Snimke sjednica

Snimka 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

Audiozapise 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 16. rujna 2021. možete poslušati na poveznicama.

4. GV 1. točka – Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća

4. GV 2. točka – Pitanja vijećnika

4. GV 3. točka – Prijedlog Poslovnika o radu Gradskog vijeća

4. GV 4. točka – Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Grada Hvara

4. GV 5. točka – Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Zone stanovanja u zelenilu

4. GV 6. točka – Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupaka javne nabave u predmetu nabave: Sanacije pomorskih objekata na obalnom pojasu na raznim lokacijama na području Grada Hvara

4. GV 7. točka – Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za stipendiju Grada Hvara

4. GV 8. točka – Prijedlog Odluke o mogućnosti obročne otplate kupoprodajne cijene nekretnine za vrijeme epidemije koronavirusa (COVID-19)

4. GV 9. točka – Prijedlog Odluke o naknadi članova upravnih vijeća ustanova koje se financiraju iz proračuna Grada Hvara

4. GV 10. točka – Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za protokol

4. GV 11. točka – Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za zaštitu okoliša i održivu energiju

4. GV 12. točka – Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za izgradnju lučice Križna luka

4. GV 13. točka – Prijedlog Zaključka o prijedlogu imenovanja za člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za područje Grada Hvara

Snimka 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

Audiozapise 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 27. srpnja 2021. možete poslušati na poveznicama.

3. GV 1. točka – Verifikacija Zapisnika s 2. sjednice Gradskog vijeća

3. GV 2. točka – Pitanja vijećnika

3. GV 3. točka – Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2020. godinu

3. GV 4. točka – Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata te pokriću manjkova iz ostvarenih viškova

3. GV 5. točka – Prijedlog Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Hvara za 2021. godine

3. GV 6. točka – Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

3. GV 7. točka – Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

3. GV 8. točka – Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2021. godinu

3. GV 9. točka – Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Hvara za razdoblje od 15. lipnja do 31. prosinca 2021. godine

3. GV 10. točka – Prijedlog Odluke o naknadi članovima Gradskog vijeća Grada Hvara te njegovim radnim tijelima

3. GV 11. točka – Prijedlog Odluke o javnom redu i miru na području Grada Hvara

3. GV 12. točka – Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi III. (ciljanih) Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara

3. GV 13. točka – Prijedlog Odluke o proglašenju kulturnih dobara od lokalnog značaja

3. Gv 14. točka – Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi

3. GV 15. točka – Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o obvezi posjedovanja vlastitih spremnika za otpad

3. GV 16. točka – Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na ugovore o prijenosu prava vlasništva spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada bez naknade

3. GV 17. točka – Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone

3. GV 18. točka – Prijedlog Zaključka o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Grada Hvara

3. GV 19. točka – Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za javne površine

3. GV 20. točka – Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnog prostora

3. GV 21. točka – Prijedlog Odluke o Povjerenstvu za trajni smještaj Gradske knjižnice i čitaonice Hvar

3. GV 22. točka – Prijedlog Odluke o izboru Odbora za predlaganje imena ulica i trgova

Snimka 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

Audiozapise 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 30. lipnja 2021. možete poslušati na poveznicama.

2 GV 1. točka – verifikacija zapisnika s 1. sjednice Gradskog vijeća

2 GV 2. točka – pitanja vijećnika

2 GV 3. točka – Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za Statut i Poslovnik

2 GV 4. točka – Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za financije i proračun

2 GV 5. točka – Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za urbanizam i prostorno uređenje

2 GV 6. točka – Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za razvoj i unaprjeđenje turizma

2 GV 7. točka – Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja

2 GV 8. točka – Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja

2 GV 9. točka – Prijedlog Odluke o ukidanju odbora i povjerenstava

2 GV 10. točka – Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području grada Hvara

Snimka 54. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

Audiozapise 54. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 30. ožujka i 6. travnja 2021. možete poslušati na poveznicama.

 

I. dio sjednice – 30. ožujka 2021.

54. GV 1. točka – verifikacija zapisnika i utvrđivanje Dnevnog reda

54. GV 2. točka – pitanja vijećnika

54. GV 3. točka – Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja i ugovora o korištenju parkirališta

54. GV 4. točka – Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka elektrifikacije otoka Galešnik, Jerolim, Marinkovac i Sveti Klement

54. GV 5. točka – Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o Planu upisa u Dječji vrtić “Vanđela Božitković” u pedagoškoj godini 2021./2022.

54. GV 6. točka – Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o baznim stanicama telekomunikacijske infrastrukture i uvođenju 5G tehnologije

54. GV 7. točka – Prijedlog Zaključka o priznavanju tužbenog zahtjeva u predmetu P-1929/19

54. GV 8. točka – Prijedlog Zaključka o oročavanju novčanih sredstava

54. GV 9. točka – Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Hvara od 1. siječnja do 30. lipnja 2021.

54. GV 10. točka – Prijedlog Odluke o djelomičnom oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina

54. GV 11. točka – Prijedlog Odluke o djelomičnom oslobađanju od plaćanja zakupa javnih površina

 

II. dio sjednice – 6. travnja 2021.

54. GV 12 točka – Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup na određeno vrijeme poslovnih prostora 2. i 3. u Fontiku

54. GV 13. točka – Prijedlog Zaključka o očitovanju o zahtjevu za ocjenu zakonitosti

54. GV 14. točka – Prijedlog Plana o postavljanju uređaja za podizanje i mijenjanje gotovog novca (bankomata) na području Grada Hvara

54. GV 15. točka – Prijedlog Odluke o visini naknade obavljanja poslovne djelatnosti podizanja i mijenjanja gotovog novca s javne površine (bankomata) na području Grada Hvara

54. GV 16. točka – Prijedlog Odluke o korištenju i zakupu javne površine

54. GV 17. točka – Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o postavljanju oznaka, uređaja i urbane opreme na području Grada Hvara (SG, broj 3/17)

54. GV 18. točka – Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova

54. GV 19. točka – Prijedlog Analize sustava civilne zaštite u 2020. godini

54. GV 20. točka – Prijedlog Plana operativne provedbe Programa aktivnosti zaštite od požara za Grad Hvar u 2021. godini s planom motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenih prostora

Snimka 53. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

Audiozapise 53. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 23. veljače 2021. možete poslušati na poveznicama.


53. GV 1. točka – verifikacija zapisnika

53. GV 2. točka – pitanja vijećnika

53. GV 3. točka – Prijedlog Odluke o odabiru najboljeg ponuditelja

53. GV 4 točka – Izvješće gradonačelnika za period od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine

53. GV 5. točka – Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Grada Hvara

53. GV 6. točka – Plan rada Vijeća za 2021. godinu

53. GV 7. točka – Prijedlog Operativnog plana za turističku sezonu 2021. godine

53. GV 8. točka – Prijedlog Odluke o grobljima

53. GV 9. točka – Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

53. GV 10. točka – Prijedlog Plana postavljanja uređaja za podizanje ili mijenjanje gotovog novca (bankomata) na području Grada Hvara

53. GV 11. točka – Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup na određeno vrijeme za poslovne prostore 1, 2 i 3 u Fontiku

53. GV 12. točka – Prijedlog Zaključka o davanju javnih površina na korištenje dosadašnjim zakupnicima temeljem Izvješća o očitovanjima na sklapanje ugovora o zakupu javne površine za razdoblje 2021. – 2023. godina

53. GV 13. točka – Prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina

53. GV 14. točka – Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupaka javne nabave u predmetu nabave: Glavni projekt nove gradske knjižnice u vrtu Palače Vukašinović

53. GV 15. točka – Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi za dio k.č. br. 4621/2, K.O. Hvar