Odluka o autotaksi prijevozu na području grada Hvara

Na temelju odredbe članka 46. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu («NN», broj 178/04, 48/05, 111/06, 63/08, 124/09 ,91/10 i 112/10)) i odredbe članka 26.  Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 05/09, 07/09, 08/09 i 01/11) Gradsko vijeće Grada Hvara na 38. sjednici 13.rujna 2011. godine,  d o n o s i

 

O D L U K U

o autotaksi prijevozu na području Grada  Hvara

            I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

            Ovom se Odlukom uređuje organizacija i način obavljanja autotaksi prijevoza na području Grada Hvara (u daljnjem tekstu: Grad), autotaksi vozila, autotaksi stajališta i cijena usluge autotaksi prijevoza.

 

Članak 2.

            Autotaksi prijevoz se obavlja sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu ( u daljnjem tekstu: Zakon) i ovoj Odluci.

 

Članak 3.

            Pojedini pojmovi, u smislu ove Odluke, imaju slijedeće značenje:

1.      „autotaksi prijevoz „ je djelatnost prijevoza putnika koja se obavlja osobnim automobilom ako se putnik ili skupina putnika uzimaju na jednom mjestu,

2.      „autotaksi prijevoznik“ je pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost autotaksi prijevoza,

3.      “auto-taksi vozač” je osoba koja upravlja autotaksi vozilom i u cijelosti ispunjava uvjete propisane zakonom i ovom Odlukom,

4.      „autotaksi vozilo“  je osobni automobil namijenjen za obavljanje autotaksi prijevoza, koji ispunjava uvjete određene propisom kojim se utvrđuju posebni uvjeti za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (Pravilnik o posebnim uvjetima glede motornog vozila kojima se obavlja javni prijevoz za vlastite potrebe, te ovom Odlukom,

5.  “licencija” je akt kojim se odobrava obavljanje djelatnosti prijevoza putnika kojeg izdaje  Ured državne uprave u županiji sukladno zakonu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu,

6.   “izvod iz licencije” je isprava koju izdaje Ured državne uprave u županiji za svako pojedino autotaksi vozilo, a sadrži podatke o: izdavatelju, prijevozniku, broju obrtnice odnosno matičnom broju sudskog registra, broju licencije i datumu važenja licencije, registarskoj oznaci, marki i tipu vozila, vrsti prijevoza koja se vozilom može obavljati, datumu izdavanja izvoda, žigu i potpisu,

7. „dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza“ je akt  kojeg izdaje tijelo gradske uprave   Grada Hvara na temelju kojeg se obavlja autotaksi prijevoz na području i sa područja  Grada.

 

            II. ORGANIZACIJA OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA

 

Članak 4.

            Autotaksi prijevoz na području i sa područja Grada Hvara obavlja se samo na temelju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza (u daljnjem tekstu: dozvola).

Dozvolu iz stavka 1. ovoga članka izdaje tijelo Gradske uprave nadležno za poslove gospodarstva ( u daljnjem tekstu: Služba)

Dozvola se izdaje na vrijeme od pet  godina.

Dozvola  se može izdati za petnaest autotaksi prijevoznika (pravnih i fizičkih osoba)  koji imaju licenciju.

Dozvola nije prenosiva i može  je  koristiti samo autotaksi prijevoznik kojem je izdana i to za svako pojedino autotaksi vozilo.

Služba vodi službenu evidenciju (upisnik) izdanih dozvola.

 

Članak 5.

            Dozvola sadrži:

–          ime i prezime odnosno naziv i prebivalište/sjedište autotaksi prijevoznika te OIB

–          područje na kojem će se autotaksi prijevoz obavljati,

–          vrijeme važenja,

–          tip, registarsku oznaku vozila i broj šasije vozila.

Oblik i sadržaj dozvole,  sadržaj i način vođenja upisnika iz članka 4. stavka 6. ove Odluke, visinu naknade za uporabu autotaksi stajališta, posebnim aktom utvrđuje Gradonačelnik Grada Hvara (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik).

Nakon dodjele dozvola za određeni broj auto taksi vozila sukladno članku 4. stavak 4., naknadno pristigli zahtjevi za izdavanje dozvola rješenjem će se odbaciti.

Autotaksi prijevoznik je dužan započeti s obavljanjem autotaksi prijevoza najkasnije u roku od 30 dana od dana izdavanja dozvole.

 

Članak 6.

            Dozvola se izdaje pravnoj ili fizičkoj osobi sa sjedištem/prebivalištem na području Grada Hvara koja:

 1. ima važeću licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza kao i pripadajući izvod iz licencije
 2. ima položen ispit odnosno zaposlenog vozača s položenim ispitom iz članka 27. ove Odluke,
 3. dokaže da autotaksi vozilo kojim će obavljati autotaksi prijevoz ispunjava uvjete utvrđene Pravilnikom o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz,
 4.  nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Hvaru

Članak 7.

Dozvola se izdaje na osnovu pisanog zahtjeva prijevoznika.

Uz zahtjev, prijevoznik mora priložiti i slijedeće dokumente:

1.   licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza,

2.   uvjerenje o položenom ispitu iz članka 27. ove Odluke,

3.   presliku prometne dozvole,

4.   cjenik usluge autotaksi prijevoza,

5.   izvješće Državnog zavoda za mjeriteljstvo o ispitivanju taksimetra ne starije od godinu dana,

6.  dokaz da vozilo ispunjava uvjete iz članka 6. stavka 1. točke 3. ove Odluke,

7.  dokaz  o sjedištu odnosno prebivalištu na području Grada Hvara.

8.  upravnu pristojbu prema posebnom propisu.

Prijevoznik je u zahtjevu dužan navesti broj potrebnih dozvola i vrijeme za koje se dozvola traži.

Članak 8.

            Služba će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje dozvole ako autotaksi prijevoznik ne ispunjava uvjete iz članka 6. i 7. ove Odluke.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka, autotaksi prijevoznik može izjaviti žalbu nadležnom tijelu sukladno zakonu.

 

Članak 9.

            Autotaksi prijevoznik može podnijeti Službi zahtjev za obnovu dozvole najkasnije tri mjeseca prije isteka njezina važenja.

Zahtjev za obnovu dozvole mora sadržavati dokumentaciju propisanu člankom 7. ove Odluke.

Služba će odobriti zahtjev za obnovu dozvole ako autotaksi prijevoznik u cijelosti ispunjava uvjete za dobivanje dozvole u smislu članka 6. i 7. ove Odluke.

Služba će odbiti zahtjev za obnovu dozvole ako:

1.   autotaksi prijevoznik iz neopravdanih razloga nije obavljao autotaksi prijevoz za koji traži obnovu u razdoblju od 30 dana uzastopno li ako se nije pridržavao uvjeta za obavljanje autotaksi prijevoza propisanih ovom Odlukom,

2.   je autotaksi prijevoznik u razdoblju važenja dozvole više od dva puta prekršio odredbe ove Odluke, Zakona i drugih propisa koji se odnose na autotaksi prijevoz, što se utvrđuje na osnovu evidencije koju vode tijela koja provode nadzor sukladno zakonu kojim se  uređuje prijevoz u cestovnom prometu te pravomoćnih presuda sudbenih tijela.

Rješenje o odbijanju zahtjeva za obnovu dozvole donosi Služba.

Protiv rješenja iz stavka 5. ovoga članka, autotaksi prijevoznik može izjaviti žalbu nadležnom tijelu sukladno zakonu.

 

Članak 10.

Auto taksi prijevoznik dužan je u slučaju promjene podataka na temelju kojih je izdana dozvola o istom obavijestiti Službu u roku od osam dana od dana promjene.

U slučaju promjene podataka iz stavka 1. ovog članka, Služba će izdati novu dozvolu s rokom važenja koji je bio utvrđen prije promjene podataka.

Nova dozvola će se izdati nakon vraćanja dozvole čije važenje prestaje zbog promjene podataka.

Dozvola se može izmijeniti samo u odnosu na vozilo koje je navedeno u dozvoli i to u slučaju nabavke novog vozila  u kom slučaju vozilo mora ispunjavati sve opće i posebne uvjete iz ove Odluke.

Članak 11.

            Autotaksi prijevozniku dozvola prestaje važiti prije isteka vremena na koje je izdana u sljedećim slučajevima:

1.   prestankom važenja licencije,

2.   na zahtjev autotaksi prijevoznika,

3.   ako autotaksi prijevoznik prestane ispunjavati bilo koji od uvjeta na osnovu kojih je dobio dozvolu,

4.   prestankom pravne osobe ili smrću fizičke osobe autotaksi prijevoznika,

5.   ako autotaksi prijevoznik iz neopravdanih razloga ne obavlja autotaksi prijevoz na temelju izdane dozvole uzastopno duže od 30 dana,

6.   ako autotaksi prijevoznik ne obavlja prijevoz sukladno odredbama zakona i ove Odluke,

7.   ako se utvrdi da je dozvola izdana na osnovu neistinitih podataka.

Rješenje o prestanku važenja dozvole donosi Služba.

Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka, autotaksi prijevoznik može izjaviti žalbu nadležnom tijelu sukladno zakonu.

 

Članak 12.

            Autotaksi prijevoznik sa sjedištem odnosno prebivalištem izvan područja Grada Hvara može obavljati autotaksi prijevoz na području Grada ako mu je područje Grada krajnje odredište za pružanje usluge autotaksi prijevoza i ako dolazi preuzeti putnike po pozivu.

            III. NAČIN OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA

 

Članak 13.

            Autotaksi prijevoz se obavlja u vremenu od 00,00 do 24,00 sata i obavlja ga autotaksi vozač (u daljnjem tekstu: Vozač).

 

Članak 14.

            Vozač  prima putnike na njegov zahtjev, na auto taksi stajalištu, na cesti ili na mjestu koje odredi putnik pod uvjetom da to ne zabranjuju prometni propisi.

Članak 15.

            Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, vozač autotaksi vozila dužan je u vozilu imati:

1.   dozvolu za  obavljanje autotaksi prijevoza

2.    ugovor ili potvrda o zaposlenju ako prijevoz obavlja vozač,

3.   ovjereni cjenik usluga autotaksi prijevoza (na hrvatskom i engleskom jeziku),

4.    policu osiguranja od posljedica nesretnog slučaja za sve putnike u vozilu,

5.    uvjerenje o položenom posebnom ispitu za vozača auto taksi vozila,

6.   plan Grada,

7.   priručnu knjigu računa s pečatom.

 

Cjenik usluga auto taksi prijevoza mora biti istaknut u vozilu na vidnom mjestu.

Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, vozač autotaksi vozila mora biti uredno odjeven, uljudno se odnositi prema putnicima, a autotaksi vozilo mora biti uredno i čisto.

 

Članak 16.

Na autotaksi stajalištu vozač prima putnike prema redoslijedu stajanja njegova vozila na auto-taksi stajalištu.

Iznimno, na zahtjev putnika uslugu auto-taksi prijevoza može pružiti i vozač koji nije prvi po redoslijedu čekanja na autotaksi stajalištu.

Ako vozač, koji se nalazi na prvom mjestu autotaksi stajališta, nije u mogućnosti primiti putnika na autotaksi stajalištu mora napustiti prvo mjesto na autotaksi stajalištu i zauzeti mjesto na začelju.

 

Članak 17.

            Vozač autotaksi vozila dužan je pružiti uslugu autotaksi prijevoza svakoj osobi koja naruči prijevoz bez obzira na duljinu i vrijeme vožnje, osim u slučaju:

–         ako je naručitelj pod utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava

–          ako su naručitelj ili njegova prtljaga prljavi u tolikoj mjeri da bi mogli oštetiti ili uprljati unutrašnjost vozila ili je prtljaga u toj mjeri obimna da ne može stati u prostor za prtljagu

–         ako je naručitelj dijete mlađe od šest godina bez pratnje

–         ako je odredište izvan područja Grada Hvara

–         ako se iz ponašanja naručitelj usluge može opravdano posumnjati da je potencijalno opasan za sigurnost vozača.

 

Članak 18.

            Vozač autotaksi vozila može, uz prethodnu suglasnost putnika, u autotaksi vozilo primiti više putnika koji idu u istom pravcu.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, usluga autotaksi prijevoza naplaćuje se kao jedna vožnja.

Vozač autotaksi vozila dužan je prijevoz obaviti najkraćim putem odnosno putem kojeg odredi putnik, bez usputnog zaustavljanja.

 

Članak 19.

            Vozač autotaksi vozila dužan je na početku vožnje uključiti taksimetar, osim u slučaju iz članka 26. stavak 4.

Naplata usluge autotaksi prijevoza obavlja se od trenutka kada putnik uđe u autotaksi vozilo, bez obzira na koji je način prijevoz naručen.

 

Članak 20.

            Vozač autotaksi vozila dužan je naručeni autotaksi prijevoz završiti dolaskom na odredište te putniku izdati račun za obavljeni prijevoz.

Vozač autotaksi vozila dužan je po završetku prijevoza pregledati vozilo, a nađene stvari prijaviti najbližoj policijskoj postaji.

Ako zbog kvara na vozilu prijevoz nije moguće završiti, autotaksi prijevoznik dužan je osigurati putniku drugo vozilo za prijevoz do odredišta.

 

            IV. AUTOTAKSI VOZILO

 

Članak 21.

            Autotaksi vozilo mora, osim uvjeta utvrđenih Pravilnikom o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe, ispunjavati i slijedeće uvjete:

 1. može imati najviše devet sjedala u koje se ubraja i sjedalo za vozača,
 2. mora biti bijele boje,
 3. biti opremljeno ispravnim i baždarenim protupožarnim aparatom,
 4. biti opremljeno ispravnim, baždarenim i plombiranim taksimetrom,
 5. mora imati na bočnim stranama vozača i suvozača istaknuto obilježje “TAXI” te naziv pravne odnosno ime fizičke osobe kojoj je izdana dozvola, a na prednjem staklu naljepnicu sa brojem i vremenom važenja dozvole
 6. imati na krovu vozila svjetleću oznaku “TAXI” s evidencijskim brojem auto-taksi prijevoznika.

 

Članak 22.

            Auto-taksi prijevoznik može vozilo koristiti za oglašavanje i isticanje reklamnih poruka do najviše 25% ukupne površine vozila.

Zabranjuje se isticanje reklamnih poruka i oglasa na staklima vozila.

V.  AUTOTAKSI   VOZAČ 

                                                                        Članak 23.

Vozač za obavljanje auto-taksi prijevoza mora imati:

–        srednju stručnu spremu u zanimanju vozač

–        važeću vozačku dozvolu B kategorije najmanje dvije godine

–        uvjerenje o redovnom nadzornom zdravstvenom pregledu

–        položen poseban ispit za vozača autotaksi vozila (čl.27. ove Odluke).

 

 

            VI. AUTOTAKSI STAJALIŠTE

 

                                                                        Članak 24.

Autotaksi stajališta su uređena i označena mjesta na kojima stoje vozila i primaju putnike na prijevoz.

Lokacije autotaksi stajališta i broj stajališnih mjesta za uporabu autotaksi stajališta utvrđuje Gradonačelnik.

Autotaksi stajalištem može se koristiti samo autotaksi prijevoznik koji ima dozvolu iz čl.4 ove odluke a za što se plaća godišnja naknada.

Zabranjeno je duže zaustavljanje vozila na mjestima koja nisu obilježena kao autotaksi stajalište.

 

Članak 25.

            Autotaksi stajališta obilježavaju se odgovarajućim horizontalnim i vertikalnim znakom.

Na vertikalnom znaku upisuje se naziv autotaksi stajališta, broj stajališnih mjesta i radno vrijeme.

Na autotaksi stajalištu ne smije stajati više autotaksi vozila nego što ima obilježenih  mjesta.

Uređivanje i održavanje autotaksi stajališta obavlja Grad.

 

            VI. CIJENA USLUGE AUTOTAKSI PRIJEVOZA

 

Članak 26.

            Cijenu usluge autotaksi prijevoza utvrđuje prijevoznik.

Cijena usluge autotaksi prijevoza utvrđuje se Cjenikom, kojeg ovjerava Služba.

Cjenik iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati:

 

1.   početak vožnje (startna cijena),

2.   cijenu za jedan kilometar vožnje

3.    prijevoz osobne prtljage po komadu

4.    vrijeme čekanja po obračunskoj jedinici sat

5.    cijena noćne vožnje (vrijeme od 22,00-06,00 sati), nedjeljom, praznikom ili blagdanom

 

Cijena vožnje na relaciji preko 25 km, računajući od centra grada, ugovara se slobodnom pogodbom prije početka prijevoza što se dokazuje pisanim ugovorom.

Cijena usluge autotaksi prijevoza kućnih ljubimaca utvrđuje se slobodnom pogodbom prije početka prijevoza.

Maksimalni iznos cijene usluge autotaksi prijevoza utvrđuje Gradonačelnik.

            VII. ISPIT ZA VOZAČA AUTOTAKSI VOZILA

 

Članak 27.

            Vozač autotaksi vozila mora imati položen ispit o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na području Grada.

Program ispita, vrijeme i način provjere znanja propisuje Služba.

Ispit se polaže pred Povjerenstvom kojeg imenuje Gradonačelnik.

Povjerenstvo iz stavka 3. ovoga članka čine predsjednik i tri člana.

Članovi Povjerenstva moraju imati višu ili visoku stručnu spremu iz područja prometa, kulture, gospodarstva ili turizma.

Temeljem zapisnika Povjerenstva o položenom ispitu Gradonačelnik izdaje uvjerenje.

Administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Služba.

VIII.  NADZOR

 

                                                                        Članak 28.

Nadzor nad primjenom ove Odluke provodi, sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu, Inspekcija cestovnog prijevoza, Državni inspektorat i komunalno redarstvo.

U obavljanju poslova nadzora komunalni redar za promet ovlašten je:

 1. rješenjem narediti uklanjanje nedostataka na propisani izgled i opremu vozila,
 2. pokrenuti prekršajni postupak,
 3. izdati obvezni prekršajni nalog,
 4. izreći novčanu kaznu.

IX. KAZNENE ODREDBE 

Članak 29.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj autotaksi prijevoznik, ako:

–    ako obavlja autotaksi prijevoz bez važeće dozvole (članak 4. Odluke)

–  za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza u vozilu nema dokumente propisane ovom Odlukom (članak 15. Odluke),

–  ako na početku vožnje i za vrijeme vožnje nema uključen taksimetar (članak 19.  Odluke) ili pisani ugovor ( članak 26. stavak 4.),

– ako putniku ne izda račun (članak 20.Odluke),

–  ako vozilo kojim obavlja autotaksi prijevoz nije propisno uređeno i opremljeno (članak 21.  Odluke)

 

Za nepridržavanje odredbi iz ove Odluke, osim novčanih kazni iz članka 25., primjenjuju se kaznene odredbe iz Zakona o prijevozu u cestovnom prometu.

            X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

            Autotaksi prijevoznik je dužan uskladiti boju vozila propisanu člankom 21. točka 2. ove Odluke u roku od 10 godina od dana stupanja na snagu ove Odluke.

 

Članak 31.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o autotaksi prijevozu na području Grada Hvara  («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 07/05).

Članak 32.

            Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenom Glasniku Grada Hvara».

  

KLASA: 340-01/11-01/                                                                             PREDSJEDNIK

URBROJ: 2128-01-02-11-                                                                        GRADSKOG VIJEĆA

Hvar, 13.rujna 2011.godine

Zoran Domančić


Odluku u PDF formatu možete preuzeti OVDJE.

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO