Službeni glasnik – br. 07 / 2013

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XX.  BROJ 7.                                         Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn -

Hvar, 27. kolovoza 2013. godine                              plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

 

                Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13­-pročišćeni tekst), članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj : 125/11), članka 5. stavak 1. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnog prostora u vlasništvu Grada Hvara(«Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09,1/11 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj 26. kolovoza 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u Fontiku čest. zgr. 203 k.o. Hvar

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara da raspiše javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u Fontiku u Hvaru, nekretnina označena kao čest. zgr. 203 k.o. Hvar:

 

1./ Poslovni prostor broj 1. površine 53,76 m2.

Namjena prostora je za obavljanje ugostiteljske djelatnosti: caffe bar, zdravljak ili bistro sukladno Pravilniku o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata.

 

2./ Poslovni prostor broj 2. površine 27,44 m2.

Namjena prostora je za obavljanje djelatnosti trgovine na malo i to slijedeće djelatnosti sukladno NKD 2007.:

-47.29 Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim prodavao-nicama­ trgovina «zdrave» («bio») hrane ili autohtonih proizvoda ,

-47.71     Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama,

-47.72     Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože,

-47.75     Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavao-nicama,

-47.77     Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavaonicama,

-47.78     Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama-isključivo autohtonih proizvoda (suvenira), te

-47.78     prodajna galerija.

Za sve trgovačke djelatnosti zabranjuje se prodaja pića.

 

3./ Poslovni prostor broj 3, površine 29,28 m2.

Namjena prostora je za obavljanje djelatnosti trgovine na malo i to slijedeće djelatnosti sukladno NKD 2007.:

-47.29     Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim prodavao-nicama trgovina «zdrave» («bio») hrane ili autohtonih proizvoda ,

-47.71     Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama,

-47.72     Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože,

-47.75     Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavao-nicama,

-47.77     Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavaonicama,

-47.78     Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama-isključivo autohtonih proizvoda (suvenira), te

-47.78     prodajna galerija.

Za sve trgovačke djelatnosti zabranjuje se prodaja pića.

 

Članak 2.

 

Rok trajanja zakupa je dvije (2) godine, i to od dana sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke.

 

Članak 3.

 

Početna cijena zakupnine za poslovni prostor iz članka l. ove Odluke iznosi 400,00 kuna po m2 mjesečno, sukladno Odluci o utvrđivanju visine zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 1/12 i 3/13).

 

 

Članak 4.

 

Natječaj će se provesti prikupljanjem pismenih ponuda javnim nadmetanjem – licitacijom. Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja provodi postupak nadmetanja-licitacije, a odluku o izboru najpovoljnije ponude na prijedlog Povjerenstva donosi Gradonačelnik sukladno Odluci o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnih prostora u vlasništvu Grada Hvara.

 

Članak 5.

 

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke objaviti će se na oglasnoj ploči Grada Hvara i na web stranici Grada Hvara. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči Grada i na web stranici Grada (www.hvar.hr).

 

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-03/13-01/10

URBROJ: 2128-01-02-13-02

Hvar, 26. kolovoza 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13­-pročišćeni tekst), članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11), članka 5. stavak 1. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnog prostora u vlasništvu Grada Hvara(«Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj 26. kolovoza 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u zgradi ex Bonaparte čest. zgr. 28 k.o. Hvar

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara da raspiše javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u.prizemlju zgrade ex Bonaparte u Hvaru, predio Šćikovi bok, nekretnina označena kao čest. zgr. 28 k.o. Hvar, što u naravi predstavlja jednu poslovnu prostoriju površine 14 m2.

 

 

 

 

Članak 2.

 

Namjena poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke je trgovina na malo: novinama, časopisima, duhanskim proizvodima, sitnom galanterijskom robom.

Zabranjuje se prodaja pića.

 

Članak 3.

 

Rok trajanja zakupa je do donošenja pravomoćnog rješenja temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine («NN», broj: 92/96), ali ne duže od jedne (1) godine od dana sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke.

 

Članak 3.

 

Početna cijena zakupnine za poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke iznosi 400,00 kuna po m2 mjesečno, sukladno Odluci o utvrđivanju visine zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 1/12 i 3/13).

 

Članak 4.

 

Natječaj će se provesti prikupljanjem pismenih ponuda javnim nadmetanjem – licitacijom. Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja provodi postupak nadmetanja-licitacije, a odluku o izboru najpovoljnije ponude na prijedlog Povjerenstva donosi Gradonačelnik sukladno Odluci o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnih prostora u vlasništvu Grada Hvara.

 

Članak 5.

 

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke objaviti će se na oglasnoj ploči Grada Hvara i na web stranici Grada Hvara. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči Grada i na web stranici Grada (www.hvar.hr).

 

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-03/13-01/11

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 26. kolovoza 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13­-pročišćeni tekst), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11), članka 3. stavak 3. i 4. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09 , 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 4. sjednici održanoj 26. kolovoza 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostor broj: 3. u objektu tvrđave Španjola-Fortica

 

Članak 1.

 

Grad Hvar kao zakupodavac nudi dosadašnjem zakupniku Ugostiteljski obrt «Laguna», vlasnik Nenad Vasović iz Hvara, sklapanje novog ugovora o zakupu za poslovni prostor broj: 3 površine 30,55 m2, a sastoji se od točionika i spremišta, sa terasom kao vanjskim štekatom površine 180 m2 i sanitarnim čvorom površine 35,62 m2, koji se nalazi na središnjem platou objekta tvrđave Španjola-Fortica, označena kao čest. zgr. 147 i čest. zem. 343/2 k.o. Hvar, na određeno vrijeme i to od 15. listopada 2013. godine do 15. listopada 2014. godine, pod istim uvjetima kao do sada, uz podmirenje dospjelih obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i podnzčne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička i pravna osoba pridržava rokova plaćanja, uz dostavu sredstva osiguranja plaćanja – zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika na iznos zakupnine i troškova, ovjerenu od javnog bilježnika.

 

Članak 2.

 

Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, za prihvat ponude i podmirenje dospjelih obveza, te dostavu potvrde Porezne uprave o podmirenim obvezama i zadužnice iz članka 1. ove Odluke Gradu Hvaru, a radi sklapanja ugovora o zakupu, u protivnom se neće sklopiti ugovor sa dosadašnjim zakupnikom, već se pokrenuti postupak dodjele poslovnog prostora putem javnog natječaja.

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-01/13-01/08

URBROJ: 2128-01-02-13-02

Hvar, 26. kolovoza 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 129. Zakona o prostornom uredenju i gradnji („Narodne novine“, broj: 76/07 i 90/11), članka 4. stavak 2. a u svezi sa člankom 6. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10) i temeljem Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja novog groblja „Kruvenica” („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 04. sjednici održanoj dana 26. kolovoza 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o stjecanju nekretnina izravnom pogodbom

 

Članak 1.

 

Sukladno Odluci o donošenju Detaljnog plana uređenja novog groblja „Kruvenica” i Geodetskom elaboratu za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u zahvatu DPU-a novo groblje, izrađenom od „Geobiro” d.o.o. Split, broj: 79/2011 od ožujka 2011. godine, Grad Hvar za izgradnju groblja, kao javnog dobra u općoj uporabi, pristupa otkupu zemljišta od vlasnika, prema tabelarnom prikazu, kako slijedi:

 

 

čest.zem.                            z.k. vlasnici                                                             ukupna površina                       otkupna površina

9/7                 Romaldo Vučetić 2/6, Jozica Vučetić 2/6,                                                 2,857 m2                                      123 m2

Tonko Luci 1/6, Ivo Luci 1/6

9/14               Juraj Karković 1/8, Jolanda Padula 1/8

Jelisava Karković 5/8, Nikola Karković 1/8                                               4.059 m2                                        95 m2

9/91               HEP – ELEKTRODALMACIJA iz Splita                                                     43 m2                                        43 m2

113/4             Šime Bracanović 1/16, Tonko Bracanović 1/16

Anita Kovačević 7/16, Katica Kovačević 7/16                                           6.997 m2                                        13 m2

115/1             Juraj Karković 1/8, Nikola Karković 1/8,

Jolanda Padula 1/8, Jelisava Karković 5/8                                                 3.641 m2                                   3.641 m2

115/2             Marija Grgurević rođ. Domančić 1/1                                                         5.544 m2                                   5.163 m2

116                Marija Grgurević rođ. Domančić 1/1                                                         2.194 m2                                   2.194 m2

118/1             Marija Grgurević rođ. Domančić 1/1                                                         3.060 m2                                        73 m2

119/4             Marija Grgurević rođ. Domančić1/1                                                          1.047 m2                                        31 m2

5                    Evica Mihovilčević 14/291, Ivica Mihovilčević 14/291,

                      Ankica Ravlić 14/291, Živko Mihovilčević 249/291                                    291 m2                                      176 m2

 

 

Članak 2.

 

Temeljem članka 131. stavak 2. a u svezi sa stavkom 1. istog članka Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Grad Hvar će vlasnicima iz članka 1. ove Odluke isplatiti naknadu u visini koju je predložilo Povjerenstvo za procjenu nekretnina Grada Hvara.

Naknada iz stavka 1. ovog članka određuje se u iznosu od 30 EUR/m2.

 

Članak 3.

 

Sukladno ovoj Odluci Grad Hvar, kao kupac i vlasnici zemljišta, kao prodavatelji sklopit će pojedinačne kupoprodajne ugovore.

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

Obrazloženje

 

U realizaciji projekta izgradnje novog groblja „Kruvenica” u Hvaru Grad Hvar je donio Odluku o donošenju Detaljnog plana uređenja novog groblja „Kruvenica” („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 12/10).

Temeljem članka 3. citirane Odluke određen je obuhvat čestica za groblje i to su: čest. zem. 5, dio čest. zem. 9/2, dio čest. zem. 9/7, dio čest. zem. 9/14, čest. zem. 115/1, dio čest. zem. 115/2, čest. zem. 116, dio čest. zem. 118/1, dio čest. zem. 119/4, dio čest. zem. 343/1 i dio čest. zem. 4558, sve k. o. Hvar.

Od taksativno pobrojanih čestica dvije čestice su u vlasništvu Republike Hrvatske i to čest. zem. 9/2 (u obuhvatu dio od 4.980 m2) i čest. zem. 343/1 (u obuhvatu dio od 143 m2), koje će RH darovati Gradu Hvaru, budući se radi o javnom dobru u općoj uporabi i što je odredbom članka 4. stavak 1. Zakona o grobljima („Narodne novine”, broj: 19/98 i 50/12) propisano cit.: „Građenje i rekonstrukcija groblja u interesu je Republike Hrvatske”.

Isto tako nije potrebno otkupljivati čest. zem. 4558 k. o. Hvar jer je upisana kao vlasništvo ONI, Mjesni narodni odbor Hvar.

U svezi nekretnina taksativno pobrojanih u članku 1. ove Odluke sklopit će se pojedinačni kupoprodajni ugovori između Grada Hvara, kao kupca i vlasnika nekretnina, kao prodavatelja, a sve sukladno ovoj Odluci.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

­SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 940-01/12-01/119

Urbroj: 2128/01-02-13-18

Hvar, 26. kolovoza 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broJ: 19/13 – pročišćeni tekst), članka 128. stavak 1. podstavak 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 7. stavak 1. podstavak 3. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici, održanoj 26. kolovoza 2013. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

o prodaji nekretnina izravnom pogodbom

 

Članak 9.

 

Zahtjevu Miroslava Plenkovića i Tonke Plenković za otkup zemljišta radi formiranja vlastite građevinske parcele zbog rekonstrukcije postojećeg stambenog objekta, sukladno Lokacijskoj dozvoli, izdanoj od strane SDŽ, Upravnog odjela za prostorno uređenje, Ispostava Hvar, klasa: UP/I-350-05/08-01/21, ur.broj: 2128/01-14-01-08-15 od 16. prosinca 2008. g. i Parcelacijskom elaboratu, izrađenom od strane „Apokrif” d.o.o. Solin, ovjerenom od Područnog ureda za katastar Split, Ispostava Hvar, klasa: 932-06/12-02/47, ur.broj: 541-23-3-01/2-12-3 od 16. 07. 2012. g., u d o v o lj a v a s e.

 

Članak 2.

 

Slijedom prihvaćenog Zahtjeva iz članka 1. ove Odluke, Gradonačelnik Grada Hvara, kao prodavatelj, s jedne strane i Tonka Plenković i Miroslav Plenković, kao kupci s druge strane, sklopit će ugovor o kupoprodaji nekretnina označenih kao:

-          čest. zem. 4540/2 k. o. Hvar, površine 19m2 i

-          čest. zem. 4658/3 k. o. Hvar, površine 7m2.

 

Članak 3.

 

Cijena nekretnina iz članka 2. ove Odluke, na prijedlog Povjerenstva za procjenu nekretnina određuje se u iznosu od 100 EUR/m2, plativo u kunama po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 (osam) dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 940-01/12-01/101

Urbroj: 2128/01-02-13-02

Hvar, 26. kolovoza 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj: 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11 – pročišćeni tekst), u predmetu po prigovoru dr. Mihalj Vig i dr. Zoltan Vig na Odluku o prodaji nekretnine izravnom pogodbom, Gradsko vijeće Grada Hvara, na 04. sjednici održanoj dana 26. kolovoza 2013. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

o odbijanju prigovora

 

Članak 1.

 

Prigovor dr. Mihalja Vig i dr. Zoltana Vig, oba iz Hvara, izjavljen protiv Odluke Gradskog vijeća Grada Hvara o prodaji nekretnina izravnom pogodbom, („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 9/11), kojim traže sniženje cijene za zemljište označeno kao čest. zem. 3908/1 k. o. Hvar, kao neutemeljen, o d b i j a  s e.

 

 

 

Obrazloženje

 

Gradsko vijeće Grada Hvara donijelo je Odluku o prodaji nekretnine izravnom pogodbom, klasa: 940-01/11-01/67, ur.broj: 2128/01-02-11-2 od 22. prosinca 2011. g. kojom je odobrena prodaja čest. zem 3908/1 k. o. Hvar i to: Mariji Medić i Terezi Medić, svakoj po 1/6 dijela, Mihalju Vig i Zoltanu Vig, svakome po 1/6 dijela i Tončiju Novak udio za 1/3 dijela, po cijeni za pripadajuću površinu u iznosu od 200 €/m2.

Dr. Mihalj Vig i dr. Zoltan Vig izjavili su prigovor protiv citirane Odluke dana 21. rujna 2012. g. glede visine cijene za predmetno zemljište.

U prigovoru se ističe da se radi o zemljištu koji predstavlja uski pojas nasut šutom koji bi se mogao koristiti samo kao prostor za parkiranje vozila, uz napomenu da je u blizini i trafo stanica bez ikakve zaštite koja zrači, što umanjuje vrijednost predmetnog zemljišta, te da je za takvo zemljište cijena od 200 €/m2 određena previsoko.

Povjerenstvo za procjenu nekretnina Grada Hvara sastavilo je Zapisnik od 12. listopada 2012. g. u kojem se predlaže Gradskom vijeću Grada Hvara da odbije prigovor dr. Mihalja Vig i dr. Zoltana Vig za sniženje cijene za čest. zem. 3908/1 k. o. Hvar.

Kao razloge zbog kojih se predlaže odbijanje prigovora Povjerenstvo ističe slijedeće:

-   čest. zem. 3908/1 k. o. Hvar se nalazi na atraktivnoj lokaciji – predio Križni rat u Hvaru i tržišna cijena za zemljišta na toj lokaciji prije recesije iznosila je i do 600 EUR/m2, a sada tržišna cijena zemljišta na tom predjelu nije ispod 300 EUR/m2.

-   Kupnjom parcele čest zem. 3908/1 k. o. Hvar sva tri kupca znatno povećavaju vrijednost svojih već izgrađenih građevinskih parcela.

Uvažavajući sve činjenice koje je istaknulo Povjerenstvo za procjenu nekretnina Grada Hvara, Gradsko vijeće Grada Hvara utvrdilo je da je cijena predmetnog zemljišta primjerena i pravilno procijenjena te je stoga odlučilo kao u izreci ove Odluke.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba već se može pokrenuti upravni spor (članak 77.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi).

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 940-01/11-01/67

Urbroj: 2128/01-02-13-04

Hvar, 26. kolovoza 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 128. stavak 1. podstavak 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), članka 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-­pročišćeni tekst) i članka 7. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10), u predmetu po prigovoru Mirka Petričevića iz Hvara od 17. 04. 2012. g., Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici, održanoj 26. kolovoza 2013. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

o izmjeni Odluke o prodaji nekretnina izravnom pogodbom

 

Članak 1.

 

Prigovor Mirka Petričevića iz Hvara, zastupan po punomoćnici Darijani Godinović, odvjetnici iz Hvara, od 17. 04. 2012. godine, izjavljen protiv Odluke Gradskog vijeća Grada Hvara o prodaji čest. zem. 3822/16 k.o. Hvar izravnom pogodbom („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 2/12), a kojim traži smanjenje cijene nekretnine iz razloga što se radi o dijelu pašnjaka u naravi okućnici , u s v a j a s e. ­

 

Članak 2.

 

Slijedom navedenog u članku 1. ove Odluke u citiranoj Odluci o prodaji nekretnine izravnom pogodbom, mijenja se članak 2. i glasi:

„Cijena nekretnine označene kao čest. zem. 3822/16 k.o. Hvar, površine 11 m2, na prijedlog Povjerenstva za procjenu nekretnina Grada Hvara određuje se u iznosu od 100 EUR/m2, odnosno ukupna cijena za 11m2 je 1.100 EUR, plativo u kunama po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja”.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 940-01/12-01/34

Urbroj: 2128/01-02-13-04

Hvar, 26. kolovoza 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13­-pročišćeni tekst), članka 5. stavak 1. i članka 9. Zakona o knjižnicama («Narodne novine», broj: 105/97 i 104/00) i članka 25. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 4. sjednici održanoj 26. kolovoza 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni Odluke o osnivanju Gradske knjižnice i čitaonice Hvar

 

Članak1.

 

U Odluci o osnivanju Gradske knjižnice i čitaonice Hvar («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 6/96 i 1/97), u točki V na kraju umjesto točke stavlja se zarez i dodaju se riječi «a prema potrebi temeljem zakona i dodatne zaposlenike. «

U točki VI, stavku 3. riječi «i uz naknadnu potvrdu ministra kulture», brišu se.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 612-01/13-01/29

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 26. kolovoza 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13­-pročišćeni tekst), članka 25. Zakona o knjižnicama («Narodne novine», broj: 105/97 i 104/00), točke XII Odluke o osnivanju Gradske knjižnice i čitaonice Hvar (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 6/96 i 1/97) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 4. sjednici održanoj 26. kolovoza 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradske knjižnice i čitaonice Hvar

 

I.

 

Daje se prethodna suglasnost na Statut Gradske knjižnice i čitaonice Hvar, čiji je prijedlog utvrdila v. d. ravnateljica Knjižnice.

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasnik Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 612-01/13-01/24

URBROJ: 2128-01-02-13-02

Hvar, 26. kolovoza 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalno ) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13­-pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj 26. kolovoza 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

u svezi pokretanja lokalne-otočke radio postaje

 

I.

 

Gradsko vijeće Grada Hvara utvrđuje da je javni interes postojanje lokalne radio postaje koja bi pridonosila informiranosti građana u svezi društvenih, kulturnih, sportskih i ostalih dogadanja u Gradu Hvaru, a posebno javnosti rada svih tijela Grada Hvara, te podržava ideju o osnivanju pravne osobe koja bi bila nositelj koncesije za emitiranje radio programa.

 

II.

 

Povjerenstvo ima sedam članova. U Povjerenstvo se imenuju:

 1. Fabijan Bronzović, član
 2. Nada Jeličić, član
 3. Katija Vučetić, dipl. nov., član
 4. Joško Rosso, član
 5. Igor Kolumbić, član.

 

Članovi će između sebe izabrati predsjednika Povjerenstva.

Zadatak Povjerenstva je pripremiti prijedlog s konkretnim materijalnim i financijskim pokazateljima i prijedlog potrebnih dokumenata za realizaciju projekta iz točke I. ovog Zaključka.

 

III.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 032-0 l/13-0 l/08

URBROJ: 2128-01-02-13-04

Hvar, 26. kolovoza 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), članka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju («NN», broj: 174/04, 79/07, 39/09 i 127/10) i članka 19. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja («NN», broj: 40/08 i 44/08), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj dana 26. kolovoza 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara

 

I.

 

U Odluci o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 1/09 i 6/13), točka IV. dopunjuje se na način:

«9. mr. sc. Nataša Nazor Jovović, voditeljica Odjela za preventivne i planske poslove Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Split, imenuje se za člana.«

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 214-01/13-01/07

URBROJ: 2128-01-02-13-06

Hvar, 26. kolovoza 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (« Narodne novine», broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/1 l, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), članka 25. stavak 1. točka 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13) i članka 5. stavak 2. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj dana 26. kolovoza 2013. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Povjerenstva za provedbu postupka natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora

 

I.

 

U Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora biraju se:

 1. Fabijan Vučetić, predsjednik
 2. Mandica Huljić, član
 3. Jelka Kovačić Vidmar, prof., član
 4. Nada Jeličić, član
 5. Mate Bracanović, član.

 

II.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru Povjerenstva za provedbu postupka natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 4/10).

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/13-01/26

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 26. kolovoza 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. stavak l. točka 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13) i članka 34. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11­-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj dana 26. kolovoza 2013. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Odbora za razvoj i unapređenje turizma

 

I.

 

U Odbor za razvoj i unapređenje turizma biraju se:

 1. Rikardo Novak, predsjednik
 2. Tanja Miličić, dipl. oec., član
 3. Marija Mlinac, član
 4. Doroteja Maroević Ćaleta, dipl. pov. umj., član
 5. Christine Lubina-Deiters, bacc.oec., član
 6. Vinko Ravlić, bacc.oec., član.

 

II.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru Odbora za razvoj i unapređenje turizma («Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 2/10).

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/13-01/27

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 26. kolovoza 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. stavak 1. točka 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13) i članka 35. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glašnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11­-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj dana 26. kolovoza 2013. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Odbora za uređenje i poboljšanje kopnenog i pomorskog prometa na području Grada Hvara

 

I.

 

U Odbor za uređenje i poboljšanje kopnenog i pomorskog prometa na području Grada Hvara biraju se:

 1. Mate Jeličić, predsjednik
 2. Ranko Avelini, dipl. ing., član
 3. Filko Hraste, član
 4. Nikola Škare, član
 5. Rikardo Novak, član
 6. Antun Plenković, član
 7. Jurko Petrić, član.

 

II.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru Odbora za uređenje i poboljšanje kopnenog i pomorskog prometa na području Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 2/10).

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/13-01/28

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 26. kolovoza 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. stavak l. točka 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13) i članka 36. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11­-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj dana 26. kolovoza 2013. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Odbora za školstvo, kulturu i šport

 

I.

 

U Odbor za školstvo, kulturu i šport biraju se:

 1. mr. sc. Dušan Kovačić, predsjednik
 2. Hasan Nezić, nastavnik, član
 3. Ivo Tudor, član
 4. Sanja Ćurin, prof., član
 5. Ivana Visković, dipl. učiteljica, član.

 

II.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru Odbora za školstvo, kulturu i šport («Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 2/10).

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/13-01/29

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 26. kolovoza 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. stavak l. točka 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara»; broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13) i članka 40. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11­-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj dana 26. kolovoza 2013. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Odbora za protokol

 

I.

 

U Odbor za protokol biraju se:

 1. Alessandra Tudor, dipl. oec., predsjednica
 2. Prošper Zaninović, član
 3. Jurica Petrić, bacc.oec., član

 

II.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru Odbora za protokol («Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 2/10).

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/13-01/30

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 26. kolovoza 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. stavak 1. točka 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13) i članka 32. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-­pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj dana 26. kolovoza 2013. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Odbora za predlaganje imena ulica i trgova

 

I.

 

U Odbor za predlaganje imena ulica i trgova biraju se:

 1. Zorka Bibić, prof., predsjednica
 2. Ivan Buzolić, član
 3. Nikša Bibić, član
 4. Vesna Barbarić, prof., član
 5. Grgo Novak, prof., član
 6. Nikola Petrić, član.

 

II.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru Odbora za predlaganje imena ulica i trgova («Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 6/09).

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/13-01/31

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 26. kolovoza 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. stavak l. točka 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13) i članka 39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11­-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj dana 26. kolovoza 2013. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Povjerenstva za ravnopravnost spolova

 

I.

 

U Povjerenstvo za ravnopravnost spolova biraju se:

 1. Marija Mlinac, prof., predsjednica
 2. Ivana Tudor, član
 3. Matea Dulčić, član
 4. Hasan Nezić,, nastavnik, član
 5. mr. sc. Stanislav Štambuk, član
 6. Karla Karković, član
 7. Prošperina Bibić, član.

 

II.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru Povjerenstva za ravnopravnost spolova («Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 1/10).

 

 

 

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/13-01/32

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 26. kolovoza 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. stavak l. točka 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/1 l, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj dana 26. kolovoza 2013. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Povjerenstva za praćenje i poboljšanje zdravstvene zaštite na području Grada Hvara

 

I.

 

U Povjerenstvo za praćenje i poboljšanje zdravstvene zaštite na području Grada Hvara biraju se:

 1. Drago Carić, dr. med., član
 2. Ozren Đerek, dr. med., član
 3. Divna Lizatović, dr. med.,član
 4. Jurica Miličić, mag. iur., član
 5. Maja Budrović, član
 6. Magda Vučetić, član
 7. Sunčana Draganić, dr. med., član.

Članovi će izmedu sebe izabrati predsjednika Povjerenstva.

 

II.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru Povjerenstva za praćenje i poboljšanje zdravstvene zaštite na području Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 3/10).

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/13-01/33

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 26. kolovoza 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13­-pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 4. sjednici održanoj 26. kolovoza 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o imenovanju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva FONTIK d.o.o.

 

I.

 

                JURICA PETRIĆ, bacc.oec. OIB: 20002824246 iz Hvara, Ulica Jurja Novaka 2, imenuje se za člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Fontik d.o.o. iz Hvara.

 

II.

 

Ovlašćuje se Fabijan Bronzović, kao predstavnik Grada u trgovačkom društvu Fontik d.o.o., da temeljem ovog Zaključka donese potrebne odluke u Skupštini društva, temeljem kojih će uprava Društva provesti odredbe ovog Zaključka.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-06/13-01/03

URBROJ: 2128/01-02-13-01

Hvar, 26. kolovoza 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-­pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasruk Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 4. sjednici održanoj 26. kolovoza 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o imenovanju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Nautički centar Hvar d.o.o.

 

I.

 

MATE BRACANOVIĆ, OIB: 24739703745 iz Hvara, Ulica Higijeničkog društva 4, imenuje se za člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Nautički centar Hvar d.o.o. iz Hvara.

 

II.

 

Ovlašćuje se Ivan Pavičić, kao predstavnik Grada u trgovačkom društvu Nautički centar Hvar d.o.o., da temeljem ovog Zaključka donese potrebne odluke u Skupštini društva, temeljem kojih će uprava Društva provesti odredbe ovog Zaključka.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-07/13-01/03

URBROJ: 2128/01-02-13-01

Hvar, 26. kolovoza 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13­-pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 4. sjednici održanoj 26. kolovoza 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o razrješenju dužnosti člana Uprave-direktora trgovačkog društva FOR d.o.o.

 

IVICA PARŠIĆ, OIB:10577087627 iz Hvara, Ulica Veljka Kovačevića 12, razrješava se dužnosti člana Uprave-direktora trgovačkog društva For d.o.o. iz Hvara, temeljem podnesene ostavke.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-08/13-01/2

URBROJ: 2128/01-02-13-01

Hvar, 26. kolovoza 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-­pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 4. sjednici održanoj 26. kolovoza 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o imenovanju člana Uprave-direktora trgovačkog društva FOR d.o.o.

 

ANDRO JELIČIĆ, dipl. oec. OIB: 17555920560 iz Hvara, Ulica Duha Svetega 6, imenuje se za člana Uprave-direktora trgovačkog društva For d.o.o. iz Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

 

KLASA: 021-08/13-01/2

URBROJ: 2128/01-02-13-02

Hvar, 26. kolovoza 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. stavak l. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

RJEŠENJE

o razrješenju dužnosti punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o.

 

I.

 

Zoran Domančić OIB: 96842629021 iz Hvara, Ulica Jelke Bučić 2, razrješava se dužnosti punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o., temeljem podnesene ostavke.

 

II.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 020-01/13-01/52

URBROJ: 2128-01-01/1-13-03

Hvar, 22. kolovoza 2013.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. stavak l. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

RJEŠENJE

o razrješenju dužnosti punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Fontik d.o.o.

 

I.

 

Zoran Domančić OIB: 96842629021 iz Hvara, Ulica Jelke Bučić 2, razrješava se dužnosti punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Fontik d.o.o., temeljem podnesene ostavke.

II.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 020-01/13-01/52

URBROJ: 2128-01-01/1-13-02

Hvar, 22. kolovoza 2013.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. stavak l. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

RJEŠENJE

o razrješenju dužnosti punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Nautički centar Hvar d.o.o.

 

I.

 

Zoran Domančić OIB: 96842629021 iz Hvara, Ulica Jelke Bučić 2, razrješava se dužnosti punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Nautički centar Hvar d.o.o., temeljem podnesene ostavke.

 

II.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

KLASA: 020-01/13-01/52

URBROJ: 2128-01-01/1-13-04

Hvar, 22. kolovoza 2013.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

RJEŠENJE

o razrješenju dužnosti punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Eko Hvar j.t. d.

I.

 

Zoran Domančić OIB: 96842629021 iz Hvara, Ulica Jelke Bučić 2, razrješava se dužnosti punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Eko Hvar j.t.d., temeljem podnesene ostavke.

 

II.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA ARVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 020-01/13-01/52

URBROJ: 2128-01-01/1-13-07

Hvar, 22. kolovoza 2013.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. stavak l. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

RJEŠENJE

o razrješenju dužnosti punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Sportski centar Hvar d.o.o.

 

I.

 

Zoran Domančić OIB: 96842629021 iz Hvara, Ulica Jelke Bučić 2, razrješava se dužnosti punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Sportski centar Hvar d.o.o., temeljem podnesene ostavke.

 

II.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 020-01/13-01/52

URBROJ: 2128-01-01/1-13-05

Hvar, 22. kolovoza 2013.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

RJEŠENJE

o razrješenju dužnosti punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva For d.o.o.

 

I.

 

Zoran Domančić OIB: 96842629021 iz Hvara, Ulica Jelke Bučić 2, razrješava se dužnosti punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva For d.o.o., temeljem podnesene ostavke.

 

II.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 020-01/13-01/52

URBROJ: 2128-01-01/1-13-06

Hvar, 22. kolovoza 2013.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

RJEŠENJE

o imenovanju punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o.

 

I.

 

Za punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini društva Komunalno Hvar d.o.o. imenuje se Rino Budrović OIB: 76977447270 iz Hvara, Glavica -Burak bb.

 

II.

 

Osoba iz točke I. ovog Rješenja ima ovlasti predstavljanja i zastupanja Grada u trgovačkom društvu Fontik d.o.o. u skladu sa Odlukom o načinu upravljanja trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Hvara uz zaključak Gradskog vijeća, dan u pisanom obliku.

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 020-06/13-01/52

URBROJ: 2128-01-01/1-13-09

Hvar, 22. kolovoza 2013.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

RJEŠENJE

o imenovanju punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva

Fontik d.o.o.

 

I.

 

Za punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini društva Fontik d.o.o. imenuje se Fabijan Bronzović OIB: 77236473380 iz Hvara, Ulica Duška Roića 2.

 

II.

 

Osoba iz točke I. ovog Rješenja ima ovlasti predstavljanja i zastupanja Grada u trgovačkom društvu Fontik d.o.o. u skladu sa Odlukom o načinu upravljanja trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Hvara uz zaključak Gradskog vijeća, dan u pisanom obliku.

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 020-06/13-01/52

URBROJ: 2128-01-01/1-13-08

Hvar, 22. kolovoza 2013.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

 

 

RJEŠENJE

o imenovanju punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Nautički centar Hvar d.o.o.

 

I.

 

Za punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini društva Nautički centar Hvar d.o.o. imenuje se Ivan Pavičić OIB: 506211775639 iz Hvara, Majerovica bb.

 

II.

 

Osoba iz točke I. ovog Rješenja ima ovlasti predstavljanja i zastupanja Grada u trgovačkom društvu Fontik d.o.o. u skladu sa Odlukom o načinu upravljanja trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Hvara uz zaključak Gradskog vijeća, dan u pisanom obliku.

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 020-06/13-01/52

URBROJ: 2128-01-01/1-13-10

Hvar, 22. kolovoza 2013.

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 24. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“, broj: 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09), ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Hvar, uz suglasnost Gradskog vijeća Grada Hvara donosi

 

STATUT

GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE HVAR

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim se Statutom Gradske knjižnice i čitaonice Hvar (u daljnjem tekstu: Knjižnica), uređuje status, naziv, sjedište i djelatnost, zastupanje i predstavljanje, upravljanje, unutarnje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja, opći akti, programiranje rada i planiranje razvitka, način ostvarivanja sredstava za rad i raspoređivanje dobiti, način ostvarivanja suradnje sa sindikatom, javnost rada, nadzor nad radom i druga pitanja od važnosti za obavljanje djelatnosti i poslovanje Knjižnice.

 

Članak 2.

 

Knjižnica ima status samostalne knjižnice kao javne ustanove koja knjižničnu djelatnost obavlja kao javnu službu.

Osnivač i vlasnik Knjižnice je Grad Hvar.

Akt o osnivanju javne ustanove Gradske knjižnice i čitaonice Hvar donijelo je Gradsko vijeće Grada Hvara na sjednicama održanim 12. prosinca 1996. i 17.ožujka 1997, godine (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj 6/96 i 1/97).

 

Članak 3.

 

Knjižnica ima svojstvo pravne osobe i upisana je u registar Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem (MBS) 060078355 Rješenjem tog suda broj Tt-99/1005-4.

Odluku o statusnim promjenama i prestanku rada Knjižnice donosi osnivač uz prethodnu suglasnost ministarstva kulture.

 

Članak 4.

 

Prema namjeni i sadržaju knjižničnog fonda Knjižnica je sukladno odredbama zakona narodna knjižnica, kao javna ustanova.

 

II. NAZIV, SJEDIŠTE I DJELATNOST

 

Članak 5.

 

Naziv Knjižnice glasi: Gradska knjižnica i čitaonica Hvar.

Naziv Knjižnice mora biti istaknut na zgradi u kojoj je njezino središte.

 

Članak 6.

 

Sjedište Knjižnice je u Hvaru.

 

Članak 7.

 

Odluku o promjeni naziva i sjedišta Knjižnice donosi Gradsko vijeće Grada Hvara, na prijedlog ravnatelja Knjižnice.

 

Članak 8.

 

Djelatnost Knjižnice obuhvaća:

-   nabavu knjižnične građe

-   stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižne građe, te provođenje mjera zaštite knjižnične građe koja je kulturno dobro

-   izradu i objavljivanje biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala te stručnih publikacija

-   predstavljanje knjižnične građe

-   omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima

-   poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih izvora i pomagala

-   osiguranje korištenja i posudbe knjižnične građe, te protok informacija

-   vođenje dokumentacije o građi i korisnicima

-   obučavanje korisnika za samostalno služenje bibliografskim i informacijskim izvorima

-   organiziranje stručnih skupova, predavanja, tečajeva, seminara, radionica i sličnih skupova s područja knjižnične djelatnosti

-   organiziranje edukativnih i kulturnih programa i akcija vezanih uz djelatnost Knjižnice

-   prodaju na malo vlastitih i drugih izdanja i proizvoda koji promoviraju djelatnost Knjižnice

-   nakladničku djelatnost

-   domaću i međunarodnu suradnju s udrugama, pojedincima i ustanovama na području knjižnične djelatnosti.

 

Članak 9.

 

Pored knjižnične djelatnosti Knjižnica može obavljati i druge djelatnosti koje se običavaju obavljati uz njezinu djelatnost i služe promicanju čitanja, poticanju na znanje, samoobrazovanje, učenje i stvaralaštvo, informiranost i razonodu.

 

Članak 10.

 

Knjižnica obavlja svoju djelatnost na području Grada Hvara, a može je, na temelju posebnog ugovora, obavljati i za područje drugih jedinica lokalne samouprave na otoku Hvaru.

Pored obavljanje poslova i zadaća narodne knjižnice, Knjižnica može obavljati poslove i zadaće drugih vrsta knjižnica.

 

Članak 11.

 

Knjižnica posluje samostalno i obavlja knjižničnu djelatnost pod uvjetima i na način određen zakonom, standardima kojima se uređuju poslovi, te kadrovski i tehnički uvjeti svojstveni narodnim knjižnicama, na zakonu utemeljenim propisima, aktom o osnivanju, statutom i drugim općim aktom te sukladno suvremenim znanstvenim postignućima i pravilima struke.

 

Članak 12.

 

Knjižnica može promijeniti djelatnost uz suglasnost osnivača.

 

III. ZNAK I PEČAT

 

Članak 13.

 

Knjižnica ima dva pečata okruglog oblika, jedan je promjera 30 mm s kružno upisanim tekstom: Gradska knjižnica i čitaonica Hvar, 1., a drugi je promjera 25 mm sa identičnim tekstom kao prethodni pečat i namijenjen je za računovodstvene poslove.

Štambilj Knjižnice je pravokutnog oblika s tekstom: Gradska knjižnica i čitaonica Hvar. Odlukom ravnatelja određuje se broj pečata, način korištenja i osobe koje su odgovorne za čuvanje.

Za označavanje knjižne građe upotrebljavaju se okrugli i četvrtasti žig, pa okrugli uz tekst Gradska knjižnica i čitaonica Hvar u sredini ima otvorenu knjigu, a četvrtasti uz tekst ima prostor za upisivanje inventarnog broja.

 

Članak 14.

 

Knjižnica ima znak koji predstavlja stilizirani Arsenal. Odluku o načinu uporabe znaka donosi ravnatelj.

 

 

 

 

IV  ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE KNJIŽNICE

 

Članak 15.

 

Knjižnicu zastupa i predstavlja ravnatelj.

 

Članak 16.

 

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Knjižnice, predstavlja i zastupa knjižnicu u pravnom prometu i pred tijelima državne vlasti, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Knjižnice, te obavlja sve druge poslove predviđene zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Knjižnice

Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada Knjižnice.

 

Članak 17.

 

Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi za zastupanje Knjižnice u pravnom prometu u granicama svojih ovlasti. Punomoć se daje sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

Ravnatelj knjižnice određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije.

 

V   UNUTARNJE USTROJSTVO I UPRAVLJANJE KNJIŽNICOM

 

Članak 18.

 

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada pobliže se određuje ustrojstvo i radna mjesta Knjižnice.

 

Članak 19.

 

Radi djelotvornosti obavljanja knjižnične djelatnosti Knjižnica može uspostaviti stacionare, ogranke ili bibliobus.

 

Članak 20.

 

Knjižnicom upravlja ravnatelj. Ravnatelj vodi stručni rad Knjižnice.

 

Članak 21.

 

Ravnatelj:

-   organizira i vodi rad i poslovanje Knjižnice

-   donosi Statut Knjižnice

-   donosi i druge akte Knjižnice

-   donosi godišnji program rada Knjižnice i mjere za provođenje programa

-   podnosi izvješća o poslovanju Knjižnice

-   donosi financijski plan i godišnji obračun

-   predstavlja i zastupa Knjižnicu u pravnom prometu i pred tijelima državne vlasti odgovara za zakonit rad Knjižnice

-   samostalno donosi odluke o stjecanju, opterećivanju i otuđenju imovine Knjižnice čija vrijednost iznosi do 70.000,00 kuna

-   izdaje naloge radnicima Knjižnice za izvršavanje određenih poslova i zadataka

-   daje upute za rad

-   donosi unutarnje ustrojstvo i način rada Knjižnice

-   donosi sve odluke u svezi s radnim odnosom radnika Knjižnice

-   obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima knjižnice

 

Članak 22.

 

Ravnatelja u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje osoba koju ravnatelj ovlasti.

 

Članak 23.

 

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o knjižnicama („NN“, broj: 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09) kojim se uređuju knjižnice, te posjeduje stručne i organizacijske sposobnosti.

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Knjižnice raspisuje osnivač, Grad Hvar (Gradonačelnik), i to najkasnije 90 dana prije isteka prethodnog mandata.

U natječaju se objavljuju uvjeti koje kandidat mora ispunjavati, vrijeme za koje se imenuje, rok do kojeg se primaju prijave, te rok u kojem će kandidat biti obaviješten o izboru. Rok do kojeg se primaju prijave ne može biti kraći od 8 dana od dana objave natječaja, a rok u kojem se kandidat obavještava o izboru ne može biti duži od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Članak 24.

 

Ravnatelja imenuje i razrješuje Gradsko vijeće Grada Hvara, na razdoblje propisano Zakonom.

 

Članak 25.

 

Ako se na raspisan natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

Do imenovanja ravnatelja Knjižnice na temelju ponovljenog natječaja Gradsko vijeće Grada Hvara imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja, ali najduže do godinu dana.

 

Članak 26.

 

Za ravnatelja Knjižnice može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07) i najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci.

Iznimno od odredbe prethodnog stavka ovoga članka, za ravnatelja Knjižnice može se imenovati osoba koja ima završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i deset godina rada u kulturi ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja imauvjete iz stavka 1. ovog članka.

 

Članak 27.

 

Ravnatelj može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan u sljedećim slučajevima:

 

-   ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radu

-   ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuje radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu

-   ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Knjižnice

-   ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Knjižnici veću štetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti Knjižnice.

Prije donošenja odluke o razrješenju, ravnatelju se mora dati mogućnost izjašnjavanja o razlozima razrješenja.

U slučaju razrješenja ravnatelja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, a osnivač je dužna raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.

 

VI . PROGRAM RADA I RAZVITKA KNJIŽNICE

 

Članak 28.

 

Godišnji program rada Knjižnice donosi ravnatelj.

Godišnji program rada donosi se do 30. rujna tekuće godine za narednu godinu.

 

Članak 29.

 

Program rada Knjižnice dostavlja se na razmatranje i usvajanje osnivaču Godišnji program rada Knjižnice financira se kao javna potreba.

 

Članak 30.

 

Plan razvitka Knjižnice donosi se kao godišnji i višegodišnji.

Plan razvitka obuhvaća program rada Knjižnice, program zapošljavanja, plan prihoda i rashoda, plan raspodjele plaća, plan investicija i druge planove.

Kada se analizom izvršenja plana razvitka odnosno programa rada utvrdi da se isti ne mogu realizirati, Gradsko vijeće na prijedlog ravnatelja donosi odluku o izmjenama plana, odnosno programa, te o rebalansu plana.

Izmjena plana i programa priopćava se osnivaču.

 

VII. NAČIN OSIGURANJA SREDSTAVA ZA RAD, IMOVINA KNJIŽNICE, NJENO RASPOREĐIVANJE I ODGOVORNOST ZA NJENE OBVEZE

 

Članak 31.

 

Imovinu Knjižnice čine stvari, prava i novac pribavljeni od osnivača Knjižnice ili iz drugih izvora.

Imovinom Knjižnice upravlja se na način propisan zakonom, propisima donesenim na temelju zakona i općim aktima Knjižnice.

 

Članak 32.

 

Način i uvjeti stjecanja sredstava za rad Knjižnice utvrđuju se zakonom, aktom o osnivanju, općim aktima Knjižnice i ugovorima.

 

Članak 33.

 

Sredstva za rad Knjižnice osiguravaju se iz proračuna Grada Hvara. Za posebne programe Knjižnica sredstva osigurava sukladno zakonu.

Sredstva za obavljanje posebnih zadaća Knjižnice u sklopu hrvatskog knjižničnog sustava osiguravaju se iz državnog proračuna.

Knjižnica može stjecati sredstva za svoj rad i iz vlastitih prihoda, putem sponzora, darova i iz drugih izvora sukladno zakonu.

 

Članak 34.

 

Sredstva iz proračuna Grada Hvara i drugih subjekata mogu se koristiti samo za namjenu za koju su dodijeljena.

 

Članak 35.

 

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Knjižnica ostvaruje dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj knjižnične djelatnosti u skladu sa Statutom i aktom o osnivanju Knjižnice.

 

Članak 36.

 

Financijsko poslovanje obavlja se sukladno zakonu i drugim propisima donesenim temeljem zakona.

 

Članak 37.

 

Knjižnica posluje preko jedinstvenog žiro -računa.

Sredstva Knjižnice koriste se samo za namjene iz djelatnosti Knjižnice utvrđene zakonom i drugim aktima donesenim temeljem zakona i programa rada Knjižnice.

 

Članak 38.

 

Financijsko poslovanje Knjižnice obuhvaća izradu financijskog plana, evidenciju o ostvarivanju prihoda i izdataka, izradu temeljnih financijskih izvješća, te izradu periodičnog obračuna i godišnjeg obračuna.

 

Članak 39.

 

Knjižnica donosi financijski plan prije početka godine na koju se odnosi.

Ako se financijski plan ne donese u propisanom roku, donosi se privremeni financijski plan, najduže za razdoblje od tri mjeseca.

 

Članak 40.

 

Ravnatelj Knjižnice je nalogodavac za izvršenje financijskog plana Knjižnice.

 

Članak 41.

 

Knjižnica po isteku kalendarske godine donosi godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana.

 

Članak 42.

 

Knjižnica odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.

Osnivač Knjižnice solidarno i neograničeno odgovara za obveze Knjižnice.

Članak 43.

 

Djelatnici Knjižnice ostvaruju pravo na plaću i naknadu plaće, te potpore i nagrade u skladu sa Zakonom o radu, Kolektivnim ugovorom i općim aktima Knjižnice.

 

VIII. OPĆI AKTI KNJIŽNICE

 

Članak 44.

 

Opći akti Knjižnice su Statut, pravilnici, poslovnici i odluke, kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelatnosti Knjižnice.

 

Članak 45.

 

Statut donosi ravnatelj uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Hvara.

 

Članak 46.

 

Ravnatelj donosi sljedeće opće akte:

 1. Statut
 2. Pravilnik o untarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice
 3. Pravilnik o zaštiti od požara
 4. Pravila o radu knjižnice
 5. Pravilnik o radu
 6. Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva
 7. Pravilnik o korištenju osobnih računala i neknjižne građe
 8. druge opće akte sukladno važećim zakonskim propisima.

 

Članak 47.

 

Izmjene i dopune općih akata donose se po postupku za njihovo donošenje.

Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana njihovog objavljivanja, a u izuzetnim i posebno opravdanim slučajevima danom objavljivanja.

 

IX JAVNOST RADA KNJIŽNICE

 

Članak 48.

 

Rad Knjižnice je javan

Statut, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice kao i drugi opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Knjižnice.

Knjižnica upoznaje javnost o organizaciji rada Knjižnice, uvjetima rada, načinu pružanja usluga i obavljanju poslova iz svoje djelatnosti, davanjem informacija u sredstvima javnog priopćavanja.

Informacije i podatke o obavljanju djelatnosti ili uvid u dokumentaciju Knjižnice omogućit će se pravnoj i fizičkoj osobi sukladno zakonu i općim aktima Knjižnice kojima se uređuje pravo na pristup informacijama.

 

Članak 49.

 

Samo ravnatelj i zaposlenici koje je ravnatelj ovlasti mogu putem sredstava informiranja izvještavati javnost o radu, poslovanju i razvoju Knjižnice.

 

 

 

 

X. NADZOR NAD RADOM KNJIŽNICE

 

Članak 50.

 

Stručni nadzor nad radom Knjižnice obavljaju matične knjižnice na način propisan Pravilnikom o matičnoj djelatnosti.

 

Članak 51.

 

Nadzor nad zakonitišću rada Knjižnice obavljaju županijski uredi nadležni za kulturu, odnosno Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji nadležan za poslove kulture.

 

XI. SURADNJA SA SINDIKATOM

 

Članak 52.

 

Sindikalno organiziranje u Knjižnici je slobodno.

Knjižnica je dužna osigurati uvjete za rad sindikalnog povjerenika, staviti na raspolaganje obavijesti koje su mu potrebne za obavljanje dužnosti, te omogućiti uvid u akte i dokumente u svezi s ostvarivanjem i zaštitom prava radnika iz radnog odnosa.

 

XII. ZAŠTITA TAJNOSTI PODATAKA

 

Članak 53.

 

Tajnim podacima smatraju se podaci koje ravnatelj, sukladno pozitivnim propisima i općem aktu odredi tajnim, kao i svi podaci koje kao tajne javno tijelo ili druga pravna osoba priopći Knjižnici.

Radnici Knjižnice dužni su čuvati podatke koji se smaraju tajnim bez obzira na način saznanja o tim podacima ili pribavljanja odnosno stjecanja mogućnosti uvida u takve podatke.

Obveza čuvanja tajnih podataka traje i nakon prestanka radnog odnosa u Knjižnici, sukladno pozitivnim propisima.

 

Članak 54.

 

Podatke koji su označeni kao tajni, može nadležnom tijelu priopćiti ravnatelj ili osoba koju za to ovlasti.

 

Članak 55.

 

Povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne predstavlja težu povredu radne obveze. O čuvanju poslovne tajne neposredno skrbi ravnatelj.

 

XIII.       ZAŠTITA I UNAPRIJEĐENJE ŽIVOTNOG OKOLIŠA

 

Članak 56.

 

Zaposlenici knjižnice dužni su organizirati obavljanje knjižnične djelatnosti tako da se osigura sigurnost na radu, provode potrebne mjere zaštite životnog okoliša, te sprječavaju uzroci i otklanjaju štetne posljedice koje ugrožavaju prirodne i radom stvorene vrijednosti životnog okoliša.

Zaposleni u knjižnici mogu odbiti izvršenje zadaće kojima se nanosi šteta životnom okolišu. Nepoduzimanjem mjera zaštite životnog okoliša krše se obaveze iz radnog odnosa.

XIV NARODNA OBRANA

 

Članak 57.

 

U skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona Knjižnica je dužna osigurati uvjete rada za rad u ratnim uvjetima, u uvjetima neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske i u drugim izvanrednim okolnostima.

 

XV   STATUSNE PROMJENE I PRESTANAK KNJIŽNICE

 

Članak 58.

 

Odluku o statusnim promjenama i prestanku Knjižnice može donijeti Osnivač uz prethodnu suglasnost Ministarstva kulture.

Odluka o prestanku i statusnim promjenama knjižnice mora sadržavati i odredbe o zaštiti i smještaju knjižnične građe na temelju mišljenja Županijske matične službe.

 

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 59.

 

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Gradska knjižnice i čitaonice Hvar od 12. travnja 1999. godine.

 

Članak 60.

 

Opći akti Knjižnice uskladit će se s odredbama ovog Statuta u roku od tri mjeseca od njegovog stupanja na snagu.

 

Članak 61.

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

Hvar, 08.08.2013.

Broj: 47/2013

v.d. Ravnateljica:

Nikla Barbarić, dipl. knjižničar, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA:

 

 1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u Fontiku- čest. zgr. 203 k.o. Hvar. 173
 2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u zgradi «ex Bonaparte» čest. zgr. 28 k.o. Hvar     174
 3. Odluka o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovni prostor broj: 3 u objektu tvrđave Španjola-Fortica…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 175
 4. Odluka o stjecanju nekretnina izravnom pogodbom za izgradnju novog groblja Kruvenica……………………………….. 175
 5. Odluka o prodaji nekretnina izravnom pogodbom……………………………………………………………………………………….. 176
 6. Odluka o odbijanju prigovora…………………………………………………………………………………………………………………… 176
 7. Odluka o izmjeni Odluke o prodaji nekretnina izravnom pogodbom………………………………………………………………. 177
 8. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Gradske knjižnice i čitaonice Hvar……………………………………………………….. 177
 9. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradske knjižnice i čitaonice Hvar………………………………………. 178
 10. Zaključak u svezi pokretanja lokalne – otočke radio postaje…………………………………………………………………………… 178
 11. Odluka o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara………………………… 178
 12. Rješenje o izboru Povjerenstva za provedbu postupka natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnog prostora 179
 13. Rješenje o izboru Odbora za razvoj i unapređenje turizma…………………………………………………………………………….. 179
 14. Rješenje o izboru Odbora za uređenje i poboljšanje kopnenog i pomorskog prometa na području Grada Hvara…… 179
 15. Rješenje o izboru Odbora za školstvo, kulturu i šport………………………………………………………………………………….. 180
 16. Rješenje o izboru Odbora za protokol………………………………………………………………………………………………………… 180
 17. Rješenje o izboru Odbora za predlaganje imena ulica i trgova……………………………………………………………………….. 180
 18. Rješenje o izboru Povjerenstva za ravnopravnost spolova…………………………………………………………………………….. 181
 19. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za praćenje i poboljšanje razine zdravstvene zaštite na području Grada Hvara. 181
 20. Zaključak o imenovanju člana Nadzornog odbora u trgovačkom društvu Fontik d.o.o……………………………………… 182
 21. Zaključak o imenovanju člana Nadzornog odbora u trgovačkom društvu Nautički centar Hvar d.o.o………………….. 182
 22. Odluka o razrješenju dužnosti člana Uprave-direktora trgovačkog društva FOR d.o.o……………………………………… 182
 23. Odluka o imenovanju člana Uprave-direktora trgovačkog društva FOR d.o.o…………………………………………………. 182

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA:

 

 1. Rješenje o razrješenju punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o.    183
 2. Rješenje o razrješenju punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Fontik d.o.o. 183
 3. Rješenje o razrješenju punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Nautički centar Hvar d. o. o……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 183
 4. Rješenje o razrješenju punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Eko Hvar j.t.d. 183
 5. Rješenje o razrješenju punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Sportski centar Hvar d.o.o……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 184
 6. Rješenje o razrješenju punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva For d.o.o.. 184
 7. Rješenje o imenovanju punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o.   184
 8. Rješenje o imenovanju punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Fontik d.o.o. 185
 9. Rješenje o imenovanju punomoćnika odnosno zastupnika Grada Hvara u Skupštini trgovačkog društva Nautički centar Hvar d.o.o……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 185

 

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA HVAR:

 

 1. Statut Gradske knjižnice i čitaonice Hvar……………………………………………………………………………………………………. 185

 

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSAProtected with SiteGuarding.com Antivirus