Proračun Grada Hvara za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

1.) Proračun Grada Hvara za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu

2.a) Obrazloženje Proračuna Grada Hvara za 2023.

2.b) Tablice prilog obrazloženju 2023.

3.) Odluka o izvršavanju proračuna Grada Hvara za 2023.

4.) Program socijalne skrbi Grada Hvara za 2023.

5.) Program javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2023.

6.) Program javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2023.

7.) Program financiranja ostalih udruga civilnog društva Grada Hvara za 2023.

8.) Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. za Grad Hvar

9.) Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. za Grad Hvar

10.) Grad Hvar – Odluka o načinu korištenja viškova prethodnih godina

11. a) Grad Hvar – Zaključak o prihvaćanju Plana društva Komunalno Hvar d.o.o. za 2023.

11. b) Plan društva Komunalno Hvar d.o.o. za 2023.

12.) Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izrađenih građevina u prostoru na području Grada Hvara za 2023.

13.) Program zajedničkog korištenja sredstava turističke pristojbe za 2023.

 Protected with SiteGuarding.com Antivirus