Službeni glasnik – br. 04 / 2014

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XXI.  BROJ 4.                                        Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –

Hvar, 10. lipnja 2014. godine                                   plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

 

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08 i 136/12), Pravilnika o  polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj: 24/13) te članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara» br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst,  6/13 i 11/13) Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj dana 09.lipnja 2014. godine, d o n o s i

 

G O D I Š NJ I    I Z V J E Š T A J

O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2013. GODINU

 

Članak 1.

 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2013. godinu sadrži:

 

 1. Opći dio Proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
 2. Posebni dio Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
 3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu  novca i kapitala,
 4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
 5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, te
 6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

 

 

Članak 2.

                Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2013.godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

R E P U B L I K A    H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D    H V A R

Gradsko vijeće

 

Klasa: 400-01/14-01/ 04
Urbroj: 2128/01-02-14- 03

Hvar, 09.06.2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naziv:  GRAD HVAR                                                                                                                            Matični broj: 02541122

Adresa:  21450 HVAR                                                                                                                              Šifra djelatnosti: 8411

Žiro-račun: 2500009-1815300001                                                                                                                 OIB: 01250166084

 

OBRAZLOŽENJE

OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

ZA 2013.GODINU

 

PRIHODI  I  PRIMICI

 

 1. Prihodi poslovanja u odnosu na plan ostvareni su sa 100,16%, a ostvarenje po skupinama je slijedeće:

–          Porezni prihodi (skupina 61) su ostvareni sa 101,95%, što je u skladu sa planom.

–          Pomoći (skupina 63) su ostvareni sa 87,03% zbog neizvršenja obećanih potpora iz državnog  proračuna, te od Lučke uprave SDŽ (iste su primljene početkom 2014.god.).

–          Prihod od imovine (skupina 64) su ostvareni sa 99,00%, što je u skladu sa planom.

–          Prihodi od pristojbi i po posebnim propisima (skupina 65) su ostvareni sa 100,72%.

–          Prihodi od prodaje roba, pruženih usluga i donacije (skupina 66) ostvareni su sa 100,72%.

–          Prihodi od kazni i ostali prihodi (skupina 68) su ostvareni sa 93,61%, što je uz manje odstupanje također u skladu sa planiranim iznosima.

 1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na plan su ostvareni sa 102,09%.
 2. Primici od zaduženja nisu planirani, a niti realizirani.
 3. Ukupni prihodi i primici su ostvareni sa 100,17%.

 

RASHODI  I  IZDACI

 

 1. Rashodi poslovanja su izvršeni sa 82,78%  u odnosu na plan, izvršenje po skupinama je slijedeće:

–          Rashodi za zaposlene (skupina 31) su izvršeni sa 98,89% što je u skladu sa planom.

–          Materijalni rashodi (skupina 32) izvršeni su sa 74,71%, manje izvršenje je kod većine pojedinačnih rashoda jer je proračun za 2013.godinu donesen tek u srpnju pa se određeni izdaci nisu ni mogli izvršavati, a također se vodilo računa o smanjenju određenih rashoda.

–          Financijski rashodi (skupina 34) su izvršeni sa 153,61% zbog neplaniranih negativnih tečajnih razlika koje su se morale evidentirati na kraju godine, a odnose se na oročena dolarska sredstva, dok su drugi financijski rashodi u skladu sa planom.

–          Subvencije (skupina 35) su izvršene sa 32,08%, jer nije bilo realizacije subvencija poljoprivrednicima.

–          Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) izvršene su sa 67,39%, radi se o troškovima vezanim za socijalni program, a izvršeni su samo oni izdaci koji su bili nužni, iako se nastojalo pripomoći svim socijalno ugroženim skupinama građana.

–          Ostali rashodi (skupina 38) izvršeni su sa 84,58%, najznačajnije odstupanje je kod kapitalnih pomoći (podskupina 386), jer nije bilo realizacije planiranih programa od strane trg.društava (Komunalno Hvar i Hvarski vodovod).

 1. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su izvršeni sa 45,93%, a izvršenje po skupinama je:

–          Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (skupina 41) izvršeni su sa 73,15% zbog ne realizacije planirane kupnje zemljišta potrebnog za izgradnju lokalnih cesta te za gradskog groblja.

–          Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) izvršeni su sa 41,75%, nerealizirani su određeni izdaci vezani za sva kapitalna ulaganja zbog kasnog usvajanja proračuna, a i drugih objektivnih okolnosti.

–          Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (skupina 45) izvršeni su sa 30,34%. Izdaci su vezani za ulaganja u zgradu Arsenal i zgradu Dj.vrtića Hvar, slabije izvršenje je uzrokovano izostankom realizacije planiranih radova do kraja godine.

 1. Izdaci za otplatu zajmova izvršeni su sa 99,07%, a u skladu su sa proračunom i otplatnim planom, (NAPOMENA: zajam po kome su vršeni izdaci u 2013.god. u cijelosti je otplaćen).
 2. Ukupna realizacija rashoda i izdataka je 76,79% u odnosu na plan.

 

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENIH PROGRAMA

 

 1. Glava: 00101

 

 1. Program: 1001 je izvršen sa 88,16%. Rashodi u ovom programu su vezani za troškove rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika i Gradske uprave. Izvršeni rashodi su manji od planiranih poglavito rashodi vezani za Gradsko vijeće. Nešto manje realizirani su i ostali rashodi vezani za ovaj program, nije bilo prekoračenja planiranih iznosa.
 2. Program: 1002 je izvršen sa 105,33%. Rashodi u ovom programu su vezani za financijske izdatke, a došlo je do prekoračenja planiranih izdataka zbog obračuna negativnih tečajnih razlika koje smo imali na oročena dolarska sredstva.
 3. Program: 1003 je izvršen sa 94,61%. Izdaci u ovom programu vezani su za javni red i sigurnost. Manje realizirani su ostali izdaci vezani za protupožarnu zaštitu.
 4. Program: 1004 je izvršen sa 57,37%. Rashodi u ovom programu su vezani za održavanje poslovnih i uredskih prostora. Dio planiranih rashoda nije realiziran do kraja godine.
 5. Program: 1005 je izvršen sa 32,08%. Rashodi u ovom programu su vezani za poticaje razvoja poduzetništva tj. poljoprivrede i malog gospodarstva. Znatno manje su subvencije poljoprivrednicima zbog manjih zahtjeva.
 6. Program: 1006 je izvršen sa 35,81%. Rashodi u ovom programu su vezani za izgradnju i održavanje lokalnih cesta i putova. Nije bilo izdataka za kupnju zemljišta za ceste, a izdaci za gradnju i održavanje su manji zbog problema vezanih za javne nabavke.
 7. Program: 1007 je izvršen sa 52,48%. Ovaj program se odnosi na zbrinjavanje otpada te rješavanja problema kanalizacije. Značajno odstupanje je vezano za pomoć Komunalnom za sanaciju odlagališta komunalnog otpada jer se kasni sa projektima, a nije bilo ni rashoda vezanih za održavanje oborinske kanalizacije.
 8. Program: 1008 je izvršen sa 64,03%. Ovaj program se odnosi na izradu prostorne dokumentacije, kupnju zemljišta za opće namjene, geodetsko-katastarske poslove, te na uređenje Etno-eko sela. Rashodi su manji jer se kasni sa radovima vezanim za uređenje Etno-eko sela, kao i prostornih planova i geodetskih poslova.
 9. Program: 1009 je izvršen sa 32,49%, a odnosi se na rashode vezane sa razvoj vodovodne mreže. Realizacija programa je uvjetovana tempom radova koje vodi Hv.vodovod Jelsa.
 10. Program: 1010 je izvršen sa 86,53%, a odnosi se na ulaganje u održavanje i izgradnju javne rasvjete, te trošak električne energije za javnu rasvjetu. Realizacija ovog programa je u planiranim iznosima, osim izgradnje zbog problema uz javne nabavke.
 11. Program: 1011 je izvršen sa 80,87%, a odnosi se na poslove vezane uz izgradnju i održavanje javnih površina. Realizacija ovog programa, uz malo odstupanje, je u skladu sa planom, osim izgradnje.
 12. Program: 1012 je izvršen sa 28,94%, a odnosi se troškove vezane za izgradnju gradskog groblja, uključujući i kupnju zemljišta. Izvršeni se samo troškovi vezani za održavanje postojećeg gradskog groblja.
 13. Program: 1013 je izvršen sa 79,68%, a odnosi se na poslove održavanja i uređenja obalnog pojasa. Ovaj program je realiziran u skladu sa planom, osim usluga održavanja tj.uređenja obalne šetnice.
 14. Program: 1014 je izvršen sa 77,16%, a odnosi se na troškove tj.donacije u zdravstvu. Iako Grad nema zakonsku obvezu izdvajati za zdravstvo u interesu građana je povećani zdravstveni standard po stoga su i planirane donacije. Tekuće donacije Hitnoj medicinskoj pomoći izvršene su sa 100%, dok su ostale donacije manje.
 15. Program: 1015 je izvršen sa 78,25%, a radi se o programu unapređenja i razvoja sporta na području grada. Program je uz manje odstupanje izvršen u skladu sa planom i programom, osim rashoda vezanih za uređenje objekta „Tenis“koji se izvršavaju u 2014.godini.
 16. Program: 1016 je izvršen sa 66,35%, a radi se o programskoj djelatnosti u kulturi, donacijama udrugama i ustanovama u kulturi, te održavanje i ulaganje u očuvanje spomenika kulture. Manje izvršenje programa je uglavnom vezano za manje izvršenje ulaganja u zgradu Arsenal, kao i rashoda vezanih za održavanje spomenika kulture.
 17. Program: 1017 je izvršen sa 34,33%, a odnosi se na donacije vjerskim zajednicama. Manje izvršenje je zbog manjih pismenih zahtjeva od strane vjerskih zajednica.
 18. Program: 1018 je izvršen sa 90,68%, a odnosi se na potpore strankama i ostalim udrugama. Potpora strankama je realizirana u skladu sa Odlukom o financiranje političkih stranaka, dok je potpora ostalim udrugama vezana za zahtjeve udruga, te ocjenu o stvarnim aktivnostima pojedine udruge.
 19. Program: 1019 je izvršen sa 30,44%, a radi se o potporama školstvu, te izdacima vezanim za izgradnju školskog igrališta. Većina planiranih potpora je izostala jer nije bilo ni zahtjeva za pojedine planirane aktivnosti, dok izdataka za izgradnju igrališta nije bilo jer projekt nije pokrenut.
 20. Program: 1020 je izvršen sa 67,91%, a odnosi se na poslove socijalne skrbi i socijalne pomoći. Socijalne pomoći su izvršavane sukladno financijskim mogućnostima, socijalnom programu, te ocjeni o stvarnim potrebama tražitelja pomoći. Stipendije su manje izvršene zbog izostanka natječaja za 2012/2013 godinu, a izdataka za izgradnju doma za starije nije bilo jer projekt je u mirovanju.

 

 

 1. Glava: 00102

 

1.     Program: 1001 je izvršen sa 89,42%. Rashodi u ovom programu su vezani za izdvajanje iz Gradskog

Proračuna za djelatnost Dječjeg vrtića Hvar, te za dodatno ulaganje na zgradi Dj.vrtića Hvar. Realizacija ovog programa je u skladu sa planom, osim dodatnog ulaganja zbog kašnjenja sa realizacijom radova..

 

 1. Glava: 00103

 

1.     Program: 1001 je izvršen sa 96,87%. Rashodi u ovom programu su vezani za izdvajanje iz Gradskog

proračuna za djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice Hvar. Realizacija ovog programa uz manje odstupanje u skladu je sa planom.

 

Hvar, 24. travnja 2014.god.

 

Voditeljica Službe za proračun i financije:                                                                                            Zakonski predstavnik:

Margita Petrić Hraste, v.r.                                                                                                              Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

 

 

 

Na osnovi članka 84. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu («Narodne novine» br. 114/10 i 31/11) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara» br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj dana 09. lipnja 2014. godine donosi

 

ODLUKU

O RASPODJELI REZULTATA, TE POKRIĆU MANJKOVÁ IZ OSTVARENIH VIŠKOVA

 

1.   U Bilanci stanja na dan 31.12.2013.godine, iskazani su viškovi prihoda poslovanja u svoti od =15.384.070,75 kuna, a istovremeno su iskazani manjkovi prihoda od nefinancijske imovine (bez viškova od prodaje Vile Leonidas) u svoti od =1.994.662,58 kuna, te manjak primitaka od financijske imovine u svoti od =901.495,09 kuna.

2.   Izvršiti pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine u svoti od =1.994.662,58 kuna, te manjak primitaka od financijske imovine u svoti od =901.495,09 kuna (ukupno =2.896.157,67 kuna) iz viškova prihoda poslovanja.

3.   Ostale viškove prihoda koristiti u skladu sa namjenama utvrđenim Proračunom za 2014. godinu.

4.   Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 400-01/14-01/ 05

Urbroj: 2128/01-02-14- 02

Hvar, 09.06.2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 86. i članka 89. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine”, broj 153/13) i članka 25. Statuta Grada Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj:5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst i 6/13, 11/13, Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici, održanoj 09. lipnja 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Opuzena glavica

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Opuzena glavica („Službeni glasnik Grada Hvara” broj 2/08) u daljnjem tekstu: „Odluka o izradi Izmjena i dopuna UPU-a”.

 

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

 

Članak 2.

 

Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Opuzena glavica je: Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine”, broj 153/13), Statut Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13, 11/13), Prostorni plan uređenja Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj 2/07 i 9/10) i ova Odluka.

 

RAZLOZI ZA DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA UPU-a

 

Članak 3.

 

(1)   UPU-om je unutar obuhvata plana od cca 3,1 hektar, cca 1,2 hektara zemljišta planirano za izgradnju prometnih i komunalnih zahvata, a ostali dio za izgradnju građevina stambene namjene. Realizacija javnih prometnih i komunalnih zahvata u obuhvatu UPU-a je prema propisima RH u nadležnosti jedinice lokalne samouprave.

(2)   Tvrtka “Dal – kon ing” d.o.o. iz Splita, vlasnik zemljišta u zoni obuhvata predmetnog plana, priprema u skladu s UPU-om gradnju građevina stambene namjene, čemu mora prethoditi komunalno opremanje zone.

(3)   Promjena gospodarske situacije i sagledavanje mogućnosti ulaganja u komunalno opremanje predmetne zone je uvjetovalo potrebu preispitivanja planskih rješenja. U svezi s tim, tvrtka “Dal – kon ing” je pokrenula inicijativu za pristupanje izradi izmjena UPU-a, s ciljem planiranja racionalnijeg opsega izgradnje infrastrukturnih građevina, čime bi se znatno smanjili troškovi otkupa zemljišta i troškovi izgradnje, a time i realnosti pripreme zemljišta za gradnju planiranog naselja.

(4)   Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Hvara koje su u tijeku se revidira dio planskih rješenja i odredbi, a koje se odnose između ostalog i na elemente propisane UPU-om, čime se stvaraju preduvjeti za izmjenu UPU-a. Temeljem članka 113. stavak 2 Zakona o prostornom uređenju, izrada i donošenje izmjena i dopuna PPUG-a i UPU-a se mogu izrađivati i donositi istodobno.

OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA UPU-a

 

Članak 4.

 

Izmjene i dopune UPU-a prozvane u članku 3 izradit će se u tekstualnom i grafičkom dijelu za područje obuhvata plana, unutar granica određenih Odlukom o donošenju UPU-a.

 

SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA UPU-a

 

Članak 5.

 

Područje, koje je predmet obuhvata Izmjena i dopuna UPU-a planirano je PPUG-om kao građevinsko područje naselja (neizgrađeni dio) – mješovita namjena. Temeljem UPU-a su izvedeni pripremni zemljani radovi za središnju prometnicu – Os 2, a ostali dio zemljišta je relativno strma sjeverna padina obrasla makijom, koja na sjevernoj i istočnoj strani graniči s izgrađenim dijelom naselja Hvar.

 

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

 

Članak 6.

 

Osnovni ciljevi Izmjene i dopune UPU-a su redefiniranje planskih rješenja prometne i komunalne infrastrukture, te usklađenje odredbi plana s Izmjenama i dopunama PPUG-a Hvara, a sve u cilju omogućavanja komunalnog opremanja zone i gradnje stambenog naselja.

U izradi rješenja, primijeniti odredbe PPUG-a kojima se određuje obveza planiranja i izvedbe parkirališnih površina u javnom režimu korištenja.

 

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA

UPU-a

 

Članak 7.

 

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna UPU-a stručne podloge (sociološko, demografsko, ekonomsko, ekološko, energetsko, graditeljsko, hortikulturno, estetsko i drugo obilježje) – nisu potrebne i neće se pribavljati, a izmijenjena planska rješenja će se temeljiti na Izmjenama i dopunama PPUG-a Hvara.

 

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

 

Članak 8.

 

U izradi će se koristiti raspoloživa dokumentacija vezana za rješenje zahvata koji su predmet ovih izmjena i dopuna, kao i druga dokumentacija koju iz svog djelokruga osiguravaju tijela i pravne osobe određene posebnim propisima.

 

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I

DOPUNA UPU-a

 

Članak 9.

 

U izradi Izmjena i dopuna UPU-a u smislu davanja zahtjeva (podataka, planskih smjernica, propisanih dokumenata) sudjelovat će:

 • Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Split, Odjel za zaštitu i spašavanje – Moliških Hrvata 1, Split
 • Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Trg hrvatske bratske zajednice bb, Split
 • Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb
 • Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova, Vukovarska 35, 21000 Split
 • HEP – Operator distribucijskog sustava d.d., Distribucijsko područje Elektrodalmacija Split, Odsjek razvoja, Poljička cesta bb, Split
 • Elektrodalmacija Split, Pogon Hvar, 21460 Stari Grad,
 • Hvarski vodovod d.o.o., Jelsa, Radičina bb, 21465 Jelsa
 • Komunalno Hvar d.o.o., 21450 Hvar

 

Članak 10.

 

Javnopravnim tijelima iz članka 9. Nositelj izrade dostavit će ovu Odluku odmah po donošenju, s pozivom da mu u roku od 15 dana od dana dostave, daju zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna UPU-a.

Ukoliko navedena javnopravna tijela ne dostave svoje zahtjeve u navedenom roku, smatrat će se da ih nemaju.

 

PLANIRANI ROKOVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU-a, ODNOSNO POJEDINIH NJEGOVIH FAZA I ROKOVI ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU-a TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA

 

Članak 11.

 

Za izradu Izmjena i dopuna UPU-a utvrđuju se sljedeći rokovi:

1)     dostavljanje zahtjeva iz članka 90. Zakona o prostornom uređenju: 15 dana;

2)     izrada Nacrta prijedloga: 15 dana od dana dostave zahtjeva javnopravnih tijela iz članka 9. ove Odluke;

3)     javna rasprava će se provesti u trajanju od 15 dana;

4)     izrada Nacrta konačnog prijedloga: 15 dana od dana izrade Izvješća o javnoj raspravi, te utvrđivanje Konačnog prijedloga od strane Gradonačelnika;

5)     upućivanje Konačnog prijedloga Ministarstvu radi ishođenja suglasnosti iz članka 106 Zakona;

6)     dostava izvornika plana 8 dana od dana objave Odluke o donošenju Izmjena i dopuna plana u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA UPU-a

 

Članak 12.

 

Izradu Izmjena i dopuna UPU-a će financirati podnositelj inicijative za izradu Izmjena i dopuna UPU-a, tvrtka “Dal – kon ing” d.o.o. iz Splita, temeljem članka 63. stavak 2. i 168. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju.

 

Članak 13.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 350-01/14-01/131

URBROJ: 2128-01-02-14-03

Hvar, 09. lipnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj: 19/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09,7/09, 8/09, 1/11,2/11- pročišćeni tekst, 06/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj 09. lipnja 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja novog groblja „Kruvenica“

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom mijenja se Odluka o donošenju detaljnog plana uređenja novog groblja „Kruvenica” („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 12/10) i to na način da članak 3. se mijenja i glasi:

„Područje obuhvata Detaljnog plana uređenja obuhvaća nekretnine označene kao: čest. zgr. 5, dio čest. zem. 9/2, dio čest. zem. 9/7, dio čest. zem. 9/14, čest. zem. 115/1, dio čest. zem. 115/2, čest. zem. 116, dio čest. zem. 118/1, dio čest. zem. 119/4, dio čest. zem. 343/1 i dio čest. zem. 4558, sve k. o. Hvar.”

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 (osam) dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 350-01/10-01/118

URBROJ: 2128/01-02-14-12

Hvar, 09. lipnja 2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

Na temelju članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj 09. lipnja 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni Odluke o stjecanju nekretnine izravnom pogodbom

 

Članak 1.

 

U Odluci o stjecanju nekretnina izravnom pogodbom („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj:7/13), u članku 1. tekst koji glasi: „čest. zem. 5 k. o. Hvar, vlasnici: Evica Mihovilčević 14/291, Ivica Mihovilčević 14/291, Ankica Ravlić 14/291 i Živko Mihovilčević 249/291, otkupna površina 176 m2” -briše se.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/12-01/119

URBROJ: 2128/01-02-14-22

Hvar, 09. lipnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01,60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11 i 144/12 ), članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14), Odluke o visini zakupnina za korištenje javnim površinama (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 1/12 i 2/14), članka 31. st.2. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj 09. lipnja 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o prijenosu prava iz ugovora o zakupu

javne površine

 

Članak 1.

 

Zahtjevu Zvonka Brkića, T.O. „IVANA”, Sunekov 1. odvojak 11 iz Zagreba, za prijenos prava i obveza iz Ugovora o zakupu javne površine na lokaciji Dolac I pod rednim brojevima SU-4 i SU-5 KLASA: 363-02/12-01/43 URBROJ: 2128/01-01/1-12-03 od 17. ožujka 2012.godine te Ugovora o zakupu javne površine na lokaciji Milna 2 pod rednim brojem 1, KLASA: 363-02/12-01/64, URBROJ: 2128/01-01/1-12-03 od 17. ožujka 2012. godine, na novog zakupoprimca i to Sebastijana Brkića, vlasnika obrta za trgovinu IVANA, Sunekov 1. odvojak 11 , Zagreb, se udovoljav.

Članak 2.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara na potpisivanje Ugovora o zakupu javne površine sa Sebastijanom Brkićem, pod istim uvjetima, na rok do 31. prosinca 2014. godine.

Zakupninu za 2014. godinu, Sebastijan Brkić je dužan uplatiti prije potpisivanja novog ugovora o zakupu.

 

Obrazloženje

 

Zvonko Brkić, T.O. „IVANA”, Sunekov 1. odvojak 11 iz Zagreba postavio je zahtjev Gradu Hvaru za prijenos prava i obveza iz Ugovora o zakupu javne površine na lokaciji Dolac I pod rednim brojevima SU-4 i SU-5 KLASA: 363-02/12-01/43 URBROJ: 2128/01-01/1-12-03 od 17. ožujka 2012. godine te Ugovora o zakupu javne površine na lokaciji Milna 2 pod rednim brojem 1, KLASA: 363-02/12-01/64, URBROJ: 2128/01-01/1-12-03 od 17. ožujka 2012. godine.

Člankom 31. st.2. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14), propisano je:

„Gradsko vijeće Grada Hvara, može prenijeti prava iz ugovora o zakupu novim ugovorom o zakupu, na zahtjev fizičke ili pravne osobe, pod istim uvjetima pod kojima je lokaciju koristio dosadašnji zakupnik. U slučajevima prijenosa prava iz ugovora, dosadašnji zakupnik ili zakupnik koji treba sklopiti novi ugovor o zakupu, dužan je podmiriti sve obveze nastale s osnova korištenja lokacije prethodnog zakupnika.”

Obzirom da je temeljem Potvrde Grada Hvara od 28.04.2014.godine, uvidom u stanje dugovanja Porezne uprave Ispostave Hvar te u stanje dugovanja Komunalno Hvar d.o.o., utvrđeno da Zvonko Brkić i Sebastijan Brkić nemaju dospjelih dugovanja, to je odlučeno kao u člancima 1. i 2. Ove Odluke.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 401-01/14-01/05

Urbroj: 2128/01-02-14-02

Hvar, 09. lipnja 2014.godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj: 19/13- pročišćeni tekst), članka 38. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine”, broj: 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 15. sjednici, održanoj 09. lipnja 2014. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o provedbi otvorenog postupka javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma, s jednim gospodarskim subjektom, na razdoblje

do dvije godine

 

 

I.

 

Grad Hvar, kao javni naručitelj, sukladno Planu nabave za proračunsku 2014. godinu, provest će otvoreni postupak javne nabave za sklapanje okvirnog sporazuma, s jednim gospodarskim subjektom, u kojem nisu određeni svi uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi.

 

II.

 

Okvirni sporazum iz točke I. ovog Zaključka sklopit će se na razdoblje do dvije godine a izvršnošću odluke o odabiru nastaje okvirni sporazum (članak 99. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi).

 

III.

 

Dokumentacijom za nadmetanje, sukladno članku 3. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama („Narodne novine”, broj; 10/12), pored ostalog biti će određen:

 

–        predmet nabave: RADOVI UNUTRAŠNJEG UREĐENJA ZGRADE HVARSKOG KAZALIŠTA

–        vrsta postupka javne nabave: otvoreni postupak javne nabave za sklapanje okvirnog sporazuma,

–        procijenjena vrijednost nabave: 8.000.000,oo kuna.

Za provedbu otvorenog postupka javne nabave zaduženi su ovlašteni predstavnici javnog naručitelja – Grada Hvara i to:

Nela Rakić Paduan, dipl. iur., Šime Šurjak, dipl. ing. grad. i Suada Bićanić, dipl. iur.

 

V.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 612-08/14-01/58

URBROJ: 2128/01-02-14-01

Hvar, 09. lipnja 2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj 09. lipnja 2014. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Projekta prometnog rješenja regulacije prometa na području Grada Hvara

 

I.

 

Prihvaća se Projekt prometnog rješenja regulacije prometa na području Grada Hvara oznake TPK 42/11 izrađen od tvrtke Platea konzalting d.o.o. Split, Vrančićeva 4, a primjena će uslijediti nakon turističke sezone.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 340-01/14-01/29

URBROJ: 2128-01-02-14-01

Hvar, 09. lipnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 21. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj 09. lipnja 2014. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o poništenju javnog natječaja

 

(1)   Poništava se javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina KLASA:3-63-02/14-01/83, URBROJ: 2128/01-01/1-14-03 od 15.svibnja 2014. objavljen na oglasnoj ploči Grada te na web stranici Grada Hvara.

(2)   Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 363-02/14-01/83

Urbroj: 2128/01-02-14-04

Hvar, 09. lipnja 2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj 09. lipnja 2014. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnih redara Grada Hvara za period 01. lipnja 2013. do

30. svibnja 2014. godine

 

I.

 

Prihvaća se Izvješće o radu komunalnih redara I i II vrste Grada Hvara, za period od 01. lipnja 2013. do 30. svibnja 2014. godine.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-01/14-01/106

URBROJ: 2128-01-02-14-02

Hvar, 09. lipnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 14. sjednici održanoj 06. svibnja 2014. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o razrješenju dužnosti člana Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Hvara

 

Zoran Domančić iz Hvara, razrješava se dužnosti člana Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Hvara, temeljem podnesene ostavke dana 18. ožujka 2014. godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/13-01/14

URBROJ: 2128-01-01/1-14-05

Hvar, 06. svibnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Nakon izvršenog uspoređivanja utvrđena je pogreška u Odluci o korištenju i zakupu javnih površina objavljene u „Službenom glasniku Grada Hvara” broj 2/14 od 25.ožujka 2014.godine , te se daje

 

ISPRAVAK

ODLUKE O KORIŠTENJU I ZAKUPU JAVNIH POVRŠINA

 

U članku 49. točci 3. umjesto „kad prekrši odredbu članka 46. st.1. ove Odluke” treba stajati „kad prekrši odredbu članka 46. st.1. točke 4. ove Odluke”

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-02/14-01/35

URBROJ: 2128/01-02-14-03

Hvar, 16. svibnja 2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN” broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), i članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o cijeni ulaznica u Gradsku tvrđavu „Španjolu” (Forticu)

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuje se cijena ulaznica za posjetitelje Gradske tvrđave „Španjole” (Fortice) u iznosi od 30,00 kuna s uključenim PDV-om (Slovima: Trideset kuna).

Djeci do 7 godina ulaz je besplatan, a mladima od 7 do 16 godina naplaćuje se 50% cijene tj. 15,00 kuna.

Za agencijske grupe iznad 10 osoba kojima se naplata vrši putem vouchera na cijenu ulaznice od 30,00 kuna odobrit će se popust od 10%, a vodičima grupa ulaz je besplatan.

 

Članak 2.

 

Naplatu ulaza će vršiti djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara ili studenti i učenici za koje Grad Hvar ima sklopljen Ugovor sa Student (učeničkim) servisom. Naplata se vrši isključivo u kunama.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Grada Hvara, objaviti će se u Službenom Glasniku Grada Hvara, a primjenjivat će se od 01.06.2014.godine.

 

Članak 4.

 

Početkom primjene ove Odluke prestaje važiti „Odluka o utvrđivanju cijene ulaznice i naplate ulaska u Gradsku tvrđavu Spanjolu – Forticu” od 30.06.2009.god. (Službeni glasnik grada Hvara br. 5/09 i 9/10).

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 334-01/14-01/10

URBROJ: 2128/01-01/1-14-01

Hvar, 15. svibnja 2014.god.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN” broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o cijeni ulaznica u zgradu Arsenal-Hvarsko kazalište

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuje se cijena ulaznica za posjetitelje Arsenala tj. prostora kazališta u iznosi od 15,00 kuna s uključenim PDV-om (Slovima: Petnaest kuna).

Djeci do 7 godina ulaz je besplatan, a za mlade od 7 do 18 godina ulaznica iznosi 10,00 kuna s uključenim PDV-om.

Za agencijske grupe iznad 10 osoba kojima se naplata vrši putem vouchera na cijenu ulaznice od 15,00 kuna odobrit će se popust od 10%, a vodičima grupa ulaz je besplatan.

 

Članak 2.

 

Naplatu ulaza će vršiti djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara ili studenti i učenici za koje Grad Hvar ima sklopljen Ugovor sa Student (učeničkim) servisom. Naplata se vrši isključivo u kunama.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Grada Hvara, objaviti će se u Službenom Glasniku Grada Hvara, a primjenjivat će se od 09.06.2014.godine.

 

Članak 4.

 

Početkom primjene ove Odluke prestaje važiti „Odluka o utvrđivanju cijene ulaznice i naplate ulaska u zgradu Arsenal-hvarsko kazalište od 18.06.2010. god. (Službeni glasnik grada Hvara br. 8/10 i 10/10).

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 334-01/14-01/17

URBROJ: 2128/01-01/1-14-01

Hvar, 02. lipnja 2014.god.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA

 

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Hvara za 2013. godinu………………………………………….. 113
 2. Odluka o raspodjeli rezultata, te pokriću manjkova iz ostvarenih viškova……………………………………….. 140
 3. Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Opuzena glavica……………………………. 141
 4. Odluka o izmjeni Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja novog groblja „Kruvenica”…………….. 142
 5. Odluka o izmjeni Odluke o stjecanju nekretnine izravnom pogodbom……………………………………………. 143
 6. Odluka o prijenosu prava iz ugovora o zakupu javne površine……………………………………………………… 143
 7. Zaključak o provedbi otvorenog postupka javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od dvije godine za radove unutrašnjeg uređenja zgrade hvarskog kazališta……. 143
 8. Zaključak o prihvaćanju Projekta prometnog rješenja regulacije prometa na području Grada Hvara……. 144
 9. Zaključak o poništenju Javnog natječaja za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina od 15. svibnja 2014. godine…………………………………………………………………………………………………………………………. 144
 10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnih redara Grada Hvara za period 01. lipnja 2013. do 30. svibnja 2014. godine……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 144
 11. Rješenje o razrješenju dužnosti člana Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Hvara…… 145
 12. Ispravak Odluke o korištenju i zakupu javnih površina……………………………………………………………….. 145

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA

 

 1. Odluka o cijeni ulaznica u Gradsku tvrđavu „Španjolu” (Forticu)…………………………………………………. 145
 2. Odluka o cijeni ulaznica u zgradu Arsenal-Hvarsko kazalište……………………………………………………….. 146

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSA

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO