Urbanistički plan uređenja Sportsko-rekreativne zone Šamoreta dolac

UPU SRZ Šamoreta dolac – usvojeni plan – izvod iz PPU Grada Hvara

UPU SRZ Šamoreta dolac – usvojeni plan – TEKST

O. UPU SRZ Šamoreta dolac – usvojeni plan – OBUHVAT

1. UPU SRZ Šamoreta dolac – usvojeni plan – KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

2.a UPU SRZ Šamoreta dolac – usvojeni plan – PROMET

2.b UPU SRZ Šamoreta dolac – usvojeni plan – INFRASTRUKTURA

3. UPU SRZ Šamoreta dolac – usvojeni plan – UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE

4. UPU SRZ Šamoreta dolac – usvojeni plan – NAČIN GRADNJEProtected with SiteGuarding.com Antivirus