Službeni glasnik – br. 03 / 2014

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XXI.  BROJ 3.                                        Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –

Hvar, 7. svibnja 2014. godine                                   plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

 

                Na temelju članka 3. stavka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj: 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 14. sjednici održanoj dana 06. svibnja 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Hvara

 

Članak 1.

 

U Odluci o komunalnim djelatnostima Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 11/10 ), u članku 16. stavku 1. alineji 2. riječi: „poslovi obnove horizontalne prometne signalizacije”, brišu se.

U istom članku stavak 3. mijenja se i glasi:

„Pod obavljanjem komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta, podrazumijeva se:

–   planiranje održavanja i mjera zaštite nerazvrstanih cesta i prometa na njima,

–   redovito i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta, što podrazumijeva izvođenje radova kojima se saniraju oštećenja asfaltnih površina, udarnih rupa, ulegnuća, mrežastih i uzdužnih oštećenja na kolnicima, pješačkim površinama i na trgovima, te uklanjanje arhitektonskih barijera na javnim površinama – prilagodba nogostupa osobama smanjene pokretljivosti,

–   ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta,

–   održavanje makadamskih površina, što podrazumijeva radove održavanja neasfaltiranih, makadamskih površina, sanaciju udarnih rupa, kolotraga i drugih lokalnih oštećenja,

–   održavanje ogradnih i potpornih zidova te drugih betonskih građevina, što podrazumijeva sanaciju istih koji se nalaze u cestovnom zemljištu uz nerazvrstanu cestu i na javnim površinama, izrada novih zidova, sanacija i uređenje novih betonskih staza, nogostupa, stuba i sl.

–   stručni nadzor i kontrolu kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja nerazvrstanih cesta,

–   ustupanje usluga stručnog nadzora i kontrole kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja nerazvrstanih cesta,

–   osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s nerazvrstanih cesta,

–   ophodnju i redovno praćenje stanja nerazvrstanih cesta,

–   hitne intervencije, odnosno obilazak grada nakon obilnijih kiša i drugih vremenskih nepogoda te izvođenje radova čije bi odgađanje izvršenja ugrožavalo sigurnost prometa, zdravlje i imovinu ljudi; izlazak na teren po pozivu prometne službe policije ili po pozivu nadležnih službenika Grada,

–   zamjenu, obnavljanje, popravljanje vertikalne i horizontalne prometne signalizacije, te turističke i ostale signalizacije te dodatne opreme za regulaciju prometa, podrazumijevaju se poslovi postave i održavanja novih ili zamjene dotrajalih znakova, signalizacije i opreme cesta (izuzev prometnih svjetala). Zamjena dotrajale signalizacije vrši se po potrebi, dok se obnavljanje horizontalne prometne signalizacije obavezno vrši prije početka turističke sezone,

–   čišćenje, zamjenu i popravke otvorenog sustava za oborinsku odvodnju,

–   zaštitu pokosa nasipa, usjeka i zasjeka,

–   uništenje nepoželjne vegetacije (košenja trave na zemljištu što pripada ulici i drugoj nerazvrstanoj javnoj površini te uklanjanje, granja, grmlja i drugog raslinja iz profila ceste),

–   održavanje prohodnosti u zimskim uvjetima (zimska služba),

–   uklanjanje snijega i leda.”

 

Članak 2.

 

Članak 17. stavak 4. mijenja se i glasi:

„Cijena usluge isplaćuje se izvršitelju usluge prema dostavljenim računima o izvršenim poslovima ili prema privremenim mjesečnim i okončanim situacijama, koje ovjerava osoba naručitelja koja vrši nadzor nad obavljanjem poslova.”

 

 

Članak 3.

 

Članak 18. mijenja se i glasi:

„Postupak povjeravanja obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora iz članka 16. stavka 1. ove Odluke provodi se:

–   po pozivu za dostavu ponuda objavljenom na internetskim stranicama Grada Hvara u bagatelnim postupcima javne nabave,

–   provođenjem otvorenog postupka javne nabave objavljivanjem poziva za nadmetanje u elektroničkom oglasniku javne nabave.

Pozivu za dostavu ponuda pristupiti će se kada vrijednost poslova komunalnih djelatnosti u godišnjem iznosu ne prelazi vrijednost od 200.000 kn za usluge i robu, te 500.000 kn za radove.

Provođenju otvorenog postupka javne nabave pristupiti će se kada vrijednost poslova komunalnih djelatnosti u godišnjem iznosi ili prelazi vrijednost od 200.000 kn za usluge i robu, te 500.000 kn za radove.”

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Grada Hvara«.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

KLASA: 363-01/10-01/114

URBROJ: 2128-01-02-14-02

Hvar, 06. svibnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01 -vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14), Odluke o visini zakupnina za korištenje javnim površinama (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 1/12 i 2/14), članaka 14. i 16. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 14. sjednici održanoj 06. svibnja 2014. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

 

Članak 1.

 

Grad Hvar provesti će javni natječaj za davanje u zakup slobodnih javnih površina na rok od zaključenja ugovora do 31.prosinca 2014. godine i to na lokacijama:

 

1. ISTOČNA STRANA VELOG ĐARDINA

SMJEŠTAJ: uz istočnu stranu Velog đardina (do ulaza u đardin)

SADRŽAJ I KAPACITET: prodaja razglednica, slika,bižuterije i suvenira ili izrada i prodaja portreta

…………………………………… 2 mjesta (pozicije B-14 i B-15)

Početna cijena zakupnine za:

-. prodaju razglednica, slika,bižuterije i suvenira:……………

………………………………………………… 3.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 20.000,00 kn/godišnje)

-. za izradu i prodaju portreta…………… 500,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 8.000,00 kn/godišnje)

 

2. ISTOČNA STRANA MALOG ĐARDINA

SMJEŠTAJ: uz istočnu stranu Malog đardina (do stepenica)

SADRŽAJ I KAPACITET: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira         1 mjesto (pozicija B-16)

Početna cijena zakupnine za:

-. prodaju razglednica, slika,bižuterije i suvenira: 20.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 20.000,00 kn/godišnje)

 

3. ARSENAL

SMJEŠTAJ: ispred Arsenala

SADRŽAJ I KAPACITET : izrada i prodaja portreta

…………………………………………………. 1 mjesto (pozicija 1)

Početna cijena zakupnine za:

-. izradu i prodaju portreta………………. 500,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 8.000,00 kn/godišnje)

 

4. KUPALIŠTE

SMJEŠTAJ: nasuprot južnog ulaza u hotel “Amfora”

SADRŽAJ I KAPACITET: štand za rent a boat

………………………………… 2 mjesta (pozicija RB-1 i RB-2 )

Početna cijena zakupnine :……….. 5.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 7.500,00 kn/godišnje)

 

5. UVALA KRIŽA

SMJEŠTAJ: na javnoj površini ispred depadansa hotela “Dalmacija” te ispred zida maslinika Franjevačkog samostana

SADRŽAJ I KAPACITET: prodaja razglednica, slika,bižuterije, suvenira, poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje), sladoleda, pult za prodaju palačinki

…………………………………………………. 1 mjesto (pozicija 3)

Početna cijene zakupnine za:

-. prodaju razglednica, slika, bižuterije, suvenira i potrepština za plažu 2.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 15.000,00 kn/godišnje)

-. prodaju poljoprivrednih proizvoda.. 500,00 kn/godišnje,

(Porez na korištenje javne površine je 6.000,00 kn/godišnje)

-. prodaju sladoleda……………………. 1.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 6.000,00 kn/godišnje)

-. pravljenje i prodaju palačinki…….. 1.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 6.000,00 kn/godišnje)

 

6. MILNA 1

SMJEŠTAJ: kraj telefonske govornice

SADRŽAJ I KAPACITET: prodaja tiskovina, prehrambeni proizvodi, poljoprivredni proizvodi ( pčelinj

proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

……………………………………………… 2 mjesta (pozicije 3 i 4)

Početna cijena zakupnine za:

-. prodaju tiskovina……………………… 3.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 900,00 kn po m2 godišnje),

-. prodaju prehrambenih proizvoda….. 500,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 6.500,00 kn godišnje),

-. prodaju poljoprivrednih proizvoda… 500,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 6.000,00 kn/godišnje)

 

7. MILNA 2

SMJEŠTAJ : na javnoj površini na ulazu u Milnu sa desne strane

SADRŽAJ I KAPACITET: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, potrepštine za plažu

…………………………………………………. 1 mjesto (pozicija 2)

Početna cijena zakupnine:  1.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 15.000,00 kn/godišnje)

 

Temeljem ovog Zaključka, Gradonačelnik Grada Hvara raspisati će natječaj koji će se provesti putem pisanih ponuda u zatvorenim kuvertama. Povjerenstvo za javne površine otvara ponude i odabire najpovoljnijeg ponuđača.

 

Članak 2.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-02/14-01/ 83

URBROJ: 2128/01-02-14-02

Hvar, 06. svibnja 2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14), Odluke o visini zakupnina za korištenje javnim površinama (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 1/12 i 2/14), članka 31. st.2. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 14. sjednici održanoj 07. svibnja 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o prijenosu prava iz ugovora o zakupu javne površine

 

Članak 1.

 

Zahtjevu Daria Glasnovića, P.T.O. „Dario”, Dubrava 236 iz Zagreba, za prijenos prava i obveza iz Ugovora o zakupu javne površine na lokaciji Ispred HP-a na Rivi, pod rednim brojem B-17, KLASA: 363-02/12-01/58, URBROJ: 2128/01-01/1-12-03 od 17. ožujka 2012. godine, na novog zakupoprimca i to Sandra Glasnovića, T.O. „ Glasnović”, Rudeška 140, Zagreb, se udoljava

 

Članak 2.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara na potpisivanje Ugovora o zakupu javne površine sa Sandrom Glasnović, pod istim uvjetima, na rok do 31. prosinca 2014. godine.

Zakupninu za 2014. godinu, Sandro Glasnović je dužan uplatiti prije potpisivanja novog ugovora o zakupu.

 

Obrazloženje

 

Dario Glasnović, P.T.O. Dario, Dubrava 236 iz Zagreba i Sandro Glasnović, Rudeška 140 iz Zagreba, postavili su zahtjev Gradu Hvaru za prijenos prava i obveza iz Ugovora o zakupu javne površine. Dario Glasnović je sa Gradom Hvarom, sklopio Ugovor o zakupu javne površine na lokaciji Ispred HP-a na Rivi, pod rednim brojem B-17, KLASA: 363-02/12-01/58, URBROJ: 2128/01-01/1-12-03 od 17. ožujka 2012. godine.

Člankom 31 .st.2. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14), propisano je:

„Gradsko vijeće Grada Hvara, može prenijeti prava iz ugovora o zakupu novim ugovorom o zakupu, na zahtjev fizičke ili pravne osobe, pod istim uvjetima pod kojima je lokaciju koristio dosadašnji zakupnik. U slučajevima prijenosa prava iz ugovora, dosadašnji zakupnik ili zakupnik koji treba sklopiti novi ugovor o zakupu, dužan je podmiriti sve obveze nastale s osnova korištenja lokacije prethodnog zakupnika.”

Obzirom da je temeljem Potvrde Grada Hvara od 28.04.2014.godine, uvidom u stanje dugovanja Porezne uprave Ispostave Hvar te u stanje dugovanja Komunalno Hvar d.o.o., utvrđeno da Dario Glasnović i Sandro Glasnović nemaju dospjelih dugovanja, to je odlučeno kao u člancima 1. i 2. Ove Odluke.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 363-02/14-01/18

Urbroj: 2128/01-03-14-02

Hvar, 06. svibnja 2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01,60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14), Odluke o visini zakupnina za korištenje javnim površinama (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 1/12 i 2/14), članka 31. st.2. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 14. sjednici održanoj 07. svibnja 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o prijenosu prava iz ugovora o zakupu javne površine

 

Članak 1.

 

Zahtjevu Marine Primorac, vl. SFINGA- obrt za trgovinu na malo, Frankopanska 60 iz Osijeka i Vinkice Pavlović, vlasnica obrta za trgovinu CHARLIE, iz Hvara, za prijenos prava i obveza iz Ugovora o zakupu javne površine na lokaciji Između Malog i Velog đardina, pod rednim brojem B-4, KLASA: 363-02/12-01/30, URBROJ: 2128/01-01/1-12-03 od 17. ožujka 2012. godine, na novog zakupoprimca i to Marinu Primorac, se udoljava.

 

Članak 2.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara na potpisivanje Ugovora o zakupu javne površine sa Marinom Primorac, vl. SFINGA – obrt za trgovinu na malo, pod istim uvjetima, na rok do 31. prosinca 2014. godine.

Zakupninu za 2014. godinu, Marina Primorac, vl. SFINGA – obrt za trgovinu na malo, je dužna uplatiti prije potpisivanja novog ugovora o zakupu.

 

Obrazloženje

 

Marina Primorac, vl. SFINGA- obrt za trgovinu na malo, Frankopanska 60 iz Osijeka i Vinkica Pavlović, vl. obrta za trgovinu CHARLIE, iz Hvara, postavili su zahtjev Gradu Hvaru za prijenos prava i obveza iz Ugovora o zakupu javne površine.

Vinkica Pavlović vl. obrta za trgovinu CHARLIE, je sa Gradom Hvarom, sklopila Ugovor o zakupu javne površine na lokaciji Između malog i Velog đardina, pod rednim brojem B-4, KLASA: 363-02/12-01/30, URBROJ: 2128/01-01/1-12-03 od 17. ožujka 2012. godine.

Člankom 31 .st.2. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14), propisano je:

„Gradsko vijeće Grada Hvara, može prenijeti prava iz ugovora o zakupu novim ugovorom o zakupu, na zahtjev fizičke ili pravne osobe, pod istim uvjetima pod kojima je lokaciju koristio dosadašnji zakupnik. U slučajevima prijenosa prava iz ugovora, dosadašnji zakupnik ili zakupnik koji treba sklopiti novi ugovor o zakupu, dužan je podmiriti sve obveze nastale s osnova korištenja lokacije prethodnog zakupnika.”

Obzirom da je temeljem Potvrde Grada Hvara, uvidom u stanje dugovanja Porezne uprave Ispostave Hvar te u stanje dugovanja Komunalno Hvar d.o.o., utvrđeno da Vinkica Pavlović i Marina Primorac nemaju dospjelih dugovanja, to je odlučeno kao u člancima 1. i 2. ove Odluke.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 363-02/12-0T/30

Urbroj: 2128/01-03-14-05

Hvar, 06. svibnja 2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («NN», broj: 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 119/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 , 94/13 i 153/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 14. sjednici održanoj 06. svibnja 2014. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu

za 2013. godinu

 

I.

 

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013. godinu.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-01/13-01/89

URBROJ: 2128-01-02-14-08

Hvar, 06. svibnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («NN», broj: 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 119/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 , 94/13 i 153/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09,1/11,2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 14. sjednici održanoj 06. svibnja 2014. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013. godinu

 

I.

 

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013. godinu.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-01/13-01/90

URBROJ: 2128-01-02-14-08

Hvar, 06. svibnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst), članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara («NN», broj: 69/99, 151/03,157/03, 100/04, 87/09 i 88/10) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09,7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 14. sjednici održanoj 06. svibnja 2014. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa dijela nekretnine označene kao čest. zgr. 96 k.o. Hvar

 

I.

 

Povodom ponude ponuditeljice Nataše Palmieri rođ. Domančić pok. Tome iz Hvara, OIB:78322695511, zastupana po punomoćniku Željku Šćepanoviću, odvjetniku iz Hvara, Ulica dr. Mate Miličića 6 od 13. ožujka 2014. godine, Grad Hvar neće se koristiti pravom prvokupa u predmetu ponude za prodaju dijela nekretnine označene kao čest. zgr. 96 k.o. Hvar, (dio etažnog prava vlasništva od 67/100 dijela) što u naravi predstavlja dvoetažni stan površine 162,51 m2, po kupoprodajnoj cijena od 210.000,00 EUR-a (slovima: dvjestodeset-tisućaeura), plativo u kunama prema prodajnom tečaju Privredne banke Zagreb d.d., na dan isplate.

 

II.

 

Dostavljena je fotokopija Ugovora o kupoprodaji, koji je ovjeren od Javnog bilježnika Jadranke Plenković, Stari Grad, Kod sv. Roka 4, BROJ: OV-485/14 od 17. veljače 2014.godine, u kojem je navedena kupoprodajna cijena predmetne nekretnine u iznosu iz točke I. ovog Zaključka.

 

III.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

 

KLASA: 940-01/14-01/24

URBROJ: 2128-01-02-14-02

Hvar, 06. svibnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 13. tematskoj sjednici održanoj dana 11. travnja 2014. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

 

Predlaže se da Gradonačelnik Grada Hvara sa voditeljima Službi Jedinstvenog upravnog odjela i Turističkom zajednicom Grada Hvara, pripremi za narednu sjednicu Gradskog vijeća, prijedlog Programa za kulturno ljeto 2014. godine za objekte Arsenal, tvrđava Fortica-Španjola i Veneranda, sukladno prijedlozima iznesenim na današnjoj tematskoj sjednici Gradskog vijeća Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/14-01/11

URBROJ: 2128-01-02-14-01

Hvar, 11. travnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 25. stavak 2. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine”, broj: 41/14) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 14. sjednici održanoj dana 06. svibnja 2014. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o osnivanju Povjerenstva za zaštitu potrošača

Grada Hvara

 

I.

 

Osniva se Povjerenstvo za zaštitu potrošača Grada Hvara u sastavu:

 1. Andro Jeličić, dipl. oeec, predsjednik
 2. Frano Bibić, dipl. iur., član
 3. Ivan Pavičić, član
 4. Ivana Tudor, član
 5. Predstavnik Udruge za zaštitu potrošača (ako djeluje na lokalnom području).

 

II.

 

Djelokrug rada Povjerenstva za zaštitu potrošača propisan je člankom 24. i 25. Zakona o zaštiti potrošača.

 

 

III.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača („Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 4/03 i sve izmjene i dopune).

 

IV.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-01/14-01/13

URBROJ: 2128-01-02-14-02

Hvar, 06. svibnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zaključku o prihvaćanju Izvanupravne nagodbe između Grada Hvara i Novak Grge pok. Ante, Novak Margite ud. Jakova, koji je objavljen u „Službenom glasniku Grada Hvara, broj: 2/14 od 26. ožujka 2014., te se daje

 

ISPRAVAK

Zaključka o prihvaćanju Izvanupravne nagodbe između Grada Hvara i Novak Grge pok. Ante, Novak Margite ud. Jakova

 

U točki I. stavku 1. alineji 3. umjesto: „čest. zem. 3817/2″ treba glasiti:” čest. zem. 3816/12″.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/08-01/15

URBROJ: 2128-01-02-14-78

Hvar, 22. travnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 84. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («NN», broj: 76/07 i 38/09, 55/11 i 90/11, 50/12, 55/12), članka 39. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 35. Statuta Grada Hvara (Sl.gl. grada Hvara, br. 5/09, 7/09 i 8/09) Gradonačelnik Grada Hvara, donosi slijedeći

 

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Brusje za ponovnu javnu raspravu

 

 

 

I.

 

 1. Utvrđuje se Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Brusje za ponovnu javnu raspravu, izrađen od tvrtke JURCON PROJEKT d.o.o. iz Zagreba, temeljem nacrta prijedloga za ponovnu javnu raspravu Urbanističkog plana uređenja Brusje.
 2. Zadužuje se Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara da u što kraćem roku poduzme radnje u svezi Objave ponovne javne rasprave.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 350-01/12-01/126

Urbroj: 2128/01-01/1-14-20

Hvar, 02.04.2014.g.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Sukladno članku 85. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12 i 80/13) koji se primjenjuje temeljem čl. 188. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (NN, broj: 153/13) Gradonačelnik Grada Hvara objavljuje

 

PONOVNU JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA BRUSJE

 

1)     Ponovna javna rasprava o prijedlogu UPU-a Brusje trajat će od 14. travnja do 14. svibnja 2014. godine.

2)     Ponovna javna rasprava zakazuje se iz razloga navedenih u članku 93. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13).

3)     Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog predmetnog plana bit će izložen na javni uvid u prostorijama Službe za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, u Hvaru, ul. Vicka Butorovića 4 od 14. travnja do 14. svibnja, svaki radni dan od 9,00 do 13,00 sati.

4)     Javno izlaganje održat će se 15. travnja (utorak) u 11,00 sati u prostorijama Gradske Loggie.

5)     Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na prijedloge predmetnog plana mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno sa 14. svibnja 2014.g.

6)     Način sudjelovanja u javnoj raspravi, u skladu s člankom 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, jest sljedeći:

–        nadležna tijela i tijela jedinice lokalne i područne samouprave i osobe određene posebnim propisima koje su dale podatke, planske smjernice i dokumente za izradu prijedloga plana iz područja svog djelokruga dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do roka određenog u ovoj objavi. U protivnom će se smatrati da nemaju primjedbe.

–        građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi tako da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog plana, mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog plana izložen na javnom uvidu, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, daju primjedbe u zapisnik na javnom izlaganju ili upućuju nositelju izrade plana pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi.

7)   Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom
podnositelja i u propisanom roku dostavljeni na adresu Grad Hvar, Služba za komunalne djelatnosti,
prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, ul. Milana Kukurina 2, 21450 Hvar. U protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 350-01/12-01/126

URBROJ: 2128/01-01/1-14-21

Hvar, 03. 04. 2014. godine

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 8., 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine, broj: 86/08), članka 5. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 12/10) i članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 11/1, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

P L A N

PRIJAMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA HVARA ZA 2014. GODINU

 

Članak 1.

 

Ovim Planom prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara (u daljnjem tekstu: Plan), utvrđuje se prijam službenika/ca na određeno vrijeme i vježbenika/ca za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (stručno osposobljavanje za rad) u Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara tijekom 2014. godine.

 

 

 

 

 

Članak 2.

 

Plan sadrži:

–        stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Službama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara,

–        potreban broj službenika/ca na neodređeno vrijeme,

–        potreban broj službenika/ca, namještenika/ca na određeno vrijeme,

–        potreban broj vježbenika/ca na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (stručno osposobljavanje za rad ).

 

Članak 3.

 

Na temelju ovog Plana, slobodna radna mjesta popunjavati će se putem javnog natječaja. Radna mjesta koja se popunjavaju na određeno vrijeme, popunjavati će se putem oglasa koji se objavljuje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Split, Ispostava Hvar.

Radna mjesta popunjavati će se sukladno proračunskim sredstvima, ovom Planu i Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara.

 

Članak 4.

 

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Službama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, potreban broj službenika/ca na neodređeno vrijeme, na određeno vrijeme i vježbenika/ca na stručnom osposobljavanju, utvrđuje se u tabeli koja je sastavni dio Plana.

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta iz stavka 1. ovog članka obuhvaća prikaz ukupnog broja stalno zaposlenih službenika/ca i vježbenika/ca na stručnom osposobljavanju u Službama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, a planira se potreban broj službenika/ca na određeno vrijeme i vježbenika/ca na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (stručno osposobljavanje za rad).

 

Članak 5.

 

Tijekom 2014. planira se primiti jedan (1) novi službenik/ca na određeno vrijeme u Službi za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, radi privremenog povećanja opsega poslova u svezi izrade rješenja o obračunu naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i izrade rješenja o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa, dva (2) službenika – komunalna redara II vrste na određeno vrijeme u Službi za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada, radi povećanog obima poslova u tijeku turističke sezone, te jedan (1) vježbenik/ca na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (stručno osposobljavanje za rad) u Službi tajništva grada.

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA HVARA

 

Rbr.   Službe                                        Stvarno stanje popunjenosti             Vježbenici na stručnom               Plan zapošljavanja

                                                              radnih mjesta u službama                     osposobljavanju                        za 2014.god.

1. Pročelnik                                                              0

2. Služba tajništvo grada                                           3                                                                                1 vježbenik na stručnom

                                                                                                                                                                          osposobljavanju

3. Služba za proračun i financije                               4

4. Služba za društvene djelatnosti                             1

5. Služba za gospodarstvo i gospodarenje                                                                                                 2 komunalna redara II vrste

    i gospodarenje imovinom grada                            8                                                                                   na određeno vrijeme

6. Služba za komunalne djelatnosti,                                                                                                      1 službenik na određeno vrijeme

    prostorno uređenje, graditeljstvo i                        4                                                   1                        – viši savjetnik za komunalne

    zaštitu okoliša                                                                                                                               poslove, graditeljstvo i uređenje grada

7. UKUPNO                                                             20                                                  1                                             4

Članak 6.

 

Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave na oglasnoj ploči Grada Hvara, a objaviti će se u Službenom glasniku Grada Hvara.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 020-01/14-01/43

URBROJ: 2128/01-01/1-14-01

Hvar, 6. svibnja 2014. godine

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne

infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o

komunalnom gospodarstvu za 2013. godinu

 

I IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

                                                                                                      Planirano:        490.000,00 kn

                                                                                                        Izvršeno:        162.096,90 kn

1. Gradnja pješačkog puta i skalinade na Paisu između

ul. Marina Gazarovića i ul. Lucije Rudan                                                                                                                 74.722,00 kn

2. Postavljanje kamenog pločnika i kamenih stuba u

ul. Jurja Novaka (iza katedrale u Gradu Hvaru)                                                                                                       87.374,90 kn

                                                                                                                                                                                  162.096,90 kn

 

II IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA I OTKUP ZEMLJIŠTA

– Izgradnja nerazvrstanih cesta

                                                                                                      Planirano:        960.000,00 kn

                                                                                                        Izvršeno:        363.770,11 kn

– Otkup zemljišta

                                                                                                      Planirano:        100.000,00 kn

                                                                                                        Izvršeno:                   0,00 kn

                                                                                      Ukupno planirano:     1.060.000,00 kn

                                                                                         Ukupno izvršeno:        363.770,11 kn

1. Priprema donjeg stroja na raznim lokacijama u Gradu Hvaru                                                                                  55.250,00 kn

2. Asfaltiranje na raznim lokacijama u Gradu Hvaru                                                                                                   86.905,75 kn

3. Izrada projektne dokumentacije za prometnice na području Grada Hvara              64.875,00 kn

4. Nadzor nad radovima gradnje                                                                                                                                    5.686,23 kn

5. Gradnja nogostupa na području Grada Hvara                                                                                                          82.303,13 kn

6. Dobava i postava zaštitne ograda na cestama na području Grada Hvara                                                                  68.750,00 kn

                                                                                                                                                                                  363.770,11 kn

III IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

                                                                                                      Planirano:        400.000,00 kn

                                                                                                        Izvršeno:        270.432,95 kn

1. Iskop, kabel, traka uz. za postavu javne rasvjete na raznim lokacijama na području Grada Hvara                           86.944,90 kn

2. Dobava i postava rasvjetnih tijela (stupovi, svjetiljke,

i žarulje) na raznim lokacijama na području Grada Hvara                                                                                        87.463,76 kn

3. Dobava ručno rađenih metalnih lampi za staru gradsku jezgru                                                                                21.875,00 kn

4. Projekt javne i akcentne rasvjete (Luxing)                                                                                                               40.625,00 kn

5. Izrada temelja za kandelabere (Komunalno Hvar)                                                                                                    10.006,25 kn

6. Električni priključak za M. Đardin                                                                                                                           23.518,04 kn

                                                                                                                                                                                  270.432,95 kn

 

IV IZGRADNJA GROBLJA

                                                                                                      Planirano:        300.000,00 kn

                                                                                                        Izvršeno:          23.125,00 kn

1. Projekt proširenja groblja „Glavica“                                                                                                                        23.125,00 kn

                                                                                                                                                                                    23.125,00 kn

 

V IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

                                                                                                      Planirano:        350.000,00 kn

                                                                                                        Izvršeno:        113.709,49 kn

1. Kapitalna pomoć HVARSKOM VODOVODU za izgradnju vodovodne mreže                                                  113.709,49 kn

                                                                                                                                                                                  113.709,49 kn

 

 

VI IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU

      OTPADNIH I OBORINSKIH VODA

                                                                                                      Planirano:        570.000,00 kn

                                                                                                        Izvršeno:        324.549,49 kn

1. Premještanje fekalne kanalizacije u ul. Ive Roića                                                                                                     44.062,10 kn

2. Preostalo dugovanje za izvršene troškove izgradnje fekalne

kanalizacije za individualno naselje iznad bivšeg hotela „Galeb“                                                                           107.067,39 kn

3. Preostalo dugovanje za izvršenu izradu projektne dokumentacije

(idejni i glavni projekt) oborinske i fekalne odvodnje od Ograda do mora            91.500,00 kn

4. Gradnja okna (šahti) na šetnici od Vile Leonidas do stepeništa Croatia                                                                   69.956,25 kn

5. Nadzor izgradnje kanalizacije na predjelu Ograde                                                                                                    11.963,75 kn

                                                                                                                                                                                  324.549,49 kn

REKAPITULACIJA

Planirano

Izvršeno

I

IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

490.000,00

162.096,90

II

IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA I OTKUP ZEMLJIŠTA

1.060.000,00

363.770,11

III

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

400.000,00

270.432,95

IV

IZGRADNJA GROBLJA

300.000,00

23.125,00

V

IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

350.000,00

113.709,49

VI

IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU OTPADNIH I OBORINSKIH VODA

570.000,00

324.549,49

 

U K U P N O

3.170.000,00

1.257.683,94

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/13-01/90

URBROJ: 2128/01-01/1-14-07

Hvar, 28. ožujka 2014. godine

 

Voditelj službe za komunalne djelatnosti, prostorno

uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša:                                                                                         GRADONAČELNIK:

Doro Abdulmar, dipl. ing. građ., v.r.                                                                                   Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA
DJELATNOSTI  IZ ČLANKA 22. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU ZA 2013. GODINU

 

I. ODRŽAVANJE ĆISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA

    ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA I OBALNOG POJASA

– Sredstva za izvršenje radova

                                                                                                      Planirano:     1.700.000,00 kn

                                                                                                        Izvršeno:     1.635.467,20 kn

– Sredstva za nabavu opreme

                                                                                                      Planirano:        505.000,00 kn

                                                                                                        Izvršeno:        503.560,00 kn

                                                                                      Ukupno planirano:     2.205.000,00 kn

                                                                                         Ukupno izvršeno:     2.139.027,20 kn

 

– SREDSTVA ZA IZVRŠENJE RADOVA

– Čišćenje javnih površina

1. Pometanje i čišćenje grada (I.-XII. ’13)                                                                                                                  779.116,20 kn

2. Pranje grada (VII.-VIII. ’13)                                                                                                                                    32.400,00 kn

3. Usluge uređenja javnih površina                                                                                                                              17.387,50 kn

4. Veterinarske usluge – Ulov i zbrinjavanje pasa i mačaka                                                                                         36.250,00 kn

5. Komunalne usluge – Odvoz smeća iz vrta P. Vukašinović                                                                                        4.062,50 kn

6. Komunalne usluge – nadzor nad deratizacijom                                                                                                          6.250,00 kn

 

– Čišćenje obalnog pojasa

1. Čišćenje obale (IV.-X. ’13)                                                                                                                                    224.070,00 kn

2. Čišćenje Paklenih otoka (IV.-X, ’13)                                                                                                                     535.931,00 kn

                                                                                                                                     UKUPNO:                        1.635.467,20 kn

 

– SREDSTVA ZA NABAVU OPREME

1. Sufinanciranje el. čistilice za pometanje javnih površina                                                                                        100.000,00 kn

2. Prijenos Komunalnom Hvar za nabavu vozila za otpad                                                                                         403.560,00 kn

                                                                                                                                     UKUPNO:                           503.560,00 kn

II. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

– Sredstva za izvršenje radova – materijal

                                                                                                      Planirano:        120.000,00 kn

                                                                                                        Izvršeno:          70.640,02 kn

– Sredstva za izvršenje radova – rad/usluga

                                                                                                      Planirano:        560.000,00 kn

                                                                                                        Izvršeno:        486.704,02 kn

                                                                                      Ukupno planirano:        680.000,00 kn

                                                                                         Ukupno izvršeno:        557.344,04 kn

 

– SREDSTVA ZA IZVRŠENJE RADOVA – MATERIJAL

1. Pepeljara za JP – Arta Zip                                                                                                                                          1.287,50 kn

2. Cidokor za polijevanje trave na JP                                                                                                                                  78,00 kn

3. Klupe za postavu na JP                                                                                                                                            11.175,00 kn

4. Stari kameni saliž za Pjacu – župa                                                                                                                            18.000,00 kn

5. Boje i dr. mat. po rn. – Antoana                                                                                                                                 1.447,52 kn

6. Sadnice drveća za parkove                                                                                                                                       21.950,00 kn

7. Sadnice mirodija za Bukainku                                                                                                                                  12.927,00 kn

8. Pepeljare (3x) za javne površine                                                                                                                                3.775,00 kn

                                                                                                                                     UKUPNO:                             70.640,02 kn

– SREDSTVA ZA IZVRŠENJE RADOVA – RAD/USLUGA

1. Održavanje parkova (I.-XII. ’13)                                                                                                                           403.332,36 kn

2. Popravak i fugiranje kam. pločnika na Pjaci                                                                                                            19.974,00 kn

3. Postave rukohvata uz skalinade                                                                                                                               39.788,85 kn

4. Izrada i bojenje klupa                                                                                                                                                 4.062,50 kn

5. Fugiranje kamenog pločnika na rivi                                                                                                                           6.668,81 kn

6. Postava kućnih brojeva u Sv. Nedjelji                                                                                                                       7.275,00 kn

7. Sanacija pločnika kod vrtića                                                                                                                                       5.602,50 kn

                                                                                                                                     UKUPNO:                           486.704,02 kn

 

III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

 

– Sredstva za izvršenje radova – materijal

                                                                                                      Planirano:          95.000,00 kn

                                                                                                        Izvršeno:          80.981,25 kn

– Sredstva za izvršenje radova – rad/usluga

                                                                                                      Planirano:        505.000,00 kn

                                                                                                        Izvršeno:        149.717,88 kn

                                                                                      Ukupno planirano:        600.000,00 kn

                                                                                         Ukupno izvršeno:        230.699,13 kn

 

– SREDSTVA ZA IZVRŠENJE RADOVA – MATERIJAL

1. Prometni znakovi – Prvi treptač                                                                                                                               29.856,25 kn

2. Tampon, cement, mreža za ceste                                                                                                                              21.062.50 kn

3. Tucanik za ceste – Zarače                                                                                                                                         10.187,50 kn

4. Pločice za nazive ulica                                                                                                                                                1.175,00 kn

5. Prometni znakovi – Candeo                                                                                                                                     18.700,00 kn

                                                                                                                                     UKUPNO:                             80.981,25 kn

– SREDSTVA ZA IZVRŠENJE RADOVA – RAD/USLUGA

– Održavanje cesta i puteva

1. Horizontalna signalizacija VPS                                                                                                                                68.636,63 kn

2. Krpanje rupa i postava prometnih znakova                                                                                                                3.737,50 kn

3. Uklanjanje vodenih nanosa sa cesta                                                                                                                           3.325,00 kn

4. Sanacija udarnih rupa na cestama                                                                                                                               4.218,75 kn

-Održavanje poljskih i protupožarnih puteva

1. Ravnanje poljskih puteva – Borova                                                                                                                         30.000,00 kn

2. Sanacija poljskih puteva                                                                                                                                           24.800,00 kn

3. Uređenje poljskih puteva – Juan                                                                                                                              15.000,00 kn

                                                                                                                                     UKUPNO:                           149.717,88 kn

 

IV. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

 

– Sredstva za izvršenje radova – materijal i dva djelatnika

                                                                                                      Planirano:        440.000,00 kn

                                                                                                        Izvršeno:        422.725,33 kn

– Sredstva za izvršenje radova – utrošak el. energije za javnu rasvjetu

                                                                                                      Planirano:        490.000,00 kn

                                                                                                        Izvršeno:        457.679,79 kn

                                                                                      Ukupno planirano:        930.000,00 kn

                                                                                         Ukupno izvršeno:        880.405,12 kn

– SREDSTVA ZA IZVRŠENJE RADOVA – MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE I DVA DJELATNIKA

– Materijal i dijelovi za održavanje JR

1. Materijal za priklj. štandova Križa                                                                                                                              2.617,10 kn

2. Rasvjetna tijela za NG rasvjetu                                                                                                                                41.391,63 kn

3. Materijal po rn For Stifa                                                                                                                                            2.458,80 kn

4. Materijal na NG rasvjetu                                                                                                                                            8.701,58 kn

– Usluge održavanja JR

1. Održavanje (I.-XII. ’13)                                                                                                                                         367.556,22 kn

                                                                                                                                     UKUPNO:                           422.725,33 kn

 

– SREDSTVA ZA IZVRŠENJE RADOVA – UTROŠAK EL. ENERGIJE ZA JAVNU RASVJETU

1. Utrošak el. energije za JR                                                                                                                                      457.679,79 kn

                                                                                                                                     UKUPNO:                           457.679,79 kn

 

V. ODRŽAVANJE GROBLJA

 

                                                                                                      Planirano:        160.000,00 kn

                                                                                                        Izvršeno:        110.000,00 kn

 

– ODRŽAVANJE I UREĐENJE GROBLJA I PRISTUPNIH STAZA

1. Popločavanje staze na gradskom groblju                                                                                                                 86.250,00 kn

2. Popravak zida na gradskom groblju – GO Pais                                                                                                       23.750,00 kn

                                                                                                                                     UKUPNO:                           110.000,00 kn

 

REKAPITULACIJA

Planirano

Izvršeno

I

ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA I OBALNOG POJASA

2.205.000,00

2.139.027,20

II

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

680.000,00

557.344,04

III

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

600.000,00

230.699,13

IV

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

930.000,00

880.405,12

V

ODRŽAVANJE GROBLJA

160.000,00

110.000,00

 

U K U P N O

4.575.000,00

3.917.475,49

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/13-01/89

URBROJ: 2128/01-01/1-14-07

Hvar, 28. ožujka 2014. godine

 

Voditelj službe za komunalne djelatnosti, prostorno

uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša:                                                                                         GRADONAČELNIK:

Doro Abdulmar, dipl. ing. građ., v.r.                                                                                   Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA

 

 1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Hvara……………….. 101
 2. Zaključak o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina…………………………………………… 102
 3. Odluka o prijenosu prava iz Ugovora o zakupu javne površine (Glasnović)…………………………………… 103
 4. Odluka o prijenosu prava iz Ugovora o zakupu javne površine (Pavlović-Primorac)……………………….. 104
 5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu……………………………………………………………………………………………………… 104
 6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu……………………………………………………………………………………………………… 104
 7. Zaključak o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa dijela nekretnine označene kao čest. zgr. 96 k.o. Hvar               105
 8. Zaključak u svezi prijedloga Programa za kulturno ljeto 2014………………………………………………………. 105
 9. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za zaštitu potrošača Grada Hvara…………………………………………….. 105
 10. Ispravak Zaključka o prihvaćanju Izvanupravne nagodbe između Grada Hvara i Novak Grge pok. Ante, Novak Margite ud. Jakova………………………………………………………………………………………………………………………………….. 106

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA

 

 1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana uređenja Brusje za ponovnu javnu raspravu…. 106
 2. Ponovna javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana Brusje…………………………………………………. 106
 3. Plan prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara za 2014. godinu…………………………….. 107
 4. Izvješće o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 108
 5. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu…………………………………………………………………………………………………………………………. 109

 

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSA

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO