripremaju i provode postupak javne nabave.

 

IV.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-01/13-01/38

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 20. rujna 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-­pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 05. sjednici održanoj 20. rujna 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

 

I.

 

Grad Hvar kao javni naručitelj provest će poseban postupak javne nabave usluga iz dodatka II B sukladno Zakonu o javnoj nabavi («Narodne novine», broj: 90/11 i 83/13) i Planu nabave za razdoblje od 01. kolovoza do 31. prosinca 2013. godine i to po predmetu nabave:

Pružanje pravnih usluga.

 

II.

 

Procijenjena vrijednost radova iz predmeta nabave je 280.000,00 kuna (slovima: dvjestoosamdeset tisuća kuna).

 

III.

 

Sukladno članku 24. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi, Gradonačelnik Grada Hvara donijet će Odluku o imenovanju ovlaštenih predstavnika javne nabave koji pripremaju i provode postupak javne nabave.

 

IV.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-01/13-01/39

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 20. rujna 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 05. sjednici održanoj 20. rujna 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

 

 

 

I.

 

Grad Hvar kao javni naručitelj provest će otvoreni postupak javne nabave radova sukladno Zakonu o javnoj nabavi («Narodne novine», broj: 90/11 i 83/13) i Planu nabave za razdoblje od 01. kolovoza do 31. prosinca 2013. godine i to po predmetu nabave:

ZAVRŠNI RADOVI U UNUTRAŠNJOSTI KATA ARSENALA- I faza.

II.

 

Procijenjena vrijednost radova iz predmeta nabave je 250.000,00 kuna (slovima: dvjestopedeset tisuća kuna).

 

III.

 

Sukladno članku 24. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi, Gradonačelnik Grada Hvara donijet će Odluku o imenovanju ovlaštenih predstavnika javne nabave koji pripremaju i provode postupak javne nabave.

 

IV.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-01/13-01/40

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 20. rujna 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13­-pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 05. sjednici održanoj 20. rujna 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

 

I.

 

Grad Hvar kao javni naručitelj provest će otvoreni postupak javne nabave radova sukladno Zakonu o javnoj nabavi («Narodne novine», broj: 90/11 i 83/13) i Planu nabave za razdoblje od 01. kolovoza do 31. prosinca 2013. godine i to po predmetu nabave:

Konstruktivna i građevinska preventivna zaštita spomenika kulture: kuće Zaninović i crkve sv. Ivana.

 

II.

 

Procijenjena vrijednost radova iz predmeta nabave je 250.000,00 kuna (slovima: dvjestopedeset tisuća kuna).

 

III.

 

Sukladno članku 24. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi, Gradonačelnik Grada Hvara donijet će Odluku o imenovanju ovlaštenih predstavnika javne nabave koji pripremaju i provode postupak javne nabave.

 

IV.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-01/13-01/42

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 20. rujna 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13­-pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 05. sjednici održanoj 20. rujna 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

 

I.

 

Grad Hvar kao javni naručitelj provest će otvoreni postupak javne nabave radova sukladno Zakonu o javnoj nabavi («Narodne novine», broj: 90/11 i 83/13) i Planu nabave za razdoblje od 01. kolovoza do 31. prosinca 2013. godine i to po predmetu nabave:

Uređenje i sanacija poljskog puta «Spile».

 

II.

 

Procijenjena vrijednost radova iz predmeta nabave je 180.000,00 kuna (slovima: stoosamdeset tisuća kuna).

 

III.

 

Sukladno članku 24. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi, Gradonačelnik Grada Hvara donijet će Odluku o imenovanju ovlaštenih predstavnika javne nabave koji pripremaju i provode postupak javne nabave.

 

IV.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD IIVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-01/13-01/41

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 20. rujna 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-­pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 05. sjednici održanoj 20. rujna 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

 

 

 

 

I.

 

Grad Hvar kao javni naručitelj provest će otvoreni postupak javne nabave radova sukladno Zakonu o javnoj nabavi («Narodne novine», broj: 90/11 i 83/13) i Planu nabave za razdoblje od 01. kolovoza do 31. prosinca 2013. godine i to po predmetu nabave:

Uređenje i popločenje šetnice pored plaže Mola u dužini od 50 m.

 

II.

 

Procijenjena vrijednost radova iz predmeta nabave je 150.000,00 kuna (slovima: stopedeset tisuća kuna).

 

III.

 

Sukladno članku 24. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi, Gradonačelnik Grada Hvara donijet će Odluku o imenovanju ovlaštenih predstavnika javne nabave koji pripremaju i provode postupak javne nabave.

 

IV.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-01/13-01/43

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 20. rujna 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13-­pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 05. sjednici održanoj 20. rujna 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

 

I.

 

Grad Hvar kao javni naručitelj provest će otvoreni postupak javne nabave radova sukladno Zakonu o javnoj nabavi («Narodne novine», broj: 90/11 i 83/13) i Planu nabave za razdoblje od 01. kolovoza do 31. prosinca 2013. godine i to po predmetu nabave:

Izgradnja «zelenih otoka« na području Grada Hvara.

 

II.

 

Procijenjena vrijednost radova iz predmeta nabave je 250.000,00 kuna (slovima: dvjestopedeset tisuća kuna).

 

III.

 

Sukladno članku 24. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi, Gradonačelnik Grada Hvara donijet će Odluku o imenovanju ovlaštenih predstavnika javne nabave koji pripremaju i provode postupak javne nabave.

 

IV.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KI,ASA: 021-01/13-01/44

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 20. rujna 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13­-pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 05. sjednici održanoj 20. rujna 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

 

I.

 

Grad Hvar kao javni naručitelj provest će otvoreni postupak javne nabave radova sukladno Zakonu o javnoj nabavi («Narodne novine», broj: 90/11 i 83/13) i Planu nabave za razdoblje od 01. kolovoza do 31. prosinca 2013. godine i to po predmetu nabave:

Izgradnja cesta na području Ograde (OS 3)-zemljani radovi.

 

II.

 

Procijenjena vrijednost radova iz predmeta nabave je 275.000,00 kuna (slovima: dvjesto­sedamdesetpet tisuća kuna).

 

III.

 

Sukladno članku 24. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi, Gradonačelnik Grada Hvara donijet će Odluku o imenovanju ovlaštenih predstavnika javne nabave koji pripremaju i provode postupak javne nabave.

 

IV.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-01/13-01/45

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 20. rujna 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-­pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 05. sjednici održanoj 20. rujna 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

 

 

 

I.

 

Grad Hvar kao javni naručitelj provest će otvoreni postupak javne nabave radova sukladno Zakonu o javnoj nabavi («Narodne novine», broj: 90/11 i 83/13) i Planu nabave za razdoblje od 01. kolovoza do 31. prosinca 2013. godine i to po predmetu nabave:

Uređenje sportskog igrališta Tenis u Hvaru.

 

II.

 

Procijenjena vrijednost radova iz predmeta nabave je 190.000,00 kuna (slovima: stodevedeset tisuća kuna).

 

III.

 

Sukladno članku 24. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi, Gradonačelnik Grada Hvara donijet će Odluku o imenovanju ovlaštenih predstavnika javne nabave koji pripremaju i provode postupak javne nabave.

 

IV.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-01/13-01/46

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 20. rujna 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 26. Statuta Grada Hvara, („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11- pročišćeni tekst) i članka 24.st.1. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10, 6/10, 7/10 i 2/12), Gradsko vijeće Grada Hvara na 5. sjednici održanoj 20. rujna 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o danim zaključcima o korištenju javne površine za razdoblje od 13. srpnja do 09. rujna 2013. godine

 

Prihvaća se Izvješće o danim zaključcima o korištenju javne površine za razdoblje od 13. srpnja do 09. rujna 2013. godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

KLASA: 363-02/13-01/210

URBROJ: 2128/01-02-13-02

Hvar, 20. rujna 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 26. i 27. Zakona o knjižnicama (“NN”, broj: 105/97, 104/00, 87/08 i 69/09), članka 24. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Hvar (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 7/13) i članak 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13) Gradsko vijeće Grada Hvara na 05. sjednici održanoj dana 20. rujna 2013. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Hvar

 

I.

 

NIKLA BARBARIĆ, prof., dipl. knjižničar iz Hvara, imenuje se ravnateljicom Gradske knjižnice i čitaonice Hvar, na vrijeme od četiri godine.

 

II.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 112-01/13-01/06

URBROJ: 2128-01-02-13-04

Hvar, 20. rujna 2013. g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 12., 21. i 22. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, 2/10, 6/10, 7/10 i 2/12), provedenog Javnog natječaja za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina, Klasa: 363-02/12-01/174, Urbroj: 2128/01-01/1-12-02 od 04. lipnja 2012. godine te Zapisnika Povjerenstva za javne površine od 18. lipnja 2012. godine, Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine na lokaciji KUPALIŠTE

 

Članak 1.

 

Kao najpovoljniji ponuditelj prema raspisanom Javnom na ječaju za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina, Klasa: 363-02/12-01/174, Urbroj: 2128/01-01/1­12-02 od 04. lipnja 2012. godine, utvrđuju se:

Na lokaciji KUPALIŠTE

– prodajno mjesto broj RB-1

   Matko DOMANČIĆ, T.O. “MATKO BOATS” – Hvar, Ulica Tome Buzolića 17 s ponuđenom zakupninom u iznosu od 7.500,00 kn za rent a boat;

– prodajno mjesto broj RB-2

   Matko DOMANČIĆ, T.O. “MATKO BOATS” – Hvar, Ulica Tome Buzolića 17 s ponuđenom zakupninom u iznosu od 7.500,00 kn za rent a boat;

– prodajno mjesto broj RB-3

   Matko DOMANČIĆ, T.O. “MATKO BOATS” – Hvar, Ulica Tome Buzolića 17 s ponuđenom zakupninom u iznosu od 7.500,00 kn za rent a bdat.

 

Članak 2.

 

Temeljem ove Odluke Gradonačelnik i gore navedeni ponuditelji sklopiti će Ugovor o zakupu javne površine s rokom trajanja zakupa od zaključenja ugovora do 31. prosinca 2014. godine.

Ako gore navedeni ponuditelji odustanu od sklapanja ugovora o zakupu nemaju pravo na povrat uplaćene jamčevine te će se izabrati druga po redu najpovoljnija ponuda.

Sudioniku natječaja čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina uračunava se u utvrđeni iznos zakupnine.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na Oglasnoj ploči Grada Hvara, a objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-02/12-01/174

Urbroj: 2128/01-01/1-13-07

Hvar, 06. kolovoza. 2013. godine

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

SADRŽAJ

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA

 

 1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Hvara za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu…………… 193
 2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Hvara za 2013. godinu………………………………………. 213
 3. Odluka o dodjeli javnog priznanja Grada Hvara……………………………………………………………………………. 240
 4. Odluka o raspisivanju natječaja za stipendiju Grada Hvara……………………………………………………………… 240
 5. Odluka o prodaji nekretnine izravnom pogodbom…………………………………………………………………………. 240
 6. Odluka o otkupu zemljišta………………………………………………………………………………………………………….. 241
 7. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju zgrade čest. zgr.28 k.o. Hvar «ex Bonaparte»………………………………………………………………………………………………………………………………. 241
 8. Odluka o dodjeli na korištenje poslovnog prostora u prizemlju Palače Vukašinović Gradskoj knjižnici i čitaonici Hvar………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 242
 9. Odluka o dodjeli na korištenje poslovnog prostora u prizemlju Palače Vukašinović Glazbeno scenskom udruženju «Stella Maris Hvar»……………………………………………………………………………………………………………………………………… 242
 10. Odluka o dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara……………………………………………………………. 243
 11. Zaključak o izradi pročišćenog teksta Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara……………………………….. 243
 12. Zaključak o izradi pročišćenog teksta Statuta Grada Hvara……………………………………………………………… 243
 13. Zaključak o provođenju postupka javne nabave za opskrbu električnom energijom Grada Hvara…………. 243
 14. Zaključak o provođenju postupka javne nabave za energetsku sanaciju Dječjeg vrtića «Vanđela Božitković» 244
 15. Zaključak o provođenju postupka javne nabave za pružanje pravnih usluga………………………………………. 244
 16. Zaključak o provođenju postupka javne nabave za završne radove u unutrašnjosti kata Arsenala…………. 244
 17. Zaključak o provođenju postupka javne nabave za konstruktivnu i građevinsku preventivnu zaštitu spomenika kulture: kuće Zaninović i crkve sv. Ivana………………………………………………………………………………………………………… 245
 18. Zaključak o provođenju postupka javne nabave za uređenje i sanaciju poljskog puta «Spile»………………. 245
 19. Zaključak o provođenju postupka javne nabave za uređenje i popločenje šetnice pored plaže Mola………. 245
 20. Zaključak o provođenju postupka javne nabave za izgradnju «zelenih otoka» na području Grada Hvara.. 246
 21. Zaključak o provođenju postupka javne nabave za izgradnju cesta na području Ograde………………………. 246
 22. Zaključak o provođenju postupka javne nabave za uređenje sportskog igrališta Tenis…………………………. 246
 23. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o danim zaključcima o korištenju javne površine za razdoblje od 13. srpnja do 09. rujna 2013.g……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 247
 24. Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Hvar……………………………………………… 247

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA

 

 1. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine na lokaciji Kupalište…….. 247

 

 

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSA

Službeni glasnik – br. 07 / 2013

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XX.  BROJ 7.                                         Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –

Hvar, 27. kolovoza 2013. godine                              plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

 

                Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13­-pročišćeni tekst), članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj : 125/11), članka 5. stavak 1. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnog prostora u vlasništvu Grada Hvara(«Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09,1/11 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj 26. kolovoza 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u Fontiku čest. zgr. 203 k.o. Hvar

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara da raspiše javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u Fontiku u Hvaru, nekretnina označena kao čest. zgr. 203 k.o. Hvar:

 

1./ Poslovni prostor broj 1. površine 53,76 m2.

Namjena prostora je za obavljanje ugostiteljske djelatnosti: caffe bar, zdravljak ili bistro sukladno Pravilniku o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata.

 

2./ Poslovni prostor broj 2. površine 27,44 m2.

Namjena prostora je za obavljanje djelatnosti trgovine na malo i to slijedeće djelatnosti sukladno NKD 2007.:

-47.29 Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim prodavao-nicama­ trgovina «zdrave» («bio») hrane ili autohtonih proizvoda ,

-47.71     Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama,

-47.72     Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože,

-47.75     Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavao-nicama,

-47.77     Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavaonicama,

-47.78     Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama-isključivo autohtonih proizvoda (suvenira), te

-47.78     prodajna galerija.

Za sve trgovačke djelatnosti zabranjuje se prodaja pića.

 

3./ Poslovni prostor broj 3, površine 29,28 m2.

Namjena prostora je za obavljanje djelatnosti trgovine na malo i to slijedeće djelatnosti sukladno NKD 2007.:

-47.29     Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim prodavao-nicama trgovina «zdrave» («bio») hrane ili autohtonih proizvoda ,

-47.71     Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama,

-47.72     Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože,

-47.75     Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavao-nicama,

-47.77     Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavaonicama,

-47.78     Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama-isključivo autohtonih proizvoda (suvenira), te

-47.78     prodajna galerija.

Za sve trgovačke djelatnosti zabranjuje se prodaja pića.

 

Članak 2.

 

Rok trajanja zakupa je dvije (2) godine, i to od dana sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke.

 

Članak 3.

 

Početna cijena zakupnine za poslovni prostor iz članka l. ove Odluke iznosi 400,00 kuna po m2 mjesečno, sukladno Odluci o utvrđivanju visine zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 1/12 i 3/13).

 

 

Članak 4.

 

Natječaj će se provesti prikupljanjem pismenih ponuda javnim nadmetanjem – licitacijom. Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja provodi postupak nadmetanja-licitacije, a odluku o izboru najpovoljnije ponude na prijedlog Povjerenstva donosi Gradonačelnik sukladno Odluci o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnih prostora u vlasništvu Grada Hvara.

 

Članak 5.

 

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke objaviti će se na oglasnoj ploči Grada Hvara i na web stranici Grada Hvara. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči Grada i na web stranici Grada (www.hvar.hr).

 

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-03/13-01/10

URBROJ: 2128-01-02-13-02

Hvar, 26. kolovoza 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13­-pročišćeni tekst), članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11), članka 5. stavak 1. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnog prostora u vlasništvu Grada Hvara(«Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj 26. kolovoza 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u zgradi ex Bonaparte čest. zgr. 28 k.o. Hvar

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara da raspiše javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u.prizemlju zgrade ex Bonaparte u Hvaru, predio Šćikovi bok, nekretnina označena kao čest. zgr. 28 k.o. Hvar, što u naravi predstavlja jednu poslovnu prostoriju površine 14 m2.

 

 

 

 

Članak 2.

 

Namjena poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke je trgovina na malo: novinama, časopisima, duhanskim proizvodima, sitnom galanterijskom robom.

Zabranjuje se prodaja pića.

 

Članak 3.

 

Rok trajanja zakupa je do donošenja pravomoćnog rješenja temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine («NN», broj: 92/96), ali ne duže od jedne (1) godine od dana sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke.

 

Članak 3.

 

Početna cijena zakupnine za poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke iznosi 400,00 kuna po m2 mjesečno, sukladno Odluci o utvrđivanju visine zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 1/12 i 3/13).

 

Članak 4.

 

Natječaj će se provesti prikupljanjem pismenih ponuda javnim nadmetanjem – licitacijom. Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja provodi postupak nadmetanja-licitacije, a odluku o izboru najpovoljnije ponude na prijedlog Povjerenstva donosi Gradonačelnik sukladno Odluci o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnih prostora u vlasništvu Grada Hvara.

 

Članak 5.

 

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke objaviti će se na oglasnoj ploči Grada Hvara i na web stranici Grada Hvara. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči Grada i na web stranici Grada (www.hvar.hr).

 

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-03/13-01/11

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 26. kolovoza 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13­-pročišćeni tekst), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11), članka 3. stavak 3. i 4. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09 , 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 4. sjednici održanoj 26. kolovoza 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostor broj: 3. u objektu tvrđave Španjola-Fortica

 

Članak 1.

 

Grad Hvar kao zakupodavac nudi dosadašnjem zakupniku Ugostiteljski obrt «Laguna», vlasnik Nenad Vasović iz Hvara, sklapanje novog ugovora o zakupu za poslovni prostor broj: 3 površine 30,55 m2, a sastoji se od točionika i spremišta, sa terasom kao vanjskim štekatom površine 180 m2 i sanitarnim čvorom površine 35,62 m2, koji se nalazi na središnjem platou objekta tvrđave Španjola-Fortica, označena kao čest. zgr. 147 i čest. zem. 343/2 k.o. Hvar, na određeno vrijeme i to od 15. listopada 2013. godine do 15. listopada 2014. godine, pod istim uvjetima kao do sada, uz podmirenje dospjelih obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i podnzčne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička i pravna osoba pridržava rokova plaćanja, uz dostavu sredstva osiguranja plaćanja – zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika na iznos zakupnine i troškova, ovjerenu od javnog bilježnika.

 

Članak 2.

 

Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, za prihvat ponude i podmirenje dospjelih obveza, te dostavu potvrde Porezne uprave o podmirenim obvezama i zadužnice iz članka 1. ove Odluke Gradu Hvaru, a radi sklapanja ugovora o zakupu, u protivnom se neće sklopiti ugovor sa dosadašnjim zakupnikom, već se pokrenuti postupak dodjele poslovnog prostora putem javnog natječaja.

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-01/13-01/08

URBROJ: 2128-01-02-13-02

Hvar, 26. kolovoza 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 129. Zakona o prostornom uredenju i gradnji („Narodne novine“, broj: 76/07 i 90/11), članka 4. stavak 2. a u svezi sa člankom 6. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10) i temeljem Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja novog groblja „Kruvenica” („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 04. sjednici održanoj dana 26. kolovoza 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o stjecanju nekretnina izravnom pogodbom

 

Članak 1.

 

Sukladno Odluci o donošenju Detaljnog plana uređenja novog groblja „Kruvenica” i Geodetskom elaboratu za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u zahvatu DPU-a novo groblje, izrađenom od „Geobiro” d.o.o. Split, broj: 79/2011 od ožujka 2011. godine, Grad Hvar za izgradnju groblja, kao javnog dobra u općoj uporabi, pristupa otkupu zemljišta od vlasnika, prema tabelarnom prikazu, kako slijedi:

 

 

čest.zem.                            z.k. vlasnici                                                             ukupna površina                       otkupna površina

9/7                 Romaldo Vučetić 2/6, Jozica Vučetić 2/6,                                                 2,857 m2                                      123 m2

Tonko Luci 1/6, Ivo Luci 1/6

9/14               Juraj Karković 1/8, Jolanda Padula 1/8

Jelisava Karković 5/8, Nikola Karković 1/8                                               4.059 m2                                        95 m2

9/91               HEP – ELEKTRODALMACIJA iz Splita                                                     43 m2                                        43 m2

113/4             Šime Bracanović 1/16, Tonko Bracanović 1/16

Anita Kovačević 7/16, Katica Kovačević 7/16                                           6.997 m2                                        13 m2

115/1             Juraj Karković 1/8, Nikola Karković 1/8,

Jolanda Padula 1/8, Jelisava Karković 5/8                                                 3.641 m2                                   3.641 m2

115/2             Marija Grgurević rođ. Domančić 1/1                                                         5.544 m2                                   5.163 m2

116                Marija Grgurević rođ. Domančić 1/1                                                         2.194 m2                                   2.194 m2

118/1             Marija Grgurević rođ. Domančić 1/1                                                         3.060 m2                                        73 m2

119/4             Marija Grgurević rođ. Domančić1/1                                                          1.047 m2                                        31 m2

5                    Evica Mihovilčević 14/291, Ivica Mihovilčević 14/291,

                      Ankica Ravlić 14/291, Živko Mihovilčević 249/291                                    291 m2                                      176 m2

 

 

Članak 2.

 

Temeljem članka 131. stavak 2. a u svezi sa stavkom 1. istog članka Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Grad Hvar će vlasnicima iz članka 1. ove Odluke isplatiti naknadu u visini koju je predložilo Povjerenstvo za procjenu nekretnina Grada Hvara.

Naknada iz stavka 1. ovog članka određuje se u iznosu od 30 EUR/m2.

 

Članak 3.

 

Sukladno ovoj Odluci Grad Hvar, kao kupac i vlasnici zemljišta, kao prodavatelji sklopit će pojedinačne kupoprodajne ugovore.

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

Obrazloženje

 

U realizaciji projekta izgradnje novog groblja „Kruvenica” u Hvaru Grad Hvar je donio Odluku o donošenju Detaljnog plana uređenja novog groblja „Kruvenica” („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 12/10).

Temeljem članka 3. citirane Odluke određen je obuhvat čestica za groblje i to su: čest. zem. 5, dio čest. zem. 9/2, dio čest. zem. 9/7, dio čest. zem. 9/14, čest. zem. 115/1, dio čest. zem. 115/2, čest. zem. 116, dio čest. zem. 118/1, dio čest. zem. 119/4, dio čest. zem. 343/1 i dio čest. zem. 4558, sve k. o. Hvar.

Od taksativno pobrojanih čestica dvije čestice su u vlasništvu Republike Hrvatske i to čest. zem. 9/2 (u obuhvatu dio od 4.980 m2) i čest. zem. 343/1 (u obuhvatu dio od 143 m2), koje će RH darovati Gradu Hvaru, budući se radi o javnom dobru u općoj uporabi i što je odredbom članka 4. stavak 1. Zakona o grobljima („Narodne novine”, broj: 19/98 i 50/12) propisano cit.: „Građenje i rekonstrukcija groblja u interesu je Republike Hrvatske”.

Isto tako nije potrebno otkupljivati čest. zem. 4558 k. o. Hvar jer je upisana kao vlasništvo ONI, Mjesni narodni odbor Hvar.

U svezi nekretnina taksativno pobrojanih u članku 1. ove Odluke sklopit će se pojedinačni kupoprodajni ugovori između Grada Hvara, kao kupca i vlasnika nekretnina, kao prodavatelja, a sve sukladno ovoj Odluci.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

­SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 940-01/12-01/119

Urbroj: 2128/01-02-13-18

Hvar, 26. kolovoza 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broJ: 19/13 – pročišćeni tekst), članka 128. stavak 1. podstavak 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 7. stavak 1. podstavak 3. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici, održanoj 26. kolovoza 2013. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

o prodaji nekretnina izravnom pogodbom

 

Članak 9.

 

Zahtjevu Miroslava Plenkovića i Tonke Plenković za otkup zemljišta radi formiranja vlastite građevinske parcele zbog rekonstrukcije postojećeg stambenog objekta, sukladno Lokacijskoj dozvoli, izdanoj od strane SDŽ, Upravnog odjela za prostorno uređenje, Ispostava Hvar, klasa: UP/I-350-05/08-01/21, ur.broj: 2128/01-14-01-08-15 od 16. prosinca 2008. g. i Parcelacijskom elaboratu, izrađenom od strane „Apokrif” d.o.o. Solin, ovjerenom od Područnog ureda za katastar Split, Ispostava Hvar, klasa: 932-06/12-02/47, ur.broj: 541-23-3-01/2-12-3 od 16. 07. 2012. g., u d o v o lj a v a s e.

 

Članak 2.

 

Slijedom prihvaćenog Zahtjeva iz članka 1. ove Odluke, Gradonačelnik Grada Hvara, kao prodavatelj, s jedne strane i Tonka Plenković i Miroslav Plenković, kao kupci s druge strane, sklopit će ugovor o kupoprodaji nekretnina označenih kao:

–          čest. zem. 4540/2 k. o. Hvar, površine 19m2 i

–          čest. zem. 4658/3 k. o. Hvar, površine 7m2.

 

Članak 3.

 

Cijena nekretnina iz članka 2. ove Odluke, na prijedlog Povjerenstva za procjenu nekretnina određuje se u iznosu od 100 EUR/m2, plativo u kunama po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 (osam) dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 940-01/12-01/101

Urbroj: 2128/01-02-13-02

Hvar, 26. kolovoza 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj: 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11 – pročišćeni tekst), u predmetu po prigovoru dr. Mihalj Vig i dr. Zoltan Vig na Odluku o prodaji nekretnine izravnom pogodbom, Gradsko vijeće Grada Hvara, na 04. sjednici održanoj dana 26. kolovoza 2013. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

o odbijanju prigovora

 

Članak 1.

 

Prigovor dr. Mihalja Vig i dr. Zoltana Vig, oba iz Hvara, izjavljen protiv Odluke Gradskog vijeća Grada Hvara o prodaji nekretnina izravnom pogodbom, („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 9/11), kojim traže sniženje cijene za zemljište označeno kao čest. zem. 3908/1 k. o. Hvar, kao neutemeljen, o d b i j a  s e.

 

 

 

Obrazloženje

 

Gradsko vijeće Grada Hvara donijelo je Odluku o prodaji nekretnine izravnom pogodbom, klasa: 940-01/11-01/67, ur.broj: 2128/01-02-11-2 od 22. prosinca 2011. g. kojom je odobrena prodaja čest. zem 3908/1 k. o. Hvar i to: Mariji Medić i Terezi Medić, svakoj po 1/6 dijela, Mihalju Vig i Zoltanu Vig, svakome po 1/6 dijela i Tončiju Novak udio za 1/3 dijela, po cijeni za pripadajuću površinu u iznosu od 200 €/m2.

Dr. Mihalj Vig i dr. Zoltan Vig izjavili su prigovor protiv citirane Odluke dana 21. rujna 2012. g. glede visine cijene za predmetno zemljište.

U prigovoru se ističe da se radi o zemljištu koji predstavlja uski pojas nasut šutom koji bi se mogao koristiti samo kao prostor za parkiranje vozila, uz napomenu da je u blizini i trafo stanica bez ikakve zaštite koja zrači, što umanjuje vrijednost predmetnog zemljišta, te da je za takvo zemljište cijena od 200 €/m2 određena previsoko.

Povjerenstvo za procjenu nekretnina Grada Hvara sastavilo je Zapisnik od 12. listopada 2012. g. u kojem se predlaže Gradskom vijeću Grada Hvara da odbije prigovor dr. Mihalja Vig i dr. Zoltana Vig za sniženje cijene za čest. zem. 3908/1 k. o. Hvar.

Kao razloge zbog kojih se predlaže odbijanje prigovora Povjerenstvo ističe slijedeće:

–   čest. zem. 3908/1 k. o. Hvar se nalazi na atraktivnoj lokaciji – predio Križni rat u Hvaru i tržišna cijena za zemljišta na toj lokaciji prije recesije iznosila je i do 600 EUR/m2, a sada tržišna cijena zemljišta na tom predjelu nije ispod 300 EUR/m2.

–   Kupnjom parcele čest zem. 3908/1 k. o. Hvar sva tri kupca znatno povećavaju vrijednost svojih već izgrađenih građevinskih parcela.

Uvažavajući sve činjenice koje je istaknulo Povjerenstvo za procjenu nekretnina Grada Hvara, Gradsko vijeće Grada Hvara utvrdilo je da je cijena predmetnog zemljišta primjerena i pravilno procijenjena te je stoga odlučilo kao u izreci ove Odluke.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba već se može pokrenuti upravni spor (članak 77.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi).

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 940-01/11-01/67

Urbroj: 2128/01-02-13-04

Hvar, 26. kolovoza 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 128. stavak 1. podstavak 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), članka 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-­pročišćeni tekst) i članka 7. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10), u predmetu po prigovoru Mirka Petričevića iz Hvara od 17. 04. 2012. g., Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici, održanoj 26. kolovoza 2013. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

o izmjeni Odluke o prodaji nekretnina izravnom pogodbom

 

Članak 1.

 

Prigovor Mirka Petričevića iz Hvara, zastupan po punomoćnici Darijani Godinović, odvjetnici iz Hvara, od 17. 04. 2012. godine, izjavljen protiv Odluke Gradskog vijeća Grada Hvara o prodaji čest. zem. 3822/16 k.o. Hvar izravnom pogodbom („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 2/12), a kojim traži smanjenje cijene nekretnine iz razloga što se radi o dijelu pašnjaka u naravi okućnici , u s v a j a s e. ­

 

Članak 2.

 

Slijedom navedenog u članku 1. ove Odluke u citiranoj Odluci o prodaji nekretnine izravnom pogodbom, mijenja se članak 2. i glasi:

„Cijena nekretnine označene kao čest. zem. 3822/16 k.o. Hvar, površine 11 m2, na prijedlog Povjerenstva za procjenu nekretnina Grada Hvara određuje se u iznosu od 100 EUR/m2, odnosno ukupna cijena za 11m2 je 1.100 EUR, plativo u kunama po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja”.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 940-01/12-01/34

Urbroj: 2128/01-02-13-04

Hvar, 26. kolovoza 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13­-pročišćeni tekst), članka 5. stavak 1. i članka 9. Zakona o knjižnicama («Narodne novine», broj: 105/97 i 104/00) i članka 25. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 4. sjednici održanoj 26. kolovoza 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni Odluke o osnivanju Gradske knjižnice i čitaonice Hvar

 

Članak1.

 

U Odluci o osnivanju Gradske knjižnice i čitaonice Hvar («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 6/96 i 1/97), u točki V na kraju umjesto točke stavlja se zarez i dodaju se riječi «a prema potrebi temeljem zakona i dodatne zaposlenike. «

U točki VI, stavku 3. riječi «i uz naknadnu potvrdu ministra kulture», brišu se.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 612-01/13-01/29

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 26. kolovoza 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13­-pročišćeni tekst), članka 25. Zakona o knjižnicama («Narodne novine», broj: 105/97 i 104/00), točke XII Odluke o osnivanju Gradske knjižnice i čitaonice Hvar (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 6/96 i 1/97) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 4. sjednici održanoj 26. kolovoza 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradske knjižnice i čitaonice Hvar

 

I.

 

Daje se prethodna suglasnost na Statut Gradske knjižnice i čitaonice Hvar, čiji je prijedlog utvrdila v. d. ravnateljica Knjižnice.

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasnik Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 612-01/13-01/24

URBROJ: 2128-01-02-13-02

Hvar, 26. kolovoza 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalno ) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13­-pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj 26. kolovoza 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

u svezi pokretanja lokalne-otočke radio postaje

 

I.

 

Gradsko vijeće Grada Hvara utvrđuje da je javni interes postojanje lokalne radio postaje koja bi pridonosila informiranosti građana u svezi društvenih, kulturnih, sportskih i ostalih dogadanja u Gradu Hvaru, a posebno javnosti rada svih tijela Grada Hvara, te podržava ideju o osnivanju pravne osobe koja bi bila nositelj koncesije za emitiranje radio programa.

 

II.

 

Povjerenstvo ima sedam članova. U Povjerenstvo se imenuju:

 1. Fabijan Bronzović, član
 2. Nada Jeličić, član
 3. Katija Vučetić, dipl. nov., član
 4. Joško Rosso, član
 5. Igor Kolumbić, član.

 

Članovi će između sebe izabrati predsjednika Povjerenstva.

Zadatak Povjerenstva je pripremiti prijedlog s konkretnim materijalnim i financijskim pokazateljima i prijedlog potrebnih dokumenata za realizaciju projekta iz točke I. ovog Zaključka.

 

III.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 032-0 l/13-0 l/08

URBROJ: 2128-01-02-13-04

Hvar, 26. kolovoza 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), članka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju («NN», broj: 174/04, 79/07, 39/09 i 127/10) i članka 19. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja («NN», broj: 40/08 i 44/08), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj dana 26. kolovoza 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara

 

I.

 

U Odluci o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 1/09 i 6/13), točka IV. dopunjuje se na način:

«9. mr. sc. Nataša Nazor Jovović, voditeljica Odjela za preventivne i planske poslove Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Split, imenuje se za člana.«

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 214-01/13-01/07

URBROJ: 2128-01-02-13-06

Hvar, 26. kolovoza 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (« Narodne novine», broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/1 l, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), članka 25. stavak 1. točka 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13) i članka 5. stavak 2. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj dana 26. kolovoza 2013. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Povjerenstva za provedbu postupka natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora

 

I.

 

U Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora biraju se:

 1. Fabijan Vučetić, predsjednik
 2. Mandica Huljić, član
 3. Jelka Kovačić Vidmar, prof., član
 4. Nada Jeličić, član
 5. Mate Bracanović, član.

 

II.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru Povjerenstva za provedbu postupka natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 4/10).

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/13-01/26

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 26. kolovoza 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. stavak l. točka 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13) i članka 34. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11­-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj dana 26. kolovoza 2013. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Odbora za razvoj i unapređenje turizma

 

I.

 

U Odbor za razvoj i unapređenje turizma biraju se:

 1. Rikardo Novak, predsjednik
 2. Tanja Miličić, dipl. oec., član
 3. Marija Mlinac, član
 4. Doroteja Maroević Ćaleta, dipl. pov. umj., član
 5. Christine Lubina-Deiters, bacc.oec., član
 6. Vinko Ravlić, bacc.oec., član.

 

II.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru Odbora za razvoj i unapređenje turizma («Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 2/10).

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/13-01/27

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 26. kolovoza 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. stavak 1. točka 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13) i članka 35. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glašnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11­-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj dana 26. kolovoza 2013. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Odbora za uređenje i poboljšanje kopnenog i pomorskog prometa na području Grada Hvara

 

I.

 

U Odbor za uređenje i poboljšanje kopnenog i pomorskog prometa na području Grada Hvara biraju se:

 1. Mate Jeličić, predsjednik
 2. Ranko Avelini, dipl. ing., član
 3. Filko Hraste, član
 4. Nikola Škare, član
 5. Rikardo Novak, član
 6. Antun Plenković, član
 7. Jurko Petrić, član.

 

II.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru Odbora za uređenje i poboljšanje kopnenog i pomorskog prometa na području Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 2/10).

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/13-01/28

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 26. kolovoza 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. stavak l. točka 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13) i članka 36. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11­-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj dana 26. kolovoza 2013. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Odbora za školstvo, kulturu i šport

 

I.

 

U Odbor za školstvo, kulturu i šport biraju se:

 1. mr. sc. Dušan Kovačić, predsjednik
 2. Hasan Nezić, nastavnik, član
 3. Ivo Tudor, član
 4. Sanja Ćurin, prof., član
 5. Ivana Visković, dipl. učiteljica, član.

 

II.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru Odbora za školstvo, kulturu i šport («Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 2/10).

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/13-01/29

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 26. kolovoza 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. stavak l. točka 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara»; broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13) i članka 40. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11­-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj dana 26. kolovoza 2013. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Odbora za protokol

 

I.

 

U Odbor za protokol biraju se:

 1. Alessandra Tudor, dipl. oec., predsjednica
 2. Prošper Zaninović, član
 3. Jurica Petrić, bacc.oec., član

 

II.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru Odbora za protokol («Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 2/10).

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/13-01/30

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 26. kolovoza 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. stavak 1. točka 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13) i članka 32. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-­pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj dana 26. kolovoza 2013. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Odbora za predlaganje imena ulica i trgova

 

I.

 

U Odbor za predlaganje imena ulica i trgova biraju se:

 1. Zorka Bibić, prof., predsjednica
 2. Ivan Buzolić, član
 3. Nikša Bibić, član
 4. Vesna Barbarić, prof., član
 5. Grgo Novak, prof., član
 6. Nikola Petrić, član.

 

II.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru Odbora za predlaganje imena ulica i trgova («Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 6/09).

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/13-01/31

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 26. kolovoza 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. stavak l. točka 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13) i članka 39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11­-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj dana 26. kolovoza 2013. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Povjerenstva za ravnopravnost spolova

 

I.

 

U Povjerenstvo za ravnopravnost spolova biraju se:

 1. Marija Mlinac, prof., predsjednica
 2. Ivana Tudor, član
 3. Matea Dulčić, član
 4. Hasan Nezić,, nastavnik, član
 5. mr. sc. Stanislav Štambuk, član
 6. Karla Karković, član
 7. Prošperina Bibić, član.

 

II.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru Povjerenstva za ravnopravnost spolova («Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 1/10).

 

 

 

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/13-01/32

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 26. kolovoza 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. stavak l. točka 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/1 l, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj dana 26. kolovoza 2013. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Povjerenstva za praćenje i poboljšanje zdravstvene zaštite na području Grada Hvara

 

I.

 

U Povjerenstvo za praćenje i poboljšanje zdravstvene zaštite na području Grada Hvara biraju se:

 1. Drago Carić, dr. med., član
 2. Ozren Đerek, dr. med., član
 3. Divna Lizatović, dr. med.,član
 4. Jurica Miličić, mag. iur., član
 5. Maja Budrović, član
 6. Magda Vučetić, član
 7. Sunčana Draganić, dr. med., član.

Članovi će izmedu sebe izabrati predsjednika Povjerenstva.

 

II.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru Povjerenstva za praćenje i poboljšanje zdravstvene zaštite na području Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 3/10).

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/13-01/33

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 26. kolovoza 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13­-pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 4. sjednici održanoj 26. kolovoza 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o imenovanju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva FONTIK d.o.o.

 

I.

 

                JURICA PETRIĆ, bacc.oec. OIB: 20002824246 iz Hvara, Ulica Jurja Novaka 2, imenuje se za člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Fontik d.o.o. iz Hvara.

 

II.

 

Ovlašćuje se Fabijan Bronzović, kao predstavnik Grada u trgovačkom društvu Fontik d.o.o., da temeljem ovog Zaključka donese potrebne odluke u Skupštini društva, temeljem kojih će uprava Društva provesti odredbe ovog Zaključka.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-06/13-01/03

URBROJ: 2128/01-02-13-01

Hvar, 26. kolovoza 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-­pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasruk Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 4. sjednici održanoj 26. kolovoza 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o imenovanju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Nautički centar Hvar d.o.o.

 

I.

 

MATE BRACANOVIĆ, OIB: 24739703745 iz Hvara, Ulica Higijeničkog društva 4, imenuje se za člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Nautički centar Hvar d.o.o. iz Hvara.

 

II.

 

Ovlašćuje se Ivan Pavičić, kao predstavnik Grada u trgovačkom društvu Nautički centar Hvar d.o.o., da temeljem ovog Zaključka donese potrebne odluke u Skupštini društva, temeljem kojih će uprava Društva provesti odredbe ovog Zaključka.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-07/13-01/03

URBROJ: 2128/01-02-13-01

Hvar, 26. kolovoza 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13­-pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 4. sjednici održanoj 26. kolovoza 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o razrješenju dužnosti člana Uprave-direktora trgovačkog društva FOR d.o.o.

 

IVICA PARŠIĆ, OIB:10577087627 iz Hvara, Ulica Veljka Kovačevića 12, razrješava se dužnosti člana Uprave-direktora trgovačkog društva For d.o.o. iz Hvara, temeljem podnesene ostavke.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-08/13-01/2

URBROJ: 2128/01-02-13-01

Hvar, 26. kolovoza 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-­pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 4. sjednici održanoj 26. kolovoza 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o imenovanju člana Uprave-direktora trgovačkog društva FOR d.o.o.

 

ANDRO JELIČIĆ, dipl. oec. OIB: 17555920560 iz Hvara, Ulica Duha Svetega 6, imenuje se za člana Uprave-direktora trgovačkog društva For d.o.o. iz Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

 

KLASA: 021-08/13-01/2

URBROJ: 2128/01-02-13-02

Hvar, 26. kolovoza 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. stavak l. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

RJEŠENJE

o razrješenju dužnosti punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o.

 

I.

 

Zoran Domančić OIB: 96842629021 iz Hvara, Ulica Jelke Bučić 2, razrješava se dužnosti punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o., temeljem podnesene ostavke.

 

II.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 020-01/13-01/52

URBROJ: 2128-01-01/1-13-03

Hvar, 22. kolovoza 2013.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. stavak l. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

RJEŠENJE

o razrješenju dužnosti punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Fontik d.o.o.

 

I.

 

Zoran Domančić OIB: 96842629021 iz Hvara, Ulica Jelke Bučić 2, razrješava se dužnosti punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Fontik d.o.o., temeljem podnesene ostavke.

II.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 020-01/13-01/52

URBROJ: 2128-01-01/1-13-02

Hvar, 22. kolovoza 2013.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. stavak l. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

RJEŠENJE

o razrješenju dužnosti punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Nautički centar Hvar d.o.o.

 

I.

 

Zoran Domančić OIB: 96842629021 iz Hvara, Ulica Jelke Bučić 2, razrješava se dužnosti punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Nautički centar Hvar d.o.o., temeljem podnesene ostavke.

 

II.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

KLASA: 020-01/13-01/52

URBROJ: 2128-01-01/1-13-04

Hvar, 22. kolovoza 2013.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

RJEŠENJE

o razrješenju dužnosti punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Eko Hvar j.t. d.

I.

 

Zoran Domančić OIB: 96842629021 iz Hvara, Ulica Jelke Bučić 2, razrješava se dužnosti punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Eko Hvar j.t.d., temeljem podnesene ostavke.

 

II.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA ARVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 020-01/13-01/52

URBROJ: 2128-01-01/1-13-07

Hvar, 22. kolovoza 2013.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. stavak l. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

RJEŠENJE

o razrješenju dužnosti punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Sportski centar Hvar d.o.o.

 

I.

 

Zoran Domančić OIB: 96842629021 iz Hvara, Ulica Jelke Bučić 2, razrješava se dužnosti punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Sportski centar Hvar d.o.o., temeljem podnesene ostavke.

 

II.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 020-01/13-01/52

URBROJ: 2128-01-01/1-13-05

Hvar, 22. kolovoza 2013.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

RJEŠENJE

o razrješenju dužnosti punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva For d.o.o.

 

I.

 

Zoran Domančić OIB: 96842629021 iz Hvara, Ulica Jelke Bučić 2, razrješava se dužnosti punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva For d.o.o., temeljem podnesene ostavke.

 

II.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 020-01/13-01/52

URBROJ: 2128-01-01/1-13-06

Hvar, 22. kolovoza 2013.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

RJEŠENJE

o imenovanju punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o.

 

I.

 

Za punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini društva Komunalno Hvar d.o.o. imenuje se Rino Budrović OIB: 76977447270 iz Hvara, Glavica -Burak bb.

 

II.

 

Osoba iz točke I. ovog Rješenja ima ovlasti predstavljanja i zastupanja Grada u trgovačkom društvu Fontik d.o.o. u skladu sa Odlukom o načinu upravljanja trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Hvara uz zaključak Gradskog vijeća, dan u pisanom obliku.

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 020-06/13-01/52

URBROJ: 2128-01-01/1-13-09

Hvar, 22. kolovoza 2013.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

RJEŠENJE

o imenovanju punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva

Fontik d.o.o.

 

I.

 

Za punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini društva Fontik d.o.o. imenuje se Fabijan Bronzović OIB: 77236473380 iz Hvara, Ulica Duška Roića 2.

 

II.

 

Osoba iz točke I. ovog Rješenja ima ovlasti predstavljanja i zastupanja Grada u trgovačkom društvu Fontik d.o.o. u skladu sa Odlukom o načinu upravljanja trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Hvara uz zaključak Gradskog vijeća, dan u pisanom obliku.

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 020-06/13-01/52

URBROJ: 2128-01-01/1-13-08

Hvar, 22. kolovoza 2013.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

 

 

RJEŠENJE

o imenovanju punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Nautički centar Hvar d.o.o.

 

I.

 

Za punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini društva Nautički centar Hvar d.o.o. imenuje se Ivan Pavičić OIB: 506211775639 iz Hvara, Majerovica bb.

 

II.

 

Osoba iz točke I. ovog Rješenja ima ovlasti predstavljanja i zastupanja Grada u trgovačkom društvu Fontik d.o.o. u skladu sa Odlukom o načinu upravljanja trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Hvara uz zaključak Gradskog vijeća, dan u pisanom obliku.

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 020-06/13-01/52

URBROJ: 2128-01-01/1-13-10

Hvar, 22. kolovoza 2013.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 24. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“, broj: 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09), ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Hvar, uz suglasnost Gradskog vijeća Grada Hvara donosi

 

STATUT

GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE HVAR

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim se Statutom Gradske knjižnice i čitaonice Hvar (u daljnjem tekstu: Knjižnica), uređuje status, naziv, sjedište i djelatnost, zastupanje i predstavljanje, upravljanje, unutarnje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja, opći akti, programiranje rada i planiranje razvitka, način ostvarivanja sredstava za rad i raspoređivanje dobiti, način ostvarivanja suradnje sa sindikatom, javnost rada, nadzor nad radom i druga pitanja od važnosti za obavljanje djelatnosti i poslovanje Knjižnice.

 

Članak 2.

 

Knjižnica ima status samostalne knjižnice kao javne ustanove koja knjižničnu djelatnost obavlja kao javnu službu.

Osnivač i vlasnik Knjižnice je Grad Hvar.

Akt o osnivanju javne ustanove Gradske knjižnice i čitaonice Hvar donijelo je Gradsko vijeće Grada Hvara na sjednicama održanim 12. prosinca 1996. i 17.ožujka 1997, godine (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj 6/96 i 1/97).

 

Članak 3.

 

Knjižnica ima svojstvo pravne osobe i upisana je u registar Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem (MBS) 060078355 Rješenjem tog suda broj Tt-99/1005-4.

Odluku o statusnim promjenama i prestanku rada Knjižnice donosi osnivač uz prethodnu suglasnost ministarstva kulture.

 

Članak 4.

 

Prema namjeni i sadržaju knjižničnog fonda Knjižnica je sukladno odredbama zakona narodna knjižnica, kao javna ustanova.

 

II. NAZIV, SJEDIŠTE I DJELATNOST

 

Članak 5.

 

Naziv Knjižnice glasi: Gradska knjižnica i čitaonica Hvar.

Naziv Knjižnice mora biti istaknut na zgradi u kojoj je njezino središte.

 

Članak 6.

 

Sjedište Knjižnice je u Hvaru.

 

Članak 7.

 

Odluku o promjeni naziva i sjedišta Knjižnice donosi Gradsko vijeće Grada Hvara, na prijedlog ravnatelja Knjižnice.

 

Članak 8.

 

Djelatnost Knjižnice obuhvaća:

–   nabavu knjižnične građe

–   stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižne građe, te provođenje mjera zaštite knjižnične građe koja je kulturno dobro

–   izradu i objavljivanje biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala te stručnih publikacija

–   predstavljanje knjižnične građe

–   omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima

–   poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih izvora i pomagala

–   osiguranje korištenja i posudbe knjižnične građe, te protok informacija

–   vođenje dokumentacije o građi i korisnicima

–   obučavanje korisnika za samostalno služenje bibliografskim i informacijskim izvorima

–   organiziranje stručnih skupova, predavanja, tečajeva, seminara, radionica i sličnih skupova s područja knjižnične djelatnosti

–   organiziranje edukativnih i kulturnih programa i akcija vezanih uz djelatnost Knjižnice

–   prodaju na malo vlastitih i drugih izdanja i proizvoda koji promoviraju djelatnost Knjižnice

–   nakladničku djelatnost

–   domaću i međunarodnu suradnju s udrugama, pojedincima i ustanovama na području knjižnične djelatnosti.

 

Članak 9.

 

Pored knjižnične djelatnosti Knjižnica može obavljati i druge djelatnosti koje se običavaju obavljati uz njezinu djelatnost i služe promicanju čitanja, poticanju na znanje, samoobrazovanje, učenje i stvaralaštvo, informiranost i razonodu.

 

Članak 10.

 

Knjižnica obavlja svoju djelatnost na području Grada Hvara, a može je, na temelju posebnog ugovora, obavljati i za područje drugih jedinica lokalne samouprave na otoku Hvaru.

Pored obavljanje poslova i zadaća narodne knjižnice, Knjižnica može obavljati poslove i zadaće drugih vrsta knjižnica.

 

Članak 11.

 

Knjižnica posluje samostalno i obavlja knjižničnu djelatnost pod uvjetima i na način određen zakonom, standardima kojima se uređuju poslovi, te kadrovski i tehnički uvjeti svojstveni narodnim knjižnicama, na zakonu utemeljenim propisima, aktom o osnivanju, statutom i drugim općim aktom te sukladno suvremenim znanstvenim postignućima i pravilima struke.

 

Članak 12.

 

Knjižnica može promijeniti djelatnost uz suglasnost osnivača.

 

III. ZNAK I PEČAT

 

Članak 13.

 

Knjižnica ima dva pečata okruglog oblika, jedan je promjera 30 mm s kružno upisanim tekstom: Gradska knjižnica i čitaonica Hvar, 1., a drugi je promjera 25 mm sa identičnim tekstom kao prethodni pečat i namijenjen je za računovodstvene poslove.

Štambilj Knjižnice je pravokutnog oblika s tekstom: Gradska knjižnica i čitaonica Hvar. Odlukom ravnatelja određuje se broj pečata, način korištenja i osobe koje su odgovorne za čuvanje.

Za označavanje knjižne građe upotrebljavaju se okrugli i četvrtasti žig, pa okrugli uz tekst Gradska knjižnica i čitaonica Hvar u sredini ima otvorenu knjigu, a četvrtasti uz tekst ima prostor za upisivanje inventarnog broja.

 

Članak 14.

 

Knjižnica ima znak koji predstavlja stilizirani Arsenal. Odluku o načinu uporabe znaka donosi ravnatelj.

 

 

 

 

IV  ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE KNJIŽNICE

 

Članak 15.

 

Knjižnicu zastupa i predstavlja ravnatelj.

 

Članak 16.

 

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Knjižnice, predstavlja i zastupa knjižnicu u pravnom prometu i pred tijelima državne vlasti, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Knjižnice, te obavlja sve druge poslove predviđene zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Knjižnice

Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada Knjižnice.

 

Članak 17.

 

Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi za zastupanje Knjižnice u pravnom prometu u granicama svojih ovlasti. Punomoć se daje sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

Ravnatelj knjižnice određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije.

 

V   UNUTARNJE USTROJSTVO I UPRAVLJANJE KNJIŽNICOM

 

Članak 18.

 

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada pobliže se određuje ustrojstvo i radna mjesta Knjižnice.

 

Članak 19.

 

Radi djelotvornosti obavljanja knjižnične djelatnosti Knjižnica može uspostaviti stacionare, ogranke ili bibliobus.

 

Članak 20.

 

Knjižnicom upravlja ravnatelj. Ravnatelj vodi stručni rad Knjižnice.

 

Članak 21.

 

Ravnatelj:

–   organizira i vodi rad i poslovanje Knjižnice

–   donosi Statut Knjižnice

–   donosi i druge akte Knjižnice

–   donosi godišnji program rada Knjižnice i mjere za provođenje programa

–   podnosi izvješća o poslovanju Knjižnice

–   donosi financijski plan i godišnji obračun

–   predstavlja i zastupa Knjižnicu u pravnom prometu i pred tijelima državne vlasti odgovara za zakonit rad Knjižnice

–   samostalno donosi odluke o stjecanju, opterećivanju i otuđenju imovine Knjižnice čija vrijednost iznosi do 70.000,00 kuna

–   izdaje naloge radnicima Knjižnice za izvršavanje određenih poslova i zadataka

–   daje upute za rad

–   donosi unutarnje ustrojstvo i način rada Knjižnice

–   donosi sve odluke u svezi s radnim odnosom radnika Knjižnice

–   obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima knjižnice

 

Članak 22.

 

Ravnatelja u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje osoba koju ravnatelj ovlasti.

 

Članak 23.

 

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o knjižnicama („NN“, broj: 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09) kojim se uređuju knjižnice, te posjeduje stručne i organizacijske sposobnosti.

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Knjižnice raspisuje osnivač, Grad Hvar (Gradonačelnik), i to najkasnije 90 dana prije isteka prethodnog mandata.

U natječaju se objavljuju uvjeti koje kandidat mora ispunjavati, vrijeme za koje se imenuje, rok do kojeg se primaju prijave, te rok u kojem će kandidat biti obaviješten o izboru. Rok do kojeg se primaju prijave ne može biti kraći od 8 dana od dana objave natječaja, a rok u kojem se kandidat obavještava o izboru ne može biti duži od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Članak 24.

 

Ravnatelja imenuje i razrješuje Gradsko vijeće Grada Hvara, na razdoblje propisano Zakonom.

 

Članak 25.

 

Ako se na raspisan natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

Do imenovanja ravnatelja Knjižnice na temelju ponovljenog natječaja Gradsko vijeće Grada Hvara imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja, ali najduže do godinu dana.

 

Članak 26.

 

Za ravnatelja Knjižnice može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07) i najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci.

Iznimno od odredbe prethodnog stavka ovoga članka, za ravnatelja Knjižnice može se imenovati osoba koja ima završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i deset godina rada u kulturi ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja imauvjete iz stavka 1. ovog članka.

 

Članak 27.

 

Ravnatelj može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan u sljedećim slučajevima:

 

–   ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radu

–   ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuje radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu

–   ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Knjižnice

–   ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Knjižnici veću štetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti Knjižnice.

Prije donošenja odluke o razrješenju, ravnatelju se mora dati mogućnost izjašnjavanja o razlozima razrješenja.

U slučaju razrješenja ravnatelja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, a osnivač je dužna raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.

 

VI . PROGRAM RADA I RAZVITKA KNJIŽNICE

 

Članak 28.

 

Godišnji program rada Knjižnice donosi ravnatelj.

Godišnji program rada donosi se do 30. rujna tekuće godine za narednu godinu.

 

Članak 29.

 

Program rada Knjižnice dostavlja se na razmatranje i usvajanje osnivaču Godišnji program rada Knjižnice financira se kao javna potreba.

 

Članak 30.

 

Plan razvitka Knjižnice donosi se kao godišnji i višegodišnji.

Plan razvitka obuhvaća program rada Knjižnice, program zapošljavanja, plan prihoda i rashoda, plan raspodjele plaća, plan investicija i druge planove.

Kada se analizom izvršenja plana razvitka odnosno programa rada utvrdi da se isti ne mogu realizirati, Gradsko vijeće na prijedlog ravnatelja donosi odluku o izmjenama plana, odnosno programa, te o rebalansu plana.

Izmjena plana i programa priopćava se osnivaču.

 

VII. NAČIN OSIGURANJA SREDSTAVA ZA RAD, IMOVINA KNJIŽNICE, NJENO RASPOREĐIVANJE I ODGOVORNOST ZA NJENE OBVEZE

 

Članak 31.

 

Imovinu Knjižnice čine stvari, prava i novac pribavljeni od osnivača Knjižnice ili iz drugih izvora.

Imovinom Knjižnice upravlja se na način propisan zakonom, propisima donesenim na temelju zakona i općim aktima Knjižnice.

 

Članak 32.

 

Način i uvjeti stjecanja sredstava za rad Knjižnice utvrđuju se zakonom, aktom o osnivanju, općim aktima Knjižnice i ugovorima.

 

Članak 33.

 

Sredstva za rad Knjižnice osiguravaju se iz proračuna Grada Hvara. Za posebne programe Knjižnica sredstva osigurava sukladno zakonu.

Sredstva za obavljanje posebnih zadaća Knjižnice u sklopu hrvatskog knjižničnog sustava osiguravaju se iz državnog proračuna.

Knjižnica može stjecati sredstva za svoj rad i iz vlastitih prihoda, putem sponzora, darova i iz drugih izvora sukladno zakonu.

 

Članak 34.

 

Sredstva iz proračuna Grada Hvara i drugih subjekata mogu se koristiti samo za namjenu za koju su dodijeljena.

 

Članak 35.

 

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Knjižnica ostvaruje dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj knjižnične djelatnosti u skladu sa Statutom i aktom o osnivanju Knjižnice.

 

Članak 36.

 

Financijsko poslovanje obavlja se sukladno zakonu i drugim propisima donesenim temeljem zakona.

 

Članak 37.

 

Knjižnica posluje preko jedinstvenog žiro -računa.

Sredstva Knjižnice koriste se samo za namjene iz djelatnosti Knjižnice utvrđene zakonom i drugim aktima donesenim temeljem zakona i programa rada Knjižnice.

 

Članak 38.

 

Financijsko poslovanje Knjižnice obuhvaća izradu financijskog plana, evidenciju o ostvarivanju prihoda i izdataka, izradu temeljnih financijskih izvješća, te izradu periodičnog obračuna i godišnjeg obračuna.

 

Članak 39.

 

Knjižnica donosi financijski plan prije početka godine na koju se odnosi.

Ako se financijski plan ne donese u propisanom roku, donosi se privremeni financijski plan, najduže za razdoblje od tri mjeseca.

 

Članak 40.

 

Ravnatelj Knjižnice je nalogodavac za izvršenje financijskog plana Knjižnice.

 

Članak 41.

 

Knjižnica po isteku kalendarske godine donosi godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana.

 

Članak 42.

 

Knjižnica odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.

Osnivač Knjižnice solidarno i neograničeno odgovara za obveze Knjižnice.

Članak 43.

 

Djelatnici Knjižnice ostvaruju pravo na plaću i naknadu plaće, te potpore i nagrade u skladu sa Zakonom o radu, Kolektivnim ugovorom i općim aktima Knjižnice.

 

VIII. OPĆI AKTI KNJIŽNICE

 

Članak 44.

 

Opći akti Knjižnice su Statut, pravilnici, poslovnici i odluke, kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelatnosti Knjižnice.

 

Članak 45.

 

Statut donosi ravnatelj uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Hvara.

 

Članak 46.

 

Ravnatelj donosi sljedeće opće akte:

 1. Statut
 2. Pravilnik o untarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice
 3. Pravilnik o zaštiti od požara
 4. Pravila o radu knjižnice
 5. Pravilnik o radu
 6. Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva
 7. Pravilnik o korištenju osobnih računala i neknjižne građe
 8. druge opće akte sukladno važećim zakonskim propisima.

 

Članak 47.

 

Izmjene i dopune općih akata donose se po postupku za njihovo donošenje.

Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana njihovog objavljivanja, a u izuzetnim i posebno opravdanim slučajevima danom objavljivanja.

 

IX JAVNOST RADA KNJIŽNICE

 

Članak 48.

 

Rad Knjižnice je javan

Statut, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice kao i drugi opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Knjižnice.

Knjižnica upoznaje javnost o organizaciji rada Knjižnice, uvjetima rada, načinu pružanja usluga i obavljanju poslova iz svoje djelatnosti, davanjem informacija u sredstvima javnog priopćavanja.

Informacije i podatke o obavljanju djelatnosti ili uvid u dokumentaciju Knjižnice omogućit će se pravnoj i fizičkoj osobi sukladno zakonu i općim aktima Knjižnice kojima se uređuje pravo na pristup informacijama.

 

Članak 49.

 

Samo ravnatelj i zaposlenici koje je ravnatelj ovlasti mogu putem sredstava informiranja izvještavati javnost o radu, poslovanju i razvoju Knjižnice.

 

 

 

 

X. NADZOR NAD RADOM KNJIŽNICE

 

Članak 50.

 

Stručni nadzor nad radom Knjižnice obavljaju matične knjižnice na način propisan Pravilnikom o matičnoj djelatnosti.

 

Članak 51.

 

Nadzor nad zakonitišću rada Knjižnice obavljaju županijski uredi nadležni za kulturu, odnosno Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji nadležan za poslove kulture.

 

XI. SURADNJA SA SINDIKATOM

 

Članak 52.

 

Sindikalno organiziranje u Knjižnici je slobodno.

Knjižnica je dužna osigurati uvjete za rad sindikalnog povjerenika, staviti na raspolaganje obavijesti koje su mu potrebne za obavljanje dužnosti, te omogućiti uvid u akte i dokumente u svezi s ostvarivanjem i zaštitom prava radnika iz radnog odnosa.

 

XII. ZAŠTITA TAJNOSTI PODATAKA

 

Članak 53.

 

Tajnim podacima smatraju se podaci koje ravnatelj, sukladno pozitivnim propisima i općem aktu odredi tajnim, kao i svi podaci koje kao tajne javno tijelo ili druga pravna osoba priopći Knjižnici.

Radnici Knjižnice dužni su čuvati podatke koji se smaraju tajnim bez obzira na način saznanja o tim podacima ili pribavljanja odnosno stjecanja mogućnosti uvida u takve podatke.

Obveza čuvanja tajnih podataka traje i nakon prestanka radnog odnosa u Knjižnici, sukladno pozitivnim propisima.

 

Članak 54.

 

Podatke koji su označeni kao tajni, može nadležnom tijelu priopćiti ravnatelj ili osoba koju za to ovlasti.

 

Članak 55.

 

Povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne predstavlja težu povredu radne obveze. O čuvanju poslovne tajne neposredno skrbi ravnatelj.

 

XIII.       ZAŠTITA I UNAPRIJEĐENJE ŽIVOTNOG OKOLIŠA

 

Članak 56.

 

Zaposlenici knjižnice dužni su organizirati obavljanje knjižnične djelatnosti tako da se osigura sigurnost na radu, provode potrebne mjere zaštite životnog okoliša, te sprječavaju uzroci i otklanjaju štetne posljedice koje ugrožavaju prirodne i radom stvorene vrijednosti životnog okoliša.

Zaposleni u knjižnici mogu odbiti izvršenje zadaće kojima se nanosi šteta životnom okolišu. Nepoduzimanjem mjera zaštite životnog okoliša krše se obaveze iz radnog odnosa.

XIV NARODNA OBRANA

 

Članak 57.

 

U skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona Knjižnica je dužna osigurati uvjete rada za rad u ratnim uvjetima, u uvjetima neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske i u drugim izvanrednim okolnostima.

 

XV   STATUSNE PROMJENE I PRESTANAK KNJIŽNICE

 

Članak 58.

 

Odluku o statusnim promjenama i prestanku Knjižnice može donijeti Osnivač uz prethodnu suglasnost Ministarstva kulture.

Odluka o prestanku i statusnim promjenama knjižnice mora sadržavati i odredbe o zaštiti i smještaju knjižnične građe na temelju mišljenja Županijske matične službe.

 

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 59.

 

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Gradska knjižnice i čitaonice Hvar od 12. travnja 1999. godine.

 

Članak 60.

 

Opći akti Knjižnice uskladit će se s odredbama ovog Statuta u roku od tri mjeseca od njegovog stupanja na snagu.

 

Članak 61.

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

Hvar, 08.08.2013.

Broj: 47/2013

v.d. Ravnateljica:

Nikla Barbarić, dipl. knjižničar, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA:

 

 1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u Fontiku- čest. zgr. 203 k.o. Hvar. 173
 2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u zgradi «ex Bonaparte» čest. zgr. 28 k.o. Hvar     174
 3. Odluka o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostor broj: 3 u objektu tvrđave Španjola-Fortica…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 175
 4. Odluka o stjecanju nekretnina izravnom pogodbom za izgradnju novog groblja Kruvenica……………………………….. 175
 5. Odluka o prodaji nekretnina izravnom pogodbom……………………………………………………………………………………….. 176
 6. Odluka o odbijanju prigovora…………………………………………………………………………………………………………………… 176
 7. Odluka o izmjeni Odluke o prodaji nekretnina izravnom pogodbom………………………………………………………………. 177
 8. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Gradske knjižnice i čitaonice Hvar……………………………………………………….. 177
 9. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradske knjižnice i čitaonice Hvar………………………………………. 178
 10. Zaključak u svezi pokretanja lokalne – otočke radio postaje…………………………………………………………………………… 178
 11. Odluka o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara………………………… 178
 12. Rješenje o izboru Povjerenstva za provedbu postupka natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnog prostora 179
 13. Rješenje o izboru Odbora za razvoj i unapređenje turizma…………………………………………………………………………….. 179
 14. Rješenje o izboru Odbora za uređenje i poboljšanje kopnenog i pomorskog prometa na području Grada Hvara…… 179
 15. Rješenje o izboru Odbora za školstvo, kulturu i šport………………………………………………………………………………….. 180
 16. Rješenje o izboru Odbora za protokol………………………………………………………………………………………………………… 180
 17. Rješenje o izboru Odbora za predlaganje imena ulica i trgova……………………………………………………………………….. 180
 18. Rješenje o izboru Povjerenstva za ravnopravnost spolova…………………………………………………………………………….. 181
 19. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za praćenje i poboljšanje razine zdravstvene zaštite na području Grada Hvara. 181
 20. Zaključak o imenovanju člana Nadzornog odbora u trgovačkom društvu Fontik d.o.o……………………………………… 182
 21. Zaključak o imenovanju člana Nadzornog odbora u trgovačkom društvu Nautički centar Hvar d.o.o………………….. 182
 22. Odluka o razrješenju dužnosti člana Uprave-direktora trgovačkog društva FOR d.o.o……………………………………… 182
 23. Odluka o imenovanju člana Uprave-direktora trgovačkog društva FOR d.o.o…………………………………………………. 182

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA:

 

 1. Rješenje o razrješenju punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o.    183
 2. Rješenje o razrješenju punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Fontik d.o.o. 183
 3. Rješenje o razrješenju punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Nautički centar Hvar d. o. o……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 183
 4. Rješenje o razrješenju punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Eko Hvar j.t.d. 183
 5. Rješenje o razrješenju punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Sportski centar Hvar d.o.o……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 184
 6. Rješenje o razrješenju punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva For d.o.o.. 184
 7. Rješenje o imenovanju punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o.   184
 8. Rješenje o imenovanju punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Fontik d.o.o. 185
 9. Rješenje o imenovanju punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Nautički centar Hvar d.o.o……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 185

 

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA HVAR:

 

 1. Statut Gradske knjižnice i čitaonice Hvar……………………………………………………………………………………………………. 185

 

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSA

Službeni glasnik – br. 06 / 2013

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XX.  BROJ 6.                                         Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –

Hvar, 1. kolovoza 2013. godine                                plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

 

                Na osnovi članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08 i 136/12), Pravilnika o  polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj: 24/13) te članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara» br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj dana 31. srpnja  2013. Godine,  d o n o s i

 

G O D I Š NJ I    I Z V J E Š T A J

O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2012. GODINU

 

Članak 1.

 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2012. godinu sadrži:

 

 1. Opći dio Proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
 2. Posebni dio Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
 3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu  novca i kapitala,
 4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
 5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, te
 6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

 

Članak 2.

 

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2012.godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

R E P U B L I K A    H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D    H V A R

Gradsko vijeće

 

Klasa: 400-01/13-01/10

Urbroj: 2128/01-02-13-05

Hvar, 31. srpnja 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naziv:  GRAD HVAR

Adresa:  21450 HVAR

Žiro-račun: 2500009-1815300001

Matični broj: 02541122

Šifra djelatnosti: 8411

OIB: 01250166084

 

       OBRAZLOŽENJE

OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

ZA 2012.GODINU                                                                  

 

I.                    PRIHODI  I  PRIMICI

 

 1. Prihodi poslovanja u odnosu na plan ostvareni su sa 78,46%, ostvarenje po skupinama je:

–   Porezni prihodi (skupina 61) su ostvareni sa 88,9% najviše zbog slabijeg ostvarenja poreza na dohodak koji je ostvaren sa 83,27% što je posljedica stagnacije plaća i opće gospodarske krize, isto tako je slabije ostvarenje poreza na promet nekretnina, ostali porezi su u skladu sa planom ili su ostvareni iznad plana.

–   Pomoći (skupina 63) su ostvareni sa 22,95% zbog neizvršenja obećanih potpora iz državnog i županijskog proračuna.

–   Prihod od imovine (skupina 64) su ostvareni sa 113,72% najvećim djelom zbog većih prihoda od spomeničke rente (indeks 163,99%) a vezano je za uplatu dugovanja po istoj osnovi od strane „Sunčanog Hvara“, ostali prihodi od imovine su u skladu sa planom ili su nešto manji od planiranih.

–   Prihodi od pristojbi i po posebnim propisima (skupina 65) su ostvareni sa 77,66%. Manje ostvarenje je najvećim dijelom uzrokovano planiranim a neostvarenim sufinanciranjem građana za izgradnju groblja (konto 65268), te znatno manjim ostvarenjem prihoda od komunalnog doprinosa (indeks 63,02%). Većina ostalih prihodi iz ove skupine je također ispod plana, dok je dio prihoda u skladu sa planom, što je vidljivo iz pregleda ostvarenja.

–   Prihodi od prodaje roba, pruženih usluga i donacije (skupina 66) ostvareni su sa 69,3% zbog izostanka planiranih donacija (podskupina 663) koje su ostvarene sa svega 14,38%, ostali prihodi iz ove skupine su također nešto slabije ostvareni.

–   Prihodi od kazni i ostali prihodi (skupina 68) sa ostvareni sa 52,89%, ova skupina prihoda je planirana i ostvarena u malim iznosima tako da ni odstupanja nisu značajna za ukupno ostvarenje prihoda.

 1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na plan su ostvareni sa svega 9,6% iz razloga jer nije realizirana planirana prodaja zemljišta (skupina 71), a nešto manji su i prihodi vezani za otplate stanova (skupina 72) zbog kašnjenja uplata obveznika.
 2. Primici od zaduženja nisu planirani, a niti realizirani.
 3. Ukupni prihodi i primici su ostvareni sa 77,12%.

 

II.     RASHODI  I  IZDACI

 

 1. Rashodi poslovanja su izvršeni sa 79,99%  u odnosu na plan, izvršenje po skupinama je:

–   Rashodi za zaposlene (skupina 31) su izvršeni sa 92,94% što je uz manje odstupanje u skladu sa planom.

–   Materijalni rashodi (skupina 32) izvršeni su sa 81,18%, manje izvršenje je kod svih pojedinačnih rashoda jer sv vodilo računa o manje ostvarenoj prihodovnoj strani proračuna.

–   Financijski rashodi (skupina 34) su izvršeni sa 115,1% zbog neplaniranih negativnih tečajnih razlika koje su se morale evidentirati na kraju godine, a odnose se na oročena dolarska sredstva.

–   Subvencije (skupina 35) su izvršene sa 44,83%, nije bilo uplata sredstava u županijske Fondove za poljoprivredu i poduzetništvo zbog slabijeg ostvarenja prihoda.

–   Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) izvršene su sa 78,33%, radi se o troškovima vezanim za socijalni program i nastojalo se pripomoći svim ugroženim socijalnim skupinama građana ali vodeći računa o prihodovnoj strani proračuna.

–   Ostali rashodi (skupina 38) izvršeni su sa 66,86%, najznačajnije odstupanje je kod kapitalnih donacija (podskupina 382), nije bilo realizacije planiranih izdataka osim donacije klubu žena „Vita Pharos“, realizacija ostalih izdataka je izostala zbog neostvarenih pomoći vezanih za donaciju DVD, kao i ne realizaciju planiranih projekata od strane tražitelja donacija. Tekuće donacije (podskupina 381) i kapitalne pomoći (podskupina 386) su izvršene u skladu sa financijskim mogućnostima i realizacijom projekata i programa od strane korisnika.

 

 1. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su izvršeni sa 50,38%, izvršenje po skupinama je:

–   Rashodi za nabavu neproizvedene .dugotrajne imovine (skupina 41) izvršeni su sa svega 8,47% zbog ne realizacije planirane kupnje zemljišta potrebnog za izgradnju lokalnih cesta.

–   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) izvršeni su sa 77,2%, nerealizirani su izdaci vezani za izgradnju Doma za starije i školskog igrališta (odjeljak 4212), te dio izdataka vezan za izgradnju groblja, ostali izdaci su nešto ispod plana a izvršeni su u skladu sa fazom realizacije projekata i financijskim mogućnostima.

–   Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (skupina 45) izvršeni su sa 36,29%. Izdaci su vezani za ulaganja u zgradu Arsenal, slabije izvršenje je uzrokovano izostankom planirane pomoći Ministarstva kulture te ne realizacijom planiranih radova.

 1. Izdaci za otplatu zajmova izvršeni su sa 99,5% a u skladu su sa proračunom i otplatnim planom.
 2. Ukupna realizacija rashoda i izdataka je 74,25% u odnosu na plan.

 

III.               OBRAZLOŽENJE IZVRŠENIH PROGRAMA

 

 1. Glava: 00101

 

 1. Program: 1001 je izvršen sa 81,69%. Rashodi u ovom programu su vezani za troškove rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika i Gradske uprave. Izvršeni rashodi su manji od planiranih poglavito rashodi vezani za Gradsko vijeće s obzirom da je vijeće krajem godine prestalo aktivno raditi. Manje realizirani su i ostali rashodi vezani za ovaj program, nije bilo prekoračenja planiranih iznosa.
 2. Program: 1002 je izvršen sa 102,11%. Rashodi u ovom programu su vezani za financijske izdatke, a došlo je do prekoračenja planiranih izdataka zbog obračuna negativnih tečajnih razlika koje smo imali na oročena dolarska sredstva.
 3. Program: 1003 je izvršen sa 51,18%. Izdaci u ovom programu vezani su za javni red i sigurnost. Manje realizirani izdaci su zbog ne realizacije potpore DVD-u Hvar za dovršetak vatrogasnog doma –  sredstva je trebala osigurati županija, a ista nije osigurala, manje su i ostali pojedinačni rashodi u ovom programu osim tekuće donacije DVD-u.
 4. Program: 1004 je izvršen sa 35,07%. Rashodi u ovom programu su vezani za održavanje poslovnih-uredskih prostora. Dio planiranih rashoda nije realiziran do kraja godine već početkom 2013.god.
 5. Program: 1005 je izvršen sa 44,83%. Rashodi u ovom programu su vezani za poticaje razvoja poduzetništva tj. poljoprivrede i malog gospodarstva. Znatno manje su subvencije poljoprivrednicima zbog manjih zahtjeva.
 6. Program: 1006 je izvršen sa 72,2%. Rashodi u ovom programu su vezani za izgradnju i održavanje lokalnih cesta i putova. Znatno je manja realizacija kupnje zemljišta za ceste jer nije postignut dogovor sa vlasnicima, a manja su i utrošena sredstva za održavanje.
 7. Program: 1007 je izvršen sa 70,85%. Ovaj program se odnosi na zbrinjavanje otpada te rješavanja problema kanalizacije. Značajno odstupanje je vezano za pomoć Komunalnom za sanaciju odlagališta komunalnog otpada jer se kasni sa projektima, a nije bilo ni rashoda vezanih za održavanje oborinske kanalizacije.
 8. Program: 1008 je izvršen sa 40,76%. Ovaj program se odnosi na izradu prostorne dokumentacije, kupnju zemljišta za opće namjene, te na geodetsko-katastarske poslove. Rashodi su manji jer s kasni sa završetkom ugovorenih poslova, dok kupnje zemljišta nije ni bilo.
 9. Program: 1009 je izvršen sa 76,39%, a odnosi se na rashode vezane sa razvoj vodovodne mreže. Realizacija programa je uvjetovana tempom radova, kao i prihodima od vodovodnih priključaka.
 10. Program: 1010 je izvršen sa 96,2%, a odnosi se na ulaganje u održavanje i izgradnju javne rasvjete, te trošak električne energije za javnu rasvjetu. Realizacija ovog programa je u planiranim iznosima.
 11. Program: 1011 je izvršen sa 90,47%, a odnosi se na poslove vezane uz izgradnju i održavanje javnih površina. Realizacija ovog programa, uz malo odstupanje, je u skladu sa planom.
 12. Program: 1012 je izvršen sa 11,33%, a odnosi se troškove vezane za izgradnju gradskog groblja, uključujući i kupnju zemljišta. Izvršeni se samo troškovi za geodetski elaborat.
 13. Program: 1013 je izvršen sa 98,78%, a odnosi se na poslove održavanja i uređenja obalnog pojasa. Ovaj program je realiziran u skladu sa planom.
 14. Program: 1014 je izvršen sa 74,88%, a odnosi se na troškove tj.donacije u zdravstvu. Iako Grad nema zakonsku obvezu izdvajati za zdravstvo u interesu građana je povećani zdravstveni standard po stoga i planirane donacije. Tekuće donacije su realizirane sa 81,68%, dok kapitalne nisu realizirane jer nije bilo zahtjeva zdravstvene ustanove.
 15. Program: 1015 je izvršen sa 92,63%, a radi se o programu unapređenja i razvoja sporta na području grada. Program je uz manje odstupanje izvršen u skladu sa planom i programom.
 16. Program: 1016 je izvršen sa 53,48%, a radi se o programskoj djelatnosti u kulturi, donacijama udrugama i ustanovama u kulturi, te održavanje i ulaganje u očuvanje spomenika kulture. Manje izvršenje programa je uglavnom vezano za manje izvršenje ulaganja u zgradu Arsenal zbog izostanka potpore Ministarstva kulture kao i kašnjenja u realizaciji planiranih radova. Nisu izvršene ni planirane donacije Muzeju Hvarske baštine zbog nesuglasica oko izvedenih radova, a i kašnjenja u realizaciji. Ostali rashodi su također nešto manji od planiranih.
 17. Program: 1017 je izvršen sa 35%, a odnosi se na donacije vjerskim zajednicama. Manje izvršenje je zbog ocjene o stvarnim potrebama i manjim prihodima proračuna.
 18. Program: 1018 je izvršen sa 65,49%, a odnosi se na potpore strankama i ostalim udrugama. Potpora strankama je realizirana u skladu sa Odlukom o financiranje političkih stranaka, dok je potpora ostalim udrugama vezana za zahtjeve udruga, te ocjenu o stvarnim aktivnostima pojedine udruge.
 19. Program: 1019 je izvršen sa 7,23%, a radi se o potporama školstvu, te izdacima vezanim za izgradnju školskog igrališta. Većina planiranih potpora je izostala jer nije bilo ni zahtjeva za pojedine planirane aktivnosti, dok izdataka za izgradnju igrališta nije bilo jer projekt nije pokrenut.
 20. Program: 1020 je izvršen sa 74,38%, a odnosi se na poslove socijalne skrbi i socijalne pomoći. Socijalne pomoći su izvršavane sukladno financijskim mogućnostima, socijalnom programu, te ocjeni o stvarnim potrebama tražitelja pomoći. Stipendije su manje izvršene zbog izostanka natječaja za 2012/2013 godinu, a izdataka za izgradnju doma za starije nije bilo jer projekt je u mirovanju.

 

 1. Glava: 00102

 

1    Program: 1001 je izvršen sa 94,64%. Rashodi u ovom programu su vezani za izdvajanje iz Gradskog Proračuna za djelatnost Dječjeg vrtića Hvar. Realizacija ovog programa uz manje odstupanje u skladu je sa planom.

 

 1. Glava: 00103

 

1.   Program: 1001 je izvršen sa 96%. Rashodi u ovom programu su vezani za izdvajanje iz Gradskog proračuna za djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice Hvar. Realizacija ovog programa uz manje odstupanje u skladu je sa planom.

 

Hvar, 29. travnja 2013.god.

 

Voditeljica Službe za proračun i financije:

Margita Petrić Hraste, v.r.

Zakonski predstavnik:

Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na osnovi članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» br. 117/93, 92/94, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01-ispr., 150/02, 147/03, 132/06, 26/07-Odluka USRH, 73/08 i 25/12) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara» br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj dana 31. srpnja  2013. godine,  d o n o s i

O D L U K U

o pokriću manjka prihoda od nefinancijske imovine,

te Manjka primitaka od financijske imovine

iz viškova prihoda poslovanja

 

 1. U Bilanci stanja na dan 31.12.2012.godine, iskazani su viškovi prihoda poslovanja u svoti od =9.811.063,24 kune, istovremeno su iskazani manjkovi prihoda od nefinancijske imovine (bez viškova od prodaje Vile Leonidas) u svoti od =3.596.037,36  kuna, te manjak primitaka od financijske imovine u svoti od =840.795,64 kune.

 

 1. Izvršiti pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine u svoti od =3.596.037,36 kuna, te manjak primitaka od financijske imovine u svoti od =840.795,64 kune (ukupno =4.436.833,00 kuna) iz viškova prihoda poslovanja.

 

 1. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

R E P U B L I K A    H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D    H V A R

Gradsko vijeće

 

Klasa: 400-01/13-01/14

Urbroj: 2128/01-02-13-02

Hvar, ­31. srpnja 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Na temelju odredbe članka 14. i 130. Zakona o proračunu (“NN”, broj: 87/08 i 136/12) i  članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2013.godine  d o n o s i

 

O D L U K U

o izvršavanju Proračuna Grada Hvara

za 2013. godinu

 

 

I OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

                Ovom se Odlukom ( u daljnjem tekstu: Odluka) uređuje struktura prihoda, primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti Gradonačelnika u izvršavanju Proračuna te druga pitanja u izvršavanju proračuna.

 

II   STRUKTURA PRIHODA PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

 

Članak 2.

 

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda čine prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od pristojbi i po posebnim propisima, prihodi od prodaje robe te pružanja usluga i donacija, prihodi od kazni i upravnih mjera i ostali prihodi te prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

Račun rashoda čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, naknade građanima i kućanstvima, donacije i ostali rashodi, te rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

Posebni dio proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Rashodi i izdaci Proračuna moraju biti raspoređeni u Proračunu prema propisanim proračunskim klasifikacijama te uravnoteženi s prihodima i primicima.

Plan razvojnih programa čine rashodi za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije u slijedeće tri godine, koji su razrađeni po pojedinim programima proračunskih korisnika, po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračune i po izvorima prihoda za cjelovitu izvedbu programa.

 

Članak 3.

 

                Financijski plan proračunskog korisnika čine prihodi i primici po vrstama, rashodi i izdaci za trogodišnje razdoblje raspoređeni u programe, te razvrstani prema proračunskim klasifikacijama te obrazloženje prijedloga financijskog plana i plan razvojnih programa.

 

III IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

 

1. Upravljanje prihodima i izdacima

 

Članak 4.

 

                Sredstva proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu: Korisnici) koji su u Posebnom dijelu Proračuna određeni za nositelje sredstava po pojedinim stavkama.

Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom i do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.

Na temelju članka 48. i 52. Zakona o Proračunu određuje se izuzeće od obveze uplate namjenskih prihoda i primitaka, te vlastitih prihoda proračunskih korisnika: Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“ i Gradske knjižnice i čitaonice Hvar u korist proračuna Grada Hvara. O pristiglim namjenskim i vlastitim prihodima osim prihoda iz proračuna Grada Hvara proračunski korisnik dužan je o visini i namjeni  izvijestiti Službu za proračun i financije Grada Hvara, jednom godišnje i to, prilikom izrade prijedloga Proračuna za slijedeću godinu.

 

Članak 5.

 

                Korisnici koriste sredstva Proračuna u skladu sa svojim Godišnjim financijskim planom. Korisnici smiju preuzimati obveze samo do visine sredstava osiguranih u posebnom dijelu Proračuna i za namjene utvrđene Proračunom. Zbog neravnomjernog priljeva sredstava u Proračun, Gradonačelnik može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinom korisniku.

 

Članak 6.

 

Korisnici moraju pri dogovaranju o uvjetima ispunjenja obveza koje podmiruju iz Proračuna uzimati u obzir ugovorene rokove plaćanja.

Korisnici koriste sredstva za plaćanje već izvršenih isporuka i usluga.                 Korisnici mogu preuzeti obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u slijedećim godinama, uz suglasnost Gradonačelnika.

 

Članak 7.

 

                Korisnici mogu sklapati ugovore o nabavi robe, obavljanju usluga i ustupanju radova u visini dodijeljenih financijskih sredstava, a u skladu s Godišnjim planom nabave, Zakonom o javnoj nabavi («NN», broj: 90/11 ) i naputcima koje donosi ministar financija.

 

2. Izvršavanje proračuna

 

Članak 8.

 

                Proračun se izvršava na temelju Godišnjeg plana za izvršavanje Proračuna, po dinamici utvrđenoj planovima, a u skladu s njegovim likvidnim mogućnostima. Izvršavanje i prijenos sredstava utvrđenih Proračunom vršit će Služba za proračun i financije JUO Grada Hvara po odobrenju gradonačelnika.

 

 

 

 

 

Članak 9.

 

Korisnici su obvezni Gradonačelniku dostaviti Godišnji financijski plan po pojedinim stavkama. Svi korisnici proračunskih sredstava dužni su uz godišnje financijsko izvješće dostaviti Gradu Hvaru  i izvješće o utrošku sredstava primljenih iz Gradskog proračuna.

 

3. Proračunska zaliha

 

Članak 10.

 

                U Proračunu se utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju nije bilo moguće predvidjeti.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja koji mogu ugroziti okoliš i ostalih nepredvidivih nesreća, za izvršavanje sudskih odluka i nagodbi za isplatu naknade i rente te za druge nepredviđene rashode.

Sredstva iz stavka 2. i 3. ovoga članka mogu iznositi najviše do 0,50% proračunskih prihoda bez primitka.

Sredstva proračunske zalihe planiraju se u iznosu od 86.100,00 kuna.

Članak 11.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik da tijekom godine zbog neravnomjernog pritjecanja sredstava može koristiti sredstva stalne pričuve  i namjenska sredstva.

 

Članak 12.

 

                Ako se tijekom godine na temelju propisa poveća djelokrug i nadležnost korisnika, što zahtjeva i povećana proračunska sredstva, ili se osnuje novi korisnik, sredstva za navedene namjene osiguravaju se iz tekuće proračunske pričuve.

Ako se tijekom godine, na temelju propisa, smanji djelokrug i nadležnost pojedinog korisnika, što zahtjeva smanjena sredstva, ili ako korisnik prestane poslovati, neutrošena sredstva će se prenijeti u proračunsku pričuvu ili korisniku koji je preuzeo njegove poslove.

 

4. Preraspodjela sredstava

 

Članak 13.

 

                Preraspodjela utvrđenih sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika može se izvršiti najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci koja se umanjuje, odnosno u skladu Zakonom o proračunu.

Gradonačelnik je obvezan  izvijestiti Gradsko vijeće o preraspodjelama iz stavka 1. ovoga članka u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

 

Članak 14.

 

                Sredstva koja su Proračunom osigurana za donacije udrugama čija je djelatnost od interesa za Grad i Hvar,raspoređivat će se u skladu s potrebama pojedine udruge, a prema likvidnim mogućnostima Proračuna, a sukladno uvjetima iz članka 5. ove Odluke.

 

Članak 15.

 

                Ako prihodi koje ostvaruje Grad Hvar budu pogrešno naplaćeni ili naplaćeni u većoj svoti od propisane, pogrešno ili više naplaćene svote vratit će se uplatitelju na teret tih prihoda ili će se preknjižiti na prihode koje je uplatitelj trebao podmiriti.

 

5. Privremene mjere

 

Članak 16.

 

Ako u tijeku godine nastanu nove ili veće obveze za Proračun ili se dogode promjene gospodarskih kretanja te niža naplata prihoda, Gradonačelnik može na prijedlog Službe za proračun i financije obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka ( privremena obustava  izvršavanja Proračuna), a sve sukladno odredbama članka 43. Zakona o proračunu,

Članak 17.

 

                Odluke koje Gradonačelnik predlaže Gradskom vijeću moraju sadržavati financijsku procjenu posljedica za proračun iz koje mora biti razvidno da li se temeljem predloženog povećavaju ili smanjuju prihodi ili rashodi Proračuna.

Ako se tijekom godine usvoje Odluke na osnovu kojih nastaju nove obveze za proračun , sredstva se moraju  osigurati u proračunu.

 

7. Isplata sredstava

 

Članak 18.

 

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Odgovorna osoba mora prije isplate provjeriti i potpisati pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene obveze.

Doznaka sredstava proračunskim korisnicima kao i donacije vršiti će se samo uz pismeni zahtjev i priloženu dokumentaciju o nastalim troškovima, osim doznaka prema posebnim zakonima.

Način preuzimanja obveza i izvještavanja o preuzetim obvezama te način isplate uređuje Gradonačelnik. Naredbodavac za isplatu sredstava iz Gradskog proračuna je Gradonačelnik Grada Hvara.

 

Članak 19.

 

                Sredstva za ostala materijalna prava zaposlenika isplaćivat će se temeljem utvrđenih kriterija i visine planiranih proračunskih sredstava.

 

Članak 20.

 

                Korisnicima kojima se sredstva za zaposlene osiguravaju u Gradskom proračunu ne dozvoljava se povećanje broja zaposlenih djelatnika, osim u opravdanim slučajevima uz suglasnost Gradonačelnika i uz osiguranje sredstava za novozaposlene.

Radi pravovremenog doznačivanja sredstava za 2013. godinu za plaće i druge namjene, Korisnici su obvezni Gradonačelniku dostaviti rješenje o zasnivanju i o prestanku radnog odnosa djelatnika koji se financiraju iz Proračuna.

Rješenje iz stavka 2. ovoga članka valja dostaviti u roku od osam dana od dana zasnivanja ili prestanka radnog odnosa djelatnika.

 

8. Odgovornost

 

Članak 21.

 

                Prava i odgovornosti po ovoj odluci ima Gradonačelnik.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za preuzimanje obveza, verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava tijela koje vodi i utvrđivanje prava naplate , te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

 

9. Proračunski nadzor i unutarnji nadzor

 

Članak 22.

 

                Nadzor nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem Korisnika te nad zakonitošću i svrhovitom uporabom proračunskih sredstava obavlja se sukladno odredbama Zakona o proračunu, a unutarnji nadzor može provesti Gradonačelnik, odnosno osoba koju on ovlasti.

 

Članak 23.

 

                Korisnici moraju omogućiti provođenje nadzora i dati sve potrebite podatke, isprave i izvješća koja se odnose na proračunski nadzor.

Ako se prilikom proračunskog nadzora  utvrdi da je bio povrijeđen propis ili akt čije se provođenje nadzire, odlukom se nalaže postupak za uklanjanje utvrđenih nepravilnosti u određenom roku.

 

Članak 24.

 

Ako se prilikom vršenja proračunskog nadzora utvrdi da su sredstva bila upotrijebljena protivno odluci ili Proračunu, stavke izdataka u financijskom planu Korisnika umanjuju se za opseg nenamjenski utrošenih sredstava ili se privremeno obustavlja isplata sredstava iz stavki s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena.

Mjere iz prethodnog stavka izvršavaju se na temelju odluke koju donosi Gradonačelnik.

 

IV  UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM I DUGOVIMA

 

1. Upravljanje gradskom imovinom

 

Članak 25.

 

                Gradska imovina je financijska i nefinancijska imovina u vlasništvu Grada Hvara.

Za izvršavanje javnih službi i djelatnosti u javnom interesu Grad Hvar može svojom imovinom osnivati ustanove,  trgovačka društva i druge pravne osobe.

Gradskom imovinom upravlja Gradonačelnik na temelju zakona, Statuta Grada Hvara i općih akata Gradskog vijeća.

 

2. Upravljanje financijskom imovinom

 

Članak 26.

 

                Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna u skladu sa odredbom članka 62. Zakona o proračunu upravlja Gradonačelnik. Naredbodavac za isplatu sredstava iz Gradskog proračuna je Gradonačelnik Grada Hvara.

Privremeno slobodna novčana sredstva mogu se kratkoročno oročiti u poslovnoj banci ili uložiti u državne vrijednosne papire, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja, o čemu odlučuje Gradonačelnik.

Novčana sredstva iz članka 1. i 2. ovog članka ne smiju se ulagati u dionice i udjele trgovačkih društava.

3. Izvršavanje javnih službi

 

Članak 27.

 

                Za izvršavanje javnih službi i djelatnosti u javnom interesu, Grad Hvar može svojom imovinom osnivati ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe.

Pravne osobe u kojima Grad Hvar ima najmanje 25% udjela u kapitalu moraju najkasnije u roku od 9 mjeseci nakon isteka poslovne godine, ali najmanje 30 dana prije objave poziva za sjednicu skupštine dostaviti Gradonačelniku dnevni red sjednice skupštine te podnijeti sve revizijske izvještaje i izvještaje nadzornih tijela za proteklu poslovnu godinu, ako ih ne sadrži dnevni red sjednice skupštine.

 

4. Stjecanje nefinancijske dugotrajne imovine

 

Članak 28.

 

                Nefinancijska dugotrajna imovina može se stjecati kupnjom samo u opsegu potrebnom za ispunjavanje zadaća Korisnika.

                Gradonačelnik Odlukom propisuje načela i standarde za provedbu odredbi stavka 1.  ovoga članka, pri čemu mora poštovati načela učinkovitosti i ekonomičnosti.

 

5. Upravljanje nefinancijskom dugotrajnom imovinom

 

Članak 29.

 

Korisnici upravljaju nefinancijskom dugotrajnom imovinom koju posjeduju prema Zakonu o proračunu, što podrazumijeva korištenje imovine, njezino održavanje i davanje u zakup.

 

Članak 30.

 

                Čelnik Korisnika mora imovinom upravljati s brigom dobroga gospodara i voditi popis o toj imovini u skladu sa odredbom članka 11. Zakona o proračunu.

 

Članak 31.

 

Nefinancijska dugotrajna imovina mora se osigurati, ako je to propisano zakonom.

O osiguranju nefinancijske dugotrajne imovine u drugim okolnostima odlučuje čelnik proračunskog korisnika, poštujući analize troškova i koristi te načela učinkovitosti i ekonomičnosti raspolaganja proračunskim sredstvima.

Nadoknada za štetu nastalu na nefinancijskoj dugotrajnoj imovini  isplaćuje se iz Proračuna.

 

Članak 32.

 

                Sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske dugotrajne imovine i od nadoknade štete s osnove osiguranja koriste se samo za kapitalne rashode.

 

V ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTVA

 

Članak 33.

Zaduživanje i davanje jamstava provodi  se do visine i na način propisan Zakonom. Odluku o zaduživanju i davanju jamstava donosi Gradsko vijeće Grada Hvara. Odluku o suglasnosti za zaduživanje i davanje jamstava pravnim osobama u gradskom vlasništvu te ustanova čiji je Grad Hvar osnivač i većinski vlasnik donosi Gradsko vijeće Grada Hvara.

Grad Hvar  u proračunskoj 2013. godini može dati jamstva  pravnim osobama u većinskom vlasništvu Grada Hvara najviše do ukupnog  iznosa od 500.000,00 kuna.

 

VI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 34.

 

                Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

G r a d s k o  v i j e ć e

 

KLASA: 400-01/13-01/13

URBROJ: 2128/01-02-13-02

Hvar, 31. srpnja 2013.godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članaka 20. i 22. Zakona o socijalnoj skrbi (“NN”, broj: 33/12) i članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 3.sjednici održanoj dana 31. srpnja  2013. godine, d o n o s i

 

P R O G R A M

SOCIJALNE SKRBI GRADA HVARA

ZA 2013. GODINU

 

I    UVOD

 

Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi , Grad Hvar je obvezan osigurati sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i posebnom propisu, u skladu sa socijalnim planom i mrežom djelatnosti socijalne skrbi na svojem području.

Korisnik socijalne skrbi je samac ili obitelj  koji u sustavu socijalne skrbi ostvaruje prava na novčane naknade, potpore i druge oblike pomoći te socijalne usluge, propisane Zakonom o socijalnoj skrbi.

Grad Hvar namjerava unaprijediti aktivnost na planu socijalne skrbi programiranjem mjera i oblika socijalne skrbi, kategorije će biti utvrđeni ovim Programom, a prema mogućnostima i sredstvima planiranim Proračunom Grada Hvara za 2013. godinu.

Iz Programa je vidljivo da će aktivnosti Grada Hvara na planu socijalne skrbi u 2013. godini imati osnovni cilj ublažiti posljedice socijalne ugroženosti, a sastavljen je u dvije cjeline:

– prva cjelina odnosi se na prikaz aktivnosti Grada Hvara na planu socijalne skrbi tijekom 2013. godine,

– u drugoj cjelini izloženi su uvjeti (kriteriji za ostvarivanje prava i oblika socijalne skrbi, kategorija korisnika) i realizacija programa vrstom korisnika.

 

II   OSNOVNE AKTIVNOSTI GRADA HVARA NA PLANU SOCIJALNE SKRBI

 

AKTIVNOSTI

SREDSTVA

(u kunama)

1. Pomoć za podmirenje troškovastanovanja

      60.000,00

2. Subvencioniranje boravka bolesnih i starijih osoba u stacionaru Doma zdravlja Hvar

      50.000,00

3. Pomoć udrugama- HVIDR-a otoka Hvara- Županijska udruga slijepih

– Županijska udruga gluhih

– Udruga osoba s invaliditetom otoka Hvara

– ostale udruge invalidnih i hendikepiranih osoba

      12.000,00

        3.000,00

        5.000,00

      40.000,00

5 .000,00

 4.    – Troškovi borbe protiv ovisnosti- Udruga “Mali Princ” Hvar- GD Crvenog križa Hvar

      12.000,00

      20.000,00

    120.000,00

5. Jednokratne novčane pomoći

    230.000,00

6. – Pomoći za novorođenu djecu- Darovi djeci od navršene 1 godine života do polaska u školu-predškolska i djeci u osnovnoj školi

         110.000,00

        40.000,00

   – ostale naknade u naravi

    150.000,00

7. Subvencija boravka djece u Dječjem vrtiću”Vanđela Božitković” iz socijalno ugroženihobitelji

        40.000,00

8. Stipendiranje učenika i studenata

200.000,00

9. Sufinanciranje cijene prijevoza

50.000,00

10.Izgradnja doma za starije osobe

100.000,00

U K U P N O:

1.247.000,00

 

1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja

Troškovi stanovanja u smislu Zakona o socijalnoj skrbi su: troškovi najamnine, komunalne naknade, električne energije, plina, grijanja, vode, odvodnje te drugi troškovi stanovanja u skladu sa posebnim propisima.

Pravo na pomoć za stanovanje ima samac ili članovi kućanstva pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi, ako plaćanje troškova stanovanja ne ostvaruju po drugoj osnovi.

2.  Subvencioniranje boravka bolesnih i starijih osoba u stacionaru Doma zdravlja Hvar u Hvaru.

 

3.   Pomoć udrugama

HVIDR-a otoka Hvara, Hrvatski savez slijepih Splitsko-dalmatinske županije i Društvo gluhih Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, Udruga osoba s invaliditetom otoka Hvara, a odnosi se na potporu za redovnu djelatnost spomenutih udruga i ostalih udruga koje se brinu o invalidnim i hendikepiranim osobama.

4.   Pomoć udrugama za borbu protiv bolesti ovisnosti i pomoć osobi koja je ovisna o alkoholu, drogi i drugim opojnim sredstvima uključuje:

–   edukacijski projekti za građane (roditelje učenika osnovne i srednje škole, za djelatnike u školstvu),

–   edukacija voditelja i suradnika preventivnih programa,

–   preventivno-obrazovni projekti i predavanja za djecu i mladež,

–   potpora udrugama koje skrbe o ovisnicima, Udruge “Mali Princ” i Gradskog društva               Crvenog križa.

 

5.    Jednokratne pomoći

Jednokratna pomoć je poseban oblik novčane ili materijalne pomoći samcu ili obitelji koji su se našli u položaju trenutačne materijalne ugroženosti iz razloga na koje nisu mogli, odnosno ne mogu utjecati,te radi toga nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe kao što su rođenje ili školovanje djeteta, bolest ili smrt člana obitelji, elementarne nepogode, nabavke osnovnih predmeta u kućanstvu, nabavke neophodne odjeće i obuće i drugo.

Jednokratnu novčanu pomoć odobrava Gradonačelnik i iznosi do 6.000,00 kuna godišnje, a iznimno zbog velikih zdrastvenih problema (hitne operacije) ili velikih troškova liječenja može odobriti do 15.000,00 kuna godišnje.

 

6.1. Pomoći za novorođenu djecu – 2.000,00 kuna po novorođenom djetetu

                Kriteriji za ostvarivanje prava na pomoć za novorođenu djecu su:

–   jedan od roditelja mora imati boravište i prebivalište na području Grada Hvara ne kraće od godinu dana i novorođeno dijete mora imati prebivalište na području Grada Hvara

–   da se zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za novorođenu djecu podnese najkasnije do jedne godine života djeteta.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava je:

–   potvrda Policijske postaje Hvar o prebivalištu i boravištu na području Grada Hvara jednog od roditelja i djeteta,

–   preslika osobne iskaznice izdate od Policijske postaje Hvar jednog od roditelja,

–   fotokopija rodnog lista djeteta.

 

6.2.   Darovi djeci od navršene 1 godine života do polaska u osnovnu školu- predškolskoj djeci, kao i djeci u Osnovnoj školi Hvar – poklanjati će se sukladno financijskim mogućnostima Grada Hvara za vrijeme božićnih blagdana.

 

6.3.   Ostale naknade u naravi obuhvaćaju troškove koje Grad Hvar ima vezano uz:

–   financiranje zapošljavanja dva pomoćnika u nastavi, djeci s posebnim potrebama koja pohađaju Osnovnu školu u Hvaru,

–   sufinanciranje programa odgoja i naobrazbe djece s teškoćama u razvoju s područja Grada Hvara  (Poliklinika SUVAG)

–   financiranje životnog osiguranja nezbrinute djece iz doma „Maestral“, kao i ostale naknade za čijim bi se financiranjem javila potreba tijekom 2013. godine.

 

 

 

7.   Subvencija boravka djece u Dječjem vrtiću “Vanđela Božitković” iz socijalno ugroženih obitelji

U pedagoškoj godini 2012/2013 u Dječji vrtić “Vanđela Božitković” kojeg je osnivač Grad Hvar upisano je 172 djece. Dječji vrtić polaze i djeca iz socijalno ugroženih obitelji što će se financirati iz ovog Programa. Pravo na subvenciju boravka djece u dječjem vrtiću, temeljem zahtjeva i priložene dokumentacije, imaju roditelji djece s teškoćama u razvoju, djeca roditelja korisnika stalne pomoći i djeca koja žive u posebno teškim obiteljskim okolnostima.

 

8. i 9.  Stipendiranje učenika i studenata sukladno Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim i visokim učilištima, kao i sufinanciranje cijene autobusnog prijevoza učenika i studenata.

 

Ovaj će se Program realizirati u suradnji sa Ministarstvom rada i socijalne skrbi, Splitsko-dalmatinskom županijom, Uredom za rad, zdravstvo i socijalnu skrb i Domom zdravlja Hvar.

Realizacija ovog Programa provoditi će se sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, temeljem pismenih zahtjeva korisnika, a odluku o svakom predmetu donosi Gradonačelnik.

 

III

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 500-01/13-01/57

URBROJ: 2128/01-02-13- 02

Hvar, 31.srpnja 2013.godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine», broj : 47/90., 27/93. i 38/09.) i čanka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni Grada Hvara», broj 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Hvara, na 03. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2013. godine,

d o n o s i

 

P  R  O  G  R  A  M

javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2013.godinu

 

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Hvara, jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Hvar, koje su utvrđene kao javne potrebe u kulturi, a osobito:

–   redovna djelatnost ustanova kulture kojima je osnivač Grad Hvar,

–   redovna djelatnost ustanova kulture, udruga u kulturi i drugih organizacija u kulturi koje su od interesa za Grad Hvar,

–   programi muzejsko-galerijske i likovne djelatnosti,

–   programi u području kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti,

–   programi izdavačke djelatnosti, te akcije i manifestacije u književno-nakladničkoj i knjižarskoj djelatnosti,

–   programi poticanja i razvitka kulturno-umjetničkoga amaterizma, akcije i manifestacije u području kazališne, glazbeno-scenske, glazbene i plesne djelatnosti,

–   programi međunarodne kulturne suradnje,

–   programi koji promiču kulturu mladih i alternativnu kulturu,

–   programi rekonstrukcije, sanacije, adaptacije investicijskog održavanja i opremanja objekata kulture od interesa za Grad Hvar,

–   ostali kulturni programi.

 

1. GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA – HVAR

Program 1001- knjižnična djelatnost

 

 

Za redovnu djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice u Proračunu Grada Hvara za 2013. godinu predviđen je iznos od     504.500,00 kn

Od ukupno navedenog  iznosa:

 

A) za rashode za zaposlene predviđen je iznos od 356.100,00 kuna, a od toga:

–   za plaće predviđen je iznos od 300.000,00 kuna,

–   za ostale rashode za zaposlene predviđen je iznos od 10.500,00 kuna,

–   za doprinos na plaće predviđen je iznos od 45.600,00 kuna,

 

B) za materijalne rashode predviđen je iznos od 78.400,00 kuna, a od toga:

–   za naknadu za troškove zaposlenima predviđen je iznos od 10.500,00 kuna,

–   za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 14.000,00 kuna,

–   za rashode za usluge predviđen je iznos od: 48.900,00 kuna,

–   za ostale nespomenute rashode predviđen je iznos od 5.000,00 kuna.

 

Tekući projekt  T 1001 -02- Kupnja knjižne građe i opreme

 

C) za kupnju knjižne građe i opreme predviđen je iznos od 70.000,00 kuna, od čega se 10.000,00  kuna za kupnju opreme i namještaja, a  za nabavku knjiga predviđen iznos od 60.000,00 kuna.

2.   REDOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI

Aktivnost A 1016 03- donacije udrugama u kulturi

 

Za udruge u kulturi čiji su planovi i programi rada, te djelatnosti predviđene za realizaciju u 2013. godini od interesa za Grad Hvar – bit će u proračunskoj 2013. godini predviđena sredstva kako slijedi:

–   Pjevačko društvo Hvar………………………. 100.000,00 kn

–   Hvarsko pučko kazalište………………………. 50.000,00 kn

–   Dramski studio mladih Hvar……………….. 25.000,00 kn

–   Klapa «Galešnik» Hvar……………………….. 30.000,00 kn

–   Folklorno društvo «Šaltin» Hvar…………… 35.000,00 kn

–   GSU «Stela Maris» – Hvar…………………… 20.000,00 kn

–   Klapa «Bodulke» – Hvar………………………. 20.000,00 kn

–   Plesni studio mladih Hvar……………………. 20.000,00 kn

–   Matica Hrvatska , ogranak Hvar……………. 25.000,00 kn

–   Hvarska gradska glazba……………………….. 30.000,00 kn

–   Udruga Baletni studio Hvar………………….. 10.000,00 kn

 

Sve navedeno ukupno čini iznos od…… 365.000,00 kn,

 

3.   52. HVARSKE LJETNE PRIREDBE U 2013. GODINI

Aktivnost A1016 01

 

U 2013. godini za realizaciju 52.HVARSKIH LJETNIH PRIREDABA predviđen je ukupan iznos od 600.000,00 kuna i to iz općih prihoda 150.000,00 kuna, od ulaznica 220.000,00 kuna, iz pomoći 120.000,00 kuna te iz donacija 110.000,00 kuna.

Od ukupno navedenog iznosa:

 

A) za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 35.000,00 kuna,

B) za rashode za usluge predviđen je iznos od 345.000,00 kuna,

C) za ostale nespomenute rashode poslovanja predviđen je iznos od 220.000,00 kuna.

 

4. OSTALE KULTURNE MANIFESTACIJE

Aktivnost A1016 02

 

Za godinu 2013. godinu predviđen je iznos od 65.000,00 kuna i to za ostale kulturne manifestacije (Dani hvarskog kazališta i slično). Od ukupnog iznosa na rashode za usluge, odnosno za intelektualne i osobne usluge- honorare i sl. predviđen je iznos od 30.000,00 kuna, a za ostale nespomenute rashode poslovanja predviđen je iznos od 35.000,00 kuna za reprezentaciju i  za ostale nespomenute  rashode  poslovanja.

 

5. DONACIJE MUZEJU HVARSKE BAŠTINE

Aktivnost A 1016 04

 

Donacije Muzeju hvarske baštine odnose se uglavnom na sufinanciranje programskih aktivnosti, kao i na kapitalnu donaciju za arhivsko spremište i za sanaciju crkve Sv. Marak.

Za programsku djelatnost očuvanja spomeničku baštine, kao i programe muzejsko-galerijske i likovno-izložbene djelatnosti predviđen je iznos od

75.000,00 kn

dok je za kapitalnu donaciju za uređenje Arhivskog spremišta predviđen je iznos od

150.000,00 kn i

za  sanaciju crkve Sv. Marak predviđen je iznos.. 150.000,00 kn,

što u Proračunu Grada za 2013.godinu čine ukupan iznos od              375.000,00 kn

 

6. ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE

Aktivnost A 1016 05

 

Za održavanje spomenika kulture predviđen je iznos od 1.010.000,00 kuna i to za rashode za  materijal i energiju iznos od 120.000,00 kuna, te za rashode za usluge iznos od 890.000,00 kuna (za tekuće i investicijsko održavanje te intelektualne i osobne usluge).

 

7.   DODATNA ULAGANJA NA SPOMENICIMA KULTURE

Kapitalni projekt  K 1016 06

 

U Proračunu Grada Hvara za 2013. godinu planirana su sredstva za obnovu zgrade Arsenal u ukupnom iznosu od 3.430.000,00 kuna.

Za dodatna ulaganja na Arsenalu sa Fontikom predviđen je iznos od 3.430.000,00 kuna i to iz općih prihoda iznos od 3.000.000,00 kuna, te iz očekivanih pomoći iznos od 430.000,00 kuna.

 

8. OPREMANJE SPOMENIKA KULTURE

Kapitalni projekt  K 1016 07

 

U Proračuna Grada Hvara za 2013.godinu planiraju se sredstva za opremanje gradske tvrđave Španjola i Loggie, i to za nabavu sitnog inventara u iznosu od 10.000,00 kuna te za nabavu  opreme u iznos od 40.000,00 kuna, odnosno ukupno 50.000,00 kuna.

 

9.   UKUPNA SREDSTVA ZA JAVNE POTREBE U KULTURI

Grad Hvar je u Proračunu za 2013. godinu predvidio sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Hvara u ukupno iznosu od:

 

6.399.500,00 kuna

 

Ovaj  Program stupa na snagu osmog dana  od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara», a sredstva će se isplaćivati temeljem zahtjeva korisnika i financijskih mogućnosti proračuna, a uz odobrenje Gradonačelnika.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

Gradsko vijeće

KLASA:612-01/13-01/19

URBROJ: 2128/01-02-13-02

Hvar, 31.srpnja 2013.godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 76. stavak 4. Zakona o športu («Narodne novine», br. 71/06. i 150/08- uredba,124/10,124/11 i 86/12.) i članka 26.  Statuta Grada Hvara ( «Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst)  Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2013 godine, d o n o s i:

P  R  O  G  R  A  M

javnih potreba u športu Grada Hvara za 2013. godinu

 

Javne potrebe u športu za koje se osiguravaju sredstva iz Proračuna Grada Hvara jesu športske djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u športu od interesa za Grad Hvar, koje  su utvrđene kao javne potrebe u športu, a osobito:

–   redovna djelatnost udruga u športu i drugih organizacija u športu koje su od interesa za Grad Hvar,

–   programi poticanja i razvitka športskih aktivnosti među polaznicima osnovne i srednje škole,

–   programi održavanja, unapređenja i izgradnja športskih terena i objekata na području Grada Hvara,

–   programi suradnje na području otoka Hvara, međuotočne suradnje, pa i međuotočne športske suradnje, prvenstveno među mladima,

–   ostali športski programi, prema potrebi.

 

1.  DONACIJE  SPORTSKIM  UDRUGAMA

Aktivnost A 1015 02 – donacije sportskim udrugama

 

Za djelatnost  udruga u športu predviđen je iznos od                            991.000,00 kuna

koji će se rasporediti na slijedeći način:

–   Nogometni klub Hvar…………………….. 400.000,00 kuna

–   Nogometni klub «Levanda»

Velo Grablje…………………………………… 20.000,00 kuna

–   Nogometni klub «Južnjak»

Sv. Nedjelja …………………………………… 20.000,00 kuna

–   Muški rukometni klub Hvar…………….. 55.000,00 kuna

–   Ženski rukometni klub Hvar…………….. 36.000,00 kuna

–   Boćarski klub «Levanda» Velo Grablje… 5.000,00 kuna

–   Boćarski klub Brusje…………………………. 5.000,00 kuna

–   Boćarski klub «Gdinj» Hvar……………….. 5.000,00 kuna

–   Boćarski klub «Zlatan otok»

Sveta Nedjelja…………………………………. 20.000,00 kuna

–   Jedriličarski klub «Zvir» Hvar za troškove novogodišnje regata te ostale troškove društva             355.000,00 kuna

–   Ronilački klub «Pelegrin» Hvar ………… 20.000,00 kuna

–   Udruga za mali nogomet Hvar…………… 20.000,00 kuna

–   Jedriličarski klub “Reful” Hvar……………. 5.000,00 kuna

–   Boćarski klub „Ružmarin“………………….. 5.000,00 kuna

–   Pikado klub „Hvar“…………………………… 5.000,00 kuna

–   Sportski klub „Hvar Marathon“………… 15.000,00 kuna.

 

2. PROGRAMI ODRŽAVANJA, UNAPREĐENJA I IZGRADNJE ŠPORTSKIH TERENA

Aktivnost:  A1015 01- održavanje sportskih terena

 

Za programe održavanja, unapređenja i izgradnje športskih terena i objekata na području Grada Hvara za 2013. godinu predviđen je iznos od

290.000,00 kuna,

od čega se 20.000,00 kuna odnosi na materijal za tekuće i investicijsko održavanje, a iznos od 270.000,00 kuna odnosi se na uređenje i održavanje športskih terena.

 

Ukupna sredstva namijenjena športu u Proračunu Grada Hvara za 2011.godinu u iznose

1.281.000,00 kuna.

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u  «Službenom glasniku Grada Hvara« , a sredstva će se isplaćivati temeljem zahtjeva korisnika i financijskih mogućnosti Proračuna Grada Hvara, a uz odobrenje gradonačelnika.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD   HVAR

Gradsko  vijeće

 

KLASA: 620-01/13-01/07

URBROJ: 2128/01-02-13-02

Hvar, 31. srpnja 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 28. st.1. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj: 36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – uredba, 70/97,128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročiš.tekst, 82/04,110/04- uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,49/11, 84/11, 90/11 i 144/12)  i članka 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik  Grada Hvara“, broj: 5/09,7/09,8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2013. godine, donosi

 

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti

iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu

za 2013. godinu za Grad Hvar

 

Članak 1.

 

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godinena području Grada Hvara za sljedeće komunalne djelatnosti:

 1. 1.        održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina i obalnog pojasa,
 2. 2.        održavanje javnih površina,
 3. 3.        održavanje nerazvrstanih cesta,
 4. 4.        održavanje javne rasvjete.

 

Članak 2.

Opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa:

 

1.   Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina i obalnog pojasa

–   redovno čišćenje javnih površina (trgova, pješačkih zona, dječjih igrališta, i javnih prometnih površina, osim javnih cesta).

 

a)   Na području starog dijela grada (centra) – prema opisu iz plana pometanja i čišćenja grada – Komunalno Hvar d.o.o.

–   Mehaničko čišćenje svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike u razdoblju lipanj – rujan;

–   Pražnjenje košarica u razdoblju lipanj – rujan dva puta dnevno

–   Ostali dio godine listopad – svibanj mehaničko čišćenje svakodnevno osim nedjelje i praznikom i pražnjenje košarica jednom dnevno osim nedjelje i praznikom.

–   Ručno čišćenje trga.

–   Pranje trga, rive i fabrike izvodit će se isto tako s vatrogasnom pumpom prema potrebi i u dogovoru s Gradom, a u razdoblju lipanj – rujan, jednom tjedno.

 

b)   Izvan centra grada prema opisu iz plana pometanja i čišćenja grada – Komunalno Hvar d.o.o.

–   Mehaničko čišćenje svakodnevno, a u razdoblju lipanj – rujan i nedjeljom i praznikom.

–   Pakleni otoci – čišćenje žala u periodu lipanj – rujan,

–   Čišćenje žala koja nisu dana u  koncesiju lipanj – rujan.

 

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se

u iznosu od:……………………………………… 1.705.000,00 kn

a za nabavu opreme u iznosu:………………… 605.000,00 kn

ukupno……………………………. 2.310.000,00 kn

 

a financirat će se iz komunalne naknade 735.000,00 kuna,  te iz drugih izvora 1.575.000,00 kuna.

 

 

 

 

2.   Održavanje javnih površina

–   Zelene površine tretiraju se svakodnevno osim nedjelje i praznikom, tijekom cijele godine (uključeno i košenje trave),

–   Stabla se obrezuju u dijelu godine predviđenom za te aktivnosti (u slučaju hitnosti intervenira se odmah),

–   Uređenje gradskih  parkova  (šumice i dr.), svakodnevno,

–   Postojeće košarice boje se jednom godišnje, kao i klupe, te se vrši zamjena dotrajalih dijelova,

–   Nabavka novih košarica i novih klupa,

–   Sanacija oštećenog asfalta – obavlja se periodično po potrebi tijekom cijele godine (pregled se vrši jednom tjedno),

–   Izmjena i piketavanje i fugiranje postojećeg kamenog pločnika na Trgu i okolnim uličicama,

–   Nabava i postava naziva ulica i kućnih brojeva.

 

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se

u iznosu od :

–        materijal…………………………………. 100.000,00 kn,

–        rad-usluga………………………………. 570.000,00 kn,
ukupno…………………………………. 670.000,00 kn,

 

a financirat će se iz sredstava komunalne naknade = 650.000,00 kn, te iz drugih izvora20.000,00 kn.

 

3.   Održavanje nerazvrstanih cesta

–   Sanacija oštećenih dijelova asfaltnog sloja i udarnih rupa na nerazvrstanim cestama obavlja se prema potrebi tijekom cijele godine (pregled se vrši jednom tjedno),

–   Podrezivanje grana stabala koje ometaju normalno odvijanje prometa obavlja se prema potrebi (pregled se vrši kvartalno),

–   Izmjena starih i oštećenih prometnih znakova vrši se prema potrebi,

–   Obnavljanje horizontalne prometne signalizacije vrši se prije početka turističke sezone,

–   Čišćenje prometnica od nanosa vrši se neposredno poslije obilnih kiša.

 

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se

u iznosu od :

–        materijal…………………………………… 80.000,00 kn,

–        rad-usluga………………………………. 455.000,00 kn,
ukupno…………………………………. 535.000,00 kn,

 

a financirat će seiz sredstava komunalne naknade =435.000,00 kn, a ostatak iz ostalih izvora.

 

4.   Održavanje javne rasvjete

–   Održavanje je svakodnevno osim nedjeljom i praznikom, tijekom cijele godine.

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se u iznosu od :

–        materijal za održavanje i dva djelatnika

430.000,00 kn

–     utrošak električne energije za javnu rasvjetu

450.000,00 kn

ukupno…………………………………. 880.000,00 kn,

 

a financirat će se u potpunosti iz sredstava komunalne naknade.

 

 

 

Sredstva za  ovaj Program iznose:

             1)……………………………….. 2.310.000,00 kn

             2)………………………………….. 670.000,00 kn

             3)………………………………….. 535.000,00 kn

             4)…………………………………. 880.000,00  kn

             Ukupno:…………………….. 4.395.000,00 kn

 

Članak 3.

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

 

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 363-01/13-01/89

Urbroj: 2128/01-02-13-02

Hvar, 31. srpnja 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”,broj: 36/95, 109/95- Uredba, 21/96 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- proč.tekst,82/04, 110/04- Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2013.godine, donosi:

 

PROGRAM

gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu

za 2013. godinu za Grad Hvar

 

I OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Hvara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine za:

–  javne površine,

–  nerazvrstane ceste,

–  groblja,

–  javnu rasvjetu,

–  opskrbu pitkom vodom,

–  odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Ovim Programom odreduje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

 

II IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

 

Članak 2.

 

Program izgradnje javnih površina je u Prilogu br. 1 ovog Programa.

Ukupno: 490.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2013. godine.

Potrebna fnancijska sredstva osigurat će se:

–   iz sredstava komunalnog doprinosa:…………………………………….. 340.000,00 kn

–   iz ostalih proračunskih prihoda…………………………………………….. 150.000,00 kn

ukupno:………………………………………………………………………….. 490.000,00 kn

 

III IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

 

Članak 3.

 

Program izgradnje nerazvrstanih cesta je u Prilogu br. 2 ovog Programa.

Za izgradnju je predviđeno 960.000,00 kn Za otkup zemljišta je predviđeno 300.000,00 kn

                Ukupno: 1.260.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2013. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

–   iz sredstava komunalnog doprinosa:……………………………………… 900.000,00 kn

–   iz potpora Županije:………………………………………………………………. 60.000,00 kn

–   iz prihoda od nefnancijske imovine (za otkup zemljišta):………….. 300.000,00 kn

ukupno:……………………………………………………………………….. 1.260.000,00 kn

 

 

 

 

 

IV IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

 

Članak 4.

 

Program izgradnje mreže javne rasvjete je u Prilogu br. 3 ovog Programa.

Ukupno: 400.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2013. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

–   iz sredstava komunalnog doprinosa:……………………………………… 160.000,00 kn

–   iz potpora Županije:………………………………………………………………. 25.000,00 kn

–   iz ostalih proračunskih prihoda…………………………………………….. 215.000,00 kn

ukupno:………………………………………………………………………….. 400.000,00 kn

 

V – IZGRADNJA GROBLJA

 

Članak 5.

 

Za izradu tehničke dokumentacije je predviđeno 100.000,00 kn

                Za otkup zemljišta je predviđeno 200.000,00 kn

Ukupno. 300.000,00 kn

                Rok je prosinac 2013. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

–   iz ostalih proračunskih prihoda…………………………………………….. 300.000,00 kn

ukupno:………………………………………………………………………….. 300.000,00 kn

 

VI – IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

 

Članak 6.

 

Za izgradnju i proširenje mjesnih mreža na području Grada Hvara 250.000,00 kn

Ukupno: 250.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2013. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

–   naknada za priključenje: ……………………………………………………… 120.000,00 kn

–   iz potpora Županije: ……………………………………………………………. 100.000,00 kn

–   iz ostalih proračunskih prihoda ……………………………………………… 30.000,00 kn

ukupno: …………………………………………………………………………. 250.000,00 kn

 

VII IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU OTPADNIH I OBORINSKIH VODA

 

Članak 7.

Program izgradnje objekata i uređaja za odvodnju otpadnih i oborinskih voda je u Prilogu br. 4

Ukupno: 1.045.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2013. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

–   iz naknada za priključenje:……………………………………………………… 30.000,00 kn

–   iz drugih prihoda :………………………………………………………………. 800.000,00 kn

–   iz potpora Županije:…………………………………………………………….. 200.000,00 kn

–   iz vodnog doprinosa:…………………………………………………………….. 15.000,00 kn

ukupno:……………………………………………………………………….. 1.045.000,00 kn

 

Članak 8.

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

Klasa: 363-01/13-01/90

Urbroj: 2128/01-02-13-02

Hvar, 31. srpnja 2013. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                                                                                              Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

 

 

 

 

 

GRAD HVAR

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

 

Prilog br. 1

JAVNE POVRŠINE – PROGRAM ZA 2013. GODINU

Iznos (kn s PDV)

Gradnja pješačkog puta i skalinade, na Paisu između

ul. Marina Gazarovića i ul. Lucije Rudan (40 m x 2 m)………………………………………………………………………………… 87.500,00

 

Postavljanje kamenog pločnika i kamenih stuba u

Ulici Jurja Novaka iza katedrale u gradu Hvaru………………………………………………………………………………………….. 87.500,00

 

Gradnja “zelenih otoka” na području grada Hvara……………………………………………………………………………………… 315.000,00

 

Ukupno (kn) s PDV-om……………………………………………………………………………………………………………………… 490.000,00

 

 

GRAD HVAR

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

 

Prilog br. 2

NERAZVRSTANE CESTE – PROGRAM ZA 2013. GODINU

Iznos (kn s PDV)

 

Priprema donjeg stroja na raznim lokacijama u Gradu Hvaru………………………………………………………………………… 90.000,00

 

Asfaltiranje na raznim lokacijama u Gradu Hvaru……………………………………………………………………………………….. 90.000,00

 

Izrada projektne dokumentacije za prometnice na području

Grada Hvara………………………………………………………………………………………………………………………………………… 200.000,00

 

Nadzor na radovima izgradnje………………………………………………………………………………………………………………….. 45.000,00

 

Gradnja nogostupa na području Grada Hvara…………………………………………………………………………………………….. 87.500,00

 

Dobava i postava zaštitne ograde na cestama, na području Grada Hvara…………………………………………………………. 87.500,00

 

Izgradnja ceste OS-3 – zemljani radovi…………………………………………………………………………………………………….. 360.000,00

 

Otkup zemlje……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 300.000,00

 

Ukupno (kn) s PDV-om…………………………………………………………………………………………………………………… 1.260.000,00

 

 

GRAD HVAR

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

 

Prilog br. 3

JAVNA RASVJETA – PROGRAM ZA 2013. GODINU

Iznos (kn s PDV)

 

Iskop, kabel, traka uz. za postavu javne rasvjete na raznim

lokacijama na području Grada Hvara…………………………………………………………………………………………………………. 87.500,00

 

Dobava i postava rasvjetnih tijela (stupovi, svjetiljke i

žarulje) na raznim lokacijama na području Grada Hvara……………………………………………………………………………….. 87.500,00

 

Dobava ručno radenih metalnih lampi za staru gradsku jezgru………………………………………………………………………. 50.000,00

 

Projekt javne i akcentne rasvjete……………………………………………………………………………………………………………….. 50.000,00

 

Dobava i ugradnja kamenih lampi na šetnici Križa………………………………………………………………………………………. 87.500,00

 

Dobava i postava metalnih “hvarskih ferala”………………………………………………………………………………………………. 37.500,00

 

Ukupno (kn) s PDV-om……………………………………………………………………………………………………………………… 400.000,00

 

 

 

GRAD HVAR

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

 

Prilog br. 4

OBJEKTI I UREĐAJI ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH I OBORINSKIH VODA – PROGRAM ZA 2013. GODINU

Iznos (kn s PDV)

 

Premještanje fekalne kanalizacije u Ulici Ive Roića……………………………………………………………………………………… 45.000,00

 

Preostalo dugovanje za izvršene troškove izgradnje fekalne

kanalizacije za individualno naselje iznad bivšeg hotela “Galeb”………………………………………………………………….. 121.000,00

 

Preostalo dugovanje za izvršenu izradu projektne dokumentacije

(idejni i glavni projekt) oborinske i fekalne odvodnje od Ograda do mora………………………………………………………. 92.000,00

 

Gradnja okna (šahti) na šetnici od Vile Leonidas do stepeništa Croatia…………………………………………………………… 70.000,00

 

Gradnja oborinskog kanala od Vatrogasnog doma do izljeva u more ispred Arsenala…………………………………….. 717.000,00

 

Ukupno (kn) s PDV-om……………………………………………………………………………………………………………… 1.045.000,00 kn

 

 

 

                Na temelju odredbi članka 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09,7/09,8/09,1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina,  obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka,održavanja javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda za  2013.godine

 

Članak 1.

 

Prihvaća se Plan pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa i čišćenje Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda za 2013.godinu  trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o. iz Hvara, u ukupnom iznosu od 1.877.554,00 kuna bez PDV-a, a što je u skladu sa visinom tih izdataka  u Proračunu Grada Hvara za 2013.godinu.

Gore navedeni Plan  i ukupan iznos obuhvaćaju i navedene  poslove u obujmu i vrijednosti koje su izvršene u prva dva kvartala 2013.godine, po Zaključcima Povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Hvara.

 

Članak 2.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara da temeljem ovog Zaključka sklopi ugovor sa trgovačkim društvom Komunalno Hvar d.o.o. za poslove iz članka 1. ovog Zaključka.

 

Članak 3.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-01/13-01/91

URBROJ:2128/01-02-13-02

Hvar, 31. srpnja 2013.godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

KOMUNALNO HVAR d.o.o.

21450 HVAR, Vlade stošića 7

 

P  L  A  N

POMETANJA I ČIŠĆENJA GRADA, ODRŽAVANJA ZELENIH POVRŠINA, OBALNOG POJASA, ČIŠĆENJA PAKLENIH OTOKA, ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE, GRADSKIH PROMETNICA I SISTEMA OBORINSKIH VODA ZA 2013. GODINU

 

HVAR, srpanj 2013.

 

UVOD

 

Komunalno Hvar d.o.o. je trgovačko društvo u vlasništvu Grada Hvara. U Društvu je ukupno stalno zaposleno 47 radnika, od toga četvero radi u kancelariji, a 43 obavlja svoje poslove na terenu.

Tijekom ljetne sezone, zbog iznimno velike produkcije otpada, radno vrijeme je od 06:00 do 01:00 iza ponoći. U tom razdoblju otpad iz centra grada odvozi se minimalno tri puta dnevno, a iz ostalih djelova grada jednom dnevno, svakodnevno, nedjeljom i praznikom.

U zimskom periodu godine, otpad iz centra grada odvozi dva puta dnevno, svakodnevno, nedjeljom i praznikom u radnom vremenu od 07:00, do 14:00, subotom od 07:00 do 12:00. Ostali djelovi grada u tom dijelu godine tretiraju se svaki drugi dan, što se pokazalo sasvim dovoljno. U zimskom dijelu godine nema velike produkcije otpada, a kako su temperature uglavnom niske, nema mogućnosti brze razgradnje otpada i tako stvaranja neugodnih mirisa.

Uz stalno zaposlene radnike za ispomoć tijekom ljetne sezone zapošljavamo samo nužan broj sezonaca, koji ovisi o stvarnim potrebama. Već duže vrijeme nam se nameće potreba, da se dio sezonaca zadrži na poslu i u zimskom dijelu godine. Razlog tome je  povečan obim poslova na održavanju javnih i zelenih površina. Ne moramo napominjati da je kvalitetnu radnu snagu-sezonce za ovakve poslove i inače sve druge komunalne poslove gotovo nemoguće naći.

Osim djelatnosti koje će se definirati ovim Planom Komunalno Hvar d.o.o. u okviru svojih poslova još obavlja i slijedeće komunalne djelatnosti:

–   održava odvodnju fekalnih otpadnih voda

–   odvozi i deponira komunalni i glomazni otpad

–   nudi usluge tržnice na malo

–   obavlja pogrebne poslove

Sve ove djelatnosti funkcioniraju temeljem dugogodišnjeg iskustva, po već uhodanom planu. Godišnji plan se u principu vrlo malo mijenja, bolje reći da se nadopunjava, što uglavnom  ovisi o potrebama, odnosno o financijskim mogućnostima Grada.

 

STOGA PREDLAŽEMO GRADU HVARU SLIJEDEĆI PLAN ZA 2013. GODINU

 

A) POMETANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

 

SVAKODNEVNO:   4,5 RADNIKA, DVIJE ČISTILICE I ELEKTROKOLICA

                2 radnika na uličnim strojnim čistilicama

                2 radnika za ručno pometanje ulica

0,5  radnika na elektrokolicima

1. ZONA:  Autobusna stanica Dolac, Pjaca, Fabrika do Zvijezde mora i naprijed šetnicom uz more do hotela Amfore pa prema Majerovici do rta Kovač, s jedne strane, zatim  Riva, Križa uz more sve do trgovine Kerum u Križnoj luci na jednoj strani i hotela Galeb na drugoj strani, svakodnevno nedjeljom i praznikom

–   Mala električna strojna čistilica

2.  ZONA:  Zastupi, Šamoreta dolac, Sv. Katarina, Bukainka, dio Lučice, Vrisak, dio Križne luke, Križni rat, te svi ostali djelovi grada Hvara uključujući gradske prometnice, te prigradska naselja Milna i Brusje, tretiraju se u sezoni svakodnevno, a van sezone dva puta tjedno ili po posebnoj narudžbi.

–  Velika strojna čistilica

3. ZONA: Od autobusne stanice strmom ulicom kroz istočna Gradska vrata do zapadnih Gradskih vrata, sve okomite i sve paralelne ulice od Pjace do ceste ispod tvrđave Španjola.

–  ručno pometanje

4. ZONA: Od zapadnih Gradskih vrata do Sv. Katarine, cijela Gojava, Sv. Marak, Bankete, ispred Gradske Loggie, sve okomite ulice od Fabrike do hotela Pharos, pored toga oko štandova te veli i mali đardin na Pjaci.

–  ručno pometanje

5. ZONA: Ulica južno od Dječjeg vrtića, ulica iza Poljoprivredne zadruge, cijela Sv. Mikula, ulica južno od Stolne crkve do pozzerie Kogo, južno ispod zida palaće Vukašinović do skretanja u Burak,  Burak do obiteljske kuće Matković i sve okomite ulice prema Rivi.

–  ručno pometanje

6. ZONA: Cijela Glavica s okomitim ulicama prema Burgu i Lučici, od obiteljske kuće Matković  prema školi, sve okomite ulice prema Lučici, cijela Lučica, osim uz more, prema obiteljskoj kući Lovrinčević, dalje strmom ulicom do Križne luke.

–  ručno pometanje

 

SVI KOŠEVI U GRADU prazne se i čiste dva – tri puta dnevno. Radove izvodi 0,5 radnika s elektrokolicima svakim radnim danom, nedjeljom i praznikom tijekom cijele godine.

 

 

Potrebna sredstva:

                         Plaća………………………….. 469.997,00 kn

                         Mat.troškovi………………… 84.600,00 kn

                         Nemat. i rež. tr……………… 68.696,00 kn

                         Ukupno:………………….. 623.293,00 kn

 

B) ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

 

SVAKODNEVNO:  2,5 RADNIKA

Održavanje svih gradskih parkova – od Križne luke do punte Kovač, zalijevanje, košenje i dosijavanje trave uz obveznu sadnju sezonskog cvijeća i autohtonog bilja. Pored

toga vrši se redovito održavanje trajnog ukrasnog bilja (oleandri, tamarisi, palme itd.) uz morski pojas i u užoj gradskoj jezgri. 

 

Potrebna sredstva:

                         Plaća:…………………………. 243.866,00 kn

                         Mater. troš…………………… 32.300,00 kn

                         Nemat. i rež.tr………………. 46.500,00 kn

                         Ukupno:………………. 322.666,00 kn

 

C) ČIŠĆENJE OBALNOG POJASA I PAKLENIH OTOKA

 

SVAKODNEVNO:  4,5 RADNIKA,  BRODICA I ELEKTROKOLICA                                    

 

1. ISTOČNI DIO: Šetnica i obalni pojas od uvale Pokonji dol do kupališta ispred hotela “Galeb”, osim lokacija za koje je izdana koncesija ili koncesijsko odobrenje, održava jedan radnik svakim radnim danom nedjeljom i praznikom (4 mjeseca).

 

2. ZAPADNI DIO: Šetnica i obalni pojas od Rotonde do uvale Podstine, osim lokacija za koje je izdana koncesija ili koncesijsko odobrenje, održava jedan radnik svakim radnim danom, nedjeljom i praznikom (4 mjeseca).

 

3. SVETA NEDJELJA: Obalni pojas od Velog kamika do kupališta Zogon, obalni pojas (kupalište)  Jagodna i obalni pojas (kupalište) Bojanić bod, održava jedan radnik svakim radnim danom, nedjeljom i praznikom (4 mjeseca).

 

4. SVI KOŠEVI NA OBALNOM POJASU prazne se dva – tri puta dnevno, a radove obavlja – 0,5 radnika s elektro-kolicima svakim radnim danom,  nedjeljom i praznikom tijekom cijele godine.

 

5. PAKLENI OTOCI I OBALNI POJAS DUBOVICA – VELA GARŠKA u 2013. godini predviđamo tri radnika, koji će čistiti i odvoziti otpad sa neuređenih gradskih plaža na Paklenim otocima i obalnog pojasa od Vele Garške do Dubovice. Sa lokacija za koje je izdana koncesija ili koncesijsko odobrenje dužni smo od koncesionara preuzimati već sakupljeni otpad u kesama.

Napomena: Brodica će biti u eksploataciji od 01. travnja do 31. listopada 2013.ukupno sedam mjeseci. Preostalih pet mjeseci radnici, koji rade na brodici, će uglavnom koristiti za servisiranje i remont brodice i pogonskog motora, odnosno na godišnje odmore, narađene nedjelje, praznike i prekovremene sate. Preostali dio zimskog perioda radit će kao ispomoć vrtlarskoj grupi, kojoj se u tom razdoblju znatno povačava obim poslova.

 

 

 

 

Potrebna sredstva:

                         Plaće…………………………… 456.696,00 kn

                         Mat. troškovi……………….. 80.500,00 kn

                         Nemat i rež. tr………………. 70.804,00 kn

                         Ukupno:………………….. 608.000,00 kn

 

D) ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

 

SVAKODNEVNO:  2 RADNIKA I AUTOMOBIL

 

Zbog dotrajalosti javne rasvjete u posljednjih par godina uložena su znatno veća sredstva za troškove održavanja. U održavanje ne spada, kako se misli, samo mjenjanje pregorjelih žarulja. U najveći i najkompliciraniji dio posla spadaju popravci oštećenih kandelabera, popravci i mjenjanje oštećenih zračnih i podzemnih kablova, mjenjanje razbijenih stakala na feralima, bojanje kandelabera i ferala kako bi im se produžio vijek trajanja. Ova usluga pruža se na cijelom području grada Hvara s prigradskim naseljima: Brusje, Bruške vale, Milna, Velo Grablje, Zaraće selo, Uvale Velo i Malo Zaraće i Sveta Nedjelja.

 

Potrebna sredstva:

                         Plaće…………………………… 208.395,00 kn

                         Mat. troškovi……………….. 54.200,00 kn

                         Nemat. i rež. troš………….. 31.000,00 kn

                         Ukupno:………………….. 293.595,00 kn

 

E) ODRŽAVANJE GRADSKIH PROMETNICA I SISTEMA OBORINSKIH VODA

 

Pranje grada u sezoni (srpanj i kolovoz).  Potrebna sredstva ukupno     30.000,00 kn

 

Po posebnoj narudžbi uz naplatu prema prihvaćenom troškovniku vršimo i slijedeće poslove:

–   čišćenje gradskih prometnica od nanosa poslje obilnih kiša

–   intervencije na sistemu oborinske odvodnje

–   popravke trgova, ulica i prometnica kamenom, betonom i hladnim asfaltom

– postavu i popravke kandelabera, prometnih znakova, putokaza i rampi

–   uređenje i kićenje grada za prigodne blagdane

 

F) Z A K LJ U Č A K         

 

MATERIJALNI TROŠAK:

 

– 2 radna odijela godišnje                2×350     700,00 kn

– 1 par cipela                                                     400,00 kn

– 1 kišna kabanica                                           200,00 kn

– 1 gumene čizme                                              100,00 kn

– deterđent                                     3 kg mj.     600,00 kn

– rukavice                          4 para godišnje     100,00 kn

                                                                        2.100,00 kn

 

MATERIJALNI TROŠAK GODIŠNJE PO RADNIKU IZNOSI  2.100,00 kn

 

REKAPITULACIJA BROJA SVIH POTREBNIH RADNIKA 

 

– 2        NKV RADNIKA POMETAČA

– 1        RADNIK NA VELIKOJ STROJNOJ ČISTILICI

– 1        RADNIK NA MALOJ ELEKTRIČNOJ

STROJNOJ ČISTILICI

– 1        KV ELEKTRIČAR

– 1        (BRAVAR) POMOĆNIK KV. ELEKTRIČARU

–  2,5    VRTLARA

–  1       VODITELJ BRODICE

–  2       NKV RADNIKA NA BRODICI

–  1       VOZAČ ELEKTROKOLICA

–  3       NKV RADNIKA NA ODRŽAVANJU

OBALNOG POJASA ( 4 mjeseca )

 

UKUPNO:  12,5  radnika tijekom cijele godine + 3 sezonca na 4 mjeseca

=  SVEUKUPNO 13,5  RADNIKA TIJEKOM CIJELE GODINE

 

OČEKIVANI MATERIJALNI TROŠKOVI GODIŠNJE

 

A)

1. Metle 40 kom x 30,00 Kn……………………… 1.200,00 kn

2. Plastične vreće za koševe po Gradu………. 25.000,00 kn

3. Gorivo i mazivo za veliki strojni

pometač…………………………………………… 50.000,00 kn

B)

1. Gorivo za automobil, kosilicu i motornu

pilu…………………………………………………. 10.000,00 kn

2. Nabava sezon. sadnica, trajnica, gnjojiva,

sjemena i sl………………………………………. 16.000,00 kn

C)

1. Gorivo i mazivo za brodicu…………………. 55.000,00 kn

2. Plastične vreće za koševe po Paklenim otocima i obalnom pojasu    15.000,00 kn

D)

1. Gorivo za automobil za električara………….. 5.000,00 kn

2. Materijal za javnu rasvjetu…………………… 45.000,00 kn

UKUPNO:………………………………………… 222.200,00 kn

 

NEMATERIJALNI TROŠAK (godišnje po radniku)

–  prijevoz, prigodne nagrade, režijski troškovi                                     15.500,00 kn

 

REKAPITULACIJA FINANCIJSKOG PLANA

ZA 2013. GODINU

 

UKUPNO:……………………………………… 1.877.554,00 kn

PDV  25%:……………………………………….. 469.388,50 kn

SVEUKUPNO:………………………………. 2.346.942,50 kn

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj 31. srpnja 2013. godine, donosi

 

PROGRAM RADA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

za period od 31. srpnja do 31. prosinca 2013. godine

 

UVODNI DIO

 

Gradsko vijeće Grada Hvara kao predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi program rada koji sadrži poslove i zadatke utvrđene Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), Statutom Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst) i drugim pozitivnim zakonskim propisima.

Program rada treba smatrati otvorenim za sve prijedloge koje se odnose na nadležnost Gradskog vijeća, iako nisu obuhvaćene ovom Programom rada.

Radna tijela Gradskog vijeća, Gradonačelnik koji je nadležan za obavljanje izvršnih poslova jedinice lokalne samouprave, izravno će se uključiti u realizaciju svojih obveza iz ovog Programa. Nositelji poslova iz Programa, kao i ovlašteni predlagatelji obvezni su odgovarajuće materijale o kojima će raspravljati Gradsko vijeće pripremiti u predviđenim rokovima.

 

PROGRAMSKI DIO

 

III TROMJESJEČJE

 

1.   Proračun Grada Hvara za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu Odluka o izvršenju Proračuna Grada Hvara za 2013. godinu

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun i Odbor za financije i proračun

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: srpanj 2013.godine

2.   Program socijalne skrbi Grada Hvara za 2013. godinu

Nositelj izrade: Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada i Služba za financije i proračun

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: srpanj 2013.godine

3.   Program javnih potreba u kulturi, Program javnih potreba u športu za 2013. godinu

Nositelj izrade: Služba za društvene djelatnosti i Služba za financije i proračun

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: srpanj 2013.godine

4.   Plan pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenje Paklenih otoka, održavanje javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda za 2013. godinu

Nositelj izrade: Komunalno Hvar d.o.o.

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: srpanj 2013.godine

5. Program održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013. godinu, Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2013. godinu

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: srpanj 2013.godine

6.   Plan operativne provedbe programa aktivnosti zaštite od požara za Grad Hvar u 2013. godini sa planom motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenih prostora

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun, Dobrovoljno vatrogasno društvo Hvar, Hrvatske šume-Šumarija Hvar, Komunalno Hvar d.o.o. i Služba tajništva grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: srpanj 2013. godina

7.   Program rada Gradskog vijeća Grada Hvara za period od srpnja do 31. prosinca 2013. godine

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun, Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada, Služba za komunalno gospodarstvo, prostorno uredenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša, Služba za društvene djelatnosti i Služba tajništva Grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: srpanj 2013.godine

 

 

8.   Natječaj za davanje u zakup slobodnih javnih površina

Nositelj izrade: Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: srpanj 2013.godine

9.   Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Hvara, Odluka o izmjenama i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara

Nositelj izrade: Odbor za statut i poslovnik i Služba tajništva Grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: srpanj- kolovoz 2013. godine

10. Imovinsko pravni predmeti iz nadležnosti Gradskog vijeća

Nositelj izrade: Služba tajništva Grada i Povjerenstvo za procjenu vrijednosti nekretnina

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: trajno

11. Izbor i imenovanja radnih tijela Gradskog vijeća

Nositelj izrade: Služba tajništva Grada i Odbor za izbor i imenovanja

Predlagatelj: Gradonačelnik i Odbor za izbor i imenovanja

Rasprava: trajno

12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za postupke javne nabave velike vrijednosti za nabavu roba, radova i usluga

Nositelj izrade: Služba tajništva Grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: trajno

13. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2012. godinu, Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2012. godinu

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uredenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: srpanj 2013. godine

14. Godišnji obračun Proračuna Grada Hvara za 2012. godinu

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: srpanj 2013. godina

15. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Hvara za razdoblje siječanj – lipanj 2013.g.

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun i Odbor za financije i proračun

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: rujan 2013. godine

16. Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Hvara

Nositelj izrade: Komisija za dodjelu javnih priznanja i Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: rujan 2013. godine

17. Izmjene i dopune Proračuna Grada Hvara za 2013. godinu (po potrebi)

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun i Odbor za financije i proračun

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: rujan 2013. godine

18. Odluka o raspisivanju natječaja za stipendiju Grada Hvara u školskoj godini 2013/2014.

Nositelj izrade: Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: rujan 2013. godine

19. Imenovanje Povjerenstva za izradu Strategije razvoja Grada Hvara

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: rujan 2013. godine

20. Odluka o raspisivanju natječaja za izradu Strategije razvoja Grada Hvara

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: rujan 2013. godine

 

IV TROMJESJEČJE

 

1.   Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Hvara,

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uredenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odbor za urbanizam i prostorno uređenje Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: studeni 2013. godine

2.   Odluka o donošenju UPU Velo Crablje, UPU Zorače, UPU Brusje

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uredenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odbor za urbanizam i prostorno uređenje

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: rujan 2013. godine

3.   Proračun Grada Hvara za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu ili Odluka o privremenom financiranju Grada Hvara za razdoblje siječanj- ožujak 2014. godinu, Odluka o izvršenju Proračuna Grada Hvara za 2014. godinu ili Odluka o izvršenju Odluke o privremenom financiranju Grada Hvara za razdoblje siječanj- ožujak 2014.g.

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun i Odbor za financije i proračun

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: prosinac 2013.godine

4.   Program socijalne skrbi Grada Hvara za 2014. godinu

Nositelj izrade: Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada i Služba za financije i proračun

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: prosinac 2013.godine

5.   Program javnih potreba u kulturi, Program javnih potreba u športu za 2014. godinu

Nositelj izrade: Služba za društvene djelatnosti i Služba za financije i proračun

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: prosinac 2013.godine

6.   Plan pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenje Paklenih otoka, održavanje javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda za 2014. godinu

Nositelj izrade: Komunalno Hvar d.o.o.

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: prosinac 2013.godine

7.   Program održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014. godinu, Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: prosinac 2013.godine

8.   Izmjene i dopune Proračuna Grada Hvara za 2013. godinu /po potrebi/

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun i Odbor za financije i proračun

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava : prosinac 2013. godine

9.   Program rada Gradskog vijeća Grada Hvara za 2014. godinu

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Služba za financije i proračun, Služba za gospodarstvo i gospodarenje nekretninama grada, Služba za društvene djelatnosti i Služba tajništva grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: prosinac 2013. godine

10. Izvješće o radu Dječjeg vrtića «Vandela Božitković», Gradske knjižnice i čitaonice Hvar, Turističke zajednice Grada Hvara za 2013. godinu

Nositelj izrade: javne ustanove i Turistička zajednica Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: studeni – prosinac 2013. godine

11. Analiza turističke godine 2013.,te izvješće i priprema turističke godine-sezone 2014.

Nositelj izrade: Turistička zajednica Grada Hvara, Gradonačelnik Grada Hvara i Odbor za razvoj i unapredenje turizma

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: studeni 2013.godine

12. Izmjene i dopune Odluka vezano za javne površine

Nositelj izrade: Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: studeni-prosinac 2013. godine

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/13-01/15

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 31. srpnja 2013.g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj: 19/13 – pročišćeni tekst), a sukladno članku 98. istog Zakona, Gradsko vijeće Grada Hvara 03. sjednici, održanoj dana3A: srpnja 2013. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

O IZMJENI STATUTA GRADA HVARA

 

Članak 1.

 

U Statutu Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8I09, 1/11 i 2/11- pročišćeni tekst), članak 1. se mijenja i glasi:

„Ovim Statutom podrobnije se uređuje samoupravni djelokrug Grada Hvara, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje jedinica lokalne samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza”.

 

 

 

 

Članak 2.

 

Članak 14. Statuta mijenja se i glasi:

„Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu za promjenu Statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i Statutom.

Na temelju odredaba zakona i ovog Statuta raspisivanje referenduma može predložiti najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća, gradonačelnik, 20% ukupnog broja birača u Gradu Hvaru i većiria vijeća mjesnih odbora na području Grada Hvara.

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio gradonačelnik, te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na području Grada Hvara, Gradsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom svih članova Gradskog vijeća. ­

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u Gradu Hvaru, Gradsko vijeće dostavit će zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 8 dana od zaprimanja prijedloga

Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan Gradsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke.

Gradsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Gradsko vijeće, osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.”

 

Članak 3.

 

Članak 15. se mijenja i glasi:

„Referendum se može raspisati radi opoziva gradonačelnika i njegovog zamjenika u slučaju:

–   kada krše ili ne izvršavaju odluke Gradskog vijeća,

–   kada svojim radom prouzroče Gradu Hvaru znatnu materijalnu štetu u iznosu od 1 % od proračuna Grada Hvara u tekućoj godini.

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja birača u Gradu Hvaru.

Gradsko vijeće raspisuje referendum za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika. Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika gradonačelnika. Referendum za opoziv ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora, ni ranijeg održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za gradonačelnika.”

 

Članak 4.

 

Članak 16. briše se.

Dosadašnji članak 17. postaje članak 16., na dalje – zaključno sa posljednjim dosadašnjim člankom 94. koji postaje članak 93.

 

Članak 5.

 

Članak 26.a briše se.

 

Članak 6.

 

U članku 29. stavak 1., broj: „15″ zamjenjuje se brojem: „13″.

 

Članak 7.

 

U članku 35.

–   stavak 1. mijenja se i glasi: „Gradonačelnik zastupa Grad i izvršno je tijelo u Gradu Hvaru”,

–   u stavku 3. alineja 2. brišu se riječi: „koje donosi Gradsko vijeće”, Članak 35. dopunjuje se sa stavkom 4. koji glasi:

„Gradonačelnik Grada imenuje i razrješuje predstavnike Grada u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba iz članka 35. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.“

 

Članak 8.

 

Članak 38. mijenja se i glasi:

„Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća.

Ako ocjeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, Gradonačelnik će donijeti odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta. Gradonačelnik ima pravo zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu.

Ako Gradsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke iz prethodnog stavka ovog članka, Gradonačelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Splitsko dalmatinskoj županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta”.

 

Članak 9.

 

U članku 39. stavak 1. mijenja se i glasi: „Gradonačelnik ima jednog zamjenika koji zamjenjuje gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti a biraju se na neposrednim izborima, sukladno članku 94. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine”, broj: 144/12).”

 

Članak 10.

 

Članak 41. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika mandat prestaje po sili zakona:

–   ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi, propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

–   danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

–   danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,

–   danom prestanka prebivališta na području Grada Hvara,

–   danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim uređuje hrvatsko državljanstvo,

–   smrću.“

 

Članak 11.

 

Članak 42. mijenja se i glasi:

„Gradonačelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati putem referenduma.

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja birača u Gradu Hvaru.

Gradsko vijeće raspisat će referendum za opoziv Gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim, ali ne prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora, ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za gradonačelnika

Odluka o opozivu Gradonačelnika i njegovog zamjenika donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača u Gradu Hvaru”.

 

Članak 12.

 

U članku 48. stavak 1. dosadašnji broj „50″ zamjenjuje se brojem „10″.

 

Članak 13.

 

U članku 56. stavak 1. mijenja se i glasi:               „Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Gradsko vijeće.”

 

Članak 14.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 021-05/13-01/16

Urbroj: 2128/01-02-13-01

Hvar, 31. srpnja 2013. g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13­ – pročišćeni tekst), članka 139. Zakona o lokalnim izborima («Narodne novine», broj: 144/12) i članka 127. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10 i 2/11-pročišćeni tekst) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj 31. srpnja 2013. godine, donosi

 

 

 

ODLUKU

o izmjeni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara

 

Članak l.

 

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10 i 2/11-pročišćeni tekst) u glavi II. KONSTITUIRANJE GRADSKOG VIJEĆA, u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

«Konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležan za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti.

Prva, konstituirajuća sjednica saziva se u roku od 30 dana od dana objave konačnih rezultata izbora. Konstituirajućoj sjednici do izbora predsjednika/ce Vijeća presjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Ako je više lista dobilo isti najveći broj glasova na konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.

Gradsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova Gradskog vijeća.«

 

Članak 2.

 

U Članku 3. stavku 2. alineja 2. riječi: «sukladno članku 6. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne regionalne samouprave», mijenjaju se i glase: «sukladno članku 79. Zakona o lokalnim izborima.»

 

Članak 3.

 

U članku 4.stavak 4. riječi: «nezavisna lista» mijenjaju se i glase: «kandidacijska lista grupe birača».

 

Članak 4.

 

U glavi III. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA, članku 18. stavku 1. riječi: «Klub nezavisnh vijećnika» mijenja se i glasi: »Klub vijećnika grupe birača».

 

Članak 5.

 

U glavi IV. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA, u članku 19. dodaje se stavak 3. koji glasi:

«Prvi potpredsjednik/ca Vijeća bira se iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik/ca iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.»

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

 

Članak 6.

 

U članku 58. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

«O prijedlogu građana za donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, Gradsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje deset posto birača upisanih u popis Grada, te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.»

 

 

 

 

Članak 7.

 

U glavi IX. SAZIVANJE I TIJEK SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA, u članku 76. stavku 4. riječi: »15 dana.» mijenja se u riječi: «8 dana.«

 

Članak 8.

 

U članku 79. stavak 2. i 3. brojka «5», zamjenjuje se brojkom «7«.

 

Članak 9.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-01/13-01/17

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 31. srpnja 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 56. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu («NN», broj: 82/13) i odredbe članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 05/09, 07/09, 08/09, 01/11 i 2/11-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Hvara na 3. sjednici 31. srpnja 2013. godine, d o n o s i

 

Odluku

o izmjeni i dopuni Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada Hvara

 

Članak 1.

 

U Odluci o autotaksi prijevozu na području Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara” broj: 6/11 i 9/11) u članku 4. stavak 4. mijenja se i glasi:

„Broj dozvola za područje Grada Hvara utvrđuje se prema posljednjem popisu stanovništva u omjeru jedna dozvola na 220 stanovnika.„

 

Članak 2.

 

U članku 7. stavak 2. dodaje se točka 10. koja glasi:

„10. Upravnu pristojbu prema posebnom propisu”.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara.”

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 340-01/11-01/51

URBROJ: 2128/01-02-13-07

Hvar, 31. srpnja 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Temeljem članka 4. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara (“NN”, broj: 92/10); temeljem Zakona o vatrogastvu (“NN”, broj: 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04- pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10); sukladno Programu aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2013. godini, od 09. svibnja 2013. godine (“NN”, broj: 56/13), te članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/l li 2/11- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2013. godine, d o n o s i

 

PLAN

operativne provedbe Programa aktivnosti zaštite od požara za Grad Hvar u 2013. godini sa planom motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenih prostora

 

OPERATIVNI PLAN je sačinjen u suradnji sa ŠUMARIJOM HVAR, DOBROVOLJNIM VATROGASNIM DRUŠTVOM HVAR, KOMUNALNO HVAR d.o.o. i TURISTIČKOM ZAJEDNICOM GRADA HVARA, a temeljem dokumenata: Procjene ugroženosti od požara Grada Hvara i Plana zaštite od požara Grada Hvara izrađenih “ZAST”d.o.o. Zavod za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu čovjekove okoline Split, na koje dokumente je Policijska uprava Split, Odsjek za zaštitu od požara izvršio kontrolu i dao pozitivno mišljenje Broj: 511-12-18-19998/1­2001-04 od 19. listopada 2001. godine shodno Zakonu o zaštiti od požara.

“Hrvatske šume” d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Split, Šumarija Hvar svoj je Plan zaštite šuma od požara za 2013. godinu donijela, planira službu motrenja i dojave, ophodnje u periodu od 01. lipnja do 15. rujna 2013. godine na području Šumarije Hvar, cijeli otok sa pripadajućim otocima. Po Planu zaštite šuma od požara za 2013.godinu, na području Šumarije Hvar planirano je motrenje i ophodnja po mjestu i vremenu za područje Grada Hvara kako slijedi:

–   ophodnja Milna – Dubovica od 07 do 19 sati,

–   promatračnica Vela Glava – Hvar od 06 do 22 sata,

–   ophodnja Brusje – Vidikovac od 07 do 19 sati.

Grad Hvar ovim planom regulira pitanja protupožarne zaštite na području Grada Hvara, koordinirajući sve radnje s Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Hvar, Komunalno Hvar d.o.o., Šumarijom Hvar i Turističkom zajednicom Grada Hvara.

1.   U Gradu Hvaru ne iskazuje se potreba izrade Plana sa zaduženjima i uspostavom ustroja za provedbu mjera čuvanja, tjelesnog osiguranja i drugih oblika preventivne zaštite građevina i površina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara, uključujući i zabranu nekontroliranog i neovlaštenog pristupa.

Objekti “Sunčanog Hvara”, d.d. (hoteli i upravna zgrada) također su zaštićeni i osigurani planom poslovodstva dioničkog društva, od strane djelatnika i zaštitarskih organizacija.

Objekti otvorenih trafostanica u vlasništvu Hrvatske elektroprivrede kao mogući izvor požara, potrebno je osigurati čišćenjem zaštitnog pojasa oko trafostanica, za što je odgovorna Hrvatska elektroprivreda – Pogon Hvar.

2.   Temeljem Plana zaštite šuma od požara Šumarije Hvar, samo jedna motrilačka postaja je locirana na području Grada Hvara, promatračnica “Vela glava” Hvar.

U dogovoru DVD-a Hvar i Grada Hvara – na području Grada Hvara uspostavljaju se dva ophodarska mjesta i to:

•     TVRĐAVA NA POLJUN (iznad Grada Hvara), od 1. lipnja do 15. rujna 2013. godine – od 00,00 do 24,00 sata;

•     VIDIKOVAC LEVANDA (Velo Grablje) – od 1. lipnja do 1. listopada 2013. godine, u vremenu od 07,00 do 01,00 sati.

Dojava požara obavljat će se radio-vezom, odnosno mobitelom putem DVD-a Hvar (koji ima organizirano danonoćno dežurstvo), te putem Centra 112.

Odgovorne osobe su:

Rino Budrović, dipl. ing., gradonačelnik Grada Hvara i zapovjednik DVD Hvar,

Fabijan Bronzović, zamjenik gradonačelnika Grada Hvara,

Danka Jelen, upraviteljica Šumarije Hvar.

Tijekom protupožarne i turističke sezone 2013., pored zaposlenih “sezonaca” u Hrvatskim šumama svi zaposleni također sezonski, na rok od 4 mjeseca, od 01. lipnja do 30. rujna, – u motrilačkim i ophodarskim službama, u dogovoru Grada Hvara, Turističke zajednice, Komunalno Hvar d.o.o. i DVD-a Hvar biti će članovi DVD-a Hvar (dobrovoljni vatrogasci s položenim vatrogasnim ispitom).

U DVD-u Hvar tijekom čitave godine uspostavljeno je 24-satno dežurstvo, koje je u periodu od 01. lipnja do 30. rujna “pojačano”, te će biti u izravnoj vezi s motrilačkim postajama i izviđačko-preventivnom ophodarskom službom, koja će u spomenutom razdoblju biti u funkciji svakodnevno od 22,00 sati do 07,00 sati ujutro.

3.   GRAD HVAR surađujući s DVD-om Hvar, u vremenu od 01. lipnja do 30. rujna 2013. godine ustrojava izvidačko-preventivne ophodnje koje na licu mjesta poduzimaju mjere za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti.

Spomenute ophodnje otkrivaju i dojavljuju, ali također odmah počinju gasiti požar, dakle, u začetku požara ostaju na licu mjesta djelujući trenutačno. Djelatno vrijeme izviđačko-preventivne ophodnje je od 22,00 do 07,00 sati, a ophodnju će vršiti po dva vatrogasca (sezonski djelatnici DVD-a, Grada, Turističke zajednice Hvar i Komunalno Hvar d.o.o.) – sa specijalnim vozilom na kojem je instalirana “Tamanini” crpka.

Odgovorne osobe za provedbu ove mjere su:

Mate Jeličić, predsjednik DVD-a Hvar i

Rino Budrović, zapovjednik DVD-a Hvar.

Članovi Gradskog zapovjedništva protupožarne zaštite Grada Hvara su: Mate Jeličić, Joško Martinić i Rino Budrović. Izvidačko-preventivna ophodnja obavljat će se od 22,00 do 07,00 sati na slijedećim pravcima:

 • Grad – Dolac – Bukainka – Križna luka – Križa – Pokonji dol
 • Grad – hotel “Sirena” – Majerovica – punta Kovač – Šumica /park/
 • Grad – Bardo – Vira – ulaz u lovište “Pelegrin”
 • Grad – smetlište – Brusje – Velo Grablje
 • Grad – Milna – Zoraće – Dubovica – tunel /južni ulaz/

Dojava potencijalnih izvora opasnosti obavljat će se sustavom vatrogasnih veza, preko dežurne službe u Vatrogasnom domu, odnosno preko Centra 112.

Sredstva (dodatna) za djelatnike izviđačko-preventivne ophodnje osiguravaju Grad Hvar, Turistička zajednica Grada Hvara i Komunalno Hvar d.o.o..

Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, u suradnji sa Stožerom protupožarne zaštite Grada Hvara pregledali su i ažurirali popis (članstvo) protupožarnih interventnih grupa, koje su također u stanju pripravnosti od 01. lipnja 2013. godine.

Od 01. do 15. lipnja, te od 15. do 30. lipnja 2013. dežurne su po dvije grupe, a od 1. srpnja do 31. kolovoza, svakih 15 dana “dežurne” su po 3 interventne grupe, dok je od 1. rujna do 30. rujna predviđeno “dežurstvo” dvije interventne grupe.

U slučaju većih požara svi članovi interventnih grupa, po rasporedu objavljenom na oglasnoj ploči Grada, kao i temeljem obavijesti koje se dostavljaju na kućnu adresu – na zvuk sirene dužni su se bez poziva javiti na zborno mjesto i krenuti u akciju gašenja, a ukoliko je to potrebno posebnim pozivima putem kurira pozivaju se i ostale interventne grupe.

Operativni stožer eventualnih intervencija stacioniran je u zgradi Grada Hvara Ured gradonačelnika, u Hvaru, Milana Kukurina 2.

U Proračunu Grada Hvara za 2013. godinu («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 6/13) planiran je ukupan iznos za protupožarnu zaštitu 1.542.000,00 kuna, za tekuće donacije DVD-a Hvar iznos od 1.100.000,00 kuna, za kapitalnu donaciju DVD-a Hvar iznos od 262.000,00 kuna za dovršetak Vatrogasnog doma, te za ostale rashode za protupožarnu zaštitu u iznosu od 180.000,00 kuna.

4.   Na području Grada Hvara i prigradskih naselja (Milna, Brusje, Velo Grablje i Sveta Nedjelja) nastavljene su akcije uklanjanja otpada sa otvorenih prostora (nekontrolirana “divlja” odlagališta komunalnog otpada), te uređenje deponija «Stanišće» od strane tvrtke KOMUNALNO HVAR d.o.o. Akcija uklanjanja nepropisno odloženoga komunalnog otpada trajnoga je karaktera, kao i uređenje deponija «Stanišće», a odgovorni izvršitelj je Komunalno Hvar d.o.o. iz Hvara, dok su odgovorne osobe: Ivica Novak, direktor Komunalno Hvar d.o.o. i gradski komunalni redari.

5.   Na području Grada Hvara prohodne su slijedeće šumske ceste:

1.   Pelegrin:

a/    ulaz u lovište do uvale Parja,

b/   ulaz u lovište do uvale Duga,

c/    uvala Parja do “bunkera”,

d/   uvala Parja – uvala Pelegrin,

e/    od ceste kroz lovište do uvale Vela Garška,

f/    od uvale Parja do uvale Mala Parja,

g/   od ceste do Humca,

h/   od uvale Pelegrinska do V. Tocila /izvršen proboj/. Na poluotoku Pelegrin, to je ukupno 15,6 km šumskih cesta i protupožarnih puteva /prohodnih/.

2.   od stare otočke ceste do “bruških” uvala: Jagodna, Lozna, Sviračina, Stiniva…,

3.   od državne ceste D-116, tj. od Milne do Maloga Grablja i Veloga Grablja,

4.   od državne ceste D-116 do Gornjeg i Donjeg Zoraća,

5.   od vidikovca LEVANDA do Sv. Mikule,

6.   od vidikovca LEVANDA do pozicija: Na podne, Kopanja, Korito,

7.   od tunela (sjeverni ulaz) do Vale Sv. Antonija,

8.   Tatinja- Grabovac u dužini od 4,1 km,

9.   Poljun -Vela Glava -Napoje u dužini od 2,7 km,

10. Zle njive- Dučino u dužini od 2,2 km i Zelenice- Malo Grablje,

11. Cesta Velo Grablje – Malo Grablje,

12. Cesta od tunela Dubovica do Sv. Nedjelje.

I u narednome periodu (sukladno financijskim mogućnostima Grada Hvara) koristit će se nazočnost kvalitetnih izvođača radova na otoku Hvaru i u Gradu Hvaru – za probijanje novih i poboljšanje (popravak već probijenih šumskih putova i poljskih cesta, prema planu Komisije za uređenje – probijanje poljskih putova na području Grada Hvara, koje je prihvaćen i ažuriran svake godine, prema mogućnostima.

Sve prethodno navedene postojeće šumske ceste prohodne su za navalna vatrogasna vozila, a do “bruških” uvala istim se cestama vrši i opskrba vodom tijekom sušnih mjeseci.

6.   Odluka o provedbi posebnih mjera zaštite od požara (uređenje, osiguranje, čuvanje) na gradskome deponiju (Stanišće) donesena je dana 22. travnja 1998. godine, na 27. sjednici Gradskoga poglavarstva. Ista je odluka važeća i regulira provedbu navedenih zaduženja, a za izvršavanje ove odluke odgovoran je Ivica Novak, direktor Komunalno Hvar d.o.o. gradonačelniku Grada Hvara.

Prema Programu aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2013. godini, obavljen je pregled gradske deponije «Stanišće» u Hvaru, dana 25. travnja 2013. godine i dostavljen Gradu Zapisnik o obavljenom inspekcijskom pregledu od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Uprava za inspekcijske poslove, Sektor inspekcije zaštite okoliša KLASA: 351-02/13-01/672 URBROJ: 517-08-1-2-5-2­13-3.

7.   U Gradu Hvaru, u nekoliko tvrtki na raspolaganju je lakša građevinska mehanizacija. Vlasnici lakše gradevinske mehanizacije na području Grada Hvara jesu:

•     “Borova” d.o.o. (vl. Magda Ravlić),

•     U.O. “Bura” (vl. Mladen Miličić),

•     “HVAR” d.d. za građevinarstvo (vl. Jure Puljić),

•     KOMIJNALNO HVAR d.o.o. (direktor Ivica Novak).

 

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u «Službenom Glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 214-01/13-01/13

URBROJ: 2128-01-02-13-1

Hvar, 31. srpnja 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13­ – pročišćeni tekst), članka 28. stavak 1. alineja 3. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine», broj: 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), uz suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje Zagreb, Klasa: 810-03/11-04/58 URBROJ: 543-01-04-01-13-4 od 25. ožujka 2013. godine, Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj 31. srpnja 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Hvara

 

I.

 

Prihvaća se Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Hvara, izradena od tvrtke NW-Wind d.o.o. iz Varaždina.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 214-01/10-01/08

URBROJ: 2128-01-02-13-24

Hvar, 31. srpnja 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13 – ­pročišćeni tekst), članka 28. stavak 1. alineja 3. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine», broj: 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj 31. srpnja 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Hvara i Plana civilne zaštite Grada Hvara

 

I.

 

Donosi se Plan zaštite i spašavanja Grada Hvara i Plan civilne zaštite Grada Hvara, izrađen od tvrtke NW-Wind d.o.o. iz Varaždina.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 214-01/10-01/08

URBROJ: 2128-01-02-13-25

Hvar, 31. srpnja 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), članka 28. u svezi sa člankom 9. Zakona o zaštiti i spašavanju («NN», broj: 174/04, 79/07, 39/09 i 127/10) i članka 10. stavak I. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja («NN», broj: 40/08 i 44/08 ), Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2013. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja

Grada Hvara

 

I.

 

U Stožer zaštite i spašavanja Grada Hvara imenuju se:

1.   Fabijan Bronzović, zamjenik gradonačelnika Grada Hvara, načelnik

2.   Ivko Gavranić, načelnik Policijske postaje Hvar, član

3.   Rino Budrović, dipl. ing., zapovjednik DVD Hvar, član

4.   mr.sc. Nataša Nazor Jovović, voditeljica Odjela za preventivne i planske poslove Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Split, član

5.   Mladen Mužinić, predstavnik Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Split, član

6.   Ivica Novak, direktor Komunalno Hvar d.o.o., član

7.   Milan Lakoš, prof., voditelj Službe društvenih djelatnosti, član

8.   Drago Carić, dr., predstavnik Doma zdravlja, Ispostava Hvar, član

9.   Antun Matković, zapovjednik Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara, član

 

II.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 2/08, 6/09, 1/11 i 2/13).

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 214-01/13-01/07

URBROJ: 2128-01-02-13-03

Hvar, 31. srpnja 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju odredbe članka 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), članka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju («NN», broj: 174/04, 79/07, 39/09 i 127/10) i članka 19. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja («NN», broj: 40/08 i 44/08), Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara

 

I.

 

U Odluci o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 1/09), točka IV. mijenja se i glasi:

U Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Hvara imenuju se:

 1. Antun Matković, zapovjednik
 2. Panajoti Gilve, prof., načelnik
 3. Joško Martinić, član
 4. Maja Budrović, član
 5. Ivan Pejović, član
 6. Drago Carić, dr., član
 7. Maksim Filičević, član
 8. Ivica Novak, član.

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 214-01/13-01/07

URBROJ : 2128-01-02-13-04

Hvar, 31. srpnja 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Temeljem odredbe čl. 39. st.3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11-Odluka USRH), čl. 6. st. 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (NN, br. 36/04 i 63/08) i čl. 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, br. 05/09, 07/09, 08/09, 01/11 i 02/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2013.g., d o n o s i

 

O D L U K U

o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja

 

Članak 1.

 

U Odluci o osnivanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja („Službeni glasnik Grada Hvara”, br. 01/04, 05/05 i 08/10), u članku 2. točka 3. „3. predstavnik Lučke kapetanije-Đana Fio” mijenja se i glasi: „3. predstavnik Lučke kapetanije-Joško Vučetić, član”.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu objavom u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 342-01/13-01/28

URBROJ: 2128-01-02-13-2

Hvar, 31. srpnja 2013. g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Temeljem članka 27. stavak 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN, br. 73/97) i članka 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, br. 05/09, 07/09, 08/09, 01/11 i 02/11 – ­pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2013.g., donosi

 

RJEŠENJE

o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

 

I.

 

U Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda imenuju se:

 1. Juraj Zaninović, dipl.agr., predsjednik
 2. Stanislav Štambuk, mr.agr.
 3. Mirjana Pavičić
 4. Mate Jeličić

 

II.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda („Službeni glasnik Grada Hvara”, br. 05/02)

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 021-05/13-01/18

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 31. srpnja 2013. g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. st. 1. točka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11 – pročišćeni tekst) i članka 12. st. 1. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10, 6/10, 7/10 i 2/12), Gradsko vijeće Grada Hvara na 3. sjednici održanoj 31. srpnja 2013. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Povjerenstva za javne površine

 

Članak 1.

 

Povjerenstvo za javne površine ima pet (5) članova.

U Povjerenstvo za javne površine biraju se:

 1. Teo Jeličić, predsjednik
 2. Joško Rosso, član
 3. Marija Bibić, član
 4. Mandica Huljić, član
 5. Šime Ravlić, član

 

Članak 2.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru Povjerenstva za javne površine („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 4/10).

 

Članak 3.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-02/13-01/208

URBROJ: 2128/01-02-13-01

Hvar, 31. srpnja 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11- pročišćeni tekst) i članka 38. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2013. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina

 

I.

 

Bira se Povjerenstvo za procjenu vrijednosti nekretnina Gradskog vijeća Grada Hvara u sastavu:

 1. Christine Lubina-Deiters, bacc.oec., predsjednica
 2. Živko Petričić, ing., član
 3. Nikola Petrić, član
 4. Fabijan Vučetić, član
 5. Ivan Pavičić, član.

 

II.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru Povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina («Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 7/09).

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/13-01/19

URBROJ: 2128-01-02-13-1

Hvar, 31. srpnja 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11- pročišćeni tekst) i članka 37. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2013. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja

 

I.

 

Bira se Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Gradskog vijeća Grada Hvara u sastavu:

 1. Sanja Ćurin, prof., predsjednica
 2. Matko Lušić, član
 3. Magda Vučetić, član
 4. Jelka Kovačić Vidmar, prof., član
 5. Prošperina Bibić, član
 6. Antun Plenković, član.

 

II.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru Komisije za dodjelu javnih priznanja („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj:6/09).

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/ 13-01/20

URBROJ: 2128-01-02-13-1

Hvar, 31. srpnja 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11 – pročišćeni tekst) i članka 33. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2013. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Odbora za urbanizam i prostorno uređenje

 

I.

 

Bira se Odbor za urbanizam i prostorno uređenje Gradskog vijeća Grada Hvara u sastavu:

 1. Ranko Avelini, dipl. ing., predsjednik
 2. Prošper Carić, dipl. ing. geod., član
 3. Jurica Miličić, mag. iur., član
 4. Jakov Hraste, član
 5. Žarko Dadić, dipl. ing. grad., član
 6. dr. sc. Slavko Kovačić, član.

 

II.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru Odbora za urbanizam („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 6/09).

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/13-01/21

URBROJ: 2128-01-02-13-1

Hvar, 31. srpnja 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11- pročišćeni tekst), Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 1/12 i 2/12), Odluke o visini zakupnina za korištenje javnim površinama (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 1/12) članaka 14. i 16. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10, 6/10, 7/10 i 2/12), Gradsko vijeće Grada Hvara na 3. sjednici održanoj 31. srpnja 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

 

 

 

Članak 1.

 

Grad Hvar provesti će javni natječaj za davanje u zakup slobodnih javnih površina na rok od zaključenja ugovora do 31.prosinca 2014. godine i to na lokacijama :

 

1. ISTOČNA STRANA VELOG ĐARDINA

SMJEŠTAJ: uz istočnu stranu Velog đardina do ulaza u đardin

SADRŽAJ I KAPACITET: prodaja razglednica, slika,bižuterije i suvenira ili izrada i prodaja

portreta…………………………………… 1 mjesto (pozicija P-1 )

Početna cijena zakupnine za:

prodaju razglednica, slika,bižuterije i

suvenira:………………………………… 3.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 20.000,00 kn/godišnje)

za izradu i prodaju portreta ……. 500,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 8.000,00 kn/godišnje),

 

2.ROTONDOLA

SMJEŠTAJ: polukružno na platou Rotondole

SADRŽAJ I KAPACITET: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito

bilje) …………………………………………. 1 mjesto (pozicija 2)

Početna cijena zakupnine za :

prodaju razglednica, slika, bižuterije i

suvenira …………………………………. 1.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 15.000,00 kn/godišnje),

-prodaju poljoprivrednih

proizvoda …………………………………. 500,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 6.000,00 kn/godišnje)

 

3. UVALA KRIŽA

SMJEŠTAJ: na javnoj površini ispred depadansa hotela “Dalmacija” te ispred zida maslinika Franjevačkog samostana

SADRŽAJ I KAPACITET: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje), sladoleda, pult za prodaju

palačinki…………………………………….. 1 mjesto (pozicija 3)

Početna cijene zakupnine za:

– prodaju razglednica, slika, bižuterije, suvenira i potrepština za plažu      2.000,00 kn/godisnje

(Porez na korištenje javne površine je 15.000,00 kn/godišnje)

-prodaju poljoprivrednih

proizvoda…………………………………. 500,00 kn/godišnje,

(Porez na korištenje javne površine je 6.000,00 kn/godišnje)

– prodaju sladoleda ………………..  1.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 6.000,00 kn/godišnje)

-pravljenje i prodaju palačinki .  1.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 6.000,00 kn/godišnje)

 

4. MILNA 1

SMJEŠTAJ: kraj telefonske govornice

SADRŽAJ I KAPACITET: prodaja tiskovina, prehrambeni proizvodi, poljoprivredni proizvodi (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito

bilje)………………………………………. 2 mjesta (pozicija 3 i 4)

 

 

Početna cijena zakupnine za :

-prodaju tiskovina …………………  3.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 900,00 kn po m2 godišnje),

-prodaju prehrambenih proizvoda  500,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 60,00 kn po m2 mjesečno),

-prodaju poljoprivrednih

proizvoda………………………………….. 500,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 6.000,00 kn/godišnje)

 

5. MILNA 2

SMJEŠTAJ: na javnoj površini na ulazu u Milnu sa desne strane

SADRŽAJ I KAPACITET: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, potrepštine za

plažu………………………………………….. 1 mjesto (pozicija 2)

Početna cijena zakupnine:……….. 1.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 15.000,00 kn/godišnje)

 

Temeljem ovog Zaključka, Gradonačelnik Grada Hvara raspisati će natječaj koji će se provesti putem pisanih ponuda u zatvorenim kuvertama. Povjerenstvo za javne površine otvara ponude i odabire najpovoljnijeg ponudača.

 

Članak 2.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-02/13-01/211

URBROJ: 2128/01-02-13-01

Hvar, 31. srpnja 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 26. Statuta Grada Hvara , („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11- pročišćeni tekst) i članka 24.st.1. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10, 6/10, 7/10 i 2/12), Gradsko vijeće Grada Hvara na 3. sjednici održanoj 31. srpnja 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o neprihvaćanju Izvješća o danim zaključcima o korištenju javne površine za razdoblje od 01. siječnja do 31. svibnja 2013.godine

 

Ne prihvaća se Izvješće o danim zaključcima o korištenju javne površine za razdoblje od 01. siječnja do 31. svibnja 2013.godine.

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-02/13-01/209

URBROJ: 2128/01-02-13-01

Hvar, 31. srpnja 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 26. Statuta Grada Hvara , („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11 – pročišćeni tekst) i članka 24.st.1. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10, 6/10, 7/10 i 2/12), Gradsko vijeće Grada Hvara na 3. sjednici održanoj 31. srpnja 20I3. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o danim zaključcima o korištenju javne površine za razdoblje od 06. lipnja do 12. srpnja 2013. godine

 

Prihvaća se Izvješće o danim zaključcima o korištenju javne površine za razdoblje od 06. lipnja do 12. srpnja 2013.godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-02/13-01/210

URBROJ: 2128/01-02-13-01

Hvar, 31. srpnja 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA

 

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Hvara za 2012. godinu………………………………………… 73
 2. Odluka o pokriću manjka prihoda od nefinancijske imovine te manjka primitaka od financijske imovine iz viškova prihoda poslovanja………………………………………………………………………………………………………………………….. 100
 3. Proračun Grada Hvara za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu……………………………….. 101
 4. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Hvara za 2013. godinu…………………………………………………. 122
 5. Program socijalne skrbi Grada Hvara za 2013. godinu……………………………………………………………… 125
 6. Program javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2013. godinu…………………………………………………. 126
 7. Program javnih potreba u športu Grada Hvara za 2013. godinu…………………………………………………. 128
 8. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013. godinu za Grad Hvar…………………………………………………………………………………………………………… 129
 9. Program gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013. godinu za Grad Hvar……………………………………………………………………………………………………………………… 130
 10. Zaključak o prihvaćanju Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanje javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda za 2013. godinu….. 133
 11. Program rada Gradskog vijeća Grada Hvara za period od 31. srpnja do 31. prosinca 2013. godine… 135
 12. Odluka o izmjeni Statuta Grada Hvara……………………………………………………………………………………. 137
 13. Odluka o izmjeni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara……………………………………………………… 139
 14. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada Hvara………………………. 140
 15. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti zaštite od požara za Grad Hvar u 2013. godini sa planom motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenih prostora…………………………………………………………………………………………………. 140
 16. Zaključak o prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Hvara…………………………………………………. 142
 17. Zaključak o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Hvara i Plana civilne zaštite Grada Hvara…. 142
 18. Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Hvara……………………………………………….. 143
 19. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara…….. 143
 20. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja………………………….. 143
 21. Rješenje o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda………….. 144
 22. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za javne površine…………………………………………………………….. 144
 23. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina………………………………………. 144
 24. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja………………………………………………… 145
 25. Rješenje o imenovanju Odbora za urbanizam i prostorno uređenje……………………………………………… 145
 26. Zaključak o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina………………………………………… 145
 27. Zaključak o neprihvaćanju Izvješća o danim zaključcima o korištenju javne površine za razdoblje od 01. siječnja do 31. svibnja 2013. godine………………………………………………………………………………………………………………………. 146
 28. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o danim zaključcima o korištenju javne površine za razdoblje od 06. lipnja do 12. srpnja 2013.godine……………………………………………………………………………………………………………………….. 147

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA

 

 1. Plan prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 148

 

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSA

Službeni glasnik – br. 05 / 2013

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XX.  BROJ 5.                                         Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –

Hvar, 26. lipnja 2013. godine                                   plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

 

                Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 02. sjednici održanoj 24. lipnja 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

u svezi financijskog izvješća za 2012. godinu

u trgovačkom društvu Komunalno Hvar d.o.o.

 

I.

 

Gradsko vijeće Grada Hvara prihvaća godišnja financijska izvješća za 2012.godinu:

 1. Bilanca,
 2. Račun dobiti i gubitka,
 3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća,
 4. Prijava poreza na dobitak za 2012.godinu.

 

II.

 

Gradsko vijeće prihvaća prijedlog Odluke o uporabi dobitka kojom se čisti dobitak ostvaren u 2012.godini, nakon oporezivanja, raspoređuje kao zadržani dobitak.

 

III.

 

Gradsko vijeće prihvaća prijedlog Odluka o davanju razrješnice za 2012. godinu direktoru Društva i članovima Nadzornog odbora.

 

IV.

 

Ovlašćuje se Zoran Domančić, kao predstavnik Grada u trgovačkom društvu Komunalno Hvar d.o.o., da temeljem ovog Zaključka donese potrebne odluke u Skupštini društva, temeljem kojih će se provesti odredbe ovog Zaključka.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-02/13-01/01

URBROJ: 2128-01-02-13-03

Hvar, 24. lipnja 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj; 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 02. sjednici održanoj 24. lipnja 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

u svezi financijskog izvješća za 2012. godinu

u trgovačkom društvu Nautički centar Hvar d.o.o.

 

I.

 

Gradsko vijeće Grada Hvara prihvaća godišnja financijska izvješća za 2012.godinu:

 1. Bilanca,
 2. Račun dobiti i gubitka,
 3. Bilješke uz temeljna financijska izvješča,
 4. Prijava poreza na dobitak za 2012. godinu.

 

II.

 

Gradsko vijeće prihvaća prijedlog Odluke o uporabi dobitka kojom se čisti dobitak ostvaren u 2012. godini, nakon oporezivanja, raspoređujc kao zadržani dobitak.

 

III.

 

Gradsko vijeće prihvaća prijedlog Odluka o davanju razrješnice za 2012. godinu direktoru Društva i članovima Nadzornog odbora.

 

IV.

 

Ovlašćuje se Zoran Domančić, kao predstavnik Grada u trgovačkom društvu Nautički centar Hvar d.o.o., da temeljem ovog Zaključka donese potrebne odluke u Skupštini društva, temeljem kojih će se provesti odredbe ovog Zaključka.

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-07/13-01/01

URBROJ: 2128-01-02-13-03

Hvar, 24. lipnja 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 02. sjednici održanoj 24. 6. 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

u svezi financijskog izvješća za 2012. godinu

u trgovačkom društvu Fontik d.o.o.

 

I.

 

Gradsko vijeće Grada Hvara prihvaća godišnja financijska izvješća za 2012. godinu:

 1. Bilanca,
 2. Račun dobiti i gubitka,
 3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća,
 4. Prijava poreza na dobitak za 2012.godinu.

 

II.

 

Gradsko vijeće prihvaća prijedlog Odluke o uporabi dobitka kojom se čisti dobitak ostvaren u 2012. godini, nakon oporezivanja, raspoređuje kao zadržani dobitak.

 

III.

 

Gradsko vijeće prihvaća prijedlog Odluka o davanju razrješnice za 2012. godinu direktoru Društva i članovima Nadzornog odbora.

 

IV.

 

Ovlašćuje se Zoran Domančić, kao predstavnik Grada u trgovačkom društvu Fontik d.o.o., da temeljem ovog Zaključka donese potrebne odluke u Skupštini društva, temeljem kojih će se provesti odredbe ovog Zaključka.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-06/13-01/01

URBROJ: 2128-01-02-13-03

Hvar, 24. lipnja 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 02. sjednici održanoj 24.6. 2013. g., donosi

 

ZAKLJUČAK

u svezi financijskog izvješća za 2012. godinu

u trgovačkom društvu Hvarski vodovod d.o.o.

 

I.

 

Gradsko vijeće Grada Hvara prihvaća godišnja financijska izvješća za 2012.godinu:

 1. Bilanca,
 2. Račun dobiti i gubitka,
 3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća,
 4. Prijava poreza na dobitak za 2012.godinu

 

II.

 

Ovlašćuje se Zoran Domančić, kao predstavnik Grada u trgovačkom društvu Hvarski vodovod d.o.o., da temeljem ovog Zaključka donese potrebne odluke u Skupštini društva, temeljem kojih će se provesti odredbe ovog Zaključka.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 325-01/13-01/19

URBROJ: 2128-01-02-13-03

Hvar, 24. lipnja 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 02. sjednici održanoj 24. lipnja 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

u svezi financijskog izvješća za 2012. godinu

u trgovačkom društvu Eko Hvar j .t. d.

 

I.

 

Gradsko vijeće Grada Hvara prihvaća godišnja financijska izvješća za 2012. godinu:

 1. Bilanca,
 2. Račun dobiti i gubitka,
 3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća,
 4. Prijava poreza na dobitak za 2012. godinu.

 

II.

 

Gradsko vijeće prihvaća prijedlog Odluke o uporabi dobitka kojom se čisti dobitak ostvaren u 2012. godini, nakon oporezivanja, raspoređuje kao zadržani dobitak.

 

III.

 

Ovlašćuje se Zoran Domančić, kao predstavnik Grada u trgovačkom društvu Eko Hvar j.t.d., da temeljem ovog Zaključka donese potrebne odluke u Skupštini društva, temeljem kojih će se provesti odredbe ovog Zaključka.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-03/13-01/01

URBR0J: 2128-01-02-13-03

Hvar, 24. lipnja 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj : 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 02. sjednici održanoj 24. 6. 2013. g., donosi

 

ZAKLJUČAK

u svezi financijskog izvješća za 2012. godinu

u trgovačkom društvu Sportski centar Hvar d.o.o.

 

I.

 

Gradsko vijeće Grada Hvara ne prihvaća godišnja financijska izvješća za 2012. godinu trgovačkog društva Sportski centar Hvar d.o.o.

 

II.

 

Gradsko vijeće smatra da su Gradu Hvaru, kao članu Društva, uskraćena prava koja ima kao član Društva, a posebno pravo odlučivanja o:

–   financijskim izvješćima društva,

–   izvješću uprave o stanju društva,

–   upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka,

–   davanju razrješnice članovima uprave,

–   kao i uskraćivanju informacija o poslovanju društva.

 

III.

 

Zbog gore navedenog Gradsko vijeće od Uprave Društva traži hitno sazivanje Skupštine društva.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-04/13-01/01

URBROJ: 2128-01-02-13-03

Hvar, 24. lipnja 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 02. sjednici održanoj 24. lipnja 2013. godine, donosi

 

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izjave trgovačkog društva FOR d.o.o.

za 2012. godinu

 

I.

 

Gradsko vijeće Grada Hvara prihvaća Izjavu trgovačkog društva FOR d.o.o. iz Hvara, od 28. siječnja 2013. godine, kojom se potvrđuje da Društvo nije obavljalo nikakvu poslovnu aktivnost tijekom 2012. godine.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-08/13-01/01

URBROJ: 2128-01-02-13-04

Hvar, 24. lipnja 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 26. stavak l. alineja 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), članka 31. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 02. sjednici održanoj dana 24. lipnja 2013. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Odbora za financije i proračun

 

Bira se Odbor za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Hvara u sastavu:

 1. Ante Kovačević, predsjednik
 2. Ivan Pavičić, član
 3. Nada Matković, dipl. oec., članica
 4. Zoran Domančić, član
 5. Ivo Tudor, član
 6. Jurica Petrić, bacc.oec., član.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/13-01/14

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 24. lipnja 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 26. stavak l. alineja 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), članka 31. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 02. sjednici održanoj dana 24. lipnja 2013. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Odbora za statut i poslovnik

 

Bira se Odbor za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Hvara u sastavu:

 1. Mirko Butorović, dipl. iur., predsjednik
 2. Ranko Avelini, dipl. ing., član
 3. Ivan Buzolić, član
 4. Marko Jeličić, dipl. iur., član
 5. Jurica Miličić, mag. iur., član
 6. Stjepan Jeličić, član.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/13-01/13

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 24. lipnja 2013. godme

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 26. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 02. sjednici održanoj 24. lipnja 2013. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o opozivu predsjednika Nadzornog odbora trgovačkog društva FONTIK d.o.o.

 

I.

 

JURICA PETRIĆ, bacc.oec., OIB: 20002824246 iz Hvara, Jurja Novaka 3 opoziva se dužnosti predsjednika Nadzornog odbora trgovačkog društva Fontik d.o.o. iz Hvara, jer je podnio ostavku na dužnost predsjednika Nadzornog odbora, dana 06. lipnja 2013. godine.

 

II.

 

Ovlašćuje se Zoran Domančić, kao predstavnik Grada Hvara u trgovačkom društvu Fontik d.o.o., da temeljem ovog Rješenja donese potrebne odluke u Skupštini društva, temeljem kojih će Uprava društva provesti odredbe ovog Rješenja.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-06/13-01/02

URBROJ: 2128-01-02-13-02

Hvar, 24. lipnja 2013.

 

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 02. sjednici održanoj 24. lipnja 2013. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o opozivu člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Nautički centar Hvar d.o.o.

 

I.

 

ZORAN SANSOVIĆ prof., iz Hvara, Ulica Jurja Novaka 5 opoziva se dužnosti člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Nautički centar Hvar d.o.o. iz Hvara, jer je podnio ostavku na dužnost člana Nadzornog odbora, dana 11. lipnja 2013. godine.

 

II.

 

Ovlašćuje se Zoran Domančić, kao predstavnik Grada Hvara u trgovačkom društvu Nautički centar Hvar d.o.o., da temeljem ovog Rješenja donese potrebne odluke u Skupštini društva, temeljem kojih će Uprava društva provesti odredbe ovog Rješenja.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-07/13-01/02

URBROJ: 2128-01-02-13-02

Hvar, 24. lipnja 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju čianka 95. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («NN», broj: 76/07 i 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), članka 39 i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročiščeni tekst) i članka 34. Statuta Grada Hvara (Sl_gl. Grada Hvara, br.5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Hvara, donosi slijedeći

 

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju konačnog Prijedloga UPU-a naselja Brusje

 

I.

 

1.   Utvrđuje se konačni Prijedlog UPU-a naselja Brusje izrađen od tvrtke JURCON PROJEKT d.o.o. iz Zagrcba, temeljem Nacrta konačnog prijedloga plana te Izvješća o javnoj raspravi o prijedlogu UPU-a naselja Brusje.

2.   Zadužuje se Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara da pribavi mišljenje Javne ustanove ­Zavoda za prostorno uređenje SDŽ te suglasnost Župana, sukladno čl. 98. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

3.   Prije upućivanja konačnog prijedloga UPU-a naselja Brusje Gradskom vijeću Grada Hvara na donošenje, nositelju izrade Plana te sudionicima u javnoj raspravi dostaviti pisanu obavijest s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih očitovanja, prijedloga i primjedbi.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 350-01/17-01/126

Urbroj : 2128/01-01/1-13-13

Hvar, 25. ožujka 2013.g.

GRADONAČELNIK:

                                                           Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11- pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi slijedeći

 

ZAKLJUČAK

o zabrani uporabe obojanog svjetla

 

I.

 

Zabranjuje se fizičkim i pravnim osobama korištenje neprimjerenih, obojanih izvora svjetlosti na javnim površinama, pročeljima zgrada, terasama hotela, štekatima i drugim sadržajima na području grada Hvara, posebno na području uže gradske jezgre koja je pod zaštitom kao urbana cjelina.

 

II.

 

Dozvoljava se korištenje primjerenih rasvjetnih tijela u isključivo bijeloj boji svijetla i topline boje usklađene s prirodnim svjetlom /oko 3000K/, izbjegavajući krajnje vrijednosti hladnijeg spektra boja /4000K/ i izrazito žutog spektra boja /2000K/, što je u skladu s Projektom javne i svečane rasvjete grada Hvara, izrađenog od tvrtke LUXING d.o.o. iz Zagreba.

 

III.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu donom objave na oglasnoj ploči Grada, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

KLASA: 020-01/13-01/28

URBROJ: 2128-01-01/1-13-01

Hvar, 2. travnja 2013.

GRADONAČELNIK:

                                                           Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. stavak l. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

RJEŠENJE

o imenovanju punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o.

 

I.

 

Za punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini društva Komunalno Hvar d.o.o. imenuje se Zoran Domančić OIB: 96842629021 iz Hvara, Ulica Jelke Bučić 2.

 

II.

 

Osoba iz točke I. ovog Rješenja ima ovlasti predstavljanja i zastupanja Grada u trgovačkom društvu Komunalno Hvar d.o.o. u skladu sa Odlukom o načinu upravljanja trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Hvara uz zaključak Gradskog vijeća, dan u pisanom obliku.

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 021-02/13-01/01

URBROJ: 2128-01-01/1-13-02

Hvar, 19. lipnja 2013.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. stavak l. točka 6. Zakona o lokalnoj i podn.ičnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 35. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

RJEŠENJE

o imenovanju punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Nautički centar Hvar d.o.o.

 

I.

 

Za punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini društva Nautički centar Hvar d.o.o. imenuje se Zoran Domančić OIB: 96842629021 iz Hvara, Ulica Jelke Bučić 2.

 

II.

 

Osoba iz točke I. ovog Rješenja ima ovlasti predstavljanja i zastupanja Grada u trgovačkom društvu Nautički centar Hvar d.o.o. u skladu sa Odlukom o načinu upravljanja trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Hvara uz zaključak Gradskog vijeća, dan u pisanom obliku.

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINŠKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-07/13-01/01

URBROJ: 2128-01-01/1-13-02

Hvar, 19. lipnja 2013.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/i 1 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

RJEŠENJE

o imenovanju punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva

Fontik d.o.o.

 

I.

 

Za punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini društva Fontik d.o.o. imenuje se Zoran Domančić OIB: 96842629021 iz Hvara, Ulica Jelke Bučić 2.

II.

 

Osoba iz točke I. ovog Rješenja ima ovlasti predstavljanja i zastupanja Grada u trgovačkom društvu Fontik d.o.o. u skladu sa Odlukom o načinu upravljanja trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Hvara uz zaključak Gradskog vijeća, dan u pisanom obliku.

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINŠKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-06/13-01/01

URBROJ: 2128-01-01/1-13-02

Hvar, 19. lipnja 2013.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. stavak l. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj`: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Crrada Hvara, donosi

 

RJEŠENJE

o imenovanju punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva

Hvarski vodovod d.o.o.

 

I.

 

Za punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini društva Hvarski vodovod d.o.o. imenuje se Zoran Domančić OIB: 96842629021 iz Hvara, Ulica Jelke Bučić 2.

 

II.

 

Osoba iz točke I. ovog Rješenja ima ovlasti predstavljanja i zastupanja Grada u trgovačkom društvu Hvarski vodovod d.o.o. u skladu sa Odlukom o načinu upravljanja trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Hvara uz zaključak Gradskog vijeća, dan u pisanom obliku.

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 325-01/13-01/19

URBROJ: 2128-01-01/1-13-02

Hvar, 19. lipnja 2013.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

RJEŠENJE

o imenovanju punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva

Eko Hvar j. t. d.

 

I.

 

Za punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini društva Eko Hvar j.t.d. imenuje se Zoran Domančić OIB: 96842629021 iz Hvara, Ulica Jelke Bučić 2.

 

II.

 

Osoba iz točke I. ovog Rješenja ima ovlasti predstavljanja i zastupanja Grada u trgovačkom društvu Eko Hvar j. t. d. u skladu sa Odlukom o načinu upravljanja trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Hvara uz zaključak Gradskog vijeća, dan u pisanom obliku.

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 021-03/13 -01/01

URBROJ: 2128-01-01/1-13-02

Hvar, 19. lipnja 2013.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7%09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

RJEŠENJE

o imenovanju punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Sportski centar Hvar d. o. o.

 

I.

 

Za punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštiru društva Sportski centar Hvar d.o.o. imenuje se Zoran Domančić OIB: 96842629021 iz Hvara, Ulica Jelke Bučić 2.

 

II.

 

Osoba iz točke I. ovog Rješenja ima ovlasti predstavljanja i zastupanja Grada u trgovačkom društvu Sportski centar Hvar d.o.o. u skladu sa Odlukom o načinu upravljanja trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Hvara uz zaključak Gradskog vijeća, dan u pisanom obliku.

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 021-04/13-01/01

URBROJ: 2128-01-01/1-13-02

Hvar, 19. lipnja 2013.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

RJEŠENJE

o imenovanju punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva

For d. o. o.

 

I.

 

Za punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini društva For d.o.o. imenuje se Zoran Domančić OIB: 96842629021 iz Hvara, Ulica Jelke Bučić 2.

 

II.

 

Osoba iz točke I. ovog Rješenja ima ovlasti predstavljanja i zastupanja Grada u trgovačkom društvu For d.o.o. u skladu sa Odlukom o načinu upravljanja trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Hvara uz zaključak Gradskog vijeća, dan u pisanom obliku.

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 021-08/13-01/01

URBROJ: 2128-01-01/1-13-03

Hvar, 19. lipnja 2013.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA

 

 1. Zaključak u svezi financijskog izvješća za 2012. godinu u trgovačkom društvu Komunalno Hvar d.o.o….. 65
 2. Zaključak u svezi financijskog izvješća za 2012. godinu u trgovačkom društvu Nautički centar Hvar d.o.o. 65
 3. Zaključak u svezi financijskog izvješća za 2012. godinu u trgovačkom društvu Fontik d.o.o…………………. 66
 4. Zaključak u svezi financijskog izvješća za 2012. godinu u trgovačkom društvu Hvarski vodovod d.o.o…. 66
 5. Zaključak u svezi financijskog izvješća za 2012. godinu u trgovačkom društvu Eko Hvar j.t.d. …………….. 66
 6. Zaključak u svezi financijskog izvješća za 2012. godinu u trgovačkom društvu Sportski centar Hvar d.o.o. 67
 7. Zaključak o prihvaćanju Izjave trgovačkog društva For d.o.o. za 2012. godinu …………………………………… 67
 8. Rješenje o izboru Odbora za financije i proračun…………………………………………………………………………….. 67
 9. Rješenje o izboru Odbora za statut i poslovnik……………………………………………………………………………….. 68
 10. Rješenje o opozivu predsjednika Nadzornog odbora trgovačkog društva Fontik d.o.o………………………….. 68
 11. Rješenje o opozivu člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Nautički centar Hvar d.o.o………………… 68

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA

 

 1. Zaključak o utvrdivanju konačnog prijedloga UPU-a naselja Brusje …………………………………………………. 68
 2. Zaključak o zabrani uporabe obojanog svjetla…………………………………………………………………………………. 69
 3. Rješenje o imenovanju punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 69
 4. Rješenje o imenovanju punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Nautički centar Hvar d.o.o…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 69
 5. Rješenje o imenovanju punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Fontik d.o.o. 70
 6. Rješenje o imenovanju punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Hvarski vodovod d.o.o…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 70
 7. Rješenje o imenovanju punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Eko Hvar j.t.d.              70
 8. Rješenje o imenovanju punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Sportski centar Hvar d.o.o…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 71
 9. Rješenje o imenovanju punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva For d. o. o.    71

 

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSA

Službeni glasnik – br. 04 / 2013

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XX.  BROJ 4.                                         Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –

Hvar, 13. lipnja 2013. godine                                   plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

 

Na temelju članka 26. stavak 1. alineja 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), članka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10 i 2/11­-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na I konstituirajućoj sjednici održanoj dana 12. lipnja 2013. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Mandatne komisije

 

Bira se Mandatna komisija Gradskog vijeća Grada Hvara u sastavu:

 1. Nada Jeličić, predsjednica
 2. Marija Mlinac, članica
 3. Frano Bibić, dipl. iur., član.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/13-01/10

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 12. lipnja 2013. godine

PREDSJEDATELJ

GRADSKOG VIJEĆA:

Veljan Radojković, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), članka 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10 i 2/11-pročišćeni tekst), sukladno članku 78. stavak 2., članku 79. i 81. Zakona o lokalnim izborima («NN», broj: 144/12 ), Gradsko vijeće Grada Hvara na I konstituirajućoj sjednici održanoj dana 12. lipnja 2013. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o mirovanju mandata vijećnika i

početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika

 

Utvrđuje se da 12. lipnja 2013. godine započinje mirovanje mandata vijećnika Rina Budrović, dipl. ing., u Gradskom vijeću Grada Hvara.

Fabijan Vučetić počinje obnašati dužnost zamjenika vijećnika Gradskog vijeća Grada Hvara, sa dariom 12. lipnja 2013. godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/13-01/08

URBROJ: 2128-01-02-13-02

Hvar, 12. lipnja 2013. godine

PREDSJEDATELJ

GRADSKOG VIJEĆA:

Veljan Radojković, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 26. stavak 1. alineja 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), članka 6. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10 i 2/11­pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na I konstituirajućoj sjednici održanoj dana 12. lipnja 2013. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Odbora za izbor i imenovanja

 

Bira se Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Hvara u sastavu:

 1. Ivana Visković, dipl. učiteljica, predsjednica
 2. Mandica Huljić, članica
 3. Katia Zaninović Dawnay, članica
 4. Nada Jeličić, članica
 5. Jurica Miličić, mag. iur., član

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

 

KLASA: 021-05/13-01/11

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 12. lipnja 2013. godine

PREDSJEDATELJICA

GRADSKOG VIJEĆA:

Ivana Visković, dipl. učit.,v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 32. i 34. stavak 1. Zakona a lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN», broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 125/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 26, stavak l. alineja 20. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst) i članka 7. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na I konstituirajućoj sjednici održanoj dana 12. lipnja 2013. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Hvara

 

Marko Jeličić, dipl. iur. bira se za predsjednika Gradskog vijeća Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/13-01/12

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 12. lipnja 2013. godine

PREDSJEDATELJICA

GRADSKOG VIJEĆA:

Ivana Visković, dipl. učit.,v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 34. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi («NN», broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 125/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 26. stavak l. alineja 20. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst) i članka 19. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na I konstituirajućoj sjednici održanoj dana 12. lipnja 2013. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru prvog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Hvara

 

Fabijan Vučetić bira se za prvog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/13-01/12

URBROJ: 2128-01-02-13-02

Hvar, 12. lipnja 2013. godine

 

 

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl.iur.,v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 34. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN, broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 125/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 26. stavak l. alineja 20. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst) i članka 19. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na I konstituirajućoj sjednici održanoj dana 12. lipnja 2013. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru drugog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Hvara

 

Jurica Miličić, mag. iur. bira se za drugog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/13-01/12

URBROJ: 2128-01-02-13-03

Hvar, 12. lipnja 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl.iur.,v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA:

 

 1. Rješenje o izboru Mandatne komisije…………………………………………………………………………………………….. 61
 2. Rješenje o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika……………………. 61
 3. Rješenje o izboru Odbora za izbor i imenovanja……………………………………………………………………………… 61
 4. Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Hvara…………………………………………………………… 62
 5. Rješenje o izboru prvog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Hvara ……………………………………………. 62
 6. Rješenje o izboru drugog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Hvara…………………………………………… 62

 

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSA

Službeni glasnik – br. 02 / 2013

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XX.  BROJ 2.                                         Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –
Hvar, 11. veljače 2013. godine                                 plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 
 

                Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine», broj: 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10 ) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), a na temelju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Hvara dostavljena od Stožera zaštite i spašavanja Grada Hvara, Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Hvara, dana 08. veljače 2013. godine, d o n o s i
 

SMJERNICE

ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA HVARA U 2013. GODINI

 
Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa utvrđenih procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša, kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sastava zaštite i spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe i zapovjedništva, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2013. godini.
Smjernice se odnose na slijedeće subjekte:
1.)  Civilna zaštita (Stožer zaštite i spašavanja, Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Hvara )
a)     U suradnji sa Područnim uredom DUZS-a u Splitu izvršiti edukaciju, osposobljavanje i uvježbavanje stožera zaštite i spašavanja i civilne zaštite,
b)     Ažurirati Procjenu ugroženosti od požara i Planove zaštite od požara, Plan mobilizacije, sukladno važećim propisima.
c)     Osigurati materijalno tehničke pretpostavke za rad zapovjedništava.
d)     Izraditi i na predstavničkom tijelu usvojiti (kad se dobije suglasnost od Državne uprave za zaštitu i spašavanje) Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Hvara.
e)     Izraditi i na predstavničkom tijelu usvojiti Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite za područje Grrada Hvara.
f)      Osnovati i popuniti postrojbe civilne zaštite i druge organizirane snage civilne zaštite sukladno potrebama koje će proizaći iz Procjene ugroženosti.
 
2.)  Vatrogastvo
a)     Radovi na Vatrogasnom domu II faza u Hvaru, na lokaciji Dolac,
b)     nabava nove opreme u skladu s financijskim mogućnostima,
c)     dva člana DVD-a Hvar pohađaju Visoku školu za sigurnost, smjer zaštite od požara,
d)     održavanje postojeće opreme,
e)     uključenje u programe obuke za specijalnosti u organizaciji Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije,
f)      Ugovor sa Hrvatskim cestama, intervencije na državnoj cesti D 116 i tunelu «Dubovica-Selca»,
g)     Obuka operativne postrojbe DVD-a Hvar po Programu obuke za 2013. godinu,
h)     Zapošljavanje deset sezonskih vatrogasaca u razdoblju od 01.06.-30.09. 2013.godine,
i)      Zajedno sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Policijskom upravom Split ulaganje u sastav javnog uzbunjivanja i mogućnost aktivacije postojećih sirena iz Vatrogasnog doma u Hvaru.
 
3)   Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti
 
a)   Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Split
–   suradnja stalno, a intervencija po pozivu, po potrebi,
–   osnovan punkt Hvar (formirana jedinica za intervenciju).
b)   Hitna medicinska pomoć i Dom zdravlja – Ispostava Hvar
–   suradnja, pripravnost i dežurstvo je stalno u Domu zdravlja – tzv. Alergološki centar u Hvaru, posebno u tijeku turističke sezone.
 
 
 
 
c)   Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Hvar
–   U 2013. godini planira se održati 6 akcija dobrovoljnog darivanja krvi.
–   Održavanje tečaja osposobljavanja iz prve pomoći za vozače.
–   Na nivou Hvara osposobiti pomladak Osnovne škole Hvar i Srednje škole Hvar (mladež) u pružanju prve pomoći, uslijediti će otočko natjecanje iz prve pomoći.
–   Oformljena je ekipa odraslih koja će biti osposobljena za pružanje prve pomoći u eventualnim katastrofama – elementarnim nepogodama.
–   U planu je tečaj osposobljavanja za spašavanje na moru – vodi, za realizaciju tečaja treba biti postignuta koordinacija izmedu hotelskih kuća, turističkih zajednica, te otočkih gradova i općina.
–   U slučaju stradavanja pučanstva aktivisti Crvenog križa angažirati će se na smještaju ugroženih u prostorijama Osnovne škole Hvar.
–   Nabavka osnovnih živežnih namirnica osigurala bi se kod T.O. «IVAN» iz Hvara.
 
d)   Komunalno redarstvo Grada Hvara
–   Uz pomoć tvrtke Komunalno Hvar d.o.o. i građevinske operative sa područja Grada Hvara izvršiti saniranje ilegalnih deponija komunalnog otpada te postaviti table upozorenja o zabrani odlaganja komunalnog otpada na nedozvoljenim mjestima.
–   U suradnji sa DVD Hvar i Hvarskim vodovodom d.o.o. Jelsa vršiti snabdijevanje pučanstva pitkom vodom za naselja Malo Grablje, te Bruške uvale, te izvršiti potrebno čišćenje bunara.
 
e)   Turistička zajednica Grada Hvara
–   Nabava propagandnog materijala (plakat, letak) u svezi zabrane paljenja vatre na otvorenom, te postava plakata na području Paklenih otoka, te ostalim nastanjenim i nenastanjenim uvalama na području Grada Hvara.
 
f)    Udruge građana za zaštitu i spašavanje – Lovačka udruga otoka Hvara, Lovna podružnica Hvar
–   Prema vlastitom Planu aktivnosti za 2013. godinu izvršiti akciju čišćenja zapuštenih i zaraslih puteva, obilježavanje staza u svrhu lakše prohodnosti i veće preglednosti.
 
g)   Nautički centar Hvar d.o.o. i Ronilački klub Pelegrin
–   suradnja stalno, intervencija po pozivu – po potrebi.
 
Grad Hvar nije donio Proračun za 2013. godinu, a Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa Grada Hvara za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2013. godine donijeta je 18. siječnja 2013. godine („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 01/13) od strane Povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Hvara.
Za sve planirane aktivnosti obuhvaćene smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grrada Hvara u Proračunu Grada Hvara za 2013. godinu, planirati će se financijska sredstva sukladno mogućnostima i zakonskim obvezama, te naknadno dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, Područni ured Split.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

POVJERENIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

 
Klasa: 214-01/1 -01/04
URBROJ: 2128-01-02-13-04
Hvar, 08. veljače 2013.
Povjerenik Vlade
Republike Hrvatske
za obavljanje poslova
iz nadležnosti Gradskog
vijeća Grada Hvara:

Matko Martinić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 6. stavak l. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11), članka 5. stavak 1. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Crrada Hvara», broj: 2/12) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Hvara, dana 08. veljače 2013. godine, d o n o s i
 

ODLUKU

o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju zgrade čest. zgr. 28 k.o. Hvar «ex Bonaparte»

 

Članak 1.

 
Ovom Odlukom ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara da raspiše javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju zgrade «ex Bonaparte» u Hvaru, Ščikovi bok, označena kao čest. zgr. 28 k.o. Hvar, što u naravi predstavlja jednu poslovnu prostoriju površine 11 m2.
 

Članak 2.

 
Rok trajanja zakupa je do 31. prosinca 2013. godine, odnosno do donošenja pravomoćnog rješenja temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine («NN», broj: 92/96„).
 

Članak 3.

 
Natječaj će se provesti prikupljanjem ponuda javnim nadmetanjem – licitacijom. Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja provodi postupak, a odluku o izboru najpovoljnije ponude na prijedlog Povjerenstva donosi Gradonačelnik sukladno Odluci o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Crrada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12).
 

Članak 4.

 
Početna cijena zakupnine za poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke je 400,00 kuna po m2 mjesečno, (400 kn x 11 m2= 4.400,00 kuna mjesečno), sukladno Odluci o utvrđivanju visine zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Hvara. Klasa: 372-03/12-01/01 urbroj: 2128­-01-01/1-12-02 od 31. siječnja 2012. godine («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 1/12).
 

Članak 5.

 
Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke objaviti će se na oglasnoj ploči Grada Hvara i na web-stranici Grada Hvara. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od objave natječaja.
 

Članak 6.

 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

POVJERENIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

 
KLASA: 372-01/13-01/03
URBROJ: 2128-01-02-13-02
Hvar, 08. veljače 2013.
Povjerenik Vlade
Republike Hrvatske
za obavljanje poslova
iz nadležnosti Gradskog
vijeća Grada Hvara:

Matko Martinić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 6. stavak 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11), članka 3. stavak 4. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnog prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12), i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09,7/09 , 8/09, 1/11 i 2/11-­pročišćeni tekst), Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Hvara, dana 08. veljače 2013.g., donosi
 

ZAKLJUČAK

o sklapanju ugovora o zakupu poslovnih prostora

 

 

I.

 
Za poslovne prostore u vlasništvu Grada Hvara, kojima je istekao ugovor o zakupu ili će uskoro isteći, a zakupnici su i dalje ostali u prostoru, uredno su ispunili obveze prema državnom proračunu i gradskom proračunu, što dokazuju potvrdom nadležne Porezne uprave i potvrdom Službe za financije i proračun Grada Hvara, sukladno Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11), te ostvaruju pravo na sklapanje novog ugovora o zakupu poslovnog prostora bez provođenja javnog natječaja, zaključiti će se novi ugovor o zakupu na određeno vrijeme od jedne godine, od dana isteka ugovora o zakupu za navedene poslovne prostore, pod istim uvjetima, i to za poslovne prostore kako slijedi:
 

 1. Tisak d.d. Zagreb, kao pravnim slijednikom Slobodna Dalmacija-Trgovina d.o.o.­ Dugopolje, temeljem Rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu, od 27. prosinca 2012. Tt-12/ 18796-2, čest. zgr. 28. k.o. Hvar, zgrada ex Bonaparte, površine 14 m2, visina zakupnine 5.650,00 kuna, ugovor istekao 30. rujna 2012. godine,
 2. PTO PUPO, Hvar, vlasnik Bert Barišić, poslovni prostor br. 1., čest. zgr. 203 k.o. Hvar u Fontiku, površine 53,76 m2, visina zakupnine 10.752,00 kuna mjesečno, ugovor istekao 01. listopada 2012. godine,
 3. Tisak d.d. – Zagreb, poslovni prostor br. 2., čest. zgr. 203 k.o. Hvar u Fontiku površine 27,44 m2, visina zakupnine 10.976,00 kuna mjesečno, ugovor istekao 01. listopada 2012. godine,
 4. BURAK d.o.o. iz Hvara, poslovni prostor br. 3., čest. zgr. 203 k.o. Hvar u Fontiku, površine 29,28 m2, visina zakupnine 8.784,00 kuna mjesečno, ugovor istekao 01. listopada 2012. godine,
 5. U.O. LAGUNA, vlasnik Nenad Vasović iz Hvara, poslovni prostor br. 3., čest. zgr. 147 i čest. zem. 34372 k.o. Hvar u objektu gradske tvrđave Španjola-Fortica, površine 30,55 m2, te terasom kao vanjskim štekatom površine 180 m2, visina zakupnine 1.300,00 kuna mjesečno, ugovor istekao 15. listopada 2012. godine,
 6. Turistička zajednica Grada Hvara, dva poslovna prostora, čest. zgr. 203 k.o. Hvar u Fontiku,
 7. prostor površine 32,10 m2, visina zakupnine 3.216,00 kuna mjesečno,
 8. prostor površine 27,40 m2, visina zakupnine 2.740,00,00 kuna mjesečno, ukupno 5.956,00 kuna mjesečno, ugovori ističu 01. ožujka 2013. godine.

 

II.

 
Ovlašćuje se Gradonačelnik Crrada Hvara da sa dosada.šnjim zakupnicima poslovnih prostora sklopi ugovore o zakupu, kako je navedeno u točki I. ovog Zaključka.
 

III.

 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.
 
 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

POVJERENIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

 
KLASA: 372-01/13-01/02
URBROJ: 2128-01-02-13-03
Hvar, 08. veljače 2013.
Povjerenik Vlade
Republike Hrvatske
za obavljanje poslova
iz nadležnosti Gradskog
vijeća Grada Hvara:

Matko Martinić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, I50/11 i 144/12), članka 4. stavak l. i članka 5. stavak 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti («Narodne novine», broj: 79/07, 113/08 i 43/09) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Hvara, dana 8. veljače 2013. godine, donosi
 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Programa mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2013. godini i Plana provedbe obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2013. godini

 

Članak l.

 
Prihvaća se Program mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Crrada Hvara u 2013. godini i Plan provedbe obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2013. godini, izrađeni od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Split, Vukovarska 46.
 

Članak 2.

 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

POVJERENIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

 
KLASA: 363-01/13-01/06
URBROJ: 2128-01-02-13-03
Hvar, 08. veljače 2013.
 
 
 
 
Povjerenik Vlade
Republike Hrvatske
za obavljanje poslova
iz nadležnosti Gradskog
vijeća Grada Hvara:

Matko Martinić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 3. Odluke o načinu upravljanja trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 06/10) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Hvara, dana 08. veljače 2013. godine, donosi
 

ZAKLJUČAK

 

I.

 
Ovlašćuje se Zoran Domančić, kao punomoćnik Grada Hvara u trgovačkom društvu Fontik d.o.o. i Nautički centar Hvar d.o.o., za donošenje potrebitih odluka u Skupštini trgovačkih društava Nautički centar Hvar d.o.o. i Fontik d.o.o., za prijenos udjela u trgovačkom društvu CENTAR SEDAM d.o.o. na Jovana Brajovića odnosno raskid ugovora zbog neispunjenja ugovorenih obveza plaćanja studijske i odašiljačke opreme.
 

II.

 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

POVJERENIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

 
KLASA: 021-05/13-01/04
URBROJ: 2128-01-01/1-13-04
Hvar, 08. veljače 2013.
Povjerenik Vlade
Republike Hrvatske
za obavljanje poslova
iz nadležnosti Gradskog
vijeća Grada Hvara:

Matko Martinić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju odredbe članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst) i članka 28. u svezi sa člankom 7. Zakona o zaštiti i spašavanju («NN», broj: 174/04, 79/07, 39/09 i 127/10), Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Hvara, dana 08. veljače 2013. godine, donosi

RJEŠENJE

o izmjeni Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Hvara

 

I.

 
U Rješenju o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/08, 6/09 i 1/11) vrši se slijedeća izmjena:
«4. Slavko Đapić, načelnik Odjela za zaštitu i spašavanje Split, član», razrješava se dužnosti člana,
«4. Nataša Nazor Jovović, voditeljica Odjela za preventivne i planske poslove Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Split, imenuje se za člana.»
 

II.

 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

POVJERENIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

 
KLASA: 214-01/12-01/08
URBROJ: 2128-01-02-13-03
Hvar, 08. veljače 2013.
Povjerenik Vlade
Republike Hrvatske
za obavljanje poslova
iz nadležnosti Gradskog
vijeća Grada Hvara:

Matko Martinić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 5. stavak 2. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 02/12) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11­-pročišćeni tekst), Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Hvara, dana 8. veljače 2013. godine, donosi
 

RJEŠENJE

o izboru Povjerenstva za provedbu postupka natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora

 

I.

 
U Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora biraju se:
 

 1. Rino Budrović, predsjednik
 2. Mandica Huljić, član
 3. Vinkica Karković-Colombo, član
 4. Jurica Petrić, član.

 
 

II.

 
Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru Povjerenstva za provedbu Postupka natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Klasa: 021-05/10-01/25 URBROJ: 2128-01-02-10-01 od 19. travnja 2010. godine.
 

III.

 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

POVJERENIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

 
KLASA: 021-05/13-01/05
URBROJ: 2128-01-02-13-02
Hvar, 08. veljače 2013.
Povjerenik Vlade
Republike Hrvatske
za obavljanje poslova
iz nadležnosti Gradskog
vijeća Grada Hvara:

Matko Martinić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) Grad Hvar, Gradonačelnik, objavljuje
 

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

GRADA HVARA

 
1)     Javna rasprava održat će se u razdoblju od 25. veljače 2013. g. do 12. ožujka 2013. g.
2)     Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog predmetnog plana bit će izložen na javni uvid u prostorijama Službe za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, u Hvaru, ul. Vicka Butorovića 4, svaki radni dan od 9,00 do 13,00 sati.
3)     Javno izlaganje održat će se 01. ožujka (petak) 2013. u 11,00 sati u prostorijama Gradske Loggie.
4)     Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na rješenja iz prijedloga predmetnog plana mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno sa 12. ožujka 2013.g.
5)     Način sudjelovanja u javnoj raspravi, u skladu s člankom 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, jest sljedeći:
–   nadležna tijela i tijela jedinice lokalne i područne samouprave i osobe određene posebnim propisima koje su dale podatke, planske smjernice i dokumente za izradu prijedloga plana iz područja svog djelokruga dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do roka određenog u ovoj objavi. U protivnom će se smatrati da nemaju primjedbe.
–   građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi tako da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog plana, mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog plana izložen na javnom uvidu, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, daju primjedbe u zapisnik na javnom izlaganju ili upućuju nositelju izrade plana pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi.
6)     Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja i u propisanom roku dostavljeni na adresu Grad Hvar, Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, ul. Vicka Butorovića 4, 21450 Hvar. U protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 
KLASA: 350-01/12-01/15
URBROJ: 2128/01-01/1-13-33
Hvar, 11. 02. 2013.

GRADONAČELNIK:

                                                           Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SADRŽAJ

 

POVJERENIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA OBAVLJANJE POSLOVA

IZ NADLEŽNOSTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA:

 

 1. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Hvara u 2013. godini           17
 2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju zgrade čest. zgr. 28 k.o. Hvar – ex Bonaparte……………………………………………………………………………………………… 18
 3. Zaključak o sklapanju ugovora o zakupu poslovnih prostora……………………………………… 19
 4. Zaključak o prihvaćanju Programa mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2013. godini i Plana provedbe obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2013. godini……………………………………………………………………………………………. 20
 5. Zaključak o davanju ovlaštenja………………………………………………………………………………. 20
 6. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Hvara………. 21
 7. Rješenje o izboru Povjerenstva za provedbu postupka natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora            21

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA:

 

 1. Objava Javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara         21

 
 
 
 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSA