Snimke sjednica

Snimka 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

Audiozapise 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 15. veljače 2022. možete poslušati na poveznicama.

 

9. GV 1. točka – otvaranje sjednice, utvrđivanje dnevnog reda i verifikacija Zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

9. GV 2. točka – pitanja vijećnika

9. GV 3. točka – Program rada Gradskog vijeća Grada Hvara

9. GV 4. točka – Prijedlog  Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o korištenju i zakupu javnih površina

9. GV 5. točka – Prijedlog Zaključka o zaštiti od elektromagnetskih polja na području Grada Hvara

9. GV 6. točka – Izvješće gradonačelnika za period od 1. srpnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine

9. GV 7. točka – Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara

9. GV 8. točka – Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup na određeno vrijeme za poslovne prostore br1. u Fontiku

9. GV 9. točka – Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup na određeno vrijeme poslovnog prostora br. 2. u Fontiku

9. GV 10. točka – Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup na određeno vrijeme poslovnog prostora br. 3. u Fontiku

9. GV 11. točka – Prijedlog Odluke o davanju gradskih stanova u najam

9. GV 12. točka – Odluka o osnivanju javne ustanove u kulturi

9. GV 13. točka – Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja javne ustanove u kulturi

9. GV 14. točka – Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave u predmetu nabave: Sanacija pristana i muleta (Sveti Klement i Zaraće)

9. GV 15. točka – Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave u predmetu nabave: Izrada tehničke dokumentacije za projekt obalne šetnice od plaže “Galeb” u uvali Križna luka u uvalu Pokonji dol

9. GV 16. točka – Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja  na području Grada Hvara od 2022. do 2024. godine

9. GV 17. točka – Prijedlog Analize sustava civilne zaštite Grada Hvara u 2021. godini

9. GV 18. točka – Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Hvara za 2022. godinu

9. GV 19. točka – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2022. godini i Plana provedbe obvezatne (preventivne) dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2022. godini

9. GV 20. točka – Prijedlog Zaključka o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa nekretnine k.č.br. 4178, zk.ul. 216, k.o. Hvar

Snimka 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

Audiozapise 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 23. prosinca 2021. možete poslušati na poveznicama.

8. GV 1. točka – verifikacija Zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

8. GV 2. točka – pitanja vijećnika

8. GV 3. točka – prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Hvara za razdoblje od 15. lipnja do 31. prosinca 2021. godine

8. GV 4. točka – prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba osnovnom školstvu Grada Hvara za 2021. godinu

8. GV 5. točka – prijedlog  Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Hvara za 2022. godinu

8. GV 6. točka – prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana pometanja, čišćenja i pranja grada, održavanja javnih površina, čišćenja i održavanja obalnog pojasa, odvoza otpada s Paklenih otoka i održavanja javne rasvjete  za 2022. godinu za Grad Hvar

8. GV 7. točka – prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone za 2022. godinu

8. GV 8. točka – prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za izmjenu granica lučkog područja u uvali Križa

8. GV 9. točka – prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za izmjenu granica lučkog područja u uvali Križna luka

8. GV 10. točka – prijedlog Odluke o dodjeli nagrade Grada Hvara za postignuće na natjecanjima državne i međunarodne razine, Jadran Domančić

8. GV 11. točka – prijedlog Odluke o dodjeli nagrade Grada Hvara za postignuće na natjecanjima državne i međunarodne razine, Filip Jurišić

8. GV 12. točka – prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju ulica u naseljima Jagodna, Malo Grablje, Milna, Velo Grablje i Zaraće na području Grada Hvara

8. GV 13. točka – prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za osnivanje i izgradnju doma za starije i nemoćne osobe

8. GV 14. točka – prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Hvara

Snimka 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

Audiozapise 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 10. prosinca 2021. možete poslušati na poveznicama.

7. GV 1. točka – Zapisnik sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

7. GV 2. točka – Pitanja vijećnika

7. GV 3. točka – Prijedlog proračuna Grada Hvara za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

7. GV 4. točka – Prijedlog Odluke o načinu korištenju viškova prihoda prethodnih godina

7. GV 5. točka – Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Hvara za 2022. godinu

7. GV 6. točka – Prijedlog Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2022. godinu

7. GV 7. točka – Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2022. godinu

7. GV 8. točka – Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2022. godinu

7. GV 9. točka – Prijedlog Programa financiranja ostalih udruga civilnog društva Grada Hvara za 2022. godinu

7. GV 10. točka – Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu za Grad Hvar

7. GV 11. točka – Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu za Grad Hvar

7. GV 12. točka – Prijedlog Zaključaka o prihvaćanju Plana obavljanja komunalnih djelatnosti društva Komunalno Hvar d.o.o. za 2022. godinu

7. GV 13. točka – Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Hvara za 2022. godinu

7. GV 14. točka – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa javnih potreba za obavljanje aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja stanice Split na području Grada Hvara za 2022. godinu

7. GV 15. točka – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Hvara za 2020. godinu

7. GV 16. točka – Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu za Grad Hvar

7. GV 17. točka – Prijedlog Odluke o prigovoru na Odluku o dodjeli stipendije – Zoa Abdulmar

7. GV 18. točka – Prijedlog Odluke o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu javnog WC i garderobe u sklopu gradske tržnice u Hvaru na određeno vrijeme

Snimka 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

Audiozapise 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 27. listopada 2021. možete poslušati na poveznicama.

 

6. GV 1. točka – verifikacija zapisnika sa 4. i 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

6. GV 2. točka – pitanja vijećnika

6. GV 3. točka – Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2021. godinu

6. GV 4. točka – Prijedlog Izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara za 2021. i projekcija za 2022. i 2023. godinu

6. GV 5. točka – Prijedlog Odluke o načinu korištenja viškova prihoda prethodnih godina

6. GV 6. točka – Prijedlog Odluke o izmjeni Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2021. godinu

6. GV 7. točka – Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2021. godinu

6. GV 8. točka – Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2021. godinu

6. GV 9. točka – Prijedlog Odluke o izmjeni Programa financiranja ostalih udruga civilnog društva Grada Hvara za 2021. godinu

6. GV 10. točka – Prijedlog Odluke o izmjeni Programa o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu za Grad Hvar

6. GV 11. točka – Prijedlog Odluke o izmjeni Programa o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu za Grad Hvar

6. GV 12. točka – Prijedlog Odluke o izmjeni Programa korištenje sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Hvara za 2021. godinu

6. GV 13. točka – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izmjena Plana obavljanja komunalnih djelatnosti društva Komunalno Hvar d.o.o. za 2021. godinu

6. GV 14. točka – Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave u predmetu nabave: Ugradnja sustava vertikalnog transporta u Dječjem vrtiću “Vanđela Božitković”

6. GV 15. točka – Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave u predmetu nabave: Opremanje kina platnom i samostojećom konstrukcijom za platno

6. GV 16. točka – Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave u predmetu nabave: Radovi kompletnog retuša i završne obrade svih pilastara u objektu Loggia

6. GV 17. točka – Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave u predmetu nabave: Konzervatorsko-restauratorski radovi na kamenoj balustradi i lavu na zapadnom pročelju Loggie

6. GV 18. točka – Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave u predmetu nabave: Izrada idejnog projekta nove zgrade Osnovne škole Hvar

6. GV 19. točka – Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave u predmetu nabave: Izgradnja oborinske i fekalne kanalizacije od područja Ograde u gradu Hvaru do mora – 4. faza

6. GV 20. točka – Prijedlog Odluke o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostor tzv. Kući Soljačić, čest. zgr. 220 k.o. Hvar

6. GV 21. točka – Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za poljoprivredu i ribarstvo

6. GV 22. točka – Prijedlog Odluke o izboru članova Povjerenstva za osnivanje javne ustanove u kulturi

Snimka 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

Audiozapise 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 6. listopada 2021. možete poslušati na poveznicama.

 

5. GV 1. točka – pitanja vijećnika

5. GV 2. točka – Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za osnivanje zasebnog uslužnog područja za pružanje vodnih usluga vodoopskrbe i odvodnje za područje otoka Hvara

5. GV 3. točka – Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za pokretanje provođenja postupka pripajanja društva Odvodnja Hvar d.o.o. Hvarskom vodovodu d.o.o.

5. GV 4. točka – Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup na određeno vrijeme poslovne prostore 1., 2. i 3. u Fontiku

5. GV 5. točka – Prijedlog Odluke o izboru Odbora za ravnopravnost spolova

5. GV 6. točka – Prijedlog Odluke o izboru Odbora za školstvo i kulturu

5. GV 7. točka – Prijedlog Odluke o izboru Odbora za sport

5. GV 8. točka – Prijedlog Odluke o izboru Odbora za uređenje i poboljšanje kopnenog i pomorskog prometa na području Grada Hvara

5. GV 9. točka – Prijedlog Odluke o izboru člana Odbora za predlaganje imena ulica i trgova

5. GV 10. točka – Prijedlog Odluke o izboru člana Povjerenstva za javne površine

5. GV 11. točka – Prijedlog Odluke o izboru člana Povjerenstva za provedbu postupka natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnog prostora

Snimka 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

Audiozapise 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 16. rujna 2021. možete poslušati na poveznicama.

 

4. GV 1. točka – verifikacija zapisnika s 3. sjednice Gradskog vijeća

4. GV 2. točka – pitanja vijećnika

4. GV 3. točka – Prijedlog Poslovnika o radu Gradskog vijeća

4. GV 4. točka – Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Grada Hvara

4. GV 5. točka – Prijedlog Odluke izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Zone stanovanja u zelenilu

4. GV 6. točka – Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupaka javne nabave u predmetu nabave: Sanacije pomorskih objekata na obalnom pojasu na raznim lokacijama na području Grada Hvara

4. GV 7. točka – Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za stipendiju Grada Hvara

4. GV 8. točka – Prijedlog Odluke o mogućnosti obročne otplate kupoprodajne cijene nekretnine za vrijeme  epidemije koronavirusa (COVID-19)

4. Gv 9. točka – Prijedlog Odluke o naknadi članovima upravnih vijeća ustanova koje se financiraju iz proračuna Grada Hvara

4. GV 10. točka – Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za protokol

4. GV 11. točka – Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za zaštitu okoliša i održivu energiju

4. GV 12. točka – Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za izgradnju lučice Križna luka

4. GV 13. točka – Prijedlog Zaključka o prijedlogu imenovanja za člana stručnog tijela za ocjenu ponuda koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za područje Grada Hvara