Službeni glasnik – br. 01 / 2015

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XXII.  BROJ 1.                                      Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –

Hvar, 5. veljače 2015. godine                                   plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

 

                Na  temelju  članka 88.  stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne Novine», broj: 33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 125/2008, 36/2009, 150/2011, 144/2012 i 19/2013-pročišćeni tekst), Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Hvara («Narodne novine», broj: 8/2015) dana 04. veljače  2015. godine, d o n o s i:

 

O  D  L  U  K  U

o izvršavanju Odluke o financiranju poslova, funkcija i programa  Grada Hvara za razdoblje

od 01. siječnja do 31.ožujka 2015.godine

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuje se način izvršavanja Odluke o financiranu poslova, funkcija i programa Grada Hvara za razdoblje od 01.siječnja do 31.ožujka  2015. godine (u daljnjem tekstu Odluka), upravljanje prihodima i primicima, te rashodima i izdacima, kao i prava i obveze korisnika.

 

Članak 2.

 

Odluka se sastoji od Računa prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka i Računa financiranja. U Računu prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka iskazani su prihodi i primici, te rashodi i izdaci utvrđeni za financiranje javnih potreba  Grada Hvara na temelju zakonskih i drugih propisa. U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske  imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovine i otplatu  zajmova.

 

Članak 3.

 

Sredstva u Odluci osiguravaju se korisnicima koji su u Posebnom dijelu Odluke određeni za nositelje sredstava na pojedinim računima.

 

 

 

Članak 4.

 

Korisnici smiju preuzimati obveze samo do visine sredstava osiguranih u posebnom dijelu Odluke i za namjene utvrđene Odlukom.  Zbog neravnomjernog priljeva sredstava Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Hvara (u daljnjem tekstu: Povjerenik)  može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinom korisniku.

 

Članak 5.

 

Ako pojedini korisnik ne može nepredviđene rashode i izdatke podmiriti iz vlastitih ušteda, Povjerenik može odlučiti da se ti izdaci podmire iz ušteda drugih korisnika, tj. može izvršiti prenamjenu proračunskih sredstava.

 

Članak 6.

 

O korištenju sredstava tekuće pričuve odlučuje Povjerenik i ona se planiraju  u iznosu od 20.000,00 kuna.

 

Članak 7.

 

Izvršavanje i prijenos sredstava utvrđenih Odlukom vršit će Služba za proračun i financije JUO Grada Hvara, a po nalogu Povjerenika.

 

Članak 8.

 

Na temelju članka 48. i 52. Zakona o Proračunu («Narodne novine»,broj: 87/2008 i 136/1012 ) određuje se izuzeće od obveze uplate namjenskih prihoda i primitaka, te vlastitih prihoda proračunskih korisnika: Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“ i Gradske knjižnice i čitaonice Hvar u korist računa Grada Hvara. O pristiglim namjenskim i vlastitim prihodima osim prihoda iz Odluke proračunski korisnik dužan  je o visini i namjeni  izvijestiti Službu za proračun i financije  JUO Grada Hvara.

Članak 9.

 

Ako prihodi koje ostvaruje Grad Hvar budu pogrešno naplaćeni ili naplaćeni u većoj svoti od propisane, pogrešno ili više naplaćene svote vratit će se uplatitelju na teret tih prihoda ili će se preknjižiti na prihode koje je uplatitelj trebao podmiriti.

 

Članak 10.

 

Korisnicima kojima se sredstva za zaposlene osiguravaju u Odluci ne dozvoljava se povećanje broja zaposlenih djelatnika.

 

Članak 11.

 

Radi pravovremenog planiranja i doznake proračunskih sredstava, korisnici su dužni dostaviti upravnom odjelu svaki akt o osnivanju i prestanku radnog odnosa djelatnika koji se financiraju iz Odluke.

Akt iz stavaka 1. ovoga članka treba dostaviti u roku od 8 dana od dana zasnivanja ili prestanka radnog odnosa.

 

Članak 12.

 

Radi osiguranja zakonskog, racionalnog i svrsishodnog korištenja sredstava proračuna, Povjerenik  neposredno kontrolira  naplatu prihoda i izvršenje izdataka, te financijsko i materijalno poslovanje korisnika proračunskih sredstava.

Za slučaj neracionalnog korištenja sredstava poduzet će se mjere propisane Zakonom o proračunu.

Korisniku koji se ne pridržava odredbi ove Odluke uskratit će se sredstva iz proračuna.

 

Članak 13.

 

Naredbodavac za isplatu sredstava iz Odluke  je Povjerenik.

 

Članak 14.

 

Ova Odluka stupa snagu  prvog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika  Grada Hvara

 

KLASA: 400-01/15-01/02

URBROJ: 2128/01-02-15-01

Hvar, 04. veljače 2015.g.

 

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske

za obavljanje poslova iz nadležnosti

Gradskog vijeća i gradonačelnika

                                                   Grada Hvara:

Matko Martinić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( “Narodne novine”, broj: 33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 125/2008, 36/2009, 150/2011, 144/2012 i 19/2013-pročišćeni tekst, Odluke o financiranju poslova, funkcija i programa Grada Hvara za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2015. godine donesenoj 04. veljače 2015. godine, članaka 115. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine, broj: 157/2013 i 152/2014), Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Hvara („Narodne novine“ broj: 8/2015), dana 04. veljače  2015. godine, donosi

 

P R O G R A M

SOCIJALNE SKRBI GRADA HVARA

ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2015. GODINE

 

I    UVOD

 

Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, Grad Hvar je obvezan osigurati sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i posebnom propisu, u skladu sa socijalnim planom i mrežom djelatnosti socijalne skrbi na svojem području.

Korisnik socijalne skrbi je samac ili obitelj  koji u sustavu socijalne skrbi ostvaruje prava na novčane naknade, potpore i druge oblike pomoći te socijalne usluge, propisane Zakonom o socijalnoj skrbi.

Grad Hvar namjerava unaprijediti aktivnost na planu socijalne skrbi programiranjem mjera i oblika socijalne skrbi, kategorije će biti utvrđeni ovim Programom, a prema mogućnostima i sredstvima planiranim Odlukom o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa Grada Hvara za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2015. godine donesenoj 04. veljače 2015. godine.

Iz Programa je vidljivo da će aktivnosti Grada Hvara na planu socijalne skrbi u 2015. godini imati osnovni cilj ublažiti posljedice socijalne ugroženosti, a sastavljen je u dvije cjeline:

–  prva cjelina odnosi se na prikaz aktivnosti Grada Hvara na planu socijalne skrbi tijekom prvih tri mjeseca 2015. godine,

–  u drugoj cjelini izloženi su uvjeti (kriteriji za ostvarivanje prava i oblika socijalne skrbi, kategorija korisnika) i realizacija programa vrstom korisnika.

 

II   OSNOVNE AKTIVNOSTI GRADA HVARA NA PLANU SOCIJALNE SKRBI

 

AKTIVNOSTI

SREDSTVA

(u kunama)

1. GD Crvenog križa Hvar

40.000,00

2. Jednokratne novčane pomoći

10.000,00

3. Pomoći za novorođenu djecu

20.000,00

4. Ostale naknade u naravi

50.000,00

5. Subvencija boravka djece u Dječjem vrtiću „Vanđela Božitković” iz socijalno ugroženih obitelji

2.000,00

6. Stipendiranje učenika i studenata

60.000,00

7. Sufinanciranje cijene prijevoza

3.000,00

U K U P N O:

185.000,00

 

2.   Jednokratne pomoći

Jednokratna pomoć je poseban oblik novčane ili materijalne pomoći samcu ili obitelji koji su se našli u položaju trenutačne materijalne ugroženosti iz razloga na koje nisu mogli, odnosno ne mogu utjecati,te radi toga nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe kao što su rođenje ili školovanje djeteta, bolest ili smrt člana obitelji, elementarne nepogode, nabavke osnovnih predmeta u kućanstvu, nabavke neophodne odjeće i obuće i drugo.

Jednokratnu novčanu pomoć odobrava Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća  i gradonačelnika Grada Hvara i iznosi do 6.000,00 kuna godišnje, a iznimno zbog velikih zdrastvenih problema (hitne operacije) ili velikih troškova liječenja može odobriti do 15.000,00 kuna godišnje.

 

3.   Pomoći za novorođenu djecu – 2.000,00 kuna po novorođenom djetetu

 

                Kriteriji za ostvarivanje prava na pomoć za novorođenu djecu su:

–        jedan od roditelja mora imati boravište i prebivalište na području Grada Hvara ne kraće od godinu dana i novorođeno dijete mora imati prebivalište na području Grada Hvara

–        da se zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za novorođenu djecu podnese najkasnije do jedne godine života djeteta.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava je:

–        potvrda Policijske postaje Hvar o prebivalištu i boravištu na području Grada Hvara jednog od roditelja i djeteta,

–        preslika osobne iskaznice izdate od Policijske postaje Hvar jednog od roditelja,

–        fotokopija rodnog lista djeteta.

 

4.   Ostale naknade u naravi obuhvaćaju troškove koje Grad Hvar ima vezano uz:

–     financiranje zapošljavanja dva pomoćnika u nastavi, djeci s posebnim potrebama koja                 pohađaju osnovnu školu,

–     sufinanciranje programa odgoja i naobrazbe djece s teškoćama u razvoju s područja    Grada Hvara (Centar za autizam),

–     financiranje životnog osiguranja nezbrinute djece iz doma „Maestral“, kao i ostale naknade za čijim bi se financiranjem javila potreba tijekom 2015.godine.

 

5.  Subvencija boravka djece u Dječjem vrtiću “Vanđela Božitković” iz socijalno ugroženih obitelji

U pedagoškoj godini 2014/2015 u Dječji vrtić “Vanđela Božitković” kojeg je osnivač Grad Hvar upisano je 192 djece. Dječji vrtić polaze i djeca iz socijalno ugroženih obitelji što će se financirati iz ovog Programa. Pravo na subvenciju boravka djece u dječjem vrtiću, temeljem zahtjeva i priložene dokumentacije, imaju roditelji djece s teškoćama u razvoju, djeca roditelja korisnika stalne pomoći i djeca koja žive u posebno teškim obiteljskim okolnostima.

 

6.  Stipendiranje učenika i studenata sukladno Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim i visokim učilištima.

 

Ovaj će se Program realizirati u suradnji sa Ministarstvom rada i socijalne skrbi, Splitsko-dalmatinskom županijom, Uredom za rad, zdravstvo i socijalnu skrb i Domom zdravlja Hvar.

 

Realizacija ovog Programa provoditi će se sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, temeljem pismenih zahtjeva korisnika, a odluku o svakom predmetu donosi Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Hvara.

 

III  ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika  Grada Hvara

 

KLASA: 500-01/15-01/13

URBROJ:  2128/01-02-15-01

Hvar, 04.veljače 2015. godine

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske

za obavljanje poslova iz nadležnosti

Gradskog vijeća i gradonačelnika

                                                   Grada Hvara:

Matko Martinić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju članka  88.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 125/2008, 36/2009, 150/2011, 144/2012 i 19/2013 – pročišćeni tekst), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj: 47/1990, 27/1993 i 38/2009), Odluke o financiranju poslova, funkcija i programa Grada Hvara za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2015. godine donesene 04. veljače 2015.godine, Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Hvara („Narodne novine“, broj: 8/2015) dana 04. veljače 2015. godine, donosi:

 

P  R  O  G  R  A  M

javnih potreba u kulturi Grada Hvara za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2015. godine

 

Članak 1.

 

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Odluci o financiranju poslova, funkcija i programa Grada Hvara a razdoblje od 01. siječnja do 31.ožujka 2015.godine, jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Hvar, koje su utvrđene kao javne potrebe u kulturi, a osobito:

 

–        redovna djelatnost ustanova kulture kojima je osnivač Grad Hvar,

–        redovna djelatnost ustanova kulture, udruga u kulturi i drugih organizacija u kulturi koje su od interesa za Grad Hvar,

–        programi muzejsko-galerijske i likovne djelatnosti,

–        programi u području kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti,

–        programi izdavačke djelatnosti, te akcije i manifestacije u književno-nakladničkoj i knjižarskoj djelatnosti,

–        programi poticanja i razvitka kulturno-umjetničkoga amaterizma, akcije i manifestacije u području kazališne, glazbeno-scenske, glazbene i plesne djelatnosti,

–        programi međunarodne kulturne suradnje ,

–        programi koji promiču kulturu mladih i alternativnu kulturu,

–        programi rekonstrukcije, sanacije, adaptacije investicijskog održavanja i opremanja objekata kulture od interesa za Grad Hvar,

–        ostali kulturni programi.

 

1. GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA – HVAR

Program 1001- knjižnična djelatnost

 

Za redovnu djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice predviđen je iznos od 108.000,00 kn

Od ukupno navedenog  iznosa:

 

A) za rashode za zaposlene predviđen je iznos od 88.500,00 kuna, a od toga:

–        za plaće predviđen je iznos od 75.000,00 kuna,

–        za doprinos na plaće predviđen je iznos od 13.500,00 kuna,

B) za materijalne rashode predviđen je iznos od 19.500,00 kuna, a od toga:

–        za naknadu za troškove zaposlenima predviđen je iznos od 2.700,00 kuna,

–        za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 4.000,00 kuna,

–        za rashode za usluge predviđen je iznos od: 11.200,00 kuna,

–        za ostale nespomenute rashode predviđen je iznos od 1.600,00 kuna.

2.   REDOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI

Aktivnost A 1016 03 – donacije udrugama u kulturi

Za udruge u kulturi čiji su planovi i programi rada, te djelatnosti predviđene za realizaciju, predviđena su sredstva kako slijedi:

–   Pjevačko društvo Hvar………………………… 10.000,00 kn

–   Dramski studio mladih Hvar………………… 10.000,00 kn

–   Klapa «Galešnik» Hvar…………………………. 5.000,00 kn

–   GSU «Stela Maris» – Hvar…………………… 10.000,00 kn

–   Hvarska gradska limena glazba…………….. 10.000,00 kn

Sve navedeno ukupno čini iznos od ……. 45.000,00 kn,

 

3. ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE

Aktivnost A 1016 05

 

Za održavanje spomenika kulture predviđen je iznos od 107.000,00 kuna i to za rashode za materijal i energiju i ostale materijalne rashode iznos od 7.000,00 kuna, te za rashode za usluge iznos od 100.000,00 kuna.

 

4. DODATNA ULAGANJA NA SPOMENICIMA KULTURE

Kapitalni projekt  K 1016 06

Za dodatna ulaganja na Arsenalu sa Fontikom predviđen je iznos od 2.100.000,00 kuna za dovršetak započetih radova u 2014. godini, na rekonstrukciji i unutrašnjem uređenje hvarskog Arsenala s kazalištem.

 

5.   DODATNA ULAGANJA NA PALAČI VUKAŠINOVIĆ

Kapitalni projekt  K 1016 08

Za dodatna ulaganja na  Palači Vukašinović predviđen je iznos od 150.000,00 kuna za dovršetak započetih radova u 2014.godini.

 

6.   UKUPNA SREDSTVA ZA JAVNE POTREBE U KULTURI

Ukupna sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Hvara za  razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2015. godine iznose:

 

2.510.000,000 kuna

 

Isplata sredstava po ovom Programu  isplaćivati će se temeljem zahtjeva korisnika i  prema financijskim mogućnostima Grada Hvara, a uz odobrenje Povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Hvara.

 

Članak 2.

 

Ovaj  Program stupa na snagu prvog dana  od dana objave u «Službenom glasniku Grada  Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika  Grada Hvara

 

KLASA:612-01/15-01/03

URBROJ: 2128/01-02-15-01

Hvar, 04. veljače 2015. godine

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske

za obavljanje poslova iz nadležnosti

Gradskog vijeća i gradonačelnika

                                                   Grada Hvara:

Matko Martinić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka  88. stavak 1.Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 125/2008, 36/2009, 150/2011, 144/2012 i 19/2013- pročišćeni tekst), članka 76. stavak 4. Zakona o sportu («Narodne novine», broj: 71/2006, 150/2008 – Uredba, 124/2010, 124/2011, 86/2012 i 94/2013), Odluke o financiranju poslova, funkcija i programa Grada Hvara za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2015. godine donesene 04. veljače 2015. godine, Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Hvara („Narodne novine“, broj: 8/2015) dana 04. veljače 2015. godine, donosi:

 

P  R  O  G  R  A  M

javnih potreba u sportu Grada Hvara za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2015. godinu

 

Članak 1.

 

                Javne potrebe u sportu za koje se osiguravaju sredstva  u Odluci o financiranju poslova, funkcija i programa Grada Hvara a razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2015. godine jesu sportske djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u sportu od interesa za Grad Hvar, koje su utvrđene kao javne potrebe u sportu, a osobito:

–        redovna djelatnost udruga u sportu i drugih organizacija u sportu koje su od interesa za Grad Hvar,

–     programi poticanja i razvitka sportskih aktivnosti među polaznicima osnovne i srednje škole,

–     programi održavanja, unapređenja i izgradnja sportskih terena i objekata na području Grada Hvara,

–        programi suradnje na području otoka Hvara, međuotočne suradnje, pa i međuotočne sportske suradnje, prvenstveno među mladima,

–        ostali sportski programi, prema potrebi.

 

1.   SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI SPORTSKIH UDRUGA

Aktivnost A 1015 02 – donacije sportskim udrugama

Za djelatnost  udruga u sportu predviđen je iznos od 140.000,00 kuna koji će se rasporediti na slijedeći način:

 

–   Nogometni klub Hvar………………………. 30.000,00 kuna

–   Ženski rukometni klub Hvar……………… 10.000,00 kuna

–   Jedriličarski klub “Zvir” Hvar………….. 100.000,00 kuna

 

2.   PROGRAMI ODRŽAVANJA, UNAPREĐENJA I IZGRADNJE SPORTSKIH TERENA

 

Aktivnost:  A1015 01 – održavanje sportskih terena

Za programe održavanja, unapređenja i izgradnje sportskih terena i objekata na području Grada Hvara predviđen je iznos od 1.000,00 kuna,  i odnosi se na materijal za tekuće i investicijsko održavanje.

 

3. UKUPNA SREDSTVA ZA PROGRAM  JAVNIH POTREBA U SPORTU za period od 01. siječnja do 31. ožujka 2015. godine iznose 141.000,00 kuna.

 

Sredstva će se isplaćivati temeljem zahtjeva korisnika i financijskih mogućnosti Grada Hvara, a uz odobrenje Povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Hvara.

 

Članak 2.

 

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u  «Službenom glasniku Grada Hvara« .

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika  Grada Hvara

 

KLASA: 620-01/15-01/01

URBROJ: 2128/01-02-15-01

Hvar, 04. veljače 2015. godine

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske

za obavljanje poslova iz nadležnosti

Gradskog vijeća i gradonačelnika

                                                   Grada Hvara:

Matko Martinić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 4. stavak 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN, broj: 79/07) i članka 25. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09,1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i Gradonačelnika, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Programa mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2015. godini i Plana provedbe obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2015. godini

 

I.

 

Prihvaća se Program mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2015. godini i Plan provedbe obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2015. godini, KLASA: 541-02/15-04/3 urbroj: 2181-103-01-15-1 od 09. siječnja 2015. godine, izrađeni od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko dalmatinske županije, Split, Vukovarska 46.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika  Grada Hvara

 

KLASA: 500-01/15-01/05

URBROJ: 2128-01-02-15-02

Hvar, 04. veljače 2015.

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske

za obavljanje poslova iz nadležnosti

Gradskog vijeća i gradonačelnika

                                                   Grada Hvara:

Matko Martinić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o visini naknade za rad Gradskog izbornog povjerenstva Grada Hvara

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za rad Gradskog izbornog povjerenstva Grada Hvara za provođenje izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Hvara.

 

Članak 2.

 

Izbori za članove Vijeća Mjesnih odbora Brusje, Milna – Malo Grablje, Jagodna i Sveta Nedjelja provedeni su dana 28. prosinca 2014. godine.

 

Članak 3.

 

Visina naknade iz članka 1. ove Odluke određuje se u neto iznosu od 1.000,00 kuna (slovima: tisuću kuna) za svakog člana Gradskog izbornog povjerenstva Grada Hvara.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 013-03/14-01/02

URBROJ: 2128-01-01/1-14-02

Hvar, 30. prosinca 2014.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing.,v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara«, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), u svezi sa člankom 50. Odluke o pravilima za izbor članova vijeća mjesnih odbora («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/14), Gradonačelnik Grada Hvara na I konstituirajućoj sjednici Vijeća Mjesnog odbora Brusje, održanoj dana 07. siječnja 2015. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o konstituiranju Vijeća Mjesnog odbora Brusje

 

I.

 

Utvrđuje se da je dana 07. siječnja 2015. godine konstituirano Vijeće Mjesnog odbora Brusje.

 

II.

 

U Vijeće Mjesnog odbora Brusje izabrani su:

 1. Dragutin Dulčić, OIB: 16340539323, Brusje, Molo Bonda 25, predsjednik
 2. Mandica Huljić, OIB: 75227206447, Brusje, Pod Selo 2, član
 3. Petar Palarić, OIB: 64872096019, Brusje, Pod Selo 4, član
 4. Dragutin Jeličić, OIB: 30100476671, Brusje, Priko 12, član
 5. Luka Miličić, OIB: 67278850105, Brusje, Kroz Brusje 24, član.

Mandat predsjednika i članova Vijeća Mjesnog odbora Brusje traje četiri godine.

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 020-01/14-01/93

URBROJ: 2128-01-01/1-15-05

Hvar, 07. siječnja 2015.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing.,v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara«, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), u svezi sa člankom 50. Odluke o pravilima za izbor članova vijeća mjesnih odbora («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/14), Gradonačelnik Grada Hvara na I konstituirajućoj sjednici Vijeća Mjesnog odbora Jagodna, održanoj dana 07. siječnja 2015. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o konstituiranju Vijeća Mjesnog odbora Jagodna

I.

 

Utvrđuje se daje dana 07. siječnja 2015. godine konstituirano Vijeće Mjesnog odbora Jagodna.

 

II.

 

U Vijeće Mjesnog odbora Jagodna izabrani su:

 1. Goran Brstilo, OIB: 16455915281, Jagodna, Pod Jagodna 17, predsjednik
 2. Dinko Zaninović, OIB: 00381291881, Jagodna, Pod Jagodna 11, član
 3. Matko Matijević, OIB: 59985127652, Jagodna, Bojanić Bad 24, član.

Mandat predsjednika i članova Vijeća Mjesnog odbora Jagodna traje četiri godine.

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 020-01/14-01/93

URBROJ: 2128-01-01/1-15-06

Hvar, 07. siječnja 2015.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing.,v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara«, broj: 5/09, 7/09 8/09, 1/11,2/11-pročišćeni tekst,6/13, 11/13 i 8/14), u svezi sa člankom 50. Odluke o pravilima za izbor članova vijeća mjesnih odbora («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/14), Gradonačelnik Grada Hvara na I konstituirajućoj sjednici Vijeća Mjesnog odbora Milna-Malo Grablje, održanoj dana 13. siječnja 2015. godine, donosi

 

 

 

RJEŠENJE

o konstituiranju Vijeća Mjesnog odbora

Milna-Malo Grablje

 

I.

 

Utvrđuje se daje dana 13. siječnja 2015. godine konstituirano Vijeće Mjesnog odbora Milna – Malo Grablje.

 

II.

 

U Vijeće Mjesnog odbora Milna-Malo Grablje izabrani su:

 1. Joško Tudor, Milna, Milna 29, predsjednik
 2. Nikša Tudor, Milna, Milna 39, član
 3. Ivica Tudor, Milna, Milna 52, član.

Mandat predsjednika i članova Vijeća Mjesnog odbora Milna-Malo Grablje traje četiri godine.

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 020-01/14-01/93

URBROJ: 2128-01-01/1-15-08

Hvar, 13. siječnja 2015.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing.,v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara«, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), u svezi sa člankom 50. Odluke o pravilima za izbor članova vijeća mjesnih odbora («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/14), Gradonačelnik Grada Hvara na I konstituirajućoj sjednici Vijeća Mjesnog odbora Sveta Nedjelja, održanoj dana 13. siječnja 2015. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o konstituiranju Vijeća Mjesnog odbora

Sveta Nedjelja

 

I.

 

Utvrđuje se daje dana 13. siječnja 2015. godine konstituirano Vijeće Mjesnog odbora Sveta Nedjelja.

 

II.

 

U Vijeće Mjesnog odbora Sveta Nedjelja izabrani su:

 1. Antun Plenković, Sv. Nedjelja, Put mora novi 5, predsjednik
 2. Jurica Milatić, Sv. Nedjelja, Put zogona 4, član
 3. Andro Kolumbić, Sv. Nedjelja, Put police 23, član.

Mandat predsjednika i članova Vijeća Mjesnog odbora Sveta Nedjelja traje četiri godine.

 

 

 

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 020-01/14-01/93

URBROJ: 2128-01-01/1-15-09

Hvar, 13. siječnja 2015.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing.,v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 


 

 

 

SADRŽAJ

 

 

POVJERENIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA GRADA HVARA:

 

 1. Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa Grada Hvara za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2015. godine………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
 2. Odluka o izvršavanju Odluke o financiranju poslova, funkcija i programa Grada Hvara za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2015. godine……………………………………………………………………………………………………………………………… 29
 3. Program socijalne skrbi Grada Hvara za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2015. godine………………. 30
 4. Program javnih potreba u kulturi Grada Hvara za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2015. godine….. 31
 5. Program javnih potreba u sportu Grada Hvara za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2015. godine….. 32
 6. Zaključak o prihvaćanju Programa mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2015. godini i Plana provedbe obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2015. godini            33

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA

 

 1. Odluka o visini naknade za rad Gradskog izbornog povjerenstva Grada Hvara…………………………………… 33
 2. Rješenje o konstituiranju Vijeća Mjesnog odbora Brusje………………………………………………………………….. 34
 3. Rješenje o konstituiranju Vijeća Mjesnog odbora Jagodna……………………………………………………………….. 34
 4. Rješenje o konstituiranju Vijeća Mjesnog odbora Milna-Malo Grablje………………………………………………. 35
 5. Rješenje o konstituiranju Vijeća Mjesnog odbora Sveta Nedjelja………………………………………………………. 35

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSA

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO