Prostorno planiranje

Javna rasprava o postavljanju sidrišta u uvali Vela Garška

27.12.2019.

Obavještavaju se građani o provođenju javne rasprave u postupku Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Postavljanje sidrišta na pomorskom dobru u uvali [...]

Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Biskupija

25.10.2019.

Izmjene i dopune DPU Biskupija – tekstualni dio GRAFIČKI DIO: 0. ID DPU Biskupija – granice 1. ID DPU Biskupija – namjena 2.a ID DPU [...]

Urbanistički plan uređenja Sportsko-rekreativne zone Šamoreta dolac

23.10.2019.

UPU SRZ Šamoreta dolac – usvojeni plan – izvod iz PPU Grada Hvara UPU SRZ Šamoreta dolac – usvojeni plan – TEKST O. UPU SRZ [...]

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Opuzena Glavica

22.10.2019.

ID UPU Opuzena glavica – Službeni glasnik Grada Hvara br. 8/2019 1. Naslovna – opći dio 2. Odredbe 3. Naslovna – grafički dio 4. Naslovna [...]

Urbanistički plan uređenja Milna

28.08.2019.

UPU Milna Službeni glasnik Grada Hvara br. 10/2019 UPU_Milna_USVOJENI PLAN_tekstualni dio GRAFIČKI PRIKAZI: 1. UPU_Milna_USVOJENI_namjena 2.1 UPU_Milna_USVOJENI_promet 2.2 UPU_Milna_USVOJENI_elektro 2.3 UPU_Milna_USVOJENI_voda 2.4 UPU_Milna_USVOJENI_odvodnja 3. UPU_Milna_USVOJENI_zastita [...]
Protected with SiteGuarding.com Antivirus