Prostorno planiranje

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Sveta Nedjelja

31.07.2020.

Obavještavaju se građani o provođenju Javne rasprave o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Sveta Nedjelja u vremenu od 28. srpnja do 28. kolovoza 2020. godine. Za [...]

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanističkog plana uređenja Dolac

24.07.2020.

Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanističkog plana uređenja Dolac možete preuzeti OVDJE.

Nepostojanje potrebe o provođenju strateške procjene utjecaja na okoliš za UPU Sveta Nedjelja – Nacrt Odluke

13.02.2020.

Nacrt Odluke da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja naselja Sveta Nedjelja u Gradu Hvaru možete preuzeti OVDJE.

Javna rasprava o postavljanju sidrišta u uvali Vela Garška

27.12.2019.

Obavještavaju se građani o provođenju javne rasprave u postupku Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Postavljanje sidrišta na pomorskom dobru u uvali [...]

Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Biskupija

25.10.2019.

Izmjene i dopune DPU Biskupija – tekstualni dio GRAFIČKI DIO: 0. ID DPU Biskupija – granice 1. ID DPU Biskupija – namjena 2.a ID DPU [...]
Protected with SiteGuarding.com Antivirus