Proračun grada Hvara

Proračun Grada Hvara za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026.

1. Proračun Grada Hvara za 2024. i projekcije za 2025. i 2026.

2.a Obrazloženje Proračuna Grada Hvara za 2024.

2.b Tablice – prilog Obrazloženju 2024.

3. Odluka o izvršavanju proračuna Grada Hvara za 2024.

4. Program socijalne skrbi Grada Hvara za 2024.

5. Program javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2024.

6. Program javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2024.

7. Program financiranja ostalih udruga civilnog društva Grada Hvara za 2024.

8. Program građenja komunalne infrastrukture za 2024. za Grad Hvar

9. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024. za Grad Hvar

10. Grad Hvar – Odluka o načinu korištenja viškova prethodnih godina

11.a Grad Hvar – Zaključak o prihvaanju Plana društva Komunalno Hvar d.o.o. za 2024.

11.b Plan društva Komunalno Hvar d.o.o. za 2024.

12. Program korištenje sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izrađenih građevina u prostoru na području Grada Hvara  za 2024.

13. Program zajedničkog korištenja sredstava turističke pristojbe za 2024.

14a. Zaključak o prihvaćanju Programa javnih potreba za obavljanje aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja stanice Split na području Grada Hvara za 2024.

14b. Program aktivnosti HGSS za 2024 – Grad Hvar

Savjetovanje s javnošću: Nacrt proračuna Grada Hvara za 2024. s projekcijama za 2025./2026. godinu

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013 i 85/15), Grad Hvar na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću donosi Nacrt proračuna Grada Hvara za 2024. godinu s projekcijama za 2025./26. godinu.

Javna rasprava (savjetovanje s javnošću) otvorena je do 6. prosinca 2023. godine u 15 sati, prijedlozi i primjedbe naslovljeni na Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo zaprimaju se u pisarnici Grada Hvara, Milana Kukurina 2 ili putem e-mail adrese margita.petric-hraste@hvar.hr.

 

0.a Obrazac savjetovanja s javnošću 2024.

0.b Obrazac prijedloga na Nacrt proračuna Hvar 2024.

1. Grad Hvar Nacrt proračuna 2024.

2.a Obrazloženje proračuna 2024.

2.b Prilog Obrazloženju – tablični pregled

3. Odluka o izvršavanju proračuna 2024.

4. Program socijalne skrbi 2024.

5. Program javnih potreba u kulturi 2024.

6. Program javnih potreba u sportu 2024.

7. Program – ostale udruge 2024.

8. Program građenja komunalne infrastrukture za 2024.

9. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024.

10. Odluka o načinu korištenja viška prihoda u 2024.

11.a Zaključak o prihvaćanju Plana obavljanja komunalnih djelatnosti 2024.

11.b Plan obavljanja komunalnih djelatnosti za 2024.

12. Program korištenja sredstava legalizacije 2024.

13. Program korištenja turističke pristojbe 2024.

 

Foto: Pixels

Poziv za dostavu podataka za izradu proračuna Grada Hvara za 2024. i projekcija za 2025. i 2026., uvodi se novost za građane

U tijeku je izrada proračuna Grada Hvara za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu. Pozivamo sve zainteresirane proračunske korisnike da svoje  prijedloge dostave najkasnije do 31. listopada 2023. godine Odsjeku za proračun, financije i gospodarstvo JUO Grada Hvara dostavom na pisarnicu Grada Hvara ili putem pošte na adresu Grad Hvar, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar.

Kako je od ove godine Ministarstvo financija uvelo i uključivanje građana u izradu proračuna, pozivamo sve zainteresirane građane da svoje prijedloge daju ispunjavanjem Priloga 4 te da ga dostave najkasnije do 31. listopada 2023. na e-mail adresu: margita.petric-hraste@hvar.hr.

 

Foto; Pexels

Izmjene i dopune proračuna Grada Hvara za 2023. – I. izmjene

1. Izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara 1_2023

2. Obrazloženje Izmjena i dopuna proračuna 1_2023

2.b Obrazloženje Izmjena i dopuna proračuna 1_2023 – tablični pregled

3. Odluka o načinu korištenja viška prihoda prethodnih godina 1_2023

4. Izmjena Programa socijalne skrbi 1_2023

5. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi 1_2023

6. Izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 1_2023

7. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture 1_2023