Službeni glasnik – br. 09 / 2015

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XXII.  BROJ 9.                                      Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –

Hvar, 21. prosinca 2015. godine                               plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

                Na temelju članka 48. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj: 33/01,60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara» br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) i članka 29. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Hvara za 2015. godinu («Službeni glasnik Grada Hvara» br. 3/15 i 8/15), Gradsko vijeće Grada Hvara na 14. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2015. godine, donosi

 

ODLUKU

o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti kapitalnog ulaganja s Grada Hvara na Dječji vrtić

„Vanđela Božitković” iz Hvara

 

Članak 1.

 

Grad Hvar prenosi bez naknade Dječjem vrtiću „Vanđela Božitković” knjigovodstvenu vrijednost kapitalnih ulaganja na zgradi Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković iz Hvara, ulica Hanibala Lučića 3,a koje je financirao Grad Hvar. Ulaganja se odnose na energetsku sanaciju zgrade Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković” u Hvaru u okviru projekta „Solution”, a obuhvaćaju radove energetske sanacije izvršene u periodu 2013. – 2015. godina.

 

Članak 2.

 

Ukupna knjigovodstvena vrijednost izvršenih kapitalnih ulaganja iz članka 1. ove Odluke na dan 30. studenog 2015.godine, iznosi 1.163.897,86 kuna, prema iskazanim podacima u konto kartici Grada Hvara konto 021232-„Dodatno ulaganja na zgradi vrtića”.

 

Članak 3.

 

Dječji vrtić „Vanđela Božitković” iz Hvara obvezuje se da knjigovodstvenu vrijednost kapitalnog ulaganja iz članka 2. ove Odluke evidentira u svojim poslovnim knjigama, a Grad Hvar će istu vrijednost isknjižiti iz svojih poslovnih knjiga.

 

 

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJE

GRAD  HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 401-01/15-01/61

URBROJ: 2128/01-02-15-02

Hvar, 18. prosinca 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbi članka 90. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj: 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik” broj: 5/09.,7/09.,8/09., 1/11.,2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 14. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2015. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti Komunalnom Hvar d.o.o. za dodatno zaduženje za realizaciju Jadranskog projekta, Pod projekta Hvar

 

Članak 1.

 

Gradsko vijeće Grada Hvara je Zaključkom o davanju suglasnosti Komunalnom Hvar d.o.o. za zaduženje za realizaciju Jadranskog projekta, Pod-projekt Hvar, od 22. prosinca 2009.godine, Klasa: 363-01/08-01/17, Urbroj: 2128-01-02-09-8 dalo suglasnost Komunalnom Hvar d.o.o. za zaduženje u iznosu od 8.577.500,00 kuna od Hrvatskih voda, a sve sukladno Ugovoru o pod-zajmu za pod-projekt Hvara, Klasa: 363-01/08-01/17, Urbroj: 2128-01-01/1-09-9 kojeg su 23. prosinca 2009. godine sklopile Hrvatske vode, Komunalno Hvar d.o.o. i Grad Hvar.

 

 

 

Članak 2.

 

Ovim Zaključkom daje se suglasnost Komunalnom Hvar d.o.o. za povećanje iznosa zaduženja od Hrvatskih voda za realizaciju Jadranskog projekta, Pod-projekta Hvar, za 200.750,00 kuna, sukladno Prvom dodatku ugovora o podzajmu za potprojekt Hvar i sada iznosi 8.778.250,00 kuna

 

Članak 3.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvar i direktor Komunalnog Hvar d.o.o. za sklapanje Prvog dodatka ugovora o podzajmu za potprojekt Hvar iz članka 2. ovog Zaključka, a koji se odnosi na povećanje glavnice Podzajma.

 

Članak 4.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD    HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 400-01/10-01/10

Urbroj: 2128/01-02-15-10

Hvar, 18. prosinca 2015. g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 150.-155. Zakona o obveznim odnosima («NN», broj: 35/05, 41/08 i 125/11) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 14. sjednici održanoj 18. prosinca 2015. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o sklapanju predugovora za stjecanje nekretnina za izgradnju novog groblja Kruvenica

Članak 1.

 

Prihvaća se tekst Prijedloga predugovora o prodaji između Damira Grgurevića, Igora Grgurevića i Berislava Grgurevića kao prodavatelja, nasljednici Marije Grgurević rod. Domančić, u zemljišnim knjigama upisana kao vlasnik za cijelo, svi zastupani po Jurici Domančiću, odvjetniku iz Hvara i Grada Hvara kao kupca, radi preuzimanja obveze za zaključenje kupoprodajnog ugovora za prodaju:

–      5136/5544 dijela č.zem. 115/2, K.O. Hvar (5163 m2)

–      č.zem. 116, K.O. Hvar u cijelosti (2194 m2)

–      73/3060 dijela č. zem. 118/1, K.O. Hvar (73 m2)

–      31/1047 dijela č.zem. 119/4, K.O. Hvar, (31 m2) a sve u Z.U. 194

a koje su naravi u zahvatu novog groblja „Kruvenica”, što ukupno iznosi 7461 m2.

 

Članak 2.

 

Gradsko vijeće Grada Hvara je na 4.sjednici održanoj 26. kolovoza 2013. godine, donijelo Odluku o stjecanju nekretnina izravnom pogodbom KLASA: 940-01/12-01/119, URBROJ: 2128/01-02-13-18 („Službeni glasnik Grada Hvara” broj 7/13) te odredilo naknadu u iznosu od 30 EUR/m2. Slijedom navedenog, ukupna cijena za 7461 m2 iznosi 223 830,00 EUR (dvjesto dvadeset i tri tisuće osamsto trideset eura) u protuvrijednosti u kunama prema prodajnom tečaju HNB na dan isplate.

 

Članak 3.

 

Način i dinamika isplate kupoprodajne cijene od strane kupca Grada Hvara prema prodavateljima, navedena je u Prijedlogu predugovora o prodaji, koji je Prijedlog prilog ovom Zaključku.

Kupac se obvezuje prodavateljima isplatiti kaparu u iznosu od 44.776,00 EUR-a (slovima: četrdeset četiri tisuće sedamsto sedamdeset šest eura), u roku od 5 radnih dana od potpisa ovog predugovora. Kapara se ugovara sukladno čl. 303 i 304 Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15). Kupac se obvezuje isplatiti prodavateljima ostatak ugovorene cijene u iznosu od 179.054,00 EUR-a ( sto sedamdeset devet tisuća i pedestet četiri eura), u roku od pet radnih dana od potpisa glavnog ugovora.

 

Članak 4.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara na potpisivanje predugovora o prodaji između Damira Grgurevića, Igora Grgurevića i Berislava Grgurevića kao prodavatelja, svi zastupani po Jurici Domančiću, odvjetniku iz Hvara.

 

Članak 5.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/12-01/119

URBROJ: 2128/01-01/1-15-25

Hvar, 18. prosinca 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11, 64/15 ), članka 3. stavak 3. i 4. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 14. sjednici održanoj 18. prosinca 2015. godine, donosi

O D L U K U

o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostor broj: 1. u objektu tvrđave Španjola-Fortica

 

Članak 1.

 

Grad Hvar kao zakupodavac nudi dosadašnjem zakupniku sklapanje novog ugovora o zakupu za poslovni prostor broj: 1. u  objektu tvrđave Španjola-Fortica, označena kao čest. zgr. 147 i čest. zem. 343/2 k.o. Hvar, kako slijedi:

–     poslovni prostor broj: 1, površine 43,53 m2, zakupnik Trgovački obrt «BISTRI», vlasnik Katarina Škare iz Hvara, za obavljanje djelatnosti trgovine na malo: suvenirnica (isključuje prehrambene artikle), iznos zakupnine je 1.131,78 kuna mjesečno (43,53 m2x 26,00kuna= 1.131,78 kuna) plus porez na dodanu vrijednost (PDVsukladno Odluci o utvrđivanju visine zakupnine za poslovne prostore u objektu gradske tvrđave Španjola.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se na određeno vrijeme od dvije godine i to od 01. siječnja 2016.do 31. prosinca 2017. godine, uz podmirenje dospjelih obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne ( regionalne ) samouprave, osim ako je sukladno posebnim  propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička i pravna osoba pridržava rokova plaćanja, uz dostavu sredstva osiguranja plaćanja- zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika na iznos zakupnine i troškova, ovjerenu od javnog bilježnika.

 

Članak 2.

 

Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, za prihvat ponude i podmirenje dospjelih obveza, te dostavu potvrde Grada Hvara, Komunalno Hvar d.o.o. i Porezne uprave o podmirenim obvezama, te zadužnice iz članka 1. ove Odluke Gradu Hvaru, a radi sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora, u protivnom se neće sklopiti ugovor sa dosadašnjim zakupnikom, već se  pokrenuti postupak dodjele poslovnog prostora putem javnog natječaja.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-03/15-01/11

URBROJ: 2128/01-01/1-15-02

Hvar, 18. prosinca 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11, 64/15), članka 3. stavak 3. i 4. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 14. sjednici održanoj 18. prosinca 2015. godine, donosi

 

O D L U K U

o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostor u tzv. Kući Soljačić, čest. zgr. 220 k.o. Hvar, Kroz Burak 17

 

Članak 1.

 

Grad Hvar kao zakupodavac nudi sklapanje novog ugovora o zakupu dosadašnjem  zakupniku MAKSI 925 j.d.o.o. OIB: 66549862529 iz Zagreba, Kloštarska 28, trgovina na malo –prodaja nakita i suvenira poslovni prostor u prizemlju kuće Soljačić čest. zgr. 220 k.o. Hvar površine 7,23 m2 ali ne duže od dvije godine, tj. od 01. siječnja 2016. do 31. prosinca 2017. godine, u iznosu od 1.184,50 kuna bez PDV mjesečne zakupnine, uz podmirenje dospjelih obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim  propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička i pravna osoba pridržava rokova plaćanja, uz dostavu sredstva osiguranja plaćanja – zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika na iznos zakupnine i troškova, ovjerenu od javnog bilježnika.

 

Članak 2.

 

Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, za prihvat ponude i podmirenje dospjelih obveza, te dostavu potvrde Porezne uprave o podmirenim obvezama, potvrde Grada Hvara i tvrtki u vlasništvu Grada o podmirenim obvezama, zadužnice iz članka 1. ove Odluke Gradu Hvaru, a radi sklapanja ugovora o zakupu, u protivnom se neće sklopiti ugovor sa dosadašnjim zakupnikom, već se  pokrenuti postupak dodjele poslovnog prostora putem javnog natječaja.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-03/15-01/13

URBROJ: 2128/01-01/1-15-02

Hvar, 18. prosinca 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst ), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11), članka 3. stavak 3. i 4. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 14. sjednici održanoj 18. prosinca 2015. godine, donosi

 

ODLUKU

o ne sklapanju novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostora broj: 2. u objektu tvrđave Španjola-Fortica

 

Članak 1.

 

Ugovorne strane su sklopile Ugovor o zakupu poslovnog prostora u prizemlju zgrade označene kao čest. zgr. 147 i č.zem. 343/2, k.o. Hvar u Hvaru, poslovni prostor broj: 2. u objektu tvrđave Španjola-Fortica KLASA: 372-03/14-01/15 urbroj:2128-01-01/l-14-03 od 10. listopada 2014. godine, ovjeren od Javnog bilježnika Ivana Bradarića iz Splita, Obala hrvatskog preporoda 9, broj: OV-5741/2014 od 22. 10. 2014. godine i to na određeno vrijeme od 01. siječnja 2015. godine do 31. prosinca 2015.

 

Članak 2.

 

Nakon provedene rasprave i glasanja odlučeno je da „Prijedlog Odluke o sklapanju novog ugovora o zakupu poslovnog prostora a poslovni prostor broj: 2. u objektu tvrđave Španjola-Fortica s dosadašnjim zakupnikom nije prošao te je odlučeno kao u naslovu.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči Grada i u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-03/15-01/12

URBROJ: 2128/01-02/15-02

Hvar, 18. prosinca 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11), članka 3. stavak 3. i 4. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 14. sjednici održanoj 18. prosinca 2015. godine, donosi

 

 

 

ODLUKU

o ne sklapanju novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostor u zgradi ex Bonaparte čest. zgr. 28 k.o. Hvar

 

Članak 1.

 

Ugovorne strane su sklopile Ugovor o zakupu poslovnog prostora u prizemlju zgrade označene kao čest.
zgr. 28 k.o. Hvar u Hvaru KLASA: 372-03/14-01/19 urbroj:2128-01-01/l-15-03 od 22. siječnja 2015.
godine, ovjeren od Javnog bilježnika Boriće Kovačevića iz Splita, Ivana Gundulića 44/11, broj: OV-
228/2015 od 28. 1. 2015. godine i to na određeno vrijeme od 01. siječnja 2015. godine do donošenja
pravomoćnog rješenja temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske
komunističke vladavine („NN”, broj:     92/96), ali ne duže od jedne godine tj. do 31. prosinca 2015.

 

Članak 2.

 

Nakon provedene rasprave i glasanja odlučeno je da „Prijedlog Odluke o sklapanju novog ugovora o zakupu poslovnog prostora u zagradi ,,ex Bonaparte” s dosadašnjim zakupnikom nije prošao te je odlučeno kao u naslovu.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči Grada i u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-03/15-01/ 14

URBROJ: 2128/01-02/15-02

Hvar, 18. prosinca 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („NN” br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), Odluke o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Grada Hvara” br. 8/14 i 4/15), članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) i Odluke gradonačelnika Grada Hvara (Klasa: 340-01/15-01/44, Urbroj: 2128/01-01/1-15-01 od 19. listopada 2015. godine), Gradsko vijeće Grada Hvara na 14. sjednici održanoj 18.12.2015. godine, donosi:

 

ODLUKU

o povjeravanju komunalnih poslova Održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Hvara

za razdoblje 2015.-2017.g.

 

 

 

 

Članak 1.

 

Utvrđuje se daje „Borova d.o.o.” iz Hvara (OIB: 11017032107), najpovoljniji ponuditelj za obavljanje komunalnih poslova Održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Hvara, a na temelju natječaja obavljenog prikupljanjem ponuda, koji je raspisan Odlukom Gradonačelnika od 19.10.2015. godine, a zaključen dana 20.11.2015.g.

 

Članak 2.

 

„Borovi d.o.o.” povjeravaju se poslovi Održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Hvara za razdoblje od dana potpisivanja ugovora do 31.12.2017.g.

 

Članak 3.

 

Poslovi Održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Hvara podrazumijevaju poslove navedene u Odluci o nerazvrstanim cestama („Službeni glasnik Grada Hvara” br. 2/14 i 4/15), Odluci o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Grada Hvara” br. 8/14 i 4/15) i troškovniku koji je sastavni dio natječajne dokumentacije.

 

Članak 4.

 

Zadužuje se Gradonačelnik Grada Hvara za zaključenje ugovora o obavljanju komunalnih poslova Održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Hvara.

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 340-01/15-01/44

URBROJ: 2128/01-02-15-06

Hvar, 18.12.2015.g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 132. Zakona o gradnji („NN”, broj 153/13) i odredbe članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), po prethodno pribavljenom mišljenju Turističke zajednice Grada Hvara, Gradsko vijeće Grada Hvara, na 14. sjednici, održanoj 18.12.2015. godine, donosi

 

ODLUKU

o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone za 2016.g.

 

I.    UVOD

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom privremeno se zabranjuje izvođenje građevinskih radova za vrijeme turističke sezone na području Grada Hvara, odnosno određuju se vrste radova, područja, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojem se privremeno zabranjuje izvođenje građevinskih radova, utvrđuju se opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima mogu izvoditi građevinski radovi te provođenje nadzora.

 

II.  PODRUČJA, RAZDOBLJA I VRIJEME PRIVREMENE ZABRANE IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA

 

Članak 2.

 

Područje za koje se privremeno zabranjuje izvođenje građevinskih radova je cijelo područje Grada Hvara.

 

Članak 3.

 

Zabrana se odnosi na razdoblje od 15. svibnja do 15. listopada.

 

Članak 4.

 

Zabrana se odnosi na dnevno vrijeme od 0 do 24 sata.

 

III    VRSTE GRAĐEVINA, ODNOSNO RADOVA KOJI SE NE SMIJU IZVODITI

 

Članak 5.

 

Privremeno se zabranjuje izvođenje zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine.

 

IV  NADZOR NAD PROVEDBOM ODLUKE

 

Članak 6.

 

Nadzor nad provedbom ove Odluke provode komunalni redari Grada Hvara.

 

Članak 7.

 

U obavljanju nadzora komunalni redari postupaju sukladno odgovarajućim odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji („Narodne novine”, br. 153/13) i Zakona o gradnji („Narodne novine”, br. 153/13).

 

V   IZNIMNI SLUČAJEVI NA KOJE SE ODREDBE OVE ODLUKE NE ODNOSE

 

Članak 8.

 

Odredbe ove Odluke ne odnose se na:

–        građenje objekata za koje je odlukom Vlade ili posebnim zakonom utvrđen interes Republike Hrvatske,

–        radovi na uklanjanju građevina na temelju inspekcijskog rješenja ili odluke drugog tijela državne vlasti,

–        građenje građevina, odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je ova Odluka stupila na snagu

–        hitni radovi na popravcima objekata i uređaja komunalne i ostale infrastrukture kojima se sprječava nastanak posljedica opasnih za život i zdravlje ljudi kao i veća oštećenja nekretnine,

–        nužni radovi na popravcima građevina kada zbog oštećenja postoji neposredna opasnost za život i zdravlje ljudi,

–        saniranje posljedica prirodnih katastrofa i nepogoda.

VI     PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 9.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o privremenoj zabrani izvođenj građevinskih radova tijekom turističke sezone (Službeni glasnik Grada Hvara, broj 9/14 i 3/15).

 

Članak 10.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”, primjenjuje se od iduće kalendarske godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATTNSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-01/15-01/152

URBROJ: 2128-01-02-15-04

Hvar, 18.12.2015.g

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 


 

 

 


 


 

 

SADRŽAJ

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA

 

  1. Odluka o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti kapitalnog ulaganja s Grada Hvara na Dječji vrtić  „Vanđela Božitković“ iz Hvara………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 289
  2. Zaključak o davanju suglasnosti Komunalnom Hvar d.o.o. za dodatno zaduženje za realizaciju Jadranskog projekta, Pod-projekta Hvar……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 289
  3. Zaključak o sklapanju predugovora o prodaji – gradsko groblje „Kruvenica“…………………………………….. 290
  4. Odluka o sklapanju novog ugovora o zakupu poslovnog prostora broj 1 u objektu Španjola-Fortica dosadašnjem zakupniku ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 291
  5. Odluka o sklapanju novog ugovora o zakupu poslovnog prostora u Kući Soljačić dosadašnjem zakupniku 291
  6. Odluka o ne sklapanju novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostora broj: 2. u objektu tvrđave Španjola-Fortica…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 292
  7. Odluka o ne sklapanju novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostor u zgradi ex Bonaparte čest. zgr. 28 k.o. Hvar……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 292
  8. Odluke o povjeravanju komunalnih poslova Održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Hvara za razdoblje 2015.-2017.g……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 292
  9. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone za 2016.g……….. 293

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Grada Hvara

Odgovorni urednik: tajnica Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur. – List izlazi po potrebi

Priprema i izrada: ŽGIRO, vl. Davor Sarjanović, Jelsa

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO