SNIMKA 28. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

Audiozapise 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 20. rujna 2023. možete poslušati na poveznicama.

 

1. Verifikacija Zapisnika s 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

 

2. Izvješće o ispunjenju zakonskih uvjeta za prestanak obnašanja dužnosti vijećnice Nađe Salom

 

3. Pitanja vijećnika

 

4. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Hvara za period od 1. siječnja 2023. do 31. lipnja 2023.

 

5. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o odgodi plaćanja komunalnog doprinosa za stambene i poslovne prostore na području grada Hvara

 

6. Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje kulturnih dobara Javnoj ustanovi u kulturi HVAR 1612

 

7. Prijedlog Zaključka o sazivanju tematske sjednice o Nautičkom centru Hvar d.o.o.

 

8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Pisma namjera Plodine d.d. o namjeri izgradnje supermarketa na području Grada Hvara

 

9. Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu Grada Hvara

 

10. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja na području Grada Hvara

 

11. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Grada Hvara Ivici Tomičiću

 

12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o razvrgnuću suvlasničke zajednice

 

13. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi za čest. zem. 4520/1, k.o. Hvar

 

14. Prijedlog Zaključka o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa dijela nekretnine k.č. 3914/12, zk.ul. 3262, k.o. Hvar

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO