Snimke sjednica

Snimka 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

Audiozapise tematske 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 19. listopada 2023. možete poslušati na poveznicama.

 

Izvještaji o radu trgovačkih društava:

Fontik d.o.o.

 

Komunalno Hvar d.o.o.

 

Nautički centar Hvar d.o.o.

 

Odvodnja Hvar d.o.o.

SNIMKA 28. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

Audiozapise 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 20. rujna 2023. možete poslušati na poveznicama.

 

1. Verifikacija Zapisnika s 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

 

2. Izvješće o ispunjenju zakonskih uvjeta za prestanak obnašanja dužnosti vijećnice Nađe Salom

 

3. Pitanja vijećnika

 

4. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Hvara za period od 1. siječnja 2023. do 31. lipnja 2023.

 

5. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o odgodi plaćanja komunalnog doprinosa za stambene i poslovne prostore na području grada Hvara

 

6. Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje kulturnih dobara Javnoj ustanovi u kulturi HVAR 1612

 

7. Prijedlog Zaključka o sazivanju tematske sjednice o Nautičkom centru Hvar d.o.o.

 

8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Pisma namjera Plodine d.d. o namjeri izgradnje supermarketa na području Grada Hvara

 

9. Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu Grada Hvara

 

10. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja na području Grada Hvara

 

11. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Grada Hvara Ivici Tomičiću

 

12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o razvrgnuću suvlasničke zajednice

 

13. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi za čest. zem. 4520/1, k.o. Hvar

 

14. Prijedlog Zaključka o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa dijela nekretnine k.č. 3914/12, zk.ul. 3262, k.o. Hvar

Snimka 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

Audiozapise 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 8. kolovoza 2023. možete poslušati na poveznicama.

 

Dnevni red možete preuzeti OVDJE.

1. Verifikacija Zapisnika sa 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

 

2. Izvješće o ispunjenju zakonskih uvjeta za prestanak obnašanja dužnosti vijećnika Marina Radojkovića i početak obavljanja dužnosti njegovog zamjenika Tea Jeličića

 

3. Pitanja vijećnika

 

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju pisma namjere Medikol grupe d.o.o. te pristupanju zajedničkoj realizaciji projekta Zdravstvenog centra Hvar u obliku javno-privatnog partnerstva

 

5. Prijedlog Zaključka o osnivanju Povjerenstva za realizaciju projekta Zdravstvenog centra Hvar

 

6. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Pokonji Dol – uži obuhvat

 

7. Prijedlog Zaključka o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Grada Hvara

 

8. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2022. godinu

 

9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

 

10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

 

11. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata te pokriću manjkova iz ostvarenih viškova

 

12. Prijedlog Izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara za 2023. godinu

 

13. Prijedlog  Odluke o načinu korištenja viškova prihoda prethodnih godina u proračunu za 2023. godinu

 

14. Prijedlog Odluke o izmjeni Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2023. godinu

 

15. Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2023. godinu

 

16. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu za Grad Hvar

 

17. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu za Grad Hvar

 

Snimka 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

Audiozapise 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 14. travnja i 3. svibnja 2023. možete poslušati na poveznicama.

25. GV 1. točka – Verifikacija zapisnika sa 23. i 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

25. GV 2. točka – Pitanja vijećnika

25. GV 3. točka – Prijedlog Odluke o kupnji nekretnina izravnom pogodbom č.zgr. 572/1 i 572/2, zk.ul. 866, k.o. Hvar – tvrđava Baterija

25. GV 4. točka – Prijedlog Pravilnika Grada Hvara o stipendiranju učenika s teškoćama u razvoju

25. GV 5. točka – Prijedlog Odluke o izmjeni cijene zakupnine poslovnih prostora 4. i 5. u zgradi Fontik, č.zgr 203, k.o. Hvar, Trg Sv. Stjepana 42

25. GV 6. točka – Prijedlog Odluke o prijenosu vrijednosti ulaganja projekta: Ugradnja sustava vertikalnog transporta u Dječjem vrtiću “Vanđela Božitković” na daljnje upravljanje i održavanje

25. GV 7. točka – Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića “Vanđela  Božitković”

25. GV 8. točka – Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Vanđela  Božitković”

25. GV 9. točka – Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o planu upisa u Dječji vrtić „Vanđela Božitković“ za pedagošku godinu 2023./2024.

25. GV 10. točka – Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje Predugovora o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje građevine prema provedbenom programu društveno poticajne stanogradnje br.4-06-PMPO-2023

25. GV 11. točka – Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Pais

25. GV 12. točka – Prijedlog Zaključka o određivanju lokacije za vraćanje skulpture “Izvor novog života”

25. GV 13. točka – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o stanju sudskih postupaka u kojima je stranka Grad Hvar

25. GV 14. točka – Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave u predmetu nabave: Zaštitarske usluge na površinama javne namjene grada Hvara

25. GV 15. točka – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Analize sustava civilne zaštite Grada Hvara u 2022. godini

25. GV 16. točka – Prijedlog Plana operativne provedbe Programa aktivnosti zaštite od požara za Grad Hvar u 2023. godini s Planom motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenih prostora

25. GV 17. točka – Prijedlog provedbenog Plana unaprijeđenja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Hvara za 2023. godinu

25. GV 18. točka – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća za Zdravstveni centar

Snimka 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

Audiozapise 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 31. siječnja 2023. možete poslušati na poveznicama.

23. GV 1. točka – Verifikacija zapisnika sa 20., 21. i 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

23. GV 2. točka – Izvješće o ispunjenju zakonskih uvjeta za prestanak obnašanja dužnosti vijećnice Ane Nuić i početak obnašanja mandata vijećnika Ivice Bilandžića

23. GV 3. točka – Pitanja vijećnika

23. GV 4. točka – Program rada Gradskog vijeća Grada Hvara za 2023. godinu

23. GV 5. točka – Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara

23. GV 6. i 7. točka – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju nagodbe i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju ponude nagodbe

23. GV 8. točka – Prijedlog Zaključka o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa nekretnine č.zgr. 572/1 i 572/2, zk.ul. 866, k.o. Hvar – tvrđava Baterija

23. GV 9. točka – Odluka o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području grada Hvara za 2024. godinu

23. GV 10. točka – Prijedlog Odluke spajanju trgovačkih društava kojima je Grad Hvar jedini osnivač i član društva

23. GV 11. točka – Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za provedbu Zaključka o spajanju trgovačkih društava u vlasništvu Grada Hvara

23. GV 12. točka – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Hvara

23. GV 13. točka – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2023. godini i Plana provedbe obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2023. godini