Važni akti

Važni akti 2024

Statut Grada Hvara (Službeni glasnik Grada Hvara br. 3/18, 10/18 i 2/21)

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Hvara (Službeni glasnik Grada Hvara br. 7/21)

Pravilnik o unutarnjem redu Grada Hvara (Službeni glasnik Grada Hvara br. 7/21)

Odluka o javnim priznanjima Grada Hvara (Službeni glasnik Grada Hvara br. 8/17)

 

Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Hvara br. 7/20, 2/21 i 6/23)

Odluka o javnom redu i miru na području Grada Hvara (Službeni glasnik Grada Hvara br. 4/02, 5/06, 1/07, 4/07, 4/11 i 5/11)

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Grada Hvara (Službeni glasnik Grada Hvara br. 6/18)

Odluka o grobljima (Službeni glasnik Grada Hvara, br. 2/21)

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Hvara (Službeni glasnik Grada Hvara br. 2/22)

 

Odluka o gradskim porezima Grada Hvara (Službeni glasnik Grada Hvara, br. 9/17)

Odluka o korištenju i zakupu javnih površina (Službeni glasnik Grada Hvara, br. 10/17, 8/19 i 1/22)

Odluka o visini zakupnina za korištenje javnim površinama (Službeni glasnik Grada Hvara, br. 10/17)

Odluka o visini zakupnine za korištenje javne površine za postavu štekata (Službeni glasnik Grada Hvara, br. 2/14)

Pravilnik o postavljanju oznaka, uređaja i urbane opreme na području Grada Hvara (Službeni glasnik Grada Hvara br. 3/17) s prilozima

Plan o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata (Službeni glasnik Grada Hvara, br. 10/17, 5/22 i 7/22)

Odluka o obvezi pravnih i fizičkih osoba za podmirenje dugova prema Gradu Hvaru (Službeni glasnik Grada Hvara, br. 2/21)

 

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara 2024. – 2025. (Službeni glasnik Grada Hvara br. 2/24)

Odluka o redu na pomorskom dobru (Službeni glasnik Grada Hvara br. 2/24)

 

Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata Grada Hvara (Službeni glasnik Grada Hvara, br. 9/22)