Natječaji za udruge

Javni natječaj za financiranje programa i projekata ostalih udruga civilnog društva s područja Grada Hvara za 2023. godinu

Grad Hvar objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata ostalih udruga civilnog društva s područja Grada Hvara za 2023. godinu. Za ostale udruge civilnog društva u proračunu Grada Hvara predviđena su sredstva u iznosu od 23 tisuće eura.

Natječaj je otvoren do 12. veljače 2023. godine, a sva dokumentacija nalazi se na poveznicama:

 

1. Odluka o načinu raspodjele sredstava za ostale udruge civilnog društva 2023

2. Javni natječaj za financiranje programa i projekata ostalih udruga civilnog društva s područja Grada Hvara za 2023

3. Upute za prijavitelje

Obrasci za prijavu:

4. Obrazac opisa projekta

5. Obrazac proračuna PROR

6. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja IZJ-FINAN

7. Obrazac izjava o partnerstvu

8. Obrazac životopis voditelja projekta

Procjena kvalitete prijave:

9. Obrazac procjene kvalitete prijave

Ugovorni obrasci:

10.a Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta 

10.b Opći uvjeti ugovora o financiranju udruga 

Izvještajni obrasci:

11. Obrazac opisnog izvještaja OPIS

12. Obrazac financijskog izvještaja FIN-IZVJ

 

13. C4 Obrazac zahtjeva za isplatu sredstava 2023

Javni poziv Grada Hvara za financiranje programa i projekata udruga i organizacija u kulturi za 2023. godinu

Temeljem članka 6. i 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine”, br. 26/15), članka 7.  Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22), te članka 34. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, br. 3/18 i 10/18 i 2/21) gradonačelnik Grada Hvara objavljuje Javni poziv Grada Hvara za financiranje programa i projekata udruga i organizacija u kulturi za 2023. godinu.

Dokumentacija se nalazi na poveznicama.

 

Odluka o iznosu i načinu raspodjele financijskih sredstava namijenjenih financiranju udruga i organizacija u kulturi za 2023. godinu

Javni poziv Grada Hvara za financiranje programa i projekata udruga i organizacija u kulturi za 2023. godinu

Upute za prijavitelje

 

Obrasci za prijavu:

Obrazac opisa projekta – OPISNI OBRAZAC

Obrazac proračuna – PROR

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – IZJ-FINAN

Obrazac izjave o partnerstvu

Obrazac životopisa voditelja projekta

 

Procjena kvalitete prijave:

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

 

Ugovorni obrasci:

Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekata

Opći uvjeti ugovora o financiranju udruga u kulturi 2023.

 

Izvještajni obrasci:

Obrazac opisnog izvještaja – OPIS

Obrazac financijskog izvještaja – FIN-IZVJ

Popis prijavitelja – Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi s područja grada Hvara za 2022.

Popis prijavitelja koji su zadovoljili formalne uvjete Javnog natječaja Grada Hvara

Popis prijavitelja koji nisu zadovoljili formalne uvjete Javnog natječaja Grada Hvara

Sve udruge čije su prijave odbijene iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta, u roku od osam dana od dana objave rezultata imaju pravo podnijeti prigovor gradonačelniku koji će u roku od tri dana od primitka prigovora odlučiti o istome. Za sve dodatne informacije prijavitelji se mogu javiti na broj telefona 741 106, Odsjek za pravne i opće poslove, društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu grada.

Popis prijavitelja – Javni natječaj za financiranje programa i projekata ostalih udruga civilnog društva s područja grada Hvara za 2022.

Popis prijavitelja koji su zadovoljili formalne uvjete Javnog natječaja Grada Hvara

Popis prijavitelja koji nisu zadovoljili formalne uvjete Javnog natjecaja Grada Hvara – ostale udruge

Sve udruge čije su prijave odbijene iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta, u roku od osam dana od dana objave rezultata imaju pravo podnijeti prigovor gradonačelniku koji će u roku od tri dana od primitka prigovora odlučiti o istome. Za sve dodatne informacije prijavitelji se mogu javiti na broj telefona 741 106, Odsjek za pravne i opće poslove, društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu grada.

Popis prijavitelja – Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga osoba s invaliditetom te ostalih udruga u području zdravstvene skrbi za 2022.

Popis prijavitelja koji su zadovoljili formalne uvjete Javnog natječaja Grada Hvara

Popis prijavitelja koji nisu zadovoljili formalne uvjete Javnog natjecaja Grada Hvara – osobe s invaliditetom

Sve udruge čije su prijave odbijene iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta, u roku od osam dana od dana objave rezultata imaju pravo podnijeti prigovor gradonačelniku koji će u roku od tri dana od primitka prigovora odlučiti o istome. Za sve dodatne informacije prijavitelji se mogu javiti na broj telefona 741 106, Odsjek za pravne i opće poslove, društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu grada.