Službeni glasnik – br. 01 / 2014

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XXI.  BROJ 1.                                        Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –

Hvar, 3. veljače 2014. godine                                   plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

 

                Na temelju članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13 ), Gradsko vijeće Grada Hvara na 11. sjednici održanoj 31. siječnja 2014. godine, donosi

 

PROGRAM   RADA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

ZA 2014. GODINU

 

UVODNI DIO

 

Gradsko vijeće Grada Hvara kao predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi program rada koji sadrži poslove i zadatke utvrđene Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), Statutom Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara “, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) i drugim pozitivnim zakonskim propisima.

Program rada treba smatrati otvorenim za sve prijedloge koje se odnose na nadležnost Gradskog vijeća, iako nisu obuhvaćene ovom Programom rada.

Radna tijela Gradskog vijeća, Gradonačelnik koji je nadležan za obavljanje izvršnih poslova jedinice lokalne samouprave, izravno će se uključiti u realizaciju svojih obveza iz ovog Programa. Nositelji poslova iz Programa, kao i ovlašteni predlagatelji obvezni su odgovarajuće materijale o kojima će raspravljati Gradsko vijeće pripremiti u predviđenim rokovima.

 

PROGRAMSKI DIO

 

I TROMJESJEČJE

 

1.   Program rada Gradskog vijeća Grada Hvara za 2014. godinu

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun, Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada, Služba za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša, Služba za društvene djelatnosti i Služba tajništva Grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: siječanj 2014.godine

 

2.   Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Hvara za 2014. godinu

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun, DVD Hvar, Područni ured za zaštitu i spašavanje Split, Crveni križ-Gradsko društvo Hvar, Tajništvo grada Predlagatelj: Gradonačelnik Rasprava: siječanj 2014. godina

 

3.   Plan operativne provedbe programa aktivnosti zaštite od požara za Grad Hvar u 2014. godini sa planom motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenih prostora

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun, Dobrovoljno vatrogasno društvo Hvar, Hrvatske šume-Sumarija Hvar, Komunalno Hvar d.o.o. i Tajništvo grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: ožujak 2014. godina

 

4.   Plan o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata ( po potrebi)

Nositelj izrade: Služba za gospodarstvo i gospodarenje nekretninama grada i Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: veljača 2014.godina

 

5.   Operativni plan za pripremu turističke sezone –godine 2014.

Nositelj izrade: Odbor za razvoj i unapređenje turizma, Turistička zajednica, Grad Hvar

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: siječanj 2014. godine

 

6.   Program 53. Hvarskih ljetnih priredbi

Nositelj izrade: Služba za društvene djelatnosti

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: ožujak 2014. godine

 

7.   Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika Grada Hvara
Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: siječanj-veljača 2014. godine

 

8.   Imovinsko pravni predmeti iz nadležnosti Gradskog vijeća
Nositelj izrade: Tajništvo Grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: trajno

 

 

9.   Izbor i imenovanja radnih tijela Gradskog vijeća

Nositelj izrade: Odbor za izbor i imenovanja
Predlagatelj: Gradonačelnik i Odbor za izbor i imenovanja
Rasprava: trajno

 

10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za postupke javne nabave velike vrijednosti za nabavu roba, radova i usluga

Nositelj izrade: Tajništvo Grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: trajno

 

11. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013. godinu, Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2013. godinu

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: ožujak 2014. godine

 

12. Odluka o uređenju prometa na području Grada Hvara

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: ožujak 2014. godine

 

13. Funkcioniranje zdravstvene službe na području Grada Hvara

Nositelj izrade i predlagatelj: Gradonačelnik, Dom zdravlja Splitsko dalmatinske Županije, Ispostava Hvar, Ustanova hitne medicinske pomoći, ordinacije u zakupu

Rasprava: ožujak 2014.godine

 

14. Prometna povezanost Grada Hvara (tematska sjednica)

Nositelj izrade i predlagatelj : Gradonačelnik i Odbor za unapređenje i poboljšanje kopnenog i pomorskog prometa

Rasprava: ožujak 2014. godine

 

II   TROMJESJEČJE

 

1.   Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Hvara za 2013. godinu

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: svibanj-lipanj 2014. godine

 

2.   Izvješća o radu trgovačkih društava u vlasništvu-suvlasništvu Grada Hvara za 2013. godinu
Nositelj izrade: Komunalno Hvar d.o.o., Fontik d.o.o., Nautički centar Hvar d.o.o., Hvarski vodovod d.o.o., EKO-Hvar j.t.d., Sportski centar Hvar d.o.o., FOR d.o.o.,

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: svibanj 2014. godine

 

3.   Odluka o komunalnom redu

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava : travanj 2014. godine

 

 

 

4.   Izmjene i dopune Proračuna Grada Hvara za 2014. godinu (po potrebi)

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: travanj-lipanj 2014. godine

 

III TROMJESJEČJE

 

1.   Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Hvara za razdoblje siječanj – lipanj 2014.g.

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: rujan 2014. godine

 

2.   Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika Grada Hvara
Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: srpanj 2014. godine

 

3.   Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Hvara
Nositelj izrade: Komisija za dodjelu javnih priznanja

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: rujan 2014. godine

 

4.   Izmjene i dopune Proračuna Grada Hvara za 2014. godinu (po potrebi)

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: rujan 2014. godine

 

5.   Odluka o donošenju UPU Velo Grablje, UPU Zorače, UPU Brusje, Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Hvara (PPU Grada Hvara)

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odbor za urbanizam i prostorno uređenje

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: rujan 2014. godine

 

6.   Program kulturnih zbivanja u zimskom razdoblju u Gradu Hvaru

Nositelj izrade: Služba za društvene djelatnosti i Odbor za školstvo, kulturu i šport

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: rujan 2014.godine

 

7.   Izvješće o stanju u školstvu (tematska sjednica )

Nositelj izrade: Osnovna škola Hvar, Srednja škola Hvar i Odbor za školstvo, kulturu i šport

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: rujan 2014. godine

 

8.   Izvješće o stanju u športu (tematska sjednica)

Nositelj izrade: Športske udruge i Odbor za školstvo, kulturu i šport

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: rujan 2014. godine

 

9.   Odluka o raspisivanju natječaja za stipendiju Grada Hvara u školskoj godini 2014/2015.

Nositelj izrade: Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: rujan 2014. godine

 

IV TROMJESJEČJE

 

1.   Odluka o izradi UPU Sv. Nedjelja Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odbor za urbanizam i prostorno uređenje

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: studeni – prosinac 2014. godine

 

2.   Proračun Grada Hvara za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu ili Odluka o privremenom financiranju Grada Hvara za razdoblje siječanj- ožujak 2015. godinu, Odluka o izvršenju Proračuna Grada Hvara za 2015. godinu ili Odluka o izvršenju Odluke privremenom financiranju Grada Hvara za razdoblje siječanj- ožujak 2015.g.

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: prosinac 2014. godine

 

3.   Program socijalne skrbi Grada Hvara za 2015. godinu

Nositelj izrade: Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada i Služba za financije i proračun

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: prosinac 2014.godine

 

4.   Program javnih potreba u kulturi, Program javnih potreba u športu za 2015. godinu
Nositelj izrade: Služba za društvene djelatnosti i Služba za financije i proračun

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: prosinac 2014. godine

 

5.   Plan pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenje Paklenih otoka, održavanje javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda za 2015. godinu

Nositelj izrade: Komunalno Hvar d.o.o.

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: prosinac 2014.godine

 

6. Program održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015. godinu, Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2015. godinu

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Predlagatelj : Gradonačelnik

Rasprava : prosinac 2014. godine

 

7.   Izmjene i dopune Proračuna Grada Hvara za 2014. godinu

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: prosinac 2014. godine

 

8.   Program rada Gradskog vijeća Grada Hvara za 2015. godinu

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Služba za financije i proračun, Služba za gospodarstvo i gospodarenje nekretninama grada, Služba za društvene djelatnosti i Tajništvo grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: prosinac 2014. godine

 

9.   Odluka o izradi UPU Dolac, UPU Križna luka, Odluka o donošenju UPU Milna

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odbor za urbanizam i prostorno uređenje

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: prosinac 2014. godine.

10. Izvješće o radu Dječjeg vrtića «Vanđela Božitković», Gradske knjižnice i čitaonice Hvar, Turističke zajednice Grada Hvara za 2014. godinu

Nositelj izrade: javne ustanove i Turistička zajednica

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: studeni -prosinac 2014. godine

 

11. Analiza turističke godine 2014., te izvješće i priprema turističke godine-sezone 2015.

Nositelj izrade: Turistička zajednica Grada Hvara, Gradonačelnik Grada Hvara i Odbor za razvoj i unapređenje turizma

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: studeni 2014. godine

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD    HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/14-01/04

URBROJ: 2128-01-02-14-01

Hvar, 31. siječnja 2014.g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 11. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2014. godine, donosi

 

Operativni plan

za pripremu turističke godine 2014. za Grad Hvar

 

OPĆI DIO

 

Temeljem prihvaćenog prijedloga Plana za pripremu turističke godine 2014. za Grad Hvar, dostavljenog od strane Odbora za razvoj i unapređenje turizma Gradskog vijeća Grada Hvara, donosi se Operativni plan za pripremu turističke godine 2014., za izvršiteljima i rokovima izvršenja. Operativni plan treba smatrati otvorenim za sve prijedloge koje se odnose na pripremu predstojeće turističke sezone odnosno godine.

Početak glavne turističke sezone je 01. svibnja, a kraj glavne sezone obilježava se dana 02. listopada, Dan Grada Hvara – blagdan Sv. Stjepana I pape i mučenika.

U cilju produljenja turističke sezone, u predsezoni i posezoni, svi muzeji i kulturni spomenici (tvrđava Španjola-Fortica, zgrada Arsenal-hvarsko kazalište i drugi spomenici) trebaju biti otvoreni za posjet. Dogovorom urediti da određeni broj ugostiteljskih objekata, trgovine suvenirima, nakitom, tekstilom itd. budu otvoreni u pred i post sezoni.

 

PROGRAMSKI DIO

 

1.   Učinkoviti]a organizacija ostavljanja i odvoza otpada iz ugostiteljskih objekata posebno u centru grada

Pranje gradskih javnih površina 1-2 puta tjedno, a štekata svaki dan

Izvršitelj: Komunalno Hvar d.o.o., vlasnici /zakupnici ugostiteljskih objekata i štekata

Rok izvršenja: trajno

 1. Uređenje plaža, prilaza gradu, javnih zelenih gradskih površina i parkova

Izvršitelj: Komunalno Hvar d.o.o., koncesionari plaža (postava pepeljara na plaži)

Rok izvršenja: 01. svibnja

 

 1. Buka u gradu – izmjestiti „after bach party„ i „Yacht week” izvan centra grada Učestalija kontrola buke i glasne muzike

Izvršitelj: Sanitarna inspekcija, djelatnici Policijske postaje, komunalni redari

Rok izvršenja : trajno

 

4.   Regulacija prometa na Dolcu, iznači drugu lokaciju za utovar i istovar dostavnih kamiona

Izvršitelj: Fontik d.o.o., Službe Jedinstvenog upravnog odjela Grada

Rok izvršenja: 01. lipnja

 

5.   Gradski linijski prijevoz- povezivanje centra grada sa Križnom lukom do Podstina

Izvršitelj: Službe Jedinstvenog upravnog odjela Grada

Rok izvršenja: 01. lipnja

 

6.   Vizualizacija grada i informiranje- projekt koji je u tijeku završiti do 01. svibnja

Postaviti info stup pokraj Turističkog ureda na Dolcu

Postaviti dodatne ploče sa zabranama na hrvatskom i engleskom jeziku na lokacijama Dolac, ispod Hotela Dalmacija, kod Rotonde, na dječjem igralištu u Šumici,

Izvršitelj: Službe Jedinstvenog upravnog odjela Grada i Komunalno Hvar d.o.o.

Rok izvršenja: 01. lipnja

 

7.   Proširiti ponudu i sadržaje za djecu na postojećem dječjem igralištu u Šumici

Odrediti nove lokacije za postavu dječjih igrališta

Izvršitelj: Službe Jedinstvenog upravnog odjela Grada

Rok izvršenja: trajno

 

8.   Održavanje reda u hvarskoj luci

Održavanje reda prilikom dolaska katamarana među iznajmljivačima-postaviti novu regulaciju dodatnim konopima za nesmetan izlazak i ulazak na katamaran

Izvršitelj: Nautički centar Hvar d.o.o., djelatnici Policijske postaje, Barkarijoli, taksisti između sebe,

Rok izvršenja: trajno

 

9.   Kulturna događanja-promocija lokalne baštine, koja bi se događala ispred Loggie, u Arsenalu, na Venerandi, na tvrđavi Španjola, kao dodatak Hvarskim ljetnim priredbama

Izvršitelj: Udruge koje djeluju u gradu Hvaru dogovorno u suradnji sa Službama Jedinstvenog upravnog odjela Grada

Rok izvršenja: trajno

 

10. Udruživanje Turističkih zajednica otoka Hvara za određene aktivnosti, sajmove, izdavanje Otočke brošure/vodiča sa kartom

Izvršitelj: Turistička zajednica Grada Hvara i ostale Turističke zajednice otoka Hvara

Rok izvršenja: trajno

 

11. Odrediti lokacije i zatražiti dozvolu za izgradnju javnih zahoda na glavnim plažama na Paklenim otocima (Jerolim, Stipanska, Ždrilca, Palmižana), u Šumici (ispod Tenis igrališta)

Izvršitelj: Služba Jedinstvenog upravnog odjela Grada

Rok izvršenja: trajno

 

 1. Potreba za edukacijom kadrova (tečajevi stranih jezika i dr.) za sve koji se bave turizmom

Izvršitelj: Udruženje obrtnika otoka Hvara, Službe Jedinstvenog upravnog odjela Grada

Rok izvršenja: trajno

 1. Komunalni redari II vrste da budu sistematizirani kao komunalni redari I vrste (potreba za edukacijom)

–   od pet komunalnih redara, jedan treba položiti ispit za prometnog redara,

–   uvesti 24 satno dežurstvo u tijeku turističke sezone i to od 01. srpnja do 01. rujna 2014.g.

–   obvezno nošenje propisane uniforme i oznake sukladno ranije donesenim odlukama Grada

Izvršitelj: Gradonačelnik, komunalni redari

Rok: ožujak- travanj

 

14. Donijeti Odluku o zabrani ispijanja alkohola na javnim mjestima

Izvršitelj: Služba Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara

Rok: veljača-ožujak 2014. godine

 

Ovaj Operativni plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 334-01/13-01/59

URBROJ: 2128-01-02-14-14

Hvar, 31. siječnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine», broj: 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), a na temelju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Hvara dostavljena od Stožera zaštite i spašavanja Grada Hvara, Gradsko vijeće Grada Hvara na 11. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2014. godine, donosi

 

SMJERNICE

ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA HVARA U 2014. GODINI

 

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa utvrđenih Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša, kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sastava zaštite i spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe i zapovjedništva, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2014. godini.

Smjernice se odnose na slijedeće subjekte:

 

1.)  Civilna zaštita (Stožer zaštite i spašavanja, Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Hvara)

a)     U suradnji sa Područnim uredom DUZS-a u Splitu izvršiti osposobljavanje i uvježbavanje Stožera zaštite i spašavanja i civilne zaštite,

b)     Ažurirati Procjenu ugroženosti od požara i Planove zaštite od požara, Plan mobilizacije, sukladno važećim propisima.

c)     Osigurati materijalno tehničke pretpostavke za rad Zapovjedništava.

d)     Gradsko vijeće Grada Hvara usvojilo je Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Hvara, te Plan zaštite i spašavanja Grada Hvara i Plan civilne zaštite Grada Hvara na sjednici održanoj dana 31. srpnja 2013. godine.

f)    Osnovati i popuniti postrojbe civilne zaštite i druge organizirane snage civilne zaštite sukladno potrebama koje proizlaze iz Procjene ugroženosti.

 

2.) Vatrogastvo

a)     Radovi na Vatrogasnom domu II faza u Hvaru, na lokaciji Dolac,

b)     nabava nove opreme u skladu s financijskim mogućnostima,

c)     dva člana DVD-a Hvar pohađaju Visoku školu za sigurnost, smjer zaštite od požara,

č)   održavanje postojeće opreme,

d)     uključenje u programe obuke za specijalnosti u organizaciji Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije,

e)     Ugovor sa Hrvatskim cestama, intervencije na državnoj cesti D 116 i tunelu «Dubovica-Selca»,

f)      Obuka operativne postrojbe DVD-a Hvar po Programu obuke za 2014. godinu,

g)     Zapošljavanje deset sezonskih vatrogasaca u razdoblju od 01.06.-30.09. 2014.godine,

i)    Zajedno sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Policijskom upravom Split ulaganje u sastav javnog uzbunjivanja i mogućnost aktivacije postojećih sirena iz Vatrogasnog doma u Hvaru.

 

3)   Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti

 

a)   Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Split

– suradnja stalno, a intervencija po pozivu, po potrebi,

–  osnovana Obavještajni punkt Hvar (formirana jedinica za intervenciju od 16 članova).

 

b)   Hitna medicinska pomoć – Ispostava Hvar i Dom zdravlja – Ispostava Hvar

– suradnja, pripravnost i dežurstvo je stalno u Domu zdravlja-tzv. Alergološki centar u Hvaru, tijekom cijele godine, a posebno u tijeku turističke sezone.

–  Potrebna je dostupnost laboratorija i rengena izvan radnog vremena u slučajevima hitnih intervencija.

–  Plovilo Nautičkog centra Hvar d.o.o. opremiti koferom za hitne intervencije, a Ambulantu na Trgu Sv. Stjepana AED ( defibrilatorom).

 

c)   Hrvatski Crveni križ- Gradsko društvo Hvar

–  U 2014. godini planira se održati 6 akcija dobrovoljnog darivanja krvi.

–  Održavanje tečaja osposobljavanja iz prve pomoći za vozače .

–  Na nivou Hvara osposobiti pomladak Osnovne škole Hvar i Srednje škole Hvar (mladež) u pružanju prve pomoći, uslijediti će otočko natjecanje iz prve pomoći.

–  Oformljena je ekipa odraslih koja će biti osposobljena za pružanje prve pomoći u eventualnim katastrofama – elementarnim nepogodama.

–  U planu je tečaj osposobljavanja za spašavanje na moru – vodi, za realizaciju tečaja treba biti postignuta koordinacija između hotelskih kuća, turističkih zajednica, te otočkih gradova i općina.

–  U slučaju stradavanja pučanstva aktivisti Crvenog križa angažirati će se na smještaju ugroženih u prostorijama Osnovne škole Hvar.

–  Nabavka osnovnih živežnih namirnica osigurala bi se kod T.O. «IVAN» iz Hvara. Formiranje interventni tim Crvenog križa Hvar od 20 članova za intervenciju u slučaju većih nesreća i katastrofa.

 

c)   Komunalno redarstvo Grada Hvara

–  Uz pomoć tvrtke Komunalno Hvar d.o.o. i građevinske operative sa područja Grada Hvara izvršiti saniranje ilegalnih deponija komunalnog otpada te postaviti table upozorenja o zabrani odlaganja komunalnog otpada na nedozvoljenim mjestima.

–  U suradnji sa DVD Hvar i Hvarskim vodovodom d.o.o. Jelsa vršiti snabdijevanje pučanstva pitkom vodom za naselja Malo Grablje, te Bruške uvale, te izvršiti potrebno čišćenje bunara.

 

d)   Turistička zajednica Grada Hvara

–  Nabava propagandnog materijala (plakat, letak) u svezi zabrane paljenja vatre na otvorenom, te postava plakata na području Paklenih otoka, te ostalim nastanjenim i nenastanjenim uvalama na području Grada Hvara.

 

e)   Udruge građana za zaštitu i spašavanje- Lovačka udruga otoka Hvara, Lovna podružnica Hvar

–  Prema vlastitom Planu aktivnosti za 2014. godinu izvršiti akciju čišćenja zapuštenih i zaraslih puteva, obilježavanje staza u svrhu lakše prohodnosti i veće preglednosti.

 

f)    Nautički centar Hvar d.o.o. i Ronilački klub Pelegrin

–  suradnja stalno, intervencija po pozivu – po potrebi.

 

Za sve planirane aktivnosti obuhvaćene Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Hvara u Proračunu Grada Hvara za 2014. godinu, planirana su financijska sredstva sukladno mogućnostima i zakonskim obvezama, te su navedena u priloženoj tablici koja je sastavni dio ovih Smjernica.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

 

 

 

 

Klasa: 214-01/14-01/01

URBROJ: 2128-01-02-14-03

Hvar, 31. siječnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ

SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 2014. GODINI

 

Rbr

OPIS POZICIJE

REALIZIRANO

U 2013. (Kn)

PLANIRANO

ZA 2014. (Kn)

1.

CIVILNA ZAŠTITA:(stožeri zaštite i spašavanja, zapovjedništva i postrojbe civilne zaštite, povjerenici civilne zaštite, voditelji skloništa)

 • Osiguravanje uvjeta za evakuaciju, zbrinjavanje, sklanjanje i druge aktivnosti i mjere u zaštiti i spašavanju
 • Izrada Procjene ugroženosti, Planova zaštite i spašavanja i Planova CZ
 • provođenje vježbi zaštite i spašavanja
 • nabava osobne i skupne opreme
 • obuka i osposobljavanje članova operativnih snaga

25.200

20.000

UKUPNO

25.200

20.000

2.

VATROGASTVO(javne vatrogasne postrojbe, vatrogasne zajednice (županija/grad/općina), dobrovoljne vatrogasne postojbe, vatrogasna zapovjedništva (županija/grad/općina))

 • potreba razvoja vatrogastva u dijelu materijalnog razvoja, organizacije djelovanja, osposobljavanja članstva, uvježbavanja i drugih planiranih aktivnosti

1.394.974

2.880.000

UKUPNO

1.394.974

2.880.000

3.

SKLONIŠTA

 • Tekuće održavanje
 • Tehnička kontrola
 • Investicijsko održavanje

0

0

UKUPNO

0

0

4.

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZIS (HGSS, Crveni križ, planinari, kinolozi, radioamateri i dr.)

 • sufinanciranje djelatnosti udruga u dijelu koji je namijenjen jačanju sposobnosti sustava ZIS-a

10.000

10.000

UKUPNO

10.000

10.000

5.

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJIMA JE ZIS REDOVITA DJELATNOST:hitna pomoć, javno zdravstvo, socijalna služba, veterinarska služba, zaštita bilja, zaštita okoliša, javna poduzeća za održavanje komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, čistoća, groblja i drugo) kao i pravne osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom i drugim djelatnostima od interesa za ZIS

 • dogradnja i financiranje sposobnosti službi i pravnih osoba koje su posebno značajne za sustav ZIS-a

0

0

UKUPNO

0

0

SVEUKUPNO ZA SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

1.430.174

2.910.000

*Napomena: Realizacija sredstava može se iskazati i kroz godišnju analizu stanja sustava ZIS

 

 

                Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11), članka 3. stavak 3. i 4. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 11. sjednici održanoj 31. siječnja 2014. godine, donosi

ODLUKU

o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovne prostore

broj: 4. i 5. u Fontiku

 

Članak 1.

 

Grad Hvar kao zakupodavac nudi dosadašnjem zakupniku Turističkoj zajednici Grada Hvara OIB: 00551892469, sklapanje novog ugovora o zakupu za poslovne prostore broj: 4. i 5. u Fontiku, označena kao čest. zgr. 203 k.o. Hvar, za obavljanje registrirane djelatnosti, kako slijedi:

1./  poslovni prostor broj: 4, površine 32,16 m2, zakupnina 100 kuna/m2 mjesečno, ukupno 3.216,00 kuna mjesečno bez PDV,

2./  poslovni prostor broj: 5, površine 27,40 m2, zakupnina 100 kuna/m2 mjesečno, ukupno 2.740,00 kuna mjesečno bez PDV,

na određeno vrijeme od pet (5) godina i to od 01. ožujka 2014. godine do 01. ožujka 2019. godine, uz podmirenje dospjelih obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička i pravna osoba pridržava rokova plaćanja, uz dostavu sredstva osiguranja plaćanja-zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika na iznos zakupnine i troškova, ovjerenu od javnog bilježnika.

 

Članak 2.

 

Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, za prihvat ponude i podmirenje dospjelih obveza, te dostavu potvrde Grada Hvara, Komunalno Hvar d.o.o., Porezne uprave o podmirenim obvezama i zadužnice iz članka 1. ove Odluke Gradu Hvaru, a radi sklapanja ugovora o zakupu, u protivnom se neće sklopiti ugovor sa dosadašnjim zakupnikom, već se pokrenuti postupak dodjele poslovnog prostora putem javnog natječaja.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-03/14-01/01

URBROJ: 2128-01-02-14-02

Hvar, 31. siječnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 128. stavak 1. podstavak 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine”, broj: 76/07, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 4. stavak 2. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10), u predmetu po zahtjevu Petra Dujmića, prof. iz Hvara za otkup dijela čest. zem. 4621/1 k. o. Hvar, radi formiranja izgrađene građevne čestice, Gradsko vijeće Grada Hvara, na 11. sjednici, održanoj dana 31. 01. 2014. godine,   donosi

 

 

ODLUKU

o prodaji dijela čest. zem. 4621/1 k. o. Hvar

izravnom pogodbom

 

Članak 1.

 

Zahtjevu Petra Dujmića, prof. iz Hvara za otkup dijela čest. zem. 4621/1 k. o. Hvar, od 27. 12. 2013. godine, udovoljava se, te odobrava prodaja dijela čest. zem. 4621/1 k. o. Hvar i to udio površine 15 m2, bez provedbe javnog natječaja.

 

Članak 2.

 

Cijena dijela čest. zem. 4621/1 k. o. Hvar na prijedlog Povjerenstva za procjenu nekretnina utvrđuje se u iznosu 100 EUR/m2, odnosno ukupna cijena za površinu od 15m2 iznosi 1.500,oo EUR.

 

Članak 3.

 

Sukladno ovoj Odluci Grad Hvar, kao prodavatelj i Petar Dujmić, kao kupac sklopit će Ugovor o kupoprodaji dijela čest. zem. 4621/1 k. o. Hvar.

 

Obrazloženje

 

Petar Dujmić, prof. iz Hvara postavio je Gradu Hvaru Zahtjev od 27.12. 2013. godine kojim traži da mu Grad Hvar proda dio čest. zem. 4621/1 k. o. Hvar, u naravi put, radi formiranja njegove izgrađene građevne čestice označene kao čest. zem. 3796/44 k. o. Hvar, sukladno Rješenju o izvedenom stanju SDŽ, Upravnog odjela za prostorno uređenje, Ispostava Hvar, klasa: UP/l-361-02/12-06/52, ur. broj: 2181/1-11-01/02-12-8 od 12. listopada 2012. godine.

U zahtjevu Petar Dujmić ističe daje u posjedu dijela čest. zem. 4621/1 k. o. Hvar dugi niz godina (39 godina) i da je na toj čestici izgrađena garaža koja je citiranim Rješenjem o izvedenom stanju legalizirana. Zahtjev je osnovan.

Člankom 128. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji propisano je da je jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna na zahtjev vlasnika zemljišta, odnosno građevine, prodati po tržišnoj cijeni bez provedbe javnog natječaja dio zemljišta koje čini građevnu česticu zgrade za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju na temelju posebnog zakona kojim se uređuje ozakonjenje nezakonitih zgrada.

Kako je zahtjev osnovan, budući ispunjava sve uvjete predviđene odredbom članka 128. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, to je slijedom iste odredbe odlučeno kao u izreci ove Odluke.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/13-01/79

URBROJ: 2128/01-02-14-03

Hvar, 31. siječnja 2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 4. stavak 2. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10) i članka 26. stavak 1. podstavak 10. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 11. sjednici održanoj 31. siječnja 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

O PRODAJI DIJELA NEKRETNINE

Članak 1.

 

Odobrava se prodaja dijela nekretnine označene kao čest zem. 412/2 k. o. Hvar, površine 34m2, radi formiranja građevinske parcele od čest. zgr. 176/3 k. o. Hvar, u suvlasništvu:

Lepša Haračić, udio 3/10

Rina i Igor Haračić, skupa udio 3/10

Zdenko Sansović, udio 2/10

Marija Sansović, udio 2/10,

te dijela čest. zem. 412/2 k.o. Hvar, u vlasništvu Grada Hvara.

 

Članak 2.

 

Cijena dijela čest. zem. 412/2 k. o. Hvar, na prijedlog Povjerenstva za procjenu nekretnina, utvrđuje se u iznosu od 200 EUR/m2, odnosno ukupna cijena za površinu od 34m2 iznosi 6.800,oo EUR.

 

Članak 3.

 

Grad Hvar, kao prodavatelj i suvlasnici iz članka 1. ove Odluke, kao kupci, sklopit će kupoprodajni ugovor sukladno ovoj Odluci.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”

 

Obrazloženje

 

Lepša Haračić, Rina Haračić, Igor Haračić, Zdenko Sansović i Marija Sansović, svi iz Hvara, skupa su postavili zahtjev Gradskom vijeću Grada Hvara kojim traže otkup dijela češt. zem. 412/2 k. o. Hvar u površini od 34m2 radi formiranja građevinske parcele od čest. zgr. 176/3 k. o. Hvar u njihovom vlasništvu i dijela čest. zem. 412/2 k. o. Hvar u vlasništvu Grada Hvara.

Navedeno im je potrebno u postupku za izdavanje rješenja o uvjetima građenja za rekonstrukciju stambene građevine a koji je u tijeku pred SDŽ, Upravnim odjelom za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava Hvar.

U zahtjevu se posebno ističe da podnositelji zahtjeva imaju pravo služnosti na dijelu čest. zem. 412/2 k. o: Hvar, temeljem sklopljenog Ugovora sa Gradom Hvarom od 08. studeni 2006. godine.

Gradsko vijeće cijeni postavljeni zahtjev osnovanim.

Uz zahtjev priložena je sva pravno relevantna dokumentacija:

–     Izvadak iz zemljišne knjige i Rješenje o nasljeđivanju iza pok. Ive Haračića izdano od javnog bilježnika Jadranke Plenković Stari Grad, posl. broj: 0-66/10-8, pravomoćno od 09. 12. 2010. g., kao dokazi o vlasništvu,

–     Zaključak SDŽ, Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju , Ispostava Hvar, klasa: UP/l-361-02/13-22/0011, ur.broj: 2181/1-11-01/03-13-0002 od 27. studenog 2013. g., kao dokaz o tijeku postupka o izdavanju rješenja o uvjetima građenja za rekonstrukciju stambene zgrade na čest. zem. 176/3 k. o. Hvar,

–     Skica dijela čest. zem. 412/2 k. o. Hvar izrađena od Apokrif d. o. o. od listopada 2013. g.

–     Ugovor o pravu služnosti sklopljen sa Gradom Hvarom glede dijela čest. zem. 412/2 k. o. Hvar, ovjeren od javnog bilježnika Jadranke Plenković, iz Starog Grada, broj: Ov. 1085/07 od 21.03. 2007. godine.

Slijedom ovako utvrđenog činjeničnog stanja a sukladno članku 7. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 940-01/13-01/72

Urbroj: 2128/01 -02-14-03

Hvar, 31. siječnja 2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 6. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10) i članka 26. stavak 1. podstavak 10. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 11. sjednici održanoj 31. siječnja 2014. godine,

donosi

 

ODLUKU

O KUPNJI NEKRETNINE

 

Članak 1.

 

Odobrava se kupnja nekretnine označene kao čest zem. 690/2 k. o. Hvar, površine 265m2, uknjižene kao put, u vlasništvu Valtera Gabrića iz Klisa.

 

Članak 2.

 

Cijena čest. zem. 690/2 k. o. Hvar, na prijedlog Povjerenstva za procjenu nekretnina, utvrđuje se u iznosu od 50,oo EUR/m2, odnosno ukupna cijena za površinu od 265m2 iznosi 13.250,oo EUR.

 

Članak 3.

 

Grad Hvar, kao kupac i Valter Gabrić, iz Klisa, kao prodavatelj sklopit će kupoprodajni ugovor sukladno ovoj Odluci.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

Obrazloženje

 

Valter Gabrić, iz Klisa, zastupan po punomoćniku Darku Varnica, odvjetniku iz Kaštel Kambelovca, postavio je zahtjev Gradu Hvaru kojim traži da mu Grad Hvar otkupi čest. zem. 690/2 k. o. Hvar, pozivajući se na činjenicu da je Detaljnim planom uređenja „Biskupija” na toj čestici predviđeno okretište planirane prometnice, u protivnom predlaže izmjenu DPU-a Biskupija na način da predmetna čestica ima namjenu građevinske parcele kako je bilo prije donošenja DPU-a Biskupija.

Gradsko vijeće utvrdilo je zahtjev osnovanim.

Odredbom članka 6. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama propisano je cit.: „Ako je Grad zbog posebnih razloga zainteresiran za stjecanje konkretne, točno određene nekretnine, u postupku stjecanja vlasništva primijenitđće se postupak izravne pogodbe, vodeći računa da ukoliko se nekretnine stječu naplatnim pravnim poslom, cijena ne bude veća od tržišne vrijednosti nekretnine”.

Temeljem DPU-a Biskupija Grad Hvar je utvrdio svoju zainteresiranost za izgradnju okretišta na tom predjelu pa slijedom istog i predložene procjene od strane Povjerenstva za procjenu nekretnina odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 940-01/14-01/01

Urbroj: 2128/01-02-14-03

Hvar, 31. siječnja 2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 11. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2014. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

 

I.

 

Traži se opozivanje odluke vodstva Doma zdravlja Splitsko dalmatinske županije o upućivanju djelatnika Doma zdravlja – Ispostave Hvar na kolektivni godišnji odmor i zatvaranje stacionara, internističke ambulante i dijalize, te da navedene djelatnosti što prije počnu sa radom.

 

II.

 

Traži se poduzimanje svih potrebitih radnji s ciljem osamostaljenja Doma zdravlja Hvar s preuzimanjem osnivačkih prava i preuzimanjem pune odgovornosti za njegovo poslovanje, sukladno članku 22. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članku 134. Ustava Republike Hrvatske.

 

III.

 

Rekonstruirati zgradu Centra prema postojećim planovima, idejnim rješenjima, vještačenju statičara te dobivenim suglasnostima. U financiranju rekonstrukcije Grad Hvar bi sudjelovao kao osnivač. Također, u sklopu rekonstrukcije zgrade Centra, poraditi na realizaciji postojećih planova i projekata za zbrinjavanje i smještaj starih i nemoćnih osoba, koji su pozitivno ocijenjeni od grada, županije i ministarstava, a za koja inicijalna sredstva već postoje.

 

IV.

 

Do osamostaljenja Doma zdravlja Hvar zadržati dosadašnji model financiranja gostovanja specijalista (uspješna suradnja s Gradskim odborom Crvenog križa). Nastaviti s financiranjem školovanja kadrova i nabavke opreme.

 

V.

 

Pokrenuti revitalizaciju zdravstvenog turizma u gradu zajedno sa svim zainteresiranim subjektima, u duhu djelovanja bivšeg Alergološkog centra i tradicije Higijeničkog društva s kojim je turizam u Hvaru i započeo.

 

VI.

 

Traži se 24-satna dostupnost osnovnih laboratorijskih i RTG pretraga i izvan jutarnje smjene (svi segmenti zdravstva moraju biti povezani). Digitalizacija RTG kabineta koju je proveo Hrvatski zavod za telemedicinu je završena i instaliranu opremu staviti u operativnu funkciju.

 

VII.

 

Zadužuje se Gradonačelnik Grada Hvara da u svrhu realizacije gore navedenih zaključaka hitno zatraži i organizira sastanak predstavnika Grada Hvara, s predstavnicima Splitsko dalmatinske županije i Doma zdravlja Splitsko dalmatinske županije.

Također se zadužuje Povjerenstvo za zdravstvo da hitno pripremi konkretne prijedloge narednih koraka koje je potrebno poduzeti u svrhu realizacije ovog Zaključka.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 500-01/14-01/10

URBROJ: 2128-01-02-14-02

Hvar, 31. siječnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 4. stavak 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN, broj: 79/07) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 11. sjednici održanoj 31. siječnja 2014. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Programa mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2014. godini i Plana provedbe obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2014. godini

I.

 

Prihvaća se Program mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2014. godini i Plan provedbe obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2014. godini.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-01/14-01/11

URBROJ: 2128-01-02-14-02

Hvar, 31. siječnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 35. a Zakona o otocima («NN», broj: 149/99, 32/02 i 33/06) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 11. sjednici održanoj 31. siječnja 2014. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa nekretnine označene kao čest. zem. 4040/5 zk. ul. 24 k.o. Hvar

 

I.

 

Povodom ponude ponuditelja Ivana Novak iz Zagreba, Vitasovićeva poljana 1, zastupan po punomoćniku Luki Tvrdić, odvjetniku iz Splita, Put Skalica 53 od 02. siječnja 2014. godine, Grad Hvar neće se koristiti pravom prvokupa u predmetu ponude za prodaju nekretnine označene kao čest. zem. 4040/5 površine 1737m2 zk. ul. 24 k.o. Hvar, Ždrilca-Pakleni otoci, za iznos kupoprodajne cijene od 18.000,00 EUR-a, protuvrijednost u kunama prema srednjem tečaju Zagrebačke banke d.d. na dan isplate.

 

II.

 

Po zaključenju ugovora o kupoprodaji u kojem je navedena kupoprodajna cijena predmetne nekretnine u iznosu iz točke I. ovog Zaključka, ponuditelj se obvezuje dostaviti fotokopiju ugovora Gradu Hvaru.

 

III.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 940-01/14-01/02

URBROJ: 2128-01-02-14-02

Hvar, 31. siječnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst), članka 35.a Zakona o otocima («NN», broj: 149/99, 32/02 i 33/06) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09,7/09, 8/09,1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13 ), Gradsko vijeće Grada Hvara na 11. sjednici održanoj 31. siječnja 2014. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa nekretnine označene kao čest. zem. 3915 zk. ul. 3445 k.o. Hvar

 

I.

 

Povodom ponude ponuditelja Domagoja Bibić iz Splita, A. Mihanovića 38/2, zastupan po punomoćniku Silviju Hraste, odvjetniku iz Odvjetničkog društva Hraste & Partneri, Zagreb, Ribnjak 40 od 17. siječnja 2014. godine, Grad Hvar neće se koristiti pravom prvokupa u predmetu ponude za prodaju nekretnine označene kao čest. zem. 3915, u naravi oranica površine 518m2 zk. ul. 3445 k.o. Hvar, Pakleni otoci, za iznos kupoprodajne cijene od 518.000,00 kuna (petstoosamnaesttisuća kuna).

 

II.

 

Po zaključenju ugovora o kupoprodaji u kojem je navedena kupoprodajna cijena predmetne nekretnine u iznosu iz točke I. ovog Zaključka, ponuditelj se obvezuje dostaviti fotokopiju ugovora Gradu Hvaru.

 

III.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/14-01/06

URBROJ: 2128-01-02-14-02

Hvar, 31. siječnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09,1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 11. sjednici održanoj 31. siječnja 2014. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Hvara

 

Prihvaća se Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika Grada Hvara za period od 06. lipnja do 31. prosinca 2013. godine, Klasa: 020-01/14-01/08 Urbroj: 2128-01-01/1-14-1 od 23. siječnja 2014. godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 020-01/14-01/08

URBROJ: 2128-01-02-14-02

Hvar, 31. siječnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Sukladno članku 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) koji se primjenjuje temeljem čl. 188. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („NN“, broj: 153/13) Gradonačelnik Grada Hvara objavljuje,

 

PONOVNU JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZORAĆE

 

1)     Ponovna javna rasprava o prijedlogu UPU-a trajat će od 07. veljače do 08. ožujka 2014. g.

2)     Ponovna javna rasprava zakazuje se iz razloga navedenih u članku 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12). Sukladno članku 93. Zakona, novi prijedlozi i primjedbe na izmijenjeni prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u svezi sa izmjenama povodom prihvaćenih primjedbi iznesenih u prvoj javnoj raspravi.

3)     Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog predmetnog plana bit će izložen na javni uvid u prostorijama Službe za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, u Hvaru, ul. Vicka Butorovića 4, od 05.veljače do 06. ožujka, svaki radni dan od 9,00 do 13,00 sati.

4)     Javno izlaganje održat će se 19.veljače (srijeda) u 12,00 sati u prostorijama Gradske Loggie.

5)     Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na prijedloge predmetnog plana mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno sa 08. ožujka 2014.g.

6)     Način sudjelovanja u javnoj raspravi, u skladu s člankom 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, jest sljedeći:

–  nadležna tijela i tijela jedinice lokalne i područne samouprave i osobe određene posebnim propisima koje su dale podatke, planske smjernice i dokumente za izradu prijedloga plana iz područja svog djelokruga dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do roka određenog u ovoj objavi. U protivnom će se smatrati da nemaju primjedbe.

–  građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi tako da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog plana, mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog plana izložen na javnom uvidu, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, daju primjedbe u zapisnik na javnom izlaganju ili upućuju nositelju izrade plana pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi.

7)     Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s
adresom podnositelja i u propisanom roku dostavljeni na adresu Grad Hvar, Služba za
komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog
upravnog odjela Grada Hvara, ul. Milana Kukurina 2, 21450 Hvar. U protivnom se neće uzeti
u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 350-01/09-01/62

URBROJ: 2128/01-01/1-14-45

Hvar, 28.01.2014.godine

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Sukladno članku 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) koji se primjenjuje temeljem čl. 188. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) Gradonačelnik Grada Hvara objavljuje,

 

PONOVNU JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA VELO GRABLJE

 

1)     Ponovna javna rasprava o prijedlogu UPU-a trajat će od 07. veljače do 08. ožujka 2014. g.

2)     Ponovna javna rasprava zakazuje se iz razloga navedenih u članku 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12). Sukladno članku 93. Zakona, novi prijedlozi i primjedbe na izmijenjeni prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u svezi sa izmjenama povodom prihvaćenih primjedbi iznesenih u prvoj javnoj raspravi.

3)     Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog predmetnog plana bit će izložen na javni uvid u prostorijama Službe za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, u Hvaru, ul. Vicka Butorovića 4, od 05.veljače do 06. ožujka, svaki radni dan od 9,00 do 13,00 sati.

4)     Javno izlaganje održat će se 19.veljače (srijeda) u 11,00 sati u prostorijama Gradske Loggie.

5)     Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na prijedloge predmetnog plana mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno sa 08. ožujka 2014.g.

6)     Način sudjelovanja u javnoj raspravi, u skladu s člankom 90.Zakona o prostornom uređenju i gradnji, jest sljedeći:

–  nadležna tijela i tijela jedinice lokalne i područne samouprave i osobe određene posebnim propisima koje su dale podatke, planske smjernice i dokumente za izradu prijedloga plana iz područja svog djelokruga dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do roka određenog u ovoj objavi. U protivnom će se smatrati da nemaju primjedbe.

–  građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi tako da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog plana, mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog plana izložen na javnom uvidu, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, daju primjedbe u zapisnik na javnom izlaganju ili upućuju nositelju izrade plana pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi.

7)     Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s
adresom podnositelja i u propisanom roku dostavljeni na adresu Grad Hvar, Služba za
komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog
upravnog odjela Grada Hvara, ul. Milana Kukurina 2, 21450 Hvar. U protivnom se neće uzeti
u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 350-01/11-01/52

URBROJ: 2128/01-01/1-14-36

Hvar, 28.01.2014.godine

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA

 1. Program rada Gradskog vijeća Grada Hvara za 2014. godinu…………………………………………………………….. 1
 2. Operativni plan za pripremu turističke godine 2014. za Grad Hvar………………………………………………………. 3
 3. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Hvara u 2014. godini…… 4
 4. Odluka o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovne prostore 4. i 5. u Fontiku         6
 5. Odluka o prodaji dijela čest. zem. 4621/1 k.o. Hvar izravnom pogodbom / po zahtjevu Petra Dujmića/…….. 7
 6. Odluka o prodaji dijela čest. zem. 412/2 k.o. Hvar izravnom pogodbom / po zahtjevu Lepša Haračić i drugi /………….. 7
 7. Odluka o otkupu nekretnine čest. zem. 690/2 k.o. Hvar / po zahtjevu Valtera Gabrić /……………………………. 8
 8. Zaključak u svezi zdravstva……………………………………………………………………………………………………………. 9
 9. Zaključak o prihvaćanju Programa mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2014. godini i Plana provedbe obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2014. godini            9
 10. Zaključak o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa nekretnine označene kao čest. zem. 4040/5 zk.ul.24 k.o. Hvar     10
 11. Zaključak o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa nekretnine označene kao čest. zem. 3915 z.k. ul. 3445 k.o. Hvar 10
 12. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Hvara………………………….. 11

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA

 1. Ponovna javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Zorače…………………………………………. 11
 2. Ponovna javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Velo Grablje………………………………… 11

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSA

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO