Prostorno planiranje

Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Biskupija

25.10.2019.

Izmjene i dopune DPU Biskupija – tekstualni dio GRAFIČKI DIO: 0. ID DPU Biskupija – granice 1. ID DPU Biskupija – namjena 2.a ID DPU [...]

Urbanistički plan uređenja Sportsko-rekreativne zone Šamoreta dolac

23.10.2019.

UPU SRZ Šamoreta dolac – usvojeni plan – izvod iz PPU Grada Hvara UPU SRZ Šamoreta dolac – usvojeni plan – TEKST O. UPU SRZ [...]

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Opuzena Glavica

22.10.2019.

ID UPU Opuzena glavica – Službeni glasnik Grada Hvara br. 8/2019 1. Naslovna – opći dio 2. Odredbe 3. Naslovna – grafički dio 4. Naslovna [...]

Urbanistički plan uređenja Milna

28.08.2019.

UPU Milna Službeni glasnik Grada Hvara br. 10/2019 UPU_Milna_USVOJENI PLAN_tekstualni dio GRAFIČKI PRIKAZI: 1. UPU_Milna_USVOJENI_namjena 2.1 UPU_Milna_USVOJENI_promet 2.2 UPU_Milna_USVOJENI_elektro 2.3 UPU_Milna_USVOJENI_voda 2.4 UPU_Milna_USVOJENI_odvodnja 3. UPU_Milna_USVOJENI_zastita [...]

Urbanistički plan uređenja zone stanovanja u zelenilu

05.07.2019.

Odredbe UPU zone stanovanja u zelenilu Obrazloženje UPU zone stanovanja u zelenilu GRAFIČKI PRIKAZI: 1_Namjena_USV_06 2019 2.1_Promet_USV_06 2019 2.2_Elektroenergetika_USV_06 2019 2.3_Telekomunikacije_USV_06 2019 2.4_Vodoopskrba_USV_06 2019 2.5_Odvodnja_USV_06 [...]
Protected with SiteGuarding.com Antivirus