Snimke sjednica

Snimka 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

Audiozapise 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 21. prosinca 2022. možete poslušati na poveznicama.

21. GV 1. točka

21. GV 2. točka

21. GV 3. točka

21. GV 4. točka

21. GV 5. točka

21. GV 6. točka

21. GV 7. točka

21. GV 8. točka

21. GV 9. točka

21. GV 10. točka

21. GV 11. točka

21. GV 12. točka

21. GV 13. točka

21. GV 14. točka

21. GV 15. točka

21. GV 16. točka

21. GV 17. točka

21. GV 18. točka

21. GV 19. točka

21. GV 20. točka

21. GV 21. točka

Snimka 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

Audiozapise 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 16. studenog 2022. možete poslušati na poveznicama.

19. GV 1. točka – Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

19. GV 2. točka – Pitanja vijećnika

19. GV 3. točka – Prijedlog Zaključka tematske sjednice o turizmu

19. GV 4. točka – Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2022. godinu

19. GV 5. točka – Prijedlog Izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

19. GV 6. točka – Prijedlog Odluke o načinu korištenje viškova prihoda prethodnih godina

19. GV 7. točka – Prijedlog Odluke o izmjeni Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2022. godinu

19. GV 8. točka – Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2022. godinu

19. GV 9. točka – Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2022. godinu

19. GV 10. točka – Prijedlog Odluke o izmjeni Programa financiranja ostalih udruga civilnog društva Grada Hvara za 2022. godinu

19. GV 11. točka – Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu za Grad Hvar

19. GV 12. točka – Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu za Grad Hvar

19. GV 13. točka – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izmjena plana pometanja, čišćenja i pranja grada, održavanja javnih površina, čišćenja i održavanja obalnog pojasa, odvoza otpada s Paklenih otoka i održavanja javne rasvjete za 2022. godinu za Grad Hvar

19. GV 14. točka – Prijedlog Odluke o izmjeni programa korištenje sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Hvara za 2022. godinu

19. GV 15. točka – Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupaka javne nabave u predmetu nabave: Dobava i ugradba glavnog zastora i kazališne draperije za pozornicu hvarskog kazališta

19. GV 16. točka – Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Hvara

19. GV 17. točka – Prijedlog  Zaključka o donošenju Strategije upravljanja imovinom Grada Hvara za razdoblje 2022.-2028. godine

19. GV 18. točka – Prijedlog Odluke o namjeni i načinu korištenja č.zgr. 489 i č.zem. 3910, K.O. Hvar

19. GV 19. točka – Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Statuta javne ustanove u kulturi „Hvar 1612“

19. GV 20. točka – Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada Hvara za postignuća na natjecanjima državne i međunarodne razine

19. GV 21. točka – Prijedlog Zaključka o prijenosu prava iz Ugovora o zakupu javne površine na lokaciji: UVALA KRIŽA, pod rednim brojem: 1

19. GV 22. točka – Prijedlog Zaključka o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa nekretnine k.č.br.  4109/1,4109/2, 4109/3, 4109/5, 4109/7, 4117/8, sve zk.ul. 677, k.o. Hvar

Snimka 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

Audiozapise 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 27. rujna 2022. možete poslušati na poveznicama.

17. GV 1. točka – Pitanja vijećnika

17. GV 2. točka – Prijedlog Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Grada Hvara

17. GV 3. točka – Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupaka javne nabave u predmetu nabave: Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta Šumica, prva faza

17. GV 4. točka – Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Hvara

 

Nastavak 17. sjednice, 4. studenoga 2022.

17. GV 5. točka – Prijedlog Odluke o ne dodjeljivanju javnog priznanja Grada Hvara – Mirko Crnčević

17. GV 6. točka – Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Grada Hvara – Ilija Ćaleta

Snimka 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

Audiozapise 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 12. rujna 2022. možete poslušati na poveznicama.

 

16. GV 1. točka – verifikacija Zapisnika s 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

16. GV 2. točka – – Pitanja vijećnika

16. GV 3. točka – Prijedlog Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi “HVAR 1612″

16. GV 4. točka – Prijedlog Odluke o donošenju UPU Sveta Nedjelja

16. GV 5. točka – Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u JUO Grada Hvara

16. GV 6. točka – Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata

16. GV 7. točka – Odluke o raspodjeli rezultata i pokriću manjkova iz ostvarenih viškova

16. GV 8. točka – Prijedlog Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Grada Hvara

16. GV 9. točka – Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Grada Hvara – Jakša Miličić

16. GV 10. točka – Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Grada Hvara – Dolores i Tin Kolumbić

16. GV 11. točka – Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Grada Hvara – Vinka Sedlar, Milan Slijepčević i Vicko Zaninović

16. GV 12. točka – Prijedlog Odluke o ne dodjeljivanju javnog priznanja Grada Hvara – dr. Matko Miličić

16. GV 13. točka – Prijedlog Odluke o ne dodjeljivanju javnog priznanja Grada Hvara – Mirko Crnčević

16. GV 14. točka – Prijedlog Odluke o namjeni i načinu korištenja dijela nekretnine označene kao č. zgr, 587/1, 587/2, 587/3 i čest. zem. 386/1 sve K.O. Hvar

16. GV 15. točka – Prijedlog Odluke o iznosu i načinu raspodjele financijskih sredstava namijenjenih financiranju programa i projekata udruga u kulturi u 2023. godini

16. GV 16. točka – Prijedlog Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada na području Grada Hvara

16. GV 17. točka – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju sufinanciranja projekta “Jame i špilje Hvara”

16. GV 18. točka – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju sufinanciranja projekta “Pakleni otoci u plavom i zelenom”