Snimke sjednica

Snimka 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

Audiozapise 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 24. lipnja i 6. srpnja 2022. možete poslušati na poveznicama.

14. GV 1. točka – verifikacija Zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

14. GV 2. točka – pitanja vijećnika

14. GV 3. točka – Prijedlog Odluke o osnivanju javne ustanove u kulturi

14. GV 4. točka – Prijedlog Odluke o imenovanju privremenog ravnatelja javne ustanove u kulturi

14. GV 5. točka – rasprava o gradonačelnikovoj Odluci o visibni naknade na pomorskom dobru Grada Hvara

14. GV 6. točka – Prijedlog Odluke o izboru drugog potpredsjednika/ce Gradskog vijeća Grada Hvara

14. GV 7. točka – Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu upravljanja trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Hvara

14. GV 8. točka – Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Nautički centar d.o.o.

14. GV 9. točka – Prijedlog Zaključka o naputku gradonačelniku kao skupštini društva Nautički centar d.o.o.

14. GV 10. točka – Prijedlog Zaključka o naputku gradonačelniku kao skupštini društva Nautički centar d.o.o.

14. GV 11. točka – Prijedlog Odluke osnivanju Povjerenstva za provedbu Zaključka o spajanju trgovačkih društava u vlasništvu Grada Hvara

14. GV 12. točka – Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2021. godinu

14. GV 13. točka – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2021. godinu

14. GV 14. točka – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

14. GV 15. točka – Prijedlog Odluke o javnom redu i miru na području Grada Hvara

14. GV 16. točka – Prijedlog Odluke o donošenju Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Hvara

14. GV 17. točka – Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Hvara

14. GV 18. točka – Prijedlog Zaključka o prijenosu prava Ugovora o zakupu javne površine na lokaciji: istočna strana malog Đardina pod rednim brojem L-7

14. GV 19. točka – Prijedlog zaključka o prijenosu prava Ugovora o zakupu javne površine na lokaciji: između velikog i malog Đardina pod rednim brojem B-9

Snimka 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

Audiozapise 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 1. lipnja 2022. možete poslušati na poveznicama.

13. GV 1. i 2. točka – otvaranje sjednice, izvještaj mandatne komisije, izbor novog predsjednika Gradskog vijeća

13. GV 3. točka – verifikacija zapisnika 12. sjednice Gradskog vijeća

13. GV 4. točka – pitanja vijećnika

13. GV 5. točka – prijedlog Zaključka o naputku gradonačelniku kao skupštini društva Nautički centar d.o.o.

13. GV 6. točka – Zaključak u svezi realizacije projekta Zdravstvenog centra

Snimka 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

Audiozapise 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 31. ožujka 2022. možete poslušati na poveznicama.

 

11. GV 1. točka – Verifikacija zapisnika s 9. i 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

11. GV 2. točka – Pitanja vijećnika

11. GV 3. točka – Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja/ice Gradske knjižnice i čitaonice Hvar

11. GV 4. točka – Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Hvara

11. GV 5. točka – Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama urbanističkog plana uređenja Zone stanovanja u zelenilu

11. GV 6. točka – Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Vanđela  Božitković“

11. GV 7. točka – Prijedlog Odluke o visini osnovice i koeficijenta za obračun plaće gradonačelnika/ce koji/a dužnost obavlja profesionalno

11. GV 8. točka – Prijedlog Odluke o visini osnovice i koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara

11. GV 9. točka – Prijedlog Odluke o ponudi sklapanja aneksa Ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostor na trgu Marka Miličića 8

11. GV 10. točka – Prijedlog Zaključka o prijenosu prava Ugovora o zakupu javne površine na lokaciji: između velikog i malog Đardina pod rednim brojem B-6

11. GV 11. točka – Prijedlog Zaključka o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa dijela nekretnine č. zgr. 213, zk.ul. 145, k.o. Hvar

 

Snimka 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

Audiozapise 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 15. veljače 2022. možete poslušati na poveznicama.

 

9. GV 1. točka – otvaranje sjednice, utvrđivanje dnevnog reda i verifikacija Zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

9. GV 2. točka – pitanja vijećnika

9. GV 3. točka – Program rada Gradskog vijeća Grada Hvara

9. GV 4. točka – Prijedlog  Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o korištenju i zakupu javnih površina

9. GV 5. točka – Prijedlog Zaključka o zaštiti od elektromagnetskih polja na području Grada Hvara

9. GV 6. točka – Izvješće gradonačelnika za period od 1. srpnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine

9. GV 7. točka – Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara

9. GV 8. točka – Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup na određeno vrijeme za poslovne prostore br1. u Fontiku

9. GV 9. točka – Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup na određeno vrijeme poslovnog prostora br. 2. u Fontiku

9. GV 10. točka – Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup na određeno vrijeme poslovnog prostora br. 3. u Fontiku

9. GV 11. točka – Prijedlog Odluke o davanju gradskih stanova u najam

9. GV 12. točka – Odluka o osnivanju javne ustanove u kulturi

9. GV 13. točka – Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja javne ustanove u kulturi

9. GV 14. točka – Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave u predmetu nabave: Sanacija pristana i muleta (Sveti Klement i Zaraće)

9. GV 15. točka – Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave u predmetu nabave: Izrada tehničke dokumentacije za projekt obalne šetnice od plaže “Galeb” u uvali Križna luka u uvalu Pokonji dol

9. GV 16. točka – Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja  na području Grada Hvara od 2022. do 2024. godine

9. GV 17. točka – Prijedlog Analize sustava civilne zaštite Grada Hvara u 2021. godini

9. GV 18. točka – Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Hvara za 2022. godinu

9. GV 19. točka – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2022. godini i Plana provedbe obvezatne (preventivne) dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2022. godini

9. GV 20. točka – Prijedlog Zaključka o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa nekretnine k.č.br. 4178, zk.ul. 216, k.o. Hvar