Službeni glasnik – br. 06 / 2014

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XXI.  BROJ 6.                                        Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –

Hvar, 14. kolovoza 2014. godine                              plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

 

                Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ( «Narodne novine», broj : 47/90., 27/93. i 38/09. ) i čanka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) Gradsko vijeće Grada Hvara, na 18. sjednici održanoj dana 13. kolovoza  2014. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2014. godinu

 

Članak 1.

 

U Programu javne potrebe u kulturi Grada Hvara za 2014.godinu („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 12/13 i 2/14 ) mijenja se članak 2. tako da izmijenjeni glasi:

 

Članak 2.

 

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA – HVAR

Program 1001- knjižnična djelatnost

 

Za redovnu djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice u Proračunu Grada Hvara za 2014. godinu predviđen je iznos od………..531.000,00 kn

Od ukupno navedenog  iznosa:

 

A) za rashode za zaposlene predviđen je iznos od 357.100,00 kuna, a od toga:

–        za plaće predviđen je iznos od 300.000,00 kuna,

–        za ostale rashode za zaposlene predviđen je iznos od 7.500,00 kuna,

–        za doprinose na plaće predviđen je iznos od 49.600,00 kuna,

 

B) za materijalne rashode predviđen je iznos od 93.900,00 kuna, a od toga:

–        za naknadu za troškove zaposlenima predviđen je iznos od 10.500,00 kuna,

–        za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 19.000,00 kuna,

–        za rashode za usluge predviđen je iznos od: 59.400,00 kuna,

–        za ostale nespomenute rashode predviđen je iznos od 5.000,00 kuna.

 

Tekući projekt  T 1001 -02- Kupnja knjižne građe i opreme

 

C) za kupnju knjižne građe i opreme predviđen je iznos od 80.000,00 kuna, od čega je 20.000,00  kuna za kupnju opreme i namještaja, a za nabavku knjiga predviđen iznos od 60.000,00 kuna.“

 

Članak 2.

 

Članak 3. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

 

Članak 3.

 

REDOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI

Aktivnost A 1016 03- donacije udrugama u kulturi

 

Za udruge u kulturi čiji su planovi i programi rada, te djelatnosti predviđene za realizaciju u 2014. godini od interesa za Grad Hvar – bit će u proračunskoj 2014. godini predviđena sredstva kako slijedi:

–        Pjevačko društvo Hvar……………………… 80.000,00 kn

–        Hvarsko pučko kazalište…………………… 50.000,00 kn

–        Dramski studio mladih Hvar…………….. 60.000,00 kn

–        Klapa «Galešnik» Hvar…………………….. 30.000,00 kn

–        Folklorno društvo «Šaltin» Hvar……….. 30.000,00 kn

–        GSU «Stela Maris» – Hvar……………….. 80.000,00 kn

–        Klapa «Bodulke» – Hvar…………………… 30.000,00 kn

–        Plesni studio mladih Hvar…………………. 20.000,00 kn

–        Matica Hrvatska , ogranak Hvar………… 25.000,00 kn

–        Hvarska gradska glazba………………….. 100.000,00 kn

–        Udruga Baletni studio Hvar………………. 10.000,00 kn

–        Ostale nespomenute udruge u kulturi….. 20.000,00 kn

 

Sve navedeno ukupno čini iznos od 535.000,00 kn.

Sredstva planirana za ostale nespomenute udruge u kulturi  isplaćivati će se udrugama koje nisu poimenično navedene u prethodnom stavku, a temeljem njihovog Zahtjeva i po posebnom zaključku gradonačelnika.“

 

Članak 3.

 

Članak 4. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

 

Članak 4.

 

53. HVARSKE LJETNE PRIREDBE U 2014. GODINI

Aktivnost A1016 01

 

U 2014. godini za realizaciju 53.HVARSKIH LJETNIH PRIREDABA predviđen je ukupan iznos od 620.000,00 kuna i to iz općih prihoda 150.000,00 kuna, od ulaznica 210.000,00 kuna, iz pomoći 130.000,00 kuna te iz donacija 130.000,00 kuna.

Od ukupno navedenog iznosa:

A) za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 10.000,00 kuna,

B) za rashode za usluge predviđen je iznos od 570.000,00 kuna,

C) za ostale nespomenute rashode poslovanja predviđen je iznos od 40.000,00 kuna. „

Članak 4.

 

Članak 7. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

 

Članak 7.

 

ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE

Aktivnost A 1016 05

 

Za održavanje spomenika kulture predviđen je iznos od 1.825.000,00 kuna i to za rashode za  materijal i energiju iznos od 235.000,00 kuna, te za rashode za usluge iznos od 1.590.000,00 kuna (za tekuće i investicijsko održavanje te intelektualne i osobne usluge).“

 

Članak 5.

 

Članak 9. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

 

Članak 9.

 

 

OPREMANJE SPOMENIKA KULTURE

Kapitalni projekt  K 1016 07

 

U Proračunu Grada Hvara za 2014.godinu planiraju se sredstva za opremanje gradske tvrđave Španjola i Loggie, i to za nabavu sitnog inventara u iznosu od 10.000,00 kuna te za nabavu  opreme u iznos od 145.000,00 kuna, odnosno ukupno 155.000,00 kuna.“

 

Članak 6.

 

Iza članka 9. dodaje se članak 9.a  koji glasi:

 

Članak 9.a

 

DODATNA ULAGANJA NA PALAČI  VUKAŠINOVIĆ

Kapitalni projekt K 1016 08

 

U proračunu Grada Hvara za 2014.godinu planiraju se sredstva za obnovu zgrade palače Vukašinović u iznosu od 650.000,00 kuna i to iz općih prihoda.“

Članak 7.

 

Članak 10. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

Članak 10.

 

UKUPNA SREDSTVA ZA JAVNE POTREBE U KULTURI

Grad Hvar je u Proračunu za 2014. godinu predvidio sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Hvara u ukupno iznosu od:

 

8.701.000,00 kuna

 

Članak 8.

 

Ova  Odluka stupa na snagu osmog dana  od dana objave u «Službenom glasniku Grada  Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

Gradsko vijeće

KLASA: 612-01/13-01/ 37

URBROJ: 2128/01-02-14-06

Hvar, 13. kolovoza 2014.g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 76. stavak 4. Zakona o sportu («Narodne novine», br. 71/06. i 150/08- uredba,124/10,124/11, 86/12 i 94/13) i članka 25.  Statuta Grada Hvara ( «Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13)  Gradsko vijeće Grada Hvara na 18. sjednici održanoj dana 13.kolovoza 2014. godine, d o n o s i:

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2014. godinu

 

Članak 1.

      

                U Programu javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2014.godinu („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 12/13) mijenja se članak  2. tako da izmijenjeni glasi:

 

Članak 2.

 

DONACIJE  SPORTSKIM  UDRUGAMA

Aktivnost A 1015 02 – donacije sportskim udrugama

Za djelatnost  udruga u sportu predviđen je iznos od 1.080.000,00 kuna koji će se rasporediti na slijedeći način:

 

–        Nogometni klub Hvar………………….. 400.000,00 kuna

–        Nogometni klub «Levanda»

Velo Grablje………………………………… 20.000,00 kuna

–        Muški rukometni klub Hvar………….. 70.000,00 kuna

–        Ženski rukometni klub Hvar………….. 40.000,00 kuna

–        Boćarski klub «Levanda»

Velo Grablje………………………………….. 5.000,00 kuna

–        Boćarski klub Brusje………………………. 5.000,00 kuna

–        Boćarski klub «Gdinj» Hvar……………. 5.000,00 kuna

–        Boćarski klub «Zlatan otok»

Sveta Nedjelja………………………………. 20.000,00 kuna

–        Jedriličarski klub „Zvir“ Hvar za redovno

poslovanje…………………………………. 200.000,00 kuna

–        Jedriličarski klub „Zvir“ za troškove novogodišnje regate              200.000,00 kuna

–        Ronilački klub «Pelegrin» Hvar …….. 20.000,00 kuna

–        Udruga za mali nogomet Hvar………… 20.000,00 kuna

–        Jedriličarski klub “Reful” Hvar………… 8.000,00 kuna

–        Boćarski klub „Ružmarin“……………….. 7.000,00 kuna

–        Pikado klub „For“………………………….. 5.000,00 kuna

–        Sportski klub„Hvar Marathon“………. 20.000,00 kuna

–        Sportsko-ribolovni klub „Kurenat“

Hvar…………………………………………….. 5.000,00 kuna

–        Košarkaški klub Hvar……………………. 10.000,00 kuna

–        Ostale nespomenute sportske

udruge……………………………………….. 20.000,00 kune.

 

Sredstva planirana za ostale nespomenute sportske udruge  isplaćivati će se udrugama koje nisu poimenično navedene u prethodnom stavku, a temeljem njihovog Zahtjeva i po posebnom zaključku gradonačelnika.“

 

Članak 2.

 

Članak 3. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

 

Članak 3.

 

PROGRAMI ODRŽAVANJA, UNAPREĐENJA I IZGRADNJE SPORTSKIH TERENA

Aktivnost:  A1015 01- održavanje sportskih terena

Za programe održavanja, unapređenja i izgradnje sportskih terena i objekata na području Grada Hvara za 2014.godinu predviđen je iznos od 720.000,00 kuna, od čega se 20.000,00 kuna odnosi na materijal za tekuće i investicijsko održavanje, a iznos od 700.000,00 kuna odnosi se na uređenje i održavanje sportskih terena.“

 

 

 

 

Članak 3.

 

Članak 4. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

 

Članak 4.

 

Ukupna sredstva namijenjena sportu u Proračunu Grada Hvara za 2014.godinu u iznose 1.800.000,00 kuna.“

 

Članak 4.

Ova  Odluka stupa na snagu osmog dana  od dana objave u «Službenom glasniku Grada  Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD   HVAR

Gradsko  vijeće

 

KLASA: 620-01/13-01/11

URBROJ: 2128/01-02-14-04

Hvar, 13. kolovoza 2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 28. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine”, broj: 36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročiš.tekst, 82/04,110/04-uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/1, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) Gradsko vijeće Grada Hvara na 18. sjednici održanoj dana 13.08.2014. godine, donosi:

 

ODLUKU

o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014. godinu

za Grad Hvar

 

Članak 1.

 

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014. godinu za Grad Hvar („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 12/13 i 2/14) u točki II ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, mijenjaju se iznosi tako da sada glase:

 

Održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa:

 

Predviđena  sredstva:

–   za izvršenje  radova u iznosu od………. 2.117.000,00  kn

–   za nabavu opreme u iznosu od…………. 1.100.000,00  kn

ukupno : ………………………………………. 3.217.000,00  kn

Izvori  financiranja :

–   iz komunalne naknade……………………….. 670.000,00 kn

–   iz drugih izvora……………………………… 2.547.000,00  kn

 

 

 

 

 

-Održavanje javnih površina

 

Predviđena  sredstva:

–   za izvršenje  radova/usluga

u iznosu od……………………………………… 805.000,00  kn

–   za materijal  u iznosu od …………………… 150.000,00  kn

ukupno :………………………………………….. 955.000,00  kn

 

Izvori  financiranja :

–   iz komunalne naknade………………………. 550.000,00  kn

–   iz drugih izvora………………………………… 405.000,00  kn

 

-Održavanje nerazvrstanih cesta

 

Predviđena  sredstva:

–   za izvršenje  radova/usluga  u iznosu od……………………… 700.000,00  kn

–   za materijal  u iznosu od……………………. 100.000,00  kn

ukupno :………………………………………….. 800.000,00  kn

 

Izvori  financiranja :

–   iz komunalne naknade………………………. 380.000,00  kn

–   iz drugih izvora………………………………… 420.000,00  kn

 

-Održavanje groblja

 

Predviđena  sredstva:

–   održavanje groblja …………………………..  500.000,00  kn

ukupno :………………………………………….. 500.000,00  kn

 

Izvori  financiranja :

–   iz komunalne naknade……………………… 200.000,00  kn

–   iz drugih izvora……………………………….. 300.000,00  kn

 

Članak 2.

 

Točka III SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA mijenja se i glasi:

Sredstva potrebna za ostvarivanje  ovog  Programa temeljem procijenjenih troškova po pojedinim djelatnostima  iznose:

1… održavanje čistoće javnih površina i obalnog

….. pojasa……………………………………….. 3.217.000,00  kn

2… održavanje javnih površina……………… 955.000,00  kn

3… održavanje nerazvrstanih cesta………… 800.000,00  kn

4… održavanje javne rasvjete………………… 940.000,00  kn

5… održavanje groblja…………………………. 500.000,00  kn

Ukupno: ……………………………………….. 6.412.000,00 kn

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-01/13-01/143

URBROJ: 2128/01-02-14-06

Hvar, 13.08.2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj: 36/95, 109/95- Uredba, 21/96- Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- proč.tekst,82/04, 110/04- Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 18. sjednici održanoj dana 13.08.2014. godine, donosi:

 

ODLUKU

o izmjeni Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014. godinu

za Grad Hvar

 

Članak 1.

 

U Programu gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014.godinu za Grad Hvar (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 12/13 i 2/14)

 

točka II – IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA mijenja se i glasi:

Program izgradnje javnih površina je u Prilogu br. 1 ovog Programa.

Ukupno: 900.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2014. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz sredstava komunalnog doprinosa: ……  750.000,00 kn

– iz ostalih proračunskih prihoda…………….. 50.000,00 kn

– iz potpore Županije……………………………. 100.000,00 kn

ukupno: …………………………………………… 900.000,00 kn

 

točka III – IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA mijenja se i glasi:

Program izgradnje nerazvrstanih cesta je u Prilogu br. 2 ovog Programa.

Za izgradnju predviđeno je: ……………….  2.100.000,00 kn

Za otkup zemljišta predviđeno je: ………….  200.000,00 kn

Ukupno: ……………………………………….. 2.300.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2014. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz sredstava komunalnog doprinosa: ……  800.000,00 kn

– iz potpora Županije……………………………. 200.000,00 kn

– iz prihoda od nefinancijske imovine

.. (za otkup zemljišta)……………………………. 200.000,00 kn

– iz ostalih izvora:……………………………… 1.100.000,00 kn

ukupno:…………………………………………. 2.300.000,00 kn

 

točka IV – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE mijenja se i glasi:

Program izgradnje mreže javne rasvjete je u Prilogu br. 3 ovog Programa.

Ukupno: 620.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2014. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz sredstava komunalnog doprinosa: ……  450.000,00 kn

– iz ostalih proračunskih prihoda…………… 170.000,00 kn

ukupno: …………………………………………… 620.000,00 kn

 

točka V. – IZGRADNJA GROBLJA mijenja se i glasi:

Za izradu tehničke dokumentacije predviđeno je:

…………………………………………………………  100.000,00 kn

Za radove proširenja groblja:

…………………………………………………………  105.000,00 kn

Za otkup zemljišta predviđeno je:

………………………………………………………  1.800.000,00 kn

Ukupno: ……………………………………….. 2.005.000,00 kn

Rok je prosinac 2014. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz sufinanciranja građana …………………  1.150.000,00 kn

– iz ostalih proračunskih prihoda …………..  855.000,00 kn

ukupno: ………………………………………… 2.005.000,00 kn

 

točka VII – IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU OTPADNIH I OBORINSKIH VODA mijenja se i glasi:

Program izgradnje objekata i uređaja za odvodnju otpadnih i oborinskih voda je u Prilogu br. 4

Ukupno: 1.415.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2014. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz potpora Županije:……………………………. 200.000,00 kn

– iz vodnog doprinosa:……………………………. 15.000,00 kn

– iz drugih prihoda:……………………………. 1.200.000,00 kn

ukupno: ………………………………………… 1.415.000,00 kn

 

Članak 2.

 

Prilozi:

Prilog br. 1

JAVNE POVRŠINE-PROGRAM ZA 2014 GODINU,

Prilog br. 2

NERAZVRSTANE CESTE – PROGRAM ZA 2014. GODINU,

Prilog br. 3

JAVNA RASVJETA – PROGRAM ZA 2014.GODINU, te

Prilog br. 4

OBJEKTI I UREĐAJI ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH I OBORINSKIH VODA – PROGRAM ZA 2014. GODINU

mijenjaju se i izmijenjeni su sastavni dio ove Odluke.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka sa prilozima iz članka 2. ove Odluke stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-01/13-01/144

URBROJ: 2128/01-02-14-06

Hvar, 13.08.2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 25. stavak 1. podstavak 14. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik GradaHvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09,1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13 ), Gradsko vijeće Grada Hvarana 18. sjednici održanoj 13. kolovoza2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o usklađivanju djelatnosti trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o. sa Zakonom o vodama

 

Članak 1.

 

Prihvaća se prijedlog statusnih promjena trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o. iz Hvara u pravcu usklađivanja djelatnosti sa Zakonom o vodama („Narodne novine”, broj: 153/09, 63/11,130/11, 56/13 i 14/14), po modelu „ odvajanja s preuzimanjem”, na slijedeći način:

Društvu Komunalno Hvar d.o.o. ostaju djelatnosti koje su isključivo vezane za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, a na trgovačko društvo For d.o.o. iz Hvara, koje je osnovao Grad Hvar i koje je u cjelokupnom vlasništvu Grada Hvara, prenose se sve ostale djelatnosti, za koje je tvrtka Komunalno Hvar d.o.o. iz Hvara do sada bilo registrirano.

 

Članak 2.

 

Gradsko vijeće obvezuje Komunalno Hvar d.o.o. da izradi Plan podjele Društva, kao i prijedlog Odluke o izmjenama Društvenog ugovora Komunalno Hvar d.o.o. u svezi sa Planom podjele.

 

Članak 3.

 

Za sve daljnje postupke u svezi sa provedbom statusnih promjena društva Komunalno Hvar d.o.o. i For d.o.o., a u ime Grada Hvara ovlaštenje gradonačelnik Grada Hvara, Rino Budrović.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-01/14-01/113

URBROJ: 2128-01-02-14-02

Hvar, 13. kolovoza 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09,1/11,2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13 ), Gradsko vijeće Grada Hvara na 18. sjednici održanoj 13. kolovoza 2014. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

povodom peticije s otoka Sv. Klement (predio Palmižana-Vinogradišće) i pravovremene pripreme sljedeće turističke sezone

 

I.

 

                Traži se poduzimanje svih potrebnih mjera za sprječavanje održavanja manifestacije zvane Yacht Week, kao i sličnih događanja u takvom obliku, na području Grada Hvara (ne samo u centru grada), radi kršenja zakonskih i moralnih normi.

 

II.

 

Kako bi se mogle provoditi gradske odluke i zakonski propisi nalaže se Gradonačelniku, kao izvršnom tijelu i poslodavcu, da stavi u funkciju komunalno redarstvo, te ga osposobi i uspostavi operativnu povezanost s policijom, radi provođenja svih odluka i zaključaka Grada a posebno Odluke o remećenju javnog reda i mira i Odluke o zabrani ispijanja alkohola na javim površinama.

 

III.

 

Kako bi se za sljedeću turističku godinu (sezonu 2015.) na vrijeme obavile pripreme, treba hitno pristupiti promjeni ključnih gradskih odluka i to: Odluke o komunalnom redu, Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti, Odluke o javnom redu i miru i Odluke o korištenju i zakupu javnih površina, te Plana postavljanja privremenih objekata, kao i Odluke o sistematizaciji radnih mjesta, na način da se uvedu takve odredbe koje će omogućiti efikasno sankcioniranje dosadašnjih i budućih kršitelja zakona i gradskih odluka.

Gradsko vijeće zadužuje Gradonačelnika da, u suradnji s odgovarajućim radnim tijelima Vijeća, pripremi izmjene spomenutih odluka najkasnije do 30. studenog 2014. godine kako bi se one mogle usvojiti i početi primjenjivati od 1. siječnja 2015. godine.

Također se zadužuje Gradonačelnika da hitno organizira pripremne sastanke s predstavnicima hvarskih ugostitelja i obrtnika, s nadležnima u policiji, državnim inspektoratom, sanitarnim inspektorima i lučkom kapetanijom u svrhu izmjena gradskih odluka i pripreme turističke sezone.

 

V.

 

Održati tematsku sjednicu Gradskog vijeća o turizmu najkasnije do 15. studenog ove godine, a temeljem zaključaka s te sjednice Gradonačelnik, Turistička zajednica i Odbor za turizam moraju napraviti operativni plan priprema za turističku godinu 2015. koji će se dostaviti Vijeću na usvajanje do 15. prosinca ove godine.

 

VI.

 

Traži se od Gradonačelnika kao predsjednika Turističke zajednice da se hitno formira destinacijski menadžment koji će u okviru svojih djelatnosti obavljati zadaće strateškog i operativnog menadžmenta, kojim će se Hvar promovirati na svjetskom tržištu kao poželjna destinacija, koja predstavlja prostor za izražavanje naše kulture i identiteta, nacionalnog ponosa, poslovnih vještina i napose kao prostor za dugoročno održiv rast i razvoj, s naglaskom na odgovorni turizam te suživot raznih vidova turističke ponude.

 

VII.

 

Ovaj Zaključak u pisanom obliku i cjelovitog sadržaja poslat će se na znanje sljedećim poslovnim subjektima:

1. ACI Marina Opatija

2. The Yacht Week CEO William Wenkel

3. Međunarodna zabava d.o.o. (Carpe Diem).

 

VIII.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 210-01/14-01/08

URBROJ: 2128-01-02-14-03

Hvar, 13. kolovoza 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13 ), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 18. sjednici održanoj dana 13. kolovoza 2014. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Konačnog izvješća sa prijedlogom za gašenje Povjerenstva za pokretanje otočke

radio postaje

I.

                Prihvaća se Konačno izvješće Povjerenstva za pokretanje otočke radio postaje Gradskog vijeća Grada Hvara Klasa: 032-01/13-01/08 urbroj: 2128-01-02-14-19 od 06. kolovoza 2014. godine.

 

II.

 

Zaključak Gradskog vijeća Grada Hvara u svezi pokretanja lokalne-otočke radio postaje (Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 7/13 i 10/13 ) stavlja se van snage.

III.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

 

 

KLASA: 032-01/13-01/08

URBROJ: 2128-01-02-14-20

Hvar, 13. kolovoza 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. i 35. b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,125/08, 36/09,150/11,144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 25. i 37. stavak 1. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 7 11/13 ), Gradsko vijeće Grada Hvara na 18. sjednici održanoj 13. kolovoza 2014. godine, razmatralo je Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika Grada Hvara za period od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o neprihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Hvara

 

Ne prihvaća se Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika Grada Hvara za period od 01. siječnja do 30. prosinca 2014. godine Klasa: 020-01/14-01/08 Urbroj: 2128-01-01/1-14-03 od 22. srpnja 2014. godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 020-01/14-01/08

URBROJ: 2128-01-02-14-04

Hvar, 13. kolovoza 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), odredbe članka 5. Uredbe o postupku izdavanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN, br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i odredbe članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara” br. 05/09, 07/09, 08/09, 01/11 i 02/11-pročišćeni tekst 06/13 i 11/13) Gradonačelnik Grada Hvara dana 31. srpnja 2014.g., donosi

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2014.g.

 

Članak 1.

 

U Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2014.g. („Službeni glasnik Grada Hvara” br. 12/13 i 05/14) u glavi 2. PLAN REDOVNOG UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM točka IV. a) mijenja se i glasi:

„Na određenim mikrolokacijama izvršiti će se postava prijenosnih WC-a i to u ljetnom periodu. Na svakoj mikrolokaciji Fabrika, Šćikov bok, Ispred Atlasa, uvala Križa, Od moleta Franjevačkog samostana do koncesije ,,ZVIR-a”, uvala Križna luka, Žalo ispred hotela Galeb i Vela Majerovica biti će postavljene „bačve sa suncobranom” za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja brodica. Nabavku i postavu „bačve sa suncobranom” na navedenim mikrolokacijama, kojih može biti najviše dvije na svakoj mikrolokaciji, sufinancirati će korisnici koncesijskih odobrenja na toj mikrolokaciji. Na „bačvi sa suncobranom” može se nalaziti naziv „GRAD HVAR – RENT A BOAT” s nazivima iznajmljivača.

Uz „bačvu sa suncobranom” može se nalaziti jedna reklama do 0,5 m2 sa slikama područja Grada Hvara te slikama brodica za iznajmljivanje bez natpisa pojedinog iznajmljivača.”

 

Članak 2.

 

U glavi 6. IZDAVANJE KONCESIJSKOG ODOBRENJA I VISINA NAKNADE u točki XVI. Tablica 2. briše se.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD   HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 342-01/13-01/67

URBROJ: 2128-01-01/1-14-09

Hvar, 31. srpnja 2014.g.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi («NN», broj: 10/97,107/07 i 94/13 ), članka 53. stavak 3. Statuta Dječjeg vrtića «Vanđela Božitković» («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 12/13 ) i članka 34. Statuta Grada Hvara ( «Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09,1/11,2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13 ), Gradonačelnik Grada Hvara na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković” Hvar, donosi

 

RJEŠENJE

o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića «Vanđela Božitković» – Hvar

 

I.

 

SANJA ĆURIN, prof., iz Hvara, imenuje se ravnateljicom Dječjeg vrtića «Vanđela Božitković» Hvar, sa danom 13. kolovoza 2014. godine, na mandat od četiri godine.

 

II.

 

Izmijenjeni Ugovor o radu s imenovanom potpisat će predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković” Hvar.

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD   HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 601-01/14-01/10

URBROJ: 2128-01-01/1-14-02

Hvar, 30. srpnja 2014. godine

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN, broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 125/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13 ), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

RJEŠENJE

o razrješenju predstavnika Grada Hvara u Nadzornom odboru trgovačkog društva Fontik d.o.o.

 

I.

 

Razrješava se dužnosti predstavnik Grada Hvara imenovan u Nadzorni odbor trgovačkog društva Fontik d.o.o. i to:

1.   Jurica Petrić, temeljem podnesene ostavke dana 09. lipnja 2014. godine.

 

II.

 

Ovo Rješenje objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD   HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 021-05/14-01/15

URBROJ: 2128-01-01/1-14-04

Hvar, 31. srpnja 2014.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN, broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 125/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13 ), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

RJEŠENJE

o razrješenju predstavnika Grada Hvara u Nadzornom odboru trgovačkog društva Nautički centar Hvar d.o.o.

 

 

I.

 

Razrješuju se dužnosti predstavnici Grada Hvara imenovani u Nadzorni odbor trgovačkog društva Nautički centar Hvar d.o.o. i to:

 1. Karla Karković,
 2. Mate Bracanović, temeljem podnesene ostavke dana 09. lipnja 2014. godine.

 

II.

 

Ovo Rješenje objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD   HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 021-05/14-01/15

URBROJ: 2128-01-01/1-14-03

Hvar, 31. srpnja 2014.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 


 

SADRŽAJ

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA

 

 1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Hvara za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016.godinu…………………………. 165
 2. Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2014. godinu……………………………… 185
 3. Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u športu Grada Hvara za 2014. godinu……………………………… 186
 4. Odluka o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014. godinu za Grad Hvar……………………………………………………………………………………………………………………… 187
 5. Odluka o izmjeni Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014. godinu za Grad Hvar……………………………………………………………………………………………………………………… 188
 6. Odluka o usklađivanju djelatnosti trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o. sa Zakonom o vodama……………….. 193
 7. Zaključak povodom peticije s otoka Sv. Klement (predio Palmižana- Vinogradišće) i pravovremene pripreme slijedeće turističke sezone…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 193
 8. Zaključak o prihvaćanju Konačnog izvješća sa prijedlogom za gašenje Povjerenstva za pokretanje otočke radio postaje 194
 9. Zaključak o neprihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Hvara za period od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 194

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA

 

 1. Izmjene i dopune Plana prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2014. godinu…………. 195
 2. Odluka o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2014. godinu………. 219
 3. Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković”-Hvar………………………………………………… 219
 4. Rješenje o razrješenju predstavnika Grada Hvara u Nadzornom odboru trgovačkog društva Fontik d.o.o…………… 219
 5. Rješenje o razrješenju predstavnika Grada Hvara u Nadzornom odboru trgovačkog društva Nautički centar Hvar d.o.o. 220

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSA

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO