Sluzbeni glasnik

Odluka o prijevozu putnika u javnom prometu Grada Hvara

Na temelju članka 3. stavka 1. točke 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 24.Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) Gradsko vijeće Grada Hvara na 21. sjednici održanoj 14.studenog 2014. godine, donijelo je

 

 ODLUKU O PRIJEVOZU PUTNIKA U JAVNOM PROMETU GRADA HVARA

I.   OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju uvjeti i način obavljanja prijevoza putnika u javnom prometu(u daljnjem tekstu: javni gradski prijevoz) na području Grada Hvara.

Javni gradski prijevoz mogu obavljati pravne i fizičke osobe (u daljnjem tekstu: prijevoznik) na temelju ugovora o koncesiji.

Javni gradski prijevoz obavlja se autobusima, kombibusima te vozilima koja imaju najmanje devet sjedala ( u daljnjem tekstu: vozila) uključujući sjedalo za vozača. Javni gradski prijevoz obavlja se na određenim linijama po unaprijed utvrđenom voznom redu, cijeni i općim prijevoznim uvjetima te mora biti dostupan svim putnicima pod istim uvjetima.

Vozila kojima se obavlja javni gradski prijevoz moraju ispunjavati uvjete utvrđene propisima o prijevozu u cestovnom prometu, ovom Odlukom te drugim odlukama nadležnih tijela Grada Hvara.

 Članak 2.

Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada te Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša prate obavljanje i razvoj javnog prijevoza.

Članak 3.

Prijevoznik je dužan osigurati trajno i kvalitetno obavljanje javnog prijevoza putnika te poduzimati mjere i aktivnosti radi povećanja kvalitete usluga i sigurnosti.

 

II   LINIJE JAVNOG PRIJEVOZA 

Članak 4.

Linija javnog prijevoza je relacija ili skup relacija obavljanja prijevoza od početnog do završnog stajališta na kojoj se prevoze putnici prema objavljenom voznom redu s jednim ili više polazaka.

O uspostavljanju novih i ukidanju postojećih linija, o promjenama na uspostavljenim linijama javnog prijevoza kao što su produženje, skraćenje, izmjena trase, uspostavljanje i ukidanje stajališta  odlučuje Gradonačelnik posebnim aktom.

 

Članak 5.

Prijevoznik je dužan obavljati javni prijevoz sukladno ovjerenom voznom redu.

 

Članak 6.

Vozni red mora sadržavati:

– naziv prijevoznika;

– naziv, vrstu i trasu linije;

– vrijeme dolaska i polaska sa početnih, usputnih i završnih stajališta;

– režim održavanja linije (radni dan, subota, nedjelja);

– minimalno vrijeme vožnje na liniji;

– rok važenja voznog reda.

 

Članak 7.

U slučaju iznenadnog zastoja ili kraćeg poremećaja u prometu, prijevoznik je dužan u što kraćem roku poduzeti mjere za ponovnu uspostavu redovitog prijevoza, odnosno osigurati zamjenski prijevoz vlastitim vozilima ili vozilima drugih prijevoznika.

O obustavi prijevoza i načinu osiguranja zamjenskog prijevoza prijevoznik je dužan pravodobno obavijestiti građane preko sredstava javnog informiranja.

III   STAJALIŠTA

Članak 8.

Stajalište je uređena i označena prometna površina namijenjena za zaustavljanje vozila na kojoj se putnicima omogućava da sigurno i nesmetano uđu ili izađu iz vozila.

Stajališta se određuju u skladu s potrebama prijevoza putnika i uvjetima organizacije prometa na određenoj prometnici.

 

Članak 9.

Stajalište se označava prometnim znakom stajališta. Na stajalištu mora biti istaknuti izvadak iz voznog reda.

Uređenje i oprema stajališta  u nadležnosti je Službe za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Hvara.

Prijevoznik postavlja i održava prometne informacije na svim stajalištima.

Prijevoznik je dužan bez odgode obavijestitiSlužbu za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša o uočenim nedostacima i oštećenjima na stajalištima istajališnoj opremi javnog prijevoza.

 

IV   VOZILA I VOZAČ

Članak 10.

            Vozila moraju biti označena brojem linije, oznakom odredišta vožnje i po potrebi relacijom kretanja vozila, nazivom ili znakom tvrtke prijevoznika a mogu biti postavljene i druge oznake.

Ako se vozilom ne obavlja javni prijevoz, na vozilu se mora postaviti odgovarajuća oznaka (pokusna vožnja i slično).

Vozila moraju biti u ispravnom stanju i prije dnevnog upućivanja u promet očišćena i prozračena.

 

Članak 11.

Vozač je dužan zaustaviti vozilo na svim stajalištima svoje linije, a ulaženje i izlaženje putnika je dopušteno samo na stajalištu, osim u slučaju većih zastoja.

Iznimno, vozač autobusa nije dužan vozilo zaustaviti na svim stajalištima svoje linije ako u vozilu nema putnika koji žele izaći i na stajalištu nema putnika.

Vozaču je zabranjeno kretanje i vožnja vozila s otvorenim vratima.

 

Članak 12.

Vozač je za vrijeme prijevoza dužan uljudno se odnositi prema putnicima.

Vozač je dužan obavijestiti putnike o promjeni relacije ili odredišta kretanja vozila.

V    OBVEZE PUTNIKA

Članak 13.

Putnik je dužan za vožnju imati valjanu voznu kartu.

Na zahtjev ovlaštene osobe prijevoznika ili vozača putnik je dužan predočiti valjanu voznu kartu radi kontrole.

Putnik koji radi kontrole ne predoči valjanu voznu kartu ne može ući u vozilo, a vozač ne može krenuti sa stajališta dok isti nije napustio vozilo.

Ako putnik odbije napustiti vozilo, ovlaštena osoba prijevoznika ili vozač može zatražiti pomoć policijske uprave.

Ako ovlaštena osoba prijevoznika zatekne putnika bez važeće vozne karte prijevoznik je dužan podnijeti izvješće o počinjenom prekršaju nadležnom komunalnom redarstvu.

Ako putnik odbije dati podatke o svojem identitetu, ovlaštena osoba prijevoznika može zatražiti pomoć policijske uprave.

 

Članak 14.

Putnik u vozilu smije zauzeti samo jedno sjedalo.

Osobe s invaliditetom, trudnice, osobe s malom djecom te starije i nemoćne osobe imaju prednost pri ulasku u vozilo i prilikom zauzimanja mjesta za sjedenje.

 

Članak 15.

U vozila ne smiju ulaziti osobe koje bi svojim ponašanjem, prtljagom ili stvarima koje unesu u vozilo mogle ugroziti sigurnost putnika te osobe mlađe od šest godina bez pratnje odrasle osobe.

 

Članak 16.

Putnik može u vozilo unijeti ručnu prtljagu, dječja kolica, invalidska kolica, sportsku opremu i drugu prtljagu koja svojim dimenzijama i svojstvima ne ugrožava sigurnost putnika.Ručnu prtljagu potrebno je smjestiti tako da zauzima što manje prostora u vozilu, da ne ometa niti da na bilo koji način ne ugrožava ostale putnike.

Ručna prtljaga koja se unosi u vozilo ne smije biti dimenzija većih od 80 x 50 x 40 cm ili teža od 30 kg.

Putnik je dužan voditi brigu o svojoj prtljazi. 

Članak 17.

Zabranjeno je u vozilo unositi predmete koji mogu ozlijediti, ugroziti život, zdravlje i imovinu putnika i prometnog osoblja.

Iznimno, od stavka 1. ovoga članka, pripadnicima policije, hrvatske vojske i zaštitarima koji imaju ovlast za nošenje osobnog oružja kad su na službenom zadatku dopušteno je unošenje osobnog oružja u vozilo javnog prijevoza sukladno posebnim propisima.

 

Članak 18.

Putnicima je zabranjeno:

– unositi u vozilo prtljagu, stvari i životinje suprotno odredbama ove odluke;

– ometati prometno osoblje u obavljanju službe;

– uznemiravati ostale putnike;

– bacati otpatke i oštećivati vozilo i njegove oznake;

– konzumirati hranu, alkohol i pušiti u vozilu;

– ometati naplatu i kontrolu vozne karte, ulaženje i izlaženje iz vozila i smještaj putnika u vozilo;

– ulaziti u vozilo kad vozač u vozilu objavi da vozilo ne prima putnike ili da je već popunjeno;

– onemogućavati otvaranje i zatvaranje vrata kao i nasilno otvarati vrata na vozilu;

– ulaziti i izlaziti iz vozila u pokretu, pridržavati se za vozilo ili voziti na vanjskom dijelu vozila.

Prometno osoblje će od putnika koji postupa suprotno stavku l. ovoga članka zatražiti da napusti vozilo.

Članak 19.

Prijevoz kućnih ljubimaca u vozilima javnog prijevoza nije dozvoljen.Iznimno je dozvoljeno prevoženje kućnih ljubimaca u vozilima javnog prijevoza u specijalno namijenjenim kutijama za transport.

 

VI     CIJENA PRIJEVOZA

Članak 20.

Cijena prijevoza utvrđuje se tarifom.

Tarifu određuje prijevoznik uz gradonačelnikovu suglasnost.

Obavijest o tarifi mora biti objavljena i dostupna korisnicima javnog prijevoza.

VII    NADZOR

Članak 21.

Nadzor nad primjenom ove Odluke obavlja gradsko tijelo nadležno za promet.

U obavljanju nadzora nadležno tijelo ovlašteno je:

– rješenjem narediti prijevozniku postupanje sukladno odredbama ove odluke;

– naplatiti novčanu kaznu

– izdati obavezni prekršajni nalog.

VIII    PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 22.

Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna, kaznit će se za prekršaj prijevoznik, ako:

  1. se ne pridržava ovjerenog voznog reda (članak 5. ove Odluke);
  2. postupa suprotno članku 7. ove Odluke;
  3. ne postavlja i ne održava prometne informacije na predviđenom mjestu na stajalištu
  4. bez odgode ne obavijesti gradsko upravno tijelo nadležno za promet o uočenim nedostacima na stajalištima i stajališnoj opremi (članak 9. st.4. ove Odluke);
  5. vozilo nije označeno sukladno članku 10. st.1.i 2. ove Odluke;
  6. obavlja prijevoz neispravnim ili neočišćenim i neprozračenim vozilom (članak 10.st.3. ove Odluke);
  7. postupa suprotno članku 12. ove Odluke

Novčanom kaznom od 1.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

 

Članak 23.

Novčanom kaznom od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj putnik ako:

  1. na zahtjev ovlaštene osobe prijevoznika ne predoči valjanu voznu kartu radi kontrole ili odbije dati podatke o identitetu (članak 13. ove Odluke);
  2. postupa suprotno članku 18. ove Odluke.

 

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“

 

   REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

KLASA: 340-01/14-01/46

URBROJ: 2128/01-02-14-01

Hvar, 14. studenog 2014. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Marko Jeličić, dipl.iur.

 


Odluku u PDF formatu možete preuzeti OVDJE.

Odluka o autotaksi prijevozu – izmjene 2013.

Na temelju odredbe članka 56. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu («NN», broj 82/13) i odredbe članka 26.  Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 05/09, 07/09, 08/09, 01/11 i 2/11-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Hvara na 31. sjednici 31.srpnja 2013. godine,  d o n o s i

 

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada  Hvara

  

Članak 1.

 U Odluci o autotaksi prijevozu na području Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“ broj: 6/11 i 9/11)u članku4. stavak 4.  mijenja se i glasi:

„ Broj dozvola za područje Grada Hvara utvrđuje se prema posljednjem popisu stanovništva u omjeru jedna dozvola na 220 stanovnika. „

                                                                                                                                                  Članak 2.

U članku 7. stavak 2. dodaje se točka 10. mijenja koja glasi:

„10. Upravnu pristojbu prema posebnom propisu“

 

                                                                                                                                                 Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara.“

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 340-01/11-01/51

URBROJ: 2128/01-02-13-07

Hvar, 31.srpnja 2013.godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl.iur


 

Odluku o izmjeni u PDF formatu možete preuzeti OVDJE.

Odluka o autotaksi prijevozu – izmjene 2011.

Na temelju odredbe članka 46. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu («NN», broj 178/04, 48/05, 111/06, 63/08, 124/09 ,91/10 i 112/10)) i odredbe članka 26.  Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 05/09, 07/09, 08/09 i 01/11) Gradsko vijeće Grada Hvara na  43 . sjednici 22.prosinca 2011. godine,  d o n o s i

 

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada  Hvara

Članak 1.

                U Odluci o autotaksi prijevozu na području Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“ broj: 6/11)  u članku 4. stavak 4.  mijenja se i glasi:

 

„ Broj dozvola za područje Grada Hvara utvrđuje se prema posljednjem popisu stanovništva u omjeru jedna dozvola na 210 stanovnika. „

 

                                                                   Članak 2.

U članku 7. stavak 2. točka    8. mijenja se i glasi:

„8. Dokaz o uplaćenoj naknadi temeljem odredbe članka 5.stavka 2.“

 

Članak 3. 

U članku 7. stavak 2.dodaje se nova točka 9. koja glasi:

„ 9.  Ispravu kojom dokazuje vlasništvo, zakup ili leasing vozila koje ispunjava uvjete

propisane Zakonom, posebnim propisom i Odlukom o autotaksi prijevozu na području

Grada Hvara.“

 

 Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara.“

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

KLASA: 340-01/11-01/51

URBROJ: 2128/01-02-11-04

Hvar,  22.prosinca 2011.godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Zoran Domančić


 

Odluku o izmjeni u PDF formatu možete preuzeti OVDJE.