JAVNI POZIV GRADA HVARA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA I ORGANIZACIJA U KULTURI ZA 2024. GODINU

Temeljem članka 6. i 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, br. 26/15), članka 7.  Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22), te članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, br. 3/18 i 10/18 i 2/21) gradonačelnik Grada Hvara objavljuje Javni poziv Grada Hvara za financiranje programa i projekata udruga i organizacija u kulturi za 2024. godinu.

Dokumentacija se nalazi na poveznicama.

 

Odluka o iznosu i načinu raspodjele financijskih sredstava namijenjenih financiranju udruga i organizacija u kulturi za 2024. godinu

Javni poziv Grada Hvara za financiranje programa i projekata udruga i organizacija u kulturi za 2024. godinu

Upute za prijavitelje

 

Obrasci za prijavu:

Obrazac opisa projekta – OPISNI OBRAZAC

Obrazac proračuna – PROR

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – IZJ-FINAN

Obrazac izjave o partnerstvu

Obrazac životopisa voditelja projekta

 

Procjena kvalitete prijave:

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

 

Ugovorni obrasci:

Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekata

Opći uvjeti ugovora o financiranju udruga u kulturi 2024.

 

Izvještajni obrasci:

Obrazac opisnog izvještaja – OPIS

Obrazac financijskog izvještaja – FIN-IZVJ

 

 

C4 Obrazac zahtjeva za isplatu sredstava – 2024

Prilog Obrascu C4 Zahtjeva – tablica troškova 2024

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO