Službeni glasnik – br. 06 / 2012

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

 GRADA HVARA

GODINA XIX.  BROJ 6.                                        Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn -

Hvar, 12. prosinca 2012. godine                               plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

 

 

 

 

Na temelju članka 91. stavak 1. podstavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 28. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 08/09, 1/11 i 2/11 – pročišćeni tekst) i članka 22. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 50. sjednici održanoj 16. listopada 2012. g., donosi

 

ODLUKU

o prestanku ostvarivanja prava na temelju prestanka obavljanja dužnosti predsjednika Gradskog vijeća Grada Hvara

 

Članak 1.

 

Zoranu Domančiću iz Hvara prestaju prava na temelju obavljanja dužnosti predsjednika Gradskog vijeća Grada Hvara sa danom 27. rujna 2012. godine.

 

Članak 2.

 

Gradsko vijeće Grada Hvara utvrđuje činjenicu podnošenja ostavke naknadno, budući se Gradsko vijeće nije sastalo u zakonskom roku od trideset dana od dana podnošenja ostavke, koja je zaprimljena u Gradu Hvaru dana 27. kolovoza 2012. godine.

S razloga navedenog u prethodnom stavku utvrđuje se da je ostavka Zorana Domančića na dužnost predsjednika Gradskog vijeća Grada Hvara stupila na snagu dana 27. rujna 2012. godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 021-05/12-01/13

Urbroj: 2128/01-02-12-2

Hvar, 16. listopada 2012. g.

PREDSJEDAVATELJ

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                           Nikola Petrić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 12., 21. i 22. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, 2/10, 6/10, 7/10 i 2/12), provedenog Javnog natječaja za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina, Klasa: 363-02/12-01/174, Urbroj: 2128/01-01/1-12-02 od 04. lipnja 2012. godine, Zapisnika Povjerenstva za javne površine od 18. lipnja 2012. godine i od 17. kolovoza 2012. godine, Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o sklapanju Ugovora o zakupu javne površine na lokaciji RIVA sa “TOTAL DIZAJN” d.o.o.

 

Članak 1.

 

Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine na lokaciji Riva, Klasa: 363-02/12-01/174, Urbroj: 2128/01-01/1-12-04 od 26. lipnja 2012. godine, Danijela Jantol utvrđena je kao najpovoljniji ponuditelj na lokaciji Riva za prodajno mjesto broj l, temeljem koje Odluke se trebao sklopiti Ugovor o zakupu javne površine do 31. prosinca 2014. godine.

 

Članak 2.

 

Danijela JANTOL obratila se Gradu Hvaru sa zahtjevom u kojem moli da se zakup sa njenog imena prebaci na društvo “TOTAL DIZAJN” d.o.o. čiji je ona član Uprave i osoba koja društvo zastupa pojedinačno i samostalno, te da se dobiveno prodajno mjesto broj 1 zamijeni za prodajno mjesto broj 2 koje je slobodno.

Povjerenstvo za javne površine Grada Hvara na sjednici dana 17. kolovoza 2012. godine razmatralo je zahtjev imenovane te jednoglasno zaključilo da se zahtjevu može udovoljiti.

 

Članak 3.

 

Gradonačenik Grada Hvara razmatrao je navedeni zahtjev te uz pribavljeni zaključak Povjerenstva za javne površine će sklopiti Ugovor o zakupu javne površine s rokom trajanja zakupa od zaključenja ugovora do 31. prosinca 2014. godine.

Uplaćena jameevina uračunava se u utvrdeni iznos zakupnine.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na Oglasnoj ploči Grada Hvara, a objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 363-02/12-01/174

Urbroj: 2128/01-01/1-12-08

Hvar, 31. kolovoza 2012. godine

­ GRADONAČELNIK:

                                                            Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 12., 21. i 22. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, 2/10, 6/10, 7/10 i 2/12), provedenog Javnog natječaja za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina, Klasa: 363-02/12-01/220, Urbroj: 2128/01-01/1-12-02 od 26. lipnja 2012. godine te Zapisnika Povjerenstva za javne površine od 09. srpnja 2012. godine, Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine na lokaciji DOLAC II

 

Članak 1.

 

Kao najpovoljniji i jedini ponuditelj prema raspisanom Javnom natječaju za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina, Klasa: 363-02/12-01/220, Urbroj: 2128/01-01/1­12-02 od 26. lipnja 2012. godine, utvrđuje se:

 

Na lokaciji DOLAC II

- prodajno mjesto broj 4

Mirsada VRBANIĆ s ponuđenom zakupninom u iznosu od 1.000, 00 kn za iznajmljivanje bicikli.

 

Članak 2.

 

Temeljem ove Odluke Gradonačelnik i gore navedeni ponuditelj sklopiti će Ugovor o zakupu javne površine s rokom trajanja zakupa od zaključenja ugovora do 31. prosinca 2014. godine.

Ako gore navedeni ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o zakupu nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Sudioniku natječaja čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina uračunava se u utvrđeni iznos zakupnine.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na Oglasnoj ploči Grada Hvara a objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-02/12-01/220

Urbroj: 2128/01-01/1-12-03

Hvar, 09. srpnja 2012. godine

­ GRADONAČELNIK:

                                                            Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 8., 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima. u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine, broj: 86/08), članka 5. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara («Službeni glašnik Grada Hvara, broj: 12/10) i članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 11/1 i 2/11-pročišćeni tekst), a sukladno Proračunu Grada Hvara, Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

O DOPUNI PLANA PRIJAMA U SLUŽBU U

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA HVARA

 

Članak 1.

 

Plan prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 3/12), članak 5. mijenja se i glasi.

«Tijekom 2012. godine planira se primiti u službu 1 novi službenik, te 3 vježbenika na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (stručno osposobljavanje za rad).

 

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA HVARA

Rbr

SLUŽBE

Stvarno stanje popunjenosti

radnih mjesta u službama

Plan zapošljavanja

za 2012. godinu

1.

Pročelnik

1

1 vježbenik na stručnom osposobljavanju

2.

Služba Tajništvo Grada

3

1 vježbenik na stručnom osposobljavanju

3.

Služba za proračun i financije

4

4.

Služba za društvene djelatnosti

1

5.

Služba za gospodarstvo igospodarenje imovinom Grada

9

6.

Služba za komunalne djelatnosti,prostorno uređenje, graditeljstvoi zaštitu okoliša

3

1 službenik

1 vježbenik na stručnom osposobljavanju

7.

UKUPNO

21

4

 

 

 

 

 

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLTTSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 020-01/12-01/55

URBROJ: 2128-01-01/1-12-02

Hvar, 24. listopada 2012.

­ GRADONAČELNIK:

                                                            Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 87. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine, broj: 86/08), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

PROGRAM

stručnog osposobljavanja za rad vježbenika- volontera na poslovima pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara

 

I.

                Ovim Programom utvrđuje se stručno osposobljavanje vježbenika-volontera visoke stručne spreme politološkog smjera (dalje u tekstu: vježbenik), pod kojim se podrazumijeva stručna i praktična izobrazba vježbenika kroz praktičan rad i učenje za samostalno obavljanje poslova pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara (dalje u tekstu: poslovi struke) i polaganja državnog stručnog ispita.

 

II.

 

Programom iz točke I. utvrđuje se:

-   poslovi i zadaće što ih je vježbenik u tijeku vježbeničkog staža dužan obavljati,

-   način praćenja rada vježbenika za vrijeme trajanja vježbeničkog staža,

-   obrazovanje i stručno osposobljavanje vježbenika za vrijeme trajanja vježbeničkog staža,

-   prava i obveze mentora u provođenju i nadzoru vježbeničkog staža,

-   prava i obveze vježbenika.

 

III.

 

Vježbenik će se osposobljavati za obavljanje poslova pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, pod stalnim nadzorom mentora.

 

l./ Poslovi i zadaće što ih je vježbenik za pročelnika, u tijeku vježbeničkog staža dužan obavljati su:

-   upoznavanje sa ustrojem i rukovođenjem radom Jedinstvenog upravnog odjela,

-   upoznavanje i sudjelovanje u organiziranju i koordiniranju Službi unutar Odjela,

-   sudjelovanje u vođenju evidencije o prisutnosti na poslu službenika,

-   upoznavanje i sudjelovanje u vođenju personalne dokumentacije službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela i obavljanje svih poslova u svezi s time (izrada rješenja, prijave, odjave, zaključivanje radne knjižice, ispunjavanje određenih obrazaca za ostvarivanje određenih prava iz radnih odnosa i sl.) i sve poslove sukladno Pravilniku o radu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela i drugim propisima,

-   sudjeluje u praćenju propisa iz oblasti lokalne samouprave i brine se o primjeni istih,

-   upoznavanje sa odgovornošću za zakonito i pravodobno obavljanje poslova i zadataka u okviru Jedinstvenog upravnog odjela,

-   sudjeluje u obavljanju poslova i izvršava upravne, stručne i druge poslove po nalogu Gradonačelnika.

U cilju što uspješnijeg obavljanja poslova i zadaća koje je vježbenik dužan obavljati tijekom vježbeničkog staža, vježbenik će biti upućen 20 radnih dana u pisarnicu Grada.

 

IV.

 

Vježbenikov rad kontinuirano prati mentor i upućuje ga na pravilnu primjenu propisa i pravilnu administrativno-tehničku obradu pismena, te mu pomaže u pripremanju državnog stručnog ispita.

Za mentora se određuje mr. sc. Joško Domančić pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara.

 

V.

 

Obrazovanje i stručno osposobljavanje vježbenika za vrijeme trajanja vježbeničkog staža odnosi se na stručnu izobrazbu za polaganje državnog stručnog ispita i samostalno obavljanje povjerenih poslova i zadaća pod nadzorom i uz pomoć mentora.

Stručna izobrazba vježbenika osigurava se na način da vježbenik:

-   dobiva na raspolaganje pravne izvore propisane programom općeg dijela državnog stručnog ispita,

-   zakone i druge propise koje je dužan primjenjivati pri obavljanju određenih poslova i zadaća,

-   stručnu i drugu potrebnu literaturu,

-   prisustvuje seminarima koje organizira Ministarstvo uprave.

 

VI.

 

Prava i obveze mentora u provođenju i nadzoru vježbeničkog staža sastoje se u:

-   pružanju stručne pomoći vježbeniku i upućivanju na pravilnu primjenu propisa,

-   kontinuiranom provođenju nadzora nad radom vježbenika tijekom vježbeničkog staža,

-   osiguranju uvjeta za uspješno obavljanje vježbeničkog staža i pripremu za polaganje državnog stručnog ispita, te prisustvovanje seminarima iz točke V. ovog Programa,

-   upoznavanju s važećim zakonskim i drugim propisima i stručnom literaturom,

-   kontinuiranom dodjeljivanju određenih poslova i zadaća iz djelokruga radnog mjesta za koji se vježbenik osposobljava,

-   izdaje potvrdu o uspješno obavljenom vježbeničkom stažu.

 

 

 

 

 

VII.

 

Ako se stručna i praktična izobrazba ne provede po odredbama ovog Programa, vježbenik je dužan o tome obavijestiti Gradonačelnika Grada Hvara.

 

VIII.

 

Za vrijeme trajanja stručne i praktične izobrazbe vježbenik ima sva prava i obveze iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja, mjera: «Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.«

 

IX.

 

Primjena ovog Programa počinje stupanjem na rad vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara.

 

X.

 

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 020-01/12-01/55

URBROJ: 2128-01-01/1-12-03

Hvar, 24. listopada 2012.

­ GRADONAČELNIK:

                                                            Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN», broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11 – pročišćeni tekst) i odredbi članka 6. stavak 2. podstavak 1. Zakona o poticanju zapošljavanja («NN», broj: 57/12 i 120/12), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o stavljanju van snage Odluke o dopuni Plana prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel

Grada Hvara

 

Članak 1.

 

Odluka o dopuni Plana prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara KLASA: 020-01/12-01/55 URBROJ: 2128-01-01/1-12-02 od 24. listopada 2012.godine, stavlja se van snage.

 

Članak 2

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči Grada.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

 

 

KLASA: 020-01/12-01/55

URBROJ: 2128-01-01/1-12-07

Hvar, 30. studeni 2012.

­ GRADONAČELNIK:

                                                            Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 87. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“, broj: 86/08), članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11 – pročišćeni tekst) i odredbi članka 6. stavak 2. podstavak l. Zakona o poticanju zapošljavanja («NN», broj: 57/12 i 120/12), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o stavljanju van snage Programa stručnog osposobljavanja za rad vježbenika-volontera na poslovima pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara

 

Članak 1.

 

Program stručnog osposobljavanja za rad vježbenika-volontera na poslovima pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara KLASA: 020-01/12-01/55 URBROJ: 2128-01­O1/1-12-03 od 24. listopada 2012. godine, stavlja se van snage, sukladno Obavijesti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Split KLASA 103-05/12-01/1532 URBROJ. 2181-34-04/5-12-03 od 26. studenog 2012. godine, u kojem je navedeno da se stručno osposobljavanje ne može provoditi na mjestu pročelnika.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči Grada.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 020-01/12-01/55

URBROJ: 2128-01-01/1-12-08

Hvar, 30. studeni 2012.

­ GRADONAČELNIK:

                                                            Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11 – pročišćeni tekst) i Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2012. godinu Gradonačelnik Grada Hvara dana 10. prosinca 2012. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

o isplati jednokratne novčane pomoći

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuje se pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 150,00 kuna (Slovima: stopedeset kuna) osobama sa stalnim prebivalištem na području grada Hvara (Naselja: Hvar, Brusje, V. Grablje, M. Grablje, Milna, Zaraće, Sv. Nedjelja i Jagodna) i to:

 1. Svim osobama sa područja Grada Hvara starijim od 65 godina;
 2. Umirovljenicima i korisnicima mirovine kojima mirovina (bez uključenih dodataka) ne prelazi 2.000,00 kuna mjesečno;
 3. Svim osobama koje su korisnici pomoći za uzdržavanje tijekom 2012. godine.

Pravo na isplatu može se ostvariti samo po jednom gore navedenom osnovu, a ako je više korisnika iste mirovine pravo na isplatu može ostvariti samo jedna osoba. Zahtjevu osobe koja ostvaruje pravo na navedenu pomoć ne može se udovoljiti da se ista, umjesto isplate, uplati u druge svrhe.

 

Članak 2.

 

Jednokratna novčana pomoć će se isplaćivati iz sredstava Proračuna Grada Hvara za 2012. godinu sa računa 372 (pozicija 163 Plana) Programa 1020 – Socijalna skrb i socijalne pomoći.

 

Članak 3.

 

Za ostvarivanje prava iz članka 1. ove Odluke potrebno je kao dokaz donijeti jedan od slijedećih dokumenata:

 1. Osobe starije od 65. godina – fotokopiju osobne iskaznice, te original na uvid, ili potvrdu PU o stalnom mjestu prebivanja na području Grada Hvara.
 2. Umirovljenici (korisnici mirovina) sa mirovinom do 2.000,00 kn – odrezak od mirovine ne stariji od 3 mjeseca,
 3. Korisnici pomoći za uzdržavanje – potvrdu Centra za socijalnu skrb podružnica Hvar, da su u 2012. godini korisnici pomoći za uzdržavanje (ne korisnici tude pomoći i njege).

 

Članak 4.

 

Isplate će se vršiti na blagajni Grada Hvara (Zgrada Policije – istočni ulaz – Dolac), sve radne dane, u periodu od 10. prosinca do 30. prosinca 2012. godine u vremenu od 09,00 do 12,00 sati. Osobe koje u navedenom periodu ne predignu sredstva nemaju pravo na naknadne isplate.

 

REBUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

G r a d o n a č e l n i k

 

Klasa: 500-01/12-01/106

Urbroj: 2128/01-01/1-12-1

Hvar, 10. prosinca 2012. godine

­ GRADONAČELNIK:

                                                            Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

h

Na temelju članka 95. stavak l. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («NN», broj: 76/07 i 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), članka 39. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 34. Statuta Grada Hvara (Sl.gl. grada Hvara, br.3/01, 4/04, 6/04, 1/06 i 6/06) Gradonačelnik Grada Hvara, donosi slijedeći

 

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju konačnog Prijedloga UPU-a

Velo Grablje

 

I.

 

 1. Utvrđuje se konačni Prijedlog UPU -a Velo Grablje izrađen od tvrtke APE d.o.o. iz Zagreba, temeljem Nacrta konačnog prijedloga plana te Izvješća o javnoj raspravi o prijedlogu UPU-a Velo Grablje.
 2. Zadužuje se Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara da pribavi mišljenje Javne ustanove ­Zavoda za prostorno uređenje SDŽ te suglasnost Župana, sukladno čl. 98. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.
 3. Prije upućivanja Konačnog prijedloga UPU -a Velo Grablje Gradskom vijeću Grada Hvara na donošenje, nositelj izrade Plana će sudionicima u javnoj raspravi dostaviti pisanu obavijest s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih očitovanja, prijedloga i primjedbi.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Hvar”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 350-01/11-01/52

Urbroj: 2128-01-01-12-32

Hvar, 30. listopada 2012.g.

­ GRADONAČELNIK:

                                                            Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 95. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («NN», broj: 76/07 i 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), članka 39. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 34. Statuta Grada Hvara (Sl.gl. grada Hvara, br.3/01, 4/04, 6/04, 1/06 i 6/06) Gradonačelnik Grada Hvara, donosi slijedeći

 

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju konačnog Prijedloga UPU-a

ETNO-EKO SELA ZARAČE

 

I.

 

 1. Utvrđuje se konačni Prijedlog UPU-a ETNO-EKO SELA ZARAČE izrađen od tvrtke APE d.o.o. iz Zagreba, temeljem Nacrta konačnog prijedloga plana te Izvješća o javnoj raspravi o prijedlogu UPU-a ETNO-EKO SELA ZARAČE.
 2. Zadužuje se Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara da pribavi mišljenje Javne ustanove ­Zavoda za prostorno uređenje SDŽ te suglasnost Župana, sukladno čl. 98. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.
 3. Prije upućivanja Konačnog prijedloga UPU-a ETNO-EKO SELA ZARAČE Gradskom vijeću Grada Hvara na donošenje, nositelj izrade Plana će sudionicima u javnoj raspravi dostaviti pisanu obavijest s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih očitovanja, prijedloga i primjedbi.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Hvar”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 350-01/09-01/62

Urbroj: 2128-01-01-12-40

Hvar, 30. listopada 2012.g.

­ GRADONAČELNIK:

                                                            Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12.) Grad Hvar, Gradonačelnik objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA BRUSJE

 

1)     Javna rasprava održat će se u razdoblju od 17. rujna 2012. g. do 17. listopada 2012. g.

2)     Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog predmetnog plana bit će izložen na javni uvid u prostorijama Službe za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, u Hvaru, ul. Vicka Butorovića 4, svaki radni dan od 9,00 do 13,00 sati.

3)     Javno izlaganje održat će se 18. rujna (utorak) u 11,00 sati u prostorijama Gradske Loggie.

4)     Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na rješenja iz prijedloga predmetnog plana mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno sa 17. listopada 2012.g.

5)     Način sudjelovanja u javnoj raspravi, u skladu s člankom 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, jest sljedeći:

-   nadležna tijela i tijela jedinice lokalne i područne samouprave i osobe određene posebnim propisima koje su dale podatke, planske smjernice i dokumente za izradu prijedloga plana iz područja svog djelokruga dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do roka određenog u ovoj objavi. U protivnom će se smatrati da nemaju primjedbe.

-   građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi tako da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog plana, mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog plana izložen na javnom uvidu, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, daju primjedbe u zapisnik na javnom izlaganju ili upućuju nositelju izrade plana pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi.

6)   Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja i u propisanom roku dostavljeni na adresu Grad Hvar, Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, ul. Milana Kukurina 2, 21450 Hvar. U protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 350-01/09-01/144

URBROJ: 2128/01-01-12-33

Hvar, 07.09.2012.

­ GRADONAČELNIK:

                                                            Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 10. stavka 4. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja («Narodne novine», broj: 40/08 i 44/08) i članka 35. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Hvara dana 29. studenog 2012. godine, donosi

 

PLAN

pozivanja Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara

 

I.

 

Planom pozivanja Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara propisuje se:

 1. 1.     ZADAĆE ZAPOVJEDNIŠTVA CIVILNE ZAŠTITE GRADA HVARA,
 2. 2.     POZIVANJE ZAPOVJEDNIŠTVA CIVILNE ZAŠTITE GRADA HVARA,
 3. 3.     DONOŠENJE I AŽURIRANJE PLANA POZIVANJA ZAPOVJEDNIŠTVA CIVILNE ZAŠTITE GRADA HVARA.

 

II.

 

1.0.   ZADAĆE ZAPOVJEDNIŠTVA CIVILNE ZAŠTITE GRADA HVARA

1.1.   Za zapovijedanje snagama i sredstvima civilne zaštite u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području Grada Hvara imenuje se Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Hvara.

1.2.   Administrativno-tehničke poslove za potrebe Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara obavlja Služba tajništva Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara.

 

III.

 

2.0.   POZIVANJE ZAPOVJEDNIŠTVA CIVILNE ZAŠTITE GRADA HVARA

2.1.   Organizacijom pozivanja mora se osigurati da se članovima Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara uruči poziv u vremenu od M+0,30.

2.2.   Članovi Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara pozivaju se, u pravilu, putem nadležnog Županijskog centra 112 Split / ŽC 112 / temeljem Naloga Gradonačelnika Grada Hvara, a na prijedlog zapovjednika civilne zaštite Grada Hvara.

2.3.   Nalog za pozivanje Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara u pisanom obliku (fax-om) se dostavlja nadležnom ŽC 112.

2.4.   ŽC 112 poziva članove Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara putem mobilne ili fiksne telefonije.

2.5.   Po izvršenom pozivanju ŽC 112 dostavlja, u pisanom obliku, izvješće Gradonačelniku Grada Hvara.

2.6.   Gradonačelnik Grada Hvara može u slučaju prijetnje, katastrofe i velike nesreće neposredno pozvati članove Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara putem mobilne ili fiksne telefonije. U slučaju neposrednog pozivanja članova Zapovjedništva, izvijestit će ŽC 112.

2.7.   Po primitku poziva članovi Zapovjedništva civilne zaštite moraju se žurno javiti na mjesto prikupljanja (mjesto rada Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara).

2.8.   Mjesto prikupljanja – rada Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara je:

Ured gradonačelnika GRADA HVARA, 21450 Hvar, Ulica Milana Kukurina 2.

2.9.   Pričuvno mjesto prikupljanja-rada Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara je:

Ured Službe za komunalne djelatnosti, prostorno uredenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša GRADA HVARA, 21 450 Hvar, Ulica Vicka Butorovića 4.

 

IV.

 

3.0.   DONOŠENJE I AŽURIRANJE PLANA POZIVANJA ZAPOVJEDNIŠTVA CIVILNE ZAŠTITE GRADA HVARA.

3.1.   Plan pozivanja Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara donosi Gradonačelnik Grada Hvara.

3.2.   Ažuriranje Plana pozivanja Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara obavlja Služba tajništva i Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara.

3.3.   Jedan primjerak Plana pozivanja Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara dostavlja se na postupanje nadležnom ŽC 112.

3.4.   Sredstva za rad Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara osiguravaju se u Proračunu Grada Hvara za tekuću godinu.

 

V.

 

05. PRIVITAK PLANA POZIVANJA ZAPOVJED-NIŠTVA CIVILNE ZAŠTITE GRADA HVARA

Privitak 1.      Podsjetnik za izvršitelja Plana pozivanja Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara.

Privitak 2.      Tabelarni popis članova Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara.

Privitak 3.      Telefonski imenik na mjestu rada Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara.

Privitak 4.      Telefonski imenik Županijskog centra 112 u Splitu.

 

VI.

 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 214-01/12-01/17

UBROJ: 2128-01-0171-12-01

Hvar, 29. studenog 2012.

­ GRADONAČELNIK:

                                                            Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

Privitak 1.

Privitak 2.

Privitak 3.

Privitak 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), odredbe članka 5, i 14. Uredbe o postupku izdavanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN, br. 36/04 i 63/08) i odredbe članka 35. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara” br.05/09, 07/09, 08/09, 01/11 i 02/11-pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Hvara dana 05. prosinca 2012.g., d o n o s i

 

PLAN

upravljanja pomorskim dobrom na području

Grada Hvara za 2013. godinu

 

I     UVODNE NAPOMENE

 

1.   Ovim Planom uredjuje se:

-   plan redovnog upravljanja pomorskim dobrom,

-   sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom,

-   popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti koji se mogu obavljati na području Grada Hvara

-   mikrolokacije za obavljanje djelatnosti.

 

II   PLAN REDOVNOG UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM

 

Grad Hvar upravlja pomorskim dobrom sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama (NN br. 158/03, 141/06 i 38/09), Uredbom o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (NN, br. 36/04 i 63/08) i ovim Planom na način da:

-   zaštićuje i održava pomorsko dobro u općoj upotrebi sanacijom nastalih manjih oštećenja na pomorskom dobru (saniranje manjih pukotina na plažama na prostorima namijenjenim sunčanju, popravljanje ograda i stepenica za ulaz u more i sl.), uređenjem plaža dovozom pijeska i drugog materijala na način da se ne mijenja granica kopnenog i morskog dijela pomorskog dobra, čišćenjem i odvozom smeća, postavljanjem posuda za odlaganje smeća na plažama, postavljanjem tuševa i sl. Na dijelovima pomorskog dobra za koja je dodijeljena koncesija ili koncesijsko odobrenje za obavljanje određene djelatnosti na morskoj obali, o zaštiti i održavanju pomorskog dobra brine se ovlaštenik koncesije, odnosno korisnik koncesijskog odobrenja

-   dodjeljuje koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru koje ne isključuju niti ograničavaju opću upotrebu pomorskog dobra, putem Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Grada Hvara.

Komunalno redarstvo Grada Hvara dužno je vršiti nadzor nad korištenjem pomorskog dobra.

Ukoliko se utvrdi da se korištenje pomorskog dobra ne vrši na način propisan zakonom, odnosno da je u suprotnosti s koncesijskim odobrenjem izdatim od Vijeća za dodjelu koncesijskog odobrenja Grada Hvara, komunalni redari dužni su o tome izvijestiti Lučku kapetaniju Ispostava Hvar, druga nadležna tijela te Gradonačelnika i Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja Grada Hvara.

U 2013.g. Grad Hvar će poduzeti mjere na zaštiti i održavanju pomorskog dobra i to:

a)   čišćenje obalnog pojasa

-   od Bojanić Bada do Milne

-   od Milne do punte Pelegrina

-   od punte Pelegrina do uvale Sv. Ante

750.000,00 kn

b)   redovno održavanje i uredenje pomorskog dobra

-   materijal, sitni popravci, uredenje pristupa moru

200.000,00 kn

c)   projekt sanacije i rekonstrukcije šetnice na pomorskom dobru – predio Majerovica (od Croatie prema hotelu Amfora)              600.000,00 kn

d)   kapitalna pomoć Komunalnom Hvar za kupnju broda 110.000,00 kn

e)   obveza uredenja pomorskog dobra

-   od Bojanić Bada do Milne

-   od Milne do punte Pelegrina

-   od punte Pelegrina do uvale Sv.Ante

u ime Grada a sredstvima zainteresiranih korisnika konc. odobrenja u svrhu poboljšanja kvalitete

usluga (ne financira se sredstvima proračuna) ——-­

-   naknada članovima vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja     50.000,00 kn

 

III SREDSTVA ZA REDOVNO UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM

 

1… Za provedbu mjera redovnog upravljanja pomorskim dobrom u smislu točke II ovog Plana koristit će se sredstva u ukupnom iznosu od                 1.710.000,00 kn

2.   Sredstva iz stavka 1. ove točke osigurat će se iz slijedećih izvora:

-   iz naknada za koncesije na pomorskom dobru na području Grada koje pripadaju Gradu

…………………………………………………. 150.000,00 kn

-   sredstva od naknada za koncesijska odobrenja na području Grada             620.000,00 kn

-   dodatna sredstva Proračuna Grada Hvara za 2013.g… 390.000,00 kn

-   sredstva iz boravišne pristojbe ……..  100.000,00 kn

-   sredstva iz proračuna Županije za 2013.g. namijenjena za upravljanje pomorskim dobrom       200.000,00 kn

-   sredstva državnog Fonda za zaštitu okoliša…………..   250.000,00 kn

 

IV  POPIS DJELATNOSTI IZ JEDINSTVENOG POPISA DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU KOJE SE MOGU OBAVLJATI NA PODRUČJU GRADA HVARA

 

Zahtjeve za obavljanje djelatnosti na području Grada Hvara – pomorskom dobru, podnose se do 01. travnja 2013. godine.

Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja daje koncesijsko odobrenje na vremenski rok do najviše 5 (pet) godina.

Iznajmljivanje sredstava mogu činiti pravne i fizičke osobe – obrtnici registrirani za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja sredstava na području Grada Hvara.

Na području Grada Hvara mogu se obavljati slijedeće djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru:

a)     iznajmljivanje sredstava

b)     ugostiteljstvo i trgovina,

c)     komercijalno-rekreacijski sadržaji

 

a)   IZNAJMLJIVANJE SREDSTAVA – MIKROLOKACIJE

 

Djelatnosti iznajmljivanja sredstava u smislu su: brodica na motorni pogon, jedrilica, brodica na vesla, dječji skuter i skuter, sredstva za vuču s opremom (banana, tuba, guma, skije, padobran i sl.), daska za jedenje, sandolina, pedalina, podmornica i pribora i opreme za ronjenje, kupanje i sl., u broju i po mikrolokaciji sukladno Tabeli u nastavku:

 

 

 

sredstvo

mikrolokacija

količina

brodica na motorni pogon 1. FabrikaŠćikovi bok

80

  2. uvala Križna luka- sjeverni molet

20

      – operativna obala izmeduh. Bodul i h. Galeb

20

  3. u Križa- sjeverna strana- južna strana

18

12

  4. uvala V. i M. Garška- Križni rat

8

3

  5. Vela Majerovica- kod «Plivačkog» i- kod Croatie d.d.

63

  6. uvala Parja- uvala Pribinja- Bruške uvale ost.

3

3

5

  7. područje PAKLENIH OTOKA- Sveti Klement,- Ždrilca

- Palmižana

10

  8. Naselja- Sveta Nedjelja- Milna

- Zorače

5

5

5

Jedrilica, brod na vesla Fabrika

10

sredstvo za vuču sopremom (banana, tuba,guma, skije, padobran i sl.) ZONA VUČE1. južna str. Paklenih otoka300 m od obale

2. južna str. otoka Hvara

(od zap.rta uvale P.dol do

naselja Bojanića Bad)

300 m od obale

UKRCAJ – ISKRCAJ

- ispred h.Amfora-vanj.mol.

- u..Križa -m.ispr.Franj.sam.

- u.Križna luka -vrh oper.ob

ispred h.Galeb

- u.Križna luka-sjev.molet

- svima

ista

2

2

2

1

Daska za jedrenje,sandolina, pedalina i sl. 1. izvan ograd.plaža – 50 mod ograde2. izvan prirodnih plaža -

150 m od obale

    VAN AKVATORIJA LUKE

po zahtjevu

Daska za jedrenje,sandolina, pedalina i sl. l.  izvan ograd.plaža – 50 mod ograde2. izvan prirodnih plaža -

150 m od obale

    VAN AKVATORIJA LUKE

po zahtjevu

Podmornica

——————–

2

Skuter** i dječji skuter** Južna strana o.Marinkovac(vanjska unta Sti anske)

3

pribor i oprema zaronjenje,kupanje i sl.

p o    z a h t j e v u

po

zahtjevu

 

Za područje grada Hvara broj brodica se ograničava (max. 270) sukladno Tabeli, i to iz razloga sigurnosti prometa na području akvatorija grada Hvara uključujući i prigradska naselja.

 

 

 

 

b) UGOSTITELJSTVO I TRGOVINA

 

Djelatnosti ugostiteljstva i trgovine mogu se obavljati i na mikrolokacijama kako slijedi:

- mont.objekti i objekti do 12 m2

- u sklopu gradskih plaža, izvan javnih površina

po z a h t j e v u

- pripadajuća terasa objekta

po z a h t j e v u

po z a h t j e v u

- štand (rukotvorine, igračke,suveniri i sl.)

po z a h t j e v u

po z a h t j e v u

- ambulantna prodaja (škrinja, aparatiza sladoled i sl.)

- u sklopu gradskih plaža, izvan javnih površina i na području otočića Sv.Jerolim-pom.dobro

po z a h t j e v u

 

c) KOMERCIJALNO – REKREACIJSKI SADRŽAJI

 

Djelatnosti komercijalno-rekreacijskog sadržaja mogu se obavljati kako slijedi:

Iznajmljivanje suncobrana i ležaljki može se obavljati na dosadašnjim mikrolokacijama, bez mogućnosti proširenja na nove mikrolokacije na području grada Hvara. Moguće proširenje odnosi se samo na područja naselja Brusje i Sv. Nedjelja.

Do kraja 2013.g. plastične ležaljke zamijeniti će se drugom vrstom ležaljci (npr. drvene..)

 

- jumping

po zahtjevu

po zahtjevu

- aqua park i drugi morskisadržaji

po zahtjevu

po zahtjevu

- zabavni sadržaji

po zahtjevu

po zahtjevu

- kulturne, komercijalne, zabavne,športske priredbe

po zahtjevu

po zahtjevu

- snimanje komercijalnog programai reklamiranje

po zahtjevu

po zahtjevu

- slikanje, fotografiranje

po zahtjevu

po zahtjevu

 

PRAVILA PONAŠANJA

KORISNIKA KONCESIJSKIH ODOBRENJA

 

                1. Precizno određenje lokacije za obavljanje gospodarske djelatnosti

Gospodarska djelatnost određenja koncesijskim odobrenjem može se obavljati na način da se za iznajmljivanje odobrenih sredstava koristi prostor pomorskog dobra. Prostor uz more mora biti prohodan i mora postojati slobodan pristup javnom pomorskom dobru .

Kod iznajmljivanja ležaljki, prije iznajmljivanja i po završetku radnog dana ležaljke moraju biti složene na odredenom mjestu.

2. Obveza korisnika koncesijskog odobrenja

Korisnik koncesijskog odobrenja može obavljati samo odobrenu gospodarsku djelatnost u prijavljenom opsegu, s tim da na odobrenom prostoru održava red i čistoću plaže. Odvoz otpada – smeća vrši KOMUNALNO HVAR d.o.o. Hvar.

3. Kontrola koncesijskog odobrenja

Kontrolu korištenja pomorskog dobra po izdanom koncesijskom odobrenju vršit će nadležna tijela Grada Hvara – komunalno redarstvo uz suradnju Nautičkog centra Hvar d.o.o., nadležna tijela SDŽ i Lučka kapetanija.

4. Ukidanje koncesijskog odobrenja

Koncesijsko odobrenje biti će ukinuto ako dva puta uzastopce nadležna tijela prijave nepravilnosti u obavljanju djelatnosti.

 

DJELATNOST PRIJEVOZA PUTNIKA

Na području Grada Hvara može se obavljati prijevoz putnika (barkarijoli) te prijevoz putnika brzim brodicama (taxi prijevoz) sa najviše ukupno 62 brodice.

Broj brodica je ograničen iz razloga sigurnosti prometa na području akvatorija grada Hvara. Prijevoz putnika (barkarijoli) obavlja se i to:

                                                     Sa polazišta                                                      Do odredišta

                                          RIVA-područje Mandrača………………………….. JEROLIM – STIPANSKA

ŽDRILCA- MLINI

VLAKA

MEKIĆEVICA

MILNA

PALMIŽANA

i svako novo odredište ima mjesto polaska s Rive

                                           Zap.molet «PLIVAČKI»…………………. JEROLIM-STIPANSKA-PALMIŽANA

Uvala PODSTINE…………………………………………… ŽDRILCA

Uvala KRIŽNA LUKA………………….. JEROLIM-STIPANSKA-PALMIŽANA

 

 

Koncesijsko odobrenje neće se dati pravnim i fizičkim osobama ukoliko imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Hvaru i trgovačkim društvima u vlasništvu i većinskom vlasništvu Grada Hvara.

U slučaju da za istu mikrolokaciju zahtjev podnesu dva ili više podnositelja, prednost pri davanju koncesijskog odobrenja ima dosadašnji korisnik koncesijskog odobrenja koji je uredno izvršavao obveze po koncesijskom odobrenju (plaćanje naknade, obavljanje djelatnosti, održavanje pomorskog dobra).

 • Prijevoz putnika brzim plovilima po pozivu (taxi prijevoz gliserom) i iznajmljivanje plovila (CHARTER, jedrilice) može se vršiti sa operativnog dijela obale na području Grada Hvara.
 • Obuka ronilaca i ronilačkih izleta može se vršiti na lokacijama uvale Lozna, Podstine, i Svete Nedjelje

Podvodne aktivnosti utvrditi će se posebnom odlukom.

 • Obuka plivanja može se vršiti na lokaciji u uvali Bonj
 • Obuka jedrenja i veslanja - ukrcaj osoba – može se vršiti na lokacijama Križna luka i uvali Bonj po određenim rutama plovidbe.

 

VI ZAVRŠNE ODREDBE

 

Sve djelatnosti na pomorskom dobru sukladno ovome Planu upravljanja …za 2013.g. obavljati će se po cijenama temeljem Odluke o izmjeni Cjenika naknada za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», br. 06/06).

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 342-01/12-01/49

URBROJ: 2128/01-01/1-12-01

Hvar, 7. prosinca 2012.g.

­ GRADONAČELNIK:

                                                            Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), rješavajući po podnesku tvrtke Fontik d.o.o. iz Hvara od 11. prosinca 2012.godine,Crradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

I.

                Ovlašćuje se tvrtka Fontik d.o.o. iz Hvara, da za hitne slučajeve ima pravo izdati karticu bez naknade, fizičkoj odnosno pravnoj osobi za ulazak motornog vozila u zonu stalne zabrane prometa centar grada Hvara, neovisno o odobrenju službi Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara.

 

II.

 

Pod hitnim slučajem iz točke I. ovog Zaključka smatra se.

-   hitne intervencije u slučaju bolesti opasne po život fizičke osobe,

-   dolazak po pacijenta nakon operacije na brod odnosno katamaran,

-   hitna intervencija opasna po život građana odnosno imovinu fizičkih i pravnih osoba,

-   u slučajevima više sile odnosno elementarne nepogode,

-   u dane kada gradske službe ne rade ili nisu dostupne.

 

III.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 340-01/12-01/58

URBROJ: 2128-01-01/1-12-02

Hvar, 11. prosinca 2012.

­ GRADONAČELNIK:

                                                            Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

SADRŽAJ

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA

 1. Odluka o prestanku ostvarivanja prava na temelju prestanka obavljanja dužnosti predsjednika Gradskog vijeća Grada Hvara 141

GRADONAČELNIK GRADA HVARA

1… Odluka o sklapanju Ugovora o zakupu javne površine na lokaciji Riva sa TOTAL DIZAJN d.o.o…………………………….. 141

2. . Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine na lokaciji DOLAC II…………………………. 142

3. . Odluka o dopuni Plana prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara…………………………………………………… 142

4. . Program stručnog osposobljavanja za rad vježbenika-volontera na poslovima pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara      143

5. . Odluka o stavljanju van snage Odluke o dopuni Plana prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara………… 144

6. . Odluka o stavljanju van snage Programa stručnog osposobljavanja za rad vježbenika-volontera na poslovima pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 144

7. . Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći……………………………………………………………………………………………………… 144

8. . Zaključak o utvrđivanju konačnog Prijedloga UPU-a Velo Grablje………………………………………………………………………… 145

9. . Zaključak o utvrđivanju konačnog Prijedloga UPU-a etno eko sela Zarače………………………………………………………………. 145

10. ……………………………………………………………………………………………………. Objava Javne rasprave o Prijedlogu UPU-a Brusje  146

11. …………………………………………………………………………………………. Plan pozivanja Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara  146

12. ……………………………………………………………. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2013. godinu  149

13. ………………………………………………………………………………………………… Zaključak o davanju ovlaštenja Fontik d.o.o. iz Hvara  152

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSAProtected with SiteGuarding.com Antivirus