Službeni glasnik – br. 05 / 2012

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

GODINA XIX.  BROJ 5.                                        Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn -

Hvar, 27. srpnja 2012. godine                                  plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

 

Na temelju članaka 20. i 22. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine”, broj: 33/12) i č1.26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-­pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 49. izvanrednoj sjednici održanoj dana 26. srpnja 2012. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni Programa socijalne skrbi Grada Hvara

za 2012.godinu

 

Članak 1.

 

U Programu socijalne skrbi Grada Hvara za 2012. godinu („Službeni glasnik Grada Hvara” broj: 10/11 i 1/12) u glavi II. OSNOVNE AKTIVNOSTI GRADA HVARA NA PLANU SOCIJALNE SKRBI, u tablici točka 9. mijenja se i glasi:

« „9. Sufinanciranje cijene prijevoza………………………………………………………. 570.000,00 kuna

Ukupan iznos na dnu tablice mijenja se i glasi:

U K U PN O:………………………………. 1.847.000,00 kuna”

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

KLASA: 500-01/11-01/119

URBROJ: 212 8/01-02-12-03

Hvar, 26. srpnja 2012. godine

POTPREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                         Rino Budrović, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 10. stavak 2. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu («Narodne novine», broj: 33/06, 38/09, 87/09 i 18/11) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Crrada Hvara na 49. izvanrednoj sjednici održanoj 26. srpnja 2012. godine, donosi

 

ODLUKU

o povećanoj učestalosti prijevoza u linijskom pomorskom prometu uvodenjem dodatne brzobrodske linije Split-Hvar u tijeku turističke sezone 2012. godine

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom se utvrđuje da će Grad Hvar sufinancirati veću učestalost prijevoza brodarom U. T. O. Kapetan Luka – Krilo Jesenice s kojim je postignut dogovor o dodatnom putovanju na državnoj brzobrodskoj liniji 9608 Korčula- Prigradica- Hvar-Split, i to na relaciji Split ­Hvar i obratno, s polaskom iz Splita u 10,00 sati, a povratak iz Hvara u 15,00 sati, u periodu od 27. srpnja do 19. kolovoza 2012. godine.

Članak 2.

 

Agencija za obalni linijski promet iz Splita dala je suglasnost za dodatno putovanje na državnoj brzobrodskoj liniji 9608 Korčula-Prigradica-Hvar-Split, urbroj 435/12 od 20. srpnja 2012. godine, kako je navedeno u članku 1. ove Odluke.

 

Članak 3.

 

Grad Hvar će sufinancirati dodatnu brzobrodsku liniju iz članka 1. ove Odluke, iz proračuna Grada u iznosu od 450.000,00 kuna, o čemu će se sklopiti poseban Ugovor.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 342-01/12-01/30

URBROJ: 2128-01-02-12-03

Hvar, 26. srpnja 2012.

POTPREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                         Rino Budrović, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/O5, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 10. stavak 2. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu («Narodne novine», broj: 33/06, 38/09, 87/09 i 18/11) i članka 26. Statuta Crrada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 49. izvanrednoj sjednici održanoj 26. srpnja 2012. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Ugovora o povećaloj učestalosti prijevoza na liniji broj 9608 Korčula -(Prigradica)-Hvar -Split

 

I.

 

Prihvaća se Ugovor o povećaloj učestalosti prijevoza na liniji broj 9608 Korčula -(Prigradica)-Hvar -Split, između Grada Hvara i U.T.O. «Kapetan Luka« iz Jesenica, Poljička cesta 4.

Ovlašćuje se Gradonačelnik za potpis Ugovora iz prethodnog stavka.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 342-01/12-01/30

URBROJ: 2128-01-02-12-04

Hvar, 26. srpnja 2012.

POTPREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                         Rino Budrović, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 21. Odluke o uređenju prometa na području Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/00, 3/00 i 1/05) i članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o načinu korištenja istovarne zone za opskrbu robom u gradu Hvaru na predjelu Tržnica

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom određuje se vrijeme ulaska svim vozilima u istovarnoj zoni predio Tržnica u gradu Hvaru, i to kako slijedi.

 1. Vrijeme ulaska za sva vozila koja se koriste za opskrbu robe u Gradu Hvaru na predjelu Tržnica, počevši od dana 09. srpnja do 01. rujna 2012. godine, dozvoljava se isključivo u vremenu od 23,00 sata do 09,00 sati.
 2. Za sva vozila građana grada Hvara, vlasnike obrta ili tvrtki registriranih u gradu Hvaru, opskrba robom dozvoljena je isključivo u vremenu od 03,00 sata do 09,00 sati.
 3. Zabranjuje se ulazak svim rent-a car vozilima u istovarnu zonu u gradu Hvaru.
 4. Odobrava se ulazak motornim vozilima prodavačima voćem i povrćem, na tržnici u vremenu od 11,30 do 13,00 sati.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Grada, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

KLASA: 340-01/12-01/36

URBROJ: 2128-01-01/1-12-02

Hvar, 05. srpnja 2012.

GRADONAČELNIK:

                                                           Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 05/09, 07/09, 08/09, 01/11 i 02/11) i članka 5. stavka 2. Odluke o autotaksi pzijevozu (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 06/11 i 09/11), Gradonačelnik Grada Hvara dana 22. veljače 2012.g., donosi

 

ODLUKA

o izmjeni Odluke o autotaksi stajalištima

 

Članak 1.

 

U Odluci o autotaksi stajalištima („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 1/12) članak 3. mijenja se i glasi:

“Naknada za korištenje autotaksi stajališta iznosi 2.500,00 kuna godišnje.

Iznos naknade za prvu godinu uplaćuje se prije izdavanja dozvole, dok se za ostale godine naknada uplaćuje do 01. ožujka tekuće godine.

Autotaksi prijevoznik je dužan dostaviti Gradu Hvaru instrument osiguranja plaćanja (bjanko zadužnicu) ispunjenu i solemniziranu kod javnog bilježnika na preostali iznos zaduženja. Naknada iz st. 1, ovog članka uplaćuje se na račun Grada Hvara broj: 2500009-1815300001 s pozivom na broj 5789 – OIB.

Autotaksi prijevoznik nije dužan dostaviti instrument osiguranja plaćanja ako unaprijed uplati cjelokupnu naknadu za period važenja dozvole.”

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na Oglasnoj ploči Grada Hvara, a objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

KLASA: 340-01/11-01/51

URBROJ: 2128-01-01/1-12-06

Hvar, 22. veljače 2012.

GRADONAČELNIK:

                                                           Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 12., 21. i 22. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, 2/10, 6/10, 7/10 i 2/12), provedenog Javnog natječaja za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina, Klasa: 363-02/12-01/174, Urbroj: 2128/01-01/1-12-02 od 04. lipnja 2012. godine te Zapisnika Povjerenstva za javne površine od 18. lipnja 2012. godine, Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine na lokaciji ROTONDOLA

 

Članak 1.

 

Kao najpovoljniji ponuditelji prema raspisanom Javnom natječaju za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina, Klasa: 363-02/12-01/174, Urbroj: 2128/01-01/1­12-02 od 04. lipnja 2012. godine, utvrđuju se:

 

Na lokaciji ROTONDOLA

- prodajno mjesto broj 5

Branko Roko TRBUHOVIĆ s ponuđenom zakupninom u iznosu od 1.100,00 kn za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira;

 

Članak 2.

 

Temeljem ove Odluke Gradonačelnik i gore navedeni ponuditelji sklopiti će Ugovor o zakupu javne površine s rokom trajanja zakupa od zaključenja ugovora do 31. prosinca 2014. godine.

Ako gore navedeni ponuditelji odustanu od sklapanja ugovora o zakupu nemaju pravo na povrat uplaćene jamčevine, te će se izabrati druga po redu najpovoljnija ponuda.

Sudioniku natječaja čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina uračunava se u utvrđeni iznos zakupnine.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na Oglasnoj ploči Grada Hvara a objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 363-02/12-01/174

Urbroj: 2128/01-01/1-12-05

Hvar, 26. lipnja 2012. godine

GRADONAČELNIK:

                                                           Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 12., 21. i 22. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, 2/10, 6/10, 7/10 i 2/12), provedenog Javnog natječaja za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina, Klasa: 363-02/12-01/174, Urbroj: 2128/01-01/1-12-02 od 04. lipnja 2012. godine te Zapisnika Povjerenstva za javne površine od 18. lipnja 2012. godine, Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine na lokaciji RIVA

 

Članak 1.

 

Kao najpovoljniji ponuditelj prema raspisanom Javnom natječaju za prikup janje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina, Klasa: 363-02/12-01/174, Urbroj: 2128/01-01/1­12-02 od 04. lipnja 2012. godine, utvrđuju se:

 

Na lokaciji RIVA

- prodajno mjesto broj 1

Daniela JANTOL s ponudenom zakupninon u iznosu od 3.200,00 kn za fotografiranje ­izradu i prodaju razglednica;

- prodajno mjesto broj 2

Borislav MARKOVIĆ s ponuđenom zakupninom u iznosu od 1.100,00 kn za prodaju kokica;

 

Članak 2.

 

Temeljem ove Odluke Gradonačelnik i gore navedeni ponuditelji sklopiti će Ugovor o zakupu javne površine s rokom trajanja zakupa od zaključenja ugovora do 31. prosinca 2014. godine.

Ako gore navedeni ponuditelji odustanu od sklapanja ugovora o zakupu nemaju pravo na povrat uplaćene jamčevine te će se izabrati druga po redu najpovoljnija ponuda.

Sudioniku natječaja čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina uračunava se u utvrđeni iznos zakupnine.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na Oglasnoj ploči Grada Hvara a objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-02/12-01/174

Urbroj : 2128/01-01/1-12-04

Hvar, 26. lipnja 2012. godine

GRADONAČELNIK:

                                                           Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11- pročišćeni tekst) i članka 13. stavak 2. i članka 14. Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (Narodne novine, broj: 114/11), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi slijedeći

 

ZAKLJUČAK

 

I.

 

Zabranjuje se fizičkim i pravnim osobama na području Grada Hvara svjetlosno onečišćenje okoliša- emisija svjetlosti iz umjetnih izvora svjetlosti tijekom noći, koja štetno djeluje na ljudsko zdravlje i uzrokuje osjećaj bliještanja, zbog neposrednog ili posrednog zračenja svjetlosti prema nebu, ometa profesionalno astronomsko promatranje neba odnosno zračenjem svjetlosti prema nebu narušava sliku noćnog krajobraza nad gradom Hvarom.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu donom objave na oglasnoj ploči Grada, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

KLASA: 020-01/12-01/40

URBROJ: 2128-01-01/1-12-1

Hvar, 18. srpnja 2012.

GRADONAČELNIK:

                                                           Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

SADRŽAJ

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA:

 1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Hvara za 2012. godinu…………………………………………………………………………….. 97
 2. Odluka o izmjeni Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2012. godinu………………………………………………………. 113
 3. Odluka o povećanoj učestalosti prijevoza u linijskom pomorskom prometu uvođenjem dodatne brzobrodske linije Split- Hvar u tijeku turističke sezone 2012. godine………………………………………………………………………………………………………………….. 113
 4. Zaključak o prihvaćanju Ugovora o povećaloj učestalosti prijevoza na liniji broj 9608 Korčula-Prigradica – Hvar – Split 113

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA:

 1. Izmjene i dopune Plana prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2012. godinu…………. 114
 2. Odluka o načinu korištenja istovarne zone za opskrbu robom u gradu Hvaru na predjelu Tržnica………………………. 139
 3. Odluka o izmjeni Odluke o autotaksi stajalištima…………………………………………………………………………………………. 139
 4. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine na lokaciji Rotondola………………….. 139
 5. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine na lokaciji Riva………………………….. 140
 6. Zaključak o zabrani svjetlosnog onečišćenja okoliša…………………………………………………………………………………….. 140

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSAProtected with SiteGuarding.com Antivirus