Službeni glasnik – br. 05 / 2014

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XXI.  BROJ 5.                                        Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –

Hvar, 10. srpnja 2014. godine                                  plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

 

                Na temelju odredbe članka 5. stavka 1. i 4., članka 86. stavka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama («NN», broj: 67/08, 48/10-Odluka Ustavnog suda RH i 74/11) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) Gradsko vijeće Grada Hvara na 17. sjednici održanoj dana 09. srpnja 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o poslovima premještanja i blokadi nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, visini troškova premještanja i čuvanja vozila, blokade i deblokade vozila te povjeravanju poslova

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom, u daljnjem tekstu Odluka, Grad Hvar uređuje obavljanje poslova što su vezani uz premještanje i blokadu nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, određivanje visine troškova premještanja i čuvanja vozila, blokadu i deblokadu vozila te povjeravanje tih poslova na području Grada Hvara.

 

II. POVJERAVANJE OBAVLJANJA POSLOVA

 

Članak 2.

 

Grad Hvar je osnovao trgovačko društvo Fontik d.o.o., OIB: 17236693942 sa sjedištem u Hvaru, kao pravnu osobu za obavljanje poslova premještanja, čuvanja, blokiranja i deblokiranja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila.

 

Članak 3.

 

Grad Hvar ovom Odlukom povjerava tvrtki Fontik d.o.o., obavljanje poslova premještanja, čuvanja, blokiranja i deblokiranja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na području grada Hvara.

 

Članak 4.

 

Međusobne pravne, financijske i ostale odnose koji proizlaze iz povjeravanja obavljanja poslova temeljem odredbe članka 3. ove Odluke, a osobito one koje se tiču početka i prestanka obavljanja ovih poslova, uvjeta za njihovo obavljanje kao i pitanja naknade za obavljanje tih poslova, ugovorom će kao ovršnom ispravom regulirati Grad Hvar, s jedne strane i Fontik d.o.o., s druge strane, te će ga potvrditi (solemnizirati) kod javnog bilježnika.

 

Članak 5.

 

Fontik d.o.o. može obavljanje povjerenih poslova iz članka 3. ove Odluke prenijeti na drugu pravnu ili fizičku osobu.

 

III.   OBAVLJANJE POSLOVA, VISINE TROŠKOVA I PLAĆANJE

 

a/ Premještanje vozila

 

Članak 6.

 

Vozilo koje nije propisno zaustavljeno ili parkirano, upotrebom specijalnog vozila „pauk”, premjestiti će se na parkiralište za premještena vozila temeljem naredbe policijskog službenika ili prometnog komunalnog redara.

 

Članak 7.

 

Prije premještanja položaj nepropisno parkiranog ili zaustavljenog vozila utvrđuje se fotografijom, skicom ili video zapisom.

Prije podizanja i premještanja nepropisnog zaustavljenog ili parkiranog vozila, djelatnici koji obavljaju premještanje vozila dužni su vozilo pregledati i utvrditi možebitna ranija oštećenja. Ukoliko oštećenja na vozilu postoje, opisati će se, fotografirati, te naznačiti u naredbi za premještanje vozila.

 

Članak 8.

 

Fontik d.o.o. mora osigurati svakog dana cjelodnevno dežurstvo na parkiralištu za premještena vozila kako bi vlasnicima odnosno korisnicima premještenih vozila bilo omogućeno da mogu nakon plaćanja svih dužnih troškova svakog dana u vremenu od 00,00 do 24,00 sata preuzeti premješteno vozilo.

Članak 9.

 

Fontik d.o.o. prilikom preuzimanja premještenog vozila od strane vlasnika ili korisnika sastavlja zapisnik o preuzimanju vozila.

U Zapisnik o preuzimanju vozila unosi se broj naredbe o premještanju vozila, specifikacija troškova premještanja ili troškova započete radnje premještanja, troškovi čuvanja ukoliko su nastali, te konstataciju da se vozilo predaje neoštećeno, odnosno ako su na vozilu prilikom premještanja nastala oštećenja popis nastalih oštećenja i ranije nastala oštećenja.

 

Članak 10.

 

Troškove premještanja i čuvanja vozila snosi vlasnik odnosno korisnik premještenog vozila. Vlasnik odnosno korisnik premještenog vozila dužan je podmiriti troškove premještanja i čuvanja vozila Fontik d.o.o.

Ukoliko je vlasnik odnosno korisnik premještenog vozila državljanin Republike Hrvatske, a troškove premještanja i čuvanja nije u mogućnosti podmiriti odmah, te troškove može platiti u roku od 8 dana od dana preuzimanja vozila. U tom slučaju vlasniku odnosno korisniku vozila isto će biti vraćeno odmah, uz izdavanje uplatnice s navedenim rokom plaćanja.

Radi osiguranja plaćanja troškova premještanja i čuvanja vozila od vlasnika premještenog vozila koji nije državljanin Republike Hrvatske, Fontik d.o.o. može zatražiti jamčevinu, a ako vlasnik neće ili ne može položiti jamčevinu, Fontik d.o.o. može zadržati vozilo.

 

Članak 11.

 

Vlasniku odnosno korisniku premještenog vozila ono mora biti vraćeno odmah po dostavi dokaza o podmirenju troškova premještanja, odnosno premještanja i čuvanja.

 

Članak 12.

 

Trošak nastao premještanjem vozila na parkiralište za premještena vozila iznosi 400,00 kuna.

Vlasnik odnosno korisnik vozila koji se zatekne na mjestu nepropisno zaustavljenog odnosno parkiranog vozila u vrijeme kada je započeta radnja premještanja vozila, a premještanje nije završeno, za troškove dolaska specijalnog vozila „pauk” plaća 50% naknade iz stavka 1. ovog članka, odnosno 200,00 kuna.

 

Članak 13.

 

Ukoliko vlasnik odnosno korisnik premještenog vozila isto ne preuzme sa parkirališta za premještena vozila do kraja onog dana kada je vozilo premješteno na to parkiralište, snositi će troškove čuvanja za svaki idući započeti dan u iznosu od 100,00 kuna.

 

b/ Blokada i deblokada vozila

 

Članak 14.

 

Autobus, teretni automobil, priključno vozilo i radni stroj koji su parkirani na mjestu koje nije namijenjeno parkiranju tih vrsta vozila, Fontik d.o.o. blokirati će napravom za blokiranje kotača (lisicama), a po naredbi komunalnog redara Grada Hvara.

 

 

 

Članak 15.

 

Troškove blokade i deblokade vozila iz članka 14. ove odluke snosi vlasnik odnosno korisnik vozila.

Troškovi blokade i deblokade iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se u ukupnom iznosu od 400,00 kuna.

Vlasnik odnosno korisnik vozila iz članka 14. ove Odluke, ukoliko se zatekne na mjestu blokade vozila u trenutku kada je blokada već započeta, a nije završena, može tražiti da se započeta blokada vozila prekine, u tom je slučaju isti dužan nadoknaditi trošak započete blokade vozila u iznosu od 200,00 kuna.

Vlasnik odnosno korisnik vozila dužan je troškove blokade i deblokade platiti odmah i to prije deblokade vozila.

Ukoliko vlasnik odnosno korisnik blokiranog vozila državljanin Republike Hrvatske, a troškove blokade i deblokade nije u mogućnosti platiti odmah, iste može platiti u roku od 8 dana od dana postavljene blokade odnosno izvršene deblokade.

 

Članak 16.

 

Blokirano vozilo mora se deblokirati odmah nakon dostavljanja dokaza o podmirenju troškova nastalih blokadom vozila.

Nakon deblokade vozila, vlasnik odnosno korisnik vozila dužan je odmah ukloniti vozilo sa mjesta na kojem je bilo nepropisno parkirano odnosno blokirano.

Ukoliko vlasnik odnosno korisnik blokiranog vozila do kraja onog dana kada je vozilo blokirano uz predočenje potvrde o plaćenim troškovima blokade vozila ne zatraži deblokadu vozila i ne ukloni vozilo s mjesta na kojem je bilo nepropisno parkirano, snosit će troškove blokade i deblokade za svaki slijedeći započeti dan u iznosu od 100,00 kuna.

 

Članak 17.

 

Naplaćeni troškovi premještanja i čuvanja vozila odnosno blokade i deblokade autobusa, teretnog automobila, priključnog vozila ili radnog stroja prihodi su tvrtke Fontik d.o.o.

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 18.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju izmještanja vozila s javnih površina na području Grada Hvara komunalnom djelatnošću („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 1/06).

 

Članak 19.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-01/14-01/122

URBROJ: 2128-01-02-14-02

Hvar, 09. srpnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora («Narodne novine», broj: 125/11), članka 3. stavak 3. i 4. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 17. sjednici održanoj 09. srpnja 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o ponudi za sklapanje novog ugovora o zakupu poslovnog prostora na lokaciji Dolac u Hvaru

 

Članak 1.

 

Grad Hvar kao zakupodavac nudi dosadašnjem zakupniku KONZUM trgovina na veliko i malo d.d., Zagreb, M. Čavića 1a, sklapanje novog ugovora o zakupu poslovnog prostora koji se nalazi u prizemlju poslovnog objekta označenog kao čest. zgr. 587/1 površine 209 m2, 587/2 površine 154 m2, 587/3 površine 314 m2 i čest. zem. 386/1 površine 308 m2 upisane u zk.ul. 894 k.o. Hvar, (Grad Hvar je uknjižen kao suvlasnik za 27/30 dijela, a HVAR d.d. Hvar, V. Stošića 5 za 3/30 dijela) u Hvaru, na lokaciji Dolac, ukupne površine 985 m2, u vlasništvu Grada Hvara 886,50 m2.

 

Članak 2.

 

Prihvaća se ponuda KONZUM trgovina na veliko i malo d.d., Zagreb, M.Čavića 1 a od 12. lipnja 2014. godine, za sklapanje novog ugovora o zakupu poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke na određeno vrijeme od dvije (2) godine i to od 10. rujna 2014. do 09. rujna 2016. godine, za obavljanje registrirane djelatnosti- trgovine, uz uvjet redovitog izvršavanja obveza iz ugovora o zakupu i podmirenja dospjelih obveza prema jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave i državnom proračunu, osim ako je posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička i pravna osoba pridržava rokova plaćanja, uz dostavu osiguranja plaćanja-zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika na iznos zakupnine i troškova, ovjerenu od javnog bilježnika.

 

Članak 3.

 

Zakupnina za poslovni prostor u vlasništvu Grada Hvara iz članka 1. ove Odluke iznosi 886,50 m2 x 150,00 kuna = 132.975,00 kuna mjesečno plus PDV.

 

Članak 4.

 

Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, za prihvat ponude i podmirenje dospjelih obveza prema jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave i državnom proračunu, te dostavu potvrde Porezne uprave o podmirenim obvezama i potvrde Grada Hvara i tvrtki u vlasništvu Grada o podmirenim obvezama, te dostavi zadužnicu na iznos zakupnine i troškova ovjerenu od javnog bilježnika.

Nakon ispunjenja obveza iz prethodnog stavka sklopiti će se ugovor o zakupu poslovnog prostora sa sadašnjim zakupnikom.

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-03/14-01/09

URBROJ: 2128-01-02-14-02

Hvar, 09. srpnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11), članka 3. stavak 3. i 4. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 17. sjednici održanoj 09. srpnja 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovne prostore

broj: 1., 2. i 3. u Fontiku

 

Članak 1.

 

Grad Hvar kao zakupodavac nudi dosadašnjim zakupnicima sklapanje novog ugovora o zakupu za poslovne prostore broj: 1., 2. i 3. u Fontiku, označena kao čest. zgr. 203 k.o. Hvar, na Trgu sv. Stjepana i to:

1./  PTO «PUPO», vlasnik Bert Barišić iz Hvara, poslovni prostor broj: 1, površine 53,76 m2 x 400 kuna = 21.504,00 kuna mjesečno plus PDV – visina zakupnine,

2./  Tisak trgovačko d.d. iz Zagreba, Slavonska avenija 11 a, poslovni prostor broj: 2, površine 27,44 m2 x 400 kuna =10.976,00 kuna mjesečno plus PDV-visina zakupnine,

3./  Burak d.o.o. iz Hvara, poslovni prostor broj: 3, površine 29,28 m2 x 400 kuna = 11.712,00 kuna mjesečno plus PDV- visina zakupnine, na određeno vrijeme i to od 01. listopada 2014. godine do 30. rujna 2015. godine, uz podmirenje dospjelih obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička i pravna osoba pridržava rokova plaćanja, uz dostavu sredstva osiguranja plaćanja – zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika na iznos zakupnine i troškova, ovjerenu od javnog bilježnika, uz uvjet da zakupnik u poslovnom prostoru ne prodaje alkoholna pića, pivo i vino.

 

 

Članak 2.

 

Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, za prihvat ponude i podmirenje dospjelih obveza, te dostavu potvrde Porezne uprave o podmirenim obvezama, potvrde Grada Hvara i tvrtki u vlasništvu grada o podmirenim obvezama, zadužnice iz članka 1. ove Odluke Gradu Hvaru, a radi sklapanja ugovora o zakupu, u protivnom se neće sklopiti ugovor sa dosadašnjim zakupnikom, već se pokrenuti postupak dodjele poslovnog prostora putem javnog natječaja.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-01/14-01/12

URBROJ: 2128-01-02-14-02

Hvar, 09. srpnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11), članka 3. stavak 3. i 4. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09 , 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 17. sjednici održanoj 09. srpnja 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostor u zgradi ex Bonaparte čest. zgr. 28 k.o. Hvar

 

Članak 1.

 

Grad Hvar kao zakupodavac nudi dosadašnjem zakupniku Tisak trgovačko d.d. iz Zagreba, Slavonska avenija 11a, sklapanje novog ugovora o zakupu za poslovni prostor u prizemlju zgrade ex Bonaparte, označene kao čest. zgr. 28 k.o. Hvar, predio Šćikovi bok, što u naravi predstavlja jednu poslovnu prostoriju površine 14 m2, na određeno vrijeme i to od 01. listopada 2014. godine do donošenja pravomoćnog rješenja temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine („NN”, broj: 92/96….) ali ne duže od jedne godine, tj. do 30. rujna 2015. godine, visina zakupnine 5.700,00 kuna plus PDV mjesečno, uz podmirenje dospjelih obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička i pravna osoba pridržava rokova plaćanja, uz dostavu sredstva osiguranja plaćanja- zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika na iznos zakupnine i troškova, ovjerenu od javnog bilježnika, uz uvjet da zakupnik u poslovnom prostoru ne prodaje alkoholna pića, pivo i vino.

 

Članak 2.

 

Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, za prihvat ponude i podmirenje dospjelih obveza, te dostavu potvrde Porezne uprave o podmirenim obvezama, potvrde Grada Hvara i tvrtki u vlasništvu Grada o podmirenim obvezama, zadužnice iz članka 1. ove Odluke Gradu Hvaru, a radi sklapanja ugovora o zakupu, u protivnom se neće sklopiti ugovor sa dosadašnjim zakupnikom, već se pokrenuti postupak dodjele poslovnog prostora putem javnog natječaja.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-03/14-01/11

URBROJ: 2128-01-02-14-02

Hvar, 09. srpnja 2014.

 

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („NN”, broj: 125/11) i članka 3. stavak 3. i 4. u svezi sa člankom 9. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara, dana 09. srpnja 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o ponudi za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora u Palači Vukašinović

 

Članak 1.

 

Grad Hvar kao zakupodavac nudi sadašnjem korisniku Gradskoj organizaciji Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske Hvar iz Hvara, sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora koji se nalazi na drugom katu Palače Vukašinović, nekretnina označena kao čest. zgr. 311 k.o. Hvar, što u naravi predstavlja jednu poslovnu prostoriju površine 24,28 m2.

 

 

 

 

Članak 2.

 

Namjena poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke je obavljanje registrirane djelatnosti političke stranke SDP-a.

 

Članak 3.

 

Zakupnina za poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke iznosi 10,00 kuna po m2 mjesečno plus porez na dodanu vrijednost (PDV).

 

Članak 4.

 

Poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke daje se u zakup na određeno vrijeme sadašnjem korisniku i to od sklapanja ugovora o zakupu do 31. prosinca 2016. godine.

Ukoliko započnu radovi na obnovi i sanaciji Palače Vukašinović, te se ukaže potreba za iseljenjem Gradske organizacije SDP-a Hvar prije 31. prosinca 2016. godine, zakupnik je dužan osloboditi prostor od osoba i stvari, po prethodno dostavljenom pismenom zahtjevu za iseljenje od strane Grada Hvara.

 

Članak 5.

 

Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluku, za prihvat ponude i podmirenje dospjelih obveza prema jedinici lokalne (područne) regionalne samouprave i državnom proračunu, te dostavu potvrde Porezne uprave o podmirenim obvezama i potvrde Grada Hvara i tvrtki u vlasništvu Grada o podmirenim obvezama, zadužnicu na iznos zakupnine i troškova ovjerenu od javnog bilježnika.

Nakon ispunjenja obveza iz prethodnog stavka sklopiti će se ugovor o zakupu poslovnog prostora.

 

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-01/14-01/13

URBROJ: 2128-01-02-14-03

Hvar, 09. srpnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („NN”, broj: 125/11) i članka 3.stavak 3. i 4. u svezi sa člankom 9. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09,1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara, dana 09. srpnja 2014. godine, donosi

ODLUKU

o ponudi za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora u Palači Vukašinović

 

Članak 1.

 

Grad Hvar kao zakupodavac nudi sadašnjem korisniku Gradskoj organizaciji Hrvatske demokratske zajednice Hvar iz Hvara, sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora koji se nalazi na drugom katu Palače Vukašinović, nekretnina označena kao čest. zgr. 311 k.o. Hvar, što u naravi predstavlja jednu poslovnu prostoriju površine 27,90 m2.

 

Članak 2.

 

Namjena poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke je obavljanje registrirane djelatnosti političke stranke HDZ-a.

 

Članak 3.

 

Zakupnina za poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke iznosi 10,00 kuna po m2 mjesečno plus porez na dodanu vrijednost (PDV).

 

Članak 4.

 

Poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke daje se u zakup na određeno vrijeme sadašnjem korisniku i to od sklapanja ugovora o zakupu do 31. prosinca 2016. godine.

Ukoliko započnu radovi na obnovi i sanaciji Palače Vukašinović, te se ukaže potreba za iseljenjem Gradske organizacije HDZ-a Hvar prije 31. prosinca 2016. godine, zakupnik je dužan osloboditi prostor od osoba i stvari, po prethodno dostavljenom pismenom zahtjevu za iseljenje od strane Grada Hvara

 

Članak 5.

 

Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluku, za prihvat ponude i podmirenje dospjelih obveza prema jedinici lokalne (područne) regionalne samouprave i državnom proračunu, te dostavu potvrde Porezne uprave o podmirenim obvezama i potvrde Grada Hvara i tvrtki u vlasništvu Grada o podmirenim obvezama, zadužnicu na iznos zakupnine i troškova ovjerenu od javnog bilježnika.

Nakon ispunjenja obveza iz prethodnog stavka sklopiti će se ugovor o zakupu poslovnog prostora.

 

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-01/14-01/13

URBROJ: 2128-01-02-14-02

Hvar, 09. srpnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju članka 30. st. 1. Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine” broj: 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01-ispr., 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 – Odluka USRH, 73/08 i 25/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara” broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) Gradsko vijeće Grada Hvara na 17. sjednici održanoj 09. srpnja 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Hvara

 

Članak 1.

 

U Odluci o gradskim porezima Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara” broj: 2/14) u glavi IV KAZNENE ODREDBE članak 22. mijenja se i glasi:

„Za kršenje odredaba ove Odluke primjenjuju se kaznene odredbe određene Zakonom o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave”.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara.”

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 410-01/14-01/01

URBROJ: 2128/01-02-14-03

Hvar, 09. srpnja 2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14), Odluke o visini zakupnina za korištenje javnim površinama (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 1/12 i 2/14), članka 31. st.2. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 17. sjednici održanoj 09. srpnja 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o prijenosu prava iz ugovora o zakupu javne površine

 

Članak 1.

 

Zahtjevu Ljilje Miličić i Ante Miličić, vlasnik uslužnog obrta SHIRE iz Hvara, za prijenos prava i obveza iz Ugovora o zakupu javne površine na lokaciji KUPALIŠTE, pod rednim brojem 1, KLASA: 363-02/12-01/127, URBROJ: 2128/01-01/1-12-03 od 21. svibnja 2012.godine, te iz Ugovora o zakupu javne površine na lokaciji KUPALIŠTE, pod rednim brojem 2, KLASA: 363-02/12-01/126, URBROJ: 2128/01-01/1-12-03 od 21. svibnja 2012. godine na novog zakupoprimca i to Ante Miličić, Put Podstina 14, Hvar, vlasnik uslužnog obrta SHIRE ,se udovoljava.

 

Članak 2.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara na potpisivanje Ugovora o zakupu javne površine sa Antom Miličić, pod istim uvjetima, na rok do 31. prosinca 2014. godine. Zakupnina za 2014. godinu, je uplaćena.

 

Obrazloženje

 

Ljilja Miličić i Ante Miličić,vlasnik uslužnog obrta SHIRE postavili su zahtjev Gradu Hvaru za prijenos prava i obveza iz Ugovora o zakupu javne površine.

Ljilja Miličić, kao tadašnja vlasnica uslužnog obrta SHIRE, je sklopila dva ugovora o zakupu javne površine na lokaciji Kupalište pod rednim brojevima 1 i 2, i to Ugovor KLASA: 363-02/12-01/127, URBROJ: 2128/01-01/1-12-03 od 21. svibnja 2012. godine te, KLASA: 363-02/12-01/126, URBROJ: 2128/01-01/1-12-03 od 21. svibnja 2012. godine. Temeljem Ugovora o ortakluku između Ljije Miličić i Ante Miličić, Ante Miličić je dana 11. ožujka 2014. godine pristupio kao ortak, dok je Ljilja Miličić 06. svibnja 2014.godine istupila iz zajedničkog obrta te je Ante Miličić jedini vlasnik obrta SHIRE.

Člankom 31. st. 2. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14), propisano je:

„Gradsko vijeće Grada Hvara, može prenijeti prava iz ugovora o zakupu novim ugovorom o zakupu, na zahtjev fizičke ili pravne osobe, pod istim uvjetima pod kojima je lokaciju koristio dosadašnji zakupnik. U slučajevima prijenosa prava iz ugovora, dosadašnji zakupnik ili zakupnik koji treba sklopiti novi ugovor o zakupu, dužan je podmiriti sve obveze nastale s osnova korištenja lokacije prethodnog zakupnika.“

Obzirom da je temeljem Potvrde Grada Hvara, uvidom u stanje dugovanja Porezne uprave Ispostave Hvar te u stanje dugovanja Komunalno Hvar d.o.o., utvrđeno da Ante Miličić i Ljilja Miličić nemaju dospjelih dugovanja, to je odlučeno kao u člancima 1. i 2. Ove Odluke.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 363-02/14-01/176

Urbroj: 2128/01-03-14-03

Hvar, 09.srpnja 2014.godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14), Odluke o visini zakupnina za korištenje javnim površinama (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 1/12 i 2/14), članaka 14. i 16. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 17. sjednici održanoj 09. srpnja 2014. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

 

Članak 1.

 

Grad Hvar provesti će javni natječaj za davanje u zakup slobodnih javnih površina na rok od zaključenja ugovora do 31. prosinca 2014. godine i to na lokacijama:

 

1. ISTOČNA STRANA MALOG ĐARDINA

SMJEŠTAJ: uz istočnu stranu Malog đardina (do stepenica)

SADRŽAJ I KAPACITET: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira         1 mjesto (pozicija B-16)

Početna cijena zakupnine za:

– prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira

…………………………………………….. 20.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 20.000,00 kn/godišnje)

 

2. ARSENAL

SMJEŠTAJ: ispred Arsenala

SADRŽAJ I KAPACITET: izrada i prodaja portreta

………………………………………………… 1 mjesto (pozicija 1)

Početna cijena zakupnine za:

– izradu i prodaju portreta…………. 500,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 8.000,00 kn/godišnje)

 

3. UVALA KRIŽA

SMJEŠTAJ: na javnoj površini ispred depadansa hotela “Dalmacija” te ispred zida maslinika Franjevačkog samostana

SADRŽAJ I KAPACITET: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje), sladoleda, pult za prodaju palačinki

…………………………………………………. 1 mjesto (pozicija 3)

Početna cijene zakupnine za:

– prodaju razglednica, slika, bižuterije, suvenira i potrepština za plažu      2.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 15.000,00 kn/godišnje)

-prodaju poljoprivrednih proizvoda

………………………………………………… 500,00 kn/godišnje,

{Porez na korištenje javne površine je 6.000,00 kn/godišnje)

-prodaju sladoleda…………………. 1.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 6.000,00 kn/godišnje)

-pravljenje i prodaju palačinki.. 1.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 6.000,00 kn/godišnje)

 

Temeljem ovog Zaključka, Gradonačelnik Grada Hvara raspisati će natječaj koji će se provesti putem pisanih ponuda u zatvorenim kuvertama. Povjerenstvo za javne površine otvara ponude i odabire najpovoljnijeg ponuđača.

 

Članak 2.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-02/14-01/198

URBROJ: 2128/01-02-14-2

Hvar, 09. srpnja 2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 356. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («NN», broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 13/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09 , 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 17. sjednici održanoj 09. srpnja 2014. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti za stjecanje prava

vlasništva nekretnine

 

Daje se suglasnost kupcu Ketil Moen, iz Norveške, Sorenskriverveien 6C, 2005 Raellingen, zastupan po punomoćniku Franetović Zvonimiru, odvjetniku iz Stari Grada, za stjecanje prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj, označenoj kao čest. zem. 1397/1 površine 294 m2 zk. ul. 985 k.o. Brusje za 1/2 dijela.

 

Obrazloženje:

 

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, Uprava za građansko, trgovačko i upravno pravo dostavilo je podnesak sa dokumentacijom Gradskom vijeću Grada Hvara, pod brojem Klasa: UP/I-940-01/14-01/1 urbroj: 514-04-02-14-04 od 21. svibnja 2014. godine, zaprimljeno u pisarnici Grada Hvara 20. lipnja 2014., u svezi davanja očitovanja – suglasnosti za stjecanje prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj, obzirom da je kupac strani državljanin.

Stjecanje prava vlasništva na predmetnoj nekretnini od strane norveškog državljana ne protivi se interesima jedinice lokalne samouprave Grada Hvara, imenovani je već vlasnik 1/4 dijela navedene nekretnine, stoga je riješeno kao u dispozitivu ovog Zaključka.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/14-01/50

URBROJ: 2128-01-02-14-02

Hvar, 09. srpnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 17. sjednici održanoj 09. srpnja 2014. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Elaborata uspostava sustava upravljanja bukom okoliša Grada Hvara

 

I.

 

Prihvaća se Elaborat uspostava sustava upravljanja bukom okoliša Grada Hvara (oznaka elaborata: 201 l-KB-078-1) izrađen od tvrtke DARH 2 d.o.o. iz Samobora, Ljubičin prolaz 3.

 

II.

 

Za narednu godinu osigurati sredstva u Proračunu Grada Hvara za nabavu sustava za mjerenje razine buke na području Grada Hvara.

 

III.

 

U ugovorima o zakupu javnih površina za 2015. godinu i dalje unijeti posebnu odredbu o dozvoljenoj razini buke.

 

IV.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-01/13-01/111

URBROJ: 2128-01-02-14-03

Hvar, 09. srpnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09,1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 17. sjednici održanoj dana 09. srpnja 2014. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

 

 1. Tražimo da se već od petka 11. srpnja 2014. godine vrati katamaranska linija koja je bila
  unaprijed oglašena za ovu sezonu i kao takva je uspješno zaživjela. Nije nam bitan brodar
  nego linija.
 2. Osim što nam ta linija nedostaje, velik problem su karte već kupljene unaprijed preko interneta. S obzirom na velik broj putnika prema Hvaru i iz Hvara, ne možemo ostati na trenutnom broju linija (npr. iz Hvara za Split od 06,00 do 13,45 sati imamo na raspolaganju samo 180 mjesta, „Krilo“ nam dodaje još 200-250 mjesta).
 3. Brodar koji održava liniju, bilo trajektnu, bilo katamaransku, mora poštovati stavke Ugovora: sigurnost, brzinu i komfor.
 4. Za zimski period, kada katamaran zbog vremenskih uvjeta ne može pristati u Hvaru, a na istoj liniji postoji trajekt iz Korčule prema Splitu, tražimo da se uvede obveza da trajekt u tim slučajevima mora prihvatiti putnike iz Hvara prema Splitu.
 5. Ubuduće, tražimo da se Agencija za obalni linijski pomorski promet redovito konzultira sa lokalnom zajednicom kada radi planove za linije i povezivanje Hvara s kopnom. Pri tome mislimo na Gradonačelnika Grada Hvara, Gradsko vijeće, Turističku zajednicu Grada Hvara i Odbor za razvoj i unapređenje turizma.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 342-01/14-01/29

Urbroj: 2128-01-01/1-14-04

Hvar, 09. srpnja 2014.g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09,1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvarana 16. izvanrednoj sjednici održanoj dana 26. lipnja 2014. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

u svezi inicijative Udruženja obrtnika otoka Hvara

 

Podržava se inicijativa Udruženja obrtnika otoka Hvara broj: 20-14 od 23. lipnja 2014. godine, u dijelu ovlasti Grada Hvara kao jedinice lokalne samouprave, s rokom izvršenja odmah.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/14-01/17

URBROJ: 2128-01-02-14-02

Hvar, 26. lipnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 29. stavak 2. točka 1. Statuta Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković” (Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 12/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 17. sjednici održanoj dana 09. srpnja 2014. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o imenovanju četiri člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića «Vanđela Božitković» – Hvar

 

I.

 

U Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Vanđela Božitković» imenuju se:

 1. Fabijan Vučetić, član
 2. Ivana Višković, član
 3. Margita Jurić, član
 4. Đurđa Bracanović, član.

 

II.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 601-01/14-01/08

URBROJ: 2128-01-02-14-02

Hvar, 09. srpnja 2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Odluci o izmjeni Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja novog groblja „Kruvenica”, koja je objavljena u „Službenom glasniku Grada Hvara, broj: 4/14 od 10. lipnja 2014., te se daje

 

ISPRAVAK

Odluke o izmjeni Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja novog groblja „Kruvenica”

 

Članak 2. umjesto: „Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 (osam) dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara” treba glasiti: “Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 350-01/10-01/118

URBROJ: 2128-01-02-14-13

Hvar, 07. srpnja 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN” broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o visini naknade za rad preko student ili učeničkog servisa

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuje se iznos naknade koju Grad Hvar isplaćuje učenicima i studentima za rad preko učeničkog ili student servisa.

 

Članak 2.

 

Naknada za rad iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se u neto iznosu kako slijedi:

 1. Za rad na naplati ulaza u gradsku tvrđavu „Španjolu” 31,00 kuna po satu,
 2. Za rad na naplati ulaza u zgradu „Arsenal”

………………………………………………….. 25,00 kuna po satu,

 1. Za ostale poslove…………………… 28,00 kuna po satu.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 334-01/14-01/10

URBROJ: 2128/01-01/1-14-02

Hvar, 15. svibnja 2014.god.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), odredbe članka 5. Uredbe o postupku izdavanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN, br. 36/04, 63/08 i 133/13) i odredbe članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara” br. 05/09, 07/09, 08/09, 01/11 i 02/11-pročišćeni tekst 06/13 i 11/13) Gradonačelnik Grada Hvara dana 06. lipnja 2014.g., donosi

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2014.g.

 

Članak 1.

 

U Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2014.g. („Službeni glasnik Grada Hvara” br. 12/13) u glavi 2. PLAN REDOVNOG UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM u točki 4. a) dopunjuje se:

„Na mikrolokacijama Fabrika, Šćikov bok, Ispred Atlasa, uvala Križa, Od moleta Franjevačkog samostana do koncesije ,,ZVIR-a”, uvala Križna luka, Žalo ispred hotela Galeb i Vela Majerovica biti će postavljenje „bačve sa suncobranom” za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja brodica. Nabavku i postavu „bačvi sa suncobranom” navedenim mikrolokacijama sufinancirati će korisnici koncesijskih odobrenja.

Na „bačvama sa suncobranom” može se nalaziti naziv „GRAD HVAR – RENT A BOAT” s nazivima iznajmljivača bez ikakovih drugih reklamnih sadržaja.”

 

U glavi 5. MIKROLOKACIJE u točki 8. iza rednog broja 29. dodaje se redni broj: 30. uvala VELI DOLAC (ispred dijela čest.zem.930/1)

30.1.    K-R.S. – suncobrani – 5 kom

30.2.    K-R.S. – ležaljke – 15 kom

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 342-01/13-01/67

URBROJ: 2128-01-01/1-14-06

Hvar, 06. lipnja 2014.g.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 7. i članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju («NN», broj: 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), te članka 3. stavak 1. Pravilnika o ustroju, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanja („NN”, broj: 111/07) i članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradonačelnik Grada Hvara, dana 10. lipnja 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o osnivanju Specijalističke postrojbe civilne zaštite Grada Hvara

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom uređuje se osnivanje, sastav, veličina i popuna Specijalističke postrojbe civilne zaštite Grada Hvara.

 

Članak 2.

 

Specijalistička postrojba civilne zaštite Grada Hvara osniva se kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja kojih su nositelji operativne snage zaštite i spašavanja koje se u okviru redovne djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem te za provođenje mjera civilne zaštite.

 

Članak 3.

 

Osniva se Specijalistička postrojba civilne zaštite:

Specijalistička postrojba civilne zaštite Grada Hvara za spašavanje iz ruševina – laki tim broji 20 pripadnika i dva potražna psa, koja u svom sastavu ima četiri (4) skupine (Medicinski dio 2 pripadnika, Logistički dio 3 pripadnika, Pretraga 7 pripadnika, Spašavanje 6 pripadnika) te zapovjednik tima i časnik za vezu.

Shematski prikaz ustroja Specijalističkog tima civilne zaštite za spašavanje iz ruševina daje se u prilogu i sastavni je dio ove Odluke.

 

Članak 4.

 

Osobni i materijalni ustroj postrojbe iz članka 3. ove Odluke provodi se sukladno Pravilniku o ustroju, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanja („NN”, broj: 111/07 ). Osobni i materijalni ustroj može se mijenjati sukladno promjenama u Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Hvara.

 

Članak 5.

 

Popuna postrojbe iz članka 3. ove Odluke provodi se prvenstveno članovima udruga građana, klubova, organizacija i zajednica koje se određenim oblikom zaštite i spašavanja bave u svojoj,redovitoj djelatnosti kao i imateljima specijalističkih znanja od značaja za sustav zaštite i spašavanja.

Na temelju pisanog zahtjeva nadležnog tijela Grada Hvara popunu i raspoređivanje pripadnika u specijalističke postrojbe civilne zaštite obavlja Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Split u suradnji s područno nadležnom Upravom za obranu u Splitu.

 

Članak 6.

 

Osobama koje su raspoređene u specijalističku postrojbu civilne zaštite izdaje se iskaznica pripadnika civilne zaštite. Evidenciju o izdanim iskaznicama pripadnika civilne zaštite vodi Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Split.

 

Članak 7.

 

Specijalistička postrojba civilne zaštite mobilizira se u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće čije posljedice nadilaze mogućnosti gotovih operativnih snaga Grada Hvara.

Mobilizacija specijalističke postrojbe civilne zaštite provodi se po nalogu Gradonačelnika Grada Hvara, na zahtjev gradskog zapovjednika civilne zaštite, a izvršitelj mobilizacije je Područni ured za zaštitu i spašavanje Split, Državne uprava za zaštitu i spašavanje u suradnji sa nadležnim tijelima Grada Hvara sukladno operativnom planu civilne zaštite Grada Hvara.

Mobilizirani pripadnici specijalističke postrojbe civilne zaštite ostvaruju prava (naknada plaće, putni troškovi, osiguranje itd.) sukladno važećim propisima.

 

Članak 8.

 

Sredstva potrebna za ustrojavanje, opremanje, obučavanje i djelovanje gradske specijalističke postrojbe civilne zaštite osiguravaju se u proračunu Grada Hvara.

 

 

 

Članak 9.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 214-01/14-01/10

URBROJ: 2128-01-01/1-14-01

Hvar, 10. lipnja 2014.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 7. i članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju («NN», broj: 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), te članka 3. stavak 1. Pravilnika o ustroju, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanja („NN”, broj: 111/07) i članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09,7/09,8/09,1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradonačelnik Grada Hvara, dana 10. lipnja 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Hvara

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom uređuje se osnivanje, sastav, veličina i popuna Postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Hvara (u daljnjem tekstu: Postrojba opće namjene).

 

Članak 2.

 

Postrojba opće namjene osniva se kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja kojih su nositelji operativne snage zaštite i spašavanja koje se u okviru redovne djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem te za provođenje mjera civilne zaštite.

 

Članak 3.

 

Postrojba opće namjene sastavljena je od jednog tima koji u svom sastavu ima dvije (2) skupine po 10 pripadnika, a svaka skupina ima zapovjednika i 3 ekipe po tri člana.

Postrojba civilne zaštite opće namjene broji ukupno 20 pripadnika.

Shematski prikaz ustroja Postrojbe opće namjene daje se u prilogu sastavni je dio ove Odluke.

 

Članak 4.

 

Popuna Postrojbe opće namjene provodi se raspoređivanjem vojnih obveznika i drugih građana s mjestom prebivališta na području Grada Hvara.

 

Članak 5.

 

Na temelju pisanog zahtjeva nadležnog tijela Grada Hvara popunu i raspoređivanje pripadnika u Postrojbu opće namjene obavlja Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Split u suradnji s područno nadležnom Upravom za obranu u Splitu.

 

Članak 6.

 

Osobama koje su raspoređene u Postrojbu opće namjene izdaje se iskaznica pripadnika civilne zaštite. Evidenciju o izdanim iskaznicama pripadnika civilne zaštite vodi Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Split.

 

Članak 7.

 

Materijalni ustroj utvrđuje se prema namjenskim zadaćama te standardiziranoj opremi i materijalno tehničkim sredstvima koji su dostupni na tržištu i kompatibilni s opremom drugih operativnih snaga.

Materijalna popuna planira se, osigurava i izvršava sukladno mogućnostima, planovima razvoja, smjernicama i zadaćama sustava zaštite i spašavanja Grada Hvara.

 

Članak 8.

 

Osobni i materijalni ustroj Postrojbe opće namjene može se mijenjati sukladno promjenama u Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Hvara.

 

Članak 9.

 

Postrojba opće namjene se mobilizira u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće čije posljedice nadilaze mogućnosti gotovih operativnih snaga Grada Hvara.

Mobilizacija Postrojbe opće namjene provodi se po nalogu Gradonačelnika Grada Hvara. Mobilizaciju Postrojbe opće namjene provodi Područni ured za zaštitu i spašavanje Split, Državne uprava za zaštitu i spašavanje u suradnji sa nadležnim tijelima Grada Hvara sukladno operativnom planu civilne zaštite grada Hvara.

Mobilizirani pripadnici Postrojbe opće namjene ostvaruju prava (naknada plaće, putni troškovi, osiguranje itd.) sukladno važećim propisima.

 

Članak 10.

 

Sredstva potrebna za ustrojavanje, opremanje, obučavanje i djelovanje Postrojbe opće namjene osiguravaju se u proračunu Grada Hvara.

 

Članak 11.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 214-01/14-01/11

URBROJ: 2128-01-01/1-14-01

Hvar, 10. lipnja 2014.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 29. stavak 1. podstavak 5. Zakona o zaštiti i spašavanju («NN», broj: 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), a u skladu s Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Hvara, Gradonačelnik Grada Hvara, dana 10. lipnja 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Gradu Hvaru

 

Članak 1.

 

Operativne snage koje će sudjelovati u akcijama zaštite i spašavanja na području Grada Hvara su:

 1. Stožer zaštite i spašavanja Grada Hvara,
 2. Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Hvara,
 3. Povjerenici civilne zaštite po naseljima,
 4. Postrojba za opće namjene Civilne zaštite Grada Hvara,
 5. Specijalistička postrojba Civilne zaštite za spašavanje iz ruševina,
 6. Zavod za javno zdravstvo Splitsko dalmatinske županije,
 7. Dom zdravlja Splitsko dalmatinske županije -Ispostava Hvar,
 8. Zavod za hitnu medicinsku pomoć Splitsko dalmatinske županije-Ispostava Hvar,
 9. Ljekarna Lakoš-Marušić, Hvar
 10. Dobrovoljno vatrogasno društvo Hvar,
 11. Crveni križ Gradsko društvo Hvar,
 12. Ronilački klub „Pelegrin”, Hvar,
 13. Lovačka udruga otoka Hvara-Lovna podružnica Hvar, Hvar,
 14. Hrvatska gorska služba spašavanja-Stanica Split.

 

Članak 2.

 

Operativne snage sudionici su zaštite i spašavanja, a pozivaju se, mobiliziraju i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprečavanja nastanka, ublažavanja te uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Operativne snage dužne su u obavljanju redovitih djelatnosti planirati mjere i poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofe i velike nesreće, te prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti okolnostima kada je proglašena katastrofa.

Operativnim snagama rukovodi i koordinira Gradonačelnik Grada Hvara uz stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja Grada Hvara.

U katastrofama i velikim nesrećama Gradonačelnik Grada Hvara izravno zapovijeda operativnim snagama zaštite i spašavanja Grada Hvara.

 

Članak 3.

 

Pravne osobe koje će, poradi nekoga od interesa zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada Hvara, dobiti zadaću su:

 1. Komunalno Hvar d.o.o., Hvar,
 2. Veterinarska ambulanta „Pharos” d.d.-Stari Grad,
 3. Hvarski vodovod d.o.o., Jelsa,
 4. HEP d.o.o. Zagreb-Elektrodalmacija Split – Pogon Hvar, Stari Grad,
 5. Hrvatske šume, Šumarija Hvar, Jelsa,
 6. Lučka kapetanija-Ispostava Hvar, Hvar,
 7. Nautički centar Hvar d.o.o., Hvar,
 8. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Split, Vukovarska 35,
 9. Hrvatske ceste d.o.o., Županijske ceste Split, Split,
 10. Čazmatrans Dalmacija d.o.o., Benkovac, Ul. Petra Zoranića 7 (obavlja autobusni linijski prijevoz na području Grada i otoka Hvara).

 

Članak 4.

 

Pravne osobe iz članka 3. ove Odluke, dobivanjem radne zadaće, stječu status sudjelovanja u provedbi utvrđenih mjera zaštite i spašavanja na cjelokupnom području Grada Hvara, te su dužne postupati u skladu s odredbama članka 18. do 23. Zakona o zaštiti i spašavanju («NN», broj: 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10)

 

Članak 5.

 

Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje Grada Hvara su one pravne osobe koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima najznačajniji nositelji tih djelatnosti na području Grada Hvara i otoka Hvara.

 

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 214-01/14-01/12

URBROJ: 2128-01-01/1-14-01

Hvar, 10. lipnja 2014.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj: 19/13) i članka 35. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/09, 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni Odluke o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom mijenja se Odluka o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/14), na način kako slijedi:

 

–     u članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Pripremu i provedbu postupka bagatelne nabave provode ovlašteni predstavnici naručitelja koje imenuje Gradonačelnik Grada Hvara, odlukom za svaki postupak bagatelne nabave zasebno, te određuje njihove obveze i ovlasti u postupku bagatelne nabave”.

–     U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi: „Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 70.000,00 kuna naručitelj provodi izdavanjem narudžbenice jednom gospodarskom subjektu”.

–     U članku 6. stavak 1. i stavak 2. brišu se, a dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 1. i 2..

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a biti će objavljena u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 020-01/14-01/13

URBROJ: 2128/01-01/01-14-2

Hvar, 07. srpnja 2014. godine

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 39. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN», broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni Odluke o službenim mobilnim telefonima u Gradu Hvaru

 

Članak 1.

 

                U Odluci o službenim mobilnim telefonima u Gradu Hvaru («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 6/09 i 11/13 ), u članku 2. u tabeli, točka 2. mijenja se i glasi:

«2. zamjenik gradonačelnika, broj mobitela 1 komad, visina mjesečnog iznosa 800,00 kuna. «

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 020-01/14-01/52

URBROJ: 2128-01-01/1-14-01

Hvar, 11. lipnja 2014.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju članka 95. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), a koji se primjenjuje temeljem članka 188. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), članka 39. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 -vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 34. Statuta grada Hvara (Sl.gl. grada Hvara br. 3/01, 4/04, 6/04, 1/09 i 6/06), Gradonačelnik Grada Hvara donosi sljedeći:

 

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju konačnog prijedloga UPU-a

etno – eko sela Zaraće

I.

 

1.   Utvrđuje se Konačni prijedlog UPU-a etno-eko sela izrađen od tvrtke APE d.o.o. iz Zagreba, temeljem Nacrta konačnog prijedloga plana te Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu UPU-a etno-eko sela Zaraće.

2.   Zadužuje se Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara da pribavi suglasnost Javne ustanove – Zavoda za prostorno uređenje SDZ te suglasnost Župana, sukladno 51. 98. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), a koji se primjenjuje temeljem članka 188. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13)

3.   Prije upućivanja Konačnog prijedloga UPU -a etno-eko sela Zaraće Gradskom vijeću Grada Hvara na donošenje, nositelj izrade Plana će sudionicima u javnoj raspravi dostaviti pisanu obavijest s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih očitovanja, prijedloga i primjedbi.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Grada
Hvar”.

 

REPUBLIKA   HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD   HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 350-01/09-01/62

Urbroj: 2128-01-01/1-14-64

Hvar, 07. srpnja 2014.god.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 95. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), a koji se primjenjuje temeljem članka 188. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), članka 39. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 -vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 34. Statuta grada Hvara (Sl.gl. grada Hvara br. 3/01, 4/04, 6/04, 1/09 i 6/06), Gradonačelnik Grada Hvara donosi sljedeći:

 

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju konačnog prijedloga UPU-a Velo Grablje

 

I.

 

1.   Utvrđuje se Konačni prijedlog UPU-a Velo Grablje izrađen od tvrtke APE d.o.o. iz Zagreba, temeljem Nacrta konačnog prijedloga plana te Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu UPU-a Velo Grablje.

2.   Zadužuje se Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara da pribavi suglasnost Javne ustanove – Zavoda za prostorno uređenje SDZ te suglasnost Župana, sukladno čl. 98. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), a koji se primjenjuje temeljem članka 188. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13)

3.   Prije upućivanja Konačnog prijedloga UPU -a Velo Grablje Gradskom vijeću Grada Hvara na donošenje, nositelj izrade Plana će sudionicima u javnoj raspravi dostaviti pisanu obavijest s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih očitovanja, prijedloga i primjedbi.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Hvar”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD   HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 350-01/11-01/52

Urbroj: 2128-01-01/1-14-59

Hvar, 07. srpnja 2014.god.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2014.g. koji je objavljen u „Službenom glasniku Grada Hvara” br. 12 od 24. prosinca 2013.g., te se daje

 

ISPRAVAK

Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2014.g.

 

U točki 9. st.l. iza riječi Odluke o komunalnom redu Grada Hvara umjesto riječi „(Sl.glasnik Grada Hvara br. 04/02, 07/05, 01/07, 04/07, 04/11 i 05/11)” trebaju stajati riječi: (Službeni glasnik Grada Hvara br. 06/96, 05/97, 05/02, 04/03, 03/04, 04/06 i 01/08)

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD   HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 342-01/13-01/67

URBROJ: 2128-01-01/1-14-09

Hvar, 07. srpnja 2014.g.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 


 

 

 


 


 

 

 

SADRŽAJ

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA

 

 1. Odluka o poslovima premještanja i blokadi nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, visini troškova premještanja i čuvanja vozila, blokade i deblokade vozila te povjeravanju poslova……………………………………………………………… 149
 2. Odluka o ponudi za sklapanje novog Ugovora o zakupu poslovnog prostora na lokaciji Dolac u Hvaru.. 151
 3. Odluka o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovne prostore 1., 2., i 3. u Fontiku   151
 4. Odluka o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostor u zgradi ,,ex Bonaparte” čest.-zgr. 28 k.o. Hvar…………………………………………………………………………………………………………………………….. 152
 5. Odluka o ponudi za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora u Palači Vukašinović………………… 152
 6. Odluka o ponudi za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora u Palači Vukašinović………………… 153
 7. Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Hvara………………………………………………………….. 154
 8. Odluka o prijenosu prava iz ugovora o zakupu javne površine………………………………………………………… 154
 9. Zaključak o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina……………………………………………… 155
 10. Zaključak o davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva nekretnine………………………………………….. 155
 11. Zaključak o prihvaćanju Elaborata uspostava sustava upravljanja bukom okoliša Grada Hvara……………. 156
 12. Zaključak u svezi ukidanja katamaranske linije……………………………………………………………………………… 156
 13. Zaključak u svezi inicijative Udruženja obrtnika otoka Hvara………………………………………………………….. 156
 14. Rješenje o imenovanju četiri člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković”…………………… 157
 15. Ispravak Odluke o izmjeni Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja novog groblja „Kruvenica”….. 157

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA

 

 1. Odluka o visini naknade za rad preko student ili učeničkog servisa………………………………………………….. 157
 2. Odluka o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2014.g…. 157
 3. Odluka o osnivanju Specijalističke postrojbe civilne zaštite Grada Hvara………………………………………….. 158
 4. Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Hvara………………………………………….. 159
 5. Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Gradu Hvaru………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 160
 6. Odluka o izmjeni Odluke o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti…………………………….. 160
 7. Odluka o izmjeni Odluke o službenim mobilnim telefonima u Gradu Hvaru……………………………………… 161
 8. Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga UPU-a etno-eko sela Zaraće……………………………………….. 161
 9. Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga UPU-a Velo Grablje………………………………………………….. 161
 10. Ispravak Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2014.g………………………….. 162

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSA

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO