Snimke sjednica

Snimka 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

Audiozapise 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 10. i 19. kolovoza 2022. možete poslušati na poveznicama.

15. GV 1. točka – verifikacija Zapisnika s 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

15. GV 2. točka – Pitanja vijećnika

15. GV 3. točka – Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju članova Odbora za izbor i  imenovanja

15. GV 4. točka – Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni plana o postavljanju privremenih objekata na javnim površinama

15. GV 5. točka 1 dio – Prijedlog Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi “HVAR 1612”

15. GV 5. tocka 2 dio – Prijedlog Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi “HVAR 1612” – nastavak

15. GV 6. točka – Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja

15. GV 7. točka – Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za područje Grada Hvara

15. GV 8. točka – Prijedlog Odluke o donošenju III (ciljanih) Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara

15. GV 9. točka – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju projekta izgradnje novog gradskog groblja “Kruvenica” u Hvaru

15. GV 10. točka – Prijedlog Odluke o visini naknade u fazi izgradnje za dodjelu na korištenje grobnog mjesta novog gradskog groblja “Kruvenica” u Hvaru

15. GV 11. točka – Prijedlog Plana zaštite od požara za Grad Hvar

15. GV 12. točka – Prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Hvar

15. GV 13. točka – Prijedlog Odluke o prihvaćanju zahtjeva za ukidanjem statusa javnog dobra u općoj uporabi za dio čest. zem. 4620, k.o. Hvar

15. GV 14. točka – Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi za čest. zem. 1380/1, k.o. Hvar

Snimka 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

Audiozapise 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 24. lipnja i 6. srpnja 2022. možete poslušati na poveznicama.

14. GV 1. točka – verifikacija Zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

14. GV 2. točka – pitanja vijećnika

14. GV 3. točka – Prijedlog Odluke o osnivanju javne ustanove u kulturi

14. GV 4. točka – Prijedlog Odluke o imenovanju privremenog ravnatelja javne ustanove u kulturi

14. GV 5. točka – rasprava o gradonačelnikovoj Odluci o visibni naknade na pomorskom dobru Grada Hvara

14. GV 6. točka – Prijedlog Odluke o izboru drugog potpredsjednika/ce Gradskog vijeća Grada Hvara

14. GV 7. točka – Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu upravljanja trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Hvara

14. GV 8. točka – Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Nautički centar d.o.o.

14. GV 9. točka – Prijedlog Zaključka o naputku gradonačelniku kao skupštini društva Nautički centar d.o.o.

14. GV 10. točka – Prijedlog Zaključka o naputku gradonačelniku kao skupštini društva Nautički centar d.o.o.

14. GV 11. točka – Prijedlog Odluke osnivanju Povjerenstva za provedbu Zaključka o spajanju trgovačkih društava u vlasništvu Grada Hvara

14. GV 12. točka – Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2021. godinu

14. GV 13. točka – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2021. godinu

14. GV 14. točka – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

14. GV 15. točka – Prijedlog Odluke o javnom redu i miru na području Grada Hvara

14. GV 16. točka – Prijedlog Odluke o donošenju Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Hvara

14. GV 17. točka – Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Hvara

14. GV 18. točka – Prijedlog Zaključka o prijenosu prava Ugovora o zakupu javne površine na lokaciji: istočna strana malog Đardina pod rednim brojem L-7

14. GV 19. točka – Prijedlog zaključka o prijenosu prava Ugovora o zakupu javne površine na lokaciji: između velikog i malog Đardina pod rednim brojem B-9

Snimka 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

Audiozapise 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 1. lipnja 2022. možete poslušati na poveznicama.

13. GV 1. i 2. točka – otvaranje sjednice, izvještaj mandatne komisije, izbor novog predsjednika Gradskog vijeća

13. GV 3. točka – verifikacija zapisnika 12. sjednice Gradskog vijeća

13. GV 4. točka – pitanja vijećnika

13. GV 5. točka – prijedlog Zaključka o naputku gradonačelniku kao skupštini društva Nautički centar d.o.o.

13. GV 6. točka – Zaključak u svezi realizacije projekta Zdravstvenog centra

Snimka 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

Audiozapise 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 31. ožujka 2022. možete poslušati na poveznicama.

 

11. GV 1. točka – Verifikacija zapisnika s 9. i 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

11. GV 2. točka – Pitanja vijećnika

11. GV 3. točka – Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja/ice Gradske knjižnice i čitaonice Hvar

11. GV 4. točka – Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Hvara

11. GV 5. točka – Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama urbanističkog plana uređenja Zone stanovanja u zelenilu

11. GV 6. točka – Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Vanđela  Božitković“

11. GV 7. točka – Prijedlog Odluke o visini osnovice i koeficijenta za obračun plaće gradonačelnika/ce koji/a dužnost obavlja profesionalno

11. GV 8. točka – Prijedlog Odluke o visini osnovice i koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara

11. GV 9. točka – Prijedlog Odluke o ponudi sklapanja aneksa Ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostor na trgu Marka Miličića 8

11. GV 10. točka – Prijedlog Zaključka o prijenosu prava Ugovora o zakupu javne površine na lokaciji: između velikog i malog Đardina pod rednim brojem B-6

11. GV 11. točka – Prijedlog Zaključka o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa dijela nekretnine č. zgr. 213, zk.ul. 145, k.o. Hvar