POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2023. GODINU

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara sastoji se od:

1) Polugodišnji izvještaj za 2023. godinu – Zaključak Gradskog vijeća o nedonošenju

2) Opći dio Proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije te posebni dio Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije (tablica 1. do 11.)

3) Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o korištenju proračunske zaliha te izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

4) Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO