Službeni glasnik – br. 11 / 2013

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XX.  BROJ 11.                                       Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn -

Hvar, 2. prosinca 2013. godine                                 plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 139. Zakona o lokalnim izborima («Narodne novine»,broj: 144/12 ) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-­pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 09. sjednici održanoj 29. studenog 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni Statuta Grada Hvara

 

Članak 1.

 

U Statutu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11­pročišćeni tekst i 6/13), u članku 15. stavak 1. mijenja se i glasi:

«Gradonačelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati putem referenduma.»

 

Članak 2.

 

U članku 25. stavak 1. podstavak 10. mijenja se i glasi:

«- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Grada Hvara, čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, te ostale imovine, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna.»

 

Članak 3.

 

U članku 26. stavku 3. i u članku 28. stavku 3. riječi: «troškova», brišu se.

 

Članak 4.

 

U članku 29. stavku 1. podstavak 2. i 4. mijenjaju se i glase:

«- ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,

- ako mu prestane prebivalište s područja Grada Hvara, danom prestanka prebivališta.»

 

Članak 5.

 

U članku 34. stavak 3. podstavak 7. mijenja se i glasi:

«- odlučuje o stjecanju i otudenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Grada Hvara čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, te ostalom imovinom, a najviše do 1.000.000 kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima.«

 

Članak 6.

 

U članku 39. stavku 2. dio teksta »imaju pravo naknadu troškova», zamjenjuje s tekstom «imaju pravo na naknadu za rad. »

 

Članak 7.

 

U članku 40. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

«Pročelnik upravnog tijela nadležan za službeničke odnose će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata gradonačelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novoga gradonačelnika, i to u slučaju kada mandat gradonačelniku prestane prije isteka dvije godine mandata. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašati će njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim, a ako je mandat prestao i zamjeniku gradonačelnika, do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašati će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.»

«Ako je prestanak mandata gradonačelnika nastupio nakon isteka dvije godine mandata, neće se raspisati prijevremeni izbori za gradonačelnika, a dužnost gradonačelnika do kraja mandata obnašat će njegov zamjenik.«

 

Članak 8.

 

U članku 66. stavku 2. dio teksta: «predložiti Gradskom vijeću da», briše se.

 

Članak 9.

 

U članku 77. stavku 1. dio teksta: »i općih akata Gradskog vijeća», briše se.

 

Članak 10.

 

U članku 79. stavci 1. i 2. brišu se, a stavak 3. postaje stavak 1.

 

Članak 11.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/13-01/16

URBROJ: 2128-01-02-13-02

Hvar, 29. studeni 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 139. Zakona o lokalnim izborima («Narodne novine», broj: 144/12) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-­pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 09. sjednici održanoj 29. studenog 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara

 

Članak 1.

 

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 8/13) u glavi II. KONSTITUIRANJE GRADSKOG VIJEĆA, u članku 4. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

«Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke, zamjenjuje kandidat s te kandidacijske liste koji nije izabran, a kojeg odredi politička stanka koja je predložila listu.»

«Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka, zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojemu je mandat prestao ili mu miruje, a određuju ga političke stranke sukladno sporazumu, odnosno ako sporazum nije zaključen, određuju ga dogovorno, a ako ne postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi slijedeći neizabrani kandidat s liste.»

 

Članak 2.

 

U glavi V RADNA TIJELA, u članku 31. stavak 2. podstavak 2. briše se. Dodaje se stavak 3. koji glasi:

«Odbor za financije i proračun raspravlja proračun Grada za tekuću godinu.»

Članak 3.

 

U glavi VI ODNOS GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA, članak 50. mijenja se i glasi: «Način i postupak pokretanja opoziva gradonačelnika i njegovog zamjenika propisan je zakonom i Statutom Grada Hvara.»

 

Članak 4.

 

U glavi SAZIVANJE I TIJEK SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA, u članku 76. stavak 3. briše se.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

«Ukoliko predsjednik Vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će sazvati gradonačelnik u roku od 8 dana.»

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 3. i 4.

 

Članak 5.

 

U članku 79. stavku 4. rečenica: »Sjednica Gradskog vijeća može se održavati i putem video veze ukoliko postoje tehničke mogućnosti.», briše se.

 

Članak 6.

 

Članak 88. briše se, a članci 89. do 129. postaju članci 88. do 128.

 

Članak 7.

 

U članku 117. stavka 2. podstavak 6. briše se.

 

Članak 8.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-01/13-01/17

URBROJ: 2128-01-02-13-02

Hvar, 29. studeni 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 209. stavka 2. Zakona o vodama («NN», broj: 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11­-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 09. sjednici, održanoj 29. studenog 2013. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

o priključenju na komunalne vodne građevine

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuje se:

-   postupak priključenja građevine i druge nekretnine na komunalne vodne građevine,

-   rokovi priključenja.

Članak 2.

 

Pod komunalnim vodnim građevinama, u smislu ove Odluke, smatraju se :

 1. građevine za javnu vodoopskrbu i
 2. građevine za javnu odvodnju.

Pod drugim nekretninama u smislu ove Odluke smatra se objekt koji služi isključivo za poljoprivrednu djelatnost (plastenici, staklenici i sl.) ili poljoprivredno zemljište neovisno o površini.

 

Članak 3.

 

Vodne usluge su:

 1. usluge javne vodoopskrbe,
 2. usluge javne odvodnje.

 

Članak 4.

 

Vlasnik odnosno drugi zakoniti posjednik građevine odnosno druge nekretnine kao podnositelj zahtjeva za priključenje, odnosno kao budući korisnik vodnih usluga obvezan je pridržavati se Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga koje donosi javni isporučitelj vodnih usluga koji upravlja komunalnim vodnim građevinama u svom vlasništvu (u daljnjem tekstu isporučitelj).

Isporučitelj vodne usluge javne vodoopskrbe je trgovačko društvo Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa. Isporučitelj vodne usluge javne odvodnje je trgovačko društvo Komunalno Hvar d.o.o. Hvar.

 

II. POSTUPAK PRIKLJUČENJA

 

Članak 5.

 

Postupak priključenja na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju pokreće se podnošenjem zahtjeva za priključenje.

Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik građevine, odnosno vlasnik druge nekretnine ili zakoniti posjednik građevine odnosno druge nekretnine uz prethodnu pisanu suglasnost vlasnika. Zahtjev za priključenje podnosi se isporučitelju vodnih usluga na propisanom obrascu.

 

Članak 6.

 

Uz zahtjev za priključenje prilaže se:

1. za građevine:

a)      izvadak iz katastarskog plana,

b)     zemljišnoknjižni izvadak,

c)      dokaz da je podnositelj zakoniti posjednik ili da ima, pisanu suglasnost vlasnika, sve za česticu na kojoj se nalazi građevina koja se priključuje na komunalne vodne građevine.

2. za druge nekretnine (poljoprivredno zemljište):

a)      izvadak iz katastarskog plana,

b)     zemljišnoknjižni izvadak,

c)      dokaz da je podnositelj zakoniti posjednik ili da ima pisanu suglasnost vlasnika, sve za česticu koja se priključuje na komunalne vodne građevine.

 

Članak 7.

 

Isporučitelj, na, temelju zahtjeva za priključenje donosi odluku o dozvoli priključenja na komunalne vodne građevine (u daljnjem tekstu: odluka o dozvoli priključenja), ako za priključenje postoje tehničko-tehnološki uvjeti iz Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga Isporučitelja iz članka 4. ove Odluke i ako je zahtjev potpun u smislu članka 6. ove Odluke.

Ako nisu ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka Isporučitelj će zahtjev za priključenje odbiti. Isporučitelj je obvezan o zahtjevu za priključenje odlučiti u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva za priključenje ili odbiti zahtjev pisanim putem.

Odluka o dozvoli priključenja vrijedi 1 (jednu) godinu od dana donošenja.

 

Članak 8.

 

Odluka o dozvoli priključenja mora sadržavati: podatke o građevini, odnosno drugoj nekretnini koja se priključuje (mjesto/adresa priključenja, broj katastarske čestice, namjena i dr.), ime vlasnika ili zakonskog posjednikal tvrtka, OIB, prebivalište odnosno boravište/ sjedište za zakonskog posjednika, valjani pravni temelj posjedovanja i uputu o pravnom lijeku. .

 

Članak 9.

 

Podnositelj zahtjeva za priključenje iz članka 5. ove Odluke, dužan je s isporučiteljom sklopiti Ugovor o izgradnji priključka na komunalne vodne građevine.

Ugovor o izgradnji priključka obvezno sadrži: naziv ugovornih strana, podatke o građevini ili drugoj nekretnini koja se priključuje, vrstu priključka, cijenu radova priključenja koja je utvrđena troškovnikom radova priključenja a koji čini sastavni dio ugovora (količina i vrsta radova i materijala), način plaćanja cijene priključenja, rok za izvođenje radova priključenja te odredbu o predaji izgrađenog priključka u vlasništvo isporučitelja bez naknade.

 

Članak 10.

 

Priključenje građevina i drugih nekretnina na vodne građevine javnu vodoopskrbnu mrežu i na javnu kanalizacijsku mrežu, izvodi isključivo isporučitelj ili njegov ugovaratelj, a stvarni trošak radova snosi podnositelj zahtjeva za priključenje.

 

Članak 11.

 

Podnositelj zahtjeva za priključenje na javnu vodoopskrbnu, mrežu obvezan je sam o svom trošku izvesti pripremne radove na priključenju građevine ili druge nekretnine (iskop, zatrpavanje, izgradnja vodomjernog okna i sl.) sukladno Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga Isporučitelja, zakonima i pravilima struke.

Pripremne radove za priključenje na javnu kanalizacijsku mrežu, kao i samo priključenje, izvršava isključivo isporučitelj ili njegov ugovaratelj.

Nadzor nad izvođenjem radova na priključenju vrši predstavnik Isporučitelja.

 

III. ROKOVI PRIKLJUČENJA

 

Članak 12.

 

Vlasnik građevine, odnosno drugi zakoniti posjednik dužan je priključiti svoju građevinu na komunalne vodne građevine sukladno odluci o priključenju, a najkasnije u roku od jedne godine od dana obavijesti isporučitelja o mogućnosti priključenja.

Vlasnik, odnosno drugi zakoniti posjednik druge nekretnine (poljoprivredno zemljište) može sukladno ovoj Odluci podnijeti zahtjev za priključenje na komunalne vodne građevine.

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 13.

 

Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 9/11).

 

Članak 14.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-01/13-01/146

URBROJ: 2128-01-02-13-02

Hvar, 29. studeni 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članaka 20. i 22. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine” broj: 33/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 9. sjednici održanoj dana 29. Studenog 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2013.godinu

 

Članak 1.

 

U Programu socijalne skrbi Grada Hvara za 2013.godinu („Službeni glasnik Grada Hvara” broj: 6/13 i 9/13) u glavi II. OSNOVNE AKTIVNOSTI GRADA HVARA NA PLANU SOCIJALNE SKRBI, u tablici, mijenjaju se iznosi točke 1. i 10. i glase:

1… Pomoć za podmirenje troškova stanovanja

……………………………………………………….. 61.000,00 kuna,

10. Izgradnja doma za starije osobe……… 50.000,00 kuna.

Ukupan iznos na dnu tablice mijenja se i glasi:

U K U P N O ……………………………… 1.198.000,00 kuna

 

Članak 2.

 

U točci 5. Jednokratne pomoći, dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

„Pod jednokratnom novčanom pomoći smatra se i novčana pomoć umirovljenicima i socijalno ugroženima osobama, koja se temeljem posebne odluke gradonačelnika isplaćuje povodom božićnih blagdana.”

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara.”

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 500-01/13-01/57

URBROJ: 2128/01-02-13-05

Hvar, 29. 11. 2013.godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 6. i članka 7. stavak 1. alineja 2. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10), Gradsko vijeće Grada Hvara na 09. sjednici održanoj dana 29. studenog 2013. godine,

d o n o s i

 

ODLUKU

O ZAMJENI NEKRETNINA

 

Članak 1.

 

Prijedlog Dalibora Ćorića iz Splita za zamjenu dijela čest. zem. 4566/3 i dijela čest. zem. 33/3 obje u k.o. Hvar, sukladno Situaciji – prijedlogu parcelacije izrađene od Girus d. o. o. iz Splita od svibnja 2011. g.,

p r i h v a ć a   s e.

 

Članak 2.

 

Sukladno prihvaćenom prijedlogu iz članka 1. ove Odluke odobrava se zamjena nekretnina na način kako slijedi:

- Grad Hvar daje Daliboru Ćoriću iz Splita dio čest zem. 4566/3 k. o. Hvar, površine 76,90 m2, označeno slovom B/ na Situaciji

a

- Dalibor Ćorić daje Gradu Hvaru dio čest. zem. 33/3 k. o. Hvar, površine 76,90 m2, u vlasništvu Dalibora Ćorića iz Splita, označeno slovom A/ na Situaciji.

Zamjena nekretnina na način određen u prethodnom stavku ovog članka prikazana je na Situaciji – Prijedlogu parcelacije izrađene od Girus d. o o. , koja se prilaže ovoj Odluci.

 

Članak 3.

 

Temeljem ove Odluke kojom je odobrena zamjena nekretriina Grad Hvar i Dalibor Ćorić iz Splita sklopit će Ugovor o zamjeni nekretnina.

Istim ugovorom biti će precizirano da ukoliko se otvori prolaz na dijelu puta oznake 4566/3 k. o. Hvar (koji je sada zapriječen zbog vile Sabora RH), Dalibor Ćorić će dati pravo služnosti radi prolaza na dijelu puta širine 1,2 m i to na rubnom zapadnom dijelu čest. zem. 34 k. o. Hvar

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 940-01/13-01154

Urbroj: 2128/01-02-13-02

Hvar, 29. studeni 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj: 19/13 – pročišćeni tekst), članka 128. Zakona o prostornom ureĐenju i gradnji („Narodne novine”, broj: 76/07 i 87/11) i članka 7. stavak 1., podstavak 5. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10), Gradsko vijeće Grada Hvara na 09. sjednici održanoj 29. studenog 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o prodaji dijela nekretnine izravnom pogodbom

 

Članak 1.

 

Zahtjevu Ankice Anke Jagnjić rođ. Dujmović i Ivone Kundid rođ. Jagnjić, obje iz Hvara, od 17. rujna 2013. godine, kojim traže otkup zemljišta i to dijela čest. zem. 3908/14 k. o. Hvar površine 58 m2, u vlasništvu Grada Hvara, koje je zahvaćeno njihovim stambenim objektom, u d o v o I j a v a   s e.

 

Članak 2.

 

Slijedom članka 1. ove Odluke Grad Hvar prodaje a Ankica Anka Jagnjić rođ. Dujmović i Ivona Kundid rođ. Jagnjić, obje iz Hvara skupa kupuju dio čest. zem. 3908/14 upisane u zk. ul. 510 k. o. Hvar i to dio površine 58 m2, prikazan na Situaciji izrađenoj od „Geobiroa” d. o. o. Split; broj: 256/2011 od studeni 2011. god.

 

Članak 3.

 

Cijena dijela čest. zem. 3908/14 k. o. Hvar, koja je predmetom ove kupoprodaje, na prijedlog Povjerenstva za procjenu nekretnina utvrđuje se u iznosu od 70 EUR/m2, odnosno ukupna cijena za 58 m2 iznosi 4.060 EUR.

 

Članak 4.

 

Temeljem ove Odluke Grad Hvar, kao prodavatelj s jedne strane i Ankica Anka Jagnjić rođ. Dujmović i Ivona Kundid rođ. Jagnjić, kao kupci s druge strane sklopit će ugovor o kupoprodaji predmetne nekretnine.

 

Obrazloženje

 

Odlukom Gradskog vijeća Grada Hvara o prodaji nekretnine izravnom pogodbom, klasa: 940-01/11-01/86, urbroj: 2128/01-02-11-2 od 22. prosinca 2011. godine odobrena je prodaja dijela čest. zem. 3908/14 k. o. Hvar, površine 71 m2, Ankici Anki Jagnjić rođ. Dujmović i Ivoni Kundid rođ. Jagnjić, o čemu je sklopljen Ugovor o kupoprodaji nekretnine ovjeren od javnog bilježnika Jadranke Plenković iz Starog Grada, broj: OV-3576/12 od 28.08. 2012. godine.

Ankica Jagnjić i Ivona Kundid ponovno su postavile zahtjev za kupnjom i preostalog dijela čest. zem. 3908/14 k. o. Hvar površine 58 m2, sukladno Situaciji citiranoj u članku 2. ove Oduke.

U postupku očevida utvrđeno je da se radi o dijelu parcele koji nije pristupačan nikom osim podnositeljima zahtjeva te da se nisu promijenile okolnosti glede vrijednosti ovog dijela nekretnine u odnosu na već donesenu Odluku Gradskog vijeća.

Slijedom naprijed navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

 

REPUBLIKA HRVATSKA ­

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 940-01/13-01/62

Urbroj: 2128/01-02-13-2

Hvar, 29. studenog 2013. g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 6., a u svezi sa člankom 7. stavak 1. alineja 2. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10); Gradsko vijeće Grada Hvara, na 09. sjednici održanoj 29. studenog 2013. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

O ZAMJENI NEKRETNINA

 

Članak 1.

 

Odobrava se zamjena nekretnina, sukladno Situaciji (Posebna geodetska podloga) izrađenoj od strane Geobiro d. o. o. iz Splita, broj 278/11 od prosinca 2011. godine, a na način kako slijedi:

Grad Hvar daje u vlasništvo Ranku Aveliniju dio čest. zem. 9177 k. o. Hvar, površine 33,87 m2,

a

Ranko Avelini daje u vlasništvo Gradu Hvaru dio čest. zem. 9/18 k. o. Hvar, površine 16,40 m2.

 

Članak 2.

 

Na prijedlog Povjerenstva za procjenu nekretnina, utvrđuje se da ne postoji razlika u vrijednostima nekretnina koje se zamjenjuju unatoč razlikama u površini istih.

 

Članak 3.

 

Sukladno ovoj Odluci Grad Hvar i Ranko Avelini sklopit će ugovor o zamjeni nekretnina.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

 

Obrazloženje

 

Ranko Avelini iz Hvara podneskom od 11. lipnja 2013. g obratio se Gradu Hvaru sa prijedlogom provedbe puta na čest. zem. 9/77 k. o. Hvar predio Šamoreta dolac, u naravi ulica Luke Tudora.

U prijedlogu se ističe da je dio javnog puta proveden preko njegove-parcele čest. zem. 9/18 k. o. Hvar i traži izmještanje puta ili zamjenu nekretnina.

Povjerenstvo za procjenu nekretnina utvrdilo je da je u interesu Grada Hvara provedba javnog puta na način da se izvrši zamjena nekretnina kao u članku 1. ove Odluke.

Isto tako Povjerenstvo je utvrdilo, temeljem očevida, da se radi o jednakim vrijednostima nekretnina koje se zamjenjuju bez obzira na njihovu površinu.

Uvažavajući sve navedeno a posebno istaknuti interes Grada za provedbom javnog puta, Gradsko vijeće Grada Hvara temeljem članka 6. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama, odlučilo je kao u izreci ove Odluke.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 940-01/13-01/29

Urbroj: 2128/01-02-13-02

Hvar, 29. studenog 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 12. stavak 1. i članka 27. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 09. sjednici održanoj 29. studenog 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o pristupanju Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj

 

I.

 

Grad Hvar pristupa Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Udruga), nacionalnom udruženju gradova osnovanom radi promicanja zajedničkih interesa gradova, jedinstvenog zagovaranja interesa lokalne samouprave prema Vladi Republike Hrvatske i tijelima državne vlasti te radi poticanja međusobne suradnje gradova.

 

II.

 

Grad Hvar prihvaća Statut Udruge usvojen na sjednici Skupštine održanoj dana 28. svibnja 2008. godine i Statutarnu odluku o izmjenama Statuta usvojenu na sjednici Skupštine održanoj 21. listopada 2009. godine.

 

 

 

 

III.

 

Grad Hvar sječe sva prava i obveze člana Udruge danom pristupanja Udruzi.

Prava Grada, kao člana Udruge su birati i biti biran u sva tijela Udruge, sudjelovati u radu Udruge i njezinih tijela, Skupštine, Predsjedništva i Nadzornog odbora, odlučivati, u skladu sa Statutom, o svim pitanjima u vezi s radom i aktivnostima Udruge, predlagati pokretanje aktivnosti i projekata, predlagati rasprave i rješavanje pitanja od značaja za gradove, pratiti ostvarivanje svih odluka tijela Udruge, sudjelovati u radu stručnih radnih skupina te iznositi svoja stajališta i mišljenja pred tijelima Udruge.

 

IV.

 

Obveza je Grada redovito plaćati godišnju članarinu u skladu sa Statutom i odlukom Predsjedništva Udruge.

 

V.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/13-01/50

URBROJ: 2128-01-02-13-02

Hvar, 29. studeni 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 09. sjednici održanoj 29. studenog 2013.godine, donosi

 

ODLUKU

o osnivanju Vijeća za komunalnu prevenciju na području Grada Hvara

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom osniva se Vijeće za komunalnu prevenciju na području Grada Hvara, koje ima deset članova, u sastavu:

 1. Fabijan Bronzović, zamjenik gradonačelnika Grada Hvara, predsjednik
 2. predstavnik Policijske postaje Hvar, član
 3. predstavnik Policijske postaje Hvar, član
 4. Georges Buj, predstavnik Turističke zajednice Grada Hvara, član
 5. Katica Vučetić, predsjednik Udruženja obrtnika otoka Hvara, član
 6. Nela Rakić Paduan, dipl. iur., voditeljica Službe za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada, član
 7. Jelka Kovačić Vidmar, prof., ravnateljica Osnovne škole Hvar, član
 8. mr. sc. Sergio Bracanović, ravnatelj Srednje škole Hvar, član
 9. Ružica Kiković, dipl. soc. rad., predstojnica Centra za socijalnu skrb Split, Ispostava Hvar, član
 10. Spomenka Domančić-Krstinić, socijalni pedagog, djelatnica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo SDŽ, Ispostava Hvar, Služba za mentalno zdravlje, prevenciju i izvan bolničko liječenje ovisnosti, član.

 

Članak 2.

 

Zadatak Vijeća za komunalnu prevenciju je davanje inicijative Gradonačelniku i Gradskom vijeću Grada Hvara za rješavanje komunalnih pitanja u oblasti: prometa, radnog vremena ugostiteljskih objekata, javnog reda i mira, javnih površina, informiranje, prijava i odjava turista, obrazovanja, odgoj i ponašanje maloljetnika i slično.

 

Članak 3.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Vijeća za komunalnu prevenciju na području Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 8/06).

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REBUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 210-01/13-01/03

URBROJ: 2128-01-02-13-02

Hvar, 29. studenog 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju člauka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09 8/09, 1/1 l, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 09. sjednici održanoj 29. studenog 2013.godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o pokretanju izrade Strategije razvoja grada Hvara i imenovanju Povjerenstva za izradu strategije

 

I.

 

Gradsko vijeće Grada Hvara donosi Zaključak o pokretanju izrade «Strategija razvoja grada Hvara» kao temeljnog planskog dokumenta i prihvaća uzeti u obzir već započetu Strategiju Ekonomskog fakulteta iz Zagreba uz analizu dosada učinjenog.

 

II.

 

Strategija razvoja grada Hvara treba jasno definirati: viziju razvoja grada, strateške ciljeve (osobito u turizmu), smjernice razvoja, potrebne operativne planove i razvojne projekte.

 

III.

 

Odluku o prihvaćanju Strategije razvoja donosi Gradsko vijeće, a nositelji izrade su Gradonačelnik Grada Hvara i Povjerenstvo za izradu strategije, koje ovim Zaključkom imenuje Gradsko vijeće. Za članove Povjerenstva imenuju se:

 1. Nada Jeličić, predsjednica
 2. Fabijan Vučetić, član
 3. Ivana Visković, članica
 4. Katia Zaninović Dawnay, članica
 5. Frane Bibić, dipl. iur., član
 6. Đurđa Bracanović, članica
 7. Drago Carić, dr. med., član.

 

IV.

 

Zadatak nositelja izrade (Povjerenstva i Gradonačelnika) da:

-   pozove izrađivača da podnese izvješće o dosadašnjem radu,

-   sudjeluje s izrađivačem u postupku izrade strategije,

-   podnosi Gradskom vijeću periodična izvješća o provođenju postupka,

-   osigura uključenost javnosti, stručnih osoba i aktivno sudjelovanje što većeg broja građana iz svih društvenih i gospodarskih segmenata,

-   predloži Gradskom vijeću konačni prijedlog Strategije.

 

V.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana. od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/13-01/53

URBROJ: 2128-01-02-13-02

Hvar, 29. studenog 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 8. Zakona o savjetima mladih («NN», broj: 23/07), članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/08) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 09. sjednici održanoj dana 29. studenog 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o objavljivanju Javnog poziva za prijavu kandidata za članove Savjeta mladih Grada Hvara

 

 1. Grad Hvar objaviti će Javni poziv, a radi izbora članova Savjeta mladih Grada Hvara, u daljnjem tekstu Poziv.
 2. Usvaja se tekst Poziva koji je sastavni dio ovog Zaključka.
 3. Poziv će biti objavljen na oglasnoj ploči Grada (vižjoli) i web stanici Grada Hvara (www.hvar.hr)
 4. Rokovi vezani za početak i završetak prikupljanja ponuda prijava računaju se od dana objave poziva na oglasnoj ploči Grada.
 5. Stručne i administrativne poslove za Savjet, kao i objaw Javnog poziva za prijavu kandidata za članove Savjeta mladih Grada Hvara, obavljati će Služba tajništva Grada Hvara.
 6. Ovaj Zaključak stupa na snagu prvi dan od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/13-01/52

URBROJ: 2128-01-02-13-02

Hvar, 29. studeni 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za članove Savjeta mladih Grada Hvara

 1. Temeljem članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/08) Gradsko vijeće Grada Hvara objavljuje Javni poziv u svrhu predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Grada Hvara (u daljnjem tekstu: Savjet).
 2. Prijedloge za kandidate članove Savjeta (u daljnjem tekstu: kandidati) podnose udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi te drugi registrirani oblici organiziranja mladih.
 3. Kandidati za članove Savjeta moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

-   starosna dob od 15 do 29 godina,

-   aktivno sudjelovanje u radu neke od udruga mladih i udruga koje se bave mladima, učeničkog vijeća, studentskog zbora ili drugog registriranog oblika organiziranja mladih.

 1. Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

-   životopis,

-   presliku domovnice,

-   potvrdu o prebivalištu (ne stariju od 3 mjeseca),

-   uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak (ne stariji od 3 mjeseca),

-   izvod iz registra udruga za predlagatelja.

Uz prijavu kandidati mogu priložiti preporuke drugih udruga mladih i udruga koje se bave mladima, učeničkih vijeća, studentskih zborova ili drugih registriranih oblika organiziranja mladih.

 1. Javnom se pozivu, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo prijaviti osobe oba spola.
 2. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva na oglasnoj ploči Grada (vižjoli) na adresu:

Grad Hvar – Gradsko vijeće, Odbor za izbor i imenovanja, 21450 Hvar, Ulica Milana Kukurina 2

 1. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 2. O rezultatima Javnog poziva kandidati će biti obaviješteni.
 3. Odluku o osnivanju Savjeta mladih Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/08), Javni poziv odnosno informacije o Savjetu mladih (osnivanje, sastav, izbor članova, mandat članova, djelokrug i način rada…) mogu se dobiti u Službi tajništva Grada.

 

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-­pročišćeni tekst) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 09. sjednici održanoj 29. studenog 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

u svezi poslovanja trgovačkog društva Nautički centar Hvar d.o.o.

 

Prihvaća se izvješće direktora o poslovanju trgovačkog društva Nautički centar Hvar d.o.o. iz Hvara, za period od 01. siječnja do 30. rujna 2013. godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-07/13-01/04

URBROJ: 2128-01-02-13-02

Hvar, 29. studeni 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13­-pročišćeni tekst) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 09. sjednici održanoj 29. studenog 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

u svezi poslovanja trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o.

 

Prihvaća se izvješće direktora o poslovanju trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o. iz Hvara, za period od 01. siječnja do 30. rujna 2013. godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-02/13-O1/02

URBROJ: 2128-01-02-13-02

Hvar, 29. studeni 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-­pročišćeni tekst) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 09. sjednici održanoj 29. studenog 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

u svezi poslovanja trgovačkog društva Fontik d.o.o.

 

Ne prihvaća se izvješće direktora o poslovanju trgovačkog društva Fontik d.o.o. iz Hvara, za period od 01. siječnja do 30. rujna 2013. godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-06/13-01/04

URBROJ: 2128-01-02-13-02

Hvar, 29. studeni 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-­pročišćeni tekst) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 09. sjednici održanoj 29. studenog 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

u svezi poslovanja trgovačkog društva

EKO-Hvar j.t.d.

 

Prihvaća se izvješće direktora o poslovanju trgovačkog društva EKO- Hvar j. t. d. iz Hvara, za period od 01. siječnja do 30. rujna 2013. godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-03/13-01/02

URBROJ: 2128-01-02-13-02

Hvar, 29. studeni 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-­pročišćeni tekst) i članka 26. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 09. sjednici održanoj 29. studenog 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

u svezi poslovanja trgovačkog društva

Hvarski vodovod d. o. o.

 

Prihvaća se izvješće direktora o poslovanju trgovačkog društva Hvarski vodovod d. o. o. iz Jelse, za period od 01. siječnja do 30. rujna 2013. godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KL,ASA: 021-05/13-01/51

URBROJ: 2128-01-02-13-03

Hvar, 29. studeni 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 08. tematskoj sjednici održanoj dana 30. listopada 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUCAK

u svezi izrade prijedloga Operativnog plana za pripremu turističke godine 2014. za Grad Hvar

 

I.

 

Zadužuje se Odbor za razvoj i unapređenje turizma Gradskog vijeća Grada Hvara da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zaključka, izradi prijedlog Operativnog plana za pripremu turističke godine 2014. za Grad Hvar, te dostavi prijedlog Plana Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 334-01/13-01/59

URBROJ: 2128-01-02-13-09

Hvar, 30. listopada 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), odredbe članka 5. Uredbe o postupku izdavanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine”,  br. 36/04 i 63/08) i odredbe članka 35. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara” br. 05/09, 07/09, 08/09, 01/11, 02/11 i 06/13) Gradonačelnik Grada Hvara dana  31. listopada 2013. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2013. godinu

 

Članak 1.

 

U Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2013.godinu («Službeni glasnik Grada Hvara» br. 6/12 i 03/13) u glavi  II  PLAN REDOVNOG UPRAVLJANJA POMORSKIM  DOBROM   čl.1.st.4. mijenja se i glasi:

„U 2013.g. Grad Hvar će poduzeti mjere na zaštiti i održavanju pomorskog dobra i to:

a)     čišćenje obalnog pojasa

-        od Bojanić Bada do Milne

-        od Milne do punte Pelegrina

-        od punte Pelegrina do uvale Sv.Ante

………………………………………………. 780.000,00 kn

b)     projekt sanacije i rekonstrukcije šetnice na pomorskom dobru – predio Majerovica te redovno održavanje i uređenje pomorskog dobra

………………………. 675.000,00 kn

c)     projekt sanacije Mandrača…………………. 82.000,00 kn

d)     kapitalna pomoć Komunalnom Hvara za kupnju broda.. 110.000,00 kn

e)     obveza uređenja pomorskog dobra

-        od Bojanić Bada do Milne

-        od Milne do punte Pelegrina

-        od punte Pelegrina do uvale Sv. Ante u ime Grada a sredstvima zainteresiranih korisnika konc. odobrenja u svrhu poboljšanja kvalitete usluga

….. (ne financira se sredstvima proračuna)…… 0,00 kn

f)      naknada članovima Vijeća za dodjelu konc. odobrenja 50.000,00 kn

 

Članak 2.

 

U glavi III SREDSTVA ZA REDOVNO UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM točke 1. i 2. mijenjaju se i glase:

1. . Za provedbu mjera redovnog upravljanja pomorskim dobrom u smislu glave II ovg Plana koristit će se sredstva u ukupnom iznosu od   1.697.000,00 kn

 

2. Sredstva iz stavka 1. ove točke osigurat će se iz slijedećih izvora:

-…. iz naknada za koncesije na pomorskom dobru 270.000,00 kn

-…. sredstva od naknada za koncesijska odobrenja na području     650.000,00 kn

- … dodatna sredstva Proračuna Grada Hvara za 2013.g                219.000,00 kn

-…. sredstva boravišne pristojbe ………. 100.000,00 kn

- … sredstva iz proračuna Županije za 2013.g. namijenjena za upravljanje pomorskim dobrom    200.000,00 kn

-…. sredstva državnog Fonda za zaštitu okoliša 176.000,00 kn

- … sredstva Lučke uprave SDŽ – za sanaciju Manrača  82.000,00 kn

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u  «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 342-01/12-01/49

URBROJ: 2128/01-01/1-13-06

Hvar, 31. listopada 2013.godine

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 39. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN», broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o dopuni Odluke o službenim mobilnim telefonima

u Gradu Hvaru

 

Članak 1.

 

U Odluci o službenim mobilnim telefonima u Gradu Hvaru («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 6/09), u članku 2. u tabeli, točka 9. mijenja se i glasi:

«9. ostali djelatnici, broj mobitela 8 komada, visina mjesečnog iznosa 150,00 kuna. «

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 020-01/13-01/69

URBROJ: 2128-01-01/1-13-01

Hvar, 30. listopada 2013.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA

 

 1. Odluka o izmjeni Statuta Grada Hvara…………………………………………………………………………………………………. 333
 2. Odluka o izmjeni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara……………………………………………………………………. 334
 3. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine……………………………………………………………………………. 334
 4. Odluka o izmjeni i dopuni Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2013. godinu…………………………………….. 336
 5. Odluka o zamjeni nekretnina (po zahtjevu Dalibora Ćorića)…………………………………………………………………….. 336
 6. Odluka o prodaji dijela nekretnine izravnom pogodbom…………………………………………………………………………. 337
 7. Odluka o zamjeni nekretnina (po zahtjevu Ranka Avelini)………………………………………………………………………. 337
 8. Odluka o pristupanju Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj…………………………………………………………………… 338
 9. Odluka o osnivanju Vijeća za komunalnu prevenciju na području Grada Hvara…………………………………………. 338
 10. Zaključak o pokretanju izrade Strategije razvoja grada Hvara i imenovanju Povjerenstva za izradu strategije….. 339
 11. Zaključak o objavljivanju Javnog poziva za prijavu kandidata za članove Savjeta mladih Grada Hvara………….. 339
 12. Zaključak u svezi poslovanja trgovačkog društva Nautički centar Hvar d.o.o…………………………………………….. 340
 13. Zaključak u svezi poslovanja trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o…………………………………………………. 340
 14. Zaključak u svezi poslovanja trgovačkog društva Fontik d.o.o………………………………………………………………… 341
 15. Zaključak u svezi poslovanja trgovačkog društva EKO-Hvar j. t. d………………………………………………………….. 341
 16. Zaključak u svezi poslovanja trgovačkog društva Hvarski vodovod d.o.o…………………………………………………. 341
 17. Zaključak u svezi prijedloga Operativnog plana za pripremu turističke godine 2014. za Grad Hvar………………. 341

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA

 

 1. Odluka o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2013. godinu…. 342
 2. Odluka o dopuni Odluke o službenim mobilnim telefonima u Gradu Hvaru………………………………………………. 342

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSAProtected with SiteGuarding.com Antivirus