Natječaji za udruge

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OSTALIH UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA S PODRUČJA GRADA HVARA ZA 2024. GODINU

Grad Hvar objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata ostalih udruga civilnog društva s područja Grada Hvara za 2024. godinu. Za ostale udruge civilnog društva u proračunu Grada Hvara predviđena su sredstva u iznosu od 25 tisuća eura.

Natječaj je otvoren do 9. veljače 2024. godine, a sva dokumentacija nalazi se na poveznicama:

 

1. Odluka o načinu raspodjele sredstava za ostale udruge civilnog društva – 2024.

2. Javni natječaj za financiranje programa i projekata ostalih udruga civilnog društva s područja Grada Hvara za 2024.

3. Upute za prijavitelje

 

Obrasci za prijavu:

4. Obrazac opisa projekta

5. Obrazac proračuna – PROR

6. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – IZJ-FINAN

7. Obrazac izjava o partnerstvu

8. Obrazac životopis voditelja projekta

 

Procjena kvalitete prijave:

9. Obrazac procjene kvalitete prijave

 

Ugovorni obrasci:

10.a Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta

10.b Opći uvjeti ugovora o financiranju udruga

 

Izvještajni obrasci:

11. Obrazac opisnog izvještaja – OPIS

12. Obrazac financijskog izvještaja – FIN-IZVJ

 

13.a C4 Obrazac zahtjeva za isplatu sredstava – 2024

13.b Prilog Obrascu C4 Zahtjeva – tablica troškova 2024

JAVNI POZIV GRADA HVARA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA I ORGANIZACIJA U KULTURI ZA 2024. GODINU

Temeljem članka 6. i 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, br. 26/15), članka 7.  Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22), te članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, br. 3/18 i 10/18 i 2/21) gradonačelnik Grada Hvara objavljuje Javni poziv Grada Hvara za financiranje programa i projekata udruga i organizacija u kulturi za 2024. godinu.

Dokumentacija se nalazi na poveznicama.

 

Odluka o iznosu i načinu raspodjele financijskih sredstava namijenjenih financiranju udruga i organizacija u kulturi za 2024. godinu

Javni poziv Grada Hvara za financiranje programa i projekata udruga i organizacija u kulturi za 2024. godinu

Upute za prijavitelje

 

Obrasci za prijavu:

Obrazac opisa projekta – OPISNI OBRAZAC

Obrazac proračuna – PROR

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – IZJ-FINAN

Obrazac izjave o partnerstvu

Obrazac životopisa voditelja projekta

 

Procjena kvalitete prijave:

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

 

Ugovorni obrasci:

Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekata

Opći uvjeti ugovora o financiranju udruga u kulturi 2024.

 

Izvještajni obrasci:

Obrazac opisnog izvještaja – OPIS

Obrazac financijskog izvještaja – FIN-IZVJ

 

 

C4 Obrazac zahtjeva za isplatu sredstava – 2024

Prilog Obrascu C4 Zahtjeva – tablica troškova 2024

Popis prijavitelja – Javni poziv Grada Hvara za financiranje programa i projekata udruga osoba s invaliditetom za 2023.

Popis prijavitelja koji su zadovoljili formalne uvjete Javnog natječaja Grada Hvara

Popis prijavitelja koji nisu zadovoljili formalne uvjete Javnog natječaja Grada Hvara

Sve udruge čije su prijave odbijene iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta, u roku od osam dana od dana objave rezultata imaju pravo podnijeti prigovor gradonačelniku koji će u roku od tri dana od primitka prigovora odlučiti o istome. Za sve dodatne informacije prijavitelji se mogu javiti na broj telefona 741 106, Odsjek za pravne i opće poslove, društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu grada.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga osoba s invaliditetom te ostalih udruga u području zdravstvene skrbi za 2023. godinu

Grad Hvar objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga osoba s invaliditetom te ostalih udruga u području zdravstvene skrbi za 2023. godinu. Za udruge osoba s invaliditetom te ostale udruga iz područja zdravstvene skrbi iz proračuna Grada Hvara predviđen je iznos od 14 tisuća eura.

Natječaj je otvoren do 12. veljače 2023. godine, a sva dokumentacija nalazi se na poveznicama:

1. Odluka o načinu raspodjele sredstava za udruge osoba s invaliditetom te ostalih udruga u području zdravstvene skrbi za 2023.

2. Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga osoba s invaliditetom te ostalih udruga u području zdravstvene skrbi za 2023. godinu

3. Upute za prijavitelje

Obrasci za prijavu:

4. Obrazac opisa projekta – OPISNI-OBRAZAC

5. Obrazac proračuna – PROR

6. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – IZJ-FINAN

7. Obrazac izjave o partnerstvu

8. Obrazac životopisa voditelja projekta

Procjena kvalitete prijave:

9. Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Ugovorni obrasci:

10.a Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta

10.b Opći uvjeti ugovora o financiranju udruge 

Izvještajni obrasci:

11. Obrazac opisnog izvještaja – OPIS

12. Obrazac financijskog izvještaja – FIN-IZVJ

 

13. C4 Obrazac zahtjeva za isplatu sredstava