Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2022. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara sastoji se od:

  1. Polugodišnji izvještaj za 2022. godinu – Zaključak Gradskog vijeća
  2. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije te posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije (tablica 1. do 11.) – preuzeti OVDJE
  3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o korištenju proračunske zaliha, te izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima – preuzeti OVDJE
  4. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

 

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO