Plan o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata

Temeljem članka  26. Statuta Grada Hvara ( „Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09,7/09,8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13 i  10/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 12. sjednici održanoj 25. ožujka 2014.godine , donosi

PLAN

O NAČINU POSTAVLJANJA

PRIVREMENIH POKRETNIH OBJEKATA

 

 I    OPĆENITO

 Privremenim pokretnim objektom u smislu ovog Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata ( u daljnjem tekstu : Plan) smatraju se : kiosci, montažni objekti-kućice, prodajni stolovi (štandovi), bankomati  te drugi jednostavni objekti koji su montirani na takav način da se lako mogu ukloniti.

Tipovi montažnih objekata:

1.      zatvoreni kiosci za prodaju tiska,

2.      otvoreni  pultovi natkriti tendom koji imaju zatvoreni dio ispod prodajne površine  i to:

a)      mali štand površine do 1m2  za prodaju poljoprivrednih proizvoda  (Prilog 1.)
b)      veliki štand  površine do 2m2  za prodaju suvenira, voća i povrća…(Prilog 2.)
c)      štand za rent a boat  površine do 1m2 (Prilog 3.)

3.      škrinje  za prodaju tvornički pakovanog  sladoleda,
4.      panoi ili štafelaji za prodaju slika,
5.      pult za prodaju palačinki  i sl.

 

 II    OPIS POJEDINIH LOKACIJA / Hvar

 1.      LOKACIJA: ISPRED HP-a NA RIVI

SMJEŠTAJ:uz istočni zid zelene površine ispred zgrade Hrvatske pošte i nasuprot

agencije „Fontana“ SADRŽAJ:  prodaja razglednica ,slika, bižuterije,suvenira, poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi,eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

KAPACITET:

Prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira…………………………………………………………………….5

Prodaja poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi,eterična ulja, autohtono ljekovito bilje………….6

 

2.      LOKACIJA: IZMEĐU VELOG I MALOG ĐARDINA

SMJEŠTAJ: sa sjeverne strane Velog đardina i sa južne strane Malog đardina, uz respektiranje gabarita i ulaza u đardin

SADRŽAJ:  prodaja razglednica ,slika, bižuterije,suvenira, autohtonih hvarskih rukotvorina, poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi,eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

KAPACITET:

Prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira……………………………………………………………………..12

Prodaja poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi,eterična ulja, autohtono ljekovito bilje……………6

Prodaja autohtonih hvarskih rukotvorina…………………………………………………………………………….2

 

3.      LOKACIJA: ISTOČNA STRANA VELOG ĐARDINA

SMJEŠTAJ: uz istočnu stranu Velog đardina (do ulaza u đardin)

SADRŽAJ: prodaja razglednica ,slika, bižuterije, suvenira, sladoled,izrada portreta

KAPACITET:

prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, portreti……………………………………..3

prodaja sladoleda…………………………………………………………………………………….1

 

4.      LOKACIJA:ISTOČNA STRANA MALOG ĐARDINA

SMJEŠTAJ: uz istočnu stranu Malog đardina (do stepenica)

SADRŽAJ:  prodaja razglednica,slika, bižuterije, suvenira, poljoprivrednih proizvoda        ( pčelinji  proizvodi,eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

KAPACITET:

Prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira……………………………………………………………………………………….2

Prodaja poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi,eterična ulja, autohtono ljekovito bilje……………………………1

 

5.      LOKACIJA: ARSENAL

SMJEŠTAJ: ispred Arsenala

SADRŽAJ: izrada i prodaja portreta

KAPACITET : ukupno……………………………………………………………………………………….. 1

6.      LOKACIJA: RIVA

SMJEŠTAJ: ispred agencije Jadrolinije

SADRŽAJ :prodaja poljoprivrednih proizvoda(pčelinji proizvodi, eterična ulja,

autohtono  ljekovito bilje),montažni objekt Nautičkog centra Hvar

KAPACITET:

Poljoprivredni proizvodi……………………………………………………………………….2

Montažni objekt ……………………………………………………………………………………1

Reklamni panoi za izletničke brodove…………………………………………………3

7.      LOKACIJA: MINI GOLF IGRALIŠTE

SMJEŠTAJ: kod MINI golf igrališta u gradskom parku „Šumica“

SADRŽAJ: montažni objekt- prodaju tiskovina i bezalkoholnih pića

KAPACITET: ukupno……………………………………………………………………………………………1           .

 

8.      LOKACIJA: KUPALIŠTE

SMJEŠTAJ:  nasuprot južnog ulaza u hotel „Amfora“

SADRŽAJ: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira,sladoleda, poljoprivrednih proizvoda (pčelinjih proizvoda, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje), voće i povrće, potrepštine za plažu

KAPACITET:

Prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira,sladoleda,  poljoprivrednih  proizvoda (pčelinjih proizvoda, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje), voće i povrće, potrepštine za plažu …………………………………………………………………………………………4

Štand za rent a boat ………………………………………………………………………………………….3

9.      LOKACIJA: UVALA KRIŽA

SMJEŠTAJ: na javnoj površini ispred depadanse hotela“Dalmacija“ te ispred zida maslinika Franjevačkog samostana

SADRŽAJ: prodaja razglednica, slika,bižuterije, suvenira, poljoprivrednih

proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja,autohtono ljekovito bilje), sladoleda, pult za prodaju palačinka

KAPACITET: ukupno ………………………………………………………………………………………….6

10.  LOKACIJA: KRIŽNA LUKA

SMJEŠTAJ: uz zapadni rub ceste iznad žala

SADRŽAJ: prodaja tiskovina, iznajmljivanje motorkotača

KAPACITET: ukupno………………………………………………………………………………………….2

 

11.  LOKACIJA:  DOLAC I

SMJEŠTAJ: uz sjeverni zid Biskupije i ispred mesnice „Pivac“

SADRŽAJ: prodaja razglednica,slika,bižuterije,suvenira,kožne galanterije, potrepštine za plažu, iznajmljivanje motorkotača i automobila

KAPACITET:

Prodaja razglednica,slika,bižuterije,suvenira,kožne galanterije, potrepštine za plažu………….………..5

Motorkotači ………………………………………………………………………………………………………3

Automobili ……………………………………………………………………………………………………..2

 

12.   LOKACIJA:  DOLAC II

SMJEŠTAJ: zapadno i sjeverno od Autobusnog kolodvora

SADRŽAJ: iznajmljivanje bicikala,automobila i motorkotača, bankomat

KAPACITET:

Bankomat………………………………………………………………………………2

Iznajmljivanje bicikala,automobila i motorkotača…………………4

 

13.  LOKACIJA: PUT ZA TVRĐAVU „ŠPANJOLA“

SMJEŠTAJ: u usjeku desno od ulaznih stepenica na početku šetnice za tvrđavu Španjola

SADRŽAJ: poljoprivredni proizvodi (pčelinji proizvodi, eterična ulja,autohtono ljekovito bilje)

KAPACITET: ukupno…………………………………………………………………………………….1

 

14.  LOKACIJA:  BUKAINKA

SMJEŠTAJ: Ulica Šime Tome Buzolića 9

SADRŽAJ: iznajmljivanje motorkotača, prodaja sladoleda i bezalkoholnih pića

KAPACITET: ukupno……………………………………………………………………………………2

 

III    OPIS POJEDINIH LOKACIJA/ Milna

 1.      LOKACIJA:MILNA 1

SMJEŠTAJ: kraj telefonske govornice

SADRŽAJ: prodaja tiskovina, prehrambeni proizvodi, poljoprivredni proizvodi ( pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

KAPACITET:  ukupno………………………………………………………………………………………….4

 

2.      LOKACIJA : MILNA 2

SMJEŠTAJ: na javnoj površini na ulazu u Milnu sa desne strane

SADRŽAJ:  prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira,potrepštine za plažu

KAPACITET:  ukupno………………………………………………………………………………………….2

 

 

IV   OPIS POJEDINIH LOKACIJA/ Brusje

 LOKACIJA:Autobusna stanica Brusje  (bez skice u prilogu)

SMJEŠTAJ: na javnoj površini

SADRŽAJ:  poljoprivredni proizvodi (pčelinji proizvodi,eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

KAPACITET:  ukupno ………………………………………………………………………………………….2

V   LOKACIJA – BURAK

 Temeljem inicijative Udruženja obrtnika otoka Hvara, Ulica  kroz Burak ,određuje se kao lokacija u kojoj bi se mladim slikarima i umjetnicima dala mogućnost prezentirati isključivo svoje rukotvorine i to na  način da se stalak ili stolić (max.dimenzija 0,50 m2) postavlja i uklanja svakodnevno i to bez naknade a temeljem zaključka gradonačelnika Grada Hvara.

  

VI     ZAVRŠNE ODREDBE

1. Svi postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Plana, dovršiti će se prema odredbama Plana

o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata („Službeni glasnik Grada Hvara“ br. 1/12 i 2/12).

2. Svi privremeni pokretni objekti čija lokacija i sadržaj nisu predviđeni ovim Planom,  moraju se ukloniti najkasnije do 01. siječnja 2015. godine.

3. Nadzor nad primjenom ovog Plana provoditi će komunalno redarstvo Grada Hvara.

4. Grafički prikazi su sastavni dio ovog Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata.

5. Ovlašćuje se Gradonačelnik da na pojedinim lokacijama utvrđenim ovim Planom izmijeni namjenu      prodajnog mjesta pod uvjetom da se na raspisani natječaj za konkretno prodajno mjesto nije nitko prijavio , a postoji zainteresiranost za prodaju drugih proizvoda na toj lokaciji.

6. Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“

7. Danom stupanja na snagu ovog Plana prestaje važiti Plan o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata(„Službeni glasnik Grada Hvara“ br. 1/12 i 2/12).

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

KLASA:363-02/14-01/27

URBROJ: 2128/01-02-14-02

Hvar, 25. ožujka 2014.godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Marko Jeličić, dipl.iur.

Plan o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata u PDF formatu možete preuzeti OVDJE.

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO