Službeni glasnik – br. 10 / 2015

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XXII.  BROJ 10.                                    Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –

Hvar, 28. prosinca 2015. godine                               plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

                Na temelju odredbe članka 14. i 130. Zakona o proračunu (“NN”, broj: 87/08, 136/12 i 15/15) i  članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11,  2/11-pročišćeni tekst,  6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2015. godine,

d o n o s i

 

O D L U K U

o izvršavanju Proračuna Grada Hvara

za 2016. godinu

 

I              OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom ( u daljnjem tekstu: Odluka) uređuje struktura prihoda, primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti Gradonačelnika u izvršavanju Proračuna te druga pitanja u izvršavanju proračuna.

 

II   STRUKTURA PRIHODA PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

 

Članak 2.

 

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te Plana razvojnih programa i obuhvaća sve prihode i rashode, te primitke i izdatke Proračuna i proračunskih korisnika Grada Hvara.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda čine prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od pristojbi i po posebnim propisima, prihodi od prodaje robe te pružanja usluga i donacija, prihodi od kazni i upravnih mjera i ostali prihodi te  prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

Račun rashoda čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima, donacije i ostali rashodi, te  rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

Posebni dio proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Rashodi i izdaci Proračuna moraju biti raspoređeni u Proračunu prema propisanim proračunskim klasifikacijama te uravnoteženi s prihodima i primicima.

Plan razvojnih programa čine rashodi za održavanje i izgradnju  komunalne infrastrukture, druga kapitalna ulaganja te  kapitalne pomoći, a odnose se na razdoblje od 2016.-2018.godine,  a isti su razrađeni po pojedinim programima, sa ciljevima, mjerama i pokazateljima  rezultata.

 

Članak 3.

 

Financijski plan proračunskog korisnika čine prihodi i primici po vrstama, rashodi i izdaci za trogodišnje razdoblje raspoređeni u programe, te razvrstani prema proračunskim klasifikacijama te obrazloženje prijedloga financijskog plana.

 

III    IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

 

1. Upravljanje prihodima i izdacima

 

Članak 4.

 

Sredstva proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu: Korisnici) koji su u Posebnom dijelu Proračuna određeni za nositelje sredstava po pojedinim stavkama.

Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom i do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.

Na temelju članka 48. i 52. Zakona o Proračunu određuje se izuzeće od obveze uplate namjenskih prihoda i primitaka, te vlastitih prihoda proračunskih korisnika: Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“ i Gradske knjižnice i čitaonice Hvar u korist Proračuna Grada Hvara. O ostvarenim   prihodima i izvršenim rashodima, proračunski korisnici dužni su izvijestiti Grad Hvar ( Službu za proračun i financije Grada Hvara ) do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec.

 

Članak 5.

 

Korisnici koriste sredstva Proračuna u skladu sa svojim Godišnjim financijskim planom. Korisnici smiju preuzimati obveze samo do visine sredstava osiguranih u posebnom dijelu Proračuna i za namjene utvrđene Proračunom. Zbog neravnomjernog priljeva sredstava u Proračun, Gradonačelnik može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinom korisniku.

 

Članak 6.

 

Korisnici moraju pri dogovaranju o uvjetima ispunjenja obveza koje podmiruju iz Proračuna uzimati u obzir ugovorene rokove plaćanja.

Korisnici koriste sredstva za plaćanje već izvršenih isporuka i usluga. Korisnici mogu preuzeti obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u slijedećim godinama, uz suglasnost Gradonačelnika.

 

Članak 7.

 

Korisnici mogu sklapati ugovore o nabavi robe, obavljanju usluga i ustupanju radova u visini dodijeljenih financijskih sredstava, a u skladu s Godišnjim planom nabave, Zakonom o javnoj nabavi («NN», broj: 90/11,  83/13, 143/13 i 13/14 ) i naputcima koje donosi ministar financija.

 

2. Izvršavanje proračuna

 

Članak 8.

 

Proračun se izvršava na temelju Godišnjeg plana za izvršavanje Proračuna, po dinamici utvrđenoj planovima, a u skladu s njegovim likvidnim mogućnostima. Izvršavanje i prijenos sredstava utvrđenih Proračunom vršit će Služba za proračun i financije JUO Grada Hvara po odobrenju gradonačelnika.

 

 

 

Članak 9.

 

Korisnici su obvezni Gradonačelniku dostaviti Godišnji financijski plan po pojedinim stavkama. Svi korisnici proračunskih sredstava dužni su uz godišnje financijsko izvješće dostaviti Gradu Hvaru  i izvješće o utrošku sredstava primljenih iz Gradskog proračuna.

 

3. Proračunska zaliha

 

Članak 10.

 

U Proračunu se utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju nije bilo moguće predvidjeti.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja koji mogu ugroziti okoliš i ostalih nepredvidivih nesreća, za izvršavanje sudskih odluka i nagodbi za isplatu naknade i rente te za druge nepredviđene rashode.

Sredstva iz stavka 2. i 3. ovoga članka mogu iznositi najviše do 0,50% proračunskih prihoda bez primitka.

Sredstva proračunske zalihe planiraju se u iznosu od 100.900,00 kuna.

Članak 11.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik da tijekom godine zbog neravnomjernog pritjecanja sredstava može koristiti sredstva stalne pričuve  i namjenska sredstva.

 

Članak 12.

 

Ako se tijekom godine na temelju propisa poveća djelokrug i nadležnost korisnika, što zahtjeva i povećana proračunska sredstva, ili se osnuje novi korisnik, sredstva za navedene namjene osiguravaju se iz tekuće proračunske pričuve.

Ako se tijekom godine, na temelju propisa, smanji djelokrug i nadležnost pojedinog korisnika, što zahtjeva smanjena sredstva, ili ako korisnik prestane poslovati, neutrošena sredstva će se prenijeti u proračunsku pričuvu ili korisniku koji je preuzeo njegove poslove.

 

4. Preraspodjela sredstava

 

Članak 13.

 

Preraspodjela utvrđenih sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika može se izvršiti najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci koja se umanjuje, odnosno u skladu Zakonom o proračunu.

Gradonačelnik je obvezan  izvijestiti Gradsko vijeće o preraspodjelama iz stavka 1. ovoga članka u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

 

Članak 14.

 

Sredstva koja su Proračunom osigurana za donacije udrugama čija je djelatnost od interesa za Grad  Hvar, raspoređivat će se u skladu sa provedenim  javnim natječajem ili javni pozivom, a prema likvidnim mogućnostima Proračuna, a sukladno uvjetima iz članka 5. ove Odluke.

 

Članak 15.

 

Ako prihodi koje ostvaruje Grad Hvar budu pogrešno naplaćeni ili naplaćeni u većoj svoti od propisane, pogrešno ili više naplaćene svote vratit će se uplatitelju na teret tih prihoda ili će se preknjižiti na prihode koje je uplatitelj trebao podmiriti.

 

5. Privremene mjere

 

Članak 16.

 

Ako u tijeku godine nastanu nove ili veće obveze za Proračun ili se dogode promjene gospodarskih kretanja te niža naplata prihoda, Gradonačelnik može na prijedlog Službe za proračun i financije obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka ( privremena obustava  izvršavanja Proračuna), a sve sukladno odredbama članka 43. Zakona o proračunu.

Članak 17.

 

Odluke koje Gradonačelnik predlaže Gradskom vijeću moraju sadržavati financijsku procjenu posljedica za proračun iz koje mora biti razvidno da li se temeljem predloženog povećavaju ili smanjuju prihodi ili rashodi Proračuna.

Ako se tijekom godine usvoje Odluke na osnovu kojih nastaju nove obveze za proračun, sredstva se moraju  osigurati u proračunu.

 

7. Isplata sredstava

 

Članak 18.

 

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Odgovorna osoba mora prije isplate provjeriti i potpisati pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene obveze.

Doznaka sredstava proračunskim korisnicima kao i donacije vršiti će se samo uz pismeni zahtjev  korisnika, koji  treba sadržavati  specifikaciju troškova za koje se traži donacija. Uz zahtjev je potrebno priložiti  kopiju ugovora sa Gradom Hvarom,  dokaz o nastalom trošku (kopija računa,  naloga i sl.), a uz zahtjev  koji se predaje  prije nastalog  troška, potrebno je naknadno dostaviti  izvješće sa dokazom o  utrošku doznačenih  sredstava. Isto se ne odnosi na prijenose koji se isplaćuju prema posebnim zakonima.

Način preuzimanja obveza i izvještavanja o preuzetim obvezama te način isplate uređuje Gradonačelnik. Naredbodavac za isplatu sredstava iz Gradskog proračuna je Gradonačelnik Grada Hvara.

 

Članak 19.

 

Sredstva za ostala materijalna prava zaposlenika isplaćivat će se temeljem utvrđenih kriterija i visine planiranih proračunskih sredstava.

 

Članak 20.

 

Korisnicima kojima se sredstva za zaposlene osiguravaju u Gradskom proračunu ne dozvoljava se povećanje broja zaposlenih djelatnika, osim u opravdanim slučajevima uz suglasnost Gradonačelnika i uz osiguranje sredstava za novozaposlene.

Radi pravovremenog doznačivanja sredstava za 2016. godinu za plaće i druge namjene, Korisnici su obvezni Gradonačelniku dostaviti rješenje o zasnivanju i o prestanku radnog odnosa djelatnika koji se financiraju iz Proračuna.

Rješenje iz stavka 2. ovoga članka valja dostaviti u roku od osam dana od dana zasnivanja ili prestanka radnog odnosa djelatnika.

 

8. Odgovornost

 

Članak 21.

 

Prava i odgovornosti po ovoj odluci ima Gradonačelnik.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za preuzimanje obveza, verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava tijela koje vodi i utvrđivanje prava naplate , te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

 

9. Proračunski nadzor i unutarnji nadzor

 

Članak 22.

 

Nadzor nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem Korisnika te nad zakonitošću i svrhovitom uporabom proračunskih sredstava obavlja se sukladno odredbama Zakona o proračunu, a unutarnji nadzor može provesti Gradonačelnik, odnosno osoba koju on ovlasti.

 

Članak 23.

 

Korisnici moraju omogućiti provođenje nadzora i dati sve potrebite podatke, isprave i izvješća koja se odnose na proračunski nadzor.

Ako se prilikom proračunskog nadzora  utvrdi da je bio povrijeđen propis ili akt čije se provođenje nadzire, odlukom se nalaže postupak za uklanjanje utvrđenih nepravilnosti u određenom roku.

 

Članak 24.

 

Ako se prilikom vršenja proračunskog nadzora utvrdi da su sredstva bila upotrijebljena protivno odluci ili Proračunu, stavke izdataka u financijskom planu Korisnika umanjuju se za opseg nenamjenski utrošenih sredstava ili se privremeno obustavlja isplata sredstava iz stavki s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena.

Mjere iz prethodnog stavka izvršavaju se na temelju odluke koju donosi Gradonačelnik.

 

IV  UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM I DUGOVIMA

 

1. Upravljanje gradskom imovinom

 

Članak 25.

 

Gradska imovina je financijska i nefinancijska imovina u vlasništvu Grada Hvara.

Za izvršavanje javnih službi i djelatnosti u javnom interesu Grad Hvar može svojom imovinom osnivati ustanove,  trgovačka društva i druge pravne osobe.

Gradskom imovinom upravlja Gradonačelnik na temelju zakona, Statuta Grada Hvara i općih akata Gradskog vijeća.

 

2. Upravljanje financijskom imovinom

 

Članak 26.

 

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna u skladu sa odredbom članka 62. Zakona o proračunu upravlja Gradonačelnik. Naredbodavac za isplatu sredstava iz Gradskog proračuna je Gradonačelnik Grada Hvara.

Privremeno slobodna novčana sredstva mogu se kratkoročno oročiti u poslovnoj banci ili uložiti u državne vrijednosne papire, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja, o čemu odlučuje Gradonačelnik.

Novčana sredstva iz članka 1. i 2. ovog članka ne smiju se ulagati u dionice i udjele trgovačkih društava.

 

3. Izvršavanje javnih službi

 

Članak 27.

 

Za izvršavanje javnih službi i djelatnosti u javnom interesu, Grad Hvar može svojom imovinom osnivati ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe.

Pravne osobe u kojima Grad Hvar ima najmanje 25% udjela u kapitalu moraju najkasnije u roku od 9 mjeseci nakon isteka poslovne godine, ali najmanje 30 dana prije objave poziva za sjednicu skupštine dostaviti Gradonačelniku dnevni red sjednice skupštine te podnijeti sve revizijske izvještaje i izvještaje nadzornih tijela za proteklu poslovnu godinu, ako ih ne sadrži dnevni red sjednice skupštine.

 

4. Stjecanje nefinancijske dugotrajne imovine

 

Članak 28.

 

Nefinancijska dugotrajna imovina može se stjecati kupnjom samo u opsegu potrebnom za ispunjavanje zadaća Korisnika.

Gradonačelnik Odlukom propisuje načela i standarde za provedbu odredbi stavka 1.  ovoga članka, pri čemu mora poštovati načela učinkovitosti i ekonomičnosti.

 

5.   Upravljanje nefinancijskom dugotrajnom imovinom

 

Članak 29.

 

Korisnici upravljaju nefinancijskom dugotrajnom imovinom koju posjeduju prema Zakonu o proračunu , što podrazumijeva korištenje imovine, njezino održavanje i davanje u zakup.

 

Članak 30.

 

Čelnik Korisnika mora imovinom upravljati s brigom dobroga gospodara i voditi popis o toj imovini u skladu sa odredbom članka 11. Zakona o proračunu.

 

Članak 31.

 

Nefinancijska dugotrajna imovina mora se osigurati, ako je to propisano zakonom.

O osiguranju nefinancijske dugotrajne imovine u drugim okolnostima odlučuje čelnik proračunskog korisnika, poštujući analize troškova i koristi te načela učinkovitosti i ekonomičnosti raspolaganja proračunskim sredstvima.

Nadoknada za štetu nastalu na nefinancijskoj dugotrajnoj imovini  isplaćuje se iz Proračuna.

 

Članak 32.

 

Sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske dugotrajne imovine i od nadoknade štete s osnove osiguranja koriste se samo za kapitalne rashode.

 

V   ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTVA

 

Članak 33.

Zaduživanje i davanje jamstava provodi  se do visine i na način propisan Zakonom. Odluku o zaduživanju i davanju jamstava donosi Gradsko vijeće Grada Hvara. Odluku o suglasnosti za zaduživanje i davanje jamstava pravnim osobama u gradskom vlasništvu te ustanova čiji je Grad Hvar osnivač i većinski vlasnik donosi Gradsko vijeće Grada Hvara.

Grad Hvar  u proračunskoj 2016. godini može dati jamstva  pravnim osobama u većinskom vlasništvu Grada Hvara najviše do ukupnog  iznosa od 500.000,00 kuna.

 

VI     PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 34.

 

Ova Odluka stupa na snagu  prvog  dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”., a primjenjuje se od 01. siječnja 2016.godine.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

G r a d s k o  v i j e ć e

 

KLASA:400-01/15-01/21

URBROJ: 2128/01-02-15-02

Hvar,  23. prosinca 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članaka 115. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”, broj: 157/13), Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj: 74/14)  i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj dana  23. prosinca 2015. godine, d o n o s i

 

P R O G R A M

SOCIJALNE SKRBI GRADA HVARA

ZA 2016. GODINU

 

 

 

 

I    UVOD

 

Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi , Grad Hvar je obvezan osigurati sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i posebnom propisu, u skladu sa socijalnim planom i mrežom djelatnosti socijalne skrbi na svojem području.

Korisnik socijalne skrbi je samac ili obitelj  koji u sustavu socijalne skrbi ostvaruje prava na novčane naknade, potpore i druge oblike pomoći te socijalne usluge, propisane Zakonom o socijalnoj skrbi.

Grad Hvar namjerava unaprijediti aktivnost na planu socijalne skrbi programiranjem mjera i oblika socijalne skrbi, kategorije će biti utvrđeni ovim Programom, a prema mogućnostima i sredstvima planiranim Proračunom Grada Hvara za 2016. godinu.

Iz Programa je vidljivo da će aktivnosti Grada Hvara na planu socijalne skrbi u 2016. godini imati osnovni cilj ublažiti posljedice socijalne ugroženosti, a sastavljen je u dvije cjeline:

–     prva cjelina odnosi se na prikaz aktivnosti Grada Hvara na planu socijalne skrbi tijekom 2016. godine,

–     u drugoj cjelini izloženi su uvjeti (kriteriji za ostvarivanje prava i oblika socijalne skrbi, kategorija korisnika) i realizacija programa vrstom korisnika.

 

II   OSNOVNE AKTIVNOSTI GRADA HVARA NA PLANU SOCIJALNE SKRBI

 

AKTIVNOSTI

SREDSTVA

(u kunama)

1.  Pomoć za podmirenje troškovastanovanja

20.000

2.  Subvencioniranje  stacionara

20.000

3.  Pomoć udrugama

          65.000

4.  Troškovi borbe protiv ovisnosti

12 .000

5.  GD Crvenog križa Hvar

185.000

6.   Jednokratne novčane pomoći

280.000

7.   Pomoći za novorođenu djecu

100.000

8.  Darovi djeci od navršene 1godine života do polaska uškolu-predškolska i djeci u

osnovnoj školi

45.000

9.   Ostale naknade u naravi

120.000

10.  Subvencija boravka djece uDječjem vrtiću “VanđelaBožitković” iz socijalno

ugroženih obitelji

15.000

11.  Stipendiranje učenika istudenata

250.000

12.  Pomoć Gradu Vukovaru zastipendije

40.000

13.  Sufinanciranje cijene prijevoza

20.000

14.  Izgradnja doma za starije osobe

50.000

U K U P N O:

1.222.000

 

1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja

Troškovi stanovanja u smislu Zakona o socijalnoj skrbi su: troškovi najamnine, komunalne naknade, električne energije, plina, grijanja, vode, odvodnje te drugi troškovi stanovanja u skladu sa posebnim propisima.

Pravo na pomoć za stanovanje ima samac ili članovi kućanstva pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi, ako plaćanje troškova stanovanja ne ostvaruju po drugoj osnovi.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na način da nadležna služba Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu, temeljem rješenja koje se donosi u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

 

3.   Pomoć udrugama

Odobravanje financijskih sredstava udrugama iz područja socijalne skrbi u 2016.godini, vršiti će se putem javnog natječaja / javnog poziva, a sve u skladu s odredbama Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj: 74/14) te Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge  (“Narodne novine”, broj: 26/15).

 

5.   Gradsko društvo Crvenog križa Hvar

Isplata sredstava vršiti će se sukladno Pravilniku o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog crvenog križa (“Narodne novine”, broj: 18/11).

 

6.   Jednokratne pomoći

Jednokratna pomoć je poseban oblik novčane ili materijalne pomoći samcu ili kućanstvu koji su se našli u položaju trenutačne materijalne ugroženosti iz razloga na koje nisu mogli, odnosno ne mogu utjecati te radi toga nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe kao što su rođenje ili školovanje djeteta, bolest ili smrt člana obitelji, elementarne nepogode, nabavke osnovnih predmeta u kućanstvu, nabavke neophodne odjeće i obuće i drugo.

Pod jednokratnom novčanom pomoći smatra se i novčana pomoć umirovljenicima i socijalno ugroženima osobama, koja se temeljem posebne odluke gradonačelnika isplaćuje povodom božićnih blagdana.

Jednokratnu novčanu pomoć odobrava Gradonačelnik i iznosi do 6.000,00 kuna godišnje, a iznimno zbog velikih zdrastvenih problema (hitne operacije) ili velikih troškova liječenja može odobriti do 15.000,00 kuna godišnje.

 

7.   Pomoći za novorođenu djecu – 3.000,00 kuna po novorođenom djetetu

Kriteriji za ostvarivanje prava na pomoć za novorođenu djecu su:

–        jedan od roditelja mora imati boravište i prebivalište na području Grada Hvara ne kraće od godinu dana i novorođeno dijete mora imati prebivalište na području Grada Hvara

–        da se zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za novorođenu djecu podnese najkasnije do jedne godine života djeteta.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava je:

–        potvrda Policijske postaje Hvar o prebivalištu i boravištu na području Grada Hvara jednog od roditelja i djeteta,

–        preslika osobne iskaznice izdate od Policijske postaje Hvar jednog od roditelja,

–        fotokopija rodnog lista djeteta.

 

8.   Darovi djeci od navršene 1 godine života do polaska u osnovnu školu – predškolskoj djeci, kao i djeci u Osnovnoj školi Hvar – poklanjati će se sukladno financijskim mogućnostima Grada Hvara za vrijeme božićnih blagdana.

 

9.   Ostale naknade u naravi obuhvaćaju troškove koje Grad Hvar ima vezano uz:

–     financiranje zapošljavanja dva pomoćnika u nastavi, djeci s posebnim potrebama koja pohađaju osnovnu školu,

–     sufinanciranje programa odgoja i naobrazbe djece s teškoćama u razvoju s područja  Grada Hvara  (Poliklinika SUVAG, Centar za autizam ),

–     financiranje životnog osiguranja nezbrinute djece iz doma „Maestral“, kao i ostale naknade za čijim bi se financiranjem javila potreba tijekom 2016.godine.

 

10. Subvencija boravka djece u Dječjem vrtiću “Vanđela Božitković” iz socijalno ugroženih obitelji

U pedagoškoj godini 2015/2016 u Dječji vrtić “Vanđela Božitković” kojeg je osnivač Grad Hvar upisano je 190 djece. Dječji vrtić polaze i djeca iz socijalno ugroženih obitelji što će se financirati iz ovog Programa. Pravo na subvenciju boravka djece u dječjem vrtiću, temeljem zahtjeva i priložene dokumentacije, imaju roditelji djece s teškoćama u razvoju, djeca čija obitelj ima rješenje Centra za socijalnu skrb o pravu na pomoć za uzdržavanje, djeca roditelja korisnika stalne pomoći te djeca koja žive u posebno teškim obiteljskim okolnostima.

 

11.  Stipendiranje učenika i studenata sukladno Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim i visokim učilištima, kao i sufinanciranje cijene autobusnog prijevoza učenika i studenata.

 

Ovaj će se Program realizirati u suradnji sa Ministarstvom rada i socijalne skrbi, Splitsko-dalmatinskom županijom, Uredom za rad, zdravstvo i socijalnu skrb i Domom zdravlja.

Realizacija ovog Programa provoditi će se sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi te sukladno ovom Programu, temeljem pismenih zahtjeva korisnika, a odluku o svakom predmetu donosi Gradonačelnik.

 

III ZAVRŠNE ODREDBE

 

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“ a primjenjuje se od 01.siječnja 2016.godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 500-01/15-01/97

URBROJ: 2128/01-02-15-02

Hvar, 23. prosinca 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine», broj : 47/90, 27/93 i 38/09), Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15), te članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj 5/09,7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara, na 15. sjednici održanoj dana 23.  prosinca 2015. godine, d o n o s i

 

P  R  O  G  R  A  M

javnih potreba u kulturi Grada Hvara

za 2016. godinu

 

Članak 1.

 

                Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Hvara, jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Hvar, koje su utvrđene kao javne potrebe u kulturi, a osobito:

–        redovna djelatnost ustanova kulture kojima je osnivač Grad Hvar,

–        redovna djelatnost ustanova kulture, udruga u kulturi i drugih organizacija u kulturi koje su od interesa za Grad Hvar,

–        programi muzejsko-galerijske i likovne djelatnosti,

–        programi u području kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti,

–        programi izdavačke djelatnosti, te akcije i manifestacije u književno-nakladničkoj i knjižarskoj djelatnosti,

–        programi poticanja i razvitka kulturno-umjetničkoga amaterizma, akcije i manifestacije u području kazališne, glazbeno-scenske, glazbene i plesne djelatnosti,

–        programi međunarodne kulturne suradnje ,

–        programi koji promiču kulturu mladih i alternativnu kulturu,

–        programi rekonstrukcije, sanacije, adaptacije investicijskog održavanja i opremanja objekata kulture od interesa za Grad Hvar,

–        ostali kulturni programi.

 

Članak 2.

 

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA – HVAR

Program 3001- knjižnična djelatnost

 

Za redovnu djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice u Proračunu Grada Hvara za 2016. godinu predviđen je iznos od     .623.800,00 kn

Od ukupno navedenog  iznosa:

A) za rashode za zaposlene predviđen je iznos od 360.100,00 kuna, a od toga:

–        za plaće predviđen je iznos od 300.000,00 kuna,

–        za ostale rashode za zaposlene predviđen je iznos od 8.500,00 kuna,

–        za doprinose na plaće predviđen je iznos od 51.600,00 kuna,

 

B) za materijalne rashode predviđen je iznos od 102.200,00 kuna, a od toga:

–        za naknadu za troškove zaposlenima predviđen je iznos od 17.500,00 kuna,

–        za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 15.000,00 kuna,

–        za rashode za usluge predviđen je iznos od: 57.500,00 kuna,

–        za ostale nespomenute rashode predviđen je iznos od 12.200,00 kuna,

C) za financijske rashode predviđen je iznos od 3.500,00 kuna, za bankarske i usluge platnog prometa.

 

Tekući projekt  T 3001-02 – Kupnja knjižne građe i opreme

 

D) za kupnju knjižne građe i opreme predviđen je iznos od 158.000,00 kuna, od čega se 13.000,00  kuna za kupnju opreme i namještaja,  za nabavku knjiga predviđen iznos od 140.000,00 kuna te za nabavu umjetničkih, literarnih i znanstvenih djela iznos od 5.000,00 kuna.

 

Članak 3.

REDOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI

Aktivnost A 1018 03 – donacije udrugama u kulturi

 

Za redovnu djelatnost udruga u kulturi planira se iznos od 600.000,00 kuna.

Odobravanje financijskih sredstava udrugama u kulturi u 2016.godini vršiti će se putem javnog natječaja/javnog poziva, a sve u skladu  sa odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj: 74/14) te Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15).

 

Članak 4.

 

55. HVARSKE LJETNE PRIREDBE U 2016. GODINI

Aktivnost A1018 01

 

U 2016. godini za realizaciju 55. HVARSKIH LJETNIH PRIREDABA predviđen je ukupan iznos od 670.000,00 kuna i to iz općih prihoda 150.000,00 kuna, od ulaznica 250.000,00 kuna, iz pomoći 130.000,00 kuna te iz donacija 140.000,00 kuna.

Od ukupno navedenog iznosa:

A) za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 10.000,00 kuna,

B) za rashode za usluge predviđen je iznos od 600.000,00 kuna,

C) za ostale nespomenute rashode poslovanja predviđen je iznos od 60.000,00 kuna.

Članak 5.

 

OSTALE KULTURNE MANIFESTACIJE I PRIREDBE

Aktivnost A1018 02

 

Za godinu 2016. godinu predviđen je iznos od 50.000,00 kuna i to za ostale kulturne manifestacije (Dani hvarskog kazališta i slično). Od ukupnog iznosa na rashode za usluge, odnosno za intelektualne i osobne usluge – honorare i ostale usluge predviđen je iznos od 45.000,00 kuna, a za ostale nespomenute rashode poslovanja predviđen je iznos od 5.000,00 kuna za reprezentaciju i za ostale nespomenute  rashode  poslovanja.

Članak 6.

 

DONACIJE MUZEJU HVARSKE BAŠTINE

Aktivnost A 1018 04

 

Donacije Muzeju hvarske baštine odnose se uglavnom na sufinanciranje programskih aktivnosti i uređenje ljetnikovca Hanibala Lucića, kao i na kapitalnu donaciju za arhivsko spremište, za sanaciju crkve Sv. Marak, te za otkup spomeničke građe.

Za programsku djelatnost očuvanja spomeničku baštine, kao i programe muzejsko-galerijske i likovno-izložbene djelatnosti predviđen je iznos od 75.000,00 kn, a za održavanje  ljetnikovca Hanibala Lucića predviđen je iznos od              50.000,00 kn.

Za kapitalnu donaciju za uređenje arhivskog spremišta predviđen je iznos od      50.000,00 kn,

za  sanaciju crkve Sv. Marak predviđen je iznos 50.000,00 kn, te

Za otkup spomeničke građe predviđen je iznos .50.000,00 kn.

Sve navedeno  u Proračunu Grada Hvara za 2016.godinu čine ukupan iznos od 275.000,00 kn.

 

Članak 7.

 

ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE

Aktivnost A 1018 05

 

Za održavanje spomenika kulture predviđen je iznos od 1.600.000,00 kuna i to za rashode za  materijal i energiju iznos od 140.000,00 kuna, te za rashode za usluge iznos od

1.460.000,00 kuna( za tekuće i investicijsko održavanje, komunalne  te intelektualne i osobne usluge i ostale usluge- uređenje prostora).

 

Članak 8.

 

DODATNA ULAGANJA NA ZGRADI ARSENAL

Kapitalni projekt  K 1018 06

 

U Proračunu Grada Hvara za 2016. godinu planirana su sredstva za obnovu zgrade Arsenal u ukupnom iznosu od 3.500.000,00 kuna.

Za dodatna ulaganja na Arsenalu sa Fontikom predviđen je iznos od 3.500.000,00 kuna i to iz vlastitih prihoda iznos od 500.000,00 kuna,  iz  očekivanih pomoći iznos od 1.000.000,00 kuna te 2.000.000,00 iz viškova prethodnih godina (izdvojena sredstava od poreza na dohodak).

 

Članak 9.

 

DODATNA ULAGANJA NA PALAČI  VUKAŠINOVIĆ

Kapitalni projekt K 1018 08

 

U Proračunu Grada Hvara za 2016 .godinu planiraju se sredstva za obnovu zgrade palače Vukašinović u iznosu od 700.000,00 kuna i to iz vlastitih prihoda 100.000,00 kunu, iz pomoći 100.000,00 kuna te 500.00,00 kuna iz viškova prethodne godine (izdvojena sredstava od poreza na dohodak).

 

Članak 10.

 

OPREMANJE SPOMENIKA KULTURE

Kapitalni projekt  K 1018 07

 

U Proračuna Grada Hvara za 2016.godinu planiraju se sredstva za digitalizaciju kina Veneranda  (200.000,00 kuna), te  10.000,00 kuna za nabavku druge oprema za ostale spomenike kulture, odnosno ukupno 210.000,00 kuna.

Članak 11.

 

UKUPNA SREDSTVA ZA JAVNE POTREBE U KULTURI

Grad Hvar je u Proračunu za 2016. godinu predvidio sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Hvara u ukupno iznosu od:

8.228.800,00 kuna.

 

Članak 12.

 

Ovaj  Program stupa na snagu prvog dana  od dana objave u «Službenom glasniku Grada  Hvara», a primjenjuje se od 01. siječnja 2016.godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

Gradsko vijeće

 

KLASA: 612-01/15-01/32

URBROJ: 2128/01-02-15-02

Hvar, 23. prosinca 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 76. stavak 4. Zakona o sportu («Narodne novine», br. 71/06. i 150/08- uredba,124/10,124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15) i članka 25. Statuta Grada Hvara ( «Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13,11/13 i 8/14)  Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2015. godine,

d o n o s i:

P  R  O  G  R  A  M

javnih potreba u sportu Grada Hvara

za 2016. godinu

 

Članak 1.

 

Javne potrebe u sportu za koje se osiguravaju sredstva iz Proračuna Grada Hvara jesu sportske djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u sportu od interesa za Grad Hvar, koje su utvrđene kao javne potrebe u sportu, a osobito:

–        redovna djelatnost udruga u sportu i drugih organizacija u sportu koje su od interesa za Grad Hvar,

–        programi poticanja i razvitka sportskih aktivnosti među polaznicima osnovne i srednje škole,

–        programi održavanja, unapređenja i izgradnja sportskih terena i objekata na području Grada Hvara,

–        programi suradnje na području otoka Hvara, međuotočne suradnje, pa i međuotočne sportske suradnje, prvenstveno među mladima,

–        ostali sportski programi, prema potrebi.

 

Članak 2.

 

DONACIJE  SPORTSKIM  UDRUGAMA

Aktivnost A 1017 02 – donacije sportskim udrugama

Za djelatnost  udruga u sportu planira se iznos od 1.000.000,00 kuna.

Odobravanje financijskih sredstava sportskim udrugama u 2016.godini vršiti će se putem javnog natječaja/javnog poziva, a sve u skladu  sa odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj: 74/14) te Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15).

 

Članak 3.

 

PROGRAMI ODRŽAVANJA, UNAPREĐENJA I IZGRADNJE SPORTSKIH TERENA

Aktivnost:  A1017 01- održavanje sportskih terena

 

Za programe održavanja, unapređenja i izgradnje sportskih terena i objekata na području Grada Hvara za 2016. godinu predviđen je iznos od………………………………………………………………………………

……………………………………………………. 210.000,00 kuna,

od čega se 10.000,00 kuna odnosi na materijal za tekuće i investicijsko održavanje, a iznos od 200.000,00 kuna odnosi se na uređenje i održavanje sportskih terena.

Aktivnost:  A1017 03- Izgradnja sportskog centra

 

Za programe izgradnje sportskog centra u 2016.godini predviđen je iznos od     200.000,00 kuna.

 

Članak 4.

 

Ukupna sredstva namijenjena sportu u Proračunu Grada Hvara za 2016. godinu u iznose  1.410.000,00 kuna.

 

Članak 5.

 

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u  «Službenom glasniku Grada Hvara«, a primjenjuje se od 01. siječnja 2016. godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD   HVAR

Gradsko  vijeće

 

KLASA: 620-01/15-01/12

URBROJ: 2128/01-02-15-02

Hvar, 23. prosinca 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 32. i 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15 ), te članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni Grada Hvara», broj  5/09.,7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara, na 15. sjednici održanoj dana  23. prosinca 2015. godine,

d o n o s i

 

P  R  O  G  R  A  M

financiranja ostalih udruga civilnog društva

Grada Hvara za 2016. godinu

 

Članak 1.

 

Ovim Programom obuhvaćene su ostale udruge  civilnog društva  Grada Hvara koje nisu obuhvaćene Programom socijalne skrbi Grada Hvara za 2016.godinu, Programom javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2016.godinu,  te Programom      javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2016.godinu. Udruge civilnog društva koje su posebno navedene u Proračunu Grada Hvara za 2016. godinu i kojima se dio sredstava odobrava temeljem posebnih propisa su:

–        Dobrovoljno vatrogasno društvo Hvar  za redovno poslovanje u iznosu od 1.300.000,00 kuna,

–        Dobrovoljno vatrogasno društvo Hvar za kapitalnu donaciju za završetak Vatrogasnog doma u  iznosu od 300.000,00 kuna,

–        Hrvatska gorska služba spašavanje  u iznosu od 10.000,00 kuna.

Za sve ostale udruge civilnog društva Grada Hvara planira se iznos od 380.000,00 kuna u 2016.godini, a odobravanje financijskih sredstava  vršiti će se putem javnog natječaja/javnog poziva, a sve u skladu  sa odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj: 74/14) te Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15).

 

Članak 2.

 

Ovaj  Program stupa na snagu prvog dana  od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara», a primjenjuje se od 01. siječnja 2016.godine.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

Gradsko vijeće

KLASA: 612-01/15-01/33

URBROJ: 2128/01-02-15-02

Hvar, 23. prosinca  2015.godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”,broj: 36/95, 109/95- Uredba, 21/96- Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- proč.tekst,82/04, 110/04- Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 08/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj dana 23.12.2015. godine, donosi:

 

PROGRAM

gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu

za 2016. godinu za Grad Hvar

 

 

 

I – OPĆE ODREDBE

 

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Hvara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine za:

–        javne površine,

–        nerazvrstane ceste,

–        groblja,

–        javnu rasvjetu,

–        opskrbu pitkom vodom.

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

 

II – IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

 

Program izgradnje nerazvrstanih cesta je u Prilogu br. 1 ovog Programa.

Za izgradnju predviđeno je: ……………….. 1.570.000,00 kn

Za otkup zemljišta predviđeno je: ………….. 100.000,00 kn

ukupno: ………………………………………… 1.670.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2016. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

–   iz sredstava komunalnog doprinosa …….. 700.000,00 kn

–   iz potpora Županije……………………………. 100.000,00 kn

–   iz prihoda od nefinancijske imovine (za otkup zemljišta) 100.000,00 kn

–   iz ostalih izvora…………………………………. 770.000,00 kn

 

III – IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

 

Program izgradnje javnih površina je u Prilogu br. 2 ovog Programa

ukupno: …………………………………………… 900.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2016. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz sredstava komunalnog doprinosa……… 800.000,00 kn

– iz pomoći………………………………………….. 100.000,00 kn

ukupno: …………………………………………… 900.000,00 kn

 

IV – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

 

Program izgradnje mreže javne rasvjete je u Prilogu br. 3 ovog Programa.

ukupno: ………………………………………… 1.110.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2016. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz sredstava komunalnog doprinosa …….. 550.000,00 kn

– iz pomoći………………………………………….. 550.000,00 kn

– iz prihoda od nefinancijske imovine……….. 10.000,00 kn

ukupno: ………………………………………… 1.110.000,00 kn

 

V – IZGRADNJA GROBLJA

 

Za izgradnju groblja……………………………… 100.000,00 kn

Za otkup zemljišta predviđeno je…………. 1.740.000,00 kn

ukupno: ………………………………………… 1.840.000,00 kn

Rok je prosinac 2016. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz sredstava komunalnog doprinosa……… 450.000,00 kn

-iz ostalih izvora:………………………………. 1.390.000,00 kn

ukupno: ………………………………………… 1.840.000,00 kn

 

 

 

 

 

VI – IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA

OPSKRBU PITKOM VODOM

 

Za izgradnju i proširenje mjesnih mreža na području Grada Hvara:

ukupno: …………………………………………… 150.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2016. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

– iz potpora Županije…………………………….. 100.000,00 kn

– iz ostalih izvora…………………………………… 50.000,00 kn

ukupno: …………………………………………… 150.000,00 kn

 

VII   SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE  PROGRAMA

 

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog  Programa temeljem procijenjenih troškova po pojedinim djelatnostima  iznose:

Izgradnja nerazvrstanih cesta………… 1.670.000,00  kn

Izgradnja javnih površina………………… 900.000,00  kn

Izgradnja javne rasvjete………………… 1.110.000,00  kn

Izgradnja groblja………………………….. 1.840.000,00  kn

Izgradnja objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom              150.000,00  kn

Ukupno:………………………………………… 5.670.000,00 kn

 

IX – ZAVRŠNE ODREDBE

 

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine.

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 363-01/15-01/163

Urbroj: 2128/01-02-15-02

Hvar,­ 23. prosinac 2015. g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Na temelju članka 28. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj: 36/95, 109/95-uredba, 21/96-uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročiš.tekst, 82/04, 110/04- uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik  Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj dana 23.12.2015. godine, donosi

 

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti

iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu

za 2016. godinu za Grad Hvar

 

I     UVODNE ODREDBE

 

Programom održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine (u daljnjem tekstu: Programom)  u skladu s predviđenim sredstvima i izvorima financiranja, određuju se poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja  komunalne infrastrukture na području Grada Hvara kojima se osigurava obavljanje komunalnih djelatnosti:

 

1.   održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa,

2.   održavanje javnih površina,

3.   održavanje nerazvrstanih cesta,

4.   održavanje javne rasvjete

5.   održavanje groblja.                

Ovim se programom utvrđuje opis i opseg održavanja s procjenom troškova po pojedinim komunalnim djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje  Programa s naznakom izvora financiranja i vrijednosti planiranih sredstava, kao i nositelji provedbe Programa.

 

II   ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 

                Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. ovog  Programa, utvrđuje se kako slijedi :

 

1. Održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa

 

                Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje javno- prometnih površina, odnosno: cesta, gradskih ulica, trgova, javnih prolaza, javnih stuba, parkirališta, pločnika, autobusnog stajališta, taksi stajališta, dječjih igrališta,  javnih sportskih terena i sličnih površina.

Pod održavanjem čistoće obalnog pojasa podrazumijeva se čišćenje  plaža i žala na Paklenim otocima kao i plaža i žala koja nisu dana u koncesiju.

Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća:

 

1.   Redovno i izvanredno pometanje (ručno i strojno)

2.   Redovno i izvanredno pranje (ručno i strojno), a ovisi o stupnju i vrsti onečišćenja (komunalni otpad, sezonski otpad, grafiti, onečišćenje uljima, mazivima i sl.)

Čišćenje i pranje javnih prometnih površina najčešće se obavlja slijedećim tehnologijama:

–     ručno čišćenje koje obuhvaća pometanje, te uklanjanje sipine  od nanosa nakon obilnih kiša

–     strojno čišćenje pomoću čistilica različitih kapaciteta,

–     pranje javno prometnih površina.

3.   Redovito izvanredno uklanjanje vegetacije koja raste na asfaltiranim, betoniranim ili popločanim javno prometnim površinama. Uklanjanje se obavlja fizički (čupanjem, struganjem i sl.) i  kemijski (tretiranjem herbicidima)

4.   Nabava, postavljanje i održavanje košarica za otpatke (zidnih i samostojećih  košarica, košarica s pepeljarom),  pepeljara i košarica za feces/pseći otpad/, pražnjenje istih , te zbrinjavanje prikupljenog otpada.

5.   Pranje i čišćenje kamenih , betonskih i sl. elemenata smještenih na ili uz javno prometne površine i u parkovima.

6.   Prema ukazanoj  potrebi i zimskim uvjetima: čišćenje snijega u pješačkim zonama  i  posipavanje solju  poledica  u pješačkim zonama, stubama i prilazima itd.

Na području grada Hvara (podjela na  6 zona)  planira se ručno i strojno čišćenje  prema opisu iz Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda  – Komunalno Hvar d.o.o.:

–     mehaničko čišćenje 1. zone  svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike ,

–     mehaničko čišćenje  2. zone  u sezoni svakodnevno, a  izvan turističke sezone  dva puta tjedno ili po posebnoj narudžbi,

–     ručno pometanje 3., 4., 5. i 6. zone svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike,

–     pražnjenje  i čišćenje košarica za otpatke   dva do tri  puta svakodnevno , uključujući nedjelje i praznike,

–     pranje Trga sv. Stjepana ( Pjace) , Obale Riva i Obale Fabrika  izvodit će se mehanički /pumpom i ručno, prema potrebi i u dogovoru s Gradom, a u razdoblju lipanj – rujan najmanje  jednom tjedno.

 

                Održavanje čistoće obalnog pojasa obuhvaća:

 

1.   Redovno i izvanredno čišćenje šetnica i obalnog  pojasa, osim lokacija za koje je izdana koncesija

2.   Redovno i izvanredno  čišćenje  plaža i žala na Paklenim otocima

Na području grada Hvara  planira se  čišćenje  Paklenih otoka i obalnog pojasa  prema opisu iz Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda  – Komunalno Hvar d.o.o.:

–     čišćenje šetnica i obalnog pojasa  istočnog dijela, zapadnog dijela i Svete  Nedjelje   svakodnevno, uključujući  nedjelje i praznike –  tijekom  turističke sezone (4 mjeseca),

–     čišćenje i odvoz otpada sa gradskih plaža (koje nisu dane u koncesiju)   na  Paklenim  otocima  i obalnom pojasu od Vele Garške do Dubovice u periodu   od 01.04. 2016. god. do 31.10.2016. god.  svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike,

–     preuzimanje pravilno pakiranog sakupljenog otpada od koncesionara  u periodu od 01.04. 2016. god. do 31.10.2016. god.

–     pražnjenje  i čišćenje košarica za otpatke na obalnom pojasu dva do tri  puta svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike.

 

                Predviđena  sredstva:

–   za izvršenje  radova u iznosu od………. 2.050.000,00  kn

–   za nabavu opreme u iznosu od ………… 1.300.000,00  kn

ukupno : ………………………………………. 3.350.000,00  kn

 

Izvori  financiranja :

–   iz komunalne naknade………………………. 600.000,00  kn

–   iz pomoći………………………………………. 1.420.000,00 kn

–   iz ostalih izvora………………………………. 1.330.000,00 kn

 

2. Održavanje javnih površina

 

                Pod održavanjem  javnih površina podrazumijeva se: održavanje javnih zelenih površina, održavanje  urbane opreme  (klupa, košarica , pepeljara i sl) , sanacija oštećenih asfaltnih, betonskih i popločenih površina, nabava,  postava  i održavanje oznaka ulica, parkova i sl,…..

                Održavanje javnih zelenih površina obuhvaća :

1.   Održavanje parkova, drvoreda, živica, cvjetnjaka, travnjaka, skupina stabala ili pojedinačnih stabala,

2.   Održavanje zelenih površina uz ceste i ulice

3.   Održavanje cvjetnih korita i vaza

4.   Održavanje dječjih igrališta s pripadajućom opremom

5.   Održavanje parkovne opreme, javnih fontana i sustava za navodnjavanje.

Na području grada Hvara  redovno se održavaju   parkovi  Veli đardin, Mali đardin, park Šumica, park kod Franjevačkog samostana, arboretum u gradskim zidinama tvrđave Fortica,  dječje igralište Šumica u Hvar, dječje igralište u Brusju, park u Brusju, te ostale uređene javne zelene površine.

Planirani radovi na održavanju javnih zelenih površina sastoje se od:

–        Redovni i izvanredni hortikulturni radovi  –  održavanje i njega travnjaka (košenje i sakupljanje trave, lišća, prozračivanje te obnova travnjaka), održavanje i njega sezonskih i trajnih cvjetnjaka, cvjetnih vaza, grmova, živica i stabala,

–        Redovna i izvanredna fitosanitetska zaštita bilja,

–        Zbrinjavanje zelenog otpada,

–        Redovno i izvanredno čišćenje i sakupljanje otpada s javnih zelenih površina,

–        Građevinski radovi na održavanju parkovnih staza i drugih pješačkih površina , stubišta i sl vezanih za javne zelene površine,

–        Redovno i izvanredno održavanje postojeće parkovne opreme (klupa, dječjih igračaka, cvjetnih korita i sl.), sustava za navodnjavanje i  fontana,

–        Nabava i postava nove parkovne opreme,

–        Nabava sadnog materijala- sezonskih cvjetnica, grmova, stabala, travnih busena i dr.,

–        Ostali poslovi strukovno potrebni za održavanje javnog zelenila i opreme

–        Uređenje javnih površina.

Osim redovnog  i izvanrednog održavanja tijekom godine, planirani su i radovi pojačanog održavanja pojedinih javnih zelenih površina s namjerom obnove i uvođenja novih sadržaja na postojeće zelene površine: park Šumica i arboretum unutar gradskih zidina tvrđave Fortica.

Na području grada Hvara planira se održavanje javnih zelenih površina   prema opisu iz Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda  – Komunalno Hvar d.o.o.

Postava i održavanje oznaka naziva  ulica, parkova, trgova obuhvaća:

1.   Nabava i postava  kamenih i metalnih natpisnih ploča na novim lokacijama, kao i zamjenu postojećih, dotrajalih ili oštećenih oznaka.

2.   Nabava i postava  kućnih brojeva na novim lokacijama

Održavanje urbane opreme obuhvaća:

1.   Nabava i postava urbane opreme: klupe, košarice  za otpad, pepeljare,  opreme za reklamiranje, gradski satovi, nadstrešnice  i sl.

 

                Predviđena  sredstva:

–   za izvršenje  radova/usluga  u iznosu od. 900.000,00  kn

–   za materijal  u iznosu od……………………. 100.000,00  kn

ukupno :………………………………………. 1.000.000,00  kn

 

                Izvori  financiranja :

–   iz komunalne naknade……………………. 1.000.000,00  kn

 

3. Održavanje nerazvrstanih cesta

 

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se odvijaju tijekom cijele godine na cestama, uključujući sve objekte i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta, poboljšanje elemenata ceste, osiguranja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa.

1.   Redovno i parcijalno održavanje  podrazumijeva  izvođenje radova kojima se saniraju oštećenja asfaltnih površina, udarnih rupa, ulegnuća, mrežastih oštećenja na kolnicima, pješačkim površinama i na trgovima, te uklanjanje arhitektonskih barijera na javnim površinama- prilagodba nogostupa osobama smanjene pokretljivosti.

2.   Održavanje makadamskih površina podrazumijeva radove održavanja neasfaltiranih, makadamskih površina, sanaciju udarnih rupa, kolotraga i drugih lokalnih oštećenja.

3.   Održavanje ogradnih i potpornih zidova, te drugih betonskih građevina podrazumijeva sanaciju istih koji se nalaze u cestovnom zemljištu uz nerazvrstanu cestu i na javnim površinama, izrada novih zidova, sanacija i uređenje novih betonskih staza, stuba i sl.

4.   Hitne intervencije podrazumijevaju obilazak grada nakon obilnijih kiša i drugih vremenskih nepogoda te izvođenje radova čije bi odgađanje izvršenja ugrožavalo sigurnost prometa, zdravlje i imovinu ljudi, izlazak na teren po pozivu prometne policije ili po pozivu nadležnih službenika Grada.

5.   Održavanje okomite i vodoravne prometne signalizacije, turističke (smeđe)  i ostale signalizacije, te dodatne opreme za regulaciju prometa, podrazumijevaju se poslovi postave i održavanja novih ili zamjene dotrajalih znakova, signalizacije i opreme cesta (izuzev prometnih svjetala). Zamjena dotrajale signalizacije vrši se prema potrebi dok se obnavljanje horizontalne prometne signalizacije vrši prije početka turističke sezone.

 

                Predviđena  sredstva:

–   za izvršenje  radova/usluga  u iznosu od.. 300.000,00 kn

–   za materijal  u iznosu od ……………………… 90.000,00 kn

ukupno : ………………………………………….. 390.000,00 kn

 

 

               

                Izvori  financiranja :

–   iz komunalne naknade……………………….. 290.000,00 kn

–   iz ostalih izvora…………………………………. 100.000,00 kn

 

4. Održavanje javne rasvjete

 

Pod Održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje uređaja i objekata javne rasvjete, uključivo podmirivanje troškova električne energije.

Pod upravljanje i održavanje uređaja i objekata javne rasvjete podrazumijeva se :

–        redovna zamjena ili otklanjanje nedostataka na objektima i uređajima javne rasvjete (izvori svijetlosti, predspojne naprave, armature, elektro ormari i dr.) radi održavanja sustava u stanju funkcionalne ispravnosti,

–        preventivno održavanje  koje podrazumijeva radove na zamjeni većeg broja rasvjetnih tijela stupova i kabela, elektroenergetskih ormarića, prema  izvršenom pregledu na temelju kojeg se donosi procjena prema važećim tehničkim normativima,

–        ličenje stupova, nosača, ferala  i drugih metalnih elemenata javne rasvjete

–        izvanredno održavanje obavlja se u najkraćem mogućem roku kada postoji pretpostavka da bi kvar ili oštećenje moglo prouzročiti daljnje štetne posljedice ( poslije ne vremena, prometne nezgode i sl.)

–        pojačano održavanje kada se vrši zamjena većeg broja  uređaja i objekata javne rasvjete ili proširenje javne rasvjete

–        uređenje grada za vrijeme blagdana :  nabava, montaža, priključenje , održavanje i kontinuirana kontrola tijekom perioda postave, te demontaža opreme  za blagdansko ukrašavanje. Uključena je i   nabava jelki za blagdansko ukrašavanje grada.

–        Provedba studije energetske učinkovitosti

Na području grada Hvara planira se održavanje javne rasvjete   prema opisu iz Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda  – Komunalno Hvar d.o.o.

 

                Predviđena  sredstva:

–   usluga održavanja i mat. u iznosu od……. 450.000,00 kn

–   utrošak električne energije u iznosu od  .. 440.000,00 kn

ukupno : ………………………………………….. 890.000,00 kn

 

                Izvori  financiranja :

–   iz komunalne naknade……………………….. 890.000,00 kn

 

5. Održavanje groblja

 

Sredstva za održavanje groblja  planiraju se kao učešće u troškovima  održavanja i uređenja  Gradskog groblja Hvar, kao i drugih groblja na području grada Hvara.

Pod održavanjem i uređenjem podrazumijeva se:

–        uređenje  mrtvačnica  i trjemova  pred mrtvačnicama

–        uređenje pristupnih  staza oko  groblja

–        uređenje kapela i vanjskih zidova

–        izrada potrebne tehničke  dokumentacije

–        radovi na proširenju groblja

 

                Predviđena  sredstva:

–   održavanje groblja …………………………… 100.000,00  kn

ukupno : …………………………………………. 100.000,00  kn

Izvori  financiranja :

–   iz komunalne naknade…………………………. 20.000,00 kn

–   iz ostalih izvora…………………………………… 80.000,00 kn

 

III SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE  PROGRAMA

 

Sredstva potrebna za ostvarivanje  ovog  Programa temeljem procijenjenih troškova po pojedinim djelatnostima  iznose:

1. održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa  3.350.000,00  kn

2. održavanje javnih površina………… 1.000.000,00  kn

3. održavanje nerazvrstanih cesta……… 390.000,00  kn

4. održavanje javne rasvjete……………… 890.000,00  kn

5. održavanje groblja ………………………. 100.000,00  kn

Ukupno…………………………………………. 5.730.000,00 kn

 

IV  ZAVRŠNE ODREDBE

 

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016.godine.

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 363-01/15-01/164

Urbroj: 2128/01-02-15-02

Hvar,­ 23. prosinca 2015. g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 28. st.l. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine”, broj: 36/95, 109/95-uredba, 21/96-uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročiš.tekst, 82/04, 110/04-uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 ,11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2015. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015. godinu

za Grad Hvar

 

Članak 1.

 

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona komunalnom gospodarstvu za 2015. godinu za Grad Hvar („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 3/15 8/15) u točki II ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRA-STRUKTURE  mijenjaju se iznosi za ukupn predviđena sredstva i izvore financiranja tako da sada glase:

„Održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa:

-. za izvršenje radova u iznosu od………… 2.060.000,00 kn

-. za nabavu opreme u iznosu od…………….. 950.000,00 kn

ukupno:…………………………………………. 3.010.000,00 kn

 

 

Izvori financiranja:

-. iz komunalne naknade………………………. 645.000,00 kn,

-. iz pomoći………………………………………… 510.000,00 kn,

-. iz ostalih izvora…………………………….. 1.855.000,00kn.”

 

Članak 2.

 

Točka III SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA mijenja se i glasi:

„Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa temeljem procijenjenih troškova po pojedinim djelatnostima iznose:

 1. 1.     održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa               3.010.000,00 kn
 2. 2.     održavanje javnih površina……….    995.000,00 kn
 3. 3.     održavanje nerazvrstanih cesta….    270.000,00 kn
 4. 4.     održavanje javne rasvjete…………..    940.000,00 kn
 5. 5.     održavanje groblja……………………… 250.000,00 kn

Ukupno:………………………………………. 5.465.000,00 kn”

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 363-01/15-01/63

Urbroj: 2128/01-02-15-06

Hvar, 23. prosinca 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbi članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09,7/09,8/09,1/11,2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2015.godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Plana pometanja, čišćenja i pranja grada, održavanja javnih površina, čišćenja i održavanja obalnog pojasa, odvoza otpada s Paklenih otoka,održavanja javne rasvjete i održavanja sustava oborinskih voda za  2016. godinu

 

Članak 1.

 

Prihvaća se Plan pometanja, čišćenja i pranja grada, održavanja javnih površina, čišćenja i održavanja obalnog pojasa, odvoza otpada s Paklenih otoka,održavanja javne rasvjete i održavanja sustava oborinskih voda za  2016.godinu  trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o. iz Hvara, u ukupnom iznosu od 2.498.521,00 kuna bez PDV-a, a što je u skladu sa visinom tih izdataka  u Proračunu Grada Hvara za 2016.godinu.

Članak 2.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara da temeljem ovog Zaključka sklopi ugovor sa trgovačkim društvom Komunalno Hvar d.o.o. za poslove iz članka 1. ovog Zaključka.

Članak 3.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-01/15-01/138

URBROJ: 2128/01-02-15-03

Hvar, 23. prosinca 2015. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

KOMUNALNO HVAR d.o.o.             

21450 HVAR, Vlade Stošića 7

OIB: 85724396887

 

P   L   A   N

ZA 2016. GODINU

 

–        POMETANJA, ČIŠĆENJA I PRANJA GRADA,

–        ODRŽAVANJA JAVNIH  POVRŠINA,

–        ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA OBALNOG POJASA,

–        ODVOZA  OTPADA S PAKLENIH OTOKA,

–        ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE,

–        ODRŽAVANJA  SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJE

 

HVAR, listopad  2015.

 

A) POMETANJE, ČIŠĆENJE  I PRANJE GRADA

 

SVAKODNEVNO:   7  RADNIKA, DVIJE ČISTILICE, ELEKTROKOLICA I AUTO ZA PRANJE GRADA

 

         2        radnika na uličnim strojnim čistilicama

         4        radnika za ručno pometanje ulica

0,5     radnika na elektrokolicima

         0,5     radnika za pranje grada

 

1. ZONA:  Autobusna stanica Dolac, Pjaca, Fabrika do Zvijezde mora i naprijed šetnicom uz more do hotela Amfore pa prema Majerovici do rta Kovač, s jedne strane, zatim  Riva, Križa uz more sve do trgovine Kerum u Križnoj luci na jednoj strani i hotela Galeb na drugoj strani, svakodnevno nedjeljom i praznikom

–        Mala električna strojna čistilica – jedan radnik cijelu godinu

 

2.  ZONA:  Zastupi, Šamoreta dolac, Sv. Katarina, Bukainka, dio Lučice, Vrisak, dio Križne luke, Križni rat, te svi ostali djelovi grada Hvara uključujući gradske prometnice, te prigradska naselja Milna i Brusje, tretiraju se u sezoni svakodnevno, a van sezone dva puta tjedno ili po posebnoj narudžbi.

–     Velika strojna čistilica- jedan radnik cijelu godinu

 

3. ZONA: Od autobusne stanice strmom ulicom kroz istočna Gradska vrata do zapadnih Gradskih vrata, sve okomite i sve paralelne ulice od Pjace do ceste ispod tvrđave Španjola.

–     ručno pometanjejedan radnik cijelu godinu

 

4. ZONA: Od zapadnih Gradskih vrata do Sv. Katarine, cijela Gojava, Sv. Marak, Bankete, ispred Gradske Loggie, sve okomite ulice od Fabrike do hotela Pharos, pored toga oko štandova te veli i mali đardin na Pjaci.

–     ručno pometanje – jedan radnik cijelu godinu

 

5. ZONA: Ulica južno od Dječjeg vrtića, ulica iza Poljoprivredne zadruge, cijela Sv. Mikula, ulica južno od Stolne crkve do pozzerie Kogo, južno ispod zida palaće Vukašinović do skretanja u Burak,  Burak do obiteljske kuće Matković i sve okomite ulice prema Rivi.

–     ručno pometanje – jedan radnik cijelu godinu

 

6. ZONA: Cijela Glavica s okomitim ulicama prema Burgu i Lučici, od obiteljske kuće Matković  prema školi, sve okomite ulice prema Lučici, cijela Lučica, osim uz more, prema obiteljskoj kući Lovrinčević, dalje strmom ulicom do Križne luke.

–     ručno pometanje – jedan radnik cijelu godinu

 

SVI KOŠEVI U GRADU prazne se i čiste dva – tri puta dnevno, nedjeljom i praznokom od 01. svibnja do 31. listopada, 

–     jedan radnik 6 (šest) mjeseci 

 

                PRANJE GRADA svakodnevno u noćnim satima u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna.

– dva radnika 3 (tri) mjeseca

 

Potrebna sredstva:   7  radnika                                   

Plaća…………………………………………………. 717.186,00 kn

Mat. troškovi………………………………………. 91.700,00 kn

Nemat. i rež. tr……………………………………. 77.000,00 kn

Ukupno:………………………………………….. 885.886,00 kn

                                                                                                                    

B) ODRŽAVANJE JAVNIH  POVRŠINA

 

B.1.) ZELENE POVRŠINE

 

SVAKODNEVNO:  5  RADNIKA I AUTOMOBIL

 

Održavanje svih javnih zelenih površina i  gradskih parkova – od Križne luke do punte Kovač, zalijevanje, košenje i dosijavanje trave uz obveznu sadnju sezonskog cvijeća i autohtonog bilja.

Pored toga vrši se redovito održavanje trajnog ukrasnog bilja (oleandri, tamarisi, palme itd.) uz morski pojas i u užoj gradskoj jezgri. 

 

Potrebna sredstva:   5  radnika                                     

Plaća:……………………………………………….. 501.036,00 kn

Mater. troš………………………………………….. 37.500,00 kn

Nemat. i rež.tr…………………………………….. 55.000,00 kn

Ukupno:…………………………………………… 593.536,00 kn

 

B.2.) OSTALE JAVNE  POVRŠINE

 

SVAKODNEVNO:   1  RADNIK

 

Iskustvom iz dosadašnjih aktivnosti u servisiranju Grada, ukazala se nužna potreba za zapošljavanjem jednog kvalificiranog radnika za održavanje na javnim površinama, kako u gradu Hvaru, tako i u prigradskim naseljima. U navedeno održavanje spadaju slijedeće aktivnosti:

–        održavanje i bojanje klupa,

–        održavanje  i bojanje oštećenih košarica, pepeljara i dr.,

–        održavanje i popravci raznih oštećenja na javnim površinama grada,

–        održavanje dječjih i sportskih igrališta,

–        održavanje rukohvata i ograda,

–        održavanje turističke signalizacije,

–        po potrebi i prema mogućnostima obavlja razne intervencije u i na objektima u vlasništvu grada Hvara.

 

Potrebna sredstva:   1  radnik                                  

Plaća:……………………………………………….. 110.848,00 kn

Mat. troškovi………………………………………. 51.500,00 kn

Nemat. i rež.tr…………………………………….. 11.000,00 kn

Ukupno:…………………………………………… 173.348,00 kn

 

C)  ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE OBALNOG POJASA

 

SVAKODNEVNO: 2 RADNIKA

 

1. ISTOČNI DIO: Šetnica i obalni pojas od uvale Pokonji dol do kupališta ispred hotela “Galeb”, osim lokacija za koje je izdana koncesija ili koncesijsko odobrenje, održava jedan radnik svakim radnim danom nedjeljom i praznikom (4 mjeseca).

 

2. ZAPADNI DIO: Šetnica i obalni pojas od Rotonde do uvale Podstine, osim lokacija za koje je izdana koncesija ili koncesijsko odobrenje, održava jedan radnik svakim radnim danom, nedjeljom i praznikom (4 mjeseca).

 

3. SVETA NEDJELJA: Obalni pojas od Velog kamika do kupališta Zogon, obalni pojas (kupalište)  Jagodna i obalni pojas (kupalište) Bojanić bod, svakim danom, nedjeljom i praznikom održava jedan radnik svakim radnim danom, nedjeljom i praznikom (4 mjeseca).

 

4. KOŠEVE NA OBALNOM POJASU prazni dva – tri puta dnevno, jedan radnik s elektro-kolicima svakim radnim danom, nedjeljom i praznikom tijekom cijele godine.

 

Potrebna sredstva:  2  radnika                           

Plaće…………………………………………………. 195.096,00 kn           

Mat. troškovi……………………………………… 13.000,00 kn

Nemat. i rež. tr…………………………………… 27.750,00 kn

Ukupno:………………………………………….. 230.096,00 kn

 

D)  ODVOZ OTPADA SA PAKLENIH OTOKA

 

SVAKODNEVNO: 2 RADNIKA I BRODICA

 

                U 2016. godini predviđamo jednog voditelja brodice, dva radnika (po 6 mjeseci) i  brodicu, za  odvoz otpada sa područja Paklenih otoka.

Napomena: Brodica će biti u eksploataciji od 01. svinja do 31. listopada, ukupno šest mjeseci. Voditlj brodice će tijekom zimskog perioda, kada brodica nije u eksploataciji voditi brigu o redovnom servisiranju i održavanju brodice i pogonskih motora. U ostalo vrijeme bit će dodjeljen kao ispomoć vrtlarskoj grupi, kojoj se u tom razdoblju znatno povećava obim posla.

 

Potrebna sredstva:    2  radnika

Plaće…………………………………………………. 217.260,00 kn

Mat. troškovi………………………………………. 68.000,00 kn

Nemat i rež. tr…………………………………….. 22.000,00 kn

Ukupno:…………………………………………… 307.260,00 kn

 

 

E) ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

 

SVAKODNEVNO:  2 RADNIKA I AUTOMOBIL

 

Zbog dotrajalosti javne rasvjete u posljednjih par godina uložena su znatno veća sredstva za troškove održavanja. U održavanje ne spada, kako se misli, samo mjenjanje pregorjelih žarulja. U najveći i najkompliciraniji dio posla spadaju popravci oštećenih kandelabera, popravci i mjenjanje oštećenih zračnih i podzemnih kablova, mjenjanje razbijenih stakala na feralima, bojanje kandelabera i ferala kako bi im se produžio vijek trajanja. Ova usluga pruža se na cijelom području grada Hvara s prigradskim naseljima: Brusje, Bruške vale, Milna, Velo Grablje, Zaraće selo, Uvale Velo i Malo Zaraće i Sveta Nedjelja.

 

Potrebna sredstva:   2  radnika   

Plaće…………………………………………………. 208.395,00 kn

Mat. troškovi……………………………………… 78.000,00 kn

Nemat. i rež. troš…………………………………. 22.000,00 kn

Ukupno:…………………………………………… 308.395,00 kn

 

F) RADOVI PO POSEBNOJ NARUDŽBI

               

                Po posebnoj narudžbi, prema prihvaćenom troškovniku, uz naplatu vršimo slijedeće poslove:

 

–        čišćenje gradskih prometnica od nanosa poslije obilnih kiša

–        intervencije na sustavu oborinske odvodnje

–        postavu kandelabera, prometnih znakova, putokaza i rampi

–        uređenje i kićenje grada za prigodne blagdane

 

G) Z A K LJ U Č A K        

 

MATERIJALNI TROŠAK:

 

– 2 radna odijela godišnje 2×350………………. 700,00 kn

– 1 par cipela …………………………………………… 400,00 kn

– 1 kišna kabanica…………………………………… 200,00 kn   

– 1 gumene čizme……………………………………… 100,00 kn   

– 4 para rukavica godišnje……………………….. 100,00 kn

                                                                        1.500,00 kn

 

MATERIJALNI TROŠAK GODIŠNJE PO RADNIKU IZNOSI  1.500,00 kn

 

REKAPITULACIJA BROJA SVIH POTREBNIH RADNIKA 

 

– 4        NKV RADNIKA POMETAČA

– 1        RADNIK NA VELIKOJ STROJNOJ ČISTILICI

– 1        RADNIK NA MALOJ ELEKTRIČNOJ STROJNOJ ČISTILICI

– 1        KV ELEKTRIČAR

– 1        (BRAVAR) POMOĆNIK KV. ELEKTRIČARU

– 5        VRTLARA

– 1        VODITELJ BRODICE

– 2        NKV RADNIKA NA BRODICI  (6 mjeseci)

– 1,5     VOZAČA ELEKTROKOLICA

– 3        NKV RADNIKA NA ODRŽAVANJU OBALNOG POJASA ( 4 mjeseca )

– 2        RADNIKA ZA PRANJE GRADA (3 mjeseca)

– 1        KV RADNIK NA ODRŽAVANJU OSTALIH JAVNIH POVRŠINA

 

SVEUKUPNO 19  RADNIKA TIJEKOM CIJELE GODINE

OČEKIVANI MATERIJALNI TROŠKOVI GODIŠNJE

 

A)

 1. Metle 40 kom x 30,00 Kn…………………… 1.200,00 kn
 2. Plastične vreće za koševe po Gradu……. 25.000,00 kn
 3. 3.     Gorivo i mazivo za veliki strojni pometač i potrošena struja za mali strojni pometač     55.000,00 kn

B1)

 1. Gorivo za automobil, kosilicu i motornu pilu                                                 10.000,00 kn
 2. Nabava sezon. sadnica, trajnica, gnjojiva, sjemena i sl 20.000,00 kn

 

B2)

1… Materijal za održavanje javnih površina                                                         50.000,00 kn

 

C)

1… Plastične vreće za koševe na obalnom pojasu                                                 10.000,00 kn

 

D)

1… Gorivo i mazivo za brodicu ………………. 60.000,00 kn

2… Plastične vreće za koševe po Paklenim otocima 5.000,00 kn

 

E)

1… Gorivo za automobil za električara……… 10.000,00 kn

2… Materijal za javnu rasvjetu…………………. 65.000,00 kn

 

UKUPNO:………………………………………… 311.200,00 kn

 

NEMATERIJALNI TROŠAK (godišnje po radniku)

-…. prijevoz, prigodne nagrade, režijski troškovi                                  11.100,00 kn

 

REKAPITULACIJA FINANCIJSKOG PLANA

ZA 2016. GODINU

UKUPNO:……………………………………… 2.498.521,00 kn

PDV     25%:…………………………………….. 624.630,00 kn

SVEUKUPNO:………………………………. 3.123.151,00 kn

 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11, 64/15), članka 3. stavak 3. i 4. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj 23. prosinca 2015. godine, donosi

 

O D L U K U

o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostor broj: 2. u objektu tvrđave Španjola-Fortica

 

Članak 1.

 

Grad Hvar kao zakupodavac nudi dosadašnjem zakupniku sklapanje novog ugovora o zakupu za poslovni prostor broj: 2. u  objektu tvrđave Španjola-Fortica, označena kao čest. zgr. 147 i čest. zem. 343/2 k.o. Hvar, kako slijedi:

–        poslovni prostor broj: 2, površine 34,31 m2, zakupnik Obrt za proizvodnju i trgovinu «KAIROS», vlasnik Suzana Barbarić iz Hvara, za obavljanje djelatnosti trgovine na malo: suvenirnica (isključuje prehrambene artikle), iznos zakupnine je 1.132,23 kuna mjesečno (34,31m2x33,00 kune = 1.132,23 kune) plus porez na dodanu vrijednost (PDV), sukladno Odluci o utvrđivanju visine zakupnine za poslovne prostore u objektu gradske tvrđave Španjola.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se na određeno vrijeme od dvije godine i to od 01. siječnja 2016. do 31. prosinca 2017. godine, uz podmirenje dospjelih obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne ( regionalne ) samouprave, osim ako je sukladno posebnim  propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička i pravna osoba pridržava rokova plaćanja, uz dostavu sredstva osiguranja plaćanja- zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika na iznos zakupnine i troškova, ovjerenu od javnog bilježnika.

 

Članak 2.

 

Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, za prihvat ponude i podmirenje dospjelih obveza, te dostavu potvrde Grada Hvara, Komunalno Hvar d.o.o. i Porezne uprave o podmirenim obvezama, te zadužnice iz članka 1. ove Odluke Gradu Hvaru, a radi sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora, u protivnom se neće sklopiti ugovor sa dosadašnjim zakupnikom, već se  pokrenuti postupak dodjele poslovnog prostora putem javnog natječaja.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-03/15-01/17

URBROJ: 2128/01- 01/1-15-03

Hvar, 23. prosinca 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst ), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11, 64/15), članka 3. stavak 3. i 4.Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09 , 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj 23. prosinca 2015. godine, donosi

 

O D L U K U

o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostor u zgradi ex Bonaparte čest. zgr. 28 k.o. Hvar

 

Članak 1.

 

Grad Hvar kao zakupodavac nudi dosadašnjem zakupniku TINTINNA MARE j. d. o. o. iz Visa, Zagrebačka 80, sklapanje novog ugovora o zakupu za poslovni prostor u prizemlju zgrade ex Bonaparte, označene kao čest. zgr. 28 k.o. Hvar, na adresi: Trg sv. Stjepana 4 u Hvaru, predio Šćikovi bok, što u naravi predstavlja jednu poslovnu prostoriju površine 11 m2 bez sanitarnog čvora, na određeno vrijeme do donošenja pravomoćnog rješenja temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine („NN“, broj: 92/96….) ali ne duže od dvije godine, tj. od 01. siječnja 2016. do 31. prosinca 2017. godine, za obavljanje djelatnosti mjenjačkih poslova-mjenjačnica, visina zakupnine 2.575,00 kuna plus PDV mjesečno, uz podmirenje dospjelih obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne ( regionalne ) samouprave, osim ako je sukladno posebnim  propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička i pravna osoba pridržava rokova plaćanja, uz dostavu sredstva osiguranja plaćanja- zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika na iznos zakupnine i troškova, ovjerenu od javnog bilježnika.

 

Članak 2.

 

Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, za prihvat ponude i podmirenje dospjelih obveza, te dostavu potvrde Porezne uprave o podmirenim obvezama, potvrde Grada Hvara i tvrtki u vlasništvu Grada o podmirenim obvezama, zadužnice iz članka 1. ove Odluke Gradu Hvaru, a radi sklapanja ugovora o zakupu, u protivnom se neće sklopiti ugovor sa dosadašnjim zakupnikom, već se  pokrenuti postupak dodjele poslovnog prostora putem javnog natječaja.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-03/1 5-01/16

URBROJ: 2128/01-01/1-15-03

Hvar, 23. prosinca 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara” broj 5/09,7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13 ) te članka 3., 15. i 35. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina („Službeni glasnik Grada Hvara” broj 2/14 ) Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o sporazumnom raskidu Ugovora o zakupu javne površine

 

Članak 1.

 

Utvrđuje se da su GRAD HVAR kao zakupodavac i JAKOV HANČEVIĆ, vi. Uslužnog obrta „HANČEVIĆ,, kao zakupnik, dana 17.09.2015. godine zaključili Ugovor o zakupu javne površine ispred poslovnog prostora konobe GOJAVA, Hvar, Skaline od Gojave 11, KLASA:363-02/15-01/144, Urbroj: 2128/01-01/1-15-02, na vremenski rok do 31.12.2017.godine.

 

Članak 2.

 

Prihvaća se zamolba Jakova Hančević, vi. Uslužnog obrta „HANČEVIĆ,, za sporazumnim raskidom Ugovora iz članka 1. Ove Odluke, sa danom 01. prosinca 2015. godine.

 

Članak 3.

 

Grad Hvar i Jakov Hančević, vi. Uslužnog obrta „HANČEVIĆ”, sklopiti će Sporazumni raskid ugovora o zakupu javne površine iz čl.l ove Odluke.

 

Članak 4.

 

Za provođenje ove Odluke, zadužuje se Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada.

 

Članak 5.

 

Ova Odluka objaviti će se u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD   HVA R

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 363-02/15-01/144

Urbroj: 2128/01-01/1-15-04

Hvar, 01. prosinca 2015. godine

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ:

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA

 1. Proračun Grada Hvara za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu………………………………….. 297
 2. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Hvara za 2016. godinu…………………………………………………….. 322
 3. Program socijalne skrbi Grada Hvara za 2016. godinu………………………………………………………………… 325
 4. Program javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2016. godinu……………………………………………………. 327
 5. Program javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2016. godinu……………………………………………………. 328
 6. Program financiranja ostalih udruga civilnog društva Grada Hvara za 2016……………………………………. 329
 7. Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016. godinu za Grad Hvar…………………………………………………………………………………………………………………………….. 329
 8. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016. godinu za Grad Hvar…………………………………………………………………………………………………………………………….. 332
 9. Odluka o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona za 2015. godinu za Grad Hvar o komunalnom gospodarstvu za 2015. godinu za Grad Hvar……………………………………………….. 335
 10. Zaključak o prihvaćanju Plana pometanja, čišćenja i pranja grada, održavanja javnih površina, čišćenja i održavanja obalnog pojasa, odvoza otpada s Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete i održavanja sustava oborinske odvodnje za 2016. godinu……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 335
 11. Odluka o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostor broj: 2. u objektu tvrđave Španjola-Fortica…………………………………………………………………………………………………………………….. 338
 12. Odluka o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostor u zgradi Bonaparte čest. zgr. 28 k.o. Hvar………………………………………………………………………………………………………………………………. 339

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA

 

 1. Odluka o sporazumnom raskidu Ugovora o zakupu javne površine………………………………………………. 339
 2. Plan prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2016. godinu…………………… 340

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Grada Hvara

Odgovorni urednik: tajnica Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur. – List izlazi po potrebi

Priprema i izrada: ŽGIRO, vl. Davor Sarjanović, Jelsa

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO