Službeni glasnik – br. 09 / 2014

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XXI.  BROJ 9.                                        Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn –

Hvar, 22. prosinca 2014. godine                               plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

 

Na temelju članaka 115. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine” broj: 157/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 22. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni Programa socijalne skrbi Grada Hvara

za 2014. godinu

 

Članak 1.

 

U Programu socijalne skrbi Grada Hvara za 2014.godinu („Službeni glasnik Grada Hvara” broj: 12/13) uglavi II. OSNOVNE AKTIVNOSTI GRADA HVARA NA PLANU SOCIJALNE SKRBI, u tablici, mijenja se ukupan iznos te iznosi sredstava u točkama :

„1.. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja

………………………………………………………… 25.000,00 kuna

5… Jednokratne novčane pomoći………… 280.000,00 kuna

6. . alineja 1.

….. – Pomoći za novorođenu djecu…….. 100.000,00 kuna,

6. . alineja 2.

….. – Darovi djeci od navršene 1 godine života do polaska u školu-predškolska i djeci u osnovnoj školi

……………………………………………………….. 45.000,00 kuna,

7… Subvencija boravka djece u vrtiću….. 20.000,00 kuna,

9… Sufinanciranje cijene prijevoza……….. 10.000,00 kuna

UKUPNO: …………………………………. 1.137.000,00 kuna

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara.”

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA:500-01/13-01/57

URBROJ: 2128/01-02-14-09

Hvar, 19. prosinca 2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl.iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ( «Narodne novine», broj: 47/90., 27/93. i 38/09.) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) Gradsko vijeće Grada Hvara, na 22. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2014. godinu

 

Članak 1.

 

U Programu javne potrebe u kulturi Grada Hvara za 2014.godinu („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 12/13, 2/14 i 6/14) mijenja se članak 4. tako da izmijenjeni glasi:

 

 

 „Članak 4.

 

53. HVARSKE LJETNE PRIREDBE U 2014. GODINI    Aktivnost A1016 01

U 2014. godini za realizaciju 53. HVARSKIH LJETNIH PRIREDABA predviđen je ukupan iznos od 620.000,00 kuna i to iz općih prihoda 120.000,00 kuna, od ulaznica 230.000,00 kuna, iz pomoći 130.000,00 kuna te iz donacija 140.000,00 kuna.

Od ukupno navedenog iznosa:

A)  za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 4.000,00 kuna,

B)  za rashode za usluge predviđen je iznos od 556.000,00 kuna,

C)  za ostale nespomenute rashode poslovanja predviđen je iznos od 60.000,00 kuna. „

 

Članak 2.

 

Članak 5. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

 

„Članak 5.

 

OSTALE KULTURNE MANIFESTACIJE I PRIREDBE                 Aktivnost A 1016 02

Za godinu 2014. godinu predviđen je iznos od 48.000,00 kuna i to za ostale kulturne manifestacije (Dani hvarskog kazalište i slično). Od ukupnog iznosa na rashode za usluge, odnosno za intelektualne i osobne usluge – honorare i ostale usluge predviđen je iznos od 45.000,00 kuna, a za ostale nespomenute rashode poslovanja predviđen je iznos od 3.000,00 kuna za reprezentaciju i za ostale nespomenute rashode poslovanja.”

 

Članak 3.

 

Članak 7. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

 

„Članak 7.

 

ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE

Aktivnost A 1016 05

Za održavanje spomenika kulture predviđen je iznos od 1.795.000,00 kuna i to za rashode za materijal i energiju iznos od 200.000,00 kuna, te za rashode za usluge iznos od 1.595.000,00 kuna (za tekuće i investicijsko održavanje te intelektualne i osobne usluge).”

 

Članak 4.

 

Članak 8. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

 

„Članak 8.

 

DODATNA ULAGANJA NA ZGRADI ARSENAL

Kapitalni projekt K 1016 06

U Proračunu Grada Hvara za 2014. godinu planirana su sredstva za obnovu zgrade Arsenal u ukupnom iznosu od 2.268.000,00 kuna. Za dodatna ulaganja na Arsenalu sa Fontikom predviđen je iznos od 2.268.000,00 kuna i to iz općih prihoda 1.200.000,00 kuna, iz očekivanih pomoći 1.000.000,00 kuna te iz vlastitih prihoda (ulaznica) 68.000,00 kuna.”

 

Članak 5.

 

Članak 9. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

 „Članak 9.

 

OPREMANJE SPOMENIKA KULTURE

Kapitalni projekt K 1016 07

U Proračunu Grada Hvara za 2014. godinu planiraju se sredstva za opremanje gradske tvrđave Španjola i Loggie, i to za nabavu sitnog inventara u iznosu od 10.000,00 kuna te za nabavu opreme u iznos od 90.000,00 kuna, odnosno ukupno 100.000,00 kuna.”

 

Članak 6.

 

Članak 9.a mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

 

„Članak 9.a

 

DODATNA ULAGANJA NA PALAČI VUKAŠINOVIĆ

Kapitalni projekt K 1016 08

U proračunu Grada Hvara za 2014. godinu planiraju se sredstva za obnovu zgrade palače Vukašinović u iznosu od 600.000,00 kuna i to iz općih prihoda 580.000,00, te 20.000,00 kuna iz vlastitih prihoda.”

 

Članak 7.

 

Članak 10. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

 

„Članak 10.

 

UKUPNA SREDSTVA ZA JAVNE POTREBE U KULTURI

Grad Hvar je u Proračunu za 2014. godinu predvidio sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Hvara u ukupno iznosu od:

6.772.000,00 kuna

 

Članak 8.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA:612-01/13-01/37

URBROJ: 2128/01-02-14-08

Hvar, 19. prosinca 2014. g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl.iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 76. stavak 4. Zakona o sportu («Narodne novine», br. 71/06. i 150/08-uredba, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) Gradsko vijeće Grada Hvara na 22. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2014. godine, donosi:

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2014. godinu

 

 

Članak 1.

 

U Programu javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2014.godinu („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 12/13 i 6/14) mijenja se članak 2. tako da izmijenjeni glasi:

 

„Članak 2.

 

DONACIJE SPORTSKIM UDRUGAMA

Aktivnost A 1015 02 – donacije sportskim udrugama

Za djelatnost udruga u sportu predviđen je iznos od             1.140.000,00 kuna

koji će se rasporediti na slijedeći način:

– Nogometni klub Hvar……………………… 400.000,00 kuna

– Nogometni klub «Levanda»

.. Velo Grablje…………………………………… 20.000,00 kuna

– Muški rukometni klub Hvar……………… 80.000,00 kuna

– Ženski rukometni klub Hvar……………… 90.000,00 kuna

– Boćarski klub «Levanda» Velo Grablje…. 5.000,00 kuna

– Boćarski klub Brusje………………………….. 5.000,00 kuna

– Boćarski klub «Gdinj» Hvar……………….. 5.000,00 kuna

– Boćarski klub «Zlatan otok»

.. Sveta Nedjelja…………………………………. 20.000,00 kuna

– Jedriličarski klub „Zvir” Hvar za redovno poslovanje 200.000,00 kuna

– Jedriličarski klub „Zvir” za troškove novogodišnje regate  200.000,00 kuna

– Ronilački klub «Pelegrin» Hvar…………. 20.000,00 kuna

– Udruga za mali nogomet Hvar……………. 20.000,00 kuna

– Jedriličarski klub “Reful” Hvar……………. 8.000,00 kuna

– Boćarski klub „Ružmarin”…………………… 7.000,00 kuna

– Pikado klub „For”……………………………… 5.000,00 kuna

– Sportski klub„Hvar Marathon”………….. 20.000,00 kuna

– Sportsko-ribolovni klub „Kurenat” Hvar.. 5.000,00 kuna

– Košarkaški klub Hvar……………………….. 10.000,00 kuna

– Ostale nespomenute sportske udruge…. 20.000,00 kune.

Sredstva planirana za ostale nespomenute sportske udruge isplaćivati će se udrugama koje nisu poimenično navedene u prethodnom stavku, a temeljem njihovog Zahtjeva i po posebnom zaključku gradonačelnika.”

 

Članak 2.

 

Članak 3. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

 

„Članak 3.

 

PROGRAMI ODRŽAVANJA, UNAPREĐENJA I IZGRADNJE SPORTSKIH TERENA

Aktivnost: A1015 01- održavanje sportskih terena

Za programe održavanja, unapređenja i izgradnje sportskih terena i objekata na području Grada Hvara za 2014. godinu predviđen je iznos od………………………..615.000,00 kuna, od čega se 15.000,00 kuna odnosi na materijal za tekuće i investicijsko održavanje, a iznos od 600.000,00 kuna odnosi se na uređenje i održavanje sportskih terena.”

 

Članak 3.

 

Članak 4. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

 

 

 

 

 

„Članak 4.

 

Ukupna sredstva namijenjena sportu u Proračunu Grada Hvara za 2014. godinu u iznose………………………………………….1.755.000,00 kuna.”

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 620-01/13-01/11

URBROJ: 2128/01-02-14-06

Hvar, 19. prosinca 2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl.iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj: 36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- proč.tckst, 82/04, 110/04- Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 22. sjednici održanoj dana 19.12.2014. godine, donosi:

 

ODLUKU

o izmjeni Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014. godinu

za Grad Hvar

 

Članak 1.

 

U Programu gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014.godinu za Grad Hvar (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 12/13, 2/14 i 06/14)

 

točka II – IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA mijenja se i glasi: Program izgradnje javnih površina je u Prilogu br. 1 ovog Programa.

Ukupno:………………………………………………900.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2014. godine. Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz sredstava komunalnog doprinosa:……. 850.000,00 kn

– iz ostalih proračunskih prihoda…………….. 50.000,00 kn

 

točka III – IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA mijenja se i glasi: Program izgradnje nerazvrstanih cesta je u Prilogu br. 2 ovog Programa.

Za izgradnju predviđeno je:……………….. 1.472.000,00 kn

Za otkup zemljišta predviđeno je:………….. 100.000,00 kn

Ukupno:……………………………………….. 1.572.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2014. godine. Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz sredstava komunalnog doprinosa:….. 1.450.000,00 kn

– iz potpora Županije:……………………………… 22.000,00 kn

– iz ostalih proračunskih prihoda:…………… 100.000,00 kn

točka IV – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE mijenja se i glasi: Program izgradnje mreže javne rasvjete je u Prilogu br. 3 ovog Programa.

Ukupno:………………………………………………620.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2014. godine. Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz sredstava komunalnog doprinosa:……. 550.000,00 kn

– iz ostalih proračunskih prihoda:…………….. 70.000,00 kn

 

točka V. – IZGRADNJA GROBLJA mijenja se i glasi:

Za otkup zemljišta predviđeno je:……………. 100.000,00 kn

Ukupno:………………………………………………100.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2014. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz ostalih proračunskih prihoda:…………….. 100.000,00 kn

 

točka VI – IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM mijenja se i glasi: Ukupno:…………………………………………….. 170.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2014. godine. Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz komunalnih priključaka:……………………. 10.000,00 kn

– iz ostalih proračunskih prihoda:…………… 160.000,00 kn

 

točka VII – IZGRADNJA OBJEKATA 1 UREĐAJA ZA ODVODNJU OTPADNIH I OBORINSK1H VODA mijenja se i glasi:

Program izgradnje objekata i uređaja za odvodnju otpadnih i oborinskih voda je u Prilogu br. 4 Ukupno:………………………………………………765.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2014. godine. Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz vodnog doprinosa:……………………………. 35.000,00 kn

– iz ostalih proračunskih prihoda:…………… 730.000,00 kn

 

Članak 2.

 

Prilozi: Prilog br. 1

JAVNE POVRŠINE – PROGRAM ZA 2014 GODINU, Prilog br. 2

NERAZVRSTANE CESTE – PROGRAM ZA 2014. GODINU,

Prilog br. 3

JAVNA RASVJETA – PROGRAM ZA 2014.GODINU, te

Prilog br. 4

OBJEKTI I UREĐAJI ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH I OBORINSKIH VODA – PROGRAM ZA 2014. GODINU

mijenjaju se i izmijenjeni su sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

 

Ova Odluka sa prilozima iz članka 2. ove Odluke stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

KLASA: 363-01/13-01/144

URBROJ: 2128/01-02-14-08

Hvar, 19.12.2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl.iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

GRAD HVAR

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

 

Prilog br. 1

 

JAVNE POVRŠINE – PROGRAM ZA 2014. GODINU

 

J.C. (kn s PDV)

Iznos (kn s PDV)

Izgradnja i obnova stubišta na raznim lokacijama-kod Stambene 1 (l=52m), na Križnom ratu (l=25m), Križna luka (l=50m), uređenje stubišta između U. Marina Gazarovića i Lucije Rudan

239.000,00

 

 

239.000,00

Izgradnja hidranta i popravak kamenog pločnika šetnice na Hvarskoj rivi.

195.000,00

 

 

195.000,00

Gradnja “zelenih otoka” na području grada Hvara -1. faza

260.000,00

 

 

260.000,00

Gradnja “zelenih otoka” na području grada Hvara – 2. faza

95.000,00

 

 

95.000,00

Gradnja ogradnih kamenih zidova na javnim zelenim površinama u Gradu Hvaru (Majerovica-stoljetna smrča i park Sv. Marak)

50.000,00

 

 

50.000,00

Zaštitne ograde na raznim lokacijama

61.000,00

 

 

61.000,00

Ukupno (kn) s PDV-om

 

900.000,00

 

 

GRAD HVAR

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

 

Prilog br. 2

 

NERAZVRSTANE CESTE – PROGRAM ZA 2014. GODINU

 

J.C. (kn s PDV)

Iznos (kn s PDV)

Asfaltiranje na raznim lokacijama u Gradu Hvaru

200.000,00

 

 

200.000,00

Izrada projektne dokumentacije (idejni/glavni/izvedbeni projekti) za prometnice na području Grada Hvara

170.000,00

 

 

170.000,00

Nadzor na radovima izgradnje

40.000,00

 

 

40.000,00

Gradnja nogostupa i proširenje kolnika u Ulici braće Buzolić

110.000,00

 

 

110.000,00

Rekonstrukcija poljskih puteva -Izgradnja potpornog zida Kopito -Spile II. faza -Razne lokacije

243.000,00

209.621,25

55.000,00

 

 

507.621,25

Zemljani radovi na izgradnji, probijanju ulica – na lokaciji Ograde OS-3

272.378,75

 

 

272.378,75

Otkup zemlje

100.000,00

 

 

100.000,00

Izrada tehničke dokumentacije i pripremni radovi na izgradnji ceste Velo Grablje – Malo Grablje

172.000,00

172.000,00

Ukupno (kn) s PDV-om  

1.572.000,00

 

 

 

GRAD HVAR

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

 

Prilog br. 3

 

JAVNA RASVJETA – PROGRAM ZA 2014. GODINU

 

J.C.

Iznos

 

(kn s PDV)

(kn s PDV)

Iskop, kabeli, traka uzemljenja za postavu javne rasvjete na raznim lokacijama na području Grada Hvara

337.500,00

 

 

337.500,00

Dobava i postava rasvjetnih tijela (temelji, stupovi i rasvjetna tijela) na raznim lokacijama na području Grada Hvara

160.000,00

 

 

160.000,00

Dobava ručno rađenih lampi za staru gradsku jezgru

25.000,00

 

 

25.000,00

Dostava i postava metalnih “hvarskih ferala”

37.500,00

 

 

37.500,00

Dobava i ugradnja kamenih lampi na šetnici Put Križa

60.000,00

 

 

60.000,00

Ukupno (kn) s PDV-om: 

 

620.000,00

 

 

 

GRAD HVAR

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

 

Prilog br. 4

 

OBJEKTI I UREĐAJI ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH I OBORINSKIH VODA – PROGRAM ZA 2014. GODINU

J.C.                                Iznos:

(kn bez PDV-a)                (kn bez PDV-a)

 

Izgradnja oborinskog sustava odvodnje od Ograda do mora – 1. faza                                                                         134.000,00

 

Nadzor nad radovima izgradnje fekalne i oborinske kanalizacije                                                                                   71.000,00

 

Linearna sanacija cjevovoda DN 250mm                                                                                                                      64.000,00

 

Izrada idejnog projekta otpadnih voda za naselje Brusje                                                                                                50.000,00

 

Izrada idejnog projekta otpadnih voda za naselje Sv. Nedjelja                                                                                       82.000,00

 

Izgradnja i rekonstrukcija oborinske odvodnje na pet lokacija                                                                                     135.875,00

 

Rekonstrukcija odvodnje u dvorištu kuće Jelušić                                                                                                          40.000,00

 

Izmjene i dopune glavnog projekta izgradnje uređaja za pročišćivanje

i podmorskog ispusta fekalne odvodnje u Gradu Hvaru                                                                                               84.375,00

 

Rekonstrukcija, izmještanje, sanacija fekalne odvodnje na raznim lokacijama:

Ulica Vicka Butorovića                                                                                      22.500,00

Ulica Lucije Rudan                                                                                            18.750,00

Ulica Jurja Matijevića                                                                                        25.000,00

Rekonstrukcija septičkih jama na Rivi                                                               37.500,00

103.750,00

 

Ukupno (kn) bez PDV-a                                                                                                                                          765.000,00

 

 

 

 

 

 

                Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj: 36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – proč.tekst, 82/04, 110/04- Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 22. sjednici održanoj dana 19.12.2014. godine, donosi:

 

ODLUKU

o izmjeni Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014. godinu

za Grad Hvar

 

Članak 1.

 

U Programu gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014.godinu za Grad Hvar (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 12/13, 2/14 i 06/14)

 

točka II – IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA mijenja se i glasi: Program izgradnje javnih površina je u Prilogu br. 1 ovog Programa.

Ukupno:………………………………………………900.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2014. godine. Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz sredstava komunalnog doprinosa:…….. 850.000,00 kn

– iz ostalih proračunskih prihoda……………… 50.000,00 kn

 

točka III – IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA mijenja se i glasi: Program izgradnje nerazvrstanih cesta je u Prilogu br. 2 ovog Programa.

Za izgradnju predviđeno je:………………… 1.472.000,00 kn

Za otkup zemljišta predviđeno je:…………… 100.000,00 kn

Ukupno:………………………………………… 1.572.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2014. godine. Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz sredstava komunalnog doprinosa:….. 1.450.000,00 kn

– iz potpora Županije:……………………………… 22.000,00 kn

– iz ostalih proračunskih prihoda:…………… 100.000,00 kn

 

točka IV – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE mijenja se i glasi: Program izgradnje mreže javne rasvjete je u Prilogu br. 3 ovog Programa.

Ukupno:………………………………………………620.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2014. godine. Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz sredstava komunalnog doprinosa:…….. 550.000,00 kn

– iz ostalih proračunskih prihoda:…………….. 70.000,00 kn

 

točka V. – IZGRADNJA GROBLJA mijenja se i glasi:

Za otkup zemljišta predviđeno je:…………… 100.000,00 kn

Ukupno:…………………………………………… 100.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2014. godine.

 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz ostalih proračunskih prihoda:…………… 100.000,00 kn

 

točka VI – IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM mijenja se i glasi: Ukupno:…………………………………………….. 170.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2014. godine. Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz komunalnih priključaka: …………………… 10.000,00 kn

– iz ostalih proračunskih prihoda:…………… 160.000,00 kn

točka VII – IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU OTPADNIH I OBOR1NSKIH VODA mijenja se i glasi:

Program izgradnje objekata i uređaja za odvodnju otpadnih i oborinskih voda je u Prilogu br. 4 Ukupno:………………………………………………765.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2014. godine. Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

– iz vodnog doprinosa:……………………………. 35.000,00 kn

– iz ostalih proračunskih prihoda:…………… 730.000,00 kn

 

Članak 2.

 

Prilozi:

Prilog br. 1

JAVNE POVRŠINE – PROGRAM ZA 2014 GODINU,

Prilog br. 2

NERAZVRSTANE CESTE – PROGRAM ZA 2014. GODINU,

Prilog br. 3

JAVNA RASVJETA – PROGRAM ZA 2014.GODINU, te

Prilog br. 4

OBJEKTI I UREĐAJI ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH I OBORINSKIH VODA – PROGRAM ZA 2014. GODINU

mijenjaju se i izmijenjeni su sastavni dio ove Odluke.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka sa prilozima iz članka 2. ove Odluke stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-01/13-01/144

URBROJ: 2128/01-02-14-08

Hvar, 19.12.2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl.iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAD HVAR

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

 

Prilog br. 1

 

JAVNE POVRŠINE – PROGRAM ZA 2014. GODINU

                                                                                                                                J.C. (kn s PDV)             Iznos (kn s PDV)

Izgradnja i obnova stubišta na raznim lokacijama

-kod Stambene 1 (l=52m), na Križnom ratu (l=25m), Križna luka (l=50m),

uređenje stubišta između U. Marina Gazarovića i Lucije Rudan                                   239.000,00

                                                                                                                                                                                   239.000,00

Izgradnja hidranta i popravak kamenog pločnika šetnice na Hvarskoj rivi.                  195.000,00

                                                                                                                                                                                    195.000,00

Gradnja “zelenih otoka” na području grada Hvara -1. faza                                           260.000,00

                                                                                                                                                                                    260.000,00

Gradnja “zelenih otoka” na području grada Hvara – 2. faza                                            95.000,00

                                                                                                                                                                                      95.000,00

Gradnja ogradnih kamenih zidova na javnim zelenim površinama u

Gradu Hvaru (Majerovica-stoljetna smrča i park Sv. Marak)                                         50.000,00                                                                    50.000,00

Zaštitne ograde na raznim lokacijama                                                                             61.000,00

                                                                                                                                                                                      61.000,00

Ukupno (kn) s PDV-om                                                                                                                                           900.000,00

 

GRAD HVAR

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

 

Prilog br. 2

 

NERAZVRSTANE CESTE – PROGRAM ZA 2014. GODINU

                                                                                                                                J.C. (kn s PDV)             Iznos (kn s PDV)

 

Asfaltiranje na raznim lokacijama u Gradu Hvaru                                                        200.000,00

                                                                                                                                                                                    200.000,00

Izrada projektne dokumentacije (idejni/glavni/izvedbeni projekti) za

prometnice na području Grada Hvara                                                                           170.000,00

                                                                                                                                                                                    170.000,00

Nadzor na radovima izgradnje                                                                                        40.000,00

                                                                                                                                                                                      40.000,00

Gradnja nogostupa i proširenje kolnika u Ulici braće Buzolić                                      110.000,00

                                                                                                                                                                                    110.000,00

Rekonstrukcija poljskih puteva

-Izgradnja potpornog zida Kopito                                                                    243.000,00

-Spile II. faza                                                                                                   209.621,25

-Razne lokacije                                                                                                   55.000,00

                                                                                                                                                                                    507.621,25

Zemljani radovi na izgradnji, probijanju ulica – na lokaciji Ograde OS-3                     272.378,75

                                                                                                                                                                                    272.378,75

Otkup zemlje                                                                                                                100.000,00

                                                                                                                                                                                    100.000,00

Izrada tehničke dokumentacije i pripremni radovi na

izgradnji ceste Velo Grablje – Malo Grablje                                                                 172.000,00

                                                                                                                                                                                    172.000,00

Ukupno (kn) s PDV-om                                                                                                                                        1.572.000,00

 

 

GRAD HVAR

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

 

Prilog br. 3

 

JAVNA RASVJETA – PROGRAM ZA 2014. GODINU

                                                                                                                                J.C. (kn s PDV)             Iznos (kn s PDV)

Iskop, kabeli, traka uzemljenja za postavu javne rasvjete na raznim

lokacijama na području Grada Hvara                                                                            337.500,00

                                                                                                                                                                                    337.500,00

Dobava i postava rasvjetnih tijela (temelji, stupovi i rasvjetna tijela)

na raznim lokacijama na području Grada Hvara                                                           160.000,00

                                                                                                                                                                                    160.000,00

Dobava ručno rađenih lampi za staru gradsku jezgru                                                     25.000,00

                                                                                                                                                                                     25.000,00

Dostava i postava metalnih “hvarskih ferala”                                                                 37.500,00

                                                                                                                                                                                      37.500,00

Dobava i ugradnja kamenih lampi na šetnici Put Križa                                                   60.000,00

                                                                                                                                                                                      60.000,00

Ukupno (kn) s PDV-om:                                                                                                                                          620.000,00

 

 

GRAD HVAR

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

 

Prilog br. 4

 

OBJEKTI I UREĐAJI ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH I OBORINSKIH VODA

– PROGRAM ZA 2014. GODINU

                                                                                                                                J.C. (kn s PDV)             Iznos (kn s PDV)

 

Izgradnja oborinskog sustava odvodnje od Ograda do mora – 1. faza                                                                         134.000,00

 

Nadzor nad radovima izgradnje fekalne i oborinske kanalizacije                                                                                  71.000,00

 

Linearna sanacija cjevovoda DN 250mm                                                                                                                      64.000,00

 

Izrada idejnog projekta otpadnih voda za naselje Brusje                                                                                                50.000,00

 

Izrada idejnog projekta otpadnih voda za naselje Sv. Nedjelja                                                                                       82.000,00

 

Izgradnja i rekonstrukcija oborinske odvodnje na pet lokacija                                                                                    135.875,00

 

Rekonstrukcija odvodnje u dvorištu kuće Jelušić                                                                                                          40.000,00

 

Izmjene i dopune glavnog projekta izgradnje uređaja za pročišćivanje

i podmorskog ispusta fekalne odvodnje u Gradu Hvaru                                                                                               84.375,00

 

Rekonstrukcija, izmještanje, sanacija fekalne odvodnje na raznim lokacijama:

Ulica Vicka Butorovića                                                                                      22.500,00

Ulica Lucije Rudan                                                                                           18.750,00

Ulica Jurja Matijevića                                                                                        25.000,00

Rekonstrukcija septičkih jama na Rivi                                                               37.500,00

                                                                                                                                                                                    103.750,00

Ukupno (kn) bez PDV-a                                                                                                                                          765.000,00

 

 

 

 

                Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara” broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), članka 14.st. 3. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara” broj: 2/14 i 4/14-ispravak) i Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata (“Službeni glasnik Grada Hvara” broj: 2/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 22. sjednici održanoj 19. prosinca 2014. godine, donosi slijedeći

 

ZAKLJUČAK

o davanju ponude za sklapanje novog ugovora dosadašnjim korisnicima javnih površina

 

Članak 1.

 

Dosadašnjim korisnicima javnih površina (osim korisnika javnih površina za postavu štekata) koji su sa Gradom Hvarom sklopili ugovor o zakupu javne površine i koji istječu 31. prosinca 2014. godine, i koji u potpunosti i na vrijeme izvršavaju svoje financijske obveze prema Gradu Hvaru, ponuditi će se sklapanje novog ugovora o zakupu, pod istim uvjetima i to ako je pojedino mjesto i lokacija predviđena Planom o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata.

 

Članak 2.

 

Korisnici iz članka 1. ovog Zaključka se moraju očitovati da li prihvaćaju ponudu iz istog članka i to u roku od 45 dana od donošenja ovog Zaključka na sjednici Gradskog vijeća Grada Hvara.

 

Članak 3.

 

Zadužuje se Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada da provede ovaj Zaključak te pripremi izvješće o očitovanjima iz članka 2. ovog Zaključka.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-02/14-01/277

URBROJ: 2128/01-02-14-02

Hvar, 19. prosinca 2014. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl.iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 132. i članka 167. Zakona o gradnji („NN”, broj 153/13) i odredbe članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09,1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13), te po prethodno pribavljenom mišljenju Turističke zajednice Grada Hvara, Gradsko vijeće Grada Hvara, na 22. sjednici, održanoj 19. 12. 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone

 

I     UVOD

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom određuje se područje i razdoblje kalendarske godine u kojem se ne smiju graditi građevine, odnosno izvoditi radovi, vrste građevina, odnosno radova koji se ne smiju izvoditi, provođenje nadzora nad primjenom ove Odluke i prekršajne sankcije.

 

II   PODRUČJE ZABRANE

 

Članak 2.

 

Područja za koja se zabranjuje izvođenje građevinskih radova su sva naselja na području Grada Hvara te priobalna područja u kojima se obavljaju turističke djelatnosti.

 

III RAZDOBLJE KALENDARSKE GODINE ZABRANE

 

Članak 3.

 

Razdoblje kalendarske godine u kojem je zabranjeno građenje građevina, odnosno izvođenje radova je razdoblje od 15. svibnja do 15. listopada za cijelo područje Grada Hvara.

 

IV  VRSTE GRAĐEVINA, ODNOSNO RADOVA KOJI SE NE SMIJU IZVODITI

 

Članak 4.

 

Privremeno se zabranjuje izvođenje svih zemljanih iskopa, uklanjanje dijela ili cijelih građevina, zidanje, odnosno izrada konstruktivnih dijelova građevine, betoniranje, izrada krovne konstrukcije, te žbukanje koje se izvodi uz uporabu građevinskih strojeva.

 

 

 

 

V   NADZOR NAD PROVEDBOM ODLUKE

 

Članak 5.

 

Nadzor nad provedbom ove Odluke provode komunalni redari Grada Hvara. Komunalni redari dužni su utvrditi svaku gradnju, odnosno izvođenje pojedinih građevinskih radova i investitora, odnosno izvođača koji gradi ili izvodi radove. U obavljanju nadzora komunalni redar je ovlašten:

–      rješenjem narediti pravnoj i fizičkoj osobi trenutan prekid radova i uklanjanje materijala i strojeve s javnih površina,

–      naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja uz izdavanje potvrde o istome,

–      izdati obvezni prekršajni nalog,

–      podnijeti optužni prijedlog Prekršajnom sudu.

 

VI  PREKRŠAJNE SANKCIJE

 

Članak 6.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba u svojstvu izvođača ako gradi protivno ovoj Odluci.

Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba u svojstvu izvođača ako gradi protivno ovoj Odluci.

 

VII   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 7.

 

Odredbe ove Odluke ne odnose se na:

–      građenje objekata za koje je odlukom Vlade ili posebnim zakonom utvrđen interes Republike Hrvatske,

–      radovi na uklanjanju građevina na temelju inspekcijskog rješenja ili odluke drugog tijela državne vlasti,

–      građenje građevina, odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je ova Odluka stupila na snagu.

 

Članak 8.

 

Iznimno, građevinski radovi koji se mogu izvoditi u razdoblju navedenom u članku 3. i članku 4. ove Odluke, uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika su:

–      hitni radovi na popravcima objekata i uređaja komunalne i ostale infrastrukture kojima se sprječava nastanak posljedica opasnih za život i zdravlje ljudi kao i veća oštećenja nekretnine,

–      nužni radovi na popravcima građevina kada zbog oštećenja postoji neposredna opasnost za život i zdravlje ljudi.

–      saniranje posljedica prirodnih katastrofa i nepogoda.

 

Članak 9.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju razdoblja i vremena u kojem se ne mogu graditi određene vrste građevina, odnosno izvoditi građevinski radovi na području Grada Hvara (Službeni glasnik Grada Hvara, broj 5/05, 4/07, 1/08).

Članak 10.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”, a primjenjuje se od iduće kalendarske godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

KLASA: 363-01/14-01/180

URBROJ: 2128-01-02-14-05

Hvar, 19. prosinca 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl.iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst), članka 35. a Zakona o otocima («NN», broj: 149/99, 32/02 i 33/06 ) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09,7/09, 8/09,1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13 ), Gradsko vijeće Grada Hvara na 22. sjednici održanoj 19. prosinca 2014. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa nekretnina u k.o. Hvar- Pakleni otoci

 

I.

 

Povodom ponude ponuditeljice Dinke Kovačević ud. Stjepana iz Hvara, zastupana po punomoćnici Darijani Godinović, odvjetnici iz Hvara, od 09. prosinca 2014. godine, Grad Hvar neće se koristiti pravom prvokupa u predmetu ponude za prodaju nekretnina označene kao čest. zem. 4071/2 površine 998 m2, čest. zem. 4073/2 površine 624 m2 Zk. ul.1377 k.o. Hvar – Pakleni otoci, za iznos kupoprodajne cijene od 80.000,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti prema prodajnom tečaju HNB.

 

II.

 

Po zaključenju ugovora o kupoprodaji u kojem je navedena kupoprodajna cijena predmetnih nekretnina u iznosu iz točke I. ovog Zaključka, ponuditelj se obvezuje dostaviti fotokopiju ugovora Gradu Hvaru.

 

III.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 940-01/14-01/89

URBROJ: 2128-01-02-14-02

Hvar, 19. prosinca 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl.iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju odredbe članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09,7/09 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 22. sjednici održanoj prosinca 2014. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o razrješenju dužnosti predsjednice i člana Odbora za protokol Grada Hvara

 

I.

 

Alessandra Tudor, dipl. oec. iz Hvara razrješava se dužnosti predsjednice Odbora za protokol Grada Hvara, temeljem podnesene neopozive ostavke od 05. studenog 2014. godine.

 

II.

 

Prošper Zaninović iz Hvara razrješava se dužnosti člana Odbora za protokol Grada Hvara, temeljem podnesene neopozive ostavke od 14. studenog 2014. godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/14-01/20

URBROJ: 2128-01-02-14-02

Hvar, 19. prosinca 2014.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl.iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Temeljem članka 10. i 11. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN, br. 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09), odredbe članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN, br. 36/04, 63/08,133/13 i 63/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i odredbe članka 34. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara” br.05/09, 07/09, 08/09, 01/11, 02/11-pročišćeni tekst, 06/13 i 10/13) Gradonačelnik Grada Hvara dana 26. studenog 2014.g., donosi

 

PLAN

upravljanja pomorskim dobrom na području

Grada Hvara za 2015. godinu

 

1. UVODNE NAPOMENE

 

I.

 

Ovim Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2015.g.(u daljnjem tekstu: Plan) uređuje se:

–      plan redovnog upravljanja pomorskim dobrom

–      sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom,

–      popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti koji se mogu obavljati na području Grada Hvara

–      mikrolokacije za obavljanje djelatnosti.

II.

 

Pomorsko dobro na području Grada Hvara proteže se od granice sa Gradom Stari Gradom na sjeveru do granice na jugu sa Općinom Jelsa. Pomorsko dobro u kopnenom dijelu obuhvaća obalni dio katastarskih općina: K.O. Brusje, K.O. Hvar, K.O. Velo Grablje i K.O. Jelsa za područje Svete Nedjelje.

 

2.   PLAN REDOVNOG UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM

 

III.

 

Grad Hvar upravlja pomorskim dobrom sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama (NN br. 158/03, 141/06 i 38/09), Uredbom o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (NN, br. 36/04,63/08,133/13 i 63/14) i ovim Planom na način da:

a)   zaštićuje i održava pomorsko dobro u općoj upotrebi sanacijom manjih oštećenja nastalih na pomorskom dobru (saniranje manjih pukotina na plažama na prostorima namijenjenim sunčanju, popravljanje ograda i stepenica za ulaz u more i sl.), uređenjem plaža dovozom pijeska i drugog materijala na način da se ne mijenja granica kopnenog i morskog dijela pomorskog dobra, čišćenjem i odvozom smeća, postavljanjem posuda za odlaganje smeća na plažama, postavljanjem tuševa i sl., osigurava postavljanje i održavanje sanitarnih objekata, rukohvata, te table upozorenja zabrane i informacije, poduzima mjere u slučaju iznenadnih onečišćenja mora za kupanje, te mjera sanacije oštećenja na objektima pomorskog dobra kada je to nužno zbog sprečavanja ozljeđivanja osoba i oštećenja stvari.

Za sve navedene radnje utvrđuje se obveza gradskih tvrtki: KOMUNALNO HVAR d.o.o. i NAUTIČKOG CENTRA d.o.o. Hvar

b)   na dijelovima pomorskog dobra za koja je dodijeljena koncesija ili koncesijsko odobrenje za obavljanje određene djelatnosti na morskoj obali, o zaštiti i održavanju pomorskog dobra brine se ovlaštenik koncesije, odnosno korisnik koncesijskog odobrenja

c)   dodjeljuje koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru koje ne isključuju niti ograničavaju opću upotrebu pomorskog dobra, putem Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Grada Hvara.

 

IV.

 

a)   Na određenim mikrolokacijama izvršiti će se postava prijenosnih WC-a i to u ljetnom periodu.

Sve predradnje u svezi postave WC-a izvršiti će Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom Grada Hvara u suradnji s Službom za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Hvara.

b)   Utvrđuje se obveza Nautičkog centra d.o.o. osigurati ograđivanje plaža plutajućim branama i opreme za pružanje prve pomoći;

Na području koncesija ili koncesijskog odobrenja obveza koncesionara je postava, briga o postavi, popravcima, skladištenju skala i plutača propisanih Pravilnikom o uređenju plaža a koje je osigurala Turistička zajednica grada Hvara.

Ako se na koncesioniranom području postavljaju kabine za presvlačenje, brigu o njima vodi koncesionar, dok se za postavu kabina na javnim površinama grada treba zatražiti suglasnost grada u smislu lokacija kabina.

 

V.

 

Uz nadležna tijela Županije i Lučke kapetanije, nadzor nad korištenjem pomorskog dobra dužni su vršiti i komunalni redari te Nautički centar d.o.o. Hvar.

Ukoliko se utvrdi da se korištenje pomorskog dobra ne vrši na način propisan zakonom, odnosno daje u suprotnosti s koncesijskim odobrenjem izdatim od Vijeća za dodjelu koncesijskog odobrenja Grada Hvara, komunalni redari dužni su o tome izvijestiti Lučku kapetaniju Ispostava Hvar, druga nadležna tijela te Gradonačelnika i Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja Grada Hvara.

 

3. SREDSTVA ZA REDOVNO UPRAVLJANJE

 

VI.

 

Za provedbu mjera redovnog upravljanja pomorskim dobrom koristit će se sredstva u ukupnom iznosu od      1.605.000,00 kn

Sredstva iz stavka 1. ove točke osigurat će se iz slijedećih izvora:

–  iz naknada za koncesije na pomorskom dobru na području Grada koje pripadaju Gradu  450.000,00 kn

–  sredstva od naknada za koncesijska odobrenja na području Grada    600.000,00 kn

–  dodatna sredstva Proračuna Grada Hvara za 2015.g

………………………………………………………. 105.000,00 kn

–  sredstva iz boravišne pristojbe……………… 50.000,00 kn

–  sredstva iz proračuna Županije za 2015.g. namijenjena za upravljanje pomorskim dobrom              200.000,00 kn

–  sredstva državnog Fonda za zaštitu okoliša

………………………………………………………. 200.000,00 kn

Sredstva iz stavka 2. ove točke rasporedit će se za:

a) čišćenje obalnog pojasa

–  od Bojanić Bada do Milne

–  od Milne do punte Pelegrina

–  od punte Pelegrina do uvale Sv. Ante

–  i odvoz smeća sa Paklenih otoka………. 685.000,00 kn

 

b) redovno održavanje i uređenje pomorskog dobra (materijal, sitni popravci, uređenje pristupa moru)

–  tekuće održavanje…………………………….. 70.000,00 kn

–  sanacija pješačke staze uz more na stijeni (kosi) u Zaraću              75.000,00 kn

–  sanacija pristana u Križnoj luci u Hvaru

……………………………………………………… 81.250,00 kn

–  poploćenje kamenom šetnice od Rotonde do Amfore – 3.faza        250.000,00 kn

–  uređenje Šetališta A.T.Petrića (od k.br.18 do 8) 3.faza

……………………………………………………. 300.000,00 kn

–  sanacija postojeće fekalne odvodnje i vodovoda

……………………………………………………… 62.500,00 kn

–  dobava i ugradnja nove urbane opreme (klupe, koševi, sat, panoi, oglasne ploče)         31.250,00 kn

 

c) obveza uređenja pomorskog dobra

–  od Bojanić Bada do Milne

–  od Milne do punte Pelegrina

–  od punte Pelegrina do uvale Sv.Ante

u ime Grada a sredstvima zainteresiranih korisnika konc. odobrenja u svrhu poboljšanja kvalitete usluga

(ne financira se sredstvima proračuna)………… 0,00 kn

d) naknada članovima Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja          50.000,00 kn

Pored raspoređenih sredstava postoji i daljnja obveza žurne sanacije svih muleta na području Grada Hvara, za što će Grad Hvar nastojati osigurati inicijalna sredstva te dodatna sredstva od nadležnih institucija.

 

4. POPIS DJELATNOSTI

 

VII.

 

Na pomorskom dobru na području Grada Hvara mogu se obavljati sve djelatnosti propisane Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN br. 36/04, 63/08,133/13 i 63/14).

Za iznajmljivanje brodica Grad Hvar će osigurati specijalne oznake (naljepnice) za pojedine mikrolokacije, koje će se korisnicima izdavati prilikom izdavanja koncesijskih odobrenja.

 

5. MIKROLOKACIJE

 

VIII.

 

Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja Grada Hvara, u postupku rješavanja zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja, određuje mikrolokacije propisano navedenom Uredbom. Mikrolokacije za obavljanje djelatnosti iz točke VII. ovog Plana mogu se određivati na slijedećim dijelovima pomorskog dobra:

 

TUMAČ KRATICA:

1.1.S. –       djelatnost na pomorskom dobru – Iznajmljivanje sredstava

2. UG.T. –  djelatnost na pomorskom dobru – Ugostiteljstvo i trgovina

3. K-R.S. – djelatnost na pomorskom dobru – Komercijalno-rekreacijski sadržaji

4. O.R. –     djelatnost na pomorskom dobru – Obuka ronioca/Organizacija ronilačkih izleta

 

1. UVALA KRIŽNA LUKA (k.č. dio k.č. 3906/1 i dio 3774/1)

1.1. I.S. – brodice na motorni pogon – sjeverni molet – 20 kom

1.2. I.S. – brodice na motorni pogon – operativna obala između h.Bodul i h. Galeb – 32 kom

1.3. I.S. – brodica na motorni pogon – 2 kom na dijelu k.č. 3906/1

1.4. K-R.S. – ležaljke – 35 kom na dijelu k.č. 3906/1

1.3. UG.T. – terasa ugostiteljskog objekta

1.4. I.S.- kajaci-20 kom

 

2. ŽALO ISPRED HOTELA GALEB (k.č.dio 3774/1)

2.1. I.S. – brodice na motorni pogon – 5 kom

2.1. K-R.S. – ležaljke – 60 kom

2.2. K-R.S. – suncobrani – 10 kom

 

3. UVALA POKONJI DOL (k.č. dio 2013 i dio 3774/1)

3.1. UG.T. – terasa ugostiteljskog objekta

 

4. VELA MAJEROVICA – kod “Plivačkog”, ispred CROATIE d.d.

do U.O.”Falko”(k.č. 628,166/1, 4666,166/3,166/8, 4667,166/10,166/4)

4.1. I.S. – brodice na motorni pogon – 65 kom

4.2. I.S. – sredstvo za vuču s opremom(banana, tuba, guma, skije, padobran i si.) – 1 kom

4.3. I.S. – pedaline – 2 kom

4.4. K-R.S. – ležaljke – 245 kom

4.5. K-R.S. – suncobrani – 60 kom

 

5. PUNTA KOVAČ, UVALA PODSTINE (k.č. 45/1, dio 45/3)

5.1. K-R.S. – ležaljke – 85 kom

5.2. K-R.S. – suncobrani – 5 kom

 

6. UVALA MALA GARŠKA (k.č. dio 45/3)

6.1. LS. – brodice na motorni pogon – 10 kom

 

7. UVALA VELA GARŠKA (k.č. dio 1/5 i 1/6)

7.1. I.S. – ležaljke – 22 kom

7.2. I.S. – suncobrani – 5 kom

7.3. UG.T – objekat

7.4. UG.T. – terasa ugostiteljskog objekta

 

8. UVALA PARJA (k.č. dio 1/3)

8.1. I.S. – brodica na motorni pogon – 3 kom

 

9. UVALA VIRA (k.č. dio 823)

9.1. I.S. – brodica na motorni pogon – 10 kom

9.2. UG.T. – montažni objekat

9.3. K-R.S. – ležaljke – 30 kom

9.4. K-R.S. – pedaline – 4 kom

9.5. K-R.S.-kajaci-3 kom

 

10. UVALA PRIBINJA (k.č. dio 823)

10.1.1. S. – brodice na motorni pogon – 10 kom

10.2. I.S. – pedaline – 2 kom

10.3. K-R.S. – ležaljke – 20 kom

10.4. K-R.S. – suncobrani – 5 kom

 

11. UVALA KALOBER (Rukavac) (k.č. dio 823)

11.1. I.S. – brodice na motorni pogon – 10 kom

 

12. UVALA JAGODNA – Brusje (k.č. dio 823)

12.1. K-R.S. – ležaljke – 25 kom

 

13. UVALA STINIVA (k.č. dio 244)

13.1. K-R.S.-ležaljke – 10 kom

 

14. UVALA LOZNA (k.č. dio 823)

14.1. I.S. – brodica na motorni pogon – 10 kom

14.2. I.S. – daske za jedrenje – 5 kom

 

15. MALA I VELA MEKIĆEVICA (k.č. dio 3686/1 i 3686/2)

15.1. K-R.S. – ležaljke – 35 kom

15.2. K-R.S. – suncobrani – 5 kom

 

16. VELO ŽALO – naselje MILNA (k.č. dio 3481)

16.1. K-R.S. – ležaljke – 70 kom

16.2. K-R.S. – suncobrani – 20 kom

16.3. UG.T. – škrinja za sladoled – 1 kom

16.4. UG.T. – terasa ugostiteljskog objekta

 

17. MALA MILNA (k.č. dio 3481)

17.1. K-R.S. – ležaljke – 20 kom

17.2. K-R.S. – suncobrani – 20 kom

17.3. K-R.S. – masaža na plaži – 1 mjesto

 

18. PODRUČJE IZMEĐU VELOG ŽALA I MALE MILNE (k.č. dio 3481)

18.1.1. S. – brodice na motorni pogon – 10 kom

18.2. I.S.-kajaci-4 kom

18.2. K-R.S. – ležaljke – 20 kom

18.2. K-R.S. – suncobrani – 20 kom

 

19. UVALA ZORAĆE (k.č. dio 1095 i 1096, dio 1339/2)

19.1. K-R.S. – ležaljke (Velo i Malo žalo, Stijene) – 30 kom

19.2. K-R.S. – suncobrani (Velo i Malo žalo, Stijene) – 25 kom

19.3. UG.T. – terasa ugostiteljskog objekta

 

20. UVALA JAGODNA – naselje SV. NEDJELJA (k.č. dio 130/11, 130/8)

20.1. I.S. – brodice na motorni pogon – 10 kom

20.2. I.S. – kajaci – 5 kom

20.3. O.R. – ukrcaj/iskrcaj za ronilačke izlete/obuka

 

21. UVALA JUŽNA I SJEVERNA NA O.JEROLIM – Pakleni otoci (k.č. dio 3912 i 3911/3)

21.1. K-R.S.-ležaljke – 160 kom

21.2. K-R.S. – suncobrani – 40 kom

 

22. UVALA STIPANSKA – JUŽNA I SJEVERNA – O.MARINKOVAC (k.č. dio 3913/1)

22.1. I.S. – skuter- 3 kom

22.1. K-R.S. – ležaljke – 200 kom

22.2. K-R.S. – suncobrani – 100 kom

 

23. UVALA ŽDRILCA- O. MARINKOVAC (k.č. dio 3913/1)

23.1. K-R.S. – ležaljke – 70 kom

23.2. K-R.S. – suncobrani – 20 kom

 

24. UVALA VINOGRADIŠĆE – o.SV. KLEMENT (ispred k.č. 4071/3 i 4107)

24.1. I.S. – brodice na motorni pogon – 5 kom

24.2. I.S.-kajaci – 10 kom

24.3. K-R.S. – ležaljke – 55 kom

24.4. K-R.S. – suncobrani – 10 kom

24.5. UG.T. – terasa ugostiteljskog objekta

 

25. UVALA PALMIŽANA (k.č. dio 4125 i 4068)

25.1. UG.T. – terasa ugostiteljskog objekta

 

26. UVALA VLAKA – O. SV.KLEMENT (k.č. dio 4155/2 i 4155/1)

26.1. K-R.S. – ležaljke – 20 kom

 

IX.

 

Korisnici koncesijskih odobrenja dužni su se pridržavati Odluke o komunalnom redu Grada Hvara (SI. glasnik Grada Hvara br. 06/96, 05/97, 05/02, 04/03, 03/04, 04/06 i 01/08)

 

PRAVILA PONAŠANJA KORISNIKA KONCESIJSKIH ODOBRENJA

 

a) Precizno određenje lokacije za obavljanje gospodarske djelatnosti

Gospodarska djelatnost određenja koncesijskim odobrenjem može se obavljati na način da se za iznajmljivanje odobrenih sredstava koristi prostor pomorskog dobra. Prostor uz more mora biti prohodan i mora postojati slobodan pristup javnom pomorskom dobru.

Kod iznajmljivanja ležaljki, prije iznajmljivanja i po završetku radnog dana ležaljke moraju biti složene na određenom mjestu.

 

 

b) Obveza korisnika koncesijskog odobrenja

Korisnik koncesijskog odobrenja može obavljati samo odobrenu gospodarsku djelatnost u prijavljenom opsegu, s tim da na odobrenom prostoru održava red i čistoću plaže. Odvoz otpada – smeća vrši KOMUNALNO HVAR d.o.o. Hvar.

 

c) Kontrola koncesijskog odobrenja

Kontrolu korištenja pomorskog dobra po izdanom koncesijskom odobrenju vršit će nadležna tijela i komunalni redari Grada Hvara uz suradnju Nautičkog centra Hvar d.o.o.

 

d) Ukidanje koncesijskog odobrenja

Koncesijsko odobrenje biti će ukinuto ako dva puta uzastopce nadležna tijela prijave nepravilnosti u obavljanju djelatnosti.

 

6.      IZDAVANJE KONCESIJSKOG ODOBRENJA I VISINA NAKNADE

6.1.   VIJEĆE ZA DAVANJE KONCESIJSKIH ODOBRENJA

 

X.

 

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja Grada Hvara (u nastavku: Vijeće) nadležno je za izdavanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru Grada Hvara (u nastavku: odobrenja).

Vijeće se sastoji od predsjednika i četiri člana, koji su predstavnici slijedećih tijela:

–      predstavnik Gradskog vijeća Grada Hvara (tri predstavnika)

–      predstavnik Županijskog upravnog odjela za pomorstvo (jedan predstavnik)

–      predstavnik Lučke kapetanije (jedan predstavnik)

 

XI.

 

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja Grada Hvara dužno je utvrditi usklađenost zahtjeva za koncesijska odobrenja sa ovim Planom.

 

397.

 

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja Grada Hvara određuje za koje je mikrolokacije odnosno koncesijska odobrenja potrebno ugovorom odrediti međusobne obveze.

 

XIII.

 

Sukladno čl. 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (NN br.36/04, 63/08,133/13 i 63/14) troškove Vijeća i naknada članovima Vijeća isplaćuje se iz sredstava Proračuna Grada Hvara.

 

6.2.   PREDSJEDNIK VIJEĆA ZA DAVANJE KONCESIJSKIH ODOBRENJA

 

XIV.

 

Radom Vijeća rukovodi Predsjednik vijeća izabran između članova Vijeća. Predsjednik Vijeća skrbi o provođenju odluka i akata Vijeća.

 

6.3. ZAHTJEV ZA KONCESIJSKO ODOBRENJE

 

XV.

 

Zahtjev se prilaže na obrascu UT-XII-71, propisan Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN br. 36/04, 63/08,133/13 i 63/14). U zahtjevu se navodi, pod točkom 2 MIKROLOKACIJA: Broj mikrolokacije.

Zahtjeve za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru podnose se Vijeću za dodjelu koncesijskih odobrenja odmah po donošenju Plana u pravilu do 01. travnja 2015. godine.

Zahtjevu se prilaže:

  1. Dokaz o vlasništvu sredstava s kojima se namjerava obavljati djelatnost na pomorskom dobru ili dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstava koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva
  2. Dokaz o sposobnosti brodice za plovidbu
  3. Osnovne podatke o podnositelju zahtjeva, adresa i broj telefona/mobitela
  4. Potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Hvaru i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Hvara (Komunalno Hvar d.o.o. i Nautički centar Hvar d.o.o.) te potvrda Porezne uprave
  5. Bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika sukladno iznosu naknade za koncesijsko odobrenje

 

6.4. DODJELA KONCESIJSKOG ODOBRENJA

 

XVI.

 

Visina naknade za sve djelatnosti na pomorskom dobru sukladno ovome Planu iznositi će sukladno Uredbi o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) gdje je Grad Hvar svrstan u Turistički razred “A” (Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (NN, br. 122/09). Naknade iznose kako slijedi:

 

 

 

Tablica 1.

Djelatnost

Sredstvo

Obračunska jedinica

Naknada(kuna)

IZNAJMLJIVANJESREDSTAVA Brodica na motornipogon

*Po metru dužnom

300,00

Jedrilica, brodica navesla

*Po metru dužnom

200,00

Skuter **

Po plovilu

6.000,00

Dječji skuter do 2 kW

Po plovilu

3.000,00

Sredstvo za vuču sopremom ** (banana,tuba, guma, skije,

padobrani i si.)

Po kW

50,00

Daska za jedrenje,sandolina, pedalina i sl.

Po komadu

450,00

Podmornica **

Po komadu

3.000,00

Pribor i oprema zaronjenje

Po komadu

20,00

UGOSTITELJSTVOI TRGOVINA Kiosk, prikolice,objektii montažni objekti do12 m2 i si.

Paušal

15.000,00

Pripadajuća terasaobjekta

Po m2

400,00

Stand (rukotvorine,igračke, suveniri i si)

Paušal

6.000,00

Ambulantna prodaja(škrinja, aparati zasladoled i si.)

Paušal

5.000,00

KOMERCIJALNO -REKREACIJSKISADRŽAJI Jumping **

Paušal

12.000,00

Aqua park i drugimorski sadržaji **

Paušal

8.000,00

Zabavni sadržaji

Po komadu

1.500,00

Suncobrani i ležaljke

Po komadu

40,00

Kulturne, komercijalne,zabavne, športskepriredbe

Po m2/dan

7,00

Snimanjekomercijalnogprograma i

reklamiranje

Paušal /dan

1.000,00

Slikanje, fotografiranje

Paušal

500,00

*    podnosi se jedan zahtjev za sva sredstva

** Sukladno članku 8. stavku 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru Vijeće je dužno po službenoj dužnosti zatražiti suglasnost Lučke kapetanije s naslova sigurnosti plovidbe za obavljanje djelatnosti sredstvima koja su u ovim Tablicama označene s dvije zvjezdice * Prilikom utvrđivanja duljine plovila u obračun se uzima duljina preko svega

 

 

 

 

399.

 

Koncesijska odobrenja određuju se sukladno odredbama Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru.

Koncesijska odobrenja određuju se na rok do 5 (pet) godina.

Koncesijska odobrenja sa mikrolokacijom na prostoru koji je odobren prestaju istekom perioda kalendarske godine.

 

XVIII.

 

Ukoliko se za istu mikrolokaciju za obavljanje djelatnosti do sazivanja sjednice Vijeća prijavi više kandidata prednost će se pod istim uvjetima dodijeliti po slijedećem:

–      dosadašnji korisnik pod uvjetom da na njegov rad nisu evidentirane pritužbe kod Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja odnosno da nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Hvaru

–      po datumu predaje potpunog zahtjeva za koncesijsko odobrenje.

 

XIX.

 

Neće biti odobreno Koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru:

–      bez suglasnosti Lučke kapetanije Split za djelatnosti: iznajmljivanje skutera, odnosno za gliser za vuču banana, padobrana, skija i sl., podmornice, aqua park i druge morske sadržaje, jumping

–      bez suglasnosti Ministarstva zaštite prirode RH za djelatnosti na području značajnog

–      krajolika (st.6.čl.8. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja (NN br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i čl. 178. Zakona o zaštiti prirode NN br. 80/13)

–      ukoliko postoje neriješene obaveze tražitelja koncesijskog odobrenja prema Gradu Hvaru

–      na mikrolokacijama koje se nalaze na prostoru koji se koristi temeljem koncesije ili drugog akta Grada Hvara

–      na mikrolokacijama koje nisu navedene u ovom Planu upravljanja pomorskim dobrom.

Dokazi za navedeno sastavni su dio predmetnog spisa.

 

XX.

 

Ukoliko se pojavi interes za ishođenjem koncesijskog odobrenja za obavljanjem djelatnosti na mikrolokaciji koja nije naznačena u točki 5. MIKROLOKACIJE Gradonačelnik može naknadno dopuniti ovaj Plan.

 

7. ZAVRŠNE ODREDBE

 

399.

 

Ovaj Plan stupa na snagu 01. siječnja 2015.g., a objavit će se u «Službenom glasniku Grada Hvara»

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 342-01/14 -01/50

URBROJ: 2128/01-01/1-14-01

Hvar, 26. studeni 2014.g.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ:

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA

 

1… Izmjene i dopune Proračuna Grada Hvara za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu…………… 365

2… Odluka o izmjeni Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2014. godinu………………………………………… 385

3… Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2014. godinu……………….. 385

4… Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2014. godinu………………… 386

5… Odluka o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014. godinu za Grad Hvar……………………………………………………………………………………………………. 387

6… Odluka o izmjeni Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014. godinu za Grad Hvar………………………………………………………………………………………………………… 390

7… Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone……………………… 392

8… Zaključak o davanju ponude za sklapanje novog ugovora dosadašnjim korisnicima javnih

….. površina………………………………………………………………………………………………………………………………….. 393

9… Zaključak o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa nekretnina u k.o. Hvar-Pakleni otoci………………….. 394

10. Rješenje o razrješenju dužnosti predsjednice i člana Odbora za protokol Grada Hvara………………………… 394

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA

 

1… Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2015. godinu……………………………….. 394

2… Izmjene i dopune Plana prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2014. godinu 400

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSA

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO